Obchodní akademie, Mohelnice

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Mohelnice"

Transkript

1 Obchodní akademie, Mohelnice O l o m o u c k á 8 2, M o h e l n i c e E-LEARNINGOVÁ SBÍRKA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Z ÚČETNICTVÍ A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ JEJICH ŘEŠENÍ 3. ročník Autoři: Ing. Hana Pekárková Ing. Petra Adamcová Mohelnice, leden 2016

2 Obsah zadání 1. Dlouhodobý majetek Zásoby Finanční účty Zúčtovací vztahy Kapitálové účty Náklady, výnosy, časové rozlišení Mzdové výpočty Cestovní příkazy...83 Obsah řešení 1. Dlouhodobý majetek Zásoby Finanční účty Zúčtovací vztahy Kapitálové účty Náklady, výnosy, časové rozlišení Mzdové výpočty Cestovní příkazy Výňatek z vnitřní účetní směrnice účetní jednotky 1) Úroky z úvěru na pořízení dlouhodobého majetku vstupují před uvedením do užívání do pořizovací ceny dlouhodobého majetku 2) DPH se uvádí v korunách a haléřích 3) Povodeň se účtuje do mimořádných provozních nákladů, popř. do mimořádných finančních nákladů 4) Leasing DM se eviduje na podrozvahovém účtu Najatý majetek 5) Inventář se eviduje na účtu Hmotné movité věci a jejich soubory 6) Smluvní cena je cena bez DPH 7) Sazby DPH jsou 10 %, 15 % a 21 % - 2-

3 Seznam zkratek A aktiva AÚ analytický účet BÚ bankovní účty D dal DHM dlouhodobý hmotný majetek DHNM dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek DM dlouhodobý majetek DNM dlouhodobý nehmotný majetek DOD dodavatelé DPH daň z přidané hodnoty DÚ dlouhodobé úvěry HMV hmotné movité věci JSD jednotný správní doklad KÚ krátkodobé úvěry KZ konečný zůstatek MD má dáti MJ měrná jednotka MnS materiál na skladě o: obrat ODB odběratelé OM oběžný majetek P pasiva PFA, PF přijatá faktura PHV průměrný hodinový výdělek PO pokladna Pol. položka PPD příjmový pokladní doklad PS počáteční stav SP sociální pojištění SÚ syntetický účet VBÚ výpis z běžného účtu VFA, VF vydaná faktura VPD výdajový pokladní doklad VÚD vnitřní účetní doklad VÚÚ výpis z úvěrového účtu Z+ zisk Z- ztráta ZAM zaměstnanci ZP zdravotní pojištění ZVL zúčtovací a výplatní listina - 3-

4 1. Dlouhodobý majetek Příklad 1/1 pořízení DM Účetní jednotka, plátce DPH, obdržela tuto fakturu (faktura je zjednodušena): FAKTURA - daňový doklad Označení MJ Cena za MJ Cena celkem DPH Cena celkem dodávky Množství bez DPH bez DPH % Kč s DPH Stavební práce , , , ,57 Kč Svítidla AF , , , ,25 Kč Vyřezání otvorů , , , ,00 Kč Montáž a tmelení , , , ,00 Kč Mříž vč. obkladu , , , ,00 Kč DPH 15 % DPH 21 % K úhradě Bez daně Kč ,00 DPH Kč , ,82 Kč Zaúčtujte podle údajů z faktury. Příklad 1/2 pořízení DM Účetní jednotka poskytla z běžného účtu dodavateli zálohu na dodávku výrobního stroje ve výši Kč vč. 21 % DPH. Po dodání výrobního stroje zaslal dodavatel fakturu na částku Kč + 21 % DPH. Za přepravu stroje vyfakturoval přepravce Kč + 21 % DPH. Montáž provedlo vlastní opravárenské středisko ve výši vlastních nákladů Kč. Výrobní stroj byl zařazen do používání v pořizovací ceně. a) zaúčtujte všechny účetní případy související s pořízením plnicí linky b) zaúčtujte odpisy v prvním roce užívání (účetní odpisy jsou stanoveny rovnoměrně na dobu životnosti linky, která je předpokládána 15 let) - 4-

5 Příklad 1/3 pořízení DM Účetní jednotka, plátce DPH, šije pánské a dámské obleky a pláště. 1. Nákup kontrolní pokladny v hotovosti - smluvní cena ,- 2. VPD - nákup 4 ks regálů po Kč 3. Došla faktura za starší nákladní automobil - smluvní cena ,- 4. Zahraniční faktura za vyšívací stroj (kurz 1 = 24,25 Kč) 5. JSD od celnice za vyšívací stroj: - clo 8 500,- 6. VÚD 7. Došla faktura za přepravné vyšívacího stroje - smluvní cena 5 100,- 8. Montáž vyšívacího stroje provedli vlastní pracovníci firmy - vnitropodniková faktura 2 400,- 9. Faktura za speciální kurz pro obsluhu dovezeného stroje od neplátce DPH 6 000,- 10. Dodavatelská faktura za prosklený pult - smluvní cena ,- 11. Banka poskytla úvěr na úhradu stroje (pol. 4) splatný do tří let: a) VÚÚ b) VBÚ , ,- 12. Úroky z úvěru zaplaceny z běžného účtu 2 600,- 13. Protokoly o převzetí: a) kontrolní pokladny b) regálů c) nákladního automobilu d) vyšívacího stroje e) proskleného pultu 14. VBÚ: a) úhrada faktury za nákladní automobil b) úhrada zahraničnímu dodavateli (kurz 1 = 24,54 Kč) c) úhrada celnici d) úhrada tuzemskému přepravci e) úhrada školicímu středisku f) úhrada faktury za prosklený pult - 5-

6 Příklad 1/4 pořízení DM 1. Z běžného účtu byla poskytnuta dodavateli záloha na zhotovení obráběcího stroje Kč vč. 21 % DPH 2. Darem získán počítač ,- 3. Počítač byl zařazen do majetku 4. Faktura od zahraničního dodavatele za hydraulický lis (kurz 1 = 24,50 Kč) 5. Výměr celnice při dovozu hydraulického lisu: - clo ,- 6. VÚD 7. Bezúplatné převzetí osobního automobilu po skončení finančního leasingu ,- 8. Převodka na vnitropodnikovou přepravu lisu ze zahraničí 6 800,- 9. Z běžného účtu uhrazeno zahraničnímu dodavateli (kurz 1 = 23,85 Kč) 10. Protokol o zařazení hydraulického lisu do používání 11. Faktura od dodavatele obráběcího stroje - smluvní cena ,- 12. Zúčtování zálohy (pol. 1) 13. Hotově zaplaceno za přepravu obráběcího stroje Kč včetně 21 % DPH 14. Úhrada celnici z běžného účtu 15. Obráběcí stroj byl zařazen do používání 16. VBÚ - úhrada faktury za obráběcí stroj 17. VÚD - odpisy hmotných movitých věcí ,- Příklad 1/5 pořízení DM 1. Z běžného účtu poskytnuta záloha na nákup účetního softwaru Kč vč. 21 % DPH 2. Došla faktura za účetní software - smluvní cena ,- 3. Vyúčtování poskytnuté zálohy (pol. 1) 4. Instalace účetního softwaru vlastním pracovníkem 1 500,- 5. VBÚ - úhrada došlé faktury za účetní software 6. Vytvoření softwaru pro evidenci zásob vlastní činností - aktivace vlastních nákladů ,- 7. Zařazení softwaru do používání: a) účetní software b) software pro evidenci zásob 8. Měsíční účetní odpis (doba odpisování podle odpisového plánu je 60 měsíců): a) účetní software b) software pro evidenci zásob - 6-

7 Příklad 1/6 pořízení DM 1. VÚÚ - z dlouhodobého úvěru byla poskytnuta dodavateli záloha na zhotovení soustruhu Kč vč. 21 % DPH 2. Základní škole darován nepotřebný počítač - pořizovací cena Kč, oprávky ke dni vyřazení Kč (nutno vypořádat DPH ze zůstatkové ceny počítače) 3. VBÚ - platba úroků z úvěru na pořízení soustruhu ,- 4. Faktura od německého dodavatele za výrobní stroj (kurz 1 = 24,68 Kč) 5. VÚD 6. Faktura za přepravu výrobního stroje - smluvní cena 7 600,- 7. Z běžného účtu uhrazeno německému dodavateli (kurz 1 = 24,25 Kč) 8. Protokol o zařazení výrobního stroje do používání 9. Přijatá faktura od dodavatele soustruhu - smluvní cena ,- 10. Zúčtování poskytnuté zálohy (pol. 1) 11. Převodka na montáž soustruhu 4 000,- 12. VÚÚ - doplatek faktury za soustruh 13. Při inventarizaci zjištěn inventarizační přebytek - lis oceněný reprodukční pořizovací cenou ,- 14. Z běžného účtu poskytnuta záloha na koupi frézy Kč vč. 21 % DPH 15. Od koupě frézy bylo odstoupeno a dodavatel vrátil na běžný účet zálohu 16. Soustruh byl zařazen do používání 17. VBÚ - platba úroků z úvěru na pořízení soustruhu ,- 18. VÚD - odpisy výrobní haly ,- Příklad 1/7 pořízení DM 1. Došla faktura za koupený pozemek na stavbu skladu ,- 2. Zápis pozemku v katastru nemovitostí ,- 3. Došla faktura za projekt skladu ,- 4. Došla faktura za stavební práce ,- 5. VÚÚ - úhrada faktury za pozemek z dlouhodobého úvěru 6. VBÚ - bankou vyúčtované úroky z úvěru 3 000,- 7. Zápis o převzetí budovy skladu 8. VÚÚ - úhrada faktury za projekt a stavební práce z dlouhodobého úvěru 9. VBÚ - bankou vyúčtované úroky z úvěru ,- - 7-

8 Příklad 1/8 pořízení DM 1. VBÚ - poskytnutá záloha na nákup pozemku od neplátce DPH ,- 2. Předpis závazku z nákupu pozemku podle kupní smlouvy ,- - vyúčtování poskytnuté zálohy (pol. 1) 3. Došla faktura na smluvní pokutu od stavební firmy za pozdní přípravu staveniště ,- 4. VBÚ - úhrada závazku z nákupu pozemku 5. Došla faktura za projekt výrobní haly - smluvní cena 6. Došla faktura za stavbu výrobní haly - smluvní cena 7. Došla faktura za výrobní linku (kurz 1 = 25 Kč) 8. VÚÚ - úhrada faktury za stavbu výrobní haly z dlouhodobého úvěru 9. Doručení návrhu na vklad pozemku katastrálnímu úřadu 10. VÚD (výrobní linka) 11. Došla faktura na školení pracovníků pro novou výrobní linku (kurz 1 = 24,70 Kč) 12. VPD - nákup počítače (zařazen přímo do spotřeby) - smluvní cena , , ,- 13. VBÚ - úhrada došlé faktury za výrobní linku (kurz 1 = 25,05 Kč) 14. VBÚ - úroky z úvěru do doby zařazení výrobní haly do užívání ,- 15. Instalace výrobní linky vlastními pracovníky - vlastní náklady ,- 16. Zařazení výrobní haly do užívání (15. 9.) 17. Zařazení výrobní linky do užívání (15. 9.) 18. VBÚ - úroky z úvěru po okamžiku zařazení výrobní haly do užívání ,- 19. Odkoupení nákladního automobilu po skončení finančního leasingu - smluvní cena 20. Zařazení nákladního auta do užívání 21. VÚD - odpisy: a) výrobní haly (doba odpisování 120 měsíců) b) výrobní linky (doba odpisování 60 měsíců) ,- a) zaúčtujte na příslušných účtech b) u 21. účetního případu vypočítejte odpisy za předpokladu, že účetní jednotka začíná odepisovat již v měsíci, ve kterém byl majetek zařazen do užívání - 8-

9 Příklad 1/9 pořízení DM Firma Epsilon, a.s. nakoupila v září 20xx výrobní stroj z nečlenského státu EU za Dle JSD činilo clo Kč a celní hodnota byla Kč. Stroj podléhá základní sazbě DPH. Dopravu uskutečnil externí dopravce a vystavil fakturu na Kč + 21 % DPH. Dále firma obdržela fakturu za zaškolení pracovníků na práci na tomto stroji na Kč + 21 % DPH. Instalace byla provedena střediskem Údržba za Kč. Stroj byl převeden do užívání v září 20xx. Firma používá pro přepočet cizí měny na českou měnu pevný kurz, který je stanoven na 26,250 Kč/1. a) zaúčtujte všechny účetní případy za předpokladu, že firma je plátcem DPH b) zaúčtujte všechny účetní případy za předpokladu, že firma není plátcem DPH c) vypočítejte účetní odpis na měsíc říjen u plátce DPH, jestliže firma v odpisovém plánu stanovila, že stroj bude odpisovat rovnoměrně s přesností na měsíce. Odpisovat začíná následující měsíc po měsíci uvedení do užívání. Celkovou dobu životnosti stroje stanovila firma na 72 měsíců. Příklad 1/10 pořízení DM Firma Dzéta, s.r.o. nakoupila v Rakousku 2 výrobní linky za Výrobní linky podléhají 21 % DPH. Firma Dzéta zaslala rakouskému dodavateli svoje DIČ a ten vyúčtoval linky bez DPH. Doprava byla uskutečněna dodavatelsky externí firmou, která není plátcem DPH a fakturovaná částka činila Kč. Montáž stroje zajistilo středisko Údržba a vyúčtovalo Kč. Firma pro přepočet cizí měny na českou měnu používá denní kurz devizového trhu ČNB. Kurz ke dni přijetí faktury činil 26,350 Kč/1 a kurz ke dni úhrady faktury činil 26,125 Kč/1. Zaúčtujte všechny účetní případy včetně úhrady všech závazků Příklad 1/11 vyřazení DM Účetní jednotka vyřazuje téměř opotřebovanou a zastaralou pásovou pilu na dřevo. Pořizovací cena stroje je Kč, dosavadní oprávky Kč. Z vyřazeného stroje byly převzaty na sklad náhradní součástky v hodnotě 520 Kč. Zaúčtujte všechny účetní případy související s vyřazením pásové pily. Příklad 1/12 vyřazení DM Účetní jednotka, neplátce DPH, prodává zastaralou, ale ještě funkční pásovou pilu na dřevo. Pořizovací cena stroje je Kč, dosavadní oprávky Kč. Fakturovaná částka činí Kč. Zaúčtujte všechny účetní případy související s prodejem pásové pily. Příklad 1/13 vyřazení DM Účetní jednotka vyřazuje v důsledku nezaviněného požáru výrobní stroj, jehož pořizovací cena je Kč a dosavadní oprávky činí Kč. Demontáž provedl vlastní provoz pomocné výroby, který vystavil na práce vnitřní účetní doklad Kč. Použitelné součástky byly převzaty do skladu v ceně Kč. Pojišťovna vyúčtovala (dosud nezaplatila) nárok na náhradu škody Kč. - 9-

10 Zaúčtujte všechny účetní případy související s vyřazením výrobního stroje. Příklad 1/14 vyřazení DM V důsledku povodně byl zničen počítač s pořizovací cenou Kč. Dosavadní oprávky činily Kč. Demontáží byly získány náhradní součástky, které byly převzaty na sklad, v ocenění Kč. Ke dni účetní závěrky nepřiznala pojišťovna náhradu za zničený počítač, účetní jednotka odhaduje výši náhrady na Kč. Zaúčtujte všechny účetní případy související se vzniklou škodou. Příklad 1/15 vyřazení DM Účetní jednotka, plátce DPH, darovala základní škole počítač s pořizovací cenou Kč. Výše oprávek ke dni darování byla Kč. Zaúčtujte všechny účetní případy související s darováním počítače (z hodnoty darovaného majetku je nutno odvést DPH). Příklad 1/16 vyřazení DM Účetní jednotka, plátce DPH, se rozhodla po účetní závěrce xx o vyřazení některých strojů z důvodu změny výrobního programu a požáru ve skladu. Odpisy se účtují za celý rok bez ohledu na datum pořízení. Inventární číslo Doba vlastnictví DM Pořizovací cena Roční odpis. sazba dle odpis. plánu roky ,- 10 % roky ,- 10 % roky ,- 25 % roky ,- 25 % rok ,- 25 % Dosavadní oprávky Zůstatková cena 1. Inventární číslo vyřazen fyzickou likvidací, zbylé součástky předány na sklad za Kč. 2. Inventární číslo vyřazen bezplatným převodem - darováním (z hodnoty darovaného majetku je nutno odvést 21 % DPH). 3. Inventární číslo vyřazen fyzickou likvidací, faktura za odvoz 2000 Kč, demontáž ve vlastní režii Kč. 4. Inventární číslo stroj prodán vlastnímu zaměstnanci za zůstatkovou cenu a 21 % DPH. 5. Inventární číslo stroj shořel, byl pojištěn, pojišťovna odhadla škodu a přislíbila náhradu Kč. a) vypočítejte dosavadní oprávky a zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku b) zaúčtujte všechny účetní případy související s vyřazením strojů a zařízení - 10-

11 Příklad 1/17 vyřazení DM Účetní jednotka, plátce DPH, vyřazuje v důsledku změny výrobního programu nepotřebný dlouhodobý hmotný majetek. 1. Počítač - pořizovací cena Kč, dosavadní oprávky Kč, vyřazen fyzickou likvidací z důvodu morálního zastarání. 2. Pásová pila - pořizovací cena Kč, dosavadní oprávky Kč, odprodána za hotové za Kč + 21 % DPH. 3. Nákladní automobil - pořizovací cena Kč, dosavadní oprávky Kč, darován střednímu odbornému učilišti (nutno vypořádat DPH ze zůstatkové ceny automobilu). Zaúčtujte všechny účetní případy související s vyřazením dlouhodobého majetku. Příklad 1/18 vyřazení DM Účetní jednotka, plátce DPH, vyřazuje v důsledku změny výrobního programu nepotřebný dlouhodobý hmotný majetek. 1. Soustruh - pořizovací cena Kč, dosavadní oprávky Kč, vyřazen fyzickou likvidací v důsledku technické zastaralosti. 2. Lis - pořizovací cena Kč, dosavadní oprávky Kč, odprodán za hotové za Kč + 21 % DPH. 3. Svařovací agregát - pořizovací cena Kč, dosavadní oprávky Kč, vyřazen v důsledku ztráty. Škoda předepsána v plné výši k náhradě odpovědnému pracovníkovi. Zaúčtujte všechny účetní případy související s vyřazením dlouhodobého majetku. Příklad 1/19 vyřazení DM 1. VÚD - odpisy: a) staveb b) pracovních strojů c) software , , ,- 2. Došla faktura za dopřádací stroj - smluvní cena ,- 3. VÚD - vyřazení soustruhu likvidací (pořizovací cena Kč, oprávky Kč) 4. PPD - zaplacení předaného kovového odpadu do sběru 3 000,- 5. VÚD - povodní zničen počítač (pořizovací cena Kč, oprávky Kč) - získané náhradní díly 4 000,- 6. VÚD - odhad náhrady od pojišťovny (ke dni účetní závěrky nebyla škoda pojišťovnou likvidována) ,

12 Příklad 1/20 vyřazení DM 1. Likvidací vyřazený počítač (pořizovací cena Kč, zůstatková cena Kč) 2. Vyřazení budovy v důsledku prodeje (pořizovací cena Kč, zůstatková cena Kč) 3. Vydaná faktura za prodej budovy - smluvní cena ,- 4. Trvalé zastavení výstavby administrativní budovy (tzv. zmařená investice) - dosud vynaložené výdaje na pořízení ,- 5. VÚD - vyřazení lisu v důsledku krádeže (pořizovací cena Kč, oprávky Kč) - předpis náhrady zaměstnanci 3 000,- 6. Vyřazení budovy trafostanice v důsledku požáru (pořizovací cena Kč, zůstatková cena Kč) 7. Inventarizační přebytek - fréza ,- 8. Inventarizační přebytek - umělecké dílo ,- Příklad 1/21 pořízení a vyřazení DM 1. Z běžného účtu poskytnuta záloha dodavateli na dodávku výrobní linky Kč vč. 21 % DPH 2. Darem získán počítač, zařazen do používání ,- 3. Došla faktura od dodavatele výrobní linky smluvní cena ,- 4. Vyúčtování poskytnuté zálohy (pol. 1) 5. V hotovosti zaplaceno za přepravu linky 3 500,- 6. Linka zařazena do používání 7. Povodeň zcela zničila soustruh (pořizovací cena Kč, dosavadní oprávky Kč), ten musí být vyřazen 8. Přiznaná náhrada od pojišťovny za soustruh zničený povodní ,- 9. Firma darovala starší nákladní automobil - zůstatková cena - vyřazení v pořizovací ceně , ,- 10. Darem získán pozemek ,- 11. VBÚ - přijatá náhrada od pojišťovny ,- 12. VÚD na odpis softwaru 8 300,

13 Příklad 1/22 leasing Účetní jednotka si pronajala na 5 let dodávkové auto na rozvoz nábytku. Auto bylo pronajato za těchto podmínek: - pořizovací cena Kč - odpisy dle odpisového plánu 20 % ročně - doba pronájmu 5 let - roční nájemné Kč - po uplynutí smlouvy bezplatné převzetí (RPC = Kč) - obě firmy nejsou plátci DPH Podrozvahová evidence je vedena na účtu Najatý majetek. Zaúčtujte všechny účetní případy související s leasingem u nájemce i pronajímatele. Příklad 1/23 leasing Účetní jednotka, plátce DPH, si pronajala na dobu 1 roku pásovou pilu na dřevo. Pořizovací cena pásové pily je Kč, oprávky Kč, roční odpis Kč. Nájemné bylo stanoveno na Kč ročně. DPH činí 21 %, splátka tedy představuje Kč. Podrozvahová evidence je vedena na účtu Najatý majetek. Zaúčtujte všechny účetní případy související s leasingem u nájemce i pronajímatele. Příklad 1/24 leasing Účetní jednotka uzavřela leasingovou smlouvu za těchto podmínek: - předmět pronájmu stavební stroj - pořizovací cena Kč - odpisy dle odpisového plánu 20 % ročně - doba pronájmu 5 let - roční splátka: nájemné Kč zisková marže Kč DPH Kč - po uplynutí smlouvy prodej za Kč - obě firmy jsou plátci DPH Podrozvahová evidence je vedena na účtu Najatý majetek. Zaúčtujte všechny účetní případy související s leasingem u nájemce i pronajímatele

14 Příklad 1/25 shrnutí DM 1. Likvidací vyřazen obráběcí stroj - pořizovací cena - dosavadní oprávky , ,- 2. Při inventarizaci byl zjištěn neevidovaný pozemek ,- 3. VBÚ - na koupi lisu byla dodavateli zaplacena záloha Kč vč. 21 % DPH 4. Vydaná faktura za prodej nepotřebného soustruhu - smluvní cena 5. Pořizovací cena prodaného soustruhu - zůstatková cena 6. Odpisy DM: a) stavby b) samostatné movité věci c) software d) pozemky , , , , , ,- 7. Při inventarizaci zjištěn přebytek drtícího stroje ,- 8. Došla faktura za brusku - smluvní cena ,- 9. Přeprava brusky zaplacena hotově Kč včetně 21 % DPH 10. Náklady na projekt skladu evidované na účtu 042 byly zúčtovány v důsledku neuskutečněné stavby ,- 11. Zápis o převzetí brusky 12. Ze střednědobého úvěru uhrazena faktura za brusku 13. VBÚ - od koupě lisu bylo odstoupeno a dodavatel vrátil zálohu 14. Došla faktura za koupenou frézu od zahraničního dodavatele znějící na (kurz 1 = 25 Kč) 15. VÚD (pol. 14) - 14-

15 Příklad 1/26 shrnutí DM 1. Vydaná faktura za prodej staršího inventáře - smluvní cena ,- 2. Protokol o vyřazení inventáře: - pořizovací cena - dosavadní oprávky , ,- 3. VBÚ - uhrazena záloha na nákup obráběcího stroje Kč vč. 21 % DPH 4. Vyřazení automobilu z používání pro jeho opotřebení: - pořizovací cena - dosavadní oprávky , ,- 5. Získán darem nový počítač ,- 6. Došla faktura za obráběcí stroj - smluvní cena ,- 7. Vyúčtování poskytnuté zálohy (pol. 3) 8. Montáž obráběcího stroje provedená ve vlastní režii 2 500,- 9. Získané náhradní díly z vyřazeného automobilu převedeny na sklad materiálu 5 000,- 10. VBÚ - úhrada faktury za obráběcí stroj 11. Protokol o uvedení obráběcího stroje do užívání 12. Došla faktura od zahraničního dodavatele na stříkací agregát za USD (kurz 1 USD = 18,20 Kč) 13. Doprava stříkacího agregátu uskutečněná vlastní dopravou 6 000,- 14. Úhrada faktury zahraničnímu dodavateli USD z devizového účtu (kurz 1 USD = 18,40 Kč) 15. Koupeny za hotové a ihned vydány do spotřeby dva psací stoly po Kč 16. V důsledku ztráty vyřazen software: - pořizovací cena - dosavadní oprávky 17. Při inventarizaci zjištěny inventarizační rozdíly: a) přebytek pozemků v reprodukční pořizovací ceně b) přebytek inventáře v reprodukční pořizovací ceně , , , ,- Teoretické otázky ke kapitole 1 Dlouhodobý majetek (jedna nebo více správných odpovědí) 1) DPH je součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku: a) u plátce i neplátce DPH b) u plátce DPH c) u neplátce DPH 2) Funkci analytických účtů dlouhodobého majetku plní: a) inventurní soupisy b) inventární karty c) skladní karty d) příjemky a výdejky - 15-

16 3) Částka opotřebení dlouhodobého majetku za účetní období je: a) oprávkou b) odpisem c) zůstatkovou cenou 4) Na účet 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem účtujeme, jestliže náš podíl činí: a) méně než 20 % b) % c) více než 40 % 5) Při vyřazení darováním: a) je třeba odvést daň z příjmů b) je třeba odvést DPH ze zůstatkové ceny c) DPH se neplatí 6) Stavba s pořizovací cenou Kč je v účetnictví považována za: a) drobný dlouhodobý hmotný majetek b) dlouhodobý hmotný majetek c) drobný dlouhodobý nehmotný majetek d) dlouhodobý nehmotný majetek 7) Do pořizovací ceny stroje nepatří: a) montáž b) zaškolení pracovníka c) doprava 8) Podnik si postavil svépomocí sklad, který ocení: a) reprodukční pořizovací cenou b) ve vlastních nákladech c) pořizovací cenou 9) Přebytek u nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku se vyúčtuje ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy: a) pouze u neodpisovaného majetku b) pouze u odpisovaného majetku c) u žádného dlouhodobého majetku 10) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, který neevidujeme jako majetek dlouhodobý můžeme účtovat: a) na účet 112 Materiál na skladě b) na účet 501 Spotřeba materiálu c) na účet 518 Ostatní služby 11) Pro potřeby zákona o daních z příjmů je dlouhodobý majetek rozdělen do: a) 4 odpisových skupin b) 6 odpisových skupin c) 5 odpisových skupin d) 7 odpisových skupin 12) Součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku nejsou: a) náklady na montáž a dopravu provedené vlastním vnitropodnikovým útvarem b) výdaje na vybavení dlouhodobého majetku zásobami c) náklady na montáž a dopravu provedené externím dodavatelem d) úroky z úvěrů souvisejících s pořízením majetku po zařazení majetku do užívání 13) Zůstatek účtu oprávek k dlouhodobému majetku vyjadřuje: a) zůstatkovou cenu b) pořizovací cenu c) souhrn odpisů 14) Zjistí-li se při inventarizaci majetku, že skutečná cena je dočasně nižší než zůstatková cena v účetnictví, je možné vytvářet: a) odpisy b) oprávky c) opravné položky d) rezervy 15) Při vyřazení kvůli běžné škodě je daňově uznatelný: a) odpis do výše náhrady od pojišťovny b) odpis není daňově uznatelný c) celý odpis zůstatkové ceny 16) Dlouhodobý finanční majetek se při nákupu oceňuje: a) vlastními náklady b) cenou pořízení c) pořizovací cenou d) prodejní cenou 17) Provozní leasing končí: a) bezplatným převzetím b) navrácením majetku pronajímateli c) nákupem za zůstatkovou cenu - 16-

17 18) Opravné položky k dlouhodobému majetku na konci účetního období: a) mohou mít aktivní zůstatek b) mohou mít pasivní zůstatek c) mohou mít aktivní i pasivní zůstatek d) nesmí mít zůstatek 19) Vlastní vyřazení dlouhodobého majetku můžeme zaúčtovat: a) po úplném odepsání b) vyřazení neúčtujeme c) po částečném odepsání 20) Účetní odpisy: a) vychází ze zákona o daních z příjmů b) jsou stanoveny v odpisovém plánu účetní jednotky c) účtuje se o nich 22) Trvalé snížení ocenění dlouhodobého majetku je účtováno prostřednictvím: a) dohadné položky b) opravné položky c) oprávky 23) Který dlouhodobý majetek zjištěný při inventarizaci a dosud neevidovaný bude zaúčtován na majetkovém účtu a souvztažně na účtu oprávek: a) dopravní prostředek b) pracovní stroj c) budova d) pozemek 21) Při prodeji dlouhodobého finančního majetku jej vyřazujeme: a) v prodejní ceně b) v ceně pořízení c) v pořizovací ceně - 17-

18 2. Zásoby Příklad 2/1 evidence zásob způsobem A Účetní jednotka, výrobce truhlářských výrobků, plátce DPH, obdržela tuto fakturu (faktura je zjednodušena): FAKTURA - daňový doklad Označení MJ Cena za MJ Cena celkem DPH Cena celkem dodávky Množství bez DPH bez DPH % Kč s DPH Dřevo , , , ,00 Kč Lak 10 60,00 600, ,00 726,00 Kč Barvy 80 40, , , ,00 Kč Štětce , , , ,50 Kč Zaplacená záloha , , ,00 Kč DPH 15 % DPH 21 % K úhradě Bez daně Kč ,00 DPH Kč 4 105, ,50 Kč Zaúčtujte podle údajů z faktury. Příklad 2/2 evidence zásob způsobem A 1. Počáteční stavy: Materiál na skladě - Pokladna - Bankovní účty , , ,- 2. Došla faktura za dodaný materiál - smluvní cena ,- 3. VPD - nákup materiálu - smluvní cena 8 200, % DPH 4. VPD - přepravné za koupený materiál - smluvní cena 900,- 5. Převzetí materiálu koupeného za hotové 6. Výdejky materiálu ,- 7. VBÚ - úhrada faktury za materiál 8. Převzetí fakturovaného materiálu - všechen fakturovaný materiál byl dodán - 18-

19 Příklad 2/3 evidence zásob způsobem A Účetní jednotka, výrobce textilních látek, je plátcem DPH. 1. Počáteční stavy: Materiál na skladě Materiál na cestě - Bankovní účty , , ,- 2. Došla faktura za chemikálie a barviva od zahraničního dodavatele ,- 3. Vyúčtování celního orgánu: - clo 8 200,- 4. VÚD 5. Příjemka na materiál vyfakturovaný v předcházejícím účetním období 6. Došla faktura za přepravné zahraniční dodávky (přepravce není plátcem DPH) 2 220,- 7. Výdejky materiálu ,- 8. Příjemka na chemikálie a barviva 9. Došla faktura od tuzemského dodavatele za mikrovlákna - smluvní cena ,- 10. Příjemka na koupené náhradní díly 8 600,- 11. VBÚ - úhrada celnímu orgánu 12. VÚD na nevyfakturovanou dodávku náhradních dílů 13. VÚD na nepřevzatou dodávku mikrovláken Následující účetní období 14. Došla faktura za náhradní díly - smluvní cena Kč 15. Příjemka na mikrovlákna Příklad 2/4 evidence zásob způsobem A Účetní jednotka není plátcem DPH ani spotřební daně. 1. Došla faktura za materiál - smluvní cena - spotřební daň , ,- 2. Došla faktura na provizi za uskutečnění nákupu 1 000,- 3. Příjemka materiálu 4. Výdejka na 1/2 nakoupeného materiálu - 19-

20 Příklad 2/5 evidence zásob způsobem A Účetní jednotka je plátcem DPH i spotřební daně. 1. Došla faktura za materiál - smluvní cena - spotřební daň , ,- 2. Došla faktura na provizi za uskutečnění nákupu 1 000,- 3. Příjemka materiálu 4. Výdejka na 1/2 nakoupeného materiálu Příklad 2/6 evidence zásob způsobem A 1. Došla faktura za umělá vlákna - smluvní cena ,- 2. VPD - nákup obalového materiálu včetně 21 % DPH 2 440,- (podle vnitřní účetní směrnice nákupy materiálu za hotové do částky Kč neprocházejí skladem) 3. VÚD - přepravné za dopravu umělých vláken uskutečněné závodovou dopravou 1 200,- 4. Příjemka na umělá vlákna ,- 5. Ve středisku bednárna vyrobeny obaly oceněné ve vlastních nákladech a předány do skladu 9 750,- 6. Převodka na vrácené nespotřebované náhradní díly ve středisku údržba 4 800,- 7. Výdejka na drobné předměty - 10 ks židlí po Kč 8. VÚD - reklamační nárok vůči dodavateli 3 000,- 9. Dobropis od dodavatele - 1/2 reklamačního nároku uznána 10. VÚD - 1/2 reklamačního nároku odepsána jako nepřiznaná Příklad 2/7 evidence zásob způsobem A 1. Došla faktura za materiál kg po 10 Kč - 15 % DPH 2. VPD - přepravné za dovoz materiálu (od neplátce DPH) 950,- 3. Příjemka vystavená skladníkem kg (v pořiz.ceně) 4. VÚD - reklamační nárok na 100 kg (v ceně pořízení) 5. Dobropis od dodavatele - celý reklamační nárok byl uznán - 15 % DPH 6. VBÚ - úhrada faktury dodavateli (snížené o dobropis) - 20-

21 Příklad 2/8 evidence zásob způsobem A 1. Poskytnutá záloha na nákup materiálu z běžného účtu Kč vč. 21 % DPH 2. VPD - zaměstnanci poskytnuta záloha na nákup materiálu 2 000,- 3. Ze skladu vydán materiál k účelům reprezentace - pořizovací cena 1 500,- 4. Došla faktura za materiál - smluvní cena ,- 5. Zúčtována poskytnutá provozní záloha (pol. 1) 6. Škole darovány náhradní díly na sekačku - pořizovací cena 5 000,- 7. Vydaná faktura za prodej nepotřebných pomocných látek - smluvní cena - pořizovací cena prodaných pomocných látek , ,- 8. Zaměstnanec předložil paragon z obchodu na nákup kancelářských potřeb na Kč a zbytek zálohy vrátil v hotovosti 9. Dodavatel poskytl slevu k faktuře na dodaný materiál (pol. 4) - smluvní cena 3 000,- 10. VBÚ úhrada dodavatelské faktury za materiál (nezapomeňte na slevu poskytnutou dodavatelem pol. 9) Příklad 2/9 evidence zásob způsobem A (skladní ceny) Účetní jednotka, plátce DPH, oceňuje materiál v předem stanovených cenách (skladních cenách). 1. Počáteční stavy: Materiál na skladě skladní cena Materiál na skladě cenový rozdíl pasivní , ,- 2. Došla faktura za náhradní díly smluvní cena ,- 3. Příjemka na náhradní díly ve skladní ceně ,- 4. Zúčtování rozdílu mezi fakturovanou a skladní cenou 5. Došla faktura za náhradní díly smluvní cena ,- 6. Příjemka na náhradní díly ve skladní ceně ,- 7. Zúčtování rozdílu mezi fakturovanou a skladní cenou 8. Výdejka na náhradní díly ve skladní ceně ,- 9. Zúčtování cenového rozdílu ke spotřebě materiálu a) zaúčtujte účetní případy 1 až 8 na analytických účtech b) vypočítejte a zaúčtujte (pod položkou 9) podíl cenových rozdílů připadající na vydaný materiál ze skladu - 21-

22 Příklad 2/10 evidence zásob způsobem A Účetní jednotka provedla k xx inventarizaci ve skladu materiálu s těmito výsledky: Skutečný stav Kč Účetní stav Kč Základní materiál , ,- Pomocné látky , ,- Obaly 8 190, ,- Náhradní díly 5 140, ,- Podle vnitřní účetní směrnice činí přirozený úbytek základního materiálu v rámci norem Kč. Inventarizační rozdíl u náhradních dílů byl předepsán skladníkovi k náhradě a ostatní manka jsou předmětem šetření. Zjistěte inventarizační rozdíly a zaúčtujte všechny účetní případy související s inventarizací materiálu. Příklad 2/11 evidence zásob způsobem A 1. Počáteční stavy: 112 Materiál na skladě Bankovní účty 389 Dohadné účty pasivní , , ,- 2. Došla faktura za materiál převzatý v předcházejícím účetním období smluvní cena ,- 3. Vydaná faktura za prodej nepotřebného materiálu - smluvní cena 9 000, % DPH 4. Výdejka na prodaný materiál v pořizovací ceně 8 400,- 5. VBÚ úhrada došlé faktury 6. VÚD poškození materiálu ve skladu povodní 6 800,- 7. VÚD inventarizační rozdíly: a) u základního materiálu přebytek b) u pomocných látek zaviněné manko 970,- 770,- 8. Vyúčtování pojišťovny na náhradu škody způsobenou povodní 4 400,- 9. VÚD předpis manka k náhradě skladníkovi 770,- 10. Došla faktura za materiál dovezený ze zahraničí CHF (kurz 1 CHF = 19,20 Kč) 11. Jednotný správní doklad: - clo 4 200,- 12. VÚD 21 % DPH 13. Doprava materiálu provedená vlastním automobilem 6 800,- 14. Příjemka na materiál dovezený ze zahraničí 15. VBÚ: a) úhrada celnici za clo b) úhrada faktury za materiál dovezený ze zahraničí (kurz 1 CHF = 18,90 Kč) - 22-

23 Příklad 2/12 evidence zásob způsobem A Firma Alfa, a.s. zabývající se výrobní činností, nakoupila materiál v Německu za Dopravu materiálu uskutečnila firma vlastními dopravními prostředky. Hospodářské středisko Doprava vyúčtovalo dopravu Kč. Materiál podléhá 21 % DPH, firma zaslala německému dodavateli svoje DIČ. Dodavatel tudíž vyúčtoval materiál bez DPH. Firma dle vnitropodnikové směrnice používá pro přepočet cizí měny na českou měnu denní kurzy devizového trhu ČNB. Kurz ke dni přijetí faktury byl 26,150 Kč/1 a kurz ke dni úhrady faktury byl 25,950 Kč/1. Zaúčtujte všechny účetní případy firmy Alfa, a.s. související s pořízením materiálu i jeho úhradou. Příklad 2/13 evidence zásob způsobem A Firma Beta, a. s. zabývající se obchodní činností, nakoupila zboží ve Švýcarsku za CHF. Dle JSD činilo clo Kč a celní hodnota byla Kč. Zboží podléhá 21 % DPH. Dopravu uskutečnila tuzemská dopravní firma za Kč + 21 % DPH. Zaúčtujte všechny účetní případy spojené s nákupem zboží včetně úhrady veškerých závazků za předpokladu, že firma používá pro přepočet cizí měny na českou: a) pevný kurz 19,650 Kč/1CHF b) denní kurz kurz ke dni přijetí faktury byl 19,720 Kč/1 CHF a kurz ke dni úhrady 19,750 Kč/1CHF Příklad 2/14 evidence zásob způsobem A (reklamace) Firma Gama, s.r.o. nakoupila 2 t mrkve (materiál) za Kč + 15 % DPH. Doprava byla uskutečněna vlastním autem. Vnitropodniková faktura byla vystavena na 800 Kč. Při přejímce firma zjistila, že 300 kg mrkve je nekvalitní. Rozhodla se mrkev reklamovat. Dodavatel reklamaci uznal v plném rozsahu a zaslal daňový dobropis. Zaúčtujte všechny účetní případy včetně úhrady faktury. Příklad 2/15 evidence zásob způsobem A (reklamace) Firma Delta, s.r.o. nakoupila ks zboží A po 25 Kč a ks zboží B po 62 Kč. Při přejímce zjistila, že 100 ks zboží A a 50 ks zboží B je vadných. Rozhodla se zboží reklamovat. Dodavatel reklamaci uznal pouze u zboží A a zaslal náhradní zásilku na vlastní náklady. Reklamaci zboží B neuznal. Zboží podléhá 21 % DPH. Zaúčtujte všechny účetní případy včetně úhrady faktury

24 Příklad 2/16 evidence zásob způsobem A 1. VÚD inventarizační rozdíly: a) zaviněné manko na provozovacích látkách b) přebytek na obalech 1 640,- 732,- 2. VÚD změna ocenění zásob: a) trvalé snížení hodnoty zásob základního materiálu b) opodstatněné dočasné snížení ocenění provozovacích látek 3 800, ,- 3. VÚD - předpis skladníkovi k náhradě za manko 1 640,- Následující účetní období 4. VÚD - dočasné snížení ocenění provozovacích látek se změnilo na trvalé Příklad 2/17 evidence zásob způsobem A (zásoby vlastní výroby) 1. Počáteční stavy: Materiál na skladě Nedokončená výroba Výrobky Zboží na skladě a v prodejnách , , , ,- 2. Výdejky materiálu ,- 3. VÚD na hrubé mzdy ,- 4. VÚD: a) pojistné zdravotního pojištění hrazené společností b) pojistné sociálního pojištění hrazené společností 5. VÚD - odpisy: a) budovy, haly a stavby b) hmotné movité věci 5 600, , ,- 6. Došla faktura za dopravu výrobků - smluvní cena 7. Vydaná faktura za prodej výrobků - smluvní cena ,- 8. VÚD na objem výroby oceněný ve vlastních nákladech (vznik nedokončené výroby) ,- 9. VÚD na odvádění výrobků do skladu: a) změna stavu nedokončené výroby b) změna zásoby výrobků , ,- 10. Převodka na vyskladněné výrobky k prodeji ,- 11. Předání výrobků přímo z výroby do vlastní prodejny: a) úbytek výrobků b) převzetí výrobků v prodejně 12. Tržby za zboží v hotovosti - z toho 21 % DPH 5 000, ,- 13. Úbytek zboží v důsledku prodeje ,

25 Příklad 2/18 evidence zásob způsobem A (zboží) 1. Nákup zboží ve velkoobchodě za hotové ,- - z toho DPH ,- 2. Příjemka na převzaté zboží 3. Prodáno zboží za hotové - z toho DPH , ,- 4. Došla faktura za zboží od výrobce - smluvní cena ,- 5. Zaplaceno v hotovosti za dopravu zboží Kč včetně 21 % DPH 6. Převzetí zboží dodaného výrobcem 7. Prodej zboží na fakturu - smluvní cena ,- 8. Úbytek zboží v důsledku prodeje ,- 9. VPD - odvod tržby do banky ,- 10. Při inventarizaci bylo zjištěno manko na šatovkách (zboží) a bylo předepsáno k náhradě prodavačce 1 050,- Příklad 2/19 evidence zásob způsobem A Výrobní účetní jednotka, plátce DPH, má k xx v zásobě 100 ks výrobků ve vnitropodnikové ceně 500 Kč za kus. 1. Došla faktura za materiál - smluvní cena ,- 2. Došla faktura za spotřebu energie - smluvní cena ,- 3. Došla faktura za ostatní služby (od neplátce DPH) ,- 4. VÚD - odpisy: a) budovy, haly a stavby b) hmotné movité věci , ,- 5. Hrubé mzdy ,- 6. VÚD: a) pojistné zdravotního pojištění hrazené společností b) pojistné sociálního pojištění hrazené společností 7. Zhotoveno a předáno do skladu 900 kusů výrobků 8. Vydaná faktura na prodej 850 kusů výrobků - prodejní cena 600 Kč za kus bez DPH 9. Úbytek vyskladněných výrobků - 25-

26 Příklad 2/20 evidence zásob způsobem A (zásoby vlastní výroby) 1. Počáteční stavy: Nedokončená výroba Výrobky , ,- 2. Objem provedených výkonů za účetní období ,- 3. Z provedených výkonů bylo dokončeno a odvedeno do prodejního skladu , ,- 4. Přirozený úbytek zásob nedokončené výroby v rámci norem ,- 5. Vyskladněné výrobky k prodeji ,- 6. Spotřeba výrobků na reprezentaci 6 000,- 7. VÚD - inventarizační rozdíly: a) manko u výrobků b) přebytek u jiných druhů výrobků 3 300, ,- Příklad 2/21 evidence zásob způsobem A Účetní jednotka provedla k xx inventarizaci ve skladu materiálu s těmito výsledky: Název materiálu MJ Cena Stav MJ Inventarizační rozdíl MJ za MJ skutečný účetní manko přebytek Plášťovina m 200, Molitanová drť kg 40, Kůže m 300, Podle vnitřní účetní směrnice je povolena norma přirozeného úbytku u kůže v důsledku sesychání ve výši 0,5 % z celkové spotřeby 420 metrů. Manko u materiálu bylo předepsáno skladníkovi k náhradě v plné výši. a) doplňte do tabulky zjištěné inventarizační rozdíly v měrných jednotkách b) vypočítejte ztrátu v rámci normy přirozeného úbytku ve hmotných jednotkách i v Kč u kůže c) zjistěte inventarizační rozdíly d) zaúčtujte všechny účetní případy související s inventarizací materiálu e) navrhněte vlastní tabulku pro provedení inventarizace materiálu (s ohledem na evidenci v měrných jednotkách i Kč) - 26-

27 Příklad 2/22 evidence zásob způsobem A Účetní jednotka, zabývající se výrobou kuchyní, je plátcem DPH. 1. Došla faktura za ks kování v ceně pořízení 30 Kč / 1 ks 2. Došla faktura za dopravu kování od neplátce DPH 900,- 3. VBÚ - úhrada faktury za kování 4. Příjemka na ks kování v pořizovací ceně 5. VÚD - reklamační nárok na 200 ks nedodaných kování 6. Reklamační nárok uznán formou náhradní dodávky 200 ks kování 7. Příjemka na 200 ks kování 8. Výdejka na 400 ks kování v pořizovací ceně 9. VÚD - přechodné snížení hodnoty materiálových zásob zjištěné inventarizací ,- Příklad 2/23 evidence zásob způsobem A 1. Vydaná faktura za prodej nepotřebného materiálu - smluvní cena ,- 2. Výdejka na nepotřebný materiál v pořizovací ceně ,- 3. Výdejka na darovaný materiál - pořizovací cena ,- 4. Výdejka na spotřebu zboží na reprezentaci - pořizovací cena 7 000,- 5. Technologický úbytek materiálu v rámci normy 500,- 6. Inventarizační rozdíl u materiálu na skladě: a) manko b) přebytek c) předpis náhrady za manko zaměstnanci 1 800,- 300, ,- 7. Ztráta zboží v rámci normy 900,- 8. Inventarizační rozdíl u zboží na skladě - přebytek 1 200,- 9. Přechodné snížení hodnoty materiálu na skladě - tvorba opravné položky 2 000,- 10. Zúčtování opravné položky ke zboží 9 000,

28 Příklad 2/24 evidence zásob způsobem A Účetní jednotka, výrobce kuchyní, je plátcem DPH. 1. Počáteční stavy: Materiál na skladě - Bankovní účty , ,- 2. Příjemka na 300 ks dřevěných desek po 300 Kč / 1 ks 3. Vydaná faktura za prodej nepotřebného odpadového dřeva - smluvní cena 2 200,- 4. Výdejka na prodané odpadové dřevo v pořizovací ceně 1 960,- 5. Příjemka na obaly vlastní výroby ,- 6. Došla faktura za nákup povrchových laků (140 ks plechovek po 90 Kč / 1 ks) 7. VÚD na převzaté, ale ke dni uzavírání účetních knih nevyfakturované dřevěné desky 8. Příjemka na 130 ks plechovek povrchových laků na sklad 9. VÚD reklamace10 ks plechovek povrchových laků 10. Daňový dobropis na reklamovaných 10 ks plechovek povrchových laků - smluvní cena 11. VBÚ - úhrada faktury za povrchové laky 12. Technologický úbytek nedokončené výroby v rámci norem 2 700,- 13. Inventarizační rozdíl u polotovarů vlastní výroby: a) manko b) předpis náhrady za manko zaměstnanci v plné výši c) přebytek výrobků 1 880, , ,- 14. Spotřeba výrobků na reprezentaci - vlastní náklady 15. Příjemka na řezivo získané darem 4 500,- 16. VÚD - přiznaná náhrada škody pojišťovnou z pojistné události ve skladu materiálu ,- 17. Došla faktura za 40 ks podýhovaných desek za 500 Kč / 1ks 18. VÚD - vyfakturované, ale ke dni účetní závěrky nepřevzaté podýhované desky na sklad Následující účetní období 19. Došla faktura za dřevěné desky převzaté na sklad v minulém roce - smluvní cena ,- 20. Příjemka na podýhované desky vyfakturované v minulém roce ,

29 Příklad 2/25 evidence zásob způsobem A 1. Poskytnutá záloha na materiál z běžného účtu Kč vč. 21 % DPH 2. Došla faktura za materiál (suroviny) - smluvní cena ,- 3. Vyúčtování zálohy (pol. 1) 4. Přeprava surovin vlastním vozidlem - vlastní náklady 5 200,- 5. VBÚ - úhrada faktury za suroviny 6. VPD - poskytnutá záloha zaměstnanci na nákup režijního materiálu 5 000,- 7. VPD - úhrada provize za nákup surovin ,- 8. Příjemka surovin na sklad 9. Příjemka paliva na sklad ,- 10. Došla faktura ze zahraničí za náhradní díly na opravu DHM (kurz 1 = 24,50 Kč) 11. PPD - vyúčtování poskytnuté zálohy zaměstnancem - nákup režijního materiálu (vydán do spotřeby) ,- 12. Výdejka - spotřeba surovin ,- 13. Nevyfakturovaná dodávka paliva (ke dni účetní závěrky) 14. VÚD - vyfakturované, ale ke dni účetní závěrky nedodané náhradní díly ze zahraničí Následující účetní období 15. Došla faktura za palivo (od neplátce DPH) ,- 16. Příjemka náhradních dílů ze zahraničí na sklad Příklad 2/26 evidence zásob způsobem A (zásoby vlastní výroby) 1. Přírůstek nedokončené výroby - objem výroby (provedené výkony) ,- 2. Převod z nedokončené výroby do polotovarů vlastní výroby: a) úbytek nedokončené výroby b) přírůstek polotovarů vlastní výroby 3. Převod z polotovarů vlastní výroby do výrobků - odvedení výrobků do skladu: a) úbytek polotovarů vlastní výroby b) přírůstek výrobků , , , , ,- 4. Vydaná faktura za výrobky - smluvní cena 5. Výdejka ze skladu na prodané výrobky ,- 6. Přechodné snížení hodnoty výrobků - tvorba opravné položky 9 000,- 7. Zúčtování opravné položky k nedokončené výrobě 2 000,-

30 Příklad 2/27 evidence zásob způsobem B Účetní jednotka, zabývající se výrobou ovocných přesnídávek, je plátcem DPH. 1. Počáteční stavy: Materiál na skladě ,- 2. VPD - nákup ovoce (od neplátce DPH) ,- 3. Doprava ovoce uskutečněná vlastními auty 6 000,- 4. Nákup přísad potřebných k výrobě od zahraničních dodavatelů ,- 5. Nákup ovoce na fakturu - smluvní cena , % DPH 6. VBÚ - zaplacená provize za zprostředkování nákupu ovoce 2 600,- 7. VÚD - 15 % DPH (pol. 4) 8. Uzavírání účetních knih: a) počáteční zásoba materiálu b) stav zásob materiálu podle skladové evidence ,- 9. Při inventarizaci na konci účetního období bylo zjištěno: a) manko na přísadách a chemikáliích b) přebytek na obalech c) předpis manka k náhradě skladníkovi Příklad 2/28 evidence zásob způsobem B , , ,- 1. Počáteční stavy: Materiál na skladě - Pokladna - Bankovní účty , , ,- 2. Došla faktura za dodaný materiál - smluvní cena ,- 3. VPD - nákup materiálu - smluvní cena 8 200, % DPH 4. Přepravné za koupený materiál placené přímo bankou - smluvní cena 900,- 5. Převzetí materiálu koupeného za hotové 6. Výdejky materiálu ,- 7. VBÚ - úhrada faktury za materiál 8. Převzetí fakturovaného materiálu - všechen fakturovaný materiál byl dodán 9. Uzavírání účetních knih: a) počáteční zásoba materiálu b) stav zásob materiálu podle skladové evidence ,-

31 Příklad 2/29 evidence zásob způsobem B (zboží) 1. Nákup zboží ve velkoobchodě za hotové ,- - z toho DPH ,- 2. Příjemka na převzaté zboží 3. Prodáno zboží za hotové - z toho DPH , ,- 4. Došla faktura za zboží od výrobce - smluvní cena ,- 5. Zaplaceno v hotovosti za dopravu zboží Kč včetně 21 % DPH 6. Převzetí zboží dodaného výrobcem 7. Prodej zboží na fakturu - smluvní cena ,- 8. Úbytek zboží v důsledku prodeje ,- 9. VPD - odvod tržby do banky ,- 10. Při inventarizaci bylo zjištěno manko na šatovkách (zboží) 1 050,- a bylo předepsáno k náhradě prodavačce 11. Konečná zásoba zboží zjištěná inventurou činila Kč a podle analytických účtů měla činit Kč Příklad 2/30 evidence zásob způsobem B Výrobní účetní jednotka, plátce DPH, má k xx v zásobě 100 ks výrobků ve vnitropodnikové ceně 500 Kč za kus. 1. Počáteční stavy: Materiál na skladě ,- 2. Došla faktura za materiál - smluvní cena ,- 3. Došla faktura za spotřebu energie - smluvní cena ,- 4. VÚD - odpisy: a) budovy, haly a stavby b) hmotné movité věci , ,- 5. Zhotoveno a předáno do skladu 800 kusů výrobků 6. Vydaná faktura na prodej 850 kusů výrobků - prodejní cena 600 Kč za kus bez DPH 7. Úbytek vyskladněných výrobků 8. Uzavírání účetních knih: a) počáteční zásoba materiálu b) stav zásob materiálu podle skladové evidence ,-

32 Příklad 2/31 evidence zásob způsobem B Účetní jednotka, zabývající se zpracováním dřeva, je plátcem DPH. 1. Počáteční stavy: Materiál na skladě ,- 2. Došla faktura za ks kování v ceně pořízení 30 Kč / 1 ks 3. Došla faktura za dopravu kování od neplátce DPH 900,- 4. VBÚ - úhrada faktury za kování 5. Příjemka na ks kování 6. Daňový dobropis na 200 ks nedodaných kování 7. Došla faktura na náhradní dodávku 200 ks kování 8. Příjemka na 200 ks kování 9. Výdejka na 400 ks kování v pořizovací ceně 10. VÚD - přechodné snížení hodnoty materiálových zásob zjištěné inventarizací ,- 11. Uzavírání účetních knih: a) počáteční zásoba materiálu b) stav zásob materiálu podle skladové evidence ,- Příklad 2/32 evidence zásob způsobem B (zboží) 1. Počáteční stavy: Zboží na skladě ,- 2. Došla faktura za zboží (kurz 1 = 24 Kč) 3. Úhrada přepravy zboží v hotovosti neplátci DPH 5 200,- 4. VÚD (pol. 2) 5. VBÚ - úhrada faktury za zboží (kurz 1 = 25 Kč) 6. Příjemka zboží na sklad 7. Vydaná faktura za zboží - smluvní cena ,- 8. Výdejka na prodané zboží 9. Došla faktura za zboží (hračky) od neplátce DPH ,- 10. Nevyfakturovaná dodávka zboží ke dni účetní závěrky ,- 11. Nedodané zboží (hračky) ke dni účetní závěrky ,- 12. Uzavírání účetních knih: a) počáteční zásoba zboží b) stav zásob zboží podle skladové evidence ,

33 Příklad 2/33 shrnutí zásob (způsob A) 1. VBÚ - uhrazena záloha dodavateli materiálu Kč vč. 21 % DPH 2. Vydán ze skladu materiál k účelům reprezentace - smluvní cena 3 000,- 3. Vyplacena v hotovosti zaměstnanci záloha k vyúčtování na nákup materiálu 4 000,- 4. Došla faktura za základní materiál - smluvní cena ,- 5. Vyúčtování poskytnuté zálohy (pol. 1) 6. Vydaná faktura za prodej nepotřebných náhradních dílů - prodejní cena 6 000,- 7. Došla faktura za pomocné látky - smluvní cena 3 000,- 8. Vydán ze skladu materiál, který byl prodán 7 400,- 9. Zaměstnanec předložil stvrzenku z obchodu o nákupu materiálu do spotřeby včetně 21 % DPH Kč a zbytek zálohy vrátil do pokladny 10. Příjemka na provozovací látky 6 000,- 11. Nákup drobných předmětů kancelářského zařízení v hotovosti a výdej do používání 5 900,- 12. Dodavatel poskytl slevu k faktuře za dodaný základní materiál - smluvní cena 13. Darovány náhradní díly neziskové organizaci - pořizovací cena 14. VÚD - odpisy: a) stavby b) stroje c) software 6 000, , , , ,- 15. Vyúčtování úbytku materiálu zničeného povodní ,- 16. Předpis odhadované částky náhrady škody od pojišťovny za zničený materiál 8 000,- 17. Ke dni účetní závěrky nevyfakturovaná dodávka provozovacích látek (pol. 10) 18. Ke dni účetní závěrky nepřevzatá dodávka pomocných látek (pol. 7) Následující účetní období 19. Došla faktura za provozovací látky - smluvní cena 5 800,- 20. Příjemka na pomocné látky 3 000,

34 Příklad 2/34 shrnutí zásob (způsob A i B) Účetní jednotka účtuje o materiálu způsobem A a o zboží způsobem B. 1. Došla faktura za materiál - smluvní cena ,- 2. VPD - dopravné za materiál (od neplátce DPH) 400,- 3. Přirozený úbytek materiálu v rámci norem 1 400,- 4. Úbytek materiálu v důsledku prodeje v pořizovací ceně 4 300,- 5. Příjemka na koupený materiál 6. Úhrada faktury za koupený materiál z bankovního úvěru splatného do 1 roku 7. Nákup zboží za hotové - smluvní cena ,- 8. Příjemka na zboží 9. Vydaná faktura za prodaný materiál - smluvní cena 4 000,- 10. Prodej zboží na fakturu - smluvní cena ,- 11. Inventarizační rozdíl u materiálu: a) přebytek b) manko c) předpis manka k náhradě 5 700, , ,- 12. Přechodný pokles cen zásob materiálu 4 800,- 13. Uzavírání účetních knih: a) počáteční zásoba zboží b) stav zásob zboží podle skladové evidence Příklad 2/35 shrnutí zásob (způsob A) , ,- 1. Výdejky materiálu ,- 2. Vydaná faktura za prodej výrobků - smluvní cena ,- 3. Tržby za zboží v hotovosti včetně DPH - z toho DPH , ,- 4. VPD - úhrada za přepravu prodaných výrobků v hotovosti včetně 21 % DPH Kč 5. VÚD na objem výroby ve vlastních nákladech ,- 6. Převod z nedokončené výroby do výrobků - odvedení výrobků do skladu: a) úbytek nedokončené výroby b) přírůstek výrobků 7. Předání výrobků přímo z výroby do vlastní prodejny: a) úbytek výrobků b) převzetí výrobků v prodejně , , ,- 8. Výdejka na vyskladněné prodané výrobky ve vlastních nákladech ,- 9. Úbytek zboží v důsledku prodeje ,-

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Zvláštní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB

7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB 7. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB Reklamace při dodávkách materiálu Odběratel uplatňuje své nároky vůči dodavateli materiálu za nedodané množství, kvalitu atd. Podkladem pro reklamační řízení

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku

Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku Příklady Zpracoval: Tomáš Líbal 1 Tomáš Líbal: Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku příklady Příklad 1 Pořízení dlouhodobého nehmotného

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b.

Příklad č. 1 ZÁSOBY. Číslo studenta: 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) 20 b. Příklad č. 1 ZÁSOBY 1.1 NAKUPOVANÉ ZÁSOBY (14 bodů) Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost MEDIA, s.r.o. (plátce DPH) se zabývá reklamní činností a dále nákupem a prodejem zboží (zjednodušeně předpokládáme

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé

Nábytek, a. s. Samostatné movité věci ,00 Rezervy zákonné ,00 Oprávky k SMV ,00 Dodavatelé Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Účtování DM pracovní list.notebook

Účtování DM pracovní list.notebook Účtování M pracovní list.notebook Při pořízení dlouhodobého majetku se používají účty: 04. Nedokončený HM a NM a pořizovaný FM Tyto (kalkulační) účty slouží k zaznamenání jednotlivých nákladů spojených

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku

Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku prof. Ing. Jana Buchtová, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra ekonomiky a

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč ,- Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč 1 500 000,- 2)

Více

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby Ing. Gabriela Dlasková 1 Příklad 1. GOLF s.r.o. je podnik, který se zabývá výrobou golfových holí, oblečení a bot a je mj. dodavatelem GOLFRESORTu s.r.o. Správně přiřaďte

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Dlouhodobý majetek Příklady

Dlouhodobý majetek Příklady Dlouhodobý majetek Příklady Strojírenská firma (plátce DPH) si pro rozšíření strojního vybavení objednala u dodavatelů tvářecí lis a soustruh. Na zakoupení lisu byla zaplacena záloha 5 mil. Kč, lis byl

Více

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK

Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Příklad č. 2 DLOUHODOBÝ MAJETEK Počet bodů 25 b. Dosaženo 2.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK pořízení a odpisy (15 bodů) Obchodní společnost BARCA, s.r.o.., plátce DPH, pořídila ve sledovaném období

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek

* minulých let (+zisk,(-) ztráta) Výsledek hospodaření: B. Rezervy. Cizí zdroje. * běžného roku (+zisk,(-) ztráta) Dlouhodobý hmotný majetek Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU

6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3 ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM HMOTNÉM MAJETKU 6. 3. 1 POŘÍZENÍ A ODPISY DHM - příklad č. 1 Pan Jaroslav Vondráček má firmu, která se zabývá šitím pánských a dámských obleků. Firma je plátcem DPH. V oblasti

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Veďte pokladní knihu: Č. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek

Veďte pokladní knihu: Č. Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek Finanční účty (2. účtová třída) Příklad 23 (pokladna, pokladní kniha) Následující účetní případy proúčtujte v deníku (doplňte účetní doklady): 1. Tržby za prodané výrobky 25 000,-- 2. Uhrazena oprava obráběcího

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Věcný (Co? Který?) -druhy majetku A. Pohledávky za upsaný nesplacený ZK Vlastnický (Odkud? Čí?) -profinancování B. Stálý (dlouhodobý) majetek Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Valutová

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PřFa PŘIJATÁ FAKTURA DOKLAD Text operace MD-MÁ DÁTI D-DAL

PřFa PŘIJATÁ FAKTURA DOKLAD Text operace MD-MÁ DÁTI D-DAL PŘIJATÁ FAKTURA Přijatá faktura za vyúčtování telekomunikačních poplatků v daném fakturačním období od smluvního poskytovatele. Přijatá faktura za spotřebu energie v daném fakturačním období od energetických

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Popis účetních operací:

Popis účetních operací: 1. Počáteční zůstatky zásob vlastní výroby jsou následující: -nedokončená výroba 20 000.- (jedná se o hodnotu pšenice ozimé) -polotovary 1 000.- -výrobky 4 000.- - materiál 15 500.- V průběhu účetního

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 4 Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky V účtové třídě 2 je evidován krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční výpomoci. Peněžní prostředky jsou evidovány

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje 1 Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky vývoje 013 - Software 014 - Ostatní ocenitelná práva 015 - Goodwill 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s.

Členění DM: opakovat z ekonomiky vše o DM DNM nehmotný ú. s. 01 DHM hmotný evidujeme v ú. s. 02 Odpisovaný a 03 - nedopisovaný DFM finanční ú. s. 4. OCEŇOVÁNÍ A POŘIZOVÁNÍ DNM A DHM Dlouhodobý majetek ú. t. 0 jsou tam účty aktivní (RA) pouze 07, 08 a 09 jsou kontra-aktivní (snižují hodnotu majetku, k němuž se vztahují) Členění DM: opakovat z ekonomiky

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: 10210695 DIČ: 520-309815061 Bankovní

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více