ZÁKONNÉ PREDPISY A POSTUPY V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM MENY EURO OD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKONNÉ PREDPISY A POSTUPY V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM MENY EURO OD"

Transkript

1 Ing. Anna Cenigová ZÁKONNÉ PREDPISY A POSTUPY V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM MENY EURO OD Zásoby vrátane opravných položiek k zásobám 1.1. Inventarizácia zásob k Podľa osobitných ustanovení zákona o účtovníctve ( 37a ods. 6) fyzickú inventúru zásob možno vykonávať v období od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktorý zároveň bezprostredne predchádza dňu zavedenia eura. Pritom sa musí preukázať stav zásob k údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky zásob za dobu od skončenia fyzickej inventúry do Z uvedeného osobitného ustanovenia vyplýva, že pri inventarizácii zásob v súvislosti s prechodom na euro sa postupuje rovnako, ako to ustanovuje 30 ods. 4 zákona o účtovníctve. To znamená, že fyzickú inventúru zásob možno vykonať kedykoľvek v priebehu roka, pričom sa musí preukázať stav zásob k Okrem fyzického stavu zásob sa pri inventarizácii zisťuje tiež ich úžitková hodnota v súlade s 23 postupov účtovania a v prípade, že je nižšia ako je ocenenie zásob v účtovníctve, vytvára sa opravná položka Oceňovanie zásob do konca roka 2008 a prepočet z Sk na k Postup v období do Zásoby účtované na účtoch účt. sk Materiál, 12 - Zásoby vlastnej výroby, 13 - Tovar a opravné položky účtované na účtoch účt. sk Opravné položky k zásobám sa v období do v súlade so zák. o účtovníctve a nadväzujúcimi opatreniami MF SR oceňujú, účtujú a vykazujú len v slovenskej mene (Sk). Postup pri prepočte na k Podľa 37b ods. 2 zák. o účtovníctve účtovné jednotky prepočítajú k jednotlivé druhy zásob z Sk na konverzným kurzom, t.j. 30,1260 Sk = 1. Začiatočné stavy zásob a opravných položiek vytvorených k zásobám sa prepočítajú v členení podľa druhu zásob položkovite, t.j. jednotková cena za kus, kilogram, liter, meter, meter štvorcový, meter kubický alebo inú jednotku množstva, v ktorej sa zásoby vedú v účtovníctve a cena za celkové množstvo konkrétneho výrobku, tovaru, materiálu a druhu zvierat. Spôsob zaokrúhľovania a počet desatinných miest si určí účtovná jednotka vo vnútornom predpise. Pritom je potrebné zvoliť si taký stupeň presnosti, aby z prepočtu a zaokrúhľovania vznikali čo najmenšie rozdiely medzi jednotlivými stupňami analytických účtov a syntetických účtov a medzi analytickou evidenciou (skladovou evidenciou) a príslušnými účtami zásob. V prípade, ak medzi súčtom prepočítanej hodnoty jednotlivých skladových položiek v analytickej evidencii a hodnotou vykazovanou na príslušnom syntetickom alebo analytickom účte zásob vznikne rozdiel, považuje sa za rozdiel zo zaokrúhľovania pri prechode na, ktorý sa zaúčtuje na osobitnom analytickom účte vytvorenom v rámci príslušného syntetického účtu alebo analytického účtu, napr. 112xxx - Rozdiely zo zaokrúhľovania začiatočného stavu materiálu so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu Začiatočný účet súvahový, podľa charakteru rozdielu. Po otvorení účtovných kníh sa tento rozdiel zúčtuje ako účtovný prípad interným účtovným dokladom na ťarchu alebo v prospech napr. účtu 112xxx - Rozdiely zo zaokrúhľovania začiatočného stavu materiálu so súvzťažným zápisom v prospech analytického účtu 663 Kurzové zisky pri prechode na euro alebo na ťarchu analytického účtu 563 Kurzové straty pri prechode na euro. Ing. A. Cenigová: Zákonné predpisy a postupy v PÚP v súvislosti so zavedením meny euro od /10

2 Príklad: Konečný zostatok účtu Materiál na sklade k v Sk podľa analytickej evidencie P.č. Názov majetku Číselné označenie Merná Účtovná cena Množstvo jednotka jednotková celkom AÚ Osivá a sadivá 1 Jačmeň jarný xxxxx t 54, , ,- 2 Kukurica na zrno xxxxx t 73, , ,- 3 atď. Spolu (súčet) x x x x 2, ,- Začiatočný stav účtu Materiál na sklade k v podľa analytickej evidencie P.č. Názov majetku Číselné označenie Merná Účtovná cena Množstvo jednotka jednotková celkom AÚ Osivá a sadivá 1 Jačmeň jarný xxxxx t 54,5 225, ,74 2 Kukurica na zrno xxxxx t 73,8 257, ,05 3 atď. Spolu (súčet) x x x x ,34 Začiatočný stav AÚ prepočítaný na x x x x ,97 Rozdiel medzi AÚ a analytickou evidenciou x x x x 1,37 Pre zabezpečenie súvahovej rovnosti účtu 701, sa vzniknutý rozdiel zaúčtuje nasledovne 1. Rozdiel v obst. cene materiálu vzniknutý zo zaokrúhľovania zač. stavu 1, / 112xxx Vzniknuté rozdiely na jednotlivých analytických účtoch možno účtovať ako výsledný rozdiel za syntetický účet, napr. účet Materiál na sklade. 2. Peniaze v hotovosti a na bankových účtoch 2.1. Peniaze slovenskej meny v hotovosti a ich prepočet na k Peniaze slovenskej meny v hotovosti, šeky prijaté namiesto peňazí v hotovosti, poukážky na zúčtovanie znejúce na Sk účtované na účte Pokladnica a ceniny znejúce na Sk účtované na účte Ceniny sa v období do účtujú a vykazujú len v Sk. Postup pri prepočte na k Účtovné jednotky v súlade s 37b ods. 2 zák. o účtovníctve prepočítajú k začiatočný stav peňazí v hotovosti, šekov, poukážok na zúčtovanie a cenín z Sk na konverzným kurzom. Na rozdiel od iných majetkových hodnôt znejúcich na Sk, ktoré sa od považujú podľa 9 ods. 1 Gen. zák. za majetkové hodnoty znejúce na, a to v prepočte a so zaokrúhlením ich peňažného vyjadrenia podľa konverzného kurzu, slovenské bankovky a slovenské mince okrem prepočtu ich hodnoty na sa musia aj fyzicky vymeniť za eurá, pretože dňom končí sa ich platnosť. Poštové známky a poštové ceniny emitované pred , na ktorých je nominálna hodnota uvedená v Sk, možno používať podľa 42a zák. č. 507/2001 Z.z. o poštových službách (novelizovaný v Gen. zákone) pri poskytovaní poštových služieb podľa cit. zákona do uplynutia jedného roka po dni zavedenia eura, t.j. do Poskytovateľ univerzálnej služby nebude vykonávať výmenu poštových známok a poštových cenín, na ktorých je uvedená nominálna hodnota v Sk, za iné platné poštové známky a poštové ceniny, a to počas ich platnosti ani po skončení ich platnosti. Používanie slovenských bankoviek a slovenských mincí počas duálneho hotovostného peňažného obehu Podľa 1 ods. 2 písm. f) Gen. zákona obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu je ustanovené dočasné obdobie hotovostného peňažného obehu v SR, ktoré sa začína a podľa 3 ods. 1 Gen. zákona trvá šestnásť kalendárnych dní vrátane dňa zavedenia eura. Počas tohto obdobia zákonným platidlom pri všetkých hotovostných platbách sú vo svojej nominálnej hodnote eurobankovky a euromince a zároveň aj slovenské bankovky a slovenské mince. Ing. A. Cenigová: Zákonné predpisy a postupy v PÚP v súvislosti so zavedením meny euro od /10

3 Počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, právnické osoby, štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci môžu z peňažných platieb v slovenských bankovkách a minciach, ktoré prevyšujú uhrádzanú sumu, vydávať preplatok v hotovosti podľa 3 ods. 2 Gen. zákona iba v eurobankovkách a eurominciach s výnimkou, ak príjemca preplatku súhlasí s vydaním preplatku inak. Na ocenenie prírastku a úbytku peňažných prostriedkov v slovenských korunách v pokladnici účtovnej jednotky podľa 37d zák. o účtovníctve sa v období duálneho hotovostného peňažného obehu použije konverzný kurz. Podľa 3 ods. 3 Gen. zákona uplynutím obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu, t.j. po výlučnými zákonnými platidlami pri všetkých hotovostných peňažných platbách sa stávajú eurobankovky a euromince a všetky slovenské bankovky a slovenské mince prestávajú byť zákonným platidlom v SR a končí sa ich platnosť. Výmena slovenských bankoviek a mincí za eurá Výmenu slovenských bankoviek a mincí za eurá podľa konverzného kurzu uskutočňuje Národná banka Slovenska, ako aj banky a iné úverové inštitúcie, a to vo forme ich bezodplatnej výmeny v hotovosti za eurobankovky a euromince, alebo ich bezodplatným zložením v banke na bežný alebo vkladový účet počas obdobia výmeny ustanoveného v 3 ods. 8 Gen. zákona Peniaze meny euro a inej cudzej meny v hotovosti Postup v období do Peniaze v hotovosti znejúce na cudziu menu vrátane meny euro sa v období do účtujú v slovenskej mene aj v cudzej mene. Pri prepočte cudzej meny na slovenskú menu podľa 24 zákona o účtovníctve s účinnosťou od a v súlade s účtovaním kurzových rozdielov podľa 24 opatrenia sa postupuje nasledovne: Príjem peňažných prostriedkov cudzej meny v hotovosti (valút) do pokladnice Valuty prijaté do pokladnice sa prepočítajú na slovenskú menu a) kurzom NBS vyhláseným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. ku dňu prijatia valút do pokladnice, ak boli obstarané inkasom pohľadávok, úrokov, dividend, podielov na zisku, tržieb za predaný tovar, služby a pod. v hotovosti, b) kurzom komerčnej banky alebo zmenárne, za ktorý účtovná jednotka valuty kúpila, ak je totožný s kurzom uvedeným v kurzovom lístku v deň vysporiadania kúpy cudzej meny za slovenskú menu, c) kurzom komerčnej banky alebo zmenárne uvedenom v kurzovom lístku v prípade, ak sa kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz, d) kurzom NBS vyhláseným v deň vysporiadania kúpy cudzej meny, ak sa kúpa cudzej meny za slovenskú menu neuskutočňuje s komerčnou bankou alebo so zmenárňou, e) kurzom účtovného ocenenia peňažných prostriedkov cudzej meny, t.j. kurzom akým sú ocenené peňažné prostriedky na devízovom bankovom účte, ak boli valuty do pokladnice prevedené z bankového devízového účtu. Účtovanie rozdielov z kurzov vznikajúcich pri kúpe cudzej meny za slovenskú menu Od podľa 24 ods. 3 zákona o účtovníctve pri kúpe cudzej meny za slovenskú menu môžu vznikať rozdiely, ktoré podľa 24 opatrenia sa neúčtujú ako kurzové rozdiely a ktoré možno účtovať takto: 1. Pri kúpe cudzej meny za slovenskú menu, ak sa kúpa uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka alebo zmenáreň v kurzovom lístku, rozdiel vzniknutý z kurzov sa zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Peniaze na ceste so súvzťažným zápisom a) v prospech účtu Výnosy z derivátových operácií alebo na ťarchu účtu Náklady na derivátové operácie, ak ide o derivátovú operáciu, b) v prospech účtu Ostatné finančné výnosy alebo na ťarchu účtu Ostatné finančné náklady, v ostatných prípadoch. 2. Pri kúpe cudzej meny za slovenskú menu, ak sa kúpa neuskutočňuje s komerčnou bankou alebo so zmenárňou, vzniknutý rozdiel oproti kurzu NBS sa zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Peniaze na ceste so súvzťažným zápisom a) v prospech účtu Výnosy z derivátových operácií alebo na ťarchu účtu Náklady na derivátové operácie, ak ide o derivátovú operáciu, b) v prospech účtu Ostatné finančné výnosy alebo na ťarchu účtu Ostatné finančné náklady, v ostatných prípadoch. Rozdiely z kurzov vznikajúce pri kúpe cudzej meny za slovenskú menu je potrebné účtovať na osobitných analytických účtoch zriadených na tento účel. Ing. A. Cenigová: Zákonné predpisy a postupy v PÚP v súvislosti so zavedením meny euro od /10

4 Úbytok peňažných prostriedkov cudzej meny v hotovosti (valút) z pokladnice Valuty vydané z pokladnice na úhradu výdavkov účtovnej jednotky alebo prevedené na devízový bankový účet sa prepočítajú kurzom účtovným, t.j. kurzom, akým sú ocenené peniaze v pokladnici; pritom možno použiť v súlade s 25 ods. 3 zákona o účtovníctve a) kurz zistený váženým aritmetickým priemerom alebo b) kurz použitý ako prvý pri prijatí valút do pokladnice sa použije ako prvý pri úbytku valút z pokladnice (metódou FIFO). Predaj peňažných prostriedkov cudzej meny v hotovosti za slovenskú menu Úbytok peňažných prostriedkov cudzej meny v hotovosti (valút) pri ich výmene za slovenskú menu v hotovosti alebo pri ich vložení na bankový účet zriadený v slovenskej mene (Sk) sa v súlade s 24 ods. 3 zákona o účtovníctve prepočíta a) kurzom komerčnej banky alebo zmenárne, za ktorý účtovná jednotka valuty predala, ak je totožný s kurzom uvedeným v kurzovom lístku v deň vysporiadania predaja cudzej meny za slovenskú menu, b) kurzom komerčnej banky alebo zmenárne uvedenom v kurzovom lístku v prípade, ak sa predaj cudzej meny uskutoční za iný kurz, c) kurzom NBS vyhláseným v deň vysporiadania predaja cudzej meny, ak sa predaj cudzej meny za slovenskú menu neuskutočňuje s komerčnou bankou alebo so zmenárňou. Účtovanie rozdielov z kurzov vznikajúcich pri predaji cudzej meny za slovenskú menu Výmena peňažných prostriedkov cudzej meny za slovenskú menu je predajom cudzej meny, pri ktorom vzniká výsledok z predaja, ktorý sa nepovažuje za kurzový rozdiel a v súlade s 24 ods. 1 opatrenia sa neúčtuje na účtoch 563 alebo 663. Výsledok z predaja cudzej meny za slovenskú menu, ktorý vyplýva z rozdielu kurzov podľa 24 ods. 3 zákona o účtovníctve, od možno účtovať takto: 1. Rozdiel medzi kurzom komerčnej banky alebo zmenárne, za ktorý účtovná jednotka valuty predala, ak je totožný s kurzom uvedeným v kurzovom lístku v deň vysporiadania predaja cudzej meny a účtovným kurzom, akým sú valuty ocenené na účte Pokladnica sa zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Pokladnica so súvzťažným zápisom v prospech účtu Ostatné finančné výnosy alebo na ťarchu účtu Ostatné finančné náklady. 2. Pri predaji cudzej meny za slovenskú menu komerčnej banke alebo zmenárni za iný kurz, ako je uvedený v kurzovom lístku v deň vysporiadania predaja cudzej meny sa a) rozdiel medzi kurzom uvedeným v kurzovom lístku a účtovným kurzom, akým sú valuty ocenené na účte Pokladnica, zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Pokladnica so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 alebo na ťarchu účtu 568, b) rozdiel medzi kurzom komerčnej banky alebo zmenárne uvedenom v kurzovom lístku, ktorým je ocenený úbytok predanej cudzej meny v pokladnici a kurzom, za ktorý cudzia mena bola predaná, zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Peniaze na ceste so súvzťažným zápisom v prospech účtu Výnosy z derivátových operácií alebo na ťarchu účtu Náklady na derivátové operácie. 3. Pri predaji cudzej meny za slovenskú menu, ak sa predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou alebo so zmenárňou sa a) rozdiel medzi kurzom NBS vyhláseným v deň vysporiadania predaja cudzej meny a účtovným kurzom, akým sú valuty ocenené na účte Pokladnica, zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Pokladnica so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 alebo na ťarchu účtu 568, b) rozdiel medzi kurzom NBS vyhláseným v deň vysporiadania predaja cudzej meny, ktorým je ocenený úbytok predanej cudzej meny v pokladnici a kurzom, za ktorý cudzia mena bola predaná, zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Peniaze na ceste so súvzťažným zápisom v prospech účtu Výnosy z derivátových operácií alebo na ťarchu účtu Náklady na derivátové operácie, ak ide o derivátovú operáciu alebo v prospech účtu 668 alebo na ťarchu účtu 568 v ostatných prípadoch. Rozdiely vznikajúce pri predaji cudzej meny za slovenskú menu je potrebné účtovať na osobitných analytických účtoch zriadených na tento účel. Kurzové rozdiely Podľa 24 ods. 1 opatrenia kurzové rozdiely ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu na účtoch peňažných prostriedkov vyjadrených v cudzej mene nevznikajú a neúčtujú sa na účtoch 563 a 663. Kurzové rozdiely sa zisťujú iba z konečného zostatku valút, šekov a poukážok na zúčtovanie znejúcich na cudziu menu a účtujú v súlade s 24 ods. 3 opatrenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na výsledkové účty 563 alebo 663 podľa povahy kurzového rozdielu so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 211/AÚ. Ing. A. Cenigová: Zákonné predpisy a postupy v PÚP v súvislosti so zavedením meny euro od /10

5 Postup pri prepočte cudzej meny na Sk k ( 37a ods. 4 zák. o účtovníctve) a) peňažná hotovosť v mene euro sa prepočíta konverzným kurzom, b) peňažná hotovosť v inej cudzej mene ako euro sa prepočíta kurzom vyhláseným NBS k , c) rozdiel z prepočítania je kurzovým rozdielom, ktorý sa zaúčtuje k na ťarchu účtu 563 alebo v prospech účtu 663. Postup pri prepočte z Sk na k Peniaze cudzej meny v hotovosti vrátane meny euro sa prepočítajú k z Sk na konverzným kurzom. Príklad: Účtovná jednotka vykazuje v pokladnici: 1.000,00 x konverzný kurz = ,00 Sk 1.000,00 USD x kurz NBS vyhlásený k = ,00 Sk Spolu AÚ 211 v Sk ,00 Sk Prepočet ZS k z Sk na : EUR = ,00 Sk / 30,1260 = 1.000,00 USD = ,00 Sk / = 710,75 = 1.000,00 USD Spolu AÚ 211 v 1.710,75 Eurá nadobudnuté v predzásobení Predzásobenie eurobankovkami a euromincami sa týka najmä tých účtovných jednotiek, ktoré počas obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu, t.j. od do budú prijímať platby v hotovosti v slovenských korunách a vydávať výdavok prevyšujúci uhrádzanú sumu v eurobankovkách a eurominciach. Peňažná hotovosť v eurách nadobudnutá v predzásobení sa musí do konca roka 2008 uložiť oddelene od ostatnej peňažnej hotovosti v eurách a do obehu sa môže dostať až po Peňažné prostriedky vedené na bankových účtoch zriadených v Sk Postup v období do Peňažné prostriedky vedené na bankových účtoch zriadených v Sk, účtované na účte 221 sa v období do účtujú a vykazujú v súlade s účtovnými predpismi len v Sk. Postup pri prepočte na k Účtovné jednotky k prepočítajú začiatočný stav peňažných prostriedkov vedených na bankovom účte z Sk na konverzným kurzom. Začiatočný stav zaúčtovaný na bankovom účte v musí byť totožný so sumou zostatku v uvedenou v prvom výpise z príslušného bankového účtu vyhotovenom bankou po konverzii k Podľa 8 Gen. zákona banky sú povinné bezodplatne vykonať konverziu bezhotovostných peňažných prostriedkov, ktoré sú v nich uložené alebo ktoré poskytli v Sk, na eurá a vyhotoviť výpis z bankového účtu po vykonaní tejto konverzie. Odo dňa zavedenia eura sa skončí vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov v Sk. mene 2.4. Peňažné prostriedky vedené na bankových účtoch zriadených v a v inej cudzej Postup v období do Peňažné prostriedky vedené na bankových účtoch zriadených v cudzej mene vrátane meny euro sa v období do účtujú v slovenskej mene aj v cudzej mene. Pri prepočte cudzej meny na slovenskú menu podľa 24 zákona o účtovníctve s účinnosťou od a v súlade s účtovaním kurzových rozdielov podľa 24 opatrenia sa postupuje nasledovne: Príjem peňažných prostriedkov cudzej meny na bankový účet zriadený v cudzej mene Peňažné prostriedky cudzej meny prijaté na bankový účet zriadený v cudzej mene (devízový účet) sa prepočítajú na slovenskú menu a) kurzom NBS vyhláseným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. ku dňu prijatia peňažných prostriedkov na bankový účet, ak ide o inkaso pohľadávky, prijaté úroky, dividendy, podiely na zisku, inkaso dlhového cenného papiera, prijaté peňažné prostriedky z poskytnutých úverov alebo pôžičiek v cudzej mene, b) kurzom komerčnej banky alebo zmenárne, za ktorý účtovná jednotka cudziu menu kúpila, ak je totožný s kurzom uvedeným v kurzovom lístku v deň vysporiadania kúpy cudzej meny za slovenskú menu, Ing. A. Cenigová: Zákonné predpisy a postupy v PÚP v súvislosti so zavedením meny euro od /10

6 c) kurzom komerčnej banky alebo zmenárne uvedenom v kurzovom lístku v prípade, ak sa kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz, d) kurzom NBS vyhláseným v deň vysporiadania kúpy cudzej meny, ak sa kúpa cudzej meny za slovenskú menu neuskutočňuje s komerčnou bankou alebo so zmenárňou, e) kurzom účtovným, t.j. kurzom, akým sú ocenené peňažné prostriedky cudzej meny na devízovom bankovom účte alebo akým sú ocenené na účte valutovej pokladnice, ak ide o prevod cudzej meny z iného bankového devízového účtu alebo z valutovej pokladnice. Účtovanie rozdielov z kurzov vznikajúcich pri kúpe cudzej meny za slovenskú menu Od podľa 24 ods. 3 zákona o účtovníctve pri kúpe cudzej meny za slovenskú menu môžu vznikať rozdiely, ktoré podľa 24 opatrenia sa neúčtujú ako kurzové rozdiely a ktoré možno účtovať takto: 1. Pri kúpe cudzej meny za slovenskú menu, ak sa kúpa uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka alebo zmenáreň v kurzovom lístku, vzniknutý rozdiel z kurzov sa zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Peniaze na ceste so súvzťažným zápisom a) v prospech účtu Výnosy z derivátových operácií alebo na ťarchu účtu Náklady na derivátové operácie, ak ide o derivátovú operáciu, b) v prospech účtu Ostatné finančné výnosy alebo na ťarchu účtu Ostatné finančné náklady, v ostatných prípadoch. 2. Pri kúpe cudzej meny za slovenskú menu, ak sa kúpa neuskutočňuje s komerčnou bankou alebo so zmenárňou, vzniknutý rozdiel oproti kurzu NBS sa zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Peniaze na ceste so súvzťažným zápisom a) v prospech účtu Výnosy z derivátových operácií alebo na ťarchu účtu Náklady na derivátové operácie, ak ide o derivátovú operáciu, b) v prospech účtu Ostatné finančné výnosy alebo na ťarchu účtu Ostatné finančné náklady, v ostatných prípadoch. Rozdiely z kurzov vznikajúce pri kúpe cudzej meny za slovenskú menu je potrebné účtovať na osobitných analytických účtoch zriadených na tento účel. Úbytok peňažných prostriedkov cudzej meny z devízového bankového účtu Peňažné prostriedky cudzej meny na devízovom bankovom účte použité na úhradu záväzkov účtovnej jednotky alebo prevedené na iný devízový bankový účet alebo vybrané do valutovej pokladnice sa prepočítajú na slovenskú menu kurzom účtovného ocenenia peňažných prostriedkov vedených na bankovom devízovom účte; pritom možno použiť analogicky ako pri valutách ( 25 ods. 3 zákona o účtovníctve) individuálne ocenenie peňažných prostriedkov (metódou FIFO) alebo ocenenie váženým aritmetickým priemerom. Predaj peňažných prostriedkov cudzej meny za slovenskú menu Úbytok peňažných prostriedkov cudzej meny na devízovom bankovom účte pri prevode na bežný bankový účet zriadený v slovenskej mene (Sk) sa v súlade s 24 ods. 3 zákona o účtovníctve prepočíta a) kurzom komerčnej banky, za ktorý účtovná jednotka cudziu menu predala, ak je totožný s kurzom uvedeným v kurzovom lístku v deň vysporiadania predaja cudzej meny za slovenskú menu, b) kurzom komerčnej banky uvedenom v kurzovom lístku v prípade, ak sa predaj cudzej meny uskutoční za iný kurz, c) kurzom NBS vyhláseným v deň vysporiadania predaja cudzej meny, ak sa predaj cudzej meny za slovenskú menu neuskutočňuje s komerčnou bankou alebo so zmenárňou. Účtovanie rozdielov z kurzov vznikajúcich pri predaji cudzej meny za slovenskú menu Prevod peňažných prostriedkov cudzej meny z bankového účtu zriadeného v cudzej mene na bankový účet zriadený v slovenskej mene je predajom cudzej meny, pri ktorom vzniká výsledok z predaja, ktorý sa nepovažuje za kurzový rozdiel a v súlade s 24 ods. 1 opatrenia sa neúčtuje na účtoch 563 alebo 663. Výsledok z predaja cudzej meny za slovenskú menu, ktorý vyplýva z rozdielu kurzov podľa 24 ods. 3 zákona o účtovníctve, od možno účtovať takto: 1. Rozdiel medzi kurzom komerčnej banky, za ktorý účtovná jednotka cudziu menu predala, ak je totožný s kurzom uvedeným v kurzovom lístku v deň vysporiadania predaja cudzej meny a účtovným kurzom, akým je cudzia mena ocenená na bankovom devízovom účte sa zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu Ostatné finančné výnosy alebo na ťarchu účtu Ostatné finančné náklady. 2. Pri predaji cudzej meny za slovenskú menu komerčnej banke za iný kurz, ako je uvedený v kurzovom lístku v deň vysporiadania predaja cudzej meny sa a) rozdiel medzi kurzom uvedeným v kurzovom lístku a účtovným kurzom, akým je cudzia mena ocenená na bankovom devízovom účte, zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 alebo na ťarchu účtu 568, Ing. A. Cenigová: Zákonné predpisy a postupy v PÚP v súvislosti so zavedením meny euro od /10

7 b) rozdiel medzi kurzom komerčnej banky uvedenom v kurzovom lístku, ktorým je ocenený úbytok predanej cudzej meny na bankovom devízovom účte a kurzom, za ktorý cudzia mena bola predaná, zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Peniaze na ceste so súvzťažným zápisom v prospech účtu Výnosy z derivátových operácií alebo na ťarchu účtu Náklady na derivátové operácie. 3. Pri predaji cudzej meny za slovenskú menu, ak sa predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou sa a) rozdiel medzi kurzom NBS vyhláseným v deň vysporiadania predaja cudzej meny a účtovným kurzom, akým je cudzia mena ocenená na bankovom devízovom účte, zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 668 alebo na ťarchu účtu 568, b) rozdiel medzi kurzom NBS vyhláseným v deň vysporiadania predaja cudzej meny, ktorým je ocenený úbytok predanej cudzej meny na bankovom devízovom účte a kurzom, za ktorý cudzia mena bola predaná, zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu Peniaze na ceste so súvzťažným zápisom v prospech účtu Výnosy z derivátových operácií alebo na ťarchu účtu Náklady na derivátové operácie, ak ide o derivátovú operáciu alebo v prospech účtu 668 alebo na ťarchu účtu 568, v ostatných prípadoch. Rozdiely vznikajúce pri predaji cudzej meny za slovenskú menu je potrebné účtovať na osobitných analytických účtoch zriadených na tento účel. Kurzové rozdiely Podľa 24 ods. 1 opatrenia kurzové rozdiely ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu na účtoch peňažných prostriedkov cudzej meny nevznikajú a neúčtujú sa na účtoch 563 a 663. Kurzové rozdiely sa zisťujú iba z konečného zostatku peňažných prostriedkov v cudzej mene a účtujú v súlade s 24 ods. 3 opatrenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na výsledkové účty 563 alebo 663 podľa povahy kurzového rozdielu so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 221/AÚ. Pokiaľ má účtovná jednotka otvorených viac bankových účtov, každý z nich účtuje na osobitnom analytickom účte v rámci účtu 221 alebo na osobitnom syntetickom účte v rámci účtovej skupiny 22, ktorý si doplní do účtového rozvrhu. Postup pri prepočte cudzej meny na Sk k ( 37a ods. 4 zák. o účtovníctve) a) peňažné prostriedky v mene euro sa prepočítajú konverzným kurzom, b) peňažné prostriedky v inej cudzej mene ako euro sa prepočítajú kurzom NBS vyhláseným k , c) rozdiel z prepočítania je kurzovým rozdielom, ktorý sa zaúčtuje k na ťarchu účtu 563 alebo v prospech účtu 663. Postup pri prepočte z Sk na k Peňažné prostriedky cudzej meny vrátane meny euro vedené na bankovom účte sa prepočítajú k z Sk na konverzným kurzom. Príklad: Účtovná jednotka vykazuje k na bankových účtoch: 1.000,00 x konverzný kurz = ,00 Sk 1.000,00 USD x kurz NBS vyhlásený k = ,00 Sk 1.000,00 CZK x kurz NBS vyhlásený k = 1.234,00 Sk Spolu AÚ 221 v Sk ,00 Sk Prepočet ZS k z Sk na : EUR = ,00 Sk / 30,1260 = 1.000,00 USD = ,00 Sk / = 710,75 = 1.000,00 USD CZK = 1.234,00 Sk / = 40,96 = 1.000,00 CZK Spolu AÚ 221 v 1.751,71 3. Bežné bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci 3.1. Bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté v Sk a ich prepočet na k Bežné bankové úvery účtované na účtoch účt. sk. 23 a iné krátkodobé finančné výpomoci účtované na účtoch účt. sk. 24, ktoré boli poskytnuté účtovnej jednotke v Sk sa v období do účtujú a vykazujú len v Sk. Ing. A. Cenigová: Zákonné predpisy a postupy v PÚP v súvislosti so zavedením meny euro od /10

8 Postup pri prepočte na k Účtovné jednotky k prepočítajú začiatočný stav bežných bankových úverov a krátkodobých finančných výpomoci z Sk na konverzným kurzom. Prepočítaný začiatočný stav bežných bankových úverov v musí byť totožný s výpisom banky, ktorá bankový úver poskytla. Povinnosť premeny menovitej hodnoty dlhopisov Účtovné jednotky, ktoré emitovali krátkodobé dlhopisy (účtované na účte 241) majú povinnosť podľa 13 Gen. zákona bezodplatne vykonať premenu menovitej hodnoty ním vydaných dlhopisov z Sk na, okrem tých dlhopisov, na ktoré sa premena nevzťahuje podľa 13 ods. 2 Gen. zákona. Premena menovitej hodnoty dlhopisov z Sk na je účinná podľa 14 ods. 2 Gen. zákona jej zápisom do evidencie centrálneho depozitára cenných papierov alebo do príslušného iného úradného registra alebo evidencie cenných papierov, kde sú evidované príslušné cenné papiere, príp. dňom vyznačenia menovitej hodnoty v na príslušné listinné cenné papiere Bežné bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci vyjadrené v a v inej cudzej mene Bežné bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke v cudzej mene vrátane sa v období do účtujú v slovenskej mene aj v cudzej mene. Postup pri prepočte cudzej meny na Sk k ( 37a ods. 4 zák. o účtovníctve) a) bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté v sa prepočítajú konverzným kurzom, b) bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté v inej cudzej mene ako v sa prepočítajú kurzom NBS vyhláseným k , c) rozdiel z prepočítania je kurzovým rozdielom, ktorý sa zaúčtuje k na ťarchu účtu 563 alebo v prospech účtu 663. Postup pri prepočte z Sk na k Bežné bankové úvery a iné krátkodobé finančné výpomoci poskytnuté účtovnej jednotke v cudzej mene vrátane meny euro sa prepočítajú k z Sk na konverzným kurzom. 4. Krátkodobý finančný majetok vrátane vytvorených opravných položiek 4.1. Krátkodobé cenné papiere znejúce na Sk Postup v období do Krátkodobé cenné papiere účtované na účtoch 251, 253, 256, 257 a 259, vrátane opravných položiek vytvorených na účte 291 sa v období do oceňujú, účtujú a vykazujú v súlade s účtovnými predpismi len v Sk. Postup pri prepočte na k Účtovné jednotky k prepočítajú krátkodobé cenné papiere vrátane vytvorených opravných položiek z Sk na konverzným kurzom. Cenné papiere ocenené v účtovníctve v obstarávacej cene alebo v reálnej hodnote sa prepočítajú v členení podľa druhu cenných papierov a ich emitentov s takou presnosťou, aby suma analytických účtov po prepočítaní bola totožná so sumou príslušného syntetického účtu. V prípade rozdielov vzniknutých zo zaokrúhľovania sa tieto zaúčtujú na ťarchu alebo v prospech osobitného analytického účtu, napr. 251xxx so súvzťažným zápisom na účte 701. Po otvorení účtovných kníh sa vzniknutý rozdiel zúčtuje na ťarchu analytického účtu 563 Kurzové straty pri prechode na euro alebo v prospech analytického účtu 663 Kurzové zisky pri prechode na euro. Povinnosť premeny menovitých hodnôt cenných papierov Podľa 13 ods. 2 Gen. zákona každý emitent cenných papierov znejúcich na slovenskú menu je povinný bezodplatne zabezpečiť a vykonať premenu menovitej hodnoty ním vydaných cenných papierov z Sk na podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na. Po vykonaní premeny menovitej hodnoty cenných papierov z Sk na má emitent, centrálny depozitár cenných papierov alebo burza cenných papierov povinnosť podľa 15 ods. 1 Gen. zákona vykonanie tejto premeny bezodkladne oznámiť alebo uverejniť spôsobom podľa osobitných predpisov. Ing. A. Cenigová: Zákonné predpisy a postupy v PÚP v súvislosti so zavedením meny euro od /10

9 4.2. Krátkodobé cenné papiere znejúce na alebo inú cudziu menu Krátkodobé cenné papiere znejúce na cudziu menu vrátane meny euro sa v období do účtujú v Sk aj v cudzej mene. Postup pri prepočte cudzej meny k ( 37a ods. 4 zák. o účtovníctve) a) cenné papiere znejúce na sa prepočítajú na Sk konverzným kurzom, b) cenné papiere znejúce na inú cudziu menu ako euro sa prepočítajú na Sk kurzom NBS vyhláseným k , c) rozdiel z prepočítania je kurzovým rozdielom, ktorý sa zaúčtuje k do finančných nákladov alebo do finančných výnosov ako súčasť ich ocenenia reálnou hodnotou. Postup pri prepočte z Sk na k Cenné papiere znejúce na alebo na inú cudziu menu sa prepočítajú k z Sk na konverzným kurzom Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely znejúce na Sk Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely účtované na účte 252 sa v období do oceňujú, účtujú a vykazujú v súlade s účtovnými predpismi len v Sk. Postup pri prepočte na k Účtovné jednotky k prepočítajú vlastné akcie a vlastné obchodné podiely ocenené v obstarávacej cene z Sk na konverzným kurzom. Prepočítaním účtovnej hodnoty vlastných akcií a vlastných obchodných podielov nie je dotknutá povinnosť účtovnej jednotky ako emitenta akcií alebo prijatých vkladov do základného imania vykonať premenu menovitej hodnoty akcií z Sk na alebo premenu menovitej hodnoty vkladov do základného imania z Sk na, vyplývajúca z ustanovení Generálneho zákona, a to 10 až Príklady účtovania Cudzia mena P.č. Obsah účtovného prípadu Sk USD, 5.1. Účtovanie peňažných prostriedkov cudzej meny v hotovosti - USD 1 Nákup USD v hotovosti v banke za kurz 21,688 Sk a) USD prijaté do pokladnice ocenené komerčným kurzom, ktorý je totožný s kurzom uvedeným v kurzovom lístku, t.j. kurzom 21,688 Sk b) úbytok peňažných prostriedkov na bankovom účte Účtovací predpis MD D 1.000, , , zriadenom v Sk za nákup USD v hotovosti 2 Nákup USD v hotovosti mimo banky a zmenárne za kurz 21,300 Sk a) USD prijaté do pokladnice ocenené kurzom NBS 21,611 Sk 1.000, , b) úbytok peň. prostriedkov v hotovosti v Sk za nákup USD , c) rozdiel v ocenení kúpy USD - 311, Výber USD v hotovosti z bank. účtu zriadeného v USD (devízový bankový účet) a) USD prijaté do pokladnice ocenené kurzom, akým sú ocenené USD na bank. devízovom účte (kurzom 22,870 Sk) b) úbytok USD na bankovom devízovom účte ocenené účtovným kurzom 4 Poskytnutý preddavok zamestnancovi na pracovnú cestu (priem. kurzom 22,056 Sk) 5 KZ USD k ,- USD = ,- Sk - prepočet kurzom NBS k ,540 Sk = ,- Sk Kurzový rozdiel z ocenenia USD - kurzová strata 1.000, , , , , , , Účtovanie peňažných prostriedkov cudzej meny vedených na bankovom účte zriadenom v (bankovom devízovom účte) 1 Pohľadávka voči odberateľovi v ocenená kurzom NBS 30,314 Sk 1.000, , xx 602 Ing. A. Cenigová: Zákonné predpisy a postupy v PÚP v súvislosti so zavedením meny euro od /10

10 2 Inkaso pohľadávky v na bankový účet zriadený v ocenené kurzom NBS 30,267 Sk 1.000, , xx 3 Kurzová strata z inkasa pohľadávky - 47, xx 4 Nákup v banke uhradený z bankového účtu zriadeného v Sk a) úbytok peňažných prostriedkov na bank. účte zriadenom v Sk za nákup podľa bank. výpisu - komerčný kurz 30,405 Sk , b) príjem na bankový devízový účet ocenený komerčným kurzom, ktorý je totožný s kurzovým lístkom, t.j. 30,405 Sk 1.000, , Nákup v banke uhradený z bankového účtu zriadeného v Sk a) úbytok peňažných prostriedkov na bank. účte zriadenom v Sk za nákup podľa bank. výpisu - komerčný kurz 30,455 Sk , b) príjem na bankový devízový účet ocenený kurzom uvedeným v KL, t.j. 30,410 Sk 1.000, , c) rozdiel v ocenení pri kúpe (30,410-30,455 = -0,045 Sk) - 45, Prevod v hotovosti z valutovej pokladnice na bankový devízový účet v a) úbytok v pokladnici ocenený účtovným kurzom 31,056 Sk 1.000, , b) príjem na bankový devízový účet ocenený účtovným kurzom pokladnice 31,056 Sk 1.000, , Bankový úrok pripísaný na bankový devízový účet ocenený kurzom NBS 30,288 Sk 100, , Úhrada faktúry dodávateľovi v z bankového devízového účtu ocenená účt. kurzom, napr. priem. kurzom 30,528 Sk 1.000, , xx Kurzový rozdiel (zisk) z úhrady záväzku - 528, xx Prevod z bankového devízového účtu na bankový účet zriadený v Sk - predaj za kurz uvedený v KL, t.j. 30,198 Sk a) úbytok na bankovom devízovom účte ocenený komerčným kurzom totožným s KL 30, , , b) príjem peňažných prostriedkov v Sk na bankový účet zriadený v Sk podľa bankového výpisu , c) výsledok z predaja za Sk (rozdiel medzi komerčným kurzom a účtovným ocenením - 330, ,198-30,528 Sk = -0,330 Sk) 11 Prevod z bank. devízového účtu na bank. účet zriadený v Sk - predaj za dohodnutý pevný kurz 30,355 odlišný od KL a) úbytok na bankovom devízovom účte ocenený kurzom uvedeným v KL 30,202 Sk 1.000, , b) čiastkový výsledok z predaja - rozdiel medzi kurzom uvedeným v KL a účtovným ocenením - 326, (30,202-30,528 Sk = -0,326 Sk) c) príjem peňažných prostriedkov v Sk na bankový účet zriadený v Sk podľa bankového výpisu , d) čiastkový výsledok z predaja - rozdiel medzi pevným kurzom dohodnutým v zmluve a kurzom uvedeným v KL - 153, (30,355-30,202 Sk = -0,153 Sk) 12 Prevod z bankového devízového účtu do pokladnice a) úbytok na bankovom devízovom účte ocenený účtovným kurzom 30,528 Sk 1.000, , b) príjem v hotovosti do pokladnice ocenený kurzom účtovného ocenenia na bank. devízovom účte 30,528 Sk 1.000, , Kurzový rozdiel z ocenenia k prepočítané konverzným kurzom 30,126 Sk 1.000,- a) kurzová strata z prepočítania zostatku v pokladnici - 402, b) kurzová strata z prepočítania zostatku na bankovom devízovom účte - 42, Bratislava, November 2008 Spracovala: Ing. Anna Cenigová Ing. A. Cenigová: Zákonné predpisy a postupy v PÚP v súvislosti so zavedením meny euro od /10

ZÁKONNÉ PREDPISY A POSTUPY V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM MENY EURO OD

ZÁKONNÉ PREDPISY A POSTUPY V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM MENY EURO OD Ing. Anna Cenigová ZÁKONNÉ PREDPISY A POSTUPY V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM MENY EURO OD 1.1.2009 1. Právne predpisy upravujúce prechod na menu euro 1.1. Zákon č. 659/2007

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii VP AVF č. 4/2016 z 30.11.2016 Podľa 13 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zmeny v zákone o účtovníctve z dôvodu prechodu zo slovenskej meny na euro

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zmeny v zákone o účtovníctve z dôvodu prechodu zo slovenskej meny na euro Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č.198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z.,

Více

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie a odpísanie pohľadávok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie pohľadávok U postupcu sa postúpenie pohľadávky (po zohľadnení k nej tvorenej opravnej položke) účtuje: 546 / 311 (315...) Výnos

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ Príloha k opatreniu MF/17616/213-74 Poznámky Úč NUJ 1-1.. x 2 2 2 2 X 3 6 8 4 G E O n a D l h a 9 5 9 5 n d r a 11.12.213 11.12.213 2 1 e 1 3 2 S e n i 6 5 8 8 6 j d @ e d c 2 4 5 X 6 8 9 9 5 1 1 1 2 6

Více

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008. WinJU ročná uzávierka a prechod na euro Postup prechodu na EURO Vo Win aplikáciách nie je kvôli euru zakladané nové dátové prostredie, ale pokračuje sa v pôvodnej dátovej štruktúre do konca roku 2008 budú

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

4.1.6 Spôsob účtovania zásob a ich evidencie

4.1.6 Spôsob účtovania zásob a ich evidencie 4.1.6 Spôsob účtovania zásob a ich evidencie Názov organizácie: Názov internej smernice: Poradové číslo smernice: Vypracoval: Schválil: Dátum vyhotovenia internej smernice: Za správnosť smernice zodpovedá:

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky x -134.683,27 +134.683,27 28.283,49 x +60.093,67-60.093,67-12.619,68 Ad 1) Kontrola správnosti dočasného rozdielu medzi

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Poskytovanie údajov formou oznámenia a zverejňovania podľa ustanovení zákona o správe daní

Poskytovanie údajov formou oznámenia a zverejňovania podľa ustanovení zákona o správe daní Poskytovanie údajov formou oznámenia a zverejňovania podľa ustanovení zákona o správe daní Ak daňový úrad alebo daňové riaditeľstvo bude po dni zavedenia EUR nadväzne na príslušné ustanovenia zákona o

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka Družstevná 45, Nitra

Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka Družstevná 45, Nitra Zadanie seminárnej práce : Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka vzniklo v roku 2001. Zaoberá sa poľnohospodárskou výrobou (rastlinnou aj živočíšnou), pričom dosahované tržby z rastlinnej a živočíšnej

Více

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

Účtovná dokumentácia. Obsah a forma účtovného záznamu

Účtovná dokumentácia. Obsah a forma účtovného záznamu Účtovná dokumentácia Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve: Účtovnú dokumentáciu tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov, ktoré sa v účtovnej jednotke vytvárajú v zmysle zákona. Účtovná jednotka je povinná

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2016 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Spojená škola, Komárňanská 28 Sídlo účtovnej jednotky Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky IČO

Více

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo :

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Obec Dolná Ždaňa Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 3.3.2014 v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Základná škola Semerovo č. 110 Sídlo účtovnej jednotky 941 32 Semerovo IČO

Více

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Nitra 6.5.2011 Číslo materiálu: 123/2011 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku a dodržiavania

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 1. CHARAKTERISTIKA A ČLENENIE ZÁSOB Zásoby účtujeme v triede 1- Zásoby. Zásobami sú: a. materiál (účty 111, 112, 119), b. nedokončená výroba (účet 121), c. polotovary vlastnej výroby (účet 122), d. výrobky

Více

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve čiastka 15/2008 Vestník NBS opatrenie NBS č. 7/2008 427 7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve Národná

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská Vo Valaskej 07.06.2017 Správa č. 02/2017 o výsledku kontroly Na základe Plánu kontrolnej činnosti

Více

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana číslo 5/ 2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana MTF STU č. 5 /2011 V základe príkazu rektora č. 3/2011 na vykonanie inventarizácie

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

PODMIENKY POUŽITIA ZOZNAMU PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ

PODMIENKY POUŽITIA ZOZNAMU PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ PODMIENKY POUŽITIA ZOZNAMU PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ Článok I. Úvodné ustanovenia 1.1. Predmetom úpravy Podmienok použitia Zoznamu platobných operácií je určenie časti obsahu Úverovej zmluvy, v ktorom bolo výslovne

Více

Účtovná trieda 2: Finančné účty (Financial Accounts)

Účtovná trieda 2: Finančné účty (Financial Accounts) Účtovná trieda 2: Finančné účty (Financial Accounts) Obsahom tejto účtovnej triedy je finančný majetok a finančné zdroje. Z tohto je už teda zrejmé, že v tejto účtovnej triede budeme rovnako pracovať s

Více

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD.

Súhrnný výkaz v roku Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. v roku 2015 Ing. Mgr. Martin Tužinký, PhD. SV je povinný podať platiteľ DPH, ktorý: Dodal tovar oslobodený od dane z tuzemska do IČŠ osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v IČŠ ( 43 ods. 1 ZDPH). Premiestnil

Více

Porovnanie pravidiel účtovania derivátov podľa IFRS a SAS. Ing. Martin Svitek

Porovnanie pravidiel účtovania derivátov podľa IFRS a SAS. Ing. Martin Svitek Porovnanie pravidiel účtovania derivátov podľa a Ing. Martin Svitek Prvotné oceňovanie derivátov O deriváte sa účtuje odo dňa dohodnutia obchodu = deň uzatvorenia zmluvy Prvotne sa derivát zaúčtuje, keď

Více

AKO PRIPRAVIŤ MONEY S4 / S5 NA NOVÝ ÚČTOVNÝ ROK

AKO PRIPRAVIŤ MONEY S4 / S5 NA NOVÝ ÚČTOVNÝ ROK AKO PRIPRAVIŤ MONEY S4 / S5 NA NOVÝ ÚČTOVNÝ ROK Stačí iba pár krokov, aby bolo Vaše Money pripravené pre ďalší účtovný rok. Prinášame Vám základný návod ako na to aj s množstvom tipov na zefektívnenie

Více

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami Metodické usmernenie č. MF/010876/2017-352 zo dňa 23.3.2017 k postupu účtovania a vykazovania použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na mzdy za december v januári nasledujúceho roka z znení dodatku č.

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 (ECB/2018/12)

ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 (ECB/2018/12) SK ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018 (ECB/2018/12) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty 1 2 227 282 Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám

Více

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ strana 1 Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ Novela zákona o účtovníctve prináša legislatívny základ na rozdelenie účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké, tak ako to požaduje Smernica Európskeho

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Návrh. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Návrh ZÁKON z................ 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro Národná rada Slovenskej

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava. Smernica stanovujúca zásady vedenia pokladnice

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava. Smernica stanovujúca zásady vedenia pokladnice Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava Smernica stanovujúca zásady vedenia pokladnice Platnosť smernice od: dňom zverejnenia na webovom sidle MMB Prílohy: 4 Vypracoval/funkcia: Mária Belešová

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

Záverečný účet obce Slanská Huta

Záverečný účet obce Slanská Huta 1 Záverečný účet obce Slanská Huta za rok 2011 Obec: Slanská Huta Vypracoval: Valéria Ivanová Schválil: Daniel Stančik Rokovanie OZ dňa: 29.06.2012 Uznesenie: B/08/2012 V zmysle zákona SNR č. 369/1990

Více

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Účtovnej jednotke v roku 2013 banka poskytla dlhodobý bankový

Více

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA TOVAR : zahraničná došlá preddavková faktúra (zdpf) poskytnutá platba úhradou z bankového účtu (BV)

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

NÁVOD ÚČTOVANIA PRE DODÁVATEĽOV

NÁVOD ÚČTOVANIA PRE DODÁVATEĽOV NÁVOD ÚČTOVANIA PRE DODÁVATEĽOV popis 1 je uzavretá zmluva 2 Zľavomat pripraví predajnú akciu 3 4 5 6 7 prebieha predaj voucherov zľavomat inkasuje peniaze menom a na účet dodávateľa zľavomat spočíta inkasované

Více

úspory. investície. podmienky transformácie

úspory. investície. podmienky transformácie Finančný trh definícia funkcie členenie nástroje kapitálového trhu Definícia Trh - miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt miesto, kde sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznych

Více

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Bežný účet pre občanov 1) Dôchodcovský osobný účet AXION účet 2) 1) do 30. 6. 2012 produkt s názvom Rastový osobný účet; osobné účty zriadené do 1. 7. 1996; 2) do 30. 6. 2012 produkt s názvom Osobný účet

Více

Modul Kontrolné programy

Modul Kontrolné programy Modul Podporné programy str. 1 Modul Kontrolné programy Obsah: 1. Úvod 2 2. Kontrolné programy 3 2.1. Kontrola sklad príjem 4 2.2. Kontrola sklad výdaj 4 2.3. Kontrola sklad korektnosť 5 2.4. Kontrola

Více

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO Modul PROLJU príklady zaradenia dokladov do KV DPH.... 2 A.1. (fakt. odberateľské, daň. doklady odberateľské

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional (poplatky JELLYFISH o.c.p., a.s. Ostatné poplatky tretích strán sú uvedené v prílohách cenníka služieb.

Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional (poplatky JELLYFISH o.c.p., a.s. Ostatné poplatky tretích strán sú uvedené v prílohách cenníka služieb. Cenník služieb JELLYFISH Finport Professional (poplatky JELLYFISH o.c.p., a.s. Ostatné poplatky tretích strán sú uvedené v prílohách cenníka služieb.) 1) za realizáciu pokynu - Akcie, ETF a Warranty Maximálny

Více

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011 Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011 Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.217 USA TOP FOND

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou: Článok I - Všeobecné údaje I.1 Názov právnickej osoby: ANGEL OPTIC M & I, s.r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Dvory 1933/17, 020 01 Púchov I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

Více

Cash flow od roka 2015 nepriama metóda

Cash flow od roka 2015 nepriama metóda Cash flow od roka 2015 nepriama metóda V programe je zapracovaný Cash Flow (CF) s nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti. Pri nepriamej metóde sa vychádza z výsledku hospodárenia

Více

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK

VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK VYSPORIADANIE PREHRADENÝCH ZÁVÄZKOV A POHĽADÁVOK Funkcia Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov umožňuje riešiť preplatky pohľadávok a záväzkov, prípady, kedy je úhrada vyššia ako hodnota uvedená na doklade.

Více

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku

Více

ZVEREJNENIE K ÚČTU, OSOBNÉMU ÚČTU, ÚČTU SPORENIA A VKLADOVÉMU ÚČTU (fyzická osoba nepodnikateľ)

ZVEREJNENIE K ÚČTU, OSOBNÉMU ÚČTU, ÚČTU SPORENIA A VKLADOVÉMU ÚČTU (fyzická osoba nepodnikateľ) Účinné od 1. 1. 2015 ZVEREJNENIE K ÚČTU, OSOBNÉMU ÚČTU, ÚČTU SPORENIA A VKLADOVÉMU ÚČTU (fyzická osoba nepodnikateľ) ÚČET DRUHY ÚČTOV SPOROžíro v mene EUR SPOROžíro v cudzej mene (USD, CZK, GBP, CHF, HUF,

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 KLIN NAD BODROGOM Predkladá: Eva Baloghová, starostka obce V Kline nad Bodrogom, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky

Úrokové sadzby produktov mimo ponuky Bežný účet pre občanov 1) Dôchodcovský osobný účet AXION účet 2) ÚČETsenior 1) do 30. 6. 2012 produkt s názvom Rastový osobný účet; osobné účty zriadené do 1. 7. 1996; 2) do 30. 6. 2012 produkt s názvom

Více

ZVEREJNENIE K ÚČTU, OSOBNÉMU ÚČTU, ÚČTU SPORENIA A VKLADOVÉMU ÚČTU (fyzická osoba nepodnikateľ)

ZVEREJNENIE K ÚČTU, OSOBNÉMU ÚČTU, ÚČTU SPORENIA A VKLADOVÉMU ÚČTU (fyzická osoba nepodnikateľ) Účinné od 1. 1. 2016 ZVEREJNENIE K ÚČTU, OSOBNÉMU ÚČTU, ÚČTU SPORENIA A VKLADOVÉMU ÚČTU (fyzická osoba nepodnikateľ) ÚČET DRUHY ÚČTOV SPOROžíro v mene EUR SPOROžíro v cudzej mene (USD, CZK, GBP, CHF, HUF,

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

1. Obstaranie úžitkového automobilu DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v

1. Obstaranie úžitkového automobilu DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v Účtovanie lízingu Pokiaľ ste obstarali automobil, prípadne iný majetok formou finančného prenájmu (lízingu), môžete postupovať pri účtovaní v programe OMEGA podľa nasledovného príkladu. Účtovná jednotka

Více

Skutočnosť k Rozpočet po zmenách na rok 2015 O. Skutočnosť k

Skutočnosť k Rozpočet po zmenách na rok 2015 O. Skutočnosť k Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácia z Environmentálneho fondu v sume 100 000,- na kanalizáciu bola určená ako príjem na kapitálové výdavky, ale do príjmov

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2014 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

Účtovanie obstarania majetku formou finančného prenájmu s využitím na osobnú potrebu

Účtovanie obstarania majetku formou finančného prenájmu s využitím na osobnú potrebu Účtovanie obstarania majetku formou finančného prenájmu s využitím na osobnú potrebu V nasledujúcom príklade je zobrazený postup na evidovanie lízingu v prípade majetku, ktorý je využívaný aj na osobnú

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O.

NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2014 K bodu programu NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O. Materiál obsahuje:

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky

Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky Všeobecné údaje: Názov spoločnosti: Organizačno-právna forma: Hriadeľ, s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Lipová 15 949 01 Nitra Dátum založenia:

Více

Zavedenie eura v SR. Princípy, termíny, úlohy... Hotel Carlton 13. novembra

Zavedenie eura v SR. Princípy, termíny, úlohy... Hotel Carlton 13. novembra Zavedenie eura v SR Princípy, termíny, úlohy... Hotel Carlton 13. novembra 2007 Kedy zavedieme euro? Splnenie maastrichtských kritérií Konvergenčné správy ECB a EK Návrh Európskej komisie Rade EÚ na zrušenie

Více