Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté"

Transkript

1 IČO Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () () Všeobecné informácie Čl. I () Obchodné meno účtovnej jednotky: Sídlo účtovnej jednotky: Nábytkár, s.r.o. Nábrežie Oravy /, 6 Dolný Kubín Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Čl. I () Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: Počet vedúcich zamestnancov Čl. I () () Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod Účtovná závierka spoločnosti k.decembra. je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa ods. 6 zákona č. / Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od. januára do. decembra. Čl. I () Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:.6. Čl. I () Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky riadna Čl. I () Údaje o skupine mimoriadna Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa Zákona o účtovníctve č. /. Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti Čl. II a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti Čl. II b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté Čl. II d) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré je potrebné vyúčtovať Čl. III Informácie o prijatých postupoch Čl. III () Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Počas roka v účtovnej jednotke nenastali zmeny účtovných zásad a účtovných metód. Čl. III () Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie Strana :

2 IČO Čl. III () Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Počas roka v účtovnej jednotke nenastali zmeny účtovných zásad a účtovných metód. Čl. III () Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód Položka súvahy Aplikované zásady a metódy Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy Čl. III () Transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe a ich finančný vplyv Čl. III () Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov Čl. III () a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota Čl. III () a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota Ocenenie majetku a záväzkov ÚJ má náplň () Poznámka k oceneniu Obstarávacou cenou. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od. januára nie sú úroky z cudzích zdrojov ani re. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou 6. Záväzky pri ich prevzatí Vlastnými nákladmi. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny od. januára nie sú úroky z cudzích zdrojov ani. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou Spoločnosť používa na ocenenie zásob vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady, ktoré tvoria priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady. Súčasťou ocenenia nie sú nepriame náklady, výrobná, správna a odbytová réžia. Súčasťou ocenenia nie sú. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou. Príchovky a prírastky zvierat Menovitou hodnotou. Peňažné prostriedky a ceniny. Pohľadávky pri ich vzniku. Záväzky pri ich vzniku Strana :

3 IČO Čl. III () a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné Čl. III () a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné Ocenenie majetku a záväzkov ÚJ má náplň () Poznámka k oceneniu Reálnou hodnotou. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní. Drahé kovy v majetku fondu Hodnotou zistenou metódou vlastného imania Iné. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci. Daň z príjmov - splatná Čl. III () a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda Čl. III () a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa postupov účtovania v PÚ: spôsobom A účtovania zásob spôsobom B účtovania zásob Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala: váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov metódou FIFO (. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako. cena na ocenenie úbytku zásob) iným spôsobom: Čl. III () b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky Čl. III () b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky Druh majetku Odhad zníženia hodnoty Stav OP na začiatku účtovného obdobia Tvorba OP Zúčtovanie OP Stav OP na konci účtovného obdobia Zásoby 6 6 Čl. III () c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Rezervy sú záväzky predstavujúce eistujúcu povinnosť, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky, pričom nie je známa presná výška tohto záväzku. Tvoria sa na krytie rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v odhadnutej výške potrebnej na splnenie eistujúcej povinnosti k závierkovému dňu. Čl. III () d) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou Čl. III () d). -. Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou Čl. III () d). Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní reálnou hodnotou Čl. III () e) Finančné nástroje alebo majetok, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi Čl. III () e). Derivátové finančné nástroje pri oceňovaní obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi Strana :

4 IČO Čl. III () e). Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota Čl. III () f) Stanovenie metódy vlastného imania Čl. III () g) Tvorba odpisového plánu Účtovná jednotka pri tvorbe odpisového plánu vychádza z požiadaviek zákona / Z.z. o účtovníctve. Účtovná jednotka zostavuje odpisový plán pre každý prírastok majetku samostatne a pre každé účtovné obdobie ho aktualizuje Účtovná jednotka považuje za vstupnú cenu pre výpočet účtovných odpisov obstarávaciu cenu nehmotného a hmotného majetku a pri zostavení odpisového plánu účtovných odpisov individuálne zohľadňuje predpokladanú dobu použitia jednotlivého majetku. Účtovná jednotka môže spôsob odpisovania upraviť v nasledujúcom období a len z dôvodu dosiahnutia vernejšieho zobrazenia predmetu účtovníctva. Čl. III () g) Tvorba odpisového plánu Dlhodobý nehmotný majetok: Dlhodobý hmotný majetok: Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. / o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú. odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku Druh majetku Software: Money S, licencie, počítačová cieť Dopravné prostriedky: Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda roky / lineárna Honda Accord, BMW, VW Phaeton, Honda Jazz, Škoda Fabia roky / lineárna Mercedes Benz rokov / lineárna Škoda Fabia 6 rokov /6 lineárna Kancelárske prístroje: Server, Multifunkčné zariadenie roky / lineárna Pracovné stroje: Generátor, vysokozdvižný vozík, Automatický páskovač, Stroj na výrobu kartónovej fiácie Počítačová sieť - hárdvér, dochádzkový systém 6 rokov /6 lineárna 6 rokov /6 lineárna Policové regálové systémy, Čistiaci stroj roky / lineárna Samonosná brána rokov / lineárna Stavby: rokov / lineárna Budova skladu v DK rokov / lineárna Budovy skladu v RK 6 rokov /6 lineárna Administratívna budova DK rokov / lineárna Výrobná technológia 6 rokov /6 lineárna Čl. III () h) Poskytnuté dotácie O nároku na dotáciu, podporu alebo príspevok sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie, podpory alebo príspevku budú tieto finančné prostriedky Spoločnosti poskytnuté. Prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtujú ako úhrada pohľadávky Spoločnosti ku dňu prijatia. Dotácie na hospodársku činnosť sa účtujú ako ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, ak sa dotácia poskytla na úhradu nákladov, a to v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, na ktorý sa dotácie na hospodársku činnosť poskytli. Dotácie na dlhodobý majetok sa účtujú v prospech výnosov budúcich období a následne sa vykážu ako ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov obstaraného dlhodobého majetku. Čl. III () h) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku Dotácia/Majetok Ocenenie Výška dotácie Dlhodobý hmotný majetok - výrobné stroje 6 Dlhodobý hmotný majetok - výrobné stroje Strana :

5 IČO Čl. III () Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období Čl. III () Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát Čl. IV () Charakteristika goodwillu alebo záporného goodwillu Čl. IV () Informácie o významných položkách derivátov Čl. IV () Pohyby v oceňovacích rozdieloch derivátov z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia Čl. IV () Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi Čl. IV () Informácie o záväzkoch Čl. IV () a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov Čl. IV () a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov Záväzky Hodnota (BO) Hodnota (PO) Dlhodobá pôžička K.Kramárová Čl. IV () b) Informácie o zabezpečených záväzkoch Čl. IV () Informácie o vlastných akciách Čl. IV () a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia Čl. IV () b). Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia Čl. IV () b). Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia Čl. IV () b). Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli Čl. IV () b). Počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu Strana :

6 IČO Čl. IV () c) Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia Čl. IV () Informácie o sume a dôvodoch vzniku položiek nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach Čl. V () Informácie k iným aktívam a iným pasívam Čl. V () a) Opis a hodnota podmieneného majetku Čl. V () b) Opis a hodnota podmienených záväzkov Podmienené záväzky spoločnosti k..: - Záložné právo na nehnuteľné veci č. //ZZ: - Blankozmenka č. 6//D k úveru č. 6//ÚZ (VÚB): - Záložné právo k pohľadávkam č. //6 (ČSOB) : Záložné právo k pohľadávkam č. //6 (ČSOB): Záložné právo k pohľadávkam č. //6 (ČSOB): Záložné právo k nehnuteľnostiam č 6//6 (ČSOB): 6 - Záložné právo k nehnuteľnostiam č. //6 (ČSOB) 6 - Blankozmenka č. /6/ k úveru č. //6 (ČSOB): - Záložné právo k pohľadávkam č. //6 (ČSOB): Záložné právo k súboru hnuteľných vecí č. //6 (ČSOB): - Záložné právo k pohľadávkam č. //6 (ČSOB): Blankozmenka č. /6/ k úveru č. //6 (ČSOB): 6 - Záložné práva k nehnuteľnostiam č. //6 ČSOB: 6 - Blankozmenka č. /6/ k úveru č. / /6 (ČSOB): - Blankozmenka č. /6/ k úveru č. //6 (ČSOB): - Záložné práva k nehnuteľnostiam č. //6 ČSOB: - Záložné právo na pohľadávky k úveru č. //UZ: 6 Čl. V () b) Opis a hodnota podmienených záväzkov Druh podmieneného záväzku (BO) Hodnota celkom (BO) Hodnota voči spriazneným osobám (PO) Hodnota celkom (PO) Hodnota voči spriazneným osobám Zo súdnych rozhodnutí Z poskytnutých záruk Zo všeobecne záväzných právnych predpisov Zo zmluvy o podriadenom záväzku Z ručenia Iné podmienené záväzky Čl. V () Významné položky ostatných finančných povinností nevykázaných v súvahe Čl. V () Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch Čl. V () Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch Prenajatý majetok Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Majetok v nájme (operatívny prenájom) Majetok prijatý do úschovy Pohľadávky z derivátov Záväzky z opcií derivátov Odpísané pohľadávky Pohľadávky z leasingu Záväzky z leasingu Iné položky Strana : 6

7 IČO Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky ) Predaj pozemku v k.ú. obce Kľušov vo výške (evidovaný na účte ) ) Splatenie dlhodobej pohľadávky - Hecca s.r.o. v plnej výške Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky Zoznam udalostí Dôvod Hodnota (BO) Hodnota (PO) a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v horeuvedenom období c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkárne) g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť Čl. VII Ostatné informácie Čl. VII () Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme a iných zároveň vykonávajúcich činnostiach Čl. VII () Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako eur Čl. VII () a) Zloženie a výška základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby Čl. VII () b) Cenné papiere vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb Čl. VII () c) Výška dotácií a návratných finančných výpomocí Čl. VII () d) Informácie o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaniach úverov, prijatých kapitálových príspevkoch, podmienky poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou Čl. VII () e) Záruky poskytnuté orgánom verejnej moci a záruky poskytnuté inou účtovnou jednotkou, podmienky poskytnutia a náklady na získanie Čl. VII () f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku Strana :

8 IČO Čl. VII () g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci Čl. VII () Informácie o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou Miesto pre ďalšie záznamy Strana :

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Počet vedúcich zamestnancov 17 13

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Počet vedúcich zamestnancov 17 13 Poznámky Úč PODV 3-1 IČO 3 1 3 9 3 Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I (1) () Všeobecné informácie Čl. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky: Sídlo účtovnej jednotky: KROS a.s. A. Rudnaya

Více

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou: Článok I - Všeobecné údaje I.1 Názov právnickej osoby: ANGEL OPTIC M & I, s.r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Dvory 1933/17, 020 01 Púchov I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

Více

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ Príloha k opatreniu MF/17616/213-74 Poznámky Úč NUJ 1-1.. x 2 2 2 2 X 3 6 8 4 G E O n a D l h a 9 5 9 5 n d r a 11.12.213 11.12.213 2 1 e 1 3 2 S e n i 6 5 8 8 6 j d @ e d c 2 4 5 X 6 8 9 9 5 1 1 1 2 6

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Základná škola Semerovo č. 110 Sídlo účtovnej jednotky 941 32 Semerovo IČO

Více

Obsahová náplň poznámok. Čl. I Všeobecné informácie

Obsahová náplň poznámok. Čl. I Všeobecné informácie Obsahová náplň poznámok Čl. I Všeobecné informácie (1) Názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, ak sa zostavuje účtovná závierka fyzickej osoby podnikateľa. Opis vykonávanej

Více

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Počet vedúcich zamestnancov 4 4

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Počet vedúcich zamestnancov 4 4 Poznámky Úč PODV - IČO Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () (5) Všeobecné informácie Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa.5.99 v súlade zák. 5/9 Zb. Obchod. zákonníkom.

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2016 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Spojená škola, Komárňanská 28 Sídlo účtovnej jednotky Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky IČO

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31. 12. 2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky OBEC SEMEROVO Sídlo účtovnej jednotky 941 32 SEMEROVO č. 345 IČO 00309257

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

Poznámky Uc POD 3-01 malé

Poznámky Uc POD 3-01 malé IČO: 337653 DIČ: 3379 6. 9 Poznámky Uc POD 3- malé 5.3.7 3::3 C Poznámky k účtovnej závierke zostavené podľa Opatrenia č.mf/3378/4-74 (FS č./4), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1 Poznámky Úč PODV 3- IČO 3 Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () () Všeobecné informácie KT INVEST a.s. Priemyselná /3 95 Ladomerská Vieska zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Více

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát. Názov WERTHEIM SK, spol. s r.o. Adresa (fyzickej osoby), sídlo (právnickej osoby) Na barine 805, 908 77 Borský Mikuláš, Slovensko Daňové identifikačné číslo 2022536395 Poznámky k účtovnej závierke za rok

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO 3 1 2 5 7 3 1 3 /SID Čl. I Všeobecné údaje (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum

Více

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2011 v - eurocentoch - celých eurách *) x Za od mesiac rok mesiac rok 1 2011 do 12 2011 Za bezprostredne predchádzajúce od mesiac rok mesiac

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Podsúvahová evidencia. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Podsúvahová evidencia. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Podsúvahová evidencia Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Účtovný zápis, ktorý sa nevykonáva v účtovných knihách, sa vykonáva na podsúvahových účtoch ( 12 ods. 5 ZoÚ) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

A. 2. Informácie k časti A. o počte zamestnancov Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Priemerný prepočítaný počet

A. 2. Informácie k časti A. o počte zamestnancov Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Priemerný prepočítaný počet A. 1. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Obchodné meno účtovnej jednotky : Mestský podnik služieb spol. s r.o. 2. Sídlo účtovnej jednotky: Hviezdoslavova 477 905 01 Senica 3. Dátum založenia: 13.10.1992

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky 2012 textová časť Čl. I Všeobecné údaje Ods.3 Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. Počet za bežné účtovné obdobie Počet za predchádzajúce

Více

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky x -134.683,27 +134.683,27 28.283,49 x +60.093,67-60.093,67-12.619,68 Ad 1) Kontrola správnosti dočasného rozdielu medzi

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Poznámky k 31.12.2011 Čl. I Všeobecné údaje Účtovné jednotky Konsolidujúca účtovná jednotka Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Obec Štítnik Sídlo konsolidujúcej

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2016 - textová časť 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky Čl. I Všeobecné údaje a) Názov účtovnej jednotky MESTO TLMAČE Sídlo účtovnej jednotky Mestský úrad, Námestie odborárov č. 10,

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2015 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Obec Ráztočno Sídlo účtovnej jednotky Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1 IČO 00318469

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty 1 2 227 282 Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám

Více

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ strana 1 Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ Novela zákona o účtovníctve prináša legislatívny základ na rozdelenie účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké, tak ako to požaduje Smernica Európskeho

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11.decembra 2013 č. MF/15464/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11.decembra 2013 č. MF/15464/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11.decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej

Více

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo :

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Obec Dolná Ždaňa Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 3.3.2014 v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich

Více

Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Vymedzenie spätného finančného prenájmu Nie je osobitne upravený v PÚ Postupuje sa v zmysle 30a PÚ ako pri finančnom

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie a odpísanie pohľadávok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie pohľadávok U postupcu sa postúpenie pohľadávky (po zohľadnení k nej tvorenej opravnej položke) účtuje: 546 / 311 (315...) Výnos

Více

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii VP AVF č. 4/2016 z 30.11.2016 Podľa 13 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke Obchodné meno: Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 emtrade a.s. Ladomerská Vieska 269 96501 Žiar nad Hronom, SLOVAKIA GPS : 48 34'32.88"

Více

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami Metodické usmernenie č. MF/010876/2017-352 zo dňa 23.3.2017 k postupu účtovania a vykazovania použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na mzdy za december v januári nasledujúceho roka z znení dodatku č.

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo zdravotníctva SR Príloha č. 1 k Schéme štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti Ministerstvo zdravotníctva

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O.

NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2014 K bodu programu NÁVRH NA ODPREDAJ POZEMKOV SPOLOČNOSTI OBYTNÝ SÚBOR KRASŇANY, S.R.O. Materiál obsahuje:

Více

Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka Družstevná 45, Nitra

Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka Družstevná 45, Nitra Zadanie seminárnej práce : Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka vzniklo v roku 2001. Zaoberá sa poľnohospodárskou výrobou (rastlinnou aj živočíšnou), pričom dosahované tržby z rastlinnej a živočíšnej

Více

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - VZOR. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - VZOR. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje Poznámky k individuálnej účtovnej závierke VZOR Poznámky Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky Názov účtovnej jednotky Sídlo účtovnej

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2014 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Obec Jazernica Sídlo účtovnej jednotky Jazernicač.50, 038 44 Jazernica IČO 00316725 Dátum

Více

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE Účtovná jednotka. (ďalej len spoločnosť ) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Trnave,. Založená bola dňa 19.4.2008 zakladateľskou listinou

Více

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Účtovnej jednotke v roku 2013 banka poskytla dlhodobý bankový

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana číslo 5/ 2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana MTF STU č. 5 /2011 V základe príkazu rektora č. 3/2011 na vykonanie inventarizácie

Více

V Ý R O Č N Á S P R Á V A

V Ý R O Č N Á S P R Á V A VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 Strana 1 OBSAH Profil spoločnosti 3 Zloženie orgánov spoločnosti 5 Organizačná štruktúra spoločnosti 6 Zhodnotenie vývoja 7 Výnosy stredísk 7 Náklady 9 Výsledok hospodárenia 10 Prehľad

Více

20 postupov účtovania

20 postupov účtovania Príloha č. 2 Odpisovanie DHM Odpisovanie dlhodobého majetku 20 postupov účtovania (1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská Vo Valaskej 07.06.2017 Správa č. 02/2017 o výsledku kontroly Na základe Plánu kontrolnej činnosti

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 1. CHARAKTERISTIKA A ČLENENIE ZÁSOB Zásoby účtujeme v triede 1- Zásoby. Zásobami sú: a. materiál (účty 111, 112, 119), b. nedokončená výroba (účet 121), c. polotovary vlastnej výroby (účet 122), d. výrobky

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Bilančná politika (angl. accounting policy)

Bilančná politika (angl. accounting policy) 1 Bilančná politika (angl. accounting policy) Definovaná v IAS 8.5:... špecifické princípy, základne, konvencie, pravidlá a postupy, ktoré účtovná jednotka používa pri zostavovaní a prezentovaní účtovnej

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Miroslav Sabol Spracoval: Michaela Sabolová V Buclovanoch dňa 4.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2016

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2016 POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2016 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.mf/19926/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE I. polrok 2016

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE I. polrok 2016 POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE I. polrok 2016 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.mf/19926/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2017

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2017 POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2017 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.mf/19926/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej

Více

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve čiastka 15/2008 Vestník NBS opatrenie NBS č. 7/2008 427 7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve Národná

Více

Výročná správa. SPV100, s. r. o.

Výročná správa. SPV100, s. r. o. Výročná správa SPV100, s. r. o. za rok 2016 O spoločnosti Obchodné meno, právna forma a sídlo obchodné meno: SPV100 právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným sídlo: Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2015

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2015 POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2015 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.mf/19926/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej

Více

POZNÁMKY k C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:

POZNÁMKY k C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie: Príloha č. 3 k opatreniu 4455/2003-92 POZNÁMKY k...20... A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke: a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku, b)

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k 30.6.2017 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej

Více

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (Odpisový plán) Vnútorný predpis č. 23 V súlade so zákonom č.131/2002

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Drňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agneša Molnárová Spracoval: Agneša Molnárová V Drni, dňa 6.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.5.2016

Více

Old Herold Hefe s.r.o. Účtovná závierka k 31. januáru 2016

Old Herold Hefe s.r.o. Účtovná závierka k 31. januáru 2016 A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: Old Herold Hefe s.r.o. Bratislavská 36 911 74 Trenčín Spoločnosť Old Herold Hefe s.r.o. bola založená 4. júna 2003 a do obchodného registra

Více

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU...

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... I Obsah 3 OBSAH ÚVOD... 9 1. PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... 11 1.1 Zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu...11 1.1.1 Zákon o elektronickom obchode... 12 1.1.2 Zákon

Více