POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k"

Transkript

1 POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k v - eurocentoch - celých eurách *) x Za od mesiac rok mesiac rok do Za bezprostredne predchádzajúce od mesiac rok mesiac rok do Dátum vzniku účtovnej jednotky Účtovná závierka: *) Účtovná závierka: *) x x - riadna - zostavená - mimoriadna - schválená - priebežná IČO DIČ Kód SK NACE Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky TRENS SK, a. s. Sídlo účtovnej jednotky Ulica Súvoz 1 PSČ Názov obce TRENČÍN Číslo telefónu Číslo faxu 032 / / Číslo ová adresa Zostavené dňa: Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Schválené dňa: X *) Vyznačuje sa krížikom. Strana 1 z 17

2 Poznámky k účtovnej závierke Zostavenej ku dňu: A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: TRENS SK, a. s. Sídlo: Súvoz 1, Trenčín Dátum založenia: Dátum vzniku: A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: vývoj a výroba obrábacích strojov, technologických a manipulačných zaradení, vrátane ich príslušenstva a dielov A. c) Priemerný počet zamestnancov počas : ÚJ nemala žiadnych zamestnancov A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom: nie je A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna mimoriadna B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány: Meno, priezvisko, (obch. meno) člena Názov orgánu Poznámka Ing. Vladimír Vrtel predstavenstvo Ing. Robert Machovič predstavenstvo Juan Ramón Hernández Soublet predstavenstvo B. b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov: Tabuľka č.1 Spoločník, akcionár Výška podielu na základnom imaní absolútne v % Podiel na hlasovacích právach v % Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % a b b d e SITNO a. s C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku. D. Ďalšie informácie a/ rozpracované v časti E. e/ rozpracované v časti I. i/ rozpracované v časti M. a N. b/ rozpracované v časti F. f/ rozpracované v časti J. j/ rozpracované v časti O. c/ rozpracované v časti G. g/ rozpracované v časti K. k/ rozpracované v časti P. d/ rozpracované v časti H. h/ rozpracované v časti L. l/ rozpracované v časti R. E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach Strana 2 z 17

3 E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. E. b) Zmeny účtovných zásad a metód: Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov alebo vlastného imania neboli vykonané. E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na: 1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nenakupoval 2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou : nevytváral 3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom: nepeňažným vkladom ocenený znaleckým posudkom 4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: nenakupoval 5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou : nevytváral 6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom: nepeňažným vkladom ocenený znaleckým posudkom 7) dlhodobý finančný majetok : 8) zásoby - obstarané kúpou: nenakupoval - vytvorené vlastnou činnosťou: nevytváral - obstarané iným spôsobom: nepeňažným vkladom ocenené menovitou hodnotou 9) zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určená na predaj: 10) transakcie v cudzej mene: prepočítavajú sa výmenným kurzom ECB platným k dátumu uskutočnenia prípadu počas 11) pohľadávky: podnik oceňoval pri ich vzniku menovitou hodnotou 12) krátkodobý finančný majetok: podnik oceňoval menovitou hodnotou 13) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: podnik vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím 14) záväzky, pôžičky: pri ich vzniku menovitou hodnotou rezervy: odhadom v predpokladanej výške nákladov na vyrovnanie záväzku 15) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: podnik vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím 16) deriváty: podnik neeviduje 17) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: podnik neeviduje 18) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci: podnik má finančný prenájom ani operatívny leasing 19) majetok obstaraný v privatizácii: podnik neeviduje 20) daň z príjmov splatnú za bežné účt. a za zdaň. (splatná daň z príjmov) - podľa zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z zisku sadzbou 19% po úpravách o niektoré položky na daňové účely daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaň.období (odložená daň z prjmov): - sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť niektoré nevyužité daňové odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období 19%. E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku: Pre účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku je zostavený odpisový plán, ktorý vychádza z predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúcom bežným podmienkam jeho používania. Do dlhodobého majetku účtovná jednotka zaraďuje: - hnuteľný majetok nadobudnutý kúpou v obstarávacej cene vyššej ako EUR, - nehmotný majetok nadobudnutý kúpou v obstarávacej cene vyššej ako EUR. Ostatné položky hnuteľného majetku tvoria náklady na spotrebu materiálu, resp. položky nehmotného majetku náklady na služby. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov: Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda Stroje,prístroje zar. 6 16,67 rovnomerne Stavby vr. prísl rovnomerne Strana 3 z 17

4 Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňovaných odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného investičného majetku sa rovnajú. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú. E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: neboli poskytnuté F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku: Tabuľka č. 1 Dlhodobý nehmotný Aktivované Poskytnuté majetok Oceniteľné Ostatný Obstarávaný náklady Softvér Goodwill preddavky Spolu práva DNM DNM na vývoj na DNM a b c d e f g h i Prvotné ocenenie Prírastky Úbytky Presuny Oprávky Prírastky Úbytky Opravné položky Prírastky Úbytky Zostatková hodnota Strana 4 z 17

5 F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku: Tabuľka č. 3 Samostatné Dlhodobý hmotný Pestovateľ hnuteľné Základné Poskytnuté ské Obstaráva majetok veci stádo Ostatný preddavky Pozemky Stavby celky ný Spolu a súbory a ťažné DHM na trvalých DHM hnuteľných zvieratá DHM porastov vecí a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Prírastky Úbytky Presuny Oprávky Prírastky Úbytky Opravné položky Prírastky Úbytky Zostatková hodnota Strana 5 z 17

6 F. c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: Dlhodobý hmotný majetok Hodnota za bežné účtovné Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať F. i.) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy: nemá s podstatným vplyvom F. j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy: Tabuľka č. 1 Podielové CP Dlhodobý finančný a podiely Pôžičky Podielové Ostatné Pôžičky v s dobou Obstaráva Poskytnuté majetok CP dlhodobé ÚJ Ostatný spoloč-nos splatnosti ný preddavky a podiely CP v kons. DFM ti najviac DFM na DFM v DÚJ a podiely celku s podstatným jeden rok Spolu vplyvom a b c d e f g h i j Prvotné ocenenie Prírastky Úbytky Presuny Opravné položky 0 0 Prírastky 0 Úbytky Účtovná hodnota Strana 6 z 17

7 F. o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy: Tabuľka č. 1 Zásoby Stav OP na začiatku Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva Stav OP na konci a b c d e f Materiál Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Výrobky Zvieratá Tovar Nehnuteľnosť na predaj Poskytnuté preddavky na zásoby Zásoby spolu F. r) Opravné položky k pohľadávkam: Pohľadávky Stav OP na začiatku Tvorba OP Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva Stav OP na konci a b c d e f Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoloční-kom, členom a združeniu Iné pohľadávky Pohľadávky spolu Strana 7 z 17

8 F s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti: Tabuľka č. 1 Dlhodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Iné pohľadávky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu a b c d Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 Krátkodobé pohľadávky Pohľadávky z obchodného styku Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu Sociálne poistenie Daňové pohľadávky a dotácie Iné pohľadávky Krátkodobé pohľadávky spolu Tabuľka č. 2 Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bezprostredne predchádzajúce účtovné a b c Pohľadávky po lehote splatnosti Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka Krátkodobé pohľadávky spolu Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov Dlhodobé pohľadávky spolu 0 0 Strana 8 z 17

9 F. w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku: Tabuľka č. 1 Bezprostredne predchádzajúce účtovné a b c Pokladnica, ceniny Bežné bankové účty Bankové účty termínované Peniaze na ceste Spolu F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období: Opis položky časového rozlíšenia Bezprostredne predchádzajúce účtovné Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: 4 0 Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: 0 0 Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: Strana 9 z 17

10 G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy G. a. 1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní: Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR: Text v celých EUR BO PO Základné imanie celkom Počet akcií (a.s.) 100/6 100 Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) 250/ Hodnoty podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) Zisk na akciu, alebo na podiel na základom imaní Hodnota upísaného vlastného imania Hodnota splateného základného imania Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv G. a) 3bod Rozdelenie straty z predchádzajúceho roka: Tabuľka č. 2 Účtovná strata Bezprostredne predchádzajúce účtovné -28 Vysporiadanie účtovnej straty Zo zákonného rezervného fondu Zo štatutárnych a ostatných fondov Z nerozdeleného zisku minulých rokov Úhrada straty spoločníkmi Prevod do neuhradenej straty minulých rokov Iné Spolu Strana 10 z 17

11 G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku Tabuľka č. 1 Tvorba Použitie Zrušenie a b c d e f Dlhodobé rezervy, z toho: 0 0 Krátkodobé rezervy, z toho: Riadna dovolenka PSZ Záručné opravy Provízia Ostatné G. c-d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti Záväzky po lehote splatnosti Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane Bezprostredne predchádzajúce účtovné Krátkodobé záväzky spolu Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov Dlhodobé záväzky spolu G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku: Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné Bezprostredne predchádzajúce účtovné zdaniteľné Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: odpočítateľné 0 Strana 11 z 17

12 zdaniteľné Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty Sadzba dane z príjmov (v %) 19 Odložená daňová pohľadávka Uplatnená daňová pohľadávka Zaúčtovaná ako zníženie nákladov Zaúčtovaná do vlastného imania Odložený daňový záväzok Zmena odloženého daňového záväzku Zaúčtovaná ako náklad Zaúčtovaná do vlastného imania G. g) Záväzky zo sociálneho fondu: Bezprostredne predchádzajúce Účtovné Začiatočný stav sociálneho fondu 0 0 Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov Tvorba sociálneho fondu zo zisku Ostatná tvorba sociálneho fondu Tvorba sociálneho fondu spolu Čerpanie sociálneho fondu Konečný zostatok sociálneho fondu G. i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci: Tabuľka č. 2 Dlhodobé pôžičky Mena Úrok p. a. v % Dátum splatnosti Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné a b c d e f Krátkodobé pôžičky EUR Strana 12 z 17

13 Krátkodobé finančné výpomoci G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období: Bezprostredne predchádzajúce účtovné Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 0 Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu: 1) Celková suma dohodnutých platieb k BO: Z toho istina je:... a finančný náklad je:... 2) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti: Bezprostredne predchádzajúce účtovné Názov položky do jedného roka vrátane Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov do jedného roka vrátane Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane viac ako päť rokov a b c d e f g Istina Finančný výnos Spolu Strana 13 z 17

14 H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob: Odôvodnenie vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby Bežné účtovné Konečný zostatok Bezprostredne predchádzajúce účtovné Konečný zostatok Začiatočný stav Bežné účtovné Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Bezprostredne predchádzajúce účtovné a b c d e f Výrobky Zvieratá Spolu Manká a škody x x x Reprezentačné x x x Dary x x x Iné x x x Zmena stavu vnútro-organizačných zásob vo výkaze ziskov a strát x x x 0 0 I. a-e) Významné položky nákladov I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch Bezprostredne predchádzajúce účtovné Náklady za poskytnuté služby, z toho: 0 0 Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky iné uisťovacie audítorské služby súvisiace audítorské služby daňové poradenstvo ostatné neaudítorské služby Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: odpisy Finančné náklady, z toho: Kurzové straty, z toho: Strana 14 z 17

15 kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: Mimoriadne náklady, z toho: 0 0 L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach L. a) Opis a hodnota podmienených záväzkov L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov, podľa písmena a) voči spriazneným osobám: nemá L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku : voči spoločnosti sú iniciované súdne konania spoločnosťou GAMAR, spol. s r.o. náhradu škody. P. a-n) Zmena zložiek vlastného imania: Tabuľka č. 1 Položka vlastného imania P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania Prírastky Úbytky Presuny a b c d e f Základné imanie Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely Zmena základného imania Pohľadávky za upísané vlastné imanie Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení Zákonný rezervný fond Nedeliteľný fond Strana 15 z 17

16 Štatutárne fondy a ostatné fondy Nerozdelený zisk minulých rokov Neuhradená strata minulých rokov Výsledok hospodárenia bežného Vyplatené dividendy Ostatné položky vlastného imania Účet 491 Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa Tabuľka č. 2 Položka vlastného imania Bezprostredne predchádzajúce účtovné Prírastky Úbytky Presuny a b c d e f Základné imanie Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely Zmena základného imania Pohľadávky za upísané vlastné imanie Emisné ážio Ostatné kapitálové fondy Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení Zákonný rezervný fond Nedeliteľný fond Štatutárne fondy a ostatné fondy Nerozdelený zisk minulých rokov Neuhradená strata minulých rokov Výsledok hospodárenia bežného Vyplatené dividendy Ostatné položky vlastného imania Strana 16 z 17

17 Účet 491 Vlastné imanie fyzickej osoby podnikateľa Strana 17 z 17

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ Príloha k opatreniu MF/17616/213-74 Poznámky Úč NUJ 1-1.. x 2 2 2 2 X 3 6 8 4 G E O n a D l h a 9 5 9 5 n d r a 11.12.213 11.12.213 2 1 e 1 3 2 S e n i 6 5 8 8 6 j d @ e d c 2 4 5 X 6 8 9 9 5 1 1 1 2 6

Více

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1 Poznámky Úč PODV 3- IČO 3 Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () () Všeobecné informácie KT INVEST a.s. Priemyselná /3 95 Ladomerská Vieska zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Více

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke Obchodné meno: Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 emtrade a.s. Ladomerská Vieska 269 96501 Žiar nad Hronom, SLOVAKIA GPS : 48 34'32.88"

Více

A. 2. Informácie k časti A. o počte zamestnancov Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Priemerný prepočítaný počet

A. 2. Informácie k časti A. o počte zamestnancov Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Priemerný prepočítaný počet A. 1. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Obchodné meno účtovnej jednotky : Mestský podnik služieb spol. s r.o. 2. Sídlo účtovnej jednotky: Hviezdoslavova 477 905 01 Senica 3. Dátum založenia: 13.10.1992

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou: Článok I - Všeobecné údaje I.1 Názov právnickej osoby: ANGEL OPTIC M & I, s.r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Dvory 1933/17, 020 01 Púchov I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2016 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Spojená škola, Komárňanská 28 Sídlo účtovnej jednotky Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky IČO

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Základná škola Semerovo č. 110 Sídlo účtovnej jednotky 941 32 Semerovo IČO

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

Poznámky Úč POD 3-04 DIČ

Poznámky Úč POD 3-04 DIČ Za od 01.01.2014 do 31.12.2014 A. a) Thonauer, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava Dátum založenia UJ: 26.07.2000 Dátum vzniku UJ: 18.09.2000 b) Opis hospodárskej činnosti: nákup tovaru za účelom jeho

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Poznámky Úč POD 3-04 DIČ

Poznámky Úč POD 3-04 DIČ A. Základné informácie o účtovnej jednotke A. a) Základné informácie Obchodné meno účtovnej jednotky: EKOSTAV a.s. Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo Názov obce Špitálska 10 Michalovce PSČ 071 01 Dátum

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO 3 1 2 5 7 3 1 3 /SID Čl. I Všeobecné údaje (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum

Více

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE Účtovná jednotka. (ďalej len spoločnosť ) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Trnave,. Založená bola dňa 19.4.2008 zakladateľskou listinou

Více

Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke Poznámky k účtovnej závierke Daňové identifikačné číslo: 2020431391 Zostavenej ku dňu: 31.12.2007 Obchodné meno: RUDEA a.s. Sídlo: Ulica: A. Bernoláka 6 PSČ: Obec: 034 50 Ružomberok Odtlačok prezentačnej

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Register účtovných závierok

Register účtovných závierok Register účtovných závierok Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vyhľadávanie Čo je register účtovných závierok Často kladené otázky Kontakty» Vyhľadávanie ÚJ» Detail ÚJ a jej ÚZ Schaeffler Slovensko,

Více

1. Základné údaje o spoločnosti

1. Základné údaje o spoločnosti I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Základné údaje o spoločnosti Obchodné meno a sídlo Priemyselná 3, 920 01 HLOHOVEC Dátum založenia 21.12.2012 Dátum vzniku (podľa obchodného registra) 24.01.2013 Hospodárska činnosť

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Počet vedúcich zamestnancov 17 13

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Počet vedúcich zamestnancov 17 13 Poznámky Úč PODV 3-1 IČO 3 1 3 9 3 Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I (1) () Všeobecné informácie Čl. I (1) Obchodné meno účtovnej jednotky: Sídlo účtovnej jednotky: KROS a.s. A. Rudnaya

Více

Register účtovných závierok Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Register účtovných závierok Ministerstvo financií Slovenskej republiky Register účtovných závierok Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vyhľadávanie Čo je register účtovných závierok Často kladené otázky Kontakty» Vyhľadávanie ÚJ» Detail ÚJ a jej ÚZ Schaeffler Slovensko,

Více

MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, Prešov Účtovná závierka k 31. decembru 2013

MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, Prešov Účtovná závierka k 31. decembru 2013 k 31. decembru 2013 A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 1. Založenie spoločnosti Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 01.08.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 01.08.1995

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31. 12. 2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky OBEC SEMEROVO Sídlo účtovnej jednotky 941 32 SEMEROVO č. 345 IČO 00309257

Více

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Účtovnej jednotke v roku 2013 banka poskytla dlhodobý bankový

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE I. polrok 2016

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE I. polrok 2016 POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE I. polrok 2016 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.mf/19926/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2014 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Obec Jazernica Sídlo účtovnej jednotky Jazernicač.50, 038 44 Jazernica IČO 00316725 Dátum

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - VZOR. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - VZOR. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje Poznámky k individuálnej účtovnej závierke VZOR Poznámky Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky Názov účtovnej jednotky Sídlo účtovnej

Více

Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté IČO 6 6 6 Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () () Všeobecné informácie Čl. I () Obchodné meno účtovnej jednotky: Sídlo účtovnej jednotky: Nábytkár, s.r.o. Nábrežie Oravy /, 6 Dolný Kubín

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky x -134.683,27 +134.683,27 28.283,49 x +60.093,67-60.093,67-12.619,68 Ad 1) Kontrola správnosti dočasného rozdielu medzi

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty 1 2 227 282 Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2015 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Obec Ráztočno Sídlo účtovnej jednotky Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1 IČO 00318469

Více

HK VSR SR 20, S.R.O., TRNAVSKÁ CESTA 27/B, BRATISLAVA. Výročná správa HK VSR SR 20, s.r.o.

HK VSR SR 20, S.R.O., TRNAVSKÁ CESTA 27/B, BRATISLAVA. Výročná správa HK VSR SR 20, s.r.o. HK VSR SR 20, S.R.O., TRNAVSKÁ CESTA 27/B, 831 04 BRATISLAVA Výročná správa 2016 HK VSR SR 20, s.r.o. Obsah výročnej správy: 1) Identifikačné údaje 2) Povinné informácie 3) Ďalšie informácie 4) Povinné

Více

POZNÁMKY. v - eurocentoch x - celých eurách *) mesiac rok mesiac rok Za obdobie od do

POZNÁMKY. v - eurocentoch x - celých eurách *) mesiac rok mesiac rok Za obdobie od do Poznámky Úč POD 3-04 POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 3 1 1 2 2 0 1 2 v - eurocentoch x - celých eurách *) mesiac rok mesiac rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2 Za bezprostredne

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k 31.12.2008 IČO Účtovná závierka Účtovná závierka Za obdobie od 31412289 x riadna mimoriadna x zostavená schválená Mesiac Rok od 1 2008 Mesiac Rok do 12 2008 priebežná (vyznačí

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k 30.6.2017 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2016

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2016 POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2016 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.mf/19926/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej

Více

IČO: VÝROČNÁ SPRÁVA Marketing SZĽH, spol. s r.o. zostavená ku dňu

IČO: VÝROČNÁ SPRÁVA Marketing SZĽH, spol. s r.o. zostavená ku dňu Marketing SZĽH, spol. s r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 24843/B IČO: 35819499 VÝROČNÁ SPRÁVA

Více

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Počet vedúcich zamestnancov 4 4

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov Počet vedúcich zamestnancov 4 4 Poznámky Úč PODV - IČO Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () (5) Všeobecné informácie Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa.5.99 v súlade zák. 5/9 Zb. Obchod. zákonníkom.

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Počet vedúcich zamestnancov 1 1. Účtovná závierka spoločnosti je zostavená za predpokladu, že ÚJ bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti.

Počet vedúcich zamestnancov 1 1. Účtovná závierka spoločnosti je zostavená za predpokladu, že ÚJ bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti. Účtovná závierka k 31.12.215 Poznámky Úč PODV 3 1 C.E.P. Scherdel Pružiny, spol. s r.o. IČO 3144512 DIČ 2237528 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE C.E.P. Scherdel Pružiny spol. s r.o. (ďalej len spoločnosť ) je spoločnosť

Více

A. Informácie o ú tovnej jednotke

A. Informácie o ú tovnej jednotke Poznámky Ú POD 3-35704977 A. Informácie o ú tovnej jednotke b) Hospodárske Œinnosti pod a výpisu z OR Dátum zápisu do OR: 12.12.1996 Dátum výpisu: Zoznam výpisov Œíslo: Oddiel: Sa Vložka Œíslo: 1236/B

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k 30.6.2016 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2017

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2017 POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za I. polrok 2017 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.mf/19926/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2015

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2015 POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2015 zostavené podľa Opatrenia č.mf/23377/2014-74 (FS č.12/2014) v znení opatrenia č.mf/19926/2015-74 (FS č.12/2015), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA. podnikateľov v podvojnom účtovníctve. Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Účtovná jednotka Mesiac Rok

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA. podnikateľov v podvojnom účtovníctve. Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Účtovná jednotka Mesiac Rok Úč POD ÚČTOVNÁ ZÁVIERK podnikateľov v podvojnom účtovníctve zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 4 3 6 2 4 0 8 2 6 Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Účtovná jednotka Mesiac Rok x riadna malá od 0 1 2

Více

Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka Družstevná 45, Nitra

Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka Družstevná 45, Nitra Zadanie seminárnej práce : Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka vzniklo v roku 2001. Zaoberá sa poľnohospodárskou výrobou (rastlinnou aj živočíšnou), pričom dosahované tržby z rastlinnej a živočíšnej

Více

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Poznámky k 31.12.2011 Čl. I Všeobecné údaje Účtovné jednotky Konsolidujúca účtovná jednotka Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Obec Štítnik Sídlo konsolidujúcej

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky 2012 textová časť Čl. I Všeobecné údaje Ods.3 Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. Počet za bežné účtovné obdobie Počet za predchádzajúce

Více

POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za prvý polrok 2014

POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za prvý polrok 2014 POZNÁMKY K INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE za prvý polrok 2014 1 A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 1. Založenie spoločnosti Spoločnosť MINERÁLNE VODY a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 01.08.1995

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2016 - textová časť 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky Čl. I Všeobecné údaje a) Názov účtovnej jednotky MESTO TLMAČE Sídlo účtovnej jednotky Mestský úrad, Námestie odborárov č. 10,

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2014 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

4. Údaje o neobmedzenom ručení Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

4. Údaje o neobmedzenom ručení Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa 56 ods. 5 Obchodného zákonníka. A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 1. Založenie spoločnosti Účtovná jednotka TREVES Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť ) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Popradská 3/7, 059 52 Veľká Lomnica.

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Účtovná závierka Metsa Tissue Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2015

Účtovná závierka Metsa Tissue Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2015 A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: Metsa Tissue Slovakia s.r.o. Celulózka 3494 011 61 Žilina Spoločnosť Metsa Tissue Slovakia, spol. s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená

Více

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát. Názov WERTHEIM SK, spol. s r.o. Adresa (fyzickej osoby), sídlo (právnickej osoby) Na barine 805, 908 77 Borský Mikuláš, Slovensko Daňové identifikačné číslo 2022536395 Poznámky k účtovnej závierke za rok

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Vlastné imanie obchodnej spoločnosti. Ing. Mária Horváthová

Vlastné imanie obchodnej spoločnosti. Ing. Mária Horváthová Vlastné imanie obchodnej spoločnosti Ing. Mária Horváthová 1 21. 5. 2018 Základné imanie a ostatné kapitálové vklady v nadväznosti na peňažné a nepeňažné vklady - Vznik obchodnej spoločnosti, náklady spojené

Více

Záverečný účet obce Slanská Huta

Záverečný účet obce Slanská Huta 1 Záverečný účet obce Slanská Huta za rok 2011 Obec: Slanská Huta Vypracoval: Valéria Ivanová Schválil: Daniel Stančik Rokovanie OZ dňa: 29.06.2012 Uznesenie: B/08/2012 V zmysle zákona SNR č. 369/1990

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

POZNÁMKY k C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:

POZNÁMKY k C. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie: Príloha č. 3 k opatreniu 4455/2003-92 POZNÁMKY k...20... A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke: a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku, b)

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO 0 0 3 9 9 9 5 7 /SID Čl. I. Všeobecné údaje (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej

Více

o b e c n y u r a d t u r c e s t o n l i n e. s k

o b e c n y u r a d t u r c e s t o n l i n e. s k Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/19566/2013-31 Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25755/2007-31 P O Z N Á M K Y k 31. 12. 2013 (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Účtovná závierka: x riadna mimoriadna

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo :

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Obec Dolná Ždaňa Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 3.3.2014 v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

str. Orgány spoločnosti... 3 Štruktúra akcionárov OMNIA 2000 a.s. k Majetkové účasti OMNIA 2000 a.s. k

str. Orgány spoločnosti... 3 Štruktúra akcionárov OMNIA 2000 a.s. k Majetkové účasti OMNIA 2000 a.s. k VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015 OMNIA 2000 A.S., BRATISLAVA Obsah str. Orgány spoločnosti... 3 Profil spoločnosti... 3 Štruktúra akcionárov OMNIA 2000 a.s. k 31.12.2015... 4 Majetkové účasti OMNIA 2000 a.s.

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA. INSIA SK s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA. INSIA SK s.r.o. VÝROČNÁ SPRÁVA INSIA SK s.r.o. 2016 Obsah 1. Základné informácie o spoločnosti 2. Správa o podnikateľskej činnosti 3. Významné udalosti po rozvahovom dni 4. Správa audítora o overení účtovné závierky k

Více

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s OBSAH Vybrané ukazovatele... 3 Správne orgány a. s.... 3 Majetkové účasti OFZ, a. s.... 4 Výroba... 4 Predaj... 5 Finančná situácia... 7 Investičná činnosť... 7 Zamestnanosť... 7 Výkaz ziskov a strát...

Více

Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky

Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky Všeobecné údaje: Názov spoločnosti: Organizačno-právna forma: Hriadeľ, s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Lipová 15 949 01 Nitra Dátum založenia:

Více

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty po 1.1.2014 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty Možnosť a pravidlá odpočítania daňovej straty od základu dane z príjmov v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach sú

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 V Čabe, 01.marec 2018 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více