Vnitřní energie, teplo a práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní energie, teplo a práce"

Transkript

1 Přednáška 3 Vnitřní energie, teplo a práce 3.1 Vnitřní energie Pro popis stavu termodynamických soustav je výhodné zavést stavovou funkci, tzv. vnitřní energii soustavy U, která vyjadřuje charakter pohybu a vzájemné působení částic systému. Vnitřní energie má tyto složky: 1. Celková kinetická energie pohybu částic soustavy E k se započtením: (a) Kinetické energie translačního chaotického pohybu částic. (b) Kinetické energie rotačního pohybu částic. (c) Kinetické energie kmitavých pohybů částic. 2. Celková potenciální energie částic E p vyplývající ze vzájemného silového působení mezi částicemi. Do vnitřní energie bychom měli správně ještě zahrnout energii elektronů v obalech atomů a energii v jádrech atomů, ale vzhledem k tomu, že zde změny těchto druhů energií nepředpokládáme, nemusíme je uvažovat. V dalším tedy budeme definovat vnitřní energii takto: Definice 8 (Vnitřní energie) Vnitřní energie soustavy je dána součtem kinetických 3 1

2 Michal Varady Přednáška 3: Vnitřní energie, teplo a práce a potenciálních energií jednotlivých částic tvořících soustavu U = N E ki i=1 N E pij [J]. (3.1) i,j=1 i j Jednotkou vnitřní energie je Joule [J]. Jak jsme již zmínili, vnitřní energie je stavová funkce a tedy stejně jako pro všechny ostatní stavové funkce pro ni platí následující nesmírně důležitá věta: Věta 1 Vnitřní energie soustavy závisí pouze na stavu soustavy a nezávisí na způsobu (cestě) jak se soustava do daného stavu dostala. Ne všechny veličiny, které budeme v tomto textu používat mají tuto vlastnost. Později si ukážeme, že existují ještě veličiny dějové, např. práce a teplo, které tuto vlastnost nemají a jejich velikost tedy závisí na cestě po které se soustava do daného stavu dostane. V termice se budeme zabývat zejména změnami vnitřní energie, které budeme značit U = U 2 U 1 [J], kde U 2 je vnitřní energie v konečném a U 1 v počátečním stavu soustavy nebo du [J], jedná li se o nekonečně malé (infinitezimální) změny vnitřní energie. Vnitřní energii soustavy můžeme změnit dvěma způsoby: tepelnou výměnou a konáním práce. 3.2 Tepelná výměna teplo Ze zkušenosti víme, že necháme li šálek horkého čaje stát na stole, teplota čaje bude postupně klesat dokud se nevyrovná s teplotou okolní místnosti. Podobný proces lze sledovat s lahví studené limonády vyndané z ledničky, kdy její teplota se bude zvyšovat dokud se opět nevyrovná s teplotou místnosti. Taková změna teploty, v našem případě čaje, limonády, ale také vzduchu v místnosti je způsobena 3 2

3 Tepelná výměna teplo Michal Varady přenosem energie, tedy tepelnou výměnou mezi systémem a okolím. Při tepelné výměně se přitom mění vnitřní energie těles mezi kterými tepelná výměna probíhá. Významnou veličinou popisující přenos energie mezi tělesy při tepelné výměně je teplo: Definice 9 (Teplo) Teplo Q je rovno energii která se přenese při tepelné výměně z tělesa s vyšší teplotou na těleso s teplotou nižší. Teplo je dějovou veličinou a jeho jednotkou je Joule [J]. Probíhá li tepelná výměna mezi dvěma tělesy v adiabaticky izolované soustavě potom podle zákona zachování energie je Q = U [J], tedy teplo přenesené mezi oběma tělesy je rovno změně vnitřní energie každého z těles. Abychom rozlišili zda zkoumaný systém teplo přijímá nebo odevzdává domluvme si pro teplo následující znaménkovou konvenci: Q>0 pokud zkoumaný systém teplo přijímá od okolí. Q<0 pokud zkoumaný systém teplo odevzdává do okolí Tepelná kapacita Definice 10 (Tepelná kapacita) Tepelná kapacita C daného tělesa vyjadřuje jaké teplo je potřeba tělesu dodat, aby se je jeho teplota zvýšila o 1 K. Tedy C = d Q dt [J K 1 ], (3.2) kde d Q 1 je elementární teplo dodané tělesu a dt je přírůstek jeho teploty. Jednotkou tepelné kapacity je J K 1. Tepelná kapacita těles závisí na jejich složení, hmotnosti, vnitřní stavbě a podmínkách při jakých tělesa teplo přijímají. Obecně se tepelné kapacity mohou podstatně 1 Infinitezimální teplo budeme v tomto textu, podobně jako ostatní dějové veličiny, značit symbolem d Q. Důvod tohoto značení nalezne čtenář dále v tomto textu. 3 3

4 Michal Varady Přednáška 3: Vnitřní energie, teplo a práce lišit probíhá li tepelná výměna za stálého objemu či tlaku. Proto zavádíme tepelnou kapacitu soustavy za stálého objemu C v ( ) d Q C v = [J K 1 ], (3.3) dt a tlaku C p C p = v ( ) d Q dt p [J K 1 ]. (3.4) Vztah pro rozdíl tepelných kapacit soustavy při konstantním tlaku a objemu lze získat z I. termodynamického zákona. Ukazuje se, že zatímco pro pevné látky a kapaliny jsou tepelné kapacity za stálého objemu a tlaku skoro stejné, pro plyny se podstatně liší. Integrací rovnic (3.2), (3.3), (3.4), za předpokladu, že tepelné kapacity nezávisí na teplotě lze snadno snadno určit jaké teplo přijalo (či odevzdalo) těleso, při zvýšení (či snížení) své teploty z hodnoty T 1 na hodnotu T 2 Q = C T = C(T 2 T 1 ) [J]. (3.5) Měrná tepelná kapacita Z experimentů vyplývá, že tepelná kapacita chemicky stejnorodých a homogenních těles je přímo úměrná jejich hmotnosti, tedy C = mc [J K 1 ], kde m je hmotnost tělesa a veličina c se nazývá měrná tepelná kapacita látky. Měrná tepelná kapacita se zavádí zejména pro kapalné a pevné látky, proto v prvním přiblížení nemusíme rozlišovat mezi c p a c v. Definice 11 (Měrná tepelná kapacita) Měrná tepelná kapacita c dané chemicky stejnorodé a homogenní látky vyjadřuje jaké teplo je potřeba dodat jednomu kilogramu dané látky, aby se jeho teplota zvýšila o 1 K. Tedy c = C m = 1 d Q m dt [J kg 1 K 1 ], (3.6) kde m je hmotnost dané látky, d Q je elementární teplo dodané tělesu a dt je přírůstek jeho teploty. Jednotkou měrné tepelné kapacity je J kg 1 K

5 Tepelná výměna teplo Michal Varady Integrací rovnice (3.6), opět za předpokladu, že c nezávisí na teplotě lze snadno snadno určit jaké teplo přijalo (či odevzdalo) těleso hmotnosti m, při zvýšení (či snížení) své teploty z hodnoty T 1 na hodnotu T 2 Q = cm T = cm(t 2 T 1 ) [J]. (3.7) Molární tepelná kapacita Mnohdy bývá nejvhodnější přepočíst tepelnou kapacitu na jeden mol látky. Tepelná kapacita homogenního tělesa tvořeného jedním druhem molekul či atomů, tedy je C = nc m [JK 1 ], kde n je látkové množství tělesa a c m se nazývá molární tepelná kapacita látky. Definice 12 (Molární tepelná kapacita) Molární tepelná kapacita dané homogenní látky tvořené jedním druhem částic při stálém tlaku c pm nebo při stálém objemu c vm vyjadřuje teplo jaké je třeba dodat jednomu molu dané látky, aby se její teplota zvýšila o 1 K. Tedy c pm = C p n = 1 n c vm = C v n = 1 n ( ) d Q dt p ( ) d Q dt v [J mol 1 K 1 ], (3.8) [J mol 1 K 1 ], (3.9) kde n je molární množství dané látky, d Q je elementární teplo dodané tělesu a dt je přírůstek jeho teploty. Jednotkou molární tepelné kapacity je J mol 1 K 1. Integrací rovnic (3.8) a (3.9), pokud c pm a c vm nezávisí na teplotě, lze snadno snadno určit jaké teplo přijalo (či odevzdalo) těleso s látkovým množstvím n, při zvýšení (či snížení) své teploty z hodnoty T 1 na hodnotu T 2, probíhal li ohřev při stálém tlaku Q = c pm n T = c pm n(t 2 T 1 ) [J], (3.10) nebo při stálém objemu tělesa Q = c vm n T = c vm n(t 2 T 1 ) [J]. (3.11) 3 5

6 Michal Varady Přednáška 3: Vnitřní energie, teplo a práce Změříme li molární tepelné kapacity mnoha pevných látek za pokojové teploty,. zjistíme, že řada z nich je přibližně stejná c m =25Jmol 1 K 1. Ukazuje se, že molární tepelné kapacity všech pevných látek se s rostoucí teplotou blíží k uvedené hodnotě. Toto zjištění se nazývá Dulongův Pettitův zákon Skupenská tepla Tání a tuhnutí Dodáváme li pevné krystalické látce teplo, její teplota roste až do okamžiku kdy dosáhne teploty která odpovídá skupenskému nebo obecněji fázovému 2 přechodu. Při skupenském přechodu k němuž dojde při teplotě tání dané látky se pevná fáze začne přeměňovat na kapalnou o stejné teplotě, tedy nárůst teploty se zastaví přesto, že soustavě neustále dodáváme teplo. Teplota začne opět růst až v okamžiku, kdy veškerá pevná látka změní své skupenství a stane se z ní kapalina. Teplo potřebné k uvedené změně skupenství se nazývá skupenské teplo tání Definice 13 (Skupenské teplo tání) Teplo, které přijme pevné těleso zahřáté na teplotu tání, aby se změnilo na kapalinu o stejné teplotě se nazývá skupenské teplo tání L t. Jednotkou skupenského tepla tání je J. Skupenské teplo tání tělesa lze vypočíst z měrného skupenského tepla tání dané látky l t [J kg 1 ] L t = ml t [J]. (3.12) Opačný proces, tedy přeměna kapaliny v pevnou látku se nazývá tuhnutí a probíhá při teplotě tuhnutí, která je pro chemicky čisté látky stejná jako teplota tání. Při tuhnutí látky odevzdává soustava do okolí skupenské teplo tuhnutí, přičemž při fázovém přechodu je teplota soustavy konstantní. Věta 2 Měrné skupenské teplo tuhnutí je pro danou látku za stejných podmínek rovno měrnému skupenskému teplu tání. 2 Při fázových přechodech se nemusí měnit jen skupenství, ale například také druh krystalické mřížky (grafit diamant), magnetické vlastnosti (feromagnetika paramagnetika), atd. 3 6

7 Tepelná výměna teplo Michal Varady Vypařování, var, kondenzace Ze zkušenosti víme, že nad volnými povrchy kapalin dochází k vypařování za každé teploty kdy kapalné skupenství existuje. Při vypařování kapaliny soustava od okolí přijímá skupenské teplo vypařování, které s rostoucí teplotou kapaliny klesá. Definice 14 (Skupenské teplo vypařování) Aby se kapalina hmotnosti m přeměnila v páru téže teploty, musí kapalina přijmout skupenské teplo vypařování L v. Toto teplo lze pomocí měrného skupenského tepla vypařování l v určit pomocí vztahu L v = ml v [J]. (3.13) Vypařování kapalin lze zrychlit zvýšením jejich teploty, až při teplotě varu t v dochází uvnitř kapaliny k tvorbě bublinek naplněných sytou párou. Při varu se tedy kapalina vypařuje nejen na povrchu, ale i uvnitř. Skupenské teplo vypařování při teplotě varu se nazývá skupenské teplo varu. Teplota varu závisí na na vnějším tlaku. Při opačném ději, tedy kondenzaci (kapalnění par) se uvolňuje skupenské teplo kondenzační. Měrné skupenské teplo kondenzační pro danou látku je rovno měrnému skupenskému teplu vypařování při stejné teplotě. Sublimace a desublimace Přímý přechod pevné fáze v plynou se nazývá sublimace. Takový přechod lze pozorovat například u jodu, kafru nebo pevného oxidu uhličitého. Při sublimaci přijímá pevná látka skupenské teplo sublimační L s, které lze analogicky vyjádřit pomocí měrného skupenského tepla sublimace l s Opačný proces se nazývá desublimace. L s = ml s [J]. (3.14) Měření tepelných kapacit a skupenských tepel kalorimetrie K experimentálnímu určení tepelných kapacit a skupenských tepel látek se používají kalorimetry. Směšovací kalorimetr je tepelně izolovaná nádoba s teploměrem 3 7

8 Michal Varady Přednáška 3: Vnitřní energie, teplo a práce a míchačkou pro urychlení tepelné výměny. Vlastní měření probíhá tak, že do kalorimetru s vlastní tepelnou kapacitou C nalijeme kapalinu hmotnosti m 1 se známou měrnou tepelnou kapacitou c 1. Po vyrovnání teplot mezi kapalinou a kalorimetrem změříme na teploměru její teplotu t 1 a do kalorimetru vložíme těleso z látky jejíž měrnou tepelnou kapacitu chceme změřit, zahřáté na teplotu t 2. Po ustavení tepelné rovnováhy (lze urychlit míchačkou) mají kalorimetr, kapalina i měřené těleso stejnou teplotu t. Tepla přijatá, či odevzdaná jednotlivými částmi soustavy tedy jsou: teplo odevzdané měřeným tělesem teplo přijaté kapalinou a teplo přijaté kalorimetrem Q 2 = c 2 m 2 (t 2 t) [J], Q 1 = c 1 m 1 (t t 1 ) [J], Q c = C(t t 1 ) [J]. Při zápisu jednotlivých tepel je výhodné psát rozdíly teplot tak, aby výsledná tepla byla kladná. Nyní, vzhledem k tomu, že tepelná výměna proběhla v tepelně izolované soustavě (nádoba kalorimetru), takže veškeré teplo odevzdané měřeným tělesem beze zbytku přijala soustava kalorimetr a kapalina, lze psát: Q 2 = Q 1 + Q c [J], kde na levé straně rovnice je teplo odevzdané měřeným tělesem a na pravé straně je teplo přijaté vodou a kalorimetrem. Po dosazení vztahů pro jednotlivá tepla dostaneme c 2 m 2 (t 2 t) =c 1 m 1 (t t 1 )+C(t t 1 ) [J]. (3.15) Tento vztah se nazývá kalorimetrická rovnice, která má zásadní význam při určování měrných tepelných kapacit látek. Měrná skupenská tepla se určují podobným způsobem, jen je nutné do kalorimetrické rovnice zahrnout skupenské teplo daného fázového přechodu Mechanizmy přenosu tepla V přírodě se realizují tři způsoby přenosu tepla: vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) a zářením. 3 8

9 Tepelná výměna teplo Michal Varady Přenos tepla vedením Vložíme li jeden konec ocelové tyče do ohně a ponecháme li ji tam delší dobu, po určitém čase zjistíme, že je horký i druhý konec tyče. Vysvětlení tohoto jevu je snadné. Zahřejeme li jeden konec tyče intenzita kmitů částic tvořících tyč v tomto místě vzroste. Díky vazebným silám mezi částicemi se však bude tento rozruch srážkami s částicemi dál od místa ohřevu šířit a ohřívat i chladnější konec tyče. Pro jednoduchost budeme nyní uvažovat desku s plochou S a tloušt kou d, která odděluje dvě oblasti s různými teplotami T 1 a T 2, kde T 1 <T 2. Jestliže Q je teplo přenesené deskou za čas t potom tepelný tok deskou je dán vztahem H = Q t = ks T 2 T 1 d [Js 1 ], (3.16) kde k je koeficient tepelné vodivosti [W m 1 K 1 ]. V technické praxi se tímto druhem přenosu tepla musíme zabývat při konstrukci výměníků, při výpočtu tepelných ztrát budov a podobně. Přenos tepla prouděním Postavíme li hrnec se studenou vodou na rozpálená kamna, začne se nejprve ohřívat voda u dna hrnce. Protože hustota vody klesá s její teplotou, zahřátá voda ze dna hrnce začne vlivem hydrostatické vztlakové síly stoupat k povrchu. Zde se zchladí, vroste její hustota, opět klesá ke dnu a koloběh pokračuje. Popsaný mechanizmus nazýváme přenos tepla prouděním a realizuje se například v atmosféře Země, v oceánech ale také v určité vnitřní slupce Slunce (zóna konvekce) se energie vytvořená termonukleárními reakcemi v jádru přenáší k povrchu prouděním. Přenos tepla zářením Teplo se přenáší také ve formě elektromagnetických vln. Ostatně jak také jinak by tepelná energie ze Slunce překonala vzdálenost skoro 1, km téměř dokonalého vakua, které odděluje Slunce a Zemi. Výkon, který je vyzařován tělesem s plochou S o teplotě T, je dán Stefan Boltzmannovým zákonem 3 9

10 Michal Varady Přednáška 3: Vnitřní energie, teplo a práce Zákon 2 (Stefan Boltzmannův) Celkový výkon vyzářený z tělesa s plochou S, emisivitou ε, zahřátého na teplotu T je dán vztahem P = εsσt 4 [W ], (3.17) kde σ =5, Wm 2 K 4 je Stefanova Boltznannova konstanta. Emisivita tělesa je určena číslem z intervalu ε 0, 1, kde ε =1odpovídá tzv. absolutně černému tělesu, tedy tělesu, které pohlcuje veškerou dopadající energii. Ze Stefan Boltzmannova zákona také vyplývá, že každé těleso s teplotou větší než 0 K vyzařuje tepelnou energii. 3.3 Práce termodynamické soustavy Termodynamická soustava koná práci proti vnějším silám tím, že zvětšuje svůj objem. Podobně může soustava konat práci například při změně svých elektrických nebo magnetických vlastností. V tomto kurzu se omezíme pouze na mechanickou práci kterou soustava koná v souvislosti se změnou svého objemu. Uvažujme jednoduchou termodynamickou soustavu tvořenou válcem pod jehož pístem je uzavřen ideální plyn s tlakem p, obrázek 4.1. Posune li se píst vlivem tlaku plynu ve válci o vzdálenost dx proti vnějším silám, bude mechanická práce, kterou soustava vykoná proti vnějším silám rovna d W = F dx = ps dx = p dv [J], kde symbol d W označuje, že práce je dějová veličina. Práci, kterou soustava vykoná, případně kterou vykonají vnější síly na soustavě při přechodu ze stavu (1) do stavu (2), potom určíme integrací předchozího vztahu: d W = p dv = W = kde V (1) je objem na začátku a V (2) na konci děje. V (2) V (1) p dv [J], (3.18) Zakreslíme li závislost tlaku na objemu při sledovaném ději do takzvaného p V diagramu (také pracovní diagram) obrázek 4.2, vidíme, že integrací vztahu (3.18) dostaneme geometricky plochu pod křivkou, která zobrazuje průběh termodynamického děje mezi stavy (1) a (2). Můžeme tedy zformulovat důležitou větu: 3 10

11 Práce termodynamické soustavy Michal Varady Věta 3 Práce vykonaná soustavou při přechodu ze stavu (1) do stavu (2) je rovna obsahu plochy pod křivkou zobrazující daný termodynamický děj soustavy v p V diagramu. Z hlediska dorozumění je důležité zavést znaménkovou konvenci pro práci. Tato konvence může být zavedena libovolně a v literatuře se také objevují obě možné alternativy zastoupené zhruba stejně četně. Domluvme si v tomto textu následující znaménkovou konvenci pro práci: W>0 potom zkoumaný systém koná práci na okolních tělesech W<0 potom vnější síly konají práci na zkoumaném systému, tedy systém práci přijímá. 3 11

12 Michal Varady Přednáška 3: Vnitřní energie, teplo a práce 3 12

Molekulová fyzika a termika:

Molekulová fyzika a termika: Molekulová fyzika a termika: 1. Měření teploty: 2. Délková roztažnost a Objemová roztažnost látek 3. Bimetal 4. Anomálie vody 5. Částicová stavba látek, vlastnosti látek 6. Atomová hmotnostní konstanta

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Zákon zachování mechanické energie V izolované soustavě těles je v každém okamžiku úhrnná mechanická energie stálá. Mění se navzájem jen potenciální energie E p a kinetická

Více

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika VNITŘNÍ ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika Zákon zachování energie Ze zákona zachování mechanické energie platí: Ek + Ep = konst. Ale: Vnitřní energie tělesa Každé těleso má

Více

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů Molekulová fyzika a termika Přehled základních pojmů Kinetická teorie látek Vychází ze tří experimentálně ověřených poznatků: 1) Látky se skládají z částic - molekul, atomů nebo iontů, mezi nimiž jsou

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

T0 Teplo a jeho měření

T0 Teplo a jeho měření Teplo a jeho měření 1 Teplo 2 Kalorimetrie Kalorimetr 3 Tepelná kapacita 3.1 Měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita při stálém objemu a stálém tlaku Poměr měrných tepelných kapacit 3.2 Molární tepelná

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Míček upustíme z výšky na podlahu o Míček padá zvětšuje se, zmenšuje se. Celková mechanická energie se - o Míček se od země odrazí a stoupá vzhůru zvětšuje se, zmenšuje se.

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1

F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1 F8 - Změny skupenství Číslo variace: 1 1. K vypařování kapaliny dochází: při každé teplotě v celém jejím objemu pouze při teplotě 100 C v celém objemu kapaliny pouze při normální teplotě a normálním tlaku

Více

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D11_Z_OPAK_T_Skupenske_premeny_T Člověk a příroda Fyzika Skupenské přeměny Opakování

Více

Termodynamické zákony

Termodynamické zákony Termodynamické zákony Makroskopická práce termodynamické soustavy Již jsme uvedli, že změna vnitřní energie soustavy je obecně vyvolána dvěma ději: tepelnou výměnou mezi soustavou a okolím a konáním práce

Více

Vnitřní energie, práce, teplo.

Vnitřní energie, práce, teplo. Vnitřní energie, práce, teplo. Vnitřní energie tělesa Částice uvnitř látek mají kinetickou a potenciální energii. Je to energie uvnitř tělesa, proto ji nazýváme vnitřní energie. Značíme ji písmenkem U

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 2 metody zkoumání látek na základě vnějších projevů: I. KINETICKÁ TEORIE LÁTEK -studium vlastností látek na základě vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení jednotlivých

Více

3.2 Látka a její skupenství

3.2 Látka a její skupenství 3.2 Látka a její skupenství Skupenství látky a jejich změny sublimace PEVNÁ LÁTKA tání desublimace tuhnutí PLYN vy pa řo vá ní KAPALINA zka pal ňo vá ní Látka a změna vnitřní energie Změna vnitřní energie

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Základy molekulové fyziky a termodynamiky Základy molekulové fyziky a termodynamiky Molekulová fyzika je částí fyziky, která zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného silového působení částic, z nichž jsou

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme. Přednáška 1 Úvod Při studiu tepelných vlastností látek a jevů probíhajících při tepelné výměně budeme používat dvě různé metody zkoumání: termodynamickou a statistickou. Termodynamická metoda je základem

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie) Změny skupenství Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje musíme dodávat teplo (zahřívat). Při změně tělesa z plynu na kapalinu, nebo z kapaliny

Více

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 1 UJOP Hostivař 2014 Termodynamika Zabývá se tepelnými ději obecně. Existují 3 termodynamické zákony: 1. Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno. 2. Teplo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 516 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 22. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5 TEPLO, TEPLOTA Tepelný stav látek je charakterizován veličinou termodynamická teplota T Jednotkou je kelvin T K Mezi Celsiovou a Kelvinovou teplotní stupnicí existuje převodní vztah T 73,5C t POZNÁMKA:

Více

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova 1 Rozložení, distribuce tepla Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty je to stavová veličina, charakterizující termodynamickou rovnováhu systému. Teplo vyjadřuje kinetickou energii částic. Teplota

Více

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska. Teplo a vnitřní energie pracovní list Vnitřní energie Všechny tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Částice uvnitř všech těles

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska. Teplo a vnitřní energie pracovní list Vnitřní energie Všechny tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Částice uvnitř všech těles

Více

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice IDEÁLNÍ PLYN Stavová rovnice Ideální plyn ) rozměry molekul jsou zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenostem 2) molekuly plynu na sebe působí jen při vzájemných srážkách 3) všechny srážky jsou dokonale

Více

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický. Termodynamika Zabývá se ději, při nichž se mění tepelná energie v jiné druhy energie (zejména mechanické). Studuje vlastnosti látek bez přihlédnutí k jejich mikrostruktuře. Je vystavěna na axiomech (0.,

Více

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti Tepelná vodivost teplo přenesené za čas dt: T 1 > T z T 1 S tepelný tok střední volná dráha T součinitel tepelné vodivosti střední rychlost Tepelná vodivost součinitel tepelné vodivosti při T = 300 K součinitel

Více

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou

Více

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

Měření měrného skupenského tepla tání ledu KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření měrného skupenského tepla tání ledu Úvod Tání, měrné

Více

Kalorimetrická měření I

Kalorimetrická měření I KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Kalorimetrická měření I Úvod Teplo Teplo Q je určeno energií,

Více

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 4 otázky za 2 body = 8 bodů Datum: 1 příklad za 3 body = 3 body Body: 1 příklad za 6 bodů = 6 bodů Celkem: 30 bodů příklady: 1) Sportovní vůz je schopný zrychlit

Více

Teplo, práce a 1. věta termodynamiky

Teplo, práce a 1. věta termodynamiky eplo, práce a. věta termodynamiky eplo ( tepelná energie) Nyní již víme, že látka (plyn) s vyšší teplotou obsahuje částice (molekuly), které se pohybují s vyššími rychlostmi a můžeme posoudit, co se stane

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

F - Změny skupenství látek

F - Změny skupenství látek F - Změny skupenství látek Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Molekulová fyzika a termika

Molekulová fyzika a termika Molekulová fyzika a termika Fyzika 1. ročník Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie MěSOŠ Klobouky u Brna Mgr. Petr Kučera 1 Obsah témat v kapitole Molekulová fyzika

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy měření teploty Molekulová fyzika a termika rozdíl mezi stupnicí celsiovskou a termodynamickou př. str. 173 (nové vydání s. 172) teplo(to)měry roztažnost látek rtuťový, lihový, bimetalový vodivost polovodičů

Více

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Termodynamika materiálů Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Důležité konstanty Standartní podmínky Avogadrovo číslo N A = 6,023.10

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 12 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

Kinetická teorie ideálního plynu

Kinetická teorie ideálního plynu Přednáška 10 Kinetická teorie ideálního plynu 10.1 Postuláty kinetické teorie Narozdíl od termodynamiky kinetická teorie odvozuje makroskopické vlastnosti látek (např. tlak, teplotu, vnitřní energii) na

Více

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Látkové množství n poznámky 6.A GVN Látkové množství n poznámky 6.A GVN 10. září 2007 charakterizuje látky z hlediska počtu částic (molekul, atomů, iontů), které tato látka obsahuje je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové

Více

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla OSNOVA 15. KAPITOLY Tři mechanizmy přenosu tepla Tepelný

Více

(test version, not revised) 24. listopadu 2010

(test version, not revised) 24. listopadu 2010 Změny skupenství (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 24. listopadu 2010 Obsah Tání Tuhnutí Sublimace a desublimace Vypařování a var. Kondenzace Sytá pára Fázový diagram Vodní

Více

Výpočtové nadstavby pro CAD

Výpočtové nadstavby pro CAD Výpočtové nadstavby pro CAD 4. přednáška eplotní úlohy v MKP Michal Vaverka, Martin Vrbka Přenos tepla Př: Uvažujme pro jednoduchost spalovací motor chlazený vzduchem. Spalováním vzniká teplo, které se

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno JAMES WATT 19.1.1736-19.8.1819 Termodynamika principy, které vládnou přírodě Obsah přednášky Vysvětlení základních

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

LOGO. Změny skupenství

LOGO. Změny skupenství Změny skupenství Látka existuje ve třech skupenstvích Pevném Kapalném Plynném Látka může přecházet z jednoho skupenství do druhého. Existují tedy tyto změny skupenství: Změny skupenství plyn sublimace

Více

9. Struktura a vlastnosti plynů

9. Struktura a vlastnosti plynů 9. Struktura a vlastnosti plynů Osnova: 1. Základní pojmy 2. Střední kvadratická rychlost 3. Střední kinetická energie molekuly plynu 4. Stavová rovnice ideálního plynu 5. Jednoduché děje v plynech a)

Více

Energie, její formy a měření

Energie, její formy a měření Energie, její formy a měření aneb Od volného pádu k E=mc 2 Přednášející: Martin Zápotocký Seminář Aplikace lékařské biofyziky 2014/5 Definice energie Energos (ἐνεργός) = pracující, aktivní; ergon = práce

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 4. TEPLO, TEPLOTA, TEPELNÁ VÝMĚNA Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. TEPLO Teplo je míra změny vnitřní energie, kterou systém vymění při styku s jiným

Více

3 pokusy z termiky. Vojtěch Jelen Fyzikální seminář LS 2014

3 pokusy z termiky. Vojtěch Jelen Fyzikální seminář LS 2014 3 pokusy z termiky Vojtěch Jelen Fyzikální seminář LS 2014 Obsah 1. Pokus online 2. Měření teploty cihly 3. Vypařování střely 1. Kalorimetrie Zabývá se měřením tepla a studuje vlastnosti látek a jejich

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Řešení: Fázový diagram vody

Řešení: Fázový diagram vody Řešení: 1) Menší hustota ledu v souladu s Archimédovým zákonem zapříčiňuje plování jedu ve vodě. Vodní nádrže a toky tudíž zamrzají shora (od hladiny). Kdyby hustota ledu byla větší než hustota vody, docházelo

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

Měření měrné telené kapacity pevných látek

Měření měrné telené kapacity pevných látek Měření měrné telené kapacity pevných látek Úkol :. Určete tepelnou kapacitu kalorimetru.. Určete měrnou tepelnou kapacitu daných těles. 3. Naměřené hodnoty porovnejte s hodnotami uvedených v tabulkách

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných

Více

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda

Více

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_ Obsah 23_ Změny skupenství... 2 24_ Tání... 2 25_ Skupenské teplo tání... 2 26_ Anomálie vody... 4 27_ Vypařování... 5 28_ Var... 5 29_ Kapalnění... 5 30_ Jak určíš skupenství látky?... 7 31_ Tepelné motory:...

Více

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia projekt GML Brno Docens DUM č. 12 v sadě 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia Autor: Vojtěch Beneš Datum: 03.05.2014 Ročník: 1. ročník Anotace DUMu: Kapaliny, změny skupenství Materiály

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 8. KALORIMETRICKÁ ROVNICE Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. KALORIMETR, BLACKŮV KALORIMETR Kalorimetr je zařízení umožňující pokusně provádět tepelnou

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Ideální plyn Protože popsat chování plynů je nad naše možnosti, zavádíme zjednodušený model tzv. ideálního plynu, který má tyto vlastnosti: Částice ideálního plynu

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Měření teplotní roztažnosti

Měření teplotní roztažnosti KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření teplotní roztažnosti Úvod Zvyšování termodynamické teploty

Více

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Termodynamika - Formy energie

Termodynamika - Formy energie Termodynamika - Formy energie Energetické přeměny při chemických a fyzikálních procesech, přenos energie mezi látkami, vzájemné přeměny různých druhů energie, Rozhoduje pouze počáteční a konečný stav Nezávisí

Více

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů Teplotní roztažnost pevných látek l a kapalin Teplotní délková roztažnost Teplotní objemová roztažnost a závislost hustoty na teplotě Objemová roztažnost

Více

SVOBODA, E., BAKULE, R.

SVOBODA, E., BAKULE, R. Termodynamika 1. Termodynamika 2. Termodynamická soustava 3. Termodynamický stav 4. Veličiny: látkové množství, molární veličina, vnitřní energie, práce v termodynamice 5. Termodynamické principy: nultý

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Přednáška 3 Vnitřní energie, práce a teplo Thermodynamics is a funny subject. The first time you go through it, you don t understand it at all. The second time you go through it, you think you understand

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W) TEPLO 1. Na udržení stále teploty v místnosti se za hodinu spotřebuje 4,2 10 6 J tepla. olik vody proteče radiátorem ústředního topení za hodinu, jestliže má voda při vstupu do radiátoru teplotu 80 ºC

Více

ÚVOD DO TERMODYNAMIKY

ÚVOD DO TERMODYNAMIKY ÚVOD DO TERMODYNAMIKY Termodynamika: Nauka o obecných zákonitostech, kterými se se řídí transformace CELKOVÉ energie makroskopických systémů v její různé formy. Je založena na výsledcích experimentílních

Více

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost Teorie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost souvisí se změnou rozměru zahřívaného těles Při zahřívání se tělesa zvětšují, při ochlazování

Více

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ 3.1 Ideální plyn a) ideální plyn model, předpoklady: 1. rozměry molekul malé (ve srovnání se střední vzdáleností molekul). molekuly na sebe navzálem silově nepůsobí (mimo

Více

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

Molekulová fyzika a termodynamika

Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Úvod, vnitřní energie soustavy, teplo, teplota, stavová rovnice ideálního plynu Termodynamické zákony, termodynamické děje Teplotní a

Více

Technologie a procesy sušení dřeva

Technologie a procesy sušení dřeva strana 1 Technologie a procesy sušení dřeva 3. Teplotní pole ve dřevě během sušení Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

TERMODYNAMIKA Kalorimetrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TERMODYNAMIKA Kalorimetrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. TERMODYNAMIKA Kalorimetrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Ze zkušenosti víme, že při styku dvou různě teplých těles se jejich teploty vyrovnávají.

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ 56 12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ Těžiště I. impulsová věta - věta o pohybu těžiště II. impulsová věta Zákony zachování v izolované soustavě hmotných bodů Náhrada pohybu skutečných objektů pohybem

Více