Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu. Podle možnosti a personálního obsazení školy bude žákům nabízen volitelný předmět Užité výtvarné činnosti. Škola bude klást důraz na rozvoj výtvarného cítění, tvořivosti a vnímavosti dítěte k výtvarným dílům a prostřednictvím toho i k sobě samému a okolnímu světu. Žáci na 1. stupni základní školy se budou věnovat výrazovým prostředkům a jazyku výtvarného umění.důraz bude kladen na vlastní tvůrčí činnosti. Na 2. stupni se pak budou žáci věnovat širšímu pohledu na kulturu a umění, na historické souvislosti a společenské vlivy na umění. Budou se zabývat i nalézáním vztahů mezi jednotlivými druhy umění, zaměřovat se na umění současné. Při vlastních činnostech budou vedeni k uvědomělému hledání zůzných variant výtvarných řešení. I na druhém stupni školy budou převažovat vlastní tvůrčí aktivity. Do výtvarných činností budou včleňovány aktivity arteterapie i další činnosti prohlubující osobnostní a sociální rozvoj žáků. Výtvarné práce bude škola prezentovat formou výstav ve výstavních prostorách města i školy. Pro zájemce z řad žáků školy ( různých ročníků ) budou organizovány tematicky zaměřené exkurze - Národní galerie v Praze, apod. Prostřednictvím mimoškolních aktivit bude žákům nabízen zájmový útvar keramický a zájmový útvar dovedných rukou, případně jiný, který by rozvíjl výtvarné cítění žáků. Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Všechny zvolené činnosti budou umožňovat rozvoj těchto klíčových kompetencí: K učení ( žák využívá vhodné způsoby, metody a strategie pro svou činnost, propojuje a systematizuje získané a vyhledané informace, operuje s termíny, uvádí věci do souvislostí, experimentuje, kriticky zhodnotí své výsledky) K řešení problémů (pochopí problém a přemýšlí o něm, volí vhodné způsoby řešení, je schopen se obhájit), Komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým, vhodně argumentuje, rozumí obrazovým materiálům, aktivně se zapojuje do společenského dění), Sociální a personální (spolupracuje ve skupině, vyjadřuje ohleduplnost a úctu k druhým, čerpá poučení z toho, co si druzí myslí, říkají a dělají), občanské (respektuje druhé, je si vědom svých práv a povinností, respektuje a oceňuje naše tradice a kulturní a historické dědictví) Pracovní (používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje pravidla, plní povinnosti a závazky). Využívané výchovné a vzdělávací postupy: Různé metody práce - skupinové, týmové a individuální práce, projektové vyučování, besedy, diskuse, hodnocení práce ostatních, hodnocení práce vlastní, referáty,shromažďování materiálů z médiií, využívání nových možností tvorby použitím počítače, kopírky, digitálního otoaparátu, atd. Tvůrčími činnostmi žák bude veden k odvaze a chuti uplatnit své pocity, prožitky, zkušenosti, představivost a fantazii a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. Zvláštní pozornost bude věnována žákům s SPU, náročnost musí odpovídat schopnostem těchto žáků,učitelé budou klást důraz na možnost pozitivního uplatňění.

2 Rozvíjení smyslové citlivosti 1. období - Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemu, zážitku a představ - Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru - Uspořádání objektu do celku - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly - Smyslové účinky vizuálně obrazných - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama -rozvoj smyslového vnímání, kreativity -vnímání a utváření mimouměleckého estetického zážitku -já jako zdroj informací o sobě -druzí jako zdroj informací o mě -vzájemné poznávání se -komunikace jako řeč zvuků, slov, předmětů, prostředí - kooperace, dovednost ustoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky rozvoj dobrého vztahu k sobě samému rozvoj originality, kreativity -pochopení vztahů člověka a prostředí -chápat prostředí jako zdroj informace pro vytváření hodnot, vnímání estetických kvalit prostředí -rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí -podněcovat aktivitu ve vztahu k životnímu prostředí, citlivý přístup k přírodě a kulturnímu dědictví -komunikovat o problémech životního prostředíí -pochopit významu řádu, pravidel, zákonů -chápat vlastní odpovědnost za rozhodnutí -utváření postojů tolerance k jinakosti a kulturní rozmanitostií -prohlubování porozumění kulturním hodnotám cizích národů MKV -posilovat kladné vztahy mezi příslušníky různých národů a etnických skupin -komunikace ve třídě jako ve skupině odlišných kultur -učí se rozpoznat známky rasové nesnášenlivosti - poskytování základních informací o etnických a kulturních skupinách v ČR -učit se vnímat specifické řeči znakových kódů -učit se interpretovat, kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální produkce -využívat média jako zdroj informací -využívat vlastních schopností v týmové práci -rozvíjet komunikační schopnosti při veřejném vystupování

3 - V tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i v prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, objekty, a další prvky a jejich kombinace - Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné volí vhodné prostředky Ověřování komunikačních účinků - Prostředky pro emocí, pocitu, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností - manipuluje s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby - Typy vizuálně obrazných - jejich rozlišnost, výběr a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama m - hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání) - Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná, odlišné interpretace porovnává se svou dovedností a zkušeností - Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných, která samostatně vytvořil, vybral či upravil - Osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování: odlišní interpretace vizuálně obrazných (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje, jejich porovnávání s vlastní interpretací - Komunikační obsah vizuálně obrazných - v komunikaci se spolužáky, rodinnými příslušníky a rámci skupin, v nichž se žák pohybuje (ve škole i mimo školu), vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření - Proměny komunikačního obsahu - záměr tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obsažných i děl výtvarného umění Rozvíjení smyslové citlivosti 4. ročník - Pojmenovává prvky vizuálně obrazného při vlastních tvůrčích činnostech - Nachází vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vzniklá na základě smyslového vnímání - Porovnává a užívá různé interpretace vizuálně obrazných ve vztahu k celku v plošném linie a barevné plochy - rozlišuje typy vizuálně obrazných a přístupy k nim - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich jednoduché vztahy, kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru - Uspořádání objektu do celku - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly - Uspořádání objektů do celků (na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení) - Smyslové účinky vizuálně obraz. (umělecká výtvarná tvorba, sebepoznání, porozumění mezilid. vztahy, rozvoj smyslového vnímání, umění jako prostředek komunikace rozvoj dobrého vztahu k sobě samému rozvoj originality, kreativity - kooperace, dovednost ustoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky vztah k evropské a světové kultuře MKV - podpora multikulturality, rozvoj spolupráce kultur, výrazové prostředky kultur, jedinečnost každého člověka

4 fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama) vztah člověka a prostředí, přírodní prostředí jako zdroj inspirace vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných pochopit významu řádu, pravidel, zákonů chápat vlastní odpovědnost za rozhodnutí - Při tvorbě projevuje vlastní životní zkušenosti mající komunikační účinky pro nejbližší sociální vztahy - Osobitost vnímání uplatňuje pro nových a neobvyklých pocitů a prožitků - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ, a osobních zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby) - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama) m z hlediska jejich vnímání a jejich motivace Ověřování Komunikačních účinků - Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného postoje v komunikaci - Odlišné interpretace vizuálně obrazných (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací - Komunikace o obsahu vizuálně obrazných, vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření - Proměny komunikačního obsahu podle záměrů tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných i děl výtvarného umění Rozvíjení smyslové citlivosti 5. ročník - Pojmenovává prvky vizuálně obrazného při vlastních tvůrčích činnostech - světlostní poměry, barevné kontrasty, proporce - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich vztahy, uspořádání a proměny v ploše, objemu a prostoru, kontrast, rytmus, struktura, sebepoznání, porozumění mezilid. vztahy, rozvoj smyslového vnímání, umění jako prostředek komunikace

5 - Nachází vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vzniklá na základě smyslového vnímání, uplatňuje je v plošné i prostorové tvorbě - Porovnává a užívá různé interpretace vizuálně obrazných ve vztahu k celku v plošném linie a barevné plochy podobnost - Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru, časovém průběhu vztahů, pohybu, proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické prostorové) vnímání ostatními smysly - vnímání, uvědomění a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů ( hudebních, dramatických) - Smyslové účinky vizuálně obraz. - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama ( výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě) rozvoj dobrého vztahu k sobě samému rozvoj originality, kreativity - kooperace, dovednost ustoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky vztah k evropské a světové kultuře,rodinné příběhy a zážitky a zkušenosti z Evropy, zvyky a tradice jiných národů MKV podpora multikulturality, rozvoj spolupráce kultur, výrazové prostředky kultur, jedinečnost každého člověka vztah člověka a prostředí, přírodní prostředí jako zdroj inspirace,příroda a kultura obce vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných pochopit významu řádu, pravidel, zákonů chápat vlastní odpovědnost za rozhodnutí - Pozorně vnímá sám sebe, svobodně volí a kombinuje prostředky pro vlastní - Při tvorbě projevuje vlastní životní zkušenosti mající komunikační účinky pro nejbližší sociální vztahy - Uplatňuje osobitost svého vnímání v přístupu k vnímání reality i k tvorbě - Hledání, výběr a uplatňování různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ, a osobních zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby) proměn)- - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama) - rozlišení, výběr a uplatněnípro své tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace (fantazijní, symbolická, expresivní, racionálně Ověřování komunikačních účinků - Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného - nalézá vizuálně obrazové v komunikaci postoje v komunikaci - Odlišné interpretace vizuálně obrazných (samostatně vytvořených a přejatých) v rámci skupin v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s vlastní interpretací

6 - Komunikace o obsahu vizuálně obrazných, vysvětlování výsledků tvorby podle vlastních schopností a zaměření Proměny komunikačního obsahu podle záměrů tvorby a proměny obsahu vlastních vizuálně obrazných i děl výtvarného umění Rozvíjení smyslové citlivosti 6. ročník - Pojmenovává a samostatně vytváří bohatou škálu prvků vizuálně obrazných elementů, uplatňuje je pro vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků " Užívá vizuálně obrazná k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie Rozvíjení smyslové citlivosti - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich rozvržení v obrazové ploše, v objemu, jejich vztahy (podobnost, kontrast, rytmus, struktura) - Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu - vztahů, pohybu a proměn uvnitř objektů (lineární, světlostní, barevné, plastické prostředky) vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a uplatňování mimo vizuálních podnětů při vlastní tvorbě - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností - Typy vizuálně obrazných malba, plastika, animovaný film, comics) - rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace ( fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání) Ověřování komunikačních účinků postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru MKV lidské vztahy (originalita výtvarného vyjadřování, reflexe a vztahy zrakového vnímání) etnický původ (světové odlišnosti ve výtvarném umění) multikulturalita (interpretace výtvarného díla) kulturní diference (individuální výtvarné projevy) utváření postojů tolerance k jinakosti a kulturní rozmanitostií - zvyky a tradice prohlubování porozumění kulturním hodnotám cizích národů cestování, evropské a světové výtvarné umění sociální rozvoj (ověřování komunikačních účinků) osobnostní rozvoj (výstavy výtv. umění, prožitkové činnosti, interpretace vlastního výtv. projevu, zapojení do soutěží) komunikace - malba a kresba jako způsob komunikace kooperace- schopnost ustoupit od vlastního nápadu, učit se navazovat na druhé organizace vlastního času- umět si rozplánovat práci rozvoj originality a kreativity vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných škola jako model partnerství, demokratické vztahy ve škole propojenost světa- čistota prostředí a zdraví, kultura životního prostředí v obci kulturní a přírodní krajina lidské aktivity a životní prostředí

7 " Vytváří prostředky pro vlastní osobité - Rozliší působení vizuálně obrazného v rovině smyslového účinku a v rovině subjektivního účinku - Interpretuje umělecká vizuálně obrazná současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (manipulace s objekty, akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru) - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie) - výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace ( fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní) - Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného a vysvětluje své postoje k nim - Ověřuje komunikační účinky samostatně vytvořených vizuálně obrazných a nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl přejatých i samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru - Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu děl vlastních i děl výtv. umění, hledání historických, sociálních a kulturních souvislostí Rozvíjení smyslové citlivosti 7. ročník - Vybírá, pojmenovává i samostatně vytváří bohatou škálu prvků vizuálně obrazných elementů a jejich vztahů, uplatňuje je pro vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků - Užívá vizuálně obrazná k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie - Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění (fotografie, tiskoviny, současná výtvarná tvorba) - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich rozvržení v obrazové ploše, objemu, prostoru a jejich vztahy (podobnost, kontrast, rytmus, struktura) - Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru - vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické prostředky) vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a uplatňování mimo vizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních) - Smyslové účinky vizuálně obraz. (umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny) - výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě Ověřování komunikačních účinků postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl přejatých i samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru MKV lidské vztahy (originalita výtvarného vyjadřování) etnický původ (světové odlišnosti ve výtvarném umění) multikulturalita (interpretace výtvarného díla) kulturní diference (individuální výtvarné projevy) utváření postojů tolerance k jinakosti a kulturní rozmanitostií - zvyky a tradice prohlubování porozumění kulturním hodnotám cizích národů cestování, evropské a světové výtvarné umění osobnostní rozvoj (výstavy výtv. umění, prožitkové činnosti, interpretace vlastního výtv. projevu, zapojení do soutěží) komunikace - malba a kresba jako způsob komunikace kooperace- schopnost ustoupit od vlastního nápadu, učit se navazovat na druhé

8 autora, prezentace ve veřejném prostoru - Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu děl vlastních i děl výtv. umění, hledání historických, sociálních a kulturních souvislostí organizace vlastního času- umět si rozplánovat práci rozvoj originality a kreativity vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných škola jako model partnerství, demokratické vztahy ve škole propojenost světa- čistota prostředí a zdraví, kultura životního prostředí v obci přírodní a sociální prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot - Vybírá a vytváří prostředky pro vlastní osobité ; porovnává jejich účinky - Rozliší působení vizuálně obrazného v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně -tvářeného i symbolického obsahu " Interpretuje umělecká vizuálně obrazná současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků Ověřování komunikačníchj účinků - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (manipulace s objekty, akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru) - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie) - výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace ( fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní) " Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného a vysvětluje své postoje k nim - Ověřuje komunikační účinky samostatně vytvořených vizuálně obrazných a nalézá vhodnou formu pro jejich -rezentaci - Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl přejatých i samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru - Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu děl vlastních i děl výtv. umění, hledání historických, sociálních a kulturních souvislostí

9 Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník - Vybírá, pojmenovává i samostatně vytváří bohatou škálu prvků vizuálně obrazných elementů a jejich vztahů, uplatňuje je pro vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků - Užívá vizuálně obrazná k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie " Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, animace - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich rozvržení v obrazové ploše, objemu, prostoru a jejich vztahy (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura) - Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty ( lineární, světlostní, barevné, plastické prostředky) vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a uplatňování mimo vizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických) - Smyslové účinky vizuálně obraz. (umělecká výtvarná tvorba, fotografie, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama) - výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě MKV lidské vztahy (originalita výtvarného vyjadřování) etnický původ (světové odlišnosti ve výtvarném umění) multikulturalita (interpretace výtvarného díla) kulturní diference (individuální výtvarné projevy) utváření postojů tolerance k jinakosti a kulturní rozmanitostií - zvyky a tradice prohlubování porozumění kulturním hodnotám cizích národů cestování, evropské a světové výtvarné umění osobnostní rozvoj (výstavy výtv. umění, prožitkové činnosti, interpretace vlastního výtv. projevu, zapojení do soutěží) komunikace - malba a kresba jako způsob komunikace kooperace- schopnost ustoupit od vlastního nápadu, učit se navazovat na druhé organizace vlastního času- umět si rozplánovat práci rozvoj originality a kreativity vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných vliv médií na kulturu, vliv médií na společenský život škola jako model partnerství, demokratické vztahy ve škole propojenost světa- čistota prostředí a zdraví, kultura životního prostředí v obci přírodní a sociální prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot - Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité ; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a

10 - Rozliší působení vizuálně obrazného v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu " Interpretuje umělecká vizuálně obrazná současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků kresby, uspořádání prostoru, celku a proměn) - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, vizualizované dramatické akce) - rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace ( fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní) Ověřování komunikačních účinků - Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů - Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl přejatých i samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace - Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu děl vlastních i děl výtv. umění, hledání historických, sociálních a kulturních souvislostí Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník - Vybírá, pojmenovává i samostatně vytváří bohatou škálu prvků vizuálně obrazných elementů a jejich vztahů, uplatňuje je pro vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků, variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků - Užívá vizuálně obrazná k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie - Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích, k tvorbě užívá některémetody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace - Linie, tvary, objemy, textury, světlostní a barevné kvality - jejich rozvržení v obrazové ploše, objemu, prostoru a jejich vztahy (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura) - Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty ( lineární, světlostní, barevné, plastické prostředky) vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a uplatňování mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, reflexe ostatních uměleckých druhů (hudebních, dramatických) - Smyslové účinky vizuálně obraz. (umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická média, reklama) - výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě MKV lidské vztahy (originalita výtvarného vyjadřování) etnický původ (světové odlišnosti ve výtvarném umění) multikulturalita (interpretace výtvarného díla) kulturní diference (individuální výtvarné projevy) utváření postojů tolerance k jinakosti a kulturní rozmanitostií - zvyky a tradice prohlubování porozumění kulturním hodnotám cizích národů cestování, evropské a světové výtvarné umění styl života v Evropě i ve světě osobnostní rozvoj (výstavy výtv. umění, prožitkové činnosti, interpretace vlastního výtv. projevu, zapojení do soutěží)

11 komunikace - malba a kresba jako způsob komunikace kooperace- schopnost ustoupit od vlastního nápadu, učit se navazovat na druhé organizace vlastního času- umět si rozplánovat práci rozvoj originality a kreativity vnímání specifických znaků používaných médii a jejich kombinace, kritické hodnocení mediálních sdělení,reklama, výtvarné prostředky v mediálním sdělení, komunikativní obsah vizuálně obrazných vliv médií na kulturu, vliv médií na společenský život škola jako model partnerství, demokratické vztahy ve škole kulturní a přírodní krajina lidské aktivity a životní prostředí -land art propojenost světa- čistota prostředí a zdraví, kultura životního prostředí v obci změny v krajině přírodní a sociální prostředí jako zdroj inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot - Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité ; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně i běžně užívaných vizuálně obrazných - Rozliší působení vizuálně obrazného v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu " Interpretuje umělecká vizuálně obrazná současnosti i minulosti, vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků Ověřování komunikačních dovedností - Používání různých prostředků pro emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku a proměn) - Typy vizuálně obrazných film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama, vizualizované dramatické akce) - rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry m z hlediska jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické) a jejich motivace ( fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní) - Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného, vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů postoje v komunikaci - důvody vzniku odlišných interpretací děl přejatých i samostatně vytvořených, kritéria jejich pozorování, jejich zdůvodňování

12 - Ověřuje komunikační ůčinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci - Utváření a uplatňování komunikačního obsahu - vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace - Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu děl vlastních i děl výtv. umění, hledání historických, sociálních a kulturních souvislostí

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, kreslírně i v plenéru.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, kreslírně i v plenéru. Charakteristika předmětu 2. stupně Výtvarná výchova (VV) Výtvarná výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Je samostatným předmětem s časovou dotací 2 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku,

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. VV6 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Období: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Období: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Období: 1. Výtvarné činnosti Zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami Umí míchat barvy Dovede

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník: 1. - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě zkušeností a vjemů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Výtvarná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

Výtvarná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 2 2 1 1 2 2 13 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 6. ročník 1. ROZVÍJENÍ Kompetence k učení SMYSLOVÉ Kompetence k řešení problémů CITLIVOSTI Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Žák vybírá,

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Na krásný čistý papír se dá nakreslit celý svět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Na krásný čistý papír se dá nakreslit celý svět VÝTVARNÁ VÝCHOVA Na krásný čistý papír se dá nakreslit celý svět Charakteristika vzdělávacího oboru Výtvarná výchova Vzdělávací obor Výtvarná výchova obsahuje rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

6.17 Výtvarná výchova 1.stupeň

6.17 Výtvarná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Umění a kultura Výtvarná výchova 6.17 Výtvarná výchova 1.stupeň Vyučovací předmět Výtvarná výchova umožňuje žákům jiné

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Výtvarná výchova pro 1. stupeň

Výtvarná výchova pro 1. stupeň 5.7.2. Výtvarná výchova pro 1. stupeň Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 2. období 4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-5-1-01 VV-5-1-02 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a v sobě obsahuje v sobě dva souběžně probíhající,

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.7.2.2 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa - poznávání

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

6. ročník. Výtvarná výchova

6. ročník. Výtvarná výchova list 1 / 5 Vv časová dotace: 2 hod / týden Výtvarná výchova 6. ročník vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Školní výstupy. Průřezová témata. Očekávané výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák:

Školní výstupy. Průřezová témata. Očekávané výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák: VV1 1. rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazového vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Výtvarná výchova. 9. ročník. Zobrazování přírodních forem. Giuseppe Arcimboldo

Výtvarná výchova. 9. ročník. Zobrazování přírodních forem. Giuseppe Arcimboldo list 1 / 6 Vv časová dotace: 1 hod / týden Výtvarná výchova 9. ročník VV 9 1 01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.13.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZĚLÁVACÍ OBLAST:Umění a kultura PŘEMĚT: Výtvarná výchova ROČNÍK: 6. Organizuje plochu pomocí linie Výstupy Učivo Průřezová témata kresba linie v ploše, technika

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

1-3 Správné dýchání (v pauze a mezi frázemi) Správná výslovnost Rozšíření hlasového rozsahu Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty.

1-3 Správné dýchání (v pauze a mezi frázemi) Správná výslovnost Rozšíření hlasového rozsahu Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vzdělávací oblast: Estetická výchova Vyučovací předmět: ESTETICKÁ VÝCHOVA Období: 1. Oblast Předmět Období Hudební činnosti Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a Rozvoj hlavového tónu 1-3 rytmicky

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/6 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.II 2. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova přispívá k dosažení emoční, kulturní a vizuální gramotnosti žáků.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. - rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Úvodní a Péče o pomůcky a materiál Dodržování čistoty První zachycení děje 2 září SS organizace vlastního času ČJS - péče o sebe (základní hygienické návyky) Vyjadřuje rozdíly při vnímání všemi smysly

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1.ročník... 1 hodina

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení

Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Umění a kultura Tato vzdělávací oblast zahrnuje dva vyučovací předměty Hudební výchovu a Výtvarnou výchovu (1. - 9. ročník). Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Výtvarná výchova je postavena

Více

Výtvarná výchova. 8. ročník. Výtvarné vyjádření zajímavých přírodních tvarů studijní, případně fantazií dotvořené práce. Barvy výtvarné hry a etudy

Výtvarná výchova. 8. ročník. Výtvarné vyjádření zajímavých přírodních tvarů studijní, případně fantazií dotvořené práce. Barvy výtvarné hry a etudy list 1 / 5 Vv časová dotace: 1 hod / týden Výtvarná výchova 8. ročník uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném projevu experimentuje s různými druhy linie orientuje se

Více

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Estetická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět estetická výchova vychází ze vzájemné integrace obsahů vzdělávacích oborů výtvarná výchova a člověk a svět práce.

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: 1. 3. Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová 1./2 Vv - 1.-3. roč. VV -3-1-01 Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Výtvarná výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Výtvarná výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 2 2 2 2 1 1 2 14 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Informatika 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika je zařazena jako samostatný předmět v

Více

záznamy emocí, prožitků, představ, vjemů výtvarné vyjádření povrchu, struktury výtvarné vyjádření prožitků z hudby fantazie, sny, představy, příběh

záznamy emocí, prožitků, představ, vjemů výtvarné vyjádření povrchu, struktury výtvarné vyjádření prožitků z hudby fantazie, sny, představy, příběh Vyučovací předmět Výtvarná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin užívá vizuálně obrazného vyjádření (dále VOV ) k zaznamenávání vizuálních zkušeností, zkušeností

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. 5. 2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je vyučována jako samostatný předmět ve všech ročnících prvního stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně.

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV15 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávání v oboru směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1..

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1.. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: 1.. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky zvládne techniku malby vodovými barvami, voskovkami dovede používat různé druhy štětců dle potřeby,rozpoznává

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více