UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ"

Transkript

1 330 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník Dotace Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný Vyučovací předmět Výtvarná vychovaje samostatným předmětem v ročníku. Vyučuje se v hodinu týdně, v ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova přináší umělecké poznávání světa, rozvíjí tvořivé schopnosti a vnímání uměleckých děl v historických souvislostech, vytváří kladný vztah ke kulturním hodnotám. U žáků dochází k rozvíjení tvořivosti a estetického cítění a k utváření kladného vztahu ke kulturním hodnotám současnosti i minulosti. Žáci si osvojují pracovní návyky a postupy, základní výtvarné techniky a postupy, pomocí nichž se dokáží výtvarně vyjádřit na dané téma. Konkrétní činnosti podporují jejich orientaci na ploše i v prostoru. Zdůrazňujeme komplexní pohled na danou problematiku, zejména využití mezipředmětových vazeb a vztahů k přírodě a lidské společnosti v různých etapách jejího vývoje. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu ke kulturnímu bohatství své vlasti, vytvářejí si vztah k umění prostřednictvím návštěvy kulturních center ( muzeí, galerií, divadel, filmových produkcí,...). Při individuálních činnostech se dostává žákovi prostoru pro vyjádření vlastního názoru a jeho obhajobě i sebehodnocení své práce.

2 331 Při kolektivní činnostech je kladen důraz na pozitivní atmosféru v pracovním týmu, spolupráci při řešení společného úkolu a vzájemné respektování práce ostatních.žáci jsou systematicky vedeni k osvojování si postupně náročnějších technik a postupů. Hodnocení žáka vychází z jeho celkového kulturního projevu, aktivního a tvořivého přístupu ke všem výtvarným činnostem, sleduje rostoucí úroveň získaných výtvarných dovedností a schopností tyto dovednosti dále rozvíjet a využívat při všech činnostech výtvarné výchovy. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáka KOMPETENCE K UČENÍ UČITELÉ vedou žáky k aktivnímu vizuálně obraznému vyjádření ŢÁCI jsou vedeni k samostatnému pozorování a vnímání reality a řešení výtvarných problémů využívají poznatky v dalších výtvarných činnostech zaujímají a vyjadřují svůj postoj k vizuálně obraznému vyjádření KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITELÉ uvedou žáky k tvořivému přístupu při řešení výtvarných úkolů ŢÁCI samostatně kombinují vizuálně obrazné elementy k dosažení obrazných vyjádření přemýšlí o různorodosti interpretací téhož vizuálně obrazného vyjádření a zaujímají k nim svůj postoj využívají získaná poznání při vlastní tvorbě KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ UČITELÉ vedou žáky k obohacování slovní zásoby o odborné termíny z výtvarné oblasti

3 332 ŢÁCI zapojují se do diskuse respektují názory jiných pojmenovávají vizuálně obrazné elementy, porovnávají je, umí ocenit vizuálně obrazná vyjádření KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITELÉ vedou žáky ke kolegiální pomoci ŢÁCI umí tvořivě pracovat ve skupině respektují různorodost téhož vizuálně obrazného vyjádření, možnost alternativního přístupu KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITELÉ pomáhají žákům vytvořit si postoj k výtvarným dílům ŢÁCI chápou a respektují estetické požadavky na životní prostředí KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITELÉ vedou žáky k využívání návyků a znalostí v další praxi ŢÁCI užívají samostatně vizuálně obrazné techniky dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla

4 ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA charakterizuje konkrétní barvu, tvar, objem, povrch, objekt a dovede je převést do vlastního vizuálně obrazného vyjádření dovede využít vlastní zkušenost s reálným trojrozměrným světem v různých druzích vizuálního vyjádření dovede spolupracovat na společném díle ve dvojici i ve skupině rozeznává barvy v základní škále, kterou má k dispozici; vnímá odlišné odstíny, pojmenuje je v přirovnání vnímá interiér a exteriér budov a krajiny a dovede tyto vjemy vyjádřit využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty rozezná základní plošné a prostorové tvary, dovede je pojmenovat a použít ve vlastním obrazném vyjádření dovede prostřednictvím barvy vyjádřit vjem sluchový, hmatový, dotykový, chuťový či pohybový dovede jednoduše odůvodnit oblibu animovaných filmů, hraček, počítačových her a jejich hrdinů pomocí přiřazení a přirovnání dovede charakterizovat základní prvky vizuálně obrazného vyjádření (barva, linie, tvar, povrch, objem, objekt) vyjádří podle zadání vlastní zkušenost prožitku reálného světa k uskutečněné výtvarné práci dovede vyprávět příběh dovede vyslechnout a respektovat odlišný názor na své i cizí dílo aktivně spolupracuje na vytváření společného prostředí ve třídě

5 334 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - v tvorbě projevuje své vlastní ţivotní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, záţitků a představ - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky UČIVO Kresba - rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše, uspořádání objektu do celků, vnímání velikosti Malba, hra s barvou - rozvíjení smyslové citlivosti - teorie barvy (barvy základní a doplňkové, teplé a studené barvy a jejich výrazové vlastnosti, kombinace barev) Modelování a organizace prostoru reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly (hmatové, pohybové podněty) Výtvarné osvojování přírody - sběr přírodního materiálu, dotváření přírodnin - hra s přírodními strukturami - otiskování přírodnin Výtvarné osvojování věcí - grafický záznam pohybu - zobrazení předmětu (tvar a funkce) - kresba předmětů denní potřeby, hračky PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání) - sebepoznání a sebepojetí - psychohygiena (dovednost pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému) - kreativita (vidět věci jinak) - seberegulace a sebeorganizace (získání důvěry ve vlastní vyjadřovací schopnosti) - komunikace - poznávání lidí - mezilidské vztahy EV: - vztah člověka k prostředí (výtvarné osvojování přírody) - lidské aktivity a problémy životního prostředí

6 335 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností Dekorativní práce - řazení dekorativních prvků v pásu, v ploše - řazení přírodních i umělých prvků otiskováním Výtvarné umění a ţivotní prostředí - besedy o knížkách, ilustracích a ilustrátorech Lidská postava - otisky rukou, nohou - doplňování linií ve tváři Grafika - hra s otisky, tisk z šablon, tisk z koláže MkV: - kulturní diference - etnický původ PŘESAHY: ČJ (1. ročník) : tvořivé činnosti s literárním textem PČ (1. ročník) : práce s drobným materiálem NS (1. ročník) : podzim, zima, jaro, léto, domov, škola, lidé a čas, lidé a činnosti kolem nás, člověk Rozvoj výtvarné představy - motivace založené na fantazii a smyslovém vnímání - ilustrace pohádek, básní a písní - změny v přírodě podle ročních období - ze života lidí

7 ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozeznává barvy v základní škále, kterou má k dispozici; vnímá odlišné odstíny, pojmenuje je v přirovnání poznává a uplatňuje základní principy z nauky o barvách charakterizuje konkrétní barvu, tvar, objem, povrch, objekt a dovede je převést do vlastního vizuálně obrazného vyjádření dovede pojmenovat a charakterizovat prvky použité ve vlastním vyjádření a jednoduše zdůvodnit jejich užití vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin na základě představ využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty vyjádří podle zadání vlastní zkušenost prožitku reálného světa poznává základní vlastnosti modelovací hmoty a keramické hlíny využívá tvárné možnosti hlíny při modelování jednoduchých výtvorů organizuje vlastní výtvarnou práci poznává různé druhy linii a její výrazové možnosti využívá linii a její výrazové a zobrazovací vlastnosti k výtvarnému ztvárňování zajímavých motivů a námětů rozvíjí smysl pro krásu v přírodě a vztahu k životnímu prostředí vnímá prostředí kolem sebe jako prostor pro prožívání a komunikaci seznamuje se s různými druhy umění poznává, že výtvarné umění patří ke kulturnímu bohatství poznává a využívá prvky lidového umění ve svých pracích používá rytmické řazení různých prvků, tvarů poznává principy dekorativní tvorby, rytmu prvků a harmoničnosti barev ve vztahu k tvaru, materiálu a funkce poznává proporce lidského těla vnímá pohyb vlastního těla, jeho umístění a přemístění v prostoru a využívá je jako svébytný vyjadřovací prostředek poznává rozdíly ve výtvarném vyjadřování ilustrátorů dětských knih jednoduše odůvodní svoji oblibu konkrétních ilustrací vnímá zásadní odlišnosti v charakteru konkrétních vizuálních produktů určených dětem, rozpozná typický autorský rukopis dovede vyslechnout a respektovat odlišný názor na své i cizí dílo

8 337 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišnosti vycházejících z jeho zkušenosti, vjemů, záţitků a představ - v tvorbě projevuje své vlastní ţivotní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i v prostorovém uspořádání linie, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky UČIVO Malba, hra s barvou - vlastnosti barev - barvy základní, kontrastní, doplňkové - míchání barev Výtvarní vyjádření skutečnosti - přírodní útvary, otiskování v barvě, koláž, frotáž, kresba, dotváření přírodních materiálů - umělecké vyjádření skutečnosti Výtvarné umění, modelování, keramika - modelování věcí běžného života - práce v keramické dílně (seznámení se s technikou práce) Hra s linií - druhy linie, vedení linie, zhušťování a vedení čar za použití různých technik a postupů - vnímání velikosti, výrazové vlastnosti linie, tvaru, jejich kombinace v ploše Výtvarné umění a ţivotní prostředí - účast v různých výtvarných soutěžích s tématikou životního prostředí - návštěva galerií a výstav PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání (práce na základě vlastních dojmů) - kreativita (pružnost nápadů) - hodnoty, postoje, praktická etika - mezilidské vztahy EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí (výtvarné umění a životní prostřed)í MV: - vnímání autora mediálních sdělení MkV: - kulturní diference - etnický původ - multikulturalita

9 338 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Lidové zvyky a tradice - výtvarné práce s tematikou Vánoc, Velikonoc a jiných významných dnů Dekorativní práce - rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus - jednoduché dekorativní práce Lidská postava - vyjádření proporcí lidské postavy Uţité výtvarné umění - pozná známé ilustrace (např. Lada, Sekora, Zmatlíková) - vlastní ilustrace ke knize, článku PŘESAHY: M (2. ročník) : základní útvary v prostoru, osově souměrné útvary PČ (2. ročník) : práce s modelovací hmotou a keramikou NS (2. ročník) : příroda, člověk a jeho zdraví, naše vlast Hodnocení - utvářet osobní postoj k vlastní práci a k práci spolužáků - naučit se hodnotit tuto práci - vysvětlovat záměr a výsledek vlastní tvorby

10 ROČNÍK - DOTACE: 1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozvíjí práci s pestrými a nepestrými barvami při hře s barvou, míšením barev a při zobrazování vyjádří poznání, představy a estetický vztah k přírodě a jejím proměnám poznává a záměrně využívá doplňkové a výrazové barvy pozoruje a analyzuje tvar a růst přírodniny, rozličnými technikami vystihuje stavbu přírodniny; využívá osu souměrnosti volně zobrazí přírodní útvary na základě pozorování i představy; vyhledává a dotváří přírodní výtvory podle vlastní představy rozvíjí výtvarné vnímání při zobrazování a porovnávání tvaru užitkových předmětů stejného druhu a výtvarně je zobrazuje; využívá osu souměrnosti modeluje předměty denní potřeby, přírodniny, lidské a zvířecí figury; sestaví z nich určité situace a vyjádří děj charakterizuje konkrétní objekt a dovede je převést do vlastního vizuálně obrazného vyjádření rozvíjí příslušné technické dovednosti a návyky: držení materiálu a nástroje, plynulý kresebný pohyb poznává, zkouší a ověřuje výrazové vlastnosti linie kreslené různým materiálem a nástroji, zhušťování a zřeďování linií využívá výrazové vlastnosti linií různých druhů při zobrazování aktivně si osvojuje ilustrace knih, se kterými se seznámí při čtení popř. při různých příležitostech příležitostně pěstuje smysl pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy interiéru i exteriéru budov a krajiny; vnímá prostředí kolem sebe jako prostor pro prožívání a komunikaci rozpozná a slovně vyjádří námět a základní náladu díla; dovede odlišit výraz a náladu zobrazených postav; vnímá a pojmenuje odlišné působení barevného ladění díla; jednoduše zdůvodní svůj názor vnímá a vyjadřuje proměny prostředí (počasí, světlo, teplo, den, noc) a nálady (radost, smutek, přátelství, osamělost) využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty dovede spolupracovat na společném díle ve dvojici i ve skupině, vnímá vlastní přínos pro společnou práci rozezná základní plošné a prostorové tvary, dovede je pojmenovat a použít ve vlastním obrazném vyjádření dovede pojmenovat a charakterizovat prvky použité ve vlastním vyjádření a jednoduše zdůvodnit jejich užití vnímá zásadní odlišnosti v charakteru konkrétních vizuálních produktů určených dětem, rozpozná typický autorský rukopis dovede jednoduše odůvodnit svoji oblibu konkrétních ilustrací, animovaných filmů, hraček, počítačových her a jejich hrdinů vnímá pohyb vlastního těla, jeho umístění a přemístění v prostoru a využívá ho jako svébytný vyjadřovací prostředek

11 340 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišnosti vycházejících z jeho zkušenosti, vjemů, záţitků a představ - v tvorbě projevuje své vlastní ţivotní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i v prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace UČIVO Malba, hra s barvou malířské potřeby a jejich údržba uplatňování a rozšiřování výtvarných technik a jejich kombinace hra s barvou, využívání výrazových vlastností barev barevné kombinace a harmonie, rozvíjení vztahu k barvám přírody Výtvarní vyjádření skutečnosti pozorování a porovnávání různých předmětů z hlediska jejich tvaru, objemu, funkce, materiálu, dekoru Výtvarné umění, modelování, keramika - základní vlastnosti plastických materiálů - modelování věcí běžného života - práce v keramické dílně (seznámení se s technikou práce) Hra s linií - poznávání a ověřování výrazových vlastností různých druhů linií v různém materiálu a různými nástroji (tvrdá a měkká linie, experimentování s linií v různém uspořádání) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání - kreativita (tvořivost v mezilidských vztazích) - hodnoty, postoje, praktická etika - mezilidské vztahy - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace (organizace vlastního času) - psychohygiena (výtvarné ztvárnění stresových situací) - poznávání lidí - komunikace (dovednost sdělování) - kooperace a kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti EV: - ekosystémy - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí (životní prostředí nejbližšího okolí) - základní podmínky života

12 341 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3. - vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svojí dosavadní zkušeností - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Výtvarné umění a ţivotní prostředí - účast v různých výtvarných soutěžích s tematikou životního prostředí - prohlubování poznatků o ilustrátorech a jejich tvorbě - rozpoznání lidového umění a jeho výtvarné ztvárnění - rozvíjí vztah k životnímu prostředí Lidové zvyky a tradice - výtvarné práce s tematikou Vánoc, Velikonoc a jiných významných dnů - slavnostní výzdoba interiéru i exteriéru Dekorativní práce - upevňování a rozšiřování poznatků rytmizace dekorativních prvků a harmonických barev v ploše - konstruování, sestavování a ověřování funkčnosti vytvářených předmětů v prostoru Lidská postava - rozvíjení tvořivosti a představivosti, chápání souvislostí postupovat od celku k detailu - zachycení linií postav v klidu a v pohybu - vyjádření proporcí lidské postavy MV: - práce v realizačním týmu - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti MkV: - kulturní diference - lidské vztahy - etnický původ - multikulturalita PŘESAHY: NS (3. ročník) : neživá příroda, živá příroda, lidé a čas, věci a činnosti kolem nás; místo, kde žijeme, člověk; rozmanitost přírody a její ochrana PČ (3. ročník) : práce s přírodním materiálem, práce s modelovací hmotou a keramikou, práce s drobným materiálem ČJ (3. ročník) : poslech literárních textů, písemný projev AJ, NJ (3. ročník) : svátky; oblečení a nakupování

13 ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA rozeznává, pojmenovává a aktivně užívá barvy v základní škále, kterou má k dispozici vnímá a pojmenovává odlišné odstíny rozeznává základní plošné a prostorové tvary, snaží se je použít ve vlastním vyjádření učí se porovnávat a odlišit plošné a prostorové tvary podle velikosti a vzájemných vztahů a využívá jejich rozdílnosti pro vyjádření vlastního záměru uvědomuje si specifika vnímání různými smysly, vyhledává nejpřesvědčivější způsoby vyjádření aktivně si osvojuje ilustrace knih, se kterými se seznámí při čtení popř. při různých příležitostech vyhledává a dotváří přírodní výtvory na základě vlastních představ příležitostně pěstuje smysl pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí uvědomuje si a dovede vyjádřit vjemy interiéru i exteriéru budov a krajiny; vnímá prostředí kolem sebe jako prostor pro prožívání a komunikaci rozpozná a slovně vyjádří námět a základní náladu díla; dovede odlišit výraz a náladu zobrazených postav; vnímá a pojmenuje odlišné působení barevného ladění díla; jednoduše zdůvodní svůj názor vnímá a vyjadřuje proměny prostředí (počasí, světlo, teplo, den, noc) a nálady (radost, smutek, přátelství, osamělost) snaží se vyjádřit svou zkušenost ze setkání s uměleckým dílem slovy nebo samostatně vytvoří vlastní originální postavu či příběh využívá vlastní zkušenost s reálným trojrozměrným světem v různých druzích vizuálního vyjádření využívá rozličné nabídnuté materiály, techniky a formáty používá postavy či charaktery ilustrací, filmů či her snaží se vyjádřit situaci, změnu situace, děj, příběh

14 343 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních ţivotních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbliţší sociální vztahy - uţívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávisí - nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě UČIVO Malba, hra s barvou - kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu Kresba různým materiálem - kresbou vystihnout tvar, strukturu materiálu Výtvarné umění a ţivotní prostředí, zátiší,malba - malířství - umělecké vyjádření skutečnosti Figura - vyjádření proporcí lidské postavy a hlavy Výtvarné umění a ţivotní prostředí - design a estetická úroveň - předmětů denní potřeby PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - mezilidské vztahy poznávání lidí - komunikace - rozvoj schopností poznávání - hodnoty, postoje, praktická etika (chování lidí) - kreativita EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí (aktuální ekologické problémy) - vztah člověka k prostředí MkV: - lidské vztahy Výtvarné umění-estetická funkce písma - lineární a kreslené písmo, jeho řazení v nápisech

15 344 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 4. - snaţí se nalézat vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly a uplatňovat je v plošné, objemové i prostorové tvorbě - osobitost svého vnímání uplatňovat v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a proţitků svobodně volit a kombinovat prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění Lidové zvyky a tradice - výtvarné práce s tematikou Vánoc, Velikonoc a jiných významných dnů Linie - výrazové vlastnosti linie, druhy linie Výtvarné umění - výtvarná úprava knihy, ilustrátoři dětských knih, druhy ilustrace Výtvarné vyjádření skutečnosti - volný výtvarný projev doplněný pozorováním skutečnosti MV: - kritické čtení, poslouchání a pozorování mediálních sdělení - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti (televize v naší rodině) PŘESAHY: NS (4. ročník) : rozmanitost přírody, místo, v němž žijeme, obrazy z českých dějin, naše vlast TV (4. ročník) : pohybové hry, gymnastika, lyžování, bruslení 5. ROČNÍK - DOTACE: 2, POVINNÝ

16 DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA seznámí se a používá rozmanité grafické techniky; dokáže používat potřebné náčiní či nástroje rozeznává vlastnosti linie za použití kresby se snaží vystihnout tvar a strukturu materiálu seznámí se s kompozicí v ploše nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě seznámí se s vlastnostmi tvárných materiálů, s možnostmi jejich použití vytváří rozmanité tvary v prostoru seznámí se s prací v keramické dílně a využívá nabytých poznatků osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění ) seznamuje se s tvary a barvami v přírodě; vyhledává a používá vhodných barev k vyjádření přírody tvoří výtvarné práce různými technikami na rozmanitá témata z běžných i neobvyklých oblastí života lidí při výtvarném vyjadřování skutečnosti se opírá především vlastní vnímání seznamuje se s nejznámějším ilustrátory (zejména českými) dokáže poznat některá díla známých malířů vyhodnocuje a porovnává použité výrazové prostředky užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu seznámení se současnými trendy v odívání i doplňcích, jejich tvorba, použité materiály a použití rozpoznávat a hodnotit vkusné a nevkusné věci, obhájit svůj názor na věc v diskuzi používá techniky malby s vodovými i temperovými barvami k vyjádření své nálady a pocitů zkouší a objevuje nové techniky míchání barev; míchá barvy podle skutečnosti, ale i podle pocitů a nálady apod. dokáže zhodnotit výsledky práce své i ostatních 345

17 346 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) - uţívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model - nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě UČIVO Grafické techniky - různé grafické techniky, používání fantazie (tisk z papírové nebo textilní koláže a pod.) Kresba - vlastnosti linie - kompozice v ploše - kresbou vystihnout tvar a strukturu materiálu - obtížnější práce s linií Prostorová tvorba - jednoduché prostorové objekty (stavba domu, hradu,města) z dostupných materiálů Modelování, keramika - využívání a poznávání tvárných možnosti hlíny při modelování různých dekor, předmětů, zvířecích, lidských a fantastických figur Uţité práce dekorativní - řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše, poznávání principů dekor, tvorby, rytmu prvků a harmonie barev PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY EV: - vztah člověka k prostředí (prostředí a zdraví) - ekosystémy - lidské aktivity a problémy životního prostředí MkV: - kulturní diference - lidské vztahy - etnický původ

18 347 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. - osobitost svého vnímání uplatňovat v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a proţitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění - při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních ţivotních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbliţší sociální vztahy - porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace - nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazových vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Výtvarné osvojování věcí - barvy přírody, vyhledávání vhodné barevnosti, tvar a barva přírodnin Tematické práce - výtvarné práce z různých oblastí života, zážitky, situace, děje Ilustrátoři dětské knihy, výtvarná úprava knihy - poznávání ilustrací známých českých ilustrátorů, rozeznávání druhů ilustrací a porovnávání výrazových prostředků různých umělců Linie - vlastnosti linie využívá k výtvarnému ztvárňování zajímavých motivů a námětů Současná oděvní kultura - navrhování a výtvarné ztvárňování současných trendů v módě (oblečení, obuv, šperky, módní doplňky) Hra s barvou - technika malby, práce s vodovými a temperovými barvami, míchání a použití barev, kombinace různých technik, barevně vyjádřit své pocity a nálady PŘESAHY: PČ (3. ročník) : práce s modelovací hmotou PČ (4. ročník) : modelování z hlíny, pěstitelské práce NS (2. ročník) : příroda NS (4. ročník) : rozmanitost přírody ČJ (3. ročník) : tvořivé činnosti s literárním textem ČJ (4. ročník) : čtení ČJ (5. ročník) : čtení

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. - rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Období: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Období: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Období: 1. Výtvarné činnosti Zvládne techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, voskovkami Umí míchat barvy Dovede

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

6.17 Výtvarná výchova 1.stupeň

6.17 Výtvarná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Umění a kultura Výtvarná výchova 6.17 Výtvarná výchova 1.stupeň Vyučovací předmět Výtvarná výchova umožňuje žákům jiné

Více

Výtvarná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

Výtvarná výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 2 2 1 1 2 2 13 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení

Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník: 1. - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě zkušeností a vjemů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Úvodní a Péče o pomůcky a materiál Dodržování čistoty První zachycení děje 2 září SS organizace vlastního času ČJS - péče o sebe (základní hygienické návyky) Vyjadřuje rozdíly při vnímání všemi smysly

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1.ročník... 1 hodina

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 6. ročník 1. ROZVÍJENÍ Kompetence k učení SMYSLOVÉ Kompetence k řešení problémů CITLIVOSTI Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Žák vybírá,

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Výtvarná výchova pro 1. stupeň

Výtvarná výchova pro 1. stupeň 5.7.2. Výtvarná výchova pro 1. stupeň Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

6. ročník. Výtvarná výchova

6. ročník. Výtvarná výchova list 1 / 5 Vv časová dotace: 2 hod / týden Výtvarná výchova 6. ročník vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností,

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 2. období 4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-5-1-01 VV-5-1-02 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává

Více

Školní výstupy. Průřezová témata. Očekávané výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák:

Školní výstupy. Průřezová témata. Očekávané výstupy. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Žák: Žák: VV1 1. rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazového vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. VV6 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Estetická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Estetická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět estetická výchova vychází ze vzájemné integrace obsahů vzdělávacích oborů výtvarná výchova a člověk a svět práce.

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, kreslírně i v plenéru.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, kreslírně i v plenéru. Charakteristika předmětu 2. stupně Výtvarná výchova (VV) Výtvarná výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Je samostatným předmětem s časovou dotací 2 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1..

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Výtvarná výchova Ročník: 1.. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: 1.. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky zvládne techniku malby vodovými barvami, voskovkami dovede používat různé druhy štětců dle potřeby,rozpoznává

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Na krásný čistý papír se dá nakreslit celý svět

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Na krásný čistý papír se dá nakreslit celý svět VÝTVARNÁ VÝCHOVA Na krásný čistý papír se dá nakreslit celý svět Charakteristika vzdělávacího oboru Výtvarná výchova Vzdělávací obor Výtvarná výchova obsahuje rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Výtvarná výchova. 9. ročník. Zobrazování přírodních forem. Giuseppe Arcimboldo

Výtvarná výchova. 9. ročník. Zobrazování přírodních forem. Giuseppe Arcimboldo list 1 / 6 Vv časová dotace: 1 hod / týden Výtvarná výchova 9. ročník VV 9 1 01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření

Více

Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Výtvarná výchova Vzdělávací oblast : Umění a kultura Vyučovací předmět : Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 4. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5. 5. 2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je vyučována jako samostatný předmět ve všech ročnících prvního stupně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.13.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZĚLÁVACÍ OBLAST:Umění a kultura PŘEMĚT: Výtvarná výchova ROČNÍK: 6. Organizuje plochu pomocí linie Výstupy Učivo Průřezová témata kresba linie v ploše, technika

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Výtvarná výchova 1.ročník

Výtvarná výchova 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Výtvarná výchova 1.ročník Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Uvědomělé pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, barvy, obrazného vyjádření, jejich

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná - 1.období Na 1.stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím výtvarných činností s výrazovými prostředky výtvarného umění.učí se s nimi tvořivě

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY UŽITÁ VÝTVARNÁ ČINNOST Mgr. Kamila Heřmanová Předmět Užité výtvarné činnosti (dále jen UVČ) je dotován 1 hodinou týdně a

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a v sobě obsahuje v sobě dva souběžně probíhající,

Více

Příloha 9 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Příloha 9 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Příloha 9 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Výtvarná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru Umění a kultura.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST-UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR-VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova přináší umělecké poznávání světa, rozvíjí

Více

5.9. Výtvarná výchova

5.9. Výtvarná výchova 5.9. Výtvarná výchova obsah stránka 5.9.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.9.2. Začlenění průřezových témat 2 5.9.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.9.4. Formy a metody práce 3 5.9.5. Způsoby,

Více

Výtvarná výchova. 8. ročník. Výtvarné vyjádření zajímavých přírodních tvarů studijní, případně fantazií dotvořené práce. Barvy výtvarné hry a etudy

Výtvarná výchova. 8. ročník. Výtvarné vyjádření zajímavých přírodních tvarů studijní, případně fantazií dotvořené práce. Barvy výtvarné hry a etudy list 1 / 5 Vv časová dotace: 1 hod / týden Výtvarná výchova 8. ročník uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném projevu experimentuje s různými druhy linie orientuje se

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY

7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 2 Výtvarná výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 7 hodin.

Více