2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura"

Transkript

1 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území Olomouckého kraje a žije zde 21% procent obyvatel. Po et obyvatel v tomto území jako celku velmi mírn roste. Stávající hustota zalidn ní se od pr m ru kraje výrazn ji neliší, je pouze mírn nižší. Velikost obcí, po et ástí obce i katastr výrazn kolísá v jednotlivých rekrea ních celcích. Odráží sídelní strukturu území, která se dlouhodob vyvíjela. V p evažující zem d lské krajin ešeného území dodnes p ipomíná základní ekonomickou determinaci území úrodnost a lenitost (dopravní prostupnost) území. V mén úrodném území nevznikly v tší obce, s lenitostí území se do zna né míry prosazovala i rozptýlená zástavba. Dvacáté století s fenoménem poklesu podílu osob pracujících v I. sektoru a vzniku pohybu za prací (rostoucí mobility obyvatel) p ineslo do zna né ásti území i tlak na pokles po tu obyvatel. Otázkou z stává, nakolik nové tendence (odrážející preference bydlení v kvalitním obytném, rekrea ním a životním prost edí) mohou vyvolat opa ný proces. Suburbanizace se v sou asnosti projevuje zejména v okolí velkých m st (Olomouc), velikost suburbaniza ních prstenc se však bude z ejm zvyšovat a budou vznikat i v okolí menších m st. Proti sob tak p sobí r st hybnosti obyvatel (rozvoj automobilové dopravy) a na druhé stran rostoucí možnosti práce doma, v rámci jednotlivých obcí (rozvoj III. sektoru). Tab. Sídelní struktura ešeného území bilance rekrea ních celk ásti obce katastry plocha ha obyvatel hustota obcí* územní celek obyv./km2 (úz.celk ) RC 2 Konicko ,5 23 RC 3 Bouzovsko , RC 4 Olomoucko-východ , ,8 12 RC 6 Sovinecko , ,8 6 RC 7 Šternbersko , ,1 5 RC 8 Záb eh - západ ,7 15 RC 9 Rychlebské hory , ,2 8 RC 10 Kojetín-Tova ov , ,5 6 RC 12 Teplicko , celkem ešené území ,4 100 % podíl Olomoucký kraj 28,1% 27,6% 24,6% 21,4% 87,3% 25,1% Olomoucký kraj ,9 398 * Hranice a Olomouc jsou bilancovány pouze za vybrané ásti P evažující dlouhodobé procesy se promítly do nízké zalidn nosti n kterých území. Nejnižší hustotu osídlení vykazují RC Rychlebské hory a Sovinecko (cca kolem obyvatel na km2), nejvyšší vykazují RC Šternbersko a Záb eh západ, zde však dochází ke zkreslení zapo tením m st Šternberk a Záb eh. ešené území vykazuje obecn zna nou míru antropogenní transformace svého území s rozvinutými funkcemi - obytnými, výrobními (zem d lská výroba) a n kdy i dopravními. Není typickým rekrea ním územím s dominantní rekrea ní funkcí (jako nap íklad horské území centrálních Jeseník ). Vlastní rekrea ní funkce u mnoha obcí v sou asnosti není 5

2 rozvinuta. Soudržnost obyvatel velké ásti území je nep ízniv ovlivn na hospodá ským vývojem (nezam stnaností). Tab. Sídelní struktura ešeného území ásti obce katastry plocha ha obyvatel hustota obec-územní celek obyv./km2 Bílovice-Lutotín ,9 Brodek u Konice ,1 Bud tsko ,1 Buková ,6 echy pod Kosí em ,8 Hluchov ,9 Konice ,4 Kostelec na Hané ,8 Laškov ,7 Lipová ,1 Malé Hradisko ,1 Nám š na Hané ,9 Ochoz ,2 Olbramice ,3 P n ín ,0 P emyslovice ,1 Ptení ,8 Raková u Konice ,6 Sta echovice ,4 Stínava ,0 Stražisko ,9 Suchdol ,5 Zd tín ,0 RC 2 Konicko ,5 Bílá Lhota ,5 Bohuslavice ,1 Bouzov ,6 B ezsko ,4 Dzbel ,6 Ha ky ,8 Ha ovice ,6 Hvozd ,3 Jesenec ,8 Kladky ,0 Litovel ,9 Lou ka ,1 Ludmírov ,1 Luká ,7 M rotín ,0 Mlade ,3 Pavlov ,7 Polomí ,1 Rak vka ,1 Slav tín ,0 Vilémov ,7 RC 3 Bouzovsko ,0 B lkovice-laš any ,4 Bukovany ,1 Dolany ,5 Domašov nad Byst icí ,4 Domašov u Šternberka ,5 6

3 Hlubo ky ,2 Hrani né Petrovice ,7 Jívová ,2 Svatý Kope ek (Olomouc) ,0 Samotišky ,9 Tové ,9 Velká Byst ice ,7 RC 4 Olomoucko-východ ,8 Dlouhá Lou ka ,7 Huzová ,1 Mutkov ,8 Oskava ,9 Paseka ,1 Šumvald ,3 RC 6 Sovinecko ,8 Hlásnice ,8 Horní Lod nice ,7 Lipina ,1 íde ,2 Šternberk ,5 RC 7 Šternbersko ,1 Bušín ,9 Drozdov ,3 Horní Studénky ,0 Hoštejn ,5 Jedlí ,1 Kosov ,4 Nemile ,7 Olšany ,9 Post elm vek ,1 Rovensko ,7 Svébohov ,1 Štíty ,8 Vyšeho í ,2 Záb eh ,7 Zborov ,3 RC 8 Záb eh - západ ,7 Bílá Voda ,5 erná Voda ,8 Kobylá nad Vidnavkou ,4 Uhelná ,4 Velká Kraš ,1 Vidnava ,6 Vl ice ,5 Žulová ,1 RC 9 Rychlebské hory ,2 Kojetín ,6 Lobodice ,9 Tova ov ,1 Troubky ,9 Uh i ice ,9 V rovany ,6 RC 10 Kojetín-Tova ov ,5 Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) ,9 Paršovice ,2 Teplice nad Be vou ,9 Týn nad Be vou ,2 7

4 RC 12 Teplicko ,0 celkem ešené území ,4 2.2 Obyvatelstvo Jednou ze základních charakteristik osídlení území je stav t í vzájemn propojených subsystém - obyvatelstva, zam stnanosti a bydlení, které se promítají do hospodá ských podmínek a zejména soudržnosti obyvatel území. Podmínky zam stnanosti a atraktivita bydlení, daná kvalitou obytných, rekrea ních, dopravních a dalších podmínek území, jsou obvykle rozhodující pro další vývoj po tu obyvatel a zm n v osídlení krajiny. V roce 1991 bylo v ešeném území 139 tis. obyvatel, po et obyvatel v ešeném území po r klesal. Ke zlepšení vývoje dochází v posledních letech. po et bydlících obyvatel územní celek s ítání s ítání evidence SÚ zm na abs. % R ,3% RC 2 Konicko ,01442 RC 3 Bouzovsko ,99379 RC 4 Olomouckovýchod ,08492 RC 6 Sovinecko ,96709 RC 7 Šternbersko ,98705 RC 8 Záb eh - západ ,98235 RC 9 Rychlebské hory ,95281 RC 10 Kojetín-Tova ov ,99891 RC 12 Teplicko ,99468 celkem ešené území ,00156 Vývoj po r a zejména v posledních letech je pod tlakem n kolika faktor, dlouhodob zhoršením podmínek p irozené reprodukce, v posledních letech pak výrazným zvýšením kladného salda migrace se zahrani ím. ešeného území, které je v tšinou migra n pasivní, se však tento faktor významn ji nedotkl. Výsledkem je skute nost, že po r vykazovalo ešené území velmi mírný r st po tu obyvatel, výrazn pomalejší než pr m r R. Obecn se jedná spíše o stagnaci, zhoršování v kové struktury obyvatel v dalších letech se projeví v poklesu obyvatel p irozenou m nou. U obcí, kde nebude realizováno kladné saldo migrace, pak hrozí pokles po tu obyvatel. Tento vývoj se projeví z ejm u v tšiny obcí a povede k v tší diferenciaci ve vývoji jednotlivých obcí v regionech, než tomu bylo dosud. Nejmén p íznivý je vývoj v RC Rychlebské hory a RC Sovinecko a v obcích Jesenec, Oskava, Kobylá nad Vidnavkou a Kladky. Všechny tyto obce vykázaly po r pokles po tu obyvatel o více než 10%. Nejp ízniv jší vývoj vykazují obce Samotíšky, Tové, Lipina, Hlásnice, Dolany a Bukovany, tj. obce v suburbaniza ním regionu m sta Olomouce. 8

5 Zvyšování rekrea ní atraktivity území je jedním z prost edk ke zlepšení demografického vývoje obcí, zejména t ch malých mimo suburbaniza ní regiony (rozvojové oblasti a rozvojové osy kraje). Vývoj po tu obyvatel v obcích ešeného území od r dokumentuje následující tabulka. Tab. Vývoj po tu obyvatel v obcích ešeného území po et bydlících obyvatel obec-územní celek s ítání s ítání evidence SÚ zm na abs. % eská republika ,3% Bílovice-Lutotín ,2% Brodek u Konice ,8% Bud tsko ,2% Buková ,4% echy pod Kosí em ,5% Hluchov ,2% Konice ,5% Kostelec na Hané ,2% Laškov ,0% Lipová ,0% Malé Hradisko ,2% Nám š na Hané ,5% Ochoz ,8% Olbramice ,2% P n ín ,3% P emyslovice ,1% Ptení ,1% Raková u Konice ,5% Sta echovice ,8% Stínava ,7% Stražisko ,2% Suchdol ,3% Zd tín ,0% RC 2 Konicko ,4% Bílá Lhota ,2% Bohuslavice ,8% Bouzov ,2% B ezsko ,7% Dzbel ,0% Ha ky ,1% Ha ovice ,9% Hvozd ,9% Jesenec ,7% Kladky ,8% Litovel ,3% Lou ka ,6% Ludmírov ,3% Luká ,4% M rotín ,5% Mlade ,0% Pavlov ,8% Polomí ,4% Rak vka ,8% Slav tín ,6% Vilémov ,0% 9

6 RC 3 Bouzovsko ,4% B lkovice-laš any ,6% Bukovany ,0% Dolany ,8% Domašov nad Byst icí ,0% Domašov u Šternberka ,1% Hlubo ky ,7% Hrani né Petrovice ,9% Jívová ,8% Svatý Kope ek (Olomouc) ,8% Samotišky ,1% Tové ,5% Velká Byst ice ,7% RC 4 Olomoucko-východ ,5% Dlouhá Lou ka ,4% Huzová ,4% Mutkov ,8% Oskava ,7% Paseka ,3% Šumvald ,4% RC 6 Sovinecko ,7% Hlásnice ,5% Horní Lod nice ,8% Lipina ,9% íde ,6% Šternberk ,8% RC 7 Šternbersko ,7% Bušín ,2% Drozdov ,1% Horní Studénky ,6% Hoštejn ,9% Jedlí ,5% Kosov ,0% Nemile ,1% Olšany ,7% Post elm vek ,3% Rovensko ,0% Svébohov ,3% Štíty ,0% Vyšeho í ,1% Záb eh ,8% Zborov ,2% RC 8 Záb eh - západ ,2% Bílá Voda ,5% erná Voda ,6% Kobylá nad Vidnavkou ,8% Uhelná ,2% Velká Kraš ,4% Vidnava ,9% Vl ice ,6% Žulová ,9% RC 9 Rychlebské hory ,3% Kojetín ,8% Lobodice ,9% Tova ov ,6% Troubky ,8% Uh i ice ,8% V rovany ,5% 10

7 RC 10 Kojetín-Tova ov ,9% Hranice-m sto, Valšovice ,9% Paršovice ,9% Teplice nad Be vou ,8% Týn nad Be vou ,1% RC 12 Teplicko ,5% celkem ešené území ,2% 2.3 Bydlení Na výrazné ásti území R probíhá dlouhodobý proces vzniku a rozši ování rekrea ního (lépe e eno druhého) bydlení. Druhé bydlení p itom roste v R po r neo ekávan a relativn rychleji, než první bydlení. Klasické len ní na trvalé a rekrea ní (p echodné) bydlení v sou asnosti nevyhovuje, spíše je pot ebné rozd lit hlavní (trvalé) bydlení a druhé bydlení, p i emž v obou p ípadech m že docházet k realizaci rekrea ních funkcí. K tomuto len ní sm ují i na ízení EU a p íprava s ítání obyvatel, dom a byt v r Druhé bydlení vyvolává výrazné kolísání po tu p ítomných obyvatel p edevším v rekrea ních sídlech, v závislosti na sezónním využívání druhého bydlení. Z druhého bydlení prakticky nelze vy lenit pouze rekrea ní bydlení, obzvlášt ne p i posuzování celkové zát že území. Pro r st druhého bydlení je charakteristické: Jeho historický vývoj - první za átky už p ed druhou sv tovou válkou, ale skute ný masový rozvoj nastal až v šedesátých letech 20. století. Návaznost na proces automobilizace a vzr stající mobility obyvatel - nejprve vznikalo druhé bydlení v blízkém rekrea ním zázemí m st, nap. v sousedících okresech s Prahou, v sou asnosti jsou však akceptovány dojíž kové vzdálenosti nad 1 hodinu, viz nap. vazba ešeného území na Brno. Vazba na obecný r st životní úrovn - stále v tší po et a podíl domácností v R disponuje druhým bydlením (viz následující tabulku), na druhé stran nízkop íjmové domácnosti bydlí asto v rodinných domech a na vesnicích. Zm na hodnotových preferencí - vnímání rekrea ního prost edí a kvalitního životního prost edí jako stále výrazn jší hodnoty pro stále v tší skupiny obyvatel. Ekonomická transformace zem d lské krajiny - zásadní pokles zam stnanosti v zem d lství. Fenomén individuální rekreace - p edevším výstavba soukromých rekrea ních chat v R (v období svazovaná plošným omezením, zejména omezením velikostí parcel do 400m2), vznik rozsáhlých chatoviš, t žko hledající obdobu v zahrani í. Tab. Pr m rná vybavenost domácnosti podle Statistiky rodinných ú t - rok 2000 a 2005 Domácnosti celkem podle istého pen žního p íjmu na osobu decily Rozd lení domácnosti podle p íjm - decily Nejnižší Druhý T etí tvrtý Pátý Šestý Sedmý Osmý Devátý Nejvyšší % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Vlastní bydlení - typ domu (%) Rodinný d m 50,7 47,5 38,5 38,4 36,3 38,0 36,6 40,0 30,5 31,1 44,8 46,2 34,7 41,8 42,0 34,3 41,6 37,2 35,8 27,4 11

8 Vybavenost (po et p edm t na 100 domácností) Osobní automobil 67,9 59,7 47,6 54,2 53,4 60,7 65,1 74,2 74,2 76,3 71,1 66,8 53,8 60,1 58,9 62,8 69,9 78,5 85,8 85,3 Rekrea ní objekt 2,7 4,1 9,5 13,1 14,7 11,1 12,6 17,6 17,2 20,5 4,3 5,4 12,0 10,4 14,3 13,2 13,5 14,3 18,9 19,8 Zahradní domek 2,3 4,0 3,1 3,8 3,4 3,8 5,2 3,8 5,4 5,5 2,9 3,4 3,7 3,2 6,6 4,7 5,5 5,6 4,6 5,0 ádek naho e rok 2000, dole 2005, * u nájemního bydlení pouze rok 2005 Získání údaj o ešeném území, tj. o rekrea ních celcích, je ztíženo skute ností, že definitivní výsledky s ítání obyvatel, dom a byt z r neobsahují údaje o v tšin druhého bydlení (o individuálních rekrea ních objektech, ale i o zahrádká ských chatách a jiných objektech, kde je mnohdy realizováno druhé bydlení). V následující tabulce je provedena bilance základních charakteristik ešeného území z hlediska druhého a trvalého bydlení (vlastní bilance). Zát ž území druhým bydlením je definována jako podíl po tu jednotek druhého bydlení a trvale obydlených byt. U n kterých obcí p ekra uje i 100%, v úvahu však je nutno vzít skute nost, že v R existují menší sídla i s naprostou p evahou druhého bydlení. Tab. Druhé a trvalé bydlení v ešeném území obec-územní celek trvale obydlené byty dokon ené byty druhé bydlení na 1000obyv/ neobydlené celkem rok celkem % zát že* odhad Bílovice-Lutotín , % Brodek u Konice , % Bud tsko , % Buková , % echy pod Kosí em , % Hluchov , % Konice , % Kostelec na Hané , % Laškov , % Lipová , % Malé Hradisko , % Nám š na Hané , % Ochoz , % Olbramice , % P n ín , % P emyslovice , % Ptení , % Raková u Konice , % Sta echovice , % Stínava , % Stražisko , % Suchdol , % Zd tín , % RC 2 Konicko , % Bílá Lhota , % Bohuslavice , % 12

9 Bouzov , % B ezsko , % Dzbel , % Ha ky , % Ha ovice , % Hvozd , % Jesenec , % Kladky , % Litovel , % Lou ka , % Ludmírov , % Luká , % M rotín , % Mlade , % Pavlov , % Polomí , % Rak vka , % Slav tín , % Vilémov , % RC 3 Bouzovsko , % B lkovice-laš any , % Bukovany , % Dolany , % Domašov nad Byst icí , % Domašov u Šternberka , % Hlubo ky , % Hrani né Petrovice , % Jívová , % Svatý Kope ek (Olomouc) , % Samotišky , % Tové , % Velká Byst ice , % RC 4 Olomouckovýchod 5,71 35% Dlouhá Lou ka , % Huzová , % Mutkov , % Oskava , % Paseka , % Šumvald , % RC 6 Sovinecko , % Hlásnice , % Horní Lod nice , % Lipina , % íde , % Šternberk , % RC 7 Šternbersko , % Bušín , % Drozdov , % Horní Studénky , % Hoštejn , % Jedlí , % Kosov , % Nemile , % Olšany , % Post elm vek , % 13

10 Rovensko , % Svébohov , % Štíty , % Vyšeho í , % Záb eh , % Zborov , % RC 8 Záb eh - západ , % Bílá Voda , % erná Voda , % Kobylá nad Vidnavkou , % Uhelná , % Velká Kraš , % Vidnava , % Vl ice , % Žulová , % RC 9 Rychlebské hory 1,45 21% Kojetín , % Lobodice , % Tova ov , % Troubky , % Uh i ice , % V rovany , % RC 10 Kojetín Tova ov 2,41 11% Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) , % Paršovice , % Teplice nad Be vou , % Týn nad Be vou , % RC 12 Teplicko , % celkem ešené území , *Definováno jako podíl po tu jednotek druhého bydlení a trvale obydlených byt -tj. rekrea ní zát ž území 24% Údaje o neobydlených bytech jsou k dispozici z definitivních výsledk s ítání, p itom však nelze zapomínat na jejich deklarativní charakter - nejsou zp tn kontrolovatelné, záleželo pouze na deklarujícím, co prohlásí za byt nezp sobilý k bydlení, i neobydlený byt používaný k rekreaci nebo v bec nenahlásí p í inu tzv. neobydlenosti. Uvád né po ty neobydlených byt jsou spíše podhodnoceny, mnohé prázdné byty v rodinných domcích nejsou nahlášeny. Ješt horší situace je u evidence objekt individuální rekreace, které jsou p ístupny v datech z roku 1991 nezachycují p ír stky v období do roku 2001 a neobsahují tzv. "zahradní chaty a jiné stavby ". Pro pohled na zát ž území byla proto zvolena celková kapacita druhého bydlení. Pro sou asnou praxi m žeme druhé bydlení nejjednodušeji ur it jako sou et po tu objekt individuální rekreace z r (zjednodušen 1 objekt je 1 byt) a po tu neobydlených byt z r Tyto údaje byly dále porovnány s po tem individuálních rekrea ních objekt, které obce uvedly do dotazník a s dostupnými mapovými podklady. Výsledné íslo je možno považovat za odborný odhad skute nosti, spíše však za podhodnocený dolní odhad. Problém z stává klasifikace zahradních chat a jiných objekt (nap. formáln kolaudovaných pro uskladn ní zem d lských výp stk, v elín apod. v mnohých p ípadech jsou napojeny na vodu, elekt inu, vytáp ny a jsou dlouhodob obyvatelné. Rozsah (skute ný po et 14

11 rekrea ních staveb, z toho ady nepovolených) je patrný až v p ípad podrobných pr zkum jednotlivých lokalit. Jak již bylo uvedeno, podíl po tu jednotek druhého bydlení a trvale obydlených byt je možno definovat jako rekrea ní zát ž území. Obecn pod hodnotu 100% je možno usuzovat, že rekrea ní zát ž území není nadm rná, trvalé bydlení je v obci p evažující. Extrémn zatížená rekrea ní území R vykazují hodnoty nad 200% (obce v Krkonoších, Jizerských horách a nejblíže nap. v Beskydech). Hodnocení zát že jednotlivých obcí je nutno vnímat i s ohledem na jejich charakter. Zásadní rozdíl existuje mezi obcí, kde je druhé bydlení produktem p em ny trvalého bydlení a obcí, kde je druhé bydlení dominantn tvo eno rekrea ními chatami, i v posledních letech vznikajícími rekrea ními domy, apartmánovými byty. Tyto skute n rekrea ní obce se v ešeném území vyskytuji pouze omezen (nap. v okolí Olomouce). Rekrea ní zatížení území na v tšin ešeného území vzniklo jako vedlejší produkt transformace bydlení (nap. Konicko, kde u n kolika obcí p ekra uje hodnota 100% - zejména Zd tín a Stražisko, podobn je nutno hodnotit i extrémní hodnotu u obce Mutkov). Hromadná ubytovací za ízení V následující tabulce jsou uvedeny kapacity ubytovacích za ízení zjišt né z více zdroj. V sou asnosti se nejúpln jším zdrojem pro zjišt ní kapacit ubytovacích za ízení stávají p edevším internet a dotazníky obcí. Ve srovnání s daty dostupnými z SÚ (evidence hromadných ubytovacích za ízení v R) a áste n i z dotazník na obcích jsou tímto zp sobem obvykle zjišt ny vyšší kapacity ubytování. Nap íklad p i zpracování ÚAP SO ORP Jeseník byly zjišt ny kapacity cca o 50% vyšší než v evidenci SÚ. Je možno p edpokládat, že ubytovací za ízení v n kterých p ípadech oficiáln deklarují nižší kapacity, n které nejsou v bec podchyceny. Ubytovací kapacity celkem rekrea ní zát ž území Ubytovací kapacity umíst né v území vytvá ejí jeho realiza ní p edpoklady rekreace, ale i celkovou zát ž území, která m že negativn ovlivnit zejména vlastní p írodní podmínky území, rekrea ní a obytnou atraktivitu území. Rozvoj ubytovacích kapacit je tak objektivn limitován nejen zájmy ochrany p írody, ale i vlastní obytnou a hospodá skou funkcí území. Nap íklad nadm rná koncentrace ubytovacích za ízení v n kterých krkonošských obcích zp tn snižuje hodnotu a výnosnost t chto za ízení. Pro posouzení této zát že jsou nezbytné úplné bilance ubytovacích kapacit, tzn. že nelze bilancovat pouze úzce pojaté kapacity v rámci individuální rekreace, ale využitelnost celého druhého bydlení. P írodní podmínky území vytvá ejí základní lokaliza ní p edpoklady rekreace a cestovního ruchu. V rámci Olomouckého kraje se p írodní podmínky pom rn výrazn liší. Je to dáno p edevším zna nou geomorfologickou lenitostí území, v menší mí e zalesn ností území, klimatickými i jinými podmínkami. Základní klasifikace p írodních podmínek RC byla provedena na základ vlastního expertního hodnocení (viz následující tabulku), protože dostupné hodnocení neodpovídá m ítku obcí a postrádá komplexnost. P ihlíželi jsme ke skute nosti, nakolik p írodní podmínky ovliv ují lokaliza ní p edpoklady rekreace. Obecn je nutno vnímat odlišnost p ístupu od hodnocení p írody a životního prost edí, zam ující se p edevším na stabilitu území a p írody, odrážející její jedine nost a druhovou pestrost. Z hlediska rekreace a 15

12 cestovního ruchu jsou p írodní podmínky zdrojem atraktivity nap íklad lokalizace jeskyn, rašeliništ je vnímána svou atraktivitou a potencionální návšt vností, nikoliv jako místo výskytu jedine ných rostlinných a živo išných druh. Po p ipo tení kapacit ubytovacích za ízení k druhému rekrea nímu bydlení je možno stanovit celkovou rekrea ní zát ž území, viz následující tabulku. Tab. Bilance rekrea ního využití území kapacita (p epo et l žek) p írodní rekrea ní zát ž obec-územní celek za ízení II. bydlení celkem p edpokldy l žek/obyv. l žek/km rekreace Bílovice-Lutotín ,70 52 Brodek u Konice ,29 19 Bud tsko ,37 26 Buková ,31 6 echy pod Kosí em ,21 24 Hluchov ,67 45 Konice ,44 52 Kostelec na Hané ,19 40 Laškov ,57 26 Lipová ,17 73 Malé Hradisko ,52 89 Nám š na Hané ,22 23 Ochoz ,31 18 Olbramice ,14 10 P n ín ,32 45 P emyslovice ,49 35 Ptení ,07 65 Raková u Konice ,75 36 Sta echovice ,22 18 Stínava ,01 33 Stražisko , Suchdol ,41 40 Zd tín , RC 2 Konicko ,5 0,53 44 Bílá Lhota ,34 21 Bohuslavice ,22 22 Bouzov ,69 24 B ezsko ,68 37 Dzbel ,40 14 Ha ky ,88 34 Ha ovice ,20 32 Hvozd ,66 34 Jesenec ,35 22 Kladky ,99 29 Litovel ,14 31 Lou ka ,78 26 Ludmírov ,66 26 Luká ,46 24 M rotín ,22 28 Mlade ,28 18 Pavlov ,50 13 Polomí ,51 26 Rak vka ,68 26 Slav tín ,35 14 Vilémov ,20 11 RC 3 Bouzovsko ,5 0,

13 B lkovice-laš any ,29 40 Bukovany ,48 85 Dolany ,54 56 Domašov nad Byst icí ,68 21 Domašov u Šternberka ,20 5 Hlubo ky ,44 87 Hrani né Petrovice ,46 5 Jívová ,64 24 Svatý Kope ek (Olomouc) ,19 84 Samotišky , Tové ,32 88 Velká Byst ice ,18 57 RC 4 Olomouckovýchod , ,1 Dlouhá Lou ka ,18 13 Huzová ,77 14 Mutkov ,75 29 Oskava ,49 12 Paseka ,40 22 Šumvald ,19 16 RC 6 Sovinecko ,5 0,36 15 Hlásnice ,26 17 Horní Lod nice ,21 4 Lipina ,86 12 íde ,63 16 Šternberk ,14 39 RC 7 Šternbersko ,2 0,15 26 Bušín ,56 28 Drozdov ,47 12 Horní Studénky ,55 28 Hoštejn ,17 41 Jedlí ,33 23 Kosov ,45 26 Nemile ,12 14 Olšany ,24 42 Post elm vek ,13 11 Rovensko ,16 16 Svébohov ,41 29 Štíty ,38 26 Vyšeho í ,29 17 Záb eh ,20 80 Zborov ,34 24 RC 8 Záb eh - západ ,3 0,24 37 Bílá Voda ,34 7 erná Voda ,59 36 Kobylá nad Vidnavkou ,14 6 Uhelná ,76 19 Velká Kraš ,38 14 Vidnava ,11 38 Vl ice ,32 8 Žulová ,14 13 RC 9 Rychlebské 457 2,4 hory ,30 15 Kojetín ,16 32 Lobodice ,

14 Tova ov ,15 17 Troubky ,06 6 Uh i ice ,14 10 V rovany ,13 10 RC 10 Kojetín ,5 Tova ov ,14 17 Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) , Paršovice ,11 3 Teplice nad Be vou , Týn nad Be vou ,39 29 RC 12 Teplicko ,5 0,20 76 celkem ešené území x 0,29 31 Nejvyšší rekrea ní zát ž p epo tenou na km2 území obcí vykazují obce Stražisko (koncentrace individuálních rekrea ních objekt chat v n kolika lokalitách kolem Romže), Teplice nad Be vou (lokalizace lázní), Samotíšky (p ím stská obec s malým katastrem a koncentrací chat a zahradních chatek) a Zd tín (koncentrace individuálních rekrea ních objekt, navazující na chatovišt ve Stražisku). Na záv r je nutno konstatovat, že na úrovni obcí není hodnota rekrea ního využití území tak vysoká, aby omezovala p edpoklady dalšího rozvoje individuální rekreace i ubytovacích za ízení, hranici únosnosti se blíží pouze koncentrace individuálních rekrea ních objekt v obci Hlubo ky. 2.4 Hospodá ské podmínky území Z další tabulky je patrná ekonomická aktivita obyvatel v ešeném území a zejména úrove nezam stnanosti, která dob e charakterizuje hospodá ské podmínky území. Míra nezam stnanosti byla v r výrazn nad pr m rem R v RC Rychlebské hory (extrémní hodnoty), s velkým odstupem následují RC Sovinecko, Tova ov-kojetín a Záb eh západ. Nízkou míru nezam stnanosti vykazoval RC Olomouc-východ a p ekvapiv i Konicko. Na konci roku 2009 stoupla míra nezam stnanosti v miroregionu Konicko nad 11%, výrazn nad pr m r R. Vysokou míru nezam stnanosti dopl uje i podpr m rná úrove mezd v naprosté v tšin okres Olomouckého kraje a zna ný rozsah pohybu za prací (vyjíž ka u v tšiny obcí p esahuje 50%, v n kterých p ípadech je omezena odlehlostí obcí). Pro posuzování nezam stnanosti je možno využít nap. výstupy ÚAP Olomouckého kraje, které pracují s celými mikroregiony pohybu za prací, které jsou pom rn provázané. Mimo RC Olomouc-východ je nutno všechny RC považovat za území s problémy v hospodá ském rozvoji, s nejvýrazn jšími problémy zejména u RC Rychlebské hory. Jakýkoliv rozvoj rekreace a cestovního ruchu je z hlediska posílení hospodá ských podmínek žádoucí prakticky v celém ešeném území, nejvýrazn ji v RC Rychlebské hory. 18

15 Tab. Hospodá ské podmínky území ek.aktivní nezam stnanost vyjížd jící celkem % míra dosažitelní celkem % míra za prací Bílovice-Lutotín 240 4,2% ,0% 73,3% Brodek u Konice 450 5,3% ,2% 46,2% Bud tsko 200 9,0% ,0% 65,0% Buková 139 5,0% 7 7 5,0% 78,4% echy pod Kosí em 442 2,9% ,7% 62,0% Hluchov 148 7,4% ,2% 61,5% Konice ,9% ,9% 38,8% Kostelec na Hané ,4% ,5% 60,1% Laškov 264 4,5% ,9% 65,5% Lipová 373 4,6% ,8% 60,3% Malé Hradisko 190 3,7% ,2% 72,1% Nám š na Hané 903 4,8% ,9% 62,9% Ochoz 106 3,8% ,1% 56,6% Olbramice 108 5,6% ,7% 50,9% P n ín 344 5,8% ,3% 64,5% P emyslovice 586 5,5% ,2% 66,6% Ptení 541 2,4% ,8% 50,5% Raková u Konice 82 8,5% ,9% 76,8% Sta echovice 294 3,7% ,9% 71,8% Stínava 67 4,5% ,4% 70,1% Stražisko 201 3,5% 7 8 7,5% 72,1% Suchdol 277 3,2% ,3% 80,1% Zd tín 135 3,0% 4 6 6,7% 83,0% RC 2 Konicko ,6% Bílá Lhota 522 7,5% ,5% 70,3% Bohuslavice 231 7,4% ,9% 55,8% Bouzov 740 7,3% ,1% 46,2% B ezsko 103 4,9% ,7% 76,7% Dzbel 150 3,3% 5 6 8,7% 76,7% Ha ky 41 2,4% ,6% 78,0% Ha ovice 211 1,9% 4 4 6,2% 72,5% Hvozd 335 7,8% ,2% 56,1% Jesenec 125 4,8% 6 7 7,2% 70,4% Kladky 183 4,4% ,8% 62,8% Litovel ,0% ,1% 36,7% Lou ka 96 7,3% ,9% 63,5% Ludmírov 252 9,1% ,9% 59,1% Luká 363 6,6% ,2% 57,6% M rotín 147 8,8% ,3% 66,0% Mlade 317 6,0% ,4% 54,9% Pavlov 264 8,0% ,9% 75,4% Polomí 68 4,4% ,7% 83,8% Rak vka 51 3,9% ,8% 78,4% Slav tín 81 16,0% ,5% 59,3% Vilémov 249 6,4% ,9% 57,4% RC 3 Bouzovsko ,8% B lkovice-laš any ,7% ,1% 70,6% Bukovany 198 4,5% ,1% 71,7% Dolany ,0% ,7% 69,7% Domašov nad Byst icí 244 8,2% ,0% 58,2% Domašov u Šternberka 144 8,3% ,4% 54,9% Hlubo ky ,4% ,4% 31,5% Hrani né Petrovice 72 8,3% ,0% 34,7% Jívová 284 5,6% ,7% 64,4% 19

16 Svatý Kope ek (Olomouc) ,8% ,0% 14,4% Samotišky 534 6,0% ,9% 81,1% Tové 237 3,8% ,3% 78,5% Velká Byst ice ,9% ,4% 60,0% RC 4 Olomouckovýchod ,8% Dlouhá Lou ka ,4% ,5% 50,8% Huzová 307 9,1% ,5% 35,8% Mutkov 18 0,0% ,1% 61,1% Oskava ,2% ,4% 41,2% Paseka 610 9,7% ,2% 40,3% Šumvald 865 7,5% ,0% 54,6% RC 6 Sovinecko ,0% Hlásnice 77 10,4% ,9% 67,5% Horní Lod nice ,6% ,8% 60,8% Lipina 55 9,1% ,5% 80,0% íde 77 5,2% 4 4 6,5% 76,6% Šternberk ,7% ,9% 29,4% RC 7 Šternbersko ,9% Bušín 207 4,3% ,8% 75,8% Drozdov ,3% ,2% 75,9% Horní Studénky 185 2,2% ,3% 76,2% Hoštejn 206 7,8% ,1% 62,1% Jedlí 349 3,2% ,6% 62,8% Kosov ,4% ,9% 71,2% Nemile 272 4,0% ,8% 75,0% Olšany 507 4,7% ,9% 52,5% Post elm vek ,0% ,5% 83,5% Rovensko 353 7,9% ,6% 70,5% Svébohov 213 7,5% ,9% 75,1% Štíty ,0% ,2% 32,8% Vyšeho í 98 8,2% 8 9 9,2% 78,6% Záb eh ,5% ,4% 32,1% Zborov 113 8,8% ,0% 78,8% RC 8 Záb eh - západ ,2% Bílá Voda ,2% ,7% 27,4% erná Voda ,6% ,6% 49,5% Kobylá nad Vidnavkou ,6% ,9% 51,0% Uhelná ,6% ,7% 64,0% Velká Kraš ,3% ,0% 37,0% Vidnava ,2% ,4% 46,2% Vl ice ,3% ,8% 61,4% Žulová ,6% ,5% 55,1% RC 9 Rychlebské hory ,8% Kojetín ,1% ,6% 41,2% Lobodice ,3% ,4% 48,7% Tova ov ,5% ,7% 51,0% Troubky 964 7,1% ,3% 63,7% Uh i ice ,8% ,7% 70,5% V rovany 685 5,7% ,9% 64,5% RC 10 Kojetín- Tova ov ,2% Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) ,7% ,0% 24,0% Paršovice ,4% ,6% 73,5% Teplice nad Be vou 154 2,6% 4 4 7,1% 52,6% Týn nad Be vou ,2% ,6% 67,5% 20

17 RC 12 Teplicko ,0% celkem ešené území ,0% Záv ry : Vývoj po tu obyvatel v ešeném území je nutno považovat za mírn nep íznivý i p es mírný r st ve výhledu s tendencí ke stagnaci až poklesu po tu obyvatel (na rozdíl od celkového r stu po tu obyvatel v R). Vývoj po tu obyvatel odráží p edevším diferenciaci území podle hospodá ské atraktivity region, suburbaniza ní tendence se prosazují ve v tším rozsahu pouze v okolí krajského m sta Olomouc. Z dlouhodob jšího hlediska p edstavuje nezam stnanost ešeného území (mimo RC Olomouc-východ) jeho výrazný problém. Posílení hospodá ských podmínek území je žádoucí, zejména v oblasti rekreace a cestovního ruchu, jež dosud nemá v t chto regionech výrazn jší pozici a nevyužívá zejména existující lokaliza ní p edpoklady. Kapacity individuální rekreace, ale i ší eji pojatého druhého bydlení jsou územn diferencované, obecn však se stále nižší koncentrací než v jiných rekrea n využívaných územích R. Objekty individuální rekreace jsou koncentrovány pouze do n kolika málo obcí RC Olomouc-východ (nejvyšší koncentrace v obci Hlubo ky) a RC Konice (Stražisko, Zd tín). U RC Konicko, Sovinecko a Záb eh-západ jsou vázány spíše na transformaci bydlení než na existenci a výstavbu nových objekt (chat). Není p im en vy ešen problém evidence a vyhodnocení rekrea ního-druhého bydlení v území, který je nutno ešit v širším pojetí, než bylo v minulosti obvyklé. Tento stav vedl obvykle k podhodnocení existujících kapacit a rekrea ní zát že území rekrea ních celk. Celková rekrea ní zát ž ešeného území po zapo tení hromadných za ízení je stále pod pr m rem R, proto je možno p edpokládat, že zde existují velmi dobré podmínky pro rozší ení ubytovacích kapacit za ízení (po prov ení místních podmínek). 2.5 Charakteristika jednotlivých rekrea ních celk RC 2 Konicko Rekrea ní celek Konicko je sou ástí Bouzovské (severovýchod) a Konické vrchoviny, hranici mezi ob ma celky vytvá í eka Romže. Její za íznuté a v tšinou zalesn né údolí vytvá í atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace, podobn i další menší toky vytvá ejí z rekrea ního hlediska zajímavé místní lokality. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,5 (ve škále 1-5), tj. pr m rné podmínky. Z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je tedy pom rn vysoké. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, pr m rná výšková lenitost území a nízký stupe antropogenní transformace. Rekrea ní celek Konicko tvo í 23 velikostn r zných obcí. RC vykazuje po r mírný r st po tu obyvatel p i pom rn zna né bytové výstavb, ve vlastních Konicích po et obyvatel klesá. R st a bytovou výstavbu na sebe váže zejména Kostelec na Hané, t žící 21

18 z polohy u m sta Prost jova. Individuální rekrea ní objekty jsou koncentrovány zejména v obcích Ptení, Stražisko, Lipová a Zd tín. Ve výhledu je možno p edpokládat pokles po tu obyvatel u zna né ásti obcí, zejména u obcí s horší dopravní dostupností, a další tlak na pokles trvalého bydlení. R st druhého bydlení tak bude probíhat zejména jako d sledek zm n v oblasti trvalého bydlení, ale i novou výstavbou. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je velmi žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a rozvoj možností podnikání. RC 3 Bouzovsko Rekrea ní celek Bouzovsko je sou ástí Bouzovské vrchoviny (centrální a jižní ást) a Mírovské vrchoviny (sever území), východní okraj p echází do st edomoravské nivy s ekou Moravou. Za íznuté údolí T eb vky a zalesn ná údolí p ítok vytvá ejí atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace. Vysoké hodnocení p írodních podmínek vykazují obce Luká a Mlade s ve ejn p ístupnými jeskyn mi, p írodní atraktivitou regionálního významu. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,5 (ve škále 1-5), tj. pr m rné podmínky. Z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je tedy pom rn vysoké. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, krasové jevy v území, výšková lenitost a nízký stupe antropogenní transformace území. Rekrea ní celek Bouzovsko je pom rn velký RC, tvo ený 20 obcemi a m stem Litovel. Z hlediska sídelní struktury je území výrazn diferencováno na okolí Litovle a vlastní Bouzovsko (obce na jih a západ od Bouzova). Ob tato centra osídlení vykazují mírný r st po tu obyvatel, což je p ekvapivé. U m sta Litovle (podobná m sta vykazují obvykle pokles po tu obyvatel) se z ejm projevuje dobrá poloha vzhledem k Olomouci, u Bouzova vysoká rekrea ní atraktivita p itahuje novou bytovou výstavbu. Zna ná bytová výstavba byla v posledních letech realizována i v obci Luká (vliv atraktivních Javo í ských jeskyní). Výrazný pokles po tu obyvatel vykazují naopak obce Jesenec, Kladky a Bohuslavice. Individuální rekrea ní objekty jsou koncentrovány zejména v obcích Bouzov, Ludmírov a Hvozd. Po et obyvatel v ešeném území jako celku mírn klesá a tento vývoj bude z ejm pokra ovat. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání. RC 4 Olomoucko-východ Rekrea ní celek Olomouc-východ využívá p írodních p edpoklad Domašovské vrchoviny, ve východní ásti Kozlovské vrchoviny (jež je sou ástí Oderských vrch ). Hranici mezi ob ma celky vytvá í eka Byst ice. Její hluboce za íznuté a v tšinou zalesn né údolí vytvá í atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace. Nadmo ské výšky nep ekra ují 600 m.m. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,1 (ve škále 1-5), tj. spíše podpr m rné podmínky. P írodní podmínky rekreace vytvá í zejména zna né zalesn ní území a jeho výšková lenitost. Stupe antropogenní transformace území je vysoký, pod tlakem rozvoje funkce bydlení. U ásti obcí (Bukovany, Tové, Samotíšky, Velká Byst ice) jsou p írodní p edpoklady rekreace omezené, jde o okrajová, nástupní území RC. P ím stská poloha RC jako rekrea ního zázemí m sta Olomouc vyvolává zna nou rekrea ní zát ž území. 22

19 Rekrea ní celek Olomoucko-východ p edstavuje p ím stský rekrea ní region se zna nými projevy suburbanizace. Tato skute nost se projevuje zejména v r stu po tu obyvatel, p edevším u obcí s rozsáhlou a intenzivní bytovou výstavbou (Dolany, Samotíšky, B lkovice Laš any, Tové ). Pokles po tu obyvatel vykazují zejména Hlubo ky, v malé mí e i Hrani né Petrovice. Individuální rekrea ní objekty jsou koncentrovány v obcích Hlubo ky, Dolany, B lkovice-laš any, Jívová a Domašov nad Byst icí, v obci Hlubo ky se rozsah a koncentrace individuálních rekrea ních objekt již blíží maximální únosnosti území. Zahrádká ské osady a chatky se nacházejí ve v tšin obcí, zna nou ást je možno pojímat jako sou ást druhého bydlení. P íznivou skute ností jsou pom rn dobré hospodá ské podmínky v tšiny obcí RC (krom severovýchodu RC) a dobré dopravní spojení s Olomoucí. Ve výhledu bude v tomto RC docházet k r stu po tu obyvatel a tím i k dalšímu výraznému tlaku na rozvoj a lokalizaci druhého bydlení, což však není z hlediska zachování krajinného rázu a zamezení další antropogenní transformace území žádoucí. RC 6 Sovinecko Rekrea ní celek Sovinecko tvo í zejména území Rešovské vrchoviny a Hrab šické hornatiny (jižního okraje), na jihu území prudce p echází do Hornomoravského úvalu. Hluboce za íznutá a v tšinou zalesn ná údolí Oskavy a Oslavy vytvá ejí velmi atraktivní p írodní podmínky pro rozvoj rekreace, jsou však spíše nástupními prostory pro atraktivity situované na území Moravskoslezského kraje (Rešovské vodopády, hrad Sovinec, Jeseníky). Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,5 (ve škále 1-5), tj. pr m rné podmínky, z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je to však hodnocení pom rn vysoké. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, výšková lenitost území a nízký stupe antropogenní transformace. Je nutno zd raznit i pom rn isté ovzduší a nízkou hustotu osídlení regionu. Rekrea ní celek Sovinecko tvo í 6 obcí, s celkovým úbytkem po tu obyvatel. Intenzita nové bytové výstavby je zde nízká, vyšší je pouze v obci Paseka s pom rn dobrou polohou vzhledem k okolním m st m (Uni ov a Šternberk). Druhé bydlení (zejména rekrea ní) je koncentrováno do obcí Paseka a Huzová a naprosto dominuje v malé obci Mutkov. Problémem regionu jsou nep íznivé hospodá ské podmínky, projevující se vysokou nezam stnaností a negativn se promítající i do soudržnosti obyvatel území. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je velmi žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání. Hospodá ské podmínky území jsou nep ízniv ovlivn ny návazností na region Rýma ovska. RC 7 Šternbersko Rekrea ní celek Šternbersko využívá zejména p írodních p edpoklad Nízkého Jeseníku (Domašovské a Bruntálské vrchoviny). Hluboce za íznuté údolí Sitky vytvá í rekrea n atraktivní podmínky území p ímo ve m st Šternberku. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,2 (ve škále 1-5), tj. spíše podpr m rné podmínky. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, hluboká údolí a zna ná výšková lenitost území. Rekrea ní celek Šternbersko tvo í ty i obce a m sto Šternberk. Pokles po tu obyvatel v tomto m st se projevuje v negativní bilanci RC i p es to, že po et obyvatel ve zbylých 23

20 obcích roste. Do ur ité míry se v t chto obcích projevují suburbaniza ní tlaky Šternberka. Intenzita bytové výstavby je v RC obecn malá. Nejvyšší váhu má funkce rekrea ní v malé obci Lipina, která vykazuje i zna ný rozvoj trvalého bydlení (promítá se zde p ím stská poloha). Mimo m sto Šternberk je vykazována vysoká míra nezam stnanosti, nep ízniv p sobí návaznost na hospodá sky slabé regiony. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto RC je velmi žádoucí s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání. RC 8 Záb eh západ Rekrea ní celek Záb eh západ je tvo en podcelky Záb ežské vrchoviny Mírovskou a Drozdovskou vrchovinou. Nadmo ské výšky výrazn ji nep ekra ují 600 m n.m. Vlastní za íznuté údolí Moravské Sázavy nevytvá í výrazn jší podmínky pro rozvoj rekreace, je intenzivn dopravn využíváno, pouze menší toky vytvá ejí z rekrea ního hlediska zajímavé místní lokality (Dolní Bušínov). Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,3 (ve škále 1-5), tzn. spíše podpr m rné podmínky. P írodní podmínky vytvá í zejména výrazné zalesn ní území a zna ná výšková lenitost území. Rekrea ní celek Záb eh západ tvo í z hlediska sídelní struktury pom rn homogenní region v návaznosti na m sto Záb eh. Pokles po tu obyvatel m sta Záb eh je rozhodujícím faktorem ovliv ujícím pokles po tu obyvatel celého RC, zna ný pokles vykazují i obce Olšany a Jedlí. V tšina obcí ( 8 z celkem 13) vykazuje r st po tu obyvatel, nejvýrazn jší je v menších obcích Kosov, Zborov a Nemile. Intenzita nové bytové výstavby není vysoká, z absolutního hlediska je koncentrována v Záb ehu, vysoké intenzity dosahuje v obci Nemile (sousedící se Záb ehem). Zna ný po et jednotek druhého bydlení je v Záb ehu, vyšší podíl vykazují Bušín a Drozdov. Druhé bydlení je v regionu pom rn rovnom rn rozloženo. Míra nezam stnanosti je nadpr m rná, nep ízniv se projevuje zejména v odlehlých menších obcích. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace je v tomto RC velmi žádoucí s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání (zejména v menších obcích). RC 9 Rychlebské hory Rekrea ní celek Rychlebské hory je sou ástí geomorfologických celk Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny. Zalesn ná údolí Rychlebských hor s nízkou intenzitou rekrea ního využití mají vysoký rozvojový potenciál. Atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace vytvá í i v tšina území Žulovské pahorkatiny se zajímavými antropogenními tvary reliéfu (opušt né a asto i zatopené lomy po t žb, p edevším žul). Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,4 (ve škále 1-5), tj. pr m rné až podpr m rné podmínky, z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je však pom rn vysoké. Z p írodních podmínek je nutno zd raznit i isté ovzduší a nízkou hustotu osídlení širšího regionu. Rekrea ní celek Rychlebské hory je nutno vnímat jako specifický RC, s adou problém v hospodá ských podmínkách území i soudržnosti obyvatel území; RC je sou ástí SOB 3 Jeseník-Králický Sn žník. Je tvo en menšími obcemi a vykazuje pom rn zna ný pokles po tu obyvatel jako celek i u naprosté v tšiny obcí. Intenzita nové bytové výstavby je zde nízká (výjimku p edstavuje obec Uhelná). Druhé bydlení je koncentrováno 24

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy

Zp sob zna ení Hanušovice Hanušovice zast. Pod Mlýnem Králíky Lichkov. Petrovice. Pr b h cyklotrasy 7. CYKLOTURISTIKA 7.1 P ehled a charakteristika stávajících cyklotras V sou asné dob je v ešeném území je vyzna ena celá ada cyklotras. Každá trasa je charakterizována svým eviden ním íslem, pr b hem cyklotrasy,

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 2013 ZPRACOVATEL: Sdružení Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno GaREP,

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU

Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU Tomáš Chmura HUDEBNÍ PRVKY INSPIRACE PRO HRÁ E NA BICÍ SOUPRAVU - 2 - Obsah pro vyhledávání prvk Název prvku 1. Metrické prvky Umíst ní ukázky.cd/.stopy Umíst ní komentá e v p íru ce str. 1.1. Základní

Více

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI 1. VÝVOJ MĚST OD POČÁTKU 20. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI Město v důsledku rozvoje společnosti a jejích jednotlivých aktivit prodělalo od počátku 20. století v celosvětovém měřítku radikální přerod, přičemž

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ Základní mezioborová studie Kraj Zlínský a Olomoucký Horní Moštěnice, Přestavlky, Němčice, Stará ves, Kostelec u Holešova, Roštění OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLOVNÍČEK POJMŮ 5 3. POPIS PRACOVNÍ

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více