2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura"

Transkript

1 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území Olomouckého kraje a žije zde 21% procent obyvatel. Po et obyvatel v tomto území jako celku velmi mírn roste. Stávající hustota zalidn ní se od pr m ru kraje výrazn ji neliší, je pouze mírn nižší. Velikost obcí, po et ástí obce i katastr výrazn kolísá v jednotlivých rekrea ních celcích. Odráží sídelní strukturu území, která se dlouhodob vyvíjela. V p evažující zem d lské krajin ešeného území dodnes p ipomíná základní ekonomickou determinaci území úrodnost a lenitost (dopravní prostupnost) území. V mén úrodném území nevznikly v tší obce, s lenitostí území se do zna né míry prosazovala i rozptýlená zástavba. Dvacáté století s fenoménem poklesu podílu osob pracujících v I. sektoru a vzniku pohybu za prací (rostoucí mobility obyvatel) p ineslo do zna né ásti území i tlak na pokles po tu obyvatel. Otázkou z stává, nakolik nové tendence (odrážející preference bydlení v kvalitním obytném, rekrea ním a životním prost edí) mohou vyvolat opa ný proces. Suburbanizace se v sou asnosti projevuje zejména v okolí velkých m st (Olomouc), velikost suburbaniza ních prstenc se však bude z ejm zvyšovat a budou vznikat i v okolí menších m st. Proti sob tak p sobí r st hybnosti obyvatel (rozvoj automobilové dopravy) a na druhé stran rostoucí možnosti práce doma, v rámci jednotlivých obcí (rozvoj III. sektoru). Tab. Sídelní struktura ešeného území bilance rekrea ních celk ásti obce katastry plocha ha obyvatel hustota obcí* územní celek obyv./km2 (úz.celk ) RC 2 Konicko ,5 23 RC 3 Bouzovsko , RC 4 Olomoucko-východ , ,8 12 RC 6 Sovinecko , ,8 6 RC 7 Šternbersko , ,1 5 RC 8 Záb eh - západ ,7 15 RC 9 Rychlebské hory , ,2 8 RC 10 Kojetín-Tova ov , ,5 6 RC 12 Teplicko , celkem ešené území ,4 100 % podíl Olomoucký kraj 28,1% 27,6% 24,6% 21,4% 87,3% 25,1% Olomoucký kraj ,9 398 * Hranice a Olomouc jsou bilancovány pouze za vybrané ásti P evažující dlouhodobé procesy se promítly do nízké zalidn nosti n kterých území. Nejnižší hustotu osídlení vykazují RC Rychlebské hory a Sovinecko (cca kolem obyvatel na km2), nejvyšší vykazují RC Šternbersko a Záb eh západ, zde však dochází ke zkreslení zapo tením m st Šternberk a Záb eh. ešené území vykazuje obecn zna nou míru antropogenní transformace svého území s rozvinutými funkcemi - obytnými, výrobními (zem d lská výroba) a n kdy i dopravními. Není typickým rekrea ním územím s dominantní rekrea ní funkcí (jako nap íklad horské území centrálních Jeseník ). Vlastní rekrea ní funkce u mnoha obcí v sou asnosti není 5

2 rozvinuta. Soudržnost obyvatel velké ásti území je nep ízniv ovlivn na hospodá ským vývojem (nezam stnaností). Tab. Sídelní struktura ešeného území ásti obce katastry plocha ha obyvatel hustota obec-územní celek obyv./km2 Bílovice-Lutotín ,9 Brodek u Konice ,1 Bud tsko ,1 Buková ,6 echy pod Kosí em ,8 Hluchov ,9 Konice ,4 Kostelec na Hané ,8 Laškov ,7 Lipová ,1 Malé Hradisko ,1 Nám š na Hané ,9 Ochoz ,2 Olbramice ,3 P n ín ,0 P emyslovice ,1 Ptení ,8 Raková u Konice ,6 Sta echovice ,4 Stínava ,0 Stražisko ,9 Suchdol ,5 Zd tín ,0 RC 2 Konicko ,5 Bílá Lhota ,5 Bohuslavice ,1 Bouzov ,6 B ezsko ,4 Dzbel ,6 Ha ky ,8 Ha ovice ,6 Hvozd ,3 Jesenec ,8 Kladky ,0 Litovel ,9 Lou ka ,1 Ludmírov ,1 Luká ,7 M rotín ,0 Mlade ,3 Pavlov ,7 Polomí ,1 Rak vka ,1 Slav tín ,0 Vilémov ,7 RC 3 Bouzovsko ,0 B lkovice-laš any ,4 Bukovany ,1 Dolany ,5 Domašov nad Byst icí ,4 Domašov u Šternberka ,5 6

3 Hlubo ky ,2 Hrani né Petrovice ,7 Jívová ,2 Svatý Kope ek (Olomouc) ,0 Samotišky ,9 Tové ,9 Velká Byst ice ,7 RC 4 Olomoucko-východ ,8 Dlouhá Lou ka ,7 Huzová ,1 Mutkov ,8 Oskava ,9 Paseka ,1 Šumvald ,3 RC 6 Sovinecko ,8 Hlásnice ,8 Horní Lod nice ,7 Lipina ,1 íde ,2 Šternberk ,5 RC 7 Šternbersko ,1 Bušín ,9 Drozdov ,3 Horní Studénky ,0 Hoštejn ,5 Jedlí ,1 Kosov ,4 Nemile ,7 Olšany ,9 Post elm vek ,1 Rovensko ,7 Svébohov ,1 Štíty ,8 Vyšeho í ,2 Záb eh ,7 Zborov ,3 RC 8 Záb eh - západ ,7 Bílá Voda ,5 erná Voda ,8 Kobylá nad Vidnavkou ,4 Uhelná ,4 Velká Kraš ,1 Vidnava ,6 Vl ice ,5 Žulová ,1 RC 9 Rychlebské hory ,2 Kojetín ,6 Lobodice ,9 Tova ov ,1 Troubky ,9 Uh i ice ,9 V rovany ,6 RC 10 Kojetín-Tova ov ,5 Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) ,9 Paršovice ,2 Teplice nad Be vou ,9 Týn nad Be vou ,2 7

4 RC 12 Teplicko ,0 celkem ešené území ,4 2.2 Obyvatelstvo Jednou ze základních charakteristik osídlení území je stav t í vzájemn propojených subsystém - obyvatelstva, zam stnanosti a bydlení, které se promítají do hospodá ských podmínek a zejména soudržnosti obyvatel území. Podmínky zam stnanosti a atraktivita bydlení, daná kvalitou obytných, rekrea ních, dopravních a dalších podmínek území, jsou obvykle rozhodující pro další vývoj po tu obyvatel a zm n v osídlení krajiny. V roce 1991 bylo v ešeném území 139 tis. obyvatel, po et obyvatel v ešeném území po r klesal. Ke zlepšení vývoje dochází v posledních letech. po et bydlících obyvatel územní celek s ítání s ítání evidence SÚ zm na abs. % R ,3% RC 2 Konicko ,01442 RC 3 Bouzovsko ,99379 RC 4 Olomouckovýchod ,08492 RC 6 Sovinecko ,96709 RC 7 Šternbersko ,98705 RC 8 Záb eh - západ ,98235 RC 9 Rychlebské hory ,95281 RC 10 Kojetín-Tova ov ,99891 RC 12 Teplicko ,99468 celkem ešené území ,00156 Vývoj po r a zejména v posledních letech je pod tlakem n kolika faktor, dlouhodob zhoršením podmínek p irozené reprodukce, v posledních letech pak výrazným zvýšením kladného salda migrace se zahrani ím. ešeného území, které je v tšinou migra n pasivní, se však tento faktor významn ji nedotkl. Výsledkem je skute nost, že po r vykazovalo ešené území velmi mírný r st po tu obyvatel, výrazn pomalejší než pr m r R. Obecn se jedná spíše o stagnaci, zhoršování v kové struktury obyvatel v dalších letech se projeví v poklesu obyvatel p irozenou m nou. U obcí, kde nebude realizováno kladné saldo migrace, pak hrozí pokles po tu obyvatel. Tento vývoj se projeví z ejm u v tšiny obcí a povede k v tší diferenciaci ve vývoji jednotlivých obcí v regionech, než tomu bylo dosud. Nejmén p íznivý je vývoj v RC Rychlebské hory a RC Sovinecko a v obcích Jesenec, Oskava, Kobylá nad Vidnavkou a Kladky. Všechny tyto obce vykázaly po r pokles po tu obyvatel o více než 10%. Nejp ízniv jší vývoj vykazují obce Samotíšky, Tové, Lipina, Hlásnice, Dolany a Bukovany, tj. obce v suburbaniza ním regionu m sta Olomouce. 8

5 Zvyšování rekrea ní atraktivity území je jedním z prost edk ke zlepšení demografického vývoje obcí, zejména t ch malých mimo suburbaniza ní regiony (rozvojové oblasti a rozvojové osy kraje). Vývoj po tu obyvatel v obcích ešeného území od r dokumentuje následující tabulka. Tab. Vývoj po tu obyvatel v obcích ešeného území po et bydlících obyvatel obec-územní celek s ítání s ítání evidence SÚ zm na abs. % eská republika ,3% Bílovice-Lutotín ,2% Brodek u Konice ,8% Bud tsko ,2% Buková ,4% echy pod Kosí em ,5% Hluchov ,2% Konice ,5% Kostelec na Hané ,2% Laškov ,0% Lipová ,0% Malé Hradisko ,2% Nám š na Hané ,5% Ochoz ,8% Olbramice ,2% P n ín ,3% P emyslovice ,1% Ptení ,1% Raková u Konice ,5% Sta echovice ,8% Stínava ,7% Stražisko ,2% Suchdol ,3% Zd tín ,0% RC 2 Konicko ,4% Bílá Lhota ,2% Bohuslavice ,8% Bouzov ,2% B ezsko ,7% Dzbel ,0% Ha ky ,1% Ha ovice ,9% Hvozd ,9% Jesenec ,7% Kladky ,8% Litovel ,3% Lou ka ,6% Ludmírov ,3% Luká ,4% M rotín ,5% Mlade ,0% Pavlov ,8% Polomí ,4% Rak vka ,8% Slav tín ,6% Vilémov ,0% 9

6 RC 3 Bouzovsko ,4% B lkovice-laš any ,6% Bukovany ,0% Dolany ,8% Domašov nad Byst icí ,0% Domašov u Šternberka ,1% Hlubo ky ,7% Hrani né Petrovice ,9% Jívová ,8% Svatý Kope ek (Olomouc) ,8% Samotišky ,1% Tové ,5% Velká Byst ice ,7% RC 4 Olomoucko-východ ,5% Dlouhá Lou ka ,4% Huzová ,4% Mutkov ,8% Oskava ,7% Paseka ,3% Šumvald ,4% RC 6 Sovinecko ,7% Hlásnice ,5% Horní Lod nice ,8% Lipina ,9% íde ,6% Šternberk ,8% RC 7 Šternbersko ,7% Bušín ,2% Drozdov ,1% Horní Studénky ,6% Hoštejn ,9% Jedlí ,5% Kosov ,0% Nemile ,1% Olšany ,7% Post elm vek ,3% Rovensko ,0% Svébohov ,3% Štíty ,0% Vyšeho í ,1% Záb eh ,8% Zborov ,2% RC 8 Záb eh - západ ,2% Bílá Voda ,5% erná Voda ,6% Kobylá nad Vidnavkou ,8% Uhelná ,2% Velká Kraš ,4% Vidnava ,9% Vl ice ,6% Žulová ,9% RC 9 Rychlebské hory ,3% Kojetín ,8% Lobodice ,9% Tova ov ,6% Troubky ,8% Uh i ice ,8% V rovany ,5% 10

7 RC 10 Kojetín-Tova ov ,9% Hranice-m sto, Valšovice ,9% Paršovice ,9% Teplice nad Be vou ,8% Týn nad Be vou ,1% RC 12 Teplicko ,5% celkem ešené území ,2% 2.3 Bydlení Na výrazné ásti území R probíhá dlouhodobý proces vzniku a rozši ování rekrea ního (lépe e eno druhého) bydlení. Druhé bydlení p itom roste v R po r neo ekávan a relativn rychleji, než první bydlení. Klasické len ní na trvalé a rekrea ní (p echodné) bydlení v sou asnosti nevyhovuje, spíše je pot ebné rozd lit hlavní (trvalé) bydlení a druhé bydlení, p i emž v obou p ípadech m že docházet k realizaci rekrea ních funkcí. K tomuto len ní sm ují i na ízení EU a p íprava s ítání obyvatel, dom a byt v r Druhé bydlení vyvolává výrazné kolísání po tu p ítomných obyvatel p edevším v rekrea ních sídlech, v závislosti na sezónním využívání druhého bydlení. Z druhého bydlení prakticky nelze vy lenit pouze rekrea ní bydlení, obzvlášt ne p i posuzování celkové zát že území. Pro r st druhého bydlení je charakteristické: Jeho historický vývoj - první za átky už p ed druhou sv tovou válkou, ale skute ný masový rozvoj nastal až v šedesátých letech 20. století. Návaznost na proces automobilizace a vzr stající mobility obyvatel - nejprve vznikalo druhé bydlení v blízkém rekrea ním zázemí m st, nap. v sousedících okresech s Prahou, v sou asnosti jsou však akceptovány dojíž kové vzdálenosti nad 1 hodinu, viz nap. vazba ešeného území na Brno. Vazba na obecný r st životní úrovn - stále v tší po et a podíl domácností v R disponuje druhým bydlením (viz následující tabulku), na druhé stran nízkop íjmové domácnosti bydlí asto v rodinných domech a na vesnicích. Zm na hodnotových preferencí - vnímání rekrea ního prost edí a kvalitního životního prost edí jako stále výrazn jší hodnoty pro stále v tší skupiny obyvatel. Ekonomická transformace zem d lské krajiny - zásadní pokles zam stnanosti v zem d lství. Fenomén individuální rekreace - p edevším výstavba soukromých rekrea ních chat v R (v období svazovaná plošným omezením, zejména omezením velikostí parcel do 400m2), vznik rozsáhlých chatoviš, t žko hledající obdobu v zahrani í. Tab. Pr m rná vybavenost domácnosti podle Statistiky rodinných ú t - rok 2000 a 2005 Domácnosti celkem podle istého pen žního p íjmu na osobu decily Rozd lení domácnosti podle p íjm - decily Nejnižší Druhý T etí tvrtý Pátý Šestý Sedmý Osmý Devátý Nejvyšší % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Vlastní bydlení - typ domu (%) Rodinný d m 50,7 47,5 38,5 38,4 36,3 38,0 36,6 40,0 30,5 31,1 44,8 46,2 34,7 41,8 42,0 34,3 41,6 37,2 35,8 27,4 11

8 Vybavenost (po et p edm t na 100 domácností) Osobní automobil 67,9 59,7 47,6 54,2 53,4 60,7 65,1 74,2 74,2 76,3 71,1 66,8 53,8 60,1 58,9 62,8 69,9 78,5 85,8 85,3 Rekrea ní objekt 2,7 4,1 9,5 13,1 14,7 11,1 12,6 17,6 17,2 20,5 4,3 5,4 12,0 10,4 14,3 13,2 13,5 14,3 18,9 19,8 Zahradní domek 2,3 4,0 3,1 3,8 3,4 3,8 5,2 3,8 5,4 5,5 2,9 3,4 3,7 3,2 6,6 4,7 5,5 5,6 4,6 5,0 ádek naho e rok 2000, dole 2005, * u nájemního bydlení pouze rok 2005 Získání údaj o ešeném území, tj. o rekrea ních celcích, je ztíženo skute ností, že definitivní výsledky s ítání obyvatel, dom a byt z r neobsahují údaje o v tšin druhého bydlení (o individuálních rekrea ních objektech, ale i o zahrádká ských chatách a jiných objektech, kde je mnohdy realizováno druhé bydlení). V následující tabulce je provedena bilance základních charakteristik ešeného území z hlediska druhého a trvalého bydlení (vlastní bilance). Zát ž území druhým bydlením je definována jako podíl po tu jednotek druhého bydlení a trvale obydlených byt. U n kterých obcí p ekra uje i 100%, v úvahu však je nutno vzít skute nost, že v R existují menší sídla i s naprostou p evahou druhého bydlení. Tab. Druhé a trvalé bydlení v ešeném území obec-územní celek trvale obydlené byty dokon ené byty druhé bydlení na 1000obyv/ neobydlené celkem rok celkem % zát že* odhad Bílovice-Lutotín , % Brodek u Konice , % Bud tsko , % Buková , % echy pod Kosí em , % Hluchov , % Konice , % Kostelec na Hané , % Laškov , % Lipová , % Malé Hradisko , % Nám š na Hané , % Ochoz , % Olbramice , % P n ín , % P emyslovice , % Ptení , % Raková u Konice , % Sta echovice , % Stínava , % Stražisko , % Suchdol , % Zd tín , % RC 2 Konicko , % Bílá Lhota , % Bohuslavice , % 12

9 Bouzov , % B ezsko , % Dzbel , % Ha ky , % Ha ovice , % Hvozd , % Jesenec , % Kladky , % Litovel , % Lou ka , % Ludmírov , % Luká , % M rotín , % Mlade , % Pavlov , % Polomí , % Rak vka , % Slav tín , % Vilémov , % RC 3 Bouzovsko , % B lkovice-laš any , % Bukovany , % Dolany , % Domašov nad Byst icí , % Domašov u Šternberka , % Hlubo ky , % Hrani né Petrovice , % Jívová , % Svatý Kope ek (Olomouc) , % Samotišky , % Tové , % Velká Byst ice , % RC 4 Olomouckovýchod 5,71 35% Dlouhá Lou ka , % Huzová , % Mutkov , % Oskava , % Paseka , % Šumvald , % RC 6 Sovinecko , % Hlásnice , % Horní Lod nice , % Lipina , % íde , % Šternberk , % RC 7 Šternbersko , % Bušín , % Drozdov , % Horní Studénky , % Hoštejn , % Jedlí , % Kosov , % Nemile , % Olšany , % Post elm vek , % 13

10 Rovensko , % Svébohov , % Štíty , % Vyšeho í , % Záb eh , % Zborov , % RC 8 Záb eh - západ , % Bílá Voda , % erná Voda , % Kobylá nad Vidnavkou , % Uhelná , % Velká Kraš , % Vidnava , % Vl ice , % Žulová , % RC 9 Rychlebské hory 1,45 21% Kojetín , % Lobodice , % Tova ov , % Troubky , % Uh i ice , % V rovany , % RC 10 Kojetín Tova ov 2,41 11% Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) , % Paršovice , % Teplice nad Be vou , % Týn nad Be vou , % RC 12 Teplicko , % celkem ešené území , *Definováno jako podíl po tu jednotek druhého bydlení a trvale obydlených byt -tj. rekrea ní zát ž území 24% Údaje o neobydlených bytech jsou k dispozici z definitivních výsledk s ítání, p itom však nelze zapomínat na jejich deklarativní charakter - nejsou zp tn kontrolovatelné, záleželo pouze na deklarujícím, co prohlásí za byt nezp sobilý k bydlení, i neobydlený byt používaný k rekreaci nebo v bec nenahlásí p í inu tzv. neobydlenosti. Uvád né po ty neobydlených byt jsou spíše podhodnoceny, mnohé prázdné byty v rodinných domcích nejsou nahlášeny. Ješt horší situace je u evidence objekt individuální rekreace, které jsou p ístupny v datech z roku 1991 nezachycují p ír stky v období do roku 2001 a neobsahují tzv. "zahradní chaty a jiné stavby ". Pro pohled na zát ž území byla proto zvolena celková kapacita druhého bydlení. Pro sou asnou praxi m žeme druhé bydlení nejjednodušeji ur it jako sou et po tu objekt individuální rekreace z r (zjednodušen 1 objekt je 1 byt) a po tu neobydlených byt z r Tyto údaje byly dále porovnány s po tem individuálních rekrea ních objekt, které obce uvedly do dotazník a s dostupnými mapovými podklady. Výsledné íslo je možno považovat za odborný odhad skute nosti, spíše však za podhodnocený dolní odhad. Problém z stává klasifikace zahradních chat a jiných objekt (nap. formáln kolaudovaných pro uskladn ní zem d lských výp stk, v elín apod. v mnohých p ípadech jsou napojeny na vodu, elekt inu, vytáp ny a jsou dlouhodob obyvatelné. Rozsah (skute ný po et 14

11 rekrea ních staveb, z toho ady nepovolených) je patrný až v p ípad podrobných pr zkum jednotlivých lokalit. Jak již bylo uvedeno, podíl po tu jednotek druhého bydlení a trvale obydlených byt je možno definovat jako rekrea ní zát ž území. Obecn pod hodnotu 100% je možno usuzovat, že rekrea ní zát ž území není nadm rná, trvalé bydlení je v obci p evažující. Extrémn zatížená rekrea ní území R vykazují hodnoty nad 200% (obce v Krkonoších, Jizerských horách a nejblíže nap. v Beskydech). Hodnocení zát že jednotlivých obcí je nutno vnímat i s ohledem na jejich charakter. Zásadní rozdíl existuje mezi obcí, kde je druhé bydlení produktem p em ny trvalého bydlení a obcí, kde je druhé bydlení dominantn tvo eno rekrea ními chatami, i v posledních letech vznikajícími rekrea ními domy, apartmánovými byty. Tyto skute n rekrea ní obce se v ešeném území vyskytuji pouze omezen (nap. v okolí Olomouce). Rekrea ní zatížení území na v tšin ešeného území vzniklo jako vedlejší produkt transformace bydlení (nap. Konicko, kde u n kolika obcí p ekra uje hodnota 100% - zejména Zd tín a Stražisko, podobn je nutno hodnotit i extrémní hodnotu u obce Mutkov). Hromadná ubytovací za ízení V následující tabulce jsou uvedeny kapacity ubytovacích za ízení zjišt né z více zdroj. V sou asnosti se nejúpln jším zdrojem pro zjišt ní kapacit ubytovacích za ízení stávají p edevším internet a dotazníky obcí. Ve srovnání s daty dostupnými z SÚ (evidence hromadných ubytovacích za ízení v R) a áste n i z dotazník na obcích jsou tímto zp sobem obvykle zjišt ny vyšší kapacity ubytování. Nap íklad p i zpracování ÚAP SO ORP Jeseník byly zjišt ny kapacity cca o 50% vyšší než v evidenci SÚ. Je možno p edpokládat, že ubytovací za ízení v n kterých p ípadech oficiáln deklarují nižší kapacity, n které nejsou v bec podchyceny. Ubytovací kapacity celkem rekrea ní zát ž území Ubytovací kapacity umíst né v území vytvá ejí jeho realiza ní p edpoklady rekreace, ale i celkovou zát ž území, která m že negativn ovlivnit zejména vlastní p írodní podmínky území, rekrea ní a obytnou atraktivitu území. Rozvoj ubytovacích kapacit je tak objektivn limitován nejen zájmy ochrany p írody, ale i vlastní obytnou a hospodá skou funkcí území. Nap íklad nadm rná koncentrace ubytovacích za ízení v n kterých krkonošských obcích zp tn snižuje hodnotu a výnosnost t chto za ízení. Pro posouzení této zát že jsou nezbytné úplné bilance ubytovacích kapacit, tzn. že nelze bilancovat pouze úzce pojaté kapacity v rámci individuální rekreace, ale využitelnost celého druhého bydlení. P írodní podmínky území vytvá ejí základní lokaliza ní p edpoklady rekreace a cestovního ruchu. V rámci Olomouckého kraje se p írodní podmínky pom rn výrazn liší. Je to dáno p edevším zna nou geomorfologickou lenitostí území, v menší mí e zalesn ností území, klimatickými i jinými podmínkami. Základní klasifikace p írodních podmínek RC byla provedena na základ vlastního expertního hodnocení (viz následující tabulku), protože dostupné hodnocení neodpovídá m ítku obcí a postrádá komplexnost. P ihlíželi jsme ke skute nosti, nakolik p írodní podmínky ovliv ují lokaliza ní p edpoklady rekreace. Obecn je nutno vnímat odlišnost p ístupu od hodnocení p írody a životního prost edí, zam ující se p edevším na stabilitu území a p írody, odrážející její jedine nost a druhovou pestrost. Z hlediska rekreace a 15

12 cestovního ruchu jsou p írodní podmínky zdrojem atraktivity nap íklad lokalizace jeskyn, rašeliništ je vnímána svou atraktivitou a potencionální návšt vností, nikoliv jako místo výskytu jedine ných rostlinných a živo išných druh. Po p ipo tení kapacit ubytovacích za ízení k druhému rekrea nímu bydlení je možno stanovit celkovou rekrea ní zát ž území, viz následující tabulku. Tab. Bilance rekrea ního využití území kapacita (p epo et l žek) p írodní rekrea ní zát ž obec-územní celek za ízení II. bydlení celkem p edpokldy l žek/obyv. l žek/km rekreace Bílovice-Lutotín ,70 52 Brodek u Konice ,29 19 Bud tsko ,37 26 Buková ,31 6 echy pod Kosí em ,21 24 Hluchov ,67 45 Konice ,44 52 Kostelec na Hané ,19 40 Laškov ,57 26 Lipová ,17 73 Malé Hradisko ,52 89 Nám š na Hané ,22 23 Ochoz ,31 18 Olbramice ,14 10 P n ín ,32 45 P emyslovice ,49 35 Ptení ,07 65 Raková u Konice ,75 36 Sta echovice ,22 18 Stínava ,01 33 Stražisko , Suchdol ,41 40 Zd tín , RC 2 Konicko ,5 0,53 44 Bílá Lhota ,34 21 Bohuslavice ,22 22 Bouzov ,69 24 B ezsko ,68 37 Dzbel ,40 14 Ha ky ,88 34 Ha ovice ,20 32 Hvozd ,66 34 Jesenec ,35 22 Kladky ,99 29 Litovel ,14 31 Lou ka ,78 26 Ludmírov ,66 26 Luká ,46 24 M rotín ,22 28 Mlade ,28 18 Pavlov ,50 13 Polomí ,51 26 Rak vka ,68 26 Slav tín ,35 14 Vilémov ,20 11 RC 3 Bouzovsko ,5 0,

13 B lkovice-laš any ,29 40 Bukovany ,48 85 Dolany ,54 56 Domašov nad Byst icí ,68 21 Domašov u Šternberka ,20 5 Hlubo ky ,44 87 Hrani né Petrovice ,46 5 Jívová ,64 24 Svatý Kope ek (Olomouc) ,19 84 Samotišky , Tové ,32 88 Velká Byst ice ,18 57 RC 4 Olomouckovýchod , ,1 Dlouhá Lou ka ,18 13 Huzová ,77 14 Mutkov ,75 29 Oskava ,49 12 Paseka ,40 22 Šumvald ,19 16 RC 6 Sovinecko ,5 0,36 15 Hlásnice ,26 17 Horní Lod nice ,21 4 Lipina ,86 12 íde ,63 16 Šternberk ,14 39 RC 7 Šternbersko ,2 0,15 26 Bušín ,56 28 Drozdov ,47 12 Horní Studénky ,55 28 Hoštejn ,17 41 Jedlí ,33 23 Kosov ,45 26 Nemile ,12 14 Olšany ,24 42 Post elm vek ,13 11 Rovensko ,16 16 Svébohov ,41 29 Štíty ,38 26 Vyšeho í ,29 17 Záb eh ,20 80 Zborov ,34 24 RC 8 Záb eh - západ ,3 0,24 37 Bílá Voda ,34 7 erná Voda ,59 36 Kobylá nad Vidnavkou ,14 6 Uhelná ,76 19 Velká Kraš ,38 14 Vidnava ,11 38 Vl ice ,32 8 Žulová ,14 13 RC 9 Rychlebské 457 2,4 hory ,30 15 Kojetín ,16 32 Lobodice ,

14 Tova ov ,15 17 Troubky ,06 6 Uh i ice ,14 10 V rovany ,13 10 RC 10 Kojetín ,5 Tova ov ,14 17 Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) , Paršovice ,11 3 Teplice nad Be vou , Týn nad Be vou ,39 29 RC 12 Teplicko ,5 0,20 76 celkem ešené území x 0,29 31 Nejvyšší rekrea ní zát ž p epo tenou na km2 území obcí vykazují obce Stražisko (koncentrace individuálních rekrea ních objekt chat v n kolika lokalitách kolem Romže), Teplice nad Be vou (lokalizace lázní), Samotíšky (p ím stská obec s malým katastrem a koncentrací chat a zahradních chatek) a Zd tín (koncentrace individuálních rekrea ních objekt, navazující na chatovišt ve Stražisku). Na záv r je nutno konstatovat, že na úrovni obcí není hodnota rekrea ního využití území tak vysoká, aby omezovala p edpoklady dalšího rozvoje individuální rekreace i ubytovacích za ízení, hranici únosnosti se blíží pouze koncentrace individuálních rekrea ních objekt v obci Hlubo ky. 2.4 Hospodá ské podmínky území Z další tabulky je patrná ekonomická aktivita obyvatel v ešeném území a zejména úrove nezam stnanosti, která dob e charakterizuje hospodá ské podmínky území. Míra nezam stnanosti byla v r výrazn nad pr m rem R v RC Rychlebské hory (extrémní hodnoty), s velkým odstupem následují RC Sovinecko, Tova ov-kojetín a Záb eh západ. Nízkou míru nezam stnanosti vykazoval RC Olomouc-východ a p ekvapiv i Konicko. Na konci roku 2009 stoupla míra nezam stnanosti v miroregionu Konicko nad 11%, výrazn nad pr m r R. Vysokou míru nezam stnanosti dopl uje i podpr m rná úrove mezd v naprosté v tšin okres Olomouckého kraje a zna ný rozsah pohybu za prací (vyjíž ka u v tšiny obcí p esahuje 50%, v n kterých p ípadech je omezena odlehlostí obcí). Pro posuzování nezam stnanosti je možno využít nap. výstupy ÚAP Olomouckého kraje, které pracují s celými mikroregiony pohybu za prací, které jsou pom rn provázané. Mimo RC Olomouc-východ je nutno všechny RC považovat za území s problémy v hospodá ském rozvoji, s nejvýrazn jšími problémy zejména u RC Rychlebské hory. Jakýkoliv rozvoj rekreace a cestovního ruchu je z hlediska posílení hospodá ských podmínek žádoucí prakticky v celém ešeném území, nejvýrazn ji v RC Rychlebské hory. 18

15 Tab. Hospodá ské podmínky území ek.aktivní nezam stnanost vyjížd jící celkem % míra dosažitelní celkem % míra za prací Bílovice-Lutotín 240 4,2% ,0% 73,3% Brodek u Konice 450 5,3% ,2% 46,2% Bud tsko 200 9,0% ,0% 65,0% Buková 139 5,0% 7 7 5,0% 78,4% echy pod Kosí em 442 2,9% ,7% 62,0% Hluchov 148 7,4% ,2% 61,5% Konice ,9% ,9% 38,8% Kostelec na Hané ,4% ,5% 60,1% Laškov 264 4,5% ,9% 65,5% Lipová 373 4,6% ,8% 60,3% Malé Hradisko 190 3,7% ,2% 72,1% Nám š na Hané 903 4,8% ,9% 62,9% Ochoz 106 3,8% ,1% 56,6% Olbramice 108 5,6% ,7% 50,9% P n ín 344 5,8% ,3% 64,5% P emyslovice 586 5,5% ,2% 66,6% Ptení 541 2,4% ,8% 50,5% Raková u Konice 82 8,5% ,9% 76,8% Sta echovice 294 3,7% ,9% 71,8% Stínava 67 4,5% ,4% 70,1% Stražisko 201 3,5% 7 8 7,5% 72,1% Suchdol 277 3,2% ,3% 80,1% Zd tín 135 3,0% 4 6 6,7% 83,0% RC 2 Konicko ,6% Bílá Lhota 522 7,5% ,5% 70,3% Bohuslavice 231 7,4% ,9% 55,8% Bouzov 740 7,3% ,1% 46,2% B ezsko 103 4,9% ,7% 76,7% Dzbel 150 3,3% 5 6 8,7% 76,7% Ha ky 41 2,4% ,6% 78,0% Ha ovice 211 1,9% 4 4 6,2% 72,5% Hvozd 335 7,8% ,2% 56,1% Jesenec 125 4,8% 6 7 7,2% 70,4% Kladky 183 4,4% ,8% 62,8% Litovel ,0% ,1% 36,7% Lou ka 96 7,3% ,9% 63,5% Ludmírov 252 9,1% ,9% 59,1% Luká 363 6,6% ,2% 57,6% M rotín 147 8,8% ,3% 66,0% Mlade 317 6,0% ,4% 54,9% Pavlov 264 8,0% ,9% 75,4% Polomí 68 4,4% ,7% 83,8% Rak vka 51 3,9% ,8% 78,4% Slav tín 81 16,0% ,5% 59,3% Vilémov 249 6,4% ,9% 57,4% RC 3 Bouzovsko ,8% B lkovice-laš any ,7% ,1% 70,6% Bukovany 198 4,5% ,1% 71,7% Dolany ,0% ,7% 69,7% Domašov nad Byst icí 244 8,2% ,0% 58,2% Domašov u Šternberka 144 8,3% ,4% 54,9% Hlubo ky ,4% ,4% 31,5% Hrani né Petrovice 72 8,3% ,0% 34,7% Jívová 284 5,6% ,7% 64,4% 19

16 Svatý Kope ek (Olomouc) ,8% ,0% 14,4% Samotišky 534 6,0% ,9% 81,1% Tové 237 3,8% ,3% 78,5% Velká Byst ice ,9% ,4% 60,0% RC 4 Olomouckovýchod ,8% Dlouhá Lou ka ,4% ,5% 50,8% Huzová 307 9,1% ,5% 35,8% Mutkov 18 0,0% ,1% 61,1% Oskava ,2% ,4% 41,2% Paseka 610 9,7% ,2% 40,3% Šumvald 865 7,5% ,0% 54,6% RC 6 Sovinecko ,0% Hlásnice 77 10,4% ,9% 67,5% Horní Lod nice ,6% ,8% 60,8% Lipina 55 9,1% ,5% 80,0% íde 77 5,2% 4 4 6,5% 76,6% Šternberk ,7% ,9% 29,4% RC 7 Šternbersko ,9% Bušín 207 4,3% ,8% 75,8% Drozdov ,3% ,2% 75,9% Horní Studénky 185 2,2% ,3% 76,2% Hoštejn 206 7,8% ,1% 62,1% Jedlí 349 3,2% ,6% 62,8% Kosov ,4% ,9% 71,2% Nemile 272 4,0% ,8% 75,0% Olšany 507 4,7% ,9% 52,5% Post elm vek ,0% ,5% 83,5% Rovensko 353 7,9% ,6% 70,5% Svébohov 213 7,5% ,9% 75,1% Štíty ,0% ,2% 32,8% Vyšeho í 98 8,2% 8 9 9,2% 78,6% Záb eh ,5% ,4% 32,1% Zborov 113 8,8% ,0% 78,8% RC 8 Záb eh - západ ,2% Bílá Voda ,2% ,7% 27,4% erná Voda ,6% ,6% 49,5% Kobylá nad Vidnavkou ,6% ,9% 51,0% Uhelná ,6% ,7% 64,0% Velká Kraš ,3% ,0% 37,0% Vidnava ,2% ,4% 46,2% Vl ice ,3% ,8% 61,4% Žulová ,6% ,5% 55,1% RC 9 Rychlebské hory ,8% Kojetín ,1% ,6% 41,2% Lobodice ,3% ,4% 48,7% Tova ov ,5% ,7% 51,0% Troubky 964 7,1% ,3% 63,7% Uh i ice ,8% ,7% 70,5% V rovany 685 5,7% ,9% 64,5% RC 10 Kojetín- Tova ov ,2% Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) ,7% ,0% 24,0% Paršovice ,4% ,6% 73,5% Teplice nad Be vou 154 2,6% 4 4 7,1% 52,6% Týn nad Be vou ,2% ,6% 67,5% 20

17 RC 12 Teplicko ,0% celkem ešené území ,0% Záv ry : Vývoj po tu obyvatel v ešeném území je nutno považovat za mírn nep íznivý i p es mírný r st ve výhledu s tendencí ke stagnaci až poklesu po tu obyvatel (na rozdíl od celkového r stu po tu obyvatel v R). Vývoj po tu obyvatel odráží p edevším diferenciaci území podle hospodá ské atraktivity region, suburbaniza ní tendence se prosazují ve v tším rozsahu pouze v okolí krajského m sta Olomouc. Z dlouhodob jšího hlediska p edstavuje nezam stnanost ešeného území (mimo RC Olomouc-východ) jeho výrazný problém. Posílení hospodá ských podmínek území je žádoucí, zejména v oblasti rekreace a cestovního ruchu, jež dosud nemá v t chto regionech výrazn jší pozici a nevyužívá zejména existující lokaliza ní p edpoklady. Kapacity individuální rekreace, ale i ší eji pojatého druhého bydlení jsou územn diferencované, obecn však se stále nižší koncentrací než v jiných rekrea n využívaných územích R. Objekty individuální rekreace jsou koncentrovány pouze do n kolika málo obcí RC Olomouc-východ (nejvyšší koncentrace v obci Hlubo ky) a RC Konice (Stražisko, Zd tín). U RC Konicko, Sovinecko a Záb eh-západ jsou vázány spíše na transformaci bydlení než na existenci a výstavbu nových objekt (chat). Není p im en vy ešen problém evidence a vyhodnocení rekrea ního-druhého bydlení v území, který je nutno ešit v širším pojetí, než bylo v minulosti obvyklé. Tento stav vedl obvykle k podhodnocení existujících kapacit a rekrea ní zát že území rekrea ních celk. Celková rekrea ní zát ž ešeného území po zapo tení hromadných za ízení je stále pod pr m rem R, proto je možno p edpokládat, že zde existují velmi dobré podmínky pro rozší ení ubytovacích kapacit za ízení (po prov ení místních podmínek). 2.5 Charakteristika jednotlivých rekrea ních celk RC 2 Konicko Rekrea ní celek Konicko je sou ástí Bouzovské (severovýchod) a Konické vrchoviny, hranici mezi ob ma celky vytvá í eka Romže. Její za íznuté a v tšinou zalesn né údolí vytvá í atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace, podobn i další menší toky vytvá ejí z rekrea ního hlediska zajímavé místní lokality. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,5 (ve škále 1-5), tj. pr m rné podmínky. Z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je tedy pom rn vysoké. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, pr m rná výšková lenitost území a nízký stupe antropogenní transformace. Rekrea ní celek Konicko tvo í 23 velikostn r zných obcí. RC vykazuje po r mírný r st po tu obyvatel p i pom rn zna né bytové výstavb, ve vlastních Konicích po et obyvatel klesá. R st a bytovou výstavbu na sebe váže zejména Kostelec na Hané, t žící 21

18 z polohy u m sta Prost jova. Individuální rekrea ní objekty jsou koncentrovány zejména v obcích Ptení, Stražisko, Lipová a Zd tín. Ve výhledu je možno p edpokládat pokles po tu obyvatel u zna né ásti obcí, zejména u obcí s horší dopravní dostupností, a další tlak na pokles trvalého bydlení. R st druhého bydlení tak bude probíhat zejména jako d sledek zm n v oblasti trvalého bydlení, ale i novou výstavbou. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je velmi žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a rozvoj možností podnikání. RC 3 Bouzovsko Rekrea ní celek Bouzovsko je sou ástí Bouzovské vrchoviny (centrální a jižní ást) a Mírovské vrchoviny (sever území), východní okraj p echází do st edomoravské nivy s ekou Moravou. Za íznuté údolí T eb vky a zalesn ná údolí p ítok vytvá ejí atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace. Vysoké hodnocení p írodních podmínek vykazují obce Luká a Mlade s ve ejn p ístupnými jeskyn mi, p írodní atraktivitou regionálního významu. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,5 (ve škále 1-5), tj. pr m rné podmínky. Z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je tedy pom rn vysoké. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, krasové jevy v území, výšková lenitost a nízký stupe antropogenní transformace území. Rekrea ní celek Bouzovsko je pom rn velký RC, tvo ený 20 obcemi a m stem Litovel. Z hlediska sídelní struktury je území výrazn diferencováno na okolí Litovle a vlastní Bouzovsko (obce na jih a západ od Bouzova). Ob tato centra osídlení vykazují mírný r st po tu obyvatel, což je p ekvapivé. U m sta Litovle (podobná m sta vykazují obvykle pokles po tu obyvatel) se z ejm projevuje dobrá poloha vzhledem k Olomouci, u Bouzova vysoká rekrea ní atraktivita p itahuje novou bytovou výstavbu. Zna ná bytová výstavba byla v posledních letech realizována i v obci Luká (vliv atraktivních Javo í ských jeskyní). Výrazný pokles po tu obyvatel vykazují naopak obce Jesenec, Kladky a Bohuslavice. Individuální rekrea ní objekty jsou koncentrovány zejména v obcích Bouzov, Ludmírov a Hvozd. Po et obyvatel v ešeném území jako celku mírn klesá a tento vývoj bude z ejm pokra ovat. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání. RC 4 Olomoucko-východ Rekrea ní celek Olomouc-východ využívá p írodních p edpoklad Domašovské vrchoviny, ve východní ásti Kozlovské vrchoviny (jež je sou ástí Oderských vrch ). Hranici mezi ob ma celky vytvá í eka Byst ice. Její hluboce za íznuté a v tšinou zalesn né údolí vytvá í atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace. Nadmo ské výšky nep ekra ují 600 m.m. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,1 (ve škále 1-5), tj. spíše podpr m rné podmínky. P írodní podmínky rekreace vytvá í zejména zna né zalesn ní území a jeho výšková lenitost. Stupe antropogenní transformace území je vysoký, pod tlakem rozvoje funkce bydlení. U ásti obcí (Bukovany, Tové, Samotíšky, Velká Byst ice) jsou p írodní p edpoklady rekreace omezené, jde o okrajová, nástupní území RC. P ím stská poloha RC jako rekrea ního zázemí m sta Olomouc vyvolává zna nou rekrea ní zát ž území. 22

19 Rekrea ní celek Olomoucko-východ p edstavuje p ím stský rekrea ní region se zna nými projevy suburbanizace. Tato skute nost se projevuje zejména v r stu po tu obyvatel, p edevším u obcí s rozsáhlou a intenzivní bytovou výstavbou (Dolany, Samotíšky, B lkovice Laš any, Tové ). Pokles po tu obyvatel vykazují zejména Hlubo ky, v malé mí e i Hrani né Petrovice. Individuální rekrea ní objekty jsou koncentrovány v obcích Hlubo ky, Dolany, B lkovice-laš any, Jívová a Domašov nad Byst icí, v obci Hlubo ky se rozsah a koncentrace individuálních rekrea ních objekt již blíží maximální únosnosti území. Zahrádká ské osady a chatky se nacházejí ve v tšin obcí, zna nou ást je možno pojímat jako sou ást druhého bydlení. P íznivou skute ností jsou pom rn dobré hospodá ské podmínky v tšiny obcí RC (krom severovýchodu RC) a dobré dopravní spojení s Olomoucí. Ve výhledu bude v tomto RC docházet k r stu po tu obyvatel a tím i k dalšímu výraznému tlaku na rozvoj a lokalizaci druhého bydlení, což však není z hlediska zachování krajinného rázu a zamezení další antropogenní transformace území žádoucí. RC 6 Sovinecko Rekrea ní celek Sovinecko tvo í zejména území Rešovské vrchoviny a Hrab šické hornatiny (jižního okraje), na jihu území prudce p echází do Hornomoravského úvalu. Hluboce za íznutá a v tšinou zalesn ná údolí Oskavy a Oslavy vytvá ejí velmi atraktivní p írodní podmínky pro rozvoj rekreace, jsou však spíše nástupními prostory pro atraktivity situované na území Moravskoslezského kraje (Rešovské vodopády, hrad Sovinec, Jeseníky). Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,5 (ve škále 1-5), tj. pr m rné podmínky, z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je to však hodnocení pom rn vysoké. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, výšková lenitost území a nízký stupe antropogenní transformace. Je nutno zd raznit i pom rn isté ovzduší a nízkou hustotu osídlení regionu. Rekrea ní celek Sovinecko tvo í 6 obcí, s celkovým úbytkem po tu obyvatel. Intenzita nové bytové výstavby je zde nízká, vyšší je pouze v obci Paseka s pom rn dobrou polohou vzhledem k okolním m st m (Uni ov a Šternberk). Druhé bydlení (zejména rekrea ní) je koncentrováno do obcí Paseka a Huzová a naprosto dominuje v malé obci Mutkov. Problémem regionu jsou nep íznivé hospodá ské podmínky, projevující se vysokou nezam stnaností a negativn se promítající i do soudržnosti obyvatel území. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je velmi žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání. Hospodá ské podmínky území jsou nep ízniv ovlivn ny návazností na region Rýma ovska. RC 7 Šternbersko Rekrea ní celek Šternbersko využívá zejména p írodních p edpoklad Nízkého Jeseníku (Domašovské a Bruntálské vrchoviny). Hluboce za íznuté údolí Sitky vytvá í rekrea n atraktivní podmínky území p ímo ve m st Šternberku. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,2 (ve škále 1-5), tj. spíše podpr m rné podmínky. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, hluboká údolí a zna ná výšková lenitost území. Rekrea ní celek Šternbersko tvo í ty i obce a m sto Šternberk. Pokles po tu obyvatel v tomto m st se projevuje v negativní bilanci RC i p es to, že po et obyvatel ve zbylých 23

20 obcích roste. Do ur ité míry se v t chto obcích projevují suburbaniza ní tlaky Šternberka. Intenzita bytové výstavby je v RC obecn malá. Nejvyšší váhu má funkce rekrea ní v malé obci Lipina, která vykazuje i zna ný rozvoj trvalého bydlení (promítá se zde p ím stská poloha). Mimo m sto Šternberk je vykazována vysoká míra nezam stnanosti, nep ízniv p sobí návaznost na hospodá sky slabé regiony. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto RC je velmi žádoucí s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání. RC 8 Záb eh západ Rekrea ní celek Záb eh západ je tvo en podcelky Záb ežské vrchoviny Mírovskou a Drozdovskou vrchovinou. Nadmo ské výšky výrazn ji nep ekra ují 600 m n.m. Vlastní za íznuté údolí Moravské Sázavy nevytvá í výrazn jší podmínky pro rozvoj rekreace, je intenzivn dopravn využíváno, pouze menší toky vytvá ejí z rekrea ního hlediska zajímavé místní lokality (Dolní Bušínov). Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,3 (ve škále 1-5), tzn. spíše podpr m rné podmínky. P írodní podmínky vytvá í zejména výrazné zalesn ní území a zna ná výšková lenitost území. Rekrea ní celek Záb eh západ tvo í z hlediska sídelní struktury pom rn homogenní region v návaznosti na m sto Záb eh. Pokles po tu obyvatel m sta Záb eh je rozhodujícím faktorem ovliv ujícím pokles po tu obyvatel celého RC, zna ný pokles vykazují i obce Olšany a Jedlí. V tšina obcí ( 8 z celkem 13) vykazuje r st po tu obyvatel, nejvýrazn jší je v menších obcích Kosov, Zborov a Nemile. Intenzita nové bytové výstavby není vysoká, z absolutního hlediska je koncentrována v Záb ehu, vysoké intenzity dosahuje v obci Nemile (sousedící se Záb ehem). Zna ný po et jednotek druhého bydlení je v Záb ehu, vyšší podíl vykazují Bušín a Drozdov. Druhé bydlení je v regionu pom rn rovnom rn rozloženo. Míra nezam stnanosti je nadpr m rná, nep ízniv se projevuje zejména v odlehlých menších obcích. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace je v tomto RC velmi žádoucí s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání (zejména v menších obcích). RC 9 Rychlebské hory Rekrea ní celek Rychlebské hory je sou ástí geomorfologických celk Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny. Zalesn ná údolí Rychlebských hor s nízkou intenzitou rekrea ního využití mají vysoký rozvojový potenciál. Atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace vytvá í i v tšina území Žulovské pahorkatiny se zajímavými antropogenními tvary reliéfu (opušt né a asto i zatopené lomy po t žb, p edevším žul). Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,4 (ve škále 1-5), tj. pr m rné až podpr m rné podmínky, z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je však pom rn vysoké. Z p írodních podmínek je nutno zd raznit i isté ovzduší a nízkou hustotu osídlení širšího regionu. Rekrea ní celek Rychlebské hory je nutno vnímat jako specifický RC, s adou problém v hospodá ských podmínkách území i soudržnosti obyvatel území; RC je sou ástí SOB 3 Jeseník-Králický Sn žník. Je tvo en menšími obcemi a vykazuje pom rn zna ný pokles po tu obyvatel jako celek i u naprosté v tšiny obcí. Intenzita nové bytové výstavby je zde nízká (výjimku p edstavuje obec Uhelná). Druhé bydlení je koncentrováno 24

4. SILNI NÍ A ŽELEZNI NÍ DOPRAVA ešené území z hlediska širších dopravních vazeb Návaznost komunika ní sít jednotlivých rekrea ních celk na dopravní

4. SILNI NÍ A ŽELEZNI NÍ DOPRAVA ešené území z hlediska širších dopravních vazeb Návaznost komunika ní sít jednotlivých rekrea ních celk na dopravní 4. SILNI NÍ A ŽELEZNI NÍ DOPRAVA ešené území z hlediska širších dopravních vazeb Návaznost komunika ní sít jednotlivých rekrea ních celk na dopravní infrastrukturu sousedního území je dána p edevším polohou

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno P O S O U Z E N Í Alternativní koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno Zhotovitel: Ing.Milan Strnad autorizovaný inženýr Keltská 109,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 570/044/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 570/044/2011 o cen obvyklé 1) nebytového prostoru. 444/7 a v dom.p. 444 na pozemku. parc. 377 v. íslušenství a spoluvlastnického podílu na pozemku a spole ných ástech domu o velikosti

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, srssjesenik@email.cz, www.srssjesenik.

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, srssjesenik@email.cz, www.srssjesenik. 1 Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, srssjesenik@email.cz, www.srssjesenik.cz, IČO 278 47 977 Vážené dámy a pánové, dostává se Vám do rukou dokument,

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Znalecký posudek. 2892/2011

Znalecký posudek. 2892/2011 Znalecký posudek. 2892/2011 o cen nemovitosti - 1/2 rodinného domu.p. 71 na pozemku parc.. St. 101 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami. St. 101, parc.. 370/5 v kat. úz. Vlastislav, obec Vlastislav, okres

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Umíst ní pr myslové zóny Srovnání výrobních kapacit v rámci R Základní data o investi ním zám ru Vliv na ŽP - hluk, dopravní zát ž Vliv na ŽP emise, ekologie

Více

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva -

Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy. - Záv re ná zpráva - Projekt Image kampa Dobrá práce EURES Bavorsko- echy - Záv re ná zpráva - Tento projekt je realizován firmou MKW GmbH, Mnichov na zakázku odborové organizace DGB Region Oberpfalz-Nord a EURES Bavorsko-

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440 Olomouc Stávající stav Olomouc leží na Severní Morav, jihozápadním sm rem od Ostravy. Olomouc je nejvýznamn jší historické m sto na Morav ležící na soutoku eky Moravy a Byst ice. M sto je centrem oblasti

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Komunitní plánování v Jiho eském kraji

Komunitní plánování v Jiho eském kraji Komunitní plánování v Jiho eském kraji Community planning in the Region of South Bohemia Ji í Dušek Ladislav Sko epa Anotace: P ísp vek se zabývá vytvá ením komunitních plán v Jiho eském kraji. V sou asné

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

V krajin je patrná pavou í sí komunikací III. t ídy sm ující vždy do centra obce a jako prsty se roztahující do krajiny k dalšímu sídlu.

V krajin je patrná pavou í sí komunikací III. t ídy sm ující vždy do centra obce a jako prsty se roztahující do krajiny k dalšímu sídlu. Stávající dopravní osnovu m sta ovládají dv silné pr jezdné osy žel. tra Praha - Kolín a sil. I/12. Ob trasy se prosadily v morfologii terénu suverénními koridory. V krajin je patrná pavou í sí komunikací

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

c : Odvolání ú astníka ízení proti rozhodnutí o zm územního rozhodnutí. 258 (Obytný soubor NOVÉ MAJDALENKY, Bytový d m D)

c : Odvolání ú astníka ízení proti rozhodnutí o zm územního rozhodnutí. 258 (Obytný soubor NOVÉ MAJDALENKY, Bytový d m D) ad m stské ásti m sta Brna, Brno sever Odbor stavební a investi ní Bratislavská 70 601 47 Brno Ke sp.zn.: STU/04/1001817 K.j. : MCBSev/002065/11 c : Odvolání ú astníka ízení proti rozhodnutí o zm územního

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Ing. Ji í Vojt ch Ing. Daniela Chamoutová

Ing. Ji í Vojt ch Ing. Daniela Chamoutová Vývoj vzd lanostní a oborové struktury žák a student ve st edním a vyšším odborném vzd lávání v R a v krajích R a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2007/08 Ing.

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Znalecký posudek. 2174/2011

Znalecký posudek. 2174/2011 Znalecký posudek. 2174/2011 o cen obvyklé - 1/2 rodinného domu.p. 13 umíst ného na pozemku parc.. St. 20/1 a 1/2 pozemku tvo eného parcelami parc.. St. 20/1, parc.. 68/1, parc.. 68/3 a parc.. 69 v kat.

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více