2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY. 2.1 Sídelní struktura"

Transkript

1 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 2.1 Sídelní struktura ešené území tvo í 9 rekrea ních celk, 100 obcí, z nichž má 11 statut m sta a jedna statut m styse. ešené území t chto rekrea ních celk tvo í cca 25% území Olomouckého kraje a žije zde 21% procent obyvatel. Po et obyvatel v tomto území jako celku velmi mírn roste. Stávající hustota zalidn ní se od pr m ru kraje výrazn ji neliší, je pouze mírn nižší. Velikost obcí, po et ástí obce i katastr výrazn kolísá v jednotlivých rekrea ních celcích. Odráží sídelní strukturu území, která se dlouhodob vyvíjela. V p evažující zem d lské krajin ešeného území dodnes p ipomíná základní ekonomickou determinaci území úrodnost a lenitost (dopravní prostupnost) území. V mén úrodném území nevznikly v tší obce, s lenitostí území se do zna né míry prosazovala i rozptýlená zástavba. Dvacáté století s fenoménem poklesu podílu osob pracujících v I. sektoru a vzniku pohybu za prací (rostoucí mobility obyvatel) p ineslo do zna né ásti území i tlak na pokles po tu obyvatel. Otázkou z stává, nakolik nové tendence (odrážející preference bydlení v kvalitním obytném, rekrea ním a životním prost edí) mohou vyvolat opa ný proces. Suburbanizace se v sou asnosti projevuje zejména v okolí velkých m st (Olomouc), velikost suburbaniza ních prstenc se však bude z ejm zvyšovat a budou vznikat i v okolí menších m st. Proti sob tak p sobí r st hybnosti obyvatel (rozvoj automobilové dopravy) a na druhé stran rostoucí možnosti práce doma, v rámci jednotlivých obcí (rozvoj III. sektoru). Tab. Sídelní struktura ešeného území bilance rekrea ních celk ásti obce katastry plocha ha obyvatel hustota obcí* územní celek obyv./km2 (úz.celk ) RC 2 Konicko ,5 23 RC 3 Bouzovsko , RC 4 Olomoucko-východ , ,8 12 RC 6 Sovinecko , ,8 6 RC 7 Šternbersko , ,1 5 RC 8 Záb eh - západ ,7 15 RC 9 Rychlebské hory , ,2 8 RC 10 Kojetín-Tova ov , ,5 6 RC 12 Teplicko , celkem ešené území ,4 100 % podíl Olomoucký kraj 28,1% 27,6% 24,6% 21,4% 87,3% 25,1% Olomoucký kraj ,9 398 * Hranice a Olomouc jsou bilancovány pouze za vybrané ásti P evažující dlouhodobé procesy se promítly do nízké zalidn nosti n kterých území. Nejnižší hustotu osídlení vykazují RC Rychlebské hory a Sovinecko (cca kolem obyvatel na km2), nejvyšší vykazují RC Šternbersko a Záb eh západ, zde však dochází ke zkreslení zapo tením m st Šternberk a Záb eh. ešené území vykazuje obecn zna nou míru antropogenní transformace svého území s rozvinutými funkcemi - obytnými, výrobními (zem d lská výroba) a n kdy i dopravními. Není typickým rekrea ním územím s dominantní rekrea ní funkcí (jako nap íklad horské území centrálních Jeseník ). Vlastní rekrea ní funkce u mnoha obcí v sou asnosti není 5

2 rozvinuta. Soudržnost obyvatel velké ásti území je nep ízniv ovlivn na hospodá ským vývojem (nezam stnaností). Tab. Sídelní struktura ešeného území ásti obce katastry plocha ha obyvatel hustota obec-územní celek obyv./km2 Bílovice-Lutotín ,9 Brodek u Konice ,1 Bud tsko ,1 Buková ,6 echy pod Kosí em ,8 Hluchov ,9 Konice ,4 Kostelec na Hané ,8 Laškov ,7 Lipová ,1 Malé Hradisko ,1 Nám š na Hané ,9 Ochoz ,2 Olbramice ,3 P n ín ,0 P emyslovice ,1 Ptení ,8 Raková u Konice ,6 Sta echovice ,4 Stínava ,0 Stražisko ,9 Suchdol ,5 Zd tín ,0 RC 2 Konicko ,5 Bílá Lhota ,5 Bohuslavice ,1 Bouzov ,6 B ezsko ,4 Dzbel ,6 Ha ky ,8 Ha ovice ,6 Hvozd ,3 Jesenec ,8 Kladky ,0 Litovel ,9 Lou ka ,1 Ludmírov ,1 Luká ,7 M rotín ,0 Mlade ,3 Pavlov ,7 Polomí ,1 Rak vka ,1 Slav tín ,0 Vilémov ,7 RC 3 Bouzovsko ,0 B lkovice-laš any ,4 Bukovany ,1 Dolany ,5 Domašov nad Byst icí ,4 Domašov u Šternberka ,5 6

3 Hlubo ky ,2 Hrani né Petrovice ,7 Jívová ,2 Svatý Kope ek (Olomouc) ,0 Samotišky ,9 Tové ,9 Velká Byst ice ,7 RC 4 Olomoucko-východ ,8 Dlouhá Lou ka ,7 Huzová ,1 Mutkov ,8 Oskava ,9 Paseka ,1 Šumvald ,3 RC 6 Sovinecko ,8 Hlásnice ,8 Horní Lod nice ,7 Lipina ,1 íde ,2 Šternberk ,5 RC 7 Šternbersko ,1 Bušín ,9 Drozdov ,3 Horní Studénky ,0 Hoštejn ,5 Jedlí ,1 Kosov ,4 Nemile ,7 Olšany ,9 Post elm vek ,1 Rovensko ,7 Svébohov ,1 Štíty ,8 Vyšeho í ,2 Záb eh ,7 Zborov ,3 RC 8 Záb eh - západ ,7 Bílá Voda ,5 erná Voda ,8 Kobylá nad Vidnavkou ,4 Uhelná ,4 Velká Kraš ,1 Vidnava ,6 Vl ice ,5 Žulová ,1 RC 9 Rychlebské hory ,2 Kojetín ,6 Lobodice ,9 Tova ov ,1 Troubky ,9 Uh i ice ,9 V rovany ,6 RC 10 Kojetín-Tova ov ,5 Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) ,9 Paršovice ,2 Teplice nad Be vou ,9 Týn nad Be vou ,2 7

4 RC 12 Teplicko ,0 celkem ešené území ,4 2.2 Obyvatelstvo Jednou ze základních charakteristik osídlení území je stav t í vzájemn propojených subsystém - obyvatelstva, zam stnanosti a bydlení, které se promítají do hospodá ských podmínek a zejména soudržnosti obyvatel území. Podmínky zam stnanosti a atraktivita bydlení, daná kvalitou obytných, rekrea ních, dopravních a dalších podmínek území, jsou obvykle rozhodující pro další vývoj po tu obyvatel a zm n v osídlení krajiny. V roce 1991 bylo v ešeném území 139 tis. obyvatel, po et obyvatel v ešeném území po r klesal. Ke zlepšení vývoje dochází v posledních letech. po et bydlících obyvatel územní celek s ítání s ítání evidence SÚ zm na abs. % R ,3% RC 2 Konicko ,01442 RC 3 Bouzovsko ,99379 RC 4 Olomouckovýchod ,08492 RC 6 Sovinecko ,96709 RC 7 Šternbersko ,98705 RC 8 Záb eh - západ ,98235 RC 9 Rychlebské hory ,95281 RC 10 Kojetín-Tova ov ,99891 RC 12 Teplicko ,99468 celkem ešené území ,00156 Vývoj po r a zejména v posledních letech je pod tlakem n kolika faktor, dlouhodob zhoršením podmínek p irozené reprodukce, v posledních letech pak výrazným zvýšením kladného salda migrace se zahrani ím. ešeného území, které je v tšinou migra n pasivní, se však tento faktor významn ji nedotkl. Výsledkem je skute nost, že po r vykazovalo ešené území velmi mírný r st po tu obyvatel, výrazn pomalejší než pr m r R. Obecn se jedná spíše o stagnaci, zhoršování v kové struktury obyvatel v dalších letech se projeví v poklesu obyvatel p irozenou m nou. U obcí, kde nebude realizováno kladné saldo migrace, pak hrozí pokles po tu obyvatel. Tento vývoj se projeví z ejm u v tšiny obcí a povede k v tší diferenciaci ve vývoji jednotlivých obcí v regionech, než tomu bylo dosud. Nejmén p íznivý je vývoj v RC Rychlebské hory a RC Sovinecko a v obcích Jesenec, Oskava, Kobylá nad Vidnavkou a Kladky. Všechny tyto obce vykázaly po r pokles po tu obyvatel o více než 10%. Nejp ízniv jší vývoj vykazují obce Samotíšky, Tové, Lipina, Hlásnice, Dolany a Bukovany, tj. obce v suburbaniza ním regionu m sta Olomouce. 8

5 Zvyšování rekrea ní atraktivity území je jedním z prost edk ke zlepšení demografického vývoje obcí, zejména t ch malých mimo suburbaniza ní regiony (rozvojové oblasti a rozvojové osy kraje). Vývoj po tu obyvatel v obcích ešeného území od r dokumentuje následující tabulka. Tab. Vývoj po tu obyvatel v obcích ešeného území po et bydlících obyvatel obec-územní celek s ítání s ítání evidence SÚ zm na abs. % eská republika ,3% Bílovice-Lutotín ,2% Brodek u Konice ,8% Bud tsko ,2% Buková ,4% echy pod Kosí em ,5% Hluchov ,2% Konice ,5% Kostelec na Hané ,2% Laškov ,0% Lipová ,0% Malé Hradisko ,2% Nám š na Hané ,5% Ochoz ,8% Olbramice ,2% P n ín ,3% P emyslovice ,1% Ptení ,1% Raková u Konice ,5% Sta echovice ,8% Stínava ,7% Stražisko ,2% Suchdol ,3% Zd tín ,0% RC 2 Konicko ,4% Bílá Lhota ,2% Bohuslavice ,8% Bouzov ,2% B ezsko ,7% Dzbel ,0% Ha ky ,1% Ha ovice ,9% Hvozd ,9% Jesenec ,7% Kladky ,8% Litovel ,3% Lou ka ,6% Ludmírov ,3% Luká ,4% M rotín ,5% Mlade ,0% Pavlov ,8% Polomí ,4% Rak vka ,8% Slav tín ,6% Vilémov ,0% 9

6 RC 3 Bouzovsko ,4% B lkovice-laš any ,6% Bukovany ,0% Dolany ,8% Domašov nad Byst icí ,0% Domašov u Šternberka ,1% Hlubo ky ,7% Hrani né Petrovice ,9% Jívová ,8% Svatý Kope ek (Olomouc) ,8% Samotišky ,1% Tové ,5% Velká Byst ice ,7% RC 4 Olomoucko-východ ,5% Dlouhá Lou ka ,4% Huzová ,4% Mutkov ,8% Oskava ,7% Paseka ,3% Šumvald ,4% RC 6 Sovinecko ,7% Hlásnice ,5% Horní Lod nice ,8% Lipina ,9% íde ,6% Šternberk ,8% RC 7 Šternbersko ,7% Bušín ,2% Drozdov ,1% Horní Studénky ,6% Hoštejn ,9% Jedlí ,5% Kosov ,0% Nemile ,1% Olšany ,7% Post elm vek ,3% Rovensko ,0% Svébohov ,3% Štíty ,0% Vyšeho í ,1% Záb eh ,8% Zborov ,2% RC 8 Záb eh - západ ,2% Bílá Voda ,5% erná Voda ,6% Kobylá nad Vidnavkou ,8% Uhelná ,2% Velká Kraš ,4% Vidnava ,9% Vl ice ,6% Žulová ,9% RC 9 Rychlebské hory ,3% Kojetín ,8% Lobodice ,9% Tova ov ,6% Troubky ,8% Uh i ice ,8% V rovany ,5% 10

7 RC 10 Kojetín-Tova ov ,9% Hranice-m sto, Valšovice ,9% Paršovice ,9% Teplice nad Be vou ,8% Týn nad Be vou ,1% RC 12 Teplicko ,5% celkem ešené území ,2% 2.3 Bydlení Na výrazné ásti území R probíhá dlouhodobý proces vzniku a rozši ování rekrea ního (lépe e eno druhého) bydlení. Druhé bydlení p itom roste v R po r neo ekávan a relativn rychleji, než první bydlení. Klasické len ní na trvalé a rekrea ní (p echodné) bydlení v sou asnosti nevyhovuje, spíše je pot ebné rozd lit hlavní (trvalé) bydlení a druhé bydlení, p i emž v obou p ípadech m že docházet k realizaci rekrea ních funkcí. K tomuto len ní sm ují i na ízení EU a p íprava s ítání obyvatel, dom a byt v r Druhé bydlení vyvolává výrazné kolísání po tu p ítomných obyvatel p edevším v rekrea ních sídlech, v závislosti na sezónním využívání druhého bydlení. Z druhého bydlení prakticky nelze vy lenit pouze rekrea ní bydlení, obzvlášt ne p i posuzování celkové zát že území. Pro r st druhého bydlení je charakteristické: Jeho historický vývoj - první za átky už p ed druhou sv tovou válkou, ale skute ný masový rozvoj nastal až v šedesátých letech 20. století. Návaznost na proces automobilizace a vzr stající mobility obyvatel - nejprve vznikalo druhé bydlení v blízkém rekrea ním zázemí m st, nap. v sousedících okresech s Prahou, v sou asnosti jsou však akceptovány dojíž kové vzdálenosti nad 1 hodinu, viz nap. vazba ešeného území na Brno. Vazba na obecný r st životní úrovn - stále v tší po et a podíl domácností v R disponuje druhým bydlením (viz následující tabulku), na druhé stran nízkop íjmové domácnosti bydlí asto v rodinných domech a na vesnicích. Zm na hodnotových preferencí - vnímání rekrea ního prost edí a kvalitního životního prost edí jako stále výrazn jší hodnoty pro stále v tší skupiny obyvatel. Ekonomická transformace zem d lské krajiny - zásadní pokles zam stnanosti v zem d lství. Fenomén individuální rekreace - p edevším výstavba soukromých rekrea ních chat v R (v období svazovaná plošným omezením, zejména omezením velikostí parcel do 400m2), vznik rozsáhlých chatoviš, t žko hledající obdobu v zahrani í. Tab. Pr m rná vybavenost domácnosti podle Statistiky rodinných ú t - rok 2000 a 2005 Domácnosti celkem podle istého pen žního p íjmu na osobu decily Rozd lení domácnosti podle p íjm - decily Nejnižší Druhý T etí tvrtý Pátý Šestý Sedmý Osmý Devátý Nejvyšší % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Vlastní bydlení - typ domu (%) Rodinný d m 50,7 47,5 38,5 38,4 36,3 38,0 36,6 40,0 30,5 31,1 44,8 46,2 34,7 41,8 42,0 34,3 41,6 37,2 35,8 27,4 11

8 Vybavenost (po et p edm t na 100 domácností) Osobní automobil 67,9 59,7 47,6 54,2 53,4 60,7 65,1 74,2 74,2 76,3 71,1 66,8 53,8 60,1 58,9 62,8 69,9 78,5 85,8 85,3 Rekrea ní objekt 2,7 4,1 9,5 13,1 14,7 11,1 12,6 17,6 17,2 20,5 4,3 5,4 12,0 10,4 14,3 13,2 13,5 14,3 18,9 19,8 Zahradní domek 2,3 4,0 3,1 3,8 3,4 3,8 5,2 3,8 5,4 5,5 2,9 3,4 3,7 3,2 6,6 4,7 5,5 5,6 4,6 5,0 ádek naho e rok 2000, dole 2005, * u nájemního bydlení pouze rok 2005 Získání údaj o ešeném území, tj. o rekrea ních celcích, je ztíženo skute ností, že definitivní výsledky s ítání obyvatel, dom a byt z r neobsahují údaje o v tšin druhého bydlení (o individuálních rekrea ních objektech, ale i o zahrádká ských chatách a jiných objektech, kde je mnohdy realizováno druhé bydlení). V následující tabulce je provedena bilance základních charakteristik ešeného území z hlediska druhého a trvalého bydlení (vlastní bilance). Zát ž území druhým bydlením je definována jako podíl po tu jednotek druhého bydlení a trvale obydlených byt. U n kterých obcí p ekra uje i 100%, v úvahu však je nutno vzít skute nost, že v R existují menší sídla i s naprostou p evahou druhého bydlení. Tab. Druhé a trvalé bydlení v ešeném území obec-územní celek trvale obydlené byty dokon ené byty druhé bydlení na 1000obyv/ neobydlené celkem rok celkem % zát že* odhad Bílovice-Lutotín , % Brodek u Konice , % Bud tsko , % Buková , % echy pod Kosí em , % Hluchov , % Konice , % Kostelec na Hané , % Laškov , % Lipová , % Malé Hradisko , % Nám š na Hané , % Ochoz , % Olbramice , % P n ín , % P emyslovice , % Ptení , % Raková u Konice , % Sta echovice , % Stínava , % Stražisko , % Suchdol , % Zd tín , % RC 2 Konicko , % Bílá Lhota , % Bohuslavice , % 12

9 Bouzov , % B ezsko , % Dzbel , % Ha ky , % Ha ovice , % Hvozd , % Jesenec , % Kladky , % Litovel , % Lou ka , % Ludmírov , % Luká , % M rotín , % Mlade , % Pavlov , % Polomí , % Rak vka , % Slav tín , % Vilémov , % RC 3 Bouzovsko , % B lkovice-laš any , % Bukovany , % Dolany , % Domašov nad Byst icí , % Domašov u Šternberka , % Hlubo ky , % Hrani né Petrovice , % Jívová , % Svatý Kope ek (Olomouc) , % Samotišky , % Tové , % Velká Byst ice , % RC 4 Olomouckovýchod 5,71 35% Dlouhá Lou ka , % Huzová , % Mutkov , % Oskava , % Paseka , % Šumvald , % RC 6 Sovinecko , % Hlásnice , % Horní Lod nice , % Lipina , % íde , % Šternberk , % RC 7 Šternbersko , % Bušín , % Drozdov , % Horní Studénky , % Hoštejn , % Jedlí , % Kosov , % Nemile , % Olšany , % Post elm vek , % 13

10 Rovensko , % Svébohov , % Štíty , % Vyšeho í , % Záb eh , % Zborov , % RC 8 Záb eh - západ , % Bílá Voda , % erná Voda , % Kobylá nad Vidnavkou , % Uhelná , % Velká Kraš , % Vidnava , % Vl ice , % Žulová , % RC 9 Rychlebské hory 1,45 21% Kojetín , % Lobodice , % Tova ov , % Troubky , % Uh i ice , % V rovany , % RC 10 Kojetín Tova ov 2,41 11% Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) , % Paršovice , % Teplice nad Be vou , % Týn nad Be vou , % RC 12 Teplicko , % celkem ešené území , *Definováno jako podíl po tu jednotek druhého bydlení a trvale obydlených byt -tj. rekrea ní zát ž území 24% Údaje o neobydlených bytech jsou k dispozici z definitivních výsledk s ítání, p itom však nelze zapomínat na jejich deklarativní charakter - nejsou zp tn kontrolovatelné, záleželo pouze na deklarujícím, co prohlásí za byt nezp sobilý k bydlení, i neobydlený byt používaný k rekreaci nebo v bec nenahlásí p í inu tzv. neobydlenosti. Uvád né po ty neobydlených byt jsou spíše podhodnoceny, mnohé prázdné byty v rodinných domcích nejsou nahlášeny. Ješt horší situace je u evidence objekt individuální rekreace, které jsou p ístupny v datech z roku 1991 nezachycují p ír stky v období do roku 2001 a neobsahují tzv. "zahradní chaty a jiné stavby ". Pro pohled na zát ž území byla proto zvolena celková kapacita druhého bydlení. Pro sou asnou praxi m žeme druhé bydlení nejjednodušeji ur it jako sou et po tu objekt individuální rekreace z r (zjednodušen 1 objekt je 1 byt) a po tu neobydlených byt z r Tyto údaje byly dále porovnány s po tem individuálních rekrea ních objekt, které obce uvedly do dotazník a s dostupnými mapovými podklady. Výsledné íslo je možno považovat za odborný odhad skute nosti, spíše však za podhodnocený dolní odhad. Problém z stává klasifikace zahradních chat a jiných objekt (nap. formáln kolaudovaných pro uskladn ní zem d lských výp stk, v elín apod. v mnohých p ípadech jsou napojeny na vodu, elekt inu, vytáp ny a jsou dlouhodob obyvatelné. Rozsah (skute ný po et 14

11 rekrea ních staveb, z toho ady nepovolených) je patrný až v p ípad podrobných pr zkum jednotlivých lokalit. Jak již bylo uvedeno, podíl po tu jednotek druhého bydlení a trvale obydlených byt je možno definovat jako rekrea ní zát ž území. Obecn pod hodnotu 100% je možno usuzovat, že rekrea ní zát ž území není nadm rná, trvalé bydlení je v obci p evažující. Extrémn zatížená rekrea ní území R vykazují hodnoty nad 200% (obce v Krkonoších, Jizerských horách a nejblíže nap. v Beskydech). Hodnocení zát že jednotlivých obcí je nutno vnímat i s ohledem na jejich charakter. Zásadní rozdíl existuje mezi obcí, kde je druhé bydlení produktem p em ny trvalého bydlení a obcí, kde je druhé bydlení dominantn tvo eno rekrea ními chatami, i v posledních letech vznikajícími rekrea ními domy, apartmánovými byty. Tyto skute n rekrea ní obce se v ešeném území vyskytuji pouze omezen (nap. v okolí Olomouce). Rekrea ní zatížení území na v tšin ešeného území vzniklo jako vedlejší produkt transformace bydlení (nap. Konicko, kde u n kolika obcí p ekra uje hodnota 100% - zejména Zd tín a Stražisko, podobn je nutno hodnotit i extrémní hodnotu u obce Mutkov). Hromadná ubytovací za ízení V následující tabulce jsou uvedeny kapacity ubytovacích za ízení zjišt né z více zdroj. V sou asnosti se nejúpln jším zdrojem pro zjišt ní kapacit ubytovacích za ízení stávají p edevším internet a dotazníky obcí. Ve srovnání s daty dostupnými z SÚ (evidence hromadných ubytovacích za ízení v R) a áste n i z dotazník na obcích jsou tímto zp sobem obvykle zjišt ny vyšší kapacity ubytování. Nap íklad p i zpracování ÚAP SO ORP Jeseník byly zjišt ny kapacity cca o 50% vyšší než v evidenci SÚ. Je možno p edpokládat, že ubytovací za ízení v n kterých p ípadech oficiáln deklarují nižší kapacity, n které nejsou v bec podchyceny. Ubytovací kapacity celkem rekrea ní zát ž území Ubytovací kapacity umíst né v území vytvá ejí jeho realiza ní p edpoklady rekreace, ale i celkovou zát ž území, která m že negativn ovlivnit zejména vlastní p írodní podmínky území, rekrea ní a obytnou atraktivitu území. Rozvoj ubytovacích kapacit je tak objektivn limitován nejen zájmy ochrany p írody, ale i vlastní obytnou a hospodá skou funkcí území. Nap íklad nadm rná koncentrace ubytovacích za ízení v n kterých krkonošských obcích zp tn snižuje hodnotu a výnosnost t chto za ízení. Pro posouzení této zát že jsou nezbytné úplné bilance ubytovacích kapacit, tzn. že nelze bilancovat pouze úzce pojaté kapacity v rámci individuální rekreace, ale využitelnost celého druhého bydlení. P írodní podmínky území vytvá ejí základní lokaliza ní p edpoklady rekreace a cestovního ruchu. V rámci Olomouckého kraje se p írodní podmínky pom rn výrazn liší. Je to dáno p edevším zna nou geomorfologickou lenitostí území, v menší mí e zalesn ností území, klimatickými i jinými podmínkami. Základní klasifikace p írodních podmínek RC byla provedena na základ vlastního expertního hodnocení (viz následující tabulku), protože dostupné hodnocení neodpovídá m ítku obcí a postrádá komplexnost. P ihlíželi jsme ke skute nosti, nakolik p írodní podmínky ovliv ují lokaliza ní p edpoklady rekreace. Obecn je nutno vnímat odlišnost p ístupu od hodnocení p írody a životního prost edí, zam ující se p edevším na stabilitu území a p írody, odrážející její jedine nost a druhovou pestrost. Z hlediska rekreace a 15

12 cestovního ruchu jsou p írodní podmínky zdrojem atraktivity nap íklad lokalizace jeskyn, rašeliništ je vnímána svou atraktivitou a potencionální návšt vností, nikoliv jako místo výskytu jedine ných rostlinných a živo išných druh. Po p ipo tení kapacit ubytovacích za ízení k druhému rekrea nímu bydlení je možno stanovit celkovou rekrea ní zát ž území, viz následující tabulku. Tab. Bilance rekrea ního využití území kapacita (p epo et l žek) p írodní rekrea ní zát ž obec-územní celek za ízení II. bydlení celkem p edpokldy l žek/obyv. l žek/km rekreace Bílovice-Lutotín ,70 52 Brodek u Konice ,29 19 Bud tsko ,37 26 Buková ,31 6 echy pod Kosí em ,21 24 Hluchov ,67 45 Konice ,44 52 Kostelec na Hané ,19 40 Laškov ,57 26 Lipová ,17 73 Malé Hradisko ,52 89 Nám š na Hané ,22 23 Ochoz ,31 18 Olbramice ,14 10 P n ín ,32 45 P emyslovice ,49 35 Ptení ,07 65 Raková u Konice ,75 36 Sta echovice ,22 18 Stínava ,01 33 Stražisko , Suchdol ,41 40 Zd tín , RC 2 Konicko ,5 0,53 44 Bílá Lhota ,34 21 Bohuslavice ,22 22 Bouzov ,69 24 B ezsko ,68 37 Dzbel ,40 14 Ha ky ,88 34 Ha ovice ,20 32 Hvozd ,66 34 Jesenec ,35 22 Kladky ,99 29 Litovel ,14 31 Lou ka ,78 26 Ludmírov ,66 26 Luká ,46 24 M rotín ,22 28 Mlade ,28 18 Pavlov ,50 13 Polomí ,51 26 Rak vka ,68 26 Slav tín ,35 14 Vilémov ,20 11 RC 3 Bouzovsko ,5 0,

13 B lkovice-laš any ,29 40 Bukovany ,48 85 Dolany ,54 56 Domašov nad Byst icí ,68 21 Domašov u Šternberka ,20 5 Hlubo ky ,44 87 Hrani né Petrovice ,46 5 Jívová ,64 24 Svatý Kope ek (Olomouc) ,19 84 Samotišky , Tové ,32 88 Velká Byst ice ,18 57 RC 4 Olomouckovýchod , ,1 Dlouhá Lou ka ,18 13 Huzová ,77 14 Mutkov ,75 29 Oskava ,49 12 Paseka ,40 22 Šumvald ,19 16 RC 6 Sovinecko ,5 0,36 15 Hlásnice ,26 17 Horní Lod nice ,21 4 Lipina ,86 12 íde ,63 16 Šternberk ,14 39 RC 7 Šternbersko ,2 0,15 26 Bušín ,56 28 Drozdov ,47 12 Horní Studénky ,55 28 Hoštejn ,17 41 Jedlí ,33 23 Kosov ,45 26 Nemile ,12 14 Olšany ,24 42 Post elm vek ,13 11 Rovensko ,16 16 Svébohov ,41 29 Štíty ,38 26 Vyšeho í ,29 17 Záb eh ,20 80 Zborov ,34 24 RC 8 Záb eh - západ ,3 0,24 37 Bílá Voda ,34 7 erná Voda ,59 36 Kobylá nad Vidnavkou ,14 6 Uhelná ,76 19 Velká Kraš ,38 14 Vidnava ,11 38 Vl ice ,32 8 Žulová ,14 13 RC 9 Rychlebské 457 2,4 hory ,30 15 Kojetín ,16 32 Lobodice ,

14 Tova ov ,15 17 Troubky ,06 6 Uh i ice ,14 10 V rovany ,13 10 RC 10 Kojetín ,5 Tova ov ,14 17 Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) , Paršovice ,11 3 Teplice nad Be vou , Týn nad Be vou ,39 29 RC 12 Teplicko ,5 0,20 76 celkem ešené území x 0,29 31 Nejvyšší rekrea ní zát ž p epo tenou na km2 území obcí vykazují obce Stražisko (koncentrace individuálních rekrea ních objekt chat v n kolika lokalitách kolem Romže), Teplice nad Be vou (lokalizace lázní), Samotíšky (p ím stská obec s malým katastrem a koncentrací chat a zahradních chatek) a Zd tín (koncentrace individuálních rekrea ních objekt, navazující na chatovišt ve Stražisku). Na záv r je nutno konstatovat, že na úrovni obcí není hodnota rekrea ního využití území tak vysoká, aby omezovala p edpoklady dalšího rozvoje individuální rekreace i ubytovacích za ízení, hranici únosnosti se blíží pouze koncentrace individuálních rekrea ních objekt v obci Hlubo ky. 2.4 Hospodá ské podmínky území Z další tabulky je patrná ekonomická aktivita obyvatel v ešeném území a zejména úrove nezam stnanosti, která dob e charakterizuje hospodá ské podmínky území. Míra nezam stnanosti byla v r výrazn nad pr m rem R v RC Rychlebské hory (extrémní hodnoty), s velkým odstupem následují RC Sovinecko, Tova ov-kojetín a Záb eh západ. Nízkou míru nezam stnanosti vykazoval RC Olomouc-východ a p ekvapiv i Konicko. Na konci roku 2009 stoupla míra nezam stnanosti v miroregionu Konicko nad 11%, výrazn nad pr m r R. Vysokou míru nezam stnanosti dopl uje i podpr m rná úrove mezd v naprosté v tšin okres Olomouckého kraje a zna ný rozsah pohybu za prací (vyjíž ka u v tšiny obcí p esahuje 50%, v n kterých p ípadech je omezena odlehlostí obcí). Pro posuzování nezam stnanosti je možno využít nap. výstupy ÚAP Olomouckého kraje, které pracují s celými mikroregiony pohybu za prací, které jsou pom rn provázané. Mimo RC Olomouc-východ je nutno všechny RC považovat za území s problémy v hospodá ském rozvoji, s nejvýrazn jšími problémy zejména u RC Rychlebské hory. Jakýkoliv rozvoj rekreace a cestovního ruchu je z hlediska posílení hospodá ských podmínek žádoucí prakticky v celém ešeném území, nejvýrazn ji v RC Rychlebské hory. 18

15 Tab. Hospodá ské podmínky území ek.aktivní nezam stnanost vyjížd jící celkem % míra dosažitelní celkem % míra za prací Bílovice-Lutotín 240 4,2% ,0% 73,3% Brodek u Konice 450 5,3% ,2% 46,2% Bud tsko 200 9,0% ,0% 65,0% Buková 139 5,0% 7 7 5,0% 78,4% echy pod Kosí em 442 2,9% ,7% 62,0% Hluchov 148 7,4% ,2% 61,5% Konice ,9% ,9% 38,8% Kostelec na Hané ,4% ,5% 60,1% Laškov 264 4,5% ,9% 65,5% Lipová 373 4,6% ,8% 60,3% Malé Hradisko 190 3,7% ,2% 72,1% Nám š na Hané 903 4,8% ,9% 62,9% Ochoz 106 3,8% ,1% 56,6% Olbramice 108 5,6% ,7% 50,9% P n ín 344 5,8% ,3% 64,5% P emyslovice 586 5,5% ,2% 66,6% Ptení 541 2,4% ,8% 50,5% Raková u Konice 82 8,5% ,9% 76,8% Sta echovice 294 3,7% ,9% 71,8% Stínava 67 4,5% ,4% 70,1% Stražisko 201 3,5% 7 8 7,5% 72,1% Suchdol 277 3,2% ,3% 80,1% Zd tín 135 3,0% 4 6 6,7% 83,0% RC 2 Konicko ,6% Bílá Lhota 522 7,5% ,5% 70,3% Bohuslavice 231 7,4% ,9% 55,8% Bouzov 740 7,3% ,1% 46,2% B ezsko 103 4,9% ,7% 76,7% Dzbel 150 3,3% 5 6 8,7% 76,7% Ha ky 41 2,4% ,6% 78,0% Ha ovice 211 1,9% 4 4 6,2% 72,5% Hvozd 335 7,8% ,2% 56,1% Jesenec 125 4,8% 6 7 7,2% 70,4% Kladky 183 4,4% ,8% 62,8% Litovel ,0% ,1% 36,7% Lou ka 96 7,3% ,9% 63,5% Ludmírov 252 9,1% ,9% 59,1% Luká 363 6,6% ,2% 57,6% M rotín 147 8,8% ,3% 66,0% Mlade 317 6,0% ,4% 54,9% Pavlov 264 8,0% ,9% 75,4% Polomí 68 4,4% ,7% 83,8% Rak vka 51 3,9% ,8% 78,4% Slav tín 81 16,0% ,5% 59,3% Vilémov 249 6,4% ,9% 57,4% RC 3 Bouzovsko ,8% B lkovice-laš any ,7% ,1% 70,6% Bukovany 198 4,5% ,1% 71,7% Dolany ,0% ,7% 69,7% Domašov nad Byst icí 244 8,2% ,0% 58,2% Domašov u Šternberka 144 8,3% ,4% 54,9% Hlubo ky ,4% ,4% 31,5% Hrani né Petrovice 72 8,3% ,0% 34,7% Jívová 284 5,6% ,7% 64,4% 19

16 Svatý Kope ek (Olomouc) ,8% ,0% 14,4% Samotišky 534 6,0% ,9% 81,1% Tové 237 3,8% ,3% 78,5% Velká Byst ice ,9% ,4% 60,0% RC 4 Olomouckovýchod ,8% Dlouhá Lou ka ,4% ,5% 50,8% Huzová 307 9,1% ,5% 35,8% Mutkov 18 0,0% ,1% 61,1% Oskava ,2% ,4% 41,2% Paseka 610 9,7% ,2% 40,3% Šumvald 865 7,5% ,0% 54,6% RC 6 Sovinecko ,0% Hlásnice 77 10,4% ,9% 67,5% Horní Lod nice ,6% ,8% 60,8% Lipina 55 9,1% ,5% 80,0% íde 77 5,2% 4 4 6,5% 76,6% Šternberk ,7% ,9% 29,4% RC 7 Šternbersko ,9% Bušín 207 4,3% ,8% 75,8% Drozdov ,3% ,2% 75,9% Horní Studénky 185 2,2% ,3% 76,2% Hoštejn 206 7,8% ,1% 62,1% Jedlí 349 3,2% ,6% 62,8% Kosov ,4% ,9% 71,2% Nemile 272 4,0% ,8% 75,0% Olšany 507 4,7% ,9% 52,5% Post elm vek ,0% ,5% 83,5% Rovensko 353 7,9% ,6% 70,5% Svébohov 213 7,5% ,9% 75,1% Štíty ,0% ,2% 32,8% Vyšeho í 98 8,2% 8 9 9,2% 78,6% Záb eh ,5% ,4% 32,1% Zborov 113 8,8% ,0% 78,8% RC 8 Záb eh - západ ,2% Bílá Voda ,2% ,7% 27,4% erná Voda ,6% ,6% 49,5% Kobylá nad Vidnavkou ,6% ,9% 51,0% Uhelná ,6% ,7% 64,0% Velká Kraš ,3% ,0% 37,0% Vidnava ,2% ,4% 46,2% Vl ice ,3% ,8% 61,4% Žulová ,6% ,5% 55,1% RC 9 Rychlebské hory ,8% Kojetín ,1% ,6% 41,2% Lobodice ,3% ,4% 48,7% Tova ov ,5% ,7% 51,0% Troubky 964 7,1% ,3% 63,7% Uh i ice ,8% ,7% 70,5% V rovany 685 5,7% ,9% 64,5% RC 10 Kojetín- Tova ov ,2% Hranice-m sto, Valšovice (Hranice) ,7% ,0% 24,0% Paršovice ,4% ,6% 73,5% Teplice nad Be vou 154 2,6% 4 4 7,1% 52,6% Týn nad Be vou ,2% ,6% 67,5% 20

17 RC 12 Teplicko ,0% celkem ešené území ,0% Záv ry : Vývoj po tu obyvatel v ešeném území je nutno považovat za mírn nep íznivý i p es mírný r st ve výhledu s tendencí ke stagnaci až poklesu po tu obyvatel (na rozdíl od celkového r stu po tu obyvatel v R). Vývoj po tu obyvatel odráží p edevším diferenciaci území podle hospodá ské atraktivity region, suburbaniza ní tendence se prosazují ve v tším rozsahu pouze v okolí krajského m sta Olomouc. Z dlouhodob jšího hlediska p edstavuje nezam stnanost ešeného území (mimo RC Olomouc-východ) jeho výrazný problém. Posílení hospodá ských podmínek území je žádoucí, zejména v oblasti rekreace a cestovního ruchu, jež dosud nemá v t chto regionech výrazn jší pozici a nevyužívá zejména existující lokaliza ní p edpoklady. Kapacity individuální rekreace, ale i ší eji pojatého druhého bydlení jsou územn diferencované, obecn však se stále nižší koncentrací než v jiných rekrea n využívaných územích R. Objekty individuální rekreace jsou koncentrovány pouze do n kolika málo obcí RC Olomouc-východ (nejvyšší koncentrace v obci Hlubo ky) a RC Konice (Stražisko, Zd tín). U RC Konicko, Sovinecko a Záb eh-západ jsou vázány spíše na transformaci bydlení než na existenci a výstavbu nových objekt (chat). Není p im en vy ešen problém evidence a vyhodnocení rekrea ního-druhého bydlení v území, který je nutno ešit v širším pojetí, než bylo v minulosti obvyklé. Tento stav vedl obvykle k podhodnocení existujících kapacit a rekrea ní zát že území rekrea ních celk. Celková rekrea ní zát ž ešeného území po zapo tení hromadných za ízení je stále pod pr m rem R, proto je možno p edpokládat, že zde existují velmi dobré podmínky pro rozší ení ubytovacích kapacit za ízení (po prov ení místních podmínek). 2.5 Charakteristika jednotlivých rekrea ních celk RC 2 Konicko Rekrea ní celek Konicko je sou ástí Bouzovské (severovýchod) a Konické vrchoviny, hranici mezi ob ma celky vytvá í eka Romže. Její za íznuté a v tšinou zalesn né údolí vytvá í atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace, podobn i další menší toky vytvá ejí z rekrea ního hlediska zajímavé místní lokality. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,5 (ve škále 1-5), tj. pr m rné podmínky. Z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je tedy pom rn vysoké. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, pr m rná výšková lenitost území a nízký stupe antropogenní transformace. Rekrea ní celek Konicko tvo í 23 velikostn r zných obcí. RC vykazuje po r mírný r st po tu obyvatel p i pom rn zna né bytové výstavb, ve vlastních Konicích po et obyvatel klesá. R st a bytovou výstavbu na sebe váže zejména Kostelec na Hané, t žící 21

18 z polohy u m sta Prost jova. Individuální rekrea ní objekty jsou koncentrovány zejména v obcích Ptení, Stražisko, Lipová a Zd tín. Ve výhledu je možno p edpokládat pokles po tu obyvatel u zna né ásti obcí, zejména u obcí s horší dopravní dostupností, a další tlak na pokles trvalého bydlení. R st druhého bydlení tak bude probíhat zejména jako d sledek zm n v oblasti trvalého bydlení, ale i novou výstavbou. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je velmi žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a rozvoj možností podnikání. RC 3 Bouzovsko Rekrea ní celek Bouzovsko je sou ástí Bouzovské vrchoviny (centrální a jižní ást) a Mírovské vrchoviny (sever území), východní okraj p echází do st edomoravské nivy s ekou Moravou. Za íznuté údolí T eb vky a zalesn ná údolí p ítok vytvá ejí atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace. Vysoké hodnocení p írodních podmínek vykazují obce Luká a Mlade s ve ejn p ístupnými jeskyn mi, p írodní atraktivitou regionálního významu. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,5 (ve škále 1-5), tj. pr m rné podmínky. Z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je tedy pom rn vysoké. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, krasové jevy v území, výšková lenitost a nízký stupe antropogenní transformace území. Rekrea ní celek Bouzovsko je pom rn velký RC, tvo ený 20 obcemi a m stem Litovel. Z hlediska sídelní struktury je území výrazn diferencováno na okolí Litovle a vlastní Bouzovsko (obce na jih a západ od Bouzova). Ob tato centra osídlení vykazují mírný r st po tu obyvatel, což je p ekvapivé. U m sta Litovle (podobná m sta vykazují obvykle pokles po tu obyvatel) se z ejm projevuje dobrá poloha vzhledem k Olomouci, u Bouzova vysoká rekrea ní atraktivita p itahuje novou bytovou výstavbu. Zna ná bytová výstavba byla v posledních letech realizována i v obci Luká (vliv atraktivních Javo í ských jeskyní). Výrazný pokles po tu obyvatel vykazují naopak obce Jesenec, Kladky a Bohuslavice. Individuální rekrea ní objekty jsou koncentrovány zejména v obcích Bouzov, Ludmírov a Hvozd. Po et obyvatel v ešeném území jako celku mírn klesá a tento vývoj bude z ejm pokra ovat. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání. RC 4 Olomoucko-východ Rekrea ní celek Olomouc-východ využívá p írodních p edpoklad Domašovské vrchoviny, ve východní ásti Kozlovské vrchoviny (jež je sou ástí Oderských vrch ). Hranici mezi ob ma celky vytvá í eka Byst ice. Její hluboce za íznuté a v tšinou zalesn né údolí vytvá í atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace. Nadmo ské výšky nep ekra ují 600 m.m. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,1 (ve škále 1-5), tj. spíše podpr m rné podmínky. P írodní podmínky rekreace vytvá í zejména zna né zalesn ní území a jeho výšková lenitost. Stupe antropogenní transformace území je vysoký, pod tlakem rozvoje funkce bydlení. U ásti obcí (Bukovany, Tové, Samotíšky, Velká Byst ice) jsou p írodní p edpoklady rekreace omezené, jde o okrajová, nástupní území RC. P ím stská poloha RC jako rekrea ního zázemí m sta Olomouc vyvolává zna nou rekrea ní zát ž území. 22

19 Rekrea ní celek Olomoucko-východ p edstavuje p ím stský rekrea ní region se zna nými projevy suburbanizace. Tato skute nost se projevuje zejména v r stu po tu obyvatel, p edevším u obcí s rozsáhlou a intenzivní bytovou výstavbou (Dolany, Samotíšky, B lkovice Laš any, Tové ). Pokles po tu obyvatel vykazují zejména Hlubo ky, v malé mí e i Hrani né Petrovice. Individuální rekrea ní objekty jsou koncentrovány v obcích Hlubo ky, Dolany, B lkovice-laš any, Jívová a Domašov nad Byst icí, v obci Hlubo ky se rozsah a koncentrace individuálních rekrea ních objekt již blíží maximální únosnosti území. Zahrádká ské osady a chatky se nacházejí ve v tšin obcí, zna nou ást je možno pojímat jako sou ást druhého bydlení. P íznivou skute ností jsou pom rn dobré hospodá ské podmínky v tšiny obcí RC (krom severovýchodu RC) a dobré dopravní spojení s Olomoucí. Ve výhledu bude v tomto RC docházet k r stu po tu obyvatel a tím i k dalšímu výraznému tlaku na rozvoj a lokalizaci druhého bydlení, což však není z hlediska zachování krajinného rázu a zamezení další antropogenní transformace území žádoucí. RC 6 Sovinecko Rekrea ní celek Sovinecko tvo í zejména území Rešovské vrchoviny a Hrab šické hornatiny (jižního okraje), na jihu území prudce p echází do Hornomoravského úvalu. Hluboce za íznutá a v tšinou zalesn ná údolí Oskavy a Oslavy vytvá ejí velmi atraktivní p írodní podmínky pro rozvoj rekreace, jsou však spíše nástupními prostory pro atraktivity situované na území Moravskoslezského kraje (Rešovské vodopády, hrad Sovinec, Jeseníky). Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,5 (ve škále 1-5), tj. pr m rné podmínky, z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je to však hodnocení pom rn vysoké. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, výšková lenitost území a nízký stupe antropogenní transformace. Je nutno zd raznit i pom rn isté ovzduší a nízkou hustotu osídlení regionu. Rekrea ní celek Sovinecko tvo í 6 obcí, s celkovým úbytkem po tu obyvatel. Intenzita nové bytové výstavby je zde nízká, vyšší je pouze v obci Paseka s pom rn dobrou polohou vzhledem k okolním m st m (Uni ov a Šternberk). Druhé bydlení (zejména rekrea ní) je koncentrováno do obcí Paseka a Huzová a naprosto dominuje v malé obci Mutkov. Problémem regionu jsou nep íznivé hospodá ské podmínky, projevující se vysokou nezam stnaností a negativn se promítající i do soudržnosti obyvatel území. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto území je velmi žádoucí, zejména s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání. Hospodá ské podmínky území jsou nep ízniv ovlivn ny návazností na region Rýma ovska. RC 7 Šternbersko Rekrea ní celek Šternbersko využívá zejména p írodních p edpoklad Nízkého Jeseníku (Domašovské a Bruntálské vrchoviny). Hluboce za íznuté údolí Sitky vytvá í rekrea n atraktivní podmínky území p ímo ve m st Šternberku. Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,2 (ve škále 1-5), tj. spíše podpr m rné podmínky. P írodní podmínky vytvá í zejména zna né zalesn ní území, hluboká údolí a zna ná výšková lenitost území. Rekrea ní celek Šternbersko tvo í ty i obce a m sto Šternberk. Pokles po tu obyvatel v tomto m st se projevuje v negativní bilanci RC i p es to, že po et obyvatel ve zbylých 23

20 obcích roste. Do ur ité míry se v t chto obcích projevují suburbaniza ní tlaky Šternberka. Intenzita bytové výstavby je v RC obecn malá. Nejvyšší váhu má funkce rekrea ní v malé obci Lipina, která vykazuje i zna ný rozvoj trvalého bydlení (promítá se zde p ím stská poloha). Mimo m sto Šternberk je vykazována vysoká míra nezam stnanosti, nep ízniv p sobí návaznost na hospodá sky slabé regiony. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace v tomto RC je velmi žádoucí s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání. RC 8 Záb eh západ Rekrea ní celek Záb eh západ je tvo en podcelky Záb ežské vrchoviny Mírovskou a Drozdovskou vrchovinou. Nadmo ské výšky výrazn ji nep ekra ují 600 m n.m. Vlastní za íznuté údolí Moravské Sázavy nevytvá í výrazn jší podmínky pro rozvoj rekreace, je intenzivn dopravn využíváno, pouze menší toky vytvá ejí z rekrea ního hlediska zajímavé místní lokality (Dolní Bušínov). Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,3 (ve škále 1-5), tzn. spíše podpr m rné podmínky. P írodní podmínky vytvá í zejména výrazné zalesn ní území a zna ná výšková lenitost území. Rekrea ní celek Záb eh západ tvo í z hlediska sídelní struktury pom rn homogenní region v návaznosti na m sto Záb eh. Pokles po tu obyvatel m sta Záb eh je rozhodujícím faktorem ovliv ujícím pokles po tu obyvatel celého RC, zna ný pokles vykazují i obce Olšany a Jedlí. V tšina obcí ( 8 z celkem 13) vykazuje r st po tu obyvatel, nejvýrazn jší je v menších obcích Kosov, Zborov a Nemile. Intenzita nové bytové výstavby není vysoká, z absolutního hlediska je koncentrována v Záb ehu, vysoké intenzity dosahuje v obci Nemile (sousedící se Záb ehem). Zna ný po et jednotek druhého bydlení je v Záb ehu, vyšší podíl vykazují Bušín a Drozdov. Druhé bydlení je v regionu pom rn rovnom rn rozloženo. Míra nezam stnanosti je nadpr m rná, nep ízniv se projevuje zejména v odlehlých menších obcích. Rozvoj cestovního ruchu a rekreace je v tomto RC velmi žádoucí s ohledem na posílení nabídky pracovních míst a možností podnikání (zejména v menších obcích). RC 9 Rychlebské hory Rekrea ní celek Rychlebské hory je sou ástí geomorfologických celk Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny. Zalesn ná údolí Rychlebských hor s nízkou intenzitou rekrea ního využití mají vysoký rozvojový potenciál. Atraktivní podmínky pro rozvoj rekreace vytvá í i v tšina území Žulovské pahorkatiny se zajímavými antropogenními tvary reliéfu (opušt né a asto i zatopené lomy po t žb, p edevším žul). Pr m rné hodnocení p írodních lokaliza ních p edpoklad rekreace v tomto území je 2,4 (ve škále 1-5), tj. pr m rné až podpr m rné podmínky, z hlediska hodnocených RC Olomouckého kraje je však pom rn vysoké. Z p írodních podmínek je nutno zd raznit i isté ovzduší a nízkou hustotu osídlení širšího regionu. Rekrea ní celek Rychlebské hory je nutno vnímat jako specifický RC, s adou problém v hospodá ských podmínkách území i soudržnosti obyvatel území; RC je sou ástí SOB 3 Jeseník-Králický Sn žník. Je tvo en menšími obcemi a vykazuje pom rn zna ný pokles po tu obyvatel jako celek i u naprosté v tšiny obcí. Intenzita nové bytové výstavby je zde nízká (výjimku p edstavuje obec Uhelná). Druhé bydlení je koncentrováno 24

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY EŠENÉHO ÚZEMÍ

2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY EŠENÉHO ÚZEMÍ 2. DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY EŠENÉHO ÚZEMÍ 2.1 Obyvatelstvo, zam stnanost a bydlení Jednou ze základních charakteristik osídlení území, promítajících se do hospodá ských podmínek a soudržnosti obyvatel území,

Více

5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA REKREACE A CESTOVNÍHO RUCHU

5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA REKREACE A CESTOVNÍHO RUCHU 5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA REKREACE A CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Charakteristika ešeného území z hlediska rekreace a cestovního ruchu ešené území zahrnuje 9 rekrea ních celk rozmíst ných v Olomouckém

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.

ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p. ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU tel./ fax : 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 Ú Z E M N A N A L Y T I C K É P O D K L A D Y p r o o b e c s r o

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji

3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji 3. Regionální rozdíly v Ústeckém kraji 3.1 Základní sídelní struktura Každé téma a každá charakteristika, kterou v této publikaci zkoumáme z hlediska regionálních rozdílů, byla a je s různou intenzitou

Více

2. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ. 2.1 Vývoj počtu obyvatel

2. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ. 2.1 Vývoj počtu obyvatel 2. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ 2.1 Vývoj počtu obyvatel Město Kuřim zaznamenalo v uplynulých 100 letech výjimečně dynamický populační vývoj, výrazně předstihující populační růst většiny měst ČR. Hlavními impulzy

Více

4. SILNI NÍ A ŽELEZNI NÍ DOPRAVA ešené území z hlediska širších dopravních vazeb Návaznost komunika ní sít jednotlivých rekrea ních celk na dopravní

4. SILNI NÍ A ŽELEZNI NÍ DOPRAVA ešené území z hlediska širších dopravních vazeb Návaznost komunika ní sít jednotlivých rekrea ních celk na dopravní 4. SILNI NÍ A ŽELEZNI NÍ DOPRAVA ešené území z hlediska širších dopravních vazeb Návaznost komunika ní sít jednotlivých rekrea ních celk na dopravní infrastrukturu sousedního území je dána p edevším polohou

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

PROFIL STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA

PROFIL STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova pro období 2007-2013 PROFIL STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA Pro strategický rozvoj statutárního města Přerova zpracovala únor 2007

Více

Tuto část Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jindřichův Hradec zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Tuto část Rozboru udržitelného rozvoje území SO ORP Jindřichův Hradec zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. PROCES 2010 Vyhodnocení změn Rozboru udržitelného rozvoje pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec od aktualizace v roce 2008 Pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ C. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (články 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného

Více

VYMEZENÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ D VODY A Ú EL PO ÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VYMEZENÍ EŠENÉHO ÚZEMÍ POUŽITÉ PODKLADY Požadavek na vypracování územních studií pro rozvojové oblasti RO1 RO7 Studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity

Více

5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P

5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P 5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P írodní p edpoklady Výjime né postavení oblasti Jeseník v rámci celé R je dáno nejen kvantitativními m ítky, tj. rozsahem území a objemem rekrea

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc OZNÁMENÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc OZNÁMENÍ č. j.: KUOK 27858/2015 SpZn: KÚOK/26876/2015/OŽPZ/861 vyřizuje: RNDr. Petr Vala tel.: 585 508 641 e-mail: p.vala@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,5% vodní plochy 1,4% lesní pozemky 38,4%

zastavěné plochy a nádvoří 1,5% vodní plochy 1,4% lesní pozemky 38,4% Rakovník Správní obvod Rakovník se rozkládá v západním cípu Středočeského kraje, kde sousedí s kraji Plzeňským a Ústeckým. Hraničí s obvody Slaný, Kladno a Beroun. Území obvodu leží na rozhraní Plzeňské

Více

ORP Lipník nad Bečvou

ORP Lipník nad Bečvou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Bečvou 1 1 Obecné

Více

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any I cesta je cílem Guus Muijzers, Evropská komise Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any Posílit d v ru prohloubit

Více

Long list ochrana životního prostředí

Long list ochrana životního prostředí Posouzení vlivů Programu územního obvodu Moravskoslezského kraje Long list ochrana životního Tabulka 1: Long list ochrana životního 1. Zvyšovat atraktivitu krajiny pro turistické využití a rekreaci. Chránit

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Domovní fond Olomouckého kraje zahrnoval podle sčítání lidu,

Více

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody

3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody 3.3 Narození, zemřelí, sňatky, rozvody Přirozená měna obyvatel je základem demografických procesů ve smyslu bilance živě narozených a zemřelých. Pokud se zaměříme na přirozený přírůstek, resp. úbytek obyvatel

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 93/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 93/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 79/10, 294/1, 295 a 299, zapsaných na LV číslo 145, katastrální území Velké Dvorce, obec Přimda, okres Tachov a ocenění jednotlivých

Více

3. V roce 1600 patřil Český Krumlov stále Rožmberkům, v roce 1690 Eggenberkům a v roce 1920 byl Český Krumlov schwarzenberským majetkem.

3. V roce 1600 patřil Český Krumlov stále Rožmberkům, v roce 1690 Eggenberkům a v roce 1920 byl Český Krumlov schwarzenberským majetkem. Úkol 1 1. časová osa 2. Poslední rožmberský vladař se potýkal s finančními problémy, kvůli těmto problémům koupil část majetku Rožmberků Rudolf II v roce 1601, po tomto roce byl tedy rozsah rožmberského

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Olomoucký kraj

Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Olomoucký kraj LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2012 SLDB 2011 Kód publikace: 02071-12 Praha, únor 2012 Č. j. : 34/2012-61 Předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Zpracoval: Ředitel odboru: Kontaktní zaměstnanec: Krajská

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

11. SOUHRN BYTOVÁ VÝSTAVBA 1997-2004 - SOUHRN 104

11. SOUHRN BYTOVÁ VÝSTAVBA 1997-2004 - SOUHRN 104 11. SOUHRN Rok 1997, který byl již druhým rokem vzestupu bytové výstavby po výrazném poklesu počtu dokončených bytů v první polovině devadesátých let, nebyl zvolen jako výchozí bod hodnoceného období náhodou.

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

+ 87,61 82,60 4,69 24,69 44,69 319, ,43 53,9

+ 87,61 82,60 4,69 24,69 44,69 319, ,43 53,9 1. Vlastník vodovodu a kanalizace : Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, Tábor, 390 02 : 260 69 539 Statutární orgán : Jednatelé spole nosti Ing. Hana Randová, Ing. Bed ich Beneš, Ing. Ji

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 2013 (výhled do roku 2016)

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 2013 (výhled do roku 2016) Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 2013 (výhled do roku 2016) Olomoucký kraj Turistické regiony JESENÍKY STŘEDNÍ MORAVA A. Analytická část Zpracovatelé: Regionální agentura

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

v tom po et % po et % po et %

v tom po et % po et % po et % 7. Domy a byty 7.1. Charakteristika domovního fondu Do celkového po tu dom jsou zahrnuty všechny domy ur ené k bydlení, objekty s byty (bytem) a za ízení bez bytu, která jsou ur ena k bydlení. Krom rodinných

Více

Analýza současného stavu a perspektiv osobní letecké dopravy v ČR

Analýza současného stavu a perspektiv osobní letecké dopravy v ČR ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky Teze k diplomové práci Analýza současného stavu a perspektiv osobní letecké dopravy v ČR Autor diplomové práce: Vedoucí

Více

Petr Jan ík - SkyLab Studentská 1771, Ostrava - Poruba tel.: 603 511 547; e-mail: petr.jancik@vsb.cz VYJÁD ENÍ KE STUDII

Petr Jan ík - SkyLab Studentská 1771, Ostrava - Poruba tel.: 603 511 547; e-mail: petr.jancik@vsb.cz VYJÁD ENÍ KE STUDII Petr Jan ík - SkyLab Studentská 1771, Ostrava - Poruba tel.: 603 511 547; e-mail: petr.jancik@vsb.cz VYJÁD ENÍ KE STUDII Modelový výpo et hladin akustického tlaku z provozu výrobního areálu pro výrobu

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ, OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH.

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ, OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH. C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ, OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH. V ÚAP je provedena analýza vybraných sledovaných jevů v

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

Dopravn inženýrské posouzení vlivu realizace bytového komplexu U Nisy

Dopravn inženýrské posouzení vlivu realizace bytového komplexu U Nisy Dopravn inženýrské posouzení vlivu realizace bytového komplexu U Nisy Objednatel: Zastoupený: SIADESIGN s.r.o. Mrštíkova 399/2a 460 01 Liberec 3 Ing. Arch. Radim Kousal Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 15-4040/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora JUDr. Karla Urbana Zahradní chata bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

2. Početnost, struktura a stáří domovního a bytového fondu

2. Početnost, struktura a stáří domovního a bytového fondu 2. Početnost, struktura a stáří domovního a bytového fondu 2.1. Početnost domovního a bytového fondu Do počtu domů jsou v SLDB 2011 zahrnuty všechny domy určené k bydlení bez ohledu na jejich obydlenost,

Více

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr.

Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. RNDr. Nabídka zastavitelných ploch pro bydlení v územních plánech obcí vliv na disparity ve fyzické dostupnosti bydlení RNDr. Milan Polednik Výchozí teze: Systém územního plánování ovlivňuje dlouhodobě nabídku

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Znalecký posudek č. 5741 181/2014

Znalecký posudek č. 5741 181/2014 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5741 181/2014 o obvyklé ceně nemovitostí bytové jednotky č. 4562/15 v budově čp. 4562 na pozemku

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VŠERUBY Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

MIKROREGION NETOLICE DÍVČICE ČÍČENICE TÝN NAD VLTAVOU

MIKROREGION NETOLICE DÍVČICE ČÍČENICE TÝN NAD VLTAVOU ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V MIKROREGIONECH JIHOČESKÉHO KRAJE MIKROREGION NETOLICE DÍVČICE ČÍČENICE TÝN NAD VLTAVOU České Budějovice, listopad 2010 Obsah 1 Analýza současné dopravní situace

Více

PŘÍLOHA EIA_P08 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO

PŘÍLOHA EIA_P08 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO PŘÍLOHA EIA_P08 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO 1. Identifika ní údaje stavby Název stavby: Rozší ení areálu IPODEC isté m sto Místo stavby: M stská ást Praha St ížkov, k. ú. St ížkov Charakter stavby:

Více

A.VĚCNÁ ČÁST III. ODTOKOVÉ POMĚRY

A.VĚCNÁ ČÁST III. ODTOKOVÉ POMĚRY A.VĚCNÁ ČÁST III. ODTOKOVÉ POMĚRY Obsah Postupové doby povodňových průtoků... 3 Tok... 3 Úsek... 3 Úvod... 3 Odtokové poměry... 3 Legislativa... 4 2 Postupové doby povodňových průtoků Tok Morava Bečva

Více

Znalecký posudek č. 3101/51/2015

Znalecký posudek č. 3101/51/2015 Znalecký posudek č. 3101/51/2015 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.87 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.121 a 3626/1 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 171/14. soudní exekutor Hradecká 3 130 00 Praha 3

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 171/14. soudní exekutor Hradecká 3 130 00 Praha 3 ZNALECKÝ POSUDEK č. 171/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p. č. 2443, LV číslo 15, katastrální území Pohořelice u Napajedel, obec Pohořelice, okres Zlín a pozemku p. č. 2545/48, 3588/1, 2588/2,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ NA ROZVOJ ÚZEMÍ

LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ NA ROZVOJ ÚZEMÍ STUDIE VLIVU VYHLÁŠENÍ OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ NA ROZVOJ ÚZEMÍ A CENU NEMOVITOSTÍ zpracováno pro Letiště Praha, a.s. květen 2009 Dlouhá 16 110 00 Praha 1 tel.fax: 222 316 470 E-mail:

Více

B 3.2. Komentář výkresu problémů k řešení v ÚPD

B 3.2. Komentář výkresu problémů k řešení v ÚPD B 3.2. Komentář výkresu problémů k řešení v ÚPD a) Komentář k vybraným územním problémům nadmístního významu b) Rámcově vymezená území se společnou územní problematikou c) Poznatky týkající se územně plánovací

Více

Regionální operační program Střední Morava. Podpora cyklostezek a Bikeparků v rámci ROP Střední Morava. Vsetín, 25. 6. 2015

Regionální operační program Střední Morava. Podpora cyklostezek a Bikeparků v rámci ROP Střední Morava. Vsetín, 25. 6. 2015 Regionální operační program Střední Morava Podpora cyklostezek a Bikeparků v rámci ROP Střední Morava Vsetín, 25. 6. 2015 Cíle ROP Střední Morava v oblasti bezmotorové dopravy výstavba regionálně významných

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

2.8 Pracovní mikroregiony

2.8 Pracovní mikroregiony 2.8 Pracovní mikroregiony Cílem následující kapitoly je snaha o přesnější zachycení skutečného rozmístění pracovních příležitostí a jejich struktury, včetně stanovení rozsahu pracovních mikroregionů, jakožto

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 5 267 km². počet obyvatel: 640 508. průměrná hustota: 122 obyv. / km². nejvyšší bod: Praděd ( 1491 m ) krajské město: Olomouc

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. rozloha: 5 267 km². počet obyvatel: 640 508. průměrná hustota: 122 obyv. / km². nejvyšší bod: Praděd ( 1491 m ) krajské město: Olomouc ZÁKLADNÍ ÚDAJE rozloha: 5 267 km² počet obyvatel: 640 508 průměrná hustota: 122 obyv. / km² nejvyšší bod: Praděd ( 1491 m ) krajské město: Olomouc poloha: leží na severu Moravy okresy: Jeseník, Šumperk,

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE. č. E/3795/2013 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. ROZPTYLOVÁ STUDIE č. E/3795/2013 Rozšíření CZT a výstavba zdroje tepla na biomasu v Budišově nad Budišovkou Zadavatel: Vypracoval: Město Budišov nad

Více

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci 1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných

Více

B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR

B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR B.1.18 Větrná elektrárna ZÁTOR B.1.18.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrná elektrárna Zátor Počet VTE: 1 Parametry VTE: výška osy rotoru: 100 m průměr rotoru: 100 m Popis lokality Katastrální

Více

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 1.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 29/2010 Sb.m.s. Obsah a text 3/2008 Sb. - poslední stav textu 3/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých ustanovení zákona č.

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Černěves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Správní oblast Kraslice

Správní oblast Kraslice Správní oblast Jedná se o menší oblast Karlovarského kraje. Tato oblast se rozkládá v severní části Karlovarského kraje. Tato oblast sousedí na severu se státní hranicí s Německem. Na východě sousedí se

Více

Znalecký posudek číslo 4541-31/15

Znalecký posudek číslo 4541-31/15 Znalecký posudek číslo 4541-31/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 621 a 624 Seč Katastrální území: Hoješín Okres: Chrudim O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku:

jsou p ipojeny v dokladové ásti dokumentace, s uvedením p íslušného vlastníka,.j. a data vydání, a to na úseku: bezpe nosti státu civilní ochrany požární ochrany další, není-li uvedeno výše....... 11. Stanoviska vlastník ve ejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp sobu napojení, vyzna ená na situa

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

HORNÍ PĚNA. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem

HORNÍ PĚNA. ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem PODKLADOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ NEŽÁRKY ČÁST 3 analýza řešení PPO obcí v povodí Nežárky přírodě blízkým způsobem HORNÍ PĚNA BŘEZEN 2011 Obsah 1 Úvodní informace 3 2 Popis

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (zjednodušený průzkum veřejného mínění) v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy Dotazník byl připraven v rámci zpracování Programu rozvoje města a většina jeho

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. Prvá část: VŠEOBECNĚ MĚSTO A JEHO REGIONY 1. Město je pouze součástí ekonomického,

Více

6. P ŠÍ TURISTIKA, CYKLOTURISTIKA 6.1 P

6. P ŠÍ TURISTIKA, CYKLOTURISTIKA 6.1 P 6. P ŠÍ TURISTIKA, CYKLOTURISTIKA 6.1 P ší turistika P ší turistika pat í v ešeném území k nejvýznamn jším rekrea ním funkcím. Díky turisticky zajímavému prost edí se zachovanou p írodou, adou p írodních

Více

SEZNAM P ÍLOH. Pr vodní zpráva Tabulka bilancí Situace. M 1:1000 P dorysy. M 1:200 Pohledy a ezy. M 1:200 Perspektivy Detail.

SEZNAM P ÍLOH. Pr vodní zpráva Tabulka bilancí Situace. M 1:1000 P dorysy. M 1:200 Pohledy a ezy. M 1:200 Perspektivy Detail. SEZNAM P ÍLOH Pr vodní zpráva Tabulka bilancí Situace. M 1:1000 P dorysy. M 1:200 Pohledy a ezy. M 1:200 Perspektivy Detail. M 1:10 Detail. M 1:10 Plakát A3 paré Model Pr vodní zpráva 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05160/12-028 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10985-73/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/16 pozemků p.č. 971/4 zastavěná plocha a nádvoří

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Znalecký posudek č. 2012/348

Znalecký posudek č. 2012/348 Znalecký posudek č. 2012/348 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/30 k nemovitostem zapsaným na LV č. 281 pro katastrální území Nová Hradečná, obec Nová Hradečná, okres Olomouc, kraj Olomoucký.

Více

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. Praha

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. Praha eské v ela ství MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. Praha 27. 1. 2011 Evropský parlament volá: Zachra me ely!!! Úmrtnost v el v Evrop neustále roste. Po et v ela se stále snižuje. Obojí p itom m že mít vážný

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 539/013/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 539/013/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 539/013/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 28, na pozemku. parc. St. 10/2. p íslušenství a pozemk. parc. St. 10/2,. parc. 24/2, k.ú. Hoštice u Vodochod, obec Vodochody, zapsáno na LV.

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více