M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti"

Transkript

1 M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci ,63 Výdaje po konsolidaci ,91 Financování ,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm - ú et 217 xxx Zú tování výdaj - ú et 218 xxx ,78 K ,36 K Výsledek - ú et 933 xxx ,58 K Výsledek hospodá ské innosti Výnosy Náklady ,1 K ,68 K Hospodá ský výsledek p ed zdan ním ,42 K Prachatice dne 4.dubna 22 Sestavil : Ing. Št pán Vyv šeno dne: Ing.Jan Bauer Starosta m sta

2 M sto Prachatice Záv re ná zpráva o hospoda ení za rok 21 Úvod Rok 21 byl rokem, ve kterém došlo k zásadní zm n v napojení rozpo tu m sta na státní rozpo et. Za al platit nový zákon o rozpo tovém ur ení daní. V souladu s tímto zákonem byl snížen podíl m sta na n kterých daních a na opak byl m stu poskytnut podíl na dani z p idané hodnoty. Obecn platí, že obce mají podíl na sdílených daních ve výši 2,59 % z objemu vybraných prost edk. Tento podíl se d lí mezi jednotlivé obce podle po tu obyvatel upravených koeficientem, který vyjad uje velikost obce. ím menší obec, tím menší koeficient p epo tu a tím menší p íjem z daní. Jako motiva ní prvek byl ponechán obcím 3% podíl výnosu dan z p íjmu fyzických osob z podnikání. Podle propo tu, který byl proveden p i sestavování rozpo tu roku 21, m l být dopad do našeho rozpo tu minusový o cca 6 mil. K. Skute nost byla pon kud jiná. V pr b hu roku došlo k propadu výb ru dan z p idané hodnoty a naopak byly výrazn vyšší dan z p íjm právnických osob. Podle informací z Ministerstva financí byl tento vývoj ovlivn n platbou ve výši 6 miliard, kterou mimo ádn odvedla jedna právnická osoba. Tento p ípad se pochopiteln nebude opakovat v roce 22. P íjmy V roce 21 byly dosaženy tyto p íjmy: Rozpo et Skute nost a) Da ové p íjmy ú tová t ída b) Neda ové p íjmy ú tová t ída c) Kapitálové p íjmy ú tová t ída d) P ijaté dotace ú tová t ída P íjmy celkem P íjmy po konsolidaci celkem Da ové p íjmy Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy Dotace Rozpo et Skute nost 2

3 P íjmy bez dan obce Da ové p íjmy Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy Dotace Rozpo et Skute nost S l o ž e n í p í j m c e l k e m D a o v é p í j m y N e d a o v é p í j m y K a p i t á l o v é p í j m y D o t a c e Složení p íjm - bez dan obce Da ové p íjmy Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy Dotace 3

4 Da ové p íjmy Da ové p íjmy obce jsou p íjmy, kterými se m sto podílí na p íjmech státního rozpo tu. ást t chto p íjm vybírají Finan ní ú ady a jako podíl na dani je p erozd lují pro jednotlivé obce. Druhou ást p íjm spravují obce formou místních a správních poplatk. Výjime né postavení má da z p íjm placená obcí, která se neodvádí do státního rozpo tu, ale proú tovává se p ímo do p íjmu m sta. S l o ž e n í d a o v ý c h p í j m D a F O z e z á v i s. i n n. D a n F O z p o d n i k á n í D a z p í j m p r. o s o b D a z n e m o v i t o s t í S p r á v n í p o p l a t k y S a n k n í p o p l a t k y M í s t n í p o p l a t k y Dan spravované státem Jak již bylo napsáno v úvodu, rozd lení t chto daní se ídí zákonem. 243/2 Sb. o rozpo tovém ur ení daní. Tento zákon zásadním zp sobem zm nil zp sob rozd lení daní. V minulých letech bylo stanoveno, že da z p íjmu fyzických osob z podnikání byla celá p íjmem obce, ve které m l podnikatel svoje bydlišt.m lo to motivovat obce ke zlepšování podmínek pro podnikání. Vedlo to však k tomu, že obce velkým da ovým poplatník m vracely ást daní formou dar za podmínek, že byly ochotni formáln p evést bydlišt do té, které obce. Tím docházelo v rámci celého státu ke zna nému snížení výnos této dan. Zákon proto upravil, že tato da bude náležet obci, ve které má podnikatel bydlišt pouze z 3 % a zbývající ást je p erozd lována celostátn. Tím se má zamezit kolísání rozpo t zejména menších obcí, které byly pln závislé na n kolika málo plátcích. Vyrovnání rozpo tových p íjm m la p inést da z p idané hodnoty, která byla za azena mezi sdílené dan. Da z p íjmu fyzických osob ze samostatné výd le né innosti Na této dani se nejvíce projevuje zm na rozpo tového ur ení daní. D a z p íjm FO ze SV Na grafu je z ejmé kolísání této dan v pr b hu minulého období i pokles zp sobený v roce 21 zm nou rozpo tového ur ení dan. 4

5 Da z p íjm fyzických osob ze závislé innosti Tato da by m la kopírovat vývoj zam stnanosti a pr m rných výd lk. V minulosti m la stoupající trend. Zlom který nastal v roce 21 souvisí s p erozd lováním daní. Byl zrušen 1% podíl na dani podle místa plátcovi pokladny a da se p erozd luje celostátn, nikoliv v rámci okresu. Da ze závislé innosti c Da z p íjm právnických osob Tato da p edstavovala v minulosti stabilní p íjem, stejn jako da ze závislé innosti. Její vliv m l novým p erozd lením poklesnout. Mimo ádná situace v platbách této dan za minulý rok však tento pokles velmi zmírnila. P edpokládáme, že v roce 22 nastane v tší pokles v této položce. Da z p íjm právnick ých os ob Da z nemovitostí Da z nemovitostí je jediná da, která náleží výlu n obci, na jejímž katastru zdan ná nemovitost leží. Obec má právo p ijmout obecn závaznou vyhlášku, která upravuje koeficienty pro výpo et této dan a tak p ímo ovliv ovat její výši. Da má stabilní pr b h v celém období.pouze v roce 1997 byly provedeny dom rky u právnických osob a dopo teny dan za zpevn ných ploch v podnicích. Se zm nou vlastnických vztah k zem d lské p d, nepatrn stoupá její výnos. 5

6 D a z n e m o v ito s tí Poplatky Správní poplatky Sou ástí da ových p íjm jsou správní poplatky a místní poplatky. Správní poplatky jsou stanoveny zákonem a jejich výši m sto nem že ovlivnit. Stát sv ením výb ru t chto poplatk p ispívá m stu na pokrytí náklad na státní správu. Nejv tší položkou ve správních poplatcích iní poplatek za povolení výherních hracích p ístroj. Z celkové ástky 2 21 tis. iní tato ást tis. K. Je t eba si uv domit, že provoz výherních hracích p ístroj je zpoplatn n i místním poplatkem. Mezi správní poplatky lze za adit i poplatky, které mají sank ní charakter. Jedná se o tyto poplatky: -Úplaty z vypoušt ní odpadních vod -Poplatky za vypoušt ní odpadních látek do ovzduší -Poplatky za ukládaní odpad -Odvody za odn tí zem d lské p dy -Poplatek za odn tí lesní p dy -Poplatek za zne iš ování životního prost edí Souhrn t chto poplatk inil v roce 21 celkem 47 tis. K. Správní poplatky

7 Místní poplatky Místní poplatky se ídí zákonem o místních poplatcích a o jejich konkrétní výši rozhoduje zastupitelstvo m sta formou obecn závazné vyhlášky. Nejv tší význam mají poplatky za využívání ve ejného prostranství, poplatky z výherních hracích p ístroj a poplatky ze ps. Místní poplatky 1.Poplatky ze ps Pobytové poplatky 4 3.Poplatek za zábor ve ejného 466 prostranství 4.Poplatek ze vstupného 39 5.Poplatky za ubytovací kapacity 57 6.Poplatky za provoz výherních hr.p ístroj 1262 V roce 22 je zaveden další místní poplatek za sb r a likvidaci komunálního odpadu. Slože ní místních poplatk Neda ové p íjmy Neda ové p íjmy m sta p edstavují úhrady za používání majetku m sta a za placené služby poskytované m stem. Vyjad ují vlastní innost m sta v rámci rozpo tového hospoda ení. Hospodá ská innost ú tovaná na nákladových a výnosových ú tech vstupuje do rozpo tu p evodem hospodá ského výsledku formou dotace.. V tšinu p íjm tvo í úhrady nájemného za pronajatý majetek m sta, p íjmy ze stravného ve školních jídelnách, p íjmy z parkovacích automat a pod. Jak vyplývá z tabulkové ásti, nejv tší položkou t chto p íjm je nájemné od Tepelného hospodá ství Prachatice s.r.o., VAK a.s., M stských les Prachatice s.r.o., Technických služeb Prachatice s.r.o. a nájemné od provozovatele skládky komunálního odpadu. Zde je na míst íci, že nájemné za skládku je tvo eno dv mi položkami, z nichž jedna z stává m stu ( isté nájemné ) a druhá ást, která je v poplatku za svoz jako investi ní podíl, se p evádí na Fond skládky, který je spole ný 7

8 pro obce, které se podílely na vybudování skládky. Tyto prost edky budou sloužit na vybudování III. etapy skládky TKO. Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy Kapitálové p íjmy jsou p íjmy m sta za zcizený majetek. Jedná se o nevratný akt, kterým klesá hodnota majetku m sta. Rozdíl proti minulým let m je dán prodejem hlasovacích práv k akciím distribu ních spole ností v minulém a p edminulém roce. V roce 21 nejv tší položku inil prodej byt a garáží v rámci výstavby III. etapy kasárna, kde souhrnná ástka za byty a garáže iní tis. K. Z pozemkových transakcí je nejv tší položkou prodej pozemku M Technice s.r.o. na pr myslové zón. Složení kapitálových p íjm Prodej pozemk 3512 Prodej nemovitostí Ost. Hmot. Majetek 328 Dary na investice 496 Ost.invest.p íjmy 1976 Kapitálové p íjmy

9 Dotace Dota ní politika státu umož uje p ístup m sta k n kolika druh m dotací: a) Dotace na innost státní správy, školství a sociální dávky b) Ú elové dotace investi ní a neinvesti ní c) Dotace od mezinárodních organizací. D o ta c e ( be z v la s tníc h pro s t e dk ) Ad a) Základní dotace v rámci souhrnného dota ního vztahu pokrývá obcím ást náklad spojených s výkonem státní správy, náklady na sociální dávky, které obec vynakládá jménem státu a nepatrnou ást náklad na školství. Ad b) Dotace získané v rámci vyhlášených program V rámci t chto program získalo m sto v roce 21 tyto dotace Položka 4116 Dotace od ú adu práce K Opravy panelových vad K III.etapa byt kasárna K Dotace úrok hypote.úv ru K ZŠ Národní-pilotní program 1 K ZŠ Národní - dotace na mzdy K Regenerace památek K Dotace na oslavy Zlaté stezky 4 K Položka 4213 Dotace na oslavy Zlaté stezky 6 K Dotace na vybudování Sb rného dvoru K Doplatek od SFŽP z roku 1996 plynofikace K Dotace byty Garnet K Položka 4216 Dotace na cyklotrasy 15 K Dotace na komunikaci ke st elnici 1 K Dotace na rekonstrukci bazénu 1 5 K ZTV Pr myslová zóna Krumlovská 734 K Položka 4111 S ítání lidu 1 4 K Ad c) Ve spolupráci s PHARE se uskute nily tyto akce: Akce k cestovnímu ruchu Slavnosti Zlaté stezky EURO 1 5 EURO 9

10 Sportovní turnaje EURO Festival duchovní hudby 1 31 EURO 65 let Libínské Sedlo 89 EURO Seminá eskon meckého porozum ní 754 EURO Seminá k odpad m 59 EURO Celkem v K K Z esko n meckého fondu budoucnosti jsme erpali na akce: 19 let J.N. Neumana 25 K Slavnosti Zlaté stezky 13 K Galerie Hajeka 5 K Je nutno íci, že nár st dotací proti roku 2 je ovlivn n zm nou financování základních škol. V roce 21 procházely našim rozpo tem podle nových rozpo tových pravidel i prost edky na mzdy ZŠ Národní a prost edky na u ební pom cky všech základních škol, které d íve hradil Okresní ú ad p ímo, nebo prost ednictvím rozpo tu školy. V roce 22 dojde k další zm n, kdy budou prost ednictvím našeho rozpo tu procházet i osobní náklady škol Vod anská a Zlatá stezka, které získaly k právní subjektivitu. 1

11 Výdaje Jak vyplývá z celkového p ehledu o rozpo tu, výdaje rostly rychleji než p íjmy Po ro v ná ní pro v o zníc h a k a pitá lo v ý c h v ý da j K a p it á lo v é B žn é V ý da je c e lk e m Obchod a cestovní ruch V rámci uvedené kapitoly byly erpány finan ní prost edky na zabezpe ení akcí propagujících m sto Prachatice v oblasti cestovního ruchu. Zejména se jednalo o uspo ádání seminá e k cestovnímu ruchu na Zlatá stezce za ú asti a podpory eské centrály cestovního ruchu, mezinárodní konferenci Setkání na Zlaté stezce, uspo ádání mezinárodního turnaje v sálové kopané, vyzna ení nau né Vyhlídkové stezky okolo Prachatic, zna ení nových cyklotras s vydáním mapy a vybudováním odpo inkových míst, zahájení turistické sezóny (Koloshow), propagaci m sta v zahrani í a v tisku, ú ast m sta na veletrzích k CR, zpracování a vydání propaga ních materiál v rámci edi ní innosti m sta a na jednotlivé akce, organizované m stem, tlumo ení, p eklady. V rámci dovybavení Informa ního centra byl po ízen nový kopírovací stroj. N které z uvedených akcí byly dotovány z prost edk Phare CBC a další ást náklad tvo í p ísp vky k dota ním titul m. 11

12 C estovní ruch Pozemní komunikace Mezi nejvýznamn jší realizované akce pat ila rekonstrukce ulic V trná, Smrková a ást ulice Pod Cvr kovem, dále to byla rekonstrukce ulice Na Vyhlídce, Ke St elnici a Pod Lázn mi (za zastávkou). Bylo rozší eno parkovišt u VZP a u polikliniky. Dále byla rekonstruována ást chodníku v ulici Krumlovská a Slámova, spojovací chodník mezi ulicí Slámova a Nemocni ní, ást chodníku u slune ních hodin, u Katastrálního ú adu a chodník mezi ulicí Rožmberskou a schodišt m na Osecké. Bylo vybudováno nové schodišt v ulici Budovatelská a bylo zrekonstruováno schodišt v ulici Národní pod.p. 1. Souvislé opravy povrch byly provedeny v ulicích Slune ná a Rožmberská. Opravy frézováním v etn nového povrchu byly provedeny na ástech komunikací v ulici Družstevní, Zahradní, Hradební, Žižkova, Nádražní, Vod anská, Pod Cvr kovem, Jablo ová, Budovatelská, nám. P átelství, eská, Na Sadech, ernohorská, Soumarská, Volovická, Horní, Liliová, SNP. Dále byly provedeny lokální opravy komunikací ve Starých Prachaticích, Ostrov, Libínském Sedle, M stské Lhotce, v Kahov a Stádlech. Rovn ž byly provedeny opravy komunikací v zahrádká ských koloniích (nad nemocnicí a na Leptá i) a drobné výspravy. Prost edky byly rovn ž erpány na údržbu a dopl ování svislého dopravního zna ení, obnovu vodorovného zna ení, na zimní údržbu místních komunikací, na projektovou dokumentaci a drobnou údržbu. Nebyly erpány prost edky na akci Cesta Lang v Kahov, nebo se nepoda ilo soudní spor mezi M stem Prachatice a panem Langem do ešit. Na zimní údržbu rovn ž nebyly erpány prost edky v plánovaném rozsahu, nebo kritický m síc prosinec p echází faktura n až do roku 22. K o m unik a c e Obslužnost území 12

13 Dopravní obslužnost území je financována ve spolupráci s Okresním ú adem Prachatice na základ uzav ených smluv. Tyto jsou ádn kontrolovány a vyhodnocovány. Obslužnost území Vodní hospodá ství pitná voda Hlavní akcí na tomto úseku byla rekonstrukce vodovodních ad a p ípojek v ulicích V trná, Smrková a ásti ulic Pod Cvr kovem, další významnou akcí byla rekonstrukce vodovodu v ulici Na Vyhlídce a p eložení ásti vodovodního adu v ulici Na Sadech, další akcí byla vým na hydrant a šoupátkových uzáv r v sídlišti Pod Lázn mi; rovn ž byly rekonstruovány šoupátkové uzáv ry v k ižovatce Jánská Zlatá stezka, Za Baštou Kasárenská, byly dopln ny hydranty v areálu bývalých kasáren a p eložena ást vodovodního adu v ulici Hradební. Rovn ž bylo rekonstruováno p epadové potrubí z VDJ na Lázních. Byla vybudována elektrop ípojka do VDJ Fefry a oprava ásti vodovodu v ulici Krumlovská. Prost edky byly rovn ž erpány na projektovou dokumentaci (PD) a geometrická zam ení vodovodních za ízení. Pitná voda Vodní hospodá ství - kanalizace Nejvýznamn jší akcí byla rekonstrukce ásti kanaliza ního sb ra e v ulici Hradební a Na Vyhlídce a pod novým parkovišt m u VZP. Bylo vym n no ultrazvukové m ení nátoku na OV. Byly provedeny opravy deš ové kanalizace v Ostrov. Prost edky byly rovn ž erpány na PD na první etapu sb ra e C u nádraží D. Nejv tší ást prost edk byla erpána na dotaci sto ného pro ob any. 13

14 Kanalizace Vodní toky Prost edky byly erpány na protipovod ová opat ení ve Starých Prachaticích, v Ostrov a v Mlýnské ulici, dále na išt ní Hul rybníka a stok v Ostrov a na Kandlov Mlýn. Údržba vodních tok lll Mate ské školy Z rozpo tu 4855 tis.k na rok 21 bylo k vy erpáno 4734 tis. K,tj. 97,52 %. Údržba budov a opravy se provedly p evážn v letních m sících, v dob uzav ení školek a vznikla úspora p i realizaci oplocení MŠ eská., v MŠ Zahradní bylo realizováno herní centrum. Rovn ž tak b žná údržba (malby,opravy topení atd.). Provozní náklady byly použity úm rn pot ebám provozu škol. 14

15 Mate ské školky Po ty d tí ve školkách ll3 Základní školy M sto Prachatice zajiš ovalo provoz t ech základních škol, z nichž jedna škola v Národní ulici m la právní subjektivitu. Náklady na tuto školu jsou poskytovány z rozpo tu m sta formou p ísp vku na innost p ísp vkové organizace. Ostatní dv školy. Základní škola ve Vod anské ulici a Základní škola Zlatá stezka, získaly právní subjektivitu od roku 22. Provozní náklady v ZŠ Vod anská a ZŠ Zlatá stezka byly erpány na b žný provoz ve školách. V roce 21 byla provedena rekonstrukce a oprava hospodá ského a školního dvora v ZŠ Zlatá stezka. V jarních a letních m sících se pokra ovalo v malbách dalších t íd a chodeb. V ZŠ Vod anská byla provedena nová p ístavba šaten a dalšího provozního zázemí v etn rekonstrukce stávající chodby v suterénu školy. V ZŠ Národní byla provedena oprava st echy na dalším pavilonu. Tato oprava byla financována z prost edk právního subjektu. 15

16 Základní školy Po ty žák Vod anská Zlatá stezka Národní Pr m rný výdaj z rozpo tu na jednoho žáka se zapo tením p íjm školní jídelny Vod anská Zlatá stezka Národní

17 3l4l Školní jídelny Od za átku roku 21 bylo v provozu šest školních jídelen. T i p i základních školách a t i v mate ských školách. Provoz jedné jídelny je zajišt n v rámci školy s právní subjektivitou (Národní).P t jídelen pracovalo jako zálohové organizace. Ve dvou školních jídelnách základních škol se stravují i cizí strávníci.va ením ob d pro cizí je využívána kapacita kuchyní a možnost zam stnat plný po et pracovních sil. Z rozpo tu provozních náklad ve výši tis. K bylo ke dni 3l bylo vy erpáno tis. K. Z investi ních prost edk byla po ízena nová pánev ŠJ eská z d vodu, že p vodní pánev byla již neopravitelná.tato položka nebyla v návrhu rozpo tu.k navýšení náklad došlo z d vodu nár stu cen. 8 Školní jídelny Kino Finan ní prost edky byly erpány na provoz stálého kina v kinokavárn hotelu Park a na provoz a údržbu letního kina, které provozuje KIS. V rámci údržby letního kina byla v letošním roce dokon ena oprava obvodové zdi, WC, st echy a okap u promítací kabiny. Kino Knihovna M sto Prachatice z této položky dotuje provoz Okresní knihovny Prachatice dle stanoveného platebního kalendá e a p ísp vek na knižní fond. V roce 21 byla provedena oprava elektroinstalace budovy p. 71 a provedena nová malba. 17

18 Knihovna Kultura jinde neuvedená Nejvyšší položka je erpána jako p ísp vek na provoz KIS Prachatice, který zahrnuje provoz samotné p ísp vkové organizace, v. Informa ního centra, galerie Dolní Brána, nové galerie O.H.Hajeka. P ísp vek je poskytován podle schváleného platebního kalendá e. Vedle tohoto p ísp vku byla z této položky KIS Prachatice poskytnuta ú elová dotace na zabezpe ení oslav Zlaté stezky s tím, že byla v p íjmové ásti rozpo tu M sta Prachatice vyvážena p ísp vky z dota ních titul, finan ními a v cnými sponzorskými dary. Další náklady byly hrazeny na organizaci a zabezpe ení akcí po ádaných M stem Prachatice Ples m sta, Setkání starost Práche ska, Slavnosti solné Zlaté stezky, Oslavy 65 let Libínského Sedla, Pálení arod jnic, B h míru, Oslavy osvobození, Oslavy 19. výro í narození sv. Jana Neumanna, Den veterán, Dny duchovní hudby, Euroforest, Prachatická sekera, Dny evropského d dictví, Setkání kulturních spolk, Otev ení brány do pekla, P íjezd paní Zimy, Silvestr atd. Dále byly z této položky erpány prost edky na po ízení a provoz váno ní výzdoby m sta, po ízení nového sv telného pultu do m stského divadla a na b žnou údržbu a opravy kulturních za ízení a to zejména v galerii Dolní Brána - vým na záv sného za ízení a osv tlení, vým na akumula ních kamen, malování galerie, klempí ské práce, po ízení výv sní sk í ky, dále pak vým na PVC v divadle. Finan ní prost edky byly také vynaloženy na propaga ní materiály, na další innosti nap. tlumo ení, pobyt zahrani ních delegací atd. Dále bylo financováno vedení kroniky m sta. N které akce byly po ádány za finan ní spoluú asti PHARE. Kultura j.n Kultura památky I v roce 21 se m sto Prachatice úsp šn zapojilo do Programu regenerace MPR a MPZ. P ísp vky získané na m stské i soukromé objekty od ministerstva kultury inily 5.24 tis K. M sto vstoupilo do programu t mito objekty: 18

19 Hradby v Zahradní ulici statické zajišt ní a opravu hradební zdi provedla stavební firma p. Jirouška ve vzorné kvalit a naprosto perfektn i z hlediska památkové ochrany. Sou ástí akce byl archeologický pr zkum, který op t posunul dop edu poznání hradebního systému. p. 184 Kulturní centrum O.H.Hajeka Ve spolupráci s prof.hajekem byla otev ena stálá galerie tohoto význa ného um lce. Obrazy a sochy v noval prof. Hajek náklady spojené s dopravou a adaptaci objektu p. 184 hradilo m sto. p. 9 restaurování sgrafit na fasád Národního domu Provedené zpevn ní a restaurátorská obnova sgrafitových výjev ve vysoké kvalit. Sou ástí akce bylo též odstran ní památká sky problematických novodobých dopl k. Mimo program regenerace byla provedena obnova dalších kulturních památek: Patriarcha oprava výklenkových kapli ek Kaple Oseky údržbové práce na kapli Slune ní hodiny restaurátorská oprava nejv tších slune ních hodin ve st ední Evrop Výzdoba Radni ního sálu akce bude dokon ena v roce 22. Jedná se o tapiserii autor Mgr. Kunešová. 8 Obnova památek T lovýchova Jednou z hlavních položek je p ísp vek na innost Sportovního za ízení s.r.o., který je erpán podle schváleného platebního kalendá e. Druhou nejv tší položkou jsou finan ní prost edky ur ené na investi ní akce ve sportovním areálu v roce 21 rekonstrukci strojovny plaveckého bazénu. Z této položky byly dále vy erpány finan ní prost edky na výstavbu, úpravu a opravu sportoviš, d tských h iš a pískoviš opravy stávajícího za ízení v ulici Italská, nám. P átelství, eská, nov instalovaný mobiliá pro nejmenší v ul. Krumlovská, Lesní, Pod Hradbami, Smrková, Vokova, Staré Prachatice, osazení nového mobiliá e pro volný as d tí a mládeže a vým na a dopln ní písku v d tských pískovištích. Dále bylo z finan ních prost edk po ízeno 8 stojan na kola. 19

20 T lovýchova Využití volného asu V rámci této položky byl poskytnut p ísp vek na innost Krizového centra Prachatice, p ísp vky kulturním a spole enským spolk m, které spolupracují v pr b hu roku s M stem Prachatice a KIS a podílí se na akcích, které jsou ve m st organizovány. Dále byly prost edky použity pro organizování akcí pro využití volného asu d tí a mládeže ve m st nap. turnaj v kopané, odbíjené, košíkové, hokejbalový turnaj, turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj, ertovský trojboj, b h na lyžích. M sto Prachatice zainteresovala místní školy k organizování mimoškolních turnaj a stalo se spolupo adatelem uvedených akcí. Další akcí organizovanou M stem v rámci využití volného asu d tí a mládeže bylo zorganizování váno ních sout ží výzdoba váno ních strom a výroba betlém Bytové hospodá ství Nejvýznamn jší a nejradikáln jší akcí na tomto úseku bylo dokon ení výstavby 45 b.j. v areálu bývalých kasáren, dále rekonstrukce bývalého hotelu Garnet na bytový d m o 21 b.j. Usnesením zastupitelstva byla odložena plánovaná rekonstrukce p. 12 a prost edky byly p esunuty na akci výstavba obytného domu Garnet. Další velkou akcí bylo odstran ní panelových vad a zateplení.p v Italské ulici. V rámci regenerace m stské památkové rezervace byly rekonstruovány fasády v etn oken a vrat v.p. 115 a 116 v ulici Dlouhá a.p. 11 na Velkém nám stí. Zna ná ást prost edk byla rovn ž erpána na PD na Štodvín, na bytový d m v Národní ulici a na rekonstrukci Garnetu. Dále byly prost edky použity na správu bytového fondu, na správu objektu dolních kasáren a na úhradu ztráty dom s pe ovatelskou službou na Skalce a v ulici SNP. Rovn ž byly erpány prost edky na ostatní služby p i st hování a vyklízení Štodvína, bourání do asn neobsazených prostor apod. Mírné p e erpání rozpo tových prost edk bylo ovlivn no nezaú továním rozpo tové zm ny dotace od MK na MPR Bydlení

21 3631 Ve ejné osv tlení Nejvýznamn jší akcí v této oblasti bylo rozší ení VO v ulicích Kasárenská Hradební Za Baštou, další významnou akcí byla instalace VO na Skalce a rekonstrukce VO v ulici Borová. Z dalších akcí to bylo dopln ní sv telných bod v ulici Pod Lázn mi, Rožmberské, ve Št pán in parku, ve Zvolenské a v Podolí. Rovn ž byly provedeny p ekládky jednotlivých sloup VO na nám. P átelství a v ulici Budovatelská, na k ižovatce u autobusového nádraží byla vym n na osv tlovací t lesa. Další finan ní prost edky byly erpány v rámci mandátní smlouvy s TS s.r.o., tj. za b žnou údržbu a opravy rozvod ve ejného osv tlení, revize a platby za spot ebovanou elektrickou energii. 4 Ve ejné osv tlení Poh ebnictví Prost edky byly erpány na správu h bitova v Prachaticích a na Libínském Sedle. Byla zpracována PD na rekonstrukci cest na h bitov v Prachaticích. V rámci údržby byla opravena ást h bitovní zdi a rekonstruováno bylo schodišt nad pietní síní. P i údržb zelen bylo provedeno p evážn kácení poškozených strom a pro ezávky ostatní zelen. V ostatní údržb byly opraveny lavi ky, nainstalována informa ní sk í ka, zrekonstruován box na odpad a další drobné údržbové práce. Finan ní prost edky byly dále erpány za spot ebu vody, elektrické energie a odvoz odpadu. Poh ebnictví Zásobování teplem Hlavní akcí na tomto úseku byla rekonstrukce VS IV z parního na horkovodní systém. S touto akcí souviselo i propojení horkovodního potrubí z p edávací stanice. Zbylé prost edky byly erpány na PD na horkovodní potrubí ke Štodvínu, k plánovanému bytovému domu v Národní, dále na rekonstrukci horkovodu mezi VS Skalka a šachtou pod prodejnou Chalupa Zeman. Dále na studii p estavby kotelny na horkovodní provoz a na zakrytí nadzemního horkovodu a na digitální zam ení horkovod. 21

22 Zásobování teplem Územní plánování Byla zpracována Studie dostavby Sídlišt na Šibeni ním vrchu (mezi stávajícím sídlišt m a Husineckou ulicí) a projednávána s orgány státní správy i ob any. Koncept zm n a dopl k územního plánu Prachatic byl zpracován a je v sou asné dob projednáván. Digitální technická mapa Prachatic nebyla realizována v roce 21 z d vodu obstrukcí ze strany správc sítí p i sepisování smlouvy o spolupráci. Akce je p esunuta na rok 22. Územní plán centrální zóny bude realizován rovn ž v roce 22 nebo podkladem pro zpracování je práv digitální technická mapa. Územní plánování Komunální služby jinde neuvedené Finan ní prost edky byly použity na nákup a instalaci odpadkových koš, na provoz a údržbu ve ejných WC, na opravu venkovních zídek a ostatní drobné architektury a mobiliá e, na úpravu prostranství za.p. 86 ve Slámov ulici, ve skladu piva, v Mlýnské ulici, ke h bitovu, Na Vyhlídce, v Liliové ulici, v kasárnách pod nástupišt m, za garážemi nad.p. 555, v ulici V trná a Budovatelská, v Perlovicích, v Ostrov a p ed OC Libín. Bylo opraveno zábradlí ve Št pán in parku a na Skalce, zhotovena nájezdová rampa na skládce Leptá, opravena st echa objektu hasi ské zbrojnice na Libínském Sedle, dopln n a opraven mobiliá v osadách v etn elektrické zvon ní v kapli kách. Dále byly prost edky erpány na provoz charity, deratizaci ve ejných prostranství, na vodné a sto né v kašn, fontánkách a ve ejných WC. Z uvedených prost edk bylo po ízeno základní pracovní vybavení pro innost ve ejn prosp šných služeb. Rovn ž bylo opraveno h išt v Národní ulici a p ipraveny informa ní cedule sm rového orienta ního systému. 22

23 Komunální služby Sb r a svoz komunálního odpadu Finan ní prost edky byly erpány na svoz a likvidaci odpad z odpadkových koš, išt ní popelnicových box, likvidaci odpadu z išt ní m sta a likvidaci odpadu z ve ejné zelen v etn pro ezávek. Prost edky jsou erpány pr b žn na základ mandátní smlouvy s TS, s.r.o. Prachatice. Odbor SSAŽP zajiš oval v rámci tohoto paragrafu tyto innosti: Na skládce Leptá byl proveden pravidelný monitoring v dubnu letošního roku. Byla provedena úprava plochy areálu rozhrnutí zeminy a vykácení náletových d evin. Z d vodu nep ízn po así nebyly dokon eny úpravy vjezdu, zhotovení vrat a oprava oplocení u vjezdu. Nevy erpané finan ní prost edky byly p esunuty do roku 22. Likvidace erných skládek byla ešena pr b žn, úklid n kterých byl provád n ve spolupráci s M stskou policií, která dohlížela na ob any odsouzené k ve ejn prosp šným pracem. Stále problematické jsou lokality garáží, da í se nám dob e komunikovat pouze s lokalitou garáží na Osecké, kde si uklízí sami majitelé. V listopadu byla objevena erná skládka v zahrádká ské osad Leptá, na míst kde p vodn byl jen rostlinný materiál, tato skládka dosud nebyla do ešena. Sb r a svoz komunálních odpad Sb r a svoz ostatních odpad Separovaný sb r - sklo, papír Odvoz odpadu probíhal 1x m sí n p i napln ní kontejneru ze 2/3 a více. U skla nejsou problémy s p epl ováním kontejner, pouze dochází k míšení s plasty v p ípad, že jsou kontejnery na plasty plné. Dochází k p epl ování kontejner s papírem a papírový odpad se hromadí u kontejner, 23

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap.

kap. 09 - lesy 1037 celospolečenská funkce lesů 2111 příjmy z poskytování služeb 55 720 zisk ze Sdružení lesů Benešovska celkem kap. Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2007 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 479 676 opravy vodovodních vedení 6121 budovy, haly, stavby 555 000 filtr VDJ

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8

R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y N A R O K 2 0 0 8 0000 0000 1111 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. 1.300.000,-- 0000 0000 1112 0000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 687.000,-- 0000 0000 1113

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav.

Výdaje 2004. Návrh rozpočtu 2004. Nákup materiálu. Nákup služeb j.n. 260 220 fa protahování Opravy a. Výdaje na doprav. Návrh rozpočtu 24 Page 1 Výdaje 24 Položka PAR Název paragrafu Název položky Zimní údržba Zdravá MŠ 2212 Zimní údržba 2219 Komunikace 2221 591 2.Návrh rozpočtu 24 Poznámka Návrhy nezařazené 2 asf.drť,7štěrk,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více