M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti"

Transkript

1 M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci ,63 Výdaje po konsolidaci ,91 Financování ,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm - ú et 217 xxx Zú tování výdaj - ú et 218 xxx ,78 K ,36 K Výsledek - ú et 933 xxx ,58 K Výsledek hospodá ské innosti Výnosy Náklady ,1 K ,68 K Hospodá ský výsledek p ed zdan ním ,42 K Prachatice dne 4.dubna 22 Sestavil : Ing. Št pán Vyv šeno dne: Ing.Jan Bauer Starosta m sta

2 M sto Prachatice Záv re ná zpráva o hospoda ení za rok 21 Úvod Rok 21 byl rokem, ve kterém došlo k zásadní zm n v napojení rozpo tu m sta na státní rozpo et. Za al platit nový zákon o rozpo tovém ur ení daní. V souladu s tímto zákonem byl snížen podíl m sta na n kterých daních a na opak byl m stu poskytnut podíl na dani z p idané hodnoty. Obecn platí, že obce mají podíl na sdílených daních ve výši 2,59 % z objemu vybraných prost edk. Tento podíl se d lí mezi jednotlivé obce podle po tu obyvatel upravených koeficientem, který vyjad uje velikost obce. ím menší obec, tím menší koeficient p epo tu a tím menší p íjem z daní. Jako motiva ní prvek byl ponechán obcím 3% podíl výnosu dan z p íjmu fyzických osob z podnikání. Podle propo tu, který byl proveden p i sestavování rozpo tu roku 21, m l být dopad do našeho rozpo tu minusový o cca 6 mil. K. Skute nost byla pon kud jiná. V pr b hu roku došlo k propadu výb ru dan z p idané hodnoty a naopak byly výrazn vyšší dan z p íjm právnických osob. Podle informací z Ministerstva financí byl tento vývoj ovlivn n platbou ve výši 6 miliard, kterou mimo ádn odvedla jedna právnická osoba. Tento p ípad se pochopiteln nebude opakovat v roce 22. P íjmy V roce 21 byly dosaženy tyto p íjmy: Rozpo et Skute nost a) Da ové p íjmy ú tová t ída b) Neda ové p íjmy ú tová t ída c) Kapitálové p íjmy ú tová t ída d) P ijaté dotace ú tová t ída P íjmy celkem P íjmy po konsolidaci celkem Da ové p íjmy Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy Dotace Rozpo et Skute nost 2

3 P íjmy bez dan obce Da ové p íjmy Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy Dotace Rozpo et Skute nost S l o ž e n í p í j m c e l k e m D a o v é p í j m y N e d a o v é p í j m y K a p i t á l o v é p í j m y D o t a c e Složení p íjm - bez dan obce Da ové p íjmy Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy Dotace 3

4 Da ové p íjmy Da ové p íjmy obce jsou p íjmy, kterými se m sto podílí na p íjmech státního rozpo tu. ást t chto p íjm vybírají Finan ní ú ady a jako podíl na dani je p erozd lují pro jednotlivé obce. Druhou ást p íjm spravují obce formou místních a správních poplatk. Výjime né postavení má da z p íjm placená obcí, která se neodvádí do státního rozpo tu, ale proú tovává se p ímo do p íjmu m sta. S l o ž e n í d a o v ý c h p í j m D a F O z e z á v i s. i n n. D a n F O z p o d n i k á n í D a z p í j m p r. o s o b D a z n e m o v i t o s t í S p r á v n í p o p l a t k y S a n k n í p o p l a t k y M í s t n í p o p l a t k y Dan spravované státem Jak již bylo napsáno v úvodu, rozd lení t chto daní se ídí zákonem. 243/2 Sb. o rozpo tovém ur ení daní. Tento zákon zásadním zp sobem zm nil zp sob rozd lení daní. V minulých letech bylo stanoveno, že da z p íjmu fyzických osob z podnikání byla celá p íjmem obce, ve které m l podnikatel svoje bydlišt.m lo to motivovat obce ke zlepšování podmínek pro podnikání. Vedlo to však k tomu, že obce velkým da ovým poplatník m vracely ást daní formou dar za podmínek, že byly ochotni formáln p evést bydlišt do té, které obce. Tím docházelo v rámci celého státu ke zna nému snížení výnos této dan. Zákon proto upravil, že tato da bude náležet obci, ve které má podnikatel bydlišt pouze z 3 % a zbývající ást je p erozd lována celostátn. Tím se má zamezit kolísání rozpo t zejména menších obcí, které byly pln závislé na n kolika málo plátcích. Vyrovnání rozpo tových p íjm m la p inést da z p idané hodnoty, která byla za azena mezi sdílené dan. Da z p íjmu fyzických osob ze samostatné výd le né innosti Na této dani se nejvíce projevuje zm na rozpo tového ur ení daní. D a z p íjm FO ze SV Na grafu je z ejmé kolísání této dan v pr b hu minulého období i pokles zp sobený v roce 21 zm nou rozpo tového ur ení dan. 4

5 Da z p íjm fyzických osob ze závislé innosti Tato da by m la kopírovat vývoj zam stnanosti a pr m rných výd lk. V minulosti m la stoupající trend. Zlom který nastal v roce 21 souvisí s p erozd lováním daní. Byl zrušen 1% podíl na dani podle místa plátcovi pokladny a da se p erozd luje celostátn, nikoliv v rámci okresu. Da ze závislé innosti c Da z p íjm právnických osob Tato da p edstavovala v minulosti stabilní p íjem, stejn jako da ze závislé innosti. Její vliv m l novým p erozd lením poklesnout. Mimo ádná situace v platbách této dan za minulý rok však tento pokles velmi zmírnila. P edpokládáme, že v roce 22 nastane v tší pokles v této položce. Da z p íjm právnick ých os ob Da z nemovitostí Da z nemovitostí je jediná da, která náleží výlu n obci, na jejímž katastru zdan ná nemovitost leží. Obec má právo p ijmout obecn závaznou vyhlášku, která upravuje koeficienty pro výpo et této dan a tak p ímo ovliv ovat její výši. Da má stabilní pr b h v celém období.pouze v roce 1997 byly provedeny dom rky u právnických osob a dopo teny dan za zpevn ných ploch v podnicích. Se zm nou vlastnických vztah k zem d lské p d, nepatrn stoupá její výnos. 5

6 D a z n e m o v ito s tí Poplatky Správní poplatky Sou ástí da ových p íjm jsou správní poplatky a místní poplatky. Správní poplatky jsou stanoveny zákonem a jejich výši m sto nem že ovlivnit. Stát sv ením výb ru t chto poplatk p ispívá m stu na pokrytí náklad na státní správu. Nejv tší položkou ve správních poplatcích iní poplatek za povolení výherních hracích p ístroj. Z celkové ástky 2 21 tis. iní tato ást tis. K. Je t eba si uv domit, že provoz výherních hracích p ístroj je zpoplatn n i místním poplatkem. Mezi správní poplatky lze za adit i poplatky, které mají sank ní charakter. Jedná se o tyto poplatky: -Úplaty z vypoušt ní odpadních vod -Poplatky za vypoušt ní odpadních látek do ovzduší -Poplatky za ukládaní odpad -Odvody za odn tí zem d lské p dy -Poplatek za odn tí lesní p dy -Poplatek za zne iš ování životního prost edí Souhrn t chto poplatk inil v roce 21 celkem 47 tis. K. Správní poplatky

7 Místní poplatky Místní poplatky se ídí zákonem o místních poplatcích a o jejich konkrétní výši rozhoduje zastupitelstvo m sta formou obecn závazné vyhlášky. Nejv tší význam mají poplatky za využívání ve ejného prostranství, poplatky z výherních hracích p ístroj a poplatky ze ps. Místní poplatky 1.Poplatky ze ps Pobytové poplatky 4 3.Poplatek za zábor ve ejného 466 prostranství 4.Poplatek ze vstupného 39 5.Poplatky za ubytovací kapacity 57 6.Poplatky za provoz výherních hr.p ístroj 1262 V roce 22 je zaveden další místní poplatek za sb r a likvidaci komunálního odpadu. Slože ní místních poplatk Neda ové p íjmy Neda ové p íjmy m sta p edstavují úhrady za používání majetku m sta a za placené služby poskytované m stem. Vyjad ují vlastní innost m sta v rámci rozpo tového hospoda ení. Hospodá ská innost ú tovaná na nákladových a výnosových ú tech vstupuje do rozpo tu p evodem hospodá ského výsledku formou dotace.. V tšinu p íjm tvo í úhrady nájemného za pronajatý majetek m sta, p íjmy ze stravného ve školních jídelnách, p íjmy z parkovacích automat a pod. Jak vyplývá z tabulkové ásti, nejv tší položkou t chto p íjm je nájemné od Tepelného hospodá ství Prachatice s.r.o., VAK a.s., M stských les Prachatice s.r.o., Technických služeb Prachatice s.r.o. a nájemné od provozovatele skládky komunálního odpadu. Zde je na míst íci, že nájemné za skládku je tvo eno dv mi položkami, z nichž jedna z stává m stu ( isté nájemné ) a druhá ást, která je v poplatku za svoz jako investi ní podíl, se p evádí na Fond skládky, který je spole ný 7

8 pro obce, které se podílely na vybudování skládky. Tyto prost edky budou sloužit na vybudování III. etapy skládky TKO. Neda ové p íjmy Kapitálové p íjmy Kapitálové p íjmy jsou p íjmy m sta za zcizený majetek. Jedná se o nevratný akt, kterým klesá hodnota majetku m sta. Rozdíl proti minulým let m je dán prodejem hlasovacích práv k akciím distribu ních spole ností v minulém a p edminulém roce. V roce 21 nejv tší položku inil prodej byt a garáží v rámci výstavby III. etapy kasárna, kde souhrnná ástka za byty a garáže iní tis. K. Z pozemkových transakcí je nejv tší položkou prodej pozemku M Technice s.r.o. na pr myslové zón. Složení kapitálových p íjm Prodej pozemk 3512 Prodej nemovitostí Ost. Hmot. Majetek 328 Dary na investice 496 Ost.invest.p íjmy 1976 Kapitálové p íjmy

9 Dotace Dota ní politika státu umož uje p ístup m sta k n kolika druh m dotací: a) Dotace na innost státní správy, školství a sociální dávky b) Ú elové dotace investi ní a neinvesti ní c) Dotace od mezinárodních organizací. D o ta c e ( be z v la s tníc h pro s t e dk ) Ad a) Základní dotace v rámci souhrnného dota ního vztahu pokrývá obcím ást náklad spojených s výkonem státní správy, náklady na sociální dávky, které obec vynakládá jménem státu a nepatrnou ást náklad na školství. Ad b) Dotace získané v rámci vyhlášených program V rámci t chto program získalo m sto v roce 21 tyto dotace Položka 4116 Dotace od ú adu práce K Opravy panelových vad K III.etapa byt kasárna K Dotace úrok hypote.úv ru K ZŠ Národní-pilotní program 1 K ZŠ Národní - dotace na mzdy K Regenerace památek K Dotace na oslavy Zlaté stezky 4 K Položka 4213 Dotace na oslavy Zlaté stezky 6 K Dotace na vybudování Sb rného dvoru K Doplatek od SFŽP z roku 1996 plynofikace K Dotace byty Garnet K Položka 4216 Dotace na cyklotrasy 15 K Dotace na komunikaci ke st elnici 1 K Dotace na rekonstrukci bazénu 1 5 K ZTV Pr myslová zóna Krumlovská 734 K Položka 4111 S ítání lidu 1 4 K Ad c) Ve spolupráci s PHARE se uskute nily tyto akce: Akce k cestovnímu ruchu Slavnosti Zlaté stezky EURO 1 5 EURO 9

10 Sportovní turnaje EURO Festival duchovní hudby 1 31 EURO 65 let Libínské Sedlo 89 EURO Seminá eskon meckého porozum ní 754 EURO Seminá k odpad m 59 EURO Celkem v K K Z esko n meckého fondu budoucnosti jsme erpali na akce: 19 let J.N. Neumana 25 K Slavnosti Zlaté stezky 13 K Galerie Hajeka 5 K Je nutno íci, že nár st dotací proti roku 2 je ovlivn n zm nou financování základních škol. V roce 21 procházely našim rozpo tem podle nových rozpo tových pravidel i prost edky na mzdy ZŠ Národní a prost edky na u ební pom cky všech základních škol, které d íve hradil Okresní ú ad p ímo, nebo prost ednictvím rozpo tu školy. V roce 22 dojde k další zm n, kdy budou prost ednictvím našeho rozpo tu procházet i osobní náklady škol Vod anská a Zlatá stezka, které získaly k právní subjektivitu. 1

11 Výdaje Jak vyplývá z celkového p ehledu o rozpo tu, výdaje rostly rychleji než p íjmy Po ro v ná ní pro v o zníc h a k a pitá lo v ý c h v ý da j K a p it á lo v é B žn é V ý da je c e lk e m Obchod a cestovní ruch V rámci uvedené kapitoly byly erpány finan ní prost edky na zabezpe ení akcí propagujících m sto Prachatice v oblasti cestovního ruchu. Zejména se jednalo o uspo ádání seminá e k cestovnímu ruchu na Zlatá stezce za ú asti a podpory eské centrály cestovního ruchu, mezinárodní konferenci Setkání na Zlaté stezce, uspo ádání mezinárodního turnaje v sálové kopané, vyzna ení nau né Vyhlídkové stezky okolo Prachatic, zna ení nových cyklotras s vydáním mapy a vybudováním odpo inkových míst, zahájení turistické sezóny (Koloshow), propagaci m sta v zahrani í a v tisku, ú ast m sta na veletrzích k CR, zpracování a vydání propaga ních materiál v rámci edi ní innosti m sta a na jednotlivé akce, organizované m stem, tlumo ení, p eklady. V rámci dovybavení Informa ního centra byl po ízen nový kopírovací stroj. N které z uvedených akcí byly dotovány z prost edk Phare CBC a další ást náklad tvo í p ísp vky k dota ním titul m. 11

12 C estovní ruch Pozemní komunikace Mezi nejvýznamn jší realizované akce pat ila rekonstrukce ulic V trná, Smrková a ást ulice Pod Cvr kovem, dále to byla rekonstrukce ulice Na Vyhlídce, Ke St elnici a Pod Lázn mi (za zastávkou). Bylo rozší eno parkovišt u VZP a u polikliniky. Dále byla rekonstruována ást chodníku v ulici Krumlovská a Slámova, spojovací chodník mezi ulicí Slámova a Nemocni ní, ást chodníku u slune ních hodin, u Katastrálního ú adu a chodník mezi ulicí Rožmberskou a schodišt m na Osecké. Bylo vybudováno nové schodišt v ulici Budovatelská a bylo zrekonstruováno schodišt v ulici Národní pod.p. 1. Souvislé opravy povrch byly provedeny v ulicích Slune ná a Rožmberská. Opravy frézováním v etn nového povrchu byly provedeny na ástech komunikací v ulici Družstevní, Zahradní, Hradební, Žižkova, Nádražní, Vod anská, Pod Cvr kovem, Jablo ová, Budovatelská, nám. P átelství, eská, Na Sadech, ernohorská, Soumarská, Volovická, Horní, Liliová, SNP. Dále byly provedeny lokální opravy komunikací ve Starých Prachaticích, Ostrov, Libínském Sedle, M stské Lhotce, v Kahov a Stádlech. Rovn ž byly provedeny opravy komunikací v zahrádká ských koloniích (nad nemocnicí a na Leptá i) a drobné výspravy. Prost edky byly rovn ž erpány na údržbu a dopl ování svislého dopravního zna ení, obnovu vodorovného zna ení, na zimní údržbu místních komunikací, na projektovou dokumentaci a drobnou údržbu. Nebyly erpány prost edky na akci Cesta Lang v Kahov, nebo se nepoda ilo soudní spor mezi M stem Prachatice a panem Langem do ešit. Na zimní údržbu rovn ž nebyly erpány prost edky v plánovaném rozsahu, nebo kritický m síc prosinec p echází faktura n až do roku 22. K o m unik a c e Obslužnost území 12

13 Dopravní obslužnost území je financována ve spolupráci s Okresním ú adem Prachatice na základ uzav ených smluv. Tyto jsou ádn kontrolovány a vyhodnocovány. Obslužnost území Vodní hospodá ství pitná voda Hlavní akcí na tomto úseku byla rekonstrukce vodovodních ad a p ípojek v ulicích V trná, Smrková a ásti ulic Pod Cvr kovem, další významnou akcí byla rekonstrukce vodovodu v ulici Na Vyhlídce a p eložení ásti vodovodního adu v ulici Na Sadech, další akcí byla vým na hydrant a šoupátkových uzáv r v sídlišti Pod Lázn mi; rovn ž byly rekonstruovány šoupátkové uzáv ry v k ižovatce Jánská Zlatá stezka, Za Baštou Kasárenská, byly dopln ny hydranty v areálu bývalých kasáren a p eložena ást vodovodního adu v ulici Hradební. Rovn ž bylo rekonstruováno p epadové potrubí z VDJ na Lázních. Byla vybudována elektrop ípojka do VDJ Fefry a oprava ásti vodovodu v ulici Krumlovská. Prost edky byly rovn ž erpány na projektovou dokumentaci (PD) a geometrická zam ení vodovodních za ízení. Pitná voda Vodní hospodá ství - kanalizace Nejvýznamn jší akcí byla rekonstrukce ásti kanaliza ního sb ra e v ulici Hradební a Na Vyhlídce a pod novým parkovišt m u VZP. Bylo vym n no ultrazvukové m ení nátoku na OV. Byly provedeny opravy deš ové kanalizace v Ostrov. Prost edky byly rovn ž erpány na PD na první etapu sb ra e C u nádraží D. Nejv tší ást prost edk byla erpána na dotaci sto ného pro ob any. 13

14 Kanalizace Vodní toky Prost edky byly erpány na protipovod ová opat ení ve Starých Prachaticích, v Ostrov a v Mlýnské ulici, dále na išt ní Hul rybníka a stok v Ostrov a na Kandlov Mlýn. Údržba vodních tok lll Mate ské školy Z rozpo tu 4855 tis.k na rok 21 bylo k vy erpáno 4734 tis. K,tj. 97,52 %. Údržba budov a opravy se provedly p evážn v letních m sících, v dob uzav ení školek a vznikla úspora p i realizaci oplocení MŠ eská., v MŠ Zahradní bylo realizováno herní centrum. Rovn ž tak b žná údržba (malby,opravy topení atd.). Provozní náklady byly použity úm rn pot ebám provozu škol. 14

15 Mate ské školky Po ty d tí ve školkách ll3 Základní školy M sto Prachatice zajiš ovalo provoz t ech základních škol, z nichž jedna škola v Národní ulici m la právní subjektivitu. Náklady na tuto školu jsou poskytovány z rozpo tu m sta formou p ísp vku na innost p ísp vkové organizace. Ostatní dv školy. Základní škola ve Vod anské ulici a Základní škola Zlatá stezka, získaly právní subjektivitu od roku 22. Provozní náklady v ZŠ Vod anská a ZŠ Zlatá stezka byly erpány na b žný provoz ve školách. V roce 21 byla provedena rekonstrukce a oprava hospodá ského a školního dvora v ZŠ Zlatá stezka. V jarních a letních m sících se pokra ovalo v malbách dalších t íd a chodeb. V ZŠ Vod anská byla provedena nová p ístavba šaten a dalšího provozního zázemí v etn rekonstrukce stávající chodby v suterénu školy. V ZŠ Národní byla provedena oprava st echy na dalším pavilonu. Tato oprava byla financována z prost edk právního subjektu. 15

16 Základní školy Po ty žák Vod anská Zlatá stezka Národní Pr m rný výdaj z rozpo tu na jednoho žáka se zapo tením p íjm školní jídelny Vod anská Zlatá stezka Národní

17 3l4l Školní jídelny Od za átku roku 21 bylo v provozu šest školních jídelen. T i p i základních školách a t i v mate ských školách. Provoz jedné jídelny je zajišt n v rámci školy s právní subjektivitou (Národní).P t jídelen pracovalo jako zálohové organizace. Ve dvou školních jídelnách základních škol se stravují i cizí strávníci.va ením ob d pro cizí je využívána kapacita kuchyní a možnost zam stnat plný po et pracovních sil. Z rozpo tu provozních náklad ve výši tis. K bylo ke dni 3l bylo vy erpáno tis. K. Z investi ních prost edk byla po ízena nová pánev ŠJ eská z d vodu, že p vodní pánev byla již neopravitelná.tato položka nebyla v návrhu rozpo tu.k navýšení náklad došlo z d vodu nár stu cen. 8 Školní jídelny Kino Finan ní prost edky byly erpány na provoz stálého kina v kinokavárn hotelu Park a na provoz a údržbu letního kina, které provozuje KIS. V rámci údržby letního kina byla v letošním roce dokon ena oprava obvodové zdi, WC, st echy a okap u promítací kabiny. Kino Knihovna M sto Prachatice z této položky dotuje provoz Okresní knihovny Prachatice dle stanoveného platebního kalendá e a p ísp vek na knižní fond. V roce 21 byla provedena oprava elektroinstalace budovy p. 71 a provedena nová malba. 17

18 Knihovna Kultura jinde neuvedená Nejvyšší položka je erpána jako p ísp vek na provoz KIS Prachatice, který zahrnuje provoz samotné p ísp vkové organizace, v. Informa ního centra, galerie Dolní Brána, nové galerie O.H.Hajeka. P ísp vek je poskytován podle schváleného platebního kalendá e. Vedle tohoto p ísp vku byla z této položky KIS Prachatice poskytnuta ú elová dotace na zabezpe ení oslav Zlaté stezky s tím, že byla v p íjmové ásti rozpo tu M sta Prachatice vyvážena p ísp vky z dota ních titul, finan ními a v cnými sponzorskými dary. Další náklady byly hrazeny na organizaci a zabezpe ení akcí po ádaných M stem Prachatice Ples m sta, Setkání starost Práche ska, Slavnosti solné Zlaté stezky, Oslavy 65 let Libínského Sedla, Pálení arod jnic, B h míru, Oslavy osvobození, Oslavy 19. výro í narození sv. Jana Neumanna, Den veterán, Dny duchovní hudby, Euroforest, Prachatická sekera, Dny evropského d dictví, Setkání kulturních spolk, Otev ení brány do pekla, P íjezd paní Zimy, Silvestr atd. Dále byly z této položky erpány prost edky na po ízení a provoz váno ní výzdoby m sta, po ízení nového sv telného pultu do m stského divadla a na b žnou údržbu a opravy kulturních za ízení a to zejména v galerii Dolní Brána - vým na záv sného za ízení a osv tlení, vým na akumula ních kamen, malování galerie, klempí ské práce, po ízení výv sní sk í ky, dále pak vým na PVC v divadle. Finan ní prost edky byly také vynaloženy na propaga ní materiály, na další innosti nap. tlumo ení, pobyt zahrani ních delegací atd. Dále bylo financováno vedení kroniky m sta. N které akce byly po ádány za finan ní spoluú asti PHARE. Kultura j.n Kultura památky I v roce 21 se m sto Prachatice úsp šn zapojilo do Programu regenerace MPR a MPZ. P ísp vky získané na m stské i soukromé objekty od ministerstva kultury inily 5.24 tis K. M sto vstoupilo do programu t mito objekty: 18

19 Hradby v Zahradní ulici statické zajišt ní a opravu hradební zdi provedla stavební firma p. Jirouška ve vzorné kvalit a naprosto perfektn i z hlediska památkové ochrany. Sou ástí akce byl archeologický pr zkum, který op t posunul dop edu poznání hradebního systému. p. 184 Kulturní centrum O.H.Hajeka Ve spolupráci s prof.hajekem byla otev ena stálá galerie tohoto význa ného um lce. Obrazy a sochy v noval prof. Hajek náklady spojené s dopravou a adaptaci objektu p. 184 hradilo m sto. p. 9 restaurování sgrafit na fasád Národního domu Provedené zpevn ní a restaurátorská obnova sgrafitových výjev ve vysoké kvalit. Sou ástí akce bylo též odstran ní památká sky problematických novodobých dopl k. Mimo program regenerace byla provedena obnova dalších kulturních památek: Patriarcha oprava výklenkových kapli ek Kaple Oseky údržbové práce na kapli Slune ní hodiny restaurátorská oprava nejv tších slune ních hodin ve st ední Evrop Výzdoba Radni ního sálu akce bude dokon ena v roce 22. Jedná se o tapiserii autor Mgr. Kunešová. 8 Obnova památek T lovýchova Jednou z hlavních položek je p ísp vek na innost Sportovního za ízení s.r.o., který je erpán podle schváleného platebního kalendá e. Druhou nejv tší položkou jsou finan ní prost edky ur ené na investi ní akce ve sportovním areálu v roce 21 rekonstrukci strojovny plaveckého bazénu. Z této položky byly dále vy erpány finan ní prost edky na výstavbu, úpravu a opravu sportoviš, d tských h iš a pískoviš opravy stávajícího za ízení v ulici Italská, nám. P átelství, eská, nov instalovaný mobiliá pro nejmenší v ul. Krumlovská, Lesní, Pod Hradbami, Smrková, Vokova, Staré Prachatice, osazení nového mobiliá e pro volný as d tí a mládeže a vým na a dopln ní písku v d tských pískovištích. Dále bylo z finan ních prost edk po ízeno 8 stojan na kola. 19

20 T lovýchova Využití volného asu V rámci této položky byl poskytnut p ísp vek na innost Krizového centra Prachatice, p ísp vky kulturním a spole enským spolk m, které spolupracují v pr b hu roku s M stem Prachatice a KIS a podílí se na akcích, které jsou ve m st organizovány. Dále byly prost edky použity pro organizování akcí pro využití volného asu d tí a mládeže ve m st nap. turnaj v kopané, odbíjené, košíkové, hokejbalový turnaj, turnaj ve stolním tenise, šachový turnaj, ertovský trojboj, b h na lyžích. M sto Prachatice zainteresovala místní školy k organizování mimoškolních turnaj a stalo se spolupo adatelem uvedených akcí. Další akcí organizovanou M stem v rámci využití volného asu d tí a mládeže bylo zorganizování váno ních sout ží výzdoba váno ních strom a výroba betlém Bytové hospodá ství Nejvýznamn jší a nejradikáln jší akcí na tomto úseku bylo dokon ení výstavby 45 b.j. v areálu bývalých kasáren, dále rekonstrukce bývalého hotelu Garnet na bytový d m o 21 b.j. Usnesením zastupitelstva byla odložena plánovaná rekonstrukce p. 12 a prost edky byly p esunuty na akci výstavba obytného domu Garnet. Další velkou akcí bylo odstran ní panelových vad a zateplení.p v Italské ulici. V rámci regenerace m stské památkové rezervace byly rekonstruovány fasády v etn oken a vrat v.p. 115 a 116 v ulici Dlouhá a.p. 11 na Velkém nám stí. Zna ná ást prost edk byla rovn ž erpána na PD na Štodvín, na bytový d m v Národní ulici a na rekonstrukci Garnetu. Dále byly prost edky použity na správu bytového fondu, na správu objektu dolních kasáren a na úhradu ztráty dom s pe ovatelskou službou na Skalce a v ulici SNP. Rovn ž byly erpány prost edky na ostatní služby p i st hování a vyklízení Štodvína, bourání do asn neobsazených prostor apod. Mírné p e erpání rozpo tových prost edk bylo ovlivn no nezaú továním rozpo tové zm ny dotace od MK na MPR Bydlení

21 3631 Ve ejné osv tlení Nejvýznamn jší akcí v této oblasti bylo rozší ení VO v ulicích Kasárenská Hradební Za Baštou, další významnou akcí byla instalace VO na Skalce a rekonstrukce VO v ulici Borová. Z dalších akcí to bylo dopln ní sv telných bod v ulici Pod Lázn mi, Rožmberské, ve Št pán in parku, ve Zvolenské a v Podolí. Rovn ž byly provedeny p ekládky jednotlivých sloup VO na nám. P átelství a v ulici Budovatelská, na k ižovatce u autobusového nádraží byla vym n na osv tlovací t lesa. Další finan ní prost edky byly erpány v rámci mandátní smlouvy s TS s.r.o., tj. za b žnou údržbu a opravy rozvod ve ejného osv tlení, revize a platby za spot ebovanou elektrickou energii. 4 Ve ejné osv tlení Poh ebnictví Prost edky byly erpány na správu h bitova v Prachaticích a na Libínském Sedle. Byla zpracována PD na rekonstrukci cest na h bitov v Prachaticích. V rámci údržby byla opravena ást h bitovní zdi a rekonstruováno bylo schodišt nad pietní síní. P i údržb zelen bylo provedeno p evážn kácení poškozených strom a pro ezávky ostatní zelen. V ostatní údržb byly opraveny lavi ky, nainstalována informa ní sk í ka, zrekonstruován box na odpad a další drobné údržbové práce. Finan ní prost edky byly dále erpány za spot ebu vody, elektrické energie a odvoz odpadu. Poh ebnictví Zásobování teplem Hlavní akcí na tomto úseku byla rekonstrukce VS IV z parního na horkovodní systém. S touto akcí souviselo i propojení horkovodního potrubí z p edávací stanice. Zbylé prost edky byly erpány na PD na horkovodní potrubí ke Štodvínu, k plánovanému bytovému domu v Národní, dále na rekonstrukci horkovodu mezi VS Skalka a šachtou pod prodejnou Chalupa Zeman. Dále na studii p estavby kotelny na horkovodní provoz a na zakrytí nadzemního horkovodu a na digitální zam ení horkovod. 21

22 Zásobování teplem Územní plánování Byla zpracována Studie dostavby Sídlišt na Šibeni ním vrchu (mezi stávajícím sídlišt m a Husineckou ulicí) a projednávána s orgány státní správy i ob any. Koncept zm n a dopl k územního plánu Prachatic byl zpracován a je v sou asné dob projednáván. Digitální technická mapa Prachatic nebyla realizována v roce 21 z d vodu obstrukcí ze strany správc sítí p i sepisování smlouvy o spolupráci. Akce je p esunuta na rok 22. Územní plán centrální zóny bude realizován rovn ž v roce 22 nebo podkladem pro zpracování je práv digitální technická mapa. Územní plánování Komunální služby jinde neuvedené Finan ní prost edky byly použity na nákup a instalaci odpadkových koš, na provoz a údržbu ve ejných WC, na opravu venkovních zídek a ostatní drobné architektury a mobiliá e, na úpravu prostranství za.p. 86 ve Slámov ulici, ve skladu piva, v Mlýnské ulici, ke h bitovu, Na Vyhlídce, v Liliové ulici, v kasárnách pod nástupišt m, za garážemi nad.p. 555, v ulici V trná a Budovatelská, v Perlovicích, v Ostrov a p ed OC Libín. Bylo opraveno zábradlí ve Št pán in parku a na Skalce, zhotovena nájezdová rampa na skládce Leptá, opravena st echa objektu hasi ské zbrojnice na Libínském Sedle, dopln n a opraven mobiliá v osadách v etn elektrické zvon ní v kapli kách. Dále byly prost edky erpány na provoz charity, deratizaci ve ejných prostranství, na vodné a sto né v kašn, fontánkách a ve ejných WC. Z uvedených prost edk bylo po ízeno základní pracovní vybavení pro innost ve ejn prosp šných služeb. Rovn ž bylo opraveno h išt v Národní ulici a p ipraveny informa ní cedule sm rového orienta ního systému. 22

23 Komunální služby Sb r a svoz komunálního odpadu Finan ní prost edky byly erpány na svoz a likvidaci odpad z odpadkových koš, išt ní popelnicových box, likvidaci odpadu z išt ní m sta a likvidaci odpadu z ve ejné zelen v etn pro ezávek. Prost edky jsou erpány pr b žn na základ mandátní smlouvy s TS, s.r.o. Prachatice. Odbor SSAŽP zajiš oval v rámci tohoto paragrafu tyto innosti: Na skládce Leptá byl proveden pravidelný monitoring v dubnu letošního roku. Byla provedena úprava plochy areálu rozhrnutí zeminy a vykácení náletových d evin. Z d vodu nep ízn po así nebyly dokon eny úpravy vjezdu, zhotovení vrat a oprava oplocení u vjezdu. Nevy erpané finan ní prost edky byly p esunuty do roku 22. Likvidace erných skládek byla ešena pr b žn, úklid n kterých byl provád n ve spolupráci s M stskou policií, která dohlížela na ob any odsouzené k ve ejn prosp šným pracem. Stále problematické jsou lokality garáží, da í se nám dob e komunikovat pouze s lokalitou garáží na Osecké, kde si uklízí sami majitelé. V listopadu byla objevena erná skládka v zahrádká ské osad Leptá, na míst kde p vodn byl jen rostlinný materiál, tato skládka dosud nebyla do ešena. Sb r a svoz komunálních odpad Sb r a svoz ostatních odpad Separovaný sb r - sklo, papír Odvoz odpadu probíhal 1x m sí n p i napln ní kontejneru ze 2/3 a více. U skla nejsou problémy s p epl ováním kontejner, pouze dochází k míšení s plasty v p ípad, že jsou kontejnery na plasty plné. Dochází k p epl ování kontejner s papírem a papírový odpad se hromadí u kontejner, 23

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1

Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 Soupis bytových dom a dom s byty ve výlu ném vlastnictví M stské ásti Praha 1 (Soupis. 1) PO AD.. ADRESA.P. KATASTR 1 Havelská

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více