Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek"

Transkript

1 Techniky a technológie SLOVGAS august 2014 Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek Václav LINHART, Adrián GONDA, Romana PAVELKOVÁ Ke zvýšení bezpečnosti vysokotlakých potrubí plynovodů a produktovodů, na kterých byly zjištěny vady typu zeslabení stěny, na příklad účinky koroze, se často používají ochranné objímky. Dříve se používaly zejména objímky ocelové, v současné době častěji objímky z polymerních kompozitních materiálů, označované podle výrobce clock spring (dále jen CS). Přesto, že jsou zkušenosti s objímkami CS všeobecně velice dobré, vyskytují se v odborné veřejnosti někdy pochybnosti o jejich skutečném příznivém účinku [1]. Vyplývají především z nižší tuhosti polymerní objímky v porovnání s objímkou ocelovou, která je dána nižším modulem pružnosti kompozitu. V několika našich pracích [2] až [5], jsme se zabývali porovnáním únosnosti a spolehlivosti potrubních těles s vadami, chráněnými objímkami CS i ocelovými, pevnostními tlakovými zkouškami. Zajímala nás skutečná míra jejich příznivého účinku a také závislost na tuhosti objímky, dané modulem pružnosti základního materiálu a také tloušťkou stěny objímky. Podmínky namáhání na trubce s objímkou Objímky ocelové i polymerní se na potrubí obvykle připojují při tlaku sníženém proti tlaku provoznímu. Po následném zvýšení tlaku na tlak provozní o p 1, působí ve stykové ploše objímky a trubky tlakové předpětí p 2, které je vyvoláno deformací vnitřní trubky. Toto tlakové předpětí působí příznivě, poněvadž snižuje namáhání na vnitřní natlakované trubce s vadami. Při výpočtu tohoto tlakového předpětí p 2 uvažujme trubku s objímkou jako dvě trubky do sebe zasunuté, bez vůle. Zatím nebudeme přihlížet k přídavnému účinku pevnostní vazby mezi trubkou a objímkou, které u objímek CS tvoří polymerní pojivo. Výpočtový postup ke stanovení tlakového předpětí, podrobněji rozvedený v [6], vychází z podmínky, že ve stykové ploše mezi objímkou a trubkou po natlakování musí být radiální posuv na vnějším průměru vnitřní trubky, označme jej Ψ V, a radiální posuv na vnitřním povrchu objímky, ten označme Ψ 2, stejný. Čili platí (1) přitom radiální posuv na vnitřní trubce kde Ψ 1 - posuv vyvolaný nárůstem tlaku o p 1, Ψ 1 * - posuv vyvolaný tlakovým předpětím p 2. (2) Po dosazení do (2) vztahů pro deformace, a po úpravě, dostáváme podle [6] pro tlakové předpětí mezi objímkou a trubkou závislost (3) kde p 1, p 2 - tlaky [MPa], t 1 - tloušťka stěny trubky [mm], D 1 - vnější průměr trubky [mm], k - poměr modulů pružnosti objímky a trubky E 2 /E 1, m - poměr tlouštěk stěn objímky a trubky t 2 /t 1. Grafické znázornění vztahu (3) pro potrubní tělesa zařazená do našeho experimentálního programu je na obr. 1. Jedná se o trubky DN300, DN500 a DN800. Základní rozměry těchto trubek použité při vyhodnocení vztahu (3), t.j. D 1, t 1 jsou uvedeny v tabulce v obr. 1 a podrobněji v dalším textu. Grafy vyjadřují jednak závislost poměru p 2 / p 1 na poměru modulů pružnosti objímky a trubky, tj. na hodnotě k - červené křivky, a jednak na poměru tlouštěk stěn objímky a trubky, tj. na hodnotě m - zelené křivky. K upřesnění uveďme, že pro objímku CS je v dalším uvažována hodnota E 2 = 0, MPa. Tuto hodnotu jsme stanovili tahovými zkouškami na tyčích odebraných z desky vyrobené stejnou technologií jako objímky CS. Pak pro tyto objímky platí hodnota k = 0,385. Pro ocelovou objímku, kde E 2 = E 1 je k = 1. Z grafů vyplývá významný rozdíl v hodnotách p 2 / p 1, to je podpůrného účinku, pro objímku CS a pro objímku ocelovou. Ve skutečnosti, při běžném provedení, bývá u ocelové objímky vyplněn prostor mezi stěnou objímky 29

2 SLOVGAS august 2014 Techniky a technológie a trubkou směsí epoxidové pryskyřice a skleněných kuliček. V takovém případě není pak rozdíl v hodnotách p 2 / p 1 u obou typů objímek tak výrazný jako u ocelové objímky bez výplně. Ze vztahu (3) také vyplývá, že podpůrný účinek objímky, charakterizovaný hodnotou tlaku p 2 je pro danou trubku přímo úměrný hodnotě změny tlaku p 1, tj. rozdílu tlaku v trubce při připojování objímky a tlaku v trubce za provozu. Z toho vyplývá velký význam snížení tlaku v potrubí při instalaci objímky. 0,7 Tlakové zkoušky potrubních těles s objímkami O skutečné úrovni podpůrného účinku objímek a o jejich pevnostní spolehlivosti, poskytly potřebné podklady tlakové zkoušky potrubních těles v SVÚM a.s., kompletovaných z trubek s vadami s větším zeslabením stěn, a s připojenými objímkami. Byly odebrány z plynovodů, resp. z produktovodu, po delší době provozu (více než 10 let). Potrubní tlaková tělesa připravená u nás ke zkouškám byla vždy vybavena tenzometry ke sledování deformací v průběhu tlakování. Byly připojeny jednak na volné trubce mimo objímku i při objímce, a pak také na objímce. 30 p 2 / p 1 0,4 obr. 1 Tlakování potrubního tělesa DN500 s objímkou CS Jednalo se o bezešvou trubku, válcovanou za tepla, D 1 = 531mm, t 1 = 8 mm, z oceli ČSN , s mezí R t 0,5 = 348 MPa, s pevností R m = 482 MPa. Na vnějším povrchu trubky byla z výroby dlouhá metalurgická vada, přelož ka, dodatečně vybroušená, o délce mm a o hloubce až 2,9 mm, obr. 2. Zbylá tloušťka stěny byla pak v některých místech jen 5,1 mm, tj. 64% tloušťky původní. K trubce byl připojen řetězec navazujících objímek CS o celkové délce mm, o vnějším Ø561 mm a s tloušťkou stě ny t 2 = 15 mm. Kompletované potrubní těleso s připojenými tenzometry je na obr. 3. Potrubní těleso bylo nejdříve tlakováno na provozní tlak 6,3 MPa. Následovalo tlakování do 8 MPa, pak cyklické tlakování do 8 MPa, 250 cyklů s půlhodinovými prodlevami na tlaku. Tento režim tlakování, do 8 MPa, byl zvolen z důvo du eventuálního využití plynovodu pro účeobr. 2 obr. 3 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 k = E 2 /E 1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 m = t 2 /t 1 Dlouhá vybroušená metalurgická vada, přeložka, pod objímkou na trubce DN500 Schéma potrubního tělesa DN500 s připojenými tenzometry k = E 2 /E 1 (329 mm; 7,1 mm) k = E 2 /E 1 (531 mm; 8 mm) k = E 2 /E 1 (820 mm; 11 mm) m = t 2 /t 1 (329 mm; 7,1 mm) m = t 2 /t 1 (531 mm; 8 mm) m = t 2 /t 1 (820 mm; 11 mm) Vliv modulu pružnosti a tloušťky stěny objímky na p 2 u trubek v programu

3 Techniky a technológie SLOVGAS august 2014 Deformace [mm/m] obr. 4 T. č. 1 pod. T. č. 2 obv. T. č. 3 obv. T. č. 3 pod. T. č. 5 obv. T. č. 6 obv. T. č. 7 pod. T. č. 8 obv. T. č. 9 obv. T. č. 10 pod. T. č. 11 obv. T. č. 12 obv Tlak [MPa] TMO TMO - na trubce mimo objímku, O - na objímce Rozložení deformací na trubce a na objímce tělesa DN500 při tlakování do 8 MPa O Mimořádný ochranný účinek objímek potvrdily uskutečněné tlakové zkoušky těles s rozměrnými vadami do porušení. ly skla do vá ní plynu [2]. Pak následovalo tlakování až do vzniku prvých plastických deformací na volné trubce, mimo objímku. Cílem bylo ověřit spolehlivost příznivého účinku objímek i v těchto extrémních podmínkách namáhání. Po každém natlakování následovalo vždy úplné odtlakování. V každé etapě tlakování se uskutečnila tenzometrická měření s ukládáním dat do počítače. Základní poznatky o vlivu objímky na deformace na volné trubce a na trubce pod objímkou se v jednotlivých etapách tlakování opakovaly. V dalším jsou proto uvedeny jako příklad jen výsledky u některých z nich. Totéž platí i u dalších tlakových těles uvedených v příspěvku. Tlakování potrubního tělesa DN500 do 8 MPa Při výpočtu namáhání na trubce pod objímkou využijme dříve uvedené poznatky z rozboru podpůrného vlivu tlakových napětí od objímky CS. Přitom předpokládejme, že objímka byla připojena na trubku při tlaku sníženém proti tlaku provoznímu na cca 30%. Obvodové napětí na volné trubce mimo objímku (4) Obvodové napětí na trubce pod objímkou je dle obr. 1 p 2 = 0,397. p 1 ; p 1 = (8-0,3.6,3) = 6,1 MPa; p 2 = (0,397.6,1) = 2,4 MPa, pak (5) Z porovnání hodnot ve (4) a (5) je zřejmé, že podle tohoto výpočtu je obvodové napětí na trubce pod objímkou významně nižší nežli na volné trubce mimo objímku. Výsledky tenzometrických měření deformací Naměřené průběhy deformací při tlakování do 8 MPa na všech tenzometrech jsou na obr. 4. Pro větší přehlednost jsou v grafu zvlášť vyznačeny oblasti obvodových deformací (celkové deformace) na trubce, a to mimo objímku a při objímce (označeno TMO), a dále obvodové deformace na objímce (O). Z grafů je patrný výrazný rozdíl obvodových deformací v obou porovnávaných oblastech. Na stěně trubky mimo objímku byly při natlakování na 8 MPa naměřeny deformace ε obv = 920 až 960 μm/m, na objímce jen 200 až 220 μm/m. Pokud uvažujeme na objímce membránovou napjatost, pak bude stejná úroveň deformací i na vnitřním povrchu objímky a také na trubce pod objímkou. Těmto deformacím odpovídá na trubce obvodové napětí jen 42 MPa. To je hodnota podstatně nižší, nežli při uvažování jen podpůrného účinku tlakového předpětí od objímky. To znamená, že příznivý účinek objímky není dán jen tímto předpětím. Zřejmě významně spolupůsobí i pevnostní vazba mezi objímkou a trubkou, kterou vytváří vytvrzené dvousložkové polymerní pojivo v tomto spoji. Pro dosažení tohoto významného účinku je ovšem nutné, aby provedení tohoto spoje bylo kvalitní, a aby při tlakovém namáhání nedošlo k porušení této vazby. Pro kontrolu stavu ve spoji objímky a trubky při tlakování byl proto před našimi tlakovými zkouškami nanesen v těchto místech indikační křehký barevný nátěr se sádrou. Podle provedené kontroly nedošlo při zařazených stupních tlakování, ani při cyklování do 8 MPa, v této vrstvě ke vzniku trhlinek a k odtržení. 31

4 SLOVGAS august 2014 Techniky a technológie 32 Tlakování potrubního tělesa DN500 do vzniku plastických deformací na trubce (do 9,8 MPa ) Tlakování v tomto případě pokračovalo až do vzniku prvých plastických deformací na trubce mimo objímku, monitorovaných na tenzometrech. Úroveň obvodových napětí na trubce pod objímkou stanovíme stejným postupem jako při předchozí etapě tlakování: obvodové napětí na trubce mimo objímku Deformace [mm/m] obr. 5 obr. 6 obr. 7 T. č. 1 pod. T. č. 2 obv. T. č. 3 obv. T. č. 4 pod. T. č. 5 obv. T. č. 6 obv. T. č. 7 pod. T. č. 8 obv. T. č. 9 obv. T. č. 10 pod. T. č. 11 obv. T. č. 12 obv Tlak [MPa] TMO - na trubce mimo objímku O - na objímce Detail rozložení deformací na trubce a na objímce tělesa DN500 při tlakování do 9,8 MPa Řetězec vad od mikrobiální koroze na trubce DN800 pod širokou objímkou Schéma potrubního tělesa DN800 s objímkami a s připojenými tenzometry (6) Obvodové napětí na trubce pod objímkou po účinku tlakového předpětí (7) Příznivý vliv tlakových pnutí od objímky na snížení napětí na trubce pod objímkou je podle tohoto výsledku významný. Při tomto tlakování došlo na všech tenzometrech na trubce mimo objímku ke vzniku výrazných obvodových plastických deformací s hodnotou celkových deformací až μm/m, obr. 5. Celkové obvodové deformace ε obv na objímce, a tudíž i na vnitřní trubce TMO pod objímkou, jsou na úrovni cca 290 μm/m. Těmto deformacím odpovídá obvodové napětí na trubce pod objímkou cca 61 MPa, opět velice nízké. Proti hodnotě stanovené O v (7) je to opět hodnota daleko nižší, zřejmě ze stejných důvodů, jak bylo uvedeno dříve. Tlakování potrubního tělesa DN800 s objímkou CS V tomto případě se jednalo o trubku svařovanou, s podélným svarem, Ø820x11 mm, z jemnozrnné oceli L415 podle ČSN EN Podle výsledků zkoušek byla v obvodovém směru hodnota R t 0,5 = 483 MPa, R m = 635 MPa. Trubka byla opatřena páskovou izolací. Pod touto izolací došlo v provozu v některých místech ke shrnutí této izolace účinky zásypu, a ke vzniku korozních vad mikrobiálními účinky. Řetězce těchto vad dosahovaly někdy délku až 760 mm, místy měly hloubku až 4,2 mm, obr. 6. Zbylá

5 Techniky a technológie SLOVGAS august 2014 tloušťka stěny byla pak cca 6,8 mm (62%). V místech rozsáhlejšího napadení byly připojeny před více než 10 lety objímky, v daném případě objímky CS, Ø854 mm, s tloušťkou stěny cca 17 mm, různé celkové šířky. Schéma tlakového tělesa připraveného ke zkouškám je na obr. 7. Na trubce jsou připojeny ve dvou místech objímky CS, různé šířky. Z obr. 7 je patrné rozložení připojených tenzometrů. Tlakové zkoušky na tomto tlakovém tělese probíhaly opět v několika stupních: do 6,3 MPa, do 8 MPa, do 9 MPa, cyklické tlakování do 9 MPa, cyklů, tlakování do vzniku plastických deformací na volné trubce, a tlakování do porušení. Jak již bylo zmíněno, po tlakování vždy následovalo úplné odtlakování. V dalším uvádíme jen výsledky z některých těchto tlakových zkoušek. Tlakování potrubního tělesa DN800 do 8 MPa. Danému tlaku odpovídá na volné trubce obvodové napětí (8) Při tenzometrických měřeních při natlakování na 8 MPa byly získány v kritických místech tělesa hodnoty obvodových deformací ε obv (celkové deformace) uvedené v tab. 1. U CS objímky úzké se podle tab. 1 rovná snížení obvodových deformací na trubce pod objímkou proti trubce mimo objímku 0,58násobku. Je ještě nižší, nežli u objímky široké, ale stále ještě příznivé. Důvodem celkově nižších hodnot příznivého účinku objímek CS u této trubky je mj., podle obr. 1, nižší úroveň tlakového předpětí dosažené při daných rozměrových podmínkách na trubce a na objímce, a také, relativně k průměru menší tloušťka objímky. K tomu je třeba uvést, že v práci [7] na trubce DN700 se vliv nedostatečné tloušťky některých objímek CS při vzniku plastické deformace na základní trubce projevil jejich porušením. U úzké objímky se pak vliv boulení na trubce po obou bocích objímky projeví navíc, ve středové oblasti objímky přídavným namáháním, a to na rozdíl od objímky široké. Nižší podpůrný vliv této užší objímky se také projevil vyššími hodnotami obvodových deformací na trubce při objímce, tab. 1. Tlakování potrubního tělesa DN800 do porušení Při tomto tlakování došlo k porušení potrubního tělesa při tlaku 17,56 MPa. Tomu odpovídá na volné trubce obvodové napětí σ obv = 654,5 MPa, tj. vyšší než je mez pevnosti materiálu trubky - R m = 635 MPa. K porušení došlo mimo oblast s vadami chráněnými objímkami obr. 8. Došlo k odtržení koncové části trubky se dnem. tab. 1 Trubka Objímka Deformace při natlakování na 8 MPa Místo na tělese Obvodové deformace ε obv (celkové) [μm/m] mimo objímku při úzké objímce až při široké objímce 950 úzká objímka 750 široká objímka 420 až 500 Při přibližně lineárním průběhu deformačních závislostí na trubce i na objímkách na tlaku, můžeme za měřítko příznivého vlivu objímek pokládat poměr deformací na objímkách a na trubce mimo objímky. Pokud opět uvažujeme na objímkách a na trubce podmínky membránové napjatosti, odpovídají deformace na objímkách hodnotám deformací na trubce pod objímkou. Celková obvodová deformace na široké CS objímce, tudíž i na trubce pod touto objímkou, podle tab. 1 činí jen 0,32 až 0,38násobek deformace na volné trubce. Přibližně v tomto poměru se na trubce pod objímkou snížilo také namáhání. I když tento příznivý účinek objímky není tak mimořádný, jak tomu bylo u trubky DN500 v předchozím programu, je stále ještě velice významný. obr. 8 K porušení tlakového tělesa DN800 došlo mimo oblast s objímkami CS Při tenzometrických měřeních byly při tomto tlakování v jednotlivých oblastech potrubního tělesa stanoveny hodnoty obvodových deformací ε obv (celkové deformace) uvedené v tab. 2. Pokud, stejně jako dříve, budeme uvažovat rozsah obvodových deformací na trubce pod objímkami stejný 33

6 SLOVGAS august 2014 Techniky a technológie tab. 2 Trubka Objímka Deformace po tlakování do porušení Místo na tělese Obvodové deformace ε obv (celkové) [μm/m] mimo objímky až při úzké objímce ~8 500 při široké objímce ~8 200 úzká objímka ~2 500 široká objímka ~2 500 jako na objímkách, pak je zřejmé, že na trubce pod objímka mi je úroveň deformací pod úrovní deformací na mezí R t 0,5. Při R t 0,5 dosahují celkové deformace hodnotu ε = 0,5%, tj μm/m. Ze zaznamenaných deformací vyplývá, že obvodové napětí na trubce je menší než R t 0,5 (483 MPa). Podle porovnání tohoto napětí s hodnotou σ obv = 654,5 MPa na volné trubce při porušení, je hodnota namáhání na trubce pod objímkami o víc než 30% nižší. Výsledek potvrzuje, že vysoký ochranný účinek objímek zůstává zachován dokonce i při namáhání na trubce rovném pevnosti základního materiálu. obr. 9 Rozměrná plošná korozní vada na trubce DN Tlakování potrubního tělesa DN300 s objímkou CS Trubka DN300 s vadami a s objímkou byla odebrána z produktovodu. Jednalo se o bezešvou trubku, válcovanou za tepla, Ø329x(6 až 7,5 mm), z potrubní oceli dle ČSN, s mezí R t 0,5 = 348 MPa, a s R m = 482 MPa. Na vnějším povrchu trubky byla podle vnitřní inspekce zjištěna rozsáhlá korozní vada o rozměrech 425x100 mm, s max. hloubkou až 5 mm, se zeslabením stěny až na 2,4 mm, to je na 32%, obr. 9. V místě této vady byly tehdy k trubce připojeny dvě sousedící objímky, s vnějším Ø353 m, s tloušťkou stěny 14 až 15 mm, o celkové šířce cca 615 mm. Na kompletované potrubní těleso o celkové délce cca mm byly na protilehlých stranách přes průměr připojeny tenzometry, podle obr. 10, a to na volné trubce mimo objímku, dále z obou stran při objímce, a na povrchu objímky. Na straně, v místech s korozním zeslabením, byla na objímkách vytvořena okénka, a i tam byly připojeny tenzometry, viz obr. 10. Okénka umožňovala posoudit dosah ochranného účinku objímky v těchto zvláštních podmínkách. Tlakování potrubního tělesa DN300 do vzniku plastické deformace na trubce (do 13,46 MPa) Podle monitorování na tenzometrech došlo při tlakování do 13,46 MPa ke vzniku plastické deformace na volné trubce, ale také v perforačních okéncích v objímce. Podle tenzometrických měření došlo na objímce v místech zeslabení korozní vadou a okének k částečnému vyboulení, které se projevilo nerovnoměrným rozložením deformací po jejím obvodě. Hlavní výsledky získané při měření deformací při tomto tlakování jsou uvedeny v přehledové tab. 3. obr. 10a obr. 10b tab. 3 Trubka - strana bez okének Trubka - strana s okénky Objímka - strana bez okének Objímka - strana s okénky Část trubky z oblasti s korozní vadou (tenzometry č. 1 až 10) Část trubky protilehlá k oblasti s korozní vadou (tenzometry č. 11 až 26) Deformace při natlakování na 13,46 MPa Místo na tělese Obvodové deformace ε obv (celkové) [μm/m] mimo objímku 800 až při objímce až při okéncích 590 až 650 v okéncích až na objímce -150 až -170 při okéncích 600 až 1 400

7 Techniky a technológie SLOVGAS august 2014 Uskutečněné tlakové zkoušky na tělesech s výrazným zeslabením stěny vadami prokázaly vysoký a spolehlivý ochranný účinek objímek clock spring. Podle těchto výsledků na trubce při obou stranách objímky jsou naměřené deformace dokonce vyšší nežli na volné trubce. Je to z důvodu boulení, ke kterému v těchto místech při plastické deformaci na trubce dochází. Jak již bylo uvedeno, při natlakování došlo po obvodě objímky k nerovnoměrné deformaci. Rozdíl deformací na trubce a na objímce je však ve sledovaných místech přesto značný. Na straně bez okének až μm/m na trubce, na objímce jen -150 až -170 μm/m. Odlehčovací účinek objímky je pak i zde mimořádný. Podpůrný vliv objímky se projevil i na straně s okénky. Přesto, že v okéncích vznikly na trubce výrazné deformace, až μm/m, a to deformace plastické, je úroveň deformací na objímce na můstcích v sousedství okének citelně nižší, 600 až μm/m. Tlakování potrubního tělesa DN300 do porušení. K porušení trubky došlo při tlaku 22,9 MPa, mimo objímku. Tomuto tlaku odpovídá obvodové napětí σ obv = 530,6 MPa. To je napětí vyšší nežli je mez pevnosti základního materiálu, R m = 482 MPa. Rozsah obvodových celkových deformací naměřených těsně před porušením je uveden v tab. 4. Na trubce dosahovaly celkové deformace hodnoty až μm/m, tj. 1,05 až 2,16%. Šlo o vysoké deformace plastické. Na objímce, a tudíž i na trubce pod objímkou dosahovaly obvodové celkové deformace hodnoty až μm/m (0,2 až 0,37%). To znamená, že v těchto podmínkách dosáhlo namáhání na trubce pod objímkou jen hodnotu pod mezi R t 0,5, tj. 304 MPa. V porovnání s namáháním na trubce tj. σ obv = 530,6 MPa je to hodnota o více než 43% nižší. Znamená to, že i v těchto tab. 4 Deformace těsně před porušením Místo na tělese Trubka - strana bez okének i s okénky Objímka - strana bez okének Objímka - strana s okénky Obvodové deformace ε obv (celkové) [μm/m] při objímce až na objímce až při okéncích až obr. 11 obr. 12 K porušení trubky DN300 při tlakové zkoušce došlo mimo objímku. Porušení boků objímky CS účinkem plastického vyboulení na trubce Plastické vyboulení na trubce po obou stranách objímky podmínkách byl příznivý vliv objímky stále ještě významný. Snímky porušeného tlakového tělesa jsou na obr. 11 a 12. K porušení tlakového tělesa došlo mimo objímku, a to přes značné zeslabení stěny trubky korozí pod objímkou. Již to svědčí o jejím mimořádně vysokém podpůrném vlivu. K poruše nedošlo na objímce, ani v místech perforací s okénky. Dosažená hodnota obvodového napětí při roztržení tělesa je vyšší než pevnost základního materiálu, přesto, že jde o těleso s rozsáhlou vadou. Plastické vyboulení trubky na obou stranách objímky a omezená deformace v místech objímky potvrzují rovněž její mimořádně příznivý vliv. Na objímce nedošlo k roztržení, ale jen k částečné delaminaci na jejích bocích z důvodu přídavného ohybového namáhání od boulení základní trubky. Závěrečný souhrn výsledků Příspěvek hodnotí ochranný vliv objímek, zejména objímek clock spring na únosnost trubek se stěnami zeslabenými vadami, a to na základě rozboru jejich účinku a na základě výsledků pevnostních tlakových zkoušek na potrubních tělesech DN500, DN800 a DN300. Rozbor podmínek namáhání na trubce s objímkou prokázal významný vliv modulu pružnosti materiálu objímky a tloušťky její stěny na příznivý účinek objímky ( p 2 ). 35

8 SLOVGAS august 2014 Techniky a technológie Rozbor také poukázal na velký význam snížení tlaku v potrubí při připojování objímek ( p 1 ) na jejich příznivý účinek. Z hodnocení vyplývá vliv těchto faktorů u objímek ocelových i u objímek CS z polymerních kompozitů. Uskutečněné tlakové zkoušky na tělesech s výrazným zeslabením stěny vadami prokázaly vysoký a spolehlivý ochranný účinek objímek CS. Potvrdily významné omezení deformací a namáhání na objímkách a na trubce s vadami pod objímkou, proti trubce mimo objímku, a to i v podmínkách mimořádných, kdy na trubce mimo objímku došlo ke vzniku plastických deformací. Poznatky z tlakových zkoušek prokázaly, že k vysokému kladnému účinku objímek CS významně přispívá, vedle tlakového namáhání ve styku trubky a objímky, také pevnostní vazba v tomto styku, zajištěná vytvrzeným polymerním pojivem. Mimořádný ochranný účinek objímek potvrdily uskutečněné tlakové zkoušky těles s rozměrnými vadami do porušení. K porušení u trubek DN800 a DN300 došlo mimo oblast vad a připojení objímek, při namáhání, které odpovídalo pevnosti základní trubky bez poškození. Lektor: Ing. Anton Zelenaj, PhD., Eustream Literatura [1] BRUCE, W.-A.: Advantiges of Steel Sleeves over Composite Materials for Pipeline Repair. Proceedings of Conference Evaluation, Rehabilation & Repair of Pipelines. October 2010, Berlin [2] ČIPERA, M., PAVELKOVÁ, R., LINHART, V.: Verification of loading capacity of a gas pipeline with defects and sleeves. Proceedings of 6. International Pipeline Technology Conference, October 2013, Ostend, Belgium [3] LINHART, V.: Únosnost trubky DN800 (N2) s vadami a s objímkami CS při vyšších skladovacích tlacích. Výzk. zpráva SVÚM č N2, březen, 2014 [4] LINHART, V.: Únosnost trubky DN800 (N1) s vadami a s ocelovými objímkami při vyšších tlacích nežli odpovídá běžnému provozu. Výzk. zpráva SVÚM č N2, březen 2014 [5] LINHART, V., ČIPERA, M., GONDA, A.: Pevnostní tlakové zkoušky na trubce DN300 s objímkami CS. Výzk. zpráva SVÚM, č , r [6] LINHART, V., PAVELKOVÁ, R.: K ochrannému účinku objímek na únosnost vysokotlakých potrubí. Plyn, 2014, XCIV, č. 4, str [7] LINHART, V., PAVELKOVÁ, R., SIGMUNDOVÁ, J., HERMAN, V.: Hodnocení účinku vad v montážních obvodových svarech na únosnost potrubí. Slovgas, 2006, červen, str Ing. Václav Linhart, CSc. (1927) Vystudoval Strojní fakultu ČTVU Praha, kde získal i titul kandidáta technických věd. Od roku 1951 pracuje ve Státním výzkumném ústavu materiálu, nyní SVÚM a.s. V současné době zde pracuje jako vědecky pracovník v materiálově pevnostní oblasti strojů a dálkovodních potrubních sítí. Ing. Adrián Gonda (1989) Je absolventem VŠCHT v Praze, kde v roce 2014 získal inženýrsky titul v oboru chemie materiálů a materiálové inženýrství. Už během studií absolvoval stáž v ÚJV ŘEŽ, a.s. a na AGH University of Science and Technology v Krakově. V období říjen 2013 až červen 2014 zastával pozici výzkumného pracovníka na SVÚM a.s. v Praze. Od července 2014 pracuje v AERO Vodochody AEROSPACE a.s. jako technolog oddělení tepelného zpracování. Ing. Romana Pavelková (1969) Vystudovala ČVUT v Praze, obor materiálové inženýrství. Do roku 1995 působila v SVÚM a.s. v oblasti materiálových analýz pro oblast jaderné energetiky, plynárenského průmyslu a biomateriálů pro medicínu. Od roku 1995 pracuje v Transgasu, dnes NET4GAS, s.r.o., kde od roku 2011 zastává pozici senior manažer, technická podpora. 36

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400

Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400 Ing. Aleš Brynych CEPS a.s. Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400 V polských potrubních systémech se v posledních letech postupně mění tok plynu ze směru východ západ

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1 The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT ISSN 1451-107X Robert

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ .4.6 Hookův zákon Předpoklady: 405 Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 500 P 50 0,0015 0,00 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ U je normálové napětí přímo úměrné relativnímu

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Renovace rozvodů plynu v panelových domech

Renovace rozvodů plynu v panelových domech Renovace rozvodů plynu v panelových domech Renovace rozvodů plynu v panelových domech se v současné době provádí v naprosté většině měděným potrubím. Je tomu tak zejména proto, že měděné potrubí je velmi

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na březen 2010 1.3. - 3.3.2010 Vizuální hodnocení svarových spojů a ocelových potrubí dle OS GAS 104/2008 2.3.2010 TPG 709 Opravy plynovodů

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010

Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010 Vzdělávací akce pořádané středisky odborného plynárenského vzdělávání na leden 2010 4.1. - 6.1.2010 7.1. - 8.1.2010 Vizuální hodnocení svarových spojů a ocelových potrubí dle OS GAS 104/2008 Školení izolatérů

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. V minulosti, zvláště v období mezi oběma světovými válkami, byly pro zřizování vodovodních

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů

Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Omezení nadměrných průhybů komorových mostů optimalizací vedení předpínacích kabelů Lukáš Vráblík, Vladimír Křístek 1. Úvod Jedním z nejzávažnějších faktorů ovlivňujících hlediska udržitelné výstavby mostů

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134 NABÍDKOVÝ LIST Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134. Odborné zaměření: 1) Požární návrh stavebních ocelových konstrukcí 2) Návrh stavebních ocelobetonových konstrukcí 3) Vývoj

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru

Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru Technická fakulta ČZU Praha Autor: Jan Mikšovský Semestr: letní 2008 Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru Použití: Tepelnými čerpadly je možné vytápět budovy, ohřívat teplou vodu (TUV) nebo ohřívat

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANTONÍNSKÁ 1 601 90 BRNO

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANTONÍNSKÁ 1 601 90 BRNO List: 1 Zkušebna: Zkušebna letecké techniky, Letecký ústav Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2 616 69 Brno tel. (+42) 54114 2228, fax (+42) 54114 2879 Zadavatel: TeST spol. s.r.o., Tišnov,

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Renovace strojních. rovnání

Renovace strojních. rovnání Renovace strojních součástí navařování, rovnání OPRAVA SOUČÁSTÍ Pro tento případ opravy se používá termín renovace Renovace je zvláštní případ opravy, kdy opravovaným objektem je strojní součást. Renovace

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ II. (LOP II.) - SPOJE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu

Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE. Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Interline NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO SKLADOVACÍ NÁDRŽE Ochrana proti prosakování a poškození životního prostředí a pro vaši rentabilitu Poškození a následné prosakování Potenciální nebezpečí prosakování existuje

Více