Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek"

Transkript

1 Techniky a technológie SLOVGAS august 2014 Ochrana vysokotlakých potrubí dálkovodů s vadami využitím objímek Václav LINHART, Adrián GONDA, Romana PAVELKOVÁ Ke zvýšení bezpečnosti vysokotlakých potrubí plynovodů a produktovodů, na kterých byly zjištěny vady typu zeslabení stěny, na příklad účinky koroze, se často používají ochranné objímky. Dříve se používaly zejména objímky ocelové, v současné době častěji objímky z polymerních kompozitních materiálů, označované podle výrobce clock spring (dále jen CS). Přesto, že jsou zkušenosti s objímkami CS všeobecně velice dobré, vyskytují se v odborné veřejnosti někdy pochybnosti o jejich skutečném příznivém účinku [1]. Vyplývají především z nižší tuhosti polymerní objímky v porovnání s objímkou ocelovou, která je dána nižším modulem pružnosti kompozitu. V několika našich pracích [2] až [5], jsme se zabývali porovnáním únosnosti a spolehlivosti potrubních těles s vadami, chráněnými objímkami CS i ocelovými, pevnostními tlakovými zkouškami. Zajímala nás skutečná míra jejich příznivého účinku a také závislost na tuhosti objímky, dané modulem pružnosti základního materiálu a také tloušťkou stěny objímky. Podmínky namáhání na trubce s objímkou Objímky ocelové i polymerní se na potrubí obvykle připojují při tlaku sníženém proti tlaku provoznímu. Po následném zvýšení tlaku na tlak provozní o p 1, působí ve stykové ploše objímky a trubky tlakové předpětí p 2, které je vyvoláno deformací vnitřní trubky. Toto tlakové předpětí působí příznivě, poněvadž snižuje namáhání na vnitřní natlakované trubce s vadami. Při výpočtu tohoto tlakového předpětí p 2 uvažujme trubku s objímkou jako dvě trubky do sebe zasunuté, bez vůle. Zatím nebudeme přihlížet k přídavnému účinku pevnostní vazby mezi trubkou a objímkou, které u objímek CS tvoří polymerní pojivo. Výpočtový postup ke stanovení tlakového předpětí, podrobněji rozvedený v [6], vychází z podmínky, že ve stykové ploše mezi objímkou a trubkou po natlakování musí být radiální posuv na vnějším průměru vnitřní trubky, označme jej Ψ V, a radiální posuv na vnitřním povrchu objímky, ten označme Ψ 2, stejný. Čili platí (1) přitom radiální posuv na vnitřní trubce kde Ψ 1 - posuv vyvolaný nárůstem tlaku o p 1, Ψ 1 * - posuv vyvolaný tlakovým předpětím p 2. (2) Po dosazení do (2) vztahů pro deformace, a po úpravě, dostáváme podle [6] pro tlakové předpětí mezi objímkou a trubkou závislost (3) kde p 1, p 2 - tlaky [MPa], t 1 - tloušťka stěny trubky [mm], D 1 - vnější průměr trubky [mm], k - poměr modulů pružnosti objímky a trubky E 2 /E 1, m - poměr tlouštěk stěn objímky a trubky t 2 /t 1. Grafické znázornění vztahu (3) pro potrubní tělesa zařazená do našeho experimentálního programu je na obr. 1. Jedná se o trubky DN300, DN500 a DN800. Základní rozměry těchto trubek použité při vyhodnocení vztahu (3), t.j. D 1, t 1 jsou uvedeny v tabulce v obr. 1 a podrobněji v dalším textu. Grafy vyjadřují jednak závislost poměru p 2 / p 1 na poměru modulů pružnosti objímky a trubky, tj. na hodnotě k - červené křivky, a jednak na poměru tlouštěk stěn objímky a trubky, tj. na hodnotě m - zelené křivky. K upřesnění uveďme, že pro objímku CS je v dalším uvažována hodnota E 2 = 0, MPa. Tuto hodnotu jsme stanovili tahovými zkouškami na tyčích odebraných z desky vyrobené stejnou technologií jako objímky CS. Pak pro tyto objímky platí hodnota k = 0,385. Pro ocelovou objímku, kde E 2 = E 1 je k = 1. Z grafů vyplývá významný rozdíl v hodnotách p 2 / p 1, to je podpůrného účinku, pro objímku CS a pro objímku ocelovou. Ve skutečnosti, při běžném provedení, bývá u ocelové objímky vyplněn prostor mezi stěnou objímky 29

2 SLOVGAS august 2014 Techniky a technológie a trubkou směsí epoxidové pryskyřice a skleněných kuliček. V takovém případě není pak rozdíl v hodnotách p 2 / p 1 u obou typů objímek tak výrazný jako u ocelové objímky bez výplně. Ze vztahu (3) také vyplývá, že podpůrný účinek objímky, charakterizovaný hodnotou tlaku p 2 je pro danou trubku přímo úměrný hodnotě změny tlaku p 1, tj. rozdílu tlaku v trubce při připojování objímky a tlaku v trubce za provozu. Z toho vyplývá velký význam snížení tlaku v potrubí při instalaci objímky. 0,7 Tlakové zkoušky potrubních těles s objímkami O skutečné úrovni podpůrného účinku objímek a o jejich pevnostní spolehlivosti, poskytly potřebné podklady tlakové zkoušky potrubních těles v SVÚM a.s., kompletovaných z trubek s vadami s větším zeslabením stěn, a s připojenými objímkami. Byly odebrány z plynovodů, resp. z produktovodu, po delší době provozu (více než 10 let). Potrubní tlaková tělesa připravená u nás ke zkouškám byla vždy vybavena tenzometry ke sledování deformací v průběhu tlakování. Byly připojeny jednak na volné trubce mimo objímku i při objímce, a pak také na objímce. 30 p 2 / p 1 0,4 obr. 1 Tlakování potrubního tělesa DN500 s objímkou CS Jednalo se o bezešvou trubku, válcovanou za tepla, D 1 = 531mm, t 1 = 8 mm, z oceli ČSN , s mezí R t 0,5 = 348 MPa, s pevností R m = 482 MPa. Na vnějším povrchu trubky byla z výroby dlouhá metalurgická vada, přelož ka, dodatečně vybroušená, o délce mm a o hloubce až 2,9 mm, obr. 2. Zbylá tloušťka stěny byla pak v některých místech jen 5,1 mm, tj. 64% tloušťky původní. K trubce byl připojen řetězec navazujících objímek CS o celkové délce mm, o vnějším Ø561 mm a s tloušťkou stě ny t 2 = 15 mm. Kompletované potrubní těleso s připojenými tenzometry je na obr. 3. Potrubní těleso bylo nejdříve tlakováno na provozní tlak 6,3 MPa. Následovalo tlakování do 8 MPa, pak cyklické tlakování do 8 MPa, 250 cyklů s půlhodinovými prodlevami na tlaku. Tento režim tlakování, do 8 MPa, byl zvolen z důvo du eventuálního využití plynovodu pro účeobr. 2 obr. 3 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 k = E 2 /E 1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 m = t 2 /t 1 Dlouhá vybroušená metalurgická vada, přeložka, pod objímkou na trubce DN500 Schéma potrubního tělesa DN500 s připojenými tenzometry k = E 2 /E 1 (329 mm; 7,1 mm) k = E 2 /E 1 (531 mm; 8 mm) k = E 2 /E 1 (820 mm; 11 mm) m = t 2 /t 1 (329 mm; 7,1 mm) m = t 2 /t 1 (531 mm; 8 mm) m = t 2 /t 1 (820 mm; 11 mm) Vliv modulu pružnosti a tloušťky stěny objímky na p 2 u trubek v programu

3 Techniky a technológie SLOVGAS august 2014 Deformace [mm/m] obr. 4 T. č. 1 pod. T. č. 2 obv. T. č. 3 obv. T. č. 3 pod. T. č. 5 obv. T. č. 6 obv. T. č. 7 pod. T. č. 8 obv. T. č. 9 obv. T. č. 10 pod. T. č. 11 obv. T. č. 12 obv Tlak [MPa] TMO TMO - na trubce mimo objímku, O - na objímce Rozložení deformací na trubce a na objímce tělesa DN500 při tlakování do 8 MPa O Mimořádný ochranný účinek objímek potvrdily uskutečněné tlakové zkoušky těles s rozměrnými vadami do porušení. ly skla do vá ní plynu [2]. Pak následovalo tlakování až do vzniku prvých plastických deformací na volné trubce, mimo objímku. Cílem bylo ověřit spolehlivost příznivého účinku objímek i v těchto extrémních podmínkách namáhání. Po každém natlakování následovalo vždy úplné odtlakování. V každé etapě tlakování se uskutečnila tenzometrická měření s ukládáním dat do počítače. Základní poznatky o vlivu objímky na deformace na volné trubce a na trubce pod objímkou se v jednotlivých etapách tlakování opakovaly. V dalším jsou proto uvedeny jako příklad jen výsledky u některých z nich. Totéž platí i u dalších tlakových těles uvedených v příspěvku. Tlakování potrubního tělesa DN500 do 8 MPa Při výpočtu namáhání na trubce pod objímkou využijme dříve uvedené poznatky z rozboru podpůrného vlivu tlakových napětí od objímky CS. Přitom předpokládejme, že objímka byla připojena na trubku při tlaku sníženém proti tlaku provoznímu na cca 30%. Obvodové napětí na volné trubce mimo objímku (4) Obvodové napětí na trubce pod objímkou je dle obr. 1 p 2 = 0,397. p 1 ; p 1 = (8-0,3.6,3) = 6,1 MPa; p 2 = (0,397.6,1) = 2,4 MPa, pak (5) Z porovnání hodnot ve (4) a (5) je zřejmé, že podle tohoto výpočtu je obvodové napětí na trubce pod objímkou významně nižší nežli na volné trubce mimo objímku. Výsledky tenzometrických měření deformací Naměřené průběhy deformací při tlakování do 8 MPa na všech tenzometrech jsou na obr. 4. Pro větší přehlednost jsou v grafu zvlášť vyznačeny oblasti obvodových deformací (celkové deformace) na trubce, a to mimo objímku a při objímce (označeno TMO), a dále obvodové deformace na objímce (O). Z grafů je patrný výrazný rozdíl obvodových deformací v obou porovnávaných oblastech. Na stěně trubky mimo objímku byly při natlakování na 8 MPa naměřeny deformace ε obv = 920 až 960 μm/m, na objímce jen 200 až 220 μm/m. Pokud uvažujeme na objímce membránovou napjatost, pak bude stejná úroveň deformací i na vnitřním povrchu objímky a také na trubce pod objímkou. Těmto deformacím odpovídá na trubce obvodové napětí jen 42 MPa. To je hodnota podstatně nižší, nežli při uvažování jen podpůrného účinku tlakového předpětí od objímky. To znamená, že příznivý účinek objímky není dán jen tímto předpětím. Zřejmě významně spolupůsobí i pevnostní vazba mezi objímkou a trubkou, kterou vytváří vytvrzené dvousložkové polymerní pojivo v tomto spoji. Pro dosažení tohoto významného účinku je ovšem nutné, aby provedení tohoto spoje bylo kvalitní, a aby při tlakovém namáhání nedošlo k porušení této vazby. Pro kontrolu stavu ve spoji objímky a trubky při tlakování byl proto před našimi tlakovými zkouškami nanesen v těchto místech indikační křehký barevný nátěr se sádrou. Podle provedené kontroly nedošlo při zařazených stupních tlakování, ani při cyklování do 8 MPa, v této vrstvě ke vzniku trhlinek a k odtržení. 31

4 SLOVGAS august 2014 Techniky a technológie 32 Tlakování potrubního tělesa DN500 do vzniku plastických deformací na trubce (do 9,8 MPa ) Tlakování v tomto případě pokračovalo až do vzniku prvých plastických deformací na trubce mimo objímku, monitorovaných na tenzometrech. Úroveň obvodových napětí na trubce pod objímkou stanovíme stejným postupem jako při předchozí etapě tlakování: obvodové napětí na trubce mimo objímku Deformace [mm/m] obr. 5 obr. 6 obr. 7 T. č. 1 pod. T. č. 2 obv. T. č. 3 obv. T. č. 4 pod. T. č. 5 obv. T. č. 6 obv. T. č. 7 pod. T. č. 8 obv. T. č. 9 obv. T. č. 10 pod. T. č. 11 obv. T. č. 12 obv Tlak [MPa] TMO - na trubce mimo objímku O - na objímce Detail rozložení deformací na trubce a na objímce tělesa DN500 při tlakování do 9,8 MPa Řetězec vad od mikrobiální koroze na trubce DN800 pod širokou objímkou Schéma potrubního tělesa DN800 s objímkami a s připojenými tenzometry (6) Obvodové napětí na trubce pod objímkou po účinku tlakového předpětí (7) Příznivý vliv tlakových pnutí od objímky na snížení napětí na trubce pod objímkou je podle tohoto výsledku významný. Při tomto tlakování došlo na všech tenzometrech na trubce mimo objímku ke vzniku výrazných obvodových plastických deformací s hodnotou celkových deformací až μm/m, obr. 5. Celkové obvodové deformace ε obv na objímce, a tudíž i na vnitřní trubce TMO pod objímkou, jsou na úrovni cca 290 μm/m. Těmto deformacím odpovídá obvodové napětí na trubce pod objímkou cca 61 MPa, opět velice nízké. Proti hodnotě stanovené O v (7) je to opět hodnota daleko nižší, zřejmě ze stejných důvodů, jak bylo uvedeno dříve. Tlakování potrubního tělesa DN800 s objímkou CS V tomto případě se jednalo o trubku svařovanou, s podélným svarem, Ø820x11 mm, z jemnozrnné oceli L415 podle ČSN EN Podle výsledků zkoušek byla v obvodovém směru hodnota R t 0,5 = 483 MPa, R m = 635 MPa. Trubka byla opatřena páskovou izolací. Pod touto izolací došlo v provozu v některých místech ke shrnutí této izolace účinky zásypu, a ke vzniku korozních vad mikrobiálními účinky. Řetězce těchto vad dosahovaly někdy délku až 760 mm, místy měly hloubku až 4,2 mm, obr. 6. Zbylá

5 Techniky a technológie SLOVGAS august 2014 tloušťka stěny byla pak cca 6,8 mm (62%). V místech rozsáhlejšího napadení byly připojeny před více než 10 lety objímky, v daném případě objímky CS, Ø854 mm, s tloušťkou stěny cca 17 mm, různé celkové šířky. Schéma tlakového tělesa připraveného ke zkouškám je na obr. 7. Na trubce jsou připojeny ve dvou místech objímky CS, různé šířky. Z obr. 7 je patrné rozložení připojených tenzometrů. Tlakové zkoušky na tomto tlakovém tělese probíhaly opět v několika stupních: do 6,3 MPa, do 8 MPa, do 9 MPa, cyklické tlakování do 9 MPa, cyklů, tlakování do vzniku plastických deformací na volné trubce, a tlakování do porušení. Jak již bylo zmíněno, po tlakování vždy následovalo úplné odtlakování. V dalším uvádíme jen výsledky z některých těchto tlakových zkoušek. Tlakování potrubního tělesa DN800 do 8 MPa. Danému tlaku odpovídá na volné trubce obvodové napětí (8) Při tenzometrických měřeních při natlakování na 8 MPa byly získány v kritických místech tělesa hodnoty obvodových deformací ε obv (celkové deformace) uvedené v tab. 1. U CS objímky úzké se podle tab. 1 rovná snížení obvodových deformací na trubce pod objímkou proti trubce mimo objímku 0,58násobku. Je ještě nižší, nežli u objímky široké, ale stále ještě příznivé. Důvodem celkově nižších hodnot příznivého účinku objímek CS u této trubky je mj., podle obr. 1, nižší úroveň tlakového předpětí dosažené při daných rozměrových podmínkách na trubce a na objímce, a také, relativně k průměru menší tloušťka objímky. K tomu je třeba uvést, že v práci [7] na trubce DN700 se vliv nedostatečné tloušťky některých objímek CS při vzniku plastické deformace na základní trubce projevil jejich porušením. U úzké objímky se pak vliv boulení na trubce po obou bocích objímky projeví navíc, ve středové oblasti objímky přídavným namáháním, a to na rozdíl od objímky široké. Nižší podpůrný vliv této užší objímky se také projevil vyššími hodnotami obvodových deformací na trubce při objímce, tab. 1. Tlakování potrubního tělesa DN800 do porušení Při tomto tlakování došlo k porušení potrubního tělesa při tlaku 17,56 MPa. Tomu odpovídá na volné trubce obvodové napětí σ obv = 654,5 MPa, tj. vyšší než je mez pevnosti materiálu trubky - R m = 635 MPa. K porušení došlo mimo oblast s vadami chráněnými objímkami obr. 8. Došlo k odtržení koncové části trubky se dnem. tab. 1 Trubka Objímka Deformace při natlakování na 8 MPa Místo na tělese Obvodové deformace ε obv (celkové) [μm/m] mimo objímku při úzké objímce až při široké objímce 950 úzká objímka 750 široká objímka 420 až 500 Při přibližně lineárním průběhu deformačních závislostí na trubce i na objímkách na tlaku, můžeme za měřítko příznivého vlivu objímek pokládat poměr deformací na objímkách a na trubce mimo objímky. Pokud opět uvažujeme na objímkách a na trubce podmínky membránové napjatosti, odpovídají deformace na objímkách hodnotám deformací na trubce pod objímkou. Celková obvodová deformace na široké CS objímce, tudíž i na trubce pod touto objímkou, podle tab. 1 činí jen 0,32 až 0,38násobek deformace na volné trubce. Přibližně v tomto poměru se na trubce pod objímkou snížilo také namáhání. I když tento příznivý účinek objímky není tak mimořádný, jak tomu bylo u trubky DN500 v předchozím programu, je stále ještě velice významný. obr. 8 K porušení tlakového tělesa DN800 došlo mimo oblast s objímkami CS Při tenzometrických měřeních byly při tomto tlakování v jednotlivých oblastech potrubního tělesa stanoveny hodnoty obvodových deformací ε obv (celkové deformace) uvedené v tab. 2. Pokud, stejně jako dříve, budeme uvažovat rozsah obvodových deformací na trubce pod objímkami stejný 33

6 SLOVGAS august 2014 Techniky a technológie tab. 2 Trubka Objímka Deformace po tlakování do porušení Místo na tělese Obvodové deformace ε obv (celkové) [μm/m] mimo objímky až při úzké objímce ~8 500 při široké objímce ~8 200 úzká objímka ~2 500 široká objímka ~2 500 jako na objímkách, pak je zřejmé, že na trubce pod objímka mi je úroveň deformací pod úrovní deformací na mezí R t 0,5. Při R t 0,5 dosahují celkové deformace hodnotu ε = 0,5%, tj μm/m. Ze zaznamenaných deformací vyplývá, že obvodové napětí na trubce je menší než R t 0,5 (483 MPa). Podle porovnání tohoto napětí s hodnotou σ obv = 654,5 MPa na volné trubce při porušení, je hodnota namáhání na trubce pod objímkami o víc než 30% nižší. Výsledek potvrzuje, že vysoký ochranný účinek objímek zůstává zachován dokonce i při namáhání na trubce rovném pevnosti základního materiálu. obr. 9 Rozměrná plošná korozní vada na trubce DN Tlakování potrubního tělesa DN300 s objímkou CS Trubka DN300 s vadami a s objímkou byla odebrána z produktovodu. Jednalo se o bezešvou trubku, válcovanou za tepla, Ø329x(6 až 7,5 mm), z potrubní oceli dle ČSN, s mezí R t 0,5 = 348 MPa, a s R m = 482 MPa. Na vnějším povrchu trubky byla podle vnitřní inspekce zjištěna rozsáhlá korozní vada o rozměrech 425x100 mm, s max. hloubkou až 5 mm, se zeslabením stěny až na 2,4 mm, to je na 32%, obr. 9. V místě této vady byly tehdy k trubce připojeny dvě sousedící objímky, s vnějším Ø353 m, s tloušťkou stěny 14 až 15 mm, o celkové šířce cca 615 mm. Na kompletované potrubní těleso o celkové délce cca mm byly na protilehlých stranách přes průměr připojeny tenzometry, podle obr. 10, a to na volné trubce mimo objímku, dále z obou stran při objímce, a na povrchu objímky. Na straně, v místech s korozním zeslabením, byla na objímkách vytvořena okénka, a i tam byly připojeny tenzometry, viz obr. 10. Okénka umožňovala posoudit dosah ochranného účinku objímky v těchto zvláštních podmínkách. Tlakování potrubního tělesa DN300 do vzniku plastické deformace na trubce (do 13,46 MPa) Podle monitorování na tenzometrech došlo při tlakování do 13,46 MPa ke vzniku plastické deformace na volné trubce, ale také v perforačních okéncích v objímce. Podle tenzometrických měření došlo na objímce v místech zeslabení korozní vadou a okének k částečnému vyboulení, které se projevilo nerovnoměrným rozložením deformací po jejím obvodě. Hlavní výsledky získané při měření deformací při tomto tlakování jsou uvedeny v přehledové tab. 3. obr. 10a obr. 10b tab. 3 Trubka - strana bez okének Trubka - strana s okénky Objímka - strana bez okének Objímka - strana s okénky Část trubky z oblasti s korozní vadou (tenzometry č. 1 až 10) Část trubky protilehlá k oblasti s korozní vadou (tenzometry č. 11 až 26) Deformace při natlakování na 13,46 MPa Místo na tělese Obvodové deformace ε obv (celkové) [μm/m] mimo objímku 800 až při objímce až při okéncích 590 až 650 v okéncích až na objímce -150 až -170 při okéncích 600 až 1 400

7 Techniky a technológie SLOVGAS august 2014 Uskutečněné tlakové zkoušky na tělesech s výrazným zeslabením stěny vadami prokázaly vysoký a spolehlivý ochranný účinek objímek clock spring. Podle těchto výsledků na trubce při obou stranách objímky jsou naměřené deformace dokonce vyšší nežli na volné trubce. Je to z důvodu boulení, ke kterému v těchto místech při plastické deformaci na trubce dochází. Jak již bylo uvedeno, při natlakování došlo po obvodě objímky k nerovnoměrné deformaci. Rozdíl deformací na trubce a na objímce je však ve sledovaných místech přesto značný. Na straně bez okének až μm/m na trubce, na objímce jen -150 až -170 μm/m. Odlehčovací účinek objímky je pak i zde mimořádný. Podpůrný vliv objímky se projevil i na straně s okénky. Přesto, že v okéncích vznikly na trubce výrazné deformace, až μm/m, a to deformace plastické, je úroveň deformací na objímce na můstcích v sousedství okének citelně nižší, 600 až μm/m. Tlakování potrubního tělesa DN300 do porušení. K porušení trubky došlo při tlaku 22,9 MPa, mimo objímku. Tomuto tlaku odpovídá obvodové napětí σ obv = 530,6 MPa. To je napětí vyšší nežli je mez pevnosti základního materiálu, R m = 482 MPa. Rozsah obvodových celkových deformací naměřených těsně před porušením je uveden v tab. 4. Na trubce dosahovaly celkové deformace hodnoty až μm/m, tj. 1,05 až 2,16%. Šlo o vysoké deformace plastické. Na objímce, a tudíž i na trubce pod objímkou dosahovaly obvodové celkové deformace hodnoty až μm/m (0,2 až 0,37%). To znamená, že v těchto podmínkách dosáhlo namáhání na trubce pod objímkou jen hodnotu pod mezi R t 0,5, tj. 304 MPa. V porovnání s namáháním na trubce tj. σ obv = 530,6 MPa je to hodnota o více než 43% nižší. Znamená to, že i v těchto tab. 4 Deformace těsně před porušením Místo na tělese Trubka - strana bez okének i s okénky Objímka - strana bez okének Objímka - strana s okénky Obvodové deformace ε obv (celkové) [μm/m] při objímce až na objímce až při okéncích až obr. 11 obr. 12 K porušení trubky DN300 při tlakové zkoušce došlo mimo objímku. Porušení boků objímky CS účinkem plastického vyboulení na trubce Plastické vyboulení na trubce po obou stranách objímky podmínkách byl příznivý vliv objímky stále ještě významný. Snímky porušeného tlakového tělesa jsou na obr. 11 a 12. K porušení tlakového tělesa došlo mimo objímku, a to přes značné zeslabení stěny trubky korozí pod objímkou. Již to svědčí o jejím mimořádně vysokém podpůrném vlivu. K poruše nedošlo na objímce, ani v místech perforací s okénky. Dosažená hodnota obvodového napětí při roztržení tělesa je vyšší než pevnost základního materiálu, přesto, že jde o těleso s rozsáhlou vadou. Plastické vyboulení trubky na obou stranách objímky a omezená deformace v místech objímky potvrzují rovněž její mimořádně příznivý vliv. Na objímce nedošlo k roztržení, ale jen k částečné delaminaci na jejích bocích z důvodu přídavného ohybového namáhání od boulení základní trubky. Závěrečný souhrn výsledků Příspěvek hodnotí ochranný vliv objímek, zejména objímek clock spring na únosnost trubek se stěnami zeslabenými vadami, a to na základě rozboru jejich účinku a na základě výsledků pevnostních tlakových zkoušek na potrubních tělesech DN500, DN800 a DN300. Rozbor podmínek namáhání na trubce s objímkou prokázal významný vliv modulu pružnosti materiálu objímky a tloušťky její stěny na příznivý účinek objímky ( p 2 ). 35

8 SLOVGAS august 2014 Techniky a technológie Rozbor také poukázal na velký význam snížení tlaku v potrubí při připojování objímek ( p 1 ) na jejich příznivý účinek. Z hodnocení vyplývá vliv těchto faktorů u objímek ocelových i u objímek CS z polymerních kompozitů. Uskutečněné tlakové zkoušky na tělesech s výrazným zeslabením stěny vadami prokázaly vysoký a spolehlivý ochranný účinek objímek CS. Potvrdily významné omezení deformací a namáhání na objímkách a na trubce s vadami pod objímkou, proti trubce mimo objímku, a to i v podmínkách mimořádných, kdy na trubce mimo objímku došlo ke vzniku plastických deformací. Poznatky z tlakových zkoušek prokázaly, že k vysokému kladnému účinku objímek CS významně přispívá, vedle tlakového namáhání ve styku trubky a objímky, také pevnostní vazba v tomto styku, zajištěná vytvrzeným polymerním pojivem. Mimořádný ochranný účinek objímek potvrdily uskutečněné tlakové zkoušky těles s rozměrnými vadami do porušení. K porušení u trubek DN800 a DN300 došlo mimo oblast vad a připojení objímek, při namáhání, které odpovídalo pevnosti základní trubky bez poškození. Lektor: Ing. Anton Zelenaj, PhD., Eustream Literatura [1] BRUCE, W.-A.: Advantiges of Steel Sleeves over Composite Materials for Pipeline Repair. Proceedings of Conference Evaluation, Rehabilation & Repair of Pipelines. October 2010, Berlin [2] ČIPERA, M., PAVELKOVÁ, R., LINHART, V.: Verification of loading capacity of a gas pipeline with defects and sleeves. Proceedings of 6. International Pipeline Technology Conference, October 2013, Ostend, Belgium [3] LINHART, V.: Únosnost trubky DN800 (N2) s vadami a s objímkami CS při vyšších skladovacích tlacích. Výzk. zpráva SVÚM č N2, březen, 2014 [4] LINHART, V.: Únosnost trubky DN800 (N1) s vadami a s ocelovými objímkami při vyšších tlacích nežli odpovídá běžnému provozu. Výzk. zpráva SVÚM č N2, březen 2014 [5] LINHART, V., ČIPERA, M., GONDA, A.: Pevnostní tlakové zkoušky na trubce DN300 s objímkami CS. Výzk. zpráva SVÚM, č , r [6] LINHART, V., PAVELKOVÁ, R.: K ochrannému účinku objímek na únosnost vysokotlakých potrubí. Plyn, 2014, XCIV, č. 4, str [7] LINHART, V., PAVELKOVÁ, R., SIGMUNDOVÁ, J., HERMAN, V.: Hodnocení účinku vad v montážních obvodových svarech na únosnost potrubí. Slovgas, 2006, červen, str Ing. Václav Linhart, CSc. (1927) Vystudoval Strojní fakultu ČTVU Praha, kde získal i titul kandidáta technických věd. Od roku 1951 pracuje ve Státním výzkumném ústavu materiálu, nyní SVÚM a.s. V současné době zde pracuje jako vědecky pracovník v materiálově pevnostní oblasti strojů a dálkovodních potrubních sítí. Ing. Adrián Gonda (1989) Je absolventem VŠCHT v Praze, kde v roce 2014 získal inženýrsky titul v oboru chemie materiálů a materiálové inženýrství. Už během studií absolvoval stáž v ÚJV ŘEŽ, a.s. a na AGH University of Science and Technology v Krakově. V období říjen 2013 až červen 2014 zastával pozici výzkumného pracovníka na SVÚM a.s. v Praze. Od července 2014 pracuje v AERO Vodochody AEROSPACE a.s. jako technolog oddělení tepelného zpracování. Ing. Romana Pavelková (1969) Vystudovala ČVUT v Praze, obor materiálové inženýrství. Do roku 1995 působila v SVÚM a.s. v oblasti materiálových analýz pro oblast jaderné energetiky, plynárenského průmyslu a biomateriálů pro medicínu. Od roku 1995 pracuje v Transgasu, dnes NET4GAS, s.r.o., kde od roku 2011 zastává pozici senior manažer, technická podpora. 36

Při vnitřních inspekcích plynovodů

Při vnitřních inspekcích plynovodů Václav LINHART Romana PAVELKOVÁ Jana SIGMUNDOVÁ Václav HERMAN * Hodnocení účinku vad v montážních obvodových svarech na únosnost plynovodních potrubí Při vnitřních inspekcích plynovodů se někdy setkáváme

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, BUM - 7 Únava materiálu Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, Úkoly k řešení 1. Vysvětlete stručně co je únava materiálu.

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Zkoušení kompozitních materiálů

Zkoušení kompozitních materiálů Zkoušení kompozitních materiálů Ivan Jeřábek Odbor letadel FS ČVUT v Praze 1 Zkoušen ení kompozitních materiálů Zkoušky materiálových charakteristik Zkouška kompozitních konstrukcí 2 Zkoušen ení kompozitních

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.

HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ. Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe. HODNOCENÍ PŘÍPUSTNOSTI VAD MONTÁŽNÍCH SVARŮ HORKOVODŮ Ondrej Bielak, BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Horkovody jsou namáhány opakovaně vnitřním přetlakem, dále pak

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. 5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost

Více

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR Education, Research, Innovation FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR FEM ANALÝZA DEFORMAČNÍHO CHOVÁNÍ HADICOVÉ SPONY Pavel HRONEK 1+2, Ctibor ŠTÁDLER 2, 1 Úvod Bohuslav MAŠEK 2, Zdeněk

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

Skořepiny jsou plošné konstrukce jejich tloušťka je mnohonásobně menší než zbývající dva rozměry jejich střednicová plocha je zakřivená

Skořepiny jsou plošné konstrukce jejich tloušťka je mnohonásobně menší než zbývající dva rozměry jejich střednicová plocha je zakřivená SKOŘEPINY Skořepiny jsou plošné konstrukce jejich tloušťka je mnohonásobně menší než zbývající dva rozměry jejich střednicová plocha je zakřivená Používají se jako nosné části konstrukcí ohraničující nějaký

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu

Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu Posouzení stavu rychlořezné oceli protahovacího trnu ČSN 19 830 zušlechtěno dle předpisů pro danou ocel tj. kaleno a 3x popuštěno a) b) Obr.č. 1 a) Poškozený zub protahovacího trnu; b) Zdravý zub druhá

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,

Více

7 Lineární elasticita

7 Lineární elasticita 7 Lineární elasticita Elasticita je schopnost materiálu pružně se deformovat. Deformace ideálně elastických látek je okamžitá (časově nezávislá) a dokonale vratná. Působí-li na infinitezimální objemový

Více

1.1 Shrnutí základních poznatků

1.1 Shrnutí základních poznatků 1.1 Shrnutí základních poznatků Pojmem nádoba obvykle označujeme součásti strojů a zařízení, které jsou svým tvarem a charakterem namáhání shodné s dutými tělesy zatíženými vnitřním, popř. i vnějším tlakem.sohledemnatopovažujemezanádobyrůznápotrubíakotlovátělesa,alenapř.i

Více

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G 936 01 TECHNICKÁ PRAVIDLA TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY PŘÍMÝCH SVAŘOVANÝCH PŘECHODŮ A SVAŘOVANÝCH ODBOČEK T-90 PRO PLYNOVODY SPECIFICATION FOR DIRECT WELDED CONICAL

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI 19. Betonářské dny (2012) Sborník Sekce: Výzkum a technologie 2 ISBN 978-80-87158-32-6 EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI David Horák 1 Hlavní autor

Více

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 4. PROSKLENÉ STĚNY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

Matematická a experimentální analýza namáhání rotujícího prstence ovinovacího balicího stroje

Matematická a experimentální analýza namáhání rotujícího prstence ovinovacího balicího stroje Matematická a experimentální analýza namáhání rotujícího prstence ovinovacího balicího stroje Bc. Josef Kamenický Vedoucí práce: Ing. Jiří Mrázek, Ph.D.; Ing. František Starý Abstrakt Tématem této práce

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420) Havel composites s.r.o. Svésedlice 67 783 54, Přáslavice Česká Republika tel. (+420) 585 129 010 fax (+420) 585 129 011 www.havel-composites.com Tkaniny ze skelné příze typu E. Příze má úpravu (sizing)

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku 1. Úlohy a cíle teorie plasticity chopnost tuhých těles deformovat se působením vnějších sil a po odnětí těchto sil nabývat původního tvaru a rozměrů se nazývá pružnost. 1.1 Plasticita, pracovní diagram

Více

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Nespojitá vlákna. Nanokompozity

Nespojitá vlákna. Nanokompozity Nespojitá vlákna Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vliv nespojitých vláken Uspořádaná

Více

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 2. Vybrané partie z plasticity. Miroslav Vokáč 2. prosince ČVUT v Praze, Fakulta architektury. ocelových 5. přednáška Vybrané partie z plasticity Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 2. prosince 2015 Pracovní diagram ideálně pružného materiálu ocelových σ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku Autor: Michal Šofer Verze 0 Ostrava 20 Zadání: Proveďte

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Porovnání zkušebních metod pro měření interlaminární smykové pevnosti laminátů

Porovnání zkušebních metod pro měření interlaminární smykové pevnosti laminátů Porovnání zkušebních metod pro měření interlaminární smykové pevnosti laminátů Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D. VZLÚ, a.s. 21. listopadu 2012 Seminář ČSM, Praha Úvod Interlaminární smyková pevnost Interlaminar

Více

Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny

Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny 146 Dodatečné zesilování a stabilizace tlačených stěn z cihelného zdiva pásy uhlíkové tkaniny prof. Ing. Jiří WITZANY, DrSc., dr. h. c. doc. Ing. Tomáš ČEJKA, Ph.D. Ing. Radek ZIGLER, Ph.D. Ing. Jan KUBÁT

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!! Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci jméno: stud. skupina: příjmení: pořadové číslo: datum: Materiály: Lepené lamelové dřevo třídy GL 36h : norma ČSN EN 1194 (najít si hodnotu modulu

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních

Více

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Důvody a cíle pro statické zesilování a zajištění konstrukcí - zvýšení užitného zatížení - oslabení konstrukce - konstrukční chyba - prodloužení

Více

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI Jan Masák, Jan Korouš BiSAFE s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4 Příspěvek uvádí výsledky redistribuce napětí, rozvoje deformace a

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem

Číslo. Relaxace předpínací výztuže. úbytek napětí v oceli při časově neměnné deformaci (protažení) Soudržnost předpínací výztuže s betonem 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Číslo Datum PROGRAM PŘEDNÁŠEK letní 2015/2016 Téma přednášky 1 23.2. Principy předpjatého betonu, historie, materiály Poznámky 2 1.3. Technologie předem předpjatého betonu

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K ZABEZPEČENÍ INTEGRITY VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU DN 400

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K ZABEZPEČENÍ INTEGRITY VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU DN 400 KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K ZABEZPEČENÍ INTEGRITY VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU DN 400 V polských potrubních systémech se v posledních letech postupně mění tok plynu ze směru východ západ na směr opačný. Na základě

Více

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a

Více

Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce

Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce Revalidace potrubí DN 700 po dvouleté odstávce Ing. Aleš Brynych CEPS a. s. Česká republika Alexandrs Jelinskis SIA LatRosTrans Lotyšsko Rok 2001 ukončení přepravy ropy ropovodem DN 700 Polock Ventspils

Více

Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400

Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400 Ing. Aleš Brynych CEPS a.s. Komplexní přístup k zabezpečení integrity vysokotlakého plynovodu DN 400 V polských potrubních systémech se v posledních letech postupně mění tok plynu ze směru východ západ

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM Miroslav Liška, Ondřej Žáček MMV s.r.o. Patinující ocele a jejich vývoj Oceli se zvýšenou

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

Průběh řešení a dosažené výsledky v oblasti návrhu a měření spolehlivosti mikroelektronických 3D struktur

Průběh řešení a dosažené výsledky v oblasti návrhu a měření spolehlivosti mikroelektronických 3D struktur Průběh řešení a dosažené výsledky v oblasti návrhu a měření spolehlivosti mikroelektronických 3D struktur Úkol je možno rozdělit na teoretickou a praktickou část. V rámci praktické části bylo řešeno, 1)

Více

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Nespojitá vlákna Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Vliv nespojitých vláken Zabývejme se nyní uspořádanými nespojitými vlákny ( 1D systém) s tahovým

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY

Více

1. přednáška. Petr Konvalinka

1. přednáška. Petr Konvalinka EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 1. přednáška Petr Konvalinka 1. Úvod hospodárnost ve využívání stavebních materiálů vede k nutnosti zkoumat podrobně vlastnosti těchto materiálů experimenty podávají často

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne:. dubna 009 Odevzdal

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov

2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov 2 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov Příčné uspořádání nosných panelových stěn omezuje možnost volnějšího provozně dispozičního spojení sousedních travé, které

Více

Optimalizace vláknového kompozitu

Optimalizace vláknového kompozitu Optimalizace vláknového kompozitu Bc. Jan Toman Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. Abstrakt Optimalizace trubkového profilu z vláknového kompozitu při využití Timošenkovy hypotézy. Hledání optimálního

Více

Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům?

Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům? Tlakové zkoušky na PE plynovodech odpovídá jejich provádění souvisejícím předpisům? Kontrola těsnosti a pevnosti tlakovými zkouškami Tlakové zkoušky se provádějí před uvedením do provozu trubních rozvodů,

Více

Adhezní síly v kompozitech

Adhezní síly v kompozitech Adhezní síly v kompozitech Nanokompozity Pro 5. ročník nanomateriály Fakulta mechatroniky Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Vazby na rozhraní

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1 The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT ISSN 1451-107X Robert

Více

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut

Více

Historie a struktura geomříží a cesta k TriAxu I.

Historie a struktura geomříží a cesta k TriAxu I. Historie a struktura geomříží a cesta k TriAxu I. Autor: Veronika Libosvárová Článek vydán: 5. číslo magazínu GEOmail (6. dubna 2010) První zmínka o geomřížích se datuje do padesátých let minulého století.

Více