UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia"

Transkript

1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Geografia Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Škola Geografia Človek a spoločnosť 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne siedmy ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Vyučovací jazyk Forma štúdia nižšie sekundárne 5 rokov slovenský denná

2 1. Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Štúdium geografie im umožní spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. 2.Ciele geografie v 7. ročníku: Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať Všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi plány miest, autoatlas, turistická a internetová mapa Pracovať s informáciami o krajine ako časti Zeme vyhľadať potrebné informácie a použiť ich pre praktické potreby v bežnom živote Rozumieť grafom, diagramom Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho) Diskutovať o návrhoch Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť.

3 Požadovaný výstup žiakov z geografie v 7. ročníku a) orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc, b) určiť na mape polohu vybraného regiónu Austrálie a Ameriky c) vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné, tematické, rozumieť im, d) interpretovať údaje získané z grafu, diagramu e) vysvetliť rozdiel medzi ostrovom a polostrovom, f) vysvetliť rozdiel medzi prielivom a prieplavom, g) poznať zaujímavé miesta Austrálie a Ameriky h) opísať pôvodné civilizácie Ameriky a Austrálie i) vysvetliť ako vplývajú prírodné pomery a živly na život ľudí v Amerike a Austrálii j) ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie regióny Ameriky a Austrálie k) vymenovať a určiť na mape oblasti vhodné pre cestovný ruch l) pripraviť projekt, vypracovať a prezentovať ho m) diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych n) získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru Obsahové témy: Planéta Zem Austrália a oceánia Tichý oceán Polárne oblasti Zeme Amerika 3.Vyučovacie metódy a formy Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.

4 1. Motivačné metódy: motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 2. Expozičné metódy: rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov), 3. Problémové metódy: heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 4. Prácu s knihou a textom(čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), 5. Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 6. Aktivizujúce metódy: diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny) brainstorming. 7. Fixačné metódy:. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). 8. Práca s mapou Organizačné formy:vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu). terénne pozorovania 4. Kľúčové kompetencie 1. Komunikácia v materinskom jazyku je schopnosť vyjadrovať a tlmočiť koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie) a z jazykového hľadiska interaktívne reagovať

5 primeraným a kreatívnym spôsobom v rôznych spoločenských a kultúrnych súvislostiach; vo vzdelávaní a odbornej príprave, v práci, doma a vo voľnom čase. 2. Komunikácia v cudzích jazykoch zahŕňa hlavné rozmery komunikácie v materinskom jazyku: je založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie) v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí (vo vzdelávaní a odbornej príprave, práci, doma a vo voľnom čase) podľa želaní a potrieb jednotlivca. Komunikácia v cudzích jazykoch si takisto vyžaduje zručnosti ako sprostredkovanie a medzikultúrne porozumenie. 3. Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky). 4. Digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté a kritické používanie technológie informačnej spoločnosti (TIS) na pracovné účely, vo voľnom čase a na komunikáciu. Je založená na základných zručnostiach v IKT: používanie počítača na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu. 5. Naučiť sa učiť je schopnosť pokračovať a zotrvať v učení sa, organizovať vlastné učenie sa, aj pomocou efektívneho manažmentu času a informácií, a to individuálne alebo v skupinách. Táto kompetencia zahŕňa uvedomenie si procesu učenia sa a potrieb jednotlivca, určenie dostupných príležitostí a schopnosť prekonať prekážky na účel úspešného vzdelávania sa. Táto kompetencia znamená získavať, spracovávať a prispôsobovať nové vedomosti a zručnosti, ako aj hľadať a využívať poradenstvo. Naučiť sa učiť podnecuje učiacich sa, aby stavali na predchádzajúcom vzdelaní a životných skúsenostiach, aby mohli používať a uplatňovať vedomosti a zručnosti v rozličných súvislostiach: doma, v práci, pri vzdelávaní sa a odbornej príprave. Motivácia a sebadôvera sú pri tejto kompetencii jednotlivca rozhodujúce. 6. Spoločenské a občianske kompetencie kompetencie zahŕňajú individuálne, medziľudské a medzikultúrne kompetencie a pokrývajú všetky formy správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na spoločenskom a pracovnom živote, a to najmä v čoraz rozmanitejších spoločnostiach, a v potrebných prípadoch na riešenie konfliktov. 7. Iniciatívnosť a podnikavosť vzťahuje sa na schopnosť jednotlivca zmeniť myšlienky na skutky. Zahŕňa kreativitu, inovácie a prijímanie rizika, ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele. Toto

6 podporuje jednotlivcov nielen v ich každodennom živote doma a v spoločnosti, ale aj na pracovisku, aby si boli vedomí kontextu svojej práce, a aby mohli využiť príležitosti, a je to základom pre špecifickejšie zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú tí, ktorí zakladajú podnik zameraný na spoločenskú alebo obchodnú činnosť alebo naň prispievajú. Tieto by mali zahŕňať zmysel pre etické hodnoty a presadzovanie dobrého riadenia. 8. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie uvedomovanie si dôležitosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií vrátane hudby, scénických umení, literatúry a výtvarných umení. 5. Učebné osnovy z geografie pre 7. Ročník 7. ročník Tematický celok Téma Všeobecné fyzicko geografické a humánnogeografické javy Konkrétne príklady geografických javov v regiónoch Premeny Zeme Projekty Afrika, Ázia Afrika A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) Podnebné oblasti Zeme (pasáty, monzúny) Prví ľudia na Zemi (Afrika, Ázia) Vznik kultúr, rasy, náboţenstvá (Afrika, Ázia) Poloha, zobrazenie Afriky na mapách Členitosť pobreţia a povrch Afriky, pohoria Kilimandţáro, Podnebné a rastlinné pásma Púšť, sahel, savana, tropický daţďový prales. Vodstvo jazerá, rieky Práca s mapou zemepisné súradnice, rovník, obratníky, rovnobežky, poludníky, nultý poludník činnosť vnútorných síl na tvar Zeme pásmovitosť, jej príčiny a dôsledky Vznik Sahary, vplyv pasátov vysvetliť prúdenie pasátov Ţivot obyvateľov v rôznych častiach Zeme Madagaskar, Somálsky polostrov, Guinejský záliv, Stredozemné more, Červené more, Gibraltársky prieliv Suezský prieplav Atlas, Východoafrická priekopová prepadlina, Kilimandţáro, Dračie vrchy. Východoafrická

7 Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Ázia Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) Obyvateľstvo a sídla. severná Afrika, západná, východná a juţná Afrika, veľké mestá Pôvodní obyvatelia, staré civilizácie, náboţenstvá Hospodárstvo Afriky (iba stručne) Štáty Afriky, najväčšie mestá, život v mestách Problémy v Afrike (hlad, choroby, nepokoje, škodcovia) Rozširovanie púští (sahel) Školstvo a zdravotníctvo v Afrike Národné parky, Poloha, zobrazenie Ázie na mapách - Ázia na severnej pologuli Členenie Ázie na časti juţná, juhovýchodná, východná, severná, stredná, juhozápadná Povrch Himaláje, Sopečná činnosť a zemetrasenia Vodstvo v Ázii rieky v Ázii, jazerá Podnebie, rôznosť podnebia v závislosti od podnebných činiteľov Podnebné oblasti severná oblasť, suchá oblasť v juhozápadnej časti Ázie, monzúnová Oblasť v južnej Ázii Klimatické diagramy z rôznych častí Ázie (hlavné znaky podnebného pásma, oblasti) Obyvateľstvo Ázie, náboţenstvá, Hospodárstvo Ázie (stručne) Štáty Čína, India, Veľkomesto Staré civilizácie Nedostatok potravínglobálny problém Rozširovanie púští Práca s mapou zemepisné súradnice, rovník, obratník Raka, rovnobeţky, poludníky, dátumová hranica, časové pásma (vznik pohorí na príklade Himalájí) sopky, vznik sopiek a zemetrasenia, pohyb zemských platní zóny oblastí sopečnej a zemetrasnej činnosti vo svete. Príklady najväčších sopiek na svete Klimatické diagramy Svetové náboţenstvá Terorizmius vo svete Život vo veľkých mestách priekopová prepadlina, Kilimandžáro, Dračie vrchy. Východoafrická priekopová prepadlina Sahara, Kongo, Níl, Viktóriino jazero Viktóriine vodopády, Káhira, Egyptská ríša Safari sahel Filipíny, Japonské ostrovy, Veľké Sundy, Predná India, Zadná India, Malá Ázia, Arabský polostrov, Cyprus, Suezský prieplav, Červené more, Kórejský polostrov, Beringov prieliv Himaláje Himaláje, Pamír, Mount Everest, Kaukaz, Ural, Západosibírska níţina, Indogangská níţina, Veľká čínska níţina, Tibetská náhorná plošina. Kaspické more, Bajkal, Mŕtve more, Aralské jazero, Chang Jiang, Huang He, Ob, Mekong, Jenisej, Ganga, Brahmaputra, Eufrat, Tigris.. Chang Jiang, Huang He, Ob, Ganga, Mekong Tibet budhizmus Moskva, Tokio, Bombaj

8 Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne Japonsko, Rusko, arabské krajiny Veľké mestá Nadmerná hustota zaľudnenia určitých oblastí v Azii Boom priemyselnej výroby (ázijské tigre) Hrozby tajfúnov, zemetrasení a povodní A povodní Kultúrne pamiatky Hustota zaľudnenia oblasti husto zaľudnené a riedko zaľudnené na svete na svete Ţivelné pohromy v Ázii - Cunami zemetrasenia, sopečná činnosť, Kultúrne pamiatky Tádţ Mahál, Veľký čínsky múr a i. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 6. Hodnotenie predmetu GEOGRAFIA Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1-výborný, 2-chválitebný, 3-dobrý, 4-dostatočný, 5-nedostatočný Získavanie podkladov na hodnotenie: žiak je hodnotený z minimálne dvoch výstupov hodnotenia v polročnom hodnotiacom období. 1. Písomné práce Po jednotlivých tematických celkoch žiaci napíšu písomnú prácu test. Počet písomných prác za kvalifikačné obdobie je závislý od počtu tematických celkov. Termíny písomných prác vyučujúci žiakom vopred oznámi. Otázky budú mať bodové hodnoty, výsledky sa budú hodnotiť podľa počtu získaných bodov. Za správne odpovede známkou. Známka je stanovená podľa nasledovnej stupnice : % % % % % Prezentácia vedomosti ústnou odpoveďou Ústne odpovede z jednotlivých prebratých tém žiak by mal mať minimálne jednu ústnu odpoveď za jeden polrok. Termíny ústnych odpovedí vyučujúci vopred neoznamuje. Žiak bude hodnotený známkou 1 až 5 podľa presnosti, istoty vo vybranej téme, úrovne zvládnutia učiva a stupňa samostatnosti pri formulovaní odpovede. 3. Práca s mapou

9 Žiak preukáže svoje zručnosti pri orientácii a pri práci s mapou, atlasom aspoň raz za jeden polrok. Hodnotení bude známkou 1 až 5. Termín preskúšania vyučujúci neoznamuje vopred. 4. Projektové práce Samostatné referáty, projekty a prezentácie pomocou IKT. Žiak vypracuje projekt na tému vopred zadanú vyučujúcim. Žiak bude hodnotený známkou 1 až 4 podľa obsahovej a prezentačnej úrovne projektu. Kritéria hodnotenia projektu: 1. obsah 2 body 2. forma 2 body 3. prezentácia 4 body 4. obhajoba 2 body celkové hodnotenie: 10 9 bodov...výborný 8 7 bodov...chválitebný 6 5 bodov...dobrý 4 3 bodov...dostatočný 5. Zošit Ku koncu polroku( žiak je oboznámený s termínom) je hodnotený žiakov zošit. Hodnotená je celková úprava zošita známkou 1 až 4. Priebehu školského roka sú hodnotené zadané domáce úlohy známkou 1 až Celkové hodnotenie Výsledné hodnotenie bude súhrnom vyššie uvedených kritérií. Výsledná známka nebude získaná aritmetickým priemerom priebežných známok. Odrazí sa v nej aj aktívna práca žiaka na hodinách, systematickosť učenia sa a účasť na geografickej olympiáde. 7. Učebné zdroje 1. Učebnice a atlasy: učebnica Geografie pre 6. ročník, geografický zošit pre 6. ročník, Školský zemepisný atlas, Zemepisný atlas sveta, 2. Encyklopédie a odborné časopisy : Nationalgeographic, GEO, Ľudia a Zem, Historická revue, 3. DVD filmy a CD výučbové programy: podľa priebežnej ponuky, internet: internetové geografické portály, interaktívne testy. 4. mapy rôzneho typu, digitálna mapa na internete, pohľadnice