UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia"

Transkript

1 UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Geografia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah výučby ŠkVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník piaty Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy Názov ŠVP v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať. Ján Amos Komenský Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5-ročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský 1. Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitosti Zeme: Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestor, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Základnou geografickou kompetenciu je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. 2. Ciele vyučovacieho predmetu Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručnosti a schopnosti, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Patria medzi ne: Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, tematické mapy a i.). Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu. Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.). Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale aj odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie. Podporujeme tým

2 potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujeme za základné vyjadrovacie prostriedky geografie. Rozvíjanie podnikateľských zručnosti žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie. Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.). Žiak nadobúdaním geografických poznatkov má chuť vzdelávať sa a získavať všeobecný prehľad. 3. Kľúčové kompetencie - práca s mapou - komunikácia, argumentácia - práca s informáciami, používanie informácii, riešenie problémov, práca v skupine, prezentácia svojej práce - rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy - prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručnosti a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi - poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta - pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu - žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné - schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie môžu žiaci využiť pri oddychových aktivitách (cestovanie, rekreácia). 4. Obsah vzdelávania Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej geografie sú zaradené priamo v regióne krajine kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov (hlavných tém): Zem ako planéta vo vesmíre Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme. Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické mapy). Vedieť sa orientovať na mapách získavať a aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát. Vzťah medzi zložkami krajiny Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá a i.). Vzťah medzi krajinou a človekom

3 Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik chránených území, národných parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom. Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na možné spolupráce. 5. Výkonový štandard - orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc - orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete - vedieť čítať mapy všeobecno-zemepisné, tematické, rozumieť im - interpretovať údaje získané z grafu, diagramu - vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedanie ročných období a uviesť dôsledky pohybov Zeme na prírodné procesy - vysvetliť vznik časových pásiem - počítať vzdialenosť medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou - podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady - pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho - diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych a získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru - tvoriť mentálne mapy so symbolmi 6. Stratégia vyučovania Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich použitie bude závisieť od témy, obsahu učiva, cieľov a štruktúry vyučovacej hodiny, materiálneho vybavenia. Na vyučovacích hodinách budeme využívať rôzne vyučovacie metódy: - práca s mapou a školským atlasom - prezentácia projektov - práca s informáciami - orientácia na mape, riešenie geografických problémov 1. Motivačné metódy: - motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učiva) - motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúsenosti žiakov) - motivačná demonštrácia (vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 2. Expozičné metódy: - rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) - vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva) - rozhovor (verbálna komunikácia pomocou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie) - beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom) - demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov). 3. Problémové metódy: - heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) - projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 4. Práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií). 5. Aktivizujúce metódy:

4 - diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému) - didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) - kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 6. Fixačné metódy: - metódy opakovania a precvičovania (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). Organizačné formy: - vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu) - terénne pozorovanie a exkurzie 7. Učebné zdroje Učebnica, internet, tlač časopisy, odborná literatúra, Atlas sveta, glóbus, encyklopédia, zemepisné pomôcky, mapy. 8. Hodnotenie predmetu Žiaci sú hodnotení podľa metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 1. Verbálna forma - zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 2. Písomná forma test na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém, zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 3. Samostatná práca žiakov a schopností práce s textom správa zo samostatných pozorovaní. 4. Prezentácia projektov. Hodnotiť sa budú aj domáce úlohy. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotiť sa bude známkou. Hodnotenie: odpoveď - 1 bod, percentuálne hodnotenie testu: 100 % - 90 % 1 89 % - 75 % 2 74 % - 50 % 3 49 % - 25 % 4 29 % - 0 % 5 9. Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, environmentálna výchova, multikultúrna výchova, prezentačné zručnosti pri tvorbe projektov.

5 Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah výučby ŠkVP 0 hodín týždenne, 0 hodín ročne Spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Ročník šiesty Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy Názov ŠVP v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Ak sa chce stať človek človekom, musí sa vzdelávať. Ján Amos Komenský Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5-ročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský 1. Charakteristika predmetu Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie, je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácii o prostredí, ktoré ich zaujíma a pri tom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Žiaci pri vyučovaní sa oboznámia nielen s geografickou polohou svetadielov, ale spoznajú tiež spoločenské zvyky, zaujímavosti a rekordy v jednotlivých svetadieloch. 2. Ciele vyučovacieho predmetu Získať základné vedomosti o Austrálii a Amerike, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov. Rozvíjať si chuť učiť sa. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich. Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta. Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej v praxi, plány miest, mapy na internete atď. Riešiť modelové situácie. Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomosti. Rozumieť grafom, diagramom. Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať /riešiť projekt, prezentovať ho/. Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť. Orientovať sa na mape podľa súradníc. Podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales. Uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Austráliu a Ameriku. Pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovávať a odprezentovať ho. Diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych. Získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru. Tvoriť mentálne mapy so symbolmi. Rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. Žiak nadobúdaním geografických poznatkov má chuť vzdelávať sa a získavať všeobecný prehľad. 3. Kľúčové kompetencie - práca s mapou - komunikácia, argumentácia - práca s informáciami, používanie informácii, riešenie problémov, práca v skupine, prezentácia svojej práce - rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy

6 - prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručnosti a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi - poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta - pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu - žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné - schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie môžu žiaci využiť pri oddychových aktivitách (cestovanie, rekreácia). 4. Obsahový štandard 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Tematické celky a časová dotácia: Planéta Zem Svetadiely a oceány Geografické súradnice a určovanie geografickej polohy Vznik pohorí, sopečná činnosť, zemetrasenia Podnebie a podnebné pásma Rastlinné pásma na Zemi Austrália Príroda Austrálie - poloha Austrálie, členitosť pobrežia, povrch Podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo Obyvateľstvo a sídla Austrálie Hospodárstvo Problémy obyvateľov Austrálie Zaujímavosti a rekordy Austrálie Oceánia Tichý oceán Prírodné podmienky a hospodárstvo Oblasti Oceánie Zaujímavosti a rekordy Oceánie Ostrovný svet Polárne oblasti Zeme Antarktída, Arktída, Grónsko Zaujímavosti a rekordy Antarktídy Amerika Spoznávame Ameriku poloha Povrch Ameriky Podnebie Vodstvo Rastlinstvo a živočíšstvo Ameriky Zaujímavosti a rekordy Ameriky Obyvateľstvo Sídla Ameriky Hospodárstvo Ameriky Oblasti a štáty Ameriky

7 Kanada Spojené štáty Americké Mexiko Karibská oblasť Zaujímavosti a rekordy Severnej Ameriky Brazília a Guaynská oblasť Laplatská oblasť Andská oblasť Zaujímavosti a rekordy Južnej Ameriky Projekty 5. Výkonový štandard - žiak určil polohu jednotlivých svetadielov a oceánov na mape a glóbuse - žiak určil geografickú polohu jednotlivých miest na mape - žiak určil polohu Austrálie na mape a glóbuse - žiak vymenoval a ukázal na mape jednotlivé ostrovy, polostrovy, zálivy, prielivy patriace do Austrálie - žiak opísal povrch, podnebie Austrálie - žiak vymenoval rastlinné a živočíšne druhy v Austrálii - žiak opísal obyvateľstvo Austrálie, jeho kultúrnu rôznorodosť, spoločenské zvyky - žiak vymenoval oblasti a štáty Austrálie - žiak vymenoval a opísal mestá Austrálie - žiak vymenoval zaujímavosti a rekordy Austrálie - žiak vypracoval vlastný projekt o vybranej oblasti Austrálie - žiak určil polohu Ameriky na mape a glóbuse - žiak vymenoval a ukázal na mape jednotlivé ostrovy, polostrovy, zálivy, prielivy patriace do Ameriky - žiak opísal povrch, podnebie Ameriky - žiak vymenoval rastlinné a živočíšne druhy v Amerike - žiak opísal obyvateľstvo Ameriky, jeho kultúrnu rôznorodosť, spoločenské zvyky - žiak vymenoval oblasti a štáty Ameriky - žiak vymenoval a opísal mestá Ameriky - žiak vymenoval zaujímavosti a rekordy Ameriky - žiak vypracoval vlastný projekt o vybranej oblasti Ameriky - žiak vymenoval a opísal každú z jednotlivých oblasti Ameriky - žiak vymenoval a opísal jednotlivé štáty v Ameriky - žiak opísal najdôležitejšie hospodárske odvetvia Ameriky - žiak vymenoval a opísal národné parky Ameriky - žiak vypracoval vlastný projekt o vybranej oblasti a vybranom štáte Ameriky 6. Pedagogické stratégie vyučovania Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich použitie bude závisieť od témy, obsahu učiva, cieľov a štruktúry vyučovacej hodiny, materiálneho vybavenia. Na vyučovacích hodinách budeme využívať rôzne vyučovacie metódy: - práca s mapou a školským atlasom - prezentácia projektov - práca s informáciami - orientácia na mape, riešenie geografických problémov -

8 - 1. Motivačné metódy: - motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učiva) - motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúsenosti žiakov) - motivačná demonštrácia (vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 2. Expozičné metódy: - rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) - vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva) - rozhovor (verbálna komunikácia pomocou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie) - beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom) - demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov). 3. Problémové metódy: - heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) - projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 4. Práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií). 5. Aktivizujúce metódy: - diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému) - didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) - kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 6. Fixačné metódy: - metódy opakovania a precvičovania (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). Organizačné formy: - vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu) - terénne pozorovanie a exkurzie 7. Učebné zdroje Učebnica, internet, tlač - časopisy, odborná literatúra, atlas, encyklopédia, zemepisné pomôcky, multimediálna tabuľa, mapy. 8. Hodnotenie predmetu Žiaci sú hodnotení podľa metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 1. Verbálna forma - zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 2. Písomná forma test na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém, zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 3. Samostatná práca žiakov a schopností práce s textom správa zo samostatných pozorovaní. 4. Prezentácia projektov. Hodnotiť sa budú aj domáce úlohy. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotiť sa bude známkou.

9 Hodnotenie: odpoveď - 1 bod, percentuálne hodnotenie testu: 100 % - 90 % 1 89 % - 75 % 2 74 % - 50 % 3 49 % - 25 % 4 29 % - 0 % 5 9. Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, environmentálna výchova, multikultúrna výchova, prezentačné zručnosti pri tvorbe projektov. Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah výučby ŠkVP 0 hodiín týždenne, 0 hodín ročne Spolu 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Ročník siedmy Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy Názov ŠVP v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Ak sa má stáť človek človekom, musí sa vzdelávať. Názov ŠkVP Ján Amos Komenský Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5-ročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský 1. Charakteristika predmetu Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie, je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácii o prostredí, ktoré ich zaujíma a pri tom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Žiaci pri vyučovaní sa oboznámia nielen s geografickou polohou svetadielov, ale spoznajú tiež spoločenské zvyky, zaujímavosti a rekordy v jednotlivých svetadieloch. 2. Ciele vyučovacieho predmetu Získať základné vedomosti o Afrike a Ázii, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov. Rozvíjať si chuť učiť sa. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich. Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta. Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej v praxi, plány miest, mapy na internete atď. Riešiť modelové situácie. Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomosti. Rozumieť grafom, diagramom. Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať /riešiť projekt, prezentovať ho/. Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť.

10 Orientovať sa na mape podľa súradníc. Podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales. Uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Afriku a Áziu. Pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovávať a odprezentovať ho. Diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych. Získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru. Tvoriť mentálne mapy so symbolmi. Rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. Žiak nadobúdaním geografických poznatkov má chuť vzdelávať sa a získavať všeobecný prehľad. 3. Kľúčové kompetencie - práca s mapou - komunikácia, argumentácia - práca s informáciami, používanie informácii, riešenie problémov, práca v skupine, prezentácia svojej práce - rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy - prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručnosti a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi - poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta - pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu - žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné - schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie môžu žiaci využiť pri oddychových aktivitách (cestovanie, rekreácia). 4. Obsahový štandard 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Tematické celky a časová dotácia: Svet Prví ľudia na Zemi Rasy, národy Náboženstvá, kultúry Afrika Poloha a pobrežie Povrch Afriky Podnebie Afriky Vodstvo Afriky Rastlinstvo a živočíšstvo Obyvateľstvo a sídla Afriky

11 Hospodárstvo Afriky Opakovanie Oblasti Afriky Severná Afrika Stredná Afrika Južná Afrika Zaujímavosti a rekordy Afriky Environmentálne problémy Afriky Ázia Poloha a pobrežie Ázie Povrch Ázie Podnebie Ázie Vodstvo Ázie Rastlinstvo a živočíšstvo Ázie Obyvateľstvo a sídla Ázie Hospodárstvo Ázie Oblasti a štáty Juhozápadná Ázia Južná Ázia Juhovýchodná Ázia Východná Ázia Severná Ázia Stredná Ázia Zaujímavosti a rekordy Ázie Environmentálne problémy Ázie Projekty 5. Výkonový štandard - žiak určil polohu Afriky na mape a glóbuse - žiak vymenoval a ukázal na mape jednotlivé ostrovy, polostrovy, zálivy, prielivy patriace do Afriky - žiak opísal povrch, podnebie Afriky - žiak vymenoval rastlinné a živočíšne druhy v Afrike - žiak opísal obyvateľstvo Afriky, jeho kultúrnu rôznorodosť, spoločenské zvyky - žiak vymenoval oblasti a štáty Afriky - žiak vymenoval a opísal mestá Afriky - žiak vymenoval zaujímavosti a rekordy Afriky - žiak vypracoval vlastný projekt o vybranej oblasti Afriky - žiak určil polohu Ázie na mape a glóbuse - žiak vymenoval a ukázal na mape jednotlivé ostrovy, polostrovy, zálivy, prielivy patriace do Ázie - žiak opísal povrch, podnebie Ázie - žiak vymenoval rastlinné a živočíšne druhy v Ázie - žiak opísal obyvateľstvo Ázie, jeho kultúrnu rôznorodosť, spoločenské zvyky - žiak vymenoval oblasti a štáty Ázie - žiak vymenoval a opísal mestá Ázie - žiak vymenoval zaujímavosti a rekordy Ázie - žiak vypracoval vlastný projekt o vybranej oblasti Ázie

12 - žiak vymenoval a opísal každú z jednotlivých oblasti Ázie - žiak vymenoval a opísal jednotlivé štáty v Ázii - žiak opísal najdôležitejšie hospodárske odvetvia Ázie - žiak vymenoval a opísal národné parky Ázie - žiak vypracoval vlastný projekt o vybranej oblasti a vybranom štáte Ázie 6. Pedagogické stratégie vyučovania Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich použitie bude závisieť od témy, obsahu učiva, cieľov a štruktúry vyučovacej hodiny, materiálneho vybavenia. Na vyučovacích hodinách budeme využívať rôzne vyučovacie metódy: - práca s mapou a školským atlasom - prezentácia projektov - práca s informáciami - orientácia na mape, riešenie geografických problémov 1. Motivačné metódy: - motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učiva) - motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúsenosti žiakov) - motivačná demonštrácia (vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 2. Expozičné metódy: - rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) - vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva) - rozhovor (verbálna komunikácia pomocou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie) - beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom) - demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov). 3. Problémové metódy: - heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) - projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 4. Práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií). 5. Aktivizujúce metódy: - diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému) - didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) - kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 6. Fixačné metódy: - metódy opakovania a precvičovania (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). Organizačné formy: - vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu) - terénne pozorovanie a exkurzie 7. Učebné zdroje Pri vyučovaní geografie sa využívajú rôzne druhy učebných zdrojov: učebnica, internet, tlač - časopisy, odborná literatúra, atlas, obrázky, encyklopédia, zemepisné pomôcky, multimediálna tabuľa, mapy.

13 8. Hodnotenie predmetu Žiaci sú hodnotení podľa metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 1. Verbálna forma - zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 2. Písomná forma test na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém, zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 3. Samostatná práca žiakov a schopností práce s textom správa zo samostatných pozorovaní. 4. Prezentácia projektov. Hodnotiť sa budú aj domáce úlohy. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotiť sa bude známkou. Hodnotenie: odpoveď - 1 bod, percentuálne hodnotenie testu: 100 % - 90 % 1 89 % - 75 % 2 74 % - 50 % 3 49 % - 25 % 4 29 % - 0 % 5 9. Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, environmentálna výchova, multikultúrna výchova, prezentačné zručnosti pri tvorbe projektov. Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah výučby ŠkVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník ôsmy Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy Názov ŠVP v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Ak sa má stáť človek človekom, musí sa vzdelávať. Ján Amos Komenský Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5-ročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský 1. Charakteristika predmetu Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie, je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácii o prostredí, ktoré ich zaujíma a pri tom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Žiaci pri vyučovaní sa oboznámia nielen s geografickou

14 polohou svetadielov, ale spoznajú tiež spoločenské zvyky, zaujímavosti a rekordy v jednotlivých svetadieloch. 2. Ciele vyučovacieho predmetu Získať základné vedomosti o Európe a geografickej charakteristike svetadiela. Rozvíjať si chuť učiť sa. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich. Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta. Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej v praxi, plány miest, mapy na internete atď. Riešiť modelové situácie. Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomosti. Rozumieť grafom, diagramom. Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať /riešiť projekt, prezentovať ho/. Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť. Orientovať sa na mape podľa súradníc. Podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales. Uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Afriku a Áziu. Pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovávať a odprezentovať ho. Diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych. Získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru. Tvoriť mentálne mapy so symbolmi. Rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. Žiak nadobúdaním geografických poznatkov má chuť vzdelávať sa a získavať všeobecný prehľad. 3. Kľúčové kompetencie - práca s mapou - komunikácia, argumentácia - práca s informáciami, používanie informácii, riešenie problémov, práca v skupine, prezentácia svojej práce - rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy - prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručnosti a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi - poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta - pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu - žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné - schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie môžu žiaci využiť pri oddychových aktivitách (cestovanie, rekreácia). 4. Obsahový štandard 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne

15 Tematické celky a časová dotácia: Opakovanie (Afrika, Ázia) Európa Poloha, rozloha, ohraničenie, členitosť Povrch Podnebie a počasie Vodstvo Šírkové pásma a výškové stupne Obyvateľstvo Hospodárstvo Opakovanie Oblasti a štáty Európska únia Zaujímavosti a rekordy Stredná Európa Slovensko Česko Poľsko Maďarsko Rakúsko Švajčiarsko Nemecko Zaujímavosti a rekordy Opakovanie Západná Európa Veľká Británia a Írsko Francúzsko Belgicko, Holandsko, Luxembursko Zaujímavosti a rekordy Severná Európa Dánsko, Nórsko, Island Švédsko a Fínsko Zaujímavosti a rekordy Opakovanie Južná Európa Španielsko Portugalsko Taliansko Zaujímavosti a rekordy Juhovýchodná Európa Grécko a Albánsko

16 Srbsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina Bulharsko a Rumunsko Zaujímavosti a rekordy Opakovanie Východná Európa Ukrajina a Moldavsko Bielorusko a pobaltské štáty Rusko Zaujímavosti a rekordy Opakovanie Environmentálne problémy Európy Projekty 5. Výkonový štandard - žiak určil polohu Európy na mape a glóbuse - žiak vymenoval a ukázal na mape jednotlivé ostrovy, polostrovy, zálivy, prielivy patriace do Európy - žiak opísal povrch, podnebie Európy - žiak vymenoval rastlinné a živočíšne druhy v Európe - žiak opísal obyvateľstvo Európy, jeho kultúrnu rôznorodosť, spoločenské zvyky - žiak vymenoval oblasti a štáty Európy - žiak vymenoval a opísal mestá Európy - žiak vymenoval zaujímavosti a rekordy Európy - žiak vymenoval a opísal každú z jednotlivých oblasti Európy - žiak vymenoval a opísal jednotlivé štáty v Európe - žiak opísal najdôležitejšie hospodárske odvetvia Európy - žiak vymenoval a opísal národné parky Európy - žiak vypracoval vlastný projekt o vybranej oblasti a vybranom štáte Európy Z dôvodu navŕšenia dotácie hodín rozširujeme predmet o obsah učiva Európy a projektové práce. 6. Pedagogické stratégie vyučovania Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich použitie bude závisieť od témy, obsahu učiva, cieľov a štruktúry vyučovacej hodiny, materiálneho vybavenia. Na vyučovacích hodinách budeme využívať rôzne vyučovacie metódy: - práca s mapou a školským atlasom - prezentácia projektov - práca s informáciami - orientácia na mape, riešenie geografických problémov 1. Motivačné metódy: - motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učiva) - motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúsenosti žiakov) - motivačná demonštrácia (vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 2. Expozičné metódy: - rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) - vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva)

17 - rozhovor (verbálna komunikácia pomocou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie) - beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom) - demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov). 3. Problémové metódy: - heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) - projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 4. Práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií). 5. Aktivizujúce metódy: - diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému) - didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) - kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 6. Fixačné metódy: - metódy opakovania a precvičovania (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). Organizačné formy: - vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu) - terénne pozorovanie a exkurzie 7. Učebné zdroje Pri vyučovaní geografie sa využívajú rôzne druhy učebných zdrojov: učebnica, internet, tlač - časopisy, odborná literatúra, atlas, obrázky, encyklopédia, zemepisné pomôcky, multimediálna tabuľa, mapy. 8. Hodnotenie predmetu Žiaci sú hodnotení podľa metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 1. Verbálna forma - zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 2. Písomná forma test na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém, zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 3. Samostatná práca žiakov a schopností práce s textom správa zo samostatných pozorovaní. 4. Prezentácia projektov. Hodnotiť sa budú aj domáce úlohy. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotiť sa bude známkou. Hodnotenie: odpoveď - 1 bod, percentuálne hodnotenie testu: 100 % - 90 % 1 89 % - 75 % 2 74 % - 50 % 3 49 % - 25 % 4 29 % - 0 % 5

18 9. Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, environmentálna výchova, multikultúrna výchova, prezentačné zručnosti pri tvorbe projektov. Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Geografia Geo ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Časový rozsah výučby ŠkVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Spolu 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník deviaty Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy Názov ŠVP v Slovenskej republike ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať. Ján Amos Komenský Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 5-ročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský 1. Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie je postupne žiakom sprostredkovať poznatky o základných zákonitostiach stavu a vývoja krajiny. V úvode sú zaradené pojmy z planetárnej geografie a stručné vysvetlenie pojmov fyzickej a humánnej geografie. V ďalšej časti vyučovania sa skúma krajina, vzťah človeka a krajiny. Vzhľadom na narastanie problémov vyplývajúcich z aktivít človeka a ich vplyvu na prírodu, pomáha ich riešiť v rámci ekologickej výchovy, ktorá vedie k ochrane životného prostredia. Zastúpená vo vyučovaní je tiež environmentálna výchova, ktorá sa snaží žiaka viesť k vytvoreniu hodnotového systému, ktorý by konal v prospech ochrany krajiny. V rámci vyučovania sa značný priestor venuje práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami. Vyučovanie sa realizuje nielen v učebni, ale aj v teréne a to formou vychádzok do okolia a exkurzie, ktorá má za cieľ spoznať chránené územie v okolitom kraji. Do predmetu sú zaradené prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ekologická výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a jeho prezentácia. 2. Ciele vyučovacieho predmetu Získať základné vedomosti o Slovensku a geografickej charakteristike štátu. Rozvíjať si chuť učiť sa. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich. Prejavovať záujem o spôsob života ľudí na Slovensku. Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej v praxi, plány miest, mapy na internete atď. Riešiť modelové situácie. Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomosti. Rozumieť grafom, diagramom. Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať /riešiť projekt, prezentovať ho/. Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť.

19 Orientovať sa na mape podľa súradníc. Podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales. Pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovávať a odprezentovať ho. Diskutovať o geografických zaujímavostiach prírodných a kultúrnych. Získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru. Tvoriť mentálne mapy so symbolmi. Rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. Žiak nadobúdaním geografických poznatkov má chuť vzdelávať sa a získavať všeobecný prehľad. Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.). 3. Kľúčové kompetencie - práca s mapou - komunikácia, argumentácia - práca s informáciami, používanie informácii, riešenie problémov, práca v skupine, prezentácia svojej práce - rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené prevzatie zodpovednosti, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy - prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručnosti a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi - poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta - pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu - žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné - schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie môžu žiaci využiť pri oddychových aktivitách (cestovanie, rekreácia). 4. Obsahový štandard 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Tematické celky a časová dotácia: Opakovanie (Európa) Orientácia na mape Slovenská republika Poloha Slovenska a zobrazenie Slovenska na mapách Práca s mapou zemepisné súradnice, rovnobežky, poludníky Príroda Povrch nížiny, kotliny a pohoria Karpaty členenie Karpát na Slovensku Podnebie a počasie Slovenska Podnebné oblasti Slovenska Vodstvo, rieky, jazerá a umelé vodné nádrže

20 Podzemná voda Rastlinstvo a živočíšstvo Pôdy Slovenska Ochrana prírody, kalamity a prírodné hrozby Zaujímavosti Opakovanie História, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo Historické udalosti na Slovensku Vznik Slovenska Historické územia a tradície Obyvateľstvo Sídla Hospodárstvo a znečistenie prírody Cestovný ruch a krásy Slovenska Zaujímavosti Opakovanie Regióny Slovenska a možnosti ich rozvoja Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčiansky kraj Žilinský kraj Opakovanie Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Zaujímavosti Opakovanie Rozdiely medzi regiónmi Slovenska Geografia miestnej krajiny Mapa miestnej krajiny Povrchové tvary, podnebie, počasie miestnej krajiny Vodstvo Pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo Obyvateľstvo dnes a v minulosti miestnej krajiny Hospodárstvo Opakovanie Environmentálne problémy Slovenska Projekty

21 5. Výkonový štandard - žiak určil a lokalizoval jednotlivé svetadiely na mape - žiak charakterizoval význam polohy štátu v strede Európy pre spoluprácu s inými štátmi - žiak určil polohu Slovenskej republiky na mape a glóbuse - žiak vymenoval a ukázal na mape jednotlivé pohoria, nížiny, kotliny patriace Slovensku - žiak pomenoval susedné štáty Slovenska - žiak opísal povrch, podnebie Slovenska - žiak vymenoval rastlinné a živočíšne druhy na Slovensku - žiak opísal obyvateľstvo Slovenska, jeho kultúrnu rôznorodosť, spoločenské zvyky - žiak charakterizoval základné poznatky o hospodárskych odvetviach - žiak charakterizoval cestovný ruch na Slovensku - žiak vymenoval jednotlivé oblasti Slovenska - žiak porovnal predpoklady jednotlivých oblastí Slovenska pre cestovný ruch, turistiku a možnosti exkurzií - žiak vymenoval a opísal národné parky Slovenska - žiak vymenoval a opísal mestá Slovenska - žiak vymenoval zaujímavosti a rekordy Slovenska - žiak vypracoval vlastný projekt o vybranej lokalite Slovenska Z dôvodu navŕšenia dotácie hodín rozširujeme predmet o obsah učiva Slovenskej republiky a projektové práce. 6. Pedagogické stratégie vyučovania Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich použitie bude závisieť od témy, obsahu učiva, cieľov a štruktúry vyučovacej hodiny, materiálneho vybavenia. Na vyučovacích hodinách budeme využívať rôzne vyučovacie metódy: - práca s mapou a školským atlasom - prezentácia projektov - práca s informáciami - orientácia na mape, riešenie geografických problémov 1. Motivačné metódy: - motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu učiva) - motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúsenosti žiakov) - motivačná demonštrácia (vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 2. Expozičné metódy: - rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) - vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva) - rozhovor (verbálna komunikácia pomocou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie) - beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom) - demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov). 3. Problémové metódy: - heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) - projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 4. Práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií). 5. Aktivizujúce metódy: - diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného problému)

22 - didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) - kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 6. Fixačné metódy: - metódy opakovania a precvičovania (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy). Organizačné formy: - vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického typu) - terénne pozorovanie a exkurzie 7. Učebné zdroje Učebnica, internet, tlač - časopisy, odborná literatúra, atlas, encyklopédia, zemepisné pomôcky, multimediálna tabuľa, mapy. 8. Hodnotenie predmetu Žiaci sú hodnotení podľa metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 1. Verbálna forma - zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 2. Písomná forma test na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém, zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 3. Samostatná práca žiakov a schopností práce s textom správa zo samostatných pozorovaní. 4. Prezentácia projektov. Hodnotiť sa budú aj domáce úlohy. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotiť sa bude známkou. Hodnotenie: odpoveď - 1 bod, percentuálne hodnotenie testu: 100 % - 90 % 1 89 % - 75 % 2 74 % - 50 % 3 49 % - 25 % 4 29 % - 0 % 5 9. Prierezové témy Osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, environmentálna výchova, multikultúrna výchova, prezentačné zručnosti pri tvorbe projektov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 8., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 8., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 9., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 9., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

ŠkVP. Geografia 5. ročník

ŠkVP. Geografia 5. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Školský vzdelávací program Geografia/

Školský vzdelávací program Geografia/ Školský vzdelávací program Geografia/ Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne Ročník príma Škola Gymnázium Stropkov Školský rok 2010/2011 Charakteristika predmetu v príme Regionálna

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Základná škola PODVYSOKÁ, 023 57 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 6,8 - ročník 66 hodín ročne, 7,9 ročník-33 hodín ročne Ročník šiesty, siedmy,

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

ŠkVP. Geografia ôsmy ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Geografia ôsmy ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

ŠkVP. Geografia 6. ročník

ŠkVP. Geografia 6. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Geografia Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Škola Geografia Človek a spoločnosť 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne šiesty ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Svet práce / Človek a svet práce/ siedmy

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy zo zemepisu pre 9.ročník ZŠ

Učebné osnovy zo zemepisu pre 9.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy TECHNIKA

Učebné osnovy TECHNIKA Učebné osnovy TECHNIKA Názov predmetu Technika Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 UO vypracovali Mgr. Bohumil Čechvala Ing. Jarmila Bohovicová

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 1.1 Kompetencie v oblasti vedy a techniky Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časový rozsah vyučovania Poznámka Vypracovala Technika ISCED 2- nižšie sekundárne deviaty 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne Povinný predmet Mgr. Ľubica

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Občianska náuka - OBN Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne,

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Človek a svet práce SVET PRÁCE / TVORBA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA siedmy Časový rozsah výučby 1 hodina/ týždeň, 33 hodín/rok 1. Charakteristika

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Charakteristika predmetu Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Program ZÁKLADY CHÉMIE Program EDUCHEM Program ANIMOVANÁ CHÉMIA Hlavné menu Program CHEMIE I Program ZÁKLADY CHÉMIE (Programm GRUNDLAGEN DER CHEMIE)

Více

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Geografia Názov predmetu Geografia Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. Informatika. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán Informatika pre 7. ročník Počet hodín : 1hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2.stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015 Plán schválila

Více

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron

Technika. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Baron Technika II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Baron TECHNIKA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie ţiakov

Více

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí Mesiac Tematický celok Téma Strana Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Svet práce. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Svet práce. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a svet práce. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a svet práce Svet práce Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2011 UO vypracoval Mgr. Beáta Riegerová 1 Časová dotácia: Svet práce 5. ročník

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

ŠkVP. Geografia 7. ročník

ŠkVP. Geografia 7. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej

Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej Učebné osnovy z Biológie pre 5. ročník základnej školy 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Informatika. Názov školského vzdelávacieho programu: Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš. 6. ročník... 1 vyučovacia hodina

Informatika. Názov školského vzdelávacieho programu: Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš. 6. ročník... 1 vyučovacia hodina Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 Informatika Stupeň vzdelávania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov školského vzdelávacieho programu: Čím

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Sekundárna škola pre život Názov ŠVP: Názov ŠkVP: Stupeň vzdelania: Štátny vzdelávací program

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Názov predmetu Hra na klavíri Ročník PŠ Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania ISCED 1B Názov

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2010 Školský vzdelávací program pre 5-ročné bilingválne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským anglickým v školskom roku 2010/2011 Geografia 1. ročník Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

9.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: CIELE PREDMETU: KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A ZRUČNOSTI. Človek a svet práce. Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš

9.ročník CHARAKTERISTIKA PREDMETU: CIELE PREDMETU: KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A ZRUČNOSTI. Človek a svet práce. Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 1 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a svet práce Rodinná výchova deviaty ZŠ Dunajská

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 3.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová Geografia II. stupeň ISCED2 Bartovic, Bubelová GEOGRAFIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah

Více