Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník"

Transkript

1 Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa s platnosťou od a inovovaných od , 2011 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2.

2 PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV 7. ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) Premeny Zeme Afrika Ázia /2 h./ /14 h./ /17 h./ Spolu /33 h./

3 Por.č. Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Výstup Metódy Poznámka Premeny Zeme Osídlenie Obyvateľstvo Afrika Povrch Podnebie - pasáty, antipasáty - staroveký Egypt, Mezopotámia - čierna, biela, žltá rasa - kresťanstvo, islam, budhizmus, hinduizmus, judaizmus - prácu s mapou severná, južná, východná a západná pologuľa, zemepisné súradnice, rovník, obratníky, rovnobežky, poludníky - práca s mapou celého sveta - ostrovy, polostrovy, prielivy, prieplav, zálivy - všeobecná charakteristika - Madagaskar, Guinejský záliv, Somálsky polostrov, Stredozemné more, červené more, Gibraltárky prieliv, Mozambický prieliv, Suezský Charakterizovať pasáty, monzúny a určiť oblasti zemegule, nad ktorými vanú. Vymenovať rasy obyvateľstva a určiť, v ktorých častiach sveta žijú Vymenovať a charakterizovať najrozšírenejšie náboženstvá (kresťanstvo, islam, budhizmus, hinduizmus) a určiť oblasti v ktorých prevládajú. Určiť na mape polohu svetadiela zemepisnými súradnicami. Určiť polohu svetadiela vzhľadom na zemské pologule, určiť priebeh rovníka, obratníkov, nultého poludníka. Určiť polohu svetadiela vzhľadom na ostatné svetadiely a oceány. Porovnať rozlohu svetadiela s rozlohou ostatných svetadielov. Vymenovať a určiť na mape prvky členitosti pobrežia, moria, zálivy. s mapou, glóbusom, D Čítanie s porozumením s tematickými mapami, InT IV

4 Vodstvo Rastlinstvo a živočíšstvo Severná Afrika Stredná Afrika Južná Afrika Opakovanie prieplav - pohoria: Atlas, Dračie vrchy, Kilimandžáro - rastliny, zvieratá, odlišnosti živočíšstva a rastlinstva od ostatných svetadielov - púšte: Sahara, Kalahari - rieky: Níl, Kongo, Niger, Zambezi - jazerá: Viktóriino jezero (Ukerewe), Malawi, Tanganika - kultúrna a náboženská rôznorodosť v Afrike, pôvodní obyvatelia a ich kultúra - nerastné bohatstvo: ropa, zlato, diamanty - mestá: Káhira, Kapské Mesto - rozširovanie púští (sahel), hlad, choroby, nepokoje, škodcovia - Národné parky: Tsavo, Serengeti, Krugerov Vymenovať a určiť na mape vybrané povrchové celky. Uviesť názov najvyššieho vrchu v Afrike a určiť ho na mape. Porovnať podnebie v jednotlivých častiach Afriky podľa teploty a množstva zrážok. Vysvetliť vplyv nadmorskej výšky na príklade Kilimandžára. Vysvetliť vplyv pasátov, zemepisnej šírky, nadmorskej výšky, morských prúdov, monzúnov na podnebie Afriky. Určiť na mape rozloženie prírodných krajín na mape V každom prírodnom type krajiny určiť typické rastlinstvo a živočíšstvo. Porovnať jednotlivé oblasti podľa podnebia, rastlinstva a živočíšstva. Určiť na mape oblasti patriace úmoriam. Určiť na mape toky vybraných riek. Vymenovať a ukázať na mape polohu Viktóriinych vodopádov, jazier Ukerewe, Tanganika. Vysvetliť, čo znamená bezodtoková oblasť a ukázať na mape oblasť rieky Okavango. Opísať svetadiel podľa rozmiestnenia obyvateľstva, určiť oblasti husto zaľudnené a riedko zaľudnené. Zdôvodniť. s tematickými mapami, s informáciami v odbornej literatúre D IV PdV

5 Ázia Povrch Podnebie Vodstvo Rastlinstvo a živočíšstvo JZ Ázia J Ázia JV Ázia - prácu s mapou zemepisné súradnice - práca s mapou celého sveta - ostrovy, polostrovy, prielivy, zálivy - všeobecná charakteristika - moria: Stredozemné, Čierne, Červené, Arabské, Žlté, Východočínske, Japonské - zálivy: Perzský, Bengálsky Poloostrovy: Arabský, Malajský, Čukotský, Kórejský poloostrov, poloostrov Tajmyr, Kamčatka, Zadná a Predná India, Malá Ázia. Ostrovy a súostrovia: Kurilské, Sachalin, Japonské, Filipíny, Indonézia, Malajzia, Taiwan, Veľké a Malé Sundy, Cejlón, Maldivy, Jáva - pohoria, vysočiny, plošiny: Himaláje (s najvyšším vrchom sveta, Mt. Everest m), Karakorám, Kaukaz, Tibetská náhorná plošina, - nížiny: Veľká Čínska, Indogangská, Mezopotámska, Západosibírska Porovnať časti Afriky podľa rozmiestnenia rás. Určiť v Afrike oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu. Určiť oblasti ťažby vybraných nerastných surovín. Porovnať oblasti Afriky podľa hospodárskej úrovne. Na politickej mape Afriky určiť vybrané štáty a mestá. Určiť oblasti a dôvody hladu, chorôb, konfliktov, rozširovania púští. Opísať úroveň školstva a zdravotníctva. Poznať názvy najznámejších Národných parkov. Určiť polohu Ázie zemepisnými súradnicami, určiť polohu vzhľadom na rovník, nultý poludník a polárne kružnice. Určiť polohu svetadiela vzhľadom na ostatné svetadiely a oceány. Porovnať rozlohu Ázie s rozlohou ostatných svetadielov. Určiť hranice svetadiela s ostatnými svetadielmi. Vymenovať a určiť na mape vybrané prvky členitosti pobrežia, polostrovy, ostrovy. D D D

6 V Ázia S Ázia Stredná Ázia Opakovanie - rieky: Indus, Ganga, Mekong, Chang Jiang, Huang He, Ob, Lena, Jenisej, Eufrat, Tigris - jazerá: Bajkalské najhlbšie jazero sveta, Kaspické more najväčšie jazero sveta - rastliny, zvieratá, odlišnosti živočíšstva a rastlinstva od ostatných svetadielov - púšte: Gobi, Rub al-kali - rasová, kultúrna a náboženská rôznorodosť v Ázii - budhizmus, hinduizmus, islam, judaizmus -poľnohospodárstvo: rastlinná a živočíšna výroba - priemysel: ťažobný (ropa, zemný plyn, čierne uhlie, železná ruda, rudy farebných kovov), potravinársky, textilný - mestá: Tokio, Peking, Bombaj, Dillí, Kalkata Vymenovať a určiť na mape vybrané povrchové celky Poznať názov najvyššieho vrchu sveta. Určiť na mape sopečné oblasti, najvyššie položenú náhornú plošinu na svete, najvyššie pohorie na svete. Vymenovať a určiť toky riek na mape. Určiť na mape jazerá a porovnať ich podľa vzniku. Zaradiť časti Ázie do podnebných pásiem. Určiť rozloženie podnebných pásiem v Ázii podľa zemepisnej šírky. Určiť na mape monzúnové oblasti, opísať význam monzúnových dažďov pre poľnohospodárstvo. Určiť podľa mapy rozloženie typov krajín. Určiť najrozšírenejšie rasy v Ázii a oblasti, v ktorých prevažne žijú. Vymenovať hlavné náboženstvá a určiť oblasti ich rozšírenia( budhizmus, islam, šintoizmus, kresťanstvo). Určiť oblasti ťažby nerastných surovín. Určiť priemyselné oblasti a zameranie výroby v priemyselných oblastiach. Určiť na mape vybrané štáty a zaradiť mestá do štátov. s tematickými mapami, PdV PdV

7 - populačná explózia: Čína, India - ázijské tigre Charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva, určiť oblasti husto zaľudnené a oblasti riedko zaľudnené. Poznať názvy dvoch štátov s najväčším počtom obyvateľstva. - environmentálna výchova, - výchova k manželstvu a rodičovstvu, VPI - výchova proti intolerancii, PdV - protidrogová výchova, IV - informatická výchova - dopravná výchova finančná gramotnosť

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina Učebné osnovy z predmetu geografia 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 1 Školský vzdelávací 0 program Časový rozsah 1h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Učebné osnovy: Geografia Ročník: 6., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Opakování Asie - pracovní list

Opakování Asie - pracovní list Opakování Asie - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_16 Tématický celek:

Více

Asie Přírodní podmínky - opakování

Asie Přírodní podmínky - opakování Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

EURASIE. Pohoří: Ural, Kavkaz, Taurus, Íránská vysočina, Pamír, Kun-lun, Ťan-šan, Hindúkuš, Himaláj, Altaj, Středosibiřská vysočina

EURASIE. Pohoří: Ural, Kavkaz, Taurus, Íránská vysočina, Pamír, Kun-lun, Ťan-šan, Hindúkuš, Himaláj, Altaj, Středosibiřská vysočina EURASIE POLOHO, ROZLOHA A ČLENITOST POBŘEŽÍ Eurasie je největším kontinentem naší planety 55 mil. km² (Asie 44,5 mil. km²) Odlišný kulturní vývoj východní a západní části kontinent rozdělen na 2 světadíly

Více

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7.

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7. Šablona č. III, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Zeměpis Afrika Přírodní podmínky Afriky Ročník 7. Anotace Pracovní list je zaměřen na přírodní podmínky

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 6. 9. 2016 UO vypracovala Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 6. ročník ZŠ v predmete Geografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola

Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 6. ročník ZŠ v predmete Geografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola Učebné osnovy vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť pre 6. ročník ZŠ v predmete Geografia v inovovanom školskom vzdelávacom programe Pestrá škola ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vypracovala: PaedDr.

Více

Vysvetliť šírkové a výškové pásma (príklad Amerika) Pochopiť dynamiku vzniku pohorí Andy Poludníky, rovnobeţky, rovník Zemské pologule

Vysvetliť šírkové a výškové pásma (príklad Amerika) Pochopiť dynamiku vzniku pohorí Andy Poludníky, rovnobeţky, rovník Zemské pologule OBSAH VZDELÁVANIA 1.ročník (PRÍMA) 33 HODÍN ROČNE / 1 hod. týždenne Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prostriedky počet hodín Téma Pojmy Spôsobilosti hodnotenia PLANÉTA ZEM - 7 Povrch

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

I. svet OSÍDLENIE OPAKOVANIE: SVET OBYVATEĽSTVO

I. svet OSÍDLENIE OPAKOVANIE: SVET OBYVATEĽSTVO I. svet strana 1 OSÍLENIE c) pravoslávie (patrí ku kresťanstvu) d) monoteistické náboženstvo e) protestantizmus (patrí ku kresťanstvu) 1. a) mierne pásmo, pobrežie morí, Singapur, pobrežia riek b) Kanada,

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu GEOGRAFIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1 1 1 4 Školský vzdelávací program 1 1 SPOLU 1 1 1 2 5 Kód a názov odboru

Více

Geografia. Charakteristika predmetu

Geografia. Charakteristika predmetu Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová Geografia II. stupeň ISCED2 Bartovic, Bubelová GEOGRAFIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Světadíly Asie, Afrika anotace V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o světadílech, poznávají a rozlišují přírodní a společenské znaky. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM GEOGRAFIA (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre geografiu Bratislava 2010 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

Více

Regionální geografie světa Zdeněk Máčka

Regionální geografie světa Zdeněk Máčka Regionální geografie světa Zdeněk Máčka Přednáška 2 AFRIKA KLIMA Klimatické faktory kontinentu! Geografická poloha! Tvar kontinentu! Orografické poměry! Rozložení tlakových útvarů! Mořské proudy! Blízkost

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Geografia Názov predmetu Geografia Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

prvohory - kaledonské hercynské janšanské alpinsko-himalájské

prvohory - kaledonské hercynské janšanské alpinsko-himalájské ASIE POLOHA - podle asyrského asu = země východu - rozlohou km 2 je největším kontinentem (30 % souše) - kromě velké výškové členitosti má i značně členité pobřeží (3 největší ostrovy ) - většina ostrovů

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZE.S4.02 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: 1 Reforma systému

Více

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 2. Predmet. Človek a spoločnosť. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy

ŠkVP ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov Učebné osnovy ISCED 2. Predmet. Človek a spoločnosť. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy Názov predmetu Geografia Predmet Vzdelávacia oblasť Názov ŠVP Škola Človek a spoločnosť Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy Základná škola s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana

Více

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Jarmila Dujková 1 Časová dotácia: Geografia 5. ročník

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Asie. východní část superkontinentu Euroasie hranice mezi Asií a Evropou:??? hranice mezi Asií a Afrikou:???

Asie. východní část superkontinentu Euroasie hranice mezi Asií a Evropou:??? hranice mezi Asií a Afrikou:??? ASIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a príroda Geografia siedmy 1 hod týţ/33 hod ročne 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Obsahový štandardový a Výkonový štandardový štandard GEOGRAFIA

Obsahový štandardový a Výkonový štandardový štandard GEOGRAFIA ový a ový štandard GEOGRAFIA Geografia, 5.ročník Cesta od vlastivedy Slovenska k chápaniu Strednej Európy (od regiónu k Európe, vlastiveda sa rozširuje k vlastnej geografii) Región Slovenska poloha, zobrazenie

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více

JUŽNÁ ÁZIA. Eva Golisová Nikola Kováčová

JUŽNÁ ÁZIA. Eva Golisová Nikola Kováčová JUŽNÁ ÁZIA Eva Golisová Nikola Kováčová Pakistan India Nepál Bhután Bangladéš Srí Lanka Hustota zaľudnenia sveta (2010) Hustota zaľudnenia Južnej Ázie (2010) INDIA ZÁKLADNÉ ÚDAJE Rozloha: 3 287 590 km²

Více

Na kterých litosférických deskách leží Afrika?

Na kterých litosférických deskách leží Afrika? Na kterých litosférických deskách leží Afrika? - Afrika je součástí Africké a Somálské litosférické desky Africká deska se posouvá severním směrem (cca. 1,5 cm/rok) naráží do Eurasijské desky zemětřesení

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

ASIE. Mgr. Jan Kletečka

ASIE. Mgr. Jan Kletečka ASIE Milí studenti, do rukou se Vám dostává brožura, která Vám pomůže lépe pochopit a upevnit učivo Asie. Brožura je členěna na několik částí. V úvodu naleznete základní informace o asijském kontinentu.

Více

Tematický plán. Geografia 4. ročník GK2. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov Predseda PK: Mgr. Macko Marián 2010

Tematický plán. Geografia 4. ročník GK2. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov Predseda PK: Mgr. Macko Marián 2010 2010 Tematický plán Geografia 4. ročník GK2 Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov Predseda PK: Mgr. Macko Marián 2010 Časovo-tematický plán z predmetu geografia vo 4. ročníku štvorročného gymnázia ( 4 hod.týždenne

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Práce s tématickou mapou Asie

Práce s tématickou mapou Asie Práce s tématickou mapou Asie 1. Politická mapa - str. 58,59 2. Mapa zemědělství - str.60,61 3. Průmyslová mapa - str.62,63 4. Shrnutí dovedností 5. Křížovka 3 14 11:57 Úkol 1. Kterými hlavními městy států

Více

ZEMĚPIS, POVRCH ASIE, ČLENĚNÍ ASIE

ZEMĚPIS, POVRCH ASIE, ČLENĚNÍ ASIE Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Oto Rochowanski MGV_Z_SS_1S3_D10_Z_REGGEO_Sl_m_Asie 1 Cleneni zakreslovani Člověk a příroda Zeměpis Regionální

Více

AFRIKA. svetadiel (bez)nádeje. Názov od starých Rimanov, ktorí pre severnú časť kontinentu (Tunisko/Kartágo) používali meno Africa terra - Zem Afrov

AFRIKA. svetadiel (bez)nádeje. Názov od starých Rimanov, ktorí pre severnú časť kontinentu (Tunisko/Kartágo) používali meno Africa terra - Zem Afrov Názov od starých Rimanov, ktorí pre severnú časť kontinentu (Tunisko/Kartágo) používali meno Africa terra - Zem Afrov (pôvod názvu kmeňa Afrov je sporný) AFRIKA čierny kontinent svetadiel (bez)nádeje kolíska

Více

Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!''

Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!'' Práce s mapou vegetačních pásem /přírodních krajin/ aneb,,kdo hledá, najde!'' Mapu vegetačních pásem najdeme ve školním atlase na str. 16-17 Název mapy: Biosféra a přírodní 1. Co znamená pojem biosféra...vše

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Geografia. Obsah vzdelávania v 5. ročníku. Školský vzdelávací program Ţivá škola

Geografia. Obsah vzdelávania v 5. ročníku. Školský vzdelávací program Ţivá škola Geografia Školský vzdelávací program Ţivá škola Obsah vzdelávania v 5. ročníku I. Tvar Zeme, vesmír / 10 hodín Tvar Zeme. Zem ako planéta vo vesmíre. Cesty do vesmíru a na Mesiac. II. Objavenie Zeme a

Více

Didaktika geografie 2 seminár

Didaktika geografie 2 seminár Didaktika geografie 2 seminár Vyučujúci: RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD. Študijný odbor: M Ge, Inf Ge, Tv - Ge Ročník: prvý magisterského štúdia, zimný semester 2013 Ponuka tém pre spracovanie písomných príprav

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

AFRIKA. Použité zdroje:

AFRIKA. Použité zdroje: AFRIKA Použité zdroje: Hospodářský zeměpis, V. Baar, Nakladatelství ČGS, Praha 2005 www.novinky.cz http://library.princeton.edu/ 4.6. 2009 img.motorkari.cz 4.6. 2009 www.climbupsokidscangrowup.com * údaje

Více

Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník

Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník Šk. rok: 2012/2013 Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS - Indický oceán Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS - Indický oceán Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_ 03_Z6E_63 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO Lenka Pošepná VYMEZENÍ OBLASTI Čínská lidová republika = ČÍNA Korejská lidově demokratická republika (KLDR) = SEVERNÍ KOREA MONGOLSKO Moře Fyzická geografie:

Více

55.Afrika vodstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

55.Afrika vodstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu

Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu Povrch, vodstvo a podnebí Ameriky - pracovní list do zeměpisu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_02

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce s atlasem 35 minut Datum:... 1) Na fyzické mapě Afriky najdi 40 j.š. a od západu k východu popiš

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více