Počítačová podpora automatického řízení - CAAC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počítačová podpora automatického řízení - CAAC"

Transkript

1 XXVI. AR '2001 eminar, Instruments and Control, Ostrava, April 26-27, 2001 Paper 47 Počítačová podpora automatického řízení - CAAC NAVRÁTIL, Pavel 1 & BALÁTĚ, Jaroslav 2 1 Ing., Institut Informačních Technologií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Mostní 5139, Zlín, , Česká Republika, 2 Prof. Ing., Drc., Abstract: This paper deals with a presentation of the system access to the building up of computation programs covering automatic control theory, algorithms for signal processing and operating algorithm programs so called CAAC (Computer Aided Automatic Control). This system access is illustrated by the presentation of a solving of some basic elements of so called Problem pecification of CAAC frame. In this paper is shown the part of CAAC system tree structure of two concrete programs areas - analysis and synthesis. Application of CAAC system is anticipated in pedagogical processes in area automatic control theory above all. Keywords: Analysis, ynthesis, E-learning, CAD C 1 Úvod Cílem je pokračovat v návrhu modulární sestavy dílčích problémových okruhů pro budování výpočetních programů zahrnujících teorii automatického řízení, algoritmy programů pro zpracování signálů a programů řídicích algoritmů. Článek se zabývá prezentací systémového přístupu k vytváření výpočetních programů pokrývajících automatické řízení. Pomocí stromové struktury je zpracována tzv. problémová specifikace v oblasti automatizace řízení a to pro dva konkrétní programové okruhy. Tento návrh programového systému CAAC (Computer Aided Automatic Control), rozpracovaný a upravovaný podle nejnovějších poznatků na Institutu informačních technologií ve Zlíně je synonymní s termínem CAD C (Computer Aided Design in Control ystem), který byl ve světové literatuře již několikrát použit. Využití CAAC se zejména předpokládá ve výuce v oblasti teorie automatického řízení, ale je možno jej použít i pro návrh řízení konkrétních technologických procesů. Pro jeho tvorbu se předpokládá využití pracovní kapacity při zpracování diplomových prací a disertačních prací v doktorandském studijním programu. Počítačová podpora nám může pomoci v následujících oblastech: - Analýza statických a dynamických vlastností řízených technologických procesů - Identifikace řízeného objektu - Analýza vlastností jednotlivých členů řídícího řetězce - yntéza automatického řídícího systému - imulace dynamických vlastností automatických řídících systémů - Nejvhodnější algoritmy testující výběr optimálního řízení pro konkrétní případy - Testování známých metod adaptivního řízení - Návrh a testování robustního řízení - 1 -

2 - Predikce časových řad - Příprava knihovny matematických metod používaných v oblasti automatického řízení - Vytvoření databáze realizovaných řešení konkrétních případů - Příprava knihovny hotových programů Ve všech oblastech jsou specifikovány dílčí úlohy, které jsou postupně připravovány pro uživatele takovým způsobem, aby je mohl využít pro navrhování řídicích systémů. Práce na tomto projektu byla započata již před několika lety. V té době byl problém s výběrem programovacího prostředí. Programové prostředí MATLABu se z doby před 7 lety ukázal jako vhodný pro řešení jednotlivých problémových oblastí automatického řízení (modelování, simulace, atd.). 2 Koncepce systémů CAAC truktura systému CAAC se prozatím ustálila na těchto 15-ti problémových okruzích (subsystémech): 1. Metody numerické matematiky 2. Zpracování signálů 3. Analýza 4. yntéza 5. Identifikace 6. imulace 7. Optimalizace 8. Technické prostředky automatizace 9. Prognózování 10. Adaptivní řízení 11. Robustní řízení 12. Logické řízení 13. Umělá inteligence 14. Zvláštní případy 15. Knihovna hotových programů truktura navrženého systému je zřejmá z obrázku 1. Jedná se o otevřený systém s možností formulovat další bloky. CAAC 1.Metody numerické matematiky 2.Zpracování signálů 3.Analyza 4.ynteza 5.Identifikace 6.imulace 7.Optimalizace 9.Prognozování 10.Adaptivní řízení 11.Robustní řízení 12.Logické řízení 13.Umělá inteligence 14.peciální případy 15.Knihovna hotových programů 8.Technické prostředky automatizace Parametry konkrétního aplilačního návrhu Obrázek 1 - Otevřená struktura systému CAAC - 2 -

3 3 Problémová specifikace Ve všech těchto oblastech je formulována tzv. problémová specifikace. Každý problémový okruh (subsystém) je rozčleněn na moduly, které se dále člení na submoduly, až do základních submodulů řešících problém na nejnižší úrovni hierarchického uspořádání obsahujících odborný popis, příklady i doporučenou literaturu. truktura systému CAAC včetně konkrétního příkladu je zobrazena na obrázku 2 ([4]). U B Y T É M ubmodul ubmodul ubmodul například: Analýza Nelineární systém tabilita systému Podle Ljapunovy teorie Obrázek 2 - truktura modulů a submodulů systému CAAC Příklady stromové struktury dvou bloků programových okruhů (subsystémů) systému CAAC jsou uvedeny na obrázcích 3 a 4 (následující dvě stránky). V [3] byly využity při řešení diplomové práce, která pomáhá uživateli při řešení regulačního obvodu Analýza, yntéza. 4 Informační systém CAAC na WEB stránkách Pro zpřístupnění již navržených stromových struktur a vypracovaných modulů systému CAAC byl zvolen způsob, který je umožněn využitím INTERNETU pomocí služeb WEB stránek. Osnova základního submodulu zpracovaná pro WEB stránky: - Název problému: (např. Algebraická kritéria) -Zaměření: (např. Analýza lineárního spojitého systému) - Popis řešeného problému - Doporučená literatura - Ukázkový příklad - Dostupný výpočetní program: název programu, téma, autor, pracoviště, datum poslední modifikace, programové prostředí, návod na spuštění, autorské právo. - Datum zápisu WEB stránky, autor, kontaktní adresa. Daná osnova WEB stránky může být zpracována ve dvou verzích: 1. e 100% informací v případě, že obsahem základního submodulu je celé řešení 2. K názvu problému a zaměření bude přiřazen popis řešeného problému s odkazem v němž bude uvedený kontakt na autora, který daný submodul řešil - 3 -

4 ANALÝZA Lineární spojité systémy Nelineární systémy Diskrétní (Impulsní) systémy Dynamické vlastnosti členů regulačních obvodů Vnější popis Typy dynamických členů regulačních obvodů Proporcionální Bez setrvačnosti e setrvačností Integrační Bez setrvačnosti e setrvačností Derivační Bez setrvačnosti e setrvačností Dopravní zpoždění systémů Zapojení členů v systémech Algebra přenosu ignálové diagramy tabilita systémů Kritéria Vnitřní popis Algebraická kritéria Frekvenční kritéria Přímý výpočet kořenů Typy nelinearit Nasycení pásmem necitlivosti hysterezí Reléová Kombinovaná Řešení nelineárních systémů Metody linearizace Grafické metody Metoda stavové roviny a prostoru Metoda ekvivalentních přenosů Numerické metody tabilita systémů tavové trajektorie; rovnovážné stavy Frekvenční metody Metoda ekvivalentních přenosů Podle Ljapunovovy teorie Vzorkování Tvarování signálů Amplitudová modulace Šířková modulace Kmitočtová modulace tabilita systémů Algebraická kritéria Geometrická kritéria Algoritmy řízení Obrázek 3 - tromová struktura bloku Analýza - 4 -

5 YNTÉZA Jednoduché JEDNOROZMĚROVÉ REGULAČNÍ OBVODY Volba typ regulátoru pojité Proporcionální Integrační Derivační Proporcionálně Integrační Proporcionálně Derivační Proporcionálně Integračně Derivační Diskrétní Rozvětvené ( RRO) s pomocnou regulovanou veličinou s pomocnou akční veličinou s měřením poruchové veličiny s modelem regulované soustavy družené eřízení regulátoru Ze stupně stability Podle kritického zesílení Ziegler-Nicholsova metoda Modifikace Zieglera-Nicholsa Funkce standardního tvaru Whiteleyova metoda Naslimova metoda Integrální kritérium Minimální lineární regulační plocha Minimální kvadratická regulační plocha Kritérium optimálního modulu Geometrické místo kořenů Metoda inverze dynamiky Frekvenční metody Brown-Campbellova konstrukce Nicholsův diagram LAFCH v logaritmických souřadnicích Polynomiální metoda MNOHOROZMĚROVÉ REGULAČNÍ OBVODY Způsob popisu Řízení se zpětnovazebním regulátorem FB (1 DOF) Kombinace přímé a zpětné vazby FBFW (2 DOF) Autonomnost a invariantnost Kanonické tvary stavových rovnic oustava diferenciálních rovnic tavové rovnice Obrázek 4 - tromová struktura bloku yntéza - 5 -

6 5 Využití Využití systému CAAC se předpokládá zejména pro didaktické účely, ale je možno jej využít i pro návrh řízení konkrétních technologických procesů. Předpokládá se, že studenti, kteří se dílčím způsobem podíleli na budování CAAC, budou při své praktické činnosti systém CAAC využívat. Pomoc ve využití systému CAAC pro didaktické účely lze nalézt v dnešní době v použití WWW stránek Internetu, kde prvky jednotlivých programových okruhů (viz. obrázek 1 bloky 1-14) budou podrobně popsány v základních submodulech. amotné hotové programy, které budou řešit problémy v daném okruhu budou uloženy v bloku (subsystému) "Knihovna hotových programů" (viz. obrázek 1 blok 15.) Na obrázku 5 je naznačené, jak se budou zavádět informace do informačního systému CAAC. Vyřešený úkol projde oponenturou, která doporučí nebo nedoporučí zařadit vyřešený úkol do systému CAAC. V případě kladného posouzení vyřešeného úkolu bude tento zpřístupněn uživatelům pomocí služby WEB stránek. Uživatelé pak mohou podle svých zkušeností připomínkovat řešení prostřednictvím autora. PŘÍTUP K AUTORŮM ZADÁNÍ ÚKOLU PRODUKT ŘEŠITELE O P O N E N T U R A CAAC W E B T R Á N K Y UŽIVATEL UŽIVATEL PŘÍTUP K AUTORŮM Obrázek 5 Informační toky systému CAAC 6 Závěr Cílem byla ukázka systémového přístupu k počítačové podpoře v oblasti automatického řízení pro návrh regulačního obvodu v konkrétních podmínkách a také ukázka tzv. "Problémové specifikace" 2 konkrétních subsystémů otevřeného systému CAAC (Analýza, yntéza). 7 Literatura [1] BALÁTĚ, J., KLOTERMANN, T., HLAVIZNA, K., YALA, T. Počítačová podpora automatického řízení, borník nové trendy v automatizácii a v merani, TU Bratislava Kočovce, R, 1996 [2] KLOTERMANN, T. Počítačová podpora automatického řízen, Diplomová práce, FT Zlín, Zlín, 1996 [3] NAVRÁTIL, P. Počítačová podpora automatického řízen-caac, Diplomová práce, FT Zlín, Zlín, 2000 [4] NGUYEN, T.C.P. Počítačová podpora automatického řízení-caac, Diplomová práce, FI v Brně,

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií PŘECHODOVÝ DĚJ PŘI ZAPNUTÍ TRANSFORMÁTORU ZPŮSOBY OMEZOVÁNÍ ZAPÍNACÍHO PROUDU 2003 MIROSLAV NOVÁK Přechodový děj

Více

Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl

Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Ostrava 2013 Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2. díl Číslo operačního programu Název operačního programu Registrační

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program 29. 30. 11. 2005 Brno, hotel Holiday Inn

Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program 29. 30. 11. 2005 Brno, hotel Holiday Inn Konference ARaP 2005 Automatizace, regulace a procesy Program 29. 30. 11. 2005 Brno, hotel Holiday Inn Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na první ročník odborné konference ARaP 2005, kterou pořádá

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR

Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR Dynamické výukové prostředí 01 prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Výzkum (možné teoretické modely), literární rešerše stavu, popis procesu učení modely, aplikační rovina (možné implementace), analýza nástrojů

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 VÝVOJ PROSTŘEDKŮ VÝPOČTOVÉ INTELIGENCE PRO MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ OCELÁŘSKÝCH VÝROBNÍCH PROCESŮ Miroslav Pokorný¹ Václav Kafka² Zdeněk Bůžek³ 1) VŠB TU Ostrava, FEI, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR,

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Grafický systém pro zadávání a analýzu diskrétních matematických struktur Graphic system for discrete mathematical structures creation and analysis Pavel Bory Unicorn College 2010 Unicorn

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE HIGH SCHOOL COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN CZECH REPUBLIC

VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE HIGH SCHOOL COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN CZECH REPUBLIC VÝUKA INFORMATIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE HIGH SCHOOL COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN CZECH REPUBLIC Hashim Habiballa, Eva Volná, Rostislav Fojtík, Zdenka Telnarová Ostravská Univerzita v

Více

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V PŘÍPRAVĚ SILNIČNÍCH NADMĚRNÝCH PŘEPRAV POSSIBILITIES OF SOLUTIONS OF PROBLEMS IN PREPARATION OF OVERSIZE-TRANSPORTS

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V PŘÍPRAVĚ SILNIČNÍCH NADMĚRNÝCH PŘEPRAV POSSIBILITIES OF SOLUTIONS OF PROBLEMS IN PREPARATION OF OVERSIZE-TRANSPORTS MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘÍPRAĚ SILNIČNÍCH NADMĚRNÝCH PŘEPRA POSSIBILITIES OF SOLUTIONS OF PROBLEMS IN PREPARATION OF OERSIZE-TRANSPORTS David Crhák 1 Anotace: Příspěvek je zaměřen na vytipování technologicky

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakultu elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Směrnice č. 5/2014 Věc: Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více