Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2"

Transkript

1 Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů Příloha 2 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů a Národní sady ukazatelů.

2 Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek...3 Úvod...4 Klíčové klasifikace DP...6 Klasifikace podle šíře a speciality zaměření DP...6 Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC...6 Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC 6 Podle toho, kde vznikají (autorská odbornost)...6 Podle výsledné formy...7 Plná verze KDP nebo KS...7 Zkrácená verze DP...7 Stručná doporučení...8 Verze DP pro pacienty...8 Další parametrické třídění DP...8 Podle zaměření na klinickou, nebo veřejnou oblast...8 DP pro klinickou oblast...8 DP pro veřejnou oblast...8 Podle toho, jak jsou DP vytvářeny...9 Původní DP...9 Adaptovaný DP...9 Podle převažujícího stupně vědecké váhy doporučení...9 Expertní DP...9 Konsenzuální DP...10 DP založený na důkazech...10 Podle velkých skupin chorobných stavů...10 Podle konceptuálních typů...10 Podle metody použité ke sběru a výběru vědeckých důkazů...10 Podle metody použité k analýze a vyhodnocení vědeckého důkazu...11 Podle metody používající dosažení kvality a sílu vědeckých důkazů...11 Podle metod a formulace doporučení...11 Podle metody validace DP...12 Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 2 z 14

3 Podle zvolených implementačních nástrojů...12 Podle konceptů potřeby péče...13 Podle domény výkonnosti péče...13 Podle předpokládaných uživatelů...13 Podle cílové skupiny populace...14 Přehled použitých výrazů a zkratek Výraz Zkratka Výklad Poznámka Klinický standard NRC KS Jedná se o KDP doplněný o více měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Klinický doporučený KDP Jedná se o odborný základ KS bez postup NRC měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Komplexní klinický standard NRC KKS Zaměřuje se široce na celý proces péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Komplexní klinický KKDP Zaměřuje se široce na celý proces doporučený postup NRC péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Technologický klinický TKDP Popisuje pouze dílčí problém doporučený postup NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Technologický klinický TKS Popisuje pouze dílčí problém standard NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Doporučený postup NRC DP Obecný název pro základní entitu vyjadřující jakýkoliv způsob doporučení používaný ve velkých systémech řešících výzkum nebo podporu kvality, výkonnosti a dalších vlastností Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 3 z 14

4 Národní sada standardů Národní referenční centrum Evidence based medicine Evidence - based public health Health technology assessment National Guidelines Clearinghouse Agency for HealthCare Research and Quality National Institute for Health and Clinical Excellence NSSZS NRC EBM EBPH HTA NGC AHRQ NICE Sada KS vypracovaných s použitím zde popisované metodiky a vydaných NRC Národní referenční centrum bylo založeno zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob, jako servisní organizace pro zdravotní pojišťovny, poskytovatele péče a ministerstvo zdravotnictví Medicína založená na důkazech (specifikace postupů pro zdravotní služby, které byly formulovány na základě vědeckých důkazů) Veřejného zdravotnictví založené na důkazech Standardní postup hodnocení účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity zdravotních technologií. Rozsáhlá databáze evidence-based clinical practice guidelines a souvisejících dokumentů. Agentura, která reprezentuje významné centrum mezinárodní spolupráce a poskytuje velké množství odkazů na ostatní agentury (USA). Nezávislá organizace UK odpovědná za tvorbu národních postupů ke zvyšování zdraví, prevence a léčby oněmocnění. Úvod Upozornění: v tomto dokumentu jsou používány pojmy a zkratky, které jsou vyloženy v dokumentu Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů Národního referenčního centra. Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady ukazatelů. Bude po interních oponenturách zařazen jako jedna z kapitol e-learningového kurzu a metodické publikace Národního referenčního centra. Vývoj klinických doporučených postupů (dále KDP) a klinických standardů (dále KS) vyžaduje systematicky popsat jejich různé vlastnosti včetně různých variant jejich vývoje, implementace a používání. Důvodem je vysoká pestrost různých variant chorobných stavů, jejich diagnostiky a léčby, široké spektrum profesionálů jako potenciálních tvůrců i uživatelů a mnohočetnost různých variant metod vývoje klinických doporučených postupů (KDP) a klinických standardů (KS). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 4 z 14

5 Národní referenční centrum (NRC) vychází ve své metodice z více zdrojů: National Guideline Clearinghouse (NGC) jako produktu Agency for HealthCare Research and Quality (AHRQ) který vydal Classification Scheme, z něhož jsme čerpali především v kapitole Další třídění používané v praxi vývoje DP NRC jako parametry Odkaz: Monografie LÍČENÍK, Radim. Klinické doporučené postupy: Obecné zásady, principy tvorby a adaptace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN Protože ani v terminologii ani v používání klasifikačních systémů neexistuje dostatečná jednota napříč velkými národními systémy vývoje, byli jsme nuceni pro činnosti NRC definovat a vyložit určité termíny explicitně, a stejně tak se rozhodnout pro výběr nebo modifikaci různých klasifikačních schémat. Proto naše formulace nejsou ve všech pojmech totožné s výše uvedenými zdroji. Terminologie NRC týkající se vývoje DP je uvedena v dokumentu TERMINOLOGIE PRO VÝVOJ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ V RÁMCI PROJEKTŮ NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA. Pro praxi vývoje KDP a KS jsme použili vlastní modifikaci výběru klasifikačních schémat a použili je následujícím způsobem: 1. Za základní klasifikace považujeme klasifikace: a) podle šíře a speciality zaměření, b) podle toho, kde vznikají (podle autorské odbornosti), c) podle výsledné formy realizace. Výběr položek těchto tří klasifikačních schémat je používán v kódu KDP nebo KS a je doplněn unikátním pořadovým číslem vývoje KDP nebo KS. 2. Ostatní klasifikační schémata se používají jako parametry, které klasifikují KDP nebo KS podle různých vlastností. Přitom je v některých případech možná volba pouze jedné hodnoty parametru, v některých případech je možná volba více hodnot stejného parametru. Jako základní třídění uvádíme právě výše zmíněné rozlišení KDP a KS, což jsou vlastně dva stavy téhož. KS je KDP doplněný o měřitelná kriteria a indikátory (výkonnosti, kvality, efektivity a dalších vlastností zdravotní péče). V rámci vývoje vzniká vždy nejdříve základ KDP, který pak, pokud je to požadováno, experti na měření výkonnosti a kvality péče doplňují ve spolupráci s autory KDP o zmíněná kriteria a indikátory. Dále v textu jsou proto mimo jiné používány následující názvy a zkratky v níže uvedeném výkladu: Doporučený postup (DP). Obecně doporučený postup v jakékoliv formě klasifikace, jejíž formy jsou pak popsány dále v textu. Klinický doporučený postup (KDP). DP zaměřený primárně na klinické aspekty péče. Klinický standard (KS). KDP doplněný o měřitelná kriteria a indikátory výkonnosti a kvality péče. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 5 z 14

6 Klíčové klasifikace DP Jak je uvedeno již v úvodu, za klíčové klasifikace považujeme z hlediska organizace a formálního zajištění podpory vývoje s pomocí aplikačního software tři klasifikační schémata, jejichž kódy používáme v kódu formálního zápisu DP. Klasifikace podle šíře a speciality zaměření DP Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC Zaměřuje se široce na celý proces péče počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Patří sem problematika: Léčebných přípravků (např. DP vydaný NICE Clopidogrel u akutního koronárního syndromu ) Léčebných pomůcek a zařízení (např. DP ČKS Doporučení pro implantaci kardiostimulátorů, ICD a srdeční desynchronizační léčbu ) Diagnostických postupů invazivních. K přístupu do těla je třeba porušit celistvost kůže (např. angiografie) Diagnostických postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Diagnostických postupů neinvazivních (např. laboratorních, nebo rentgenologických metod) Léčebných postupů invazivních (např. chirurgických výkonů) Léčebných postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Léčebných postupů neinvazivních Podpůrných aktivit (například edukace pacienta u diabetu) Toto třídění považujeme za klíčové a DP takto rozlišujeme i s alternativním využitím kódu DP. Podle toho, kde vznikají (autorská odbornost) DP jsou vytvářeny různými institucemi od mezinárodních, přes národní až po regionální a místní úroveň. V rámci programu vývoje DP v gesci NRC rozlišujeme DP podle klasifikace institucí, které ve smluvním vztahu s NRC DP vytvářejí: 1. Odborné společnosti ČLS JEP 2. Odborné společnosti, které nejsou sdruženy v ČLS JEP 3. Jiné profesní organizace (asociace sester atd.) Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 6 z 14

7 Pro účely třídění jsme vyvinuli rozšířený číselník, který vychází ze Seznamu výkonů s bodovými hodnotami (tzv. autorské odbornosti ). Podle NGC Classification Scheme je třídění institucí zajišťujících vývoj následující: Academic Institution Disease Specific Society Federal Government Agency (U.S.) Hospital/Medical Center Independent Expert Panel International Agency Managed Care Organization Manufacturer Medical Specialty Society National Government Agency (Non-U.S.) Nursing Home/Extended Care Facility Private Nonprofit Organization Private Nonprofit Research Organization Private For Profit Organization Private For Profit Research Organization Professional Association Public For Profit Organization State/Local Government Agency (U.S.) State/Local Government Agency (Non-U.S.) Pro účely projektu NRC se zatím omezujeme na jednoduché třídění uvedené na začátku tohoto odstavce. Podle výsledné formy DP mohou být zpracovány v různé formě, jeden DP může být zpracován různým způsobem, pro různé účely používání. Rozlišujeme následující formy používané v plánu vývoje DP v rámci NRC. Plná verze KDP nebo KS (anglicky full guideline) ve formě KS, tedy s připojenými kriterii a indikátory. Podrobně popisuje metodiku tvorby DP, návod k jeho použití, klasifikuje všechna doporučení dle síly a kvality průkazu, obsahuje dále klinická kriteria pro klinický audit, vlastní klinická doporučení pro diagnostiku a terapii, úplný seznam literatury, kriteria kvality a efektivity, ekonomická kriteria atd. Zkrácená verze DP (anglicky NICE guideline). Obsahuje minimum metodologických informací, ale obsahuje všechna doporučení pro diagnostiku a léčbu jako plná verze. Nemusí obsahovat kriteria a indikátory. Zkrácená verze bývá, ale nemusí ve všech případech být vytvořena pouhou redukcí textu plné verze KDP, obsah však musí být s touto verzí logicky i věcně konzistentní. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 7 z 14

8 Stručná doporučení (anglicky quick reference guide) obsahuje především algoritmy a základní klinický postup. Nemusí obsahovat kriteria a indikátory. Stručná doporučení bývají, ale nemusí ve všech případech být vytvořena pouhou redukcí textu plné, nebo zkrácené verze KDP, obsah však musí být s těmito verzemi logicky i věcně konsistentní. Verze DP pro pacienty obsahuje doporučení psaná srozumitelným jazykem s vyloučením odborných termínů a pro pacienty nesrozumitelných kriterií a indikátorů. Dále existují další možnosti publikace DP (podle NGC Classification Scheme), které ale nejsou t.č. v plánu vývoje NRC: 1. Klinická otázka a klíčová doporučení. Hodí se pro přehledné publikace, odkazy, praktické pokyny v klinické praxi. 2. Základní klinický algoritmus. Zjednodušené, algoritmické vyjádření doporučeného postupu omezující méně časté alternativy postupu, vhodné pro grafické vyjádření formou vývojového diagramu, vhodné pro edukaci, rychlé použití v neodkladných stavech a podobně. 3. Základní klinický postup (clinical pathway). Zjednodušené vyjádření doporučeného postupu omezující některé alternativy postupu, aplikované v praxi konkrétního oddělení, posilující organizační prvky postupu. Další parametrické třídění DP Zařazení podle dalších klasifikačních schémat se již neodráží v kódu DP, ale je použito v rámci formalizovaného zápisu informací o DP. Tento zápis je proveden v aplikačním software podporujícím vývoj DP a dále ve formalizované části vydaného dokumentu. Podle zaměření na klinickou, nebo veřejnou oblast Liší se podle toho, zda jsou zaměřeny více na aspekty odborné klinické a kvalitu vlastní péče, nebo na jiné determinanty zdraví, a to je na prevenci a zdravý životní styl. DP pro klinickou oblast (anglicky guidelines for interventions in clinical settings) - klinický doporučený postup (KDP), nebo dílčí (technologický) doporučený postup (DDP) viz odstavec výše. Jejich vývoj je založen na systematických metodách využívajících především principy Evidence Based Medicine (EBM). DP pro veřejnou oblast Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 8 z 14

9 (anglicky guidelines for interventions in community settings), nebo také pro oblast veřejného zdravotnictví mají za cíl působit preventivně a podporovat zdravý životní styl. I zde se používají vlastní, speciální a systematické metody vývoje DP. DP vycházejí z principů veřejného zdravotnictví založeného na důkazech (anglicky evidence-based public health EBPH). Využití principů EBPH je poměrně nové, principy se v některých aspektech dosti liší od EBM. Populační intervence se ve světě zaměřují především na podporu zdraví, prevenci chorob, zranění, invalidity, předčasná úmrtí a působení environmentálních rizik. DP pro veřejné zdravotnictví rozlišujeme dále na: DP ve veřejném zdravotnictví. Jsou zaměřeny na místní, jasně vymezené preventivní postupy nebo činnosti pro podporu zdravého životního stylu, například prevence přenosných pohlavních chorob nebo prevence nádorů. DP pro programy ve veřejném zdravotnictví. Ucelený soubor služeb, intervencí a plánů zapojující různé vládní i nevládní instituce a organizace. Mohou být zaměřeny tematicky nebo na celé oblasti veřejného zdravotnictví. Cílovou skupinou může být celá populace (například program odvykání kouření NICE 2007, 2008) Podle toho, jak jsou DP vytvářeny Původní DP (anglicky full-process guideline). Systematická tvorba zcela nového DP. Široká skupina odborníků jej vytváří jako zcela nový s využitím primárních informačních zdrojů. Vyvíjí se touto metodou pouze v případě, že není k dispozici obdobný již hotový (i když třeba zastaralý, ze kterého by bylo možné vyjít). Adaptovaný DP (synonymum odvozený, anglicky adapted guideline, derived guideline). Vytváření tohoto DP je založeno na některém již existujícím, nejčastěji původním DP. Adaptace DP je podle pracovní skupiny ADAPTE Collaboration systematická metoda rozhodování o použití nebo přizpůsobení DP, který byl vytvořen v určitém kulturním a organizačním prostředí, pro uplatnění v prostředí odlišném. Podle převažujícího stupně vědecké váhy doporučení Následující verze většinou neexistují v čisté formě, rozdíly jsou spíše v míře uplatnění názoru expertů, konsenzu a vědeckého průkazu, tedy toto třídění KDP je spíše teoretické. Expertní DP (anglicky opinion-based guideline). Jeden nebo více odborníků vydává svá doporučení, zatímco jiní odborníci mohou mít názor jiný. Tento proces není založen na důkazech a v metodice vývoje DP NRC bude používán ke zpracování a označení DP, u kterých dosud nebylo dosaženo konsenzu (tj. neprošly úspěšně oponenturami). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 9 z 14

10 Konsenzuální DP (anglicky consensus-based guideline). Toto je hlavní způsob vývoje DP v rámci NRC, konsenzus je zajištěn (opakovanými) oponenturami zainteresovaných skupin odborníků. Uživateli je široce přijímán, nicméně jeho nedostatkem je nesystematický výběr literárních zdrojů, což může vést k předpojatým závěrům anebo dokonce ke vzájemně si odporujícím doporučením. DP založený na důkazech (anglicky evidence-based guideline). Jeho tvorba vychází z principů EBM. Je založena na systematickém vyhledávání, kritickém posuzování a syntéze vědeckých důkazů. V doporučeních je explicitně uveden stupeň síly doporučení a úroveň kvality důkazu. Celý proces tvorby je orientován na výsledek. Počítá se se všemi výhodami a nevýhodami zavádění, včetně těch, které vnímají pacienti. Podle velkých skupin chorobných stavů Používáme klasifikaci podle MKN 10, jako výchozí třídění podle kapitol MKN10, dále dle potřeby bude možné používat specifičtější vymezení. Podle konceptuálních typů Jedná se o kategorii hlavního účelu (účelů), pro které je DP vytvářen. Zde je většinou použito více typů (charakteristik) k jednomu DP. Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty, které NRC přebírá: Diagnostika Léčení Rehabilitace (doléčování) Prevence Screening Vyhodnocování postupů (health technology assessment) Vyhodnocování rizik Vyhodnocování léčebné účinnosti Management Interní, nebo externí hodnocení výkonnosti (kvality) Například Komplexní KDP nebo KS je vytvářen k naplnění většiny výše uvedených konceptů, protože popisuje kromě vlastní diagnostiky a léčení také prevenci, následnou péči a může být použit pro interní a externí hodnocení výkonnosti, ale i pro HTA, management a další koncepty. Podle metody použité ke sběru a výběru vědeckých důkazů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující metody výběru vědeckých důkazů, které přebírá i NRC: Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 10 z 14

11 Hand-searches of Published Literature (Primary Sources) Hand-searches of Published Literature (Secondary Sources) Searches of Electronic Databases Searches of Patient Registry Data Searches of Unpublished Data Podle metody použité k analýze a vyhodnocení vědeckého důkazu Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty metody ověření, které přebírá i NRC: Decision Analysis Meta-Analysis Meta-Analysis of Individual Patient Data Meta-Analysis of Observational Trials Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Meta-Analysis of Summarized Patient Data Review Review of Published Meta-Analyses Systematic Review Systematic Review with Evidence Tables Podle metody používající dosažení kvality a sílu vědeckých důkazů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty metody ověření, které přebírá i NRC: Expert Consensus Expert Consensus (Committee) Expert Consensus (Delphi Method) Subjective Review Weighting According to a Rating Scheme (Scheme Given) Weighting According to a Rating Scheme (Scheme Not Given) Podle metod 1 a formulace doporučení Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty formulace doporučení, které přebírá i NRC: Informal Expert Consensus 1 Validation is defined as "the results of any external review, comparison with guidelines from other groups or clinical testing of guideline use" (Hayward RS, Wilson MC, Tunis SR, et al. More informative abstracts of articles describing clinical practice guidelines, Ann Intern Med 1993 May 1;118[9]:731-7). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 11 z 14

12 Expert Consensus Expert Consensus (Delphi Method) Expert Consensus (Nominal Group Technique) Expert Consensus (Consensus Development Conference) Balance Sheets Podle metody validace DP Metoda validace 1 se zaměřuje na způsob vyhodnocení účinnosti doporučení použitých v DP. Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty, které přebírá i NRC: Klinická validace - pilotní testování (Pilot Testing) Klinická validace experimentální implementační fáze (Trial Implementation Period) Porovnání s KDP nebo KS vytvořených jinými vývojovými skupinami Externí srovnávání (External Peer Review) Interní srovnávání (Internal Peer Review) Srovnávání (Peer Review) Podle zvolených implementačních nástrojů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty: Audit kriterií (indikátorů) Grafická dokumentace, checklist, formuláře Klinický algoritmus Překlad do jiného jazyka Soubor určený ke stažení do PDA Stručné vydání doporučení pro lékaře Velmi stručné ( kapesní ) vydání souhrnu doporučení Měření kvality Prezentace ( Slide Presentation ) Podklady pro školení týmů poskytujících péči Sestava více nástrojů (Tool Kits) Nástěnný plakát (Wall Poster) Odborné zdroje informací Vydání koncipované jako zdroje informací pro pacienty NRC používá ve svém projektu následující členění nástrojů implementace: Plné vydání DP ve formě dokumentu formátu PDF. Velmi stručné ( kapesní ) vydání souhrnu doporučení. Klinický algoritmus (vypracovaný ve formě parametrizovaného vývojového diagramu), který je také součástí plného vydání DP a je vytvářen nástrojem ORYX. Vydání koncipované jako zdroje informací pro pacienty v PDF formátu, které je také součástí plného vydání DP. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 12 z 14

13 Měření kvality vazba mezi národními sadami standardů a ukazatelů. Podle konceptů potřeby péče Institute of Medicine (IOM) Care Need aplikuje do klasifikace DP následující primární klinické koncepty, které přebírá i NRC: Péče na konci života (End of Life Care) Zlepšování stavu (Getting Better) Život s chorobou (Living with Illness) Udržování zdraví (Staying Healthy) Podle domény výkonnosti péče Institute of Medicine (IOM) Care Need aplikuje do klasifikace DP následující primární klinické koncepty, které přebírá i NRC: Efektivita (Effectiveness) Orientace na pacienta (Patient Centeredness) Bezpečí (Safety) Včasnost, dostupnost v čase (Timeliness) Podle předpokládaných uživatelů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující skupiny uživatelů, které NRC přebírá s určitou modifikací uvedenou níže: Zdravotničtí profesionálové: Zdravotní sestry, asistenti (Nurses, Advanced Practice Nurses, Physician Assistants) Lékaři (Physicians) Dentisté (Dentists) Dietologové (Dietitians) Pracovníci v laboratořích (Clinical Laboratory Personnel) Pracovníci záchranných systémů (Emergency Medical Technicians/Paramedics) Fyzioterapeutové (Physical Therapists) Farmakologové, lékárníci (Pharmacists) Patologové (Pathology Assistants) Pracovní lékaři (Occupational Therapists) Pneumologové (Respiratory Care Practitioners) Psychologové (Psychologists/Non-physician Behavioral Health Clinicians) Manažeři (Utilization Management) Ostatní zdravotničtí profesionálové (Podiatrists, Speech-Language Pathologists, Substance Use Disorders Treatment Providers, Chiropractors, Optometrists, Allied Health Personnel) Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 13 z 14

14 Instituce: Ostatní: Poskytovatelé péče - všeobecně (Health Care Providers) Nemocnice (Hospitals) Oddělení (instituce) veřejného zdraví (Public Health Departments) Zdravotní plány (Health Plans) Organizace řízené péče (Managed Care Organizations) Pacienti (Patients) Studenti (Students) Sociální pracovníci (Social Workers) Podle cílové skupiny populace Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující skupiny cílové populace, které přebírá i NRC: Infant, Newborn (to 1 month) Infant (1 to 23 months) Child (2 to 12 years) Adolescent (13 to 18 years) Adult (19 to 44 years) Middle Age (45 to 64 years) Aged (65 to 79 years) Aged ( 80 and over) Male Female Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 14 z 14

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 3b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009

Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009 Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb - Příloha 1 Závěrečné zprávy Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý,

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH Příloha 4c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Správa a rozvoj IR-DRG MZ ČR: o držitel licence, má nevýhradní právo k užívání a úpravám Know how systému

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií Institut biostatistiky a analýz MU Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií 1 O IBA hlavní oblasti zájmu Faculty of Science, Masaryk University Faculty of Medicine, Masaryk University Analýza

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Projekt United4Health

Projekt United4Health Projekt United4Health Ing. Zdeněk Gütter, CSc. 21.2.2013 Hlavní rysy projektu I U4H je projekt s grantem EU v návaznosti na výzvu v 2012 v Programu pro podporu politik ICT (ICT PSP) v rámci Strategie Evropa

Více

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Ročník 12 Číslo 3 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Doporučení Optimální péče vyžaduje komplexní a přesné posouzení anamnézy rány,

Více

Standardizace ve službách kvality péče (národní sada ukazatelů výkonnosti a kvality zdravotní péče)

Standardizace ve službách kvality péče (národní sada ukazatelů výkonnosti a kvality zdravotní péče) Miloš Suchý Petr Tůma Vyšné Hágy 19.10.2007 STAPRO s.r.o. Standardizace ve službách kvality péče (národní sada ukazatelů výkonnosti a kvality zdravotní péče) Hodnocení kvality Hodnocení kvality péče je

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. Národní lékařská knihovna Praha specializovaná veřejná knihovna (Knihovní

Více

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí IKI 2008 Informace, konkurenceschopnost, inovace 22.1. 2008 v Praze Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic MUDr. Pavel Kubů Zdravotnictví: nízká míra využívání IT Finanční služby Pojištění Spotřebitelské služby Velkoobchod Obchodní služby

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Miloš Suchý, řešitel projektu Poděkování Metodologie vývoje Národní sady klinických standardů je podporována projektem Interní grantové agentury MZ ČR (IGA,

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Petra Mihalová petra.mihalova@homolka.cz. Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

Petra Mihalová petra.mihalova@homolka.cz. Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Petra Mihalová petra.mihalova@homolka.cz Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Dny nukleární medicíny, Seč 2014 Zákon 373/2011 Sb. ukládá povinnost provádět interní klinický audit, a uzavřít smlouvu

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

Národní strategie v prevenci dekubitů a podpora světového dne STOP dekubitům. Nina Müllerová Michaela Hofštetrová Knotková Alice Stranadová

Národní strategie v prevenci dekubitů a podpora světového dne STOP dekubitům. Nina Müllerová Michaela Hofštetrová Knotková Alice Stranadová Národní strategie v prevenci dekubitů a podpora světového dne STOP dekubitům Nina Müllerová Michaela Hofštetrová Knotková Alice Stranadová Deklarace z Rio de Janeira říjen 2011 Prevence dekubitů je jedním

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR?

Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Jak navrhnout integrační platformu pro interoperabilní EHR? Zdravotnická dokumentace a elektronický zdravotní záznam 11. 10. 2012 Lékařský dům Daniel Krsička 1 Agenda Aktuální cíle a požadavky na elektronické

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Hradec Králové duben 2009 2009-03 Informace versus Bezpečnost informací Informace (aktivum) - vše, co má hodnotu pro organizaci Bezpečnost

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci.

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci. Mgr. Monika Johaníková Ochrana & Bezpečnost 2013, ročník II., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Stanovení strategie řízení kontinuity činností Anotace Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA)

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav Praha Centrum hygieny práce a pracovního lékařství 1 Bundesanstalt fürarbeitsschutz

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

Způsoby prokazování kvality činnosti klinické laboratoře. Antonín Jabor Praha, 2006-02-14

Způsoby prokazování kvality činnosti klinické laboratoře. Antonín Jabor Praha, 2006-02-14 Způsoby prokazování kvality činnosti klinické laboratoře Antonín Jabor Praha, 2006-02-14 Význam ISO 15189 Antonín Jabor, Miroslav Zámečník Hradec Králové, 2000-11-30 Závěr ISO 15189 je nejvhodnější normou

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Základní principy Evidence-Based. Practice praxe založená na dkazech

Základní principy Evidence-Based. Practice praxe založená na dkazech Základní principy Evidence-Based Practice praxe založená na dkazech Darja Jarošová Ústav ošetovatelství a porodní asistence Fakulta zdravotnických studií Ostravská univerzita Definice EBP EBP je vdomé,

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

BODE SCIENCE CENTER. BODE SCIENCE CENTER. Výzkumem k prevenci infekcí

BODE SCIENCE CENTER. BODE SCIENCE CENTER. Výzkumem k prevenci infekcí BODE SCIENCE CENTER BODE SCIENCE CENTER. Výzkumem k prevenci infekcí BODE SCIENCE CENTER vzniklo v HARTMANN Group s cílem soustředit na jednom místě znalosti získávané po desetiletí praktického pouţívání

Více

Vývoj a implementace klinických standardů v systému kvality péče

Vývoj a implementace klinických standardů v systému kvality péče SBORNÍK workshopu Vývoj a implementace klinických standardů v systému kvality péče Závěrečné výsledky projektu vývoje národní sady standardů zdravotní péče DŮM ODBOROVÝCH SVAZŮ, nám. W. Churchilla 2, Praha

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality na vysokých školách z pohledu novely zákona o vysokých školách Vladimír Večerek Tým TA02 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tematická

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Projekt probíhal od července

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více