Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2"

Transkript

1 Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů Příloha 2 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů a Národní sady ukazatelů.

2 Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek...3 Úvod...4 Klíčové klasifikace DP...6 Klasifikace podle šíře a speciality zaměření DP...6 Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC...6 Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC 6 Podle toho, kde vznikají (autorská odbornost)...6 Podle výsledné formy...7 Plná verze KDP nebo KS...7 Zkrácená verze DP...7 Stručná doporučení...8 Verze DP pro pacienty...8 Další parametrické třídění DP...8 Podle zaměření na klinickou, nebo veřejnou oblast...8 DP pro klinickou oblast...8 DP pro veřejnou oblast...8 Podle toho, jak jsou DP vytvářeny...9 Původní DP...9 Adaptovaný DP...9 Podle převažujícího stupně vědecké váhy doporučení...9 Expertní DP...9 Konsenzuální DP...10 DP založený na důkazech...10 Podle velkých skupin chorobných stavů...10 Podle konceptuálních typů...10 Podle metody použité ke sběru a výběru vědeckých důkazů...10 Podle metody použité k analýze a vyhodnocení vědeckého důkazu...11 Podle metody používající dosažení kvality a sílu vědeckých důkazů...11 Podle metod a formulace doporučení...11 Podle metody validace DP...12 Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 2 z 14

3 Podle zvolených implementačních nástrojů...12 Podle konceptů potřeby péče...13 Podle domény výkonnosti péče...13 Podle předpokládaných uživatelů...13 Podle cílové skupiny populace...14 Přehled použitých výrazů a zkratek Výraz Zkratka Výklad Poznámka Klinický standard NRC KS Jedná se o KDP doplněný o více měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Klinický doporučený KDP Jedná se o odborný základ KS bez postup NRC měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Komplexní klinický standard NRC KKS Zaměřuje se široce na celý proces péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Komplexní klinický KKDP Zaměřuje se široce na celý proces doporučený postup NRC péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Technologický klinický TKDP Popisuje pouze dílčí problém doporučený postup NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Technologický klinický TKS Popisuje pouze dílčí problém standard NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Doporučený postup NRC DP Obecný název pro základní entitu vyjadřující jakýkoliv způsob doporučení používaný ve velkých systémech řešících výzkum nebo podporu kvality, výkonnosti a dalších vlastností Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 3 z 14

4 Národní sada standardů Národní referenční centrum Evidence based medicine Evidence - based public health Health technology assessment National Guidelines Clearinghouse Agency for HealthCare Research and Quality National Institute for Health and Clinical Excellence NSSZS NRC EBM EBPH HTA NGC AHRQ NICE Sada KS vypracovaných s použitím zde popisované metodiky a vydaných NRC Národní referenční centrum bylo založeno zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob, jako servisní organizace pro zdravotní pojišťovny, poskytovatele péče a ministerstvo zdravotnictví Medicína založená na důkazech (specifikace postupů pro zdravotní služby, které byly formulovány na základě vědeckých důkazů) Veřejného zdravotnictví založené na důkazech Standardní postup hodnocení účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity zdravotních technologií. Rozsáhlá databáze evidence-based clinical practice guidelines a souvisejících dokumentů. Agentura, která reprezentuje významné centrum mezinárodní spolupráce a poskytuje velké množství odkazů na ostatní agentury (USA). Nezávislá organizace UK odpovědná za tvorbu národních postupů ke zvyšování zdraví, prevence a léčby oněmocnění. Úvod Upozornění: v tomto dokumentu jsou používány pojmy a zkratky, které jsou vyloženy v dokumentu Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů Národního referenčního centra. Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady ukazatelů. Bude po interních oponenturách zařazen jako jedna z kapitol e-learningového kurzu a metodické publikace Národního referenčního centra. Vývoj klinických doporučených postupů (dále KDP) a klinických standardů (dále KS) vyžaduje systematicky popsat jejich různé vlastnosti včetně různých variant jejich vývoje, implementace a používání. Důvodem je vysoká pestrost různých variant chorobných stavů, jejich diagnostiky a léčby, široké spektrum profesionálů jako potenciálních tvůrců i uživatelů a mnohočetnost různých variant metod vývoje klinických doporučených postupů (KDP) a klinických standardů (KS). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 4 z 14

5 Národní referenční centrum (NRC) vychází ve své metodice z více zdrojů: National Guideline Clearinghouse (NGC) jako produktu Agency for HealthCare Research and Quality (AHRQ) který vydal Classification Scheme, z něhož jsme čerpali především v kapitole Další třídění používané v praxi vývoje DP NRC jako parametry Odkaz: Monografie LÍČENÍK, Radim. Klinické doporučené postupy: Obecné zásady, principy tvorby a adaptace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN Protože ani v terminologii ani v používání klasifikačních systémů neexistuje dostatečná jednota napříč velkými národními systémy vývoje, byli jsme nuceni pro činnosti NRC definovat a vyložit určité termíny explicitně, a stejně tak se rozhodnout pro výběr nebo modifikaci různých klasifikačních schémat. Proto naše formulace nejsou ve všech pojmech totožné s výše uvedenými zdroji. Terminologie NRC týkající se vývoje DP je uvedena v dokumentu TERMINOLOGIE PRO VÝVOJ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ V RÁMCI PROJEKTŮ NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA. Pro praxi vývoje KDP a KS jsme použili vlastní modifikaci výběru klasifikačních schémat a použili je následujícím způsobem: 1. Za základní klasifikace považujeme klasifikace: a) podle šíře a speciality zaměření, b) podle toho, kde vznikají (podle autorské odbornosti), c) podle výsledné formy realizace. Výběr položek těchto tří klasifikačních schémat je používán v kódu KDP nebo KS a je doplněn unikátním pořadovým číslem vývoje KDP nebo KS. 2. Ostatní klasifikační schémata se používají jako parametry, které klasifikují KDP nebo KS podle různých vlastností. Přitom je v některých případech možná volba pouze jedné hodnoty parametru, v některých případech je možná volba více hodnot stejného parametru. Jako základní třídění uvádíme právě výše zmíněné rozlišení KDP a KS, což jsou vlastně dva stavy téhož. KS je KDP doplněný o měřitelná kriteria a indikátory (výkonnosti, kvality, efektivity a dalších vlastností zdravotní péče). V rámci vývoje vzniká vždy nejdříve základ KDP, který pak, pokud je to požadováno, experti na měření výkonnosti a kvality péče doplňují ve spolupráci s autory KDP o zmíněná kriteria a indikátory. Dále v textu jsou proto mimo jiné používány následující názvy a zkratky v níže uvedeném výkladu: Doporučený postup (DP). Obecně doporučený postup v jakékoliv formě klasifikace, jejíž formy jsou pak popsány dále v textu. Klinický doporučený postup (KDP). DP zaměřený primárně na klinické aspekty péče. Klinický standard (KS). KDP doplněný o měřitelná kriteria a indikátory výkonnosti a kvality péče. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 5 z 14

6 Klíčové klasifikace DP Jak je uvedeno již v úvodu, za klíčové klasifikace považujeme z hlediska organizace a formálního zajištění podpory vývoje s pomocí aplikačního software tři klasifikační schémata, jejichž kódy používáme v kódu formálního zápisu DP. Klasifikace podle šíře a speciality zaměření DP Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC Zaměřuje se široce na celý proces péče počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Patří sem problematika: Léčebných přípravků (např. DP vydaný NICE Clopidogrel u akutního koronárního syndromu ) Léčebných pomůcek a zařízení (např. DP ČKS Doporučení pro implantaci kardiostimulátorů, ICD a srdeční desynchronizační léčbu ) Diagnostických postupů invazivních. K přístupu do těla je třeba porušit celistvost kůže (např. angiografie) Diagnostických postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Diagnostických postupů neinvazivních (např. laboratorních, nebo rentgenologických metod) Léčebných postupů invazivních (např. chirurgických výkonů) Léčebných postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Léčebných postupů neinvazivních Podpůrných aktivit (například edukace pacienta u diabetu) Toto třídění považujeme za klíčové a DP takto rozlišujeme i s alternativním využitím kódu DP. Podle toho, kde vznikají (autorská odbornost) DP jsou vytvářeny různými institucemi od mezinárodních, přes národní až po regionální a místní úroveň. V rámci programu vývoje DP v gesci NRC rozlišujeme DP podle klasifikace institucí, které ve smluvním vztahu s NRC DP vytvářejí: 1. Odborné společnosti ČLS JEP 2. Odborné společnosti, které nejsou sdruženy v ČLS JEP 3. Jiné profesní organizace (asociace sester atd.) Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 6 z 14

7 Pro účely třídění jsme vyvinuli rozšířený číselník, který vychází ze Seznamu výkonů s bodovými hodnotami (tzv. autorské odbornosti ). Podle NGC Classification Scheme je třídění institucí zajišťujících vývoj následující: Academic Institution Disease Specific Society Federal Government Agency (U.S.) Hospital/Medical Center Independent Expert Panel International Agency Managed Care Organization Manufacturer Medical Specialty Society National Government Agency (Non-U.S.) Nursing Home/Extended Care Facility Private Nonprofit Organization Private Nonprofit Research Organization Private For Profit Organization Private For Profit Research Organization Professional Association Public For Profit Organization State/Local Government Agency (U.S.) State/Local Government Agency (Non-U.S.) Pro účely projektu NRC se zatím omezujeme na jednoduché třídění uvedené na začátku tohoto odstavce. Podle výsledné formy DP mohou být zpracovány v různé formě, jeden DP může být zpracován různým způsobem, pro různé účely používání. Rozlišujeme následující formy používané v plánu vývoje DP v rámci NRC. Plná verze KDP nebo KS (anglicky full guideline) ve formě KS, tedy s připojenými kriterii a indikátory. Podrobně popisuje metodiku tvorby DP, návod k jeho použití, klasifikuje všechna doporučení dle síly a kvality průkazu, obsahuje dále klinická kriteria pro klinický audit, vlastní klinická doporučení pro diagnostiku a terapii, úplný seznam literatury, kriteria kvality a efektivity, ekonomická kriteria atd. Zkrácená verze DP (anglicky NICE guideline). Obsahuje minimum metodologických informací, ale obsahuje všechna doporučení pro diagnostiku a léčbu jako plná verze. Nemusí obsahovat kriteria a indikátory. Zkrácená verze bývá, ale nemusí ve všech případech být vytvořena pouhou redukcí textu plné verze KDP, obsah však musí být s touto verzí logicky i věcně konzistentní. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 7 z 14

8 Stručná doporučení (anglicky quick reference guide) obsahuje především algoritmy a základní klinický postup. Nemusí obsahovat kriteria a indikátory. Stručná doporučení bývají, ale nemusí ve všech případech být vytvořena pouhou redukcí textu plné, nebo zkrácené verze KDP, obsah však musí být s těmito verzemi logicky i věcně konsistentní. Verze DP pro pacienty obsahuje doporučení psaná srozumitelným jazykem s vyloučením odborných termínů a pro pacienty nesrozumitelných kriterií a indikátorů. Dále existují další možnosti publikace DP (podle NGC Classification Scheme), které ale nejsou t.č. v plánu vývoje NRC: 1. Klinická otázka a klíčová doporučení. Hodí se pro přehledné publikace, odkazy, praktické pokyny v klinické praxi. 2. Základní klinický algoritmus. Zjednodušené, algoritmické vyjádření doporučeného postupu omezující méně časté alternativy postupu, vhodné pro grafické vyjádření formou vývojového diagramu, vhodné pro edukaci, rychlé použití v neodkladných stavech a podobně. 3. Základní klinický postup (clinical pathway). Zjednodušené vyjádření doporučeného postupu omezující některé alternativy postupu, aplikované v praxi konkrétního oddělení, posilující organizační prvky postupu. Další parametrické třídění DP Zařazení podle dalších klasifikačních schémat se již neodráží v kódu DP, ale je použito v rámci formalizovaného zápisu informací o DP. Tento zápis je proveden v aplikačním software podporujícím vývoj DP a dále ve formalizované části vydaného dokumentu. Podle zaměření na klinickou, nebo veřejnou oblast Liší se podle toho, zda jsou zaměřeny více na aspekty odborné klinické a kvalitu vlastní péče, nebo na jiné determinanty zdraví, a to je na prevenci a zdravý životní styl. DP pro klinickou oblast (anglicky guidelines for interventions in clinical settings) - klinický doporučený postup (KDP), nebo dílčí (technologický) doporučený postup (DDP) viz odstavec výše. Jejich vývoj je založen na systematických metodách využívajících především principy Evidence Based Medicine (EBM). DP pro veřejnou oblast Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 8 z 14

9 (anglicky guidelines for interventions in community settings), nebo také pro oblast veřejného zdravotnictví mají za cíl působit preventivně a podporovat zdravý životní styl. I zde se používají vlastní, speciální a systematické metody vývoje DP. DP vycházejí z principů veřejného zdravotnictví založeného na důkazech (anglicky evidence-based public health EBPH). Využití principů EBPH je poměrně nové, principy se v některých aspektech dosti liší od EBM. Populační intervence se ve světě zaměřují především na podporu zdraví, prevenci chorob, zranění, invalidity, předčasná úmrtí a působení environmentálních rizik. DP pro veřejné zdravotnictví rozlišujeme dále na: DP ve veřejném zdravotnictví. Jsou zaměřeny na místní, jasně vymezené preventivní postupy nebo činnosti pro podporu zdravého životního stylu, například prevence přenosných pohlavních chorob nebo prevence nádorů. DP pro programy ve veřejném zdravotnictví. Ucelený soubor služeb, intervencí a plánů zapojující různé vládní i nevládní instituce a organizace. Mohou být zaměřeny tematicky nebo na celé oblasti veřejného zdravotnictví. Cílovou skupinou může být celá populace (například program odvykání kouření NICE 2007, 2008) Podle toho, jak jsou DP vytvářeny Původní DP (anglicky full-process guideline). Systematická tvorba zcela nového DP. Široká skupina odborníků jej vytváří jako zcela nový s využitím primárních informačních zdrojů. Vyvíjí se touto metodou pouze v případě, že není k dispozici obdobný již hotový (i když třeba zastaralý, ze kterého by bylo možné vyjít). Adaptovaný DP (synonymum odvozený, anglicky adapted guideline, derived guideline). Vytváření tohoto DP je založeno na některém již existujícím, nejčastěji původním DP. Adaptace DP je podle pracovní skupiny ADAPTE Collaboration systematická metoda rozhodování o použití nebo přizpůsobení DP, který byl vytvořen v určitém kulturním a organizačním prostředí, pro uplatnění v prostředí odlišném. Podle převažujícího stupně vědecké váhy doporučení Následující verze většinou neexistují v čisté formě, rozdíly jsou spíše v míře uplatnění názoru expertů, konsenzu a vědeckého průkazu, tedy toto třídění KDP je spíše teoretické. Expertní DP (anglicky opinion-based guideline). Jeden nebo více odborníků vydává svá doporučení, zatímco jiní odborníci mohou mít názor jiný. Tento proces není založen na důkazech a v metodice vývoje DP NRC bude používán ke zpracování a označení DP, u kterých dosud nebylo dosaženo konsenzu (tj. neprošly úspěšně oponenturami). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 9 z 14

10 Konsenzuální DP (anglicky consensus-based guideline). Toto je hlavní způsob vývoje DP v rámci NRC, konsenzus je zajištěn (opakovanými) oponenturami zainteresovaných skupin odborníků. Uživateli je široce přijímán, nicméně jeho nedostatkem je nesystematický výběr literárních zdrojů, což může vést k předpojatým závěrům anebo dokonce ke vzájemně si odporujícím doporučením. DP založený na důkazech (anglicky evidence-based guideline). Jeho tvorba vychází z principů EBM. Je založena na systematickém vyhledávání, kritickém posuzování a syntéze vědeckých důkazů. V doporučeních je explicitně uveden stupeň síly doporučení a úroveň kvality důkazu. Celý proces tvorby je orientován na výsledek. Počítá se se všemi výhodami a nevýhodami zavádění, včetně těch, které vnímají pacienti. Podle velkých skupin chorobných stavů Používáme klasifikaci podle MKN 10, jako výchozí třídění podle kapitol MKN10, dále dle potřeby bude možné používat specifičtější vymezení. Podle konceptuálních typů Jedná se o kategorii hlavního účelu (účelů), pro které je DP vytvářen. Zde je většinou použito více typů (charakteristik) k jednomu DP. Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty, které NRC přebírá: Diagnostika Léčení Rehabilitace (doléčování) Prevence Screening Vyhodnocování postupů (health technology assessment) Vyhodnocování rizik Vyhodnocování léčebné účinnosti Management Interní, nebo externí hodnocení výkonnosti (kvality) Například Komplexní KDP nebo KS je vytvářen k naplnění většiny výše uvedených konceptů, protože popisuje kromě vlastní diagnostiky a léčení také prevenci, následnou péči a může být použit pro interní a externí hodnocení výkonnosti, ale i pro HTA, management a další koncepty. Podle metody použité ke sběru a výběru vědeckých důkazů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující metody výběru vědeckých důkazů, které přebírá i NRC: Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 10 z 14

11 Hand-searches of Published Literature (Primary Sources) Hand-searches of Published Literature (Secondary Sources) Searches of Electronic Databases Searches of Patient Registry Data Searches of Unpublished Data Podle metody použité k analýze a vyhodnocení vědeckého důkazu Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty metody ověření, které přebírá i NRC: Decision Analysis Meta-Analysis Meta-Analysis of Individual Patient Data Meta-Analysis of Observational Trials Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Meta-Analysis of Summarized Patient Data Review Review of Published Meta-Analyses Systematic Review Systematic Review with Evidence Tables Podle metody používající dosažení kvality a sílu vědeckých důkazů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty metody ověření, které přebírá i NRC: Expert Consensus Expert Consensus (Committee) Expert Consensus (Delphi Method) Subjective Review Weighting According to a Rating Scheme (Scheme Given) Weighting According to a Rating Scheme (Scheme Not Given) Podle metod 1 a formulace doporučení Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty formulace doporučení, které přebírá i NRC: Informal Expert Consensus 1 Validation is defined as "the results of any external review, comparison with guidelines from other groups or clinical testing of guideline use" (Hayward RS, Wilson MC, Tunis SR, et al. More informative abstracts of articles describing clinical practice guidelines, Ann Intern Med 1993 May 1;118[9]:731-7). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 11 z 14

12 Expert Consensus Expert Consensus (Delphi Method) Expert Consensus (Nominal Group Technique) Expert Consensus (Consensus Development Conference) Balance Sheets Podle metody validace DP Metoda validace 1 se zaměřuje na způsob vyhodnocení účinnosti doporučení použitých v DP. Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty, které přebírá i NRC: Klinická validace - pilotní testování (Pilot Testing) Klinická validace experimentální implementační fáze (Trial Implementation Period) Porovnání s KDP nebo KS vytvořených jinými vývojovými skupinami Externí srovnávání (External Peer Review) Interní srovnávání (Internal Peer Review) Srovnávání (Peer Review) Podle zvolených implementačních nástrojů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty: Audit kriterií (indikátorů) Grafická dokumentace, checklist, formuláře Klinický algoritmus Překlad do jiného jazyka Soubor určený ke stažení do PDA Stručné vydání doporučení pro lékaře Velmi stručné ( kapesní ) vydání souhrnu doporučení Měření kvality Prezentace ( Slide Presentation ) Podklady pro školení týmů poskytujících péči Sestava více nástrojů (Tool Kits) Nástěnný plakát (Wall Poster) Odborné zdroje informací Vydání koncipované jako zdroje informací pro pacienty NRC používá ve svém projektu následující členění nástrojů implementace: Plné vydání DP ve formě dokumentu formátu PDF. Velmi stručné ( kapesní ) vydání souhrnu doporučení. Klinický algoritmus (vypracovaný ve formě parametrizovaného vývojového diagramu), který je také součástí plného vydání DP a je vytvářen nástrojem ORYX. Vydání koncipované jako zdroje informací pro pacienty v PDF formátu, které je také součástí plného vydání DP. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 12 z 14

13 Měření kvality vazba mezi národními sadami standardů a ukazatelů. Podle konceptů potřeby péče Institute of Medicine (IOM) Care Need aplikuje do klasifikace DP následující primární klinické koncepty, které přebírá i NRC: Péče na konci života (End of Life Care) Zlepšování stavu (Getting Better) Život s chorobou (Living with Illness) Udržování zdraví (Staying Healthy) Podle domény výkonnosti péče Institute of Medicine (IOM) Care Need aplikuje do klasifikace DP následující primární klinické koncepty, které přebírá i NRC: Efektivita (Effectiveness) Orientace na pacienta (Patient Centeredness) Bezpečí (Safety) Včasnost, dostupnost v čase (Timeliness) Podle předpokládaných uživatelů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující skupiny uživatelů, které NRC přebírá s určitou modifikací uvedenou níže: Zdravotničtí profesionálové: Zdravotní sestry, asistenti (Nurses, Advanced Practice Nurses, Physician Assistants) Lékaři (Physicians) Dentisté (Dentists) Dietologové (Dietitians) Pracovníci v laboratořích (Clinical Laboratory Personnel) Pracovníci záchranných systémů (Emergency Medical Technicians/Paramedics) Fyzioterapeutové (Physical Therapists) Farmakologové, lékárníci (Pharmacists) Patologové (Pathology Assistants) Pracovní lékaři (Occupational Therapists) Pneumologové (Respiratory Care Practitioners) Psychologové (Psychologists/Non-physician Behavioral Health Clinicians) Manažeři (Utilization Management) Ostatní zdravotničtí profesionálové (Podiatrists, Speech-Language Pathologists, Substance Use Disorders Treatment Providers, Chiropractors, Optometrists, Allied Health Personnel) Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 13 z 14

14 Instituce: Ostatní: Poskytovatelé péče - všeobecně (Health Care Providers) Nemocnice (Hospitals) Oddělení (instituce) veřejného zdraví (Public Health Departments) Zdravotní plány (Health Plans) Organizace řízené péče (Managed Care Organizations) Pacienti (Patients) Studenti (Students) Sociální pracovníci (Social Workers) Podle cílové skupiny populace Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující skupiny cílové populace, které přebírá i NRC: Infant, Newborn (to 1 month) Infant (1 to 23 months) Child (2 to 12 years) Adolescent (13 to 18 years) Adult (19 to 44 years) Middle Age (45 to 64 years) Aged (65 to 79 years) Aged ( 80 and over) Male Female Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 14 z 14

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 3b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009

Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009 Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb - Příloha 1 Závěrečné zprávy Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý,

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Standardy z pohledu. Jan Švihovec

Standardy z pohledu. Jan Švihovec Standardy z pohledu klinické farmakologie Jan Švihovec DOPORUČENÝ POSTUP jde o systematicky vytvářená stanoviska s cílem pomáhat lékaři nebo pacientovi (!) při rozhodování o patřičné zdravotní péči za

Více

K čemu mohou být standardy

K čemu mohou být standardy Společné aspekty vývoje standardů a ukazatelů zdravotní péče Miloš Suchý Člen pracovní skupiny pro kvalitu MZd., NRC K čemu mohou být standardy Formalizovaná diferenciace nabídky lékaři jsou schopni popsat

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Informační boom (nejen) ve zdravotnictví - požadavky na vyhledávání relevantních informací na základě principů evidence based medicine

Informační boom (nejen) ve zdravotnictví - požadavky na vyhledávání relevantních informací na základě principů evidence based medicine Informační boom (nejen) ve zdravotnictví - požadavky na vyhledávání relevantních informací na základě principů evidence based medicine Daniel Hodyc 19. 3. 2014 Zdroje informací a jejich vyhledávání Informační

Více

Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou

Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou Formalizované klinické doporučené postupy s datovou a procesní složkou Miroslav Zvolský Brainstormingový seminář Formalizace biomedicínských znalostí, 16. 6. 2014, Faustův dům Klinické doporučené postupy

Více

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH Příloha 4c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR

Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Akreditační standardy zdravotnických zařízení vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Úvod Pro zabezpečení přípravy komplexního setu Národních akreditačních standardů zdravotnických

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Správa a rozvoj IR-DRG MZ ČR: o držitel licence, má nevýhradní právo k užívání a úpravám Know how systému

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií

Institut biostatistiky a analýz MU. Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií Institut biostatistiky a analýz MU Zkušenosti s vyhodnocováním telemedicínských technologií 1 O IBA hlavní oblasti zájmu Faculty of Science, Masaryk University Faculty of Medicine, Masaryk University Analýza

Více

Standardizace ve službách kvality péče (národní sada ukazatelů výkonnosti a kvality zdravotní péče)

Standardizace ve službách kvality péče (národní sada ukazatelů výkonnosti a kvality zdravotní péče) Miloš Suchý Petr Tůma Vyšné Hágy 19.10.2007 STAPRO s.r.o. Standardizace ve službách kvality péče (národní sada ukazatelů výkonnosti a kvality zdravotní péče) Hodnocení kvality Hodnocení kvality péče je

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Ročník 12 Číslo 3 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Doporučení Optimální péče vyžaduje komplexní a přesné posouzení anamnézy rány,

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Projekt United4Health

Projekt United4Health Projekt United4Health Ing. Zdeněk Gütter, CSc. 21.2.2013 Hlavní rysy projektu I U4H je projekt s grantem EU v návaznosti na výzvu v 2012 v Programu pro podporu politik ICT (ICT PSP) v rámci Strategie Evropa

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí

Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí IKI 2008 Informace, konkurenceschopnost, inovace 22.1. 2008 v Praze Competitive Intelligence v medicínském a farmaceutickém prostředí Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Filozofická

Více

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic MUDr. Pavel Kubů Zdravotnictví: nízká míra využívání IT Finanční služby Pojištění Spotřebitelské služby Velkoobchod Obchodní služby

Více

Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. Národní lékařská knihovna Praha specializovaná veřejná knihovna (Knihovní

Více

Podpůrná rešerše ukazatelů kvality pro vývoj KS Metodika vývoje standardů zdravotních služeb - Příloha 9 Závěrečné zprávy

Podpůrná rešerše ukazatelů kvality pro vývoj KS Metodika vývoje standardů zdravotních služeb - Příloha 9 Závěrečné zprávy Podpůrná rešerše ukazatelů kvality pro vývoj KS Metodika vývoje standardů - Příloha 9 Závěrečné zprávy Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý Datum: 12.10.2009 Dokument popisující návrh výběru

Více

Ošetřovatelství založené na důkazu

Ošetřovatelství založené na důkazu Ošetřovatelství založené na důkazu EBN - Evidence Based Nursing Darja Jarošová Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařská fakulta Ostravská univerzita Co je Evidence-Based Nursing? vidět pacienta

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Miloš Suchý, řešitel projektu Poděkování Metodologie vývoje Národní sady klinických standardů je podporována projektem Interní grantové agentury MZ ČR (IGA,

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

HTA v České republice a ve světě

HTA v České republice a ve světě HTA v České republice a ve světě MUDr. Jana Skoupá Medicínské datové centrum 1. LF UK Praha HTA AS AN ASSESSMENT TOOL HTA PROČ? Česká republika cca 7 % HDP EKONOMIKA 4. PŘEKÁŽKA Quality Efficacy Safety

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

Inovativní pomůcky a protokoly

Inovativní pomůcky a protokoly ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HL. M. PRAHY Inovativní pomůcky a protokoly Mgr. Radomír Vlk VVS Standardizace Standardizace Zaměření na omezení nepříznivých dopadů: Nevysvětlitelné různorodosti (variace)

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

Petra Mihalová petra.mihalova@homolka.cz. Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

Petra Mihalová petra.mihalova@homolka.cz. Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Petra Mihalová petra.mihalova@homolka.cz Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Dny nukleární medicíny, Seč 2014 Zákon 373/2011 Sb. ukládá povinnost provádět interní klinický audit, a uzavřít smlouvu

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Národní strategie v prevenci dekubitů a podpora světového dne STOP dekubitům. Nina Müllerová Michaela Hofštetrová Knotková Alice Stranadová

Národní strategie v prevenci dekubitů a podpora světového dne STOP dekubitům. Nina Müllerová Michaela Hofštetrová Knotková Alice Stranadová Národní strategie v prevenci dekubitů a podpora světového dne STOP dekubitům Nina Müllerová Michaela Hofštetrová Knotková Alice Stranadová Deklarace z Rio de Janeira říjen 2011 Prevence dekubitů je jedním

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR

Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma systému veřejného zdravotního pojištění v ČR Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček Seminář IPVZ Praha, leden 2009 PŘÍBĚH REFORMY ČÁST PRVNÍ 2003 tři muži ve člunu 2004 založení o.s. Reforma

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr.

Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně. Mgr. Pilotní projekt časné diagnostiky Alzheimerovy demence a podobných neurodegenerativních onemocnění ve městě Brně Mgr. Michal Kurečka Participující instituce Magistrát města Brna Ústav zdravotnických informací

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

jak z toho všeho pokud možno nezešílet 26. dubna 2007

jak z toho všeho pokud možno nezešílet 26. dubna 2007 Informační přetížení v současné biomedicíně, jaké jsou příčiny, historický vývoj a současný stav, jak se s ním vyrovnat, možné strategie, jejich výhody a nevýhody, časová omezení, přínos medicíny založené

Více

DRG ZDRAVOTNICKÁ KLASIFIKACE Pavel Kožený

DRG ZDRAVOTNICKÁ KLASIFIKACE Pavel Kožený Pavel Kožený 122 DRG ZDRAVOTNICKÁ KLASIFIKACE Pavel Kožený Anotace Jedním z nástrojů, které napomáhají řízení, financování a zvyšování kvality zdravotní péče je nepochybně klasifikační systém. Jak je zřejmé

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Obsah. Úvod Vzdělávání v ošetřovatelství 45 Ilona Plevová 2.1 Počátky vzdělávání Vzdělávání po roce

Obsah. Úvod Vzdělávání v ošetřovatelství 45 Ilona Plevová 2.1 Počátky vzdělávání Vzdělávání po roce Obsah Úvod 13 1 Historie ošetřovatelství 15 Ilona Plevová, Regina Slowik 1.1 Ošetřovatelství v nejstarších dobách 15 1.2 Význam církve pro vývoj ošetřovatelství 16 1.3 Válečné ošetřovatelství 19 1.4 Počátky

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Nová podoba Národního registru vrozených vad (NRVV)

Nová podoba Národního registru vrozených vad (NRVV) Nová podoba Národního registru vrozených vad (NRVV) Seminář: Vzácné nemoci - terminologie, klasifikace, kódování Jitka Jírová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Národní registr vrozených vad

Více

Implementace Mezinárodní klasifikace nemocí v České republice

Implementace Mezinárodní klasifikace nemocí v České republice Implementace Mezinárodní klasifikace nemocí v České republice Miroslav Zvolský Oddělení klinických klasifikací DRG Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Klinické klasifikace a jejich použití v

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA)

Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Ochrana zdraví osob pracujících s nanomateriály v aktivitách zahraničních institucí (WHO, BAuA) Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav Praha Centrum hygieny práce a pracovního lékařství 1 Bundesanstalt fürarbeitsschutz

Více

Rešeršní a studijně rozborová činnost

Rešeršní a studijně rozborová činnost VIKMA06 Rešeršní a studijně rozborová činnost 7. 5. 2010: Přednáška D7: Specifické aplikační oblasti vyhledávání informací (lékařství, oblast firemních a ekonomických informací, patentové informace) FF

Více

Vývoj a implementace klinických standardů v systému kvality péče

Vývoj a implementace klinických standardů v systému kvality péče SBORNÍK workshopu Vývoj a implementace klinických standardů v systému kvality péče Závěrečné výsledky projektu vývoje národní sady standardů zdravotní péče DŮM ODBOROVÝCH SVAZŮ, nám. W. Churchilla 2, Praha

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Vývoj české klasifikace procedur a srovnání se zahraničními systémy

Vývoj české klasifikace procedur a srovnání se zahraničními systémy Vývoj české klasifikace procedur a srovnání se zahraničními systémy Irena Rubešová Oddělení klinických klasifikací DRG Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví I. 8. listopadu 2016,

Více

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy

Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy Zlepšování kvality preskripce antibiotik intervenčními programy MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s., Praha Lékařský dům Praha 2006 ATB: Problém skutečný nebo vymyšlený? Rezistence mikrobů na ATB: reálná

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Spolupráce lékař-lekárník Inspirace z Velké Británie. Kornélia Chrapková

Spolupráce lékař-lekárník Inspirace z Velké Británie. Kornélia Chrapková Spolupráce lékař-lekárník Inspirace z Velké Británie Kornélia Chrapková Medicine management is about...enabling people to make the best possible use of medicines. (NPC-National Prescribing Centre) A SPOONFUL

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Zdravotně sociální vazby/komplexní pohled na zdraví obyvatelstva. Budoucnost našeho zdravotnictví

Zdravotně sociální vazby/komplexní pohled na zdraví obyvatelstva. Budoucnost našeho zdravotnictví Zdravotně sociální vazby/komplexní pohled na zdraví obyvatelstva Budoucnost našeho zdravotnictví Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. Říjen 2016 Analýza současného stavu Pohled na české zdravotnictví v rámci

Více

National Health Information System on-line

National Health Information System on-line National Health Information System on-line Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1 Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Diplomový seminář 1 Název tematického celku: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu a Zadání závěrečné práce Cíl : Vysvětlit

Více

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu

Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.07/2.2.00/07.0284 Závěrečná konference Mezioborové souvislosti informační vědy Richard Papík http://uisk.ff.cuni.cz http://www.linkedin.com/in/papik

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více