Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2"

Transkript

1 Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů Příloha 2 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů a Národní sady ukazatelů.

2 Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek...3 Úvod...4 Klíčové klasifikace DP...6 Klasifikace podle šíře a speciality zaměření DP...6 Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC...6 Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC 6 Podle toho, kde vznikají (autorská odbornost)...6 Podle výsledné formy...7 Plná verze KDP nebo KS...7 Zkrácená verze DP...7 Stručná doporučení...8 Verze DP pro pacienty...8 Další parametrické třídění DP...8 Podle zaměření na klinickou, nebo veřejnou oblast...8 DP pro klinickou oblast...8 DP pro veřejnou oblast...8 Podle toho, jak jsou DP vytvářeny...9 Původní DP...9 Adaptovaný DP...9 Podle převažujícího stupně vědecké váhy doporučení...9 Expertní DP...9 Konsenzuální DP...10 DP založený na důkazech...10 Podle velkých skupin chorobných stavů...10 Podle konceptuálních typů...10 Podle metody použité ke sběru a výběru vědeckých důkazů...10 Podle metody použité k analýze a vyhodnocení vědeckého důkazu...11 Podle metody používající dosažení kvality a sílu vědeckých důkazů...11 Podle metod a formulace doporučení...11 Podle metody validace DP...12 Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 2 z 14

3 Podle zvolených implementačních nástrojů...12 Podle konceptů potřeby péče...13 Podle domény výkonnosti péče...13 Podle předpokládaných uživatelů...13 Podle cílové skupiny populace...14 Přehled použitých výrazů a zkratek Výraz Zkratka Výklad Poznámka Klinický standard NRC KS Jedná se o KDP doplněný o více měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Klinický doporučený KDP Jedná se o odborný základ KS bez postup NRC měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Komplexní klinický standard NRC KKS Zaměřuje se široce na celý proces péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Komplexní klinický KKDP Zaměřuje se široce na celý proces doporučený postup NRC péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Technologický klinický TKDP Popisuje pouze dílčí problém doporučený postup NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Technologický klinický TKS Popisuje pouze dílčí problém standard NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Doporučený postup NRC DP Obecný název pro základní entitu vyjadřující jakýkoliv způsob doporučení používaný ve velkých systémech řešících výzkum nebo podporu kvality, výkonnosti a dalších vlastností Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 3 z 14

4 Národní sada standardů Národní referenční centrum Evidence based medicine Evidence - based public health Health technology assessment National Guidelines Clearinghouse Agency for HealthCare Research and Quality National Institute for Health and Clinical Excellence NSSZS NRC EBM EBPH HTA NGC AHRQ NICE Sada KS vypracovaných s použitím zde popisované metodiky a vydaných NRC Národní referenční centrum bylo založeno zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob, jako servisní organizace pro zdravotní pojišťovny, poskytovatele péče a ministerstvo zdravotnictví Medicína založená na důkazech (specifikace postupů pro zdravotní služby, které byly formulovány na základě vědeckých důkazů) Veřejného zdravotnictví založené na důkazech Standardní postup hodnocení účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity zdravotních technologií. Rozsáhlá databáze evidence-based clinical practice guidelines a souvisejících dokumentů. Agentura, která reprezentuje významné centrum mezinárodní spolupráce a poskytuje velké množství odkazů na ostatní agentury (USA). Nezávislá organizace UK odpovědná za tvorbu národních postupů ke zvyšování zdraví, prevence a léčby oněmocnění. Úvod Upozornění: v tomto dokumentu jsou používány pojmy a zkratky, které jsou vyloženy v dokumentu Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů Národního referenčního centra. Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady ukazatelů. Bude po interních oponenturách zařazen jako jedna z kapitol e-learningového kurzu a metodické publikace Národního referenčního centra. Vývoj klinických doporučených postupů (dále KDP) a klinických standardů (dále KS) vyžaduje systematicky popsat jejich různé vlastnosti včetně různých variant jejich vývoje, implementace a používání. Důvodem je vysoká pestrost různých variant chorobných stavů, jejich diagnostiky a léčby, široké spektrum profesionálů jako potenciálních tvůrců i uživatelů a mnohočetnost různých variant metod vývoje klinických doporučených postupů (KDP) a klinických standardů (KS). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 4 z 14

5 Národní referenční centrum (NRC) vychází ve své metodice z více zdrojů: National Guideline Clearinghouse (NGC) jako produktu Agency for HealthCare Research and Quality (AHRQ) který vydal Classification Scheme, z něhož jsme čerpali především v kapitole Další třídění používané v praxi vývoje DP NRC jako parametry Odkaz: Monografie LÍČENÍK, Radim. Klinické doporučené postupy: Obecné zásady, principy tvorby a adaptace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN Protože ani v terminologii ani v používání klasifikačních systémů neexistuje dostatečná jednota napříč velkými národními systémy vývoje, byli jsme nuceni pro činnosti NRC definovat a vyložit určité termíny explicitně, a stejně tak se rozhodnout pro výběr nebo modifikaci různých klasifikačních schémat. Proto naše formulace nejsou ve všech pojmech totožné s výše uvedenými zdroji. Terminologie NRC týkající se vývoje DP je uvedena v dokumentu TERMINOLOGIE PRO VÝVOJ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ V RÁMCI PROJEKTŮ NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENTRA. Pro praxi vývoje KDP a KS jsme použili vlastní modifikaci výběru klasifikačních schémat a použili je následujícím způsobem: 1. Za základní klasifikace považujeme klasifikace: a) podle šíře a speciality zaměření, b) podle toho, kde vznikají (podle autorské odbornosti), c) podle výsledné formy realizace. Výběr položek těchto tří klasifikačních schémat je používán v kódu KDP nebo KS a je doplněn unikátním pořadovým číslem vývoje KDP nebo KS. 2. Ostatní klasifikační schémata se používají jako parametry, které klasifikují KDP nebo KS podle různých vlastností. Přitom je v některých případech možná volba pouze jedné hodnoty parametru, v některých případech je možná volba více hodnot stejného parametru. Jako základní třídění uvádíme právě výše zmíněné rozlišení KDP a KS, což jsou vlastně dva stavy téhož. KS je KDP doplněný o měřitelná kriteria a indikátory (výkonnosti, kvality, efektivity a dalších vlastností zdravotní péče). V rámci vývoje vzniká vždy nejdříve základ KDP, který pak, pokud je to požadováno, experti na měření výkonnosti a kvality péče doplňují ve spolupráci s autory KDP o zmíněná kriteria a indikátory. Dále v textu jsou proto mimo jiné používány následující názvy a zkratky v níže uvedeném výkladu: Doporučený postup (DP). Obecně doporučený postup v jakékoliv formě klasifikace, jejíž formy jsou pak popsány dále v textu. Klinický doporučený postup (KDP). DP zaměřený primárně na klinické aspekty péče. Klinický standard (KS). KDP doplněný o měřitelná kriteria a indikátory výkonnosti a kvality péče. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 5 z 14

6 Klíčové klasifikace DP Jak je uvedeno již v úvodu, za klíčové klasifikace považujeme z hlediska organizace a formálního zajištění podpory vývoje s pomocí aplikačního software tři klasifikační schémata, jejichž kódy používáme v kódu formálního zápisu DP. Klasifikace podle šíře a speciality zaměření DP Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC Zaměřuje se široce na celý proces péče počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Patří sem problematika: Léčebných přípravků (např. DP vydaný NICE Clopidogrel u akutního koronárního syndromu ) Léčebných pomůcek a zařízení (např. DP ČKS Doporučení pro implantaci kardiostimulátorů, ICD a srdeční desynchronizační léčbu ) Diagnostických postupů invazivních. K přístupu do těla je třeba porušit celistvost kůže (např. angiografie) Diagnostických postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Diagnostických postupů neinvazivních (např. laboratorních, nebo rentgenologických metod) Léčebných postupů invazivních (např. chirurgických výkonů) Léčebných postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Léčebných postupů neinvazivních Podpůrných aktivit (například edukace pacienta u diabetu) Toto třídění považujeme za klíčové a DP takto rozlišujeme i s alternativním využitím kódu DP. Podle toho, kde vznikají (autorská odbornost) DP jsou vytvářeny různými institucemi od mezinárodních, přes národní až po regionální a místní úroveň. V rámci programu vývoje DP v gesci NRC rozlišujeme DP podle klasifikace institucí, které ve smluvním vztahu s NRC DP vytvářejí: 1. Odborné společnosti ČLS JEP 2. Odborné společnosti, které nejsou sdruženy v ČLS JEP 3. Jiné profesní organizace (asociace sester atd.) Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 6 z 14

7 Pro účely třídění jsme vyvinuli rozšířený číselník, který vychází ze Seznamu výkonů s bodovými hodnotami (tzv. autorské odbornosti ). Podle NGC Classification Scheme je třídění institucí zajišťujících vývoj následující: Academic Institution Disease Specific Society Federal Government Agency (U.S.) Hospital/Medical Center Independent Expert Panel International Agency Managed Care Organization Manufacturer Medical Specialty Society National Government Agency (Non-U.S.) Nursing Home/Extended Care Facility Private Nonprofit Organization Private Nonprofit Research Organization Private For Profit Organization Private For Profit Research Organization Professional Association Public For Profit Organization State/Local Government Agency (U.S.) State/Local Government Agency (Non-U.S.) Pro účely projektu NRC se zatím omezujeme na jednoduché třídění uvedené na začátku tohoto odstavce. Podle výsledné formy DP mohou být zpracovány v různé formě, jeden DP může být zpracován různým způsobem, pro různé účely používání. Rozlišujeme následující formy používané v plánu vývoje DP v rámci NRC. Plná verze KDP nebo KS (anglicky full guideline) ve formě KS, tedy s připojenými kriterii a indikátory. Podrobně popisuje metodiku tvorby DP, návod k jeho použití, klasifikuje všechna doporučení dle síly a kvality průkazu, obsahuje dále klinická kriteria pro klinický audit, vlastní klinická doporučení pro diagnostiku a terapii, úplný seznam literatury, kriteria kvality a efektivity, ekonomická kriteria atd. Zkrácená verze DP (anglicky NICE guideline). Obsahuje minimum metodologických informací, ale obsahuje všechna doporučení pro diagnostiku a léčbu jako plná verze. Nemusí obsahovat kriteria a indikátory. Zkrácená verze bývá, ale nemusí ve všech případech být vytvořena pouhou redukcí textu plné verze KDP, obsah však musí být s touto verzí logicky i věcně konzistentní. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 7 z 14

8 Stručná doporučení (anglicky quick reference guide) obsahuje především algoritmy a základní klinický postup. Nemusí obsahovat kriteria a indikátory. Stručná doporučení bývají, ale nemusí ve všech případech být vytvořena pouhou redukcí textu plné, nebo zkrácené verze KDP, obsah však musí být s těmito verzemi logicky i věcně konsistentní. Verze DP pro pacienty obsahuje doporučení psaná srozumitelným jazykem s vyloučením odborných termínů a pro pacienty nesrozumitelných kriterií a indikátorů. Dále existují další možnosti publikace DP (podle NGC Classification Scheme), které ale nejsou t.č. v plánu vývoje NRC: 1. Klinická otázka a klíčová doporučení. Hodí se pro přehledné publikace, odkazy, praktické pokyny v klinické praxi. 2. Základní klinický algoritmus. Zjednodušené, algoritmické vyjádření doporučeného postupu omezující méně časté alternativy postupu, vhodné pro grafické vyjádření formou vývojového diagramu, vhodné pro edukaci, rychlé použití v neodkladných stavech a podobně. 3. Základní klinický postup (clinical pathway). Zjednodušené vyjádření doporučeného postupu omezující některé alternativy postupu, aplikované v praxi konkrétního oddělení, posilující organizační prvky postupu. Další parametrické třídění DP Zařazení podle dalších klasifikačních schémat se již neodráží v kódu DP, ale je použito v rámci formalizovaného zápisu informací o DP. Tento zápis je proveden v aplikačním software podporujícím vývoj DP a dále ve formalizované části vydaného dokumentu. Podle zaměření na klinickou, nebo veřejnou oblast Liší se podle toho, zda jsou zaměřeny více na aspekty odborné klinické a kvalitu vlastní péče, nebo na jiné determinanty zdraví, a to je na prevenci a zdravý životní styl. DP pro klinickou oblast (anglicky guidelines for interventions in clinical settings) - klinický doporučený postup (KDP), nebo dílčí (technologický) doporučený postup (DDP) viz odstavec výše. Jejich vývoj je založen na systematických metodách využívajících především principy Evidence Based Medicine (EBM). DP pro veřejnou oblast Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 8 z 14

9 (anglicky guidelines for interventions in community settings), nebo také pro oblast veřejného zdravotnictví mají za cíl působit preventivně a podporovat zdravý životní styl. I zde se používají vlastní, speciální a systematické metody vývoje DP. DP vycházejí z principů veřejného zdravotnictví založeného na důkazech (anglicky evidence-based public health EBPH). Využití principů EBPH je poměrně nové, principy se v některých aspektech dosti liší od EBM. Populační intervence se ve světě zaměřují především na podporu zdraví, prevenci chorob, zranění, invalidity, předčasná úmrtí a působení environmentálních rizik. DP pro veřejné zdravotnictví rozlišujeme dále na: DP ve veřejném zdravotnictví. Jsou zaměřeny na místní, jasně vymezené preventivní postupy nebo činnosti pro podporu zdravého životního stylu, například prevence přenosných pohlavních chorob nebo prevence nádorů. DP pro programy ve veřejném zdravotnictví. Ucelený soubor služeb, intervencí a plánů zapojující různé vládní i nevládní instituce a organizace. Mohou být zaměřeny tematicky nebo na celé oblasti veřejného zdravotnictví. Cílovou skupinou může být celá populace (například program odvykání kouření NICE 2007, 2008) Podle toho, jak jsou DP vytvářeny Původní DP (anglicky full-process guideline). Systematická tvorba zcela nového DP. Široká skupina odborníků jej vytváří jako zcela nový s využitím primárních informačních zdrojů. Vyvíjí se touto metodou pouze v případě, že není k dispozici obdobný již hotový (i když třeba zastaralý, ze kterého by bylo možné vyjít). Adaptovaný DP (synonymum odvozený, anglicky adapted guideline, derived guideline). Vytváření tohoto DP je založeno na některém již existujícím, nejčastěji původním DP. Adaptace DP je podle pracovní skupiny ADAPTE Collaboration systematická metoda rozhodování o použití nebo přizpůsobení DP, který byl vytvořen v určitém kulturním a organizačním prostředí, pro uplatnění v prostředí odlišném. Podle převažujícího stupně vědecké váhy doporučení Následující verze většinou neexistují v čisté formě, rozdíly jsou spíše v míře uplatnění názoru expertů, konsenzu a vědeckého průkazu, tedy toto třídění KDP je spíše teoretické. Expertní DP (anglicky opinion-based guideline). Jeden nebo více odborníků vydává svá doporučení, zatímco jiní odborníci mohou mít názor jiný. Tento proces není založen na důkazech a v metodice vývoje DP NRC bude používán ke zpracování a označení DP, u kterých dosud nebylo dosaženo konsenzu (tj. neprošly úspěšně oponenturami). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 9 z 14

10 Konsenzuální DP (anglicky consensus-based guideline). Toto je hlavní způsob vývoje DP v rámci NRC, konsenzus je zajištěn (opakovanými) oponenturami zainteresovaných skupin odborníků. Uživateli je široce přijímán, nicméně jeho nedostatkem je nesystematický výběr literárních zdrojů, což může vést k předpojatým závěrům anebo dokonce ke vzájemně si odporujícím doporučením. DP založený na důkazech (anglicky evidence-based guideline). Jeho tvorba vychází z principů EBM. Je založena na systematickém vyhledávání, kritickém posuzování a syntéze vědeckých důkazů. V doporučeních je explicitně uveden stupeň síly doporučení a úroveň kvality důkazu. Celý proces tvorby je orientován na výsledek. Počítá se se všemi výhodami a nevýhodami zavádění, včetně těch, které vnímají pacienti. Podle velkých skupin chorobných stavů Používáme klasifikaci podle MKN 10, jako výchozí třídění podle kapitol MKN10, dále dle potřeby bude možné používat specifičtější vymezení. Podle konceptuálních typů Jedná se o kategorii hlavního účelu (účelů), pro které je DP vytvářen. Zde je většinou použito více typů (charakteristik) k jednomu DP. Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty, které NRC přebírá: Diagnostika Léčení Rehabilitace (doléčování) Prevence Screening Vyhodnocování postupů (health technology assessment) Vyhodnocování rizik Vyhodnocování léčebné účinnosti Management Interní, nebo externí hodnocení výkonnosti (kvality) Například Komplexní KDP nebo KS je vytvářen k naplnění většiny výše uvedených konceptů, protože popisuje kromě vlastní diagnostiky a léčení také prevenci, následnou péči a může být použit pro interní a externí hodnocení výkonnosti, ale i pro HTA, management a další koncepty. Podle metody použité ke sběru a výběru vědeckých důkazů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující metody výběru vědeckých důkazů, které přebírá i NRC: Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 10 z 14

11 Hand-searches of Published Literature (Primary Sources) Hand-searches of Published Literature (Secondary Sources) Searches of Electronic Databases Searches of Patient Registry Data Searches of Unpublished Data Podle metody použité k analýze a vyhodnocení vědeckého důkazu Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty metody ověření, které přebírá i NRC: Decision Analysis Meta-Analysis Meta-Analysis of Individual Patient Data Meta-Analysis of Observational Trials Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Meta-Analysis of Summarized Patient Data Review Review of Published Meta-Analyses Systematic Review Systematic Review with Evidence Tables Podle metody používající dosažení kvality a sílu vědeckých důkazů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty metody ověření, které přebírá i NRC: Expert Consensus Expert Consensus (Committee) Expert Consensus (Delphi Method) Subjective Review Weighting According to a Rating Scheme (Scheme Given) Weighting According to a Rating Scheme (Scheme Not Given) Podle metod 1 a formulace doporučení Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující varianty formulace doporučení, které přebírá i NRC: Informal Expert Consensus 1 Validation is defined as "the results of any external review, comparison with guidelines from other groups or clinical testing of guideline use" (Hayward RS, Wilson MC, Tunis SR, et al. More informative abstracts of articles describing clinical practice guidelines, Ann Intern Med 1993 May 1;118[9]:731-7). Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 11 z 14

12 Expert Consensus Expert Consensus (Delphi Method) Expert Consensus (Nominal Group Technique) Expert Consensus (Consensus Development Conference) Balance Sheets Podle metody validace DP Metoda validace 1 se zaměřuje na způsob vyhodnocení účinnosti doporučení použitých v DP. Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty, které přebírá i NRC: Klinická validace - pilotní testování (Pilot Testing) Klinická validace experimentální implementační fáze (Trial Implementation Period) Porovnání s KDP nebo KS vytvořených jinými vývojovými skupinami Externí srovnávání (External Peer Review) Interní srovnávání (Internal Peer Review) Srovnávání (Peer Review) Podle zvolených implementačních nástrojů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující hlavní koncepty: Audit kriterií (indikátorů) Grafická dokumentace, checklist, formuláře Klinický algoritmus Překlad do jiného jazyka Soubor určený ke stažení do PDA Stručné vydání doporučení pro lékaře Velmi stručné ( kapesní ) vydání souhrnu doporučení Měření kvality Prezentace ( Slide Presentation ) Podklady pro školení týmů poskytujících péči Sestava více nástrojů (Tool Kits) Nástěnný plakát (Wall Poster) Odborné zdroje informací Vydání koncipované jako zdroje informací pro pacienty NRC používá ve svém projektu následující členění nástrojů implementace: Plné vydání DP ve formě dokumentu formátu PDF. Velmi stručné ( kapesní ) vydání souhrnu doporučení. Klinický algoritmus (vypracovaný ve formě parametrizovaného vývojového diagramu), který je také součástí plného vydání DP a je vytvářen nástrojem ORYX. Vydání koncipované jako zdroje informací pro pacienty v PDF formátu, které je také součástí plného vydání DP. Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 12 z 14

13 Měření kvality vazba mezi národními sadami standardů a ukazatelů. Podle konceptů potřeby péče Institute of Medicine (IOM) Care Need aplikuje do klasifikace DP následující primární klinické koncepty, které přebírá i NRC: Péče na konci života (End of Life Care) Zlepšování stavu (Getting Better) Život s chorobou (Living with Illness) Udržování zdraví (Staying Healthy) Podle domény výkonnosti péče Institute of Medicine (IOM) Care Need aplikuje do klasifikace DP následující primární klinické koncepty, které přebírá i NRC: Efektivita (Effectiveness) Orientace na pacienta (Patient Centeredness) Bezpečí (Safety) Včasnost, dostupnost v čase (Timeliness) Podle předpokládaných uživatelů Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující skupiny uživatelů, které NRC přebírá s určitou modifikací uvedenou níže: Zdravotničtí profesionálové: Zdravotní sestry, asistenti (Nurses, Advanced Practice Nurses, Physician Assistants) Lékaři (Physicians) Dentisté (Dentists) Dietologové (Dietitians) Pracovníci v laboratořích (Clinical Laboratory Personnel) Pracovníci záchranných systémů (Emergency Medical Technicians/Paramedics) Fyzioterapeutové (Physical Therapists) Farmakologové, lékárníci (Pharmacists) Patologové (Pathology Assistants) Pracovní lékaři (Occupational Therapists) Pneumologové (Respiratory Care Practitioners) Psychologové (Psychologists/Non-physician Behavioral Health Clinicians) Manažeři (Utilization Management) Ostatní zdravotničtí profesionálové (Podiatrists, Speech-Language Pathologists, Substance Use Disorders Treatment Providers, Chiropractors, Optometrists, Allied Health Personnel) Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 13 z 14

14 Instituce: Ostatní: Poskytovatelé péče - všeobecně (Health Care Providers) Nemocnice (Hospitals) Oddělení (instituce) veřejného zdraví (Public Health Departments) Zdravotní plány (Health Plans) Organizace řízené péče (Managed Care Organizations) Pacienti (Patients) Studenti (Students) Sociální pracovníci (Social Workers) Podle cílové skupiny populace Podle NGC Classification Scheme se jedná o následující skupiny cílové populace, které přebírá i NRC: Infant, Newborn (to 1 month) Infant (1 to 23 months) Child (2 to 12 years) Adolescent (13 to 18 years) Adult (19 to 44 years) Middle Age (45 to 64 years) Aged (65 to 79 years) Aged ( 80 and over) Male Female Klasifikace doporučených postupů a standardů, Stránka 14 z 14

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Závěrečná zpráva o řešení projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb.

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Příloha 3l Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Cesta domů Česká společnost paliativní medicíny Evropská

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert

Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních indikátorů. Petr Bannert Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert 5 Analýza dokumentace školy Katalog kvantitativních indikátorů Petr Bannert Analýza dokumentace školy. Katalog kvantitativních

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Zdravotnictví Z v obsahu České republice

Zdravotnictví Z v obsahu České republice Vážení čtenáři, zdravotnické systémy mnoha vyspělých států prochází od 80. let tržně orientovanými reformami. Země s delší zkušeností organizačních změn takového typu již měly možnost zjistit, že procesy

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Kompetenční profil projektového manažera ve školství

Kompetenční profil projektového manažera ve školství Kompetenčníprofil projektovéhomanažeraveškolství Národníinstitutprodalšívzdělávání 2010 Kompetenční profil projektového manažera ve školství verze 4 1 Obsah: Obsah:... 2 Předmluva... 3 Úvod... 4 1. Východiska,

Více

EVALUAČNÍ PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍMU MANAGEMENTU VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

EVALUAČNÍ PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍMU MANAGEMENTU VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Zuzana Šidlichovská EVALUAČNÍ PŘÍSTUPY K INFORMAČNÍMU MANAGEMENTU VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Abstrakt: Informační i komunikační management by měly být v prostředí informační společnosti běžnou součástí strategického

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení Brno 2012 Tato publikace

Více