REFERÁTY DISSCUSSION PAPERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFERÁTY DISSCUSSION PAPERS"

Transkript

1 REFERÁTY DISSCUSSION PAPERS ZPŘÍSTUPNĚNOST LESŮ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE Pavol KLČ, Jaroslav ŽÁČEK Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Kamýcká 1176, CZ Praha 6 - Suchdol KLČ, P., ŽÁČEK, J.: Making access to forests in the Czech and Slovak Republic. Lesn. Čas. Forestry Journal, 53(1): 47 57, 2007, tab. 2, ref. 11. Disscussion papers. ISSN An access to forest on forest roads in the Czech Republic is in the article and this is compared with the access forest opening in the Slovak Republic. The classification of forest roads according to standards being in force is defined; the number of kilometres and the density of forest roads of each grade with their distribution in forest road network in both republics is given with differences in the procedure of classifying of access to forest. In the Czech Republic access to forest by transport roads is higher than in the Slovak Republic. It contributes to higher quality of forest road network in the Czech Republic. Keywords: forest roads, access to forest, forest transport network V příspěvku se uvádí analýza zpřístupnění lesů lesními cestami na území České republiky a srovnává se, se stavem zpřístupnění lesů ve Slovenské republice. Popisuje se třídění lesních cest podle platných norem, uvádí se počet km a hustota jednotlivých tříd lesních cest i jejich zastoupení v rámci lesní cestní sítě v obou republikách i odlišnosti v metodice hodnocení zpřístupnění lesů. V České republice je vyšší zpřístupnění lesů odvozními cestami než na Slovensku, čímž je dána i celková vyšší kvalita lesní cestní sítě. Klíčová slova: lesní cesty, zpřístupnění lesů, lesní dopravní síť 1. Úvod Česká a Slovenská republika se po první světové válce roku 1918 spojily do společného československého státu, který měl společnou historii až do roku 1993, kdy se opětovně rozdělily do dvou samostatných států. Za tohoto časového období měly nejenom společnou státní, ale i lesnickom politiku a jednotné, resp. obdobné postupy při obhospodařování lesů, i relativně stejný vývoj a technologie budování lesních cest. Hlavně pak v šedesátých letech dvacátého století, kdy nastává stavební boom v oblasti budování lesních cest různé technické úrovně, způsobené zaváděním speciálních lesních kolových traktorů do přibližování dřeva, jako i zavádění automobilových odvozních souprav v odvozu dřeva z lesa v celých délkách. Tak jako hospodaření státu vyžaduje určitou dopravní infrastrukturu, tak i lesní hospodaření vyžaduje určitou dopravní infrastrukturu, jejíž hlavní a podstatnou část tvoří lesní cesty, resp. lesní cestní síť. Obecně se zpřístupnění lesů realizuje budováním určité struktury účelových pozemních komunikací na ploše, která se eviduje jako lesní půda, resp. lesní půdní fond. Technická úroveň lesních cest, jako i hustota těchto účelových pozemních komunikací odrážejí vyspělost lesního hospodářství a slouží k porovnávání jednotlivých států v této oblasti Dopravní proces v lese a jeho zabezpečení lesními cestami Základem dopravního procesu dřeva v lese a optimálního obhospodařování lesů a lesních porostů je jejich racionální zpřístupnění a optimálně vybudovaná lesní dopravní síť (LDS). Pod zpřístupňováním lesů a lesních komplexů rozumíme optimální rozmístění tras lesních cest, pozemních a vzdušných komunikací a dopravních drah s jejich racionální strukturou

2 (početností a skladbou, resp. zastoupením jednotlivých druhů) realizovanou v rámci lesní dopravní sítě tak, aby délka budovaných komunikací a jejich výměra (záběr produkční plochy) byly co nejmenší a zároveň se dosáhlo co nejvyššího procenta zpřístupnění uvažované plochy území a optimální přibližovací vzdálenosti pro uplatnění nejnovějších technologií dopravy dřeva v lese. Trvalé zpřístupnění lesů a lesních komplexů se v současné praxi lesního hospodářství realizuje budováním lesní cestní sítě (LCS), do kterej ve smyslu platné technické normy (v ČR platná ČSN Lesní dopravní síť, na Slovensku STN Lesná dopravná sieť) zařazujeme lesní odvozní cesty třídy 1L a 2L s maximálním podélným sklonem do 10 % (výjimečně a na krátkých úsecích do 12 %), zemní přibližovací cesty třídy 3L, které jsou známé pod jejich starším označením svážnice (s podélným sklonem do 12 %) a trvalé přibližovací cesty (TPC) s maximálním podélným sklonem do 20 %. Komplexy lesů napomáhají zpřístupnit také veřejné cesty různých tříd a kategorií procházející lesem. Základem, resp. kostrou trvalého zpřístupnění jsou hlavně odvozní lesní cesty vybavené vozovkou, která umožňuje jejich celoroční využívání. Zpřístupňování lesních porostů, jako prostorově menších, organizačně a specificky vylišených částí lesních pozemků se realizuje v rámci technologické přípravy pracovišť z převážné většiny tzv. terciární sítí, to znamená dočasnými účelovými komunikacemi a zařízeními nižších tříd a nižšího stupně vybavení, jako jsou: trvalé přibližovací cesty s podélným sklonem nad 20 %, dočasné přibližovací zemní cesty, přibližovací, vyklízecí nebo jiné technologické linky, lanové a dopravní dráhy pro uplatnění lanových systémů nebo komunikace jiné jednoduché dopravy dřeva, smyky a ryzně různé konstrukce apod. Protože tyto komunikace mají krátkodobý (dočasný) charakter, je potřebné je po ukončení těžebnědopravního procesu vhodným způsobem navrátit plnění původních funkcí lesa, to znamená opětovně zalesnit, nebo vhodně asanovat. Speciální částí lesní dopravní sítě jsou i lesní sklady dřeva a lesní skládky odvozní místa a taktéž různé úpravy terénu pro přistávání vrtulníků nebo přirozeně rozšířená místa v trasách lesních cest apod. Takové chápání a terminologie jsou definovány v uvedených státních technických normách. Tyto normy stanovují kategorizaci lesní dopravní sítě, systém třídění a základní parametry jednotlivých druhů komunikací a účelových zařízení, jako i základní požadavky pro jejich navrhování a realizaci. Uvádí taktéž i základní charakteristiky péče o lesní cesty a jiné účelové komunikace a zařízení dotvářející lesní dopravní síť. Ve smyslu těchto norem se pod lesní dopravní sítí rozumějí dopravní zařízení všeho druhu sloužící k zpřístupnění a propojení lesních komplexů se sítí pozemních komunikací na dopravu dřeva a jiných produktů z lesa, k přepravě osob a materiálu v souvislosti s hospodařením v lese, případně k jiným účelům. 2. Metodika Za lesní cestu se považuje liniová pozemní komunikace technické stavební dílo vybudované podle projektu v souladu s technickou normou a musí plnit dva základní požadavky: - musí mít vybudováno zemní těleso cesty - musí mít alespoň minimální odvodnění. Nižší druhy komunikací neplnící tyto požadavky jsou zařazeny mezi technologické komunikace a jsou součástí terciární lesní dopravní sítě. Realizovány jsou jen na určitou krátkou dobu (dočasně) formou technologické přípravy pracovišť pro těžebně-dopravní

3 proces při výrobě dřeva, to znamená, že nejsou lesními cestami v pravém slova smyslu a po ukončení těžebně-dopravního procesu je jich zapotřebí sanovat nebo asanovat a protierozně zabezpečit. V práci se popisují základní charakteristiky lesních cest podle tříd a účelu hlavního využívání, porovnávají se technické parametry jednotlivých druhů účelových komunikací a jejich odlišností v České a Slovenské republice, uvádí se celková hustota zpřístupnění lesními cestami i délky cest podle tříd. 3. Výsledky Specifika a význam lesních cest při zpřístupňování lesů a lesních komplexů Komunikační systém a komunikace obecně jsou hmotně vymezené dopravní spojení na dopravu a pohyb dopravních prostředků, lidí a zvířat, pevných a plynných látek a různých druhů materiálů, kapalin, plynů a energie a zabezpečují rychlý přenos zpráv a informací. Podle druhu využití je dělíme na pozemní, kolejové, vodní, výškové, vzdušné, potrubní a jiné. Mezi nejpoužívanější komunikace v lesním hospodářství můžeme zařadit lesní cesty různého druhu, tříd a kategorií, které jako účelové pozemní komunikace tvoří základ lesní dopravní sítě a mají následující specifika (odlišnosti od veřejných komunikací): Tvoří základ každého druhu zpřístupnění lesů a lesních komplexů a zabezpečují vysokou výkonnost a plynulost obhospodařování lesů a lesní krajiny. Jsou základem prostorového rozdělení a hospodářské úpravy lesa, zjednodušují a zpřehledňují systém obhospodařování lesů. Podmiňují intenzitu hospodaření, umožňují mechanizovat těžebně-dopravní proces a zhospodárňují potřebnou technologickou přípravu pracovišť, napomáhají zvyšovat produktivitu práce, použitelnost mechanizačních prostředků a zavádění nových technologií výroby dřeva. Plní významnou preventivní protipožární funkci a při požárech umožňují rychlý přístup a blízký kontakt hasičů s hořícími částmi lesa. Urychlují dopravní proces v lese a zabezpečují včasné a plynulé dodávky dřeva k odběratelům, snižují ztráty na dřevě, poškození půdy, stojících stromů a lesních ekosystémů při zkrácení přibližovacích drah. Zabezpečují, plní a podporují významnou ekologickou, rekreační, sportovní, zdravotní, estetickou a ekonomickou funkci lesa, a mají vojensko strategický význam při plnění obranné doktríny státu. Budují se většinou z místních materiálů na trase cesty tzv. příčným přehozením zeminy z výkopové části na násypovou část zemního tělesa s minimalizací zemních prací, přičemž směrové prvky trasy cesty, což jsou přímky a směrové oblouky při dodržení relativně vyrovnaného podélného sklonu, se mají danému terénu maximálně přizpůsobit. Při budování zemního tělesa cesty se vykonává jen malý podélný rozvoz zeminy přímo těžebními stroji jako jsou dozery nebo bagry. Lesní cesty jsou charakteristické malou intenzitou využívaní, ale jejich únosnost musí být zabezpečena pro maximální zatížení dopravou. V zásadě se při jejich výstavbě používají jen ekologické materiály neškodné životnímu prostředí. Budují se jako jedno pruhové, s výhybnami na vyhýbání vozidel. Jejich součástí jsou i lesní sklady a odvozní místa sloužící ke krátkodobému uložení, manipulaci a nakládání dřeva na motorová vozidla. Budují se v různé struktuře a úrovni tříd, přičemž relativně nejméně se jich, vzhledem k ekonomické náročnosti výstavby buduje těch nejkvalitnějších. Ty jsou vybaveny vozovkou, zaručující při odpovídající údržbě jejich celoroční využívaní. Početně nejvíce se buduje zemních cest, které slouží přibližování dříví traktory, resp. pro sezónní odvoz dříví nákladními vozidly v příznivých geologických a klimatických podmínkách.

4 3.1. Třídění lesních cest v České republice podle ČSN Lesní dopravní síť Rozdělení lesních cest Lesní cesty v ČR se dělí podle: - dopravní důležitosti a účelu - prostorového uspořádání. Podle dopravní důležitosti a účelu se lesní cesty člení na: a) lesní cesty 1. třídy: odvozní cesty umožňující svým prostorovým uspořádáním a technickou vybaveností celoroční provoz návrhových vozidel (za předpokladu zimní údržby). Cesty jsou vždy vybavené vozovkou z různých stavebních materiálů. Minimální šířka jízdního pruhu je 3,0 m, volná šířka cesty minimálně 4,0 m. Maximální podélný sklon nivelety cesty je 10 %, v extrémních horských polohách na krátkých úsecích až 12 %; b) lesní cesty 2. třídy: odvozní cesty umožňující svým prostorovým uspořádáním a nezbytnou technickou vybaveností alespoň sezónní provoz návrhových vozidel. Povrch cesty se doporučuje, podle únosnosti podložních zemin, vybavit provozním zpevněním nebo jednoduchou vozovkou s prašným povrchem. Na únosných podložích mohou být bez provozního zpevnění. Minimální šířka jízdního pruhu je 2,5 m, volná šířka cesty minimálně 3,5 m. Maximální podélný sklon nivelety cesty závisí na morfologii terénu, na druhu podložních zemin, jejich únosnosti a na druhu zpevnění povrchu. Nemá však přesáhnout hodnotu 12 %; c) lesní cesty 3. třídy: přibližovací cesty sloužící k vývozu a přibližování dřeva, sjízdné pro traktory a speciální vyvážecí a přibližovací prostředky. V příznivých podmínkách je možný přejezd terénních vozidel. Minimální volná šířka cesty je 3,0 m. Omezujícím faktorem je podélný sklon, únosnost podložních zemin a jejich náchylnost k erozi. Povrch může být vybavený provozním zpevněním, částečným provozním zpevněním, nebo je bez zpevnění. Technická vybavenost je omezená pouze na zpevnění povrchu, zlepšení podloží a na nutné odvodnění; d) lesní cesty 4. třídy: přibližovací cesty a přibližovací linky, které slouží k soustřeďování vytěženého dřeva z porostu nebo části porostu. Jsou vedeny zpravidla po spádnici. Povrch je vždy nezpevněn, zpravidla se neodstraňuje ani vrchní organická vrstva. Zemní práce se vykonávají jen ve výjimečných případech. Šířka cesty je minimálně 1,5 m; bez technické vybavenosti nebo jen s minimální technickou vybaveností (např. odvodnění); POZNÁMKA Kritéria, která zařazují přibližovací linky mezi lesní cesty, jsou: nároky na lesní půdu nebo porosty ve větším než bezvýznamném rozsahu; vykonávání zemních prací ve větším než bezvýznamném rozsahu; zřizování vybavenosti cesty, jako jsou mosty, propustky, brody, zpevnění a příkopy. e) lesní stezky: se navrhují s parametry vyhovujícím účelu, kterému mají sloužit (např. cyklotrasy nebo hipotrasy). Povrch trasy může být zpevněný odpovídajícím způsobem, nebo může být bez zpevnění. V nepříznivých terénních podmínkách musí být trasa zajištěná proti nepříznivým vlivům povrchové vody; f) lesní pěšiny: se navrhují s maximálním využitím současných tras chodníků a tak, aby podchytávali turisticky zajímavá místa v oblasti (kardinální body). Maximální podélný sklon závisí na morfologii terénu a na náchylnosti podložních zemin k poškození povrchovou vodou. Případné zajištění povrchu chodníků se vykonává výhradně z přírodních materiálů (např. kamen, dřevo). Podle prostorového uspořádání se lesní cesty člení na jednotlivé kategorie, které jsou charakterizované zlomkem X/Y. Čitatel zlomku vyjadřuje volnou šířku cesty v metrech a jmenovatel návrhovou rychlost v kilometrech za hodinu. Na lesních cestách 4. třídy se uvádí jen volná šířka cesty.

5 Značení tříd a kategorií lesních cest Lesní cesty se označují číselným a písmenkovým znakem charakterizujícím dopravní důležitost cesty a za pomlčkou zlomkem charakterizujícím prostorové uspořádání cesty a návrhovou rychlost. Číselný znak označuje třídu cesty, písmenkový znak L znamená, že se jedná o lesní cestu: lesní cesty 1. třídy 1L X/Y lesní cesty 2. třídy 2L X/Y lesní cesty 3. třídy 3L X lesní cesty 4. třídy 4L X Každá lesní cesta má mít co možná největší délku se stejnými charakteristickými znaky. Pokud cesta alespoň jedním svým technickým parametrem nesplňuje podmínky zatřídění do příslušné třídy a kategorie, přeřadí se do nižší třídy lesních cest. Jestli je to odůvodněno, může být v těžkých terénních podmínkách na cestách 1. a 2. třídy snížená návrhová rychlost až na 50 % původní návrhové rychlosti. PŘÍKLAD Kategorie 1L 4,0/30 je označení pro lesní cestu (s možným celoročním provozem), volnou šířkou cesty 4,0 m a pro návrhovou rychlost 30 km.h Údaje o početnosti a hustotě lesní dopravní sítě v České republice Ze Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2005 vyplývá, že na území České republiky ( ha) zaujímají lesy a lesní půda 33,6 % z celkové plochy území, což činí přibližně ha (ha používaná technická jednotka v lesnictví). Plocha lesních pozemků trvale mírně roste. Meziročně se zvýší v průměru o 0,06 %, což je zřejmě výsledek zalesňování zemědělských neobhospodařovaných pozemků. Na této ploše se nachází následná struktura lesních cest a ostatních účelových pozemních technologických komunikací sloužících především dopravě dřeva (www.uhul.cz, tab. 1). Z tabulky 1 vyplývá, že z celkové délky km lesní dopravní sítě, tvoří její základní kostru celkem km lesních odvozních cest, které se využívají v průběhu roku v lesním hospodářství ČR na trvalý nebo sezónní odvoz dřeva automobilovými odvozními prostředky. Tento údaj (cca 29 % ze všech cest, hustota 18,00 m.ha -1 ) se jeví podhodnocený, což je zapříčiněno nezapočtením cest třídy 3L do trvalé lesní cestní sítě a jeho nekompatibilním zatříděním i v souladu s tříděním uváděným v ČSN Tabulka 1 Struktura lesní dopravní sítě v České republice Table1 Structure of forest transportation network in the Czech Republic Lesní dopravní síť v lesním hospodářství ČR 1) Třída lesní cesty 2) Počet 3) km % Hustota 4) (m.ha -1 ) Poznámka 5) Vlastníci lesa 6) 1L ,1 Lesní cestní síť (LCS) 2L ,8 (odvozní cesty) 8) Jiní vlastníci 7) 1L, 2L ,7 Mezisoučet 9) ,6 29,25 18,00 Asi 1/4 z LDS (poměr 1:3,4) 10) 3L ,4 Trvalé přibližovací cesty 4L (dočasní LDS, upr. terén) 11) Mezisoučet 9) ,4 70,75 42,67 Celkem 12) ,00 60,31 LDS 1) Forest transportation network in the forest sector of Czech Republic, 2) Class of forest road, 3) Number of km, 4) Density, 5) Note, 6) Forest owners, 7) Other owners, 8) Main forest roads, 9) Subtotal, 10) About 1/4 of FTN (ratio 3:4), 11) Permanent (temporary FTN, preparation of terrain), 12) Total Hustota lesní cestní sítě je v jednotlivých oblastech ČR velmi rozdílná. Největší hustota odvozních cest vlastníků lesa (tzv. vlastní cesty ) je v Jihočeském kraji, kde přesahuje 19 m.ha -1, včetně cest nepatřících vlastníkům lesa až 25 m.ha -1. Nejnižší hustota je naopak ve

6 Středočeském kraji, kde se pohybuje pod 7 m.ha -1 a včetně cest ostatních vlastníků o málo přesahuje 14 m.ha -1. Poměr lesních odvozních cest k celkové lesní dopravní síti je 1 : 3,4 a poměr odvozních cest k celkové lesní cestní síti je 1 : 1,8. Poměr lesních cest I. třídy, které mají vybudovanou vozovku k celkové lesní dopravní síti je 1 : 13, Třídění lesních cest ve Slovenské republice podle STN Lesná dopravná sieť Relativně podobně jako v ČR se dělí i lesní cesty ve Slovenské republice podle dopravní důležitosti a dopravního významu na třídy: 1L odvozní lesní cesta první třídy vybavená vozovkou pro celoroční využívání, s maximálním podélným sklonem do 10 % (12 %). 2L odvozní lesní cesta druhé třídy bez vozovky, se sezónním využíváním pro odvoz dřeva, vybavena jen pomístním zpevněním jízdního pruhu kamenivem (bodově, v jízdních kolejích, celoplošně jednou vrstvou kameniva) s maximálním podélným sklonem do 10 % (12 %). 3L trvalé (zemní) přibližovací lesní cesty s podélným sklonem do 12 %. TPC (trvalé přibližovací zemní cesty) s podélným sklonem do 20 %, které se evidují při dopravním průzkumu při vypracovávání lesních hospodářských plánů a přiřazují se k zemním cestám třídy 3L. Prakticky každá nižší třída lesní cesty (s maximálním podélným sklonem do 12 %) se dá přebudovat na vyšší třídu lesní cesty s minimálními technologickými úpravami, což je umožněno dodržením předepsaného podélného sklonu a minimální úpravou a narušením původního zemního tělesa (technologicky jen zpevněním jízdního pruhu, nebo zřízením vozovky, krajnic a odvodnění). TPC nelze přebudovat na vyšší třídy lesních cest, protože nesplňují povolený maximální podélný sklon. Kategorie jednotlivých lesních cest (třídy 1L, 2L, 3L) jsou relativně obdobné jako kategorie v ČR a kategorie 4L na Slovensku chybí. Uvedené lesní cesty tvoří lesní cestní síť a jsou základní kostrou (páteří) lesní dopravní sítě. Jsou základními údaji pro stanovení hustoty lesních cest na hodnocené ploše. Budují se jako trvalé účelové komunikace a vyžadují náležitou trvalou a permanentní péči. Ostatní nižší druhy cest a účelových komunikací se neevidují a nejsou podchyceny v žádné další databázi. Jsou dočasného charakteru a slouží jen v průběhu těžebně-dopravního procesu a po jeho ukončení se musí sanovat anebo asanovat, nejčastěji zalesněním nebo zatravněním (protierozními úpravami) Údaje o početnosti a hustotě lesních cest ve Slovenské republice Podle údajů Zelené zprávy MP SR, 2005 se v lesích Slovenské republiky nachází následující struktura lesních cest (tab. 2). Veřejné cesty procházející lesem se ve výpočtech zpřístupnění lesů nezapočítávají. Při uvedené hodnotě hustoty LCS 18,54 m.ha -1 je teoretický průměrný rozestup lesních cest 539,37 m. Optimální hodnota hustoty zpřístupnění lesů SR lesními cestami se podle různých odborných pramenů pohybuje od 20 do 25 m.ha -1, v závislosti od terénních morfologických podmínek. To znamená, že do teoretického počtu km lesních cest, potřebných pro optimální zpřístupnění lesů lesními cestami chybí dobudovat ještě cca km, což je při současném tempu výstavby lesních cest a přestavby LDS časový horizont cca 200 až 300 let. Poměr mezi odvozními cestami a celkovou délkou lesní cestní sítě je 1 : 1,8 přičemž je v porovnání relativně stejný v lesích České republiky a na Slovensku.

7 Tabulka 2 Struktura cest procházejících lesy ve Slovenské republice Table 2 Structure of roads in the forests of the Slovak Republic Cestní síť procházející lesem (Lesní půdní fond SR ha) 1) Počet 2) km Hustota 3) m.ha -1 Vlastní cesty 4) Odvozní lesní cesty třídy 1L (vybavené vozovkou, celoročně sjízdné) 5) ,21 Odvozní lesní cesty třídy 2L (bez vozovky, pomístně zpevněné kamenivem sezónní využití) 6) ,43 Lesní cesty třídy 3L + TPC (zemní) 7) ,95 Suma 8) ,54 Cizí cesty (veřejné komunikace) 9) Odvozní cesty charakteru 1L 10) ,61 Celkem 11) ,15 1) Road network in forests (Forest land resources of SR), 2) Number of km, 3) Density in m.ha -1, 4) Own roads, 5) Main forest roads of 1L class (with roadway, passable for the whole year), 6) Main forest roads of 2L class (without roadway, locally reinforced by aggregate, seasonal use), 7)Forest roads of 3L class + TPC (ground), 8) Sum, 9) Other roads (Public thovoughfares), 10) Forest roads of 1L character, 11) Total 4. Diskuse Česká republika má rozlohu km 2 a žije v ní obyvatel (stav k ). Celková délka dálniční a silniční sítě v České republice (mimo síť městských a místních komunikací) je km, z čehož připadá v roce 2006 na: dálnice 546 km silnice I. třídy km silnice II. třídy km silnice III. třídy km Dálnice jsou určeny pro rychlé a hospodárné spojení vyvinutých hospodářských oblastí výlučně motorovými vozidly. Mají zpravidla dvě dvou až tří pruhové oddělené vozovky pro protisměrnou dopravu. Křižovatky na dálnicích musí být mimoúrovňové. Silnice jsou určeny pro dopravu mezi sídelními (obytnými) útvary a dělí se na tři třídy. Silnice I. třídy mají celostátní nebo mezinárodní význam (jsou označeny čísly 1 až 99). Silnice II. třídy jsou určeny pro dopravu mezi okresy (jsou číslovány 100 až 999) a silnice III. třídy mají jen místní význam (jsou označeny čtyřmístnými až pětimístními čísly). Místní komunikace jsou veřejně přístupné ulice, cesty a prostranství pro veřejnou dopravu v intravilánu obcí, sídel a měst a mají čtyři třídy. Slovenská republika má rozlohu km 2 a žije v ní cca obyvatel. Cestní síť tvoří následující druhy komunikací: dálnice 334 km silnice I. třídy km silnice II. třídy km silnice III. třídy km místní komunikace km Celková hustota cestní sítě na Slovensku je 514,3 km na km 2. Mostů na této cestní síti se nachází (Pramen: Slovenská správa ciest, 2006). Na komunikacích v ČR je celkem mostů (Pramen: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2005). Všechny tyto cesty i mosty v obou republikách trpí nedostatkem financí na jejich opravy a údržbu, podobně tak jako i lesní cesty, což se odráží na jejich zhoršeném technickém stavu.

8 Ve vyspělých zemích EU je hustota dálniční sítě v průměru asi 14,6 km na km 2 území, v České republice dosahuje zatím asi 6,9 km na km 2 území (asi 50 %) a ve Slovenské republice je to cca 6,8 km na km 2. Z uvedených údajů o početnosti a množině veřejných cest a účelových lesních cest je možno odvodit, že celkovým počtem kilometrů převažují lesní cesty nad veřejnými komunikacemi, což se ještě proporcionálně znásobuje menší výměrou lesní plochy (asi 33,6 % v ČR a asi 41 % v SR) k ploše jednotlivých republik (100 %). Optimální zpřístupnění lesů a lesních komplexů je možné vyjádřit optimální hustotou lesních cest (m.ha -1 ) a ta se v různých geologicko morfologických podmínkách uvedených republik podle různých autorů uvádí v rozsahu m.ha -1. Podle Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) je optimální hustota lesních odvozních cest v rovinách 15 m.ha -1, v pahorkatinách 22,5 m.ha -1 a v horských oblastech 27,5 m.ha -1 (Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2005). Z toho možno odvodit optimální rozestup cest (kolmá vzdálenost mezi cestami) cca 500 m, a průměrná oboustranná přibližovací vzdálenost k cestě se poté pohybuje okolo 250 m. V podmínkách Slovenské republiky zpracovávali údaje o lesních cestách různí autoři (Binder, Böhmer, Jurík, Dindeský, Dvorščák, Fertáľ, Hríb, Klč, Makovník, Roško, Stachera, Valach, Zelinka a další), kteří vycházeli hlavně z podkladů Lesoprojektu - ÚHÚL ve Zvolenu, jako i z vlastních částečných průzkumů a poznatků, a uvádějí obdobné parametry zpřístupnění lesů jako čeští autoři (Adámek, Beneš, Dobiáš, Dresler, Hanák, Hrůza, Sotorník, Štaud a další), i vzhledem ke společnému vývoji v období trvání Československé republiky s tím rozdílem, že ve Slovenských poměrech se lesní cesty třídy 3L (trvalé přibližovací zemní cesty s podélným sklonem do 12 %) spolu s cestami do 20 % započítávají do celkové hustoty lesní cestní sítě, a v České republice se v odborných materiálech nejčastěji uvádí jen hustota odvozních lesních cest třídy 1L a 2L. Při porovnání údajů o lesní cestní síti na Slovensku, kde se uvádí průměrná hustota lesních cest okolo 18,5m.ha -1 (cesty tříd 1L, 2L, 3L), by v ČR podobným započtením cest třídy 3L do celkové lesní cestní sítě stouplo zpřístupnění lesů až na 33,45 m.ha -1 ( km, tj. 54 % ze všech lesních cest), což je nepoměrně lepší ukazatel zpřístupnění lesů kvalitnější cestní sítí v lesích České republiky oproti Slovensku. V následujících letech by bylo žádoucí sjednotit tento systém hodnocení lesních cest a hodnocení zpřístupnění lesů v rámci různých postupů v ČR a SR, a obdobně sjednotit tento systém i mezi jinými krajinami nebo státy ve světě. 4. Závěr Lesy v ČR a SR mají relativně rozdílné geologické i morfologické podmínky, což ovlivňuje budování, realizaci i stav lesní cestní i dopravní sítě. V ČR jsou geologicky starší útvary s mírnými zaoblenými hřebeny a mírnými svahy, s převahou únosného podloží českého masivu tvořeny převážně žulou a v SR jsou většinou strmé a dlouhé svahy se sklonem nad 40 %, tvořeny na masívech mladších vyvřelých hornin. Při tom na Slovensku se nachází téměř 30 % plochy lesů v neúnosném flyšovém podloží a v ČR se nachází jen asi 10 % flyšového území v oblasti Beskyd. Z pohledu dřevinného složení je v ČR vyšší zastoupení smrku, než na Slovensku, kde převažuje vyšší zastoupení listnatých dřevin. Těmto podmínkám odpovídají i používané technologie při těžebně-dopravním procesu, kdy je možno v ČR uplatnit vyšší podíl moderních harvestorových technologií, přičemž na Slovensku je vyšší zastoupení přibližování dříví traktory a lanovými systémy, případně vrtulníky. Při stavbě zemního tělesa je v podmínkách SR se sklony svahů nad 40 % nutné použít bagrové, v ČR s převahou menších sklonů se více uplatňují dozerové technologie.

9 V ČR je vyšší zpřístupnění lesů odvozními cestami než na Slovensku, čímž je dána i celková vyšší kvalita cestní sítě. Lesní dopravní sítě se nedají dobře porovnat, protože údaje o technologických komunikacích a zařízeních nejsou na Slovensku vedeny. Rozdíly v české státní normě v zatřídění odvozních cest třídy 2L 1 a třídy 2L 2 by bylo potřebné sjednotit na třídu 2L a třídu 3L by bylo vhodné rozdělit na 3L 1, která by měla podélný sklon do 12 % a třídu 3L 2, která by měla podélný sklon od 12 do 20 %. Třída 4L by se měla zrušit (vyjmout jako třída lesních cest), resp. přejmenovat na technologické komunikace a zařízení dočasného charakteru, což znamená, že po ukončení těžebnědopravního procesu by se měly vhodně sanovat nebo asanovat. Takové třídění by mohlo být univerzální pro hodnocení nebo třídění lesních cest a lesní dopravní sítě, nejenom pro organizace vykonávající dopravní průzkum při obnově LHP v ČR, ale i pro srovnání se SR, nebo s dalšími státy v Evropě. Vzhledem k vysokému počtu kilometrů lesní cestní sítě, ve srovnání se sítí veřejných komunikací v obou státech, je nutno pro LDS vypracovat obdobnou permanentní péči, jako je zpracována pro veřejné komunikace, protože stav porušení a kvalita lesních cest má zhoršující se tendenci. Z uvedených poznatků vyplývá, že problematika lesních cest a lesní dopravní sítě je aktuální a dlouhodobá vysoce odborná činnost i pro další generace. Literatura 1. ČSN Lesní dopravní síť. 2. KLČ, P. 1996: Analýza sprístupnenosti lesov Slovenska lesnými cestami. Vedecké práce LVÚ vo Zvolene, č. 41, s KLČ, P. 1999: Vybrané údaje o lesnej cestnej sieti v SR. ZLV, č. 2, s KLČ, P. 2005: Research on principles of making access to forests by forest road network. Journal of Forest science, 51(3): KLČ, P. 2005: Systems of making access to moutain forests by forest road network. In Sborník referátů s mezinárodní vědecké konference Stavby a krajina, Praha, s , ISBN KLČ, P., NOVÁK, J. 2006: Analýza sprístupnenia lesov v modelovom území. Lesn. Čas.-Forestry Journal, 52(3): KLČ, P., ŽÁČEK, J. 2006: Výstavba, rekonstrukce a modernizace lesní dopravní sítě. ČZU Praha, 152 s., ISBN KONÔPKA, J. a kol. 2003: Koncepčné zámery lesníctva Slovenskej republiky do konca roka 2006 základné východiská koncepcie, priority a ciele LH, úlohy lesníckej politiky pred vstupom do EÚ, úlohy po vstupe do EÚ, inštitucionálne a rozpočtové predpoklady realizácie koncepcie. Zvolen, LVÚ, 77 s. ISBN STN Lesná dopravná sieť

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0. Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem.

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0. Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem. Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 8. INVENTARIZACE LESNÍCH CEST Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem. 8.1. Nadmořská výška lesní

Více

Nová norma ČSN Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. Katedra lesnických technologií a staveb FLD, ČZU v Praze

Nová norma ČSN Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. Katedra lesnických technologií a staveb FLD, ČZU v Praze Nová norma ČSN 73 6108 Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. Katedra lesnických technologií a staveb FLD, ČZU v Praze Obsah přednášky úvod, obecné informace o lesní cestní síti aktualizace normy ČSN 73 6108 hlavní

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství Cvičení Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Výrobní podmínky a hospodářská opatření v lesním

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Sestavení diagramu syntézy pro stanovení optimální hustoty lesních odvozních cest a jeho aplikace

Více

ČESKÁ NORMA Únor 1996 ČSN Lesní dopravní síť. Forest Transportation Network. Le réseau de transport forestier

ČESKÁ NORMA Únor 1996 ČSN Lesní dopravní síť. Forest Transportation Network. Le réseau de transport forestier ČESKÁ NORMA 65.020.40 Únor 1996 Lesní dopravní síť ČSN 73 6108 73 6108 Forest Transportation Network Le réseau de transport forestier Das forstliche Verkehrsnetz (Das Waldtransportnetz) Obsah Obsah strana

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 03. Silnice a dálnice Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 56, číslo 2, 2010, s. 185 195. Referáty Discussion paper

Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 56, číslo 2, 2010, s. 185 195. Referáty Discussion paper Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 56, číslo 2, 2010, s. 185 195 Referáty Discussion paper ZÁVISLOST ÚROVNĚ ZPŘÍSTUPNĚNÍ NA TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH VE VYBRANÝCH OBLASTECH ČR JAROSLAV ŽÁČEK, PAVOL KLČ

Více

POSOUZENÍ SOUČASNÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A NÁVRHU DOSTAVBY LESNÍCH ODVOZNÍCH CEST VE VYBRANÉM ÚZEMÍ BESKYD

POSOUZENÍ SOUČASNÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A NÁVRHU DOSTAVBY LESNÍCH ODVOZNÍCH CEST VE VYBRANÉM ÚZEMÍ BESKYD Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 55, číslo 4, 2009, s. 409 417 POSOUZENÍ SOUČASNÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A NÁVRHU DOSTAVBY LESNÍCH ODVOZNÍCH CEST VE VYBRANÉM ÚZEMÍ BESKYD JAROSLAV TOMÁNEK, CTIBOR VOLNÝ

Více

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13 OBSAH L J Kompendium informací o LCS...12 1.1 Úvod... 1.2 Součásti LCS... 12 1.3 Lesní cesty... 1.4 Dělení lesních cest... 13 1.4.1 Dělení podle probíhající části dopravního procesu...13 1.4.2 Dělení dle

Více

Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek

Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek Technické parametry polních (a lesních) cest a jejich vozovek Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. Stavební fakulta ČVUT v Praze 30.3.2016, Praha 1 Novotného lávka 5 Odborný seminář: 1. ÚVOD Podle Zákona č. 13/1997

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY 1. Popis území 2. Popis stavebně technického řešení a) Kategorie cesty b) Směrové vedení trasy c) Připojení na stávající komunikace d) Výhybny e) Rozšíření v obloucích f) Odvodnění

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 2. týden Návrh směrového řešení, parkoviště Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odevzdání

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14 Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM Národní Inventarizace Lesů (NIL) 4letý

Více

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK Navrhování křižovatek Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK 1. ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY Návrhové období 20 let od uvedení křižovatky do provozu, pokud orgány státní správy a samosprávy nestanoví jinak.

Více

ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 87,000 (LANŽHOT TVRDONICE) Investiční záměr

ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 87,000 (LANŽHOT TVRDONICE) Investiční záměr ÚPRAVA A ZPEVNĚNÍ KORUNY PB HRÁZE MORAVY V LINII CYKLOTRASY Ř.KM 79,500 87,000 (LANŽHOT TVRDONICE) Investiční záměr Zpracoval: Mgr. Ing. Pavel Tollner Brno, prosinec 2016 Investiční záměr Akce: Investor:

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Technická pomoc TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 4527/TP Arch. č. DO-6-12701 Březen 2016 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 11,

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum - 1 - Co to je logistika? Technické, organizační a obchodní zajištění cesty surové biomasy ke

Více

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Výukový materiál Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Prostředek pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH Obsah: POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH 1. Předpisy 2. Rozdělení pozemních komunikací 3. Připojování pozemních komunikací 4. Rozhledové poměry 5. Výhybny a obratiště 6. Odstavné a parkovací plochy

Více

4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 Představení operací 3. kola 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.6.1 Technika a technologie pro LH 16.3.1 C Sdílení strojů a zařízení Ing. Pávek 23. 9. 2016 Definice žadatele/příjemce

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Čerčany-bezbarierové chodníky podél sil.ii/109 a III/1094 b) Stavebník Obec Čerčany,Václavská 36 257 22 Čerčany, IČ 00231584 c) Projektant Ing.Pavel

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Katedra lesní těžby DISERTAČNÍ PRÁCE Ing. Jaroslav Žáček 2010 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Katedra lesní

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Pozemkové úpravy Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Zemědělsky využívána více než polovina celkové výměry ČR (53,8 %). Zemědělství - jeden

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku

Více

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Ludvík Vébr 21.5.2013, Praha 9 hotel STEP 1. Úvod V současnosti probíhá/proběhla revize většiny českých technických norem pro projektování pozemních komunikací,

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 13. 4. 2016 Č.j.: MP/08926/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE NÁVRH SEVEROZÁPADNÍHO OBCHVATU MĚSTA SEDLČANY 2012 JAROMÍR KOLÁŘ UNIVERSITY OF PARDUBICE JAN PERNER TRANSPORT

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Ústav zajišťuje výuku a výzkum v oblasti lesnické a dřevařské techniky.

Ústav zajišťuje výuku a výzkum v oblasti lesnické a dřevařské techniky. Rudolfovská 202/88, České Budějovice 4, 370 01 Lesnictví Velký podnik Firma Wotan Forest, a.s. zajišťuje pěstební i těžební služby v lesnictví (těžbu, zalesňování, ochranu kultur, výchovu lesních porostů

Více

Krajinotvorba a pozemkové úpravy

Krajinotvorba a pozemkové úpravy Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Krajinotvorba a pozemkové úpravy Holasovice 2016 Ing. Michal Pochop Pozemkové úpravy Proces pozemkových

Více

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362

1.3 Členění stavby na stavební projekty D. Stavební část SO 06 Železniční svršek SO 07 Železniční spodek SO 08 Železniční přejezd v km 2,362 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o jednokolejný železniční přejezd v obci Babice, nezabezpečený. Celkové délka 5,00m a stávající šířka 5,00 m na trati Olomouc - Krnov, přes účelovou komunikaci. Osa silniční

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Katedra lesní těžby

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Katedra lesní těžby ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Katedra lesní těžby Optimalizace a restrukturalizace lesní dopravní sítě ve vybraném flyšovém území Beskyd Optimization and restructuring

Více

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE

I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE I/14 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, OBCHVAT AKTUALIZACE Vypracoval ING. M. KOLOUŠEK Zak. číslo 15LI320004 Zodp. projektant ING. M. KOLOUŠEK Datum 10/2015 Tech. kontrola ING. M. KOLOUŠEK Stupeň STUDIE Č. přílohy

Více

Vojenský újezd Brdy k.ú. Nepomuk v Brdech p.č. 556/2; 556/4; 556/6 k.ú. Věšín v Brdech p.č. 556/1; 556/3 a 556/5

Vojenský újezd Brdy k.ú. Nepomuk v Brdech p.č. 556/2; 556/4; 556/6 k.ú. Věšín v Brdech p.č. 556/1; 556/3 a 556/5 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR s.p. Ředitelství státního podniku Praha se sídlem Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6 Oddělení investic, Olomoucká 105, 783 55 Velký Újezd, tel. 585 154 927, 737 786 926 Lesní cesta

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. stanovuje MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/04397/2016 Polička, dne 21. 6. 2016 Č.j.: MP/12092/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

3. PEDOLOGIE Lesní půdní fond (PUPFL) T Vymezení pojmů, ochrana (37)

3. PEDOLOGIE Lesní půdní fond (PUPFL) T Vymezení pojmů, ochrana (37) "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 3. PEDOLOGIE 3.8. Lesní půdní fond (PUPFL) T - 3.8.1. Vymezení pojmů, ochrana (37) 289/1995 Sb. ZÁKON ze dne 3. listopadu

Více

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Finanční a rozpočtové právo. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Finanční a rozpočtové právo JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah 1) Poplatková soustava 2) Ekologické poplatky 3) Poplatky za užívání dálnic a silnic 2 Ad 1) Poplatková soustava poplatky správní

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:10 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽ 04 Úrovňové Rozhledy.ppt 2 Související předpis ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007 kapitola 5.2.9

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 05. Stavba zemního tělesa Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Pasport místních a. komunikací. Obec Nemyčeves. Průvodní zpráva 1

Pasport místních a. komunikací. Obec Nemyčeves. Průvodní zpráva 1 Pasport místních a účelových komunikací komunikací Obec Nemyčeves Průvodní zpráva 1 Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název akce: Okres: Investor: Zpracovatel: Obec Nemyčeves - pasport místních a

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Definice, předpisy, základní požadavky Ostrava, 2013 Ing. Isabela Bradáčová, CSc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. Osnova

Více

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod SMK 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy

Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy Jiří Hanzl i, Petr Kumpošt ii Abstract: In the Czech Republic, the Nationwide Traffic Survey is probably the most important transport

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. KB zahradní obrubníky

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení z předmětu 12ZYDI ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 4. týden Odvodnění a podélné profily Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odvodnění

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad 2 3 Protierozní opatření: = současně vodohospodářská opatření, zpomalující odtok vody z území = často přímo protipovodňová opatření, ochraňující obce, majetek

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Návaznost PRV ČR 2014-2020 na období 2007-2013

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Silnice II/284 Lázně Bělohrad Vidoň, zesílení vozovky a úprava směrového vedení trasy silnice

Silnice II/284 Lázně Bělohrad Vidoň, zesílení vozovky a úprava směrového vedení trasy silnice Viz. rozdělovník 1983/ZP/2008-Čr 06.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Komplexní pozemková úprava katastrální území Verneřice okres Děčín

Komplexní pozemková úprava katastrální území Verneřice okres Děčín Technická zpráva Komplexní pozemková úprava katastrální území Verneřice okres Děčín Etapa: Plán společných zařízení Posouzení připojení polních cest na silniční síť Investor: Ministerstvo zemědělství ČR

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: P O L N Í C E S T A H P C 1 K. Ú. S Y Ř E N O V Okres: Semily Obec: Syřenov Datum:

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Mapa porostní [1:10 000, vždy] (Lesprojekt, 1956)

Mapa porostní [1:10 000, vždy] (Lesprojekt, 1956) Brno, 2014 Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Přednáška č. 2 Digitální kartografie Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Základní pojmy (opakování)

Základní pojmy (opakování) Základní pojmy (opakování) Pozemní komunikace - je stavba určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti - výjimečně

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba: Název: Místo: Břeclav Katastrální území: Břeclav Stupeň dokumentace: ZDS Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o. Na Zahradách 1151, 690 02

Více

Lesní pozemky a jiné pozemky, související s lesem nebo sloužící lesnímu hospodářství (které nejsou součástí ZPF).

Lesní pozemky a jiné pozemky, související s lesem nebo sloužící lesnímu hospodářství (které nejsou součástí ZPF). Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.3.101 POZEMKY URČENÉ

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok www.kb-blok.cz DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití KB zahradní

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Celostátní sít pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Zubří země, o.p.s.

Celostátní sít pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Zubří země, o.p.s. Celostátní sít pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Zubří země, o.p.s. seminář Pozemkové úpravy příprava a realizace 15.11.2016 Centrum EDEN, Nový dvůr 318, Bystřice nad Pernštejnem Tvorba

Více

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY 1. Pojmy a definice Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY Zastávka předepsaným způsobem označené a vybavené místo, určené k nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících. Třídění zastávek se provádí

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více