REFERÁTY DISSCUSSION PAPERS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFERÁTY DISSCUSSION PAPERS"

Transkript

1 REFERÁTY DISSCUSSION PAPERS ZPŘÍSTUPNĚNOST LESŮ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE Pavol KLČ, Jaroslav ŽÁČEK Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Kamýcká 1176, CZ Praha 6 - Suchdol KLČ, P., ŽÁČEK, J.: Making access to forests in the Czech and Slovak Republic. Lesn. Čas. Forestry Journal, 53(1): 47 57, 2007, tab. 2, ref. 11. Disscussion papers. ISSN An access to forest on forest roads in the Czech Republic is in the article and this is compared with the access forest opening in the Slovak Republic. The classification of forest roads according to standards being in force is defined; the number of kilometres and the density of forest roads of each grade with their distribution in forest road network in both republics is given with differences in the procedure of classifying of access to forest. In the Czech Republic access to forest by transport roads is higher than in the Slovak Republic. It contributes to higher quality of forest road network in the Czech Republic. Keywords: forest roads, access to forest, forest transport network V příspěvku se uvádí analýza zpřístupnění lesů lesními cestami na území České republiky a srovnává se, se stavem zpřístupnění lesů ve Slovenské republice. Popisuje se třídění lesních cest podle platných norem, uvádí se počet km a hustota jednotlivých tříd lesních cest i jejich zastoupení v rámci lesní cestní sítě v obou republikách i odlišnosti v metodice hodnocení zpřístupnění lesů. V České republice je vyšší zpřístupnění lesů odvozními cestami než na Slovensku, čímž je dána i celková vyšší kvalita lesní cestní sítě. Klíčová slova: lesní cesty, zpřístupnění lesů, lesní dopravní síť 1. Úvod Česká a Slovenská republika se po první světové válce roku 1918 spojily do společného československého státu, který měl společnou historii až do roku 1993, kdy se opětovně rozdělily do dvou samostatných států. Za tohoto časového období měly nejenom společnou státní, ale i lesnickom politiku a jednotné, resp. obdobné postupy při obhospodařování lesů, i relativně stejný vývoj a technologie budování lesních cest. Hlavně pak v šedesátých letech dvacátého století, kdy nastává stavební boom v oblasti budování lesních cest různé technické úrovně, způsobené zaváděním speciálních lesních kolových traktorů do přibližování dřeva, jako i zavádění automobilových odvozních souprav v odvozu dřeva z lesa v celých délkách. Tak jako hospodaření státu vyžaduje určitou dopravní infrastrukturu, tak i lesní hospodaření vyžaduje určitou dopravní infrastrukturu, jejíž hlavní a podstatnou část tvoří lesní cesty, resp. lesní cestní síť. Obecně se zpřístupnění lesů realizuje budováním určité struktury účelových pozemních komunikací na ploše, která se eviduje jako lesní půda, resp. lesní půdní fond. Technická úroveň lesních cest, jako i hustota těchto účelových pozemních komunikací odrážejí vyspělost lesního hospodářství a slouží k porovnávání jednotlivých států v této oblasti Dopravní proces v lese a jeho zabezpečení lesními cestami Základem dopravního procesu dřeva v lese a optimálního obhospodařování lesů a lesních porostů je jejich racionální zpřístupnění a optimálně vybudovaná lesní dopravní síť (LDS). Pod zpřístupňováním lesů a lesních komplexů rozumíme optimální rozmístění tras lesních cest, pozemních a vzdušných komunikací a dopravních drah s jejich racionální strukturou

2 (početností a skladbou, resp. zastoupením jednotlivých druhů) realizovanou v rámci lesní dopravní sítě tak, aby délka budovaných komunikací a jejich výměra (záběr produkční plochy) byly co nejmenší a zároveň se dosáhlo co nejvyššího procenta zpřístupnění uvažované plochy území a optimální přibližovací vzdálenosti pro uplatnění nejnovějších technologií dopravy dřeva v lese. Trvalé zpřístupnění lesů a lesních komplexů se v současné praxi lesního hospodářství realizuje budováním lesní cestní sítě (LCS), do kterej ve smyslu platné technické normy (v ČR platná ČSN Lesní dopravní síť, na Slovensku STN Lesná dopravná sieť) zařazujeme lesní odvozní cesty třídy 1L a 2L s maximálním podélným sklonem do 10 % (výjimečně a na krátkých úsecích do 12 %), zemní přibližovací cesty třídy 3L, které jsou známé pod jejich starším označením svážnice (s podélným sklonem do 12 %) a trvalé přibližovací cesty (TPC) s maximálním podélným sklonem do 20 %. Komplexy lesů napomáhají zpřístupnit také veřejné cesty různých tříd a kategorií procházející lesem. Základem, resp. kostrou trvalého zpřístupnění jsou hlavně odvozní lesní cesty vybavené vozovkou, která umožňuje jejich celoroční využívání. Zpřístupňování lesních porostů, jako prostorově menších, organizačně a specificky vylišených částí lesních pozemků se realizuje v rámci technologické přípravy pracovišť z převážné většiny tzv. terciární sítí, to znamená dočasnými účelovými komunikacemi a zařízeními nižších tříd a nižšího stupně vybavení, jako jsou: trvalé přibližovací cesty s podélným sklonem nad 20 %, dočasné přibližovací zemní cesty, přibližovací, vyklízecí nebo jiné technologické linky, lanové a dopravní dráhy pro uplatnění lanových systémů nebo komunikace jiné jednoduché dopravy dřeva, smyky a ryzně různé konstrukce apod. Protože tyto komunikace mají krátkodobý (dočasný) charakter, je potřebné je po ukončení těžebnědopravního procesu vhodným způsobem navrátit plnění původních funkcí lesa, to znamená opětovně zalesnit, nebo vhodně asanovat. Speciální částí lesní dopravní sítě jsou i lesní sklady dřeva a lesní skládky odvozní místa a taktéž různé úpravy terénu pro přistávání vrtulníků nebo přirozeně rozšířená místa v trasách lesních cest apod. Takové chápání a terminologie jsou definovány v uvedených státních technických normách. Tyto normy stanovují kategorizaci lesní dopravní sítě, systém třídění a základní parametry jednotlivých druhů komunikací a účelových zařízení, jako i základní požadavky pro jejich navrhování a realizaci. Uvádí taktéž i základní charakteristiky péče o lesní cesty a jiné účelové komunikace a zařízení dotvářející lesní dopravní síť. Ve smyslu těchto norem se pod lesní dopravní sítí rozumějí dopravní zařízení všeho druhu sloužící k zpřístupnění a propojení lesních komplexů se sítí pozemních komunikací na dopravu dřeva a jiných produktů z lesa, k přepravě osob a materiálu v souvislosti s hospodařením v lese, případně k jiným účelům. 2. Metodika Za lesní cestu se považuje liniová pozemní komunikace technické stavební dílo vybudované podle projektu v souladu s technickou normou a musí plnit dva základní požadavky: - musí mít vybudováno zemní těleso cesty - musí mít alespoň minimální odvodnění. Nižší druhy komunikací neplnící tyto požadavky jsou zařazeny mezi technologické komunikace a jsou součástí terciární lesní dopravní sítě. Realizovány jsou jen na určitou krátkou dobu (dočasně) formou technologické přípravy pracovišť pro těžebně-dopravní

3 proces při výrobě dřeva, to znamená, že nejsou lesními cestami v pravém slova smyslu a po ukončení těžebně-dopravního procesu je jich zapotřebí sanovat nebo asanovat a protierozně zabezpečit. V práci se popisují základní charakteristiky lesních cest podle tříd a účelu hlavního využívání, porovnávají se technické parametry jednotlivých druhů účelových komunikací a jejich odlišností v České a Slovenské republice, uvádí se celková hustota zpřístupnění lesními cestami i délky cest podle tříd. 3. Výsledky Specifika a význam lesních cest při zpřístupňování lesů a lesních komplexů Komunikační systém a komunikace obecně jsou hmotně vymezené dopravní spojení na dopravu a pohyb dopravních prostředků, lidí a zvířat, pevných a plynných látek a různých druhů materiálů, kapalin, plynů a energie a zabezpečují rychlý přenos zpráv a informací. Podle druhu využití je dělíme na pozemní, kolejové, vodní, výškové, vzdušné, potrubní a jiné. Mezi nejpoužívanější komunikace v lesním hospodářství můžeme zařadit lesní cesty různého druhu, tříd a kategorií, které jako účelové pozemní komunikace tvoří základ lesní dopravní sítě a mají následující specifika (odlišnosti od veřejných komunikací): Tvoří základ každého druhu zpřístupnění lesů a lesních komplexů a zabezpečují vysokou výkonnost a plynulost obhospodařování lesů a lesní krajiny. Jsou základem prostorového rozdělení a hospodářské úpravy lesa, zjednodušují a zpřehledňují systém obhospodařování lesů. Podmiňují intenzitu hospodaření, umožňují mechanizovat těžebně-dopravní proces a zhospodárňují potřebnou technologickou přípravu pracovišť, napomáhají zvyšovat produktivitu práce, použitelnost mechanizačních prostředků a zavádění nových technologií výroby dřeva. Plní významnou preventivní protipožární funkci a při požárech umožňují rychlý přístup a blízký kontakt hasičů s hořícími částmi lesa. Urychlují dopravní proces v lese a zabezpečují včasné a plynulé dodávky dřeva k odběratelům, snižují ztráty na dřevě, poškození půdy, stojících stromů a lesních ekosystémů při zkrácení přibližovacích drah. Zabezpečují, plní a podporují významnou ekologickou, rekreační, sportovní, zdravotní, estetickou a ekonomickou funkci lesa, a mají vojensko strategický význam při plnění obranné doktríny státu. Budují se většinou z místních materiálů na trase cesty tzv. příčným přehozením zeminy z výkopové části na násypovou část zemního tělesa s minimalizací zemních prací, přičemž směrové prvky trasy cesty, což jsou přímky a směrové oblouky při dodržení relativně vyrovnaného podélného sklonu, se mají danému terénu maximálně přizpůsobit. Při budování zemního tělesa cesty se vykonává jen malý podélný rozvoz zeminy přímo těžebními stroji jako jsou dozery nebo bagry. Lesní cesty jsou charakteristické malou intenzitou využívaní, ale jejich únosnost musí být zabezpečena pro maximální zatížení dopravou. V zásadě se při jejich výstavbě používají jen ekologické materiály neškodné životnímu prostředí. Budují se jako jedno pruhové, s výhybnami na vyhýbání vozidel. Jejich součástí jsou i lesní sklady a odvozní místa sloužící ke krátkodobému uložení, manipulaci a nakládání dřeva na motorová vozidla. Budují se v různé struktuře a úrovni tříd, přičemž relativně nejméně se jich, vzhledem k ekonomické náročnosti výstavby buduje těch nejkvalitnějších. Ty jsou vybaveny vozovkou, zaručující při odpovídající údržbě jejich celoroční využívaní. Početně nejvíce se buduje zemních cest, které slouží přibližování dříví traktory, resp. pro sezónní odvoz dříví nákladními vozidly v příznivých geologických a klimatických podmínkách.

4 3.1. Třídění lesních cest v České republice podle ČSN Lesní dopravní síť Rozdělení lesních cest Lesní cesty v ČR se dělí podle: - dopravní důležitosti a účelu - prostorového uspořádání. Podle dopravní důležitosti a účelu se lesní cesty člení na: a) lesní cesty 1. třídy: odvozní cesty umožňující svým prostorovým uspořádáním a technickou vybaveností celoroční provoz návrhových vozidel (za předpokladu zimní údržby). Cesty jsou vždy vybavené vozovkou z různých stavebních materiálů. Minimální šířka jízdního pruhu je 3,0 m, volná šířka cesty minimálně 4,0 m. Maximální podélný sklon nivelety cesty je 10 %, v extrémních horských polohách na krátkých úsecích až 12 %; b) lesní cesty 2. třídy: odvozní cesty umožňující svým prostorovým uspořádáním a nezbytnou technickou vybaveností alespoň sezónní provoz návrhových vozidel. Povrch cesty se doporučuje, podle únosnosti podložních zemin, vybavit provozním zpevněním nebo jednoduchou vozovkou s prašným povrchem. Na únosných podložích mohou být bez provozního zpevnění. Minimální šířka jízdního pruhu je 2,5 m, volná šířka cesty minimálně 3,5 m. Maximální podélný sklon nivelety cesty závisí na morfologii terénu, na druhu podložních zemin, jejich únosnosti a na druhu zpevnění povrchu. Nemá však přesáhnout hodnotu 12 %; c) lesní cesty 3. třídy: přibližovací cesty sloužící k vývozu a přibližování dřeva, sjízdné pro traktory a speciální vyvážecí a přibližovací prostředky. V příznivých podmínkách je možný přejezd terénních vozidel. Minimální volná šířka cesty je 3,0 m. Omezujícím faktorem je podélný sklon, únosnost podložních zemin a jejich náchylnost k erozi. Povrch může být vybavený provozním zpevněním, částečným provozním zpevněním, nebo je bez zpevnění. Technická vybavenost je omezená pouze na zpevnění povrchu, zlepšení podloží a na nutné odvodnění; d) lesní cesty 4. třídy: přibližovací cesty a přibližovací linky, které slouží k soustřeďování vytěženého dřeva z porostu nebo části porostu. Jsou vedeny zpravidla po spádnici. Povrch je vždy nezpevněn, zpravidla se neodstraňuje ani vrchní organická vrstva. Zemní práce se vykonávají jen ve výjimečných případech. Šířka cesty je minimálně 1,5 m; bez technické vybavenosti nebo jen s minimální technickou vybaveností (např. odvodnění); POZNÁMKA Kritéria, která zařazují přibližovací linky mezi lesní cesty, jsou: nároky na lesní půdu nebo porosty ve větším než bezvýznamném rozsahu; vykonávání zemních prací ve větším než bezvýznamném rozsahu; zřizování vybavenosti cesty, jako jsou mosty, propustky, brody, zpevnění a příkopy. e) lesní stezky: se navrhují s parametry vyhovujícím účelu, kterému mají sloužit (např. cyklotrasy nebo hipotrasy). Povrch trasy může být zpevněný odpovídajícím způsobem, nebo může být bez zpevnění. V nepříznivých terénních podmínkách musí být trasa zajištěná proti nepříznivým vlivům povrchové vody; f) lesní pěšiny: se navrhují s maximálním využitím současných tras chodníků a tak, aby podchytávali turisticky zajímavá místa v oblasti (kardinální body). Maximální podélný sklon závisí na morfologii terénu a na náchylnosti podložních zemin k poškození povrchovou vodou. Případné zajištění povrchu chodníků se vykonává výhradně z přírodních materiálů (např. kamen, dřevo). Podle prostorového uspořádání se lesní cesty člení na jednotlivé kategorie, které jsou charakterizované zlomkem X/Y. Čitatel zlomku vyjadřuje volnou šířku cesty v metrech a jmenovatel návrhovou rychlost v kilometrech za hodinu. Na lesních cestách 4. třídy se uvádí jen volná šířka cesty.

5 Značení tříd a kategorií lesních cest Lesní cesty se označují číselným a písmenkovým znakem charakterizujícím dopravní důležitost cesty a za pomlčkou zlomkem charakterizujícím prostorové uspořádání cesty a návrhovou rychlost. Číselný znak označuje třídu cesty, písmenkový znak L znamená, že se jedná o lesní cestu: lesní cesty 1. třídy 1L X/Y lesní cesty 2. třídy 2L X/Y lesní cesty 3. třídy 3L X lesní cesty 4. třídy 4L X Každá lesní cesta má mít co možná největší délku se stejnými charakteristickými znaky. Pokud cesta alespoň jedním svým technickým parametrem nesplňuje podmínky zatřídění do příslušné třídy a kategorie, přeřadí se do nižší třídy lesních cest. Jestli je to odůvodněno, může být v těžkých terénních podmínkách na cestách 1. a 2. třídy snížená návrhová rychlost až na 50 % původní návrhové rychlosti. PŘÍKLAD Kategorie 1L 4,0/30 je označení pro lesní cestu (s možným celoročním provozem), volnou šířkou cesty 4,0 m a pro návrhovou rychlost 30 km.h Údaje o početnosti a hustotě lesní dopravní sítě v České republice Ze Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2005 vyplývá, že na území České republiky ( ha) zaujímají lesy a lesní půda 33,6 % z celkové plochy území, což činí přibližně ha (ha používaná technická jednotka v lesnictví). Plocha lesních pozemků trvale mírně roste. Meziročně se zvýší v průměru o 0,06 %, což je zřejmě výsledek zalesňování zemědělských neobhospodařovaných pozemků. Na této ploše se nachází následná struktura lesních cest a ostatních účelových pozemních technologických komunikací sloužících především dopravě dřeva (www.uhul.cz, tab. 1). Z tabulky 1 vyplývá, že z celkové délky km lesní dopravní sítě, tvoří její základní kostru celkem km lesních odvozních cest, které se využívají v průběhu roku v lesním hospodářství ČR na trvalý nebo sezónní odvoz dřeva automobilovými odvozními prostředky. Tento údaj (cca 29 % ze všech cest, hustota 18,00 m.ha -1 ) se jeví podhodnocený, což je zapříčiněno nezapočtením cest třídy 3L do trvalé lesní cestní sítě a jeho nekompatibilním zatříděním i v souladu s tříděním uváděným v ČSN Tabulka 1 Struktura lesní dopravní sítě v České republice Table1 Structure of forest transportation network in the Czech Republic Lesní dopravní síť v lesním hospodářství ČR 1) Třída lesní cesty 2) Počet 3) km % Hustota 4) (m.ha -1 ) Poznámka 5) Vlastníci lesa 6) 1L ,1 Lesní cestní síť (LCS) 2L ,8 (odvozní cesty) 8) Jiní vlastníci 7) 1L, 2L ,7 Mezisoučet 9) ,6 29,25 18,00 Asi 1/4 z LDS (poměr 1:3,4) 10) 3L ,4 Trvalé přibližovací cesty 4L (dočasní LDS, upr. terén) 11) Mezisoučet 9) ,4 70,75 42,67 Celkem 12) ,00 60,31 LDS 1) Forest transportation network in the forest sector of Czech Republic, 2) Class of forest road, 3) Number of km, 4) Density, 5) Note, 6) Forest owners, 7) Other owners, 8) Main forest roads, 9) Subtotal, 10) About 1/4 of FTN (ratio 3:4), 11) Permanent (temporary FTN, preparation of terrain), 12) Total Hustota lesní cestní sítě je v jednotlivých oblastech ČR velmi rozdílná. Největší hustota odvozních cest vlastníků lesa (tzv. vlastní cesty ) je v Jihočeském kraji, kde přesahuje 19 m.ha -1, včetně cest nepatřících vlastníkům lesa až 25 m.ha -1. Nejnižší hustota je naopak ve

6 Středočeském kraji, kde se pohybuje pod 7 m.ha -1 a včetně cest ostatních vlastníků o málo přesahuje 14 m.ha -1. Poměr lesních odvozních cest k celkové lesní dopravní síti je 1 : 3,4 a poměr odvozních cest k celkové lesní cestní síti je 1 : 1,8. Poměr lesních cest I. třídy, které mají vybudovanou vozovku k celkové lesní dopravní síti je 1 : 13, Třídění lesních cest ve Slovenské republice podle STN Lesná dopravná sieť Relativně podobně jako v ČR se dělí i lesní cesty ve Slovenské republice podle dopravní důležitosti a dopravního významu na třídy: 1L odvozní lesní cesta první třídy vybavená vozovkou pro celoroční využívání, s maximálním podélným sklonem do 10 % (12 %). 2L odvozní lesní cesta druhé třídy bez vozovky, se sezónním využíváním pro odvoz dřeva, vybavena jen pomístním zpevněním jízdního pruhu kamenivem (bodově, v jízdních kolejích, celoplošně jednou vrstvou kameniva) s maximálním podélným sklonem do 10 % (12 %). 3L trvalé (zemní) přibližovací lesní cesty s podélným sklonem do 12 %. TPC (trvalé přibližovací zemní cesty) s podélným sklonem do 20 %, které se evidují při dopravním průzkumu při vypracovávání lesních hospodářských plánů a přiřazují se k zemním cestám třídy 3L. Prakticky každá nižší třída lesní cesty (s maximálním podélným sklonem do 12 %) se dá přebudovat na vyšší třídu lesní cesty s minimálními technologickými úpravami, což je umožněno dodržením předepsaného podélného sklonu a minimální úpravou a narušením původního zemního tělesa (technologicky jen zpevněním jízdního pruhu, nebo zřízením vozovky, krajnic a odvodnění). TPC nelze přebudovat na vyšší třídy lesních cest, protože nesplňují povolený maximální podélný sklon. Kategorie jednotlivých lesních cest (třídy 1L, 2L, 3L) jsou relativně obdobné jako kategorie v ČR a kategorie 4L na Slovensku chybí. Uvedené lesní cesty tvoří lesní cestní síť a jsou základní kostrou (páteří) lesní dopravní sítě. Jsou základními údaji pro stanovení hustoty lesních cest na hodnocené ploše. Budují se jako trvalé účelové komunikace a vyžadují náležitou trvalou a permanentní péči. Ostatní nižší druhy cest a účelových komunikací se neevidují a nejsou podchyceny v žádné další databázi. Jsou dočasného charakteru a slouží jen v průběhu těžebně-dopravního procesu a po jeho ukončení se musí sanovat anebo asanovat, nejčastěji zalesněním nebo zatravněním (protierozními úpravami) Údaje o početnosti a hustotě lesních cest ve Slovenské republice Podle údajů Zelené zprávy MP SR, 2005 se v lesích Slovenské republiky nachází následující struktura lesních cest (tab. 2). Veřejné cesty procházející lesem se ve výpočtech zpřístupnění lesů nezapočítávají. Při uvedené hodnotě hustoty LCS 18,54 m.ha -1 je teoretický průměrný rozestup lesních cest 539,37 m. Optimální hodnota hustoty zpřístupnění lesů SR lesními cestami se podle různých odborných pramenů pohybuje od 20 do 25 m.ha -1, v závislosti od terénních morfologických podmínek. To znamená, že do teoretického počtu km lesních cest, potřebných pro optimální zpřístupnění lesů lesními cestami chybí dobudovat ještě cca km, což je při současném tempu výstavby lesních cest a přestavby LDS časový horizont cca 200 až 300 let. Poměr mezi odvozními cestami a celkovou délkou lesní cestní sítě je 1 : 1,8 přičemž je v porovnání relativně stejný v lesích České republiky a na Slovensku.

7 Tabulka 2 Struktura cest procházejících lesy ve Slovenské republice Table 2 Structure of roads in the forests of the Slovak Republic Cestní síť procházející lesem (Lesní půdní fond SR ha) 1) Počet 2) km Hustota 3) m.ha -1 Vlastní cesty 4) Odvozní lesní cesty třídy 1L (vybavené vozovkou, celoročně sjízdné) 5) ,21 Odvozní lesní cesty třídy 2L (bez vozovky, pomístně zpevněné kamenivem sezónní využití) 6) ,43 Lesní cesty třídy 3L + TPC (zemní) 7) ,95 Suma 8) ,54 Cizí cesty (veřejné komunikace) 9) Odvozní cesty charakteru 1L 10) ,61 Celkem 11) ,15 1) Road network in forests (Forest land resources of SR), 2) Number of km, 3) Density in m.ha -1, 4) Own roads, 5) Main forest roads of 1L class (with roadway, passable for the whole year), 6) Main forest roads of 2L class (without roadway, locally reinforced by aggregate, seasonal use), 7)Forest roads of 3L class + TPC (ground), 8) Sum, 9) Other roads (Public thovoughfares), 10) Forest roads of 1L character, 11) Total 4. Diskuse Česká republika má rozlohu km 2 a žije v ní obyvatel (stav k ). Celková délka dálniční a silniční sítě v České republice (mimo síť městských a místních komunikací) je km, z čehož připadá v roce 2006 na: dálnice 546 km silnice I. třídy km silnice II. třídy km silnice III. třídy km Dálnice jsou určeny pro rychlé a hospodárné spojení vyvinutých hospodářských oblastí výlučně motorovými vozidly. Mají zpravidla dvě dvou až tří pruhové oddělené vozovky pro protisměrnou dopravu. Křižovatky na dálnicích musí být mimoúrovňové. Silnice jsou určeny pro dopravu mezi sídelními (obytnými) útvary a dělí se na tři třídy. Silnice I. třídy mají celostátní nebo mezinárodní význam (jsou označeny čísly 1 až 99). Silnice II. třídy jsou určeny pro dopravu mezi okresy (jsou číslovány 100 až 999) a silnice III. třídy mají jen místní význam (jsou označeny čtyřmístnými až pětimístními čísly). Místní komunikace jsou veřejně přístupné ulice, cesty a prostranství pro veřejnou dopravu v intravilánu obcí, sídel a měst a mají čtyři třídy. Slovenská republika má rozlohu km 2 a žije v ní cca obyvatel. Cestní síť tvoří následující druhy komunikací: dálnice 334 km silnice I. třídy km silnice II. třídy km silnice III. třídy km místní komunikace km Celková hustota cestní sítě na Slovensku je 514,3 km na km 2. Mostů na této cestní síti se nachází (Pramen: Slovenská správa ciest, 2006). Na komunikacích v ČR je celkem mostů (Pramen: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2005). Všechny tyto cesty i mosty v obou republikách trpí nedostatkem financí na jejich opravy a údržbu, podobně tak jako i lesní cesty, což se odráží na jejich zhoršeném technickém stavu.

8 Ve vyspělých zemích EU je hustota dálniční sítě v průměru asi 14,6 km na km 2 území, v České republice dosahuje zatím asi 6,9 km na km 2 území (asi 50 %) a ve Slovenské republice je to cca 6,8 km na km 2. Z uvedených údajů o početnosti a množině veřejných cest a účelových lesních cest je možno odvodit, že celkovým počtem kilometrů převažují lesní cesty nad veřejnými komunikacemi, což se ještě proporcionálně znásobuje menší výměrou lesní plochy (asi 33,6 % v ČR a asi 41 % v SR) k ploše jednotlivých republik (100 %). Optimální zpřístupnění lesů a lesních komplexů je možné vyjádřit optimální hustotou lesních cest (m.ha -1 ) a ta se v různých geologicko morfologických podmínkách uvedených republik podle různých autorů uvádí v rozsahu m.ha -1. Podle Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) je optimální hustota lesních odvozních cest v rovinách 15 m.ha -1, v pahorkatinách 22,5 m.ha -1 a v horských oblastech 27,5 m.ha -1 (Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství ČR v roce 2005). Z toho možno odvodit optimální rozestup cest (kolmá vzdálenost mezi cestami) cca 500 m, a průměrná oboustranná přibližovací vzdálenost k cestě se poté pohybuje okolo 250 m. V podmínkách Slovenské republiky zpracovávali údaje o lesních cestách různí autoři (Binder, Böhmer, Jurík, Dindeský, Dvorščák, Fertáľ, Hríb, Klč, Makovník, Roško, Stachera, Valach, Zelinka a další), kteří vycházeli hlavně z podkladů Lesoprojektu - ÚHÚL ve Zvolenu, jako i z vlastních částečných průzkumů a poznatků, a uvádějí obdobné parametry zpřístupnění lesů jako čeští autoři (Adámek, Beneš, Dobiáš, Dresler, Hanák, Hrůza, Sotorník, Štaud a další), i vzhledem ke společnému vývoji v období trvání Československé republiky s tím rozdílem, že ve Slovenských poměrech se lesní cesty třídy 3L (trvalé přibližovací zemní cesty s podélným sklonem do 12 %) spolu s cestami do 20 % započítávají do celkové hustoty lesní cestní sítě, a v České republice se v odborných materiálech nejčastěji uvádí jen hustota odvozních lesních cest třídy 1L a 2L. Při porovnání údajů o lesní cestní síti na Slovensku, kde se uvádí průměrná hustota lesních cest okolo 18,5m.ha -1 (cesty tříd 1L, 2L, 3L), by v ČR podobným započtením cest třídy 3L do celkové lesní cestní sítě stouplo zpřístupnění lesů až na 33,45 m.ha -1 ( km, tj. 54 % ze všech lesních cest), což je nepoměrně lepší ukazatel zpřístupnění lesů kvalitnější cestní sítí v lesích České republiky oproti Slovensku. V následujících letech by bylo žádoucí sjednotit tento systém hodnocení lesních cest a hodnocení zpřístupnění lesů v rámci různých postupů v ČR a SR, a obdobně sjednotit tento systém i mezi jinými krajinami nebo státy ve světě. 4. Závěr Lesy v ČR a SR mají relativně rozdílné geologické i morfologické podmínky, což ovlivňuje budování, realizaci i stav lesní cestní i dopravní sítě. V ČR jsou geologicky starší útvary s mírnými zaoblenými hřebeny a mírnými svahy, s převahou únosného podloží českého masivu tvořeny převážně žulou a v SR jsou většinou strmé a dlouhé svahy se sklonem nad 40 %, tvořeny na masívech mladších vyvřelých hornin. Při tom na Slovensku se nachází téměř 30 % plochy lesů v neúnosném flyšovém podloží a v ČR se nachází jen asi 10 % flyšového území v oblasti Beskyd. Z pohledu dřevinného složení je v ČR vyšší zastoupení smrku, než na Slovensku, kde převažuje vyšší zastoupení listnatých dřevin. Těmto podmínkám odpovídají i používané technologie při těžebně-dopravním procesu, kdy je možno v ČR uplatnit vyšší podíl moderních harvestorových technologií, přičemž na Slovensku je vyšší zastoupení přibližování dříví traktory a lanovými systémy, případně vrtulníky. Při stavbě zemního tělesa je v podmínkách SR se sklony svahů nad 40 % nutné použít bagrové, v ČR s převahou menších sklonů se více uplatňují dozerové technologie.

9 V ČR je vyšší zpřístupnění lesů odvozními cestami než na Slovensku, čímž je dána i celková vyšší kvalita cestní sítě. Lesní dopravní sítě se nedají dobře porovnat, protože údaje o technologických komunikacích a zařízeních nejsou na Slovensku vedeny. Rozdíly v české státní normě v zatřídění odvozních cest třídy 2L 1 a třídy 2L 2 by bylo potřebné sjednotit na třídu 2L a třídu 3L by bylo vhodné rozdělit na 3L 1, která by měla podélný sklon do 12 % a třídu 3L 2, která by měla podélný sklon od 12 do 20 %. Třída 4L by se měla zrušit (vyjmout jako třída lesních cest), resp. přejmenovat na technologické komunikace a zařízení dočasného charakteru, což znamená, že po ukončení těžebnědopravního procesu by se měly vhodně sanovat nebo asanovat. Takové třídění by mohlo být univerzální pro hodnocení nebo třídění lesních cest a lesní dopravní sítě, nejenom pro organizace vykonávající dopravní průzkum při obnově LHP v ČR, ale i pro srovnání se SR, nebo s dalšími státy v Evropě. Vzhledem k vysokému počtu kilometrů lesní cestní sítě, ve srovnání se sítí veřejných komunikací v obou státech, je nutno pro LDS vypracovat obdobnou permanentní péči, jako je zpracována pro veřejné komunikace, protože stav porušení a kvalita lesních cest má zhoršující se tendenci. Z uvedených poznatků vyplývá, že problematika lesních cest a lesní dopravní sítě je aktuální a dlouhodobá vysoce odborná činnost i pro další generace. Literatura 1. ČSN Lesní dopravní síť. 2. KLČ, P. 1996: Analýza sprístupnenosti lesov Slovenska lesnými cestami. Vedecké práce LVÚ vo Zvolene, č. 41, s KLČ, P. 1999: Vybrané údaje o lesnej cestnej sieti v SR. ZLV, č. 2, s KLČ, P. 2005: Research on principles of making access to forests by forest road network. Journal of Forest science, 51(3): KLČ, P. 2005: Systems of making access to moutain forests by forest road network. In Sborník referátů s mezinárodní vědecké konference Stavby a krajina, Praha, s , ISBN KLČ, P., NOVÁK, J. 2006: Analýza sprístupnenia lesov v modelovom území. Lesn. Čas.-Forestry Journal, 52(3): KLČ, P., ŽÁČEK, J. 2006: Výstavba, rekonstrukce a modernizace lesní dopravní sítě. ČZU Praha, 152 s., ISBN KONÔPKA, J. a kol. 2003: Koncepčné zámery lesníctva Slovenskej republiky do konca roka 2006 základné východiská koncepcie, priority a ciele LH, úlohy lesníckej politiky pred vstupom do EÚ, úlohy po vstupe do EÚ, inštitucionálne a rozpočtové predpoklady realizácie koncepcie. Zvolen, LVÚ, 77 s. ISBN STN Lesná dopravná sieť

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0. Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem.

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0. Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem. Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 8. INVENTARIZACE LESNÍCH CEST Způsob zaměření: Lesní cesty se zaměřují v průsečíku podélné osy cesty s transektem. 8.1. Nadmořská výška lesní

Více

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY

DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY POLNÍ CESTY Polní cesta = účelová komunikace zejména pro zemědělskou dopravu, ale i pro pěší a cykloturistiku ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Více

Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 56, číslo 2, 2010, s. 185 195. Referáty Discussion paper

Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 56, číslo 2, 2010, s. 185 195. Referáty Discussion paper Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 56, číslo 2, 2010, s. 185 195 Referáty Discussion paper ZÁVISLOST ÚROVNĚ ZPŘÍSTUPNĚNÍ NA TERÉNNÍCH PODMÍNKÁCH VE VYBRANÝCH OBLASTECH ČR JAROSLAV ŽÁČEK, PAVOL KLČ

Více

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1

Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA. Polní komunikace C 1 Polní cesty v k.ú. Obora u Loun a k.ú. Počedělice TECHNICKÁ ZPRÁVA k.ú. Obora u Loun: Polní komunikace C 1 Jedná se o kategorii P 4/30, to znamená hlavní, jednopruhová polní komunikace s návrhovou rychlostí

Více

POSOUZENÍ SOUČASNÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A NÁVRHU DOSTAVBY LESNÍCH ODVOZNÍCH CEST VE VYBRANÉM ÚZEMÍ BESKYD

POSOUZENÍ SOUČASNÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A NÁVRHU DOSTAVBY LESNÍCH ODVOZNÍCH CEST VE VYBRANÉM ÚZEMÍ BESKYD Lesnícky časopis Forestry Journal ročník 55, číslo 4, 2009, s. 409 417 POSOUZENÍ SOUČASNÉHO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A NÁVRHU DOSTAVBY LESNÍCH ODVOZNÍCH CEST VE VYBRANÉM ÚZEMÍ BESKYD JAROSLAV TOMÁNEK, CTIBOR VOLNÝ

Více

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost

Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Uzavírky na dálnicích a jejich bezpečnost Povolování uzavírek na dálnicích a rychlostních silnicích Nová bezpečnostní opatření Zavádění systému řízení uzavírek Povolování uzavírek obecně Zákon č. 13/1997

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.901 SHROMAŽĎOVACÍ

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum - 1 - Co to je logistika? Technické, organizační a obchodní zajištění cesty surové biomasy ke

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Pozemkové úpravy Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Zemědělsky využívána více než polovina celkové výměry ČR (53,8 %). Zemědělství - jeden

Více

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK Navrhování křižovatek Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK 1. ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY Návrhové období 20 let od uvedení křižovatky do provozu, pokud orgány státní správy a samosprávy nestanoví jinak.

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Pasport místních a. komunikací. Obec Nemyčeves. Průvodní zpráva 1

Pasport místních a. komunikací. Obec Nemyčeves. Průvodní zpráva 1 Pasport místních a účelových komunikací komunikací Obec Nemyčeves Průvodní zpráva 1 Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název akce: Okres: Investor: Zpracovatel: Obec Nemyčeves - pasport místních a

Více

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP Porovnání sazeb LFA v minulém a novém programovacím období 2007 2013 (2014) 2015-2020 Typ LFA 2007-2013 Možný rozsah Sazba v EUR Typ LFA 2015-2020 Možný rozsah Sazba v EUR LFA - průměrná sazba 1777 tis.

Více

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský

ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY. Michal Radimský ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY Michal Radimský OBSAH PŘEDNÁŠKY: Definice, normy, názvosloví Rozdělení úrovňových křižovatek Zásady pro návrh křižovatek Návrhové prvky úrovňových křižovatek Typy úrovňových křižovatek

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH

POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH Obsah: POZEMNÍ KOMUNIKACE VE MĚSTECH A OBCÍCH 1. Předpisy 2. Rozdělení pozemních komunikací 3. Připojování pozemních komunikací 4. Rozhledové poměry 5. Výhybny a obratiště 6. Odstavné a parkovací plochy

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a

C.1. T e c h n i c k á z p r á v a C.1. T e c h n i c k á z p r á v a Název akce: Rekonstrukce komunikace Přes les 1. Vytýčení stavby a identifikace v terénu: Stavba výškově i směrově kopíruje trasu stávající cesty. Místa jednotlivých dílčích

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

LSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Katedra lesní těžby DISERTAČNÍ PRÁCE Ing. Jaroslav Žáček 2010 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta lesnická a dřevařská Katedra lesní

Více

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin.

4.5.301 BUDOVY PRO BYDLENÍ A UBYTOVÁNÍ - ROZDĚLENÍ DO SKUPIN. Provedení budov pro bydlení a ubytování dle rozdělení do jednotlivých skupin. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.301 BUDOVY PRO

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Ludvík Vébr 21.5.2013, Praha 9 hotel STEP 1. Úvod V současnosti probíhá/proběhla revize většiny českých technických norem pro projektování pozemních komunikací,

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Ústav zajišťuje výuku a výzkum v oblasti lesnické a dřevařské techniky.

Ústav zajišťuje výuku a výzkum v oblasti lesnické a dřevařské techniky. Rudolfovská 202/88, České Budějovice 4, 370 01 Lesnictví Velký podnik Firma Wotan Forest, a.s. zajišťuje pěstební i těžební služby v lesnictví (těžbu, zalesňování, ochranu kultur, výchovu lesních porostů

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav

Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Možnosti financování protipovodňových opatření v rámci pozemkových úprav Pro realizaci protipovodňových opatření potřebujeme mimo jiné projekty + pozemky + peníze. Pozemkové úpravy nám mohou pomoci s každou

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 4. týden Odvodnění a podélné profily Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odvodnění

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy

Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy Jiří Hanzl i, Petr Kumpošt ii Abstract: In the Czech Republic, the Nationwide Traffic Survey is probably the most important transport

Více

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Návaznost PRV ČR 2014-2020 na období 2007-2013

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Stavíme draze či levně?

Stavíme draze či levně? České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Možnosti a vyhlídky financování dopravní infrastruktury Stavíme draze či levně? Prof. Ing. František Lehovec, CSc. Dopravní infrastruktura ČR, Praha,

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad 2 3 Protierozní opatření: = současně vodohospodářská opatření, zpomalující odtok vody z území = často přímo protipovodňová opatření, ochraňující obce, majetek

Více

Těžba 2007 (tis. m3) státních. (tis. ha)

Těžba 2007 (tis. m3) státních. (tis. ha) Lesnictví v EU Lesnická politika je na principu subsidiarity ponechána na úrovni členských ů EU. V oblasti lesního hospodářství neexistuje společná politika a platí obecné principy společenství. Země Česká

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY

Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY 1. Pojmy a definice Přednáška č. 2 AUTOBUSOVÉ A TROLEJBUSOVÉ ZASTÁVKY Zastávka předepsaným způsobem označené a vybavené místo, určené k nástupu, výstupu nebo přestupu cestujících. Třídění zastávek se provádí

Více

HODNOCENÍ VARIANT (POKRAČOVÁNÍ)

HODNOCENÍ VARIANT (POKRAČOVÁNÍ) HODNOCENÍ VARIANT (POKRAČOVÁNÍ) INVESTIČNÍ NÁKLADY (IN) (POKRAČOVÁNÍ) 2. Náklady na pozemky P: zahrnují náklady na majetkoprávní vypořádání pozemků určených k výstavbě komunikace vykupují se pouze nezbytně

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář

FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář FIRMA: Ing. Jan N Ě M E Č E K - projekční kancelář Sídlo: Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové, tel. 604783561 Název akce: P O L N Í C E S T A H P C 1 K. Ú. S Y Ř E N O V Okres: Semily Obec: Syřenov Datum:

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace

Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Přímá mortalita na silnicích Vlivy dopravy na faunu Vliv dopravy na mortalitu a fragmentaci populací (s příklady pro vydru říční) Vznik migračních bariér, fragmentace Ministerstvo životního prostředí Vršovická

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Veřejná prostranství a legislativa

Veřejná prostranství a legislativa ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, listopad 2014 Ing. arch. Naděžda Rozmanová Konference MĚSTO POD POKLIČKOU Metodiky a nástroje pro systémový přístup k veřejným prostranstvím Brno 9. 12. 2014 Veřejná prostranství

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC

ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014. ČÁST C ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIMO OBEC 1 UŽITÍ A PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK 1.1. Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití jednotlivých

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 390 03 TÁBOR, Luční 335, tel/fax 381 234 203 Investor: Město Tábor Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť Zádlažba příčných komunikací 2011 Dokumentace k realizaci stavby

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Základní fakta o VLS VLS hospodaří na cca 125 000 hektarech lesní půdy, což představuje přibližně pět procent lesní

Více

4.5.801 GARÁŽE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ

4.5.801 GARÁŽE POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.801 GARÁŽE POŽÁRNÍ

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

Lesní pozemky a jiné pozemky, související s lesem nebo sloužící lesnímu hospodářství (které nejsou součástí ZPF).

Lesní pozemky a jiné pozemky, související s lesem nebo sloužící lesnímu hospodářství (které nejsou součástí ZPF). Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.3.101 POZEMKY URČENÉ

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

Území kraje je vymezeno územím okresů:

Území kraje je vymezeno územím okresů: Jihočeský kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky byl vytvořen v roce 2000. Do května 2001 se jmenoval Budějovický kraj. K 1. 1. 2003 bylo v Jihočeském kraji zřízeno 17 správních obvodů

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 110 00 Praha 1, Bolzanova 1 tel. (02) 223 837, fax (02) 221 997 - " J r> ' l- >: i * DATA O DOPRAVĚ V PRAZE 1992 1 ÚVOD Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) je specializovanou organizací,

Více

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011)

Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011) Lesnictví v České republice (stav k 31.12.2011) Ing. Jaromír Vašíček, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Státní lesnická

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Válcovaný beton. Trvanlivá a pevná vozovka

Válcovaný beton. Trvanlivá a pevná vozovka Válcovaný beton Trvanlivá a pevná vozovka VÁLCOVANÝ BETON VÁLCOVANÝ BETON (RCC) byl vyvinut v USA v sedmdesátých letech minulého století jako cenově přístupné řešení pro vozovky, které by odolaly vysokému

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava

ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy. Doprava ING. IVO VYKYDAL Náměstek ministra dopravy, sekce silniční a letecké dopravy Doprava Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout

Více

Podklady pro jednání pracovní skupiny Monitorovacího výboru PRV

Podklady pro jednání pracovní skupiny Monitorovacího výboru PRV Podklady pro jednání pracovní skupiny Monitorovacího výboru PRV I.1..1 Lesnická technika. kolo příjmu žádostí Body jednání: A. Výdaje, na které je možné poskytnout dotaci B. Preferenční kritéria A. Výdaje,

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů SVOL, PELHŘIMOV, 16.4.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu rozpočtu

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Logistika zbytkové lesní biomasy

Logistika zbytkové lesní biomasy Logistika zbytkové lesní biomasy Ing. Silvie Petránkov nková Ševčíková Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy 2011 9.11. 10.11.2011 v hotelu Mesit, Horní Bečva - 1 - Co to je logistika

Více

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Objednatel: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Uherské Hradiště Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Pověřený referent

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNOLOGIE VÝSTAVBY, REKONSTRUKCE, OPRAV A ÚDRŽBY DOPRAVNÍCH STAVEB POZEMNÍCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

VLIV DOPRAVY NA PROST

VLIV DOPRAVY NA PROST Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení dopravy automobilová železniční vodní konkrétní dopravní problémy vliv na ŽP po složkách Dělení dopravy nejen v ČR podle druhu přepravy osobní x nákladní,

Více