NÁVRH A VÝPOČET DYNAMICKY NAMÁHANÉHO ŠROUBU KRUHOVÉHO PŘÍRUBOVÉHO SPOJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH A VÝPOČET DYNAMICKY NAMÁHANÉHO ŠROUBU KRUHOVÉHO PŘÍRUBOVÉHO SPOJE"

Transkript

1 VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ NÁVRH A VÝPOČET DYNAMICKY NAMÁHANÉHO ŠROUBU KRUHOVÉHO PŘÍRUBOVÉHO SPOJE Vysokoškolská příručka Květoslav Kaláb Ostrava 018

2 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 OBSAH Zadání 3 1 Návrh polotovaru a materiálu šroubu Návrh rozměrů přírubového šroubového spoje Stanovení tuhostí šroubu a přírub Výpočet tuhosti v tahu šroubu 9 3. Výpočet tuhosti v tlaku přírub 10 4 Výpočet sil působících na šroub Výpočet dynamické tahové síly působící v ose šroubu Výpočet utahovacího momentu Výpočet statické síly působící obvodově na závit šroubu 1 5 Výpočet kritického namáhání šroubu Dynamické namáhání šroubu v tahu Statické namáhání šroubu v krutu 16 6 Stanovení provozní bezpečnosti šroubu Dynamická bezpečnost šroubu Grafické řešení Analytické řešení 3 6. Statická bezpečnost šroubu Výsledná bezpečnost šroubu Analytické řešení Grafické řešení 5 7 Závěr 6 Literatura 6 7

3 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Zadání Klenuté víko a spodek válcové tlakové nádoby akumulátoru vzduchu (vzdušníku) je spojeno těsnícím přírubovým spojem pomocí šroubů (obr. 1). Stabilní tlaková nádoba je připojena na kompresor s pracovním tlakem p [MPa] a technologické zařízení, které tento tlak odebírá cyklicky až k nulové hodnotě. Tvar a rozměry šroubů volte z hlediska jejich funkce a dynamického namáhání (tvarové pevnosti). Počet spojovacích šroubů volte podle velikosti příruby tlakové nádoby dle vlastního uvážení. Uvažujte výrobu ocelových šroubů soustružením a jejich polotovar a materiál vhodně navrhněte. Tlaková nádoba je odlitek z hliníkové slitiny. Zadané veličiny: Výpočtový vnitřní přetlak p [MPa] Vnitřní průměr nádoby V D [mm] Tloušťka stěny nádoby s = [mm] Nejmenší počet cyklů pracovního tlaku N MIN = 10 8 [-] Pracovní teplota vzduchu t = 5 až 40 [ 0 C]. Tloušťky listů přírub nádoby a víka zvolte podle vztahů s 1, 3 5 s[mm], přičemž s1, s Úkol: Navrhněte přírubové šrouby. Ve vhodném měřítku nakreslete spolu diagram předepjatého spoje a zjednodušený Smithův diagram. Určete graficky a početně dynamickou a výslednou bezpečnost přírubového šroubu. Dále nakreslete dílenský výkres navrženého šroubu, popř. použitou a navrženou nestandardní matici či podložku. Obr. 1 Schéma akumulátoru vzduchu (vzdušníku) 3

4 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 POSTUP NÁVRHU A VÝPOČTU DYNAMICKY NAMÁHANÉHO NESTANDARDNÍHO ŠROUBU 1 Návrh polotovaru a materiálu šroubů Jakost oceli šroubů volte s ohledem na polotovar šroubu šestihranná tyč tažená za studena podle ČSN [6]. Návrh musí vycházet ze současného sortimentu hutních polotovarů nabízených na českém trhu. Příslušné webové a katalogové stránky obchodníka s hutními výrobky, např aj., zkopírujte do výpočtové zprávy (obr. ). Volte materiál o vysoké hodnotě meze kluzu R e a meze pevnosti R m > 500 [MPa]. Obr. Výběr popotovaru a materialu šroubu z nabídky fy např. ACSteel a.s. 4

5 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Návrh rozměrů přírubového šroubového spoje Nakreslete v měřítku navržený přírubový spoj podle obr. 3. Na šroubu volte závit s jemnou roztečí P. Závit s jemnou roztečí má větší samosvornost, než závit s hrubou roztečí. Obr. 3 Rozměrový nákres přírubového šroubového spoje 5

6 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Přírubové spojovací šrouby rozmístěte po obvodě rovnoměrně. K dosažení vyšší poddajnosti je hladký dřík šroubu zúžen na průměr d S d. Pod hlavou je opatřen lícovaným osazením délky l H + l P3 [mm], které slouží ke správnému ustavení šroubu v díře o průměru d D [mm] příruby. Pod maticí a hlavou šroubu jsou použity podložky. Pružná podložka ČSN pod maticí slouží k eliminaci poklesu předpětí vlivem otlačení měkkých přírub. Ploché kruhové podložky ČSN EN ISO 789 pod maticí a hlavou šroubu rozkládají tlak pod maticí a hlavou na větší dosedací plochy a snižují tak sedání materiálů poměrně měkkých přírub. Tlaková nádoba je těsněna pomocí nákružku a výkružku s pryžovým kroužkovým těsněním. Při dotažení šroubů příruby dosedají stykem kov na kov. Klenuté víko je středěno vůči spodku nádoby osazením. Předběžný návrh počtu a rozměrů přírubových šroubů Spojovací šrouby přírub akumulátoru vzduchu (obr. 4) jsou zatěžovány: a) stálým krouticím momentem M K od utažení matice klíčem při montáži b) konstantní tahovou předepjatou silou F 0 vzniklou v důsledku utažení matice c) provozní dynamickou silou F P (t) míjivého charakteru od dynamického vnitřního přetlaku p(t) v nádobě akumulátoru vzduchu působící ve směru osy šroubu d) přídavným ohybovým momentem M 0 (t) od excentricky působící provozní síly F P (t). Za provozu účinkem dynamické síly F P (t) od proměnného přetlaku v nádobě působí v ose šroubu tahová dynamická síla F S (t) a příruby jsou stlačovány dynamickou silou F PŘ (t). Počet šroubů i [-] vhodně volte. Je výhodnější volit více šroubů menších, než několik velkých (tuhých) šroubů. Při volbě si rozmístění a rozměry zvolených šroubů nakreslete v měřítku. Detail přírubového spoje okótujte, jak je znázorněno na obr. 3. Rozteč šroubů musí umožnit utahování matic otevřeným klíčem. Je vhodné počítat s určitou rezervou pro případnou úpravu počtu a velikosti šroubů během návrhu spoje. Provozní sílu od přetlaku v nádobě vypočteme pomocí vztahu: D FP pv S pv [N] (1) Za předpokladu rovnoměrného rozložení šroubů po obvodě přírub tlakové nádoby je provozní síla na jeden šroub rovna: F P1 FP 1, [N] () i kde hodnota 1, respektuje nerovnoměrně utažené šrouby momentovým klíčem. Obr. 4 Zatížení přírubového šroubu za provozu 6

7 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Správnost prvotní volby velikosti metrického závitu šroubu Md x P zkontrolujte zjednodušeně na základě pevnostní podmínky namáhání v tahu od jen zatím známé provozní sily F P1 : t Dt F P1 d3 R k e S d 4 F k P1 S 3 [mm] (3) Re kde zanedbaný, zatím neznámý krut, předpětí a přídavný ohyb se respektuje větší velikostí statické bezpečnosti k S = (3 4) [-]. Normalizovaná velikost d 3 zvolené velikosti metrického závitu ČSN [4] navrženého přírubového šroubu musí splňovat podmínku (3). Pro poloměr zaoblení dna metrického závitu platí vztah R z = 0, P [mm]. Profil metrického závitu šroubu zakreslete a okótujte (obr. 5). Pro výšku základního trojúhelníku ISO68 profilu platí vztah H = 0, P [mm]. Parametry metrického závitu šroubu zapište do tab. 1. Obr. 5 Profil metrického závitu šroubu Tab. 1 Parametry metrického závitu šroubu Význam Označení Velikost Rozměr Velký průměr závitu jmenovitá velikost d [mm] Střední průměr závitu d [mm] Malý průměr závitu d 3 [mm] Rozteč P [mm] Stoupání P h [mm] Úhel profilu [ 0 ] Výška základního trojúhelníku ISO profilu závitu H [mm] Výška závitu h 3 [mm] Zaoblení dna závitu R Z [mm] 7

8 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Ostatní rozměry šroubu volte podle nákresu obr. 3. Velikost hlavy šroubu výšku k [mm] a velikost šestihranu (utahovacího klíče) s K [mm] - volte stejné velikosti jako u standardního šroubu velikosti Md. Také matici a její výšku h [mm] volte nejprve standardní. Průměr zúženého hladkého dříku volte d S d 3. Zbytková délka závitu nad maticí a pod podložkami l ZB [mm] má odpovídat 3 až 5 závitům. Velikost zaoblení přechodu zúženého hladkého dříku do vodicího osazení šroubu volte R (d D - d S ) /. Velikost zaoblení výběhu závitu R 3 volte několika násobně větší než R 1,. Jmenovitou velikost průměru díry d D a tím take průměru vodícího osazení šroubu volte podle ČSN EN 073 [5]. Tloušťky podložek volte podle ČSN a ČSN EN ISO 7089 [4]. Rozměry šroubu a jejich zvolené velikosti zapište to tab.. Tab. Ostatní rozměry šroubového spoje Význam Označení Velikost Rozměr Výška hlavy k [mm] Velikost šestihranu hlavy šroubu a matice s K [mm] Výška matice h [mm] Průměr zúženého hladkého dříku d S [mm] Zbytková délka závitu nad maticí a pod podložkami l ZB [mm] Zaoblení přechodu osazení do hlavy šroubu R 1 [mm] Zaoblení přechodu hladkého dříku do osazení R [mm] Zaoblení výběhu závitu šroubu R 3 [mm] Jmenovitá velikost díry a osazení šroubu d D [mm] Tloušťka listu příruby s 1 [mm] Tloušťka listu příruby s [mm] Tloušťka podložky ČSN EN ISO 7089 l P1 [mm] Tloušťka podložky ČSN l P [mm] Tloušťka podložky pod hlavou šroubu l P3 [mm] Velikost zaoblení R 1 pod hlavou šroubu navrhněte s ohledem na velikost otvoru v podložce a sražení hrany díry v přírubě pro šroub (obr. 6). V případě použití nenormalizované podložky pod hlavou šroubu nakreslete její výrobní výkres. Obr. 6 Detail provedení zaoblení šroubu pod hlavou 8

9 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, Stanovení tuhostí šroubu a přírub Tuhost je odpor zatížené součásti proti deformaci. Nejlépe se určuje experimentálně, zejména je-li součást tvarově složitá a složitě namáhána. U šroubu a přírub jednoduchých tvarů se mohou jejich tuhosti stanovit výpočtem [1]. 3.1 Výpočet tuhosti v tahu šroubu Pružně deformovatelná součástka se chová jako pružina. Pro výpočet tuhosti šroubu c S [N mm -1 ], představující soustavu sériově řazených tažných pružin, rozdělte tažně deformovanou část šroubu l S DEF na několik částí stejného průřezu S Si [mm ] a určité délky l Si [mm], přičemž zaoblení zanedbejte (obr. 7). Obr. 7 Rozdělení deformované části šroubu pro výpočet jeho tuhosti v tahu Pro převrácenou hodnotu tuhosti šroubu c S, tj. jeho poddajnost p S, podle [1] platí vztah: p S 1 c S 1 E S i l S Si Si 1 h l H lp3 k 1 lp lp1 lzb l lzb l PŘ H 3 E S d d3 ds dd [mm N -1 ] (4) kde E S [MPa] je modul pružnosti v tahu materiálu šroubu a ostatní veličiny jsou podle tab. 1 a tab.. Tuhost šroubu je pak 1 cs [N mm -1 ] (5) p S 9

10 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, Výpočet tuhosti v tlaku přírub Při výpočtu tuhosti přírub se zanedbávají podložky. Deformovaná část přírub, určující jejich tuhost, je ve tvaru komolého dvojkužele (obr. 8), který je nevhodný pro výpočet tuhosti přírub c PŘ [N mm -1 ] podle definičního vztahu [1]: c PŘ E PŘ PŘ [N mm -1 ] (6) l S PŘ neboť nelze jednoznačně určit deformovaný průřez přírub S PŘ. Proto se komolý dvojkužel redukuje na trubku konstantního průřezu za podmínky, že trubka se deformuje stejně jako komolý dvojkužel [1]. Pro výpočet c PŘ se pak může použít průřez redukované trubky: S PŘ (dred dd ) (7) 4 Z geometrie redukce znázorněné na obr. 8 pro vnější, tzv. redukovaný průměr trubky lze odvodit vztah: lpř dred sk tg (8) kde úhel komolého dvojkužele reálných přírub tlakově odlitých ze slitiny hliníku volte = (35 40) [ 0 ]. Obr. 8 Rozložení tlaku (deformace) přírub a redukce komolého dvojkužele na trubku stejných deformačních vlastností a konstantního průřezu S PŘ Z hlediska dynamického namáhání šroubu je třeba, aby c PŘ c S. Protože, čím větší bude poměr c PŘ / c S, tím menší bude amplituda dynamického namáhání šroubu. V našem případě úkolem návrhu šroubového spoje je splnit podmínku c PŘ 7 [-] c (9) S Neplatí-li podmínka (9), je třeba zvětšit tuhost přírub c PŘ zvětšením s 1,, a/nebo zmenšit tuhost šroubu c S jeho prodloužením, osovým odvrtáním podle [1] nebo volbou většího počtu menších šroubů. 10

11 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, Výpočet sil působících na šroub 4.1 Výpočet dynamické tahové síly působící v ose šroubu Provozní síla F P1 působí ve směru osy šroubu. Zmenšuje tak stlačení přírub a zvětšuje tah ve šroubu dosažené utažením matice při montáži (předpětí). Silové poměry za provozu ve spoji znázorněte pomocí silového diagramu předepjatého spoje (obr. 9). Zároveň znázorněte časové průběhy působících cyklických sil ve spoji (obr. 10). Obr. 9 Diagram předepjatého spoje zatíženého dynamickou míjivou provozní silou Obr. 10 Časové průběhy sil Při návrhu šroubového spoje se obvykle vychází z potřebné velikosti minimální síly v přírubě F PŘ MIN, která musí zajistit správnou funkci spoje. Není-li známa, např. měřením, volí se pomocí součinitele těsnosti spoje podle vztahu: F PŘ MIN F (10) P1 Součinitel těsnosti volte = (0,3 1,3) [-]. U spojů tlakových nádob se doporučuje 1. Složky dynamické tahové síly F S (t) ve šroubu amplitudu F Sa, dolní F Sn, střední F Sm a horní velikost F Sh vypočtěte z následujících vztahů: F c PŘ Sn F0 F F F F PŘ MIN PŘ PŘ MIN P1 c c (11) PŘ S F Sa F S F P1 c S cs c PŘ (1) F Sm Sh F F (13) Sn Sn Sa F F F (14) Sa 11

12 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, Výpočet utahovacího momentu Pro zajištění správné a spolehlivé funkce spoje je důležité zajistit ve spoji stanovené předpětí F 0. K tomu je potřeba určit utahovací moment a utahování přírubových šroubů provádět momentovým klíčem. Potřebný utahovací moment vypočítejte podle vztahu: M F tg U 0 / d DS F0 f (15) kde velikost součinitele smykového tření pod maticí f vhodně zvolte a střední průměr stykové plochy matice a podložky D S určete ze vztahu: s D S K d D (16) Úhel stoupání závitu určete ze vztahu: Ph arctg d (17) a pro třecí redukovaný úhel platí vztah: fz arctg cos (18) Velikost součinitele smykového tření na metrickém závitu f Z zvolte podle tab. 3. Tab. 3 Součinitel smykového tření na závitu f Z [-] Povrch matice Povrch šroubu Součinitel smykového tření na závitu f Z [-] Nemazaném Maz aném olejem neupravený 0,19 0,36 0,16 0,4 neupravený fosfátovaný 0,8 0,40 0,17 0,30 černěný 0,7 0,36 0,5 0,8 zinkovaný 0,13 0, 0,13 0,18 kadmiovaný 0,10 0,18 0,10 0,17 zinkovaný Zinkovaný 0,1 0,43 0,11 0,17 kadmiovaný kadmiovaný 0,15 0,38 0,10 0,17 Zvolenou povrchovou úpravu šroubu a utahovací moment předepište na dílenském výkrese šroubu. 4.3 Výpočet statické síly působící obvodově na závit šroubu Tečná síla F Z vzniklá utažením matice při montáži spoje je konstantní. Předpokládá se, že působí na obvodě středního průměru d závitu. Vypočítejte ji ze vztahu: FZ 0 F tg( ) (19) 1

13 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, Výpočet kritického namáhání šroubu Předepjatý šroub je současně namáhán od časově proměnného tlaku v nádobě dynamickým tahem a od utažení matice konstantním krutem. Z hlediska provozní bezpečnosti navrženého šroubu je dynamické namáhání v tahu rozhodující. Je větší a nebezpečnější, než namáhání v krutu, ohrožuje šroub únavou materiálu a může po určité době zapříčinit nenadálý, nečekaný únavový lom šroubu. 5.1 Dynamické namáhání šroubu v tahu Obecně pro výpočet (kontrolu) dynamické bezpečnosti součásti nás zajímá její namáhání v kritickém místě, kde proměnné napětí dosahuje největší hodnoty a/nebo, kde má kontrolovaná součást nejmenší dynamickou pevnost. V případě šroubu rozhoduje o kritickém místě velikost dynamické pevnosti, kterou nejvíce ovlivňuje velikost vrubového účinku. Na obr. 11 jsou označeny 4 konstrukční vruby navrženého šroubu, jejichž účinek se vyjadřuje součinitelem vrubu σ [-]. Kritickým průřezem šroubu je pak průřez s největší velikostí součinitele vrubu σ. Pro výpočet součinitele vrubu σ [-] použijte Neuberou metodu pomocí fiktivního poloměru vrubu. Obr. 11 Konstrukční vruby na šroubu Průřez 1 1 Zaoblený přechod osazení do hlavy šroubu Podle Neubera platí vztah: R (0) R1F Součinitel koncentrace napětí 1 určete podle grafu na obr. 1 pro r = R 1, D = s K a d = d D. Řešení zakreslete do grafu. R 1F je fiktivní poloměr vrubu, pro který platí vztah: R x x 1F R1 s (1) kde s X [-] je součinitel pevnostní hypotézy, který pro Guestovu hypotézu vypočítáte pomocí Poissonovy konstanty pro ocel v pružném stavu = 0,3 [-] podle vztahu: s x 1 () 13

14 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 a x [mm] je materiálová konstanta, vyjadřující velikost zrna, závislá na mezi kluzu podle grafu na obr. 13. Určení x zakreslete do grafu. Obr. 1 Graf součinitele koncentrace napětí pro osazení a tahové namáhání Obr. 13 Graf závislosti x - Re Průřez Zaoblený přechod zúženého hladkého dříku do osazení šroubu R (3) RF Součinitel koncentrace napětí určete podle grafu na obr. 1, pro r = R, D = d D a d = d S. Řešení opět zakreslete do grafu. Pro fiktivní poloměr vrubu platí vztah: R x x F R s (4) 14

15 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Průřez 3 3 Zaoblené dno zatíženého závitu Md šroubu mimo matici R Z 3 3 (5) RZF Součinitel koncentrace napětí 3 žlábku metrického závitu určete podle grafu na obr. 14. Řešení opět zakreslete do grafu. Pro fiktivní poloměr vrubu platí vztah: R x x ZF RZ s (6) Obr. 14 Graf součinitele koncentrace napětí pro zaoblené dno metrického závitu a tahové namáhání Průřez 4 4 Zaoblené dno zatíženého závitu Md šroubu v místě 1. závitu matice R Z 4 4 (7) RZF Součinitel koncentrace napětí 4 určete podle grafu na obr. 15. Řešení zakreslete do grafu. Obr. 15 Graf součinitele koncentrace napětí pro zaoblené dno metrického závitu v místě 1. závitu matice a tahové namáhání 15

16 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 V kritickém místě šroubu s největší velikostí součinitele vrubu MAX vypočítejte složky napětí dynamického tahu - horní napětí tsh, střední napětí tsm, dolní napětí tsn a napěťovou amplitudu tsa, např. pro průřez 4 4 podle vztahů: F Sh tsh [MPa] d3 (8) F Sm tsm [MPa] d3 (9) Sd tsn 0 [MPa] d3 F (30) F Sa tsa [MPa] d3 (31) 5. Statické namáhání šroubu v krutu Šroub je také namáhán staticky silou F Z působící obvodově na závit při utahování matice během montáže spoje. Konstantní smykové napětí namáhání v krutu se počítá ve stejném místě jako tahové napětí, tedy v kritickém místě (průřezu), např. v předpokládaném průřezu 4 4 podle vztahu: d F M Z K [MPa] W K 3 d3 16 (3) 16

17 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, Stanovení provozní bezpečnosti šroubu 6.1 Dynamická bezpečnost šroubu Grafické řešení Grafické určení dynamické bezpečnosti šroubu je založeno na zjednodušeném Smithově diagramu (ZSD), jehož obrys představuje trvalou mez únavy - dynamickou pevnost šroubu cyklicky namáhaného se střední složkou napětí σ tm. Pro materiály o menší pevnosti R m = ( ) [MPa] má ZSD malou sbíhavost 45 [ 0 ], jehož konstrukce je patrná z obr. 16. Konstrukce ZSD s velkou sbíhavostí, typické pro materiály s vysokou pevností R m > 550 [MPa], je patrná z obr. 17. Obr. 16. Konstrukce zjednodušeného Smithova diagramu s malou sbíhavostí materiálu a kritického místa součásti Obr. 17. Konstrukce zjednodušeného Smithova diagramu s velkou sbíhavostí 17

18 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Nejprve sestrojte zjednodušený Smithův diagram materiálu šroubu (hladké součásti bez vrubu). Diagram je určen mezí únavy materiálu šroubu C [MPa] a součinitelem sbíhavosti [-], který určuje směr přímky dynamické pevnosti. Oba parametry jsou závislé na pevnosti materiálu R m a způsobu zatěžování. Určují se experimentálně. Pro souměrně střídavý tah tlak C a lze určit zjednodušeně výpočtem z empirických korelací s mezí statické pevnosti oceli R m = ( ) [MPa]: C 0,41 R m [MPa] (33) 0,0 R 4 m 10 [-] (34) K sestrojení úsečky dynamické pevnosti pak můžete použít úhel, nebo mez únavy pro míjivý cyklus hc [MPa], jak je znázorněno na obr. 16 a 17. Na obr. 18 jsou znázorněny meze únavy materiálu C a hc. Obr. 18 Wöhlerovy křivky dvou v praxi nejdůležitějších cyklů namáhání - souměrně střídavý (R= -1) a míjivý cyklus (R=0) a odpovídající meze únavy materiálu pro pravděpodobnost P = 50 [%] Pomocí součinitele sbíhavosti [-] určete hodnoty [-] a hc [MPa]: tg 1 (35) Ze zjednodušeného Haighova diagramu materiálu šrafovaného trojúhelníku na obr. 19 je odvozen vztah pro hc : tg hc hc C C hc hc C hc [MPa] (36) 1 18

19 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Obr. 19 Zjednodušený Haighův diagram Nyní dále sestrojte ZSD kritického místa šroubu. Diagram je určen mezí únavy kritického místa šroubu s vrubem x C [MPa] a součinitelem sbíhavosti kritického místa x [-]. Oba parametry jsou závislé na R m, způsobu zatěžování, účinku vrubu, jakosti povrchu a velikosti kritického místa šroubu. Součinitel sbíhavosti kritického místa šroubu s vrubem vypočítejte ze vztahu: MAX P [-] (37) a úhel potřebný k sestrojení ZSD vztaženého na kontrolovaný kritický průřez šroubu: tg 1 (38) Mez únavy kritického místa šroubu C určete opět výpočtem podle vztahu: P C C [MPa] MAX (39) kde P [-] je součinitel vyjadřující vliv jakosti a stavu povrchu součásti na skutečnou mez únavy, protože únavové lomy jsou obvykle iniciovány v povrchové vrstvě. Uplatňují se zde tvar a povaha mikro nerovností, koroze, trhlinky, vrypy aj. Největší vliv má koroze a mechanické obrábění frézováním a soustružením, protože vedou k největšímu narušení povrchové vrstvy. Velikost P podle technologie výroby šroubu určete pomocí grafu na obr

20 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Obr. 0 Graf součinitele jakosti povrchu Další součinitel [-] vyjadřuje vliv velikosti součásti na únavovou pevnost. Respektuje fakt, že zvětšováním součásti z téhož materiálu při stejném namáhání se mez únavy snižuje. Ve větším objemu je vyšší pravděpodobnost výskytu poruch struktury. Velikost určete opět pomocí grafu na obr. 1. Obr. 1 Graf součinitele velikosti 0

21 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Grafické řešení dynamické bezpečnosti šroubu spoje zatíženého provozní míjivou dynamickou silou je znázorněno na obr.. Nejprve v levé části výkresu zkonstruujte diagram předepjatého spoje v souřadnicích -. Vhodně zvolte měřítka. Příslušné poměrné deformace určete ze vztahů: F0 ls cs S (40) l 1 S DEF h l1 l lp1 lp lp3 k 3 l F c 0 PŘ PŘ (41) PŘ l l PŘ DEF 1 l Znázorněné jmenovité cyklické provozní namáhání kritického místa šroubu přeneste z diagramu předepjatého spoje do sestrojeného zjednodušeného Smithova diagramu, kde je vyjádřeno úsečkou PQ s maximální hodnotou v bodě P. Do diagramu dále zakreslete časový průběh provozního namáhání šroubu v kritickém místě ts (t) a okótujte složky cyklu provozního namáhání šroubu. Bude-li rostoucím tlakem v nádobě provozní namáhání šroubu narůstat, dosáhne mezního stavu v bodě M, kdy nastává únavový lom. Pro zatěžující funkci h = f( m ), podle které narůstá provozní namáhání, je charakteristické, že jak horní napětí h, tak střední napětí m rostou úměrně s jedním parametrem - časem. Jejich poměr se pak nemění h / m = konst. a zatěžující funkce ve ZSD je pak přímka. Pro šroub bez předpětí přímka prochází počátkem 0, jak ukazuje pro míjivý cyklus přímka f Z. Pro šroub s předpětím, který je zatěžován posunutým míjivým cyklem, je přímka o předpětí 0 posunuta do bodu 0 /, viz přímka f ZS, a současně rovnoběžná se zatěžující funkcí míjivého cyklu f Z. Bod 0 / určený předpětím 0 vyjadřuje stav statického namáhání šroubu od montážního předpětí, přičemž platí 0 = tsn. Bodem provozního namáhání P veďte zatěžující funkci šroubu f ZS. Průsečík přímky f ZS se ZSD kritického místa vrubovaného šroubu určuje mezní stav (únavovou pevnost šroubu) M. Úsečka MR reprezentuje mezní cyklické namáhání šroubu, jehož časový průběh M X (t) do diagramu opět zakreslete a okótujte. Z diagramu odečtěte hodnoty mezního namáhání, tj. horního napětí H X a amplitudy A X a odpovídající hodnoty provozního jmenovitého namáhání šroubu tsh a tsa. Porovnáním mezních a provozních hodnot napětí kritického namáhání šroubu určete dynamické bezpečnosti vůči hornímu meznímu napětí a mezní amplitudě: k X H h [-] (4) tsh k X A a [-] tsa (43) 1

22 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Obr. Grafické řešení dynamické bezpečnosti šroubu spoje zatíženého provozní míjivou silou pomocí zjednodušeného Smithova diagramu (ZSD)

23 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Pro úplnost je grafické řešení dynamické bezpečnosti šroubu také znázorněno ve zjednodušeném Haighově diagramu na obr. 3. Je zde také zakreslena vlastnost součinitele sbíhavosti. Obr. 3 Grafické řešení dynamické bezpečnosti šroubu spoje zatíženého provozní míjivou silou pomocí zjednodušeného Haighova diagramu 3

24 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, Analytické řešení Dynamické bezpečnosti šroubu spoje zatíženého provozní míjivou silou vůči mezní amplitudě σ A a meznímu hornímu napětí σ H určete také analyticky. Jejich hodnoty vypočítejte ze vztahů plynoucí z vlastnosti součinitele sbíhavosti znázorněné na ZSD obr. 4. V bodě 0 / je sestrojen nový pravoúhlý souřadný systém a na jeho vertikální osu jsou přeneseny body M M / a P P /. Obr. 4 Grafické odvození dynamické bezpečnosti šroubu spoje zatíženého provozní míjivou silou k / / / A 0 M 0 M C tsn C tsn a [-] / / / (44) a tsm tsn tsa (1 ) tsa 0 P 0 P k C 1 tsn H 1 C (1 ) tsn h [-] tsh tsh (1 ) tsh (45) S ohledem na nepředvídaný, náhlý charakter únavového lomu a poněkud menší přesnost dynamického výpočtu požaduje se obvykle větší velikost dynamické bezpečnosti. Doporučuje se volit k = 1,7 až,5 [-]. 4

25 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, Statická bezpečnost šroubu Statickou bezpečnost šroubu vypočítejte pomocí vztahu: 1 R e Kt k [-] 1 (46) Při statickém namáhání a běžných provozních teplotách houževnatého šroubu se vliv vrubu (koncentraci napětí) neuvažuje. Dochází totiž k vyrovnání lokální špičky napětí v kořeni vrubu místní plastickou deformací, tedy = 1. Ve srovnání s dynamickou bezpečností pro statickou bezpečnost se obvykle požaduje menší hodnota k = (1,5,0). Statický výpočet je přesnější a statický lom je doprovázen plastickou deformací, a proto není tak náhlý jako únavový (křehký) lom, a lze mu předejít. 6.3 Výsledná bezpečnost šroubu Analytické řešení Pro kombinované namáhání dynamickým tahem a statickým krutem je možno přibližně použít quasi-statickou analogii k pevnostním hypotézám. Podle Guestovy pevnostní hypotézy platí rovnice: red t 4 (47) S využitím známých dílčích bezpečností k a k úpravou rovnice (47) se dostane vztah pro výslednou bezpečnost k V [-] navrženého šroubu: red t 4 1 / R e R red e R t e 4 Kt 1 k V 1 k 1 k (48) k V k k k k (49) Do vztahu (47) se dosazuje za k rozhodující dynamická bezpečnost, tedy k = k MIN. Optimálně navržený šroub má mít výslednou bezpečnost k V = (1,1 1,7) [-]. Obecně bezpečnost může být tím menší, čím větší je přesnost výpočtu, veličin zatížení, charakteristik mechanických vlastností materiálu namáhané součásti, její výroby, homogenity materiálu a důsledek poruchy spoje je méně významný. 5

26 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, Grafické řešení Grafické určení výsledné bezpečnosti šroubu vychází z rovnice (48), která z hlediska analytické geometrie představuje rovnici kružnice s poloměrem rovným převrácené hodnotě výsledné bezpečnosti k V (obr. 5). Jednotková kružnice zakreslená taktéž v obr. 5 representuje mezní namáhání šroubu. Výsledná bezpečnost šroubu k V se pak může určit jako poměr dvou úseček: 0M k V [-] (50) 0P Obr. 5 Grafické řešení výsledné bezpečnosti šroubu Grafické řešení výsledné bezpečnosti šroubu nakreslete na výkres. 7 Závěr V závěru výpočtové zprávy uveďte, jaké problémy jste při vypracování programu museli řešit, které změny či úpravy šroubu, matice, popř. podložky, jste museli provést, aby jste dosáhli správného návrhu šroubového přírubového spoje. 6

27 Doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.: Návrh a výpočet dynamicky namáhaného šroubu přírubového spoje, 018 Literatura: [1] Kaláb K.: Části a mechanismy strojů. Interaktivní multimediální PDF Teorie + projekty, 015. Dostupné na E - learning systém FS: [] Němček M.: Řešené příklady z částí a mechanismů strojů. Spoje. Skriptum VŠB-TU Ostrava, druhé vydání, 008, ISBN [3] Bolek A., Kochman J. a kol.: Části strojů. Technický průvodce 1. svazek a. svazek. SNTL, Praha [4] Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky. Albra, Úvaly, 006, ISBN [5] ČSN EN 073 Díry pro šrouby. ČNI, Praha, [6] ČSN Tyče šestihranné tažené za stdena. Rozměry. Praha,

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ NÁVRH A VÝPOČET DYNAMICKY NAMÁHANÉHO ŠROUBU PŘÍRUBOVÉHO SPOJE Vysokoškolská příručka Květoslav Kaláb Ostrava 013 OBSAH

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pevnostní výpočet šroubů

Více

Kapitola vstupních parametrů

Kapitola vstupních parametrů Předepjatý šroubový spoj i ii? 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Výpočet bez chyb. Informace o projektu Zatížení spoje, základní parametry výpočtu. Jednotky výpočtu Režim zatížení, typ spoje Provedení šroubového

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1 Podklady k přednáškám část A4 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky

Více

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I Zkouška úrovně Alfa (pro zájemce o magisterské studium) Zkouška sestává ze vstupního testu (10 otázek, výběr správné odpovědi ze čtyř možností, rozsah dle sloupečku Požadavky)

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, BUM - 7 Únava materiálu Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, Úkoly k řešení 1. Vysvětlete stručně co je únava materiálu.

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I Zkouška úrovně Alfa (pro zájemce o magisterské studium) Zkouška sestává ze o vstupního testu (10 otázek, výběr správné odpovědi ze čtyř možností, rozsah dle sloupečku Požadavky)

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I

NAUKA O MATERIÁLU I. Zkoušky mechanické. Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 04: Zkoušení materiálových vlastností I Zkoušky mechanické Autor přednášky: Ing. Daniela ODEHNALOVÁ Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu ZKOUŠENÍ mechanických vlastností

Více

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561

Šroubové spoje. Průměr šroubu d (mm) 12 16 20 24 27 30 Plocha jádra šroubu A S (mm 2 ) 84,3 157 245 353 459 561 Šroubové spoje Šrouby pro ocelové konstrukce s šestihrannou hlavou, vyráběné tvarováním za tepla nebo také za studena, se podle přesnosti rozměrů a drsnosti povrchu dělí na hrubé (průměr otvoru pro šroub

Více

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty

Příloha č. 1. Pevnostní výpočty Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této

Více

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení

Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče. Vliv páčení Šroubové spoje Šroubované spoje namáhané smykem Šroubované spoje namáhané tahem Třecí spoje (spoje s VP šrouby) Vůle a rozteče Vliv páčení 1 Kategorie šroubových spojů Spoje namáhané smykem A: spoje namáhané

Více

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01 Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341

Více

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

BO02 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ BO0 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ PODKLADY DO CVIČENÍ Obsah NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ... KONVENCE ZNAČENÍ OS PRUTŮ... 3 KONSTRUKČNÍ OCEL... 3 DÍLČÍ SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLU... 3 KATEGORIE

Více

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov 3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je

Více

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka

NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ. Vysokoškolská příručka VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ, KATEDRA ČÁSTÍ A MECHANISMŮ STROJŮ NÁVRH ČELNÍHO SOUKOLÍ SE ŠIKMÝMI ZUBY Vysokoškolská příručka Květoslav Kaláb Ostrava 2010 1 OBSAH Zadání 3 1 Návrh ozubeného

Více

kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí

kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí KOLÍKOVÉ SPOJE KOLÍKOVÉ SPOJE Spoje pevné - nepohyblivé (výjimku může tvořit spoj kolíkem s konci pro roznýtování). Lze je považovat za rozebíratelné, i když častější montáž a demontáž snižuje jejich spolehlivost.

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 1 Čepy,

Více

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí Marek Šorf Seminář Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí 27. září 2017 ČVUT Praha 1 Obsah 1. část Ing. Marek Šorf Rozdíl oproti navrhování konstrukcí

Více

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů N pružin i?..7 Vhodnost pro dynamické excelentní 6 [ F].. Dodávané průměry drátu,5 -,25 [in].3 - při pracovní teplotě E 2 [ksi].5 - při pracovní teplotě G 75 [ksi].7 Hustota ρ 4 [lb/ft^3]. Mez pevnosti

Více

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.

Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak. 00001 Definujte mechanické napětí a uved te jednotky. 00002 Definujte normálové napětí a uved te jednotky. 00003 Definujte tečné (tangenciální, smykové) napětí a uved te jednotky. 00004 Definujte absolutní

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2 Číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.36/ 02.0066 Autor Pavel Florík Předmět Mechanika Téma Složená namáhání normálová : Tah (tlak) a ohyb 2 Metodický pokyn výkladový text s ukázkami Namáhání v tahu a ohybu Příklad

Více

Vliv mazání na těsnost přírubových spojů potřeba verifikace součinitelů tření jednotlivých maziv

Vliv mazání na těsnost přírubových spojů potřeba verifikace součinitelů tření jednotlivých maziv Pokorný spol. s r.o. Brno, Skupina Flange management, Ing. Martin Tesař, Ing.Libor Mareš Vliv mazání na těsnost přírubových spojů potřeba verifikace součinitelů tření jednotlivých maziv Hlavním kritériem

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky Nauka o materiálu Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky Způsoby stanovení napjatosti a deformace Využívají se tři přístupy: 1. Analytický - jen jednoduché geometrie těles - vždy za jistých zjednodušujících

Více

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky.

Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. 1 ŠROUBOVÉ SPOJE Rozebíratelné spojení dvou nebo více spojovaných částí pomocí spojovacích prvků (součástí) šroubu, matice, případně podloţky. Podstatou funkce šroubového spoje je silový styk mezi spojovanými

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 11

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 11 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přednáška 11 Mechanické pružiny http://www.victorpest.com/ I am never content until I have constructed a

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 2013 Aktualizováno: 2015 Použitá

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky

Více

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport. R. Mendřický, M. Lachman Elektrické pohony a servomechanismy 31.10.2014 Obsah prezentace

Více

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

SPOJE STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR SPOJE STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ZÁKLADNÍ POZNATKY Spoje jejich základní funkcí je umožnit spojení částí výrobků a to často v kombinaci s pohyblivostí. Spoje mohou být pohyblivé a nepohyblivé.

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku 1. Úlohy a cíle teorie plasticity chopnost tuhých těles deformovat se působením vnějších sil a po odnětí těchto sil nabývat původního tvaru a rozměrů se nazývá pružnost. 1.1 Plasticita, pracovní diagram

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 KOLÍKY

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

Pružné spoje 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Pružné spoje 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ohybem

Více

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Pružnost a pevnost v energetice (Návo do cvičení) Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti) Autor: Jaroslav Rojíček Verze:

Více

PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH

PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., ING-PAED IGIP Ing. Milan Sivera Ing. Richard Klučka Ing. Josef Sedlák

Více

Organizace a osnova konzultace I,II

Organizace a osnova konzultace I,II Organizace a osnova konzultace I,II 1. Úvodní seznámení s předmětem MKP (ČSM) a organizací jeho studia 2. Úvod do učební látky Spoje a spojovací části 3. Učební látka Spoje a spojovací části je uvedena

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ STUDIJNÍ PODPORY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ -GEOTECHNIKA A PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA I

PRUŽNOST A PLASTICITA I Otázky k procvičování PRUŽNOST A PLASTICITA I 1. Kdy je materiál homogenní? 2. Kdy je materiál izotropní? 3. Za jakých podmínek můžeme použít princip superpozice účinků? 4. Vysvětlete princip superpozice

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Příloha č.1.: Výpočtová zpráva - převodovka I Návrh čelních ozubených kol Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN 01 4686 ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů. M. Lachman, R. Mendřický - Elektrické pohony a servomechanismy 13.4.2015 Požadavky na pohon Dostatečný moment v celém rozsahu rychlostí

Více

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti 1. Podmínka max τ a MOS v Mohrově rovině a) Plasticity ϭ K = ϭ 1 + ϭ 3 b) Křehké pevnosti (ϭ 1 κ R * ϭ 3 ) = ϭ Rt Ϭ red = max (ϭ 1, ϭ 1 - κ R * ϭ 3 ) MOS : max (ϭ 1, ϭ 1 - κ R * ϭ 3 ) = ϭ Rt a) Plasticita

Více

VY_32_INOVACE_C 07 13

VY_32_INOVACE_C 07 13 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Zkoušky oceli. Obsah přednášky. Koutové svary. Značení oceli. Opakování. Tahová zkouška Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Prof. Ing. rantišek Wald, CSc., místnost B 632

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika

KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST 2009 Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, 340 22 Nýrsko Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje pevnostní kontrolu rámu lisu CKW 630 provedenou analytickou

Více

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy) Únava 1. Úvod Mezním stavem únava je definován stav, kdy v důsledku působení časově proměnných zatížení dojde k poruše funkční způsobilosti konstrukce či jejího elementu. Charakteristické pro tento proces

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl)

Stroje - nástroje. nástroje - ohýbadla. stroje - lisy. (hydraulický lis pro automobilový průmysl) Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: 2015-2016 SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE 1.A. VALIVÁ LOŽISKA a) dělení ložisek b) skladba ložisek c) definice základních pojmů d) výpočet ložisek d) volba ložisek 1.B. POHYBLIVÉ ČÁSTI PÍSTOVÉHO STROJE a) schéma pohyblivých částí klikového mechanismu

Více

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Stručný obsah Předmluva xvii Část 1 Základy konstruování 2 1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí 119 5 Analýza deformací 185 Část 2 Porušování

Více

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. 5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

1.2. Spojovací šrouby

1.2. Spojovací šrouby zapis_sroubove_spoje_-_srouby 08/2012 STR Ab 1 z 5 1.2. Spojovací šrouby Šroub = hlava + dřík se závitem Podle použití se šrouby rozdělují na: šrouby do kovu válcový dřík, malé stoupání šrouby do dřeva

Více

Zkoušky vlastností technických materiálů

Zkoušky vlastností technických materiálů Zkoušky vlastností technických materiálů Stálé zvyšování výkonu strojů a snižování jejich hmotnosti klade vysoké požadavky na jakost hutního materiálu. Se zvyšováním nároků na materiál je nerozlučně spjato

Více

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ je takové při kterém se nepřesáhne teplota Tváření plošné při kterém výlisek nemění svoji tloušťku Tváření objemové při kterém objem ( jaký tam vložíme ) polotovaru zůstane

Více

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018

DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ SVOČ FST_2018 DIMENZOVÁNÍ PODVOZKU ŽELEZNIČNÍHO VOZU PRO VYSOKÉ KOLOVÉ ZATÍŽENÍ ABSTRAKT SVOČ FST_2018 Lukáš Kožíšek, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Tato práce řeší navrhování

Více

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut

Více

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Silové poměry na šroubu,

Více

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres

Kreslení strojních součástí. 1. Čepy. Rozdělení čepů: a) normalizované kreslení dle norem b) nenormalizované nutno nakreslit výrobní výkres Kreslení strojních součástí Obsah: 1) Čepy 2) Kolíky 3) Závlačky 4) Pojistné kroužky 5) Šrouby, matice, podložky 6) Šroubové spoje 7) Hřídele a jejich základní plochy 8) Klíny, pera, drážkování 9) Ložiska

Více

Téma 2 Napětí a přetvoření

Téma 2 Napětí a přetvoření Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Téma 2 Napětí a přetvoření Deformace a posun v tělese Fzikální vztah mezi napětími a deformacemi, Hookeův zákon, fzikální konstant a pracovní diagram

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III

ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Plán přednášek a cvičení a zadání úkolů z předmětu ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ III Rozsah... 1+3, klasifikovaný zápočet; Ročník... 1. ročník prezenčního magisterského studia Školní rok... 2015/2016 zimní

Více

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek Teorie tkaní Modely vazného bodu M. Bílek 2016 Základní strukturální jednotkou tkaniny je vazný bod, tj. oblast v okolí jednoho zakřížení osnovní a útkové nitě. Proces tkaní tedy spočívá v tvorbě vazných

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Sylabus cvičení do předmětu: Technická grafika PhDr. MILAN KLEMENT, Ph.D. OLOMOUC 2005 PhDr. Milan Klement, Ph.D. Technická

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.9 Plasticita a creep Vliv teploty na chování materiálu 1. Teplotní roztažnost L = L α T ( x) dl 2. Závislost modulu pružnosti na teplotě: Modul pružnosti při

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů Dr. Ing. Roman Růžek Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha 9 Letňany ruzek@vzlu.cz Základní rozdělení zkoušek pro ověření

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1

Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření. Metody charakterizace nanomateriálů 1 Mechanické vlastnosti technických materiálů a jejich měření Metody charakterizace nanomateriálů 1 Základní rozdělení vlastností ZMV Přednáška č. 1 Nejobvyklejší dělení vlastností materiálů v technické

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více