FIRMA: REKOD. GSM: GSM: Tel: ICQ: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice Praha 4,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00"

Transkript

1 FIRMA: REKOD Ivan Křivánek Ing. Petr Křivánek GSM: GSM: Tel: ICQ: JIŢNÍ MORAVA: STŘEDNÍ ČECHY: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice Praha 4,

2 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, ICQ: , GSM: ZNALECKÉ POSUDKY PRODEJ NEMOVITOSTÍ VYPRACOVÁNÍ SMLUV ZNALECKÉ A REALITNÍ PORADENSTVÍ Prodáváte nebo kupujete byt, rodinný domek, pozemek či jinou nemovitost? Potřebujete vyřídit dědictví, přepis, darování? Máte jiné dotazy ohledně nemovitostí? Ano? pak neváhejte a obraťte se na firmu: Naše realitní a znalecká kancelář vám nabízí: Zpracování všech druhů znaleckých posudků (včetně odhadů pro Českou Spořitelnu) Vyhotovení prodejních, darovacích, směnných a jiných smluv vč. věcných břemen Zprostředkování prodeje nemovitostí Kontaktujte nás a my vám rádi pomůţeme. Na spolupráci se těší Ing. Petr Křivánek - Jednatel společnosti

3 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, ICQ: , GSM: ZNALECKÉ POSUDKY PRODEJ NEMOVITOSTÍ VYPRACOVÁNÍ SMLUV ZNALECKÉ A REALITNÍ PORADENSTVÍ Realitní a znalecká kancelář REKOD nabízí: Z P R A C O V Á N Í Z N A L E C K Ý C H P O S U D K Ů N A O C E N Ě N Í V Š E C H D R U H Ů N E M O V I T O S T Í! Základní poskytované sluţby: * Oceňování nemovitostí podle cenového předpisu, t.j. stanovení vyhláškové ceny dle aktuálně platných oceňovacích předpisů k určenému datu ocenění: budov a hal rodinných domků bytů a nebytových prostor rekreačních staveb (chalupy, chaty, zahradní chaty apod.) vedlejších staveb venkovních úprav garáţí studní inţenýrských a speciálních staveb staveb nedokončených pozemků vodních ploch trvalých porostů (ovocné dřeviny, vinice, chmelnice, okrasné porosty) Oceňování nemovitostí podle oceňovacího předpisu se provádí například při zjištění ceny pro účely darování nemovitosti, pro účely vypořádání SJM, při dělení a vypořádání spoluvlastnictví, pro účely výpočtu daně z převodu nemovitosti, restituce atd.

4 * Oceňování nemovitostí pro účely České Spořitelny pouţívané například při zjištění ceny pro účely poskytnutí půjček, hypotečních úvěrů.. * Stanovení ceny obvyklé (neboli ceny trţní/obecné), pouţívané například při zjištění ceny pro účely výpočtu daně dědické, zjištění ceny nemovitostí určených k zástavě bankám či jiným subjektům atd. * Ocenění věcných břemen * Zaměření budov provedení zaměření a pasportizace stávajících budov, pořízení fotodokumentace atd. * Zajištění právních sluţeb jakými jsou například: sepsání smlouvy kupní sepsání smlouvy darovací sepsání smlouvy o věcném břemeni sepsání smlouvy nájemní sepsání návrhu zahájení řízení na Katastru nemovitostí (vklad vlastnického práva) a další prohlášení vlastníka Znalecké posudky jsou vypracovány pomocí programu pro oceňování nemovitostí OCEN. Ocenění pro účely České Spořitelny (ČS) jsou vypracovány pomocí programu NemExpres CS.

5 Podklady pro ocenění * Nemovitosti nekomerční (bez komerčního vyuţití), t.j. například rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty a chalupy, garáţe, vedlejší stavby, studny,inţenýrské stavby liniové, pozemky včetně zemědělsky uţívaných, trvalé porosty: podklady nutné: výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 1 roku) geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud jiţ nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy) nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, draţební protokol atd.) podklady další (pokud jsou k dispozici): projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.) územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby stavební povolení a kolaudační rozhodnutí radonový průzkum místa stavby smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.) dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek určený k zastavění, event. o jako část pozemku se jedná další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod. * Nemovitosti komerční (s komerčním vyuţitím), t.j. například rodinné domy s provozní částí - např. kancelář, dílna, ordinace, atd., bytové domy, administrativní budovy, provozní nebo výrobní objekty, penziony, hotely, sklady, atd.) a komerčně vyuţívané pozemky : podklady nutné: výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců)

6 kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 1 roku) geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud jiţ nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy) nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, draţební protokol atd.) nájemní smlouvy k celé, nebo části nemovitosti (například i za umístění telekomunikačních stoţárů, reklamy apod.), smlouvy o budoucích nájemních smlouvách atd. údaje o pojistném (pojistná smlouva) doklad o výši daně z nemovitosti doklady/přehled nákladů za běţnou údrţbu (úklid, drobné opravy, plyn, elektřina, telefonní poplatky atd.) podklady další (pokud jsou k dispozici): projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.) územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby stavební povolení a kolaudační rozhodnutí radonový průzkum místa stavby smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.) dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek určený k zastavění, event. o jako část pozemku se jedná odpisový plán přehled všech stavebních úprav a změn nemovitosti s uvedením data provedení - modernizace, rekonstrukce, přístavby, nástavby, vestavby atd. další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod. * Bytové jednotky a nebytové prostory, dle zákona č.72/1994 Sb., včetně pozemků: podklady nutné: výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) na bytovou jednotku, společné části domu, event. nebytové prostory!!! a pozemky kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 1 roku)

7 geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud jiţ nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy) nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu bytu z druţstevního vlastnictví, doklady z dědického řízení, draţební protokol atd.), vše včetně příloh doklad o stáří budovy (kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad, event. ústní informace) podklady další (pokud jsou k dispozici): projektová dokumentace (včetně případných přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí apod.) územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby stavební povolení a kolaudační rozhodnutí informace o provedených stavebních úpravách, modernizacích nebo rekonstrukcích bytové jednotky i celé budovy (výtah, střecha, výměna oken, stoupaček, zateplení fasády apod.) dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.) prohlášení vlastníka dle 5 zákona č. 72/1994 Sb., včetně příloh další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod. * Stavební pozemky zastavěné nebo určené k zástavbě: podklady nutné: výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 1 roku) geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud jiţ nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy) nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, draţební protokol atd.), vše včetně příloh územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby stavební povolení radonový průzkum

8 podklady další (pokud jsou k dispozici): projektová dokumentace budoucí stavby) dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.) informace o stávajících inţenýrských sítích na pozemku nebo jeho okolí při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje nejprve zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek stavební nebo určený k zastavění, event. o jakou část pozemku se jedná!!! další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod. * Zemědělské pozemky (i v nájmu organizace) : podklady nutné: výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) včetně údajů o BPEJ kopie katastrální mapy, nebo snímek z pozemkové mapy (ne starší 1 roku) geometrický plán pro zaměření/oddělení pozemků (pokud jiţ nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy) nabývací tituly (kupní smlouva, darovací smlouva, doklady z dědického řízení, draţební protokol atd.), vše včetně příloh srovnávací sestavení pro pozemky ve zjednodušené evidenci - Pozemkový katastr při ocenění nestavebních pozemků se doporučuje nejprve zjistit (Stavební úřad, Územní plán), zda se nejedná o pozemek stavební nebo určený k zastavění, event. o jakou část pozemku se jedná!!! podklady další (pokud jsou k dispozici): dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění smlouvy omezující vlastnické právo (věcná břemena, zástavy aj.) informace o stávajících inţenýrských sítích na pozemku nebo jeho okolí (stoţáry apod.), balvanitosti, atd. nájemní smlouvy k uţívání pozemku další podklady a dokumentace včetně ústních informací, fotodokumentace apod.

9 Vzdělání, praxe a oprávnění k činnosti Ing. Petr Křivánek Vysoké učení technické v Brně, materiálové inţenýrství, , zakončeno státní zkouškou Kurz oceňování nemovitostí při VŠE Praha , zakončeno ústní zkouškou Seminář právní předpisy ve výstavbě (1 akreditační bod) Ţivnostenský list inţenýrská činnost ve výstavbě (2000) Koncesovaná ţivnost oceňování majetku pro věci nemovité (2006) Smluvní znalec České Spořitelny (2008) Soudní znalec v oboru ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí jmenovaný Krajským soudem v Brně dne , pod poř.č (2009) Certifikovaný odhadce pro oceňování nemovitostí, reg.c. 89/2010 (2009) Ivan Křivánek Střední průmyslová škola stavební v Jihlavě, , zakončeno maturitní zkouškou Soudní znalec v oboru ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specializací pro odhady nemovitostí jmenovaný Krajským soudem v Brně den , čj. 1627/81 (1981) Odměna za vypracování posudku * Vyúčtování znaleckého posudku vypracovaného na základě vyţádání soudu je upraveno zákonem č.36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, 17, 18 a 19 Odměňování a náhrada nákladů. Odměna se stanoví hodinovou sazbou (běţná odměna akceptovaná soudem 300 Kč/hodinu) podle stupně odbornosti potřebného k provedení úkonu a podle mnoţství účelně vynaloţené práce. Znalec má právo na úhradu nákladů, které účelně vynaloţil v souvislosti se znaleckým posudkem. * Odměna znalce za vypracování znaleckých posudků pro občany a organizace je účtováno dle cen smluvních se započtením úhrady nákladů (dopravné, kopírovací práce, poštovné apod.).

10 Odměna se stanoví smluvní cenou. Základem pro stanovení dohodnuté odměny je ve většině případů zjištěná cena jednotlivých staveb před odpočtem opotřebení, odměna je poté vypočtena promilem z uvedené ceny podle pomocné tabulky pouţívané znalcem. Smluvní cena můţe být rovněţ vypočtena na základě dohodnuté hodinové sazby (například ocenění pozemků, věcných břemen atd.), nebo můţe být dohodnuta pevná cena za konkrétní posudek. Příklad výpočtu odměny: Ocenění rodinného domu - zjištěná cena RD bez opotřebení 1 mil.kč x odměna dle pomocné tabulky v promile... 1, ,- x 0,00195 = 1.950,- Kč + vyúčtování úhrady nákladů N E B O ( r a d ě j i ) D O H O D O U!!! Vyúčtování kaţdé zakázky je závislé na sloţitosti zhotovení posudku, na rozsahu předaných podkladů (například je-li k oceňované nemovitosti k dispozici projektová dokumentace apod.) a termínu vyhotovení znaleckého posudku. Například při zpracování aktualizace vlastního posudku můţe být uplatněna sleva do 30%, při poskytnutí projektové dokumentace odpovídající skutečnosti objednatelem posudku sleva do 20%, při poţadavku na vypracování posudku do 24 hodin příplatek cca. 50%, atd. Objednávka znaleckého posudku Pokud máte zájem o vypracování znaleckého posudku, nebo jinou sluţbu z výše uvedeného seznamu, zašlete mi, prosím, písemnou objednávku na ovou adresu: nebo zavolejte na pevnou linku číslo: či na mobilní telefon číslo: (nejlépe mezi 9:00-16:00 hod) nebo (kdykoliv)

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Převody a oceňování nemovitostí (1)

Převody a oceňování nemovitostí (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více

TRANSAKČNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEVODEM NEMOVITOSTÍ 2013

TRANSAKČNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEVODEM NEMOVITOSTÍ 2013 TRANSAKČNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEVODEM NEMOVITOSTÍ 2013 Autorka: Ing. Lenka Buřičová, absolventka VŠB-TU Ostrava S převodem nemovitosti jsou vždy spojeny určité náklady, které nese strana prodávající nebo

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Typové bytové jednotky obsazené nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a regulovaným nájemným v budově č.p. 1508, 1509, 1510,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Oceňování majetku Srovnání tržního ocenění a ocenění dle předpisu Bakalářská práce Autor: Lucie Havlíčková Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 stanovení ceny obvyklé (tržní) nemovitostí bytové jednotky č.2966/19 v budově č.p.2966, 2967 na p.č.st.4687, p.č.st.4688 (jiného vlastníka), vše včetně příslušenství, v k.ú.

Více

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže, s průjezdem v současném stavu usnesení exekutora Předmět

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více