Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009"

Transkript

1 Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA REVIDOVANÁ

2 OBSAH Slovníček pojmů 3 1. Cíle a metodologie projektu Shrnutí hlavních závěrů včetně SWOT analýz Celkové hodnocení Informační zdroje Hodnocení pracovišť SFŽP Hodnocení jednotlivých fází procesu Hodnocení aplikace BENE FILL Návrhy a doporučení Návrhy a doporučení obecné Návrhy a doporučení pro zlepšení procesu podání žádosti/realizace projektu Návrhy a doporučení pro aplikaci BENE-FILL Návrhy a doporučení pro žadatele Detailní analýza Informační zdroje Využívání poradců, poradenských firem Hodnocení pracovišť SFŽP Celkové hodnocení účasti v Operačním programu životního prostředí Hodnocení procesu přípravy, realizace projektu Hodnocení nastavení podmínek OPŽP Nastavení podmínek programu Informace o dotacích a dokumenty Příjem dotace a její administrace Zájem o podání další žádosti v OPŽP Využívání metod komunitního a strategického plánování Hodnocení aplikace BENE-FILL Desk research hodnocení informací, které jsou dostupné žadateli Příloha Dotazník pro kvantitativní výzkum Scénář pro kvalitativní výzkum. 67 IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 2

3 SLOVNÍČEK POJMŮ A ZKRATEK Terénní výzkum: AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ČOV čistírna odpadních vod Desk research výzkum od stolu IDI In-depth Interview, Individuální hloubkový rozhovor Kvalitativní výzkum detailní hloubkové zkoumání problematiky na malých vzorcích respondentů Kvantitativní výzkum rozsáhlý sběr dat za účelem kvantifikace poznatků na velkých vzorcích respondentů MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR OPŽP Operační program Životního prostředí PAPI pen and paper interview osobní dotazování s využitím papírového dotazníku Předrekrutace předběžné získávání respondentů pro účast ve výzkumu Rekrutace konečné získávání respondentů pro účast ve výzkumu RPIM Regionální poradenská informační místa SFŽP Státní fond životního prostředí České republiky IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 3

4 1. CÍLE A METODOLOGIE PROJEKTU Cíl projektu Cílem projektu je zpracování analýzy a vyhodnocení silných a slabých stránek procesu administrace programu OPŽP, informačních a komunikačních aktivit Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky z pohledu úspěšných i neúspěšných žadatelů o podporu. Cílem je rovněž získat návrhy a doporučení pro případné vylepšení postupů implementace OPŽP v České republice v letech Do komplexní analýzy byly zahrnuty následující Prioritní osy OPŽP: 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 3. Udržitelné využívání zdrojů energie 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 5. Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Tematické okruhy komplexní analýzy jsou následující: 1. Analyzovat bariéry přístupu žadatelů k podávání žádostí a realizaci projektů v OPŽP. 2. Definovat silné a slabé stránky OPŽP z pohledu žadatelů a příjemců dotací 3. Identifikovat hlavní problematické oblasti a konkrétní problémy, s nimiž se žadatelé a příjemci dotací setkávají v jednotlivých fázích projektového cyklu: a. Programování nastavení jednotlivých priorit, podporovaných aktivit, uznatelných nákladů a oprávněných žadatelů, b. Informace o dotacích zhodnocení dostatku/nedostatku informací, jejich rozsahu a způsobu komunikace/poskytování, srozumitelnosti, dostupných informačních zdrojů, c. Příjem žádostí a jejich administrace proces příjmu žádostí, jejich vyhodnocování z hlediska formálních kritérií, kritérií přijatelnosti, administrativní náročnosti a uživatelského komfortu prostředí BENE-FILL a dalších, d. Proces hodnocení žádostí nastavení hodnotících kritérií pro žádosti e. Řízení úspěšných projektů od podpisu smlouvy až po proplacení dotace. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 4

5 4. Zhodnotit úlohu poradenských firem a zprostředkovatelů, hodnocení kvalifikace, odbornosti, spolehlivosti, nastavení výše odměn (marže), komunikace a případných nedostatků. 5. Popsat využívání metod komunitního a strategického plánování při přípravě a realizace projektů (metoda Leader, Místní agendy 21, zkušenosti Sítě zdravých měst, Master plánů, Integrovaných plánů rozvoje měst a krajiny atd.) 6. Zhodnotit míru využívání informačního centra MŽP, krajských pracovišť SFŽP ČR, sítě Regionálních poradenských a informačních míst, Call-centra SFŽP ČR, databáze vyškolených poradců, odborných organizací resortu životního prostředí, zejména Agentury ochrany přírody a krajiny. 7. Vypracovat doporučení pro období , jejichž implementace v praxi zajistí eliminaci nebo alespoň výraznou redukci případných bariér či slabých stránek administrace OPŽP a jednotlivých výzev tohoto operačního programu. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 5

6 Metodika postupu realizace projektu Pro splnění výše uvedených cílů projektu a veškerých požadavků byly využity zejména metody terénního výzkumu (kvalitativní i kvantitativní sběr dat), metody výzkumu od stolu (desk research) a metody analýzy a syntézy veškerých poznatků. FÁZE 1. výzkumná: Získání informací z terénu Kvantitativní výzkum Získání informací ze specializovaných zdrojů Dotazníkové šetření N=454 rozhovorů Desk research osobní dotazování žadatelů o dotaci Analýza materiálů OPŽP, dokumentů Rady a Kvalitativní výzkum Komise (ES), podkladů zadavatele, informací z Hloubkové rozhovory N=10 veřejně dostupných zdrojů (např. internet, s žadateli a testování aplikace BENE-FILL media) Komplexní analýza Komplexní analýza všech poznatků a informačních vstupů z realizovaných výzkumů. Tvorba závěrečné zprávy pro zadavatele FÁZE 2. finalizační: Syntéza veškerých poznatků Doporučení pro zlepšení Tvorba doporučení na základě všech fází administrace a komunikace projektu OPŽP Časová a procesní souslednost prací na projektu FÁZE 3. pracovní: Realizace workshopu dle potřeby a zájmu zadavatele Workshop s pracovníky zadavatele Diskuze nad výsledky, hodnocení zkušeností, definice priorit a jejich praktická realizovatelnost Sestavení akčního plánu/matice priorit pro praxi Popis metodologie analytické části desk research V analytické části desk research (výzkum od stolu) byl hodnocen komplex informací, který je k dispozici žadatelům prostřednictvím informačních kanálů SFŽP, řídícího orgánu, Regionálních poradenských a informačních míst atp. Nezávisle byla zhodnocena jejich dostatečnost, relevance, struktura, srozumitelnost a dostupnost. Byly rovněž zhodnoceny podmínky pro podání žádosti o dotace z OPŽP. Výsledky analýzy od stolu jsou porovnány s názory úspěšných i neúspěšných žadatelů a přispěly k důkladnému zhodnocení parametrů a komunikace OPŽP a jsou rovněž jedním z podkladů pro tvorbu doporučení. Popis metodologie terénního výzkumu: Oslovení účastníků terénního výzkumu (potenciálních respondentů) proběhlo nejdříve prostřednictvím telefonické předrekrutace a následně na osobních schůzkách. Pro rekrutaci bylo IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 6

7 využito motivačního dopisu SFŽP, který objasňoval účel projektu a pomohl k získání důvěry respondentů. Sběr dat se ukázal oproti původním předpokladům, jako časově náročnější a k realizaci požadovaného množství rozhovorů bylo třeba vyvinout maximální úsilí. Limitujícím faktorem byla především nutnost přizpůsobovat termíny rozhovorů aktuálním časovým možnostem respondentů, neboť v době realizace rozhovorů byl termín pro podávání daňových přiznání. Během terénního výzkumu byly shromážděny subjektivní názory představitelů cílových skupin, které vycházely z jejich aktuální úrovně poznání dle fáze podání a schvalování žádosti a z jejich osobních i zprostředkovaných zkušeností! Dotazníkové šetření (kvantitativní část 1) Cíl: Získání kvantifikovaných poznatků od představitelů úspěšných i neúspěšných žadatelů v tematickém pokrytí relevantních evaluačních okruhů , specifikovaných v zadávací dokumentaci v oddíle 1.2 Metoda: Popis metody: Cílová skupina: PAPI osobní dotazování Face to Face s využitím dotazníků Osobní rozhovor tazatele a respondenta na pracovišti respondenta Žadatelé OPŽP: osoba odpovědná za projekt, pro nějž bylo/je žádáno o dotaci z programu OPŽP Výběr respondentů byl proveden podle kritérii dohodnutých se SFŽP s cílem zajištění co největší reprezentativity výzkumu s ohledem na strukturu příjemců dotací z hlediska jejich typu (podnikatelé fyzické osoby, obce, města, kraje, sdružení obcí a mikroregiony, nestátní a neziskové organizace, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku). Velikost vzorku: 454 rozhovorů Vzhledem k cílům výzkumu se jedná o optimální vzorek a jeho velikost vzorku tedy zaručuje spolehlivé výsledky. Nástroj výzkumu: Délka rozhovoru: Standardizovaný dotazník schválený zadavatelem. cca 40 min. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 7

8 Místo dotazování: Dotazování bylo realizováno na celém území České republiky v následujících termínech: sběr dat zpracování dat analýza a syntéza Kvantitativní šetření - zkoumaný soubor N=454 Počet Soubor % Struktura v dtb. % Firma, a.s, s.r.o N= Kraj, obec, svazek obcí N= Zastupovaný subjekt Nadace, sdružení, církev N= Příspěvková organizace, veřejnoprávní instituce N= Fyzická osoba N= Schválena N= Status žádosti Prioritní osa (Někteří žadatelé podali více žádostí) Region V procesu schvalování N= Zamítnuta N= Osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastr. N= Osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší N= Osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie N= Osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady N= Osa 5 - Omezování průmyslového znečištění N=9 2 1 Osa 6 - Zlepšování stavu přírody N= Osa 7 - Rozvoj environmentální vzdělávání N= Praha N= Středočeský kraj N= Jihočeský kraj N= Plzeňský kraj N= Karlovarský kraj N=9 2 3 Ústecký kraj N= Liberecký kraj N= Královéhradecký kraj N= Pardubický kraj N= Vysočina N= Jihomoravský kraj N= Olomoucký kraj N= Zlínský kraj N= Moravskoslezský kraj N= Struktura zkoumaného souboru koresponduje ve sledovaných parametrech se strukturou databáze žadatelů dodanou SFŽP. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 8

9 Hloubkové rozhovory s žadateli a hodnocení aplikace BENE-FILL (kvalitativní část 2) Cíl: Metoda: Popis metody: Cílová skupina: Nástroj výzkumu: Délka rozhovoru: Místo dotazování: Detailní poznání zkoumané problematiky u zástupců cílových skupin. Individuální hloubkové rozhovory In-Depth. Respondent s moderátorem do detailu hodnotí relevantní oblasti zkoumané problematiky, popisuje své zkušenosti a identifikuje problémy a jejich příčiny, případně dává návrhy na zlepšení konkrétních oblastí zkoumané problematiky. Z individuálních hloubkových rozhovorů byly pořizovány audiozáznamy, které jsou následně doslovně přepisovány a slouží jako podklad pro analýzu. Analytik se může v případě potřeby kdykoli vrátit k audiozáznamu a zpětně ověřit autenticitu respondentovy výpovědi. Identická jako v případě kvantitativního výzkumu. Žadatelé OPŽP: osoba odpovědná za projekt, pro nějž bylo/je žádáno o dotaci z programu OPŽP Velikost vzorku: Scénář pro individuální rozhovor schválený zadavatelem cca 90 min. Rozhovory probíhaly na pracovišti respondenta v následujících termínech: rekrutace respondentů sběr dat analýza poznatků byla prováděna průběžně. Zkoumaný soubor N=10 Počet Firma, a.s, s.r.o N=3 Zastupovaný subjekt Kraj, obec, svazek obcí N=2 Nadace, sdružení, církev N=3 Příspěvková organizace, veřejnoprávní instituce N=2 Schválena N=3 Status žádosti V procesu schvalování N=2 Zamítnuta N=5 Osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastr. N=3 Osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší N=1 Prioritní osa Osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie N=1 (Někteří podali více Osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady N=2 žádostí) Osa 5 - Omezování průmyslového znečištění N=0 Osa 6 - Zlepšování stavu přírody N=2 Osa 7 - Rozvoj environmentální vzdělávání N=1 Region Praha N=7 střední Čechy N=3 IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 9

10 Workshop Pro praktické zhodnocení zkušeností žadatelů se uskutečnil společný workshopu členů projektového týmu Ipsos Tambor a zadavatele. Tato pracovní fáze byla realizována po proběhnutí předcházející fáze výzkumné, kdy již jsou k dispozici kompletní výsledky výzkumů. Cílem je zhodnocení návrhů a opatření a jejich implementace. Výstupem workshopu je strukturovaný záznam z diskuse dle jednotlivých témat, obsahující soubor připomínek k zapracování. Cílem je vytvořit seznam priorit jako podklad pro finální doporučení a závěrečné hodnocení dosavadního průběhu projektu. Doporučení Na základě všech realizovaných fází projektu Ipsos Tambor zpracuje do finální závěrečné zprávy konkrétní doporučení na zlepšení komunikace, administrace a implementace OPŽP v České republice v letech IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 10

11 2. SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZÁVĚRŮ VČETNĚ SWOT ANALÝZ Kapitola obsahuje shrnutí klíčových poznatků projektu CELKOVÉ HODNOCENÍ Celkový dojem z účasti v programu je pozitivní. Žadatelé jsou přesvědčeni, že se jim účast v programu vyplatila (celkem 71 %, úspěšní 83%, %, neúspěšní 59%). Neúspěšní žadatelé hodnotili svoji účast v programu pozitivně, zejména proto, že získaly zkušenosti, které mohou využít při podání přepracované žádosti. Tyto zkušenosti podle jejich mínění zvyšují šanci na získání dotace při podání další žádosti. Celkové pozitivní hodnocení účasti v programu má také vliv na to, že žadatelé by doporučili podání žádosti i svým obchodním partnerům (82%). S náročností přípravy projektu žadatelé do určité míry předem počítali, tudíž nebyli realitou nastavením podmínek programu až tak zaskočeni. Podstatná část žadatelů (70%) raději využila pro přípravu a realizaci projektu služeb poradenské firmy. Bez ohledu na to, zda žadatel uspěl či ne, byla zřejmá tendence hodnotit přínos poradce pozitivně ušetřil žadateli čas a energii, kterou musí na přípravu žádosti vynaložit člověk, který se v problematice dotačních titulů neorientuje. Kromě znalosti formálních podmínek zpracování žádosti je pro respondenty přidanou hodnotou poradců vhled do problematiky OPŽP, což subjektivně zvyšuje jejich šanci na úspěch. Jako složitější se proces zpracování projektu jeví pro malé subjekty (např. nadace, církve, fyzické osoby), které si nemohou z finančních důvodů dovolit poradenskou firmu a zároveň se obtížně orientují v problematice, terminologii, hůře pak odhadují celkovou časovou náročnost na vyřízení a podaní žádosti apod. S prací a přístupem pracovníků SFŽP jsou žadatelé spokojeni. Oceňují především vstřícný přístup pracovníků SFŽP projektových manažerů, kteří se snažili být žadatelům nápomocní a snažili se vyjít vstříc při řešení problému. Kritika se objevila pouze v menší míře a byla zaznamenána spíše u neúspěšných žadatelů, kteří kritizovali nedostatečnou zpětnou vazbou žadatel se podle nich nemusí vždy dozvědět konkrétní důvody zamítnutí žádostí, resp. získat doporučení, co příště udělat jinak/ lépe. Někteří neúspěšní žadatelé museli, dle svého mínění, vynaložit značné úsilí, aby se dozvěděli konkrétní oficiální důvod(y) zamítnutí žádosti. Případně jim tyto důvody byly sděleny s časovou prodlevou. Postup fondu se takto může pro žadatele jevit jako netransparentní, a může odrazovat neúspěšné žadatele od znovu podání projektu v další výzvě. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 11

12 2.2. INFORMAČNÍ ZDROJE Žadatelé hledali základní informace většinou na internetu, na stránkách OPŽP a SFŽP. Pro vstupní zorientování se v problematice jsou podle žadatelů informace dostatečné. Mezi hlavní informační zdroje pro žadatele patří: Stránky OPŽP a SFŽP Krajská pracoviště - pracovníci SFŽP Poradenské firmy Mapa č.1. Vztah využívání informačních zdrojů a reálné užitečnosti informací podle názoru žadatelů (Konstruováno na základě otázkyq1b až Q1D Sekce informační zdroje) (VYSOKÉ) Průměrná užitečnost/přinos Vysoké využívání, ale nízká užitečnost. Často využívané zdroje informací, se které jsou hodnoceny, jako přínosné, užitečné 70 VYUŽÍVÁNÍ Průměrná míra využívání Zpravodaj PRIORITA Poradenské firmy Krajská pracoviště SFŽP Zelená linka (NÍZKÉ) 20 Konference týkající se OPŽP Instruktážní CD/DVD Zkušenosti a rady jiných žadatelů Informační centrum SFŽP Informační centrum MŽP 10 Nízká míra využití i Vysoká užitečnost/přínos užitečnosti, Není nutné Prezentace OPŽP na informací, ale malá míra řešit přednostně Veletrzích využívání. Je vhodné se 0 zaměřit na jejich propagaci! UŽITEČNOST (NÍZKÁ) (VYSOKÁ) 2.3. HODNOCENÍ PRACOVIŠŤ SFŽP Žadatelé neměli zásadní výtky k práci a přístupu pracovníků SFŽP. Velmi dobře byla žadateli hodnocena krajská pracoviště SFŽP. Oceňován byl vstřícný přístup pracovníků SFŽP projektových manažerů, kteří se v mnoha případech snažili být žadatelům nápomocní, poskytovali informace, snažili se vyjít vstříc při řešení problému. Žadatelé se shodovali v tom, že pracovník fondu, se kterým byli v kontaktu, není pouze strohým úředníkem, který má své předpisy a tabulky a bez milosti vyřadí žádost kvůli sebemenší chybě. Svým způsobem by takový postup ze strany SFŽP byl pochopitelný a očekávatelný praxe je tedy IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 12

13 pro žadatele příjemným zjištěním. Na základě informací o využívání služeb byl sestaven přehled využívání a hodnocení pracovišť/pracovníků (tabulka č.1). Tabulka č.1. Srovnání využívání služeb jednotlivých pracovišť/pracovníků a jejich hodnocení (Konstruováno na základě otázkyq5 až Q6.8 Sekce služby). Krajské Krajský Informační pracoviště SFŽP pracovník SFŽP centrum MŽP projektový manažeři Call centra SFŽP - zelená linka Regionální poradenské a informační místa Pracovníci SFŽP poradci Pracovníci SFŽP Pracovníci SFŽP -ekonomové právníci VYUŽITÍ 53% 38% 34% 27% 21% 20% 18% 10% Úroveň spokojenosti SPOKO JENOST 86% 91% 78% 55% 79% 88% 85% 77% DŮLEŽITOST 83 bodů 75 bodů 75 bodů 66 bodů 64 bodů 64 bodů 59 bodů 46 bodů Hodnota signifikantně vyšší než průměr Hodnota nelišící se od průměru DŮVODY NESPOKOJENOSTI Nedostatečné, pouze obecné informace Nedostupnost pracovníků Nekorektní, špatné informace Neví, bez odpovědi Nedostatečné, pouze obecné informace Nepružnost, dlouhá doba řešení Každý má jiný přístup Neví, bez odpovědi Nedostatečné, pouze obecné informace Odkazování na jiné pracovníky, pracoviště Nemožnost se dovolat Neochota odpovídat písemně Nedostatečné, pouze obecné informace Odkazování na jiné pracovníky, pracoviště Nemožnost se dovolat Dlouháčekací doba na spojení Nedostatečné, pouze obecné informace Málo vyhovujících akcí Pouze všeobecný seminář Neupozornili na některé důležité údaje Nedostatečné, pouze obecné informace Nedostupnost pracovníků Nepružnost, dlouhá doba řešení Neměli čas se mi věnovat Nepružnost, dlouhá doba řešení Nedostupnost pracovníků Hodnota signifikantně nižší než průměr Vysoké využívání Vysoká spokojenost Vysoká důležitost Průměrné využívání Nízká spokojenost Průměrná důležitost Malé využívání Průměrná až vysoká spokojenost Průměrná až nízká důležitost Ne zcela byly žadatelé spokojeni se Call centrem SFŽP. Žadatelé jsou nespokojeni zejména s nemožností dovolat se na Zelenou linku, potažmo s dlouhou čekací dobou než jsou s pracovníkem spojeni. Překvapivá je relativně vysoká deklarovaná úroveň využívaní služeb informačního centra MŽP (34% - Tab č.1) v porovnání s nízkou deklarovanou mírou využití informačního centra MŽP jako zdroje informací (9% Mapa č.1). Tyto rozdílné údaje si vysvětlujeme tím, že žadatelé si mohou názvy jednotlivých poradenských a informačních míst SFŽP a MŽP zaměnit. V jednotlivých případech měli žadatelé výhrady vůči odborným znalostem pracovníků : ti ne vždy byli schopní jednoznačně odpovědět na dotaz žadatele (zejména pracovnicí Zelené linky): výklad určitého termínu (diskuse nad otázkou, zda v konkrétní situaci osobní náklady patří mezi uznatelné náklady) schopnost posoudit oprávněnost postupu žadatele, který se s ohledem na specifika projektu nevejde do nadefinované kolonky, nemůže něco vyplnit apod. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 13

14 Na základě informací získaných z kvalitativního a kvantitativního výzkumu byly identifikovány silné a slabé stránky SFŽP/OPŽP. Schéma č.1. SWOT analýza SFŽP/OPŽP SILNÉ STRÁNKY Pozitivně hodnoceny Internetové stránky SFŽP/OPŽP Pozitivně hodnoceni krajští pracovníci Pozitivně hodnoceni poradci AOPK Pozitivně hodnocena Krajská pracoviště SFŽP Pozitivně hodnocena Informační centra SFŽP/MZP Přístup pracovníků, kteří nejsou jen úředníci snaží se poradit a pomoci vyřešit problém PŘÍLEŽITOSTI SFŽP/OPŽP SLABÉ STRÁNKY Nižší spokojenost se Zelenou linkou (nemožnost se dovolat, dlouhá čekací doba na spojení, odkazování na jiná pracoviště) Měnící se podmínky v průběhu programu Nastavení harmonogramu výzev Krátké termíny Omezení příjmu žádosti Absence relevantní zpětné vazby - zdůvodnění, v čem konkrétně byla žádost nedostačující (např. z jakých konkrétních důvodů nedostali dostatečný počet bodů v určitých kritériích) Náročná administrativa HROZBY Zkrácení čekací doby při volání na Zelenou linku Zlepšení zpětné vazby u neúspěšných žádostí podpoření transparentnosti hodnocení (žadatelé by se mohli poučit z chyb při podání nové žádosti) Vytvoření průvodce typickými situacemi/problémy, žadatelům chybí konkrétní návod pokud potřebujete to a to, obraťte se na ten a ten subjekt, tuto konkrétní osobu Odrazení potenciálních uživatelů od podávání žádostí (Náročná administrativa, krátké termíny) Absence relevantní zpětné vazby, může nahrávat úvahám o netransparentnosti procesu posuzování žádosti 2.4. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ PROCESU Žadatele s určitou náročností přípravy projektu dopředu počítali (např. že žádost obsahuje řadu dokumentů/ příloh, časová náročnost procesu apod.), proto nebyli realitou, až tak zaskočeni. Toto apriorní očekávání, že příprava žádosti nebude procházka růžovým sadem bylo pro žadatele určitou výhodou. Žadatelé realisticky připouštěli, že pokud někdo chce čerpat evropské peníze, nemůže očekávat, že bude stačit jedno razítko. Ve fázi zpracování žádosti se žadatelé potýkají především s následujícími aspekty: množství vstupních informací, selekce těch, které se žadatele konkrétně týkají (obsah Implementačního dokumentu aj.) srozumitelnost vstupních informací (vágnost, nejednoznačný výklad, málo konkrétních příkladů) krátké termíny (krátký čas na zpracování od výzvy do podání) zpracování finanční analýzy počet, množství dokumentů potřebných pro podání žádosti IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 14

15 Tabulka č.2. Hodnocení jednotlivých fází procesu žadateli (pouze ti žadatelé, kteří danou fázi mohli hodnotit) Začátek procesu Konec procesu SPOKOJENOST FÁZE PROCESU Získání informací pro vyplnění a podání žádosti 80%** N=423* Nejednoznačné informace, pokyny Nesrozumitelná terminologie Změny podmínek v průběhu Příprava a vyplnění žádosti o podporu 78%** N=416* Složitá, náročná administrativa Složitost Benefillu Krátké termíny, málo času Nejednoznačné informace, pokyny Změny podmínek v průběhu Podání žádosti 85%** N=416* Krátké termíny, málo času Složitost Benefillu Nesrozumitelná terminologie Opakovaně podaná žádost, chyby v žádosti Problémy s poradenskou firmou Výplata Peněz 62%** N=188* Dlouhý proces Dlouhá doba, než se začne proplácet Nemožnost průběžného financování Realizace projektu 84%** N=216* Dlouhá doba, než se začne proplácet Složitá, náročná administrativa Nemožnost průběžného financování Složitost Benefillu Nejednoznačné informace, pokyny Kontroly v průběhu projektu 93%** N=200* Předem neohlášená kontrola Uznatelnost nákladů Dlouhá doba, než přijde úředník z ministerstva Nastavení termínů obecně (např. pro podání žádosti, čerpání peněz, realizaci atd.) 65%** N=312* Krátkétermíny, málo času Dlouhý proces Dlouhá doba, než se začne proplácet Změna termínů Změny podmínek v průběhu programu Úroveň spokojenosti Hodnota signifikantně vyšší než průměr Hodnota nelišící se od průměru Hodnota signifikantně nižší než průměr PROBLÉMY A NEDOSTATKY V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH PROCESU * Počet respondentů, kteří dokázali danou fázi, zhodnotit ** Hodnoty jsou očištěny o žadatelé, kteří nemohli danou fázi posoudit Ve fázi posuzování žádosti se žadatelé potýkají především s termíny pro zaslání fondem vyžádaných doplňujících dokumentů ne vždy je v moci žadatele ovlivnit rychlost jejich opatření, pokud jej vydávají subjekty typu magistrát, krajský úřad. Ve fázi schvalování žádosti se neúspěšní žadatelé potýkají především absencí relevantní zpětné vazby neúspěšní žadatelé by uvítali, kdyby součástí vyjádření bylo zdůvodnění, v čem konkrétně byla žádost nedostačující (např. z jakých konkrétních důvodů nedostali dostatečný počet bodů v určitých kritériích). Ve fázi realizace projektu patřily mezi nejvíce problematické: Časová náročnost pro vyplácení peněz (tj. celková doba od podpisu po vyplacení peněz) Nastavení termínů obecně (např. pro čerpání peněz, realizaci projektu atd). IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 15

16 Na základě hodnocení žadatelů byl vytvořen přehled podmínek a nastavení OPŽP z hlediska náročnosti (tabulka č.3). Tabulka č.3. Hodnocení podmínek (bariér) a nastavení OPŽP OBLASTI Nastavení podmínek programu Informace o dotacích a dokumentech HODNOCENÍ PODMÍNEK Není překážkou o Bylo překážkou - Předávání základních Podmínky měnící se v informací o firmě a projektu průběhu programu pro potřeby MŽP/SFŽP a orgánů EU Omezení příjmu žádosti (např. pro určité regiony, oblast Umožnění kontrol pověřeným podpory apod.) pracovníkům MŽP/SFŽP Nastavení harmonogramu Nutnost vést a uchovat výzev samostatnou účetní evidenci Uznatelné náklady Nastavení jednotlivých priorit Podporované aktivity Získání dostatečného množství informací Počet (množství) dokumentů Získání správných zdrojů potřebných k podání žádosti informací Složitost pokynů pro Srozumitelnost pokynů pro Získání kvalitních a zpracování žádosti (i přesto, zpracování žádostí odpovídajících informací že jsou vysvětleny Získání srozumitelných srozumitelně) informací Včasnost informací o výzvách Příjem dotace a její administrace Vyhodnocování z hlediska formálních kritérií Vyhodnocování z hlediska kritérií přijatelnosti Uživatelský komfort prostředí BENE-FILL Časová náročnost pro vyplacení peněz (tj.celková doba od podpisu po vyplacení peněz) Administrativní náročnost Proces hodnocení žádostí nastavení hodnotících kritérií Doporučujeme se zaměřit na oblasti, které žadatelé označili jako problematické (červený sloupec), ale také na oblasti, které žadatelé hodnotili jako méně problematické (bílý sloupec). IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 16

17 2.5. HODNOCENÍ APLIKACE BENE - FILL Celkový dojem respondentů z aplikace je většinou neutrální až pozitivní - vnímají ji jako standardní prostředí pro vkládání dat souvisejících s žádostí o dotaci. Žadatelé měli tendenci hodnotit aplikaci v kontextu celého procesu přípravy, příp. realizace projektu vyplnit BENE-FILL je podle mnohých tím nejjednodušším, co žadatele na cestě k dotaci čeká. Mapa č.2. Vztah důležitosti vlastností a reálné zkušenosti uživatelů s aplikací BENE-FILL (SPLŇUJE) Průměrná důležitost 4 4,2 4,4 4,6 4,8 4,4 Hardw arově nenáročná (požadavky na PC) Softw arově nenáročná Vysoká reálná zkušenost, Důležité atributy, se ale nízká důležitost. kterými panuje vyšší Dobře strukturovaná reálná zkušenost (rozložení ovládacích prvků, záložek) 4,2 Funguje v různých prohlížečích Přehledná (písmo, design oken a ovládacích prvků) Bezpečná Logicky uspořádaná SOUČASNÝ STAV Průměr na škále (1-5) 4 3,8 3,6 3,4 Uživatelsky přívětivá on-line připojení Intuitivní (ovládání) Nabízí kvalitní uživatelskou podporu Srozumitelná Aplikace je jednoduchá Ef ektivní (šetří čas) Rychlá Stabilní, spolehlivá (aplikace nekolabuje) NESPLŇUJE) 3,2 3 Nízká reálná zkušenost, ale i důležitost. Není nutné řešit přednostně Vysoká důležitost, ale nízká reálná zkušenost Tyto atributy negativně ovlivňují celkovou spokojenost. Nutno se přednostně zaměřit na jejich řešení! DŮLEŽITOST (NÍZKÁ) (VYSOKÁ) Mezi silné stránky aplikace patří: Uspořádání a rozložení ovládacích prvků a záložek Srozumitelnost Přehlednost (velikost písma, design oken) Hardwarová a softwarová nenáročnost IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 17

18 Mezi slabé stránky aplikace patří: Nižší rychlost Nižší stabilita (přetížení systému) Nedostatečná nápověda Provázanost zadaných dat, vnitřní kontrola správnosti Schéma č.2. SWOT analýza aplikace BENE-FILL SILNÉ STRÁNKY Aplikace je: Dobře strukturovaná (rozložení ovládacích prvků, záložek) Logicky uspořádaná Srozumitelná Přehledná (písmo design oken apod.) HW a SW nenáročná Bezpečná Funguje v různých prohlížečích SLABÉ STRÁNKY Aplikace není jednoduchá (počet, kolonek, záložek apod.) Není dostatečně rychlá Není dostatečně efektivní Není dostatečně stabilní, často přetížený systém Nedostateční nápověda Provázanosti zadaných dat, vnitřní kontrola správnosti PŘÍLEŽITOSTI Aplikace BENE - FILL HROZBY Realizace konkrétních návrhů na změny s cílem zlepšit uživatelské přívětivosti aplikace: (Zlepšit nápovědu, zvýšit stabilitu systému) Víceúrovňového přístupu (žadatel by mohl navolit, kdo bude mít přístup do jakých sekcí vč. možnosti editace nebo jen prohlížení) Odrazení potenciálních uživatelů od podávání žádostí díky zprostředkované informaci o složitosti aplikace IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 18

19 3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ Z předcházejících hlavních zjištění vyplynula doporučení pro zlepšení současného stavu: 3.1. NÁVRHY A DOPORUČENÍ - OBECNÉ Zkrácení čekací doby při volání na Zelenou linku. Pomocí sofistikovaných nástrojů, lze měřit vytížení a kvalita poskytovaných služeb Zelené linky (tzv. Mystery calling 1 ). Na základě zjištěných údajů lze navyšit kapacitu zaměstnanců call centra a realizovat pro ně odborná školení, ohledně způsobu podávání informací apod. Zlepšení zpětné vazby u neúspěšných žádostí podpoření transparentnosti hodnocení. Neúspěšní žadatelé by uvítali, kdyby součástí vyjádření bylo zdůvodnění, v čem konkrétně byla žádost nedostačující (např. z jakých konkrétních důvodů nedostali dostatečný počet bodů v určitých kritériích). Žadatelé by se tak mohli poučit z chyb při podávání nové žádosti. Udržet kvalitu práce a přístup pracovníků SFŽP, která je žadateli velmi dobře hodnocena (zejména projektoví manažeři) NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ PROCESU PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI/REALIZACE PROJEKTU Z výsledků šetření jednoznačně vyplývá, že žadatelé volají po: upravení (prodloužení) termínu pro podání žádosti zkrácení termínů vyplácení dotace zjednodušení vyplňování a podávání žádosti snížení administrativy Žadatelé by dále uvítali Průvodce typickými situacemi/problémy, který by jim usnadnil práci. Např. Při zpracování finanční analýzy žadatelé často zjišťují informace z různých zdrojů a ne vždy dostávají jednoznačnou odpověď. Chybí jim konkrétní návod pokud potřebujete to a to, obraťte se na ten a ten subjekt, tuto konkrétní osobu. Zejména se to týká malých subjektů, které mnohdy neví, jaké mají možnosti poradenství ze strany SFŽP (Regionální poradenská informační místa RPIM, informační linka apod.). 1 Mystery Calling je kontrolním nástrojem, který umožňuje provádění detailního monitoringu úrovně služeb a efektivity telefonické komunikace. Mystery Calling slouží k testování chování pracovníků a k hodnocení jejich výkonnosti a odborných znalosti. Přínos Mystery Callingu, je v ověřování reálného stavu kvality obsluhy volajících. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 19

20 Vzhledem k velkému množství dokumentů a informací, které si musí žadatel nastudovat, bylo by vhodné zavést elektronizaci Programového dokumentu, Implementačního dokumentu, směrnic a dalších souvisejících dokumentů. Žadatelé by si na základě svých požadavků mohli pomocí filtrování témat prostudovat informace, které by se vztahovali, k jejich výzvě a prioritní ose. Což by jim ušetřilo čas a zjednodušilo práci NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO APLIKACI BENE-FILL Uživatelská přívětivost Jednodušší přístup do nápovědy v aplikaci BENE-FILL nápověda by měla být přímo navázána na vybrané pojmy (po vzoru jiných aplikací Stačí rozkliknout? u slova a ukáže se nápověda ). Vyšší provázanost dat mezi sebou (např. aby se změny vstupních dat projevily v korekci součtů v jiné sekci aplikace). Využití aplikace jako elektronického kanálu pro zasílání dodatečných úprav ve fázi posuzování žádosti. Ve stávajícím režimu jsou povinni upravené dokumenty předávat fyzicky (poštou nebo osobně), což považují v některých případech za zbytečné. Bezpečnost Víceúrovňového přístupu (žadatel by mohl navolit, kdo bude mít přístup do jakých sekcí vč. možnosti editace nebo jen prohlížení). Stabilita Další zvyšování stability systému (snížení přetížení systému způsobené množstvím přihlášených) NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ŽADATELE Doporučení směrem k potenciálním žadatelům, aby žádost začali připravovat s dostatečným časovým předstihem - řešili i věci, které souvisí přímo s realizační fází (příprava výběrových řízení apod.), neboť přípravu projektu může komplikovat získávání potřebných vyjádření, povolení, zejména časové lhůty, které mají jednotlivé subjekty k dispozici. Žadatel se potom dostává do časového presu, pokud nezačal s přípravou s dostatečným předstihem. Prostudovat si základní dokumenty, zejména - Příručku pro žadatele o dotace z OPŽP, kde žadatelé získají podrobné informace o programu OPŽP a jeho podmínkách. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 20

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P Semestrální práce KIV/PPR Michal Bryxí A08N0060P 30. května 2010 Obsah 1 Krycí list nabídky 2 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 3 3 Reference v oblasti e-learningových řešení 4 4 Návrh smlouvy

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU červen 2011 manažerské shrnutí Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR odbor strukturálních fondů Nad Štolou 3 170

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí

Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Asistence pro žadatele na území Plzeňského kraje - Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro OP Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Plzeň, 12. října 2010 Síť ENVIC

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014

Elektronická evidence tržeb. Prosinec 2014 Elektronická evidence tržeb Prosinec 2014 Pozadí a cíle výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České republiky. Ve spolupráci

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva. Ústav pro studium totalitních režimů. 25. června 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudobých dějin Technická zpráva Ústav pro studium totalitních režimů 25. června 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohody mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a firmou Factum Invenio

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Divize Rozvoj regionů Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Pardubice, 23.6.2008 OHGS s.r.o., Divize Rozvoj regionů - management pro obce, města a svazky obcí (stálý servis pro 11 mikroregionů Pardubického

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse

Přehlednost a funkčnost webových kalkulátorů pojišťoven. Výsledky skupinové diskuse Cíl setkání debata nad významem kalkulátorů z pohledu jednotlivých pojišťoven představení rozdílných přístupů pojišťoven k formě kalkulátorů a distribuci pojištění online snaha o větší přehlednost a srozumitelnost

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro:

Postoje k problematice dárcovstvd. rcovství. Praha, březen 2010. Zpracováno pro: VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více