Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009"

Transkript

1 Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA REVIDOVANÁ

2 OBSAH Slovníček pojmů 3 1. Cíle a metodologie projektu Shrnutí hlavních závěrů včetně SWOT analýz Celkové hodnocení Informační zdroje Hodnocení pracovišť SFŽP Hodnocení jednotlivých fází procesu Hodnocení aplikace BENE FILL Návrhy a doporučení Návrhy a doporučení obecné Návrhy a doporučení pro zlepšení procesu podání žádosti/realizace projektu Návrhy a doporučení pro aplikaci BENE-FILL Návrhy a doporučení pro žadatele Detailní analýza Informační zdroje Využívání poradců, poradenských firem Hodnocení pracovišť SFŽP Celkové hodnocení účasti v Operačním programu životního prostředí Hodnocení procesu přípravy, realizace projektu Hodnocení nastavení podmínek OPŽP Nastavení podmínek programu Informace o dotacích a dokumenty Příjem dotace a její administrace Zájem o podání další žádosti v OPŽP Využívání metod komunitního a strategického plánování Hodnocení aplikace BENE-FILL Desk research hodnocení informací, které jsou dostupné žadateli Příloha Dotazník pro kvantitativní výzkum Scénář pro kvalitativní výzkum. 67 IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 2

3 SLOVNÍČEK POJMŮ A ZKRATEK Terénní výzkum: AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ČOV čistírna odpadních vod Desk research výzkum od stolu IDI In-depth Interview, Individuální hloubkový rozhovor Kvalitativní výzkum detailní hloubkové zkoumání problematiky na malých vzorcích respondentů Kvantitativní výzkum rozsáhlý sběr dat za účelem kvantifikace poznatků na velkých vzorcích respondentů MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR OPŽP Operační program Životního prostředí PAPI pen and paper interview osobní dotazování s využitím papírového dotazníku Předrekrutace předběžné získávání respondentů pro účast ve výzkumu Rekrutace konečné získávání respondentů pro účast ve výzkumu RPIM Regionální poradenská informační místa SFŽP Státní fond životního prostředí České republiky IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 3

4 1. CÍLE A METODOLOGIE PROJEKTU Cíl projektu Cílem projektu je zpracování analýzy a vyhodnocení silných a slabých stránek procesu administrace programu OPŽP, informačních a komunikačních aktivit Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky z pohledu úspěšných i neúspěšných žadatelů o podporu. Cílem je rovněž získat návrhy a doporučení pro případné vylepšení postupů implementace OPŽP v České republice v letech Do komplexní analýzy byly zahrnuty následující Prioritní osy OPŽP: 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 3. Udržitelné využívání zdrojů energie 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 5. Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny 7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Tematické okruhy komplexní analýzy jsou následující: 1. Analyzovat bariéry přístupu žadatelů k podávání žádostí a realizaci projektů v OPŽP. 2. Definovat silné a slabé stránky OPŽP z pohledu žadatelů a příjemců dotací 3. Identifikovat hlavní problematické oblasti a konkrétní problémy, s nimiž se žadatelé a příjemci dotací setkávají v jednotlivých fázích projektového cyklu: a. Programování nastavení jednotlivých priorit, podporovaných aktivit, uznatelných nákladů a oprávněných žadatelů, b. Informace o dotacích zhodnocení dostatku/nedostatku informací, jejich rozsahu a způsobu komunikace/poskytování, srozumitelnosti, dostupných informačních zdrojů, c. Příjem žádostí a jejich administrace proces příjmu žádostí, jejich vyhodnocování z hlediska formálních kritérií, kritérií přijatelnosti, administrativní náročnosti a uživatelského komfortu prostředí BENE-FILL a dalších, d. Proces hodnocení žádostí nastavení hodnotících kritérií pro žádosti e. Řízení úspěšných projektů od podpisu smlouvy až po proplacení dotace. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 4

5 4. Zhodnotit úlohu poradenských firem a zprostředkovatelů, hodnocení kvalifikace, odbornosti, spolehlivosti, nastavení výše odměn (marže), komunikace a případných nedostatků. 5. Popsat využívání metod komunitního a strategického plánování při přípravě a realizace projektů (metoda Leader, Místní agendy 21, zkušenosti Sítě zdravých měst, Master plánů, Integrovaných plánů rozvoje měst a krajiny atd.) 6. Zhodnotit míru využívání informačního centra MŽP, krajských pracovišť SFŽP ČR, sítě Regionálních poradenských a informačních míst, Call-centra SFŽP ČR, databáze vyškolených poradců, odborných organizací resortu životního prostředí, zejména Agentury ochrany přírody a krajiny. 7. Vypracovat doporučení pro období , jejichž implementace v praxi zajistí eliminaci nebo alespoň výraznou redukci případných bariér či slabých stránek administrace OPŽP a jednotlivých výzev tohoto operačního programu. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 5

6 Metodika postupu realizace projektu Pro splnění výše uvedených cílů projektu a veškerých požadavků byly využity zejména metody terénního výzkumu (kvalitativní i kvantitativní sběr dat), metody výzkumu od stolu (desk research) a metody analýzy a syntézy veškerých poznatků. FÁZE 1. výzkumná: Získání informací z terénu Kvantitativní výzkum Získání informací ze specializovaných zdrojů Dotazníkové šetření N=454 rozhovorů Desk research osobní dotazování žadatelů o dotaci Analýza materiálů OPŽP, dokumentů Rady a Kvalitativní výzkum Komise (ES), podkladů zadavatele, informací z Hloubkové rozhovory N=10 veřejně dostupných zdrojů (např. internet, s žadateli a testování aplikace BENE-FILL media) Komplexní analýza Komplexní analýza všech poznatků a informačních vstupů z realizovaných výzkumů. Tvorba závěrečné zprávy pro zadavatele FÁZE 2. finalizační: Syntéza veškerých poznatků Doporučení pro zlepšení Tvorba doporučení na základě všech fází administrace a komunikace projektu OPŽP Časová a procesní souslednost prací na projektu FÁZE 3. pracovní: Realizace workshopu dle potřeby a zájmu zadavatele Workshop s pracovníky zadavatele Diskuze nad výsledky, hodnocení zkušeností, definice priorit a jejich praktická realizovatelnost Sestavení akčního plánu/matice priorit pro praxi Popis metodologie analytické části desk research V analytické části desk research (výzkum od stolu) byl hodnocen komplex informací, který je k dispozici žadatelům prostřednictvím informačních kanálů SFŽP, řídícího orgánu, Regionálních poradenských a informačních míst atp. Nezávisle byla zhodnocena jejich dostatečnost, relevance, struktura, srozumitelnost a dostupnost. Byly rovněž zhodnoceny podmínky pro podání žádosti o dotace z OPŽP. Výsledky analýzy od stolu jsou porovnány s názory úspěšných i neúspěšných žadatelů a přispěly k důkladnému zhodnocení parametrů a komunikace OPŽP a jsou rovněž jedním z podkladů pro tvorbu doporučení. Popis metodologie terénního výzkumu: Oslovení účastníků terénního výzkumu (potenciálních respondentů) proběhlo nejdříve prostřednictvím telefonické předrekrutace a následně na osobních schůzkách. Pro rekrutaci bylo IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 6

7 využito motivačního dopisu SFŽP, který objasňoval účel projektu a pomohl k získání důvěry respondentů. Sběr dat se ukázal oproti původním předpokladům, jako časově náročnější a k realizaci požadovaného množství rozhovorů bylo třeba vyvinout maximální úsilí. Limitujícím faktorem byla především nutnost přizpůsobovat termíny rozhovorů aktuálním časovým možnostem respondentů, neboť v době realizace rozhovorů byl termín pro podávání daňových přiznání. Během terénního výzkumu byly shromážděny subjektivní názory představitelů cílových skupin, které vycházely z jejich aktuální úrovně poznání dle fáze podání a schvalování žádosti a z jejich osobních i zprostředkovaných zkušeností! Dotazníkové šetření (kvantitativní část 1) Cíl: Získání kvantifikovaných poznatků od představitelů úspěšných i neúspěšných žadatelů v tematickém pokrytí relevantních evaluačních okruhů , specifikovaných v zadávací dokumentaci v oddíle 1.2 Metoda: Popis metody: Cílová skupina: PAPI osobní dotazování Face to Face s využitím dotazníků Osobní rozhovor tazatele a respondenta na pracovišti respondenta Žadatelé OPŽP: osoba odpovědná za projekt, pro nějž bylo/je žádáno o dotaci z programu OPŽP Výběr respondentů byl proveden podle kritérii dohodnutých se SFŽP s cílem zajištění co největší reprezentativity výzkumu s ohledem na strukturu příjemců dotací z hlediska jejich typu (podnikatelé fyzické osoby, obce, města, kraje, sdružení obcí a mikroregiony, nestátní a neziskové organizace, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku). Velikost vzorku: 454 rozhovorů Vzhledem k cílům výzkumu se jedná o optimální vzorek a jeho velikost vzorku tedy zaručuje spolehlivé výsledky. Nástroj výzkumu: Délka rozhovoru: Standardizovaný dotazník schválený zadavatelem. cca 40 min. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 7

8 Místo dotazování: Dotazování bylo realizováno na celém území České republiky v následujících termínech: sběr dat zpracování dat analýza a syntéza Kvantitativní šetření - zkoumaný soubor N=454 Počet Soubor % Struktura v dtb. % Firma, a.s, s.r.o N= Kraj, obec, svazek obcí N= Zastupovaný subjekt Nadace, sdružení, církev N= Příspěvková organizace, veřejnoprávní instituce N= Fyzická osoba N= Schválena N= Status žádosti Prioritní osa (Někteří žadatelé podali více žádostí) Region V procesu schvalování N= Zamítnuta N= Osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastr. N= Osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší N= Osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie N= Osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady N= Osa 5 - Omezování průmyslového znečištění N=9 2 1 Osa 6 - Zlepšování stavu přírody N= Osa 7 - Rozvoj environmentální vzdělávání N= Praha N= Středočeský kraj N= Jihočeský kraj N= Plzeňský kraj N= Karlovarský kraj N=9 2 3 Ústecký kraj N= Liberecký kraj N= Královéhradecký kraj N= Pardubický kraj N= Vysočina N= Jihomoravský kraj N= Olomoucký kraj N= Zlínský kraj N= Moravskoslezský kraj N= Struktura zkoumaného souboru koresponduje ve sledovaných parametrech se strukturou databáze žadatelů dodanou SFŽP. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 8

9 Hloubkové rozhovory s žadateli a hodnocení aplikace BENE-FILL (kvalitativní část 2) Cíl: Metoda: Popis metody: Cílová skupina: Nástroj výzkumu: Délka rozhovoru: Místo dotazování: Detailní poznání zkoumané problematiky u zástupců cílových skupin. Individuální hloubkové rozhovory In-Depth. Respondent s moderátorem do detailu hodnotí relevantní oblasti zkoumané problematiky, popisuje své zkušenosti a identifikuje problémy a jejich příčiny, případně dává návrhy na zlepšení konkrétních oblastí zkoumané problematiky. Z individuálních hloubkových rozhovorů byly pořizovány audiozáznamy, které jsou následně doslovně přepisovány a slouží jako podklad pro analýzu. Analytik se může v případě potřeby kdykoli vrátit k audiozáznamu a zpětně ověřit autenticitu respondentovy výpovědi. Identická jako v případě kvantitativního výzkumu. Žadatelé OPŽP: osoba odpovědná za projekt, pro nějž bylo/je žádáno o dotaci z programu OPŽP Velikost vzorku: Scénář pro individuální rozhovor schválený zadavatelem cca 90 min. Rozhovory probíhaly na pracovišti respondenta v následujících termínech: rekrutace respondentů sběr dat analýza poznatků byla prováděna průběžně. Zkoumaný soubor N=10 Počet Firma, a.s, s.r.o N=3 Zastupovaný subjekt Kraj, obec, svazek obcí N=2 Nadace, sdružení, církev N=3 Příspěvková organizace, veřejnoprávní instituce N=2 Schválena N=3 Status žádosti V procesu schvalování N=2 Zamítnuta N=5 Osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastr. N=3 Osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší N=1 Prioritní osa Osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie N=1 (Někteří podali více Osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady N=2 žádostí) Osa 5 - Omezování průmyslového znečištění N=0 Osa 6 - Zlepšování stavu přírody N=2 Osa 7 - Rozvoj environmentální vzdělávání N=1 Region Praha N=7 střední Čechy N=3 IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 9

10 Workshop Pro praktické zhodnocení zkušeností žadatelů se uskutečnil společný workshopu členů projektového týmu Ipsos Tambor a zadavatele. Tato pracovní fáze byla realizována po proběhnutí předcházející fáze výzkumné, kdy již jsou k dispozici kompletní výsledky výzkumů. Cílem je zhodnocení návrhů a opatření a jejich implementace. Výstupem workshopu je strukturovaný záznam z diskuse dle jednotlivých témat, obsahující soubor připomínek k zapracování. Cílem je vytvořit seznam priorit jako podklad pro finální doporučení a závěrečné hodnocení dosavadního průběhu projektu. Doporučení Na základě všech realizovaných fází projektu Ipsos Tambor zpracuje do finální závěrečné zprávy konkrétní doporučení na zlepšení komunikace, administrace a implementace OPŽP v České republice v letech IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 10

11 2. SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZÁVĚRŮ VČETNĚ SWOT ANALÝZ Kapitola obsahuje shrnutí klíčových poznatků projektu CELKOVÉ HODNOCENÍ Celkový dojem z účasti v programu je pozitivní. Žadatelé jsou přesvědčeni, že se jim účast v programu vyplatila (celkem 71 %, úspěšní 83%, %, neúspěšní 59%). Neúspěšní žadatelé hodnotili svoji účast v programu pozitivně, zejména proto, že získaly zkušenosti, které mohou využít při podání přepracované žádosti. Tyto zkušenosti podle jejich mínění zvyšují šanci na získání dotace při podání další žádosti. Celkové pozitivní hodnocení účasti v programu má také vliv na to, že žadatelé by doporučili podání žádosti i svým obchodním partnerům (82%). S náročností přípravy projektu žadatelé do určité míry předem počítali, tudíž nebyli realitou nastavením podmínek programu až tak zaskočeni. Podstatná část žadatelů (70%) raději využila pro přípravu a realizaci projektu služeb poradenské firmy. Bez ohledu na to, zda žadatel uspěl či ne, byla zřejmá tendence hodnotit přínos poradce pozitivně ušetřil žadateli čas a energii, kterou musí na přípravu žádosti vynaložit člověk, který se v problematice dotačních titulů neorientuje. Kromě znalosti formálních podmínek zpracování žádosti je pro respondenty přidanou hodnotou poradců vhled do problematiky OPŽP, což subjektivně zvyšuje jejich šanci na úspěch. Jako složitější se proces zpracování projektu jeví pro malé subjekty (např. nadace, církve, fyzické osoby), které si nemohou z finančních důvodů dovolit poradenskou firmu a zároveň se obtížně orientují v problematice, terminologii, hůře pak odhadují celkovou časovou náročnost na vyřízení a podaní žádosti apod. S prací a přístupem pracovníků SFŽP jsou žadatelé spokojeni. Oceňují především vstřícný přístup pracovníků SFŽP projektových manažerů, kteří se snažili být žadatelům nápomocní a snažili se vyjít vstříc při řešení problému. Kritika se objevila pouze v menší míře a byla zaznamenána spíše u neúspěšných žadatelů, kteří kritizovali nedostatečnou zpětnou vazbou žadatel se podle nich nemusí vždy dozvědět konkrétní důvody zamítnutí žádostí, resp. získat doporučení, co příště udělat jinak/ lépe. Někteří neúspěšní žadatelé museli, dle svého mínění, vynaložit značné úsilí, aby se dozvěděli konkrétní oficiální důvod(y) zamítnutí žádosti. Případně jim tyto důvody byly sděleny s časovou prodlevou. Postup fondu se takto může pro žadatele jevit jako netransparentní, a může odrazovat neúspěšné žadatele od znovu podání projektu v další výzvě. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 11

12 2.2. INFORMAČNÍ ZDROJE Žadatelé hledali základní informace většinou na internetu, na stránkách OPŽP a SFŽP. Pro vstupní zorientování se v problematice jsou podle žadatelů informace dostatečné. Mezi hlavní informační zdroje pro žadatele patří: Stránky OPŽP a SFŽP Krajská pracoviště - pracovníci SFŽP Poradenské firmy Mapa č.1. Vztah využívání informačních zdrojů a reálné užitečnosti informací podle názoru žadatelů (Konstruováno na základě otázkyq1b až Q1D Sekce informační zdroje) (VYSOKÉ) Průměrná užitečnost/přinos Vysoké využívání, ale nízká užitečnost. Často využívané zdroje informací, se které jsou hodnoceny, jako přínosné, užitečné 70 VYUŽÍVÁNÍ Průměrná míra využívání Zpravodaj PRIORITA Poradenské firmy Krajská pracoviště SFŽP Zelená linka (NÍZKÉ) 20 Konference týkající se OPŽP Instruktážní CD/DVD Zkušenosti a rady jiných žadatelů Informační centrum SFŽP Informační centrum MŽP 10 Nízká míra využití i Vysoká užitečnost/přínos užitečnosti, Není nutné Prezentace OPŽP na informací, ale malá míra řešit přednostně Veletrzích využívání. Je vhodné se 0 zaměřit na jejich propagaci! UŽITEČNOST (NÍZKÁ) (VYSOKÁ) 2.3. HODNOCENÍ PRACOVIŠŤ SFŽP Žadatelé neměli zásadní výtky k práci a přístupu pracovníků SFŽP. Velmi dobře byla žadateli hodnocena krajská pracoviště SFŽP. Oceňován byl vstřícný přístup pracovníků SFŽP projektových manažerů, kteří se v mnoha případech snažili být žadatelům nápomocní, poskytovali informace, snažili se vyjít vstříc při řešení problému. Žadatelé se shodovali v tom, že pracovník fondu, se kterým byli v kontaktu, není pouze strohým úředníkem, který má své předpisy a tabulky a bez milosti vyřadí žádost kvůli sebemenší chybě. Svým způsobem by takový postup ze strany SFŽP byl pochopitelný a očekávatelný praxe je tedy IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 12

13 pro žadatele příjemným zjištěním. Na základě informací o využívání služeb byl sestaven přehled využívání a hodnocení pracovišť/pracovníků (tabulka č.1). Tabulka č.1. Srovnání využívání služeb jednotlivých pracovišť/pracovníků a jejich hodnocení (Konstruováno na základě otázkyq5 až Q6.8 Sekce služby). Krajské Krajský Informační pracoviště SFŽP pracovník SFŽP centrum MŽP projektový manažeři Call centra SFŽP - zelená linka Regionální poradenské a informační místa Pracovníci SFŽP poradci Pracovníci SFŽP Pracovníci SFŽP -ekonomové právníci VYUŽITÍ 53% 38% 34% 27% 21% 20% 18% 10% Úroveň spokojenosti SPOKO JENOST 86% 91% 78% 55% 79% 88% 85% 77% DŮLEŽITOST 83 bodů 75 bodů 75 bodů 66 bodů 64 bodů 64 bodů 59 bodů 46 bodů Hodnota signifikantně vyšší než průměr Hodnota nelišící se od průměru DŮVODY NESPOKOJENOSTI Nedostatečné, pouze obecné informace Nedostupnost pracovníků Nekorektní, špatné informace Neví, bez odpovědi Nedostatečné, pouze obecné informace Nepružnost, dlouhá doba řešení Každý má jiný přístup Neví, bez odpovědi Nedostatečné, pouze obecné informace Odkazování na jiné pracovníky, pracoviště Nemožnost se dovolat Neochota odpovídat písemně Nedostatečné, pouze obecné informace Odkazování na jiné pracovníky, pracoviště Nemožnost se dovolat Dlouháčekací doba na spojení Nedostatečné, pouze obecné informace Málo vyhovujících akcí Pouze všeobecný seminář Neupozornili na některé důležité údaje Nedostatečné, pouze obecné informace Nedostupnost pracovníků Nepružnost, dlouhá doba řešení Neměli čas se mi věnovat Nepružnost, dlouhá doba řešení Nedostupnost pracovníků Hodnota signifikantně nižší než průměr Vysoké využívání Vysoká spokojenost Vysoká důležitost Průměrné využívání Nízká spokojenost Průměrná důležitost Malé využívání Průměrná až vysoká spokojenost Průměrná až nízká důležitost Ne zcela byly žadatelé spokojeni se Call centrem SFŽP. Žadatelé jsou nespokojeni zejména s nemožností dovolat se na Zelenou linku, potažmo s dlouhou čekací dobou než jsou s pracovníkem spojeni. Překvapivá je relativně vysoká deklarovaná úroveň využívaní služeb informačního centra MŽP (34% - Tab č.1) v porovnání s nízkou deklarovanou mírou využití informačního centra MŽP jako zdroje informací (9% Mapa č.1). Tyto rozdílné údaje si vysvětlujeme tím, že žadatelé si mohou názvy jednotlivých poradenských a informačních míst SFŽP a MŽP zaměnit. V jednotlivých případech měli žadatelé výhrady vůči odborným znalostem pracovníků : ti ne vždy byli schopní jednoznačně odpovědět na dotaz žadatele (zejména pracovnicí Zelené linky): výklad určitého termínu (diskuse nad otázkou, zda v konkrétní situaci osobní náklady patří mezi uznatelné náklady) schopnost posoudit oprávněnost postupu žadatele, který se s ohledem na specifika projektu nevejde do nadefinované kolonky, nemůže něco vyplnit apod. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 13

14 Na základě informací získaných z kvalitativního a kvantitativního výzkumu byly identifikovány silné a slabé stránky SFŽP/OPŽP. Schéma č.1. SWOT analýza SFŽP/OPŽP SILNÉ STRÁNKY Pozitivně hodnoceny Internetové stránky SFŽP/OPŽP Pozitivně hodnoceni krajští pracovníci Pozitivně hodnoceni poradci AOPK Pozitivně hodnocena Krajská pracoviště SFŽP Pozitivně hodnocena Informační centra SFŽP/MZP Přístup pracovníků, kteří nejsou jen úředníci snaží se poradit a pomoci vyřešit problém PŘÍLEŽITOSTI SFŽP/OPŽP SLABÉ STRÁNKY Nižší spokojenost se Zelenou linkou (nemožnost se dovolat, dlouhá čekací doba na spojení, odkazování na jiná pracoviště) Měnící se podmínky v průběhu programu Nastavení harmonogramu výzev Krátké termíny Omezení příjmu žádosti Absence relevantní zpětné vazby - zdůvodnění, v čem konkrétně byla žádost nedostačující (např. z jakých konkrétních důvodů nedostali dostatečný počet bodů v určitých kritériích) Náročná administrativa HROZBY Zkrácení čekací doby při volání na Zelenou linku Zlepšení zpětné vazby u neúspěšných žádostí podpoření transparentnosti hodnocení (žadatelé by se mohli poučit z chyb při podání nové žádosti) Vytvoření průvodce typickými situacemi/problémy, žadatelům chybí konkrétní návod pokud potřebujete to a to, obraťte se na ten a ten subjekt, tuto konkrétní osobu Odrazení potenciálních uživatelů od podávání žádostí (Náročná administrativa, krátké termíny) Absence relevantní zpětné vazby, může nahrávat úvahám o netransparentnosti procesu posuzování žádosti 2.4. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ PROCESU Žadatele s určitou náročností přípravy projektu dopředu počítali (např. že žádost obsahuje řadu dokumentů/ příloh, časová náročnost procesu apod.), proto nebyli realitou, až tak zaskočeni. Toto apriorní očekávání, že příprava žádosti nebude procházka růžovým sadem bylo pro žadatele určitou výhodou. Žadatelé realisticky připouštěli, že pokud někdo chce čerpat evropské peníze, nemůže očekávat, že bude stačit jedno razítko. Ve fázi zpracování žádosti se žadatelé potýkají především s následujícími aspekty: množství vstupních informací, selekce těch, které se žadatele konkrétně týkají (obsah Implementačního dokumentu aj.) srozumitelnost vstupních informací (vágnost, nejednoznačný výklad, málo konkrétních příkladů) krátké termíny (krátký čas na zpracování od výzvy do podání) zpracování finanční analýzy počet, množství dokumentů potřebných pro podání žádosti IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 14

15 Tabulka č.2. Hodnocení jednotlivých fází procesu žadateli (pouze ti žadatelé, kteří danou fázi mohli hodnotit) Začátek procesu Konec procesu SPOKOJENOST FÁZE PROCESU Získání informací pro vyplnění a podání žádosti 80%** N=423* Nejednoznačné informace, pokyny Nesrozumitelná terminologie Změny podmínek v průběhu Příprava a vyplnění žádosti o podporu 78%** N=416* Složitá, náročná administrativa Složitost Benefillu Krátké termíny, málo času Nejednoznačné informace, pokyny Změny podmínek v průběhu Podání žádosti 85%** N=416* Krátké termíny, málo času Složitost Benefillu Nesrozumitelná terminologie Opakovaně podaná žádost, chyby v žádosti Problémy s poradenskou firmou Výplata Peněz 62%** N=188* Dlouhý proces Dlouhá doba, než se začne proplácet Nemožnost průběžného financování Realizace projektu 84%** N=216* Dlouhá doba, než se začne proplácet Složitá, náročná administrativa Nemožnost průběžného financování Složitost Benefillu Nejednoznačné informace, pokyny Kontroly v průběhu projektu 93%** N=200* Předem neohlášená kontrola Uznatelnost nákladů Dlouhá doba, než přijde úředník z ministerstva Nastavení termínů obecně (např. pro podání žádosti, čerpání peněz, realizaci atd.) 65%** N=312* Krátkétermíny, málo času Dlouhý proces Dlouhá doba, než se začne proplácet Změna termínů Změny podmínek v průběhu programu Úroveň spokojenosti Hodnota signifikantně vyšší než průměr Hodnota nelišící se od průměru Hodnota signifikantně nižší než průměr PROBLÉMY A NEDOSTATKY V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH PROCESU * Počet respondentů, kteří dokázali danou fázi, zhodnotit ** Hodnoty jsou očištěny o žadatelé, kteří nemohli danou fázi posoudit Ve fázi posuzování žádosti se žadatelé potýkají především s termíny pro zaslání fondem vyžádaných doplňujících dokumentů ne vždy je v moci žadatele ovlivnit rychlost jejich opatření, pokud jej vydávají subjekty typu magistrát, krajský úřad. Ve fázi schvalování žádosti se neúspěšní žadatelé potýkají především absencí relevantní zpětné vazby neúspěšní žadatelé by uvítali, kdyby součástí vyjádření bylo zdůvodnění, v čem konkrétně byla žádost nedostačující (např. z jakých konkrétních důvodů nedostali dostatečný počet bodů v určitých kritériích). Ve fázi realizace projektu patřily mezi nejvíce problematické: Časová náročnost pro vyplácení peněz (tj. celková doba od podpisu po vyplacení peněz) Nastavení termínů obecně (např. pro čerpání peněz, realizaci projektu atd). IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 15

16 Na základě hodnocení žadatelů byl vytvořen přehled podmínek a nastavení OPŽP z hlediska náročnosti (tabulka č.3). Tabulka č.3. Hodnocení podmínek (bariér) a nastavení OPŽP OBLASTI Nastavení podmínek programu Informace o dotacích a dokumentech HODNOCENÍ PODMÍNEK Není překážkou o Bylo překážkou - Předávání základních Podmínky měnící se v informací o firmě a projektu průběhu programu pro potřeby MŽP/SFŽP a orgánů EU Omezení příjmu žádosti (např. pro určité regiony, oblast Umožnění kontrol pověřeným podpory apod.) pracovníkům MŽP/SFŽP Nastavení harmonogramu Nutnost vést a uchovat výzev samostatnou účetní evidenci Uznatelné náklady Nastavení jednotlivých priorit Podporované aktivity Získání dostatečného množství informací Počet (množství) dokumentů Získání správných zdrojů potřebných k podání žádosti informací Složitost pokynů pro Srozumitelnost pokynů pro Získání kvalitních a zpracování žádosti (i přesto, zpracování žádostí odpovídajících informací že jsou vysvětleny Získání srozumitelných srozumitelně) informací Včasnost informací o výzvách Příjem dotace a její administrace Vyhodnocování z hlediska formálních kritérií Vyhodnocování z hlediska kritérií přijatelnosti Uživatelský komfort prostředí BENE-FILL Časová náročnost pro vyplacení peněz (tj.celková doba od podpisu po vyplacení peněz) Administrativní náročnost Proces hodnocení žádostí nastavení hodnotících kritérií Doporučujeme se zaměřit na oblasti, které žadatelé označili jako problematické (červený sloupec), ale také na oblasti, které žadatelé hodnotili jako méně problematické (bílý sloupec). IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 16

17 2.5. HODNOCENÍ APLIKACE BENE - FILL Celkový dojem respondentů z aplikace je většinou neutrální až pozitivní - vnímají ji jako standardní prostředí pro vkládání dat souvisejících s žádostí o dotaci. Žadatelé měli tendenci hodnotit aplikaci v kontextu celého procesu přípravy, příp. realizace projektu vyplnit BENE-FILL je podle mnohých tím nejjednodušším, co žadatele na cestě k dotaci čeká. Mapa č.2. Vztah důležitosti vlastností a reálné zkušenosti uživatelů s aplikací BENE-FILL (SPLŇUJE) Průměrná důležitost 4 4,2 4,4 4,6 4,8 4,4 Hardw arově nenáročná (požadavky na PC) Softw arově nenáročná Vysoká reálná zkušenost, Důležité atributy, se ale nízká důležitost. kterými panuje vyšší Dobře strukturovaná reálná zkušenost (rozložení ovládacích prvků, záložek) 4,2 Funguje v různých prohlížečích Přehledná (písmo, design oken a ovládacích prvků) Bezpečná Logicky uspořádaná SOUČASNÝ STAV Průměr na škále (1-5) 4 3,8 3,6 3,4 Uživatelsky přívětivá on-line připojení Intuitivní (ovládání) Nabízí kvalitní uživatelskou podporu Srozumitelná Aplikace je jednoduchá Ef ektivní (šetří čas) Rychlá Stabilní, spolehlivá (aplikace nekolabuje) NESPLŇUJE) 3,2 3 Nízká reálná zkušenost, ale i důležitost. Není nutné řešit přednostně Vysoká důležitost, ale nízká reálná zkušenost Tyto atributy negativně ovlivňují celkovou spokojenost. Nutno se přednostně zaměřit na jejich řešení! DŮLEŽITOST (NÍZKÁ) (VYSOKÁ) Mezi silné stránky aplikace patří: Uspořádání a rozložení ovládacích prvků a záložek Srozumitelnost Přehlednost (velikost písma, design oken) Hardwarová a softwarová nenáročnost IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 17

18 Mezi slabé stránky aplikace patří: Nižší rychlost Nižší stabilita (přetížení systému) Nedostatečná nápověda Provázanost zadaných dat, vnitřní kontrola správnosti Schéma č.2. SWOT analýza aplikace BENE-FILL SILNÉ STRÁNKY Aplikace je: Dobře strukturovaná (rozložení ovládacích prvků, záložek) Logicky uspořádaná Srozumitelná Přehledná (písmo design oken apod.) HW a SW nenáročná Bezpečná Funguje v různých prohlížečích SLABÉ STRÁNKY Aplikace není jednoduchá (počet, kolonek, záložek apod.) Není dostatečně rychlá Není dostatečně efektivní Není dostatečně stabilní, často přetížený systém Nedostateční nápověda Provázanosti zadaných dat, vnitřní kontrola správnosti PŘÍLEŽITOSTI Aplikace BENE - FILL HROZBY Realizace konkrétních návrhů na změny s cílem zlepšit uživatelské přívětivosti aplikace: (Zlepšit nápovědu, zvýšit stabilitu systému) Víceúrovňového přístupu (žadatel by mohl navolit, kdo bude mít přístup do jakých sekcí vč. možnosti editace nebo jen prohlížení) Odrazení potenciálních uživatelů od podávání žádostí díky zprostředkované informaci o složitosti aplikace IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 18

19 3. NÁVRHY A DOPORUČENÍ Z předcházejících hlavních zjištění vyplynula doporučení pro zlepšení současného stavu: 3.1. NÁVRHY A DOPORUČENÍ - OBECNÉ Zkrácení čekací doby při volání na Zelenou linku. Pomocí sofistikovaných nástrojů, lze měřit vytížení a kvalita poskytovaných služeb Zelené linky (tzv. Mystery calling 1 ). Na základě zjištěných údajů lze navyšit kapacitu zaměstnanců call centra a realizovat pro ně odborná školení, ohledně způsobu podávání informací apod. Zlepšení zpětné vazby u neúspěšných žádostí podpoření transparentnosti hodnocení. Neúspěšní žadatelé by uvítali, kdyby součástí vyjádření bylo zdůvodnění, v čem konkrétně byla žádost nedostačující (např. z jakých konkrétních důvodů nedostali dostatečný počet bodů v určitých kritériích). Žadatelé by se tak mohli poučit z chyb při podávání nové žádosti. Udržet kvalitu práce a přístup pracovníků SFŽP, která je žadateli velmi dobře hodnocena (zejména projektoví manažeři) NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ PROCESU PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI/REALIZACE PROJEKTU Z výsledků šetření jednoznačně vyplývá, že žadatelé volají po: upravení (prodloužení) termínu pro podání žádosti zkrácení termínů vyplácení dotace zjednodušení vyplňování a podávání žádosti snížení administrativy Žadatelé by dále uvítali Průvodce typickými situacemi/problémy, který by jim usnadnil práci. Např. Při zpracování finanční analýzy žadatelé často zjišťují informace z různých zdrojů a ne vždy dostávají jednoznačnou odpověď. Chybí jim konkrétní návod pokud potřebujete to a to, obraťte se na ten a ten subjekt, tuto konkrétní osobu. Zejména se to týká malých subjektů, které mnohdy neví, jaké mají možnosti poradenství ze strany SFŽP (Regionální poradenská informační místa RPIM, informační linka apod.). 1 Mystery Calling je kontrolním nástrojem, který umožňuje provádění detailního monitoringu úrovně služeb a efektivity telefonické komunikace. Mystery Calling slouží k testování chování pracovníků a k hodnocení jejich výkonnosti a odborných znalosti. Přínos Mystery Callingu, je v ověřování reálného stavu kvality obsluhy volajících. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 19

20 Vzhledem k velkému množství dokumentů a informací, které si musí žadatel nastudovat, bylo by vhodné zavést elektronizaci Programového dokumentu, Implementačního dokumentu, směrnic a dalších souvisejících dokumentů. Žadatelé by si na základě svých požadavků mohli pomocí filtrování témat prostudovat informace, které by se vztahovali, k jejich výzvě a prioritní ose. Což by jim ušetřilo čas a zjednodušilo práci NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO APLIKACI BENE-FILL Uživatelská přívětivost Jednodušší přístup do nápovědy v aplikaci BENE-FILL nápověda by měla být přímo navázána na vybrané pojmy (po vzoru jiných aplikací Stačí rozkliknout? u slova a ukáže se nápověda ). Vyšší provázanost dat mezi sebou (např. aby se změny vstupních dat projevily v korekci součtů v jiné sekci aplikace). Využití aplikace jako elektronického kanálu pro zasílání dodatečných úprav ve fázi posuzování žádosti. Ve stávajícím režimu jsou povinni upravené dokumenty předávat fyzicky (poštou nebo osobně), což považují v některých případech za zbytečné. Bezpečnost Víceúrovňového přístupu (žadatel by mohl navolit, kdo bude mít přístup do jakých sekcí vč. možnosti editace nebo jen prohlížení). Stabilita Další zvyšování stability systému (snížení přetížení systému způsobené množstvím přihlášených) NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO ŽADATELE Doporučení směrem k potenciálním žadatelům, aby žádost začali připravovat s dostatečným časovým předstihem - řešili i věci, které souvisí přímo s realizační fází (příprava výběrových řízení apod.), neboť přípravu projektu může komplikovat získávání potřebných vyjádření, povolení, zejména časové lhůty, které mají jednotlivé subjekty k dispozici. Žadatel se potom dostává do časového presu, pokud nezačal s přípravou s dostatečným předstihem. Prostudovat si základní dokumenty, zejména - Příručku pro žadatele o dotace z OPŽP, kde žadatelé získají podrobné informace o programu OPŽP a jeho podmínkách. IPSOS TAMBOR pro Státní fond životního prostředí České republiky 20

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Základní informace Proces administrace Formulář žádosti a doklady Vyhodnocení

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSTUPU PROJEKTU Studie a analýzy I. :

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSTUPU PROJEKTU Studie a analýzy I. : MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSTUPU PROJEKTU Studie a analýzy I. : Zpráva o hlavních zjištěních projektu Analýza informovanosti potenciálních žadatelů o možnostech čerpání prostředků ESF v rámci OP VK a o konkrétních

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Technická zpráva z šetření Překonávání školního neúspěchu v České

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Dny malých obcí

Pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Dny malých obcí Pro vodu, vzduch a přírodu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dny malých obcí Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky

Více

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit Datum zveřejnění: 19. 12. 2010 Verze: 1.7 (finální) 1 Manažerské

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti

Prezentační zpráva marketingového výzkumu Podnikatelské prostředí v Uherském Hradišti AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Uherské Hradiště marketingový výzkum metodou CATI, který proběhl v termínu

Více

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Číslo připomínky Dokument, strana, kapitola (prosíme konkrétně specifikovat) 1 Str. 19 2 Str. 19 3 Str. 20 4

Více

PDF created with pdffactory trial version 1. Postup zpracování podkladů

PDF created with pdffactory trial version  1. Postup zpracování podkladů Zpracování podkladů pro Analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování zpracovanou v souladu s usnesením vlády č. 346/2010 ze dne 10. května 2010 bod II/2 1. Postup zpracování podkladů 24.-28.02.2011

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

Evaluace absorpční kapacity pro evaluace ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

Evaluace absorpční kapacity pro evaluace ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Evaluace absorpční kapacity pro evaluace ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA 6. 12. 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Projekt Evaluace absorpční kapacity pro evaluace byl realizován v konsorciu společností RegioPartner,

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P

KIV/PPR. Michal Bryxí A08N0060P Semestrální práce KIV/PPR Michal Bryxí A08N0060P 30. května 2010 Obsah 1 Krycí list nabídky 2 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikace 3 3 Reference v oblasti e-learningových řešení 4 4 Návrh smlouvy

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Mnohokrát děkujeme za spolupráci!

Mnohokrát děkujeme za spolupráci! Hodnocení ex ante pro přípravu dotačního období 2014-2020 Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko Návrh elektronického dotazníku Srdečně vítejte v elektronickém dotazníku

Více

Výzva č. 3/2016 PU. na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP

Výzva č. 3/2016 PU. na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP Výzva č. 3/2016 PU k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zvýhodněné zápůjčky 1 SFŽP podle Směrnice MŽP č. 5/2016 pro projekty v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 2020 2 specifický

Více

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010 XXII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 5.3 oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 OP VaVpI sestává ze dvou částí.

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 %

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % 0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.1 Podoblast podpory 1.1.2 Snížení znečištění

Více

PO 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Anna Limrová Agentura ochrany přírody a krajiny ČR , Praha

PO 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Anna Limrová Agentura ochrany přírody a krajiny ČR , Praha PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Anna Limrová Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 12.6.2017, Praha www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah prezentace Představení OPŽP 2014-2020

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 Příloha k průběžné zprávě za rok 2014 Číslo projektu: TD020138 Název projektu: Optimalizace procesu nákupu externích poradenských služeb

Více

42. výzva Ministerstva životního prostředí

42. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_042 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_42. výzva PO1, SC 1.1, kolová 42. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace

Čl. 3 Způsob podávání žádostí Čl. 4 Způsob poskytnutí dotace Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 čj.: MSMT-33509/2016 ze dne 11. listopadu 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky Příloha č. 1 k části II. Zadávací dokumentace: Obchodní podmínky Předmět veřejné zakázky Veřejná zakázka se skládá ze čtyř klíčových aktivit: 1. Analýza a komparativní studie a. analýza b. komparativní

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků Projekt: Inovace profesních zdravotnických programů na OU, IPZP, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Březen, 2013 Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Operační program Životní prostředí 2014-2020 Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství Strategický zastřešující

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Hodnocení informačních akcí

Hodnocení informačních akcí Hodnocení informačních akcí Oldřich Čepelka 27. února 2009 IREAS centrum, s.r.o. K některým závěrům: Jaké informační akce se konaly, jaký měly charakter? Rozhodujícími formami informačních akcí byly konference

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc

Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK. Konference , Olomouc Globální granty Olomouckého kraje v rámci OP VK Konference 7. 12. 2011, Olomouc Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPORY OP VK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Program: Dočerpání OPŽP 2007 2013 Příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 Nová zelená úsporám

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 OBSAH Podporované projekty Projektový cyklus administrace žádosti o podporu (popis jednotlivých etap, rozbor nedostatků

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí

OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí Jak správně administrovat dotační projekt Povinná dokumentace k realizaci projektu Komunikace s poskytovatelem dotace a realizačním týmem Čerpání rozpočtu Změny

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA CÍLE ŠETŘENÍ Zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v rámci oblastí vymezených OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

38. výzva Ministerstva životního prostředí

38. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_038 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_38. výzva PO1, SC 1.1, kolová 38. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Martin Čech Odbor organizace a legislativy SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3

Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3 Operační program Životní prostředí 2014+ PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Monika Špačková Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Zpráva z monitoringu

Zpráva z monitoringu Zpráva z monitoringu 1. CÍLE Cílem aktivity monitoringu je mapovat organizace poskytující služby pro NRP a dostupné metodiky a tyto metodiky státních subjektů i neziskových organizací v ČR následně získat

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více