Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření Diplomová práce Autor práce: Bc. Petra Kincová Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila Vondrová Oponent práce: Mgr. Jana Lepoldová Brno

2 Bibliografický záznam KINCOVÁ, Petra. Pohybová terapie tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastiky na školách uměleckého zaměření [Movement Therapy of dancers using alternative methods applied in the subject Dance gymnastics at schools artistic focus]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Fakulta divadelní, Ateliér taneční pedagogiky, 2011, 74 s. Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Jarmila Vondrová. Anotace Ve své diplomové práci se zabývám významem tanečně pohybové terapie pro tanečníky, kteří jsou v průběhu svého profesního života vystaveni velké fyzické zátěži, na kterou musí být jejich pohybový aparát důkladně připraven. Práce obsahuje alternativní přístupy ke cvičení, čerpám i ze známých či měně známých metod a přístupů jako je například metoda Pilates, použití rehabilitačních sestav a v neposlední řadě využití znalostí východních pohybových stylů jako je jóga. Cílem práce je vyzvednout důležitost tanečně pohybové terapie při přípravě budoucích tanečníků. Annotation In my diploma thesis I deal with the meaning of the dance - physical therapy for dancers who are in the course of their professional life exposed to great physical stress.their musculoskeletal system must be carefully prepared for it. My work includes alternative approaches to exercise and I draw from the well-known or less known methods and approaches such as the Pilates method, the application of rehabilitation reports and not last the usage of knowledge of Eastern movement styles such as yoga. My purpose is to pick up the importance of dance and movement therapy in preparation for future dancers. Klíčová slova Tělo, sval, pohyb, terapie, dýchání, žák, tanečník, míč, Keywords Body, muscel, movement, therapy, breathing, pupil, dancer, ball. 1

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně, dne 16. května 2011 Petra Kincová 2

4 Poděkování Ráda bych poděkovala doc. Mgr. Jarmile Vondrové za její odborné, ochotné vedení a pomoc při řešení problematiky této práce. Dále děkuji PaedDr. Věře Mráčkové za cenné informace a připomínky. V neposlední řadě pak děkuji výtvarnici Evě Juračkové za krásné kresby. 3

5 Obsah PŘEDMLUVA...6 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST POPIS KOSTERNÍ SOUSTAVA TĚLA Kostra osová Kostra končetin SVALOVÁ SOUSTAVA TĚLA Svalstvo hlavy (obličeje) Svalstvo krku Svalstvo trupu Svalstvo břicha Svalstvo hlubokého stabilizačního systému zad Svalstvo horních končetin a pletence ramenního Svalstvo dolních končetin a pletence pánevního Vlastnosti svalů DÝCHÁNÍ A STAV MYSLI PRAKTICKÁ ČÁST - VYMEZENÍ ZATĚŽOVANÝCH A PROBLEMATICKÝCH ČÁSTÍ TANČNÍKOVA TĚLA, CVIKY A JEJICH POUŽITÍ DÝCHÁNÍ SVALSTVO KRKU SVALY HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU ZAD BŘIŠNÍ SVALSTVO KYČELNÍ KLOUB A SVALSTVO PLETENCE PÁNEVNÍHO ČTYŘHLAVÝ A DVOJHLAVÝ SVAL STEHENNÍ, DLOUHÝ SVAL STEHENNÍ - KREJČOVSKÝ..59 4

6 3. 20 MINUTOVÁ SESTAVA CVIKŮ APLIKOVANÁ DO PŘEDMĚTU TANEČNÍ GYMANSTIKY...64 ZÁVĚR...69 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE.70 SEZNAM ILUSTRACÍ 72 SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 74 5

7 PŘEDMLUVA Jako téma své práce jsem si vybrala pohybovou terapii tanečníků s využitím alternativních metod aplikovaných do předmětu taneční gymnastika na školách uměleckého zaměření. Práce obsahuje jak teoretické znalosti o anatomii těla, tak i praktické cviky, které podporují zlepšení fyzického fondu jedince. Tanečníkovo tělo je překrásný nástroj, o který se každý ale musí postarat. V současné době je nepřeberné množství způsobů, jak tělo důkladně připravit na zátěž, které jsou žáci při studiu tance na školách uměleckého zaměření vystavováni. V mnohých případech jsou však z časových důvodů opomíjeny a neprováděny. Svou prací bych ráda poukázala na důležitost pohybové terapie pro profesionální tanečníky a přála bych si, aby tato práce byla inspirací k obohacení hodin tance v předmětu taneční gymnastika. 6

8 Úvod Význam správné pohybové terapie pro profesionální tanečníky i pro všechny osoby, které se tancem zabývají, je všeobecně znám. Položme si však otázku, jak důkladně je prováděna na profesionální úrovni na konzervatořích, tanečních školách, v pohybových a zájmových kroužcích a tanečních souborech. Není na to opravdu jednoduchá odpověď. Základní principy jsou vždy dětem, budoucím tanečníkům a pedagogům vštěpovány, ale zbývá na jejich provádění v již tak náročných ročních plánech čas? Nikdy nebudou děti tak disciplinované, aby se pohybové terapii věnovaly ve svém volném čase. Pohybová cvičení, která pro tanečníky budou velkým přínosem, by se měla provádět systematicky a propracovaně. Je nutné si osvojit správné zásady dýchání, metody vedoucí ke zvýšení rozsahu pohybu, cvičení na uvolnění zatěžovaných kloubů a také důležitý a opomíjený vyrovnaný stav mysli, který napomůže při provádění náročných úkolů. Myslím, že pohybová terapie je velmi opomíjena a je nutné ji od začátku vnímat jako součást tanečního umění tanečníků. Nelze ji oddělovat, je nutné k ní přistupovat velmi důkladně a profesionálně. V současné době je pojem pohybová terapie tak obsáhlý, že jen stěží ho lze pár větami popsat. Nestává se pouze zájmem tanečníků, je využívána ve sportu, ve zdravotnictví jako podpůrný prostředek k uvolnění těla a dosažení lepšího psychického stavu pacientů. Tanečně-pohybová terapie patří mezi psychoterapeutické směry zaměřené na tělo. Na začátku 20. století se někteří tanečníci (nejvýraznější z nich byla Isadora Duncan) pokoušeli tradiční balet obrodit přirozeným pohybem. Po druhé světové válce začali tito tanečníci buď sami působit jako terapeuti (nejznámější z nich byla Marian Chaceová, první prezidentka Americké asociace taneční terapie), nebo svými pracemi začali inspirovat profesionály, kteří v této době pracovali s duševně nemocnými lidmi a hledali nové cesty. Ve své práci však budu pohybovou terapii chápat a aplikovat do roviny výchovy profesionálních tanečníků jako neoddělitelnou součást jejich pohybového slovníku. Jako podpůrný prostředek k celkovému uvolnění pohybů, zvýšení jeho rozsahu, uvolnění nejzatěžovanějších kloubů, posílení problematických svalových partií. 7

9 V diplomové práci budu čerpat ze známých či měně známých metod a přístupů jako je Pilates, využití rehabilitačních sestav a v neposlední řadě využití znalostí východních pohybových stylů jako je jóga a tai-chi. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, provedu anatomický popis částí našeho těla, jeho skladbu, strukturu a funkci. Především se zaměřím na soustavu kosterní a svalovou. Důležitým faktorem je také dech a stav mysli při provádění náročných a pohybově složitých úkolů. Teoretická znalost je nezbytnou součástí tanečně-pohybové terapie. V druhé, praktické části, se budu zabývat nejzatěžovanějšími a nejproblematičtějšími částmi tanečníkova těla, které jsou extrémně přetěžovány v průběhu výuky, a popisovat je. Zaměřím se na problémy, které se vyskytují při maximální zátěži ve výuce klasického tance, a špatné návyky, které se mohou objevovat. Popíši ukázky cvičení, která budou napomáhat odstraňovat vzniklé nežádoucí tělesné návyky s využitím alternativních přístupů (použití rehabilitačních míčů - overballů a natahovacích gum, využitím různých rehabilitačních sestav, v neposlední řadě budu čerpat z dokonale propracovaného pohybového systému východních zemí). Třetí část práce obsahuje ukázku dvacetiminutové sestavy prvků, kterými lze obohatit výuku předmětu taneční gymnastiky. Cílem této práce je, aby si taneční pedagogové a ostatní lidé, kteří se tancem a pohybem obecně zabývají, uvědomili význam taneční terapie a aplikovali ji do svých předmětů, především pak do taneční gymnastiky. Při správném použití se pak žáci díky pohybové terapii vyvarují nežádoucích účinků, které se projevují u profesionálních tanečníků s přibývajícím časem a rostoucí zátěží. Naučí se vnímat své tělo a jeho pohyby dovedou k dokonalosti s přihlédnutím k osobním anatomickým (fyziologickým) možnostem jednotlivců. 8

10 1. Teoretická část Správné porozumění stavbě těla, kloubnímu a svalovému systému je prvním krokem k uvědomování si správnosti prováděného pohybu. Při popisu nebudu provádět důkladný anatomický rozbor všech částí těla, zaměřím se pouze na části těla související s diplomovou prací. Teoretická znalost funkce a práce našeho těla je nedílnou součástí tanečněpohybové terapie. Tanečníci by měli důkladně znát, jaké svalové skupiny při konkrétních tanečních prvcích zapojují, jak správně a efektivně by měly pracovat. Důležitá je také znalost kloubního systému, aby mohli sami předcházet nežádoucímu a nesprávnému provedení zadaného cviku. Díky těmto znalostem budou předcházet špatným návykům a své velmi zatěžované tělo budou chránit před nežádoucími úrazy, mikrotraumaty, poranění svalů a šlach Kosterní soustava těla Kosterní soustavu člověka tvoří něco přes dvě stě kostí. Jejich souboru v přirozené poloze se říká kostra neboli skelet (obrázek č. 1: Kostra těla zepředu, obrázek č. 2: Kostra těla zezadu). Kosti poskytují oporu měkčím tkáním a tvoří pevný, přitom však pohyblivý podklad pro úpon svalů, vazů a povázek. Kosti vytvářejí rovněž ochranná pouzdra různým orgánům. Kostra je také hlavní zásobárnou vápníku. Kostem připadá významná úloha při tvorbě krvinek. Kost (latinsky os, řecky osteon) je tvrdý, do jisté míry pružný útvar bělavé barvy. Tvar je rozmanitý a odpovídá funkci, které slouží. Povrch kosti je do značné míry modelován okolními útvary. Tlakem i tahem vazů a šlach vznikají na kostech větší nebo menší nerovnosti (hrboly, hrbolky, drsnatina, hrany a hřebeny, trny, žlábky, zářezy apod.). Kosti se skládají především z kostní tkáně. Plochy kloubní jsou kryty kloubní chrupavkou, ostatek kryje vazivová blanka okostice. Podle převládajících rozměrů rozeznáváme kosti dlouhé, ploché a krátké. dlouhé kosti: tělo dlouhých kostí je duté, a proto se jim také říká kosti trubicové, rourovité. Dlouhé kosti tvoří kostru nejpohyblivějších částí těla, 9

11 končetin. Jsou to páky, které tah svalů uvádí do pohybu. Patří mezi ně některé kosti končetinové. ploché kosti: tyto kosti jsou poměrně tenké a patří k nim kosti klenby lebeční, lopatka atd. krátké kosti: tvoří zpravidla větší kostěné celky, navzájem pohyblivě spojené. Příslušná část kostry si tím zachovává pohyblivost a přitom získává značně na pevnosti. Jde například o kosti zápěstní. Obrázek č. 1: Kosterní soustava těla zepředu 1 Obrázek č. 2: Kosterní soustava těla zezadu Vnitřní stavba kosti není u všech kostí stejná. U kosti dlouhé je tělo duté. Tato dutina se nazývá dutina dřeňová a je vyplněna kostní dření. Dutinu dřeňovou obklopuje kost velmi pevná, kost hutná. (Obrázek č. 3: Schéma dlouhé kosti, horní konec kosti stehenní). Kosti mohou být vzájemně spojeny dvojím způsobem: 1 Obrázky v teoretické části práce jsou překresleny výtvarnicí Evou Juračkovou z knihy FLEISCHMANN, Jaroslav LINC, Rudolf. Anatomie člověka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. č

12 v souvislosti (tkání vazivovou, chrupavčitou nebo tkání kostní) a dotykem (opírají se o sebe plochami krytými chrupavkou). Spojení v souvislosti tkání vazivovou je spojení pevné, málo pohyblivé. Je odolné zejména vůči tahu. Nejběžnějším příkladem tohoto spojení jsou širší nebo užší pruhy tuhého vaziva jdoucí z jedné kosti na druhou a označují se jako vazy. Spojení v souvislosti s tkání chrupavčitou je také spojení málo pohyblivé, odolné zejména vůči tlaku. Spojení v souvislosti s tkání kostní je zcela nepohyblivé. Spojení v dotyku, na plochách krytých chrupavkou se nazývá spojení kloubní, kloub. Obrázek č. 3: Schéma dlouhé kosti, horní konec kosti stehenní (a styčná kloubní plocha krytá chrupavkou, b odloupnutá okostice, c hutná kost, d kostní dřeň, e kostní dutina) 11

13 Kloub (latinsky articulatio, řecky arhtos) je spojení dvou nebo více kostí v dotyku na plochách povlečených chrupavkou. Na kloubu rozeznáváme plochy kloubní, pouzdro kloubní, dutiny kloubní a pomocná zařízení kloubní. Některé klouby, i když anatomicky jsou zcela samostatné, tvoří funkční celek s kloubem druhostranným a pohyby se dějí v obou kloubech současně. Hovoří se pak o kloubech kombinovaných, sdružených. Druh kloubů, počet os a jejich směr určují ráz pohybů prováděných v určitém kloubu. Rozeznáváme tyto hlavní druhy pohybů: ohnutí natažení, flexe extenze: zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se kostmi přitažení odtažení, addukce abdukce: přiblížení ke střední rovině nebo oddálení od ní otáčení, rotace: rozlišujeme pak rotaci zevní a vnitřní Sloučeným pohybem je kroužení, cirkumdukce, kdy v kloubu dochází postupně k flexi a obdukci, extenzi a addukci. Při tomto pohybu opisuje volný konec kosti (resp. končetiny) kruh. Rozsah pohybu je dán především rozdílem mezi plošným rozsahem hlavice a jamky. Čím je tento rozdíl větší, tím je i pohybový rozsah větší. Je omezován napětím kloubního pouzdra, napětím kloubních vazů, rozložením svalů v okolí kloubu, kostními výstupky. Fyzickým dospíváním se rozsah pohybů o něco zmenší hlavně proto, že se zmenší elasticita vazivového aparátu. Výběrem vhodných cviků je možno rozsah pohybu značně zvětšit. Je to také podmíněno protažením vazivového aparátu a zvýšením elasticity svalů obklopujících kloub. (Touto problematikou se budu zabývat v praktické části této práce) Kostra osová Kostru osovou tvoří obratle sestavené v páteř, kost hrudní a žebra. Při vývoji se na hřbetní straně trupu zakládá třicet tři až třicet čtyři samostatných základů obratlů. Obratle (latinsky vertebra, řecky spondylos) podle krajiny, ve které leží, se dělí do pěti skupin (obrázek č. 4: Páteř): obratle krční, v počtu sedm 12

14 obratle hrudní, v počtu dvanáct obratle bederní, v počtu pět obratle křížové, v počtu pět obratle kostrční, v počtu čtyři až pět Obrázek č. 4: Páteř (a ze strany, b zpředu) V dospělosti si samostatnost zachovávají pouze první tři skupiny. Obratle křížové srůstají v kost křížovou a obratle kostrční v kostrč. Obratle prvé skupiny označujeme jako obratle volné (pravé), obratle druhé skupiny jako srostlé (nepravé). Na každém volném obratli (s výjimkou atlasu) rozeznáváme tři části: tělo, oblouk, výběžky. Tělo obratle je nosnou částí, oblouk poskytuje ochranu míše a výběžky jsou páky, které zvýhodňují činnost svalů. Obratle krční mají nápadně malá, nízká těla, rozvidlené výběžky trnové a otvory v příčných výběžcích. Poněkud odchylný tvar má sedmý obratel krční, jehož 13

15 trnový výběžek je nápadně dlouhý a na konci knoflíkovitě ztluštěný. Tento trn je v krajině šíjové velmi dobře hmatný a od něho se zpravidla vychází při počítání obratlů. První krční obratel tělo nemá. Má tvar prstence, složeného ze dvou kostěných oblouků, předního a zadního. Skutečnost, že první obratel krční nese lebku, našla vyjádření v jeho českém názvu nosič (atlas). Obratle hrudní mají dobře vytvořené všechny základní znaky obratlů. Charakteristické pro ně jsou kloubní jamky pro žebra, která nacházíme jak na bocích těl, tak na příčných výběžcích. Výběžky trnové jsou značně dlouhé a střechovitě se překrývají. Obratle bederní jsou nápadné mohutným tělem ledvinovitého tvaru. Typické jsou pro ně i trnové výběžky, které mají tvar obdélníkovitých plotének směřujících přímo dozadu. Kost křížová má tvar klínu. Celá kost je lehce prohnuta. Přední a zadní plocha je rozsáhlá a nacházejí se na ní doklady po srůstu z pěti obratlů křížových. Postranní části kosti křížové jsou značně mohutné. V rozsahu prvních tří obratlů křížových se na nich nacházejí kloubní plochy pro spojení s kostmi pánevními. Kostrč je drobná kost trojúhelníkového tvaru. Vzniká splynutím čtyř až pěti zakrnělých obratlů kostrčních. Obratle jsou vzájemně spojeny v pevný, ale přitom pružný a pohyblivý sloupec, který nazýváme páteř. Má tři základní úkoly: tvoří nosnou a opornou osu těla chrání míchu umožňuje pohyb kmene tělního Plnění těchto úkolů je umožněno zvláštní úpravou vzájemného spojení základních článků páteře, tj. obratlů, a vytvořením zakřivení, které usnadňují jak funkci nosnou, tak i udržování rovnováhy, i když páteř s hlavou ční značně vysoko nad těžiště. Vzájemné spojení obratlů je uskutečňováno různým způsobem podle druhů obratlů. Spojení sousedních obratlů je uskutečňováno mezi těly, oblouky a výběžky. Mezi těly jsou meziobratlové ploténky. Těchto plotének je dvacet tři. Při větší zátěži páteře může docházet, a často také dochází, k jejich ztenčení. Stlačitelnost meziobratlových plotének umožňuje určitý nevelký pohyb mezi 14

16 sousedními obratli. Celkový součet těchto malých pohybů, vzhledem k počtu a výši meziobratlových plotének, propůjčuje páteři při značné pevnosti i značnou pohyblivost. Meziobratlové ploténky však neumožňují pouze pohyblivost páteře, ony zároveň tvoří pružné nárazníky, které tlumí nárazy (při chůzi, běhu, skoku apod.) Tato jejich funkce zřetelně vystupuje při různých chorobných onemocněních, kdy obratle srostou v nepohyblivý kostěný sloupec. Páteř (obrázek č. 5: Schéma zakřivení páteře), jak vyplývá, není rovná, ale je charakteristicky zakřivená, a to jak v rovině sagitální 2, tak i v rovině frontální 3. Zakřivení v rovině sagitální propůjčuje páteři tvar dvojitého S. Zakřivení obrácená dozadu se nazývají kyfózy a zakřivení obrácená dopředu lordózy. Rozeznáváme lordózu krční a bederní a kyfózu hrudní a křížovou. Uvedená zakřivení se pravidelně střídají. Výjimku činí přechod mezi lordózou bederní a kyfózou křížovou. U novorozence je páteř, leží-li na rovné podložce, rovná. Posadíme-li ho, tvoří páteř jednolitý, dozadu konvexní oblouk. První zakřivení, které se začne vytvářet, je lordóza krční. Ostatní zakřivení se vytvářejí a fixují až do šestého roku dítěte. Páteř tedy tvoří pružné péro, jehož konec nese hlavu a dolní je vsunut mezi obě kosti pánevní. Správné vyvinuté zakřivení se odráží i ve správném tvaru zad a naopak. Při nedostatečně vytvořeném zakřivení vznikají plochá záda. Jsou příznakem svalové slabosti. Opakem jsou záda prohnutá, která nacházíme u lidí s mohutným svalstvem zádovým a mohutnými velkými svaly prsními. V průběhu života dochází z různých důvodů k deformaci páteře. Příčiny jsou buď ve svalové slabosti, zejména pak svalstva šíjového, nebo v jednostranné zátěži. Důvodem mohou být některé druhy zaměstnání a jednostranná činnost. Do třetice je to pak způsobeno stářím meziobratlových plotének, které podstatně přispívají k vytvoření normálního zakřivení páteře. V rovině čelní je páteř lehce fyziologicky vybočena do strany. Říká se tomu bočitost neboli skolióza 4 páteře. Obvykle je páteř v části hrudní mírně vybočena doprava a kompenzačně pak v části krční a bederní je málo vychýlená doleva. Při déletrvajícím opakovaném jednostranném zatížení páteře se může vytvořit 2 Rovina jdoucí svisle odpředu dozadu těla, souběžně s rovinou mediánní (rovina procházející středem těla a dělící ho na dvě zrcadlové poloviny levou a pravou) 3 Rovina rovnoběžná s čelem těla a kolmá na sagitální rovinu, dělí tělo na přední a zadní část 4 Pojem skolióza, stejně tak i pojmy lordóza i kyfóza, se někdy užívají jen pro označení nadměrných, tedy již patologických zakřivení 15

17 výraznější skolióza. Dochází k ní u dětí a osob, které jsou zvyklé nosit tašky a těžké věci na jedné straně ramen. K tomu také přispívá chabé a oslabené svalstvo. Pohyblivost páteře je tedy dána součtem malých pohybů možných mezi sousedními obratli. Při dvaceti čtyřech volných obratlích je celkový součet těchto drobných pohybů značný. Nejpohyblivější je páteř krční a přechod páteře hrudní v bederní. Nejméně pohyblivá je páteř hrudní. Obrázek č. 5: Schéma zakřivení páteře Kostra končetin Kostra horní i dolní končetiny je v podstatě shodné stavby. Skládá se ze dvou částí: kostry pletence a kostry volné končetiny. Horní končetina slouží jako orgán uchopovací a orgán práce. Její kosti jsou proto gracilnější a navzájem jsou spojeny 16

18 klouby značně pohyblivými. Dolní končetině zůstala zachována funkce oporná a lokomoční. Její kosti jsou mohutnější, spojené klouby méně pohyblivými. kostra horní končetiny Pletenec horní končetiny tvoří lopatka a klíční kost. Lopatka naléhá na druhé až sedmé žebro. Klíční kost je spojena s hrudní kostí. Kostra volné horní končetiny se skládá z kosti pažní (hlavice kosti pažní zapadá do jamky na lopatce), dvou kostí předloketních (kost vřetenní na palcové straně a kost loketní na malíkové straně), dvou řad kostí zápěstních, pěti záprstních kostí a článků prstů. Jednotlivé zápěstní a záprstní kosti jsou spojeny řadou drobných kloubů umožňujících volnou pohyblivost celé ruky. kostra dolní končetiny Pletenec dolní končetiny tvoří pánevní kosti a kost křížová. Kosti pánevní tvoří kruh. Pánev je složena ze dvou kostí pánevních a kosti křížové, tuhého křížokyčelního kloubu a chrupavčité spony vpředu. Pánev má funkci opornou a ochrannou pro orgány pánevní a část orgánů břišních. Podkladem stehna je kost stehenní. Do kloubní jamky na kosti pánevní zapadá kulovitou hlavicí. Bércové kosti jsou dvě: kost holenní (hlavní opěrná, na vnitřní straně) a lýtková (na vnější straně). Ze sedmi zánártních kostí je největší kost patní a hlezenní. Na kosti zánártní navazuje pět nártních kostí a článků prstů. Ke kolennímu kloubu patří ještě čéška, která je vsunuta do šlachy stehenního svalu a tvoří přední stranu kolenního kloubu Svalová soustava těla Do soustavy svalové patří orgány tvořené převážně z tkáně svalové příčně pruhované (obrázek č. 6: Schéma stavby svalů). Svalů (latinsky musculus, řecky mys) je v těle na šest set. Většina je jich párových, takže na každou polovinu těla připadá tři sta svalů. Svaly na pravé straně bývají těžší než na levé straně 5. Svaly u dospělého člověka tvoří průměrně třicet šest až čtyřicet dva procent celkové váhy. Svaly příčně pruhované jsou nejčastěji připojeny ke kostem nebo kůži. Hlavní 5 V případě praváků, levá strana pak v případě leváků. 17

19 součástí svalů je tkáň svalová příčně pruhovaná. Vedle toho se stavby svalů účastní i vazivo, cévy a nervy. Obrázek č. 6: Schéma svalů od makroskopického až k elektromikroskopickému zobrazení Svalovou tkáň rozlišujeme: hladkou tvoří nejčastěji stěny dutých orgánů nebo svalovou vrstvu cévních stěn. Je nervově zásobena vegetativními nervy, jejichž řízení nepodléhá naší vůli. srdeční - tvoří střední vrstvu srdeční stěny, která je také zásobena vegetativními nervy, vůlí neovladatelnými kosterní tvoří základ svalstva končetin. Zádových, břišních, hrudních krčních a žvýkacích svalů. Kosterní svaly jsou orgány, jejichž smrštění zajišťuje pohyb organismu. Stavební jednotkou kosterní svaloviny je svalové vlákno. Svalová vlákna se skládají do svazků spojených jemným vazivem. Povrch svalů je kryt vazivovým obalem. Kosterní svaly se ke skeletu upínají prostřednictvím šlach. Každý sval lidského těla má svůj název. Názvosloví svalů a jejich členění je velmi náročné a není jednotné, souvisí s jejich funkcí, tvarem, průběhem svalových snopců a uložením. 18

20 Podle funkce označujeme svaly: flexor ohybač extensor natahovač adduktor přitahovač abduktor odtahovač sphincter svěrač dilatátor rozšiřovač levator zvedač Svalstvo hlavy (obličeje) žvýkací svaly: začínají na kostech mozkové části lebky a po překlenutí čelistního kloubu se upínají na dolní čelist, kterou pohybují. mimické svaly: jdou od kosti lebeční do kůže v obličeji. Při smrštění pohybují kůží a ovlivňují výraz v obličeji. Obrázek č. 7: Svaly obličeje (A obličejové svaly z boční strany: a kruhový sval oční, b zdvihač horního rtu, c stahovač ústního koutku, d žvýkací sval, B obličejové svaly zpředu: a lícní sval, b kruhový sval úst, c sval smíchový, d stahovač ústního koutku) 19

21 Obrázek č. 8: Mimické svaly obličeje (1 5: základní svaly vyvolané stahy obličejového svalstva) Svalstvo krku Jde o hlubokou skupinu svalů, která je uložená před páteří. Při jejich smrštění dochází k úklonu a předklonu hlavy. Po stranách krční páteře jsou tzv. svaly kloněné. Uplatňují se jako pomocné vdechové svaly a pohybují páteří. Na přední ploše krku jsou nadjazylkové svaly, které vytvářejí dno ústní, zvedají hrtan a stahují dolní čelist. Podjazylkové svaly táhnou hrtan a jazyk dolů. Obrázek č. 9: Svaly krční (a svaly kloněné, b svaly nejazylkové a podjazylkové, c zdvihač hlavy) 20

22 Svalstvo hrudníku Dělí se na svaly hrudní stěny a svaly pletence horní končetiny. Svaly hrudní stěny tvoří mezižeberní výplně. Svým smrštěním zvedají zevní mezižeberní svaly žebra a navozují vdech. Vnitřní svaly stahují žebra, čímž dochází k výdechu. Bránice je plochý sval rozepjatý mezi dutinou hrudní a dutinou břišní. Je to hlavní vdechový sval, a pokud je správně zapojena, je důležitou částí hlubokého stabilizačního systému. Velký a malý prsní sval jsou pomocnými dýchacími svaly a účastní se přitahování lopatky a horní končetiny k trupu. Pilovitý boční sval otáčí lopatku a napomáhá tak vzpažení horní končetiny. Končetinové svaly hrudníku začínají na kostře hrudníku a upínají se na kostru a pletence horní končetiny. Obrázek č. 10: Svaly hrudníku (a délkový sval, b velký prstní sval, c pilovitý sval, d bílá čára, e zevní šikmý břišní sval, f tříselný vaz, g semenný provazec) 21

23 Svalstvo břicha Svaly břicha jsou ploché svaly, rozepjaté mezi dolním okrajem hrudníku a horními okraji kostí pánevních. Břišní svaly se účastní na tvorbě břišní stěny vpředu, laterálně a vzadu. Tyto svaly jsou vesměs ploché, široké a nepříliš silné. Břišní svaly dělíme do několika skupin: Ventrální břišní svaly Přední skupina břišních svalů prošla nejrozsáhlejší přestavbou, související se změnou funkce všech svalů tvořících břišní stěnu tyto svaly postupně ztratily lokomoční funkce a staly se svalstvem regulujícím objem břišní dutiny. Nejdůležitější je přímý břišní sval, který stahuje žebra a předklání trup. Je to dlouhý sval, uložený po obou stranách střední čáry. Při fixaci trupu zdvihá pánev a zmenšuje tak pánevní sklon a dále snižuje bederní lordózu. Tento sval se účastní na vytváření břišního lisu, tj. tlaku svalů břišní stěny na nitrobřišní orgány. Břišní lis je důležitým faktorem pro udržování břišních orgánů v jejich anatomické poloze. Tlakem na stěny dutých orgánů umožňuje také jejich vyprazdňování. Břišní lis se uplatňuje i při kašli a kýchání. Svalová kontrakce břišních svalů je v těchto případech kombinována uzávěrem některých odstavců dýchacích cest, čímž se výrazně zvyšuje tlak a rychlost proudícího vzduchu. Při pohybech v kloubu kyčelním spolu s ostatními svaly břišními fixuje pánev, a tím umožňuje vydatnější činnost svalům jdoucím z pánve na dolní končetinu. Laterální břišní svaly Tyto svaly jsou souborně označovány jako svaly břišní stěny, ale jejich funkční uplatnění je velmi individuální. Jde o poměrně samostatné svalové jednotky. Svaly jsou na boční břišní stěně a tvoří je tři zdánlivě homogenní svaly. Zevní šikmý sval břišní je rozsáhlý plochý sval. Při oboustranné akci trup předklání, při jednostranné akci trup uklání a otáčí na opačnou stranu. Jeho hlavní funkcí je flexe páteře a zdvihání pánve. Sval je součástí břišního lisu. Vnitřní šikmý sval břišní je také široký plochý sval a je uložen pod svalem předešlým. Jeho funkce je stejná jako u zevního šikmého svalu. Pouze při jednostranné kontrakci rotuje trup na tutéž stranu. Tento sval působí v břišní stěně jako šněrovačka, která při kontrakci stahuje v pase břišní stěnu do tvaru písmene X. Třetím svalem je příčný sval břišní, který 22

24 se účastní na činnosti břišního lisu a je uložen nejhlouběji z těchto tří svalů. Při jednostranné kontrakci rotuje trup na tutéž stranu. Všechny tři svaly se účastní na exspiraci. Dorzální břišní svaly Nejdůležitějším svalem je čtyřhranný sval bederní. Sval bederní je plochý, při jednostranné aktivaci svalu dochází k lateroflexi 6 páteře. Oboustranná kontrakce svalů vyvolává extenzi bederní páteře a fixaci sedmého žebra. Sval nastavuje prostřednictvím bederní páteře přesný stupeň relaxace bránice, který je nezbytný pro pomalou a přesně dávkovanou exspiraci při řeči a zpěvu. Společná činnost svalů břišních: Při fixované pánvi předklání nebo uklání trup. Při fixovaném hrudníku mění pánevní sklon. Při fixované pánvi a páteři stahují žebra dolů, a tím pomáhají při výdechu. Při fixované pánvi a hrudníku stahují břicho a vykonávají tak tlak na břišní útroby. Tento tlak může být zvýšen ještě uzávěrou štěrbiny hlasové. Uplatňují se tedy jako pomocná vypuzovací síla pánevních orgánů: měchýře močového, konečníku nebo dělohy za porodu. Mohou fixovat dolní žebra, a tím zesilují účinnost stahů bránice při vdechu. Tím, že fixují při pohybech dolní končetiny pánev, zvyšují účinnou sílu svalů jdoucích z pánve na dolní končetiny. Svaly břišní jsou antagonisty vzpřimovače páteře a při vadném držení těla je nutno také o tyto svaly pečovat. Klidové napětí svalů břišních vyvíjí trvalý tlak na útroby břišní, a tím v podstatě přispívá k jejich udržení ve správné poloze. Stah břišních svalů poskytuje určitou ochranu útrobám břišním. Již křížením snopců je stěna břišní značně chráněna. 6 Ohnutí do strany 23

25 Obrázek č. 11: Břišní svaly (a přímý sval, b zevní šikmý sval břišní, c vnitřní šikmý sval břišní, d čtyřhranný sval bederní) Svalstvo hlubokého stabilizačního systému zad Svaly hlubokého stabilizačního systému páteře tvoří velmi složitý systém. Naše zádové svalstvo je tvořeno velkým počtem svalových vrstev, které jsou obdobně jako u cibule uspořádány jedna na druhé. Jde o skupinu velmi silných svalů. Vycházejí od páteře a jako široký korzet obepínají celá záda. Hluboká vrstva zádového svalstva je tvořena krátkými svaly, které se nacházejí mezi příčnými a trnovými výběžky sousedních obratlů. Jejich funkcí je vzpřimovat trup, hlavu a rotovat páteř. Příčný průběh některých svalových snopců nese zodpovědnost za stabilitu příslušné části páteře. Při vyváženém, přirozeném pohybu se tyto svaly mohou jakkoli bez námahy protáhnout. Při vadném držení těla a jednostranné zátěži se však svaly přetěžují a následně dochází k jejich ztuhnutí. Hlavní význam vzpřimovačů páteře je posturální pro vzpřímený stoj i chůzi, prostorové vidění, rovnováhu, pohyb páteřního sloupce, což způsobuje 24

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy, napomáhá vzpažení horní vlákna zvednutí lopatky střední vlákna přitažení lopatky k páteři

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci opěrné soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad.

Anatomie I přednáška 7. Svaly zad. Anatomie I přednáška 7 Svaly zad. Svaly zad I. 4 vrstvy (od povrchu k hlouběji uloženým) 1. vrstva (povrchová) sval trapézový široký sval zádový 2. vrstva zdvihač lopatky svaly rhombické Svaly spinohumerální

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut.

Anotace: Žáci se během prezentace seznámili s kosterní soustavou, s nejdůležitějšími částmi kost. soustavy. Prezentace trvala 35 minut. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: PAVLÍNA SEDLÁKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_13 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Druh učebního materiálu: prezentace Číslo projektu:

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

Soustava opěrná a pohybová

Soustava opěrná a pohybová Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Soustava opěrná a pohybová Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr. Zuzana

Více

Anatomie. Roviny. Směry

Anatomie. Roviny. Směry Anatomie Pro popis těla se používá terminologie rovin a směrů abychom se orientovali v umístění jednotlivých částí a v pohybech, je to něco jako kompas. Postavení těla pro popis je vzpřímený postoj s volně

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci svalstva člověka.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci svalstva člověka. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci svalstva člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE

112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 112 CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA ANATOMIE 113 Bolest bederní neboli dolní části zad je jedním z nejběžnějších problémů, se kterým se potýká v některé části svého života většina dospělých. Těm z nás, kteří se

Více

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Kostra končetin EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.3 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava

Kosterní a svalová soustava. Kosterní soustava Kosterní a svalová soustava Kosterní soustava 1. Proč máme kostru? Kostra tvoří pomyslný základ našeho těla. Umožňuje pohyb (klouby), chrání orgány (lebka, hrudní koš) a upínají se na ní svalové úpony.

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla

PÁTEŘ. Komponenty nosná hydrodynamická kinetická. Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla BIOMECHANIKA PÁTEŘ PÁTEŘ Komponenty nosná hydrodynamická kinetická Columna vertebralis 24 pohybových segmentů, 40 % délky těla PÁTEŘ STRUKTURA Funkce: stabilizace, flexibilita, podpora, absorpce nárazu,

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA

KOSTERNÍ (OP RNÁ) SOUSTAVA KOSTERNÍ (OPĚRN RNÁ) SOUSTAVA Kostra člověka 1. Osová kostra: 2. Kostra končetin kostra hlavy (lebka) kostra trupu etin: kostra horních končetin kostra dolních končetin PÁTEŘ 7 krčních obratlů 12 hrudních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD540 Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Přehled svalů a svalových skupin

Přehled svalů a svalových skupin Přehled svalů a svalových skupin SVALY ZAD sval trapézový (kápovitý) m. trapezius funkce: extenze hlavy (záklon hlavy), napomáhá vzpažení horní vlákna elevace lopatek (zvednutí lopatek) střední vlákna

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM

TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM TI TRICEPSOVÉ STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY NADHMATEM hlavový sval řemenový kývač hlavy zdvihač lopatky svaly šikmé sval trapézový hřeben lopatky sval deltový výběžek loketní zevní šikmý sval břišní velký sval

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU

BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU BICEPSOVÝ ZDVIH S JEDNORUČKAMI V SEDU klfční část velkého svalu přední část svalu deltového ulnární ohybač střední část svalu deltového zadní část svalu deltového radiální ohybač vnitřní hlava trojhlavého

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č.

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P popsat stavbu orgánů a orgánových soustav lidského těla a jejich funkce ročník 8. č. č. 15 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 8. Lidské tělo opěrná a pohybová soustava V pracovních listech se žáci seznamují s opěrnou

Více

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Stavba a funkce svalových skupin trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Svaly hrudníku MM.THORACIS 1./ Svaly pletence HK Deltový sval M. DELTOIDEUS - upažení, předpažení, rozpažení - udržuje

Více

2. Pohybová soustava člověka

2. Pohybová soustava člověka Tvar kostí 2. Pohybová soustava člověka je rozmanitý a odpovídá vcelku funkci, které kost slouží. Podle převládajících rozměrů rozeznáváme kosti dlouhé, ploché a krátké. - Dlouhé kosti tvoří kostru nejpohyblivějších

Více

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou

CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. Spouštějte nohy, dokud nejsou Cviky a protažení TRICEPSOVÉ KLIKY CVIČTE SPRÁVNĚ Pohyb provádějte vždy v plném rozsahu. VYHNĚTE SE Nepřiměřeně rychlému cvičení. 2 Položte ruku na každou tyč, odtlačte se a úplně natáhněte paže. 1 Postavte

Více

Pohybová soustava - svalová soustava

Pohybová soustava - svalová soustava Pohybová soustava - svalová soustava - Člověk má asi 600 svalů - Svaly zabezpečují aktivní pohyb z místa na místo - Chrání vnitřní orgány - Tvoří stěny některých orgánů - Udržuje vzpřímenou polohu těla

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry

Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů. Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Na Interdisciplinární charakter ergonomie. Dynamické tělesné rozměry. Konstrukce oděvů Interdisciplinární charakter ergonomie Dynamické tělesné rozměry Interdisciplinární charakter ergonomie Ergonomie

Více

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková Páteř vytváří v průběhu chůze dvě S křivky, které se střídají Skolióza má jednu S křivku, která se při chůzi prohlubuje Oslabení řetězce

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Typy svalů, složení

Více

Kostra pracovní list

Kostra pracovní list Kostra pracovní list Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Soustava opěrná - kostra Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc,

Více

TYPY SVALOVÉ TKÁNĚ: příčně pruhovaná (kosterní svalstvo) ovládáno vůlí, unavitelná

TYPY SVALOVÉ TKÁNĚ: příčně pruhovaná (kosterní svalstvo) ovládáno vůlí, unavitelná Otázka: Svalová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Iveta ZÁKLADNÍ FUNKCE umožňuje pohyb těla, zabezpečuje polohu těla a jeho částí, hl. zdroj tepla, umožňuje činnost mnoha vnitřních org.(cév, srdce,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 4 Svalová soustava Pro potřeby projektu

Více

Části kostry, končetiny

Části kostry, končetiny AM110-0104 AM110-0084 AM110-0086 AM110-0102 AM110-0088 AM110-0065 AM110-0063 AM110-0059 AM110-0082 AM110-0090 AM110-0057 AM110-0061 AM110-0088 Kostra ruky, spojeno drátem, volba L/P AM110-0078 AM110-0080

Více

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti

Stavba kosti (Viz BIOLOGIE ČLOVĚKA, s. 12-13) Mechanické vlastnosti kosti. Vznik a vývoj kosti S_Kost1a.doc S O U S T A V A K O S T E R N Í Autor textu: RNDr. Miroslav TURJAP, 2004. Určeno: Jako pomocný text pro žáky III. ročníku gymnázia. Odkazy: Novotný, I. - Hruška, M. : BIOLOGIE ČLOVĚKA. Praha,

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_12 Zdravověda somatologie

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš

Stanoviště 1. - Kostra osová - Páteř a hrudní koš Za pomoci modelu kostry, volných kostí a obrázků v učebnici se nauč jednotlivé kosti lidské kostry. Latinské názvy v závorkách nemusíte znát, jsou uvedeny pouze pro zájemce. Při zkoušení bude třeba kost

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Přírodověda Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Přírodověda 4. - 5. Název DUM: VY_32_INOVACE_1C_11_KOSTRA_KONČETIN Vyučovací předmět: Přírodověda

Více

SVALY. - kosterních a kožních svalů je v lidském těle 600, 1/3 ½ celkové váhy těla

SVALY. - kosterních a kožních svalů je v lidském těle 600, 1/3 ½ celkové váhy těla SVALY - svalový systém aktivní součást pohybového aparátu - jednotkou je sval (musculus, mys) - základní schopností je stažitelnost (kontraktibilita) zkrácení svalů pohyb Dělení svaloviny: A) příčně pruhovaná

Více

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ

Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Sval (musculus) KOSTERNÍ (příčně pruhované), HLADKÉ, SRDEČNÍ Význam svalu: umožňují pohyb organismu nebo jeho částí (orgánů) v lidském těle je přibližně 600 svalů, které umožňují pohyb celého těla tvoří

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE.

DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE. DĚTSKÁ NEMOCNICE BRNO CVIČENÍ S OVERBALLEM MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŽENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Kolektiv DRHO Brno 2016 Cvičební jednotka s využitím overballu 1. Protažení

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5

MINI MODEL LIDSKÉ KOSTRY S MALOVANÝMI SVALY NA PODSTAVCI A18/5 Kosti (levá strana): Lebka 1. Kost čelní 2. Kost temenní 3. Kost týlní 4. Šev korunový 5. Šev šípový 6. Šev lambdový 7. Kost nosní 8. Horní čelist 9. Kost lícní 10.Kost spánková a) Výběžek lícní kosti

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12 Člověk I. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Dýchací soustava Téma: Základy biologie orgánové soustavy člověka Autor: Mgr.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více