PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou."

Transkript

1 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho zelenèho roucha dob e patrnèho p i pohledu od VelkÈ Klajdovky Ëi z brnïnsk ch ulic a n mïstì. MnozÌ z n s, trouf m si Ìci, ûe je n s p ev ûn vïtöina, dlouhodobï usilujeme o zelen r z naöì mïstskè Ë sti. V obci, kter sv m zahuötïnìm z stavbou i poëtem obyvatel drûì neblah prim t v ËeskÈm st tï, je pov tce logick snaha chr nit kaûd strom, kaûd ke, kaûdou zelenou plochu. Ba co vìce. Je bytostnï nutnè naöe ûivotnì prost edì uchov vat, peëovat o nï,upevúovat je Ëi posilovat a tedy takè rozöi ovat, neboù i u n s na Vinohradech prost edì, ve kterèm vöichni ûijeme, jako prim rnì sloûka kaûdèho lidskèho kon nì a bytì r muje veökerè poëìn nì a kaûd n ö krok. Na konci loúskèho a na poë tku roku letoönìho uëinila radnice podstatnè kroky vedoucì k dalöìmu zlepöov nì vinohradskèho ûivotnìho prost edì, a to cestou rozhojnïnì ve ejnè zelenï. V onè dobï ñ na p elomu let 2006 a 2007 ñ jsme se dohodli s renomovanou zahradnì architektkou Evou V gnerovou na vypracov nì odborn ch projekënìch podklad, podle nichû bude moûnè postupnï dosazovat a d le podle odborn ch i estetick ch mï Ìtek rozhojúovat zeleú v naöich ulicìch, n mïstìch a parcìch. V slednou pr ci urëujìcì strategii postupnèho posilov nì Ñzelen ch plicì Vinohrad mi panì architektka p edloûì v polovinï letoönìho roku. Vaöe n mïty na dalöì v sadbu ñ tak jak tomu bylo i v minulosti ñ jsou i nynì vìt ny. HostÈ z blìzka i ze vzd lenïjöìch mìst, kte Ì k n m p ijìûdïjì (letos nap Ìklad na 15. vinohradsk koöt) oceúujì a v dobrèm smyslu slova z vidì naöi zeleú i z mïry jeû v tèto oblasti uskuteëúujeme a d le hodl me uskuteënit. Odvr cenou tv Ì a niëenìm snah vïtöiny z n s je vandalismus a rovnïû tak zvanè ËernÈ skl dky. ObojÌ nesmyslnè poëìn nì vzhled obce hyzdì a obecnì finance zbyteënï zatïûuje. Douf me, ûe rozöi ovan kamerov systèm a apely vzn öenè na mïstskou policii spolu s citeln mi finanënìmi sankcemi urëen mi p vodc m tïchto hanebn ch jev p inesou viditelnou n pravu. Jen na okraj snad mohu dodat, ûe ËernÈ skl dky ve ve ejnè zeleni v prostoru nad R ûenin m dvorem budou dnï odstranïny. Do budoucna pak budeme trvat na vïtöì aktivitï mïstsk ch policejnìch sloûek takè v tèto oblasti. NenÌ vïtöì prevence neûli p Ìtomn policista. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, dovolte mi, abych se jeötï v kr tkosti vr til do p li mïsìce dubna. Tehdy, ve st edu 18. dubna jsem mïl Ëest u p Ìleûitosti osvobozenì mïsta Brna p ijmout a pohovo it, ale p edevöìm podïkovat za n s vöechny panu Miroslavu Hladilovi, p ÌsluönÌkovi»eskoslovenskÈ samostatnè obrnïnè brig dy a veliteli tanku Cromwell. PlukovnÌk Hladil p iöel i se svou velmi milou panì a j se musìm p iznat, ûe jsem byl zaskoëen skromnostì a mile p ekvapen taktem pana plukovnìka i jeho manûelky. Druh vinohradsk hrdina svïtovè v lky pan doktor Konr d Dubsk nemohl na setk nì p ijìt. V naöem setk nì mu zabr nila nemoc. I jemu vöak n leûì dìky za aktivnì vojenskou Ëast v protinacistickè kampani v leën ch let 1939ñ1945. V ûenì VinohraÔanÈ, p eji V m p ÌjemnÈ a pïknè proûitì slunn ch jarnìch dn a t dn. PhDr. Ji Ì»ejka, starosta PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva M» Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). VinohraÔ nek reprezentuje mïstskou Ë st DÏtsk soubor VinohraÔ nek vznikl v roce Pod vedenìm Zuzany äirokè mladè dìvky p edvedly lidovè tance i kreace ve stylu country na v znamn ch kulturnìch akcìch a soutïûìch v r mci mïsta Brna i mimo nï. Mohly jsme je spat it na vystoupenìch programu BrnÏnskÈho kulturnìho lèta, na vinohradsk ch hodech, nebo t eba v loúskèm roce na doûìnk ch v bratislavsk ch Vajnorech. Soubor zce spolupracuje s partnerskou taneënì country skupinou Honky Tonk a mïli by letos spoleënï tvo it krojovan pr vod Vinohradsk ch hod. VinohraÔ nek na n m. Svobody. spïchy v soutïûìch zaznamenaly dìvky z VinohraÔ ku dosud zejmèna v kaûdoroënìch soutïûìch SedmikvÌtek, po dan ch v Ok Ìök ch na»eskomoravskè vysoëinï nebo na p ehlìdce taneënìch soubor Boleradick tanëìrna, a to s country tancem Wild Roses, s p smy Rozvern polka a Jarmark. V nejbliûöì dobï je m ûeme spat it na VinohradskÈm koötu vìn, na akci ke Dni matek a na festivalu PodluûÌ v pìsni a tanci v TvrdonicÌch. Tam budou reprezentovat naöi mïstkou Ë st. NynÌ zve VinohraÔ nek vöechny dïti i s rodiëi na Ñp lenì ËarodÏjnicì. (red) Pálení èarodìjnic PondÏlÌ Pr vod ËarodÏjnic ulicemi Vinohrad: hod. od Radnice ZaË tek akce v Shervoodu: hod. K tanci a poslechu hraje country skupina PARADOX. Od 18 do 20 hodin ñ z bavn program v are lu restaurace. ï SlavnostÌ p Ìlet ËarodÏjnic ï Up lenì ËarodÏjnice ï TaneËnÌ vystoupenì: ñ VinohraÔ nek ñ Mä SnÏhurka ñ Honky Tonk ï SoutÏûe pro dïti ï MISS»arodÏjnice 2007 ï»arodïjnick superstar 1

2 Z 6. sch ze Rady mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, konanè dne 20. b ezna 2007 Rada m. Ë. schv lila: ñ poskytnutì dotacì z rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady tïmto organizacìm: NADÃJE, o. s., poboëka Brno, RATOLEST Brno, o. s., Domov sv. MarkÈty ñ pro matky s dïtmi v tìsni, Svaz tïlesnï postiûen ch v»r ñ mìstnì organizace, Svaz tïlesnï postiûen ch v»r, SVP HELP ME, o. s., CENAP ñ Centrum nadïje a pomoci Brno, SdruûenÌ pïstounsk ch rodin, EFFETA ñ pro lidi s ment lnìm postiûenìm a autismem, Nadatio Samarit nus ñ Nadace Samarit n, o. s. Asociace pom hajìcì lidem s autismem ñ JiûnÌ Morava, DennÌ a p echodn pobyt ñ dlouhodobè pobyty pro seniory Brno. ñ n vrh odmïn editelk m Zä, Mä za souëinnost se z izovatelem pro zajiöùov nì provozu ökolsk ch organizacì a editeli KVIC za zajiötïnì rozvoje volnoëasov ch aktivit dïtì a ml deûe. ñ p idïlenì orientaënìch ËÌsel do ulice Tvrdonick i k objekt m, kterè se nach zejì na zemì m. Ë. Brno-éidenice. ñ ve ejnou zak zku malèho rozsahu ÑV mïna okenì ñ vyhl öenì popt vky a komisi pro hodnocenì nabìdek ve sloûenì: Ing. KvÏtoslav Pek rek, Ing. Vlastimil Z vadsk, JUDr. Jakub Tihelka. ñ text v zvy k pod nì nabìdky na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu ÑV tahy Mikulovsk ì podle p edloûenèho materi lu a firmy, kterè budou vyzv ny k p edloûenì nabìdky: Vymyslick ñ v tahy, spol. s r. o., KONEKTA v tahy, a. s., OTIS, a. s., Moravia Lift, s. r.o. a komisi pro hodnocenì nabìdek ve sloûenì: Ing. KvÏtoslav Pek rek, Ing. Vlastimil Z vadsk, JUDr. Jakub Tihelka. ñ n vrh na schv lenì bod u novï podan ch û - dostì o byt v devìti p Ìpadech. ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti ve dvaceti öesti p Ìpadech. ñ n vrh na pron jem bytu dle po adì ve dvou p Ìpadech. ñ dohodu o v mïnï bytu, kterou mezi sebou uzav eli smïnitelè ve Ëty ech p Ìpadech. ñ n vrh na prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu v jednom p ÌpadÏ. ñ n vrh na projedn nì û dosti o rozöì enì n jmu bytu v jednom p ÌpadÏ. ñ n vrh na zpïtvzetì a opïtovnè pod nì é dosti»mzrb, a. s. o dotaci v Programu na podporu oprav bytov ch dom postaven ch panelovou technologiì PANEL. ñ pod nì û dosti»mzrb, a.s. o dotaci v Programu na podporu oprav bytov ch dom postaven ch panelovou technologiì PANEL podle p edloûenèho materi lu. Z mimo dnè sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady, konanè dne 27. b ezna 2007 Rada m. Ë. vzala na vïdomì: ñ n vrh na projedn nì p echodu n jmu k bytu v jednom p ÌpadÏ. Rada m. Ë. zruöila: ñ Ë st UsnesenÌ Ë. 166/07/5 6. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady ze dne ve schvalovacì Ë sti: text v zvy k pod nì nabìdky na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu na zpracov nì projektovè dokumentace ÑStavebnÌ pravy Zä Bzeneck ñ budova MutÏnick 23 ñ 1. etapaì podle p edloûenèho materi lu. Rada m. Ë. schv lila: ñ text v zvy k pod nì nabìdky na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu na zpracov nì projektovè dokumentace ÑStavebnÌ pravy Zä Bzeneck ñ budova MutÏnick 23 ñ I. etapaì podle p edloûenèho materi lu a firmy, kterè budou vyzv ny k p edloûenì nabìdky: KV Projekt Brno, AP-ateliÈr, spol. s r. o., ATELI R HERMAN, Ing. arch. Milan Huml, Ing. arch. Jind ich PospÌöil a komisi pro hodnocenì nabìdek ve sloûenì: JUDr. Vlasta Dohnalov, Ing. Ji Ì Pustina, Ing. Pavel Sur. ñ text v zvy k pod nì nabìdky na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu ÑV mïna oken Mä Pruö neck ì podle p edloûenèho materi lu a firmy, kterè budou vyzv ny o p edloûenì nabìdky: äen - okna dve e zimnì zahrady, PLAS- TOCHEM BRNO, s.r.o., VK plast, AL plast, s.r.o. a komisi pro hodnocenì nabìdek ve sloûenì: Mgr. Ji Ì Kar sek, JUDr. Vlasta Dohnalov, Ing. Ji Ì Pustina. ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 5. Rada m. Ë. podpo ila: ñ û dost ObËanskÈho sdruûenì NADÃJE JihomoravskÈmu kraji o poskytnutì dotace na eöenì havarijnìho stavu oken v objektu Velkopavlovick or. Ë. 13, Ëp v k.. éidenice a doporuëuje ji ke kladnèmu vy ÌzenÌ. Rada m. Ë. vzala na vïdomì: ñ n vrh na projedn nì p echodu n jmu k bytu ve dvou p Ìpadech. ñ zpr vu o stavu bytovèho fondu a jeho spr vï. ñ û dost firmy KOMFORT, a.s. o Ëerp nì rezervy p i realizaci zak zky ÑRegenerace obytnèho souboru m. Ë. Brno-Vinohradyì z d vodu nep edvìdatelnèho n r stu cen tepelnï izolaënìch materi l. Rada m. Ë. uloûila: ñ Ing. KvÏtoslavu Pek rkovi, vedoucìmu odboru bytovèho a vöeobecnèho provï it podn jmy byt v domï P lavskè n mïstì 12, 13, 14, a zpr vu p edloûit na jedn nì 8. sch ze RM». TermÌn: Rada m. Ë. zmïnila: ñ Ë st usnesenì Ë. 121/07/5, (n vrh na projedn nì p ÌpadnÈho prominutì poplatku z prodlenì). Rada m. Ë. jmenovala: ñ Ëleny komisì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady: Komise kulturnì: JUDr.»eslav Gojn (KDU-»SL), Otto Har k (KDU-»SL). Komise stavebnì a dopravy: Bc. David Hor k (KDU-»SL). Komise pro sport a voln Ëas: Hana Kaplanov (»SSD) s ËinnostÌ od ñ novè znïnì v zvy k pod nì nabìdky na realizaci ve ejnè zak zky malèho rozsahu na zpracov nì projektovè dokumentace ÑStavebnÌ pravy Zä Bzeneck ñ budova MutÏnick 23 ñ 1. etapaì ñ viz p Ìloha pìsemnèho materi lu. Rada m. Ë. povï ila: ñ PaedDr. Ilonu Sokolovou, neuvolnïnou mìstostarostku m. Ë. Brno-Vinohrady, Ing. Ji Ìho Pustinu, mìstostarostu m. Ë. Brno-Vinohrady jedn nìm na Ministerstvu financì»r o poskytnutì dotace na regeneraci Zä Bzeneck ñ budova MutÏnick 23. ( M») Z sady ochrany osob v p ÌpadÏ mimo dnè ud losti V ûivotï ËlovÏka mohou nastat neoëek vanè mimo dnè situace, jako jsou ûivelnè pohromy (z - plavy a povodnï, poû ry, vich ice, sesuvy p dy, snïhovè laviny, zemït esenì), hav rie s nikem nebezpeën ch l tek do ûivotnìho prost edì (hav rie v chemick ch provozech a skladech, dopravnì nehody s nikem nebezpeën ch l tek, radiaënì hav - rie, ropnè hav rie) a dalöì, kterè mohou ohrozit ûivoty, zdravì obyvatel a zp sobit velkè ökody na materi lnìch hodnot ch.tento Ël nek obsahuje n vod, jak se p ipravit na dopad moûn ch n sledk ûiveln ch pohrom a dalöìch mimo dn ch situacì zp soben ch lidskou ËinnostÌ, kterè mohou p ivodit tïlesn zranïnì nebo duöevnì poruchy, ztr ty na ûivotech nebo majetku a poökozenì ûivotnìho prost edì. DŸLEéIT TELEFONNÕ»ÕSLA TÕS OV HO VOL NÕ ZjistÌte-li mimo dnou ud lost (poû r, hav rii chemickèho nebo pr myslovèho za ÌzenÌ...), kter ohroûuje osoby nebo majetek, okamûitï volejte ËÌslo 112 NOV»ÕSLO TÕSNOV HO VOL NÕ PLATN V CEL EU. KromÏ toho je jeötï platnè ËÌslo 150 na HasiËsk z chrann sbor. P i p ed v nì zpr vy uveôte: ï kde ho Ì; ï co ho Ì; ï svè jmèno a ËÌslo telefonu, ze kterèho vol te; po skonëenì hovoru zavïste a Ëekejte na zpïtn dotaz k ovï enì pravdivosti zpr vy o poû ru. Pomoc zdravotnickè z chrannè sluûby se vyûaduje p i vöech stavech ohroûujìcìch ûivot. P ivol v se prost ednictvìm telefonu 155 ñ Zdravotnick z chrann sluûba. Pokud jste svïdky dopravnì nehody nebo sp - ch nì trestnìho Ëinu volejte telefonnì ËÌslo 158 ñ Policie»R nebo 156 ñ MÏstsk policie. OBECN Z SADY P i ohroûenì, o kterèm m ûete b t vyrozumïni prost ednictvìm sirèn, zpr vou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hl öenìm mìstnìho rozhlasu, pojìzdnèho rozhlasovèho vozu, megafonu, a od spoluobëan, se snaûte dodrûovat n sledujìcì z sady: RESPEKTUJTE a snaûte se zìsk vat informace z ofici lnìch zdroj (rozhlas, televize, mìstnì rozhlas, vyhl öka obecnìho adu, pokyny zamïstnavatele apod.). NEROZäIÿUJTE poplaönè a neovï enè zpr vy. VARUJTE ostatnì ohroûenè osoby ve svèm nejbliûöìm okolì. NETELEFONUJTE zbyteënï ñ telefonnì sìù je v situacìch ohroûenì p etìûena. NEPODCE UJTE vzniklou situaci. POM HEJTE soused m, zejmèna star m, nemocn m a nemohoucìm lidem. UVÃDOMTE SI, ûe nejvïtöì hodnotu m lidsk ûivot a zdravì a aû potom z chrana majetku. UPOSLECHNÃTE pokyn pracovnìk z chrann ch sloûek, org n st tnì spr vy a samospr vy. Mgr. Ji Ì Vrabec (pokraëov nì p ÌötÏ) 2

3 KULTURA NAäEHO BYDLENÕ VandalovÈ n m ubìrajì z penïûenek V minulèm ËÌsle VinohradskÈho informu jsem p em ölel o tom, jak je to s placenìm n jemnèho a zda-li je Ëi nenì vhodnè n jemnè platit. Je samoz ejmè, ûe n jemnè se platit m. PojÔme vöak d l. D sledkem placenì Ëi neplacenì n jemnèho je vïtöì Ëi menöì z statek na bankovnìm Ëtu, ze kterèho se hradì drûba a jinè Ëinnosti spojenè s provozem bytov ch dom. PlacenÌm Ëi neplacenìm n jemnèho tedy sv m zp sobem ovlivúujeme technick stav domu a jin mi slovy p ispìv me i k celkovè kultu e bydlenì. Zd lo by se, ûe placenì Ëi neplacenì n jmu a sluûeb s bydlenìm spojen ch je vïcì jen dom n jemnìch, a ûe se tato problematika druûstevnìch dom, kter ch jsou na Vinohradech p ibliûnï 2/3 net k. Opak je pravdou, rozdìl je pouze v tom, ûe u druûstevnìch dom se jednotlivè poloûky naz vajì jinak. Vraùme se vöak ke kultu e bydlenì Ëi technickèmu stavu dom, a je jedno, zda-li budeme ps t o n jemnìch (mïstsk ch) Ëi druûstevnìch domech. MyslÌm si, ûe skuteënost, v jak ch pomïrech bydlìme, je i naöì vizitkou. NemyslÌm si vöak, ûe tyto pomïry, v nichû bydlìme, a kterè jsou naöì vizitkou, konëì dve mi naöeho bytu, v podlaûì, v nïmû m me byt, Ëi naöìm domem. Ta n vötïva, kterou si do svèho mnohdy vyöperkovanèho bytu vedeme totiû musì projìt domem a nem ûeme ji vèst s p skou na oëìch nebo nem ûeme Ìkat, aby se zrovna zde podìvali na druhou stranu. Ano, hovo Ìm o vandalismu. Jak jinak pojmenovat situaci, kdy pracovnìci bytovè spr vy pr bïûnï zjiöùujì vykraden protipoû rnì za ÌzenÌ ñ hydranty, odcizenè p enosnè hasicì p Ìstroje, poökozenè Ëi zniëenè dve e a okna, kliky, kliëky, odcizenè Ëi rozbitè kryty svìtidel, û rovky, prokopnutè prosklenè stïny (mnohdy a mnohde jsou nahrazeny tzv. Ñplechov m sklemì. Za svè hovo Ì i skuteënost, ûe elektromontèr, kter na chodbu osadì nov vypìnaë, tento nov vypìnaë öroubov kem IlustraËnÌ foto (red) myslnï poökodì a znehodnotì ñ a to jen a jen z d vodu, aby po nïm druh den nezbyla jen dìra ve zdi, ze kterè ËnÏjÌ dr ty, kterè jsou v horöìm p ÌpadÏ pod napïtìm. D sledky vandalismu tedy nep sobì nejen öpatn m dojmem, mnohdy n s mohou ohroûovat na zdravì i na ûivotech. OdstraÚov nì d sledk vandalismu n s stojì mnoho penïz i z n jemnèho. Po norovè kontrole, kdy jsme zjistili mnoh poökozenì hydrant, odcizenè hadice a dalöì, p Ìsluön odborn firma veökerè z vady odstranila a vystavila n m fakturu ve v öi p ibliûnï 100 tis. KË. éivotnost takto odstranïn ch z vad mïla ani ne mïsìc, protoûe nïkterè novï doplnïnè hydranty Ëi suchovody byly znovu vykradeny Ëi poökozeny, ËÌmû byla zp sobena dalöì ökoda ve v öi p ibliûnï 40 tis. KË. Je logickè, ûe v takovèmto p ÌpadÏ nelze udïlat nic jinèho, neû poökozenè Ëi odcizenè p edmïty znovu doplnit Ëi vymïnit. PodanÈ trestnì ozn menì je logick z vïr, ale odv ûìm se pochybovat, ûe tento vandal Ëi vandalovè budou vyp tr ni, usvïdëeni a postaveni p ed soud. A kdo zaplatì ökody? My vöichni, nebo lèpe eëeno n jemnìci ze svèho n jmu? Jinou z leûitostì je skladov nì vöemoûnèho materi lu ve spoleën ch Ë stech domu. Propojme opït tuto skuteënost s hradami n jemnèho a poû rnì bezpeënostì. Vöichni n jemnìci jsou bïûn mi komunikaënìmi prost edky spraveni o tom, ûe na chodb ch a ve spoleën ch Ë stech sklep nesmì skladovat p ebyteën materi l. Mohu jen doporuëit kaûdèmu z n s, aby si proöel d m, v nïmû bydlì, a pozornï se dìval. VÌce napovìdat nebudu. Skladov nì materi lu na chodb ch, kterè jsou nikov mi cestami, je v rozporu s poû rnìmi p edpisy a za jejich poruöenì hrozì vlastnìku domu obrovskè pokuty. Ty by se platily ze spoleënè penïûenky n s vöech. Radnice proto pravidelnï organizuje svoz velkoobjemovèho odpadu, v nedalekè vzd lenosti funguje odpadov dv r a p esto je vöe asi m lo. ProË by jinak mïstsk Ë st za rok 2006 uhradila tèmï 450 tis. KË na vyklìzenì spoleën ch prostor? PoËÌtejme tedy, tu 100 tisìc, t mhle 40 tisìc, a o kousek d l dalöìch 450 tisìc KË. Nenaölo by se pro tohoto vìce neû p l milionu korun jinè, lepöì vyuûitì? A to jsem nevyëìslil r znï poökozenè dve e, vstupnì stïny, vypìnaëe, svìtidla... A co pro to m ûe udïlat kaûd z n s? Chovejme se ke spoleënèmu majetku tak, jako by byl n ö vlastnì. My jsme jej po Ìdili z vlastnìch finanënìch prost edk. VöÌmejme si svèho okolì. NemÏjme strach ozn mit bytovè spr vï, bytovèmu odboru, v druûstevnìch domech samospr vï Ëi p Ìmo bytovèmu druûstvu, ûe se v domï dïje nïco zvl ötnìho, ûe se po domï pohybujì cizì Ëi podez elè osoby. Kaûd z n s m ûe napomoci v zabr nïnì tïmto ökod m a kdyû ne ökod m, tak nep Ìjemnosti, kdy nebude mìt ËÌm uhasit vznikajìcì poû r v samotnèm z rodku jen z d vodu, ûe nïkdo si na svoji zahradu vzal poû rnì hadici, ukradl a prodal hasìcì p Ìstroje, a nebo je jen tak pro z bavu vyst Ìkal na chodbï nebo na schodiöti. MyslÌm, ûe kaûdèmu z n s na svèm okolì z leûì, ûe si ho v ûì. MyslÌm, ûe adresa v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady je dobrou adresou. TÏch m lo z n s, kte Ì n m sv m vandalsk m chov nìm vyhazujì naöe finanënì prost edky z naöì spoleënè penïûenky, se snaûme eliminovat. StaËÌ m lo. Ing. Ji Ì Pustina, mìstostarosta PortrÈty zastupitel Ing. Igor Maröa (Zelen pro Vinohrady) VÏk: 46 let. Podnikatel, ekonomick poradce ministrynï ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy. V zastupitelstvu od r. 1994, nynì p edseda kulturnì komise a Ëlen komise ûivotnìho prost edì. Obyvatelem Vinohrad od r Ing. Miloslava Orsavov (KS»M) VÏk: 46 let, podnikatelka. V zastupitelstvu od roku 1994.»lenka sportovnì komise. Obyvatelkou Vinohrad od r Multimedi lnì uëebna na Zä Bzeneck Na Zä Bzeneck byla z Ìzena nov multimedi lnì uëebna. Je vybavena t emi poëìtaëi s internetem a tisk rnou a volnï propojena s knihovnou. DÌky penïûnì dotaci bylo moûno zakoupit do tèto uëebny i modernì uëebnì pom cku ñ interaktivnì tabuli. Ta je propojena s videem a vizualizèrem. UËitel m ökoly se tak dostala zcela nov moûnost ke zkvalitnïnì a zefektivnïnì v uky. é ci pracujì jednak s v ukov m obsahem vytvo en m p Ìmo uëitelem, ale prost ednictvìm interaktivnì tabule seznamujì ostatnì i s v sledky svè samostatnè pr ce. ModernÌ technologie tak prostupuje cel m v ukov m procesem. (Zä) 3

4 Vina sk obec Tvrdonice se p edstavì na Vinohradech Jihomoravsk obec Tvrdonice p ebrala kulturnì gesci nad letoönìm vinohradsk m jubilejnìm koötem vìn. Tradice lidovè kultury na moravskèm PodluûÌ sahajì do hlubokè historie. DesÌtky, ba moûn i stovky tisìc lidì navötìvily TvrdonskÈ lidovè slavnosti. A kdo by neznal zdejöìho rod ka ñ zpïv ka Joûku Severina? Starostovi obce panu ZdeÚkovi Tesa Ìkovi jsme poloûili nïkolik ot zek: Pane starosto, ËÌm p ekvapì obec Tvrdonice n vötïvnìky XV. VinohradskÈho koötu vìn? Obec Tvrdonice vysìl na Vinohrady silnou skupinu reprezentant naöeho p ekr snèho podluû ckèho folkloru. P edstavì se na nïm nïkolik generacì nositel lidov ch tradic naöì obce. VystoupÌ ËlenovÈ dïtskèho n rodopisnèho souboru PomnÏnka, mladì taneënìci a Ñmuû ciì Slov ckèho podluû ckèho kr ûku. Nejenom doprov zet taneënìky a zpïv ky bude cimb lov muzika. ZazpÌvat a zatancovat si p i nì mohou takè n vötïvnìci koötu. No a v neposlednì adï se chtïjì p edstavit tvrdonötì vina i se sv mi nejlepöìmi vìny. Jak je historie vaöich kaûdoroënìch slavnostì? Historie slavnostì sah do srpna roku 1946, kdy byl poloûen z kladnì k men ke Slov ckè chalupï. Slavnost se stala p ehlìdkou toho nejlepöìho, co PodluûÌ mohlo po v lce nabìdnout a z roveú popudem k dalöìm podobn m setk nìm lidov ch umïlc ve TvrdonicÌch. Z jednodennìch p ehlìdek se postupnï stala t ÌdennÌ oslava hudby, zpïvu a tance. Od zaë tku se v programech vedle dospïl ch prezentovaly i dïti. I to se stalo podnïtem pro zakl d nì dïtsk ch soubor, kterè se tak staly z kladnou pro Ñkr ûkyì a soubory dospïl ch. Uû od prvnìch roënìk se soutïûì ve ÑverbuÚkuì. PostupnÏ se soutïû rozrostla o z polenì v ÑhoöijÌchì a ÑvrtÏnÈì. VÌtÏz vöech t Ì kategoriì pak zìsk v titul St rka PodluûÌ. Co znamen po d nì festivalu pro obec Tvrdonice? Obec ûije folklorem po cel rok. Po dajì se zde tradiënì z bavy jako krojov ples, Faöank, Velikonoce, dìvëì vìnek a prvnì vìkend po 8. z Ì t ÌdenÌ hody. Vrcholem kaûdoroënìho silì jsou samoz ejmï n rodopisnè slavnosti PodluûÌ v pìsni a tanci, konanè vûdy prvnì Ëervnov vìkend. N vötïvnìk m i host m se snaûìme nabìdnout p ÌjemnÈ prost edì v p ÌrodnÌm amfite tru, kter postupnï modernizujeme. KaûdoroËnÏ sestavujeme bohat program, ve kterèm se p edstavujì jak mìstnì soubory a kr ûky z regionu PodluûÌ, tak celèho Slov cka Starosta Tvrdonic ZdenÏk Tesa Ìk i ostatnìch n rodopisn ch oblastì. V jimkou nejsou hostè ze zahraniëì. I kdyû po d nì festivalu je znaënou z tïûì pro pracovnìky obce i dalöì dobrovolnè spolupracovnìky, uvïdomujeme si, ûe tèto pr ce je t eba pro zachov nì tradic a identity naöeho kraje. TeöÌ n s z jem soubor o Ëinkov nì na slavnostech i n vötïvnìk o jednotlivè programy. Co nabìdnou letoönì slavnosti? LetoönÌ slavnosti probïhnou 1.ñ3. Ëervna a jejich program je n sledujìcì. V p tek 1. Ëervna od 19 hodin probïhne p ehlìdka dechov ch hudeb s Ivanou Slab kovou. Jiû dnes je zajiötïna Ëast dechov ch hudeb éadovj ci, L caranka, BuËkovianka, VeËerka, Vacenovj ci a Legr ti. Odpoledne v sobotu 2. Ëervna bude pat it dïtem. Nejd Ìve V s zveme na n mïstì na koncert ml deûnick ch dechov ch soubor, potè dïtskè soubory p jdou pr vodem do are lu, kde budou mìt sv j program. Hosty tohoto programu budou nap Ìklad dïtsk soubor Vinohra- Ô nek a M jìëek z Brna, Polehr dek z Boleradic a dalöì. Uû v 18 hodin zaëìn veëernì program, kde se p edstavì v soutïûìch mladì zpïv ci a taneënìci regionu v soutïûìch ve zpïvu, tanci a o St rka PodluûÌ. Budou zpìvat dom cì i p espolnì muûskè a ûenskè sbory, koncertovat cimb lovè muziky a host programu, n rodopisn soubor Dolina se StarÈho MÏsta. NedÏli 3. Ëervna zah jìme slavnostnì möì svatou za ËastnÌky slavnostì v mìstnìm kostele sv. Mikul öe. PotÈ se program p esune na n mïstì, kde se budou sjìûdït p espolnì chlapci na vozech taûen ch koúmi. Ve 14 hodin vyjde obcì slavnostnì pr vod vöech ËinkujÌcÌch do amfite tru. Zde se p edstavì dïtskè i dospïlè region lnì soubory ve sv ch po adech. Z host jmenujme VoniËku ze ZlÌna, nebo letoönìho jubilanta LaÔu Hn tka. Festival bude zakonëen koncertem n rodopisnèho souboru KopaniËiar ze SlovenskÈ Myjavy. Vöechny programovè dny budou zakonëeny lidov mi veselicemi p i dechov ch i cimb lov ch muzik ch, pro n vötïvnìky je p ipraven bohat v bïr mìstnìch specialit, ochutn vka vìn, nebo t eba p ehlìdka lidov ch emesel. Na vöechny po ady V s srdeënï zveme a tïöìme se na vaöi n vötïvu. DÏkujeme za rozhovor. (redakce) BrnÏnskÈ Vinohrady ve TvrdonicÌch Naöi mïstskou Ë st bude na letoönìch slavnostech na PodluûÌ reprezentovat dïtsk soubor VinohraÔ nek. SlavnostÌ se z ËastnÌ i naöe ofici lnì delegace. Berme to jako alespoú symbolickou spl tku Tvrdonsk m za jejich prezentaci na letoönìm vinnèm koötu. Festivalu PODLUéÕ V PÕSNI A TAN- CI se vöak m ûete z Ëastnit i VY! V sobotu a v nedïli 2. a 3. Ëervna po d KVIC jednodennì autokarovè z jezdy do Tvrdonic. M ûete zhlèdnout celodennì kulturnì program a okusit dobrèho vìnka. Autobusy odjìûdïjì v 8 hodin z parkoviötï u zast vky na konci P lavskèho n mïstì. P ihl öky na KVIC, MutÏnick 21 osobnï, nebo telefonicky na Ë P edpokl dan n vrat je v 18 hodin. SrdeËnÏ zveme! (KVIC) ZABEZPEČENÍ BYTŮ dveře, zámky, kování, NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ ZÁMEČNICKÉ PRÁCE mříže, zábradlí, branky a jiné. Tel NONSTOP CVIČENÍ U MOŘE Chorvatsko, Power joga, aerobic, pilates. Chatky, busem. Info: , VymÏnÌm OB 3+1 na Vinohradech za 2 menöì. Doplatek. Tel Pronajmu zahr dky ve SlatinÏ. Tel ñ volat po 16 hod. VymÏnÌm DB 3+1 za 2+1, tel KoupÌm RD v BrnÏ-Vinohradech, okolì. Platba hotovï. Tel VymÏnÌm DB 2+kk Vinohrady s doplatkem za DB 3+1. Tel Hled m pron jem samostat. pokoje na Vinohradech. Tel ñ svob. muû. PIZZERIA PIZZERIA MARE MARE Velkopavlovická Velkopavlovická Brno Brno (pod (pod Radnicí) Radnicí) - první - první nekuřácká nekuřácká pizzerie pizzerie na na Vinohradech druhů druhů pizz pizz - - kompletní výroba výroba tel.: ,

5 KUCHYŇSKÉ LINKY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ renovace p vodnìch dvì ek nov dvì ka ñ lamino, frèzovan v roba n bytku a sk ÌnÏk na mìru v roba postelì a loûnic z suvky pod kuchyúskou linku Tel: , , PEDIKÚRA V KADEŘNICTVÍ BOŘETICKÁ 16 Odstranění zrohovatělé kůže, kuřích ok, mozolů, ztluštělé nehtové ploténky. Ošetření popraskaných pat, zarostlé nehty. Peeling, lakování, masáž nohou pod koleno, depilace, výživné masky, tel DÃTSK T BORY ñ sportovnì, jazykovè, cyklistickè, v tvarnè, pro teenagery. Minit bor rodiëe s dïtmi 1ñ9 let. Tel.: , CHCETE PRODAT PRONAJMOUT BYT RD CHATU POZEMEK? ZDARMA pro Vás zařídíme od zajištění kupce, zpracování kupní smlouvy nebo podnájemní smlouvy, znaleckého posudku, přehlášení elektriky a plynu, zaplacení poplatků na družstvu. Následně pro Vás můžeme zařídit i koupi jiného bytu nebo RD včetně vyřízení hypotéky. Máme 12-leté zkušenosti v oboru. Najdete nás na adrese: REA, Kounicova 13, Brno, 3. patro. Tel , , Bankovní půjčky do Splátky již od 702 Kč/měs. Zdarma! Pro důchodce a podnikatele (i začínající). Dagmar Zhánělová, tel: MW TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, specialista na tažná zařízení a uzamykání řadicí páky (multi-lock), výfuky. Zaručená kvalita, prodloužená záruka, příznivé ceny. Kont. adr.: Bratislavská 35/37, Brno, tel , mob Kadeřnice Jana Slováčková, Valtická 15, Brno-Vinohrady S péčí a láskou se na Vás těším. Tel PEDIKÚRA pro vás Ludmila Trtílková na BZENECKÉ 19, VINOHRADY lakování depilace parafín P.Shine masáž nohou Zveme Vás do nově otevřené restaurace CARCASS Táborská 63, Brno-Židenice, od pondělí do pátku výběr z pěti poledních menu od 58, Kč výborná kuchyně se širokou nabídkou jídel týdenní speciální nabídky výhodné víkendové rodinné menu plzeňské pivo, letní zahrádka na terase rodinné oslavy, svatby, firemní akce, promoce sledování sportovních přenosů na velkoformátové tv parkování přes ulici Otakara Ševčíka, přímo naproti restaurace přijďte na týden italské kuchyně od do Při předložení tohoto inzerátu sleva 10 % na jídlo (slevy se nesčítají a neplatí k polednímu menu) MALÍŘSKÉ PRÁCE. Tel.: , mobil: P ijmeme panì na klid budovy v BrnÏ-éidenicÌch na ul. Kulkova, prac. doba 7:00ñ11:30 h., nebo na ulici SvÏtl, prac. doba 16:00ñ20:00 h. VhodnÈ na VPP nebo pro d chodkynï a MD. Informace na tel (8ñ13 h). ANGLICKÁ ŠKOLKA KIDS GARDEN ENGLISH PRESCHOOL Gajdoöova 7, Brno-éidenice, Tel: , Zápis pro rok 2007/2008 od Pøijímací øízení do 6. tøídy (rozšíøená výuka matematiky a informatiky) Kvalitní pøíprava dìtí na pøijímaèky na SŠ l Dlouholeté zkušenosti Mladý kolektiv uèitelù l Žáci s prùmìrem do 1,2 zvýhodnìni Pøijímací zkoušky: nebo l Den otevøených dveøí: Tyršova základní škola, Kuldova 38, Brno-Židenice, tel

6 Mapov nì vinohradskè kultury Ë st 4. V p edeöl ch Ël ncìch o v voji kulturnìch aktivit v naöì mïstskè Ë sti jsem se pokusil nastìnit z kladnì prvky, kterè p ispìvajì k vytv enì mìstnì kultury. Priority jsou d ny rozhodnutìmi politickè reprezentace a jsou realizov ny vïtöinou prost ednictvìm povï enè p ÌspÏvkovÈ organizace ñ KulturnÌho, vzdïl vacìho a informaënìho centra Brno-Vinohrady (KVIC). Pro KVIC jsou z vaznè n vrhy kulturnì komise schv lenè radou a zastupitelstvem. Iniciativa KVIC, kulturnì komise, obëansk ch sdruûenì a hlavnï snaha jednotliv ch obëan je tou pravou ûivnou p dou pro to, aby se zde skuteënï nïco dïlo. (Z anonymnìch v povïdì obyvatel jin ch mïstsk ch Ë stì p edmïstskèho typu a velikosti Vinohrad lze podle mèho n zoru soudit, ûe Vinohrady jsou jako mlad mïstsk Ë st velmi spïönè.) Na kulturnìch a spoleëensky prospïön ch akcìch by se nad le mïly st le vìce podìlet nadn rodnì kulturnï-spoleëenskè iniciativy, kulturnì nadace, a koneënï takè fondy EU, kam proudì nemalè Ë stky naöich danì. V poslednì, t etì Ë sti mapov nì mìstnì kultury jsem zaëal s daji o KVIC. Jeho Ëinnost je natolik obs hl, ûe i p es maxim lnì snahu o struënost, se vöe d leûitè nedalo zvl dnout v pouhè jednè Ë sti. PokraËujme tedy o dalöìch aktivit ch KVIC, neboù v minulosti jsme se vïnovali pouze domu dïtì ñ ÑDOME»KUì. V pèëi KVIC jsou vöak provozov ny dalöì aktivity. Jazykov ökola: sìdlì na P lavskèm n mïstì (zast vka trolejbusu Bzeneck ). PrvnÌ vedoucì st ediska a souëasnï i vyuëujìcì byla panì VilÌmkov, potè st edisko fungovalo jako jazykov ökola Dr. CampÌrkovÈ a po nì jako jazykov ökola G ntera PÌsa Ìka. V souëasnè dobï jazykov ökola je samostatn m st ediskem KVIC, kde p sobì 4 lekto i angliëtiny a po jednom lektorovi nïmëiny a italötiny. äkolu navötïvuje cca 130 student na r zn ch rovnìch znalostì, od zaë teënìk po znaënï pokroëilè, ale i r znèho vïkovèho sloûenì, od student aû po dospïlè st ednìho vïku. V uka probìh v odpolednìch a veëernìch hodin ch, takûe prakticky kaûd si m ûe vybrat dle sv ch Ëasov ch moûnostì. StejnÏ tak kaûd m ûe s lektory konzultovat roveú sv ch vïdomostì a podle toho si vybrat, nebo se nechat za adit do kurzu, na rovni sv ch moment lnìch vïdomostì a znalostì. Vinohradsk Inform m zajìmavou a promïnlivou historii. Pod n zvem VinohradskÈ noviny poprvè vyöel v roce 1991 (Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady). Od r zaëalo periodikum vych zet pod n zvem Vinohradsk Inform. S v jimkou let 2002ñ2004, kdy periodikum zmïnilo z rozhodnutì tehdejöì politickè reprezentace vydavatele, nese tento n zev dodneöka. V pr bïhu let se zmïnil jeho grafick design a obsahovè schema tak, aby slouûil pot eb m obyvatel v p ehlednè formï co nejlèpe. Registrovan m vydavatelem je KVIC. Za vyd v nì periodika je odpovïdn vydavatel, kter jmenuje redakënì radu, a ta m rozhodujìcì slovo, pokud jde o obsah a roveú toho kterèho ËÌsla. RedakËnÌ rada dle tiskovèho z kona je jmenov na vydavatelem. Rada mïsìënï schvaluje p ÌspÏvky st vajìcìho vyd nì a zab v se r mcovou p Ìpravou ËÌsla n sledujìcìho. KoneËnou podobu jednotliv ch vyd nì vytv Ì öèfredaktor ve spolupr ci s aktivem spolupracovnìk. Na podobï Informu, p edevöìm na grafick ch inovacìch se nezanedbatelnï jiû po lèta podìlì tisk rna SETTRONIC brat Ì ProdÏlalov ch. Vinohradsk inform, jak to ostatnï plyne i z jeho n zvu, m jako sv j hlavnì cìl b t nositelem informacì o vöem tom, co se t k ûivota obce. P edevöìm jde o zpr vy o rozhodnutìch volen ch org n mïstskè Ë sti a o opat enìch, kter z tïchto rozhodnutì vypl vajì. Tyto informace poskytujì pracovnìci st tnì spr vy z M». Samoz ejmï za mimo dnï d leûitè povaûuje vydavatel pod v nì zpr v o aktu lnìm dïnì zejmèna z kultury a sportu, ale i z dalöìch oblastì ûivota naöì mïstskè Ë sti. Proto je vìt n kaûd dopisovatel. Zde ñ malou odboëkou ñ bych chtïl upozornit, ûe p ispït m ûe opravdu kdokoli, aù jiû p Ìmo Ël nkem, nebo i jen n mïtem. Nikdo nemusì mìt obavy t eba ze stylistiky nebo pravopisu. To vöe dok ûe v dohodï s p ispïvatelem redakce zpracovat. NedÌlnou souë stì periodika je INZERCE, kterou lze pot ebn m subjekt m velmi doporuëit. JejÌ zad nì je levnè a obrovskou v hodou je skuteënost, ûe Vinohradsk inform je bezplatnï dod v n do kaûdè vinohradskè dom cnosti, do ad a firem. Vych zì proto n kladem 5850 v tisk. Periodikum je p ed v no do dalöìch mèdiì a povinnè v tisky do knihoven. K dispozici jsou verze na IT. Inzerce je pro vyd v nì periodika nesmìrnï d leûit, protoûe p Ìjmy z nì pokr vajì n klady na vyd nì, nehrazenè z rozpoëtu M». SpoleËensk s l: novï vybudovan s l jiû Ñzaûilì mnoûstvì kulturnï-spoleëensk ch akcì, kterè p es hly v znamem r mec mïstskè Ë sti, nap Ìklad loúsk koöt vìn, Ëi pravidelnè komornì koncerty, besedy, p edn öky i oslavy zaloûenì Vinohrad. S tìmto z mïrem byl budov n. Zb v uëinit nïkolik opat enì, aby slouûil svèmu p edem urëenèmu Ëelu. DomnÌv m se, ûe kaûd z Ëten vì, ûe spoleëensk s l byl vybudov v n jako souë st OC II, kterè p es 20 let hyzdilo prostor P lavskèho n mïstì. Po dalöìch nezbytn ch prav ch s lu a jeho vybavenì by se v budoucnu mïla nabìdka moûnostì jeho vyuûitì v oblasti kultury rozöì it. KVIC (KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum) KVIC je ËlenÏno na pït st edisek, o nichû jsem se dosud zmìnil. SamotnÈ KVIC je ÌdÌcÌm org nem a organiz torem ady kulturnìch a spoleëensk ch akcì. I v jist ch omezen ch kapacit ch finanënìch a na minim lnìm zemnìm prostoru ve srovn nì s jin mi Ë stmi mïsta se zde da Ì vytv et klima pro kulturnì ûivot, podporovat z jmovè aktivity obëan a v neposlednì adï po dat kulturnì akce vysokèho v znamu, a to v tlèm person lnìm obsazenì. (pokraëov nì na str. 8) D leûit telefonnì ËÌsla pro obyvatele Vinohrad MÏstsk policie Vinohrady Policie»R Brno, Nopova HasiËsk z chr. sbor JMK, zemnì odbor Brno ad m. Ë. Brno-Vinohrady TÌsÚovÈ vol nì na integrovan z chrann systèm HL äenõ PORUCH A HAV RIÕ DruûstevnÌ byty SBD MÌr ObecnÌ byty: Spr va dom ñ bïûnè opravy Spr va dom ñ p edpis n jmu, n jemnì smlouvy V tahy (firma Vymyslick ) Hav rie (vodo, instalo, topenì, elektro) Pro obecnì byty v ulicìch Blatnick, Bzeneck, Pruö neck, P lavskè n m., VlËnovsk : Firma Furtservis Pro obecnì byty v ulicìch Bo etick,»ejkovick, Mikulovsk, MutÏnick : Firma Mont ûe S.K ObecnÌ byty - OC II (Pozn mka: v minulèm vyd nì doölo k dalöìm chyb m, neboù nïkterè subjekty zmïnily ËÌsla telfon, hlavnï vöak bylo öpatnï naps no ËÌslo adu mïstskè Ë sti. Omlouv me se ñ redakce.) OcenÏnÌ mlad ch sportovc P tek t in ctèho rozhodnï nebyl pro sportovnï nadanè û ky naöì ökoly Ëern m dnem. Pr vï naopak. V tento den se tito û ci stali d leûitou souë stì slavnostnìho udìlenì cen za vynikajìcì v sledky ve sportovnìch soutïûìch, kterè vybojovali v loúskèm roce. Patron t nad touto akcì p evzal hejtman JihomoravskÈho kraje Ing. Stanislav Jur nek, kter se spoleënï s mìstostarosty Mgr. Ji Ìm Kar skem a Ing. Ji Ìm Pustinou a z stupci UniverzitnÌho sportovnìho klubu, TJ SP Koci nka a Policie»R ujal p ed v nì pamïtnìch medailì a vïcn ch dar 43 nej- spïönïjöìm sportovc m naöì ökoly. Doprovodn program v pod nì ökolnìho pïveckèho sboru BzeÚ Ëek pod vedenìm panì uëitelky Jany ForstovÈ a naöich prvú Ëk veden ch panì uëitelkou Magdou St elskou se sestavou s pad kovou plachtou dal celè akci opravdu slavnostnì r z. Gratulace pat Ì vöem ocenïn m û k m i tïm, kdo jim k tïmto vynikajìcìm sportovnìm v sledk m pomohli. P ejme jim, aù u sportu co nejdèle vydrûì a aù je tato pamïtnì medaile zaë tkem jejich spïönè sportovnì karièry. Mgr. Tereza Zimov, Zä Bzeneck 23 Foto autor 7

7 Cukr jako hra V nedïli 15. dubna byla ve SpoleËenskÈm s le slavnostnï zah jena v stava hygienicky balenèho cukru. Po dobu svèho trv nì ñ do 26. dubna se setkala s ûiv m z jmem n vötïvnìk a proto se k nì jeötï vracìme fotografiì z vernis ûe. Foto P. Tlust I kdyû autorky Ing. Draha Sukupov a Kate ina Pelcov p edstavily pouze zlomky sv ch sbìrek, bylo moûno shlèdnout sta a sta r znï adjustovan ch balen ch cukr. Obaly jsou nejen p edmïtem reklamy, ale p in öejì i zpr vu o v voji grafickèho designu a mnohdy i pouëenì v podobï vyobrazenì zn m ch osobnostì, nebo t eba i informace z historie. (red) Klub zdravì zve V mïsìci kvïtnu probïhnou dalöì semin e vinohradskèho Klubu zdravì ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì. 17. kvïtna od 18 hodin bude MUDr. Jana JelÌnkov p edn öet na tèma Co p in öì vyöet enì z jednè kapky krve v temnèm poli mikroskopu. 26. kvïtna od 13 do 17 hodin se budeme zam ölet na tèmatem Co m ûeme udïlat pro zdravì svè a zdravì naöich p tel. VstupnÈ je 50,ñ KË. SrdeËnÏ zve Hana Kaplanov BÏh dvou starost a klid (nejen) jeho trasy Prost edì, ve kterèm ûijeme si vytv Ìme my sami. NelÌbÌ se mi bydlet ve öpinav ch ulicìch, chodit kolem strom a ke, kterè lemujì chodnìky a mìso na zeleú koukat na plastovè l hve, igelitovè pytlìky, krabiëky od cigaret, nedopalky,... P ijìt na zast vku a najìt rozsypanè odpadky kolem dokola, aû ËlovÏk musì hledat mìsto jimi nedotëenè. ChtÏla bych v s proto vyzvat k klidu naöich Vinohrad. V ter 8. kvïtna se sv mi p teli a pod z ötitou p edsedy SportovnÌ komise po d me klid okolì Vinohrad. Akce zaëne v 9 hod. a skonëì ve 14 hod. Na zaë tku se bude uklìzet trasa "BÏhu dvou starost ". Jiû 3. roënìk bïhu se uskuteënì ve Ëtvrtek dne Start je v 16 hod. od VinohradskÈ radnice. Pokud bychom stihli vöe uklidit vëas, odebrali bychom se k P lavskèmu n mïstì. Tam bychom se domluvili na dalöìm postupu klidu. ChtÏla bych se zamï it na Ak tky (alespoú jejich zaë tek) a okolì (nap Ìklad smïrem k éidenickèmu h bitovu), abychom si mohli uûìvat p Ìrody zvl ötï v tïchto slunn ch dnech. Rukavice a pytle budou nachyst ny. Shodou okolnostì 8. kvïtna po dajì ûideniëtì skauti klid BÌlÈ hory. MarkÈta Gojn (pokraëov nì ze str. 7) Vlajkovou lodì je zejmèna KOäT VÕN, jehoû kon nì se ust lilo na den 8. kvïtna kaûdèho roku a letos se uskuteënì jiû popatn ctè. Tato akce je vûdy spolupo d na s mïstskou Ë stì, a gesci nad kulturnìm programem p ebìraly v poslednìch letech partnerskè vina skè obce. Z tèto p vodnï celkem malè, akce se stala mimo dnï v znamn spoleëensk ud lost na jejìmû po d nì se nynì podìlì cel ada organizacì, podnik a podnikatel nejen z Vinohrad. Koöt je p ehlìdkou kvalitnìch vìn z celè oblasti Moravy, ale i z dalöìch sp telen ch obcì jin ch region a dokonce st t. Mimo to vöak koöt slouûì jako fûrum k setk nì osobnostì kulturnìho, spoleëenskèho a politickèho ûivota, zejmèna mïst a obcì, kterè daly n zev ulicìm naöì M». BAVÕME SE NA VINOHRADECH je dalöì zda ilou a jiû tradiënì akcì po danou mïstskou Ë stì ve spolupr ci s KVIC. Program vûdy oslovì vöechny vïkovè skupiny obyvatel. Jiû nynì upozorúuji, ûe se letos tato akce uskuteënì v sobotu 15. z Ì. Koncepce programu je zvolena tak, ûe BAVIT SE m ûeme dle svè n tury pasivnï, tedy poslouchat vystoupenì r zn ch hudebnìch skupin a zpïv k, Ëi sledovat adu dalöìch akcì, ale m ûeme se tèû zapojit aktivnï do z bavn ch soutïûì pro malè i velkè a st t se tak aktèry a spolutv rci. Organiz to i vûdy zd razúujì, ûe jsou si vïdomi, ûe bez ËinnÈ pomoci r zn ch organizacì, obëansk ch sdruûenì, ale i jednotliv ch obëan, by jejich kon nì buô nebylo moûnè v bec, nebo alespoú ne v takovèm rozsahu a kvalitï. KVIC d le po d spolu s radnicì kaûdoroënï ReprezentaËnÌ ples MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady a samostatnï dalöì SpoleËensk ples, a to v prostor ch hotelu Velk Klajdovka. Organizoval i sportovnì akce jako je ÑBÏh dvou starost ì ñ p espolnì bïh mezi radnicemi LÌöeÚ a Vinohrady. D le je to tradiënì BOWLINGOV v noënì turnaj (jeho p edch dcem byl turnaj kuûelkov ) s t emi trèninkov mi turnaji, kterè se uskuteëúujì v jarnì, letnì a podzimnì Ë sti roku, je spolupo adatelem streetbalov ch turnaj. Nelze zapomenout na rovnïû jiû tradiënì a mimo dnï oblìbenou akci pro nejmladöì, i jejich rodiëe, pod n zvem HUR PR ZDNINY. Ta se uskuteëúuje kaûdoroënï v DomeËku. KoneËnÏ je tu Ëast KVIC p i zajiöùov nì kontakt s partnersk mi obcemi ñ bratislavsk mi Vajnory ale i s italsk m Alvianem. VinohraÔanÈ se mohli podìvat na slavnou JÌzdu kr l ve VlËnovÏ a letos navìc KVIC zaveze obëany na lidovè slavnosti moravskèho PodluûÌ ñ do Tvrdonic, moûn je i Ëast na tradiënì pouti ke sv. AntonÌnkovi v Blatnici. Mimo to KVIC zajiöùuje bïhem kaûdèho roku i adu nepravideln ch kulturnìch a spoleëensk ch akcì (koncerty ap.), jejichû v Ëet by p es hl moûnosti danèho prostoru pro toto mapov nì. Akce jsou Ëasto spojov ny s r zn mi sv tky (V noce, Velikonoce a jinè), ale jsou i nahodilè, kdyû se nap. vyskytne moûnost zìskat k produkci nïkterèho kvalitnìho umïlce atd. Nap ÌötÏ se zaëneme vïnovat mapov nì Ëinnosti obëansk ch sdruûenì, neform lnìch uskupenì a osobnostì, formujìcìch kulturnì profil Vinohrad.»eslav Gojn éijõ MEZI N MI ñ Zuzana äirok P ed lety jsem ji poznal jako mladou, ötìhlou rusovl sku, na prvnì pohled sympaùaëku a ednici vinohradskè radnice. Po nïjakè dobï na babsk ch hodech jsem jì pïknï poölapal na parketu obï noûky. Nehnula brvou. Pak jsem jì jednou p inesl dom v n ruëì jejì dceru s ot esem mozku. Ani stìn po hysterickè reakci. Po dalöì dobï jsem ji zastihl v diskusi, kdy mïla v oëìch nebezpeën svit. Jednou se tak pustila do mne. Nehnul jsem brvou. ZaËal jsem ch pat, ûe v tèhle ûenï je netuöen sìla a energie. Pro sebe jsem si ji pojmenoval Ñne Ìzen st elaì. Jenûe jak öel Ëas, st le vìce jsem pozn val, ûe ta energie je uk znïn, cìlen, a ûe Zuzka jì vyuûìv pro blaho sv ch blìzk ch, p tel, kamar d : ûe je to ËlovÏk pro lidi, ûensk, kter m zdravou ctiû dost, ale takovou, kter v lidech v jejìm okolì nebudì dïs a hr zu, n brû je potïöì. A za vöìm stojì obrovskè osobnì nasazenì a pìle. Jak to tak mohu tvrdit? StaËÌ such v Ëet ZuzËin ch aktivit: po absolutoriu st ednì ökoly a n stavby na pedagogickè fakultï pracovala u poöty a potè vedla jako mistrov skupinu uëú u spoj. Z funkce asistentky editele banky p eöla v roce 1998 na vinohradskou radnici jako hospod ka. Zde pracuje dodnes. Krom sv ch dvou dïtì dok zala zvl dat i dìvenky v t bornickèm oddìle Kometky, aktivnï pracovala ve sdruûenì P telè lidov ch tradic, v roce 2001 zaloûila dïtsk taneënì krouûek VinohraÔ nek a o rok pozdïji ÑdospÏlouì taneënì skupinu Honky Tonk. Po dala, spolupo dala a moderovala vöemoûnè akce pro dïti a dospïlè: t bory, countryb ly, karnevaly pro dïti. NelÌËen aplaus sklidila skupina Honky Tonk v taneënì fèrii na motivy Limon dovèho Joea na loúsk ch doûìnk ch v partnersk ch Vajnorech a sama Zuza p i v uce country tanc, kdy se kolem doûìnkovèho pûdia shrom ûdilo tak ka celè obecenstvo slavnosti. S m jsem zaslechl z st dvou vedle mne stojìcìch ÑPreöpurËan ì: ÑPoË vaj, t koëka je super!ì Soubor VinohraÔ nek bude naöi mïstskou Ë st reprezentovat na letoönìch lidov ch slavnostech v TvrdonicÌch. A Zuzka? Jak mi sdïlila, chtïla by nynì povznèst tradici Vinohradsk ch hod. Je inici torkou sbìrky, kter by mohla zajistit finanënì prost edky na zakoupenì nov ch dïtsk ch vinohradsk ch kroj a na odkoupenì tïch, kterè jsou nynì v drûenì sdruûenì P tel lidov ch tradic. A jakè je ZuzËino krèdo? ÑKdo se p Ìliö upne k minulosti, prohraje budoucnost... a proto jdu st le dop edu.ì Mil Zuzko, nechù je tento Ël neëek vyj d enìm mè hlubokè cty k TvÈ pr ci pro lidi kolem n s. MnozÌ, kte Ì TÏ opravdu znajì, se ke mnï jistï r di p ipojì. Radim Zezula 8

8 KVÃTEN V DOME»KU Divadlo pro nejmenöì Ve st edu zahraje LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ poh dku ÑPt k Ohniv kì. V s le DomeËku, Valtick 23 zaë tek v hodin. Vstupenky v cenï 30,ñ KË m ûete zakoupit t den dop edu tamtèû nebo rezervovat na telefon: Galerie DomeËku V kvïtnu m ûete navötìvit v naöì malè galerii tyto v stavy: Do jsou vystaveny soutïûnì v tvarnè pr ce dïtì na tèma ÑSlunÌËkaì. Od do si p ijôte prohlèdnout pr ce dïtì z v tvarn ch krouûk DomeËku a z vinohradsk ch z kladnìch a mate sk ch ökol. R di v s uvidìme ve vöednì dny 8ñ12 14ñ18 hodin. DomeËek nabìzì voln mìsta na letnìm dïtskèm t bo e Rok na planetï Thesaurus Planeta, na kterè m rok 12 mïsìc stejnï jako na Zemi. JejÌ obyvatelè slavì podobnè sv tky jako my, ale majì takè spoustu dalöìch, n m nezn m ch oslav a zvyk. PojeÔte je s n mi pozn vat: 15.ñ v TZ Jalovec. UrËeno pro dïti od 7 do 15 let, ubytovanì budeme spïchy mlad ch taneënìk TaneËnÌ ökola Danza p sobì ve vinohradskèm DomeËku od jeho poë tku a na nez jem o kurzy modernìho tance si nem ûe rozhodnï stïûovat. StaröÌ dïvëata (nad 10 let) trènuje jiû 6. rokem VÏra DaËevov ñ mlad, ale na poli taneënìm zkuöen lektorka, kter je dovedla v letech minul ch uû k nejednomu vìtïzstvì. DÏvËata tvrdï trènujì 2 t dnï a v poslednìch t dnech svoji d inu opït spïönï z ro- Ëila. TaneËnÌ krouûek Danzy pro dïti 7ñ9 letè pracuje v DomeËku teprve druh m rokem, ale i tyto dïti uû majì za sebou spïchy. ObÏ vïkovè kategorie se letos z Ëastnily brnïnskè taneënì soutïûe jednotlivc, po danè Tä Starlet, a to s velk m spïchem. Z mladöìch dïvëat se umìstila na 5. pozici Zuzana Kr tk, ve staröì skupinï bylo vìtïzek hned nïkolik: Krist na Valentov 1. mìsto, Martina Kobliûkov 1. mìsto, VÌtÏzky z Danzy Lucie äim nkov 2. mìsto, Saöa Sl vikov 4. mìsto, Tereza Koupov 4. mìsto. Na konci b ezna se v BrnÏ konala taneënì soutïû skupin jihomoravskèho regionu ñ Festival taneënìho ml dì. Vöechna dïvëata se z Ëastnila s obrovsk m nasazenìm a str vila v s le na KounicovÏ tèmï jeden a p l dne, neboù v soutïûi bylo p ihl öeno p es 70 choreografiì a div ci mohli vidït p es 600 vystupujìcìch. Vöechny skupiny byly v bornï p ipraveny, takûe pïti- Ëlenn porota sloûen z uëitel tance nemïla lehkou pr ci. V tèto soutïûi si mladöì dïvëata, kter letos vede ä rka Novotn, vybojovala 2. mìsto a postup do n rodnìho kola v»eskè LÌpÏ.»ek je tedy dalöì spousta pr ce a my vöichni jim budeme drûet palce. DÏti z Danzy p i p ejìm nì ceny na Festivalu taneënìho ml dì. Foto IH v chat ch s 3ñ5 l ûkov mi pokoji a soci lnìm za ÌzenÌm. Stravov nì 5 dennï s pitn m reûimem, snìdanï formou övèdskèho stolu. Na programu jsou hry, soutïûe, koup nì, v lety a t bornickè dovednosti. Z jemc m nabìzìme moûnost cviëenì na balonech. Cena 3400,ñ KË pro Ëleny krouûk DomeËku, 3600,ñ KË pro ostatnì, z loha 1500,ñ KË. P ihl öky a dalöì informace: I. Heindlov, DomeËek, Valtick 23, tel: V sledky v tvarnè soutïûe vyhl öenè ke Dni ZemÏ na tèma ÑSlunÌËkaì KolektivnÌ pr ce 1. mìsto: äd p i EZä»ejkovick 2. mìsto: Mä KamenaËky 3. mìsto: v tvarn krouûek DomeËek Mä Zengrova ñ keramika DomeËek Jednotlivci 1. mìsto: Nikola JelÌnkov, Barbora Kunderov EZä»ejkovick 2. mìsto: Pavel PanËocha ñ Zä Bzeneck MÌöa Tr vnìëkov ñ DomeËek Simona Frolov ñ EZä»ejkovick 3. mìsto: Sl vek Parchomenko ñ Zä Masarova Lucie Pitrov ñ EZä»ejkovick I.H. Senior klub (Bzeneck 19) Program na KVÃTEN 2007 KaûdÈ ter a Ëtvrtek od cviëenì na rotopedu ñ panì Zdena Langrov. Kaûd den od vych zky ñ sraz p ed Bzeneckou 19/21 ñ B. BaËov Ëtvrtek»AJOV D CH NEK ñ panì E. PlÌhalov st eda N BOéENSK ROZJÕM NÕ»ESKOSLOVENSK CÕRKVE HUSITSK ñ panì far ka K. BezdÌËkov Ëtvrtek 106. PUTOV NÕ ZA HISTORIÕ BRNA ñ panì J. Vrbick ter VIDÃT NEAPOL A UMÿÕT ñ s promìt nìm ñ panì E. Vackov Ëtvrtek BESEDA SE STAROSTOU ñ pan starosta PhDr. J.»ejka ter PÃSTOV NÕ BALKONOV CH ROSTLIN, HNOJENÕ... ñ pan L. Mizera Ëtvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM NAROZEN M V DUBNU ñ panì E. PlÌhalov a t m spolupracovnìk ter PREVENCE KRIMINALITY ñ str ûnìk pan A. Miklica Ëtvrtek 2. PUTOV NÕ ZEMÕ R ée A HOR ñ s promìt nìm ñ panì E. éaludov a Mgr. farmacie pan M. Mrkos POZOR! MIMOÿ DNà ZA» TEK V HOD. ZaË tky vûdy od hod. Klub otev en od hod. N boûenskè rozjìm nì vûdy od hod. NADÃJE, poboëka Brno Velkopavlovick 13 V dennìm stacion i NADÃJE je pro v s na mïsìc KVÃTEN 2007 p ipraven tento program: st eda ve ñ KvÏtnovÈ pranostiky st eda ve Bingo a jinè spoleëenskè hry pondïlì 14.00ñ16.00 Pr vnì poradna pro seniory st eda ve Ta naöe pìsniëka Ëesk st eda ve ñ TrÈnink pamïti pondïlì 14.00ñ16.00 Pr vnì poradna pro seniory DennÌ stacion NADÃJE poskytuje pèëi senior m, kte Ì jiû nemohou pro sv zdravotnì omezenì z st vat sami doma, poskytuje dohled osob m dezorientovan m, pro osoby osamïlè je moûnostì k p irozenèmu soci lnìmu kontaktu. Vytv enìm vst ÌcnÈ atmosfèry a aktivizaënìm programem napom h k zachov nì a upevnïnì dosavadnìch schopnostì klient. P i dennìm pobytu nabìzìme klient m moûnost dopravy autem z domova do stacion e a zpït. PodrobnÈ informace zìsk te na telefonnìm Ë u vedoucì pì. BrechtovÈ DiS. Pr vnì poradna poskytuje svè sluûby zdarma vöem senior m, nejen klient m NadÏje. 9

9 DalöÌ spïchy mal ch vinohradsk ch judist V sobotu 14. dubna jsme jeli pro medaile do Tvrdonic ñ o putovnì poh r starosty obce Tvrdonice konanè v mìstnì SokolovnÏ. Z vod se z Ëastnilo 8 dïti z naöeho oddìlu JUDO KVIC BRNO. V sledky: 2. mìsto Sandra PatoËkov ñ do 33 kg 2. mìsto Tristan Defer ñ do 22 kg 2. mìsto Vendula Hrouzkov ñ do 30 kg 2. mìsto Jakub Adamec ñ do 35 kg 3. mìsto Jan PatoËka ñ do 18 kg 3. mìsto Leon Defer ñ do 20 kg A hodnocenì trenèrky? Velk motivaënì zkuöenost pro Luk öe PavlÌn ka (4. mìsto), a Martina Suö nku (5. mìsto). Po z vodech u naöich z vodnìk vzrostla motivace a velk chuù do dalöìch soutïûì. TrenÈrka je s v sledky velmi spokojen. V nedïli probïhly z vody v BrnÏ na VodovÏ ulici, Turnaj p Ìpravek, po dan SKP Brno ñ oddìl juda. Z naöeho oddìlu JUDO KVIC BRNO startovalo 8 judist.nejmladöì ËastnicÌ byla ä rka Maruökov (roënìk 2003), kterè pat Ì velk obdiv Foto z turnaje v TvrdonicÌch ñ autorka. za odvahu a zvl dnutì sv ch prvnìch z - vod. V sledky: 1. mìsto VÌtek Maruöka (do 18 kg) 2. mìsto Jon ö Beran (do 22 kg) 2. mìsto Jan PatoËka (do 18 kg) 3. mìsto Sandra PatoËkov (do 33 kg) 3. mìsto ä rka Maruökov (do 18 kg) 3. mìsto Richard Filip (do 25 kg) 4. mìsto Luk ö PapsÌk (do 25 kg) 5. mìsto Jan»ech (do 22 kg) HODNOCENÕ: spokojenost a podïkov nì vöem judist m z naöeho oddìlu za snahu, dobrè v sledky. Pr vï naöi z vodnìci proslavili naöe jmèno a dostali n s tìm do povïdomì ostatnìch klub v jihomoravskèm kraji. Jsme t m, kde sportujeme pro radost, a v takovèm t mu, kde sport bavì, p ich zì v sledky samy. Dobr t m, kvalitnì trèninky, nadanè dïti ñ a dobr trenèrka ñ to je JUDO KVIC BRNO. Andrea PatoËkov SPORTOVNÍ KLUB VINOHRADY, ZŠ MUTĚNICKÁ, KVIC VINOHRADY, městská část BRNO-VINOHRADY a ENTITY PRODUCTION, s.r.o. pořádají a za účinné podpory Brněnského tělovýchovného sdružení MISTROVSTVÍ BRNA ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE STREETBALE 2007 středa 20. června 2007 Brno-Vinohrady, hřiště na Valtické ulici KATEGORIE: hoši let (97-96) hoši let (95-94) hoši let (93-92) dívky let (97-96) dívky let (95-94) dívky let (93-92) MIX let (93-92) Brno-Vinohrady, Pod radnicí P IHLÁ KA NA STREET / VODNÍ FOTBAL Název t mu Poãet hráãû Kategorie PROGRAM: prezentace všech přihlášených týmů začátek soutěže pro všechny kategorie soutěž ve střelbě trestných hodů střelecká show Startovné na družstvo: 50,- Kč Hrací doba: 12 minut nebo 15 bodů Počet hráčů: 4 pro každé družstvo Uzávěrka přihlášek: 18. června 2007 DOSZpro s.r.o. Šumavská Brno projekce vytápění Jména hráãû 1. narozen/a 2. narozen/a SPORTOVNÍ KLUB VINOHRADY, KVIC VINOHRADY, a ENTITY PRODUCTION, s.r.o. pořádají a za účinné podpory statutárního města Brna a České basketbalové federace - Jižní Morava aneb IX. SETKÁNÍ POD JEDNÍM KOŠEM STREET BRNO 2007 SOBOTA 19. KVĚTNA 2007 Brno - Vinohrady, hřiště na Valtické ulici KATEGORIE: Přihlášky a zaplacené startovné 400,- Kč do DÍVKY A HOŠI: MIX: v prodejně BASKET SPORT, Štefánikova 50, Brno a starší INFORMACE: PROGRAM: JUNIOŘI prezentace všech přihlášených týmů A JUNIORKY: tel.: začátek soutěže pro všechny kategorie soutěž pro příchozí ve střelbě trestných hodů MUŽI A ŽENY: soutěž ve smečování 1987 a starší slavnostní vyhlášení výsledků DOSZpro s.r.o. Šumavská Brno projekce vytápění Brno-Vinohrady, Pod radnicí pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky Moderuje Robert HÉGR SK Vinohrady nezah lì OddÌl pètanque se pilnï p ipravuje na novou sezûnu Celou zimu probìhala p Ìprava v trèninkovèm centru juniorskè reprezentace Slatina pod vedenìm trenèr Petra Stokl ska, Pavla Hejla a pomocnèho trenèra Svati Bedn e. V pr bïhu zimnì p est vky probïhly takè t i zimnì halovè turnaje. PrvnÌ dubnov vìkend uû znamenal pro cel oddìl start na prvnìm turnaji. Jsme p ipraveni p ijmout novè dïtskè hr Ëe a ve spolupr ci s radnicì bychom chtïli jeötï letos z Ìdit h iötï pro pètangue na ValtickÈ ulici. N ö basketbalov t m SK Vinohrady hraje soutïû veter n, registrovanou pod»eskou basketbalovou federacì. Jeden z pas p ed ukonëenìm celè soutïûe jsme v tabulce na 1. mìstï. To nejd leûitïjöì n s vöak teprve Ëek. MusÌme vyhr t poslednì dom cì z pas na MutÏnickÈ v p tek 20. dubna, kdy p ivìt me v odvetï Sokol ÿeëkovice. VolejbalistÈ SK Hattrick Vinohrady hrajìcì mïstsk p ebor p ezimovali na pïknèm 6. mìstï tabulky a p ed jarnìm druh m kolem mohou pom ölet i na p ÌËky vyööì. V souëasnosti a s ohledem na poëasì se pomalu p esouv me na naöe venkovnì h iötï za sportovnìm centrem Hattrick na BlatnickÈ ulici, kde jsme zah - jili jeho pravu p ed zah jenìm jarnì Ë sti sezûny. Vöichni hr Ëi vï Ì, ûe je p i dom cìch z - pasech p ijde podpo it co nejvìce fanouök Vinohrad, kte Ì tak budou hr Ëem v poli navìc. ZaËÌn me prvnì vìkend v kvïtnu, tak Hattrick do toho!!! SvB OsmismÏrka... a nakonec trochu oddechu. Dne se na Vinohradech uskuteënì jiû XV. (tajenka), kter je sv m rozsahem nejvïtöì spoleëenskou ud lostì na MoravÏ. + 6 $ 9 È 5. $ 9 È $ 2 ( 9 (, 9 Ë '. 2 ý , $ Ò ( ' 6 9 % ý 7 5 é ( 3 È. $ $ $ 2 ( 2 / 8 $ 9. â ý 7 = 5. / $ 0 ( / 2 9 $ 1 é REK, VE»ER, V RKA, HODINA KA»ER, DRB, BOTA, SEK, NAVA TER, LAMELOVAN, VÕNO, ANO LUP, P, PAM, KINA, VNOS, ROK REZ,»ERN, VELK,»A»O, KR VA Michal Krejsa www. kvicvinohradybrno.cz MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Radim Zezula. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 14. kvïtna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING P edstavení : Jmenuji se Svatopluk Bo ák a je mi 34let. Vytrvalostní cyklistice se věnuji intenzivně ji od roku 2003. Začínal jsem na 24 hodinových závodech na horském kole.

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více