MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA"

Transkript

1 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli v ter 21. z Ì v bezbarièrovèm domï na MikulovskÈ ulici na Vinohradech. PlnohodnotnÈ pracovnì uplatnïnì tu naölo osm zdravotnï postiûen ch spoluobëan, z toho pït vozìëk. Vznik modernìho poëìtaëovèho pracoviötï umoûnila vinohradsk radnice poskytnutìm vhodn ch prostor a p ijatelnèho n jemnèho. Ze spolupr ce s firmou Netbox m sama velmi dobrè zkuöenosti. ÑZdravotnÏ hendikepovan m spoluobëan m se snaûìme vych zet co nejvìce vst Ìc. S m m m maminku na vozìëku a tak dob e zn m vöechna bolav mìsta na Vinohradech, kter p edstavujì pro obyvatele se specifick mi pot ebami mnohdy v ûn problèm. SnaûÌme se takov mìsta odstraúovat, jak to jen jde,ì uvedl p i otev enì dohledovèho centra starosta mïstskè Ë sti Ji Ì»ejka. ÿeditel projektu metropolitnì optickè sìtï Netbox Martin»upera osvïtlil, ûe pracovnìci chr nïnè dìlny v souëasnosti ve t ech smïn ch vûdy ve dvou spravujì p ibliûnï 50 tisìc zejmèna bytov ch p Ìpojek, ale i 500 firemnìch klient. Obsluha centra dohlìûì na chod sìtï a na nastavenì ovè poöty. Podle slov»upery by mohlo b t centrum do budoucna posìleno o dalöì t i aû Ëty i mìsta. VozÌËk Hynek Latta, kter se na vzniku dìlny v znamnï podìlel, ocenil vyuûitì poëìtaëovè kvalifikace postiûen ch, coû pozved jejich sebevïdomì. Podotkl, ûe hendikepovan m se obvykle nabìzejì pr ce pod adnïjöì, kterè hodnï ubìrajì z pocitu dobrèho pracovnìho uplatnïnì. Redakce dïkuje vöem dopisovatel m za p ÌspÏvky, kterè od nich do uz vïrky dostala. Uve ejnì je v dalöìm dalöìm vyd nì VinohradskÈho informu. Den dobrè z bavy pro kaûdèho bez rozdìlu vïku od r na do veëera. Takovou definicì obyvatele Vinohrad nezaskoëìte. Samoz ejmï, ûe na celè Ë e vyhraje tradiënì akce BavÌme se na Vinohradech. V sobotu 11. z Ì se uskuteënila po patn ctè. VÏhlas a poutav programov nabìdka dïl svoje. Fakt, ûe cestu do prostoru h iötï na ValtickÈ nach zì rok od roku ËÌm d l vìce n vötïvnìk, nijak nep ekvapì. Co ale tïöì jeötï vìc, je skuteënost, ûe n vötïvnìci akce jakoby mïli k sobï blìû. I letos se mohli strhnout div ck mi soutïûemi. TÏch sil ck ch v p etahov nì lanem nebo h zenì kufrem do d lky, ale i tè atraktivnì ve vypitì tupl ku piva Starobrno na Ëas. VinohraÔan Old ich LuÚ Ëek to dok zal za 6,97 sekundy. ZejmÈna v pr bïhu dopoledne bylo vöelijak ch her a soutïûì pro omladinu aû aû, i v her. élut medvìdek Haribo uû zn svè vinohradskè a sladkostmi neöet il. Pobavila skupina T-BOYZ, nadchli taneënìci z Capoeira klubu ze Zä MutÏnick. O chod soutïûì se dob e starali ËlenovÈ 101. PTO VlËata. Odpoledne zaëal pr vod od radnice, p ijeli i hostè z partnerskè mïstskè Ë sti Bratislava-Vajnory, pan starosta Ji Ì»ejka kromï jinèho podepisoval vlastnì knìûku o BrnÏ, zpïv k Bob FrÌdl k til v bïrovè CD. Velmi dob e zvl dlo po adatelskou roli KVIC. VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI Pozv nì k Ëasti v referendu V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v sobotu 9. Ìjna se uskuteënì v mïstï BrnÏ a tedy i v naöì mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady historicky prvnì velkè mìstnì referendum, v nïmû budete mìt moûnost vyj d it se k ot zce rekonstrukce ûelezniënìho uzlu Brno. Nepochybuji o tom, ûe kaûd z V s si jiû vytvo il vlastnì n zor, s nìmû do hlasovacì mìstnosti p jde. I j jsem jiû delöì dobu rozhodnut jak na poloûenou ot zku referenda odpovìm. To ale teô nenì d leûitè. PodstatnÈ je, abychom vöichni vyuûili moûnosti vyj d it se v referendu jako svobodnì obëanè. ObracÌm se proto na V s s osobnìm p nìm: Vyuûijme tèto jedineënè moûnosti p ÌmÈ demokracie! PhDr. Ji Ì»ejka starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Na stranï 2 tohoto vyd nì VinohradskÈho informu p in öìme Ozn menì o dobï a mìstï kon nì mìstnìho referenda. Na stejnèm mìstï najdete v p ÌötÌm, jiû p tèm vyd nì informu, kterè se k V m m dostat jeötï do konce Ìjna, ozn menì o dobï a kon nì voleb do Sen tu Parlamentu»R a voleb do zastupitelstva kraje. UskuteËnÌ se ve dnech 5.ñ v tradiënìch volebnìch okrscìch. VinohradötÌ byli na doûìnk ch ve Vajnorech. VÌce si m ûete p eëìst v dopise od VinohraÔ nku na 5. stranï. Bezvadn zpr va z knihovny PaneËku, to ale byly par dnì hody P Ìstup do sìtï Internetu nabìzì VinohraÔan m poboëka Knihovny Ji Ìho Mahena v budovï radnice M» na VelkopavlovickÈ 25. BliûöÌ podrobnosti o dobï a hradï p Ìstupu zìsk te v knihovnï nebo na adrese PoboËka m otev eno v pondïlì, ter a ve Ëtvrtek 13ñ18 hodin, v ter takè dopoledne 9ñ12 hodin. Hody v domovï d chodc s adou obyvatel pohybliv ch jen s obtìûemi nebo p Ìmo upoutan ch na l ûko, kdo to kdy slyöel, ba i vidïl? TakÈ hned, co se objevila pozv nka na svèho druhu prvnì hody v nedïli 5. z Ì v DomovÏ d chodc VÏstonick na Vinohradech, zaëalo z konitï nar stat oëek v nì obyvatel domova a nejspìö i urëit nervozita jeho person lu. Se zaë tkem akce se vöechno vytratilo. V parkovèm prostoru mezi dvïma velk mi budovami domova, pod hodovou m jkou s barevn mi f bory se sesedli babiëky a dïdovè, sestry p ivezly ty leûìcì na l ûk ch, nïkte Ì shlìûeli na poëetnè davy v pohodlì lodûiì, p ich zeli hostè jako kaûdou nedïli, nabìzely se pravè hodovè kol Ëe i jinè dobroty, k napitì bylo nealko, ale i alko. RyËnÏ hr la k poslechu i tanci Sivick kapela, kterou p ivedl krojovan pr vod. S ËastnÌky se rovnïû pozdravil starosta Ji Ì»ejka (na snìmku se 101let m Rudolfem Hachlou). Netrvalo dlouho a chasa roztanëila hodovnìky. Po adatel m vyölo i poëasì. Jen, co je pravda, paneëku, to ale byly par dnì hody.

2 ZPRÁVY Z VINOHRADSKÉ RADNICE Z mimo dnè sch ze Rady M» (konanè 16. srpna) Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila: ï harmonogram blokovèho ËiötÏnÌ v sìdliöti Brno-Vinohrady na obdobì z Ìñ Ìjen 2004 podle p edlohy, ï upravenè podmìnky provozu SportovnÌho are lu p i Zä MutÏnick pro v bïrovè ÌzenÌ, ï zad nì ve ejnè zak zky ÑMÏstsk kamerov systèm Brno-Vinohradyì podle p edlohy a v konem zadavatelsk ch ËinnostÌ povï ila firmu RTS Brno, ï pron jem jednè mìstnosti v objektu radnice, Velkopavlovick 25, brnïnskè poboëce obëanskèho sdruûenì HvÏzda ñ soci lnì, soci lnï-zdravotnì a zdravotnickè sluûby se sìdlem ve ZlÌnÏ. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasila: ï se z mïrem rekonstrukce poboëky»s a.s. na P - lavskèm n mïstì v objektu OC-01, ï se stavebnìmi pravami ve 2. nadzemnìm podlaûì objektu na P lavskèm n mïstì 11. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady stanovila: ï podmìnky pro zemnì rozhodnutì v p ÌpadÏ realizace stavby autobazaru p i ulici JedovnickÈ. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vzala na vïdomì: ï status jedinèho n jemce bytu na Bo etickè 18, ï informaci o dopravnì situaci na k iûovatce ulice éaroöick a vjezdu k objektu Penny Market. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady zruöila: ï popt vkovè ÌzenÌ na provozov nì SportovnÌho are lu p i Zä MutÏnick. Z 28. dnè sch ze Rady M» (konanè 7. z Ì) Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila: ï pron jem nebytov ch prostor v Zä Bzeneck 23 pro Knihovnu Ji Ìho Mahena do konce srpna 2005, ï n jemnì smlouvu mezi mïstem Brnem, M» Vinohrady a SdruûenÌm rodië p i Mä Pruö neck 8, ï poskytnutì p Ìst eöì v objektu Jedovnick 5 dvïma n jemc m z VlËnovskÈ 7, ï dohodu o v mïnï bytu mezi smïniteli z VlËnovskÈ 9 a ValtickÈ 15, Z P lavskèho n mïstì 8 a VelkopavlovickÈ 10, na VlËnovskÈ 3, na VlËnovskÈ 8, na Bo etickè 19, ï p idïlenì bod 24 ûadatel m o byt, ï p idïlenì bod ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti v Ëervenci sedmi, v srpnu 11, v z Ì 21, ï p idïlenì bod ûadateli o byt na BlatnickÈ 2 ze zdravotnìch d vod a dalöìmu na BzeneckÈ 11 z d vodu prostorovè tïsnosti, ï prominutì nedoplatku ve dvou p Ìpadech s tìm, ûe dluh bude uhrazen podle spl tkovèho kalend e, ï prominutì Ë sti poplatku z prodlenì ve dvou p Ìpadech za p edpokladu hrady Ë sti tohoto poplatku, ï pron jem byt v domï Mikulovsk 6 a Bzeneck 17, ï pron jem mìstnosti v domï Pruö neck 17, ï zmïnu n jemce u nebytov ch prostor na Bo etickè ulici 17, ï pron jem mìstnosti v objektu Jedovnick 5 Ñlikus kì obëanskèmu sdruûenì Ratolest Brno k realizaci nìzkoprahovèho klubu na dobu neurëitou a zachov nì jednè mìstnosti jako rezervy pro p ÌpadnÈ rozöì enì klubu, ï ukonëenì n jmu nebytov ch prostor, jednè mìstnosti v objektu Jedovnick 5, uzav enèho s SK Vinohrady a pron jem jinè mìstnosti s tìmto n jemcem za stejn ch podmìnek, ï dohodu o spoleënèm postupu s M» Brno-éidenice p i vybudov nì kamerovèho systèmu podle p edlohy, ï v povïô z n jmu bytu dvïma n jemc m z MutÏnickÈ 19 a dvïma z Bo etickè 17, ï pokraëov nì realizace odstavn ch p s v zeleni v jiûnì Ë sti sìdliötï podle dokumentace zpracovanè firmou KOREKT Alfa ve t ech lokalit ch, ï pron jem jednè mìstnosti v p ÌzemÌ objektu radnice, Velkopavlovick 25, obëanskèmu sdruûenì HvÏzda, soci lnì, soci lnï-zdravotnì a zdravotnickè sluûby se sìdlem ve ZlÌnÏ. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasila: ï s n vrhem, aby Magistr t mïsta Brna vykon val Ëinnosti spojenè s odstraúov nìm autovrak, ï s vybudov nìm a provozov nìm telekomunikaënì sìtï v objektu OC-02 firmou SMART Comp. Brno. Rada mïstskè Ë sti mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady doporuëila: ï RadÏ mïsta Brna vy adit z TrûnÌho du mïsta Brna lokalitu pro prodej v noënìch stromk na P lavskèm n mïstì u transformaënì stanice a naopak schv lit lokalitu mezi objekty OC-01 a OC-02, ï XII. Zased nì ZM» Brno-Vinohrady nesouhlasit s n vrhem na optimalizaci sìtï Zä na Vinohradech, p edloûen m Odborem ökolstvì, ml deûe a tïlov chovy Magistr tu mïsta Brna, postupovat v souladu s Dohodou o p evodu EZä na»ejkovickè 10 pod p Ìmou z izovatelskou pravomoc statut rnìho mïsta, uloûit RM» jednat s p Ìsluön mi org ny mïsta Brna ve vïci optimalizace sìtï Zä. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vzala na vïdomì: ï termìny sch ze v bor ZM» a komisì RM» Brno- Vinohrady na II. pololetì 2004, ï status jedinè n jemkynï bytu v domï Mikulovsk 4. Ozn menì o dobï a mìstï kon nì mìstnìho referenda Starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady podle ß 31 z kona Ë. 22/ 2004 Sb., o mìstnìm referendu a o zmïnï nïkter ch z kon oznamuje: 1. Hlasov nì v mìstnìm referendu se uskuteënì v sobotu dne od 8.00 hodin do hodin. 2. Ot zka poloûen k rozhodnutì: ÑSouhlasÌte s tìm, aby mïsto Brno v samostatnè p sobnosti podniklo vöechny kroky k modernizaci ûelezniënì stanice,brno ñ hlavnì n draûìë ve st vajìcì poloze podèl ulice N draûnì?ì 3. MÌstem kon nì referenda v okrsku Ë. 313 je mìstnost pro hlasov nì Mikulovsk 9 pro opr vnïnè obëany s adresou mìsta trvalèho pobytu Jedovnick 1ñ9 lich Mikulovsk 1ñ9 lich Mikulovsk 4ñ8 sud Velkopavlovick 10ñ14 sud v okrsku Ë. 314 Bo etick 4ñ16 sud Bo etick 9ñ13 lich MutÏnick 2ñ8 sud v okrsku Ë. 315 Bo etick 15ñ21 lich Bo etick 18ñ24 sud»ejkovick 1ñ13 lich»ejkovick 2ñ6 sud K tinsk äedova VÏstonick v okrsku Ë. 316 Bo etick 1ñ5 lich MutÏnick 1ñ7 lich Valtick 1ñ5 lich Valtick 2ñ8 sud v okrsku Ë. 317 MutÏnick 9ñ23 lich P lavskè n m. 6ñ9 Valtick 7ñ19 lich v okrsku Ë. 318 Velkopavlovick 1ñ25 Velkopavlovick 2ñ8 v okrsku Ë. 319 je mìstnost pro hlasov nì Zä Bzeneck 23 pro Bzeneck 4ñ8 sud Bzeneck 5ñ11 lich Pruö neck 3ñ17 lich Pruö neck 16ñ22 sud v okrsku Ë. 320 je mìstnost pro hlasov nì Zä Bzeneck 23 pro opr vnïnè obëany s adresou mìsta trvalèho pobytu Blatnick 10ñ22 sud VlËnovsk 2ñ16 sud VlËnovsk 3ñ9 lich éaroöick v okrsku Ë. 321 je mìstnost pro hlasov nì Zä Bzeneck 23 pro opr vnïnè obëany s adresou mìsta trvalèho pobytu Blatnick 1ñ8 Pruö neck 2ñ14 sud v okrsku Ë. 322 je mìstnost pro hlasov nì Zä Bzeneck 23 pro opr vnïnè obëany s adresou mìsta trvalèho pobytu Bzeneck 10ñ22 sud Bzeneck 13ñ23 lich P lavskè n m. 1ñ2 Tvrdonick 4. Opr vnïnèmu obëanovi bude umoûnïno hlasov - nì potè, kdy prok ûe svou totoûnost a st tnì obëanstvì»eskè republiky ( platn m obëansk m pr kazem, cestovnìm, diplomatick m nebo sluûebnìm pasem»eskè republiky anebo cestovnìm pr kazem). 5. HlasovacÌ lìstek bude opr vnïnèmu obëanovi p ed n v mìstnosti pro hlasov nì. Opr vnïn obëan hlasuje tak, ûe na hlasovacìm lìstku oznaëì k Ìûkem v p ÌsluönÈm r meëku p edtiötïnou odpovïô Ñanoì nebo Ñneì. V BrnÏ dne PhDr. Ji Ì»ejka, v.r., starosta PoznaËte si termìn sbïrov ch dn Obyvatel m Vinohrad jistï p ijde vhod informace seku ûivotnìho prost edì adu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady. OpakovanÏ p ipomìn, ûe obëanè majì moûnost v r mci sbïrov ch dn umìstit do velkokapacitnìch kontejner. objemn odpad z dom cnostì, kter by jinak skonëil p ed domy u kontejnerov ch st nì. Vzkaz z radnice nab d, ûe zodpovïdn m p Ìstupem k dnè likvidaci odpadu se lèpe poda Ì udrûet po dek v bydliöti. VelkokapacitnÌ kontejnery budou do konce roku tradiënï p istaveny na P lavskèm n mïstì u toëny MHD 10. Ìjna v Ëase 9ñ17 hodin a ve dnech 21. listopadu a 12. prosince v dobï 9ñ16 hodin. 2

3 Kultura na Vinohradech Ve smyslu z kona o obcìch ustavila Rada mïstskè Ë sti devït komisì jako svè iniciativnì a poradnì org ny. Jednou z nich je devìtiëlenn komise kulturnì. Kultura na naöich Vinohradech m ûe svojì mnohoëetnostì a rozmanitostì smïle soupe it s ostatnìmi brnïnsk mi mïstsk mi Ë stmi. HlavnÌ kulturnì a spoleëenskè dïnì spolehlivï a po mnoho let zajiöùuje KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum (KVIC) pod vedenìm editele Mgr. Ivana Pitlacha. Samoz ejmï, ûe zde spïönï p sobì takè dïtsk soubor VinohraÔ nek a taneënì soubor HONKY TONK pod vedenìm panì Zuzany äirokè, d le P telè lidov ch tradic pod vedenìm Ludmily SlabÏÚ kovè a dalöì. KulturnÌ komise se v tomto volebnìm obdobì na sv ch devìti zased nìch zab vala pravideln m hodnocenìm Ëerp nì rozpoëtu KVIC, pl nem Ëinnosti, p ÌspÏvky pro OS podle schv len ch z sad. Pod vala RM» svè n vrhy na pojmenov nì budovy OC-02, vyöitì vinohradskè vlajky, posuzovala text na orientaënì desku na VyhlÌdce, text z pisu do VinohradskÈ kroniky. Zab vala se rovnïû p Ìpravou a hodnocenìm vöech kulturnìch akcì jako Koöt vìn, po d nì koncert a ples, VinohradskÈ hody, BavÌme se na Vinohradech, zavedenìm ve ejnèho mìsta pro internet v MahenovÏ knihovnï, monitoruje novï vznikajìcì kluby a v neposlednì adï spolupracuje s ostatnìmi komisemi a v bory M». KulturnÌ komisi mrzì, ûe zmìnïnè akce jsou navötïvov ny obëany Vinohrad p ece jen mènï, neû by si zaslouûily. Veöker kulturnì a spoleëensk Ëinnost je totiû smï ov na ke vz jemnèmu pozn v nì a sbliûov nì obyvatel Vinohrad. Vzhledem k tomu, ûe nastala doba p Ìpravy rozpoëtu pro rok 2005 je t eba poû dat o p ÌspÏvky na p ÌötÌ rok do konce roku Formul e a z sady k jejich vyplnïnì je moûno vyzvednout na sekretari tu starosty M», platì pro vöechny komise. byla v ned vnèm obdobì p Ìliö zdlouhav a mnozì dluûnìci h eöili na to, ûe bylo dlouhodobè a nesnadnè je vystïhovat nap. do p Ìst eöì. V souëasnè dobï je soudnì ÌzenÌ rychlejöì a dosaûenì souhlasu k p ivolenì k v povïdi bytu je ot zka mïsìc. PotÈ n sleduje, p i nedobrovolnèm p ed nì bytu, n vrh na exekuci a jejì provedenì ñ v letoönìm roce nap. v domï Mikulovsk 6, Bzeneck 17 Ëi Bo etick 20, odkud je p iloûen snìmek. Vyz v me tedy n jemnìky mïstsk ch byt, kte Ì se dostanou do takov ch problèm, ûe nejsou schopni pravidelnï hradit n jemnè a sluûby spojenè s uûìv nìm bytu, aby svou situaci eöili na adï mïstskè Ë sti. (pek) formou s kouzeln m svïtem knih v po adu Ñ»ek n s ËtenÌ, psanì, zajìmavè povìd nì.ì Protoûe prvú Ëci se mohli v knihovnï na 12 mïsìc zdarma zaregistrovat, celkem 75 û Ëk si z n vötïvy odneslo Ëten sk pr kaz a prvnì knihy urëenè zaëìnajìcìm Ëten m. VÏ me, ûe z tïchto û k 1. t Ìd se stanou pilnì Ëten i a vyuûijì nep ebernè bohatstvì informacì uloûen ch v literatu e. P ipomìn m jeötï, ûe pouze v prvnìm ÌjnovÈm t dnu se m ûe zdarma v knihovnï zaregistrovat omladina do 15 let. Eva éaludov, knihovnice dïtskèho oddïlenì Knihovny J. Mahena, Brno-Vinohrady äance pro malè flètnisty KOLNÍ ZVÌSTI Spolupr ce na Ñpruö neck ì zp sob Kolektiv uëitelek Mä na Pruö neckè ulici na Vinohradech p ivìtal poslednì pr zdninov den ve svè mate skè ökole milou n vötïvu uëitelek Mä z Pruö nek na B eclavsku. V p Ìtomnosti starosty Ji Ìho»ejky si vymïnily zkuöenosti z p edökolnì pedagogiky a podïlily se o novinky ze ûivota sp ÌznÏn ch obcì. Ve ökolnìm roce 2004/2005 opït zahajuje svoji Ëinnost krouûek hry na flètnu pod vedenìm Mgr. Aleny GˆızovÈ. Krouûek je urëen pro dïti z Mä a dïti 1. a 2. roënìku Zä a bude probìhat ve skupin ch kaûd Ëtvrtek v uëebnï 1. t Ìdy na Zä Bzeneck 23. A to: 1. skupina ñ zaë teënìci ve Ëtvrtek 13.00ñ13.45 hod, 2. skupina ñ pokroëilì ve Ëtvrtek 12.00ñ12.45 hod. Zah jenì je 7. Ìjna. Cena kurzu ËinÌ 350,ñ KË za pololetì. ag TVÁØ VINOHRAD Libuöe Hr Ëkov Miloslava Moudr, p edsedkynï kulturnì komise Informace o st tnì soci lnì podpo e TÏm, kdo z r zn ch d vod pot ebujì informace o st tnì soci lnì podpo e a nemohou za nimi p Ìliö daleko cestovat, m ûeme poslouûit sdïlenìm o ednìch hodin ch stejnojmennèho odboru adu pr ce Brno-mÏsto na ä malovï 60, Brno-éidenice, kontaktnì telefon: Se azeno v pracovnìch dnech: pondïlì 7.30 aû 17 hodin, v ter 7.30 aû 14.30, ve st edu 7.30 aû 17 hodin, ve Ëtvrtek je k dispozici pouze podatelna na Koliöti 19 a v p tek na ä malovï 7.30 aû 13 hodin. Odbor d le upozornil, ûe od 1. ledna 2005 jiû nebudou rozesìl ny formul e d vek st tnì soci lnì podpory. M ûete si je vyzvednout osobnï na naöem kontaktnìm mìstï,kde takè obdrûìte veökerè informace v rozöì en ch ednìch hodin ch. PoslednÌ formul e budou rozesl ny k d vk m od 1. Ìjna UpozornÏnÌ dluûnìk m n jemnèho MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady m svï eno a spravuje p ibliûnï 1500 mïstsk ch byt. Jako tèmï kaûd vlastnìk se pot k s problèmem dluh za n jem a sluûby spojenè s uûìv nìm bytu. Dluûn Ë stka se pohybuje v du milion KË. MÏstsk Ë st vyuûìv vöech moûnostì, jak tyto dluhy vymoci ñ upomìnky, externì firmu, soudnì ûaloby vëetnï ûalob na p ivolenì v povïdi z n jmu. Tuto ûalobu m ûe majitel bytu podat v p ÌpadÏ, ûe n jemce neuhradì n jemnè a sluûby za dobu delöì neû t i mïsìce. Tato cesta PoprvÈ do ökoly i do knihovny ZaË tek z Ì vnesl do ûivota mnoh ch rodin p evratnou zmïnu. ZaËal ökolnì rok. Tam, kde majì prvú Ëka, se oëek v, jak tento krok ke vzdïl nì zvìdav ËlovÌËek zvl dne. Jednou z ady dovednostì, se kterou se musì v prvnìm roce ökolnì doch zky sezn mit a osvojit si ji, je ËtenÌ. JistÏ mi d te za pravdu, ûe Ëetba knìûek a ËtenÌ v bec jsou v ûivotï d leûitè. Ne vûdy je prvnì setk nì s Ëetbou a p ekon v nì skalì snadnè. Aby malì zaëìnajìcì Ëten i ztratili ostych p ed z stupem pìsmen abecedy, p ich zejì na poë tku svèho prvnìho ökolnìho roku do knihovny. Mahenova knihovna v BrnÏ p ipravila pod n zvem ÑPoprvÈ do ökoly, poprvè do knihovnyì zajìmavè po ady. PoboËka Knihovny J. Mahena na Vinohradech p ivìtala ve dnech 15., 21. a 22. z Ì ve svèm prostorovï stìsnïnèm dïtskèm oddïlenì v p Ìtomnosti starosty Ji Ìho»ejky vöechny û ky prvnìch t Ìd vinohradsk ch z kladnìch ökol. Sezn mili se z bavnou 3 Vzpomenete si, odkud se na V s tak up enï dìv? VINOHRADSKÝ KRUTIHLAV Docela norm lnì v tah v obyëejnèm panel ku na Vinohradech. MÌsto, kterè se obtìûnï udrûuje po pubert lnìch malì Ìch nebo kdyû je venku slota. UrËitÏ je to vöak vhodn prostor ke komunikaci i s lidmi z domu, kterè vlastnï jinak ani nezn me. Komunikovat je p irozenou lidskou pot ebou. Byù mnohdy ve v tahu vystaëì jen na pozdrav. RozhodnÏ si ji nelze vykl dat tak, ûe by mïlo jìt ve v tahu o Ñkomunikaciì lidskou pot ebou. KroutÌte nad tìm nevï ÌcnÏ hlavou? A p ece se to stalo. Rozum je v koncìch.

4 KAM NA VINOHRADECH DomeËek pln krouûk a ûivota D m dïtì na Vinohradech, zn m DomeËek, zah jil z pis do krouûk ve st edu 1. z Ì a v pondïlì 13. z Ì zaëali v krouûcìch pracovat dïti i dospïlì. V letoönìm roce je velk, ba p Ìmo obrovsk z jem o pohybovè kurzy hlavnï ze strany dospïl ch. Bohuûel na naöem sìdliöti popt vka v tèto oblasti mnohon sobnï p evyöuje nabìdku, coû je velk ökoda. N ö s l, kam se vejde sotva 20 lidì, nedok ûe uspokojit vöechny. SnaûÌme se o pestrost nabìdky, takûe u n s najdete aerobic, jûgu, cviëenì na balonech i power jûgu, ale vöechna tato veëernì cviëenì jsou beznadïjnï pln, p estoûe se u n s cviëì uû i v nedïli. Omlouv me se vöem, na kterè se nedostalo a douf me, ûe situace se v dohlednè dobï zlepöì. Pro dïti m me jeötï voln mìsta v nïkter ch hodin ch keramiky (st eda a p tek od 15 hodin), ve v tvarnè dìlnï urëenè dïtem od 10 let, ve kterè se budou setk vat s r zn mi materi ly a v tvarn mi technikami (pondïlì v 17 hodin). K dispozici je takè keramika pro dospïlè (pondïlì 19 hod.) a keramika pro rodiëe s dïtmi (Ëtvrtek 9 hod.). Z pohybov ch krouûk m ûeme nabìdnout veselè cviëenì pro dïti od 3 let (st eda 16 hod.) a Sedmikr sku ñ taneënì krouûek od 3 let (pondïlì 16 hod.). Pro dïti mezi 4 a 7 lety je zde taneënì rytmika (Ëtvrtek nebo hod.) PoslednÌ mìsteëka jsou i ve cviëenì na balonech pro dïti od 7 let, a to v pondïlì v 15 hodin. NOVINKOU je u n s letos jûga rodië a dïtì, ve kterè m ûete oëek vat pohybovè hry se zpïvem a Ìkadly, dechov cviëenì, prstov cviëenì, relaxaci a nen silnè vkl d nì jûgov ch prvk. Vûdy ve st edu v hodin se na V s bude tïöit zkuöen cviëitelka jûgy a uëitelka mate skè ökoly. VhodnÈ pro dïti 3ñ6 letè s rodiëem Ëi prarodiëem. V tvarnè kurzy pro dospïlè MilÈ ûeny a dìvky, D m dïtì na Vinohradech pro V s na podzimnì mïsìce p ipravil ve spolupr ci s lektorkou VÏrou Poklonovou vìkendovè v tvarnè kurzy, vhodnè pro zaë teënìky i pro n roënè. K dispozici budou pom cky, barvy i vzorky ñ v cenï kurzu 750,ñ KË. Kurzy budou probìhat vûdy v sobotu 9.00ñ16.00 hod. a v nedïli 9.00ñ12.00 hodin. NabÌzÌme V m tyto termìny: 23.ñ24. Ìjna MalovanÈ hedv bì 13.ñ14. listopadu Technika decoupè 11.ñ12. prosince SÌtotistk v dom cìm prost edì Pokud si z naöì nabìdky vyberete, p ihlaste se vûdy nejmènï t den dop edu v kancel i DomeËku,Valtick 23, tel.: a nebo D le p ipravujeme pravidelnè kurzy ve veëernìch hodin ch (podle z jmu Ëtvrtek nebo p tek), ve kter ch se budeme zab vat r zn mi v tvarn mi technikami: pastel such i mastn, tempera, z klady oleje, monotyp, z klad akvarelu, such jehla a linoryt, sìtotisk ñ ezan öablona, malovan textilie, malovanè sklo, netradiënì vazby, kamìnky, kor lky a dr tky, razìtka a öablony pro r znè p Ìleûitosti. K dispozici budou pom cky, barvy a vzorky materi lu. M ûete se z Ëastnit jednotliv ch blok ñ kaûdè v tvarnè technice vïnujeme t i lekce po devades ti minut ch. Cena tïchto t Ì lekcì bude 390,ñKË. Tato v tvarn dìlna bude otev ena v Ìjnu po p ihl öenì alespoú öesti ËastnÌk, po adì technik bude zvoleno podle z jmu. P ihl öky opït v kancel i DomeËku, Valtick 23, tel: a nebo Galerie DomeËku Do 15. Ìjna m ûete navötìvit v stavu obraz Johany MaloÚovÈ a Bed icha LuköÌËka ÑP ÌbÏhy bez n zvuì, vytvo enè kombinovan mi technikami. Galerie je otev ena kaûd pracovnì den 8ñ12 a 14ñ18 hodin. Ve st edu 13. Ìjna v 10 hodin zahraje LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ Poh dky z pole, ze dvorku a ze zahr dky ÑO velikè epïì a ÑO kohoutkovi a slepiëceì. VstupnÈ 30,ñ KË za osobu. Z jezd na hrad BÌtov D m dïtì p ipravuje dalöì z ady oblìben ch z - jezd, kter se uskuteënì o podzimnìch pr zdnin ch, ve st edu 27. Ìjna a je urëen nejen dïtem ökolou povinn m, ale uvìt me i mladöì dïti v doprovodu rodië Ëi prarodië. ProhlÌdka hradu (rozs hl sbìrka vycpan ch exotick ch zvì at) a ZOO v z meckèm parku. Moûnost n vötïvy vodnìho ml nu ve Slupi. Informace a p ihl öky v kancel i DomeËku, Valtick 23. Tel.: Senior klub Vinohrady Bzeneck 19 Program ñ Ìjen. Nejen pro Ëleny Senior klubu. 04. po10-11 CviËte s n mi ñ pì Olga K rn ñ 05. t 15:00 Host ñ p ekvapenì panì»tvrteëkovè. P ijôte se potïöit a pobavit! 06. st 14:00 N boûenskè rozjìm nì ÿìmskokatolickè cìrkve 07. Ët 15:00»ajov d ch nek ñ panì Eliöka»tvrteËkov 11. po10-11 CviËte s n mi ñ pì Olga K rn ñ 12. t 15:00 HudebnÌ svït: Oskar Nedbal a jeho melodie ñ manûelè PlÌhalovi 13. st 14:00 N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè 14. Ët 15:00 Za historiì Brna 61 ñ panì Jaroslava Vrbick 18. po10-11 CviËte s n mi ñ pì Olga K rn ñ 19. t 15:00 éijì mezi n mi ñ co nevìme o maôarskè menöinï ñ pì. Viola Olgyaiov 20. st 14:00 N boûenskè rozjìm nì»eskobratrskè cìrkve evangelickè 21. Ët 14:30 Blahop nì jubilant m narozen m v Ìjnu 25. po10-11 CviËte s n mi ñ pì Olga K rn ñ 26. t 15: SeniorkvÌz ñ pì Miloslava Moudr 27. st 15:00 RuËnÌ pr ce ñ pì. Jindra Kohoutkov ñ Klub maminek na Vinohradech D m dïtì, Valtick 23, st eda 9.30ñ11.30 hod. MilÈ maminky, jste doma se svojì neposednou ratolestì? M te nïkdy pocit, ûe Vaöe dìtko zlobì vìce neû ostatnì? Pot ebujete s nïk m probrat svoje problèmy nebo jen tak pokl bosit nad ö lkem k vy? NenÌ nic jednoduööìho, neû p ijìt do vinohradskèho Klubu maminek. ZjistÌte, ûe Vaöe dìtko je ve srovn nì s ostatnìmi ÑandÌlekì, ûe podobnè problèmy proûìvajì i ostatnì maminy a sezn mìte se se spoustou nov ch tv Ì z Vinohrad. A navìc v sobï m ûete objevit netuöenè v tvarnè schopnosti. P ijôte batikovat trika, vytvo it misku z keramiky, pomalovat skleniëku Ëi obarvit hedv bn ö tek. Program si p ipravujeme sami, proto uvìt me i Vaöe n pady. Sch zìme se vûdy ve st edu (kromï kaûdè prvnì v mïsìci) od 9 do hodin ve zn mèm DomeËku naproti radnici. Programovou nabìdku na n sledujìcì mïsìc zve ejúujeme pravidelnï ve VinohradskÈm informu v rubrice Kam na Vinohradech. P ijôte, jste srdeënï vìt ny! Program na Ìjen: 06. Poh dka. 13. Sypan batika ñ trika sebou. 20. Mini kurz pozitivnìho rodiëovstvì ñ p edn öka. 27. Malov nì na hedv bì. NADÃJE, poboëka Brno V dennìm stacion e na Vinohradech, Velkopavlovick 13, Brno, pro V s v Ìjnu p ipravili n - sledujìcì program: 6. st eda CviËÌme a relaxujeme ñ s pì. Mirkou Suchou 11. pondïlì 14ñ16 Pr vnì poradna pro seniory 13. st eda P ÌrodnÌ produkty pro naöe zdravì ñ hovo Ì pan Kaplan 20. st eda Barevn podzim ñ v let do Mari nskèho dolì 25. pondïlì 14ñ16 Pr vnì poradna pro seniory 27. st eda P rty u kr lovny ñ z bavnè odpoledne s p ekvapenìm. Pr vnì poradna poskytuje svè sluûby zdarma vöem senior m, nejen klient m NadÏje. BlÌûÌ se uz vïrka fotosoutïûe Uû jen do uz vïrky 11. Ìjna mohou fotografovè z Vinohrad vyuûìt moûnost Ëasti v soutïûi s n zvem ÑLÈto 2004ì. Vyhl sil ji Klub p tel fotografie p i KVIC ve t ech kategoriìch do 15ti let, 15ñ18 let a pro staröì. Form t fotografiì musì b t nejmènï se zachov nìm delöì strany. SoutÏûnÌ fotografie ËernobÌlÈ i barevnè, oznaëenè jmènem a vïkem je moûnè p ed vat do stanovenè uz vïrky v kancel i KVIC, MutÏnick 21 nebo v DomeËku, Valtick 23. NAPSALI O NÁS Vinohrady ñ zrajìcì sìdliötï Pod tìmto titulkem vïnoval denìk Rovnost v ter 21. z Ì MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady celou stranu. TradiËnÌ obsah seri lu o mïstsk ch Ë stech Brna p inesl informace z historie i souëasnosti. ÑJako kvalitnì vìno dozr v i sìdliötï Vinohrady. PostupnÏ se z mladèho sìdliötï, kde chybïla zeleú a z kladnì infrastruktura, st v mìsto s dobrou adresou pro bydlenìì, poznamenal denìk. ÑDÏl me pro to vöe, aby se z Vinohrad stalo pïknè mìsto, kde budou lidè r di bydlet,ì ekl denìku starosta Ji Ì»ejka. Vinohrady takè chtïjì dïlat Ëest svèmu jmènu, podtrhl denìk. MajÌ sv j vinohrad, vysazen jeötï p ed vstupem»r do EvropskÈ unie. A ûe to s vina stvìm a dobrou znalostì vìna myslì mïstsk Ë st v ûnï svïdëì podle denìku tradiënì akce Vinohradsk koöt vìn. DenÌk kromï jinèho p ipomnïl, ûe prvnì objekty novè v stavby sìdliötï vyrostly v roce 1983, i to, ûe v stavba infrastruktury za bytovou zaost vala. Za v znamn bod v dïjin ch Vinohrad oznaëil denìk komun lnì volby v roce 1990, po nichû se staly Vinohrady jednou z 29 mïstsk ch Ë stì s vlastnì mìstnì samospr vou. Ze souëasn ch problèm si denìk Rovnost vöìmal komplikacì p i z sazìch hasië na Vinohradech. ÑMy vìme, ûe situace s parkov nìm na naöem sìdliöti je velmi neutïöen. ChybÏjÌ zde desìtky parkovacìch mìst a tento nedostatek lidè eöì po svèm,ì cituje denìk starostu Ji Ìho»ejku, kter z roveú naznaëil zp soby eöenì situace ze strany radnice. 4

5 nestranick KANDIDÁT pro volby do Senátu Brno-mûsto (jihov chod) Doc. ing. arch. Jifií LÖW krajinn architekt a krajsk zastupitel ZNÁTE MOJE NÁZORY kandidaturu J. Löwa podporují: Jifií Zlatu ka dûkan FI Masarykovy univerzity Jana Drápalová starostka N. Lískovce lídr kandidátky Zelená pro Moravu PhDr. Ji Ì»ejka 49 let, historik starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady SEN TNÕ VOLBY 2004 V p tek a v sobotu 5.ñ6. listopadu Kandid t»eskè strany soci lnï demokratickè ve volebnìm obvodu Ë. 58 tvo enèm mïstsk mi Ë stmi Bohunice, Brno-jih,»ernovice, Chrlice, LÌöeÚ, MalomÏ ice-ob any, Slatina, Tu any, Vinohrady a éidenice. P ijmïte, prosìm, mè pozv nì k volb m. Brno ñ n ö spoleën domov V p ÌpadÏ zvolenì do Sen tu povaûuji za prvo adè ï d slednè a poctivè zastupov nì z jm obëan volebnìho obvodu Ë. 58 a Brna v bec ï zlepöov nì ûivotnìho prost edì, kulturnìch a sportovnìch moûnostì obyvatel volebnìho obvodu ï podìlet se na sniûov nì nezamïstnanosti ve volebnìm obvodu ï podporovat hospod sk rozvoj mïstsk ch Ë stì v obvodu ï usilovat o prosazenì Moravy jako specifickèho regionu v r mci evropskè integrace Z VAŠICH DOPISÙ Na doûìnk ch ve Vajnorech se n m moc lìbilo Je poslednì vìkend letnìch pr zdnin a my, ËlenovÈ dïtskèho krouûku VinohraÔ nek vyr ûìme spoleënï s taneënì skupinou Honky Tonk z Brna smïr Bratislava-Vajnory. Moc se tïöìme, protoûe kromï vystoupenì, kterè n s Ëek na doûìnkov ch oslav ch ve Vajnorech, si koneënï prohlèdneme i nïkter mìsta Bratislavy. Cesta po d lnici utekla rychle a v d lce uû vidìme televiznì vysìlaë KamzÌk a prvnì domy metropole SlovenskÈ republiky. Autobus zastavuje na parkoviöti. Z jednè strany protèk Dunaj a z druhè se vypìn bratislavsk Hrad. ZajÌm n s takè nov budova, kter stojì hned vedle. Maminka MÌöi, kter se ujìm role pr vodkynï n m vysvïtlila, ûe ta prosklen stavba je slovensk parlament. Vz pïtì se dìv me z hradeb dominanty na rozlehlè sìdliötï Petrûalka za veletokem, most SNP s vyhlìdkovou kav rnou, nalevo od n s vidìme v d lce komplex Slovnaftu a vöude kolem dalöì Ë sti Bratislavy. Proch zìme zk mi starod vn mi uliëkami, kterè n m p ipadajì velmi pïknè. MÌ Ìme do Muzea hodin. Na prohlìdku ale nem me moc Ëasu, spïch me do Vajnor na vystoupenì. Ve Vajnorech n s p ivìtali moc pïknï, dostali jsme na pam tku modrè ö tky se jmènem tèto mïstskè Ë sti Bratislavy. JeötÏ p ed vystoupenìm jsme se staëili ubytovat. Odpoledne jsme se vöichni z Ëastnili pr vodu ulicemi Vajnor. Spolu s n mi v nïm pochodovaly maûoretky, takè krojovan chasa z Vajnor i naöi kamar di Honky Tonk z Vinohrad. V pr vodu öli i hostè doûìnkovè slavnosti, nap Ìklad z It lie. Byl tam takè i n ö pan starosta Ji Ì»ejka. V doûìnkovèm pr vodu jel i povoz s koúmi a plnï nov traktor. Pr vod se nakonec zastavil p ed radnicì, kde bylo podium pro vystoupenì soubor. MusÌme p iznat, ûe jsme mïli troöku trèmu, vöechno ale dopadlo dob e. MyslÌme si, ûe naöe vystoupenì se urëitï vöem div - k m lìbilo. Z kroj jsme se p evlèkli do country oble- ËenÌ a protoûe v programu po adatelè vyöet ili p r voln ch chvilek, zatanëili jsme i country tanec Dooh Dah. TaneËnÌ skupina Honky Tonk vystoupila na ve- ËernÌ veselici. Na chviliëku jsme mohli okusit veëernì z bavy i my, ale brzo jsme museli na kutï. A uû je r no... nasnìdat, nabalit si vïci, p r fotek na pam tku i s panì starostkou Annou Zemanovou, kter se s n mi p iöla osobnï rozlouëit. P r poslednìch zam v nì a vyr ûìme zpït do Brna. Moc se n m na doûìnk ch ve Vajnorech lìbilo. TajnÏ douf me, ûe i my jsme tam nechali dobr dojem a ûe n s slovenötì hostitelè na nïkterou ze slavnostì zase pozvou. Nikol a Krist na VinohraÔ nek DÌk obyvatel Domova d chodc VÏstonick za hezkè odpoledne Vz cnou obïtavostì sest iëek pod vedenìm vrchnì sestry Jany äenky ÌkovÈ v domovï d chodc na VÏstonickÈ proûilo nïkolik stovek obyvatel a host domova v nedïli 5. z Ì n dhernè odpoledne. V kr snèm are lu v zeleni s m jkou a girlandami Ëinkovala Sivick kapela. Celkovou atmosfèru doplnilo vystoupenì krojovan ch Ëlen p tel lidov ch tradic pod vedenìm L. SlabÏÚ kovè v zastoupenì L. H tlovè a vinohradskè chasy pod vedenìm Z. KrunkovÈ. NechybÏly ani hodovè kol Ëe rozd vanè sest iëkami. TanËilo se, zpìvalo a pro vïtöinu obyvatel domova, kterè sest iëky i vynesli z pokoj, to byl nezapomenuteln z ûitek a potïöenì. Jak ekla v vodnìm vystoupenì vrchnì sestra, objedn no bylo i poëasì a tak prvnì hody v domovï d chodc se po vöech str nk ch vyda ily, coû ocenil i p Ìtomn starosta M» Vinohrady pan Ji Ì»ejka. TaneËnÌ sûlo si takè vyslouûila panì Jank z Magistr tu mïsta Brna. DÌk pat Ì i sponzor m za dary, kterè p ispïly k spïchu celè kulturnì akce. Vöichni p ÌtomnÌ byli velice spokojeni a senio i z domova vyslovujì vöem velmi poëetn m krojovan m i po adatel m up Ìmn dìk. VÏ Ìme, ûe takovè akce nebudou poslednì a obyvatelè domova se mohou tïöit na dalöì kulturnì akce. -SA- 5

6 PÙJÈKY PRO PODNIKATELE I S NULOVÝM DAÒ PØIZNÁNÍM. INFORMACE: , PLATBA IHNED V HOTOVOSTI VÝKUP BYTÙ Tel.: , Vymìním OB m 2 nadstavba v Juliánovì za Tel: AEROBIC ZŠ BZENECKÁ T +»T 20.00ñ21.00 hod. Od www. sweb.cz/aerobiclub SIMPLY CLEVER SE SEŘÍZENÝMI SVĚTLY SE V ZIMĚ NEZTRATÍTE! ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA VČETNĚ SEŘÍZENÍ SVĚTEL ZA POUHÝCH 99 Kč. Od ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Nechte si svůj vůz před náročným zimním provozem důkladně prohlédnout. Servisní mechanici Vám na něm seřídí světlomety a mimo jiné zjistí stav brzd a pneumatik, prověří akumulátor či zkontrolují množství a koncentraci nemrznoucí směsi v chladicí soustavě. Navíc si můžete za zajímavé ceny vybrat z našeho širokého sortimentu Škoda originálního příslušenství a Škoda originálních dílů. Nechybí ani nabídka Škoda Tip, což je mimořádně výhodná výměna vybraných dílů. Navštivte nás co nejdříve, protože se seřízenými světly se v zimě neztratíte. Váš autorizovaný servis Škoda: Koupelny vašich snù rekonstrukce bytových jader dlažby a plovoucí podlahy vyøízení stavebního povolení RADECO, s. r. o., T: , Moravany u Brna POZOR AKCE: 10 % sleva na permanentnì makeup obliëeje a na obr zky na tïlo (na 3 aû 5 let). Prov dìme nast elov nì n uönic (i dïtem). Piercing nejen pupìku. KOSMETIKA IVANA T borsk 157 (A-fit), tel: Tyto v kony prov dì zdravotnì sestra ñ kosmetiëka. Masná 20, Brno tel.: Prod m gar û p i ul.»ejkovick. Tel: VymÏnÌm byt 1+1 st za vïtöì. Tel DouËov nì dïtì 1. st. Zä a nïmëiny. Tel: mobil VymÏnÌm SB 4+1 za SB 2+kk. Tel.: Pronajmu gar û na MutÏnickÈ. Tel: Hloubkové èištìní kobercù Možnost zapùjèení stroje Trèka, Mutìnická 23 T.: WAP Prodám žaluzie do 4-pokojového bytu, i jednotlivì levnì. Mobil

7 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, dovoluji si V s pozvat na p edvolebnì setk nì, kterè se uskuteënì na Vinohradech v pondïlì 18. Ìjna od hodin v klubovnï pod terasou. Na setk nì a diskusi s V mi, na Vaöe dotazy ohlednï voleb do sen tu, se velice tïöìm. NezapomeÚte si zaznamenat ñ Vinohrady, 18. Ìjna, 17.00, klubovna pod terasou. Ji Ì»ejka starosta Vinohrad a kandid t do sen tu CYKLOBIKES Prodej a servis jìzdnìch kol Brno-Vinohrady, P lavskè n mïstì 119, T.: Akce: odpruûenè horskè kolo 1990,ñ KË Kupte svému autu garáž. Již zítra mùže být pod støechou! Nabízíme Vám ke koupi poslední samostatné garáže v novém objektu hromadných garáží na ulici Marie Kudeøíkové 11a, v sídlišti Juliánov v Brnì- Židenicích. Rozmìr standardní garáže je 2,9 5,2 m, každá garáž má výklopná vrata, svìtlo a zásuvku 220 V, objekt centrálnì uzavøen. Stále držíme ceny již od 175 tis. Kè vèetnì pozemku (bez DPH). Garáž je pøedána k užívání ihned po uzavøení kupní smlouvy. V pøípadì zájmu nás kontaktujte: ACE INVEST, s.r.o., Kounicova 6 (hotel Continental, 12. patro), Brno, osobnì: pondìlí a støeda a nebo telefon+zázn , fax mobilní telefon: , ; Ivana Halvová - Správa nemovitostí a vedení úèetnictví kanceláø: Kosmákova 28, Brno -Židenice pro Spoleèenství vlastníkù jednotek a Bytová družstva Nabízíme: - zajištìní dodávek tepla, vody a ostatních služeb - havarijní službu, pojištìní nemovitosti - tvorbu pøedpisu záloh na služby, roèní vyúètování - kontrolu a vymáhání plateb - zajištìní oprav, údržby a pravidelných revizí - vedení podvojného úèetnictví vè. mezd Úzká spolupráce s výborem SVJ èi pøedstavenstvem družstva pøináší dobrou kontrolu a nízké ceny (135,- Kè za byt. jednotku). tel.: kl. 14, mob Od záøí je novì otevøeno kosmetické studio SoLe Jolana Koneèná, Boøetická 22, Brno-Vinohrady tel: , mob péèe o ruce ošetøující zábaly na ruce (studený parafín), masáž rukou péèe o nehty ošetøení nehtù, japonská manikùra P.Shine líèení pro rùzné pøíležitosti (denní, veèerní) barevná typologie a poradenství Sponzoøi Bavíme se na Vinohradech HARIBO ARKTIDA STAROBRNO VESEL, s.r.o. HOäEK MOTOR SAKO Brno, a.s. VZP okresnì pojiöùovna Brno-mÏsto MIX MAX SEAT AUTO PYTELA, s.r.o. Bistro ÑU hasië ûìznïì ñ Karel Popelka SETTRONIC, tisk rna SNIP & CO ñ reklamnì spoleënost JOHNNY SERVIS K-Maso, spol. s r. o. Restaurace P LAVANKA ñ pan Old ich Smaûil PENAM, s.r.o. Cejl 38, pek rna Rosice Jana Slov Ëkov ñ kade nictvì Josef äubrt ñ zastav rna, bazar Jan Kolek ñ klidovè pr ce ALA Bohumil Kobza Gabriela Koudelov ñ nafukovacì balûnky Karel Koöù l ñ cukrov vata a pop corn Petr Nakl dal ñ drobnè d rkovè zboûì, hraëky PodÏkov nì pat Ì za dopolednì program pro dïti 101. PTO VL»ATA pod vedenìm Svatopluka Bedn e a skupinï HONKY TONK za organizaci odpolednìch soutïûì. 7

8 VINOHRADSKÝ SPORT Boxe i opït vìtïznì V s le VinohradskÈ sokolovny v praûsk ch Riegrov ch sadech se v sobotu 21. srpna uskuteënilo p telskè utk nì v boxu mezi BC Vinohrady Praha a BC Vinohrady Brno. V tomto p ÌpadÏ jeho spoleëenskè posl nì p ev - ûilo nad sportovnìm. Datum nebylo zvoleno n hodnï. Jednak jako p ipomìnka neblahèho v roëì vp du vojsk zemì d ÌvÏjöÌho VaröavskÈho paktu do tehdejöì»ssr v roce 1968, zejmèna ale jako vìtan p Ìleûitost k nav z nì tïsnïjöìch vztah mezi stejnojmenn mi mïstsk mi Ë stmi i sportovnìmi oddìly. Jiû p ed zah jenìm utk nì se proto seöel starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ì»ejka se starostou mïstskè Ë sti Praha 2-Vinohrady Mgr. Michalem Baschem, aby projednali moûnosti p ÌötÌ vz - jemnè spolupr ce mïstsk ch Ë stì. SamotnÈ utk nì zah jil kr tk m proslovem zn m zpïv k Michael Koc b. Zd raznil znaënï nedocenïn akt odsunu vojsk z zemì»eskè a SlovenskÈ republiky, kter umoûnil demokratickè p emïny. Po p edstavenì borc obou oddìl p evzali reûii utk nì do sv ch rukou hlavnì trenèr praûskèho BC Vinohrady Milan Mikota a öèftrenèr brnïnskèho BC Vinohrady Bohumil Huöka spolu s hlavnìm trenèrem svazu Miroslavem Kub nkem. Utkalo se sedm dvojic muû ve vybran ch v hov ch kategoriìch. BrÚanÈ nakonec vyhr li vcelku hladce 10 : 4, kdyû soupe v sledek korigoval aû v z vïru utk nì. Nejprve ve v ze do 64 kg podlehl borec Prahy Grulich na body brnïnskèmu Ocetkovi, obdobnï ve v ze do 75 kg dom cì Moravec prohr l na body s Jukasem, do 69 kg vzdal Horv th ve 3.kole NÏmeËkovi a ve stejnè v ze vybodoval Endrych KubÌËka. BrÚanÈ tedy uû vedli 8 : 0. Pak snìûil Hovorka ve v ze do 75 kg, kdyû vybodoval Piöchela, ve stejnè v ze ale vr til Brnu zpït osmibodov rozdìl Besaljan, kter na body porazil Matuöku. DefinitivnÌ podobu dal v sledku praûsk Fr ba ve v ze do 81 kg, kter porazil ve 2. kole r.s.c. Vol nka. Ve vloûenèm utk nì se p edstavily i dvï ûeny ve v ze do 54 kg, ve vyrovnanèm souboji nakonec Kad rov z Lady Box Brno tïsnï podlehla svè praûskè soupe ce. SpoleËensk r z utk nì i z ûitky div k m zv raznily exhibiënì uk zky capoeiry v pod nì Ëlen praûsk ch oddìl Atabaque a Berimbau a takè uk zky sportovnìho aerobiku Aerobic Teamu TJ Sokola Chuchle, mistra republiky pro r a 3. t mu z letoönìho mistrovstvì svïta v Austr lii. Uk zalo se, ûe utk nì, kterè se neslo v duchu hesla ÑBox je fèr sport pro fèrovè muûe!ì (a vlastnï uû i ûeny) st lo na poë tku vz jemnè spolupr ce obou oddìl. Na ja e 2005 se utkajì oba oddìly samoz ejmï v BrnÏ. NezaökodÌ nïkolik up esúujìcìch informacì o soupe i. Boxersk klub z praûsk ch Vinohrad byl zaloûen v roce SnaûÌ se nav zat na Ñzlatou Èru Lucernyì. Od roku 2000 je ËastnÌkem krajsk ch p ebor a soutïûì na vöech v konnostnìch rovnìch. Svou strukturou se p iblìûuje univerzitnìm klub m v zahraniëì. TÏsnÏjöÌ vztahy nav zal s univerzitnìm klubem v Magdeburgu. I kdyû je moment lnï jeho v konnostnì roveú ve srovn nì s BC Vinohrady ponïkud niûöì, vöe se m ûe brzy radik lnï zmïnit. Letos se totiû jeho gener lnìm partnerem stala S zkov kancel Fortuna. O to vìc si v ûìme nabìdky na vz jemnou spolupr ci. JUDr.»eslav Gojn, p edseda oddìlu N bor nov ch Ëlen oddìlu boxu KaûdÈ ter v a ve Ëtvrtek v hodin v tïlocviënï Zä MutÏnick. VÌt ni jsou vöichni se z - jmem o tento muûn sport. P ijôte si vyzkouöet svoji fyzickou kondici a mor lnì vlastnosti. SC Hattrick ovl dl nohejbal V sobotu 4. z Ì byl ve sportovnìm centru Vinohrady na BlatnickÈ 9 uspo d n prvnì roënìk nohejbalovèho turnaje trojic STAROPRAMEN NOHEJBAL CUP pod patronacì SC Hattrick a SK Vinohrady. CelodennÌho turnajovèho maratûnu kter se hr l za teplèho sluneënèho poëasì a za p Ìtomnosti asi dvou stovek fanouök a p Ìznivc t m se z Ëastnilo 10 p ev ûnï vinohradsk ch druûstev, kter byla rozdïlena do dvou skupin kde se bojovalo o postup do semifin le. NÏkterÈ z pasy byly velice vyrovnanè a kaûd chybiëka se draze platila. Mezi Ëty i nejlepöì se nakonec probojovaly BOB team, Indiana, Elit a Emil team. OstatnÌ t my hr ly pak o 5.ñ10. mìsto. Kr sn poh r a dalöì ceny od sponzor p ed vali p edseda SK Vinohrady Tom ö Hlobil, p edseda sportovnì komise a zastupitel M» Vinohrady Svatopluk Bedn a Ëlen rady M» Vinohrady Ing. ZdenÏk BrouËek. A jak to vöe dopadlo? CelkovÈ umìstïnì bylo n - sledujìcì: 1. mìsto ñ Emil team, 2. ñ Elit, 3. mìsto ñ Indiana, 4. ñ BOB team, 5. shodnï Jagermaister, Dan team, TragÈdi a Arsen l, 9. ñ Sedmilh i a 10. mìsto ñ Pastra. Je z ejmè, ûe na naöem ËÌm d l kr snïjöìm sìdliöti je o sportov nì a mìëovè hry st le vïtöì z jem. Ukazuje se, ûe vzhledem k poëtu obyvatel a hlavnï ml - deûi bylo zde by zapot ebì vybudovat kromï plaveckèho bazènu i sportovnì st nek s fotbalov m h iötïm. Najde se pro realizaci tïchto z mïr siln investor? (bed) LETNÍ OHLÉDNUTÍ Juli n s rytì i kr le Artuöe Sedmdes t nadöen ch p ûat a panoö muselo v prvnì polovinï srpna v Kosovu u Z b ehu na MoravÏ v podh Ì JesenÌk svèst mnoho souboj a sloûit adu rytì sk ch zkouöek neû mohlo b t pasov no a st t se tak Ëleny druûiny kr le Artuöe. P estoûe se Ìdili rytì sk m devaterem, zam öleli se nad dvaceti z kony kr le Artuöe, snaûili se zvl dnout sedm rytì sk ch ctnostì, bojovali na ÑkonÌchì, objevili Merlinovo poselstvì, st Ìleli z kuöe a za odmïnu zìsk vali svatè gr ly, byly to dïti 21. stoletì, protoûe si potom s chutì zahr ly na keyboard, flètnu, kytaru, elektrickou kytaru i baskytaru, zazpìvaly s aparaturou Ëi zatanëily p i diskotèce. Hledat Ñsuperstarì p ijeli Juli n Z horovsk se sv m manaûerem ñ zn m m moder torem a zpïv - kem Luboöem Xaverem Vesel m. NenÌ podstatnè, kolik hvïzdiëek jako ËlenovÈ t borovè poroty objevili, d leûitïjöì bylo, ûe se vöichni, a to nejen tento veëer, kr lovsky bavili a dom po osmi dnech odjìûdïli s pocitem, ûe pr zdninovè muzikantskè t bory HudebnÌ ökoly YAMAHA lze oznaëit jako Ñsuperstarì mezi letnìmi akcemi pro dïti! DalöÌ foto a informace o Ëinnosti HudebnÌ ökoly YAMAHA (poboëka v DomeËku, Valtick 23) najdete na -jpäkola db o û ky i o pr zdnin ch Pr zdniny jsou obvykle dobou, kdy ökola ztr cì kontakt se sv mi û ky a tìm i moûnost pozitivnï ovlivúovat jejich ûivoty. P itom ökola je spoleëensk instituce, kter m û ky nejen vzdïl vat, ale i vychov vat a proto by jejì p sobnost ve spoleënosti a ûivotï dïtì nemïla konëit se zvonïnìm. I to byl d vod, proë se Zä MutÏnick rozhodla nabìdnout sv m û k m pozitivnì, zajìmavou a p edevöìm dostupnou alternativu tr venì volnèho Ëasu o pr zdnin ch a uspo dala LetnÌ t bor Capoeiry a modernìho tance (breakdance, hiphop), pod vedenìm öpiëkov ch lektor zn m ch praûsk ch skupin. DÌky finanënì dotaci z nadace äkola hrou, kterou se navìc ökole na tento projekt poda ilo zìskat, mohly na t bor do JiûnÌch»ech odjet a zaûìt tak t den pln capoeiry, tance, koup nì a slunce i ty dïti, pro nïû by byl podobn t - bor za norm lnìch okolnostì cenovï nedostupn. Fotky z t bora m ûete vidït na Mgr. Pavel KuËera T bor VlËat byl letos poëtrn ctè Vinohradsk 101. PTO VlËata opït spoleënï s brnïnskou firmou SAKO po daly v letoönìm roce v po adì jiû 14. letnì dïtsk t bor od svèho zaloûenì. Pod n zvem ÑPoslednÌ zvonïnìì se uskuteënil 14.ñ 28. srpna v H ÌdelovÏ, poblìû obce Hodice u Jihlavy. VÏtöina dïti, ale i vedoucìch cestovala do nezn - ma, jelikoû se jelo na jinè t bo iötï, neû v letech minul ch a tak byl kaûd zvïdav, co ho Ëek. Po p Ìjezdu na t bo iötï se vöak tyto obavy zaëaly rozpl vat, probïhlo prvnì seznamov nì s nov mi kamar - dy, ubytov nì a takè prvnì vych zka do okolì, kterè je celè obklopeno vïtöinou jehliënat mi lesy a loukami. Pr zdninovè poëasì v tomto roce p lo snad vöem dïtem.v okolì t bora jsou dva vyhled vanè rybnìky kterè majì n zev ÑVelk a Mal pa ezit ì s lèëivou raöelinou a t i zatopenè lomy s pr zraënou vodou. Jako vûdy se bïhalo po lese p i orientaënìm z vodï, tzv. kimovce nebo zkr cenèm SetonovÏ z vodu, ve kterèm je obsaûeno vöe od stavïnì stanu, rozdïl v nì ohnï bez pomoci papìru a p ep lenì prov zku ve v öce cca 60 cm, p es zdravovïdu, uzlov nì aû po urëov nì svïtov ch stran. Sehr n byl p telsk fotbalov z pas s mìstnìm FK Hodice kter skonëil sice v hrou dom cìho t mu 6 : 5, ale v penaltovèm rozst elu vyhr la na opl tku VlËata 7 : 4. D le probìhaly t borovè turnaje v p ehazovanè a z ûitkem byly i projìûôky na h betu opravdov ch konì z jezdeckèho oddìlu T eöù. ZajÌmav byl takè v ölap na hrad Roötejn, kde se jiû nat - Ëela nejedna filmov poh dka a kde se po dajì i noënì prohlìdky a uk zky dobov ch souboj. Zaujala i prohlìdka historickèho mïsta TelË, kter byla spojena s razìtkovou soutïûì. V programu se takè naöla chvilka pro odpoëinek, kter byl vyuûìv n nap Ìklad ke psanì dopis, ËetbÏ, h e ping-pongu nebo jen tak k nataûenì do stìnu stanovè celty. Jako na kaûdèm t bo e, tak i na tom naöem nechybïly t bor ky, stezka odvahy Ëi noënì hlìdky. Osazenstvo t bora potïöila takè n vötïva starosty Vinohrad PhDr. Ji Ìho»ejky, kter projevil z jem o programovou n plú, prost edì ve kterèm t bornìci na urëitou dobu ûijì, o spokojenost dïtì a o celkovè dïnì a ûivot na letnìm dïtskèm t bo e. ChtÏl bych z roveú podïkovat vöem oddìlov m vedoucìm, instruktor m, kucha i a naöì zdravotnici za dobrou pr ci, bez nichû by nebylo moûnè tyto letnì dïtskè t bory po dat a na kterè obïtujì sv j voln Ëas a svoji dovolenou. Svatopluk Bedn hlavnì vedoucì LDT MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Ji Ì äest k. V roba: Tisk rna Settronic, Rokycanova 29, Brno-éidenice, tel: , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 11. Ìjna. Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5600 kus.

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY!

POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! POZOR ZM NY! Letos se poprvé soub žn s našimi veletrhy Sb ratel, Investor a Minerály a drahé kameny uskute ní v sousední hale v termínu od pátku 7. do soboty 8. zá í veletrh World of Beauty

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem

HLINECKÉ NOVINY. Přesmyčky. S úsměvem Strana 6 MarkÈta Zinnerov : "Kde padajì hvïzdy" Christine Gohlov : "Julie na pr zdnin ch" William King: "äed lovec" Ladislav Lahoda: "Tajnosti podzemì" Bender Lionel: " Encyklopedie p Ìrody" DoporuËujeme:

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

V noce 2008. dárková balení. od 10. listopadu. OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč * po slevě od 209 Kč. www.body-basics.

V noce 2008. dárková balení. od 10. listopadu. OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč * po slevě od 209 Kč. www.body-basics. dárková balení OlejovÈ perly do koupele mix 33 ks v krabiëce Cena 349 Kč po slevě od 209 Kč V noce 2008 od 10. listopadu Přírodní péče o r ty Balzámy na rty pro stálou krásu vašeho úsměvu na bázi mandlového

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

POJISTNÝ OBZOR 12/2001

POJISTNÝ OBZOR 12/2001 POJISTN OBZOR 12 2001 RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin

Více