PROSINEC 2010 LEDEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSINEC 2010 LEDEN 2011"

Transkript

1 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční stromky rozzáří a potom tváře všechněch dětí hned šťastné úsměvy prozáří. Když dozní vánoční koledy a všichni své dárky rozbalí, tak potom to kouzlo večera se do hvězdné noci zahalí. Dej Bůh štěstí Na sklonku roku se uskuteënila p ipravovan v mïna oken naöeho kulturnìho za ÌzenÌ tzv. DomeËku. Toto za ÌzenÌ slouûì p edevöìm vinohradsk m dïtem a ml deûi. Na snìmku: Starosta Ji Ì»ejka s editelem vinohradskèho kulturnìho centra Liborem ätursou p i symbolickèm zah jenì Ëinnosti novï prosklenèho DomeËku V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tomto Ëase proûìv me, kaûd po svèm, ubìhajìcì dny adventnì a nepochybnï se vöichni tïöìme z p edv noënì atmosfèry, z onè v noënì n lady, kter zavl dne vûdy jen jednou v roce. I my na Vinohradech ûijeme v oëek v nì v noënìch sv tk a poslèze i p Ìchodu novèho roku. Klid a tichè oëek v nì si mnozì z n s chr nì a nenechajì si je vzìt shonem n kupnì horeëky Ëi n roënou pracì mì ÌcÌ k p Ìprav ch v noënìch oslav. Odvinou se vöak nïkdy vïci, kterè n s vych lì z klidnèho toku v noënìho dïje. Pro mne (a jistï tèû pro mnohè z v s) takovou ud lostì bylo zruöenì a odstranïnì vinohradskèho mlèkomatu, kter st l na n mïstìëku naproti zn mèho vinohradskèmu eznictvì. Byl jsem u zajiötïnì a umìstïnì mlèkomatu v naöì obci, vìm jakè tïûkosti st ly v cestï k jeho instalaci u n s, a tak mne konec po mèm soudu uûiteënèho mlèënèho za ÌzenÌ mrzel a mrzì dvojn sobnï. O odstranïnì mlèënèho automatu z n mïstìëka jsem se dozvïdïl neofici lnï a ihned jsem si pravdivost sdïlenì ovï il u provozovatelskè firmy. Z nik mlèkomatu je prozaick, nesenzaënì. Zp sobil jej podle provozovatele zmenöen z jem n s ñ odbïratel a tudìû dèle trvajìcì nerentabilita jeho provozu. A nejen u n s. Bylo mi sdïleno, ûe firma je nucena st hnou dalöì tato sv za ÌzenÌ nejen z Vinohrad, ale tèû z n kupnìho st ediska Olympie a ze vöech dalöìch mìst v BrnÏ. Ned vno jsem se ovöem doëetl, ûe v Plzni se novï zav dïjì mlèkomaty vyd vajìcì öetrnï pasterizovanè, rovnïû vöak ËerstvÈ mlèko. K takovèmu produktu by pr jiû brojìcì Ë st odbornè ve ejnosti z ad hygienik a potravin nemïla n mitek. PokusÌm se tedy zap trat na tomto poli. Pokud byste, v ûenì sousedè, narazili na nïjak takov mlèën pramen, dejte, prosìm, vïdït. M ûeme v tèto vïci postupovat viribus unitis ñ tedy spoleën mi silami. Toû alespoú tak k tè smutnè mlèënè ztr tï. V ûenì spoluobëanè. Vöichni vìme, zejmèna pak naöe manûelky, maminky, babiëky nebo dcery, ûe v - noënì sv tky kladou nemalè a tedy znaënè n roky na klid naöich p Ìbytk. A toho odpadu co p i dom cìch sanaënìch pracìch vznik. Jin mi slovy: zejmèna o v nocìch jsou kladeny znaënè n roky na t ÌdÏnÌ, ukl d nì a odvoz dom cìho odpadu. Je ho rok od roku vìce. ZajiötÏnÌ odvozu dom cìho t ÌdÏnÈho odpadu je pochopitelnï kol celoroënì a naöe mïstsk Ë st se snaûì tuto d leûitou oblast vinohradskèho ûivota a ûivotnìho prost edì neust le zlepöovat. Topit se v odpadcìch musì b t nejen nep ÌjemnÈ a odpudivè, ale takovè topenì se je tèû nehygienickè a tudìû naöim ûivot m nebezpeënè. Na p nì Ëi popud vinohradsk ch maminek se mi poda ilo pro naöi mïstskou Ë st zajistit a rozmìstit novè kontejnery na t ÌdÏn odpad, tentokr te na PET lahve. Kontejnery majì ûlutou barvu a byly do naöich ulic rozmìstïny poë tkem letoönìho podzimu v poëtu Ëty ia- Ëty iceti kus. Do tïchto kontejner (ûlut ch) lze odkl dat kromï PET lahvì takè n pojovè kartony a hlinïnè obaly. V tomto Ëase slouûì vinohradsk m dom cnostem celkem sto öestn ct kontejner na t ÌdÏn odpad ñ Ëi chcete-li n dob na separovan odpad. Kontejnery na t ÌdÏnÈ odpadky jsou umìstïny na osmat iceti stanoviötìch ve vinohradsk ch ulicìch. T icet z nich, v barvï modrè, je urëeno pro naplúov nì nepot ebn m papìrem. Osmn ct kontejner je urëeno pro v dom cnosti jiû nepot ebnè sklenïnè p edmïty, do Ëty kontejner je moûnè (spìöe nutnè) odkl dat nepot ebn textil a Ëty icet Ëty i (ûlut ch) kontejner, instalovan ch ned vno, je p ipraveno pojmout, jak jsme si p ed chvìlì povïdïli, nepot ebnè PET lahve, hlinìkovè plechovky (PokraËov nì na stranï 3) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 17. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). Vítej, vítej, božské dítě, nebe, země velebí Tě, světa šírou dálí zní Ti píseň chvály, Synu Boží, nebeský Králi. K jesličkám Tvým poklekáme, Tebe, Boha vyznáváme. Jezu Kriste milý, uděl z nebe síly, abychom Ti vždy věrni byli. Sešli nám své požehnání, milost Tvá ať všechny chrání, v hodině pak smrti rač nás k sobě vzíti, tam, kde věčně láska Tvá svítí. Vöem vinohradsk m obëan m p eji mnoho zdravì, sil, ötïstì, pohody a vöe dobrè do novèho roku Michal Krejsa Zamyšlení předvánoční OpÏt se p iblìûily V noce a s nimi i z vïr roku MyslÌm si, ûe je Ëas se nad uplynul m rokem zamyslet a pokusit se vyhodnotit jakè ud losti n m p inesl. Pro mnohè z n s byl rok 2010 velice bou liv a bohat na ud losti, pro jinè z n s se stal rokem bezv znamn m, protoûe nic z sadnï novèho nep inesl. NÏkter m z n s rok 2010 p inesl adu ud lostì öùastn ch a pro jinè zase p inesl ud losti, na kterè se budou snaûit rychle zapomenout Ëi se z d sledky tïchto ud lostì budou jeötï dlouho vyrovn vat. Jen tyto dvï nahodilè moûnosti, kterè mohou oznaëit rok 2010 za pozitivnì Ëi negativnì naznaëujì, jak r znorod je ûivot. StejnÏ tak dokazujì, ûe obdobì pro jednu osobu öùastnè, radostnè a spïönè, m ûe b t pro osobu druhou naprost m opakem. Do kterè (PokraËov nì na stranï 3)

2 Z 1. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne : Z pis û k do 1. roënìk EvropskÈ z klad nì ökoly»ejkovick 10 na ökolnì rok 2011/2012 probïhne ve dnech 17. a 18. ledna vûdy od 15 do 18 hodin. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ zmïnu VolebnÌho du pro volbu starosty, mìstostarost a Ëlen RM» Brno-Vinohrady a volbu p edsed v bor kontrolnìho a finanënìho v ß 1 Z kladnì ustanovenì pod bodem 4 v novèm znïnì, a to: Zvolen je ten, kdo zìskal nadpoloviënì vïtöinu hlas z celkovèho poëtu 21 Ëlen Zastupitelstva m. Ë. tj. nejmènï 11 Ëlen ; ñ zvolenì dvou mìstostarost ; ñ v öi mïsìënìch odmïn neuvolnïn m Ëlen m Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od ; ñ v öi mïsìënìch odmïn neuvolnïn m Ëlen m Rady m. Ë. Brno-Vinohrady a neuvolnïn m p edsed m v bor Zastupitelstva m.ë. Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady stanovuje: ñ poëet Ëlen Rady m. Ë. Brno-Vinohrady pro volebnì obdobì 2010ñ2014 na 7; ñ poëet dlouhodobï uvolnïn ch Ëlen Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady pro volebnì obdobì 2010ñ2014 na t i; ñ PhDr. Ji Ìmu»ejkovi, starostovi m. Ë. Brno-Vinohrady, vykon v nì p sobnosti pro oblast: kultura, ûivotnì prost edì, partnerskè vztahy, rozpoëet a financov nì a majetek; ñ Ing. Ji Ìmu Pustinovi, mìstostarostovi k zastupov nì starosty m. Ë. Brno-Vinohrady, vykon v nì p sobnosti pro oblast: investice, zemnì pl n a rozvoj a bytovè hospod stvì; ñ Mgr. Ji Ìmu Kar skovi, mìstostarostovi m. Ë. Brno-Vinohrady, vykon vat p sobnost pro oblast: ml deû a tïlov chova, doprava, bezpeënost, zdravotnictvì a soci lnì vïci a ökolstvì. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady urëuje: ñ funkce, pro kterè budou ËlenovÈ Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady uvolnïni: uvolnïn Ëlen Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady pro funkci starosty mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a dva uvolnïnè Ëleny Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady pro funkci mìstostarost mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady; Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ dlouhodob pron jem ñ SpoleËensk s l, P lavskè n mïstì 15 3 ûadatel m; ñ smlouvu o poskytnutì dotace z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje na opravu havarijnìho stavu schodiötï p ed hlavnìm vstupem do budovy Zä MutÏnick 23; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 32, 33 a 35; ñ pron jem nebytov ch prostor ñ mìstnosti Ë. 10 v domï MutÏnick 17 za Ëelem uskladnïnì osobnìch vïcì;. ñ ukonëenì n jmu nebytov ch prostor ñ mìstnosti Ë. 3, v domï Bo etick 24 dohodou ke dni ; ñ spl tkov kalend na hradu nedoplatku na n - jemnèm 1 ûadateli; ñ termìny zased nì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady na prosinec 2010 a I. pololetì roku 2011: , , , , , , , , a vûdy v 16 hodin; ñ umìstïnì venkovnì klimatizaënì jednotky na vnit nì stïnï u klubovny pod terasou objektu Velko- Evropsk z kladnì ökola»ejkovick 10 po d 13. ledna Den otev en ch dve Ì. Od 8 do 12 hodin je moûno nahlèdnout do v uky a na dobu od 16 do je p ipraveno odpoledne plnè her. pavlovick 25 za podmìnky ûe kondenz t nebude stèkat po fas dï budovy; ñ St ednì ökole pro knihkupce a nakladatelskè pracovnìky, o. p. s., Bzeneck 23, Brno posunutì termìnu splatnosti mïsìënìho n jemnèho k poslednìmu dni danèho mïsìce; ñ pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23 2 ûadatel m; ñ St ednì ökole pro knihkupce a nakladatelskè pracovnìky, o. p. s., vr cenì Ë sti nebytov ch prostor o celkovè v mï e 453,04 m öatnìch kûjì a seps nì Dodatku Ë. 3 k n jemnì smlouvï ze dne s novou v mïrou 312,46 m 2 za stejn ch podmìnek s ËinnostÌ od Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ ozn menì o vydrûenì pozemku p. Ë k.. éidenice a doporuëuje p edat toto ozn menì k eöenì MO MMB k posouzenì moûnosti p Ìpadn ch vlastnick ch zmïn. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady udïluje: ñ p edchozì souhlas z izovatele s p ijetìm daru ( Ëast pedagog na LVK) od d rce v hodnotï 4200 KË pro Zä MutÏnick 23 a p edchozì pìsemn souhlas z izovatele s p ijetìm daru (penïûnì dar ËelovÏ neurëen ) pro Mä Velkopavlovick 15 od 3 d rc. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady konanèmu dne projednat bytovou z - leûitost ûadatele s moûnostì s uzav enì n jemnì smlouvy na pron jem bytu na dobu urëitou z d vodu v jimeënèho z etele; ñ zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady konanèmu dne schv lit termìny zased - ñ Ing. Ji Ìho Pustinu, mìstostarostu m. Ë. Brno-Vinohrady, kter bude zastupovat starostu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady v dobï jeho nep Ìtomnosti nebo v dobï kdy starosta funkci nevykon v s ËinnostÌ od ; ñ termìn I. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady na pondïlì v 17 hodin. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady volì: ñ Ëleny volebnì komise pro volbu starosty, mìstostarost, Ëlen Rady m. Ë. Brno-Vinohrady a p edsed v bor ZM» Brno-Vinohrady ve sloûenì: PaedDr. Ilona Sokolov, Ing. Vlastimil Z vadsk a Ing. Miloslava Orsavov ; ñ PhDr. Ji Ìho»ejku, do funkce starosty mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od ; ñ Ing. Ji Ìho Pustinu do funkce mìstostarosty m. Ë. nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady na rok 2011: , , a vûdy v 17 hodin. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady z izuje: ñ Komise Rady m. Ë. Brno-Vinohrady pro volebnì obdobì 2010ñ2014: Komisi bezpeënostnì, Komisi bytovou a dislokaënì, Komisi dopravnì, Komisi kulturnì, Komisi pro ml deû a sport, Komisi soci lnì a zdravotnì, Komisi stavebnì, Komisi ökolskou, Komisi vina skou a Komisi ûivotnìho prost edì s ËinnostÌ od Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ p edsedy KomisÌ Rady mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady ve sloûenì: Jan Bart nïk ñ Komise bezpeënostnì, Ing. Karel JelÌnek ñ Komise bytov a dislokaënì, Ing. Bohuslav ätol ñ Komise dopravnì, Michal Krejsa ñ Komise kulturnì, Svatopluk Bedn ñ Komise pro ml deû a sport, Miroslava Ondr kov ñ Komise soci lnì a zdravotnì, Ing. Vlastimil Z vadsk ñ Komise stavebnì, PaedDr. Ilona Sokolov ñ Komise ökolsk, Ji Ì PavliÚ k ñ Komise vina sk a Ing. Miloslava Orsavov ñ Komise pro ûivotnì prost edì s ËinnostÌ od Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s odstranïnìm kontejneru na separovan papìr v lokalitï Bzeneck 13ñ15. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odkl d : ñ materi l Smlouva o partnerstvì bez finanënìho p ÌspÏvku mezi Gymn ziem GLOBE, s. r. o., a mïstskou Ë stì Brno-Vinohrady v projektu Glob lnì vzdïl v nì pro udrûiteln rozvoj, reg. ËÌslo CZ.1.07/ / v r mci OperaËnÌho programu VzdÏl v nì pro konkurenceschopnost. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady : Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od ; ñ Mgr. Ji Ìho Kar ska do funkce mìstostarosty m. Ë. Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od ; ñ do funkce Ëlen Rady m. Ë. Brno-Vinohrady RNDr. Bohumila PokornÈho, CSc., MgA. Petra Plevu, Ing. Pavla SurÈho a Ing. Libora ätursu s ËinnostÌ od ñ JUDr. Jakuba Tihelku pro funkci p edsedy FinanËnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od ; ñ Mgr. Jitku IviËiËovou pro funkci p edsedkynï KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady z izuje: ñ FinanËnÌ v bor ZM» Brno-Vinohrady, KontrolnÌ v bor ZM» Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od NovÈ zastupitelstvo Vinohrad JmÈno VÏk Polit. p Ìsl. PoËet hlas»ejka Ji Ì PhDr »SSD Sur Pavel Ing »SSD Kar sek Ji Ì Mgr »SSD Z vadsk Vlastimil Ing »SSD Pokorn Bohumil RNDr. CSc »SSD ätursa Libor Ing »SSD Krejsa Michal »SSD Bart nïk Jan »SSD Ondr kov Miroslava »SSD ätol Bohuslav Ing »SSD Bedn Svatopluk »SSD Pustina Ji Ì Ing ODS Sokolov Ilona PaedDr ODS Pleva Petr Mgr ODS Tihelka Jakub JUDr ODS Horsk Pavel MUDr TOP JelÌnek Karel Ing TOP JelÌnkov Jarmila Ing TOP IviËiËov Jitka Mgr KDU-»SL Orsavov Miloslava Ing KS»M äkultèty Alexander Ing KS»M

3 Zápis na ZŠ Mutěnická Z kladnì ökola MutÏnick 23 zve na z pis û k do 1. t Ìd. Z pis se kon a od do a od 9.00 do V ûenì rodiëe, uvaûujete o v bïru ökoly pro svèho nast vajìcìho prvú Ëka? Pokud se rozhodnete pro Z kladnì ökolu MutÏnick 23, bude n m ctì a tïöìme se na vz jemnou spolupr ci. Z naöì strany m ûete oëek vat vst Ìcn, vlìdn p Ìstup zkuöen ch a kvalifikovan ch pedagogick ch pracovnìk. V ËistÈm prost edì modernizovanè bezbarièrovè budovy, kter je vybavena nov m n bytkem, se bude dïtem jistï lìbit. Velk v bïr z jmov ch krouûk umoûnì tr vit voln Ëas p Ìmo v budovï ökoly, a to sportem, tancem, zpïvem, pracì v keramickè dìlnï Ëi v ukou anglickèho jazyka a pr ce s poëìtaëem. äkolnì druûina je pro Vaöe dïti k dispozici od 6.30 do hodin. K p ÌjemnÈmu pobytu p ispìv takè chutn a zdrav strava v kr snè ökolnì jìdelnï, moûnost odbïru svaëin a vyuûitì mlèënèho automatu. Vöichni pracovnìci ökoly jsou p ipraveni plnï se vïnovat vaöim dïtem. VÌce informacì zìsk te na Mgr. DrahomÌra Bur ökov (DokonËenÌ ze strany 1) od n poj Ëi n pojovè kartony. Pro p edstavu o tom, kterak obec (douf m) zlepöuje moûnosti ukl d nì t ÌdÏnÈho odpadu si dovolìm uvèst, ûe v roce 2008 jsme na Vinohradech uûìvali 75 kontejnerov ch n dob na t ÌdÏn odpad. To se vöak zmïnilo a od ledna letoönìho roku stojì ve vinohradsk ch ulicìch na osmat iceti stanoviötìch 116 kontejner. Ve zlepöov nì podmìnek pro t ÌdÏnÌ odpadu hodl - me na Vinohradech pokraëovat. OsobnÏ jsem si vïdom v znamu oblasti odbornï oznaëovanè jako odpadovè hospod stvì. Racion lnì nakl d nì s odpady, p edevöìm jejich t ÌdÏnÌ a öetrn a vëasn odvoz jsou jednìm z pilì naöeho spoleënèho p ijatelnèho ûivotnìho prost edì. Pokud bych mïl v tomto ohledu nïkomu podïkovat, pak to budou vöichni naöi t ÌdÌcÌ spoluobëanè a vöichni ti, kte Ì ukl dajì odpadky tam kam pat Ì ñ tedy do kontejner. VelkÈ mè podïkov nìm za celoroënì pr ci n leûì ovöem takè pos dk m kuka voz, d Ìve naz van ch popel i. Tito muûovè, pracujìcì v nelehk ch podmìnk ch hygienick ch i fyzick ch, se dennï starajì o Ëistotu prost edì ve kterèm my i naöe dïti ûijeme. Snad jen p ibliûnï si dovedu p edstavit co by pro n s znamenal delöì v padek v jejich kaûdodennìm pravidelnèm kon nì. Vaûme si jejich pr ce. Klub Za rohem zahájil činnost Od konce listopadu se v Klubu Za rohem v prostor ch Ligy vozìëk v BzeneckÈ ulici v BrnÏ-Vinohradech sch zejì lidè se zdravotnìm postiûenìm, kte Ì chtïjì tr vit sv j voln Ëas aktivnï a spoleënï s ostatnìmi se dozvìdat a uëit novè vïci. Hned po otev enì Klubu jsme spolu s ËastnÌky Tvo ivky Klub vyzdobili origin lnìmi v noënìmi svìëkami vlastnì v roby a p i spoleënèm va enì na LabuûnÌkovÏ st edï jsme vyzkouöeli novou bezbarièrovou kuchyú. V Kudy kam aneb VÌm si rady jsme diskutovali o tom, jak se nenechat nap lit p i n kupech, a jak se orientovat v pr vech a povinnostech z kaznìka. V Hlavolamk ch jsem si otestovali pamïù a nauëili se uûiteënè techniky k jejìmu posìlenì. Bc. Veronika Koudelov, DiS. Učíme se o Vánocích Zamyšlení předvánoční (DokonËenÌ ze strany 1) skupiny pat Ìm j s m, o tom hovo it nebudu, o mne v tento okamûik nejde. Rok 2010 se blìûì ke svèmu konci. Stejnou rychlostì se n m vöak p ibliûujì v noënì sv tky, se kter mi je kaûdoroënï z vïr roku spojov n. Aù byl pro jednoho kaûdèho z n s rok 2010 spïön Ëi ne- spïön, öùastn Ëi nikoliv, bylo by pravdïpodobnï spr vnè, kdybychom tohoto p edv noënìho obdobì vyuûili k tomu, abychom se nad cel m uplynul m obdobìm zamysleli. V minul ch dnech n s zasypala spousta bïlostnèho snïhu. Nejsem z tïch, kte Ì by na tu bìlou z plavu, kterou jsem se jako idië musel kaûdodennï probìjet, nad val. Bylo vöak velice p ÌjemnÈ se projìt zasnïûenou pl nì a poslouchat k upajìcì snìh pod nohami. Z plava snïhu n s sice v tïchto dnech v d sledku oblevy opouötì a zda-li budou V noce bìlè Ëi nikoliv nedovedu odhadnout. T eba to vyjde a rozsvìcenè v noënì stromky Ëi svïtelnè ozdoby na oknech naöich byt a dom se ve snïhu budou odr ûet a jeötï vìce budou zn sobovat kouzlo V noc. Pat Ìm mezi konzervativnì lidi a ke konzervativnìm n zor m a tradicìm se d raznï hl sìm. K tïm konzervativnìm hodnot m pat Ì mimo jinè i to, ûe bychom na nikoho blìzkèho ve svèm okolì nemïli zapomenout a nikoho z naöeho okolì bychom nemïli nechat samotnèho. K tradicìm ötïdrèho veëera mimo jinè pat Ì i to, ûe svè blìzkè obdarov v me svè bliûnì. V bec nez leûì na tom, zda-li d rek stojì tisìce korun Ëi jen korun desìtky Ëi jeötï mènï. Nez leûì ani na tom, zda-li d rky nakupujeme jiû v lètï Ëi nïkolik hodin p edem t eba i jen u jeötï otev enè benzìnovè pumpy. Ti, co d rky nakupujì s p edstihem majì v hodu, ûe si uöet Ì shon a nervy p ed sv tky. HlavnÌ, podle mèho n zoru vöak je, na nikoho nezapomenout. On by V m to asi ne ekl ale v jeho nitru by bylo velkè zklam nì. D - rek, kter si vöak navz jem m ûeme d t vöichni, V ûenì vinohradötì spoluobëanè... Dva t dny p ed v noënìmi pr zdninami se poboëka Louka plnì ökol ky nejen v odpolednìch hodin ch p i z jmov ch krouûcìch. Kaûd den p ich zì t Ìdy takè dopoledne mìsto vyuëov nì na v ukovè programy s v noënì tèmatikou. V ukovè programy jsou jednou z mnoha aktivit SV» Luû nky. Jejich tèmata se odvozujì od nejr znïjöìch oblastì vyuûiteln ch pro ökolnì vyuëov nì a poskytujì dïtem i jejich uëitel m z ûitek z netradiënï str venèho ökolnìho dne. PoboËka Louka nabìzì ökol m v ukovè programy spojenè s naöimi nejvïtöìmi sv tky, V nocemi a Velikonocemi. P ipravili jsme pro t Ìdy hned t i V noënì programy:»eskè tradiënì V noce, V noce ve svïtï a BetlÈmsk p ÌbÏh. ÑNavötÌvÌ n s celkem 16 t Ìd ze z kladnìch i mate sk ch ökol a uskuteënì se vöechny nabìzenè programy. Kaûd z nich je jinak koncipov n a m sv specifika,ì vysvïtluje garantka program D öa Rosendorfov.»eskÈ tradiënì V noce se snaûì pouk zat na p vodnì ËeskÈ tradice a symboly, n boûenskè i pohanskè. Program V noce ve svïtï je zase nabit informacemi o zvycìch a v znamech oslav v r zn ch zemìch svïta. A BetlÈmsk p ÌbÏh je ztv rnïnì ud lostì narozenì JeûÌöka s pomocì technik dramatickè v chovy. V kaûdèm programu je zakomponov na i v tvarn Ëinnost. VÏ Ìme, ûe od n s budou dïti i uëitelè odch zet nejen s p Ìjemn m z ûitkem, ale i nov mi znalostmi. To je koneckonc smyslem v ukov ch program. A dïti, kterè by k n m chtïly chodit ËastÏji, r di p ivìt me na naöich akcìch nebo v z jmov ch krouûcìch ( Jana PÛËov i kdyû se osobnï nezn me, je to, ûe se k sobï budeme chovat sluönï a ohleduplnï. Takov d rek pro vöechny kolem n s nebude st t v bec nic a budou za nïj vdïëni vöichni. S nadch zejìcìmi V nocemi a blìûìcìm se koncem roku 2010 se stejnï rychle blìûì i rok nov s po- adov m ËÌslem Do novèho roku bych V m vöem chtïl pop t hodnï zdravì, ötïstì spïch v osobnìm, rodinnèm i pracovnìm ûivotï. P eji V m vöem, aby rok 2011 byl nejmènï stejnï dobr, jako rok TÏm, kter m rok 2010 nevyöel, p eji aby rok nadch zejìcì byl mnohem lepöì a spïönïjöì neû rok odch zejìcì. Zda-li budou letoönì V noce bìlè nevìm, t eba ano. Moûn budeme mìt moûnost p i proch zce do sv ch rukou chytat snïhovè vloëky a jeötï neû n m na naöich dlanìch roztajì budeme moci sledovat sloûitost a kr su jejich tvar. V ûenì spoluobëanè, p eji V m vöem kr snè V noce. Ing. Ji Ì Pustina, mìstostarosta V ûenì VinohraÔanÈ. Ned vno jsem byl dot z n jednìm z V s, ËÌm ûe se zab v m v p edv noënìm Ëase. StruËnÏ si dovolìm odpovïdït. Tak tedy: v souëasnè dobï se kromï jin ch nezbytn ch pracì usilovnï vïnuji zajiöùov nì zam ölen ch budoucìch plaveck ch za ÌzenÌ, kter by mïla vzniknout v r mci zam ölenèho sportovnï rekreaënìho are lu v podh deckèm dolì. IntenzivnÏ a snad aû zarputile (promiúte mi ten v raz) jedn m s brnïnsk m magistr tem a vöude kde je pot eba. Jde o zìsk nì jednoznaënè podpory onomu z mïru. A vypad to, ûe bude a je zìsk na. V nïkterèm z p ÌötÌch ËÌsel naöeho mïsìënìku v s budu informovat podrobnïji a douf m, ûe situace bude jiû p ehlednïjöì, jasnïjöì a jednoznaënï smï ujìcì k uskuteënïnì naöeho z mïru. V ûenì vinohradötì spoluobëanè. V tïchto dnech stojìme vöichni spoleënï na prahu novèho roku a oëek v me p Ìchod v noënìch sv tk. P eji V m vöem, aby se naplnila Vaöe oëek v nì, abyste byli prolnuti klidem a spokojenostì a abyste se Vy i Vaöi blìzcì v p ich zejìcìm roce tïöili dobrèmu zdravì a byli öùastnì. P eji v m klidnè, öùastnè, spïönè a poûehnanè dny v roce Ji Ì»ejka, starosta 3

4 Jednou z nejzajìmavïjöìch akcì Senior klubu v listopadu byl dodateënï napl novan z jezd do vinnèho sklìpku v Pruö nk ch-nechorech, kterèho se z Ëastnilo cca 35 ËastnÌk nejen z Vinohrad. R di jsme mezi sebou p ivìtali naöe ned vnè hosty z LÌönÏ i dalöì sympatizanty, s nimiû jsme si mj. zazpìvali i zatanëili za hudebnìho doprovodu mìstnìho harmonik e a naöeho vozembouch e (viz fotografie na webov ch str nk ch vinohrady.cz). Vöe probïhlo podle naöeho oëek v - nì, a tak jsme si zpït do Brna p ivezli nejen dobrou n ladu a pohodu, ale dokonce i ËipernÈho kocourka, kterèho jsme tìm asi uöet ili p ed trapami nast vajìcì zimy. V dobìjenì pozitivnì energiì pak pokraëovala hned n sledujìcì den panì magistra Bedna Ìkov, kter se s ËastnÌky svè besedy rozdïlila nejen o sv j optimismus a pohodu, ale souëasnï p ed vala aktu lnì informace o r zn ch p ÌpravcÌch a moûnostech p edch zenì zdravotnìm problèm m v seniorskèm vïku. Informace o akcích Senior klubu A abychom se jenom nebavili, p ipravili n m manûelè PlÌhalovi a Michal Krejsa zajìmavè p edn öky o ûivotï a dìle Alfonse Muchy i T. G. M. ZaË tkem prosince jsme se pak aktivnï pobavili p i p ÌpravÏ i vlastnìm provedenì mikul öskèho veëìrku (odpoledne) dne ñ Mikul ö, Ëert(ice) i andïlè a drobnè d rky majì sv j p vab nejen pro dïti... a my se takè cìtìme b t mlad mi (duchem urëitï). Z vïrem n m dovolte podïkovat vöem tïm, kdo se podìlejì na Ëinnosti Senior klubu a kdo vytv ejì podmìnky pro aktivnì Ëinnost senior na Vinohradech. Nelze je vyjmenovat vöechny ñ pat Ì mezi nï jak pracovnìci naöeho M» v Ëele se starostou PhDr.»ejkou, tak i jednotlivì pravidelnì i n razovì lekto i, pracovnìci lèk rny na P lavskèm n mïstì atd. P esto bych chtïl zmìnit alespoú o panì Eliöce VackovÈ, kter kromï pravidelnèho zajiöùov nì obëerstvenì na naöich akcìch v klubu sice ukonëila v listopadu sv j pravideln mïsìënì cyklus o sv ch cest ch po jiûnì EvropÏ, ale na rok 2011 si uû p ipravila cyklus zajìmavostì z ûivota klasik v ûnè hudby. Naöe podïkov nì vöem v öe uveden m, jmenovan m i bezejmenn m, je stejnï up ÌmnÈ jako p nì co nejpevnïjöìho zdravì, pohody, spokojenosti, spïch a ötïstì v nast vajìcìm roce 2011 vöem obyvatel m Vinohrad i vöem tïm, s nimiû p i svè Ëinnosti p ich zìme do styku. Zvl ötï bychom pak chtïli pop t spïönè vylèëenì i naöì vedoucì Eliöce»tvrteËkovÈ, kter po cel pr vï uplynul rok vïnovala znaënè silì organizaënì Ëinnosti v prospïch Senior klubu, ale v tèto dobï bohuûel nenì s n mi, protoûe se zotavuje po z vaûnè operaci. A poslednì pozn mka na z vïr ñ v minulèm ËÌsle Informu jsme jeho Ëten e odkazovali na webovè str nky seniorklub a omlouvali i urëitou neaktu lnost jejich obsahu. Jsme r di, ûe v z vïru listopadu doölo k n pravï a ûe komunikace s Ing. Hol m ze spoleënosti LIVE- BOX, a. s., se obnovila nejen k naöì spokojenosti ñ p esvïdëte se sami. Eliöka»tvrteËkov, Ing. LudÏk HodboÔ Od 16. do 22. Ìjna jsme se jako z stupkynï St ednì ökoly pro knihkupce a nakladatelskè pracovnìky, o. p. s., v BrnÏ-Vinohradech z Ëastnily p eshraniënìho projektu KreativnÏ p es hranice, po- danèho St ediskem sluûeb ökol m v BrnÏ a vìdeúskou Schulrat. Do hotelu Panorama v Blansku zavìtali studenti a studentky z jiûnì Moravy a z VÌdnÏ. Tento t den v n s vöech probudil mnohdy netuöenè schopnosti t movè pr ce a hlavnï komunikace v cizìm jazyce ñ angliëtinï, nïmëinï, nebo Ëasto kuriûznì smïsi obou, kterou v p ÌpadÏ nutnosti doplnila gestikulace. Protoûe nikomu nechybïla tolerance, brzy nebylo po prvotnìm ostychu ani stopy a zaëali jsme se navz jem vìce pozn vat, hlavnï v r mci workshop, kterè tvo ily n plú naöich odpolednì. Na v bïr jsme mïli ze t Ì moûnostì ñ film, fotografie a divadlo. Pro n s se stal osudn m pr vï poslednï jmenovan workshop a rozhodnï nebylo Kreativně přes hranice Ëeho litovat. I kdyû i ostatnì se uk zaly jako skvïlè a ËastnÌci byli nadöenì jejich vedenìm i n plnì, snad nikde jinde se ËlovÏk nenasmïje a nepozn s ostatnìmi tolik, jako p i hranì scènek. Na dopolednìm jazykovèm kurzu n m rozöi ovali obzory v podobï re liì z Rakouska i nov ch slovìëek a my, okouzleni z bavn mi metodami v uky, jsme nadöenï poslouchali. V uka byla rozdïlen, naöi sousedè se uëili z klady Ëeötiny a brzy n m zaëali Ëesky p t DobrÈ r no! i Dobrou chuù!. Protoûe uëenì je p ece jen nam hav Ëinnost, uvìtali jsme kaûd den s nadöenìm obïd a po oddechovè pauze n sledovaly zmiúovanè workshopy, jako snad nejlepöì Ë st dne, kter ale vöechny tak unavila, ûe po veëe i nemïli jinè myölenky, neû se svalit do postele a naëerpat sìly do dalöìho dne. Konec t dne znamenal prezentaci vöeho, co se n m poda ilo vytvo it, tedy v stavu fotografiì, divadelnì p edstavenì, dokument o celèm pobytu a na z vïr t eöniëku ñ film L ska s p ek ûkami, n - mi sehranou komedii s nïmecko-ëesk m dabingem. DalöÌ r no znamenalo louëenì, kdyû jsme m vali autobusu, odjìûdïjìcìmu smïrem na Rakousko. Jako tïcha n m z stala spousta nov ch kontakt v telefonu i na Facebooku a oëek vanè setk nì ve VÌdni. Ofici lnì prezentace ve VÌdni probïhla s velk m spïchem. Nejen, ûe jsme se zase setkali s naöimi nov mi rakousk mi kamar dy, ale takè jsme mohli p ed öiröìm obecenstvem p edvèst naöi pr ci, kterou jsme za ten t den vytvo ili. Jako mor lnì podpora s n mi byl i jeden z rodië. Protoûe u nïkter ch se dostavila trèma, mïl je alespoú kdo uklidúovat. A rodiëe na n s pak mohli b t n leûitï pyönì. PyönÌ na n s nebyli jen rodiëe a naöi instrukto i, ale takè samotnì sponzo i a hlavnì organiz to i tèto akce. Jana Hlavinkov (studentka 3. A) a Jitka KamenÌkov (studentka 4. A) MÏsto Brno poskytuje vlastnìk m nemovitostì na zemì mïsta Brna p jëky s 3 % rokovou sazbou na opravu bytov ch a rodinn ch dom a bytov ch jednotek. Za tìmto Ëelem vyhlaöuje prost ednictvìm BytovÈho odboru Magistr tu mïsta Brna dvakr t roënï v bïrovè ÌzenÌ. V bïrovè ÌzenÌ je zve ejnïno na ednìch desk ch mïsta a mïstsk ch Ë stì a na internetovè adrese (Spr va mïsta > Magistr t mïsta Brna > sek hospod sk > Bytov odbor > P jëky z FRBmB). Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení O p jëku mohou vlastnìci nemovitostì poû dat v termìnech od do é dosti na p edepsanèm formul i jsou p ijìm ny na BytovÈm odboru na MalinovskÈho n m. 3 nebo na adech mïstsk ch Ë stì, na jejìmû zemì se opravovan nemovitost nach zì. Formul e jsou k dispozici na vöech adech, kde se û dosti pod vajì, a na v öe uvedenè internetovè adrese. K zajiötïnì p jëek z Fondu rozvoje bydlenì nepoûaduje mïsto ruëitele. Tyto p jëky jsou jiötïny z ÌzenÌm z stavnìho pr va k opravovanè nemovitosti ve prospïch mïsta po dobu spl cenì. Smlouvu o p jëce vyhotovì Bytov odbor zdarma a poplatky za vedenì Ëtu hradì mïsto. éadatel hradì poplatek za z pis vkladu z stavnìho pr va do katastru nemovitostì. FinanËnÌ prost edky Ëerp ûadatel dle konkrètnìch Ëel v nìûe uvedenè tabulce. Po plnèm splacenì p jëky zajistì mïsto v maz z stavnìho pr va v katastru nemovitostì. BliûöÌ informace o p jëk ch z Fondu rozvoje bydlenì mohou obëanè zìskat na BytovÈm odboru MMB na MalinovskÈho n m. 3, dve e Ë. 280 a 281, nebo na telefon. ËÌslech , a Ëel p jëky lh ta splatnosti hornì hranice p jëky obnova st echy... 5 let tis. KË/rodinn d m tis. KË/bytov d m z ÌzenÌ plynovèho, elektrickèho nebo jinèho ekologickèho topenì ve st vajìcìm bytï... 5 let tis. KË/byt. jednotku mï enì a regulace tepla a teplè uûitkovè vody... 5 let tis. KË/byt. jednotku odstranïnì zemnì vlhkosti (dodateënè izolace apod.)... 5 let tis. KË/d m zajiötïnì statiky domu na z kladï znaleckèho posudku statika... 5 let tis. KË/d m obnova fas dy, zateplenì, vëetnï klempì sk ch prvk, v mïna oken a venkovnìch dve Ì, oprava balkonu, lodûie... 5 let tis. KË/byt. jednotku vybudov nì WC, koupelny nebo sprchovèho koutu ve st vajìcìm bytï nebo obnova bytovèho j dra... 5 let tis. KË/byt. jednotku rekonstrukce ZTI, elektroinstalace... 5 let tis. KË/byt. jednotku vybudov nì novè samostatnè byt. jednotky v n stavbï nebo p dnì vestavbï (max. 2 novè byty v jednom domï)... 8 let tis. KË/byt. jednotku vybudov nì novè p Ìpojky ZTI... 5 let tis. KË/d m ekologick oh ev uûitkovè vody (sluneënì kolektory, Ëerpadlo, rozvody)... 5 let tis. KË/BJ v byt. domï tis. KË/rodinn d m modernizace staröìho v tahu dle inspekënì prohlìdky... 5 let tis. KË/byt. jednotku 4

5 VÝHODY Nerušené bydlení uprostřed přírody Cykloturistické trasy a naučné stezky Nerušené bydlení uprost ed p írody v blízkosti velkom sta Klidná nová ulice Oblíbená lokalita Mariánského údolí 10 min. autem do Brna návaznost D1 LÍŠE BRNO PODOLÍ 50 SLATINA D1 ŠLAPANICE Ceny domu od KČ (vč. dph a pozemku) K nastěhování od Tel.: , , KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , PEDIKÚRA zámek Belcredi, Pohankova 8 Míša tel !!! BEZ OBJEDNÁNÍ A REZERVACÍ!!! VINOHRADY Tělocvična školy Bzenecká 23, zadní vchod Úterý 18 h ZUMBÁÁÁÁ Čtvrtek 18 h AEROBIC Koupíte-li si permanentku na 10 vstupů s neomezenou dobou platnosti cena lekce 65 Kč. Pro majitelé rodinných či senior pasů cena pouze 58,50 Kč. tel.: POČÍTAČOVÉ SLUŽBY instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky, počítačové sítě. Tel KoupÌm byt, rozumn cena, hotovï. Tel Malíř pokojů Tel.: , Tä LYA V s srdeënï zve do 2. pololetì na NOV TANE»NÕ KURZY Od kaûdè pondïlì 19ñ20 SALSA aj. sûlo ñ zaë teënice 20ñ21 SALSA aj. p rov ñ zaë teënìci Gymn zium INTEGRA, Raöelinov 11, Brno-LÌöeÚ Od kaûd Ëtvrtek 18ñ19 SALSA aj. sûlo ñ zaë teënice 20ñ21 SALSA aj. p rov ñ zaë teënìci SpoleËensk s l, P lavskè n m. 15 (nad Albertem), Brno-Vinohrady Pro zpest enì za adìme do v uky i z klady tïchto tanc : SALSATON, BACHATA, MERENGUE, ZOUK, CUMBIA aj. ST VAJÕCÕ KURZY ZUMBA fitness st le probìhajì kaûdè pondïlì 18.30ñ19.30 a 19.30ñ20.30 Zä NovolÌöeÚsk 10, Brno-LÌöeÚ A kaûd Ëtvrtek 17ñ18 SpoleËensk s l, P lavskè n m. 15 (nad Albertem) Brno-Vinohrady PÿIHL äky A INFORMACE: tel , Eugen Oněgin znovuzrozený Omlouv me se Ëten m a z jemc m o kulturnì dïnì u n s na Vinohradech, ûe jsme z organizaënìch person lnìch d vod nemohli uskuteënit pl novan liter rnï pïveck koncert»ajkovskèho opery Eugen OnÏgin v onu listopadovou nedïli. Od naöeho z mïru neustupujeme a celè toto koncertnì p edstavenì s reûijnìmi hereck mi vstupy se uskuteënì v nedïli 23. ledna 2011 v 17 hodin v naöem spoleëenskèm s le na P lavskèm n mïstì. Produkce zabere hodinu a p l bez p est vky a p edstavì se v nì posluchaëi katedry opernìho a koncertnìho zpïvu JAMU Brno, kte Ì u n s na naöem sìdliöti dosud nevystupovali. Pozn me tedy dalöì novè talenty na profesion lnì rovni. Zveme vöechny milovnìky zpïvu a opery. Osudy vztah Olgy a LenskÈho a zvl ötï st ednìch protagonist Taù ny a OnÏgina mohou pronikat do ûivot vöech generacì. Vûdyù knìûe Gremin v tèto ope e zpìv o tom, ûe l ska klìëì v kaûdèm vïku. Miloö Schnierer Knihovna Ji Ìho Mahena, poboëka Velkopavlovick 25, V s srdeënï zve na cestopisnou p edn öku s promìt nìm Marie KlementovÈ Hory Ekv doru, kter se kon ve Ëtvrtek 20. ledna v hodin. Vstup voln. 5

6 Vánoce na Vinohradech KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum ñ D m dïtì srdeënï zve dïti i dospïlè na celodennì v noënì program v nedïli 19. prosince v s le nad Albertem: 09.00ñ11.30 V noënì dìlna ñ zdobenì a prodej pernìëk, v roba ozdob a p nìëek (cena 60 KË) 10.00ñ10.30 VystoupenÌ rodië a dïtì z HudebnÌ ökoly Yamaha 11.30ñ12.00 Krocan, kapr, pirohy... v noënì poh dka v pod nì souboru Na pavlaëi, kter je sice urëena dïtem, ale pobavì se p i nì i dospïlì VystoupenÌ dïtì z krouûk DomeËku a host V noënìëek ñ poh dka divadla Parav nek zazpìv sbor Blahoslava Hajnce Po cel den vstupnè dobrovolnè, prodej v - noënìch pernìëk, obëerstvenì, prodej v robk klient dennìho stacion e Effeta a psychiatrickè lèëebny Brno. MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady a KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum po- dajì dne 14. ledna ReprezentaËnÌ ples v prostor ch DÏlnickÈho domu, Jamborova 65, Brno-éidenice. K tanci zahraje PANORAMA. Cena vstupenky 200 KË, zaë tek v 19 hodin. P edprodej a rezervace vstupenek od prosince v kancel i KVIC MutÏnick 21, Brno-Vinohrady, telefon , V pr bïhu plesu vystoupì taneënì skupina ABANI- CO, kter si p ipravì mûdnì p ehlìdku zachycujìcì historick v voj spodnìho pr dla od pravïku aû po souëasnost. V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, jsme tu pro V s! Jste vìt ni dennï v malè klubovnï od 15 h v p ÌzemÌ Bzeneck 21 p i p ÌjemnÈm posezenì a kl bosenì ñ postarajì se o V s panì BaËov a panì Flodrov. Mimo to V s v lednu zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena vûdy od 14.30, p i n boûenskèm rozjìm nì ve 14 h) ñ pro povzbuzenì tïla i ducha si p ed zah jenìm kaûdè akce kr tce zacviëìme. KaûdÈ pondïlì v dobï od 14 do 15 h probìhajì protahovacì cviëenì pro seniory Vinohrad ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte. TER B SNÃ (autorsk p ednes s doprovodem), spisovatel Z. H. KuËera»TVRTEK TÿI KR LOV a Ëajov d ch nek, p. Sedl, T as k, JanÌËkovi, kucha inky TER G.VERDI ñ éivot A DÕLO (110. v roëì mrtì, s promìt nìm), E. Vackov Hledan muû na sebe upozornil rychlou jìzdou ÿidië, kter byl hledanou osobou, na sebe 1. listopadu v noci s m upozornil svou p Ìliö rychlou jìzdu vozidlem. BrnÏnötÌ str ûnìci kontrolujìcì v RokytovÏ ulici dodrûov nì povolenè rychlosti, zaznamenali, ûe jedno z projìûdïjìcìch aut p ekroëilo povolenou öedes tku a v mï enèm seku uh nïlo bezm la devades tikilometrovou rychlostì. HlÌdka MP se proto se rozhodla v z zastavit a projednat s idiëem sp chan dopravnì p estupek, mlad idië se ale rozhodl radïji str ûnìk m ujet. Projel nïkolik k iûovatek tzv. na Ëervenou a pak smï oval k P lavskèmu n mïstì. PotÈ, co zastavil na parkoviöti jednoho z obchodnìch dom, zaëal utìkat od zaparkovanèho auta rychle pryë. Str ûnìci jej ale nakonec Úspěchy malých sportovců na ZŠ Mutěnická V poslednì dobï zaûìvajì û ci 1. stupnï Zä MutÏnick spïchy ve sportovnìch soutïûìch. Za zmìnku urëitï stojì loúskè 1. mìsto druûstva t eù k a 2. mìsto Davida Gajduöka v atletickèm trojboji brnïnsk ch z - kladnìch ökol. Obrovsk m spïchem je takè ËerstvÈ 1. mìsto Denisy MercovÈ a 2. mìsto Tom öe Praxe v mïstskèm fin le ve öplhu na tyëi. Za tïmito kr sn mi v sledky stojì p edevöìm talent naöich û k, ale douf me, ûe svojì troökou p ispìv - me i my, uëitelè Tv a vedoucì sportovnìch krouûk. V bïûn ch hodin ch Tv se snaûìme öirokou nabìdkou kolektivnìch her i individu lnìch sport vèst vöechny û ky ke sportovnìm aktivit m. A tïm, kte Ì majì z jem, nabìzìme dalöì sportovnì vyûitì ve sportovnìch krouûcìch. Pro sportovnï nadanïjöì û ky pak vytv Ìme podmìnky pro srovn nì se spoluû ky Ëi vrstevnìky z jin ch brnïnsk ch ökol. Sami organizujeme ökolnì soutïûe a turnaje ve öplhu, florbalu, kopanè, stolnìm tenise a v atletice. A pravidelnï se z ËastÚujeme soutïûì na rovni Brna Ëi JihomoravskÈho kraje, nap Ìklad: atletickè Kinderi dy, NovomÏstskÈho poh ru ve florbalu, Preventan Cupu ve vybìjenè, fotbalovèho Mc Donald's Cupu, AtletickÈho trojboje brnïnsk ch Zä, minih zenè 4+1, öplhu brnïnsk ch Zä a dalöìch. Aù uû se n m v soutïûìch da Ì Ëi ne, vedeme û ky k myölence, ûe nenì d leûitè vyhr t, ale z Ëastnit se a hlavnï se sportem dob e bavit. Takûe sportu zdar! Mgr. Tereza Zimov Divadlo pro nejmenöì LoutkovÈ divadlo Vratislava Schildera a Olgy MarkovÈ zahraje ve st edu 26. ledna 2011 od 10 hodin v DomeËku, Valtick 23 dïtem poh dku O pt - ku Ohniv ku a liöce Ryöce. VstupnÈ 40 KË. N mo nick karneval TradiËnÌ dïtsk maökarnì b l, tentokr t pod velenìm dvou zkuöen ch n mo nìk, se uskuteënì v sobotu 29. ledna 2011 od 15 hodin v jìdelnï b valè ökoly v BzeneckÈ. Ve dvouhodinovèm programu v s ËekajÌ z bavnè soutïûe a hry, spousta pìsniëek, dïtskè taneënì vystoupenì a soutïû masek, chybït nebude ani moûnost obëerstvenì. Zveme nejen vöechny n - mo nìky, pir ty a kapit ny, ale i ostatnì postavy Senior klub v lednu dostihli a p i kontrole totoûnosti vyölo najevo, ûe je osmadvacetilet muû osobou, po kterè je vyhl öeno p tr nì. ZadrûenÈho idiëe, kter se dopustil nïkolika dopravnìch p estupk a navìc byl hledanou osobou, si p ijela p evzìt republikov policie. LEDEN 2011 V DOMEČKU ze svïta poh dek a dobrodruûstvì. Pro dïti i dospïlè p ipravujì karneval pracovnìci DomeËku ve spolupr ci s pojiöùovnou Generali. Vstupenky za 50 KË k zakoupenì p ed zaë tkem na mìstï. Od 6. ledna 2011 dojde k p esunu obvodnìho oddïlenì Brno-éidenice. PolicistÈ v m budou novï k dispozici na t ÌdÏ Kapit na Jaroöe 17. OtvÌracÌ doba z st v nezmïnïna, v pracovnì dny od 6 do 18 hodin. V noënì dobï od 18 do 6 hodin v pracovnìch dnech a d le ve dnech pracovnìho volna, klidu a st tnìch sv tk je Ëinnost policie zajiöùov na na pracoviöti CENTRUM (ulice P ÌËnÌ 31). Nov adresa OOP a kontaktnì daje: Policie»eskÈ republiky MÏstskÈ editelstvì policie Brno zemnì odbor vnïjöì sluûby ObvodnÌ oddïlenì policie Brno-éidenice, t Ìda kpt. Jaroöe 17, Brno. STÿEDA N BOéENSK ROZJÕM NÕ»S. CÕRKVE HUSITSK, far ka Mgr. K. BezdÌËkov»TVRTEK NAäI PANOVNÕCI (pokraëov nì cyklu), PhDr. J.»ejka TER »AJOV (PUN»OV ) D CH NEK, SPOLE»ENSK HRY, Ing. L. HodboÔ»TVRTEK BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V PROSINCI, E.»tvrteËkov, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk TER WOLFGANG AMADEUS MOZART (s poslechem), M. Krejsa»TVRTEK MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D LKA éivota (pokraëov nì), Ing. M. Siklenka Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Str ûnìci zadrûeli BrÚana podez elèho z toku na BrÚana K p Ìpadu fyzickèho napadenì pïtadvacetiletèho BrÚana vyjela 26. Ìjna r no hlìdka str ûnìk na P lavskè n mïstì. Po p Ìjezdu na mìsto str ûnìci zjistili, ûe byla k eöenì situace p ivol na takè republikov policie. Na jejì û dost a na z kladï zìskanèho popisu toënìka provedli str ûnìci p tracì akci v blìzkèm okolì. Po necelè p lhodinï se hlìdce MP poda ilo p ed jednìm z dom v Pruö neckè ulici zahlèdnout muûe odpovìdajìcìho popisu. Podez el dvaat icetilet BrÚan byl hlìdkou vyzv n k prok - z nì totoûnosti, coû uëinil. PotÈ str ûnìci zadrûenèho muûe p edali hlìdce P»R k dalöìmu opat enì. Muû utrhl z vozidla kliku dve Ì, ökodu uhradit nechtïl S neurval m muûem mïl 3. listopadu veëer co do ËinÏnÌ dvaat icetilet BrÚan. Str ûnìk m ve VelkopavlovickÈ ulici si postïûoval na jemu zn mèho muûe, kter pr bez jakèkoli p ÌËiny poökodil jeho automobil. O rok mladöì BrÚan pr p i mìjenì vozidla trhla za otevìracì madlo dve Ì, aû kliku automobilu utrhl. Vzniklou ökodu pr odmìtal uhradit s tìm, ûe jako bezdomovec si m ûe dïlat, co chce. Cel incident tak byl p ed n k do eöenì p estupkovè komisi. (zno) MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 14. ledna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

POJISTN OBZOR 10 2004

POJISTN OBZOR 10 2004 POJISTN OBZOR 10 2004 RO»NÕK LXXXI Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, Otokar Cudlman, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 1. schůze Rady, konané dne 10. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze,

Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, Příloha: Zalistujte si s námi IdentifikaËnÌ systèmy Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (10 / 2006) www. premium.prosperita.info Některé zločiny už ani bez počítačů páchat nelze, řekl bez

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více