PROSINEC 2010 LEDEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSINEC 2010 LEDEN 2011"

Transkript

1 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční stromky rozzáří a potom tváře všechněch dětí hned šťastné úsměvy prozáří. Když dozní vánoční koledy a všichni své dárky rozbalí, tak potom to kouzlo večera se do hvězdné noci zahalí. Dej Bůh štěstí Na sklonku roku se uskuteënila p ipravovan v mïna oken naöeho kulturnìho za ÌzenÌ tzv. DomeËku. Toto za ÌzenÌ slouûì p edevöìm vinohradsk m dïtem a ml deûi. Na snìmku: Starosta Ji Ì»ejka s editelem vinohradskèho kulturnìho centra Liborem ätursou p i symbolickèm zah jenì Ëinnosti novï prosklenèho DomeËku V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tomto Ëase proûìv me, kaûd po svèm, ubìhajìcì dny adventnì a nepochybnï se vöichni tïöìme z p edv noënì atmosfèry, z onè v noënì n lady, kter zavl dne vûdy jen jednou v roce. I my na Vinohradech ûijeme v oëek v nì v noënìch sv tk a poslèze i p Ìchodu novèho roku. Klid a tichè oëek v nì si mnozì z n s chr nì a nenechajì si je vzìt shonem n kupnì horeëky Ëi n roënou pracì mì ÌcÌ k p Ìprav ch v noënìch oslav. Odvinou se vöak nïkdy vïci, kterè n s vych lì z klidnèho toku v noënìho dïje. Pro mne (a jistï tèû pro mnohè z v s) takovou ud lostì bylo zruöenì a odstranïnì vinohradskèho mlèkomatu, kter st l na n mïstìëku naproti zn mèho vinohradskèmu eznictvì. Byl jsem u zajiötïnì a umìstïnì mlèkomatu v naöì obci, vìm jakè tïûkosti st ly v cestï k jeho instalaci u n s, a tak mne konec po mèm soudu uûiteënèho mlèënèho za ÌzenÌ mrzel a mrzì dvojn sobnï. O odstranïnì mlèënèho automatu z n mïstìëka jsem se dozvïdïl neofici lnï a ihned jsem si pravdivost sdïlenì ovï il u provozovatelskè firmy. Z nik mlèkomatu je prozaick, nesenzaënì. Zp sobil jej podle provozovatele zmenöen z jem n s ñ odbïratel a tudìû dèle trvajìcì nerentabilita jeho provozu. A nejen u n s. Bylo mi sdïleno, ûe firma je nucena st hnou dalöì tato sv za ÌzenÌ nejen z Vinohrad, ale tèû z n kupnìho st ediska Olympie a ze vöech dalöìch mìst v BrnÏ. Ned vno jsem se ovöem doëetl, ûe v Plzni se novï zav dïjì mlèkomaty vyd vajìcì öetrnï pasterizovanè, rovnïû vöak ËerstvÈ mlèko. K takovèmu produktu by pr jiû brojìcì Ë st odbornè ve ejnosti z ad hygienik a potravin nemïla n mitek. PokusÌm se tedy zap trat na tomto poli. Pokud byste, v ûenì sousedè, narazili na nïjak takov mlèën pramen, dejte, prosìm, vïdït. M ûeme v tèto vïci postupovat viribus unitis ñ tedy spoleën mi silami. Toû alespoú tak k tè smutnè mlèënè ztr tï. V ûenì spoluobëanè. Vöichni vìme, zejmèna pak naöe manûelky, maminky, babiëky nebo dcery, ûe v - noënì sv tky kladou nemalè a tedy znaënè n roky na klid naöich p Ìbytk. A toho odpadu co p i dom cìch sanaënìch pracìch vznik. Jin mi slovy: zejmèna o v nocìch jsou kladeny znaënè n roky na t ÌdÏnÌ, ukl d nì a odvoz dom cìho odpadu. Je ho rok od roku vìce. ZajiötÏnÌ odvozu dom cìho t ÌdÏnÈho odpadu je pochopitelnï kol celoroënì a naöe mïstsk Ë st se snaûì tuto d leûitou oblast vinohradskèho ûivota a ûivotnìho prost edì neust le zlepöovat. Topit se v odpadcìch musì b t nejen nep ÌjemnÈ a odpudivè, ale takovè topenì se je tèû nehygienickè a tudìû naöim ûivot m nebezpeënè. Na p nì Ëi popud vinohradsk ch maminek se mi poda ilo pro naöi mïstskou Ë st zajistit a rozmìstit novè kontejnery na t ÌdÏn odpad, tentokr te na PET lahve. Kontejnery majì ûlutou barvu a byly do naöich ulic rozmìstïny poë tkem letoönìho podzimu v poëtu Ëty ia- Ëty iceti kus. Do tïchto kontejner (ûlut ch) lze odkl dat kromï PET lahvì takè n pojovè kartony a hlinïnè obaly. V tomto Ëase slouûì vinohradsk m dom cnostem celkem sto öestn ct kontejner na t ÌdÏn odpad ñ Ëi chcete-li n dob na separovan odpad. Kontejnery na t ÌdÏnÈ odpadky jsou umìstïny na osmat iceti stanoviötìch ve vinohradsk ch ulicìch. T icet z nich, v barvï modrè, je urëeno pro naplúov nì nepot ebn m papìrem. Osmn ct kontejner je urëeno pro v dom cnosti jiû nepot ebnè sklenïnè p edmïty, do Ëty kontejner je moûnè (spìöe nutnè) odkl dat nepot ebn textil a Ëty icet Ëty i (ûlut ch) kontejner, instalovan ch ned vno, je p ipraveno pojmout, jak jsme si p ed chvìlì povïdïli, nepot ebnè PET lahve, hlinìkovè plechovky (PokraËov nì na stranï 3) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 17. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). Vítej, vítej, božské dítě, nebe, země velebí Tě, světa šírou dálí zní Ti píseň chvály, Synu Boží, nebeský Králi. K jesličkám Tvým poklekáme, Tebe, Boha vyznáváme. Jezu Kriste milý, uděl z nebe síly, abychom Ti vždy věrni byli. Sešli nám své požehnání, milost Tvá ať všechny chrání, v hodině pak smrti rač nás k sobě vzíti, tam, kde věčně láska Tvá svítí. Vöem vinohradsk m obëan m p eji mnoho zdravì, sil, ötïstì, pohody a vöe dobrè do novèho roku Michal Krejsa Zamyšlení předvánoční OpÏt se p iblìûily V noce a s nimi i z vïr roku MyslÌm si, ûe je Ëas se nad uplynul m rokem zamyslet a pokusit se vyhodnotit jakè ud losti n m p inesl. Pro mnohè z n s byl rok 2010 velice bou liv a bohat na ud losti, pro jinè z n s se stal rokem bezv znamn m, protoûe nic z sadnï novèho nep inesl. NÏkter m z n s rok 2010 p inesl adu ud lostì öùastn ch a pro jinè zase p inesl ud losti, na kterè se budou snaûit rychle zapomenout Ëi se z d sledky tïchto ud lostì budou jeötï dlouho vyrovn vat. Jen tyto dvï nahodilè moûnosti, kterè mohou oznaëit rok 2010 za pozitivnì Ëi negativnì naznaëujì, jak r znorod je ûivot. StejnÏ tak dokazujì, ûe obdobì pro jednu osobu öùastnè, radostnè a spïönè, m ûe b t pro osobu druhou naprost m opakem. Do kterè (PokraËov nì na stranï 3)

2 Z 1. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady dne : Z pis û k do 1. roënìk EvropskÈ z klad nì ökoly»ejkovick 10 na ökolnì rok 2011/2012 probïhne ve dnech 17. a 18. ledna vûdy od 15 do 18 hodin. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ zmïnu VolebnÌho du pro volbu starosty, mìstostarost a Ëlen RM» Brno-Vinohrady a volbu p edsed v bor kontrolnìho a finanënìho v ß 1 Z kladnì ustanovenì pod bodem 4 v novèm znïnì, a to: Zvolen je ten, kdo zìskal nadpoloviënì vïtöinu hlas z celkovèho poëtu 21 Ëlen Zastupitelstva m. Ë. tj. nejmènï 11 Ëlen ; ñ zvolenì dvou mìstostarost ; ñ v öi mïsìënìch odmïn neuvolnïn m Ëlen m Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od ; ñ v öi mïsìënìch odmïn neuvolnïn m Ëlen m Rady m. Ë. Brno-Vinohrady a neuvolnïn m p edsed m v bor Zastupitelstva m.ë. Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady stanovuje: ñ poëet Ëlen Rady m. Ë. Brno-Vinohrady pro volebnì obdobì 2010ñ2014 na 7; ñ poëet dlouhodobï uvolnïn ch Ëlen Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady pro volebnì obdobì 2010ñ2014 na t i; ñ PhDr. Ji Ìmu»ejkovi, starostovi m. Ë. Brno-Vinohrady, vykon v nì p sobnosti pro oblast: kultura, ûivotnì prost edì, partnerskè vztahy, rozpoëet a financov nì a majetek; ñ Ing. Ji Ìmu Pustinovi, mìstostarostovi k zastupov nì starosty m. Ë. Brno-Vinohrady, vykon v nì p sobnosti pro oblast: investice, zemnì pl n a rozvoj a bytovè hospod stvì; ñ Mgr. Ji Ìmu Kar skovi, mìstostarostovi m. Ë. Brno-Vinohrady, vykon vat p sobnost pro oblast: ml deû a tïlov chova, doprava, bezpeënost, zdravotnictvì a soci lnì vïci a ökolstvì. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady urëuje: ñ funkce, pro kterè budou ËlenovÈ Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady uvolnïni: uvolnïn Ëlen Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady pro funkci starosty mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a dva uvolnïnè Ëleny Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady pro funkci mìstostarost mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady; Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ dlouhodob pron jem ñ SpoleËensk s l, P lavskè n mïstì 15 3 ûadatel m; ñ smlouvu o poskytnutì dotace z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje na opravu havarijnìho stavu schodiötï p ed hlavnìm vstupem do budovy Zä MutÏnick 23; ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 32, 33 a 35; ñ pron jem nebytov ch prostor ñ mìstnosti Ë. 10 v domï MutÏnick 17 za Ëelem uskladnïnì osobnìch vïcì;. ñ ukonëenì n jmu nebytov ch prostor ñ mìstnosti Ë. 3, v domï Bo etick 24 dohodou ke dni ; ñ spl tkov kalend na hradu nedoplatku na n - jemnèm 1 ûadateli; ñ termìny zased nì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady na prosinec 2010 a I. pololetì roku 2011: , , , , , , , , a vûdy v 16 hodin; ñ umìstïnì venkovnì klimatizaënì jednotky na vnit nì stïnï u klubovny pod terasou objektu Velko- Evropsk z kladnì ökola»ejkovick 10 po d 13. ledna Den otev en ch dve Ì. Od 8 do 12 hodin je moûno nahlèdnout do v uky a na dobu od 16 do je p ipraveno odpoledne plnè her. pavlovick 25 za podmìnky ûe kondenz t nebude stèkat po fas dï budovy; ñ St ednì ökole pro knihkupce a nakladatelskè pracovnìky, o. p. s., Bzeneck 23, Brno posunutì termìnu splatnosti mïsìënìho n jemnèho k poslednìmu dni danèho mïsìce; ñ pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23 2 ûadatel m; ñ St ednì ökole pro knihkupce a nakladatelskè pracovnìky, o. p. s., vr cenì Ë sti nebytov ch prostor o celkovè v mï e 453,04 m öatnìch kûjì a seps nì Dodatku Ë. 3 k n jemnì smlouvï ze dne s novou v mïrou 312,46 m 2 za stejn ch podmìnek s ËinnostÌ od Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ ozn menì o vydrûenì pozemku p. Ë k.. éidenice a doporuëuje p edat toto ozn menì k eöenì MO MMB k posouzenì moûnosti p Ìpadn ch vlastnick ch zmïn. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady udïluje: ñ p edchozì souhlas z izovatele s p ijetìm daru ( Ëast pedagog na LVK) od d rce v hodnotï 4200 KË pro Zä MutÏnick 23 a p edchozì pìsemn souhlas z izovatele s p ijetìm daru (penïûnì dar ËelovÏ neurëen ) pro Mä Velkopavlovick 15 od 3 d rc. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady konanèmu dne projednat bytovou z - leûitost ûadatele s moûnostì s uzav enì n jemnì smlouvy na pron jem bytu na dobu urëitou z d vodu v jimeënèho z etele; ñ zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady konanèmu dne schv lit termìny zased - ñ Ing. Ji Ìho Pustinu, mìstostarostu m. Ë. Brno-Vinohrady, kter bude zastupovat starostu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady v dobï jeho nep Ìtomnosti nebo v dobï kdy starosta funkci nevykon v s ËinnostÌ od ; ñ termìn I. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady na pondïlì v 17 hodin. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady volì: ñ Ëleny volebnì komise pro volbu starosty, mìstostarost, Ëlen Rady m. Ë. Brno-Vinohrady a p edsed v bor ZM» Brno-Vinohrady ve sloûenì: PaedDr. Ilona Sokolov, Ing. Vlastimil Z vadsk a Ing. Miloslava Orsavov ; ñ PhDr. Ji Ìho»ejku, do funkce starosty mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od ; ñ Ing. Ji Ìho Pustinu do funkce mìstostarosty m. Ë. nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady na rok 2011: , , a vûdy v 17 hodin. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady z izuje: ñ Komise Rady m. Ë. Brno-Vinohrady pro volebnì obdobì 2010ñ2014: Komisi bezpeënostnì, Komisi bytovou a dislokaënì, Komisi dopravnì, Komisi kulturnì, Komisi pro ml deû a sport, Komisi soci lnì a zdravotnì, Komisi stavebnì, Komisi ökolskou, Komisi vina skou a Komisi ûivotnìho prost edì s ËinnostÌ od Rada m. Ë. Brno-Vinohrady jmenuje: ñ p edsedy KomisÌ Rady mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady ve sloûenì: Jan Bart nïk ñ Komise bezpeënostnì, Ing. Karel JelÌnek ñ Komise bytov a dislokaënì, Ing. Bohuslav ätol ñ Komise dopravnì, Michal Krejsa ñ Komise kulturnì, Svatopluk Bedn ñ Komise pro ml deû a sport, Miroslava Ondr kov ñ Komise soci lnì a zdravotnì, Ing. Vlastimil Z vadsk ñ Komise stavebnì, PaedDr. Ilona Sokolov ñ Komise ökolsk, Ji Ì PavliÚ k ñ Komise vina sk a Ing. Miloslava Orsavov ñ Komise pro ûivotnì prost edì s ËinnostÌ od Rada m. Ë. Brno-Vinohrady nesouhlasì: ñ s odstranïnìm kontejneru na separovan papìr v lokalitï Bzeneck 13ñ15. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odkl d : ñ materi l Smlouva o partnerstvì bez finanënìho p ÌspÏvku mezi Gymn ziem GLOBE, s. r. o., a mïstskou Ë stì Brno-Vinohrady v projektu Glob lnì vzdïl v nì pro udrûiteln rozvoj, reg. ËÌslo CZ.1.07/ / v r mci OperaËnÌho programu VzdÏl v nì pro konkurenceschopnost. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady : Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od ; ñ Mgr. Ji Ìho Kar ska do funkce mìstostarosty m. Ë. Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od ; ñ do funkce Ëlen Rady m. Ë. Brno-Vinohrady RNDr. Bohumila PokornÈho, CSc., MgA. Petra Plevu, Ing. Pavla SurÈho a Ing. Libora ätursu s ËinnostÌ od ñ JUDr. Jakuba Tihelku pro funkci p edsedy FinanËnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od ; ñ Mgr. Jitku IviËiËovou pro funkci p edsedkynï KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady z izuje: ñ FinanËnÌ v bor ZM» Brno-Vinohrady, KontrolnÌ v bor ZM» Brno-Vinohrady s ËinnostÌ od NovÈ zastupitelstvo Vinohrad JmÈno VÏk Polit. p Ìsl. PoËet hlas»ejka Ji Ì PhDr »SSD Sur Pavel Ing »SSD Kar sek Ji Ì Mgr »SSD Z vadsk Vlastimil Ing »SSD Pokorn Bohumil RNDr. CSc »SSD ätursa Libor Ing »SSD Krejsa Michal »SSD Bart nïk Jan »SSD Ondr kov Miroslava »SSD ätol Bohuslav Ing »SSD Bedn Svatopluk »SSD Pustina Ji Ì Ing ODS Sokolov Ilona PaedDr ODS Pleva Petr Mgr ODS Tihelka Jakub JUDr ODS Horsk Pavel MUDr TOP JelÌnek Karel Ing TOP JelÌnkov Jarmila Ing TOP IviËiËov Jitka Mgr KDU-»SL Orsavov Miloslava Ing KS»M äkultèty Alexander Ing KS»M

3 Zápis na ZŠ Mutěnická Z kladnì ökola MutÏnick 23 zve na z pis û k do 1. t Ìd. Z pis se kon a od do a od 9.00 do V ûenì rodiëe, uvaûujete o v bïru ökoly pro svèho nast vajìcìho prvú Ëka? Pokud se rozhodnete pro Z kladnì ökolu MutÏnick 23, bude n m ctì a tïöìme se na vz jemnou spolupr ci. Z naöì strany m ûete oëek vat vst Ìcn, vlìdn p Ìstup zkuöen ch a kvalifikovan ch pedagogick ch pracovnìk. V ËistÈm prost edì modernizovanè bezbarièrovè budovy, kter je vybavena nov m n bytkem, se bude dïtem jistï lìbit. Velk v bïr z jmov ch krouûk umoûnì tr vit voln Ëas p Ìmo v budovï ökoly, a to sportem, tancem, zpïvem, pracì v keramickè dìlnï Ëi v ukou anglickèho jazyka a pr ce s poëìtaëem. äkolnì druûina je pro Vaöe dïti k dispozici od 6.30 do hodin. K p ÌjemnÈmu pobytu p ispìv takè chutn a zdrav strava v kr snè ökolnì jìdelnï, moûnost odbïru svaëin a vyuûitì mlèënèho automatu. Vöichni pracovnìci ökoly jsou p ipraveni plnï se vïnovat vaöim dïtem. VÌce informacì zìsk te na Mgr. DrahomÌra Bur ökov (DokonËenÌ ze strany 1) od n poj Ëi n pojovè kartony. Pro p edstavu o tom, kterak obec (douf m) zlepöuje moûnosti ukl d nì t ÌdÏnÈho odpadu si dovolìm uvèst, ûe v roce 2008 jsme na Vinohradech uûìvali 75 kontejnerov ch n dob na t ÌdÏn odpad. To se vöak zmïnilo a od ledna letoönìho roku stojì ve vinohradsk ch ulicìch na osmat iceti stanoviötìch 116 kontejner. Ve zlepöov nì podmìnek pro t ÌdÏnÌ odpadu hodl - me na Vinohradech pokraëovat. OsobnÏ jsem si vïdom v znamu oblasti odbornï oznaëovanè jako odpadovè hospod stvì. Racion lnì nakl d nì s odpady, p edevöìm jejich t ÌdÏnÌ a öetrn a vëasn odvoz jsou jednìm z pilì naöeho spoleënèho p ijatelnèho ûivotnìho prost edì. Pokud bych mïl v tomto ohledu nïkomu podïkovat, pak to budou vöichni naöi t ÌdÌcÌ spoluobëanè a vöichni ti, kte Ì ukl dajì odpadky tam kam pat Ì ñ tedy do kontejner. VelkÈ mè podïkov nìm za celoroënì pr ci n leûì ovöem takè pos dk m kuka voz, d Ìve naz van ch popel i. Tito muûovè, pracujìcì v nelehk ch podmìnk ch hygienick ch i fyzick ch, se dennï starajì o Ëistotu prost edì ve kterèm my i naöe dïti ûijeme. Snad jen p ibliûnï si dovedu p edstavit co by pro n s znamenal delöì v padek v jejich kaûdodennìm pravidelnèm kon nì. Vaûme si jejich pr ce. Klub Za rohem zahájil činnost Od konce listopadu se v Klubu Za rohem v prostor ch Ligy vozìëk v BzeneckÈ ulici v BrnÏ-Vinohradech sch zejì lidè se zdravotnìm postiûenìm, kte Ì chtïjì tr vit sv j voln Ëas aktivnï a spoleënï s ostatnìmi se dozvìdat a uëit novè vïci. Hned po otev enì Klubu jsme spolu s ËastnÌky Tvo ivky Klub vyzdobili origin lnìmi v noënìmi svìëkami vlastnì v roby a p i spoleënèm va enì na LabuûnÌkovÏ st edï jsme vyzkouöeli novou bezbarièrovou kuchyú. V Kudy kam aneb VÌm si rady jsme diskutovali o tom, jak se nenechat nap lit p i n kupech, a jak se orientovat v pr vech a povinnostech z kaznìka. V Hlavolamk ch jsem si otestovali pamïù a nauëili se uûiteënè techniky k jejìmu posìlenì. Bc. Veronika Koudelov, DiS. Učíme se o Vánocích Zamyšlení předvánoční (DokonËenÌ ze strany 1) skupiny pat Ìm j s m, o tom hovo it nebudu, o mne v tento okamûik nejde. Rok 2010 se blìûì ke svèmu konci. Stejnou rychlostì se n m vöak p ibliûujì v noënì sv tky, se kter mi je kaûdoroënï z vïr roku spojov n. Aù byl pro jednoho kaûdèho z n s rok 2010 spïön Ëi ne- spïön, öùastn Ëi nikoliv, bylo by pravdïpodobnï spr vnè, kdybychom tohoto p edv noënìho obdobì vyuûili k tomu, abychom se nad cel m uplynul m obdobìm zamysleli. V minul ch dnech n s zasypala spousta bïlostnèho snïhu. Nejsem z tïch, kte Ì by na tu bìlou z plavu, kterou jsem se jako idië musel kaûdodennï probìjet, nad val. Bylo vöak velice p ÌjemnÈ se projìt zasnïûenou pl nì a poslouchat k upajìcì snìh pod nohami. Z plava snïhu n s sice v tïchto dnech v d sledku oblevy opouötì a zda-li budou V noce bìlè Ëi nikoliv nedovedu odhadnout. T eba to vyjde a rozsvìcenè v noënì stromky Ëi svïtelnè ozdoby na oknech naöich byt a dom se ve snïhu budou odr ûet a jeötï vìce budou zn sobovat kouzlo V noc. Pat Ìm mezi konzervativnì lidi a ke konzervativnìm n zor m a tradicìm se d raznï hl sìm. K tïm konzervativnìm hodnot m pat Ì mimo jinè i to, ûe bychom na nikoho blìzkèho ve svèm okolì nemïli zapomenout a nikoho z naöeho okolì bychom nemïli nechat samotnèho. K tradicìm ötïdrèho veëera mimo jinè pat Ì i to, ûe svè blìzkè obdarov v me svè bliûnì. V bec nez leûì na tom, zda-li d rek stojì tisìce korun Ëi jen korun desìtky Ëi jeötï mènï. Nez leûì ani na tom, zda-li d rky nakupujeme jiû v lètï Ëi nïkolik hodin p edem t eba i jen u jeötï otev enè benzìnovè pumpy. Ti, co d rky nakupujì s p edstihem majì v hodu, ûe si uöet Ì shon a nervy p ed sv tky. HlavnÌ, podle mèho n zoru vöak je, na nikoho nezapomenout. On by V m to asi ne ekl ale v jeho nitru by bylo velkè zklam nì. D - rek, kter si vöak navz jem m ûeme d t vöichni, V ûenì vinohradötì spoluobëanè... Dva t dny p ed v noënìmi pr zdninami se poboëka Louka plnì ökol ky nejen v odpolednìch hodin ch p i z jmov ch krouûcìch. Kaûd den p ich zì t Ìdy takè dopoledne mìsto vyuëov nì na v ukovè programy s v noënì tèmatikou. V ukovè programy jsou jednou z mnoha aktivit SV» Luû nky. Jejich tèmata se odvozujì od nejr znïjöìch oblastì vyuûiteln ch pro ökolnì vyuëov nì a poskytujì dïtem i jejich uëitel m z ûitek z netradiënï str venèho ökolnìho dne. PoboËka Louka nabìzì ökol m v ukovè programy spojenè s naöimi nejvïtöìmi sv tky, V nocemi a Velikonocemi. P ipravili jsme pro t Ìdy hned t i V noënì programy:»eskè tradiënì V noce, V noce ve svïtï a BetlÈmsk p ÌbÏh. ÑNavötÌvÌ n s celkem 16 t Ìd ze z kladnìch i mate sk ch ökol a uskuteënì se vöechny nabìzenè programy. Kaûd z nich je jinak koncipov n a m sv specifika,ì vysvïtluje garantka program D öa Rosendorfov.»eskÈ tradiënì V noce se snaûì pouk zat na p vodnì ËeskÈ tradice a symboly, n boûenskè i pohanskè. Program V noce ve svïtï je zase nabit informacemi o zvycìch a v znamech oslav v r zn ch zemìch svïta. A BetlÈmsk p ÌbÏh je ztv rnïnì ud lostì narozenì JeûÌöka s pomocì technik dramatickè v chovy. V kaûdèm programu je zakomponov na i v tvarn Ëinnost. VÏ Ìme, ûe od n s budou dïti i uëitelè odch zet nejen s p Ìjemn m z ûitkem, ale i nov mi znalostmi. To je koneckonc smyslem v ukov ch program. A dïti, kterè by k n m chtïly chodit ËastÏji, r di p ivìt me na naöich akcìch nebo v z jmov ch krouûcìch (www.louka.luzanky.cz). Jana PÛËov i kdyû se osobnï nezn me, je to, ûe se k sobï budeme chovat sluönï a ohleduplnï. Takov d rek pro vöechny kolem n s nebude st t v bec nic a budou za nïj vdïëni vöichni. S nadch zejìcìmi V nocemi a blìûìcìm se koncem roku 2010 se stejnï rychle blìûì i rok nov s po- adov m ËÌslem Do novèho roku bych V m vöem chtïl pop t hodnï zdravì, ötïstì spïch v osobnìm, rodinnèm i pracovnìm ûivotï. P eji V m vöem, aby rok 2011 byl nejmènï stejnï dobr, jako rok TÏm, kter m rok 2010 nevyöel, p eji aby rok nadch zejìcì byl mnohem lepöì a spïönïjöì neû rok odch zejìcì. Zda-li budou letoönì V noce bìlè nevìm, t eba ano. Moûn budeme mìt moûnost p i proch zce do sv ch rukou chytat snïhovè vloëky a jeötï neû n m na naöich dlanìch roztajì budeme moci sledovat sloûitost a kr su jejich tvar. V ûenì spoluobëanè, p eji V m vöem kr snè V noce. Ing. Ji Ì Pustina, mìstostarosta V ûenì VinohraÔanÈ. Ned vno jsem byl dot z n jednìm z V s, ËÌm ûe se zab v m v p edv noënìm Ëase. StruËnÏ si dovolìm odpovïdït. Tak tedy: v souëasnè dobï se kromï jin ch nezbytn ch pracì usilovnï vïnuji zajiöùov nì zam ölen ch budoucìch plaveck ch za ÌzenÌ, kter by mïla vzniknout v r mci zam ölenèho sportovnï rekreaënìho are lu v podh deckèm dolì. IntenzivnÏ a snad aû zarputile (promiúte mi ten v raz) jedn m s brnïnsk m magistr tem a vöude kde je pot eba. Jde o zìsk nì jednoznaënè podpory onomu z mïru. A vypad to, ûe bude a je zìsk na. V nïkterèm z p ÌötÌch ËÌsel naöeho mïsìënìku v s budu informovat podrobnïji a douf m, ûe situace bude jiû p ehlednïjöì, jasnïjöì a jednoznaënï smï ujìcì k uskuteënïnì naöeho z mïru. V ûenì vinohradötì spoluobëanè. V tïchto dnech stojìme vöichni spoleënï na prahu novèho roku a oëek v me p Ìchod v noënìch sv tk. P eji V m vöem, aby se naplnila Vaöe oëek v nì, abyste byli prolnuti klidem a spokojenostì a abyste se Vy i Vaöi blìzcì v p ich zejìcìm roce tïöili dobrèmu zdravì a byli öùastnì. P eji v m klidnè, öùastnè, spïönè a poûehnanè dny v roce Ji Ì»ejka, starosta 3

4 Jednou z nejzajìmavïjöìch akcì Senior klubu v listopadu byl dodateënï napl novan z jezd do vinnèho sklìpku v Pruö nk ch-nechorech, kterèho se z Ëastnilo cca 35 ËastnÌk nejen z Vinohrad. R di jsme mezi sebou p ivìtali naöe ned vnè hosty z LÌönÏ i dalöì sympatizanty, s nimiû jsme si mj. zazpìvali i zatanëili za hudebnìho doprovodu mìstnìho harmonik e a naöeho vozembouch e (viz fotografie na webov ch str nk ch vinohrady.cz). Vöe probïhlo podle naöeho oëek v - nì, a tak jsme si zpït do Brna p ivezli nejen dobrou n ladu a pohodu, ale dokonce i ËipernÈho kocourka, kterèho jsme tìm asi uöet ili p ed trapami nast vajìcì zimy. V dobìjenì pozitivnì energiì pak pokraëovala hned n sledujìcì den panì magistra Bedna Ìkov, kter se s ËastnÌky svè besedy rozdïlila nejen o sv j optimismus a pohodu, ale souëasnï p ed vala aktu lnì informace o r zn ch p ÌpravcÌch a moûnostech p edch zenì zdravotnìm problèm m v seniorskèm vïku. Informace o akcích Senior klubu A abychom se jenom nebavili, p ipravili n m manûelè PlÌhalovi a Michal Krejsa zajìmavè p edn öky o ûivotï a dìle Alfonse Muchy i T. G. M. ZaË tkem prosince jsme se pak aktivnï pobavili p i p ÌpravÏ i vlastnìm provedenì mikul öskèho veëìrku (odpoledne) dne ñ Mikul ö, Ëert(ice) i andïlè a drobnè d rky majì sv j p vab nejen pro dïti... a my se takè cìtìme b t mlad mi (duchem urëitï). Z vïrem n m dovolte podïkovat vöem tïm, kdo se podìlejì na Ëinnosti Senior klubu a kdo vytv ejì podmìnky pro aktivnì Ëinnost senior na Vinohradech. Nelze je vyjmenovat vöechny ñ pat Ì mezi nï jak pracovnìci naöeho M» v Ëele se starostou PhDr.»ejkou, tak i jednotlivì pravidelnì i n razovì lekto i, pracovnìci lèk rny na P lavskèm n mïstì atd. P esto bych chtïl zmìnit alespoú o panì Eliöce VackovÈ, kter kromï pravidelnèho zajiöùov nì obëerstvenì na naöich akcìch v klubu sice ukonëila v listopadu sv j pravideln mïsìënì cyklus o sv ch cest ch po jiûnì EvropÏ, ale na rok 2011 si uû p ipravila cyklus zajìmavostì z ûivota klasik v ûnè hudby. Naöe podïkov nì vöem v öe uveden m, jmenovan m i bezejmenn m, je stejnï up ÌmnÈ jako p nì co nejpevnïjöìho zdravì, pohody, spokojenosti, spïch a ötïstì v nast vajìcìm roce 2011 vöem obyvatel m Vinohrad i vöem tïm, s nimiû p i svè Ëinnosti p ich zìme do styku. Zvl ötï bychom pak chtïli pop t spïönè vylèëenì i naöì vedoucì Eliöce»tvrteËkovÈ, kter po cel pr vï uplynul rok vïnovala znaënè silì organizaënì Ëinnosti v prospïch Senior klubu, ale v tèto dobï bohuûel nenì s n mi, protoûe se zotavuje po z vaûnè operaci. A poslednì pozn mka na z vïr ñ v minulèm ËÌsle Informu jsme jeho Ëten e odkazovali na webovè str nky seniorklub a omlouvali i urëitou neaktu lnost jejich obsahu. Jsme r di, ûe v z vïru listopadu doölo k n pravï a ûe komunikace s Ing. Hol m ze spoleënosti LIVE- BOX, a. s., se obnovila nejen k naöì spokojenosti ñ p esvïdëte se sami. Eliöka»tvrteËkov, Ing. LudÏk HodboÔ Od 16. do 22. Ìjna jsme se jako z stupkynï St ednì ökoly pro knihkupce a nakladatelskè pracovnìky, o. p. s., v BrnÏ-Vinohradech z Ëastnily p eshraniënìho projektu KreativnÏ p es hranice, po- danèho St ediskem sluûeb ökol m v BrnÏ a vìdeúskou Schulrat. Do hotelu Panorama v Blansku zavìtali studenti a studentky z jiûnì Moravy a z VÌdnÏ. Tento t den v n s vöech probudil mnohdy netuöenè schopnosti t movè pr ce a hlavnï komunikace v cizìm jazyce ñ angliëtinï, nïmëinï, nebo Ëasto kuriûznì smïsi obou, kterou v p ÌpadÏ nutnosti doplnila gestikulace. Protoûe nikomu nechybïla tolerance, brzy nebylo po prvotnìm ostychu ani stopy a zaëali jsme se navz jem vìce pozn vat, hlavnï v r mci workshop, kterè tvo ily n plú naöich odpolednì. Na v bïr jsme mïli ze t Ì moûnostì ñ film, fotografie a divadlo. Pro n s se stal osudn m pr vï poslednï jmenovan workshop a rozhodnï nebylo Kreativně přes hranice Ëeho litovat. I kdyû i ostatnì se uk zaly jako skvïlè a ËastnÌci byli nadöenì jejich vedenìm i n plnì, snad nikde jinde se ËlovÏk nenasmïje a nepozn s ostatnìmi tolik, jako p i hranì scènek. Na dopolednìm jazykovèm kurzu n m rozöi ovali obzory v podobï re liì z Rakouska i nov ch slovìëek a my, okouzleni z bavn mi metodami v uky, jsme nadöenï poslouchali. V uka byla rozdïlen, naöi sousedè se uëili z klady Ëeötiny a brzy n m zaëali Ëesky p t DobrÈ r no! i Dobrou chuù!. Protoûe uëenì je p ece jen nam hav Ëinnost, uvìtali jsme kaûd den s nadöenìm obïd a po oddechovè pauze n sledovaly zmiúovanè workshopy, jako snad nejlepöì Ë st dne, kter ale vöechny tak unavila, ûe po veëe i nemïli jinè myölenky, neû se svalit do postele a naëerpat sìly do dalöìho dne. Konec t dne znamenal prezentaci vöeho, co se n m poda ilo vytvo it, tedy v stavu fotografiì, divadelnì p edstavenì, dokument o celèm pobytu a na z vïr t eöniëku ñ film L ska s p ek ûkami, n - mi sehranou komedii s nïmecko-ëesk m dabingem. DalöÌ r no znamenalo louëenì, kdyû jsme m vali autobusu, odjìûdïjìcìmu smïrem na Rakousko. Jako tïcha n m z stala spousta nov ch kontakt v telefonu i na Facebooku a oëek vanè setk nì ve VÌdni. Ofici lnì prezentace ve VÌdni probïhla s velk m spïchem. Nejen, ûe jsme se zase setkali s naöimi nov mi rakousk mi kamar dy, ale takè jsme mohli p ed öiröìm obecenstvem p edvèst naöi pr ci, kterou jsme za ten t den vytvo ili. Jako mor lnì podpora s n mi byl i jeden z rodië. Protoûe u nïkter ch se dostavila trèma, mïl je alespoú kdo uklidúovat. A rodiëe na n s pak mohli b t n leûitï pyönì. PyönÌ na n s nebyli jen rodiëe a naöi instrukto i, ale takè samotnì sponzo i a hlavnì organiz to i tèto akce. Jana Hlavinkov (studentka 3. A) a Jitka KamenÌkov (studentka 4. A) MÏsto Brno poskytuje vlastnìk m nemovitostì na zemì mïsta Brna p jëky s 3 % rokovou sazbou na opravu bytov ch a rodinn ch dom a bytov ch jednotek. Za tìmto Ëelem vyhlaöuje prost ednictvìm BytovÈho odboru Magistr tu mïsta Brna dvakr t roënï v bïrovè ÌzenÌ. V bïrovè ÌzenÌ je zve ejnïno na ednìch desk ch mïsta a mïstsk ch Ë stì a na internetovè adrese (Spr va mïsta > Magistr t mïsta Brna > sek hospod sk > Bytov odbor > P jëky z FRBmB). Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení O p jëku mohou vlastnìci nemovitostì poû dat v termìnech od do é dosti na p edepsanèm formul i jsou p ijìm ny na BytovÈm odboru na MalinovskÈho n m. 3 nebo na adech mïstsk ch Ë stì, na jejìmû zemì se opravovan nemovitost nach zì. Formul e jsou k dispozici na vöech adech, kde se û dosti pod vajì, a na v öe uvedenè internetovè adrese. K zajiötïnì p jëek z Fondu rozvoje bydlenì nepoûaduje mïsto ruëitele. Tyto p jëky jsou jiötïny z ÌzenÌm z stavnìho pr va k opravovanè nemovitosti ve prospïch mïsta po dobu spl cenì. Smlouvu o p jëce vyhotovì Bytov odbor zdarma a poplatky za vedenì Ëtu hradì mïsto. éadatel hradì poplatek za z pis vkladu z stavnìho pr va do katastru nemovitostì. FinanËnÌ prost edky Ëerp ûadatel dle konkrètnìch Ëel v nìûe uvedenè tabulce. Po plnèm splacenì p jëky zajistì mïsto v maz z stavnìho pr va v katastru nemovitostì. BliûöÌ informace o p jëk ch z Fondu rozvoje bydlenì mohou obëanè zìskat na BytovÈm odboru MMB na MalinovskÈho n m. 3, dve e Ë. 280 a 281, nebo na telefon. ËÌslech , a Ëel p jëky lh ta splatnosti hornì hranice p jëky obnova st echy... 5 let tis. KË/rodinn d m tis. KË/bytov d m z ÌzenÌ plynovèho, elektrickèho nebo jinèho ekologickèho topenì ve st vajìcìm bytï... 5 let tis. KË/byt. jednotku mï enì a regulace tepla a teplè uûitkovè vody... 5 let tis. KË/byt. jednotku odstranïnì zemnì vlhkosti (dodateënè izolace apod.)... 5 let tis. KË/d m zajiötïnì statiky domu na z kladï znaleckèho posudku statika... 5 let tis. KË/d m obnova fas dy, zateplenì, vëetnï klempì sk ch prvk, v mïna oken a venkovnìch dve Ì, oprava balkonu, lodûie... 5 let tis. KË/byt. jednotku vybudov nì WC, koupelny nebo sprchovèho koutu ve st vajìcìm bytï nebo obnova bytovèho j dra... 5 let tis. KË/byt. jednotku rekonstrukce ZTI, elektroinstalace... 5 let tis. KË/byt. jednotku vybudov nì novè samostatnè byt. jednotky v n stavbï nebo p dnì vestavbï (max. 2 novè byty v jednom domï)... 8 let tis. KË/byt. jednotku vybudov nì novè p Ìpojky ZTI... 5 let tis. KË/d m ekologick oh ev uûitkovè vody (sluneënì kolektory, Ëerpadlo, rozvody)... 5 let tis. KË/BJ v byt. domï tis. KË/rodinn d m modernizace staröìho v tahu dle inspekënì prohlìdky... 5 let tis. KË/byt. jednotku 4

5 VÝHODY Nerušené bydlení uprostřed přírody Cykloturistické trasy a naučné stezky Nerušené bydlení uprost ed p írody v blízkosti velkom sta Klidná nová ulice Oblíbená lokalita Mariánského údolí 10 min. autem do Brna návaznost D1 LÍŠE BRNO PODOLÍ 50 SLATINA D1 ŠLAPANICE Ceny domu od KČ (vč. dph a pozemku) K nastěhování od Tel.: , , KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka na vaöi kuchyú vest. sk ÌnÏ v mïna pracovnì desky sk ÌÚky na mìru Vrba , PEDIKÚRA zámek Belcredi, Pohankova 8 Míša tel !!! BEZ OBJEDNÁNÍ A REZERVACÍ!!! VINOHRADY Tělocvična školy Bzenecká 23, zadní vchod Úterý 18 h ZUMBÁÁÁÁ Čtvrtek 18 h AEROBIC Koupíte-li si permanentku na 10 vstupů s neomezenou dobou platnosti cena lekce 65 Kč. Pro majitelé rodinných či senior pasů cena pouze 58,50 Kč. tel.: POČÍTAČOVÉ SLUŽBY instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky, počítačové sítě. Tel KoupÌm byt, rozumn cena, hotovï. Tel Malíř pokojů Tel.: , Tä LYA V s srdeënï zve do 2. pololetì na NOV TANE»NÕ KURZY Od kaûdè pondïlì 19ñ20 SALSA aj. sûlo ñ zaë teënice 20ñ21 SALSA aj. p rov ñ zaë teënìci Gymn zium INTEGRA, Raöelinov 11, Brno-LÌöeÚ Od kaûd Ëtvrtek 18ñ19 SALSA aj. sûlo ñ zaë teënice 20ñ21 SALSA aj. p rov ñ zaë teënìci SpoleËensk s l, P lavskè n m. 15 (nad Albertem), Brno-Vinohrady Pro zpest enì za adìme do v uky i z klady tïchto tanc : SALSATON, BACHATA, MERENGUE, ZOUK, CUMBIA aj. ST VAJÕCÕ KURZY ZUMBA fitness st le probìhajì kaûdè pondïlì 18.30ñ19.30 a 19.30ñ20.30 Zä NovolÌöeÚsk 10, Brno-LÌöeÚ A kaûd Ëtvrtek 17ñ18 SpoleËensk s l, P lavskè n m. 15 (nad Albertem) Brno-Vinohrady PÿIHL äky A INFORMACE: tel , Eugen Oněgin znovuzrozený Omlouv me se Ëten m a z jemc m o kulturnì dïnì u n s na Vinohradech, ûe jsme z organizaënìch person lnìch d vod nemohli uskuteënit pl novan liter rnï pïveck koncert»ajkovskèho opery Eugen OnÏgin v onu listopadovou nedïli. Od naöeho z mïru neustupujeme a celè toto koncertnì p edstavenì s reûijnìmi hereck mi vstupy se uskuteënì v nedïli 23. ledna 2011 v 17 hodin v naöem spoleëenskèm s le na P lavskèm n mïstì. Produkce zabere hodinu a p l bez p est vky a p edstavì se v nì posluchaëi katedry opernìho a koncertnìho zpïvu JAMU Brno, kte Ì u n s na naöem sìdliöti dosud nevystupovali. Pozn me tedy dalöì novè talenty na profesion lnì rovni. Zveme vöechny milovnìky zpïvu a opery. Osudy vztah Olgy a LenskÈho a zvl ötï st ednìch protagonist Taù ny a OnÏgina mohou pronikat do ûivot vöech generacì. Vûdyù knìûe Gremin v tèto ope e zpìv o tom, ûe l ska klìëì v kaûdèm vïku. Miloö Schnierer Knihovna Ji Ìho Mahena, poboëka Velkopavlovick 25, V s srdeënï zve na cestopisnou p edn öku s promìt nìm Marie KlementovÈ Hory Ekv doru, kter se kon ve Ëtvrtek 20. ledna v hodin. Vstup voln. 5

6 Vánoce na Vinohradech KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum ñ D m dïtì srdeënï zve dïti i dospïlè na celodennì v noënì program v nedïli 19. prosince v s le nad Albertem: 09.00ñ11.30 V noënì dìlna ñ zdobenì a prodej pernìëk, v roba ozdob a p nìëek (cena 60 KË) 10.00ñ10.30 VystoupenÌ rodië a dïtì z HudebnÌ ökoly Yamaha 11.30ñ12.00 Krocan, kapr, pirohy... v noënì poh dka v pod nì souboru Na pavlaëi, kter je sice urëena dïtem, ale pobavì se p i nì i dospïlì VystoupenÌ dïtì z krouûk DomeËku a host V noënìëek ñ poh dka divadla Parav nek zazpìv sbor Blahoslava Hajnce Po cel den vstupnè dobrovolnè, prodej v - noënìch pernìëk, obëerstvenì, prodej v robk klient dennìho stacion e Effeta a psychiatrickè lèëebny Brno. MÏstsk Ë st Brno-Vinohrady a KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum po- dajì dne 14. ledna ReprezentaËnÌ ples v prostor ch DÏlnickÈho domu, Jamborova 65, Brno-éidenice. K tanci zahraje PANORAMA. Cena vstupenky 200 KË, zaë tek v 19 hodin. P edprodej a rezervace vstupenek od prosince v kancel i KVIC MutÏnick 21, Brno-Vinohrady, telefon , V pr bïhu plesu vystoupì taneënì skupina ABANI- CO, kter si p ipravì mûdnì p ehlìdku zachycujìcì historick v voj spodnìho pr dla od pravïku aû po souëasnost. V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, jsme tu pro V s! Jste vìt ni dennï v malè klubovnï od 15 h v p ÌzemÌ Bzeneck 21 p i p ÌjemnÈm posezenì a kl bosenì ñ postarajì se o V s panì BaËov a panì Flodrov. Mimo to V s v lednu zveme k Ëasti na akcìch ve velkè klubovnï (otev ena vûdy od 14.30, p i n boûenskèm rozjìm nì ve 14 h) ñ pro povzbuzenì tïla i ducha si p ed zah jenìm kaûdè akce kr tce zacviëìme. KaûdÈ pondïlì v dobï od 14 do 15 h probìhajì protahovacì cviëenì pro seniory Vinohrad ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte. TER B SNÃ (autorsk p ednes s doprovodem), spisovatel Z. H. KuËera»TVRTEK TÿI KR LOV a Ëajov d ch nek, p. Sedl, T as k, JanÌËkovi, kucha inky TER G.VERDI ñ éivot A DÕLO (110. v roëì mrtì, s promìt nìm), E. Vackov Hledan muû na sebe upozornil rychlou jìzdou ÿidië, kter byl hledanou osobou, na sebe 1. listopadu v noci s m upozornil svou p Ìliö rychlou jìzdu vozidlem. BrnÏnötÌ str ûnìci kontrolujìcì v RokytovÏ ulici dodrûov nì povolenè rychlosti, zaznamenali, ûe jedno z projìûdïjìcìch aut p ekroëilo povolenou öedes tku a v mï enèm seku uh nïlo bezm la devades tikilometrovou rychlostì. HlÌdka MP se proto se rozhodla v z zastavit a projednat s idiëem sp chan dopravnì p estupek, mlad idië se ale rozhodl radïji str ûnìk m ujet. Projel nïkolik k iûovatek tzv. na Ëervenou a pak smï oval k P lavskèmu n mïstì. PotÈ, co zastavil na parkoviöti jednoho z obchodnìch dom, zaëal utìkat od zaparkovanèho auta rychle pryë. Str ûnìci jej ale nakonec Úspěchy malých sportovců na ZŠ Mutěnická V poslednì dobï zaûìvajì û ci 1. stupnï Zä MutÏnick spïchy ve sportovnìch soutïûìch. Za zmìnku urëitï stojì loúskè 1. mìsto druûstva t eù k a 2. mìsto Davida Gajduöka v atletickèm trojboji brnïnsk ch z - kladnìch ökol. Obrovsk m spïchem je takè ËerstvÈ 1. mìsto Denisy MercovÈ a 2. mìsto Tom öe Praxe v mïstskèm fin le ve öplhu na tyëi. Za tïmito kr sn mi v sledky stojì p edevöìm talent naöich û k, ale douf me, ûe svojì troökou p ispìv - me i my, uëitelè Tv a vedoucì sportovnìch krouûk. V bïûn ch hodin ch Tv se snaûìme öirokou nabìdkou kolektivnìch her i individu lnìch sport vèst vöechny û ky ke sportovnìm aktivit m. A tïm, kte Ì majì z jem, nabìzìme dalöì sportovnì vyûitì ve sportovnìch krouûcìch. Pro sportovnï nadanïjöì û ky pak vytv Ìme podmìnky pro srovn nì se spoluû ky Ëi vrstevnìky z jin ch brnïnsk ch ökol. Sami organizujeme ökolnì soutïûe a turnaje ve öplhu, florbalu, kopanè, stolnìm tenise a v atletice. A pravidelnï se z ËastÚujeme soutïûì na rovni Brna Ëi JihomoravskÈho kraje, nap Ìklad: atletickè Kinderi dy, NovomÏstskÈho poh ru ve florbalu, Preventan Cupu ve vybìjenè, fotbalovèho Mc Donald's Cupu, AtletickÈho trojboje brnïnsk ch Zä, minih zenè 4+1, öplhu brnïnsk ch Zä a dalöìch. Aù uû se n m v soutïûìch da Ì Ëi ne, vedeme û ky k myölence, ûe nenì d leûitè vyhr t, ale z Ëastnit se a hlavnï se sportem dob e bavit. Takûe sportu zdar! Mgr. Tereza Zimov Divadlo pro nejmenöì LoutkovÈ divadlo Vratislava Schildera a Olgy MarkovÈ zahraje ve st edu 26. ledna 2011 od 10 hodin v DomeËku, Valtick 23 dïtem poh dku O pt - ku Ohniv ku a liöce Ryöce. VstupnÈ 40 KË. N mo nick karneval TradiËnÌ dïtsk maökarnì b l, tentokr t pod velenìm dvou zkuöen ch n mo nìk, se uskuteënì v sobotu 29. ledna 2011 od 15 hodin v jìdelnï b valè ökoly v BzeneckÈ. Ve dvouhodinovèm programu v s ËekajÌ z bavnè soutïûe a hry, spousta pìsniëek, dïtskè taneënì vystoupenì a soutïû masek, chybït nebude ani moûnost obëerstvenì. Zveme nejen vöechny n - mo nìky, pir ty a kapit ny, ale i ostatnì postavy Senior klub v lednu dostihli a p i kontrole totoûnosti vyölo najevo, ûe je osmadvacetilet muû osobou, po kterè je vyhl öeno p tr nì. ZadrûenÈho idiëe, kter se dopustil nïkolika dopravnìch p estupk a navìc byl hledanou osobou, si p ijela p evzìt republikov policie. LEDEN 2011 V DOMEČKU ze svïta poh dek a dobrodruûstvì. Pro dïti i dospïlè p ipravujì karneval pracovnìci DomeËku ve spolupr ci s pojiöùovnou Generali. Vstupenky za 50 KË k zakoupenì p ed zaë tkem na mìstï. Od 6. ledna 2011 dojde k p esunu obvodnìho oddïlenì Brno-éidenice. PolicistÈ v m budou novï k dispozici na t ÌdÏ Kapit na Jaroöe 17. OtvÌracÌ doba z st v nezmïnïna, v pracovnì dny od 6 do 18 hodin. V noënì dobï od 18 do 6 hodin v pracovnìch dnech a d le ve dnech pracovnìho volna, klidu a st tnìch sv tk je Ëinnost policie zajiöùov na na pracoviöti CENTRUM (ulice P ÌËnÌ 31). Nov adresa OOP a kontaktnì daje: Policie»eskÈ republiky MÏstskÈ editelstvì policie Brno zemnì odbor vnïjöì sluûby ObvodnÌ oddïlenì policie Brno-éidenice, t Ìda kpt. Jaroöe 17, Brno. STÿEDA N BOéENSK ROZJÕM NÕ»S. CÕRKVE HUSITSK, far ka Mgr. K. BezdÌËkov»TVRTEK NAäI PANOVNÕCI (pokraëov nì cyklu), PhDr. J.»ejka TER »AJOV (PUN»OV ) D CH NEK, SPOLE»ENSK HRY, Ing. L. HodboÔ»TVRTEK BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V PROSINCI, E.»tvrteËkov, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk TER WOLFGANG AMADEUS MOZART (s poslechem), M. Krejsa»TVRTEK MYäLENÕ, ZDRAVÕ A D LKA éivota (pokraëov nì), Ing. M. Siklenka Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Stalo se na Vinohradech Str ûnìci zadrûeli BrÚana podez elèho z toku na BrÚana K p Ìpadu fyzickèho napadenì pïtadvacetiletèho BrÚana vyjela 26. Ìjna r no hlìdka str ûnìk na P lavskè n mïstì. Po p Ìjezdu na mìsto str ûnìci zjistili, ûe byla k eöenì situace p ivol na takè republikov policie. Na jejì û dost a na z kladï zìskanèho popisu toënìka provedli str ûnìci p tracì akci v blìzkèm okolì. Po necelè p lhodinï se hlìdce MP poda ilo p ed jednìm z dom v Pruö neckè ulici zahlèdnout muûe odpovìdajìcìho popisu. Podez el dvaat icetilet BrÚan byl hlìdkou vyzv n k prok - z nì totoûnosti, coû uëinil. PotÈ str ûnìci zadrûenèho muûe p edali hlìdce P»R k dalöìmu opat enì. Muû utrhl z vozidla kliku dve Ì, ökodu uhradit nechtïl S neurval m muûem mïl 3. listopadu veëer co do ËinÏnÌ dvaat icetilet BrÚan. Str ûnìk m ve VelkopavlovickÈ ulici si postïûoval na jemu zn mèho muûe, kter pr bez jakèkoli p ÌËiny poökodil jeho automobil. O rok mladöì BrÚan pr p i mìjenì vozidla trhla za otevìracì madlo dve Ì, aû kliku automobilu utrhl. Vzniklou ökodu pr odmìtal uhradit s tìm, ûe jako bezdomovec si m ûe dïlat, co chce. Cel incident tak byl p ed n k do eöenì p estupkovè komisi. (zno) MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 14. ledna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. spojená s. dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA spojená s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě (dále možno jen kupní smlouva ) 1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, Ič 00261220,

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Stopy Ëasu (redakce) 126 PROSINEC 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto chvìlìch vöichni proûìv me p edv noënì Ëas. VÏtöina z n s se plnï v tïchto dnech snaûì vûìt do n lady Ëi atmosfèry onè p

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007 30 BŘEZEN 2007 V ûenì spoluobëanè, podobnï jako vïtöina z n s, i j p i cestov nì do centra mïsta Brna za n kupem Ëi pracovnìmi povinnostmi, vyuûìv m prost edky hromadnè mïstskè dopravy. JezdÌm tedy trolejbusem

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Základní škola a mateřská škola Čáslavice, č. 110, 675 24 Čáslavice Organizační řád základní školy Č. j.: Část: Školní řád Vypracoval: Pedagogická rada Schválil: 3.9.2015 - pedagogická rada, Projednáno

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 248/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 248/2011-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 248/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 408/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.13 v ul. Klatovská třída č.p.1460/83 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 6820 zastavěná plocha a nádvoří v obci Plzeň, okres

Více

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady, konané dne 14. ledna 2015 v zasedací místnosti

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013

Usnesení. 2904 Schválení ověřovatelů zápisu 63. schůze RM Karviné konané dne 21.08.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 63. schůze Rady města Karviné konané dne 21.08.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2904 Schválení

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy.

Dlužník Radka Volfová, nar. 19.5.1980, bytem Švédská 2523, 272 01 Kladno Kročehlavy. Dražební vyhláška č.j. 157ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I.

8 Ob. Metodický list číslo. Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování. Vydáno dne: 2. prosince 2011 Stran: 5. I. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany taktické postupy zásahu Název: Ubytování evakuovaných osob Nouzové ubytování I.

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 098/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 098/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 098/2011-N Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. června 2011, na adrese

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/15997/Hrn /UZ-015 Ev. č.: PUP/028/2016/Hrn - OOP/stan Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 111, 382

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Žádost o vyslovení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci ve smyslu 21 odst. 1) písm. a) resp. písm. e)

Žádost o vyslovení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci ve smyslu 21 odst. 1) písm. a) resp. písm. e) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Škrétova 44/6 120 00 Praha 2 Praha, 25. 04. 2016 Ve věci: Žádost o vyslovení souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci ve smyslu 21 odst. 1)

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 29.4.

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1017/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více