Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad"

Transkript

1 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï rychle. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zejì kr snè a h ejivè letnì mïsìce a naöe dïti ñ naöe vinohradsk ml deû, û ci i studenti ñ jako kaûd rok, uzavìrajì sv studia, vìtajì konec ökolnìho roku a p edevöìm radostnï vìtajì zaë tek pr zdnin. OnÏch vìce jak öedes t dn volna je pro pilnï studujìcì a uëìcì se dïti a ml deû pot ebn ch. OdpoËinout si rovnïû zaslouûì i panì uëitelky a p ni uëitelè a ostatnì pracovnìci nejen vinohradsk ch ökol. Jejich pr ce je jednoduöe vyj d eno existenënï z sluûn, ponïvadû p ipravuje mladou budoucnost zemï a spoleënosti ñ a tudìû je takè p ÌsluönÏ nam hav, nejednoduch. DovolÌm si v souvislosti s koncem ökolnìho roku uëinit drobn retrospektivnì exkurz, abych vzpomenul ned vnou v znamnou ud lost naöì vinohradskè souëasnosti. V p tek dne 26. kvïtna jsem mïl tu Ëest slavnostnï p edat öestn cti student m vinohradskèho gymn zia Globe maturitnì vysvïdëenì. Byla to prvnì maturitnì vysvïdëenì vydan na Vinohradech a prvnì byli i oni studenti, kte Ì sloûili svou zkouöku dospïlosti ñ tedy maturitu ñ pr vï na Vinohradech. P ejme si, aby v p ÌötÌm roce a i v letech n sledujìcìch byli dalöì vinohradötì maturanti tak spïönì jako tïchto prvnìch öestn ct. Pro naöi obec m ud lost znaën v znam. Jsme totiû mïstskou Ë stì na jejìmû zemì (jiû rok) p sobì st ednì ökola ñ gymn zium ñ kter p ipravila a do ûivota vyslala pr vï na Vinohradech prvnìch öestn ct mlad ch ûen a muû, a kter bude coby st edoökolskè za ÌzenÌ do budoucna vychov vat a vzdïl vat, vï me, ûe ve st le vïtöìm poëtu, takè naöi vinohradskou ml deû. V ûenì VinohraÔanÈ. Ocit me se vöichni v Ëase, kter b v zpravidla p edznamen n velk mi p Ìpravami mnoha z n s na dlouho oëek vanè chvìle odpoëinku a zklidnïnì. Jednoduöe ñ jako kaûdoroënï proûìv me ono p ÌjemnÈ a Ëasto i hektickè obdobì spojenè s tuzemsk mi Ëi zahraniënìmi dovolen mi. P eji V m vöem p ÌjemnÈ a hodnotnè proûitì zaslouûen ch dn Ëi t dn volna. Naöim dïtem pak p eji pr zdniny plnè jedineën ch nov ch pozn nì, z ûitk i odpoëinku. A tïm z n s, kte Ì z r zn ch d vod Ñnevyt hnou patyì z naöì obce, p eji co nejp ÌjemnÏjöÌ proûitì lèta v naöich zelen ch Vinohradech. HezkÈ dny. Ji Ì»ejka, starosta Sobota 24.Ëervna byla dnem louëenì se ökolnìm rokem 2006ñ7. Poh dkovè h iötï na ValtickÈ ulici se stalo dïjiötïm pïveck ch, taneënìch, sportovnìch vystoupenì. NechybÏly soutïûe o sladkosti, uk zka hasiëskè techniky a nakonec p iöli i kouzelnìci. Jiû des t roënìk Hur pr zdnin v reûii pracovnìk DomeËku p ipravili KVIC, TO VlËata, HudebnÌ ökola Yamaha, mate skè centrum BÌlovice, ZUä»ejkovick, dobrovolnì hasiëi na Vinohradech a Iluze klub Brno. Maturanti 2006 (Foto archiv) V z Ì a Ìjnu se museli alespoú trochu zabydlet v novè budovï, do V noc sice mïli trochu klidu na uëenì, ale od ledna jim nastalo tïûkè obdobì. PostupnÏ proch zeli st tnìmi testy a ökolnìmi z vïreën mi zkouökami, kterè majì p ipravit st t i ökolu na budoucì novou formu st tnì a ökolnì maturitnì zkouöky, kter m poprvè probïhnout v roce 2008 a bude obsahovat minim lnï 3 pìsemnè a 3 stnì zkouöky. Naöe gymn zium se ovöem novè st tnì maturity ob vat nemusì. I letoönì maturanti opakovanï dok - zali ve st tnìch testech ÑMaturity naneëisto 2006ì z ËeskÈho a anglickèho jazyka, obëanskèho z kladu a biologie, ûe jejich v sledky jsou v pr mïru srovnatelnè s v sledky z ËastnÏn ch gymn ziì z celè»r. DlouhodobÏ nejvyööì spïönost dosahujì û ci ve st tnìch testech z angliëtiny bez ohledu na to, ûe se test spolu s maturanty ËastnÌ û ci p edposlednìho roënìku gymn zia. stnì maturitnì zkouöky se letos Ëastnilo 16 û k Gymn zia Globe. T i z nich prospïli s vyznamen nìm, 13 prospïlo. NejlÈpe hodnocen m p edmïtem byl anglick jazyk i p esto, ûe p edsedou maturitnì komise byl odbornìk na angliëtinu. (Foto rp) P ed nì maturitnìho vysvïdëenì Michale LuzarovÈ panem starostou a editelkou ökoly (maturita s vyznamen nìm) (Foto archiv) Historicky prvnì maturity na Vinohradech byly ukonëeny slavnostnìm p ed v nìm maturitnìho vysvïdëenì panem starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou v ob adnì sìni M» Brno-Vinohrady. Douf m, ûe tato slavnostnì akce je prvnìm krokem novè tradice v kulturnìm dïnì Vinohrad. RNDr. Libuöe Bartkov, editel Gymn zia Globe Bzeneck 23, Brno-Vinohrady Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. 1

2 Z 55. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady, konanè dne Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila ñ dohodu o v mïnï bytu, ve t ech p Ìpadech. ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve dvaceti öesti p Ìpadech. ñ n vrh na zmïnu bod u doplnïnè û dosti o byt. ñ pron jem bytu 3+1 Ë. 16 v domï Bzeneck 15. ñ pron jem bytu 1+KK zatìûenèho dluhem dle po- adì. N jemnì smlouva bude uzav ena na dobu neurëitou. ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy. Smlouva bude uzav ena na dobu urëitou ñ 10 let s platnostì od do ñ prominutì n klad ÌzenÌ v jednom p ÌpadÏ. ñ prominutì Ë sti poplatku z prodlenì. ñ zad nì v bïrovèho ÌzenÌ na v bïr penïûnìho stavu, financujìcìho akci Regenerace obytnèho souboru. ñ Dodatek Ë. 1 ke smlouvï o obstar v nì spr vy nemovitosti mezi Statut rnìm mïstem Brnem a Bytasen, spol. s r. o. ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 9. ñ rozhodnutì o nejvyööì cenovè nabìdce ñ opravy havarijnìho stavu mìstnìch komunikacì a chodnìk a opravy obrubnìk a betonov ch schodiöù v m. Ë. Brno-Vinohrady. ñ stanovenì dalöì po adì nabìdek: 2. JIHOSTAV, s. r. o., Pompova 4, Brno, 3. KOREKT DIPS, Vinohradsk 78, Brno. ñ pron jem pozemku p. Ë. 2008/4 k.. MalomÏ ice o v mï e 18 m 2 vlastnìku chaty. ñ ukonëenì n jemnì smlouvy dohodou ke dni s firmou AVIMM, s. r. o. ñ firmy, pro pod nì nabìdky na zamï enì, provedenì p s soklu, vëetnï opravy klempì sk ch prvk schodiötï a öikmè rampy kolem vìce ËelovÈho objektu Velkopavlovick 25: DMG ñ Jan Drdla, Popruhova 3, Brno, PÿEMYSL VESEL stavebnì a inûen rsk Ëinnost s. r. o., Bzeneck 18a, Brno, Tancer Petr, KopeËek 76, éabëice, Ing. Vladislav Kostelan, Anensk 3, Brno. ñ termìny zased nì Rady m. Ë. Brno-Vinohrady na II. pololetì roku 2006: 57. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady , 58. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady , 59. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady , 60. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady ñ provedenì fyzickè p ed vacì inventury majetku Zä Brno, MutÏnick 23 ke dni ProvedenÌ mimo dnè ËetnÌ z vïrky hospoda enì Zä Brno, MutÏnick 23 ke dni za podmìnky schv lenì slouëenì p ÌspÏvkov ch organizacì Zä MutÏnick a Zä Bzeneck ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 11. ñ pron jem bytu 1+KK Ë. 6 v domï MutÏnick 21. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vzala na vïdomì ñ p echod n jmu bytu v pïti p Ìpadech. ñ pokraëov nì ve stavbï ñ tj. budov nì sklopenì obrubnìk pro Ë steënè st nì automobil na ulici VlËnovsk 16, Pruö neck 14 a Bo etick 5 s tìm, ûe na ulici Bo etick 5 bude ponech no st vajìcì dopravnì znaëenì, tj. beze zmïny silniënìho provozu. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady odloûila ñ materi l ÑN vrh na projedn nì uûìv nì bytu v domï Valtick 17ì. ñ materi l ÑRealizace n vrhu na pravu dopravnìho znaëenì v severnì Ë sti sìdliötï Vinohradyì. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady doporuëila XX. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady konanèmu dne ñ schv lit spl tkov kalend na dobu 36 mïsìc s tìm, ûe p ÌsluöenstvÌ bude eöeno dodateënï. ñ vzìt na vïdomì plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ roku ñ vzìt na vïdomì zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ roku ñ schv lit rozpoëtovè opat enì Ë. 10. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasila ñ se û dostì o povolenì pronajìmatele uzav Ìt podn jemnì smlouvu mezi n jemcem a jeho b valou manûelkou. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady nesouhlasila ñ s dorovn nìm ztr ty na uölèm v dïlku p i nepracovnìm razu. Z mimo dnè sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady, konanè dne Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila ñ zmïnu hodnotìcìch kritèriì ve ejnè zak zky Ñ vïr na opravy a rekonstrukci obytnèho souboru m. Ë. Brno-Vinohradyì. ñ p edloûen materi l ñ Zpr va o detailnìm postupu optimalizace sìtï ökol na Vinohradech, vëetnï demografickèho v hledu a ekonomick ch dopad. Z 56. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady, konanè dne Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schv lila ñ v jimku v poëtu dïtì ve t Ìd ch mate skè ökoly Pruö neck 8, a to na 28 dïtì v kaûdè t ÌdÏ. ñ û dost spoleënosti MIX MAX-INVEST o pron - jem nebytov ch prostor mìstnosti Ë. 2 ñ komerënì plocha objektu Velkopavlovick 25 ñ severnì terasa. ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 16. ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 17. ñ plnïnì usnesenì Ë. 1441/06/4 ñ N vrh Ëlen a n - hradnìk hodnotìcì komise v bïrovèho ÌzenÌ na v bïr penïûnìho stavu financujìcìho akci Regenerace obytnèho souboru. ñ Ëleny a n hradnìky hodnotìcì komise v bïrovèho ÌzenÌ na v bïr penïûnìho stavu financujìcìho akci ÑRegenerace obytnèho souboru Vinohradyì. ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 18. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady odvolala ñ Ing. Igora Maröu z funkce Ëlena bytovè a dislokaënì komise s ËinnostÌ od ñ Miloöe Dohnala z funkce Ëlena komise pro rozvoj a podnik nì s ËinnostÌ od Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady jmenovala ñ Milana»ernockÈho do funkce Ëlena bytovè a dislokaënì komise s ËinnostÌ od Z XX. zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, konanèho dne vyslovilo ñ z nik mand tu Ëlence ZM» Brno-Vinohrady panì VÏ e KreplovÈ z d vodu ztr ty volitelnosti ñ ß 55 odst. 3 pìsm. b) z kona Ë. 491/2001 Sb., o volb ch do zastupitelstev obcì, v platnèm znïnì. zastavilo ñ odmïnu uvolnïnè Ëlence ZM» Brno-Vinohrady panì JanÏ BohuÚovskÈ dnem schv lilo ñ slouëenì p ÌspÏvkovÈ organizace Z kladnì ökola, Brno, Bzeneck 23 s p ÌspÏvkovou organizacì Z - kladnì ökola, Brno, MutÏnick 23 s ËinnostÌ od ñ n vrh na zmïnu z izovacì listiny Zä Bzeneck. ñ z vïreën Ëet mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 10, 12, 13, 14, 15. ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za rok 2005, pokrytì ztr ty ve v öi ,ñ KË z hospod skèho v sledku ñ zisku roku ñ n vrh na uzav enì spl tkovèho kalend e v jednom p ÌpadÏ. ñ p edloûen ÑKritÈria pro hodnocenì nalèhavosti bytovè pot eby ûadatele o byt v m. Ë. Brno-Vinohradyì s ËinnostÌ od ñ postup regenerace obytnèho souboru ñ û dost Zastupitelstvu mïsta Brna o souhlas s p ijetìm vïru. ñ ponech nì dotace obëanskèmu sdruûenì HvÏzda k vyuûitì v roce 2006 na hradu n klad vznikl ch v souvislosti s ËinnostÌ sdruûenì HvÏzda v roce ñ termìny zased nì ZM» Brno-Vinohrady na II. pololetì r ñ darov nì poû rnìho vozidla SACHS TLF 16, S SdruûenÌ hasië»ech, Moravy a Slezska ñ Sboru dobrovoln ch hasië v BrnÏ-Vinohradech. neschv lilo ñ odmïnu neuvolnïnè Ëlence ZM» Brno-Vinohrady panì VÏ e KreplovÈ s ËinnostÌ k vzalo na vïdomì ñ UsnesenÌ Ë. 346/MIM/2006/4 ñ Zpr vu o detailnìm postupu optimalizace sìtï ökol na Vinohradech, vëetnï demografickèho v hledu a ekonomick ch dopad. ñ informaci o slouëenì p ÌspÏvkov ch organizacì Zä MutÏnick 23 a Zä Bzeneck 23 ve vztahu k rozpoëtu z izovatele. ñ plnïnì rozpoëtu m. Ë. Brno-Vinohrady k ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom za I. ËtvrtletÌ roku ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady za I. ËtvrtletÌ roku ñ zpr vu z kontroly p idïlov nì bod ûadatel m o byt za rok souhlasilo ñ s celoroënìm hospoda enìm s finanënìm vypo - d nìm mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady za rok 2005, a to bez v hrad. 2

3 doporuëilo ñ Zastupitelstvu mïsta Brna za adit regulaci ve ejnè produkce hudby do p Ìlohy vyhl öky Ë. 17/ ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit: odprodej pozemku p. Ë. 7958/21 k.. éidenice, odprodej Ë sti pozemku 8004/8 k.. éidenice oddïlenè geometrick m pl nem po projednanè a schv lenè zmïnï PmB. ñ Zastupitelstvu mïsta Brna ke schv lenì smïnu Ë sti pozemku. nedoporuëilo ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit odprodej pozemk p. Ë. 7958/8; 7958/9; 8004/7; 8010/5 vöe k.. éidenice. ñ Zastupitelstvu mïsta Brna vy adit z obecnï z - vaznè vyhl öky Ë. 33/2005 o mìstnìch poplatcìch poplatek ze vstupnèho. odloûilo ñ û dost majetkovèho odboru MMB o stanovisko k prodeji pozemku p. Ë. 9050/2 a 9071/1 k.. éidenice. stanovilo ñ poëet Ëlen Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady pro volebnì obdobì 2006ñ2010. Optimalizace sìtï ökol Po vìce neû dvou letech intenzivnìch jedn nì, dospïlo Zastupitelstvo m. Ë. Vinohrady k dohodï na postupu optimalizace sìtï ökol na Vinohradech. SkuteËnost, ûe se k tomuto rozhodnutì dospïlo a bylo p ijato jednomyslnï, je d kazem, ûe p ijatè eöenì je nejlepöìm moûn m eöenìm. SvÏdËÌ takè o tom, ûe vinohradsk m zastupitel m leûì kvalita sìtï ökol opravdu na srdci. Cesta k optimalizaci, kterou se vyd vajì Vinohrady, je cestou, kter je pozvoln a finanënì spory se neprojevì ihned. Je to ale z - roveú cesta, kter je velmi citliv a v hodn pro û ky slouëen ch ökol, je öetrn k pedagogick m pracovnìk m a v bec ke vöem zamïstnanc m na obou ökol ch. Pouze vedenì se bude muset vyrovnat se zv öenou administrativou. Na slouëenì nejvìce vydïlajì û ci ökol. PosÌlenÌ jednotliv ch roënìk vytvo Ì prostor pro z izov nì t Ìd, kterè zatìm na obou ökol ch chybïly nap. vyrovn vacì, dislektickè atp. Mimo zv öenì kvality v uky a zìsk nì vïtöìho prostoru pro skuteënï individu lnì p Ìstup k û k m, slouëenì je i ekonomicky v hodnè. Na t Ìdy s v raznï niûöìm poëtem û k jsou poskytov ny dotace ze st tnìho rozpoëtu. Vzroste i nabìdka voliteln ch p edmït a takè i pestrost volnoëasov ch aktivit. é ci i uëitelè se mohou tïöit na mnohem lepöì vybavenì ökoly, protoûe finanënì prost edky dosud vynakl - danè na energie (cca 3 mil.) budou moci b t pouûity pr vï pro tento Ëel. Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech vöak p edevöìm uvolnì dotace z rozpoëtu mïsta Brna. Zde jde o Ë stky, kterè p evyöujì rozpo- Ëet Vinohrad, bez kter ch nenì moûnè zah jit nutnè rekonstrukënì pr ce na objektu ökoly. Jde o pr ce, jejichû prov dïnì nelze dèle odkl - dat. Jedn se o zateplov nì, rekonstrukce stravovacìho provozu, vybavenì odborn ch uëeben, ökolnìho h iötï aj. VolnÈ kapacity prostor v uvolnïnè budovï budou opït vyuûìv ny k pron jmu subjekt m, podobnï jako na BzeneckÈ, kde voln ch prostor vyuûìv Gymn zium Globe. Pestrost nabìdky ve ökolstvì se tedy tìmto krokem na Vinohradech jen zv öì. J. Kar sek mìstostarosta Tepl rny Brno v raznï sniûujì cenu tepla Od 1. Ëervence 2006 sniûuje spoleënost Tepl rny Brno, a.s. cenu tepla z prim rnì sìtï o vìce neû 50,ñ KË/GJ. Rozhodlo o tom jednomyslnï p edstavenstvo spoleënosti na z kladï p edloûenèho n vrhu vedenì spoleënosti. S ËinnostÌ od bude cena tepla z prim rnì sìtï Ëinit 398,50 KË/GJ bez DPH. V bytï o rozloze 80 m 2 a roënì spot ebï tepla cca 60 GJ/rok tak m ûe dom cnost roënï uöet it aû 3200,ñ KË. Na z kladï rozhodnutì EnergetickÈho regulaënìho adu, kterè bylo ozn meno ve Ëtvrtek , se ceny plynu od nemïnì. D vodem pro tak v raznè snìûenì ceny tedy nejsou niûöì palivovè n klady na n kup zemnìho plynu, ale prodej tepla, kter byl v uplynulè topnè sezûnï vyööì oproti oëek v nì a mimo dnï dobrè v sledky v oblasti obchodov nì s elektrickou energiì a poskytov nì podp rn ch sluûeb pro»eskou p enosovou soustavu. V znamn vliv na cenu tepla majì takè v nosy spoleënosti z prodeje emisnìch povolenek, jejichû Ë st mohla spoleënost dìky ekologicky öetrnè v robï uplatnit na trhu. DalöÌ pohyb ceny tepla bude z visl na v voji cen zemnìho plynu v n sledujìcìm obdobì a na celkovèm v voji hospoda enì spoleënosti. Statut rnì mïsto Brno, kterè spoleënost Tepl rny Brno, a.s. v roce 2004 odkoupilo od nïmeckèho vlastnìka, tak zaëìn plnit sv j z mïr aktivnï ovlivúovat cenu tepla ve prospïch odbïratel. V realizaci tohoto z mïru a podpo e rozvoje systèmu CZT hodl i nad le pokraëovat, aby tak sniûovalo poëet zneëiöùovatel ovzduöì ve mïstï a napomohlo k ozdravïnì ovzduöì zejmèna v tïch lokalit ch, ve kter ch jsou jiû dnes vysoce p ekroëeny emisnì limity. Tuto podporu mïsto takè zakotvilo v EnergetickÈ koncepci mïsta Brna. (TEZA) Kód V sledky voleb do PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu»eskÈ republiky na Vinohradech Volby se uskuteënily ve dnech 2.ñ3. Ëervna 2006 Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-mìsto, Obec: Brno-Vinohrady Okrsky celk. zpr. v % Název strany Volièi v sezn. Vydané obálky Vol. úèast v % Odevzd. obálky NejvÌce preferenënìch hlas ve volb ch na Vinohradech zìskali: 1. Bohuslav Sobotka (»SSD) 365 preferenënìch hlas 2. Ji Ì»ejka (»SSD) 233 preferenënìch hlas 3.ñ4. Dana Filipi a Petr Pleva (oba ODS) po 136 preferenënìch hlasech 5. V clav Mencl (ODS) 100 preferenënìch hlas Platné hlasy % plat. hlasù Platné hlasy celk. v % 1 Strana zdravého rozumu Balbínova poetická strana Liberální reformní strana Právo a Spravedlnost NEZÁVISLÍ Èeská pravice Koruna Èeská (monarch. strana) Obèanská demokratická strana Èeská str. sociálnì demokrat SNK Evropští demokraté Unie svobody Demokratická unie Pravý Blok Kód Název strany Platné hlasy celk. v % 15 4 VIZE-www.4vize.cz Èeská str. národ. socialistická Moravané Strana zelených Komunistická str. Èech a Moravy Koalice pro Èeskou republiku Národní strana Folklor i Spoleènost Køes. demokr. Unie Ès. str. lid NEZ. DEMOKRATÉ (pøeds.v. Železný) STRANA ROVNOST ŠANCÍ

4 DÏtsk taneënì krouûek VINOHRAœ NEK reprezentoval v sobotu M» Vinohrady na 8. roënìku p ehlìdky dïtsk ch taneënìch krouûk ÑBoleradick tanëìrnaì. Zde p edvedly dïti svoje p smo v lidovèm tûnu ÑJARMARKì a staröì dïti se kromï toho p edstavily s country p smem ÑCountry polkaì. KromÏ nov ch z ûitk, zkuöenostì a p tel si dïti p ivezly 2. mìsto za lidovè p smo a tèû 2. mìsto za country vystoupenì. Na p ehlìdce byl VinohraÔ nek jedin m taneënìm krouûkem, kter tancuje v lidovèm i country stylu. Z. äirok 7. Ëervna se uskuteënilo setk nì pracovnìk kulturnìch za ÌzenÌ, obëansk ch sdruûenì naöì mïstskè Ë sti, obëan p sobìcìch v oblasti kultury, umïnì, ûijìcìch na Vinohradech. Tato akce vznikla z iniciativy starosty a kulturnì komise Rady m. Ë. Vinohrady. Na snìmku p edsedkynï kulturnì komise M. Moudr, prvnì editel KVIC Ji Ì äest k a vinohradsk kronik J. Moudr. Bere si za cìl nejen podïkovat za pr ci v oblasti kulturnìch sluûeb a propagaci Vinohrad, ale i hled - nì nov ch moûnostì zlepöenì vz jemnè spolupr ce p i po d nì jednotliv ch akcì. Mejdan miminek a batolat. 17. Ëervna se ve spoleëenskèm s lu OC 2 setkala nemluvúata a batolata, kter navötïvujì s maminkami uëebnì programy pro nejmenöì HudebnÌ ökoly YAMAHA ÑHr tky s rob tkyì a ÑPrvnÌ kr Ëky k hudbïì u panì Vlasty WeberovÈ a ä rky RozËinskÈ. DÏti ve vïku od Ëty mïsìc do Ëty let se nejen bezvadnï vydov dïly, ale p edevöìm i s maminkami uk zaly tatìnk m, prarodië m, sourozenc m, p Ìbuzn m, zn - m m (v neposlednì adï i vz cn m host m ñ starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi a editeli KVIC Mgr. Ivanu Pitlachovi), kolik toho za jedin ökolnì rok umïjì. Karnevalov veselice pak nenechala nikoho na pochyb ch, ûe se malì i velcì dok ûì spoleënï dob e bavit. M te-li doma miminka, nev hejte a m ûete si chodit hr t s n mi. V DomeËku pro V s HudebnÌ ökola YAMAHA p ipravila i pro ökolnì rok 2006/07 ojedinïlè a spïönè programy pro nemluvúata od Ëty mïsìc (Hr tky s rob tky) a batolata od 18 mïsìc (PrvnÌ kr Ëky k hudbï). DalöÌ informace i foto z akcì na -jp- Foto D. Pol kov Vinohrady ve VlËnovÏ V kvïtnovèm vyd nì Informu pod n zvem VlËnov na Vinohradech byl uve ejnïn Ël nek o kulturnìm programu obce VlËnov (dïjiöti tradiënì a slavnè JÌzdy kr l ), kter m ozdobì 14. koöt vìn v naöem sìdliöti. VlËnovjanÈ sv j slib dodrûeli a mnoho z ËastnÌk koötu bude jeötï dlouho vzpomìnat na jejich n dhernou muziku a kroje, kter mi dotv eli atmosfèru koötu po cel dlouh den. VlËnovskÈ soubory lidovè hudby a tance se na Vinohradech p edstavily poprvè, aë spolupr ce na rovni obcì trv jiû lèta (viz ulice VlËnovsk ). VÏtöinou vöak vystoupenì ÑvlËnovjan ì neumoûnily termìny, kterè se tïsnï kryly v po d nì obou akcì. Letos se to koneënï poda ilo. VinohradskÈ KVIC po d jiû nïkolik let jednodennì z jezdy na JÌzdy kr l. Letos p ipadl termìn na 28. kvïtna. Bohuûel, nedïlnì r no se u autobusu do VlËnova seölo pouze asi 15 odoln ch jedinc, neboù nebe chrlilo proudy vody a nevypadalo to na zlepöenì. Z st editele KVIC Ivana Pitlacha byli cestou ËastnÌci z jezdu fundovanï informov ni o JÌzdÏ kr l jako takovè, ale dostalo se jim i neobvyklèho pouëenì z oblasti meteorologie. TotÈû bylo opakov no po adateli po p ist nì na kraji VlËnova. Situace a n lada drobnè skupiny se zcela Ñzlomilaì po p Ìchodu 15 vodnìk na radnici obce, kdy po vysuöenì a obëerstvenì byli vöichni VinohraÔanÈ osobnï p ivìt ni krojovan m starostou Janem Pij Ëkem. DopolednÌ doprovodnè programy byly Ë steënï p esunuty pod st echu ñ do novèho kulturnìho domu. A hle ñ ÑmeteorologovÈì se nespletli: cel ten Rùže v ústech Rùž na rtech mamìnky zardìní tváøe dcérenky rùžový zásvit ponad búd hýlom legrùti složte hold mladému králi a rùži do úst Sice je chudobný ale poctivý je Vyveïte krále koník už nožkou podupává ó, muziky a fáborù Až koník v stáji veèer ržál jako by na dávného krále vzpomínal a èekal až promluví... Radim Zezula kr sn pr vod JÌzdy kr l p eöel st edem VlËnova pod vykukujìcìm sluncem. N dhern z ûitek nebyl pokaûen. Vûdyù konìci Ñlegrut ì, doprov zejìcìch kr le jsou zdobeni aû 2000 kusy r ûì a kokardami, ale to vöe z krepovèho papìru. A samotnè bohatè a vz cnè kroje rozhodnï nejsou z vodoodpudivèho materi lu. (Mimochodem ñ naposledy pröelo na ÑjÌzduì p ed 70 lety.) DvoudennÌho kulturnìho programu se z Ëastnilo 50 lidov ch soubor vëetnï host z Koreje. Moûn je jen ökoda, ûe v r mci vlënovsk ch slavnostì se nep edstavila skupina vinohradsk ch folklorist s origin lnìmi kroji p edmïstskèho charakteru, kter by v pr vodu urëitï p sobila p inejmenöìm origin lnï. Jinak VinohraÔanÈ sv m p - tel m z VlËnova oplatili n vötïvu tentokr t alespoú symbolicky svou ËastÌ, jak konstatoval na setk nì na radnici VlËnova mìstostarosta Vinohrad Milan»ernock. J dro pr vodu JÌzdy kr l tvo Ì kr l (letos 13-ti let P emysl K eh Ëek) a jeho druûina, kter Ñvyvol v ì mamïnk m, tatìëk m i soused m a host m a vybìr na chudèho kr le. Kr l s m v ûenskèm öatï (p evleëen do dìvëìho kroje, jak velì star legenda), m v stech r ûi, aby nemohl mluvit a nemohla tak b t pozn na jeho muûsk identita....a takè si nesmì na kr le nikdo s hnout. A tak na okraj vyslechnut variace na lidovè tèma (R ûe v stech). (rez) VinohradskÈ podzemì HistorickÈ j dro mïsta Brna m svè tajemnè podzemì. Spletit sìù chodeb a propojen ch sklepnìch prostor byla prokut v na cel staletì. PodzemnÌ chodby ñ p esnïji kolektory ñ jsou budov ny i dnes, i kdyû za jin m Ëelem. Kolektorov sìù v centru mïsta je budov na od poloviny 70-t ch let raûenìm. Pr ez tubusu prim rnìho kolektoru ËinÌ vìce neû 5 m a v nejvïtöì hloubce leûì 40 m pod povrchem. TakÈ na Vinohradech je kolektorov sìù, i kdyû ne tak velkorys jako v centru mïsta. Vinohradsk tzv. sìdliötnì neboli sekund rnì kolektor m pr ez poloviënì tj. 2,5 2,5 m a leûì dle v öky terènu cca 3 m pod povrchem. Foto archiv S v stavbou kolektoru na Vinohradech se zapoëalo v roce 1983 a kolektor byl postaven hloubenìm, tzn. vyhloubenìm r hy a usazenìm prefabrikovanè sko epiny. Po mont ûi ocelov ch konstrukcì byl tento prefabrik t p ekryt betonovou deskou, zaizolov n a zahrnut zeminou. V stavba kolektoru na Vinohradech byla ukonëena v roce 1987 a p ed na do spr vy ÑMÏstskÈ spr vï komunikacìì. Od roku 1993 spravuje kolektor akciov spoleënost TechnickÈ sìtï Brno. Mimo Vinohrad m ûe z mnoha v hod existence kolektoru tïûit uû jen sìdliötï Kamenn vrch. PodzemnÌ chodby b vajì Ëasto op edeny n dechem tajemna. TajemstvÌ na Vinohradech nebo spìöe pod Vinohrady nehledejte. SestoupÌte-li do kolektoru, setk te se s modernìm a bezpeënï fungujìcìm technick m dìlem. SÌù chodeb je dlouh 4554 m a jednotlivè vïtve vedou ke kaûdèmu domu na Vinohradech. Kolektor je rozdïlen do 13 protipoû rnìch sek a kaûd z tïchto sek je vybaven vlastnì vzduchotechnikou, kter zabezpeëuje pravidelnou v mïnu vzduchu v kolektoru. OcelovÈ konstrukce nesou l vky, na kter ch jsou uloûeny veökerè inûen rskè sìtï sìdliötï mimo kanalizace. Kolektor byl vyuûit i pro poloûenì optick ch kabel kamerovèho systèmu. Z bezpeënostnìch d vod je elektronicky monitorov no zejmèna otev enì a zav enì veöker ch vstup, v stup a nikov ch v chod, osvïtlenì v kolektoru, chod ventil tor, zaplavenì kolektoru vodou, otev enì Ëi zav enì protipoû rnìch p ep ûek. Nezvan n vötïvnìk by byl zadrûen tak rychle, ûe by se v kolektoru ani neoh l. PomocÌ automatizovanèho systèmu ÌzenÌ, mï enì a regulace jsou veökerè provoznì stavy monitorov ny jak vinohradsk m, tak zejmèna centr lnìm dispeëinkem na ul. BarvÌ skè. Projekt vinohradskèho kolektoru vznikl v atelieru Stavoprojektu pod vedenìm Ing. arch. Jana Doleûela. Mgr Ji Ì Kar sek 4

5 Pracovníci Domu dìtí Brno-Vinohrady dìkují všem dìtem i dospìlým za pøízeò ve školním roce 2005/06, pøejí krásné léto a pøíjemnou dovolenou a tìší se na shledání v pøíštím školním roce. Podrobnou nabìdku najdete v p ÌötÌm vyd nì informu na konci srpna. Z pis do krouûk zah jìme v pondïlì 4. z Ì 2006, pravidelnou Ëinnost v pondïlì 11. z Ì CviËenÌ rodië s dïtmi (60 min.) ñ pro dïti od 1,5 roku a jejich rodiëe VeselÈ cviëenì (60 min.) ñ od 3 do 6 let, hry, cviëenì s hudbou i na n adì Sedmikr ska (60 min.) ñ taneënì krouûek pro dïti 3ñ4 letè TaneËnÌ rytmika (60 min.) ñ rytmick a pohyb. pr prava, od 5 do 7 let Aerobic junior (45 min.) ñ aerobic pro dïti 7ñ9 a 10ñ14 let Danza ñ diskotance (2 90 min.) ñ od 10 let, modernì choreografie, vystoupenì, soutïûe Danza ñ z klady modernìho tance (2 60 min.) ñ od 7 do 9 let CviËenÌ na balonech ñ dïti (45 min.) ñ od 7 let, spr vnè drûenì tïla, hry, posilov nì CviËenÌ na balonech pro dospïlè (60 min.) ñ posilovacì, protahovacì a uvolúovacì cviky JÛga pro dospïlè (90 min.) ñ jûgov cviëenì pro zaë teënìky i pokroëilè Balantes (65 min.) ñ koordinaënì, posilovacì a protahovacì cviëenì s vyuûitìm mal ch mïkk ch mìë ñ overball Keramika (60 min.) ñ pro dïti od 4 let, jednoduööì tvary, kachle, n doby Keramika (90 min.) ñ pro vïtöì dïti a pokroëilè, r znè keramic. techniky Keramika a textil (90 min.) ñ pro dìvky i ûeny se z jmem o keramiku i pr ci s textilem V tvarn dìlna (90 min.) ñ pro dïti od 10 let, pr ce s r zn mi materi ly V tvarn dìlna (60 min.) ñ pro dïti od 5 let, keramika, v tvar. techniky Vv ñ keramika (90 min.) ñ od 6 let, kombinace r zn ch v tvarn ch technik V tvarka pro malè (90 min.) ñ pro dïti od 3 let, sezn menì s r zn mi technikami Pastelka (60 min.) ñ v tvarn krouûek pro rodiëe s dïtmi od 2 let Keramika pro dospïlè (120 min.) ñ r znè keramickè techniky, pro zaë - teënìky i pokroëilè ToËenÌ na kruhu (90 min.) ñ individu lnì lekce pro dospïlè Leteck model (90 min.) ñ krouûek pro öikovnè kluky 9ñ10 a 11ñ14 let se z jmem o letadla a leteckè model stvì. KromÏ pr ce v dìlnï takè n vötïva letiötï, soutïûe. Hra na zobcovou flètnu (45 min.) ñ skupin. v uka pro 2ñ3 û ky, od 7 let Hra na kytaru (45 min.) ñ skupinov v uka pro 2ñ3 û ky, od 10 let KVIC ñ Jazykov ökola P lavskè n m 1 otvìr pro ökolnì rok 2006/7 kurzy angliëtiny, nïmëiny, italötiny, v p ÌpadÏ z jmu francouzötina, ruötina. V uka od 11. z Ì 2006 l t dnï celkem 36 vyuëovacìch dvouhodin. Informace na tel , (pì PÌsa Ìkov ), (KVIC). P ihl öky na adrese nebo v kancel i KVIC MutÏnick 21. AngliËtina nïmëina ñ zaë teënìci, mìrnï pokroëilì, pokroëilì, znaënï pokroëilì, konverzace, kurzy jsou urëeny pro vöechny vïkovè kategorie. Pouûit uëebnice, ÑAngliËtina pro jazykovè ökolyì a ÑNÏmËina s smïvemì. Pro dïti je uëebnice urëena dle jednotliv ch kurz. KonverzaËnÌ tèmata jsou vybìr na dle vyspïlosti a z jmu ËastnÌk kurzu. Francouzötina ñ bude otev ena dle naplnïnì kurz. Italötina ñ bude otev ena dle naplnïnì kurz. Ruötina ñ bude otev ena dle naplnïnì kurz. Z pisnè 50,ñ KË (vracì se p i neotev enì kurzu). DospÏlÌ ñ celoroënì p edplatnè 36 vyuëovacìch dvouhodin 1950,ñ KË. Studenti ñ celoroënì p edplatnè 36 vyuëovacìch dvouhodin 1750,ñ KË. é ci ñ celoroënì p edplatnè 36 vyuëovacìch dvouhodin 1600,ñ KË. V cenï nenì zahrnuta uëebnice. INFOZAR nabídka volných míst konstruktér elektro, servisní a pøíjímací technik, zámeèník, automechanik, elektromontér, lakýrník, soustružníci, obsluha CNC, svaøeè, øidièi C, C+E, VZV, pracovník ostrahy objektù, skladník (ø.p. sk. B), kadeønice pro Brno-Vinohrady, kuchaø. Informace , Opravy a montáž žaluzií do všech typù oken. Tel: Bankovní pùjèky do Splátky již od 702 Kè/mìs. Zdarma! Pro dùchodce a podnikatele (i zaèínající). Dagmar Zhánìlová, tel: ï VymÏnÌm 1+kk na Vin. za 3+1 na Vin. Tel ï LÈka chirurg koupì byt 2+1, 3+1, OV nebo DB. Tel KUCHYÒSKÉ LINKY, VESTAVÌNÉ SKØÍNÌ renovace p vodnìch dvì ek a dve Ì nov dvì ka, frèzovan, lamino v roba sk ÌnÏk na mìru Tel: , , Výroba a montáž vestavìných skøíní, renovace dvíøek, dìtských pokojù. Firma Šedivý tel: ï KoupÌm byt 1+1 OV i DB, tel: ï KoupÌm byt 2+1ñ4+1 OV i DB, moûn i pron jem. Tel ï Studentka SZä nabìzì hlìd nì dïtì. Tel: ï VymÏnÌm st. 3+kk v bezbarièrovèm domï za vïtöì. Tel ï VymÏnÌm st. 4+1 v LÌöni za 2+kk Vinohrady, nebo smïr Kr. Pole, ï Prod m gar û v BrnÏ-Vinohradech, ul. éaroöick. Tel , e- mail:

6 ZEKO ñ Ji Ì Kˆlbl ï KompletnÌ p estavba bytovèho j dra ï InstalatÈrskÈ pr ce ï Mont ûe a servis vi iv ch van tel.: REKONSTRUKCE KOUPELEN ï OstatnÌ stavebnì pr ce, renovace interièr ï äirok nabìdka za ÌzovacÌch p edmït, obklad a dlaûeb Pro zavedenou provozovnu na Vinohradech p ijmu öikovnou kade nici na é.l. ñ s praxì. Tel NOVÁ GARÁŽ IHNED ZA KÈ? Brno-Židenice, ul. Marie Kudeøíkové 11a, v sídlišti Juliánov V pøípadì zájmu nás kontaktujte: tel. + zázn.: , fax: , mobilní tel.: , , DouËuji i p es pr zdniny Ëesk jazyk, nïmëinu ñ Zä a Sä, ale i jak koliv p edmït I. stupnï Zä. Aprobace dlouholet praxe, zkuöenosti, osobnì p Ìstup, individu lnì poûadavky. Kadeønice Jana Slováèková, Valtická 15, Brno-Vinohrady Nové trendy svìtové módy? Tìším se na vás, tel PEDIKÚRA , v kadeønictví AMBRA Boøetická 16 (zadní vchod) Vinohrady

7 éijì mezi n mi Doc. Mga. Frantiöek Kantor HudebnÌk ñ flètnista, hr Ë na pikolu, Ëlen Filharmonie Brno, hudebnì pedagog, interpret v ûnè i popul rnì hudby. Narodil se v BrnÏ roku 1957, vyr stal v Kr lovï Poli. L sku k hudbï v nïm rozvinul sbormistr dïtskèho pïveckèho sboru Mladost Jaroslav DostalÌk. V ÑMladostiì se muzikantsky Ñnaöelì, zìskal zde z klady, z nichû dodnes Ëerp. Hru na flètnu studoval nejprve na brnïnskè konzervato i, po absolutoriu pokraëoval na JAMU. PrvnÌ angaûm zìskal v orchestru opery St tnìho divadla v BrnÏ, po spïönèm konkurzu se v roce 1987 stal sûlov m pikolistou St tnì filharmonie Brno. NÏkolik let vyuëoval na konzervato i, roku 1995 se stal (rovnïû na z kladï vìtïzstvì v konkurzu) pedagogem hry na flètnu na JAMU v BrnÏ. KromÏ povinnostì ve ökolnìm roce se podìlì na pr zdninov ch mezin rodnìch Mistrovsk ch interpretaënìch kurzech, po d flètnovè semin e pro pedagogy a û ky ZUä. Za zmìnku stojì i jeho p sobenì na ZUä Jaroslava Kvapila, kde dovedl svè svï ence aû k absolutnìmu vìtïzstvì v st ednìm kole celost tnì interpretaënì soutïûe. Foto rodinn archiv Je mnoho umïleck ch aktivit, se kter mi Frantiöek Kantor spojuje svè jmèno. UveÔme jeho p sobenì ve FoersterovÏ dechovèm kvintetu, souboru Camerata brunae, jazzovèm orchestru MÏstskÈho divadla Brno a jinè. Je jednìm ze t Ì princip l StatickÈho promen dnìho orchestru divadla äpruöle ñ kapely, jeû nap. se sv mi zhudebnïn mi recepty zìskala 1. cenu na mezin rodnì soutïûi televiznìch a rozhlasov ch po ad o gastronomii Znojemsk hrozen. Zanechal svè stopy v p dï Japonska, JiûnÌ Ameriky, tèmï vöech st t Evropy, kam jej zavedla jeho pikola.»asto vzpomìn na koncert ve Vatik nu, kde hr li brnïnötì filharmonikovè papeûi Janu Pavlovi II., nebo na turnè po EvropÏ s West Side Story ñ inscenacì MDB... NebuÔte p ekvapeni, kdyû Frantiöka potk te na horskèm kole. Z ËastÚuje se i z vod a jak Ìk jeho manûelka, majì doma i adu trofejì. Mga. Zuzana Kantorov je Frantiökovi partnerkou v ûivotï i pr ci. Poch zì ze zpïvnèho Valaöska, z Holeöova. Vystudovala st ednì pedagogickou ökolu v KromÏ Ìûi, zpïv studovala na JAMU v BrnÏ. M ûete ji vidït na jeviöti NDB ñ je Ëlenkou nejlepöìho ËeskÈho opernìho sboru. Kantorovi majì dva syny. StaröÌ Frantiöek ñ nadöen jachta ñ pr vï odmaturoval, mladöì Filip zdïdil po rodiëìch hudebnì nad nì, s velk m z palem se vïnuje elektrickè kyta e. Studuje tèû na jednom z brnïnsk ch gymn ziì. P ejme naöìm spoluobëan m mnoho umïleck ch i osobnìch spïch. PhDr. Miloö Hudec Mapov nì vinohradskè kultury (2. pokraëov nì) V vodnìm dìlu tohoto seri lu jsem se zmìnil, ûe oblast kultury na Vinohradech je v p ÌmÈ kompetenci starosty naöì mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ìho»ejky. Kdyû jsem se vöak touto oblastì zaëal zaobìrat p i p ÌpravÏ zpracov nì tohoto kolu, musel jsem konstatovat, ûe kultura zasahuje do tolika sfèr, ûe ani nep edpokl d m, ûe by bylo moûnè na sto procent postihnout kaûd jejì detail. VÏnuje se jì totiû takov ada spolk, sdruûenì, ale i jednotlivc, ûe zmìnit se o vöech t eba i jednou vïtou nep jde. Na poli kultury p sobì subjekty, jejichû n plú Ëinnosti je velice r znorod a û nrovï odliön. Tyto nejr znïjöì soubory, krouûky, sdruûenì, Ëi jednotlivci pak uskuteëúujì spoleën vystoupenì. DÏje se tak u p Ìleûitosti v znamn ch akcì, mnohdy p esahujìcìch r mec Vinohrad. Tomu pak odpovìdajì desìtky nejr znïjöìch akcì bïhem celèho roku, z nichû nïkterè jiû majì nepochybnou tradici, jinè tu tradici teprve zakl dajì, mnohdy tak, ûe to ani jejich protagonistè jeötï netuöì a jinè jsou urëeny skuteënï pro tu chvìli a danè okamûiky. NÏkterÈ akce majì öirokou publicitu, nïkterè vöak probïhnou tak ka bez povöimnutì öirokè ve ejnosti.»asto je to p itom chyba, neboù ada takov ch vystoupenì m mimo dnou umïleckou hodnotu. Rada mïstskè Ë sti ustavila desetiëlennou kulturnì komisi jako sv j poradnì org n pro oblast kultury, v jejìmû Ëele p sobì jako p edsedkynï Miloslava Moudr a odborn m poradcem byl jmenov n Mgr. Ivan Pitlach, editel KVIC. Komise pravidelnï na sv ch zased nìch hodnotì kulturnì Ëinnost na Vinohradech, a to vëetnï vynakl d nì a hospoda enì s poskytovan mi finanënìmi prost edky. Na m j dotaz, vznesen na p edsedkyni komise, zda je spokojena s Ë stkou 55 tis. KË na dary pro obëansk sdruûenì, konstatovala, ûe jsou pro tak rozs hlou Ëinnost nedostaëujìcì. Z tïchto finanënìch prost edk lze podpo it jen nejv znamnïjöì akce obëansk ch sdruûenì. V rozpoëtu je takè pamatov no Ë stkou 30 tis. KË jakoûto p ÌspÏvek na knihovnickou Ëinnost mìstnì poboëky knihovny Ji Ìho Mahena.» stkou 78 tis. KË disponuje Sbor pro obëanskè z leûitosti na VÌt nì obë nk a drobnè d reëky p i v znamn ch ûivotnìch jubileìch vinohradsk ch obëan. Samoz ejmï nejvyööì finanënì prost edky jsou v souëasnè dobï vynakl d ny na vybavenì SpoleËenskÈho s lu, kter by se po plnèm dokonëenì mïl st t svornìkem a st edobodem kultury na Vinohradech. Jiû nynì, po nïkolika mïsìcìch provozu, lze Ìci, ûe se tohoto ambiciûznìho kolu zaëal velmi dob e zhoöùovat. Z vïrem lze Ìci, ûe hlavnìm nositelem kultury na Vinohradech je bezesporu KVIC, kter m samostatn rozpoëet na svoji Ëinnost. Protoûe vöak mapovat kulturu znamen ÑzaËÌt od Adamaì, pak po n vötïvï starosty PhDr.»ejky a p edsedkynï KK panì MoudrÈ, bude dalöìm logick m krokem pr vï n vötïva KVIC a jejìho editele Mgr. Pitlacha. Ale o tom aû p ÌötÏ. JUDr»eslav Gojn Ve SpoleËenskÈm s le nad Albertem se 17. Ëervna se ökolnìm rokem rozlouëily dïti navötïvujìcì hudebnì kurzy HudebnÌ ökoly Yamaha. Ve veselèm programu uk zaly, jak zvl dajì zpïv, rytmus a nakonec v karnevalovèm reji si spoleënï zatanëily. P ÌjemnÈ sobotnì dopolednï uk zalo rodië m i n vötïvnìk m, ûe se nemusìme ob vat o hudebnì budoucnost Vinohrad, a ûe urëitï zde je zdravè podhoubì budoucìch Super Star. VinohradskÈ hodov nì. Jiû jeden ctè hody p ipravilo OS P telè lidov ch tradic. Cel akce ve skromnèm provedenì jen v n znaku p ipomìnala d ÌvÏjöÌ hodovè slavnosti na Vinohradech pod m jì. VÏ Ìme, ûe tato pïkn tradice nezanikne. Dopoledne 20. Ëervna 2006 vystoupili mladì herci Zä HornÌkova s p edstavenìm pro nejmladöì Ëten e Knihovny Ji Ìho Mahena poboëka m. Ë. Vinohrady. Foto redakce Mate sk ökola Bo etick ve st edu 21. Ëervna pro pestr a mil program vyuûila prostor novèho SpoleËenskÈho s lu v besìdce k z vïru ökolnìho roku. é ci hudebnìch krouûk DomeËku veden ch panì Danou DoËkalovou p edvedli v r mci ve- ËernÌho koncertu ve Ëtvrtek 22.6.svÈ umïnì.jejich vystoupenì bylo mil m pohlazenìm po duöi a mladì interpreti za svè v kony sklidily zaslouûen potlesk. Urban centrum ukazuje budoucì tv Brna. ObyvatelÈ Brna i n vötïvnìci jihomoravskè metropole mohou od konce b ezna navötïvovat novè Urban centrum ñ informaënì kancel rozvojov ch projekt mïsta. BrnÏnsk magistr t ji z Ìdil po nezbytn ch stavebnìch prav ch v MakovskÈho s le na StarÈ radnici, aby v nì mohl p edstavovat svoje nejd leûitïjöì investiënì z mïry a seznamovat ve ejnost s pl ny budoucì podoby mïsta. URBAN CENTRUM BRNO ñ InformaËnÌ kancel rozvojov ch projekt MakovskÈho s l, Star radnice, MeËov 5 Otev eno: ter aû p tek 10ñ18 hodin, sobota 13ñ16 hodin 5

8 Gymn zium Globe Bzeneck 23, Brno-Vinohrady, tel po d spolu s kulturnì misì Ohio pro obëany Vinohrad ve dnech 23.ñ26. Ëervence 2006 DNY AMERICK HO SPORTU, KULTURY A Z BAVY pod z ötitou M» Brno-Vinohrady a ve spolupr ci s KVIC Vinohrady a TJ Vinohrady. Program: Sport: americk fotbal, basketbal Ëi baseball (h iötï Zä MutÏnick, vchod z Bo etickè ul.) Kultura: konverzaënì t Ìdy, hlavolamy pro dïti, veëernì povìd nì o filmech a kultu e p i ö lku Ëaje Ëi k vy (SpoleËensk s l nad Albertem) Z bava pod öir m nebem: malov nì na obliëej, divadlo, hry, popcorn a dalöì zajìmavosti pro dïti a maminky. Program a obëerstvenì bude zajiöùovat 25 vysokoökolsk ch a st edoökolsk ch americk ch student z Ohia. Na akci srdeënï vöechny zve Steve Brown, strategick koordin tor mise pro Moravu. Konal se i za deötï Den otev en ch dve Ì v KynologickÈm are lu Zetor Brno se v sobotu probudil do deötï. Pejska m a jejich Ëty noh m kamar d m to vöak nevadilo a tak se dostavili v poëtu 20 Ëlen, aby uk zali, co vöe dovedou. Pro div ky ze t Ì region ñ Vinohrad, LÌönÏ a éidenic, p edvedli uk zky agility. NejmladöÌ ËlenovÈ brat i Luk ö a Filip IlkaniËovi s mal mi knìraëi v tomto sportu excelovali. Z chran i v Ëerven ch uniform ch udivili div ky p i vyhled nì pachu ËlovÏka v krabicìch a v terènu. N slednï zdol vali pejsci nejrozmanitïjöì soubor p ek ûek a to dokonce i s aporty. Ovladatelnost a posluönost od nejniûöìho aû po nejvyööì stupeú se povedla znamenitï. SportovnÌ v cvik obrann ch cvik p esvïdëil div ky o naprostè d vï e psa k figurantovi a jeho ovladatelnosti psovodem. Z vïr programu zajistil k Ú J ra, na kterèm se vozil i belgick ovë k Arez, a Kozel Meky, kter se rozpl val nad mazlenìm od dïtì. MÌsto t bor ku na terase skonëilo opèk nì öpek Ëk od sponzora (firmy K-maso) u krbu v mìstnì klubovnï. DalöÌ informace pro z jemce jsou na webov ch str nk ch TÏöÌme se na V s. Rada KK Zetor Brno Na tenisov ch kurtech na Vinohradech se utkali mladì tenistè v û kovskèm turnaji, kter zaötìtil starosta m. Ë. Vinohrady Ji Ì»ejka. PodrobnÏji se k tomuto turnaji vr tìme v p ÌötÌm ËÌsle. (red) OpÏtovnÈ setk nì senior Dne 6. Ëervna uvìtala panì»tvrteëkov s panem Sedl em 45 senior a starostku panì RNDr. Zemanovou z partnerskèho Klubu seniorov z Bratislavy-Vajnor v BrnÏ. Provedli je centrem mïsta a pan Sedl sv m vtipn m a poutav m v kladem sezn mil p tele ze Slovenska s v znamn mi stavbami okolo ZelnÈho trhu, StarÈ i NovÈ radnice. NezapomnÏl ani na povïsti o BrnÏnskÈm drakovi, kole, zazdïnèm radnìm... Na Vinohradech pat ila prvnì n vötïva radnici, kde hosty uvìtal pan starosta PhDr. J.»ejka. DalöÌ zastavenì pat ilo chloubï Vinohrad ñ SpoleËenskÈmu s lu, kter p edstavil pan editel KVIC Mgr. I. Pitlach. Chvilku volna vyuûili hostè k prohlìdce okolì P lavskèho n mïstì. Po obïdï v restauraci»ern hora, senio i p eöli do naöeho Senior klubu. Tam je uvìtaly panì Vackov, Foto redakce Hemelov, Studen a PlÌhalov s k viëkou a z kusky. PanÌ»tvrteËkov, PlÌhalov a pan Sedl p edali sv m partner m d reëky. TakÈ panì starostka RNDr. Zemanov a vedoucì Klubu seniorov pan Leöka mïli d rky pro naöe seniory. Odpoledne vyjely dva autobusy se seniory z Vajnor a Vinohrad do slìpku v Pruö nk ch ñ Nechory. Se seniory se tam seöli t i starostovè RNDr. Zemanov, PhDr.»ejka a mìstnì starosta pan PrËÌk. Vöichni si u vìnka pïknï zazpìvali a pobavili se. DalöÌ setk nì pl nujeme na Ìjen ñ tentokr t ve Vajnorech. Eliöka»tvrteËkov, vedoucì Senior klubu MISTROVSTVÕ BRNA Z KLADNÕCH äkol VE STREETBALE 2006 je jiû tradiënì p edpr zdninovou sportovnì ud lostì Vinohrad. V letoönìm roce tento turnaj pod z ötitou obou mìstostarost m. Ë. Vinohrady probïhl 21. Ëervna. SoutÏûilo se ve Ëty ech kategoriìch. Organiz to i SportovnÌ klub Vinohrady dïkujì vöem sponzor m za podporu tèto skvïlè akce. DÌvky 14ñ15 let 1. No Coment, 2.Charlieho andìlci, 3.By The Way Mix 14ñ15 let 1. No name, 2. Suöinky, 3. Respekt Hoöi 12ñ13 let 1. VËeliËky, 2. Morenda Team, 3. Bleck s Head Hoöi 14ñ15 let 1. Kneslov ci, 2. éabiëky, 3. Zä N mïstì republiky Foto redakce II. letnìmu trèninku tentokr te vl dlo tropickè poëasì a MS ve fotbale. No a pr vï kv li fotbalov m fanouök m jsme p vodnï pl novan termìn turnaje p esunuli ze Ëtvrtka na st edu. SluneËnÌ û r a p ÌöernÈ dusno pravdïpodobnï zapracovalo a mnozì radïji zvolili p ÌjemnÏjöÌ z koutì. V Probe se tentokr t seöla pouze Ëty i druûstva a nemnoho stateën ch, no a jak to dopadlo: I. TRIO II. ñ 342, II. TRIO ñ 325, III. ARKTIDA ñ 320, IV. SaM club ñ 235. V ûenì p Ìznivci tohoto Ñkut livèhoì sportu navrhujeme si tento letnì trènink zopakovat, sice troöku pozdïji, ale to uû snad k n m bude poëasì p ÌvÏtivÏjöÌ. Tento turnaj by probïhnul ve Ëtvrtek 19. Ìjna 2006 od do hodin, kde, no zase v Probe. (DO) MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: ÿìdì: Mgr. Ivan Pitlach. V roba: Tisk rna Settronic, BubenÌËkova 30, Brno-éidenice, tel.: , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 11. srpna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ 56 ČERVENEC SRPEN 2009 Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem Ve ökolnìm roce 2008/2009 si ökola vytyëila vìce cìl, kterè se dajì rozdïlit do dvou velk ch oblastì, a to oblast pedagogick a oblast zlepöenì

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 V ûenì spoluobëanè, s potïöenìm se na V s v dneönìm vodnìku naöeho vinohradskèho periodika obracìm, abych V m podal sdïlenì o dvou d leûit ch ud lostech, jeû se odehr ly v pr bïhu

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 V ûenì spoluobëanè..........................................

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Z á p i s. 1. Zahájení veřejného zasedání: Starostka obce zahájila 9. září 2011 v 17.00 hodin 5. veřejné zasedání ZO.

Z á p i s. 1. Zahájení veřejného zasedání: Starostka obce zahájila 9. září 2011 v 17.00 hodin 5. veřejné zasedání ZO. Z á p i s 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Sedliště, které se konalo dne 9. září 2011 v 17.00 hodin v Novém Sedlišti Přítomni: Mgr. Benda, p. Dulovec, Ing. Fojtíčková, Mgr. Jíleček, Ing.

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Park Na prameništi altán na dětském hřišti 1.I. vzala na vědomí

Více

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006 22 ÈERVEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nemohu zaëìt n ö vodnìk jinak, neû reminiscencì na ned vn, v po adì jiû Ëtrn ct vinohradsk koöt vìn. P lo mu z ejmï vöe co takovèmu velkolepèmu kulturnìmu

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Společnost přátel gymnázia Český Brod. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Společnost přátel gymnázia Český Brod Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 - 2 - Úvod Předkládáme Vám souhrn základních informací o Společnosti přátel gymnázia v Českém Brodě, o její činnosti, složení

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady, konané dne 14. ledna 2015 v zasedací místnosti

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007 30 BŘEZEN 2007 V ûenì spoluobëanè, podobnï jako vïtöina z n s, i j p i cestov nì do centra mïsta Brna za n kupem Ëi pracovnìmi povinnostmi, vyuûìv m prost edky hromadnè mïstskè dopravy. JezdÌm tedy trolejbusem

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

Auditorské postupy z pohledu managementu

Auditorské postupy z pohledu managementu 3. KAPITOLA Auditorské postupy z pohledu managementu 3.1 Dokumentace auditorského postupu P i prov dïnì auditu je povinnostì auditora respektovat z kon Ë. 254/2002 Sb., o auditorech, ve znïnì pozdïjöìch

Více

Poděkování za významnou práci LISTOPAD 2008. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

Poděkování za významnou práci LISTOPAD 2008. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 48 LISTOPAD 2008 é ci EvropskÈ z kladnì ökoly a mate skè ökoly Brno se na konci z Ì z Ëastnili celorepublikovè dopravnï preventivnì akce JezdÌme s smïvem. SpoleËnÏ s dopravnìmi policisty dohlìûeli v okolì

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

StavebnÌ pr ce na poslednì etapï ökolnìho h iötï zaëaly

StavebnÌ pr ce na poslednì etapï ökolnìho h iötï zaëaly 36 ŘÍJEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nadch zì podzimnì mïsìc Ìjen a dovolte mi tudìû malè ohlèdnutì do dn mïsìce p edch zejìcìho. T etìho z Ì, v pondïlì, zaëal naplno nov ökolnì rok rozloûen do

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

16 PROSINEC 2005. K optimalizaci ökol na Vinohradech

16 PROSINEC 2005. K optimalizaci ökol na Vinohradech 16 PROSINEC 2005 V ûenì spoluobëanè, opït po mïsìci se mi nask t moûnost promluvit s V mi prost ednictvìm naöeho periodika.»inìm tak r d a na mysli m m dnes p edevöìm dvï podstatn sdïlenì, kter povaûuji

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 4. 2013 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 8. 4. 03 84/3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 85/3 - Zastupitelstvo města určuje

Více

Dvan ct koöt vìn se vyda il

Dvan ct koöt vìn se vyda il MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ÈERVEN 2004 ZDARMA Vyuûijme historickou p Ìleûitost! V ûenì spoluobëanè, v p tek a sobotu 11. a 12. Ëervna se i v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady uskuteënì volby do EvropskÈho parlamentu.

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA 7 VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XII. LEDEN 2005 ZDARMA V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto dnech spoleënï stojìme na konci ËtvrtÈho roku t etìho tisìciletì a nïkte Ì se z jmem, nïkte Ì v obav

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 14. schůze konaná dne: 11. 7. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, p. Kiková, Ing. Boček, Ing.Kohut, Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 76/2015 Rada města Lanškroun projednala návrh obecně závazné vyhlášky města, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun č.

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB

VANDEX - SPECI LNÕ V ROBKY IZOLACE PROTI VODÃ SANACE BETONU SANACE STAR CH STAVEB VANDEX - SPECI LNÕ V RBKY IZLACE PRTI VDÃ SANACE BETNU SANACE STAR CH STAVEB Jak p sobì Vandex? Cementem v zanè hydroizolaënì materi- ly Vandex se skl dajì ze speci lnìch cement, k emenn ch pìsk s optim

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě 122 ČERVENEC SRPEN 2015 Vítání dětí V sobotu 6. Ëervna 2015 se na vinohradskè radnici opït konalo vìt nì dïtì. SlavnostnÌm zp sobem bylo p. starostou uvìt no a do pamïtnì knihy zaps no 11 nìûe uveden ch

Více

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 26. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14.11.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 26. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr.

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

Cesta do Knjaûevce a zpït za Ëty i dny a nïkolik minut

Cesta do Knjaûevce a zpït za Ëty i dny a nïkolik minut 38 PROSINEC 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, adventnì Ëas, kter m pr vï vöichni proch zìme, je dobou klidu, ticha, vnit nìho mìru a oëek v nì. VÏtöina z n s naplúuje onen Ëas kromï bïûn ch pracovnìch

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

-1-9. zasedání zastupitelstva města. Zápis

-1-9. zasedání zastupitelstva města. Zápis -1-9. zasedání zastupitelstva města Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 2. listopadu 2015 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici čp.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Starobrněnské filmové léto na Vinohradech. Sbírka je otevřena, pomoc Brna začíná

Starobrněnské filmové léto na Vinohradech. Sbírka je otevřena, pomoc Brna začíná 100 ČERVENEC SRPEN 2013 Starobrněnské filmové léto na Vinohradech Ve dnech 21. 7. ñ 23. 7. 2013 navötìvì Vinohrady Kinematograf brat Ì»adÌk. PromÌtat se bude v prostor ch basketbalovèho h iötï na ulici

Více

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru 121 ČERVEN 2015 DruhÈho kvïtna navötìvil Vinohrady premièr Bohuslav Sobotka. P ijel na tradiënì Vinohradskou v stavu vìn. V naöì obci pobyl vïënï zanepr zdnïn p edseda vl dy»eskè republiky p es Ëty i hodiny.

Více

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 1. Zahájení, úvod Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hodin, kdy paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany, kteří se na zasedání dostavili. Přítomných

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více