Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak"

Transkript

1 Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit ulice, ve kter ch v letoönìm roce probïhne dosadba zelenï? V letoönìm roce se uskuteënì v sadba zelenï podle z sad jiû schv lenè studie nesoucì oznaëenì ÑPr zkum vegetace a n vrh pïstebnìch a koncepënìch opat enìì a podle pr vï vypracov vanèho a z onè studie vych zejìcìho prov dïcìho projektu. Letos tedy pr ce t kajìcì se nejen v sadby ale tèû prav a z izov nì zelen ch ploch a Ñploöekì probïhnou p edevöìm v ulicìch Bzeneck, VlËnovsk a Blatnick. RovnÏû letos, jen co bude moûnè ñ expresivnï povïzeno ñ Ñkopnoutì do zemï, tedy po prvnìm b eznu, bude na n mïstìëku mezi OC 1 a OC 2 zbudov n vodnì prvek ñ pramenìk, kter, douf m, zejmèna v hork ch letnìch mïsìcìch p ispïje k osvïûenì tohoto prostoru i kolem jdoucìch VinohraÔan. 2. V letoönìm roce probïhne rekonstrukce P lavskèho n mïstì, m ûete n m k tomu sdïlit bliûöì informace? Takzvan rekonstrukce P lavskèho n mïstì se bude t kat p edevöìm vozovky. KromÏ opravy jejìho povrchu bude plocha komunikace upravena tak, aby se rychlost jìzdy automobil mohla regulovat, tedy jednoduöeji povïzeno, aby se omezila rychl jìzda, jìû b v me obëas nechtïn mi svïdky. prava komunikace se bude t kat rovnïû p echod pro chodce a mïla by vytvo it dalöì parkovacì moûnosti pro automobily. (PokraËov nì na str. 5) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak V ûenì spoluobëanè, kdyû se poohlèdnu za rokem 2007, tak se cel m uplynul m obdobìm jako v raznï zbarven nit, t hnul pojem Ñregeneraceì. PojÔme tedy v nïkolika odstavcìch shrnout, co regenerujeme, co chyt me a co ve v hledu k regeneraci p ipravujeme. ZmÌnÌm se ovöem i o tom, kde nar ûìme na problèmy. Protoûe vìm, ûe shrnout nïkolik akcì do jednoho Ël nku je sloûitè, problèmy v jednotliv ch oblastech nastìnìm s tìm, ûe se v p ÌötÌch ËÌslech VinohradskÈho informu k jednotliv m tèmat m vr tìm. Jako prvnì je t eba se zmìnit o regeneraci bytov ch dom, kterè jsou v majetku mïstskè Ë sti. Z - kladnì informace o tèto akci p ibliûnï p ed rokem poskytoval na str nk ch VinohradskÈho informu vedoucì bytovèho odboru Ing. Pek rek. P ipomeúme si z kladnì daje tèto akce a stav jejì rozpracovanosti. Tato stavba je p ibliûnï v polovinï rozpracovanosti. Stavba, kterou prov dì spoleëenstvì 2 firem, kter mi jsou spoleënost STAVOPROGRES, spol. s r. o., a spoleënost Komfort, a. s., je vyëìslena na 136 milion korun. StavebnÌ Ëinnost probìh bez z sadnìch problèm. MyslÌm si, ûe vöichni ocenìme podstatnï lepöì vzhled vöech takto regenerovan ch dom. Kdo vöak v blìzkè budoucnosti nejvìce ocenì provedenì zateplenì tïchto dom, budou jejich uûivatelè, protoûe proveden mi stavebnìmi pravami dojde ke znaën m spor m za vyt pïnì, coû uûivatelè byt poznajì ve sv ch penïûenk ch. ZmÌnil jsem finanënì n roënost stavby, kter je vyëìslena jiû zmìnïnou Ë stkou 136 mil KË. Z kladnìm finanënìm zdrojem je komerënì vïr, kter mïstskè Ë sti poskytla»esk spo itelna. Tento vïr ve v öi 70 mil. KË vöak p in öì i povinnost hradit rok z vïru. Ten je vïrovou smlouvou nasmlouv n na 4,15 % roënï. rok z komerënìho vïru je p edmïtem dotace z programu PANEL. DalöÌmi finanënìmi zdroji tèto akce je Fond rozvoje bydlenì MMB, kde se n m v roce 2007 poda ilo zìskat 16 mil. KË a pro rok letoönì jsme Magistr t mïsta Brna poû dali o dotaci z tohoto fondu ve v öi 20 mil. KË. Zb vajìcì finance jsou hrazeny ze zdroj mïstskè Ë sti. NÏkolika dky se musìm vr tit k programu PANEL. Zde jsme zaznamenali nejvïtöì komplikace. é dost o p Ìsluönou podporu jsme podali jiû v b eznu St tnìmu fondu rozvoje bydlenì vöak bankovnì stav, kterèmu jsme naöi û dost p edali, postoupil aû v listopadu 2007, tedy po p ibliûnï p l roku. V tè dobï dokonce hrozilo, ûe dotace roku z vïru ve v öi 4 % nebude vyslyöena a % dotace rok z vïru bude podstatnï niûöì. Jen dìky intenzivnìmu jedn nì, kterè vyvrcholilo tìm, ûe jsem spoleënï s naöìm poslancem panem Mgr. Petrem Plevou navötìvil pana editele St tnìho fondu rozvoje bydlenì, jsme p ÌsluönÈ finanënì prost edky na hradu rok z komerënìho vïru v poûadovanè v öi zìskali. P Ìsluön smlouva byla podeps na tento t den. Druhou stïûejnì regeneracì jsou stavebnì pravy budovy z kladnì ökoly na MutÏnickÈ ulici. I o tèto p ipravovanè akci jsem jiû opakovanï na str nk ch VinohradskÈho informu psal. Jak jsem jiû uvedl, je p ipraven projekt plnèho zateplenì vöech pavilon. V r mci stavebnìch pracì bude provedena pln v mïna vöech oken, dve Ì a prosklen ch stïn v obvodov ch pl ötìch vöech pavilon. Obvodov pl öù bude tepelnï doizolov n stejnï jako st eönì pl ötï. Tato stavba je p esnï tou stavbou, kter je financovateln ze Struktur lnìch fond E. O tom, ûe jednotlivì uchazeëi majì p edkl dat svè projekty, (PokraËov nì na str. 3) 1

2 Ze 17. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 31, 32, 33, 34, 35, 36; ñ kr tkodob pron jem chodby ve st ednì sekci 3. NP objektu Bzeneck 23 pro kon nì V noënì akademie ökoly v dèlce 3 dn tj. od do za n jemnè ve v öi 300 KË pauö lnì Ë stky za podmìnky provedenì klidu po skonëenì akce; ñ pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23 na ökolnì rok 2007/2008 ûadateli Bc. Svatopluk Klus Ëek (florbal) ñ dospïlì od do za n jemnè 430 KË/hodina; ñ pron jem tïlocviëny v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2007/2008 ûadateli Ing. Ladislav KubÌn, (volejbal) ñ dïti, dospïlì od do za n jemnè: dospïlì ñ 430 KË/hodina, dïti 322,50 KË/hodina; ñ po adì nabìdek p i v bïru zhotovitele na ve ejnou zak zku malèho rozsahu na zpracov nì projektovè dokumentace ÑStavebnÌ pravy Zä Bzeneck ñ budova MutÏnick 23-2b.+3. etapaì: 1. KV Projekt Brno, 2. Ing. arch. Brandötetr, Tomeöova 1, Brno, AP-atelier, spol. s r. o., Kab tnìkova 2, Brno; ñ v povïô z n jmu bytu v 1 p ÌpadÏ; ñ pod nì n vrhu na vyklizenì bytu do p Ìst eöì ñ objektu Jedovnick 5 ve 2 p Ìpadech; ñ û dost o p ÌspÏvek z Fondu bytovè v stavby mïsta Brna, v roce 2008 ve v öi KË, na I. etapu regenerace obytnèho souboru M» Brno- Vinohrady, podle p edloûenèho materi lu; ñ p idïlenì bod 3 ûadatel m o byt; ñ p idïlenì bod 23 ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti; ñ p idïlenì 1 bodu za skuteënost, ûe jsou vdanè 2 ûadatelk m, p idïlenì 1 bodu za skuteënost, ûe m dìtï ve vlastnì pèëi jednè ûadatelce a p idïlenì 2 bod za skuteënost, ûe p ÌsluönÌk dom cnosti ûadatele o byt je v plnèm invalidnìm d chodu v jednom p ÌpadÏ; ñ dohodu o v mïnï bytu, kterou mezi sebou uzav eli smïnitelè ve 4 p Ìpadech; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy ûadateli v domï MutÏnick 19. Smlouva bude uzav ena na dobu urëitou ñ 10 let, s platnostì od do s n jemn m ve v öi dle SdÏlenÌ MMR Ë. 333/2006 Sb.; ñ pron jem b valè koë rk rny v domï Bzeneck 14 ke komerënìm Ëel m ñ za Ëelem z ÌzenÌ kancel e pro pr ci s klienty. N jemnì smlouva bude uzav ena na dobu neurëitou, s n jemn m ve v öi 512 KË/m 2 /rok + sluûby s moûnostì inflaënìho zv öenì; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì 3 ûadatel m; ñ zah jenì pracì na dodatku projektu pro stavebnì povolenì a realizaci stavby zateplenì jednotliv ch pavilon Zä MutÏnick podle z vïr aktualizovanèho energetickèho auditu za odhadovanou cenu projekënìch pracì do 50,0 tis. KË + reprografickè pr ce; ñ postoupenì û dosti vlastnìk jednotliv ch modul ñ provozoven Domu sluûeb na P l. n m. v m. Ë. Brno-Vinohrady k projedn nì do dopravnì komise Odboru dopravy MMB a DI P»R a k eöenì problèmu p i z sobov nì. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s umìstïnìm 3 ks reklamnìch praporc do 8 metr v öky f. JYSK, s. r. o., na pozemku p. Ë. 9390/3 k.. éidenice s podmìnkou, ûe ûadatel bude mìt vy Ìzeno pravomocnè ZUK v souladu ß 25, bod 4 pìsm. c) z kona Ë. 13/1997 Sb. v platnèm znïnì; ñ s pron jmem Ë sti pozemku p. Ë. 9390/3 k.. éidenice o v mï e 28,2 m 2 spoleënosti JYSK, s.r.o., se sìdlem Novodvorsk 1010/14, Praha 4 za tïchto podmìnek: doba pron jmu pozemku 3 roky za p edpokladu pravomocnèho rozhodnutì o zvl ötnìm uûìv nì komunikacì, cena pron jmu je 120 KË/m 2 /rok, na pozemku nesmì b t umìstïna stavba trvalèho charakteru, z d vodu bezpeënosti nebude betonov z klad vë. kotvìcì desky nad rovnì okolnì plochy, za ÌzenÌ nesmì ohroûovat bezpeënost osob pohybujìcìch se na okolnìm ve- ejnèm prostranstvì reklamnì za ÌzenÌ neovlivnì negativnï kvalitu bydlenì v okolnì z stavbï; ñ s moûnostì vyuûìv nì n stïnky St ediskem volnèho Ëasu Luû nky a s jejìm umìstïnìm na P lavskè n m. k zast vce MHD Bzeneck v souladu se Smlouvou o v p jëce; ñ jako vlastnìk objektu Bzeneck 23 s û dostì Ligy za pr va vozìëk s provedenìm stavebnìch prav v pronajat ch prostor ch I. NP severnì sekce objektu Bzeneck 23 dle technickè zpr vy, s umìstïnìm antèny pro p Ìjem internetu na st echu objektu Bzeneck 23 za podmìnky, ûe nebude ruöit p Ìjem ostatnìch n jemc a s umìstïnìm 3 orientaënìch tabulì na plot a budovu objektu Bzeneck 23 o rozmïrech mm. Tento rozmïr je z vazn pro vöechny n jemce uvedenèho objektu. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ v bïr cenovè nabìdky firmy Komfort, a. s., k provedenì prav ve vìce ËelovÈm s le; ñ rozbor financov nì VH» bytovè hospod stvì pro roky 2008ñ2011 pro p Ìpad kr cenì dotace rok z vïru v programu PANEL podle p edloûenèho materi lu; ñ skuteënost, ûe jeden ûadatel z stal jedin m n - jemcem bytu v domï Pruö neck 13. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady navrhuje: ñ RadÏ mïsta Brna na pron jem byt 3 ûadatele a 3 n hradnìky. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ p ednostnì p idïlenì bytu 1 ûadatelce. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odvol v : ñ z funkce Ëlena Komise stavebnì a dopravy Rady mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady pana Frantiöka Zahr dku ke dni Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odejìm : ñ 5 bod ûadatelk m o byt za skuteënost, ûe nemajì byt ve 2 p Ìpadech. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neosvïdëuje: ñ skuteënost, ûe se ûadatel stal po mrtì matky jedin m n jemcem bytu v domï Mikulovsk 6. éadatel bude vyzv n k vyklizenì a p ed nì bytu. Z 18. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady 8. ledna 2008 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ text v zvy k pod nì nabìdky na realizace ve ejnè zak zky malèho rozsahu na zpracov nì Projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady podle p iloûenèho materi lu, seznam firem, kterè budou vyzv ny k p edloûenì nabìdky a komisi pro hodnocenì nabìdek; ñ prodlouûenì termìnu p edloûenì dokonëenè projektovè dokumentace ÑStavebnÌ pravy Zä Bzeneck ñ budova MutÏnick 23 - etapa 2b + 3ì do ; ñ ukonëenì n jmu nebytov ch prostor v objektu Blatnick 9 s panem Ing. VÌtÏzslavem HavlÌkem, OS PC Club Gatewey dohodou ke dni ; ñ pron jem mìstnosti Ë. 6 v objektu Jedovnick 5 ñ OS Ratolest a mìstnosti Ë. 5a, b, c Sboru dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady. N jemnè je stanoveno dle tabulky pro pron jem objektu Jedovnick 5 dïtsk m organizacìm, a to 1 KË za mìstnost + sluûby (spot eba elektrickè energie, vody); ñ pron jem mìstnostì Ë. 472, 473 a soc. z zemì mìstnosti Ë ve IV. NP vìce ËelovÈho objektu Velkopavlovick 25 o celkovè v mï e 28,04 m 2 na dobu neurëitou firmï EdaS, s. r. o. N jemnè je stanoveno dle tabulky n jmu pro vìce Ëelov objekt Velkopavlovick 25 pro ko- merënì Ëely ve v öi 1333 KË m 2 /rok za hlavnì prostory a 222 KË m 2 / rok za vedlejöì prostory; ñ uzav enì Dodatku Ë. 1 ke SmlouvÏ o dìlo ép V/07 o prodlouûenì dodacì lh ty ñ ukonëenì pracì v I. pololetì roku 2008; ñ Ëerp nì zb vajìcì Ë sti rezervy p i realizaci zak zky ÑRegenerace obytnèho souboru m. Ë. Brno- Vinohradyì na domy Mikulovsk 4, 6 a Bzeneck 13, 15 na provedenì v mïn p Ìvod elektroinstalace k motor m centr lnìho ods v nì; ñ termìn zased nì 20. sch ze RM» Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ ukonëenì n jmu v Stamo objektu Jedovnick, p. Ë. 7747/8, 7747/9, 7747/1 firmy ZahradnickÈ pr ce Otakar Kriötof ke dni a od dle bodu V. Smlouvy o n jmu ze dne z st v jedin m n jemcem v öe uvedenèho objektu firma Flora servis, s. r. o.; ñ p edloûenou zpr vu k materi lovèmu eöenì z - bradlì balkûn p i regeneraci bytov ch dom. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady ruöì: ñ usnesenì Ë. 461/07/5 a souhlasì s pouûitìm hlinìkovèho z bradlì balkûn na domech Bzeneck 17, Valtick 15, 17 v r mci Regenerace obytnèho souboru. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ termìn zased nì 20. sch ze RM» Ze VI. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady 10. prosince 2007 Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ po ÌzenÌ projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady jako z kladnìho koncepënìho rozvojovèho materi lu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vëetnï provedenì vstupnì ankety, ve ejnèho projedn nì tohoto projektu s obëany a schv lenì v Zastupitelstvu m. Ë. Vinohrady a n slednï v ZMB; ñ rozpoëet m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2008 dle p edloûenèho materi lu s p Ìjmy ve v öi KË, a v daji ve v öi KË a financov nìm ve v öi KË; ñ rozpoëet Fondu rezerv a rozvoje, Fondu bytovè v stavby Soci lnìho fondu m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2008; ñ zmïnu pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady r. 2007; ñ pl n v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno- Vinohrady na rok 2008; ñ termìny zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2008: , 9. 6., a vûdy v pondïlì v 17 hodin. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady povï uje: ñ Radu m. Ë. Brno-Vinohrady schvalov nìm rozpoëtov ch opat enì v Ë stk ch do KË vëetnï a rozpoëtov ch opat enì na ËelovÏ p ijatè (PokraËov nì na str. 3) 2

3 Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak (DokonËenÌ ze str. 1) slyöìme a Ëteme kaûdodennï. NenÌ to vöak jednoduchè. N ö projekt byl p ipraven jiû na konci lèta 2007, to je v dobï otev enì 1. okna k p edkl d nì û dostì. Projekt, kter byl zpracov n p esnï podle energetickèho auditu, vöak musel b t p epracov n stejnï tak, jako musel b t p epracov n samotn energetick audit. Pokud bychom totiû û dali o dotaci z tuzemsk ch zdroj, bylo by vöe po dku. Pokud vöak û d me finance ze zdroj EU, nezbylo n m neû provèst aktualizace, kterè finanënì n klady stavby zv öily, nicmènï aû 90 % zp sobil ch v daj z celkov ch tèmï 60 mil. KË by na Vinohrady obraznï eëeno mïlo Ñp ijetì z Bruselu. Za touto velice jednoduchou vïtou je vöak nutno vidït obrovskè silì projektant, auditor a dalöìch, kte Ì tento projekt p ipravujì. V tïchto dnech a hodin ch pr ce finiöujì a û dost snad spïönï p ed me v r mci t etì v zvy Pokud uspïjeme, mïly by stavebnì pr ce zaëìt jeötï letos. I tato stavba vöak m spojitost s naöìm poslancem panem Mgr. Petrem Plevou, jehoû z sluhou by ve st tnìm rozpoëtu»eskè republiky mïlo b t vyëlenïno 5 milion korun na vy eöenì bezbarièrovèho p Ìstupu do tèto ökoly i do jednotliv ch podlaûì a pavilon. PodmÌnkou zateplenì obvodovèho pl ötï totiû je provedenì v tahu pro imobilnì obëany v uëebnovèm pavilonu ökoly jeötï p ed jejìm zateplenìm. Pokud bychom tyto finance nemïli zajiötïny z tohoto zdroje, mïlo by to za d sledek nutnost hled nì financì z jin ch zdroj, nap Ìklad na brnïnskèm magistr tu, jehoû rozpoëet je rovnïû napjat. Jak budeme p i uplatnïnì naöì û dosti z fond EU spïönì, o tom zcela jistï p ineseme v budoucnosti dalöì informace. V vodu jsem napsal regenerace 3 a pokaûdè jinak. Tou t etì regeneracì, o nìû se chci zmìnit, je Projekt regenerace panelovèho sìdliötï Vinohrady. Zde se jedn o celkov koncepënì materi l celèho panelovèho sìdliötï. Jedn se o sloûit projekënì dokument, jehoû zpracov nì zaëìn anketou mezi jednotliv mi obëany, sbïrem a vyhodnocov nìm zìskan ch dat, pokraëuje n vrhem opat enì s jejich projedn nìm s obëany a zapracov nìm p ipomìnek a konëì schv lenìm nejenom v zastupitelstvu naöì mïstskè Ë stì, ale schv lenìm v Zastupitelstvu mïsta Brna. Po ÌzenÌ, projedn nì a schv lenì tohoto koncepënìho dokumentu podle metodiky Ministerstva pro mìstnì rozvoj potrv tèmï cel rok. Tento projekt bude samoz ejmï jako vstupnì podklad zahrnovat vöechny souvisejìcì jiû zpracovanè a schv lenè projekty jako je nap Ìklad studii ÑPr zkum vegetace a n vrh pïstebnìch a koncepënìch opat enìì, n sledn projekt k tèto studii. StejnÏ tak budou do projektu zahrnuty i dalöì rozvojovè projety a studie. MnozÌ z v s si nynì poloûì ot zku, k Ëemu n m takov to projekt je. OdpovÏdÌ na tuto ot zku je, ûe skuteënost po ÌzenÌ a schv lenì takovèhoto koncepënìho dokumentu otevìr naöì mïstskè Ë sti cestu k dotacìm, kterè bude moûno pr vï ze zdroj Ministerstva pro mìstnì rozvoje Ëerpat. Bez tohoto projektu bychom na dotace z tïchto zdroj nedos hli. Jak budou pr ce na tomto projektu pokraëovat zcela jistï pozn me vöichni, protoûe n s vöechny projekënì firma v pr bïhu zpracov v nì tohoto projektu nejmènï ve dvou p Ìpadech oslovì. I zde v s vöechny o dalöìch krocìch budeme na tïchto str nk ch informovat. Ing. Ji Ì Pustina, mìstostarosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady V noënì Ëinkov nì BzeÚ Ëku Od z Ì loúskèho roku pokraëuje ve svè Ëinnosti na Zä MutÏnick 23 pïveck sbor BzeÚ Ëek. M velkou spoustu nov ch Ëlen, kte Ì tèmï dva mïsìce nacviëovali program, s kter m se v p edv noënìm Ëase p edstavili v pavilonu B na BVV. Program se jmenoval VeselÈ v noënì hody a dïti na nïm pod vedenìm sbormistrynï Jany ForstovÈ Ëinkovaly v r mci mezin rodnìho projektu V - noënì mosty mezi mïsty 2007 spoleënï se sbory z Prahy, Bratislavy, Krakova, VÌdnÏ a Budapeöti. 18. prosince zazpìval sbor i dïtem z vinohradsk ch mate sk ch ökol. Odpoledne tèhoû dne vystoupil s programem na n mïstì Svobody v r mci festivalu BrnÏnskÈ V noce a 20. prosince zazpìvaly dïti rodië m a p tel m ökoly na v noënì ökolnì besìdce. VÏ Ìme, ûe se vystoupenì naöich û k vöem moc lìbilo, ûe bylo takov m mal m pohlazenìm po duöi v tom p edv noënìm shonu a ûe si m ûeme jen postesknout, jak to vöechno rychle uteklo a zase aû za rok... Jana Forstov vedoucì sboru fotografie: Mgr. Tereza Zimov Z VI. zased nì Zastupitelstva (DokonËenÌ ze str. 2) dotace ze st tnìho rozpoëtu a st tnìch fond z rozpoëtu a fond mïsta Brna. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ zpr vu za III. ËtvrtletÌ roku 2007 o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady Zä MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä SnÏhurka, Bo etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15; ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za III. ËtvrtletÌ 2007; ñ plnïnì rozpoëtu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady k ; ñ vyhodnocenì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za I.ñIII. ËtvrtletÌ r Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady ukl d : ñ RadÏ m. Ë. Brno-Vinohrady zabezpeëit v bïr zpracovatele projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady s p edpokl dan m termìnem ukonëenì procesu schvalov nì do ; ñ RadÏ m. Ë. Brno-Vinohrady p edloûit VII. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady n vrhy rozpoët organizacì, jejichû je mïstsk Ë st z izovatelem. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit nabytì pozemk p. Ë. 8438/4, 8438/7, 8441/5, 8441/6, 7747/55, 7747/81, 7623/107, 9149/22, 9150/4, 9151/4, 7652/89, 7975/22 vöe k.. éidenice od vlastnìk pozemk do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit ve ve ejnèm z jmu, za kter se povaûuje zvl ötï: Ochrana v sledku investice mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady z roku 2002 ve v öi p esahujìcì 2 miliony korun, kterou byla provedena prava z padnì Ë sti P - lavskèho n mïstì v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, kter spoëìvala ve vybudov nì vyhlìdkovè plochy uzavìrajìcì P lavskè n mïstì. SouË stì investiënì akce je kamenn st l s ûulovou krycì deskou, na nìû je vyobrazeno mïsto Brno s jeho dominantami a doprovodn m relièfem okolì Brna. Projekt tèto investice p edpokl d, ûe pro zachov nì v hledu na Brno se v oblasti nìûe uveden ch pozemk nedoporuëuje û dn v stavba, pouze osetì ploch travou Ëi nìzk mi ke i do v öky max. 1,0 metru, p iëemû za terènnìm zlomem je moûno provèst navìc sadovè pravy s v jimkou v sadby topol. Ochrana ve ejn ch z jm stanoven ch p Ìlohou Ë. 1 obecnï z vaznè vyhl öky statut rnìho mïsta Brna Ë. 2/2004 ve znïnì obecnï z vazn ch vyhl öek statut rnìho mïsta Brna Ë. 1/2005, 5/2005, 10/ /2005 a 35/2006, kter v bodï 7. Prvky urb nnì a krajinnè osnovy z vaznï vymezuje ÑzelenÈ horizontyì jako linie nenaruöitelè v stavbou nadzemnìch objekt. SouË stì pozemk, kterè jsou takto vymezen mi Ñzelen mi horizontyì dotëeny nebo na nï p Ìmo navazujì, jsou i pozemky nìûe uvedenè. Ochrana pozemk, kter ch se dot k v stavba velkèho mïstskèho okruhu, kter je v oblasti mïstskè Ë sti Vinohrady veden tunelovou trasou, a to jak p Ìmo, tak i sv m ochrann m p smem; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit zmïnu zemnìho pl nu mïsta Brna na pozemcìch parcelnì ËÌslo 7623/54, 7623/53, 7623/52, 7623/51 a 7623/ 50 kat. zemì éidenice ze st vajìcì funkce ÑbydlenÌ ËistÈ ñ BCì na plochu ÑzeleÚ parkov ñ ZPì; ñ podpo it n vrh mïstskè Ë sti Brno-éidenice ke zkapacitnïnì komunikace na ul. Svatoplukova v seku Karlova. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ mïsìënì spl tky na hradu dluhu ve v öi 1000 KË a prominutì poplatku z prodlenì jednomu ûadateli. Dluhy budou vym h ny soudnï; ñ firmï Kanter, s. r. o., prominout dluûnè n jemnè vëetnï p ÌsluöenstvÌ a n klad ÌzenÌ v celkovè v öi ,50 KË. 3

4 JistÏ to zn te ñ p edv noënì shon. NynÌ jiû jen vzpomìn nì. Kaûd rok se mu snaûìme ubr nit, ale nakonec stejnï vypukne. A nejinak tomu bylo v prosinci na Gymn ziu Globe, s. r. o. Vûdyù uspo dat v jednom mïsìci Mikul ösk bazar, V noënì akademii, p ivìtat na ökole uû podruhè studenty ze Srbska, k tomu vöemu vyslat skupinu student na prohlìdku p edv noënì VÌdnÏ ñ to d vöem ve ökole po dnï zabrat. Ale vezmïme to vöechno po po dku. Bylo pozdnì odpoledne 6. prosince a po chodb ch gymn zia se proch zeli nejen rodiëe s dïtmi, kte Ì p iöli na Den otev en ch dve Ì, ale dorazili sem takè Mikul ö, Ëert a andïl a spousta souëasn ch student se sv mi rodiëi. Ti vöichni se mohli z Ëastnit draûby a bazaru, kde bylo moûno zakoupit nejlepöì v tvarnè pr ce naöich û k (Ëi legr cky naöich profesor ) a p ispït tak na jeden z brnïnsk ch zvì ecìch tulk. VelkÈmu z jmu se tïöila i Ëajovna, ve kterou se promïnila studovna, bïûnï p ezdìvan ÑsklenÌkì. VÏ te nebo ne ñ ve prospïch tulku se vybralo korun. Ve spolupr ci s mïstskou Ë stì Brno-Vinohrady pak naöe gymn zium p ivìtalo skupinu srbsk ch student z partnerskè ökoly v Knjaûevaci, kte Ì mïli bïhem öesti dn moûnost sezn - mit se s v ukou angliëtiny v naöì ökole, poznat brnïnskè pam tky a na druhè stranï p edstavit naöim û k m nïkterè tradice svè ökoly a svè zemï. P ispïli sv m vystoupenìm rovnïû do programu V noënì akademie, kter se konala 19. prosince. Na akademii se podìleli û ci vöech roënìk. O zah jenì se postarali studenti primy, kte Ì sv mi vynikajìcìmi v kony vöem umoûnili zavzpomìnat na legend rnì RychlÈ öìpy. S dalöìmi ËÌsly jsme se p enesli do svïta poh dek, shlèdli kr tkè scènky ze souëasnèho prost edì, ocenili taneënì i gymnastickè v kony a zaposlouchali se do tûn koled i lidov ch pìsnì srbsk ch p tel. K p ÌjemnÏ str - venèmu veëeru jistï p ispïla i moûnost obëerstvenì v p ipravenè ËajovnÏ a v stava studentsk ch fotografiì na tèma ÑVodaì. LetoönÌ V noënì akademie se uskuteënila jiû po jeden ctè, poprvè p Ìmo v objektu gymn zia. V znamn mi hosty akademie byli takè pan starosta PhDr. Ji Ì»ejka a pan mìstostarosta Ing. Ji Ì Pustina. Naöi srbötì partne i ocenili Ëast pana RNDr. Igora PoledÚ ka, n mïstka hejtmana JihomoravskÈho kraje, kter je garantem region lnì spolupr ce se Srbskem. Pr vï z prost edk dotace JMK z programu Do svïta! 2007 byly hrazeny Ëty i letoönì v jezdy naöich student do VÌdnÏ pro 107 ËastnÌk, t ÌdennÌ pobyt host z VÌdnÏ, t dennì pobyt 12 ËastnÌk v Srbsku a prvnì p Ìjezd 8 Ëlen srbskè partnerskè ökoly do Brna v r mci spolupr ce partnersk ch ökol. Mikul ösk d ch nek Dotace z JihomoravskÈho kraje a podpora obce p ispìvajì k mezin rodnìm v mïn m student gymn zia V noënì akademie a jejì hostè V noënì akademie a n sledujìcì exkurze do VÌdnÏ uzav ely adu aktivit, kterè Gymn zium Globe, s. r. o., v roce 2007 uspo dalo. OtvÌr se p ed n mi nov rok, kter by mïl na naöì ökole p inèst kromï tradiënìch akcì i adu nov ch, nap. v jezd student do partnerskè ökoly v Srbsku na valent nskè oslavy, soutïû s ekologickou tematikou pro z kladnì ökoly z Vinohrad, LÌönÏ a éidenic, pobyt u mo e a mnoho dalöìch. Aù je tedy rok 2008 spïön nejen pro Gymn zium Globe, s. r. o., ale i pro vöechny p tele a spolupracovnìky naöì ökoly. ObËanÈ Vinohrad jsou v prostor ch Gymn zia vìt ni na Dnu otev en ch dve Ì 7. nora od do hodin. Mgr. Irena Dvo kov Mgr. Jana Jirsov Sport bez hranic ve VÌdni Za Ladislavem VaöÌËkem Dne 23. ledna 2008 jsme se rozlouëili s panem RSDr. Ladislavem VaöÌËkem, kter na sklonku svèho ûivota ûil v naöem DomovÏ senior na Vinohradech. Narodil se 18. prosince Po cel ûivot byl obïtav m ve ejn m a politick m Ëinitelem v JihomoravskÈm kraji, BrnÏ a jeötï ned vno i na naöich Vinohradech. Pan RSDr. Ladislav VaöÌËek zem el po dlouhè a tïûkè nemoci dne 17. ledna (cm) 4

5 Na aktu lnì vinohradsk tèmata (DokonËenÌ ze str. 1) 3. Jak probìh regenerace obecnìch dom? Regenerace obecnìch dom, obecnìho bytovèho fondu, chcete-li, probìh ve svè prvnì etapï v podstatï plynule. T k se objekt, v nichû je celkem 637 obecnìch byt, tedy vïtöì jejich Ë st. Dod m snad, ûe v dalöì etapï budou regenerov ny obecnì domy se 444 obecnìmi byty. KromÏ zateplenì pl ötï dom a st ech doch zì mimo jinè i k renovaci balkûn. Vzhled obnovovan ch dom p itahuje vinohradskou ve ejnost a hodnocenì, kter se mi v tomto ohledu dost vajì, vyznìvajì veskrze velmi kladnï. Samoz ejmï, ûe vöe nïco stojì. Tato etapa regenerace obn öì Ë stku 136 miliûn korun. Naöe obec ji d v dohromady v podstatï ze Ëty zdroj. P jëkou, kter obn öì 70 miliûn, jak msi dotovan m umo ov nìm onè p jëky z tzv. programu Panel ve v öi p ibliûnï Ëty procent, d le z vlastnìch finanënìch prost edk naöì obce a za ËtvrtÈ z dotacì poch zejìcìch z Fondu rozvoje bydlenì Magistr tu mïsta Brna. Zde bych chtïl vyzvednout vst Ìcnost brnïnskèho magistr tu a p edevöìm pana n mïstka prim tora Olivera PospÌöila. V loúskèm roce jsme z fondu rozvoje bydlenì zìskali 16 milion korun a letos, kdyû jsem podanou û dost o dalöìch 20 miliûn projedn val s panem n mïstkem PospÌöilem i s panem prim torem, byla mi slìbena v onom smïru maxim lnì podpora. Na okraj bych snad dodal, ûe tito ËelnÌ p edstavitelè mïsta Brna velmi dob e hodnotì pr ci vinohradskè reprezentace, coû jistï potïöì. 4. Kdy a za jak ch podmìnek budete vyjedn vat n vötïvu obcì pro XVI. vinohradsk koöt? ZaËÌn se jiû nïjakè jmèno r sovat? V po adì jiû öestn ct vinohradsk koöt se pochopitelnï p ipravuje jiû v tïchto chvìlìch. Jak vïtöina VinohraÔan jistï vì, kaûd roënìk koötu m svèho ÑkulturnÌhoì gestora ñ jihomoravskou obec, kter p edstavuje sv j lidov r z ñ kroj, zpïv tanec a muziku. V minul ch letech to byly etnografickè veliëiny jak mi jsou nap Ìklad obce VlËnov, Tvrdonice Ëi Pruö nky. KulturnÌ z ötitu letoönìho roënìku z ejmï ponese jihomoravsk obec Klobouky u Brna. LetoönÌ koöt bude obohacen i n vötïvou partnerskèho jihosrbskèho mïsta Knjaûevac. KromÏ reprezentant obce by se mïla vinohradskè ve ejnosti p edstavit i typick, ryën srbsk Ëi chcete-li balk nsk dechov kapela. Pokud se poda Ì zìskat onen knjaûevack soubor pro vystoupenì na koötu, nemïli by si VinohraÔanÈ nechat ujìt nevöednì z ûitek. Co se koötu t Ëe, mne osobnï v nadch zejìcìm Ëase Ëek cestov nì po jihomoravsk ch obcìch, zvanì k Ëasti i domluva svozu vzork vìn a dalöì organizaënì z leûitosti s koötem spojenè. Toû tak. DÏkuji V m za rozhovor, pane starosto, a p eji hodnï spïch. Michal Krejsa Senior klub v noru (Bzeneck 19) Program: Kaûd den od h vych zka ñ sraz p ed Bzeneckou 19/21. PosezenÌ v klubovnï Jogy kaûd den za öpatnèho poëasì ñ B. BaËov, p. Langerov. TER 5. 2.»ajov d ch nek E.»tvrteËkov, E. Vackov»TVRTEK MutÏnice ñ ul. MutÏnick PhDr. J.»ejka, starosta Vinohrad STÿEDA N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè ñ far ka K. BezdÌËkov TER ZajÌmavosti z It lie ñ s promìt nìm E. Vackov»TVRTEK Historie Brna ñ J. Vrbick TER PobavÌ n s sv m vypr vïnìm M. Suk»TVRTEK Blahop nì jubilantum narozen m v noru E.»tvrteËkov a t m spolupracovnìk TER MasopustnÌ rej s poh bìv nìm basy E.»tvrteËkov, Z. Sedl a t m spolupracovnìk»tvrtek VeselÈ odpoledne s hercem ñ s M.»Ìûkem ZaË tky vûdy od 15 h. Klub otev en od h. N boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. Country taneënì skupina HONKY TONK vznikla v lednu Za tu dobu skupinou proölo na 50 Ëlen. JejÌ reperto r tvo Ì klasickè a modernì country tance, line dance, tance irskè a taneënì show. Skupina vystupovala na adï country b l, mj. na Country b lu na P lavance, v BoöovicÌch, BlaûovicÌch a BoleradicÌch, na Country ope Ï RubÌn, na plesech navinohradech, v KohoutovicÌch, Kr lovï Poli, ÿeëkovicìch, na doûìnk ch v BratislavÏ-Vajnorech i na akci BavÌme se na Vinohradech a na hodech. ZakladatelÈ skupiny a ËlenovÈ s nejdelöìm ËlenstvÌm jsou Iva Burianov, Zuzana äirok, Martina Klimkov, Marcela PoËinkov, Ji Ì Buöina, V clav Bl ha, Karel Vr blìk, Ladislav»ernÏnko, Eliöka MaÔarov a Monika a Rudolf Hankeovi. Country taneënì skupina HONKY TONK 2003ñ2008 Country taneënì skupina HONKY TONK slavì pït let trv nì SlavÌme dnes v roëì a n ö velk den Aù se nikdo nemraëì vûdyù to nenì öpatn sen 60 mïsìc ñ 5 let cestou jdem spolu obëas to ölo nahoru jindy zas vìc dol NÏkdo jen tak proöel, jin z stal dèle 50 Ëlen za pït let to je snad skvïlè Kaûd z nich byl chvilku v zastoupenì Na 101 akcìch a 300 vystoupenì Kaûd z Ëlen musel zvl dnout aspoú jeden tanec Vöak za 5 let je jich pïknï pln ranec Z jednoho hecu snad z legrace daly se IvËa, MacÌk, Marùa a Zuz do pr ce a tak vznikla skupina co hraje, zpìv tancuje a dìky jim Honky Tonk uû 5 let na Vinohradech funguje (Tento text neproöel redakënì pravou) 5

6 Nové nebankovní půjčky od do Kč. Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající) Možnost přeůvěrování Vašich nevýhodných půjček! Dagmar Zhánělová, Tel PEDIK RA, MANIK RA, model û neht v kade nictvì AMBRA, Bo etick 16 (zadnì vchod). Tel ANGLICKÁ ŠKOLKA KIDS GARDEN ENGLISH PRESCHOOL Gajdošova 7, Brno-Židenice Tel: , Zápis pro rok 2008/2009 od ! Kadeřnice Jana Slováčková, Valtická 15, Brno-Vinohrady S péčí a láskou se na Vás těším. Tel MEZINÁRODNÍ MONTESSORI MŠ PERLIČKA Hlaváčova 6, Brno-Obřany ZÁPIS NA ŠK. ROK 2008/9 SE BUDE KONAT VE DNECH ČT h PÁ h SO h Montessori pedagogika v angličtině Multikulturní prostředí Nízký počet dětí ve třídě Velký výběr kroužků Program Ctnost na každý týden Vaše děti se u nás naučí nejen anglicky... Bližší informace na tel.: a na PEDIKÚRA pro vás Ludmila Trtílková na BZENECKÉ 19, VINOHRADY KoupÌm rodinn d m v lokalitï Brno-Vinohrady a okolì. Platba hotovï. P Ìm z jemce. Za nabìdku p edem dïkuji. Tel KONEÈNÌ V BRNÌ! NOTEBOOK PRO KAŽDÉHO STUDENTA OBORY: GYMNÁZIUM A INFORMAÈNÍ TECHNOLOGIE NADSTANDARDNÍ VYUŽÍVÁNÍ PC A E-LEARNING WI-FI V BUDOVÌ ŠKOLY Mobil: , Web: KUCHYŇSKÉ LINKY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ renovace p vodnìch dvì ek nov dvì ka ñ lamino, frèzovan v roba n bytku a sk ÌnÏk na mìru v roba postelì a loûnic z suvky pod kuchyúskou linku Tel: , , Prod m gar û na ulici Valtick. Tel KoupÌm OV, DB 1+kk nebo 1+1 Vinohrady do Tel Prod m DB 2+kk na Vinohradech. Tel Vym. OB 2+1 v éidenicìch za gars. na Vinohradech. Byt po Ë steënè GO. Tel Základní škola, Mutěnická 23 nabízí zaměstnání na pozici STRAVOVACÍ REFERENT/KA s nástupem od , úvazek 4 až 5 hodin denně s odměnou za cizí strávníky. Bližší informace podá Jana Dvořáková, vedoucí školní kuchyně, tel , ZO BRNO-VINOHRADY A KRAJSKÁ ORGANIZACE STRANY ZELENÝCH Pod záštitou : Ondřeje Lišky, ministra školství, mládeže a sportu, místopředsedy SZ, Martina Andera, náměstka primátora města Brna, Dušana Lužného, předsedy rady krajské organizace pořádá v pátek 8. února 2008 od 20 hod. 1. REPREZENTAČNÍ PLES JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRANY ZELENÝCH v hotelu VELKÁ KLAJDOVKA PROGRAM: hod. příchod hostů hod. sport. vystoupení hod. předtančení hod. losování tombola hod. slavnostní zahájení plesu hod. závěr plesu hod. harmonikář K tanci a poslechu hraje skupina L.I.F. a zpěvačka Petra. Možná přijde i kouzelník... Vstupné: 390, Kč (včetně večeře výběr ze tří jídel i veg.). Organizátoři: Igor Marša a Jaroslav Švamberk z Vinohrad. Předprodej vstupenek od h, nám. Svobody PALÁC OMEGA, v prostorách Strany zelených, v pasáži, indiv. domluva na tel nebo

7 Z pis dïtì do mate sk ch ökol Za velkèho z jmu ve ejnosti a Ëasti starosty naöì mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ìho»ejky probïhla v DomeËku v polovinï ledna vernis û v stavy Retrospektiva. Tato v stava je prezentacì mlad ch vinohradsk ch v tvarnìk, umïlc, pozoruhodn ch osobnostì a v razn ch talent. Je sv m zp sobem pohledem do minulosti, zp tky do ökolnìch lavic Zä MutÏnick a uëebny v tvarnè v chovy, kde se p ed p r lety protnuly osudy tïchto mlad ch lidì. NynÌ se zde po letech znovu setk vajì, aby naëerpali vz - jemnou inspiraci, zhodnotili sv j v voj a vymïnili si zkuöenosti. Na naöem sìdliöti, kde je pojem ml - deû Ëasto spojov n s p edstavou vandalismu a naruöov nì ve ejnèho po dku, se jedn o nïco ojedinïlèho a atypickèho. Skupina mlad ch talentovan ch lidì se zde setk v v jedineënèm tv rëìm poëinu s tìm, aby sobï i okolì uk zali, ûe i mladì lidè jako oni mohou b t v pozitivnìm slova smyslu v jimeënì a spïönì. Do poloviny nora m te p Ìleûitost vidït na v stavï Retrospektiva pohromadï aktu lnì tvorbu Tom öe Kucha e, Jakuba RoËka, Adama Zezuly, Krist ny HartlovÈ, Zuzany PernicovÈ, Ivy IvanËicovÈ, AdÈly ChrobozkovÈ, Terezy HrdliËkovÈ, Veroniky äubrtovè, ZdeÚka Antoöe, Veroniky Mina ÌkovÈ, Kate iny StrnadovÈ a dalöìch, kte Ì jiû na z kladnì ökole vynikali sv m nad nìm a tv rëìmi sklony. PevnÏ vï Ìm, ûe tato prvnì velk v stava a takè pozornost ve ejnosti, budou pro tyto mladè lidi motivacì v dalöì pr ci. Jiû nynì si trouf m Ìci, ûe pokud vytrvajì ve svè snaze a silì, majì nïkte Ì z nich re lnou öanci st t se osobnostmi v r mci ËeskÈ v tvarnè scèny a douf m, ûe se stanou spoleënï s dalöìmi b val mi û ky Zä MutÏnick, kte Ì tvo ili doprovodn program vernis ûe (vystoupenì Pavla Kocha a Jakuba Kadrnky z Coracao De Capoeira a taneënìk Honzy Vlacha, Jarky Hor ËkovÈ a Petra Dund lka) vzorem pro ostatnì mladè lidi na naöem sìdliöti. MaliËk m otaznìkem pro mï vöak z st v proë na v stavu b val ch û k Zä MutÏnick, nep iöel nikdo z pozvan ch z stupc vedenì tèto ökoly. Mgr. Pavel KuËera, b val uëitel tïchto skvïl ch û k V mate sk ch ökol ch z izovan ch mïstskou Ë stì Brno-Vinohrady Mä Bo etick 7, Mä SnÏhurka, Bo- etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15 probïhne v dej p ihl öek ve dnech ( ter ) od 8 do 10 hodin a (Ëtvrtek) od 14 do 16 hodin. P Ìjem p ihl öek probïhne ve dnech ( ter ) od 8 do 10 hodin a (Ëtvrtek) od 14 do 16 hodin. DIVADLO PRO NEJMENäÕ LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zahraje mal m div k m poh dku O PaleËkovi podle Jana Wericha ve st edu 13. nora v 10 hodin v DomeËku, Valtick 23. Vstupenky v cenï 35 KË si m ûete zakoupit t den p edem v kancel i DomeËku nebo rezervovat na telefonnìm ËÌsle GALERIE DOME»KU Do 8. nora m ûete shlèdnout v naöì galerii zajìmavou v stavu s n zvem Retrospektiva, na kterè vystavujì svè pr ce mladì talenti ñ b valì û ci Zä MutÏnick, z nichû mnozì dnes studujì na umïleck ch ökol ch. Pokud jste prop sli vernis û tèto v stavy v polovinï ledna, nenechte si ujìt alespoú jejì prohlìdku. Protoûe o jmènech vystavujìcìch (nap. Jakub RoËek, Adam Zezula, Tom ö Kucha, Krist na Hartlov, Zuzana Pernicov a dalöì) jeötï v budoucnosti urëitï uslyöìme. Od 25. nora budeme vystavovat pr ce dïtì, kterè se ËastnÌ v tvarnè soutïûe na tèma Zahrajte si divadlo. Masky a loutky, to bude to hlavnì, co zde m ûete uvidït aû do PodÌvat se m ûete v pondïlì aû Ëtvrtek od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin, v p tek do 16 hodin. V ZVA PRO äikovn DÃTI Pokud se chcete z Ëastnit v tvarnè soutïûe na tèma Zahrajte si divadlo, popusùte uzdu svè fantazii a vyrobte masku, loutku Ëi marionetu jakèkoliv poh dkovè, hororovè nebo i skuteënè postavy. V bïr materi lu a techniky je zcela na autorovi, stejnï tak i velikost dìla. Budeme se tïöit na vaöe v tvory, kterè m ûete p inèst do DomeËku na ValtickÈ 23 do 13. nora. Pr ce zde budou vystaveny od 25. nora do 20. b ezna. VELIKONO»NÕ KERAMIKA SrdeËnÏ zveme dïti i dospïlè, kte Ì r di tvo Ì, do jarnì keramickè dìlny. V sobotu 1. b ezna v dobï od 9 do 12 hodin v DomeËku, Valtick 23 si m ûete vyrobit jarnì a velikonoënì dekorace z keramickè hlìny. Cena je 150 KË, vzhledem k omezenè kapacitï doporuëujeme p ihl öky p edem v kancel i DomeËku nebo na telefonnìm ËÌsle Retrospektiva v DomeËku NOR V DOME»KU VOLN MÕSTA V KROUéCÕCH Pastelka je v tvarn krouûek pro dïti od 2 let a jejich rodiëe. Je urëena tïm, kte Ì chtïjì svè dìtï sezn mit s tajemstvìm r zn ch v tvarn ch technik, s malov nì, lepenìm st Ìh nìm a s pracì s keramickou hlìnou. KromÏ toho str vìte p Ìjemnou hodinku spoleënèho tvo enì, souë stì kaûdè hodiny je poh dka. P ijôte vyzkouöet kaûdè pondïlì od 10 do 11 hodin a ve Ëtvrtek od 8.45 do 9.45 hodin. Bez p edbïûnèho p ihlaöov nì, 45 KË za hodinu. Keramika pro dospïlè ñ kaûdè pondïlì m ûete str vit dvï hodiny s keramickou hlìnou. KromÏ toho, ûe se kr snï odreagujete od kaûdodennìch starostì, tak si dom odnesete vlastnoruënï vyrobenè vïciëky, kterè majì vûdycky svoje kouzlo, i kdyû nejste û dnì velcì umïlci. Otev eno vöem bez rozdìlu vïku, pohlavì, zkuöenostì a umïleck ch schopnostì. P ijôte vyzkouöet. PondÏlÌ od 19 do 21 hodin, 990 KË za 8 lekcì, kterè m ûete vybrat kdykoli bïhem ökolnìho roku. Sedmikr ska je taneënì krouûek pro 3 aû 4letÈ dïti. ÿìkadla, zn mè pìsniëky, taneënì hry, jednoduchè kroky, hra na rytmickè n stroje. To vöe kaûdè pondïlì od do hodin. PololetnÌ p edplatnè 650 KË, m ûete vyzkouöet i jednotlivè hodiny za 40 KË. TaneËnÌ rytmika ñ ökol ci je pohybov krouûek pro dïti 6 aû 8letÈ. Z kladnì pohybov a rytmick pr prava, tanec s lidov mi i modernìmi prvky, pr - ce s hudbou a rozvoj samostatnèho pohybovèho projevu. SouË stì hodiny je i cviëenì na gymnastickèm koberci a taneënì hry. K tomuto krouûku nabìzìme i sluûbu vyzved v nì dïtì ze ökolnì druûiny»ejkovick a MutÏnick. V ter od do hodin, cena je 650 KË za pololetì. Aerobic junior ñ aerobnì cviëenì p izp sobenè dïtem od 7 let. PrvnÌ setk v nì s aerobikem, z kladnì kroky, posilov nì p imï enè vïku. Pro vïkovou skupinu 10 aû 14 let n roënïjöì krokovè variace, p Ìprava na vystoupenì. St eda od do hodin (7ñ9 let) a od do hodin (10ñ14 let). Cena 600 KË za pololetì, moûnost jednotliv ch plateb 40 KË za hodinu. Centrum volnèho Ëasu Bzeneck 23, Brno-Vinohrady 1.ñ3. 2. ñ TaneËnÌ vìkend Pro vöechny holky a kluky od 7 do 15 let, co r di tanëì (hip-hop, street dance, disco), hrajì hry a nebojì se sp t ve spac ku. Pojedeme do DDM Blansko. Pozor, poslednì voln mìsta! 9. 2., 14ñ16 h, 17ñ19 hodin ñ MaökarnÌ karneval P ijôte se na Louku s n mi pobavit, na dïti Ëek spousta her, soutïûì, tance a z bavy. Vstupenky lze zakoupit v CV» Louka v dobï od 9 do12 a od 15 do 17 hodin , 9ñ12 hodin ñ SobotnÌ dìlna Mozaika Z keramickè mozaiky si vyrobìte obr zek, r meëek na zrc tko Ëi mozaikov kvïtin Ë. Cena 180 KË ñ ZimnÌ t bor s lyûov nìm pro rodiëe s dïtmi Za str ûcem Orlick ch hor Rampuö kem Pro dïti od 5 do 12 let a jejich rodiëe ñ P ÌmÏstsk t bor v dobï jarnìch pr zdnin Kaûd den vûdy od 9 do 16 hodin je pro dïti p ipravena celodennì hra, v tvarnè tvo enì (smalt. öperky, ruënì papìr...) a sportov nì. Pojedeme na v let a podìv me se na zajìmav mìsta. Cena 750 KË za t den (pitn reûim, tepl obïd, v tvarn materi l, pedagogickè vedenì). Je nutnè se p ihl sit, nejpozdïji do 13. nora. NOVÃ OTEVÕR ME (od nora): Power Joga s hlìd nìm dïtì ñ ter 10ñ11 hodin. Power Joga pro vöechny ñ Ëtvrtek 19ñ20 hodin. Maûoretky ñ pondïlì (Ëas bude up esnïn). VËelky, BrouËci ñ v tvarnï dramatick krouûek pro dïti od 4 let ñ Ëtvrtek od 15 do16 a od do hodin. Kobylky ñ pohybov krouûek pro dïti od 3 let ñ Ëtvrtek (Ëas up esnïn dle z jmu). Keramika pro ökol ky ñ den a Ëas bude up esnïn podle z jmu. VeökerÈ dalöì informace a p ihl öky: Ing. Lucie H jkov, vedoucì poboëky CV» LOUKA, telefon NADÃJE, poboëka Brno Velkopavlovick 13 V dennìm stacion i NADÃJE je na mïsìc nor p ipraven tento program: st eda ve PomocnÌci z Ìöe rostlin st eda ve SmÌchem ke zdravì st eda ve Milion ñ trènujeme mozek st eda ve Pozn v me celebrity DennÌ stacion NADÃJE poskytuje pèëi senior m, kte Ì jiû nemohou pro sv zdravotnì omezenì z st - vat sami doma, poskytuje dohled osob m dezorientovan m, pro osoby osamïlè je moûnostì k p irozenèmu soci lnìmu kontaktu. Vytv enìm vst ÌcnÈ atmosfèry a aktivizaënìm programem napom h k zachov nì a upevnïnì dosavadnìch schopnostì klient. P i dennìm pobytu nabìzìme klient m moûnost dopravy autem z domova do stacion e a zpït. PodrobnÈ informace zìsk te na telefonnìm ËÌsle u vedoucì panì Bc. BoutlelisovÈ. Klub maminek MilÈ maminky, sch zìme se tèmï kaûdou st edu v DomeËku od 9 hodin. NestyÔte se a p ijôte si nïco vyrobit, popovìdat Ëi nïco zajìmavèho se dozvïdït Keramika II Poh dka JarnÌ pr zdniny T ÌdÏnÌ odpad ñ p edn öka L. Hota ovè 7

8 Poplatek za komun lnì odpad v roce 2008 V roce 2008 na z kladï rozhodnutì Zastupitelstva mïsta Brna z st v i nad le zaveden poplatek za komun lnì odpad, jehoû v öe ËinÌ 500 KË na poplatnìka a splatnost poplatku je k Poplatkov povinnost se vztahuje jen na ty fyzickè osoby, kterè jsou p ihl öeny k trvalèmu pobytu na zemì mïsta Brna. DalöÌ informace zìsk te osobnï na oddïlenì spr vy poplatku za komun lnì odpad Odboru ûivotnìho prost edì v 9. poschodì v ökovè budovy A, äumavsk 33, v ednìch dnech pondïlì, st eda 8ñ17 a p tek 8ñ12 hodin, telefonicky na ËÌslech , , , pìsemnï na adrese Odboru ûivotnìho prost edì Magistr tu mïsta Brna, Kounicova 67, Brno nebo em na hrada poplatku za komun lnì odpad POKLADNOU äumavsk 33 ñ p i hradï v hotovosti na pokladnï musìte zn t jmèno, p ÌjmenÌ, bydliötï a datum narozenì vöech poplatnìk, za kterè odv dìte poplatek. PokladnÌ hodiny: PondÏlÌ 8.00ñ ñ17.00 ter 8.00ñ ñ14.30 St eda 8.00ñ ñ17.00»tvrtek 8.00ñ ñ14.00 P tek 8.00ñ12.00 Pokladny na MalinovskÈho n mïstì 3 budou otev eny od b ezna do kvïtna. BEZHOTOVOSTNÕM PÿEVODEM Ëet spr vce poplatku je /5400, variabilnì symbol je rodnè ËÌslo poplatnìka, konstantnì symbol 1318 (v p ÌpadÏ, ûe jej banka nem ûe pouûìt, zadejte konstantnì symbol 0308). Pokud budete platit za vìce osob jednìm p Ìkazem k hradï, oznamte jmèna, data narozenì a adresu tïchto poplatnìk. Pro tato ozn menì lze pouûìt formul dostupn ch na vöech kontaktnìch mìstech Magistr tu, na adech mïstsk ch Ë stì, nebo v elektronickè podobï na webovè adrese Magistr tu mïsta Brna. Adresa je nepovinn daj, ale pom ûe up esnit a usnadnit vyhled v nì a p i azov nì platby. POäTOVNÕ POUK ZKOU PoötovnÌ pouk zky s p edtiötïn m ËÌslem Ëtu jsou spolu s formul i ozn menì spoleënèho z stupce k dispozici na vöech kontaktnìch mìstech Magistr tu, na adech mïstsk ch Ë stì a samoz ejmï na pracoviöti spr vce poplatku. Pouk zky vyplúujte h lkov m pìsmem, ËitelnÏ a nezapomeúte uv dït zejmèna variabilnì symbol (rodnè ËÌslo poplatnìka). Pokud uhradìte jednou pouk zkou poplatek za vìce osob, oznamte jejich jmèna, data narozenì a adresu pìsemnï na: Magistr t mïsta Brna, Odbor ûivotnìho prost edì, OddÏlenÌ spr vy poplatku, Kounicova 67, Brno, nebo prost ednictvìm internetu. OSVOBOZENÕ od poplatkovè povinnosti Osvobozeny od mìstnìho poplatku v roce 2007 jsou fyzickè osoby vlastnìcì stavbu urëenou k individu lnì rekreaci v BrnÏ, a to od poplatku vztahujìcìmu se k tèto stavbï, fyzickè osoby p ihl öenè k trvalèmu pobytu na adrese Husova 3, Husova 5 a Dominik nsk 2, t etì a dalöì sourozenec pod 15 let, pokud nejmènï t i jsou nezaopat eni a ûijì ve spoleënè dom cnosti. Z konn z stupce tïchto sourozenc musì spr vci poplatku doloûit podepsanè ËestnÈ prohl öenì o nezaopat enosti k , pop ÌpadÏ do 1 mïsìce od vzniku skuteënosti, kter zakl d n rok na osvobozenì (nap. narozenì dìtïte, p istïhov nì se apod.). Pokud tak neuëinì, mohl by b t pokutov n. POMÃRN» STKY S v öì poplatkovè povinnosti souvisì i zmïny trvalèho pobytu; narozenì; mrtì. Pokud se do Brna p istïhujete, musìte do konce mïsìce n sledujìcìho po mïsìci, ve kterèm jste se p ihl sili, zaplatit pomïrnou Ë stku poplatku. Ta se rovn jednè dvan ctinï poplatku vyn sobenè po- Ëtem mïsìc, odkdy trv trval pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se z Brna odstïhovali, m te n rok na vr cenì pomïrnè Ë stky, kter se vypoëìt obdobnï. P i narozenì dìtïte se postupuje stejnï jako v p ÌpadÏ p istïhov nì se do mïsta. P i mrtì p ech zì poplatkov povinnost na dïdice. Pokud v den mrtì vznikne p eplatek, majì na nïj n rok dïdicovè. Je nutnè p i vy izov nì poz stalosti upozornit not e na tento p eplatek, aby pozdïji n - rokovan Ë stka mohla b t vr cena dïdici. S usnesenìm o dïdicìch pak lze poû dat o vr cenì p eplatku. Pokud vznikne v den mrtì nedoplatek, spr vce poplatku jej bude vym hat po dïdici. P Ìklad v poëtu pomïrnè Ë stky: 29. b ezna 2008 se p ihl sìm k trvalèmu pobytu v BrnÏ. Pro v poëet Ë stky je rozhodujìcì stav k poslednìmu dni v mïsìci, proto 500 (roënì poplatkov povinnost) dïleno 12 (poëet mïsìc v roce) kr t 10 (poëet mïsìc, ve kter ch m m trval pobyt v BrnÏ, tj. b ezen aû prosinec). 500:12 = 41,66 10 = 416,6666, tj. po zaokrouhlenì 417 KË k hradï. TÃéK SOCI LNÕ SITUACE ObËanÈ soci lnï pot ebnì, nezamïstnanì, rodiny s nezaopat en mi dïtmi se mohou obr tit na p Ìsluön soci lnì odbor se û dostì o jednor zovou d vku. TRVAL POBYT PoplatnÌci, kte Ì se nezdrûujì v mìstï trvalèho pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku a spr vce danï nezohledúuje tuto skuteënost p i rozhodov nì o û dostech o prominutì. Je rozhodnutìm kaûdèho z n s, kde budeme mìt trval pobyt. Pro osoby zdrûujìcì se mimo Brno, aù jiû na zemì»eskè republiky nebo v zahraniëì, kterè nechtïjì platit mìstnì poplatek, se mohou s informacemi o zmïnï trvalèho pobytu obr tit na Odbor spr vnìch ËinnostÌ MMB, Husova 5. NEDOPLATKY, zvyöov nì a jejich vym h nì Pokud nezaplatìte ve lh tï splatnosti, nebo zaplatìte v nespr vnï niûöì v öi, st v te se dluûnìkem a V mi vëas nezaplacenè poplatky (nebo jejich Ë st) m ûeme zv öit aû na trojn sobek nedoplatku. Bude-li tedy V ö nedoplatek Ëinit 500 KË, jiû v mïsìci Ëervnu V m m ûe b t zv öen aû na Ë stku 1500 KË. Pokud nezaplatìte ani na z kladï v zvy k hradï v n hradnì lh tï, bude s V m zah jeno vym hacì ÌzenÌ, p iëemû n klady tohoto ÌzenÌ mohou dos hnout aû nïkolika tisìc korun. ODKLAD A SPL TKY Od ledna do kvïtna m ûete hradit jakèkoliv pomïrnè Ë stky jednìm z v öe uveden ch zp sob hrad. Je d leûitè, abyste k mïli uhrazen poplatek v plnè v öi. Po tomto datu m ûe spr vce poplatku zv öit nedoplatek aû na jeho trojn sobek a d l postupovat dle p edchozìho odstavce. Chceteli eöit dluh û dostì o odklad Ëi o spl tky, pak vezmïte na vïdomì, ûe s takovou û dostì je spojen spr vnì poplatek na jednoho ûadatele a z odloûenè Ë stky se V m poëìtajì roky dle z kona o spr vï danì a poplatk. P i tak relativnï nìzkèm poplatku je logicky tento postup nev hodn a poplatek se V m prodraûì. Nutno poznamenat, ûe pod nì û dosti a nevratn hrada spr vnìho poplatku jeötï neznamen, ûe VaöÌ û dosti bude vyhovïno. V kaûdèm p ÌpadÏ doporuëujeme projednat p edem moûnosti odkladu Ëi spl tek se zamïstnanci spr vce poplatku, kte Ì V m r di p i eöenì VaöÌ situace pomohou. (Z webov ch str nek Magistr tu mïsta Brna) ZapomenutÈ emeslo MilÈ d my, Ìk v m jeötï dnes nïco slovo ñ modistka? Asi moc ne. UËebnÌ obor uû neexistuje. P esto jeötï nïkterè modistky toto zapomenutè emeslo provozujì. Pat Ì mezi nï i Marie Gerölov z Habr vky u K tin, kter ve svè malè dìlnï plnè zajìmav ch l tek öije d mskè klobouëky, köiltovky a barety ñ co kus, to origin l. PokraËuje v dlouhodobè rodinnè tradici. Na Vinohradech p edvedla p ed V nocemi t i sta zajìmav ch model p i prodejnì v stavï. Protoûe se ûen m tato akce lìbila, p ipravila jeötï dalöì prodejnì v stavu, a to dne 8. nora od 9 do 17 hodin v s le nad obchodnìm domem Albert. P i tèto akci si mohou ûeny vöechny modely nejen v klidu vyzkouöet, ale takè se poradit, co jim sluöì a co by t eba nosit nemïly. STALO SE NA VINOHRADECH: PonÏkud nezvyklou nocleh rnu si na P lavskèm n mïstì z Ìdil Ëty iaëty icetilet muû z Blanenska. Str ûnìci ho naöli bivakovat mezi tamnìmi kontejnery. Muûe hlìdka pouëila o moûnostech vyuûitì sluûeb azylov ch dom a z mìsta ho vyk zala pryë VÏstonick ulice pat Ì v mïstskè Ë sti Vinohrady k tïm silnicìm, sv dïjìcì nïkterè idiëe k jìzdï s tïûkou nohou na plynu. SvÏdËÌ o tom nap Ìklad dopravnï-bezpeënostnì opat enì mïstskè policie, p i nìû byla jìzda projìûdïjìcìch automobil promï- ov na radarem. BÏhem t Ì popolednìch hodin bylo tentokr t odhaleno pït h ÌönÌk za volantem. Nejrychleji jedoucì vozidlo p ekroëilo Ñpades tkuì o 26 km/h. ÿidiëi za to byla uloûena pokuta 2500 korun a hrozì mu odebr nì t Ì bod. PenÏûenka ostatnìch bude o tisìc korun chudöì a p ijdou o dva body NemilÈ p ekvapenì Ëekalo na obyvatelku jednoho z dom ve VelkopavlovickÈ ulici. Kdyû pozorn ûena venëila svèho psa, pojala podez enì, ûe ve sklepnìch kûjìch je nïkdo, kdo tam z ejmï nem v bec co dïlat. P ivolanì str ûnìci jì dali za pravdu. Kdyû hlìdka sklepy prohledala, nalezla tam osmadvacetiletèho muûe. Tomu, zmoûenèmu alkoholem, se nechtïlo ze z bavy trm cet p es p l mïsta dom, tak se chtïl v suterènu domu vyspat. é dosti str ûnìk o neprodlenè opuötïnì domu vyhovïl a nakonec si odeöel ÑvyËistit hlavuì na Ëerstv vzduch Zima a hlad p imïly z ejmï bezprizornìho psa, aby vyhledal blìzkost ËlovÏka. A aby ukojil svè pot eby, vydal se rovnou do restaurace na P lavskèm n mïstì, kde se usadil do provozovny a odmìtal podnik opustit. ÑPsÌ oëiì chlup Ëovi nepomohly, p esto o nïj nakonec bylo postar no. DoËasn domov a pot ebnou pèëi dostal v tulku mïstskè policie, kam ho p ivolanì str ûnìci p evezli. Mgr. ZdenÏk Nov k, MÏstsk policie Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 15. nora Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele

SÚRAO 2000. vodnì slovo editele vodnì slovo editele Od poë tku roku 2000 plnila S RAO jiû veökerè povinnosti, kterè jì ukl d atomov z kon. K tèto skuteënosti doölo p evedenìm vöech provozovan ch loûiöù radioaktivnìch odpad v»eskè republice,

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady

Více

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet,

Máme středoevropský obchodní syndrom, neumíme nabízet, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (11 / 2006) mi vadì sl vko "zbyteënï". Zkuste udïlat anketu mezi exportèry a zeptejte se jich, jestli chtïjì vydïl vat. Jinak, jestli chtïjì hodnï vydïl

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace

VÃSTNÕK. ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002 POBSAH. » stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË. vod... 1602. I. Registrace VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2002» stka 20 23. Ìjna 2002 Cena 70 KË POBSAH vod............................................................ 1602 I. Registrace AbecednÌ seznam zaregistrovan ch

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé

ČERVENÉHO KŘÍŽE. Cena 10, Kč. »ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ. JANA ätãp NKOV A»ERVEN KÿÕé Ročník 12 (32) ČERVENÉHO KŘÍŽE Číslo 2 2005 Cena 10, Kč»ESK»ERVEN KÿÕé JEDNAL S MINISTRYNÕ ZDRAVOTNICTVÕ Navzdory velmi hektickè atmosfè e vyvolanè koaliënì krizì se dne 24. nora 2005 v PoslaneckÈ snïmovnï

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více