Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak"

Transkript

1 Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit ulice, ve kter ch v letoönìm roce probïhne dosadba zelenï? V letoönìm roce se uskuteënì v sadba zelenï podle z sad jiû schv lenè studie nesoucì oznaëenì ÑPr zkum vegetace a n vrh pïstebnìch a koncepënìch opat enìì a podle pr vï vypracov vanèho a z onè studie vych zejìcìho prov dïcìho projektu. Letos tedy pr ce t kajìcì se nejen v sadby ale tèû prav a z izov nì zelen ch ploch a Ñploöekì probïhnou p edevöìm v ulicìch Bzeneck, VlËnovsk a Blatnick. RovnÏû letos, jen co bude moûnè ñ expresivnï povïzeno ñ Ñkopnoutì do zemï, tedy po prvnìm b eznu, bude na n mïstìëku mezi OC 1 a OC 2 zbudov n vodnì prvek ñ pramenìk, kter, douf m, zejmèna v hork ch letnìch mïsìcìch p ispïje k osvïûenì tohoto prostoru i kolem jdoucìch VinohraÔan. 2. V letoönìm roce probïhne rekonstrukce P lavskèho n mïstì, m ûete n m k tomu sdïlit bliûöì informace? Takzvan rekonstrukce P lavskèho n mïstì se bude t kat p edevöìm vozovky. KromÏ opravy jejìho povrchu bude plocha komunikace upravena tak, aby se rychlost jìzdy automobil mohla regulovat, tedy jednoduöeji povïzeno, aby se omezila rychl jìzda, jìû b v me obëas nechtïn mi svïdky. prava komunikace se bude t kat rovnïû p echod pro chodce a mïla by vytvo it dalöì parkovacì moûnosti pro automobily. (PokraËov nì na str. 5) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice). Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak V ûenì spoluobëanè, kdyû se poohlèdnu za rokem 2007, tak se cel m uplynul m obdobìm jako v raznï zbarven nit, t hnul pojem Ñregeneraceì. PojÔme tedy v nïkolika odstavcìch shrnout, co regenerujeme, co chyt me a co ve v hledu k regeneraci p ipravujeme. ZmÌnÌm se ovöem i o tom, kde nar ûìme na problèmy. Protoûe vìm, ûe shrnout nïkolik akcì do jednoho Ël nku je sloûitè, problèmy v jednotliv ch oblastech nastìnìm s tìm, ûe se v p ÌötÌch ËÌslech VinohradskÈho informu k jednotliv m tèmat m vr tìm. Jako prvnì je t eba se zmìnit o regeneraci bytov ch dom, kterè jsou v majetku mïstskè Ë sti. Z - kladnì informace o tèto akci p ibliûnï p ed rokem poskytoval na str nk ch VinohradskÈho informu vedoucì bytovèho odboru Ing. Pek rek. P ipomeúme si z kladnì daje tèto akce a stav jejì rozpracovanosti. Tato stavba je p ibliûnï v polovinï rozpracovanosti. Stavba, kterou prov dì spoleëenstvì 2 firem, kter mi jsou spoleënost STAVOPROGRES, spol. s r. o., a spoleënost Komfort, a. s., je vyëìslena na 136 milion korun. StavebnÌ Ëinnost probìh bez z sadnìch problèm. MyslÌm si, ûe vöichni ocenìme podstatnï lepöì vzhled vöech takto regenerovan ch dom. Kdo vöak v blìzkè budoucnosti nejvìce ocenì provedenì zateplenì tïchto dom, budou jejich uûivatelè, protoûe proveden mi stavebnìmi pravami dojde ke znaën m spor m za vyt pïnì, coû uûivatelè byt poznajì ve sv ch penïûenk ch. ZmÌnil jsem finanënì n roënost stavby, kter je vyëìslena jiû zmìnïnou Ë stkou 136 mil KË. Z kladnìm finanënìm zdrojem je komerënì vïr, kter mïstskè Ë sti poskytla»esk spo itelna. Tento vïr ve v öi 70 mil. KË vöak p in öì i povinnost hradit rok z vïru. Ten je vïrovou smlouvou nasmlouv n na 4,15 % roënï. rok z komerënìho vïru je p edmïtem dotace z programu PANEL. DalöÌmi finanënìmi zdroji tèto akce je Fond rozvoje bydlenì MMB, kde se n m v roce 2007 poda ilo zìskat 16 mil. KË a pro rok letoönì jsme Magistr t mïsta Brna poû dali o dotaci z tohoto fondu ve v öi 20 mil. KË. Zb vajìcì finance jsou hrazeny ze zdroj mïstskè Ë sti. NÏkolika dky se musìm vr tit k programu PANEL. Zde jsme zaznamenali nejvïtöì komplikace. é dost o p Ìsluönou podporu jsme podali jiû v b eznu St tnìmu fondu rozvoje bydlenì vöak bankovnì stav, kterèmu jsme naöi û dost p edali, postoupil aû v listopadu 2007, tedy po p ibliûnï p l roku. V tè dobï dokonce hrozilo, ûe dotace roku z vïru ve v öi 4 % nebude vyslyöena a % dotace rok z vïru bude podstatnï niûöì. Jen dìky intenzivnìmu jedn nì, kterè vyvrcholilo tìm, ûe jsem spoleënï s naöìm poslancem panem Mgr. Petrem Plevou navötìvil pana editele St tnìho fondu rozvoje bydlenì, jsme p ÌsluönÈ finanënì prost edky na hradu rok z komerënìho vïru v poûadovanè v öi zìskali. P Ìsluön smlouva byla podeps na tento t den. Druhou stïûejnì regeneracì jsou stavebnì pravy budovy z kladnì ökoly na MutÏnickÈ ulici. I o tèto p ipravovanè akci jsem jiû opakovanï na str nk ch VinohradskÈho informu psal. Jak jsem jiû uvedl, je p ipraven projekt plnèho zateplenì vöech pavilon. V r mci stavebnìch pracì bude provedena pln v mïna vöech oken, dve Ì a prosklen ch stïn v obvodov ch pl ötìch vöech pavilon. Obvodov pl öù bude tepelnï doizolov n stejnï jako st eönì pl ötï. Tato stavba je p esnï tou stavbou, kter je financovateln ze Struktur lnìch fond E. O tom, ûe jednotlivì uchazeëi majì p edkl dat svè projekty, (PokraËov nì na str. 3) 1

2 Ze 17. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 31, 32, 33, 34, 35, 36; ñ kr tkodob pron jem chodby ve st ednì sekci 3. NP objektu Bzeneck 23 pro kon nì V noënì akademie ökoly v dèlce 3 dn tj. od do za n jemnè ve v öi 300 KË pauö lnì Ë stky za podmìnky provedenì klidu po skonëenì akce; ñ pron jem tïlocviëny v objektu Bzeneck 23 na ökolnì rok 2007/2008 ûadateli Bc. Svatopluk Klus Ëek (florbal) ñ dospïlì od do za n jemnè 430 KË/hodina; ñ pron jem tïlocviëny v Zä MutÏnick 23 na ökolnì rok 2007/2008 ûadateli Ing. Ladislav KubÌn, (volejbal) ñ dïti, dospïlì od do za n jemnè: dospïlì ñ 430 KË/hodina, dïti 322,50 KË/hodina; ñ po adì nabìdek p i v bïru zhotovitele na ve ejnou zak zku malèho rozsahu na zpracov nì projektovè dokumentace ÑStavebnÌ pravy Zä Bzeneck ñ budova MutÏnick 23-2b.+3. etapaì: 1. KV Projekt Brno, 2. Ing. arch. Brandötetr, Tomeöova 1, Brno, AP-atelier, spol. s r. o., Kab tnìkova 2, Brno; ñ v povïô z n jmu bytu v 1 p ÌpadÏ; ñ pod nì n vrhu na vyklizenì bytu do p Ìst eöì ñ objektu Jedovnick 5 ve 2 p Ìpadech; ñ û dost o p ÌspÏvek z Fondu bytovè v stavby mïsta Brna, v roce 2008 ve v öi KË, na I. etapu regenerace obytnèho souboru M» Brno- Vinohrady, podle p edloûenèho materi lu; ñ p idïlenì bod 3 ûadatel m o byt; ñ p idïlenì bod 23 ûadatel m o byt za dalöì rok trv nì û dosti; ñ p idïlenì 1 bodu za skuteënost, ûe jsou vdanè 2 ûadatelk m, p idïlenì 1 bodu za skuteënost, ûe m dìtï ve vlastnì pèëi jednè ûadatelce a p idïlenì 2 bod za skuteënost, ûe p ÌsluönÌk dom cnosti ûadatele o byt je v plnèm invalidnìm d chodu v jednom p ÌpadÏ; ñ dohodu o v mïnï bytu, kterou mezi sebou uzav eli smïnitelè ve 4 p Ìpadech; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy ûadateli v domï MutÏnick 19. Smlouva bude uzav ena na dobu urëitou ñ 10 let, s platnostì od do s n jemn m ve v öi dle SdÏlenÌ MMR Ë. 333/2006 Sb.; ñ pron jem b valè koë rk rny v domï Bzeneck 14 ke komerënìm Ëel m ñ za Ëelem z ÌzenÌ kancel e pro pr ci s klienty. N jemnì smlouva bude uzav ena na dobu neurëitou, s n jemn m ve v öi 512 KË/m 2 /rok + sluûby s moûnostì inflaënìho zv öenì; ñ prominutì 50 % poplatku z prodlenì 3 ûadatel m; ñ zah jenì pracì na dodatku projektu pro stavebnì povolenì a realizaci stavby zateplenì jednotliv ch pavilon Zä MutÏnick podle z vïr aktualizovanèho energetickèho auditu za odhadovanou cenu projekënìch pracì do 50,0 tis. KË + reprografickè pr ce; ñ postoupenì û dosti vlastnìk jednotliv ch modul ñ provozoven Domu sluûeb na P l. n m. v m. Ë. Brno-Vinohrady k projedn nì do dopravnì komise Odboru dopravy MMB a DI P»R a k eöenì problèmu p i z sobov nì. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s umìstïnìm 3 ks reklamnìch praporc do 8 metr v öky f. JYSK, s. r. o., na pozemku p. Ë. 9390/3 k.. éidenice s podmìnkou, ûe ûadatel bude mìt vy Ìzeno pravomocnè ZUK v souladu ß 25, bod 4 pìsm. c) z kona Ë. 13/1997 Sb. v platnèm znïnì; ñ s pron jmem Ë sti pozemku p. Ë. 9390/3 k.. éidenice o v mï e 28,2 m 2 spoleënosti JYSK, s.r.o., se sìdlem Novodvorsk 1010/14, Praha 4 za tïchto podmìnek: doba pron jmu pozemku 3 roky za p edpokladu pravomocnèho rozhodnutì o zvl ötnìm uûìv nì komunikacì, cena pron jmu je 120 KË/m 2 /rok, na pozemku nesmì b t umìstïna stavba trvalèho charakteru, z d vodu bezpeënosti nebude betonov z klad vë. kotvìcì desky nad rovnì okolnì plochy, za ÌzenÌ nesmì ohroûovat bezpeënost osob pohybujìcìch se na okolnìm ve- ejnèm prostranstvì reklamnì za ÌzenÌ neovlivnì negativnï kvalitu bydlenì v okolnì z stavbï; ñ s moûnostì vyuûìv nì n stïnky St ediskem volnèho Ëasu Luû nky a s jejìm umìstïnìm na P lavskè n m. k zast vce MHD Bzeneck v souladu se Smlouvou o v p jëce; ñ jako vlastnìk objektu Bzeneck 23 s û dostì Ligy za pr va vozìëk s provedenìm stavebnìch prav v pronajat ch prostor ch I. NP severnì sekce objektu Bzeneck 23 dle technickè zpr vy, s umìstïnìm antèny pro p Ìjem internetu na st echu objektu Bzeneck 23 za podmìnky, ûe nebude ruöit p Ìjem ostatnìch n jemc a s umìstïnìm 3 orientaënìch tabulì na plot a budovu objektu Bzeneck 23 o rozmïrech mm. Tento rozmïr je z vazn pro vöechny n jemce uvedenèho objektu. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ v bïr cenovè nabìdky firmy Komfort, a. s., k provedenì prav ve vìce ËelovÈm s le; ñ rozbor financov nì VH» bytovè hospod stvì pro roky 2008ñ2011 pro p Ìpad kr cenì dotace rok z vïru v programu PANEL podle p edloûenèho materi lu; ñ skuteënost, ûe jeden ûadatel z stal jedin m n - jemcem bytu v domï Pruö neck 13. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady navrhuje: ñ RadÏ mïsta Brna na pron jem byt 3 ûadatele a 3 n hradnìky. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ p ednostnì p idïlenì bytu 1 ûadatelce. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odvol v : ñ z funkce Ëlena Komise stavebnì a dopravy Rady mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady pana Frantiöka Zahr dku ke dni Rada m. Ë. Brno-Vinohrady odejìm : ñ 5 bod ûadatelk m o byt za skuteënost, ûe nemajì byt ve 2 p Ìpadech. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady neosvïdëuje: ñ skuteënost, ûe se ûadatel stal po mrtì matky jedin m n jemcem bytu v domï Mikulovsk 6. éadatel bude vyzv n k vyklizenì a p ed nì bytu. Z 18. sch ze Rady m. Ë. Brno-Vinohrady 8. ledna 2008 Rada m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ text v zvy k pod nì nabìdky na realizace ve ejnè zak zky malèho rozsahu na zpracov nì Projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady podle p iloûenèho materi lu, seznam firem, kterè budou vyzv ny k p edloûenì nabìdky a komisi pro hodnocenì nabìdek; ñ prodlouûenì termìnu p edloûenì dokonëenè projektovè dokumentace ÑStavebnÌ pravy Zä Bzeneck ñ budova MutÏnick 23 - etapa 2b + 3ì do ; ñ ukonëenì n jmu nebytov ch prostor v objektu Blatnick 9 s panem Ing. VÌtÏzslavem HavlÌkem, OS PC Club Gatewey dohodou ke dni ; ñ pron jem mìstnosti Ë. 6 v objektu Jedovnick 5 ñ OS Ratolest a mìstnosti Ë. 5a, b, c Sboru dobrovoln ch hasië Brno-Vinohrady. N jemnè je stanoveno dle tabulky pro pron jem objektu Jedovnick 5 dïtsk m organizacìm, a to 1 KË za mìstnost + sluûby (spot eba elektrickè energie, vody); ñ pron jem mìstnostì Ë. 472, 473 a soc. z zemì mìstnosti Ë ve IV. NP vìce ËelovÈho objektu Velkopavlovick 25 o celkovè v mï e 28,04 m 2 na dobu neurëitou firmï EdaS, s. r. o. N jemnè je stanoveno dle tabulky n jmu pro vìce Ëelov objekt Velkopavlovick 25 pro ko- merënì Ëely ve v öi 1333 KË m 2 /rok za hlavnì prostory a 222 KË m 2 / rok za vedlejöì prostory; ñ uzav enì Dodatku Ë. 1 ke SmlouvÏ o dìlo ép V/07 o prodlouûenì dodacì lh ty ñ ukonëenì pracì v I. pololetì roku 2008; ñ Ëerp nì zb vajìcì Ë sti rezervy p i realizaci zak zky ÑRegenerace obytnèho souboru m. Ë. Brno- Vinohradyì na domy Mikulovsk 4, 6 a Bzeneck 13, 15 na provedenì v mïn p Ìvod elektroinstalace k motor m centr lnìho ods v nì; ñ termìn zased nì 20. sch ze RM» Rada m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ ukonëenì n jmu v Stamo objektu Jedovnick, p. Ë. 7747/8, 7747/9, 7747/1 firmy ZahradnickÈ pr ce Otakar Kriötof ke dni a od dle bodu V. Smlouvy o n jmu ze dne z st v jedin m n jemcem v öe uvedenèho objektu firma Flora servis, s. r. o.; ñ p edloûenou zpr vu k materi lovèmu eöenì z - bradlì balkûn p i regeneraci bytov ch dom. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady ruöì: ñ usnesenì Ë. 461/07/5 a souhlasì s pouûitìm hlinìkovèho z bradlì balkûn na domech Bzeneck 17, Valtick 15, 17 v r mci Regenerace obytnèho souboru. Rada m. Ë. Brno-Vinohrady zruöuje: ñ termìn zased nì 20. sch ze RM» Ze VI. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady 10. prosince 2007 Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje: ñ po ÌzenÌ projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady jako z kladnìho koncepënìho rozvojovèho materi lu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady vëetnï provedenì vstupnì ankety, ve ejnèho projedn nì tohoto projektu s obëany a schv lenì v Zastupitelstvu m. Ë. Vinohrady a n slednï v ZMB; ñ rozpoëet m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2008 dle p edloûenèho materi lu s p Ìjmy ve v öi KË, a v daji ve v öi KË a financov nìm ve v öi KË; ñ rozpoëet Fondu rezerv a rozvoje, Fondu bytovè v stavby Soci lnìho fondu m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2008; ñ zmïnu pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady r. 2007; ñ pl n v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno- Vinohrady na rok 2008; ñ termìny zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady na rok 2008: , 9. 6., a vûdy v pondïlì v 17 hodin. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady povï uje: ñ Radu m. Ë. Brno-Vinohrady schvalov nìm rozpoëtov ch opat enì v Ë stk ch do KË vëetnï a rozpoëtov ch opat enì na ËelovÏ p ijatè (PokraËov nì na str. 3) 2

3 Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak (DokonËenÌ ze str. 1) slyöìme a Ëteme kaûdodennï. NenÌ to vöak jednoduchè. N ö projekt byl p ipraven jiû na konci lèta 2007, to je v dobï otev enì 1. okna k p edkl d nì û dostì. Projekt, kter byl zpracov n p esnï podle energetickèho auditu, vöak musel b t p epracov n stejnï tak, jako musel b t p epracov n samotn energetick audit. Pokud bychom totiû û dali o dotaci z tuzemsk ch zdroj, bylo by vöe po dku. Pokud vöak û d me finance ze zdroj EU, nezbylo n m neû provèst aktualizace, kterè finanënì n klady stavby zv öily, nicmènï aû 90 % zp sobil ch v daj z celkov ch tèmï 60 mil. KË by na Vinohrady obraznï eëeno mïlo Ñp ijetì z Bruselu. Za touto velice jednoduchou vïtou je vöak nutno vidït obrovskè silì projektant, auditor a dalöìch, kte Ì tento projekt p ipravujì. V tïchto dnech a hodin ch pr ce finiöujì a û dost snad spïönï p ed me v r mci t etì v zvy Pokud uspïjeme, mïly by stavebnì pr ce zaëìt jeötï letos. I tato stavba vöak m spojitost s naöìm poslancem panem Mgr. Petrem Plevou, jehoû z sluhou by ve st tnìm rozpoëtu»eskè republiky mïlo b t vyëlenïno 5 milion korun na vy eöenì bezbarièrovèho p Ìstupu do tèto ökoly i do jednotliv ch podlaûì a pavilon. PodmÌnkou zateplenì obvodovèho pl ötï totiû je provedenì v tahu pro imobilnì obëany v uëebnovèm pavilonu ökoly jeötï p ed jejìm zateplenìm. Pokud bychom tyto finance nemïli zajiötïny z tohoto zdroje, mïlo by to za d sledek nutnost hled nì financì z jin ch zdroj, nap Ìklad na brnïnskèm magistr tu, jehoû rozpoëet je rovnïû napjat. Jak budeme p i uplatnïnì naöì û dosti z fond EU spïönì, o tom zcela jistï p ineseme v budoucnosti dalöì informace. V vodu jsem napsal regenerace 3 a pokaûdè jinak. Tou t etì regeneracì, o nìû se chci zmìnit, je Projekt regenerace panelovèho sìdliötï Vinohrady. Zde se jedn o celkov koncepënì materi l celèho panelovèho sìdliötï. Jedn se o sloûit projekënì dokument, jehoû zpracov nì zaëìn anketou mezi jednotliv mi obëany, sbïrem a vyhodnocov nìm zìskan ch dat, pokraëuje n vrhem opat enì s jejich projedn nìm s obëany a zapracov nìm p ipomìnek a konëì schv lenìm nejenom v zastupitelstvu naöì mïstskè Ë stì, ale schv lenìm v Zastupitelstvu mïsta Brna. Po ÌzenÌ, projedn nì a schv lenì tohoto koncepënìho dokumentu podle metodiky Ministerstva pro mìstnì rozvoj potrv tèmï cel rok. Tento projekt bude samoz ejmï jako vstupnì podklad zahrnovat vöechny souvisejìcì jiû zpracovanè a schv lenè projekty jako je nap Ìklad studii ÑPr zkum vegetace a n vrh pïstebnìch a koncepënìch opat enìì, n sledn projekt k tèto studii. StejnÏ tak budou do projektu zahrnuty i dalöì rozvojovè projety a studie. MnozÌ z v s si nynì poloûì ot zku, k Ëemu n m takov to projekt je. OdpovÏdÌ na tuto ot zku je, ûe skuteënost po ÌzenÌ a schv lenì takovèhoto koncepënìho dokumentu otevìr naöì mïstskè Ë sti cestu k dotacìm, kterè bude moûno pr vï ze zdroj Ministerstva pro mìstnì rozvoje Ëerpat. Bez tohoto projektu bychom na dotace z tïchto zdroj nedos hli. Jak budou pr ce na tomto projektu pokraëovat zcela jistï pozn me vöichni, protoûe n s vöechny projekënì firma v pr bïhu zpracov v nì tohoto projektu nejmènï ve dvou p Ìpadech oslovì. I zde v s vöechny o dalöìch krocìch budeme na tïchto str nk ch informovat. Ing. Ji Ì Pustina, mìstostarosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady V noënì Ëinkov nì BzeÚ Ëku Od z Ì loúskèho roku pokraëuje ve svè Ëinnosti na Zä MutÏnick 23 pïveck sbor BzeÚ Ëek. M velkou spoustu nov ch Ëlen, kte Ì tèmï dva mïsìce nacviëovali program, s kter m se v p edv noënìm Ëase p edstavili v pavilonu B na BVV. Program se jmenoval VeselÈ v noënì hody a dïti na nïm pod vedenìm sbormistrynï Jany ForstovÈ Ëinkovaly v r mci mezin rodnìho projektu V - noënì mosty mezi mïsty 2007 spoleënï se sbory z Prahy, Bratislavy, Krakova, VÌdnÏ a Budapeöti. 18. prosince zazpìval sbor i dïtem z vinohradsk ch mate sk ch ökol. Odpoledne tèhoû dne vystoupil s programem na n mïstì Svobody v r mci festivalu BrnÏnskÈ V noce a 20. prosince zazpìvaly dïti rodië m a p tel m ökoly na v noënì ökolnì besìdce. VÏ Ìme, ûe se vystoupenì naöich û k vöem moc lìbilo, ûe bylo takov m mal m pohlazenìm po duöi v tom p edv noënìm shonu a ûe si m ûeme jen postesknout, jak to vöechno rychle uteklo a zase aû za rok... Jana Forstov vedoucì sboru fotografie: Mgr. Tereza Zimov Z VI. zased nì Zastupitelstva (DokonËenÌ ze str. 2) dotace ze st tnìho rozpoëtu a st tnìch fond z rozpoëtu a fond mïsta Brna. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ zpr vu za III. ËtvrtletÌ roku 2007 o hospoda enì p ÌspÏvkov ch organizacì m. Ë. Brno-Vinohrady Zä MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä SnÏhurka, Bo etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15; ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za III. ËtvrtletÌ 2007; ñ plnïnì rozpoëtu mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady k ; ñ vyhodnocenì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za I.ñIII. ËtvrtletÌ r Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady ukl d : ñ RadÏ m. Ë. Brno-Vinohrady zabezpeëit v bïr zpracovatele projektu regenerace panelovèho sìdliötï Brno-Vinohrady s p edpokl dan m termìnem ukonëenì procesu schvalov nì do ; ñ RadÏ m. Ë. Brno-Vinohrady p edloûit VII. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady n vrhy rozpoët organizacì, jejichû je mïstsk Ë st z izovatelem. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit nabytì pozemk p. Ë. 8438/4, 8438/7, 8441/5, 8441/6, 7747/55, 7747/81, 7623/107, 9149/22, 9150/4, 9151/4, 7652/89, 7975/22 vöe k.. éidenice od vlastnìk pozemk do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit ve ve ejnèm z jmu, za kter se povaûuje zvl ötï: Ochrana v sledku investice mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady z roku 2002 ve v öi p esahujìcì 2 miliony korun, kterou byla provedena prava z padnì Ë sti P - lavskèho n mïstì v mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, kter spoëìvala ve vybudov nì vyhlìdkovè plochy uzavìrajìcì P lavskè n mïstì. SouË stì investiënì akce je kamenn st l s ûulovou krycì deskou, na nìû je vyobrazeno mïsto Brno s jeho dominantami a doprovodn m relièfem okolì Brna. Projekt tèto investice p edpokl d, ûe pro zachov nì v hledu na Brno se v oblasti nìûe uveden ch pozemk nedoporuëuje û dn v stavba, pouze osetì ploch travou Ëi nìzk mi ke i do v öky max. 1,0 metru, p iëemû za terènnìm zlomem je moûno provèst navìc sadovè pravy s v jimkou v sadby topol. Ochrana ve ejn ch z jm stanoven ch p Ìlohou Ë. 1 obecnï z vaznè vyhl öky statut rnìho mïsta Brna Ë. 2/2004 ve znïnì obecnï z vazn ch vyhl öek statut rnìho mïsta Brna Ë. 1/2005, 5/2005, 10/ /2005 a 35/2006, kter v bodï 7. Prvky urb nnì a krajinnè osnovy z vaznï vymezuje ÑzelenÈ horizontyì jako linie nenaruöitelè v stavbou nadzemnìch objekt. SouË stì pozemk, kterè jsou takto vymezen mi Ñzelen mi horizontyì dotëeny nebo na nï p Ìmo navazujì, jsou i pozemky nìûe uvedenè. Ochrana pozemk, kter ch se dot k v stavba velkèho mïstskèho okruhu, kter je v oblasti mïstskè Ë sti Vinohrady veden tunelovou trasou, a to jak p Ìmo, tak i sv m ochrann m p smem; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit zmïnu zemnìho pl nu mïsta Brna na pozemcìch parcelnì ËÌslo 7623/54, 7623/53, 7623/52, 7623/51 a 7623/ 50 kat. zemì éidenice ze st vajìcì funkce ÑbydlenÌ ËistÈ ñ BCì na plochu ÑzeleÚ parkov ñ ZPì; ñ podpo it n vrh mïstskè Ë sti Brno-éidenice ke zkapacitnïnì komunikace na ul. Svatoplukova v seku Karlova. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje: ñ mïsìënì spl tky na hradu dluhu ve v öi 1000 KË a prominutì poplatku z prodlenì jednomu ûadateli. Dluhy budou vym h ny soudnï; ñ firmï Kanter, s. r. o., prominout dluûnè n jemnè vëetnï p ÌsluöenstvÌ a n klad ÌzenÌ v celkovè v öi ,50 KË. 3

4 JistÏ to zn te ñ p edv noënì shon. NynÌ jiû jen vzpomìn nì. Kaûd rok se mu snaûìme ubr nit, ale nakonec stejnï vypukne. A nejinak tomu bylo v prosinci na Gymn ziu Globe, s. r. o. Vûdyù uspo dat v jednom mïsìci Mikul ösk bazar, V noënì akademii, p ivìtat na ökole uû podruhè studenty ze Srbska, k tomu vöemu vyslat skupinu student na prohlìdku p edv noënì VÌdnÏ ñ to d vöem ve ökole po dnï zabrat. Ale vezmïme to vöechno po po dku. Bylo pozdnì odpoledne 6. prosince a po chodb ch gymn zia se proch zeli nejen rodiëe s dïtmi, kte Ì p iöli na Den otev en ch dve Ì, ale dorazili sem takè Mikul ö, Ëert a andïl a spousta souëasn ch student se sv mi rodiëi. Ti vöichni se mohli z Ëastnit draûby a bazaru, kde bylo moûno zakoupit nejlepöì v tvarnè pr ce naöich û k (Ëi legr cky naöich profesor ) a p ispït tak na jeden z brnïnsk ch zvì ecìch tulk. VelkÈmu z jmu se tïöila i Ëajovna, ve kterou se promïnila studovna, bïûnï p ezdìvan ÑsklenÌkì. VÏ te nebo ne ñ ve prospïch tulku se vybralo korun. Ve spolupr ci s mïstskou Ë stì Brno-Vinohrady pak naöe gymn zium p ivìtalo skupinu srbsk ch student z partnerskè ökoly v Knjaûevaci, kte Ì mïli bïhem öesti dn moûnost sezn - mit se s v ukou angliëtiny v naöì ökole, poznat brnïnskè pam tky a na druhè stranï p edstavit naöim û k m nïkterè tradice svè ökoly a svè zemï. P ispïli sv m vystoupenìm rovnïû do programu V noënì akademie, kter se konala 19. prosince. Na akademii se podìleli û ci vöech roënìk. O zah jenì se postarali studenti primy, kte Ì sv mi vynikajìcìmi v kony vöem umoûnili zavzpomìnat na legend rnì RychlÈ öìpy. S dalöìmi ËÌsly jsme se p enesli do svïta poh dek, shlèdli kr tkè scènky ze souëasnèho prost edì, ocenili taneënì i gymnastickè v kony a zaposlouchali se do tûn koled i lidov ch pìsnì srbsk ch p tel. K p ÌjemnÏ str - venèmu veëeru jistï p ispïla i moûnost obëerstvenì v p ipravenè ËajovnÏ a v stava studentsk ch fotografiì na tèma ÑVodaì. LetoönÌ V noënì akademie se uskuteënila jiû po jeden ctè, poprvè p Ìmo v objektu gymn zia. V znamn mi hosty akademie byli takè pan starosta PhDr. Ji Ì»ejka a pan mìstostarosta Ing. Ji Ì Pustina. Naöi srbötì partne i ocenili Ëast pana RNDr. Igora PoledÚ ka, n mïstka hejtmana JihomoravskÈho kraje, kter je garantem region lnì spolupr ce se Srbskem. Pr vï z prost edk dotace JMK z programu Do svïta! 2007 byly hrazeny Ëty i letoönì v jezdy naöich student do VÌdnÏ pro 107 ËastnÌk, t ÌdennÌ pobyt host z VÌdnÏ, t dennì pobyt 12 ËastnÌk v Srbsku a prvnì p Ìjezd 8 Ëlen srbskè partnerskè ökoly do Brna v r mci spolupr ce partnersk ch ökol. Mikul ösk d ch nek Dotace z JihomoravskÈho kraje a podpora obce p ispìvajì k mezin rodnìm v mïn m student gymn zia V noënì akademie a jejì hostè V noënì akademie a n sledujìcì exkurze do VÌdnÏ uzav ely adu aktivit, kterè Gymn zium Globe, s. r. o., v roce 2007 uspo dalo. OtvÌr se p ed n mi nov rok, kter by mïl na naöì ökole p inèst kromï tradiënìch akcì i adu nov ch, nap. v jezd student do partnerskè ökoly v Srbsku na valent nskè oslavy, soutïû s ekologickou tematikou pro z kladnì ökoly z Vinohrad, LÌönÏ a éidenic, pobyt u mo e a mnoho dalöìch. Aù je tedy rok 2008 spïön nejen pro Gymn zium Globe, s. r. o., ale i pro vöechny p tele a spolupracovnìky naöì ökoly. ObËanÈ Vinohrad jsou v prostor ch Gymn zia vìt ni na Dnu otev en ch dve Ì 7. nora od do hodin. Mgr. Irena Dvo kov Mgr. Jana Jirsov Sport bez hranic ve VÌdni Za Ladislavem VaöÌËkem Dne 23. ledna 2008 jsme se rozlouëili s panem RSDr. Ladislavem VaöÌËkem, kter na sklonku svèho ûivota ûil v naöem DomovÏ senior na Vinohradech. Narodil se 18. prosince Po cel ûivot byl obïtav m ve ejn m a politick m Ëinitelem v JihomoravskÈm kraji, BrnÏ a jeötï ned vno i na naöich Vinohradech. Pan RSDr. Ladislav VaöÌËek zem el po dlouhè a tïûkè nemoci dne 17. ledna (cm) 4

5 Na aktu lnì vinohradsk tèmata (DokonËenÌ ze str. 1) 3. Jak probìh regenerace obecnìch dom? Regenerace obecnìch dom, obecnìho bytovèho fondu, chcete-li, probìh ve svè prvnì etapï v podstatï plynule. T k se objekt, v nichû je celkem 637 obecnìch byt, tedy vïtöì jejich Ë st. Dod m snad, ûe v dalöì etapï budou regenerov ny obecnì domy se 444 obecnìmi byty. KromÏ zateplenì pl ötï dom a st ech doch zì mimo jinè i k renovaci balkûn. Vzhled obnovovan ch dom p itahuje vinohradskou ve ejnost a hodnocenì, kter se mi v tomto ohledu dost vajì, vyznìvajì veskrze velmi kladnï. Samoz ejmï, ûe vöe nïco stojì. Tato etapa regenerace obn öì Ë stku 136 miliûn korun. Naöe obec ji d v dohromady v podstatï ze Ëty zdroj. P jëkou, kter obn öì 70 miliûn, jak msi dotovan m umo ov nìm onè p jëky z tzv. programu Panel ve v öi p ibliûnï Ëty procent, d le z vlastnìch finanënìch prost edk naöì obce a za ËtvrtÈ z dotacì poch zejìcìch z Fondu rozvoje bydlenì Magistr tu mïsta Brna. Zde bych chtïl vyzvednout vst Ìcnost brnïnskèho magistr tu a p edevöìm pana n mïstka prim tora Olivera PospÌöila. V loúskèm roce jsme z fondu rozvoje bydlenì zìskali 16 milion korun a letos, kdyû jsem podanou û dost o dalöìch 20 miliûn projedn val s panem n mïstkem PospÌöilem i s panem prim torem, byla mi slìbena v onom smïru maxim lnì podpora. Na okraj bych snad dodal, ûe tito ËelnÌ p edstavitelè mïsta Brna velmi dob e hodnotì pr ci vinohradskè reprezentace, coû jistï potïöì. 4. Kdy a za jak ch podmìnek budete vyjedn vat n vötïvu obcì pro XVI. vinohradsk koöt? ZaËÌn se jiû nïjakè jmèno r sovat? V po adì jiû öestn ct vinohradsk koöt se pochopitelnï p ipravuje jiû v tïchto chvìlìch. Jak vïtöina VinohraÔan jistï vì, kaûd roënìk koötu m svèho ÑkulturnÌhoì gestora ñ jihomoravskou obec, kter p edstavuje sv j lidov r z ñ kroj, zpïv tanec a muziku. V minul ch letech to byly etnografickè veliëiny jak mi jsou nap Ìklad obce VlËnov, Tvrdonice Ëi Pruö nky. KulturnÌ z ötitu letoönìho roënìku z ejmï ponese jihomoravsk obec Klobouky u Brna. LetoönÌ koöt bude obohacen i n vötïvou partnerskèho jihosrbskèho mïsta Knjaûevac. KromÏ reprezentant obce by se mïla vinohradskè ve ejnosti p edstavit i typick, ryën srbsk Ëi chcete-li balk nsk dechov kapela. Pokud se poda Ì zìskat onen knjaûevack soubor pro vystoupenì na koötu, nemïli by si VinohraÔanÈ nechat ujìt nevöednì z ûitek. Co se koötu t Ëe, mne osobnï v nadch zejìcìm Ëase Ëek cestov nì po jihomoravsk ch obcìch, zvanì k Ëasti i domluva svozu vzork vìn a dalöì organizaënì z leûitosti s koötem spojenè. Toû tak. DÏkuji V m za rozhovor, pane starosto, a p eji hodnï spïch. Michal Krejsa Senior klub v noru (Bzeneck 19) Program: Kaûd den od h vych zka ñ sraz p ed Bzeneckou 19/21. PosezenÌ v klubovnï Jogy kaûd den za öpatnèho poëasì ñ B. BaËov, p. Langerov. TER 5. 2.»ajov d ch nek E.»tvrteËkov, E. Vackov»TVRTEK MutÏnice ñ ul. MutÏnick PhDr. J.»ejka, starosta Vinohrad STÿEDA N boûenskè rozjìm nì»eskoslovenskè cìrkve husitskè ñ far ka K. BezdÌËkov TER ZajÌmavosti z It lie ñ s promìt nìm E. Vackov»TVRTEK Historie Brna ñ J. Vrbick TER PobavÌ n s sv m vypr vïnìm M. Suk»TVRTEK Blahop nì jubilantum narozen m v noru E.»tvrteËkov a t m spolupracovnìk TER MasopustnÌ rej s poh bìv nìm basy E.»tvrteËkov, Z. Sedl a t m spolupracovnìk»tvrtek VeselÈ odpoledne s hercem ñ s M.»Ìûkem ZaË tky vûdy od 15 h. Klub otev en od h. N boûenskè rozjìm nì vûdy od 14 hodin. Country taneënì skupina HONKY TONK vznikla v lednu Za tu dobu skupinou proölo na 50 Ëlen. JejÌ reperto r tvo Ì klasickè a modernì country tance, line dance, tance irskè a taneënì show. Skupina vystupovala na adï country b l, mj. na Country b lu na P lavance, v BoöovicÌch, BlaûovicÌch a BoleradicÌch, na Country ope Ï RubÌn, na plesech navinohradech, v KohoutovicÌch, Kr lovï Poli, ÿeëkovicìch, na doûìnk ch v BratislavÏ-Vajnorech i na akci BavÌme se na Vinohradech a na hodech. ZakladatelÈ skupiny a ËlenovÈ s nejdelöìm ËlenstvÌm jsou Iva Burianov, Zuzana äirok, Martina Klimkov, Marcela PoËinkov, Ji Ì Buöina, V clav Bl ha, Karel Vr blìk, Ladislav»ernÏnko, Eliöka MaÔarov a Monika a Rudolf Hankeovi. Country taneënì skupina HONKY TONK 2003ñ2008 Country taneënì skupina HONKY TONK slavì pït let trv nì SlavÌme dnes v roëì a n ö velk den Aù se nikdo nemraëì vûdyù to nenì öpatn sen 60 mïsìc ñ 5 let cestou jdem spolu obëas to ölo nahoru jindy zas vìc dol NÏkdo jen tak proöel, jin z stal dèle 50 Ëlen za pït let to je snad skvïlè Kaûd z nich byl chvilku v zastoupenì Na 101 akcìch a 300 vystoupenì Kaûd z Ëlen musel zvl dnout aspoú jeden tanec Vöak za 5 let je jich pïknï pln ranec Z jednoho hecu snad z legrace daly se IvËa, MacÌk, Marùa a Zuz do pr ce a tak vznikla skupina co hraje, zpìv tancuje a dìky jim Honky Tonk uû 5 let na Vinohradech funguje (Tento text neproöel redakënì pravou) 5

6 Nové nebankovní půjčky od do Kč. Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající) Možnost přeůvěrování Vašich nevýhodných půjček! Dagmar Zhánělová, Tel PEDIK RA, MANIK RA, model û neht v kade nictvì AMBRA, Bo etick 16 (zadnì vchod). Tel ANGLICKÁ ŠKOLKA KIDS GARDEN ENGLISH PRESCHOOL Gajdošova 7, Brno-Židenice Tel: , Zápis pro rok 2008/2009 od ! Kadeřnice Jana Slováčková, Valtická 15, Brno-Vinohrady S péčí a láskou se na Vás těším. Tel MEZINÁRODNÍ MONTESSORI MŠ PERLIČKA Hlaváčova 6, Brno-Obřany ZÁPIS NA ŠK. ROK 2008/9 SE BUDE KONAT VE DNECH ČT h PÁ h SO h Montessori pedagogika v angličtině Multikulturní prostředí Nízký počet dětí ve třídě Velký výběr kroužků Program Ctnost na každý týden Vaše děti se u nás naučí nejen anglicky... Bližší informace na tel.: a na PEDIKÚRA pro vás Ludmila Trtílková na BZENECKÉ 19, VINOHRADY KoupÌm rodinn d m v lokalitï Brno-Vinohrady a okolì. Platba hotovï. P Ìm z jemce. Za nabìdku p edem dïkuji. Tel KONEÈNÌ V BRNÌ! NOTEBOOK PRO KAŽDÉHO STUDENTA OBORY: GYMNÁZIUM A INFORMAÈNÍ TECHNOLOGIE NADSTANDARDNÍ VYUŽÍVÁNÍ PC A E-LEARNING WI-FI V BUDOVÌ ŠKOLY Mobil: , Web: KUCHYŇSKÉ LINKY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ renovace p vodnìch dvì ek nov dvì ka ñ lamino, frèzovan v roba n bytku a sk ÌnÏk na mìru v roba postelì a loûnic z suvky pod kuchyúskou linku Tel: , , Prod m gar û na ulici Valtick. Tel KoupÌm OV, DB 1+kk nebo 1+1 Vinohrady do Tel Prod m DB 2+kk na Vinohradech. Tel Vym. OB 2+1 v éidenicìch za gars. na Vinohradech. Byt po Ë steënè GO. Tel Základní škola, Mutěnická 23 nabízí zaměstnání na pozici STRAVOVACÍ REFERENT/KA s nástupem od , úvazek 4 až 5 hodin denně s odměnou za cizí strávníky. Bližší informace podá Jana Dvořáková, vedoucí školní kuchyně, tel , ZO BRNO-VINOHRADY A KRAJSKÁ ORGANIZACE STRANY ZELENÝCH Pod záštitou : Ondřeje Lišky, ministra školství, mládeže a sportu, místopředsedy SZ, Martina Andera, náměstka primátora města Brna, Dušana Lužného, předsedy rady krajské organizace pořádá v pátek 8. února 2008 od 20 hod. 1. REPREZENTAČNÍ PLES JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRANY ZELENÝCH v hotelu VELKÁ KLAJDOVKA PROGRAM: hod. příchod hostů hod. sport. vystoupení hod. předtančení hod. losování tombola hod. slavnostní zahájení plesu hod. závěr plesu hod. harmonikář K tanci a poslechu hraje skupina L.I.F. a zpěvačka Petra. Možná přijde i kouzelník... Vstupné: 390, Kč (včetně večeře výběr ze tří jídel i veg.). Organizátoři: Igor Marša a Jaroslav Švamberk z Vinohrad. Předprodej vstupenek od h, nám. Svobody PALÁC OMEGA, v prostorách Strany zelených, v pasáži, indiv. domluva na tel nebo

7 Z pis dïtì do mate sk ch ökol Za velkèho z jmu ve ejnosti a Ëasti starosty naöì mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ìho»ejky probïhla v DomeËku v polovinï ledna vernis û v stavy Retrospektiva. Tato v stava je prezentacì mlad ch vinohradsk ch v tvarnìk, umïlc, pozoruhodn ch osobnostì a v razn ch talent. Je sv m zp sobem pohledem do minulosti, zp tky do ökolnìch lavic Zä MutÏnick a uëebny v tvarnè v chovy, kde se p ed p r lety protnuly osudy tïchto mlad ch lidì. NynÌ se zde po letech znovu setk vajì, aby naëerpali vz - jemnou inspiraci, zhodnotili sv j v voj a vymïnili si zkuöenosti. Na naöem sìdliöti, kde je pojem ml - deû Ëasto spojov n s p edstavou vandalismu a naruöov nì ve ejnèho po dku, se jedn o nïco ojedinïlèho a atypickèho. Skupina mlad ch talentovan ch lidì se zde setk v v jedineënèm tv rëìm poëinu s tìm, aby sobï i okolì uk zali, ûe i mladì lidè jako oni mohou b t v pozitivnìm slova smyslu v jimeënì a spïönì. Do poloviny nora m te p Ìleûitost vidït na v stavï Retrospektiva pohromadï aktu lnì tvorbu Tom öe Kucha e, Jakuba RoËka, Adama Zezuly, Krist ny HartlovÈ, Zuzany PernicovÈ, Ivy IvanËicovÈ, AdÈly ChrobozkovÈ, Terezy HrdliËkovÈ, Veroniky äubrtovè, ZdeÚka Antoöe, Veroniky Mina ÌkovÈ, Kate iny StrnadovÈ a dalöìch, kte Ì jiû na z kladnì ökole vynikali sv m nad nìm a tv rëìmi sklony. PevnÏ vï Ìm, ûe tato prvnì velk v stava a takè pozornost ve ejnosti, budou pro tyto mladè lidi motivacì v dalöì pr ci. Jiû nynì si trouf m Ìci, ûe pokud vytrvajì ve svè snaze a silì, majì nïkte Ì z nich re lnou öanci st t se osobnostmi v r mci ËeskÈ v tvarnè scèny a douf m, ûe se stanou spoleënï s dalöìmi b val mi û ky Zä MutÏnick, kte Ì tvo ili doprovodn program vernis ûe (vystoupenì Pavla Kocha a Jakuba Kadrnky z Coracao De Capoeira a taneënìk Honzy Vlacha, Jarky Hor ËkovÈ a Petra Dund lka) vzorem pro ostatnì mladè lidi na naöem sìdliöti. MaliËk m otaznìkem pro mï vöak z st v proë na v stavu b val ch û k Zä MutÏnick, nep iöel nikdo z pozvan ch z stupc vedenì tèto ökoly. Mgr. Pavel KuËera, b val uëitel tïchto skvïl ch û k V mate sk ch ökol ch z izovan ch mïstskou Ë stì Brno-Vinohrady Mä Bo etick 7, Mä SnÏhurka, Bo- etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15 probïhne v dej p ihl öek ve dnech ( ter ) od 8 do 10 hodin a (Ëtvrtek) od 14 do 16 hodin. P Ìjem p ihl öek probïhne ve dnech ( ter ) od 8 do 10 hodin a (Ëtvrtek) od 14 do 16 hodin. DIVADLO PRO NEJMENäÕ LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ zahraje mal m div k m poh dku O PaleËkovi podle Jana Wericha ve st edu 13. nora v 10 hodin v DomeËku, Valtick 23. Vstupenky v cenï 35 KË si m ûete zakoupit t den p edem v kancel i DomeËku nebo rezervovat na telefonnìm ËÌsle GALERIE DOME»KU Do 8. nora m ûete shlèdnout v naöì galerii zajìmavou v stavu s n zvem Retrospektiva, na kterè vystavujì svè pr ce mladì talenti ñ b valì û ci Zä MutÏnick, z nichû mnozì dnes studujì na umïleck ch ökol ch. Pokud jste prop sli vernis û tèto v stavy v polovinï ledna, nenechte si ujìt alespoú jejì prohlìdku. Protoûe o jmènech vystavujìcìch (nap. Jakub RoËek, Adam Zezula, Tom ö Kucha, Krist na Hartlov, Zuzana Pernicov a dalöì) jeötï v budoucnosti urëitï uslyöìme. Od 25. nora budeme vystavovat pr ce dïtì, kterè se ËastnÌ v tvarnè soutïûe na tèma Zahrajte si divadlo. Masky a loutky, to bude to hlavnì, co zde m ûete uvidït aû do PodÌvat se m ûete v pondïlì aû Ëtvrtek od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin, v p tek do 16 hodin. V ZVA PRO äikovn DÃTI Pokud se chcete z Ëastnit v tvarnè soutïûe na tèma Zahrajte si divadlo, popusùte uzdu svè fantazii a vyrobte masku, loutku Ëi marionetu jakèkoliv poh dkovè, hororovè nebo i skuteënè postavy. V bïr materi lu a techniky je zcela na autorovi, stejnï tak i velikost dìla. Budeme se tïöit na vaöe v tvory, kterè m ûete p inèst do DomeËku na ValtickÈ 23 do 13. nora. Pr ce zde budou vystaveny od 25. nora do 20. b ezna. VELIKONO»NÕ KERAMIKA SrdeËnÏ zveme dïti i dospïlè, kte Ì r di tvo Ì, do jarnì keramickè dìlny. V sobotu 1. b ezna v dobï od 9 do 12 hodin v DomeËku, Valtick 23 si m ûete vyrobit jarnì a velikonoënì dekorace z keramickè hlìny. Cena je 150 KË, vzhledem k omezenè kapacitï doporuëujeme p ihl öky p edem v kancel i DomeËku nebo na telefonnìm ËÌsle Retrospektiva v DomeËku NOR V DOME»KU VOLN MÕSTA V KROUéCÕCH Pastelka je v tvarn krouûek pro dïti od 2 let a jejich rodiëe. Je urëena tïm, kte Ì chtïjì svè dìtï sezn mit s tajemstvìm r zn ch v tvarn ch technik, s malov nì, lepenìm st Ìh nìm a s pracì s keramickou hlìnou. KromÏ toho str vìte p Ìjemnou hodinku spoleënèho tvo enì, souë stì kaûdè hodiny je poh dka. P ijôte vyzkouöet kaûdè pondïlì od 10 do 11 hodin a ve Ëtvrtek od 8.45 do 9.45 hodin. Bez p edbïûnèho p ihlaöov nì, 45 KË za hodinu. Keramika pro dospïlè ñ kaûdè pondïlì m ûete str vit dvï hodiny s keramickou hlìnou. KromÏ toho, ûe se kr snï odreagujete od kaûdodennìch starostì, tak si dom odnesete vlastnoruënï vyrobenè vïciëky, kterè majì vûdycky svoje kouzlo, i kdyû nejste û dnì velcì umïlci. Otev eno vöem bez rozdìlu vïku, pohlavì, zkuöenostì a umïleck ch schopnostì. P ijôte vyzkouöet. PondÏlÌ od 19 do 21 hodin, 990 KË za 8 lekcì, kterè m ûete vybrat kdykoli bïhem ökolnìho roku. Sedmikr ska je taneënì krouûek pro 3 aû 4letÈ dïti. ÿìkadla, zn mè pìsniëky, taneënì hry, jednoduchè kroky, hra na rytmickè n stroje. To vöe kaûdè pondïlì od do hodin. PololetnÌ p edplatnè 650 KË, m ûete vyzkouöet i jednotlivè hodiny za 40 KË. TaneËnÌ rytmika ñ ökol ci je pohybov krouûek pro dïti 6 aû 8letÈ. Z kladnì pohybov a rytmick pr prava, tanec s lidov mi i modernìmi prvky, pr - ce s hudbou a rozvoj samostatnèho pohybovèho projevu. SouË stì hodiny je i cviëenì na gymnastickèm koberci a taneënì hry. K tomuto krouûku nabìzìme i sluûbu vyzved v nì dïtì ze ökolnì druûiny»ejkovick a MutÏnick. V ter od do hodin, cena je 650 KË za pololetì. Aerobic junior ñ aerobnì cviëenì p izp sobenè dïtem od 7 let. PrvnÌ setk v nì s aerobikem, z kladnì kroky, posilov nì p imï enè vïku. Pro vïkovou skupinu 10 aû 14 let n roënïjöì krokovè variace, p Ìprava na vystoupenì. St eda od do hodin (7ñ9 let) a od do hodin (10ñ14 let). Cena 600 KË za pololetì, moûnost jednotliv ch plateb 40 KË za hodinu. Centrum volnèho Ëasu Bzeneck 23, Brno-Vinohrady 1.ñ3. 2. ñ TaneËnÌ vìkend Pro vöechny holky a kluky od 7 do 15 let, co r di tanëì (hip-hop, street dance, disco), hrajì hry a nebojì se sp t ve spac ku. Pojedeme do DDM Blansko. Pozor, poslednì voln mìsta! 9. 2., 14ñ16 h, 17ñ19 hodin ñ MaökarnÌ karneval P ijôte se na Louku s n mi pobavit, na dïti Ëek spousta her, soutïûì, tance a z bavy. Vstupenky lze zakoupit v CV» Louka v dobï od 9 do12 a od 15 do 17 hodin , 9ñ12 hodin ñ SobotnÌ dìlna Mozaika Z keramickè mozaiky si vyrobìte obr zek, r meëek na zrc tko Ëi mozaikov kvïtin Ë. Cena 180 KË ñ ZimnÌ t bor s lyûov nìm pro rodiëe s dïtmi Za str ûcem Orlick ch hor Rampuö kem Pro dïti od 5 do 12 let a jejich rodiëe ñ P ÌmÏstsk t bor v dobï jarnìch pr zdnin Kaûd den vûdy od 9 do 16 hodin je pro dïti p ipravena celodennì hra, v tvarnè tvo enì (smalt. öperky, ruënì papìr...) a sportov nì. Pojedeme na v let a podìv me se na zajìmav mìsta. Cena 750 KË za t den (pitn reûim, tepl obïd, v tvarn materi l, pedagogickè vedenì). Je nutnè se p ihl sit, nejpozdïji do 13. nora. NOVÃ OTEVÕR ME (od nora): Power Joga s hlìd nìm dïtì ñ ter 10ñ11 hodin. Power Joga pro vöechny ñ Ëtvrtek 19ñ20 hodin. Maûoretky ñ pondïlì (Ëas bude up esnïn). VËelky, BrouËci ñ v tvarnï dramatick krouûek pro dïti od 4 let ñ Ëtvrtek od 15 do16 a od do hodin. Kobylky ñ pohybov krouûek pro dïti od 3 let ñ Ëtvrtek (Ëas up esnïn dle z jmu). Keramika pro ökol ky ñ den a Ëas bude up esnïn podle z jmu. VeökerÈ dalöì informace a p ihl öky: Ing. Lucie H jkov, vedoucì poboëky CV» LOUKA, telefon NADÃJE, poboëka Brno Velkopavlovick 13 V dennìm stacion i NADÃJE je na mïsìc nor p ipraven tento program: st eda ve PomocnÌci z Ìöe rostlin st eda ve SmÌchem ke zdravì st eda ve Milion ñ trènujeme mozek st eda ve Pozn v me celebrity DennÌ stacion NADÃJE poskytuje pèëi senior m, kte Ì jiû nemohou pro sv zdravotnì omezenì z st - vat sami doma, poskytuje dohled osob m dezorientovan m, pro osoby osamïlè je moûnostì k p irozenèmu soci lnìmu kontaktu. Vytv enìm vst ÌcnÈ atmosfèry a aktivizaënìm programem napom h k zachov nì a upevnïnì dosavadnìch schopnostì klient. P i dennìm pobytu nabìzìme klient m moûnost dopravy autem z domova do stacion e a zpït. PodrobnÈ informace zìsk te na telefonnìm ËÌsle u vedoucì panì Bc. BoutlelisovÈ. Klub maminek MilÈ maminky, sch zìme se tèmï kaûdou st edu v DomeËku od 9 hodin. NestyÔte se a p ijôte si nïco vyrobit, popovìdat Ëi nïco zajìmavèho se dozvïdït Keramika II Poh dka JarnÌ pr zdniny T ÌdÏnÌ odpad ñ p edn öka L. Hota ovè 7

8 Poplatek za komun lnì odpad v roce 2008 V roce 2008 na z kladï rozhodnutì Zastupitelstva mïsta Brna z st v i nad le zaveden poplatek za komun lnì odpad, jehoû v öe ËinÌ 500 KË na poplatnìka a splatnost poplatku je k Poplatkov povinnost se vztahuje jen na ty fyzickè osoby, kterè jsou p ihl öeny k trvalèmu pobytu na zemì mïsta Brna. DalöÌ informace zìsk te osobnï na oddïlenì spr vy poplatku za komun lnì odpad Odboru ûivotnìho prost edì v 9. poschodì v ökovè budovy A, äumavsk 33, v ednìch dnech pondïlì, st eda 8ñ17 a p tek 8ñ12 hodin, telefonicky na ËÌslech , , , pìsemnï na adrese Odboru ûivotnìho prost edì Magistr tu mïsta Brna, Kounicova 67, Brno nebo em na hrada poplatku za komun lnì odpad POKLADNOU äumavsk 33 ñ p i hradï v hotovosti na pokladnï musìte zn t jmèno, p ÌjmenÌ, bydliötï a datum narozenì vöech poplatnìk, za kterè odv dìte poplatek. PokladnÌ hodiny: PondÏlÌ 8.00ñ ñ17.00 ter 8.00ñ ñ14.30 St eda 8.00ñ ñ17.00»tvrtek 8.00ñ ñ14.00 P tek 8.00ñ12.00 Pokladny na MalinovskÈho n mïstì 3 budou otev eny od b ezna do kvïtna. BEZHOTOVOSTNÕM PÿEVODEM Ëet spr vce poplatku je /5400, variabilnì symbol je rodnè ËÌslo poplatnìka, konstantnì symbol 1318 (v p ÌpadÏ, ûe jej banka nem ûe pouûìt, zadejte konstantnì symbol 0308). Pokud budete platit za vìce osob jednìm p Ìkazem k hradï, oznamte jmèna, data narozenì a adresu tïchto poplatnìk. Pro tato ozn menì lze pouûìt formul dostupn ch na vöech kontaktnìch mìstech Magistr tu, na adech mïstsk ch Ë stì, nebo v elektronickè podobï na webovè adrese Magistr tu mïsta Brna. Adresa je nepovinn daj, ale pom ûe up esnit a usnadnit vyhled v nì a p i azov nì platby. POäTOVNÕ POUK ZKOU PoötovnÌ pouk zky s p edtiötïn m ËÌslem Ëtu jsou spolu s formul i ozn menì spoleënèho z stupce k dispozici na vöech kontaktnìch mìstech Magistr tu, na adech mïstsk ch Ë stì a samoz ejmï na pracoviöti spr vce poplatku. Pouk zky vyplúujte h lkov m pìsmem, ËitelnÏ a nezapomeúte uv dït zejmèna variabilnì symbol (rodnè ËÌslo poplatnìka). Pokud uhradìte jednou pouk zkou poplatek za vìce osob, oznamte jejich jmèna, data narozenì a adresu pìsemnï na: Magistr t mïsta Brna, Odbor ûivotnìho prost edì, OddÏlenÌ spr vy poplatku, Kounicova 67, Brno, nebo prost ednictvìm internetu. OSVOBOZENÕ od poplatkovè povinnosti Osvobozeny od mìstnìho poplatku v roce 2007 jsou fyzickè osoby vlastnìcì stavbu urëenou k individu lnì rekreaci v BrnÏ, a to od poplatku vztahujìcìmu se k tèto stavbï, fyzickè osoby p ihl öenè k trvalèmu pobytu na adrese Husova 3, Husova 5 a Dominik nsk 2, t etì a dalöì sourozenec pod 15 let, pokud nejmènï t i jsou nezaopat eni a ûijì ve spoleënè dom cnosti. Z konn z stupce tïchto sourozenc musì spr vci poplatku doloûit podepsanè ËestnÈ prohl öenì o nezaopat enosti k , pop ÌpadÏ do 1 mïsìce od vzniku skuteënosti, kter zakl d n rok na osvobozenì (nap. narozenì dìtïte, p istïhov nì se apod.). Pokud tak neuëinì, mohl by b t pokutov n. POMÃRN» STKY S v öì poplatkovè povinnosti souvisì i zmïny trvalèho pobytu; narozenì; mrtì. Pokud se do Brna p istïhujete, musìte do konce mïsìce n sledujìcìho po mïsìci, ve kterèm jste se p ihl sili, zaplatit pomïrnou Ë stku poplatku. Ta se rovn jednè dvan ctinï poplatku vyn sobenè po- Ëtem mïsìc, odkdy trv trval pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru. Pokud jste se z Brna odstïhovali, m te n rok na vr cenì pomïrnè Ë stky, kter se vypoëìt obdobnï. P i narozenì dìtïte se postupuje stejnï jako v p ÌpadÏ p istïhov nì se do mïsta. P i mrtì p ech zì poplatkov povinnost na dïdice. Pokud v den mrtì vznikne p eplatek, majì na nïj n rok dïdicovè. Je nutnè p i vy izov nì poz stalosti upozornit not e na tento p eplatek, aby pozdïji n - rokovan Ë stka mohla b t vr cena dïdici. S usnesenìm o dïdicìch pak lze poû dat o vr cenì p eplatku. Pokud vznikne v den mrtì nedoplatek, spr vce poplatku jej bude vym hat po dïdici. P Ìklad v poëtu pomïrnè Ë stky: 29. b ezna 2008 se p ihl sìm k trvalèmu pobytu v BrnÏ. Pro v poëet Ë stky je rozhodujìcì stav k poslednìmu dni v mïsìci, proto 500 (roënì poplatkov povinnost) dïleno 12 (poëet mïsìc v roce) kr t 10 (poëet mïsìc, ve kter ch m m trval pobyt v BrnÏ, tj. b ezen aû prosinec). 500:12 = 41,66 10 = 416,6666, tj. po zaokrouhlenì 417 KË k hradï. TÃéK SOCI LNÕ SITUACE ObËanÈ soci lnï pot ebnì, nezamïstnanì, rodiny s nezaopat en mi dïtmi se mohou obr tit na p Ìsluön soci lnì odbor se û dostì o jednor zovou d vku. TRVAL POBYT PoplatnÌci, kte Ì se nezdrûujì v mìstï trvalèho pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku a spr vce danï nezohledúuje tuto skuteënost p i rozhodov nì o û dostech o prominutì. Je rozhodnutìm kaûdèho z n s, kde budeme mìt trval pobyt. Pro osoby zdrûujìcì se mimo Brno, aù jiû na zemì»eskè republiky nebo v zahraniëì, kterè nechtïjì platit mìstnì poplatek, se mohou s informacemi o zmïnï trvalèho pobytu obr tit na Odbor spr vnìch ËinnostÌ MMB, Husova 5. NEDOPLATKY, zvyöov nì a jejich vym h nì Pokud nezaplatìte ve lh tï splatnosti, nebo zaplatìte v nespr vnï niûöì v öi, st v te se dluûnìkem a V mi vëas nezaplacenè poplatky (nebo jejich Ë st) m ûeme zv öit aû na trojn sobek nedoplatku. Bude-li tedy V ö nedoplatek Ëinit 500 KË, jiû v mïsìci Ëervnu V m m ûe b t zv öen aû na Ë stku 1500 KË. Pokud nezaplatìte ani na z kladï v zvy k hradï v n hradnì lh tï, bude s V m zah jeno vym hacì ÌzenÌ, p iëemû n klady tohoto ÌzenÌ mohou dos hnout aû nïkolika tisìc korun. ODKLAD A SPL TKY Od ledna do kvïtna m ûete hradit jakèkoliv pomïrnè Ë stky jednìm z v öe uveden ch zp sob hrad. Je d leûitè, abyste k mïli uhrazen poplatek v plnè v öi. Po tomto datu m ûe spr vce poplatku zv öit nedoplatek aû na jeho trojn sobek a d l postupovat dle p edchozìho odstavce. Chceteli eöit dluh û dostì o odklad Ëi o spl tky, pak vezmïte na vïdomì, ûe s takovou û dostì je spojen spr vnì poplatek na jednoho ûadatele a z odloûenè Ë stky se V m poëìtajì roky dle z kona o spr vï danì a poplatk. P i tak relativnï nìzkèm poplatku je logicky tento postup nev hodn a poplatek se V m prodraûì. Nutno poznamenat, ûe pod nì û dosti a nevratn hrada spr vnìho poplatku jeötï neznamen, ûe VaöÌ û dosti bude vyhovïno. V kaûdèm p ÌpadÏ doporuëujeme projednat p edem moûnosti odkladu Ëi spl tek se zamïstnanci spr vce poplatku, kte Ì V m r di p i eöenì VaöÌ situace pomohou. (Z webov ch str nek Magistr tu mïsta Brna) ZapomenutÈ emeslo MilÈ d my, Ìk v m jeötï dnes nïco slovo ñ modistka? Asi moc ne. UËebnÌ obor uû neexistuje. P esto jeötï nïkterè modistky toto zapomenutè emeslo provozujì. Pat Ì mezi nï i Marie Gerölov z Habr vky u K tin, kter ve svè malè dìlnï plnè zajìmav ch l tek öije d mskè klobouëky, köiltovky a barety ñ co kus, to origin l. PokraËuje v dlouhodobè rodinnè tradici. Na Vinohradech p edvedla p ed V nocemi t i sta zajìmav ch model p i prodejnì v stavï. Protoûe se ûen m tato akce lìbila, p ipravila jeötï dalöì prodejnì v stavu, a to dne 8. nora od 9 do 17 hodin v s le nad obchodnìm domem Albert. P i tèto akci si mohou ûeny vöechny modely nejen v klidu vyzkouöet, ale takè se poradit, co jim sluöì a co by t eba nosit nemïly. STALO SE NA VINOHRADECH: PonÏkud nezvyklou nocleh rnu si na P lavskèm n mïstì z Ìdil Ëty iaëty icetilet muû z Blanenska. Str ûnìci ho naöli bivakovat mezi tamnìmi kontejnery. Muûe hlìdka pouëila o moûnostech vyuûitì sluûeb azylov ch dom a z mìsta ho vyk zala pryë VÏstonick ulice pat Ì v mïstskè Ë sti Vinohrady k tïm silnicìm, sv dïjìcì nïkterè idiëe k jìzdï s tïûkou nohou na plynu. SvÏdËÌ o tom nap Ìklad dopravnï-bezpeënostnì opat enì mïstskè policie, p i nìû byla jìzda projìûdïjìcìch automobil promï- ov na radarem. BÏhem t Ì popolednìch hodin bylo tentokr t odhaleno pït h ÌönÌk za volantem. Nejrychleji jedoucì vozidlo p ekroëilo Ñpades tkuì o 26 km/h. ÿidiëi za to byla uloûena pokuta 2500 korun a hrozì mu odebr nì t Ì bod. PenÏûenka ostatnìch bude o tisìc korun chudöì a p ijdou o dva body NemilÈ p ekvapenì Ëekalo na obyvatelku jednoho z dom ve VelkopavlovickÈ ulici. Kdyû pozorn ûena venëila svèho psa, pojala podez enì, ûe ve sklepnìch kûjìch je nïkdo, kdo tam z ejmï nem v bec co dïlat. P ivolanì str ûnìci jì dali za pravdu. Kdyû hlìdka sklepy prohledala, nalezla tam osmadvacetiletèho muûe. Tomu, zmoûenèmu alkoholem, se nechtïlo ze z bavy trm cet p es p l mïsta dom, tak se chtïl v suterènu domu vyspat. é dosti str ûnìk o neprodlenè opuötïnì domu vyhovïl a nakonec si odeöel ÑvyËistit hlavuì na Ëerstv vzduch Zima a hlad p imïly z ejmï bezprizornìho psa, aby vyhledal blìzkost ËlovÏka. A aby ukojil svè pot eby, vydal se rovnou do restaurace na P lavskèm n mïstì, kde se usadil do provozovny a odmìtal podnik opustit. ÑPsÌ oëiì chlup Ëovi nepomohly, p esto o nïj nakonec bylo postar no. DoËasn domov a pot ebnou pèëi dostal v tulku mïstskè policie, kam ho p ivolanì str ûnìci p evezli. Mgr. ZdenÏk Nov k, MÏstsk policie Brno MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: PhDr. Petr Vl Ëil. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 15. nora Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti NETÿEBICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NETÿEBICE U NYMBURKA) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti LISTOPAD 2013 POÿIZOVATEL: Obecní ú ad Net ebice Net ebice Ë. p. 61 288 02 Nymburk

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE

Z HLINECKÉ RADNICE NEPŘEHLÉDNĚTE Strana 2 Zastupitelé schválili Program rozvoje města (dokonëenì ze str. 1) Na analytickou Ë st navazuje n vrhov, kter v prioritnìch oblastech - lidskè zdroje, ekonomika, ûivotnì prost edì a infrastruktura

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006 22 ÈERVEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nemohu zaëìt n ö vodnìk jinak, neû reminiscencì na ned vn, v po adì jiû Ëtrn ct vinohradsk koöt vìn. P lo mu z ejmï vöe co takovèmu velkolepèmu kulturnìmu

Více

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 33 ČERVEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jistï se tèmï vöichni shodneme, ûe letoönì p ljubilejnì vinohradsk koöt vìn i p es nep Ìliö dob e provedenou anonci navötìvil (oproti p edch zejìcìm roënìk

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu

Mnoho štìstí, zdraví a pìkných zážitkù v novém roce 2007 pøeje všem svým ètenáøùm a pøispìvatelùm redakce Vinohradského Informu 28 LEDEN 2007 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, vï Ìm, ûe jsme vöichni letoönì adventnì Ëas a v noënì sv tky proûili vnit nï vyrovnanì, v klidnè a mìrnè n ladï, ûe jsme udïlali radost naöim blìzk m a ûe

Více

V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic. Čl. I

V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic. Čl. I V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic o čistotě ve městě a ochraně životního prostředí Městské zastupitelstvo v Čelákovicích na svém zasedání dne 7. 12. 1995 schválilo v souladu se zákonem ČNR 410 /

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

BØEZEN 2006. Plesovou sezûnu na Vinohradech v p tek 17. nora zah jil starosta m. Ë. Ji Ì»ejka. budovy radnice).

BØEZEN 2006. Plesovou sezûnu na Vinohradech v p tek 17. nora zah jil starosta m. Ë. Ji Ì»ejka. budovy radnice). 19 BØEZEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì, p ev ûnï tuh, nevyzpytateln a dlouho vl dnoucì zima vnesla a jeötï z ejmï chvìli bude p in öet mnoho problèm do naöeho vöednìho vinohradskèho ûivota.

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích

OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích OBEC OSTRÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ostrá se na svém zasedání dne 22.12.2015 usnesením č.7/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2006 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu Poplatek za

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY

V Bzenecké ulici bydlí sova BŘEZEN 2010 SPONZOŘI TOMBOLY SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. b ezna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14

Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 Společenství pro dům Doležalova č.p. 1054-1059, Praha 14 se sídlem Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 (IČ 28194951) v y d á v á na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků, konaného dne 25.10.2011 změnu "Prohlášení

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti)

HORNÍ BEÿKOVICE. (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö (PAFF - architekti) Tento projekt byl spolufinancován z prost edk Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEÿKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEÿKOVICE) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ»ÁST

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva

SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva SMLOUVA o převodu vlastnictví bytové jednotky a o zřízení věcného předkupního práva I. Smluvní strany Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady zastoupené starostou PhDr. Ladislavem Langrem

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 3 Vydáno: BŘEZEN 2006 Cena: 56 Kč Část normativní OBSAH Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2016

V Ř E S K O V Á K březen 2016 V Ř E S K O V Á K březen 2016 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, od 10.4. budou v platnosti tři nové obecní vyhlášky, č.1 o místním poplatku ze psů, č.2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady, konané dne 14. ledna 2015 v zasedací místnosti

Více

Jsme v jimeën, velmi mlad obec,

Jsme v jimeën, velmi mlad obec, 39 LEDEN 2008 V ûenì VinohraÔanÈ, vstupujeme vöichni spoleënï do osmèho roku t etìho tisìciletì. OsmiËky v letopoëtu b vajì v znamnè v dïjin ch naöeho malèho, vöak talentovanèho a schopnèho n roda. VÏ

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013

na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 7. října 2013 Zápis ze schůzky zástupců obce s domovními důvěrníky Zahájení v 16.00 hod. Účast: na sále Kulturního domu v Rudolticích domovní důvěrníci, popř. zástupci: dne 7. října 2013 o přítomni: Eva Chládková, Jana

Více

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007 30 BŘEZEN 2007 V ûenì spoluobëanè, podobnï jako vïtöina z n s, i j p i cestov nì do centra mïsta Brna za n kupem Ëi pracovnìmi povinnostmi, vyuûìv m prost edky hromadnè mïstskè dopravy. JezdÌm tedy trolejbusem

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru 121 ČERVEN 2015 DruhÈho kvïtna navötìvil Vinohrady premièr Bohuslav Sobotka. P ijel na tradiënì Vinohradskou v stavu vìn. V naöì obci pobyl vïënï zanepr zdnïn p edseda vl dy»eskè republiky p es Ëty i hodiny.

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt

Obec Blatnice a XVI. vinohradský košt 43 KVĚTEN 2008 P i p Ìleûitosti oslav 63. v roëì osvobozenì mïsta Brna se starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady setkal s ËastnÌky odboje druhè svïtovè v lky. Na snìmku z leva JUDr. Konr d Dubsk, Sl vka

Více

T A X N E W S NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ A ZMĚNA PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY. Obsah čísla. Listopad 2015. Tax l Accounting l Payroll

T A X N E W S NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ A ZMĚNA PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY. Obsah čísla. Listopad 2015. Tax l Accounting l Payroll Listopad 2015 T A X N E W S L E R I K A, D o m a ž l i c k á 1, 1 3 0 0 0, P r a h a 3, w w w. l e r i k a. e u Vážení klienti a obchodní partneři, ústředním tématem listopadového vydání Tax News jsou

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování územního plánu HRDLÍV dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v rozsahu 15 vyhlášky

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento domovní řád je vydáván v souladu s občanským zákoníkem a stanovami společenství za účelem zabezpečení

Více

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty Jihočeský svaz karate Ekonomická směrnice č.1/2013 I. Účel směrnice II. Identifikační údaje subjektu Jihočeský svaz karate III. Rámcové zásady účetní spolupráce mezi JčSKe a JčKS ČSTV IV. Zásady bezhotovostního

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ

Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem. Výměna oken v MŠ 56 ČERVENEC SRPEN 2009 Ohlédnutí ZŠ Mutěnická za školním rokem Ve ökolnìm roce 2008/2009 si ökola vytyëila vìce cìl, kterè se dajì rozdïlit do dvou velk ch oblastì, a to oblast pedagogick a oblast zlepöenì

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 270/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. září 2010, na adrese

Více