Manažment v teórii a praxi 1-2/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažment v teórii a praxi 1-2/2007"

Transkript

1 NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V DOPRAVNÍM PODNIKU Pavla LEJSKOVÁ ABSTRAKT Příspěvek je zaměřen na rozvoj vnitropodnikového vzdělávání v dopravním podniku. Cílem bylo navrhnout nový program vzdělávání a zhodnotit možnosti uplatnění některých nových vzdělávacích metod, především metod týmového vzdělávání. Klíčová slova: vzdělávaní, vzdělávací program, týmové vzdělávání ABSTRACT The article is focused on the development of internal education in a transport firm. The aim of the article is to design a new program of the education and to appraise possibilities to use new educational methods, primarily methods of team education. Key words: education, education program, team education JEL klasifikace: M12 ÚVOD V každé moderní firmě platí plně zásada, že rozhodující vliv na výkonnost a kvalitu jakékoliv organizace mají jejích zaměstnanci, počínaje top managementem, přes sehraný manažerský tým, odborné pracovníky a konče vrátným či spojovatelkou. Lidské zdroje uvádějí do pohybu ostatní zdroje a zároveň pro podnik přestavují ten nejcennější a zpravidla i nejdražší zdroj, který rozhoduje o prosperitě a konkurence schopnosti podniku. Proto by řízení lidských zdrojů mělo být jádrem a nejdůležitější oblastí celého podnikového řízení. Udržení kvalitního, odborně schopného a vysoce výkonného personálu by mělo být prioritou pro všechny firmy. Odchody pracovníků jsou nejen ztrátou vložených investic, ale jsou i signálem nežádoucího vývoje podnikového klimatu a konkurenční schopnosti podniku. (Armstrong, 1999) V současném období technologických změn nemůže být úloha lidského faktoru podceňována, naopak role lidského faktoru neustále roste. Úspěšné organizace staví na myšlence, že lidský kapitál, především inteligentní, kvalitně motivovaná a efektivně pracující síla, může být hlavní konkurenční výhodou podniku. SOUČASNÝ STAV V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ VE SLEDOVANÉ FIRMĚ Současné vzdělávání v DPmXY, a.s. (dopravní podnik si nepřeje být zveřejněn) je zaměřeno hlavně na řidiče, a to v oblasti předepsaného vzdělávání, ale téměř se nezabývá otázkou vzdělávání řídících pracovníků, THP, revizorů atd. To je způsobeno snahou o uspoření financí, které je třeba vynakládat do takových oblastí jako nákup nového vybavení vozového parku, investice do výstavby a rekonstrukce tratí, investice do oprav vozidel, apod. 4

2 V oblasti nadstandardního vzdělávání je menší orientace na výkonný personál (řidiče), ale i na některé ostatní pracovníky, což je považováno za nedostatečné, a proto byl v této oblasti navržen poměrně rozsáhlý program řešící nejen vztahy směrem k zákazníkům, ale i zlepšení řídících, rozhodovacích, komunikačních a motivačních dovedností uvnitř podniku. NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V DPmXY Identifikace potřeb vzdělávání DPmXY, a.s. potřebuje vykonávat tato vzdělávání: dle zákona - předepsané vzdělávání, pro udržení kvalifikace - doplňující vzdělávání, pro zvýšení efektivity - nadstandardní vzdělávání. Formulování cílů Předepsaná vzdělávání Cílem předepsaného vzdělávání je dodržení zákonem daných podmínek, které se k dané profesi vztahuji. Smyslem je, aby pracovník byl odborně i morálně způsobilý k vykonávání určité činnosti. Doplňující vzdělávání Cílem doplňujícího vzdělávání je udržet kvalifikaci pracovníků, což znamená zdůraznit rozhodující zásady stávajícího procesu a seznámit pracovníky s novými zákony a předpisy a s novými technologiemi. Nadstandardní vzdělávání Cílem nadstandardního vzdělávání je rozšířit znalosti pracovníků, a to především znalosti v oblasti psychologie, tak aby došlo k zvýšení efektivity práce a image podniku. Zpracování návrhu programu vzdělávání A. Předepsané vzdělávání Zákonem předepsané vzdělávání je možné rozdělit na dva hlavní okruhy, a to: nové kvalifikace týká se nově příchozích pracovníků, periodická školení. Tabulka 1 Nové kvalifikace Téma Zaměstnanci Forma Provádí Rozsah Pro nové zaměstnance Vstupní školení BOZP a PO Získání odborné způsobilosti k řízení trolejbusu a znalosti řidiče MHD Zaškolení na konkrétní stroje, zařízení a pracoviště Nahodilé - podle potřeby nově příchozí zaměstnanci - všichni nově příchozí zaměstnanci řidiči MHD nově příchozí zaměstnanci dělníci, opraváři, řidiči, THP, praktické cvičení školení na pracovišti bezpečnostní a požární technik Drážní úřad, autoškola vedoucí zaměstnanci 2 h. 80 h. 1 h. 3 dny 5

3 Získání kvalifikace řidiče VZV získání kvalifikace svářeče nově příchozí i stávající zaměstnanci praktické cvičení, odborná škola 1 3 týdny Zdroj:autor Tabulka 2 Periodická školení Téma Zaměstnanci Forma Provádí Rozsah podle zákona č. 247/2000 Sb. pro prodloužení platnosti osvědčení profesní způsobilosti řidiče řidiči trolejbusů, autobusů, nákladních vozidel autoškola 16 h / 1 rok podle Zákoníku práce řidiči osobních vozidel autoškola 8 h / 3 roky svářecích technologií svářeči, (podle rozsahu oprávnění - praktické cvičení) svářecí škola, svářecí technolog 1 4 dny / 2 roky znalostí obsluhy technických zařízení (zdvihacích zařízení, tlakových nádob, plynových zařízení, elektrických zařízení) pracovníci obsluhující technická zařízení revizní a odborní pracovníci 1-3 dny / 1-3 rok Organizování a zajišťování dráhy dispečeři, řídící pracovníci samostudium, ústní přezkoušení se záznamem vedení podniku 1 h / 5 roků Proškolení BOZP, PO a ŽP dle zákoníku práce a z. o požární ochraně a z. o odpadech dle vykonávané profese na pracovišti všichni pracovníci odborní a vedoucí pracovníci 2-8 h / 1-5 roků podle vykonávané profese řidičů VZV řidiči VZV instruktor VZV 8 h / 1 rok Zdroj: autor B. Doplňující vzdělávání Pro DPmXY, a.s. je rovněž důležité udržovat kvalifikaci zaměstnanců, to znamená poskytovat nebo umožňovat zaměstnancům možnost dále se vzdělávat v jejich oboru, vzdělávat zaměstnance při změně nebo vydání nových předpisů, a pří nákupu nových technologii (např. zaškolení na nový typ vozu, zařízení pro opravy vozidel). 6

4 Toto vzdělávání probíhá podle potřeby podniku. Vzdělávání při změně předpisů je uskutečňováno v závislostí na nutnosti seznámení určitých zaměstnanců s novými předpisy. Jedná se především o vzdělávání v ekonomické sféře. C. Nadstandardní vzdělávání Nadstandardní vzdělávání v DPmXY, a.s. je možné rozdělit do následujících tři okruhů: zákazník získání a udržení zákazníka, manažer individuální dovednosti vedoucích pracovníků, firma vyvážený prvek. Toto nadstandardní vzdělávání je prováděno externí vzdělávací institucí v podniku nebo mimo podnik. Tabulka 3 Zákazník získání a udržení zákazníka Téma Zaměstnanci Cíl školení Obsah školení Forma Asertivita, osobní komunikace se zákazníkem Reklamace a jednání se zákazníkem, péče o zákazníka Zdroj: autor řidiči, revizoři, prodavači jízdenek technik přepravy, vedoucí oddělení tarifů a jízdenek, prodavači jízdenek pochopit a používat myšlenky a techniky asertivity, zvládnutí emocí, pochopit základy psychologie jednání se zákazníkem pochopit základy psychologie jednání se zákazníkem Tabulka 4 Manažer individuální dovednosti vedoucích pracovníků asertivita jako životní postoj, aplikace asertivity na pracovní vztahy image firmy, zvládnutí stresových situací, hraní rolí v podniku hraní rolí, s využitím zpětné vazby v podniku Téma Zaměstnanci Cíl školení Obsah školení Forma Motivace pracovníků vedoucí pracovních týmů (mistři na dílnách), vedoucí personálního oddělení umění provádět analýzu motivačních potřeb, znalost tvorby motivačního programu firmy motivace zaměstnanců, zásady tvorby motivačního programu společnosti, základní motivační faktory uplatňované v podniku a řešení modelových situací mimo podnik 7

5 Personální řízení vedoucí personálního oddělení orientace v oblastech personální práce plánování, výběr, řízení, příprava, hodnocení, motivování lidských zdrojů řízení lidských zdrojů, analýza pracovních míst, získávání a výběr zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců, motivace a hodnocení zaměstnanců a řešení modelových situací mimo podnik Komunikace náměstek, dopravnětechnický náměstek, vedoucí personálního oddělení zlepšit úroveň komunikace s podřízenými, kolegy i obchodními partnery znalosti principů komunikace, umění vést efektivní rozhovor, rozvoj vyjadřovací schopností, porozumění řeči těla a efektivně ji využívat, pozitivní myšlení, pozitivní komunikace diskuse mimo podnik Umění se správně rozhodnout náměstek, dopravnětechnický náměstek zlepšit proces rozhodování znalosti procesu rozhodování, rady a pomůcky pro lepší rozhodnutí mimo podnik Plánování a využití času manažera, zvládnutí stresu náměstek, dopravnětechnický náměstek správně si stanovit priority, efektivně plánovat, snížit míru svého časového stresu stanovení priorit, hledání zlodějů času, plánování, zvládání stresu a cvičení mimo podnik Zdroj: autor Tabulka 5 Firma vyvážený prvek Téma Zaměstnanci Cíl školení Obsah školení Firemní kultura, sounáležitost a loajalita pracovníků k podniku náměstek, dopravně-technický náměstek, vedoucí personálního oddělení seznámit se s vlivem firemní kultury na myšlení, chování a na systém hodnot zaměstnanců Řízení podniku ředitel společnosti rozšířit řídící dovednosti, nalézt nová řešení stávajících problémů firemní kultura, vytváření vazeb pracovníků k podniku znalost prostředí ve kterém se musí podnik vyvíjet, strategická analýza, pravidla dobrého finančního řízení Forma mimo podnik mimo podnik 8

6 Týmová spolupráce náměstek, dopravně-technický náměstek, vedoucí pracovních týmů lépe využívat charakteristických vlastností jednotlivých členů ke zvýšení výkonu týmu fungování týmu, rozvoj dovednosti řídit tým simulační hry, řešení modelových případů mimo podnik Zdroj:autor Firemní kurzy týmové spolupráce Firemní kurzy týmové spolupráce jsou zásadní součástí navrženého programu. V DPmXY, a.s. existují dva týmy, pro které je vhodné zavést kurzy týmové spolupráce. Lidé se v těchto týmech denně schází, komunikují mezi sebou a řeší společně řadu otázek a problémů, tak aby vše bezchybně fungovalo. Jedná se o tyto týmy: Tým středisko MHD, řeší problematiku koordinace a řízení dopravy, zahrnuje 8 lidí: vedoucí střediska MHD, vedoucí autobusového provozu, vedoucí trolejbusového provozu, vedoucí dopravní mistr, hlavní dispečer, 2 referenti jízdních řádů, ekonom střediska. Tým středisko údržby a oprav vozového parku, řeší problematiku rozhodující pro oblast řízení dopravy a opravárenství, zahrnuje 8 lidí: vedoucí střediska, mistr těžké údržby trolejbusů, mistr těžké údržby autobusů, mistr pomocných provozů, mistr provozní údržby, mistr pro zásobování a vedení skladu, technik střediska, ekonom střediska. Aby byla v těchto týmech vytvořena co nejvíce efektivní a pro pracovníky příjemná pracovní atmosféra je vhodné ještě více zlepšit komunikaci, upevnit vztahy, zavést další kreativní přístupy a vytvořit z individuálních pracovníků skutečný tým, kde bude panovat atmosféra vstřícnosti a sebedůvěry. Návrh kurzu týmové spolupráce Účastníci: tým středisko MHD a tým středisko údržby a oprav vozového parku Metody: Team building a Tmelení - zahrnují indoorové i outdoorové metody. Cíl kurzu: upevnění vazeb uvnitř firmy jak na vertikální, tak na horizontální úrovni, zvýšení motivace do další práce, oživení pocitu sounáležitosti s firemní kulturou, načerpání nové energie potřebné k podávání nadprůměrných pracovních výkonů, odpočinek a odreagování se od pracovního vypětí. Obsah kurzu: Kurz je zaměřen na intenzivní práci s konkrétním tématem, a dále na vytvoření dobrých a konstruktivních vztahů v týmech pomocí netradičních zážitků, poskytnutí prostoru pro hlubší seznámení se sebou samým i s ostatními a poskytnutí zpětné vazby. 9

7 V programu, který je vytvořený podle stanoveného cíle podniku, jsou zařazeny tyto typy aktivit: Icebreakers tzv. "prolamovače ledů" mezi lidmi, jsou uváděny na začátku kurzů a pomáhají účastníkům navázat kontakt ve skupině a navodit tu správnou atmosféru pro další, týmově již náročnější aktivity. Icebreakers jsou také používány v průběhu kurzu pro naladění a motivaci účastníků na nadcházející program. Důvěrovky tj. aktivity zaměřující se na budování vzájemné důvěry a tolerance ve skupině, jsou jednou z nezanedbatelných součástí kurzů týmové spolupráce. Zvyšování náročnosti důvěrovek postupně vytváří silnější vazby mezi účastníky. Zároveň poskytují prostor pro přípravu účastníků na nadcházející aktivity, kde bude potřeba včasná dopomoc a záchrana mezi účastníky navzájem tak, aby byla zaručena nejvyšší možná bezpečnost účastníků na kurzu. Dynamics tyto aktivity jsou založeny na principu řešení různých nestandardních situací za spolupráce skupiny. Účastníci dosáhnou řešení daných úkolů svou rozhodností, jasnou komunikací a vzájemnou spoluprací. Náročnost úkolů postupně roste a zároveň se ve skupině zvyšuje i míra kooperace. Účastníci si uvědomují své týmové role, styly svého rozhodování, přirozené řízení celé skupiny atd. pro dosažení společného cíle (tj. snahu o vyřešení daného problému) musí své fyzické i duševní síly nasadit každý člen skupiny. Zároveň by skupina měla využít předností svých jednotlivých členů a vypořádat se i s jejich různými slabinami, což vyžaduje vzájemnou podporu a týmovou spolupráci. Po skončení jednotlivých aktivit následuje review (ohlédnutí se za aktivitou), které umožňuje transfer právě vykonaných informací z nevědomé (nebo podvědomé) na vědomou úroveň, čímž se výrazně posiluje proces učení. Nízké lanové překážky nabízejí prostor k překonávání nezvyklých překážek jak pro jednotlivce za podpory ostatních, tak i pro celé skupiny. Tvořivý přístup k překonávání překážek a vzájemná spolupráce ve skupině jsou důležitými předpoklady k jejich úspěšnému zvládnutí. Zároveň jsou nízká lana velmi specifická - překážky jsou postaveny ze speciálních lan a dalšího materiálu a jsou umístěny do 1 m nad zemí. Zdolávání různě obtížných lanových překážek vyžaduje odvahu, důvtip, spolupráci a rovnováhu. Outdoorové strategické hry představují svou složitostí, délkou trvání (až několik hodin) a fyzickým zatížením vrchol mezi aktivitami zaměřenými na spolupráci a komunikaci v týmu. Všichni účastníci najednou nebo v malých podskupinách řeší rozsáhlé úkoly, které jsou motivované různými legendami. Úspěch celého týmu závisí na spolupráci všech účastníků i na každém jednotlivci. Tyto hry využívají terén a přírodní prostředí a jejich základem je spolupráce, tvořivé řešení problémů, vedení a motivace účastníků. Kreativní a tvořivostní programy jejich zaměřením je rozvoj tvořivosti, bourání stereotypů, změna paradigmat a nové přístupy k řešení problémů. Jsou v nich využívány techniky z výtvarných oborů (např. práce s hlínou), ale stejně tak outdoorového prostředí a nestandardních úkolů. Diskusní a komunikační programy jedná se o indoorové aktivity nabízející různé problémové situace, které se mohou zaměřovat na komunikaci v týmu, zpětnou vazbu, vyjednávání, aktivní naslouchání, atd. Sportovní programy jedná se například o rafting, cyklistiku, vysokohorskou turistiku, horolezectví apod. Další aktivity jedná se o relaxaci, večerní společenské hry. Místo: dle určení vzdělávací instituce Rozsah: 2 dny - víkendová akce; Náklady: dle agentury zabezpečující kurz. 10

8 ZÁVĚR Cílem práce bylo vytvoření návrhu programu vzdělávání ve sledovaném dopravním podniku a zhodnotit, zda je možné v prostředí tohoto dopravního podniku využít nové moderní metody vzdělávání pracovníků. Nový návrh programu vzdělávání je tvořen předepsaným, doplňujícím a nadstandardním vzděláváním. Velká pozornost byla věnována návrhu nadstandardního vzdělávání, které je zaměřené na rozšíření znalostí a dovedností především z oblasti psychologické a manažerské, a to tak, aby došlo jak ke zvýšení celkové efektivity práce pracovníků, tak k vytvoření dobré image podniku navenek. Snahou tohoto návrhu je zlepšit jednání pracovníků se zákazníky, rozšířit individuální znalosti vedoucích pracovníků a vytvořit atmosféru sounáležitosti mezi pracovníky i k celému podniku. LITERATURA 1. ARMSTRONG, M.: Personální management. Praha: Grada 1999, 963 s. ISBN BLAŠKOVÁ, M.: Riadenie a rozvoj ľudského potenciálu, VŠ dopravy a spojov, Žilina: Žilinská univerzita, 2003, ISBN FOOT, M., HOOK, C.: Personalistika. Praha: Computer Press 2002, 462 s. ISBN KUČEROVÁ, K., HITKA, M.: Tímová práca perspektíva prosperujúcich podnikov. MVK Zvolen. Vydavateľstvo TU Zvolen ISBN Interní materiál dopravního podniku DPmXY, a.s. INFORMACE O AUTOROVI Ing. Pavla Lejsková, Ph.D. zpracovala a v roce 2003 obhájila disertační práci na téma Procesní management v přepravním procesu. Zabývá se management v dopravě, procesním a personálním managementem. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře dopravního managementu, marketingu a logistiky Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, zabezpečuje výuku Personálního managementu, Managementu I, Managementu II, a podílí se na výzkumných projektech katedry. Adresa autorov: Ing. Pavla LEJSKOVÁ, Ph.D. Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice Studentská 95, Pardubice 11

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika a management ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU The analysis of the evaluation and

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Možnosti uplatnění sociální pedagogiky a psychologie při řízení lidských zdrojů v podmínkách Městské policie

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více