Případová studie: Team Profile Analyzer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případová studie: Team Profile Analyzer"

Transkript

1 Případová studie: Team Profile Analyzer QED GROUP team.sociomap.com Strana 1

2 Úvod Představte si tým složený z úspěšných jedinců z různých oblastí sportu a byznysu. Jak by tento tým vypadal a pracoval? Kdo by byl jeho vůdcem, kdo mozkem celé skupiny a kdo by ovlivňoval a koordinoval procesy v tomto týmu probíhající? Právě na tyto otázky odpoví tato případová studie o Team Profile Analyzeru (TPA), v níž budou analyzovány osobnostní profily, které pro 16 výjimečných a úspěšných osobností britského veřejného života připravila společnost Saville Consulting. Naše dlouholetá praxe v práci s týmy dokazuje, že zásadní otázkou každého týmu je správné obsazení týmových pozic těmi nejlepšími a nejvhodnějšími jedinci. Při tomto rozhodování mimo jiné záleží na osobnostních a výkonnostních dispozicích jednotlivých členů týmu. Pokud by byl tým složen z podobných osobností, hrozí nebezpečí, že by týmu chyběla rozmanitost týmových rolí. Na druhou stranu, pokud by rozdíly mezi členy týmu byly markantní, bylo by obtížné dosáhnout stanovených týmových cílů kvůli sporům ohledně přístupu k práci a řešení problémů. I tým, který je složen z těch nejúspěšnějších jedinců, je vystaven podobným nástrahám týmové organizace a spolupráce, jako kterýkoliv jiný tým. Aby bylo možné s týmem pracovat, rozvíjet ho a vést ke kvalitní a efektivní spolupráci, je nutné, aby se osobnostním profilům či jakýmkoliv jiným požadovaným charakteristikám členů týmu i jednotlivých subtýmů, uzpůsobily týmové role, řízení procesů a spolupráce v týmu. Pouze tak je možné docílit toho, že každý člen týmu i každý subtým zná pravomoci a povinnosti jak své, tak svých spolupracovníků a společně se tak mohou zaměřit pouze na kvalitní a efektivní práci. Vědomi si tohoto faktu, vytvořili jsme ve spolupráci se Saville Consulting tuto případovou studii. 16 úspěšných osobností poskytlo své osobností profily, aby byly zpracovány softwarovým nástrojem Team Profile Analyzer a odhalily tak charakter a strukturu tohoto jedinečného týmu. O TPA Team Profile Analyzer je unikátní softwarový nástroj, který umožňuje nejen analyzovat a vizualizovat data, ale také vytvářet týmové profily z různých psychometrických či firemních dat. Stačí do TPA vložit jakákoliv psychologická data (indikátory výkonnosti, demografická data aj.) a následně testovat rozdíly mezi jedinci a subtýmy. Jediné kliknutí poté vytvoří profesionální týmovou zprávu, která se dá užít jak při výběru pracovníků, tak při rozvoji a koučování týmu. Více na QED GROUP team.sociomap.com Strana 2

3 Zkoumaný případ Popis týmu Společnost Saville Consulting kontaktovala 16 výjimečných osobností z různých oblastí britského veřejného života, jejichž životní osudy se vyznačují úspěchem, celoživotní aktivitou, iniciativou a snahou prožít svůj život naplno. Zde jsou krátké profily všech analyzovaných osobností: QED GROUP team.sociomap.com Strana 3

4 Hlavní problémy a přístup 16 osobností britského veřejného života nejprve absolvovalo testy Saville Wave, které se zaměřují na manažerské a vedoucí kvality u jedinců v pracovním prostředí. Testy Saville Wave jsou užívány zejména ve výběru, rozvoji a talent managementu zaměstnanců. Cílem tohoto výzkumu bylo zaměřit se na silné a pozitivní stránky osobnosti těchto úspěšných jedinců a zdůraznit, že je stejně důležité pracovat se svými vlohy, jako se svými chybami. Dalším krokem byla analýza uvedených 16 osobnostních profilů pomocí Team Profile Analyzeru. Jedinečným rysem tohoto softwaru je jeho kompatibilita v podstatě s jakýmkoliv typem psychologických či firemních dat. Analýza pomocí TPA tedy vycházela z osobnostního modelu testu Saville Wave a zobrazila jeho 4 hlavní dimenze, kterými jsou Vliv, Myšlení, Přizpůsobivost a Výkon, pomocí jedinečné vizualizační metody Sociomapování týmů, jejíž produkty, sociomapy, jsou v TPA využívány. Následně byly různě zvolené podskupiny analyzovaného týmu porovnány z hlediska různých charakteristik, např. vůdcovství, vlivnosti, či myšlenkové invence, což mezi nimi odhalilo velmi zajímavé rozdíly. O SOCIOMAPOVÁNÍ TÝMŮ Sociomapování týmů je unikátní nástroj skládající se z 1) vizualizačních metod, které využívají metaforu krajiny pro jednoduché a srozumitelné vyjádření vztahů v týmu a 2) metod týmového koučování spojujících zpětnou vazbu blízkou 360 s tréninkem a team-buildingem. Vizualizace dat ve formě sociomapy umožňuje konstruktivní práci s týmem a facilitaci jeho rozvoje zcela novým, na datech založeným způsobem. Více na team.sociomap.com Výsledky Sociomapa podobnosti osobnostních profilů ukazuje, že se analyzovaní jedinci rozdělili do dvou skupin: v jedné jsou jedinci, jejichž profily jsou jedinečné a nejsou si blízké s ostatními (modrá oblast), a v druhé jsou ti, jejichž profily se vyznačují velkou podobností s ostatními profily, což dokazuje i jejich vzájemná blízkost (pravý dolní roh). Mezi osobnosti, které mají jedinečné profily, patří Meredith Belbin a Ajaz Ahmed, kteří jsou si velmi blízcí zase díky svým podnikatelským aktivitám, dále meteorolog Ronald Stouffer, olympionička Sonia O Sullivan či sportovci Stan Bowles a Mark Ramprakash, jak ukazují bíle ohraničené shluky ilustrující vzájemné soudržnosti. QED GROUP team.sociomap.com Strana 4

5 Sociomapy přizpůsobivosti, vlivnosti, myšlení a výkonnosti jednotlivých osobností zachovávají rozmístění jedinců podle podobnosti jejich profilů. Zajímavá data tedy na sociomapách poskytuje výška jedinců, která odhaluje charakteristiky a vlastnosti, je byly pro analyzované osobnosti esenciální na jejich cestě k úspěchu. Vlastností společnou většině osobností je zejména vlivnost, které dosáhli díky úspěchu ve svém oboru činnosti. Podnikatelé Ajaz Ahmed a Meredith Belbin tak sice nejsou příliš výkonní, mají ale velký vliv a spoustu nových myšlenek a inovací, což se od manažerů a business leadrů očekává. Meteorolog Ronald Stouffer je zase velmi dobrý v přemýšlení, ale jako vědec se zvolenou specializací, přístupem a metodou není příliš přizpůsobivý. Vrcholoví sportovci Gareth Edwards a Ron Harris sice nejsou tak dobří v přemýšlení, ale jejich výkonnost je zato excelentní. Pro Jeremyho Snapea, který se po skončení své aktivní sportovní kariéry věnuje výkonnostní psychologii, je zase charakteristická již nižší výkonnost, ale oproti ostatním sportovcům je poměrně vlivný. Zajímavou postavou je olympijská běžkyně Sonia O Sullivan, která se nerada přizpůsobuje novým situacím a není ani příliš vlivná, ale zato je jako úspěšná sportovkyně extrémně zaměřená na výkon. QED GROUP team.sociomap.com Strana 5

6 Dalším jedinečným rysem Team Profile Analyzeru je jeho schopnost statisticky porovnávat různě definované subtýmy a podskupiny a nacházet mezi nimi signifikantní rozdíly v úrovních analyzovaných charakteristik. To vše následně společně s dalšími statistickými údaji zobrazí v přehledném a srozumitelném výstupu. V naší analýze byly osobnosti britského veřejného života rozděleny a analyzovány v závislosti na oblasti jejich činnosti (sport a podnikání), pohlaví, a také podle toho, jakými charakteristikami vůdcovství se vyznačují (myšlenkoví a business leadři). Tito specifičtí vůdčí jedinci byli porovnáváni vždy se zbytkem analyzované skupiny. QED GROUP team.sociomap.com Strana 6

7 Porovnání skupiny podnikatelů (A) a sportovců (B) ukázalo rozdíly ve dvou charakteristikách. Jak ukazuje barevný sloupec v poli Signifikance, či nule blízká Hodnota P, jsou to charakteristiky Myšlení a Výkon. Pohled do polí Průměr A a B, která zobrazují průměrné hodnoty, dosažené oběma podskupinami, ukazuje, že zatímco sportovci jsou výrazně lepší než podnikatelé ve výkonnosti a produkci výsledků, podnikatelé jsou naopak signifikantně lepší v myšlení. Výsledky tak potvrzují zaměření sportovců především na výkonnost a výsledky, zatímco podnikatelé musí být osobnostmi myšlenkově bohatými a invenčními. Skupina business leadrů Ajaz Ahmed, Jeremy Snape a Cary Cooper se oproti ostatním jedincům vyznačuje především lepším myšlením a vlivem, což ilustruje důležitost inovativnosti a vlivnosti v podnikání a obchodu. QED GROUP team.sociomap.com Strana 7

8 Při porovnávání subtýmů rozdělených podle pohlaví se neobjevil významný rozdíl, tudíž v analyzované skupině jedinců nejsou sledované osobnostní charakteristiky mužů a žen odlišné. Osobnosti myšlenkových vůdců Mereditha Belbina a Ronalda Stouffera se ukázaly jako velmi rozdílné oproti ostatním osobnostem, zejména v oblasti myšlení a především vlivu, což ilustruje jejich intelekt a význam pro oblasti, kterým se věnují, tedy pro psychologii práce a environmentální studia. Závěry Úspěch nezávisí pouze na talentu a štěstí, ale hlavně na tvrdé práci v oblasti, kterou si jedinec zvolí, v níž se specializuje a rozvíjí. Právě to je cesta k úspěchu, s jejíž pomocí lze překonat počáteční obtíže. Tato případová studie měla za cíl ukázat, že je možné ve skupině velmi úspěšných jedinců odhalit osobnostně-sociální vzorce a procesy, které z nich učinily v oblasti jejich aktivit výjimečné osobnosti. Team Profile Analyzer pro tento účel nabízí užitečné a srozumitelné nástroje, které umožňují odhalit a analyzovat týmové a osobnostní profily a efektivně s nimi pak pracovat. TPA dokáže vizualizovat vztahy a podobnosti osobnostních a týmových profilů ve formě interaktivního grafického modelu, ve formě sociomapy. Práce se sociomapami umožňuje intuitivně analyzovat strukturu a dispozice členů týmů v různých osobnostních charakteristikách, založených na jakémkoliv typu psychometrických dat, s kterými TPA dokáže pracovat. Součástí TPA je i 3D modul, který umožňuje vstoupit do krajiny týmu a pracovat tak s výsledky analýzy na zcela nové úrovni. K dosažení úspěchu je nutné se naučit zacílit svou energii na místo, kde si to přejeme a využít tam všechny naše schopnosti. Analýza podskupin sledovaného týmu ukázala, že jednotlivé subtýmy se ve sledovaných charakteristikách liší, že sportovci se zaměřují na výkon, zatímco myšlenkoví vůdci jsou vlivní a inteligentní atd. TPA dokáže pracovat se vzájemnou podobností profilů jednotlivých členů týmu a identifikovat tak charakteristiky, které spojují či odlišují daný tým či subtým. TPA je nástrojem, který díky pokročilým analýzám a srozumitelné vizualizaci výsledků dokáže objevit skryté kvality týmu a dále ho tak rozvíjet a podporovat. TPA je pro jakýkoliv tým jedinečnou a neocenitelnou zpětnou vazbou. Více informací na teamprofileanalyzer.com nebo na QED GROUP team.sociomap.com Strana 8

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Jaroslava Kubátová a kol.

Jaroslava Kubátová a kol. 1 UNIVERZITA PALACKÉHO VÝZNAMNÝ EKONOMICKÝ SUBJEKT REGIONU Jaroslava Kubátová a kol. 2 UP významný ekonomický subjekt regionu V roce 2009 byl na UP řešen rozvojový projekt MŠMT Posílení ekonomického významu

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více