Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Gabriela Kukalová Praha Červen 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. (datum)... (podpis studenta)

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat své vedoucí Ing. Gabriele Kukalové za cenné rady a konzultace při vypracovávání mé bakalářské práce.

4 Anotace Pro pivní trh, na kterém společnost Pivovary Staropramen a.s. působí, je typické silné konkurenční prostředí a citlivost na hospodářskou situaci celé ekonomiky České republiky. Přestože podnik disponuje silnou konkurenční pozicí na relevantním trhu, nesmí podcenit sílu ostatní konkurence, zvláště pak minipivovarů. Společnost by se měla zaměřit na inovování svých produktů a pokusit se je odlišit od konkurence, vhodná by byla agresivní forma reklamy, kde se srovnává s konkurencí. V posledních letech také klesá odbyt výčepních piv a zvyšuje se prodej dražších ležáků, podnik by tento fakt měl brát v úvahu a rozšířit svou nabídku produktů. Jak vyplynulo ze SWOT analýzy, podnik by se měl zaměřit hlavně na export pivních nápojů do zahraničí a rozšíření svých provozoven Potrefená husa taktéž do zahraničí, kde jsou trhy větší a tudíž je tam více potencionálních zákazníků. Klíčová slova: pivní trh, marketing, konkurenční prostředí, marketingová analýza Annotation Beer market is very specific with very insensitive competition enviroment. Also the customers are very price sensitive. Even though the company Pivovary Staropramen a.s. has very strong position among relevant markets, it should not underestimate the strength of other competitors, especially microbreweries. The company should innovate its own product portfolio and also try to differentiate from the competition for example with some kind of aggressive advertising. Recent trend in sales is the decrease of classic beer consumption. Consumers are focusing on more expensive lagers, the company should take this into account and try to expand product portfolio this way. SWOT analysis shows that the company should focus on export and also expand their Potrefená husa concept outside of the Czech Republic where it can find more customers. Key words: beer market, marketing, competition enviroment, marketing analysis

5 OBSAH ÚVOD... 7 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A MARKETINGOVÉ POJMY Definice marketingu Marketingové pojmy Marketingová filosofie Základní podnikatelské koncepce Marketingové plánování MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA Marketingové prostředí Analýza makroprostředí Analýza mikroprostředí Analýza trhu Analýza SWOT Bostonská matice Určení marketingových cílů Stanovení marketingových strategií MARKETINGOVÝ MIX Produkt (Product) Cyklus životnosti produktu Klasifikace produktů Cena (Price) Distribuce (Place) Propagace (Promotion) Další koncepce marketingového mixu ANALÝZA FIRMY PIVOVARY STAROPRAMEN A.S Charakteristika společnosti Základní údaje společnosti Orgány společnosti a struktura managementu Historie a současná situace společnosti Finanční ukazatele firmy Tržby Prodej piva Hospodářské výsledky podniku... 42

6 5 MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA PODNIKU Analýza makroprostředí Analýza mikroprostředí Analýza konkurence Marketingová strategie podniku Produktová politika Cenová a distribuční politika Propagační politika Analýza SWOT Navrhovaná opatření Využití poznatků makroekonomické analýzy Využití poznatků mikroekonomické analýzy ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 SWOT analýza... 62

7 ÚVOD Marketing neodmyslitelně patří k podnikání a v dlouhodobém horizontu rozhoduje o úspěchu každého podniku, který se nachází v konkurenčním prostředí. Marketing představuje v rukou schopných lidí mocný nástroj ve vedení firmy. Pivo je nejoblíbenější alkoholický nápoj a v České republice je stále hodně vyhledávaný (hlavně u mužů). V posledních pěti letech však jeho spotřeba klesá, tím se marketing pivních společností stává více důležitý, než tomu bylo v předchozích letech. Bakalářská práce pojednává o marketingu jako takovém, použití marketingových nástrojů, dále pak historií využívání marketingu ve firmách, využívání různých marketingových analýz a výzkumů včetně makroprostředí a mikroprostředí. Část práce se pak zaměřuje na aplikaci teoretických znalostí na firmu Pivovary Staropramen a.s. (produkty značky Staropramen) a návrhy na změnu plánování prodeje za účelem zvýšení tržeb a tržního podílu. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a zpracování marketingového plánování prodeje a návrh na změnu plánování prodeje za účelem zvýšení tržeb a tržního podílu na pivním trhu jak tuzemském, tak zahraničním. 7

8 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ Použité metody analýzy vycházejí ze stanovené marketingové strategie společnosti Pivovary Staropramen a.s. Pro vyhodnocení marketingové situace podniku bude provedena SWOT analýza, vyhodnoceny silné a slabé stránky a odhaleny potencionální příležitosti a ohrožení. Dále bude podrobně analyzováno makroprostředí a mikroprostředí dané firmy. Analýza makroprostředí bude použita jako predikční nástroj pro vývoj v daném odvětví v budoucnosti. Analýza mikroprostředí bude zkoumat trh, na kterém podnik působí, ale i jeho zákazníky nebo třeba konkurenci. V neposlední řadě se práce zabývá analýzou používaného marketingového mixu společnosti. V závěru bude vyhodnocena marketingová strategie, která odhalí slabá a silná místa podniku. Dále budou stanovena možná opatření pro celkovou prosperitu podniku v podobě návrhů na úpravu marketingových aktivit. 8

9 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A MARKETINGOVÉ POJMY 1.1 Definice marketingu Marketing neodmyslitelně patří k podnikání a v dlouhodobém horizontu rozhoduje o úspěchu každého podniku, který se nachází v konkurenčním prostředí. Existuje velké množství definic marketingu. Marketing jako takový je komplexní pojem a lze ho definovat z mnoha různých pohledů, existuje nepřeberné množství definic. Jedna z nich zní takto: Marketing představuje ucelený systém opatření, který vede k řízené nabídce správného produktu, ve správnou dobu, na správné trhy a za správnou cenu. Americká marketingová asociace zase nabízí následující formální definici: Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla prospěch firma a její akcionáři. 1 Definice podle marketingového guru Philipa Kotlera: Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů s ostatními. 2 Další definice, tentokrát podle J. Světlíka, zní následovně: Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. 3 Marketing se tedy vlastně zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb (zejména zákazníků) za účelem tvorby hodnoty daného podniku. 1 Americká marketingová asociace 2 Kotler, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, str Světlík, J. Marketing školy, str. 16 9

10 1.2 Marketingové pojmy Pro lepší pochopení a vytvoření si vlastní představy o marketingu je zapotřebí vysvětlit si pojmy jako je potřeba, přání, poptávka a trh. Potřeba jako taková je v ekonomii a psychologii chápána jako subjektivní nedostatek něčeho nezbytného. 4 Všechny lidské bytosti ji pociťují a lze ji rozdělit dle několika hledisek, nejčastější jsou: fyziologické potřeby jedná se o základní lidské potřeby nutné k životu a další seberealizaci, patří sem např. pocit bezpečí, teplo, jídlo, domov. Jako další jsou sociální potřeby. Sociální potřeba člověka spočívá v začlenění k nějaké skupině se společnými zájmy, záliby. Člověk musí mít pocit, že někam patří a může projevit své city a emoce. Na základě naplnění nejnutnějších lidských potřeb se člověk může dál rozvíjet v oblasti znalostí a seberealizace. V ekonomii se nedostatek naplnění potřeb řeší uspokojením pomocí statků jak hmotných, tak nehmotných a právě tyto potřeby se moderní firma v rámci marketingového řízení musí umět naučit rozpoznat nebo je dokonce uměle vyvolat působením např. reklamy či jiných nástrojů. Jako další pojem je přání. Přání vyjadřuje určitou a individuální formu uspokojení potřeby, protože na stejnou potřebu mohou různí lidé reagovat odlišně. Poptávka vyjadřuje realizaci uspokojení potřeb prostřednictvím směny na trhu. Vytváří určitý filtr, kterým se na trhu realizují pouze ta přání, za které chceme a můžeme zaplatit požadovanou cenu na trhu. Kotler nazývá tento fakt schopností a ochotou si dané přání koupit. Trh jako takový je složitý pojem a lze ho dělit dle nepřeberného množství hledisek. Trh je místem, na kterém se prodávající setkává s kupujícím a dochází ke konfrontaci mezi nabídkou a poptávkou. Realizují se zde přání a uspokojuje se poptávka. 4 KOTÍKOVÁ, H.; ZLÁMAL, J. Základy marketingu, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN

11 1.3 Marketingová filosofie Marketingová filosofie představuje názor, že klíč k dosahování cílů organizace spočívá ve schopnosti být efektivní v určování potřeb a přání cílových trhů a v jejich uspokojování lépe, než konkurence. Jádrem marketingové filosofie je tedy trh, a to především jeho cílový účastníci kupující, zákazníci, spotřebitelé. Je to tržně orientovaný pružný podnikatelský způsob myšlení a jednání, jehož cílem je dosáhnout co nejpříznivějších ekonomických efektů uspokojením trhu. Prvořadým cílem vlastníků je především zisk, nicméně strategie výdělku za každou cenu není dlouhodobě udržitelná. Podnikateli by mělo jít o soustavnou prosperitu ve středním a delším časovém horizontu. Jde o snahu rozvíjet určité zdroje (finanční, investiční apod.) vzhledem ke svým ekonomickým cílům. Budoucí prosperita ale není závislá pouze na finančních či hmotných zdrojích, odvíjí se i od spokojenosti a růstu schopností zaměstnanců, tedy i na splnění sociálních cílů podniku. Orientace na kupujícího neznamená, že se má podnik pouze přizpůsobit poznaným a vypozorovaným potřebám zákazníka. Mimo soustavného zkoumání a analyzování trhu a jeho uspokojování je také třeba trh současně i podněcovat a ovlivňovat. Některé své potřeby člověk totiž nedokáže transformovat do konkrétní představy o výrobku či službě. Marketingově orientovaný podnik proto vychází z poznání potřeb a přitom aktivně působí na vytváření tržních preferencí v daném oboru v souladu se svými cíly a možnostmi. Marketing je koncepcí podnikatelské politiky, která zasahuje nejen funkce blízké trhu, jako např. prodej a reklamu, ale také všechny funkční oblasti podniku. Všechny oblasti podniku jsou trhem ovlivňovány, je tedy jasné, že o osudu podniku rozhoduje trh. Marketing není tedy pouze funkčním útvarem podniku, není jen činností, není jednoduše konečným článkem v procesu podnikových výkonů, ale znamená celou koncepci vedení podniku, je vedoucí filosofií managementu a je tedy na počátku podnikatelského rozhodovacího procesu. 11

12 1.4 Základní podnikatelské koncepce Jedná se o základní orientaci firmy a její přístup k podnikání. Je známo pět druhů podnikatelských koncepcí, a sice: výrobní, výrobková, prodejní, marketingová a sociální. Koncepce kopírují historický vývoj, ale i dnes fungují a uplatňují se. Výrobní podnikatelská koncepce Marketing zde nehraje téměř žádnou roli, převládá trh nabízejícího. Předpokládá se, že zákazník požaduje výrobky levné a snadno dosažitelné. Nové techniky a technologie zapříčiňují nižší náklady na jednotku výroby a tím pádem konečnou cenu výrobku. Výrobková podnikatelská koncepce Stále převládá trh nabízejícího, ovšem zákazníci jsou náročnější. Firma se snaží zaměřit na výrobek a učinit ho pro potencionálního zákazníka odlišný především kvalitou nebo výjimečností. Výrobce přehlíží skutečné potřeby zákazníků, vlivy působící na jejich rozhodování, nevnímá co se na trhu děje a jaké jsou přání a chování zákazníků. 5 Prodejní podnikatelská koncepce Konkurence roste a s ní i kupní síla zákazníků, ovšem přání zákazníka zůstává pro firmu druhotné. Firma se snaží ovlivnit zákazníkovo rozhodnutí aktivním prodejem. Cílem výrobce je prodat, co vyrobil, nikoliv vyrábět to, co by mohl prodat. Objevují se zde nové podpory prodeje, zejména pokrok v distribuci a komunikaci, firma chce dostat produkt co nejblíže k zákazníkovi. 5 KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

13 Marketingová podnikatelská koncepce Je založena na oboustranné komunikaci mezi trhem a výrobcem - existence zpětné vazby v podobě různých výzkumů, vnitřních podnikových analýz apod. Vychází z pochopení trhu, tj. potřeb a přání zákazníků a následovném přizpůsobení výrobku. Koncepce se řídí heslem, že výrobce musí prodávat výrobek, který zákazník chce. Marketingově orientovaný podnik se nezaměřuje na celý trh, ale pouze na jeho část, tzv. cílový segment. Segmentem můžeme pojmenovat určitou skupinu zákazníků vybranou dle předem stanovených hledisek (např. podle věku, pohlaví, regionu, apod.). Výběr se poté promítne do zavedení druhu reklamních prostředků, ceny výrobku, jeho balení, apod., to vše k plné spokojenosti zákazníků. Sociální marketingová koncepce Vychází z marketingové koncepce, firmy si začínají uvědomovat, že kromě cílů vlastního zisku a spokojenosti zákazníka také vlastní společenskou zodpovědnost. Jejím cílem je dát do souladu potřeby a zájmy zákazníků a podniku s potřebami a zájmy společnosti. Podnik zohledňuje při svých aktivitách celospolečenské zájmy, např. ekologické chování, etické chování a sociální chování. 1.5 Marketingové plánování Pečlivě a systematicky naplánovaný marketingový plán je základním nástrojem řízení a koordinování marketingových aktivit podniku, pomocí něho je realizována zvolená strategie. Marketingový plán pro lepší pochopení definuje Foret M. ve své knize Marketing pro začátečníky následovně: Marketingový plán si můžeme představit jako cestovní mapu našeho dalšího podnikání. 6 Prognózování Prognózu lze definovat jako odhad budoucího vývoje jevu nebo procesu. V tomto pojetí je zárukou, že je uplatněn způsob myšlení, který zajišťuje schopnost rozhodnout s přiměřeným 6 Foret, M. Marketing pro začátečníky. Bizbooks, 2008, str

14 rizikem o budoucnosti. Obvykle se vypracovávají tři typy prognóz, a to prognóza prodeje, prognóza vývoje techniky a technologie a také prognóza lidských zdrojů. Jedná se o prognózy dlouhodobějšího charakteru. Ty bývají ovlivňovány zejména makroekonomickými, politickými, konkurenčními a mnoha dalšími trendy. Základní typy plánování Podle časového hlediska lze marketingové plánování rozdělit do těchto skupin: Krátkodobé či short-term planning (na 1 2 roky, obvykle ale na rok); Střednědobé nebo-li medium-term planning (3-5 let) a Dlouhodobé nebo také long-term planning (na 5-10 let). Dle typu manažerského rozhodnutí, které je základem marketingového plánu rozlišujeme Strategické nebo Operativní plánování. Strategické plánování spočívá v tom, že manažer vybere nejvhodnější strategii z několika možných. Operativní plánování je potom plánování konkrétních kroků a aktivit nutných pro naplnění zvolené strategie. Způsoby, které jsou použity při sestavování marketingové plánu se dělí do tří skupin, a sice Shora dolů nebo-li top-down planning; Zdola nahoru, tzv. bottom-up planning a kombinaci předchozích dvou metod (goals-down plans-up planning). U první jmenované platí, že vrcholové vedení naplánuje cíle i konkrétní realizační kroky. U plánování Zdola nahoru organizační jednotky formulují své cíle a plány a předkládají je vrcholovému vedení ke schválení. Kombinací se rozumí to, že vrcholové vedení stanoví cíle a organizační jednotky tvoří prováděcí plány, jak cílů dosáhnout. Marketingové plánování v podniku probíhá na různých úrovních a v různých organizačních jednotkách. Rozlišujeme marketingové plánování produktu nebo značky, plánování v rámci podniku, korporace, divize nebo koncernu. Všechny tyto plány musí být propojeny a synchronizovány tak, aby nedošlo ke konfliktu cílů. Nástroje marketingového plánování Mezi nástroje marketingového plánování patří marketingová situační analýza, SWOT analýza, analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy, ale také např. analýza cílového segmentu trhu, dodavatelů, zákazníků, pracovní síly, konkurence apod. Dále pak sledování vývoje v oblasti technologického, legislativního, politického či kulturního dění nebo jiného vývoje který ovlivňuje trh a zákazníky, na které firma působí. 14

15 Podnik může analyzovat své portfolio nabízených produktů. Tento výzkum se provádí metodou, která se nazývá BCG tzv. Bostonská matice. Další specifickou analýzou je analýza zásob pomocí metody ABC, nazývaná též P-Q analýza nebo Paretova analýza. Tato metoda podniku pomáhá rozdělit zásoby a zjistit, které jsou pro firmu nejdůležitější. Po zavedení jakýchkoliv změn musí být firma schopna mít zpětnou vazbu v podobě výzkumů účinnosti jednotlivých kroků, vyhodnocování statistických údajů a reagovat tak na případné úspěchy a neúspěchy zavedením příslušných opatření. 15

16 2 MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA Marketingová situační analýza zkoumá prostředí firmy, segmenty trhu, konkurenci, odhad budoucí poptávky a prodejů. Výsledky této analýzy směřují k volbě cílových trhů a k nalezení reálných a současně náročných marketingových cílů a strategií podniku pro jednotlivé trhy včetně strategií jednotlivých prvků marketingového mixu. Je prvním krokem přípravy strategického marketingového plánu Marketingové prostředí Marketingové prostředí firem vnímáme na dvou úrovních: jako makroprostředí (vnější prostředí) a mikroprostředí (vnitřní prostředí). Obrázek 1 zobrazuje prostředí působící na podnik. Obr. 1 Marketingové prostředí Horáková, H.: Strategický marketing. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2003, str Čerpáno z online zdroje: html 16

17 2.1.1 Analýza makroprostředí Makroprostředí tvoří širší okolí podniku a obsahuje faktory, které jsou ve své podstatě mimo dosah podnikové kontroly a lze je více či méně předvídat např. podle historického vývoje nebo vývoje na poli mezinárodní politiky apod. Podnik tyto faktory nemůže nijak ovlivnit, ale musí je dokonale monitorovat, aby na případné změny mohl včas zareagovat a získat tak konkurenční výhodu nebo třeba dál pokračovat ve své činnosti. 8 Mnoho těchto faktorů se neustále mění a proces změn sám vytváří nový prostor pro příležitosti (ale i hrozby) firmy. Politicko-legislativní prostředí Do tohoto prostředí zahrnujeme např. zákony upravující podnikání (antimonopolní a kartelové zákony), ale také legislativu, která upravuje podmínky pro všechny podnikatelské činnosti. Dále daňový systém, vládní úlevy a pobídky, legislativu ochraňující investora, legislativu ochraňující spotřebitele apod. Patří sem ale i mezinárodní dohody v rámci různých společenství jako je Evropská unie a s ní spojené pravidla pro všechny podnikatelské subjekty podnikající v dané zóně. V případě expanze podniku do zahraničí je nutná znalost tamních zákonů a předpisů týkajících se dané podnikající činnosti, které bývají často odlišné. Ekonomické prostředí Do ekonomického prostředí řadíme vývojové směry v příjmech, výdajích a spotřebě, které ovlivňují nákupní strategie a hospodaření domácností. Dále sem patří vývoj nezaměstnanosti, rozdíly v regionálním rozložení a ostatní ekonomické trendy, které, ať už přímo či nepřímo, mohou ovlivnit konečný zisk společnosti, jako jsou úroková míra, dostupnost úvěrů, devizový kurz apod. Kupní síla je ovlivňována také inflací, daňovou soustavou, nárůstem nutných výdajů jako jsou náklady na energie, zdravotnictví, školství nebo bydlení. 8 KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

18 Sociální a kulturní prostředí Sociální faktory jsou vnímány jako hodnotové stupnice a postoje lidí, jejich životní styl a životní úroveň. Na jedné straně mohou výrazně ovlivnit poptávku po zboží a službách, na straně druhé ovlivňují i stranu nabídky podnikavost a pracovní motivaci. Kulturní prostředí je důležité zejména pro firmu, která se chystá vstoupit na nový trh. Jsou to určité zvyklosti a postoje obyvatel. Základní kulturní hodnoty jako je nutnost práce, manželství, víry či sportu se dědí z generace na generaci a jsou většinou neměnné, ale v každé zemi se mohou výrazně lišit. Druhotné kulturní hodnoty jsou proměnlivější a mohou být ovlivňovány marketingovými metodami např. styl oblečení, účesu, hudby apod. Demografické prostředí Demografie zkoumá lidskou populaci z hlediska pohlaví, věku, rasy, zaměstnaní, vzdělání, hustoty rozmístění obyvatel a dalších statistických údajů jako je velikost a složení obyvatelstva apod. Podnik, který pravidelně a pečlivě monitoruje demografický vývoj v oblastech pro něj důležitých, může získat konkurenční výhodu v podobě predikce některých událostí. Technologické prostředí Se stále se vyvíjejícími technologiemi se tempo a cyklus inovací zrychluje a zkracuje. To může mít za následek zlepšení výroby v podobě snížení nákladů nebo zkrácení strojového času. Díky automatizované výrobě je možno snížit náklady na pracovní sílu a zvýšit efektivitu daného podniku. Úroveň komunikačních technologií se neustále vyvíjí a pro podnik obsluhující větší množství zákazníků je nepostradatelný marketingový nástroj propracovaný informační systém. Vhodně navržený informační systém zefektivní činnost podniku ať už formou komunikace se zákazníky a zjišťování jejich potřeb, tak i na straně dodavatelů, případně odběratelů a urychlí tak celkovou komunikaci mezi subjekty. 18

19 Přírodní prostředí Díky lidskému faktoru se životní prostředí kolem nás v současné době neustále zhoršuje. Celosvětovým problémem se stává nedostatek některých surovin potřebných pro výrobu dalších strojů nebo nástrojů jako je ropa, zemní plyn, železná ruda apod. Dalším problémem je rostoucí znečištění vzduchu, půdy, přírodních zdrojů pitné vody, nadměrný hluk, apod. Lidé si však tuto skutečnost uvědomují a oproti minulosti projevují snahu zmíněné problémy řešit. Vznikají tak skupiny a různá hnutí na ochranu životního prostředí a vlády všech ekonomicky aktivních států začínají zavádět přísnější ekologická pravidla, podniky začínají uplatňovat společenský marketing a tím více dbát na prostředí, v kterém žijeme a které k životu potřebujeme Analýza mikroprostředí Mikroprostředí obsahuje vlivy, které bezprostředně ovlivňují možnost podniku realizovat svou hlavní funkci. Proto do mikroprostředí patří jako základní prvek sám podnik, tak i jeho zákazníci, dodavatelé, distributoři, konkurence apod. Podnik Vnitřní prostředí podniku tvoří jeho zdroje (materiálové, finanční a lidské), management a jeho zaměstnanci, organizační struktura a materiální prostředí podniku. Pro úspěšné působení podniku na trhu musí být v rámci celého podniku (tzn. mezi všemi útvary) vzájemná spolupráce a komunikace. Zásadní je také zřízení samostatného marketingového útvaru v organizaci, který musí mít komunikativní, informační, koordinační a analytickou funkci a tím udávat směr, kam se podnik bude ubírat. Zákazníci Zákazníci jsou jedním z nejdůležitějších faktorů marketingového mikroprostředí. Pokud by totiž podnik neměl zákazníky, netvořil by zisk a není důvod pro jeho existenci (pokud se nejedná o neziskovou organizaci). Podnik při vykonávání své činnosti sleduje trhy svých zákazníků a svou podnikatelskou činnost může zaměřit na trhy spotřebitelů (jednotlivci, 19

20 domácnosti), trhy výrobní sféry (výrobní stroje pro výrobu konečných produktů), trhy zprostředkovatelů, vládní trhy (státní zakázky), mezinárodní trhy (zahraniční dodavatelé a odběratelé). 9 Každý druh zákazníka samozřejmě vyžaduje jiný přístup a podnik se na základě pravidelného sledování zákaznických potřeb může rozhodnout, který typ zákazníků chce oslovovat a preferovat. Musí ovšem vycházet ze svého poslání a z dlouhodobého podnikatelského záměru. Konkurence K tomu, aby byl podnik úspěšný, musí své konkurenty určit, poznat a neustále monitorovat, neboť jedině tak dokáže efektivně a pružně reagovat na požadavky trhu a uspokojit tak potřeby zákazníků lépe, než jiný podnik. Konkurenční prostředí vytváří tlak na snižování cen, výrobních nákladů, na inovace, zdokonalování výrobků a jejich využití. Každý podnik má své konkurenty, proti kterým se musí na trhu umět prosadit. Aby to bylo možné, je třeba tyto konkurenty nejen určit, ale také poznat jejich silné a slabé stránky. Určit všechny konkurenty znamená znát skutečné konkurenty a potencionální konkurenty. Skuteční konkurenti jsou takové podniky, které nabízejí stejný nebo podobný produkt (substitut) a to na stejných segmentech trhu. Potencionální konkurenti jsou podniky, které prozatím nejsou konkurenty, ale představují hrozbu do budoucna, kdy jimi být mohou. Správně by měli být určení všichni konkurenti. Malé a střední podniky si ale často takto rozsáhlý a finančně náročný průzkum nemohou dovolit, proto není za každé situace účelné poznat všechny konkurenty, ale je třeba blíže zkoumat jen ty, kteří vůči podniku stojí v reálném konkurenčním vztahu. V rámci analýzy konkurence je dalším krokem zkoumání slabých a silných stránek ostatních podniků. Je nutné brát v úvahu následující kritéria: objem prodeje, relativní podíl na trhu, odbytové cesty, portfolio produktů, image a kvalita produktů, zákazníci, technologie, výzkum a vývoj a finanční situace daného podniku. Je také důležité zkoumat, čeho chtějí konkurenti dosáhnout, vývojové tendence v diferenciaci konkurentů a možnost navázání vztahu s konkurenty. 9 KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

21 Dodavatelé Dodavatelé jsou firmy nebo jednotlivci, kteří zásobují podnik potřebnými zdroji pro výrobky a služby. Zdroje by měli být dodány v požadované kvalitě, čase i množství. Marketingový tým podniku a jeho pracovníci musí pečlivě sledovat situaci a možnosti dodavatelů a v případě nečekaných komplikací pružně zareagovat tak, aby uspokojili konečné spotřebitele (zákazníky). Dodavatele je potřeba sledovat i v dlouhodobém horizontu, aby bylo možné včas reagovat na nedostatky, které by mohly podnik postihnout. Zprostředkovatelé Všechny aktivity podniku, které lze zahrnout do oblasti marketingu a prodeje, nemůže většinou podnik zajistit pouze vlastními silami, a proto spolupracuje s externími podniky. Jde především o činnosti v oblasti distribuce, často průzkumu nebo ve výrobě reklamy. Jejich realizaci mohou zajistit profesionální firmy, fyzické distribuce, marketingové a reklamní agentury, finanční organizace apod. Veřejnost Nejedná se o veřejnost jako takovou, důležitá je pro podnik pouze ta část lidí, která firmě věnuje větší pozornost. Právě tato skupina zainteresovaných lidí má vliv na dosahování cílů podniku, proto je v zájmu celého podniku rozvíjet a udržovat pozitivní vztahy s veřejností. Řadí se sem finanční veřejnost, sdělovací prostředky, vládní veřejnost, občanská sdružení, veřejnost cílového trhu a také vlastní spolupracovníci podniku Analýza trhu Analýza trhu se opírá o marketingový výzkum, který spočívá v získávání, analýze a hodnocení potřebných dat o trhu nebo segmentu a jeho okolí. Výsledky průzkumu trhu by měly poskytnout účelné informace pro podnik, je to zejména velikost a struktura trhu, stav trhu (zda jde o nový nebo nasycený trh) a podíl, který podnik na daném trhu dosahuje. Důležití jsou pro podnik nejen stávající, ale i potencionální zákazníci. Podnik by měl rozumět 21

22 tomu, kdo jsou a kdo mohou být, kolik jich je a kde se nacházejí a dále také co od podniku a jeho produktů očekávají. Pro marketingové plánování jsou určující poznatky o celkovém trhu i o cílovém segmentu. Celkový trh tvoří všechny varianty využití a použití daného produktu (na alkoholickém trhu je pivo pouze část). Základem je však vymezení cílového trhu a vyjádření charakteristických vlastností. Proto jsou pro podnik důležití zákazníci, kterým produkt přináší užitek, je pro ně dostupný a jsou za něj ochotni zaplatit. Úspěch výrobku či služby je zaručen pouze v případě, že osloví a zároveň uspokojí potřeby a požadavky konkrétních zákazníků. Způsob, jak toho docílit, je provést segmentaci cílového trhu, jež rozdělí trh na části např. podle: oblastí použití, ceny a jakosti, oborů, regionů, motivů koupě apod. V případě, že se jedná o spotřební zboží, můžou být tržní segmenty určovány např. dle následujících kritérií: věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, sociální třída, životní styl, osobnost, apod. nebo kombinací těchto jednotlivých kritérií. Vedle předpovědi, kolik je v jednotlivých tržních segmentech potencionálních zákazníků, je důležité určit průměrný počet nákupů na jednoho zákazníka za rok a roční růst. Po vymezení všech tržních segmentů si pak podnik vybere jen ty, které ho zajímají a jsou pro něj relevantní. Tyto tržní segmenty pak tvoří cílový trh podniku. Následuje další krok, a to získání a analýza potřebných informací, tedy jsou-li tyto informace pro daný podnik relevantní. Nutno podotknout, že pro malé a střední podniky je získávání těchto informací značně obtížné a nákladné, proto se využívá i obecných průzkumů nebo dat ze statistických institucí dané země (u nás Český statistický úřad ČSÚ) Analýza SWOT Jedním z nejrozšířenějších způsobů jak analyzovat předpoklady úspěšnosti podniku, je vytvořit analýzu SWOT. 10 Název je tvořen z prvních písmen anglických slov: S strenghts (silné stránky), W weaknesses (slabé stránky), O opportunities (příležitosti), T threats (hrozby). Silné a slabé stránky by měl podnik hledat a analyzovat zejména v následujících oblastech: finanční postavení podniku; vlastnická a organizační struktura klíčoví pracovníci, úroveň managementu; pozice na trhu podíl na trhu, relativní podíl na trhu, objem prodejů apod.; 10 KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Marketingová strategie vybraného podniku

Marketingová strategie vybraného podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Marketingová strategie vybraného podniku bakalářská práce Tomáš Pantůček Vedoucí práce: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská

Analýza marketingového prostředí podniku. Daniela Žárská Analýza marketingového prostředí podniku Daniela Žárská Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy z

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Teorie pro praxi. Kolektiv autorů

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Teorie pro praxi. Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů Vydal Ústav sociálních inovací Brno 2014 Sociální

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 JAROSLAVA KOTLÁRIKOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více