Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Gabriela Kukalová Praha Červen 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. (datum)... (podpis studenta)

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat své vedoucí Ing. Gabriele Kukalové za cenné rady a konzultace při vypracovávání mé bakalářské práce.

4 Anotace Pro pivní trh, na kterém společnost Pivovary Staropramen a.s. působí, je typické silné konkurenční prostředí a citlivost na hospodářskou situaci celé ekonomiky České republiky. Přestože podnik disponuje silnou konkurenční pozicí na relevantním trhu, nesmí podcenit sílu ostatní konkurence, zvláště pak minipivovarů. Společnost by se měla zaměřit na inovování svých produktů a pokusit se je odlišit od konkurence, vhodná by byla agresivní forma reklamy, kde se srovnává s konkurencí. V posledních letech také klesá odbyt výčepních piv a zvyšuje se prodej dražších ležáků, podnik by tento fakt měl brát v úvahu a rozšířit svou nabídku produktů. Jak vyplynulo ze SWOT analýzy, podnik by se měl zaměřit hlavně na export pivních nápojů do zahraničí a rozšíření svých provozoven Potrefená husa taktéž do zahraničí, kde jsou trhy větší a tudíž je tam více potencionálních zákazníků. Klíčová slova: pivní trh, marketing, konkurenční prostředí, marketingová analýza Annotation Beer market is very specific with very insensitive competition enviroment. Also the customers are very price sensitive. Even though the company Pivovary Staropramen a.s. has very strong position among relevant markets, it should not underestimate the strength of other competitors, especially microbreweries. The company should innovate its own product portfolio and also try to differentiate from the competition for example with some kind of aggressive advertising. Recent trend in sales is the decrease of classic beer consumption. Consumers are focusing on more expensive lagers, the company should take this into account and try to expand product portfolio this way. SWOT analysis shows that the company should focus on export and also expand their Potrefená husa concept outside of the Czech Republic where it can find more customers. Key words: beer market, marketing, competition enviroment, marketing analysis

5 OBSAH ÚVOD... 7 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A MARKETINGOVÉ POJMY Definice marketingu Marketingové pojmy Marketingová filosofie Základní podnikatelské koncepce Marketingové plánování MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA Marketingové prostředí Analýza makroprostředí Analýza mikroprostředí Analýza trhu Analýza SWOT Bostonská matice Určení marketingových cílů Stanovení marketingových strategií MARKETINGOVÝ MIX Produkt (Product) Cyklus životnosti produktu Klasifikace produktů Cena (Price) Distribuce (Place) Propagace (Promotion) Další koncepce marketingového mixu ANALÝZA FIRMY PIVOVARY STAROPRAMEN A.S Charakteristika společnosti Základní údaje společnosti Orgány společnosti a struktura managementu Historie a současná situace společnosti Finanční ukazatele firmy Tržby Prodej piva Hospodářské výsledky podniku... 42

6 5 MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA PODNIKU Analýza makroprostředí Analýza mikroprostředí Analýza konkurence Marketingová strategie podniku Produktová politika Cenová a distribuční politika Propagační politika Analýza SWOT Navrhovaná opatření Využití poznatků makroekonomické analýzy Využití poznatků mikroekonomické analýzy ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 SWOT analýza... 62

7 ÚVOD Marketing neodmyslitelně patří k podnikání a v dlouhodobém horizontu rozhoduje o úspěchu každého podniku, který se nachází v konkurenčním prostředí. Marketing představuje v rukou schopných lidí mocný nástroj ve vedení firmy. Pivo je nejoblíbenější alkoholický nápoj a v České republice je stále hodně vyhledávaný (hlavně u mužů). V posledních pěti letech však jeho spotřeba klesá, tím se marketing pivních společností stává více důležitý, než tomu bylo v předchozích letech. Bakalářská práce pojednává o marketingu jako takovém, použití marketingových nástrojů, dále pak historií využívání marketingu ve firmách, využívání různých marketingových analýz a výzkumů včetně makroprostředí a mikroprostředí. Část práce se pak zaměřuje na aplikaci teoretických znalostí na firmu Pivovary Staropramen a.s. (produkty značky Staropramen) a návrhy na změnu plánování prodeje za účelem zvýšení tržeb a tržního podílu. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení a zpracování marketingového plánování prodeje a návrh na změnu plánování prodeje za účelem zvýšení tržeb a tržního podílu na pivním trhu jak tuzemském, tak zahraničním. 7

8 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ Použité metody analýzy vycházejí ze stanovené marketingové strategie společnosti Pivovary Staropramen a.s. Pro vyhodnocení marketingové situace podniku bude provedena SWOT analýza, vyhodnoceny silné a slabé stránky a odhaleny potencionální příležitosti a ohrožení. Dále bude podrobně analyzováno makroprostředí a mikroprostředí dané firmy. Analýza makroprostředí bude použita jako predikční nástroj pro vývoj v daném odvětví v budoucnosti. Analýza mikroprostředí bude zkoumat trh, na kterém podnik působí, ale i jeho zákazníky nebo třeba konkurenci. V neposlední řadě se práce zabývá analýzou používaného marketingového mixu společnosti. V závěru bude vyhodnocena marketingová strategie, která odhalí slabá a silná místa podniku. Dále budou stanovena možná opatření pro celkovou prosperitu podniku v podobě návrhů na úpravu marketingových aktivit. 8

9 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A MARKETINGOVÉ POJMY 1.1 Definice marketingu Marketing neodmyslitelně patří k podnikání a v dlouhodobém horizontu rozhoduje o úspěchu každého podniku, který se nachází v konkurenčním prostředí. Existuje velké množství definic marketingu. Marketing jako takový je komplexní pojem a lze ho definovat z mnoha různých pohledů, existuje nepřeberné množství definic. Jedna z nich zní takto: Marketing představuje ucelený systém opatření, který vede k řízené nabídce správného produktu, ve správnou dobu, na správné trhy a za správnou cenu. Americká marketingová asociace zase nabízí následující formální definici: Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla prospěch firma a její akcionáři. 1 Definice podle marketingového guru Philipa Kotlera: Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů s ostatními. 2 Další definice, tentokrát podle J. Světlíka, zní následovně: Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. 3 Marketing se tedy vlastně zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb (zejména zákazníků) za účelem tvorby hodnoty daného podniku. 1 Americká marketingová asociace 2 Kotler, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, str Světlík, J. Marketing školy, str. 16 9

10 1.2 Marketingové pojmy Pro lepší pochopení a vytvoření si vlastní představy o marketingu je zapotřebí vysvětlit si pojmy jako je potřeba, přání, poptávka a trh. Potřeba jako taková je v ekonomii a psychologii chápána jako subjektivní nedostatek něčeho nezbytného. 4 Všechny lidské bytosti ji pociťují a lze ji rozdělit dle několika hledisek, nejčastější jsou: fyziologické potřeby jedná se o základní lidské potřeby nutné k životu a další seberealizaci, patří sem např. pocit bezpečí, teplo, jídlo, domov. Jako další jsou sociální potřeby. Sociální potřeba člověka spočívá v začlenění k nějaké skupině se společnými zájmy, záliby. Člověk musí mít pocit, že někam patří a může projevit své city a emoce. Na základě naplnění nejnutnějších lidských potřeb se člověk může dál rozvíjet v oblasti znalostí a seberealizace. V ekonomii se nedostatek naplnění potřeb řeší uspokojením pomocí statků jak hmotných, tak nehmotných a právě tyto potřeby se moderní firma v rámci marketingového řízení musí umět naučit rozpoznat nebo je dokonce uměle vyvolat působením např. reklamy či jiných nástrojů. Jako další pojem je přání. Přání vyjadřuje určitou a individuální formu uspokojení potřeby, protože na stejnou potřebu mohou různí lidé reagovat odlišně. Poptávka vyjadřuje realizaci uspokojení potřeb prostřednictvím směny na trhu. Vytváří určitý filtr, kterým se na trhu realizují pouze ta přání, za které chceme a můžeme zaplatit požadovanou cenu na trhu. Kotler nazývá tento fakt schopností a ochotou si dané přání koupit. Trh jako takový je složitý pojem a lze ho dělit dle nepřeberného množství hledisek. Trh je místem, na kterém se prodávající setkává s kupujícím a dochází ke konfrontaci mezi nabídkou a poptávkou. Realizují se zde přání a uspokojuje se poptávka. 4 KOTÍKOVÁ, H.; ZLÁMAL, J. Základy marketingu, Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN

11 1.3 Marketingová filosofie Marketingová filosofie představuje názor, že klíč k dosahování cílů organizace spočívá ve schopnosti být efektivní v určování potřeb a přání cílových trhů a v jejich uspokojování lépe, než konkurence. Jádrem marketingové filosofie je tedy trh, a to především jeho cílový účastníci kupující, zákazníci, spotřebitelé. Je to tržně orientovaný pružný podnikatelský způsob myšlení a jednání, jehož cílem je dosáhnout co nejpříznivějších ekonomických efektů uspokojením trhu. Prvořadým cílem vlastníků je především zisk, nicméně strategie výdělku za každou cenu není dlouhodobě udržitelná. Podnikateli by mělo jít o soustavnou prosperitu ve středním a delším časovém horizontu. Jde o snahu rozvíjet určité zdroje (finanční, investiční apod.) vzhledem ke svým ekonomickým cílům. Budoucí prosperita ale není závislá pouze na finančních či hmotných zdrojích, odvíjí se i od spokojenosti a růstu schopností zaměstnanců, tedy i na splnění sociálních cílů podniku. Orientace na kupujícího neznamená, že se má podnik pouze přizpůsobit poznaným a vypozorovaným potřebám zákazníka. Mimo soustavného zkoumání a analyzování trhu a jeho uspokojování je také třeba trh současně i podněcovat a ovlivňovat. Některé své potřeby člověk totiž nedokáže transformovat do konkrétní představy o výrobku či službě. Marketingově orientovaný podnik proto vychází z poznání potřeb a přitom aktivně působí na vytváření tržních preferencí v daném oboru v souladu se svými cíly a možnostmi. Marketing je koncepcí podnikatelské politiky, která zasahuje nejen funkce blízké trhu, jako např. prodej a reklamu, ale také všechny funkční oblasti podniku. Všechny oblasti podniku jsou trhem ovlivňovány, je tedy jasné, že o osudu podniku rozhoduje trh. Marketing není tedy pouze funkčním útvarem podniku, není jen činností, není jednoduše konečným článkem v procesu podnikových výkonů, ale znamená celou koncepci vedení podniku, je vedoucí filosofií managementu a je tedy na počátku podnikatelského rozhodovacího procesu. 11

12 1.4 Základní podnikatelské koncepce Jedná se o základní orientaci firmy a její přístup k podnikání. Je známo pět druhů podnikatelských koncepcí, a sice: výrobní, výrobková, prodejní, marketingová a sociální. Koncepce kopírují historický vývoj, ale i dnes fungují a uplatňují se. Výrobní podnikatelská koncepce Marketing zde nehraje téměř žádnou roli, převládá trh nabízejícího. Předpokládá se, že zákazník požaduje výrobky levné a snadno dosažitelné. Nové techniky a technologie zapříčiňují nižší náklady na jednotku výroby a tím pádem konečnou cenu výrobku. Výrobková podnikatelská koncepce Stále převládá trh nabízejícího, ovšem zákazníci jsou náročnější. Firma se snaží zaměřit na výrobek a učinit ho pro potencionálního zákazníka odlišný především kvalitou nebo výjimečností. Výrobce přehlíží skutečné potřeby zákazníků, vlivy působící na jejich rozhodování, nevnímá co se na trhu děje a jaké jsou přání a chování zákazníků. 5 Prodejní podnikatelská koncepce Konkurence roste a s ní i kupní síla zákazníků, ovšem přání zákazníka zůstává pro firmu druhotné. Firma se snaží ovlivnit zákazníkovo rozhodnutí aktivním prodejem. Cílem výrobce je prodat, co vyrobil, nikoliv vyrábět to, co by mohl prodat. Objevují se zde nové podpory prodeje, zejména pokrok v distribuci a komunikaci, firma chce dostat produkt co nejblíže k zákazníkovi. 5 KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

13 Marketingová podnikatelská koncepce Je založena na oboustranné komunikaci mezi trhem a výrobcem - existence zpětné vazby v podobě různých výzkumů, vnitřních podnikových analýz apod. Vychází z pochopení trhu, tj. potřeb a přání zákazníků a následovném přizpůsobení výrobku. Koncepce se řídí heslem, že výrobce musí prodávat výrobek, který zákazník chce. Marketingově orientovaný podnik se nezaměřuje na celý trh, ale pouze na jeho část, tzv. cílový segment. Segmentem můžeme pojmenovat určitou skupinu zákazníků vybranou dle předem stanovených hledisek (např. podle věku, pohlaví, regionu, apod.). Výběr se poté promítne do zavedení druhu reklamních prostředků, ceny výrobku, jeho balení, apod., to vše k plné spokojenosti zákazníků. Sociální marketingová koncepce Vychází z marketingové koncepce, firmy si začínají uvědomovat, že kromě cílů vlastního zisku a spokojenosti zákazníka také vlastní společenskou zodpovědnost. Jejím cílem je dát do souladu potřeby a zájmy zákazníků a podniku s potřebami a zájmy společnosti. Podnik zohledňuje při svých aktivitách celospolečenské zájmy, např. ekologické chování, etické chování a sociální chování. 1.5 Marketingové plánování Pečlivě a systematicky naplánovaný marketingový plán je základním nástrojem řízení a koordinování marketingových aktivit podniku, pomocí něho je realizována zvolená strategie. Marketingový plán pro lepší pochopení definuje Foret M. ve své knize Marketing pro začátečníky následovně: Marketingový plán si můžeme představit jako cestovní mapu našeho dalšího podnikání. 6 Prognózování Prognózu lze definovat jako odhad budoucího vývoje jevu nebo procesu. V tomto pojetí je zárukou, že je uplatněn způsob myšlení, který zajišťuje schopnost rozhodnout s přiměřeným 6 Foret, M. Marketing pro začátečníky. Bizbooks, 2008, str

14 rizikem o budoucnosti. Obvykle se vypracovávají tři typy prognóz, a to prognóza prodeje, prognóza vývoje techniky a technologie a také prognóza lidských zdrojů. Jedná se o prognózy dlouhodobějšího charakteru. Ty bývají ovlivňovány zejména makroekonomickými, politickými, konkurenčními a mnoha dalšími trendy. Základní typy plánování Podle časového hlediska lze marketingové plánování rozdělit do těchto skupin: Krátkodobé či short-term planning (na 1 2 roky, obvykle ale na rok); Střednědobé nebo-li medium-term planning (3-5 let) a Dlouhodobé nebo také long-term planning (na 5-10 let). Dle typu manažerského rozhodnutí, které je základem marketingového plánu rozlišujeme Strategické nebo Operativní plánování. Strategické plánování spočívá v tom, že manažer vybere nejvhodnější strategii z několika možných. Operativní plánování je potom plánování konkrétních kroků a aktivit nutných pro naplnění zvolené strategie. Způsoby, které jsou použity při sestavování marketingové plánu se dělí do tří skupin, a sice Shora dolů nebo-li top-down planning; Zdola nahoru, tzv. bottom-up planning a kombinaci předchozích dvou metod (goals-down plans-up planning). U první jmenované platí, že vrcholové vedení naplánuje cíle i konkrétní realizační kroky. U plánování Zdola nahoru organizační jednotky formulují své cíle a plány a předkládají je vrcholovému vedení ke schválení. Kombinací se rozumí to, že vrcholové vedení stanoví cíle a organizační jednotky tvoří prováděcí plány, jak cílů dosáhnout. Marketingové plánování v podniku probíhá na různých úrovních a v různých organizačních jednotkách. Rozlišujeme marketingové plánování produktu nebo značky, plánování v rámci podniku, korporace, divize nebo koncernu. Všechny tyto plány musí být propojeny a synchronizovány tak, aby nedošlo ke konfliktu cílů. Nástroje marketingového plánování Mezi nástroje marketingového plánování patří marketingová situační analýza, SWOT analýza, analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy, ale také např. analýza cílového segmentu trhu, dodavatelů, zákazníků, pracovní síly, konkurence apod. Dále pak sledování vývoje v oblasti technologického, legislativního, politického či kulturního dění nebo jiného vývoje který ovlivňuje trh a zákazníky, na které firma působí. 14

15 Podnik může analyzovat své portfolio nabízených produktů. Tento výzkum se provádí metodou, která se nazývá BCG tzv. Bostonská matice. Další specifickou analýzou je analýza zásob pomocí metody ABC, nazývaná též P-Q analýza nebo Paretova analýza. Tato metoda podniku pomáhá rozdělit zásoby a zjistit, které jsou pro firmu nejdůležitější. Po zavedení jakýchkoliv změn musí být firma schopna mít zpětnou vazbu v podobě výzkumů účinnosti jednotlivých kroků, vyhodnocování statistických údajů a reagovat tak na případné úspěchy a neúspěchy zavedením příslušných opatření. 15

16 2 MARKETINGOVÁ SITUAČNÍ ANALÝZA Marketingová situační analýza zkoumá prostředí firmy, segmenty trhu, konkurenci, odhad budoucí poptávky a prodejů. Výsledky této analýzy směřují k volbě cílových trhů a k nalezení reálných a současně náročných marketingových cílů a strategií podniku pro jednotlivé trhy včetně strategií jednotlivých prvků marketingového mixu. Je prvním krokem přípravy strategického marketingového plánu Marketingové prostředí Marketingové prostředí firem vnímáme na dvou úrovních: jako makroprostředí (vnější prostředí) a mikroprostředí (vnitřní prostředí). Obrázek 1 zobrazuje prostředí působící na podnik. Obr. 1 Marketingové prostředí Horáková, H.: Strategický marketing. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2003, str Čerpáno z online zdroje: html 16

17 2.1.1 Analýza makroprostředí Makroprostředí tvoří širší okolí podniku a obsahuje faktory, které jsou ve své podstatě mimo dosah podnikové kontroly a lze je více či méně předvídat např. podle historického vývoje nebo vývoje na poli mezinárodní politiky apod. Podnik tyto faktory nemůže nijak ovlivnit, ale musí je dokonale monitorovat, aby na případné změny mohl včas zareagovat a získat tak konkurenční výhodu nebo třeba dál pokračovat ve své činnosti. 8 Mnoho těchto faktorů se neustále mění a proces změn sám vytváří nový prostor pro příležitosti (ale i hrozby) firmy. Politicko-legislativní prostředí Do tohoto prostředí zahrnujeme např. zákony upravující podnikání (antimonopolní a kartelové zákony), ale také legislativu, která upravuje podmínky pro všechny podnikatelské činnosti. Dále daňový systém, vládní úlevy a pobídky, legislativu ochraňující investora, legislativu ochraňující spotřebitele apod. Patří sem ale i mezinárodní dohody v rámci různých společenství jako je Evropská unie a s ní spojené pravidla pro všechny podnikatelské subjekty podnikající v dané zóně. V případě expanze podniku do zahraničí je nutná znalost tamních zákonů a předpisů týkajících se dané podnikající činnosti, které bývají často odlišné. Ekonomické prostředí Do ekonomického prostředí řadíme vývojové směry v příjmech, výdajích a spotřebě, které ovlivňují nákupní strategie a hospodaření domácností. Dále sem patří vývoj nezaměstnanosti, rozdíly v regionálním rozložení a ostatní ekonomické trendy, které, ať už přímo či nepřímo, mohou ovlivnit konečný zisk společnosti, jako jsou úroková míra, dostupnost úvěrů, devizový kurz apod. Kupní síla je ovlivňována také inflací, daňovou soustavou, nárůstem nutných výdajů jako jsou náklady na energie, zdravotnictví, školství nebo bydlení. 8 KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

18 Sociální a kulturní prostředí Sociální faktory jsou vnímány jako hodnotové stupnice a postoje lidí, jejich životní styl a životní úroveň. Na jedné straně mohou výrazně ovlivnit poptávku po zboží a službách, na straně druhé ovlivňují i stranu nabídky podnikavost a pracovní motivaci. Kulturní prostředí je důležité zejména pro firmu, která se chystá vstoupit na nový trh. Jsou to určité zvyklosti a postoje obyvatel. Základní kulturní hodnoty jako je nutnost práce, manželství, víry či sportu se dědí z generace na generaci a jsou většinou neměnné, ale v každé zemi se mohou výrazně lišit. Druhotné kulturní hodnoty jsou proměnlivější a mohou být ovlivňovány marketingovými metodami např. styl oblečení, účesu, hudby apod. Demografické prostředí Demografie zkoumá lidskou populaci z hlediska pohlaví, věku, rasy, zaměstnaní, vzdělání, hustoty rozmístění obyvatel a dalších statistických údajů jako je velikost a složení obyvatelstva apod. Podnik, který pravidelně a pečlivě monitoruje demografický vývoj v oblastech pro něj důležitých, může získat konkurenční výhodu v podobě predikce některých událostí. Technologické prostředí Se stále se vyvíjejícími technologiemi se tempo a cyklus inovací zrychluje a zkracuje. To může mít za následek zlepšení výroby v podobě snížení nákladů nebo zkrácení strojového času. Díky automatizované výrobě je možno snížit náklady na pracovní sílu a zvýšit efektivitu daného podniku. Úroveň komunikačních technologií se neustále vyvíjí a pro podnik obsluhující větší množství zákazníků je nepostradatelný marketingový nástroj propracovaný informační systém. Vhodně navržený informační systém zefektivní činnost podniku ať už formou komunikace se zákazníky a zjišťování jejich potřeb, tak i na straně dodavatelů, případně odběratelů a urychlí tak celkovou komunikaci mezi subjekty. 18

19 Přírodní prostředí Díky lidskému faktoru se životní prostředí kolem nás v současné době neustále zhoršuje. Celosvětovým problémem se stává nedostatek některých surovin potřebných pro výrobu dalších strojů nebo nástrojů jako je ropa, zemní plyn, železná ruda apod. Dalším problémem je rostoucí znečištění vzduchu, půdy, přírodních zdrojů pitné vody, nadměrný hluk, apod. Lidé si však tuto skutečnost uvědomují a oproti minulosti projevují snahu zmíněné problémy řešit. Vznikají tak skupiny a různá hnutí na ochranu životního prostředí a vlády všech ekonomicky aktivních států začínají zavádět přísnější ekologická pravidla, podniky začínají uplatňovat společenský marketing a tím více dbát na prostředí, v kterém žijeme a které k životu potřebujeme Analýza mikroprostředí Mikroprostředí obsahuje vlivy, které bezprostředně ovlivňují možnost podniku realizovat svou hlavní funkci. Proto do mikroprostředí patří jako základní prvek sám podnik, tak i jeho zákazníci, dodavatelé, distributoři, konkurence apod. Podnik Vnitřní prostředí podniku tvoří jeho zdroje (materiálové, finanční a lidské), management a jeho zaměstnanci, organizační struktura a materiální prostředí podniku. Pro úspěšné působení podniku na trhu musí být v rámci celého podniku (tzn. mezi všemi útvary) vzájemná spolupráce a komunikace. Zásadní je také zřízení samostatného marketingového útvaru v organizaci, který musí mít komunikativní, informační, koordinační a analytickou funkci a tím udávat směr, kam se podnik bude ubírat. Zákazníci Zákazníci jsou jedním z nejdůležitějších faktorů marketingového mikroprostředí. Pokud by totiž podnik neměl zákazníky, netvořil by zisk a není důvod pro jeho existenci (pokud se nejedná o neziskovou organizaci). Podnik při vykonávání své činnosti sleduje trhy svých zákazníků a svou podnikatelskou činnost může zaměřit na trhy spotřebitelů (jednotlivci, 19

20 domácnosti), trhy výrobní sféry (výrobní stroje pro výrobu konečných produktů), trhy zprostředkovatelů, vládní trhy (státní zakázky), mezinárodní trhy (zahraniční dodavatelé a odběratelé). 9 Každý druh zákazníka samozřejmě vyžaduje jiný přístup a podnik se na základě pravidelného sledování zákaznických potřeb může rozhodnout, který typ zákazníků chce oslovovat a preferovat. Musí ovšem vycházet ze svého poslání a z dlouhodobého podnikatelského záměru. Konkurence K tomu, aby byl podnik úspěšný, musí své konkurenty určit, poznat a neustále monitorovat, neboť jedině tak dokáže efektivně a pružně reagovat na požadavky trhu a uspokojit tak potřeby zákazníků lépe, než jiný podnik. Konkurenční prostředí vytváří tlak na snižování cen, výrobních nákladů, na inovace, zdokonalování výrobků a jejich využití. Každý podnik má své konkurenty, proti kterým se musí na trhu umět prosadit. Aby to bylo možné, je třeba tyto konkurenty nejen určit, ale také poznat jejich silné a slabé stránky. Určit všechny konkurenty znamená znát skutečné konkurenty a potencionální konkurenty. Skuteční konkurenti jsou takové podniky, které nabízejí stejný nebo podobný produkt (substitut) a to na stejných segmentech trhu. Potencionální konkurenti jsou podniky, které prozatím nejsou konkurenty, ale představují hrozbu do budoucna, kdy jimi být mohou. Správně by měli být určení všichni konkurenti. Malé a střední podniky si ale často takto rozsáhlý a finančně náročný průzkum nemohou dovolit, proto není za každé situace účelné poznat všechny konkurenty, ale je třeba blíže zkoumat jen ty, kteří vůči podniku stojí v reálném konkurenčním vztahu. V rámci analýzy konkurence je dalším krokem zkoumání slabých a silných stránek ostatních podniků. Je nutné brát v úvahu následující kritéria: objem prodeje, relativní podíl na trhu, odbytové cesty, portfolio produktů, image a kvalita produktů, zákazníci, technologie, výzkum a vývoj a finanční situace daného podniku. Je také důležité zkoumat, čeho chtějí konkurenti dosáhnout, vývojové tendence v diferenciaci konkurentů a možnost navázání vztahu s konkurenty. 9 KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

21 Dodavatelé Dodavatelé jsou firmy nebo jednotlivci, kteří zásobují podnik potřebnými zdroji pro výrobky a služby. Zdroje by měli být dodány v požadované kvalitě, čase i množství. Marketingový tým podniku a jeho pracovníci musí pečlivě sledovat situaci a možnosti dodavatelů a v případě nečekaných komplikací pružně zareagovat tak, aby uspokojili konečné spotřebitele (zákazníky). Dodavatele je potřeba sledovat i v dlouhodobém horizontu, aby bylo možné včas reagovat na nedostatky, které by mohly podnik postihnout. Zprostředkovatelé Všechny aktivity podniku, které lze zahrnout do oblasti marketingu a prodeje, nemůže většinou podnik zajistit pouze vlastními silami, a proto spolupracuje s externími podniky. Jde především o činnosti v oblasti distribuce, často průzkumu nebo ve výrobě reklamy. Jejich realizaci mohou zajistit profesionální firmy, fyzické distribuce, marketingové a reklamní agentury, finanční organizace apod. Veřejnost Nejedná se o veřejnost jako takovou, důležitá je pro podnik pouze ta část lidí, která firmě věnuje větší pozornost. Právě tato skupina zainteresovaných lidí má vliv na dosahování cílů podniku, proto je v zájmu celého podniku rozvíjet a udržovat pozitivní vztahy s veřejností. Řadí se sem finanční veřejnost, sdělovací prostředky, vládní veřejnost, občanská sdružení, veřejnost cílového trhu a také vlastní spolupracovníci podniku Analýza trhu Analýza trhu se opírá o marketingový výzkum, který spočívá v získávání, analýze a hodnocení potřebných dat o trhu nebo segmentu a jeho okolí. Výsledky průzkumu trhu by měly poskytnout účelné informace pro podnik, je to zejména velikost a struktura trhu, stav trhu (zda jde o nový nebo nasycený trh) a podíl, který podnik na daném trhu dosahuje. Důležití jsou pro podnik nejen stávající, ale i potencionální zákazníci. Podnik by měl rozumět 21

22 tomu, kdo jsou a kdo mohou být, kolik jich je a kde se nacházejí a dále také co od podniku a jeho produktů očekávají. Pro marketingové plánování jsou určující poznatky o celkovém trhu i o cílovém segmentu. Celkový trh tvoří všechny varianty využití a použití daného produktu (na alkoholickém trhu je pivo pouze část). Základem je však vymezení cílového trhu a vyjádření charakteristických vlastností. Proto jsou pro podnik důležití zákazníci, kterým produkt přináší užitek, je pro ně dostupný a jsou za něj ochotni zaplatit. Úspěch výrobku či služby je zaručen pouze v případě, že osloví a zároveň uspokojí potřeby a požadavky konkrétních zákazníků. Způsob, jak toho docílit, je provést segmentaci cílového trhu, jež rozdělí trh na části např. podle: oblastí použití, ceny a jakosti, oborů, regionů, motivů koupě apod. V případě, že se jedná o spotřební zboží, můžou být tržní segmenty určovány např. dle následujících kritérií: věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, sociální třída, životní styl, osobnost, apod. nebo kombinací těchto jednotlivých kritérií. Vedle předpovědi, kolik je v jednotlivých tržních segmentech potencionálních zákazníků, je důležité určit průměrný počet nákupů na jednoho zákazníka za rok a roční růst. Po vymezení všech tržních segmentů si pak podnik vybere jen ty, které ho zajímají a jsou pro něj relevantní. Tyto tržní segmenty pak tvoří cílový trh podniku. Následuje další krok, a to získání a analýza potřebných informací, tedy jsou-li tyto informace pro daný podnik relevantní. Nutno podotknout, že pro malé a střední podniky je získávání těchto informací značně obtížné a nákladné, proto se využívá i obecných průzkumů nebo dat ze statistických institucí dané země (u nás Český statistický úřad ČSÚ) Analýza SWOT Jedním z nejrozšířenějších způsobů jak analyzovat předpoklady úspěšnosti podniku, je vytvořit analýzu SWOT. 10 Název je tvořen z prvních písmen anglických slov: S strenghts (silné stránky), W weaknesses (slabé stránky), O opportunities (příležitosti), T threats (hrozby). Silné a slabé stránky by měl podnik hledat a analyzovat zejména v následujících oblastech: finanční postavení podniku; vlastnická a organizační struktura klíčoví pracovníci, úroveň managementu; pozice na trhu podíl na trhu, relativní podíl na trhu, objem prodejů apod.; 10 KOTLER, P. Marketing management. 12. vydání. Praha: Grada Publishing, ISBN

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Marketing Marketingové strategické plánování

Marketing Marketingové strategické plánování Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingové

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

FIRMA ZPROTŘEDKOVATELÉ

FIRMA ZPROTŘEDKOVATELÉ Vnitřní blízké a vzdálené okolí Mikroprostředí DODAVATELÉ VEŘEJNOST KONKURENCE FIRMA ZÁKAZNÍCI MARKETINGOVÍ ZPROTŘEDKOVATELÉ DODAVATELÉ Jsou obchodní firmy nebo jednotlivci, kteří zabezpečují potřebné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_STRATEGICKÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher Neuromarketing a jeho aplikace Pavel Rosenlacher Obsah prezentace Definice neuromarketingu Východiska neuromarketingu Vědecké disciplíny a NMK Historie neuromarketingu Cíle neuromarketingu Přínosy neuromarketingu

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Blok 1 Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Interní analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Blok 2 Analýza SWOT. Portfolio analýzy - model BCG, metodologie

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více