ZPŮSOBY HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPŮSOBY HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"

Transkript

1 ZPŮSOBY HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Ladislav Kavřík Anotace: Přes veřejné zakázky zadávané podle zákona je vynakládáno okolo 300 mld. Kč za rok. Tento objem představuje jeden z nejvýznamnějších typů výdajů, které jdou jedním zákonem upraveným způsobem. Hodnocení veřejných zakázek je pak nejdůležitější částí procesu výběru dodavatelů a existuje velké množství metod hodnocení jednotlivých nabídek. Na celé hodnocení je třeba nahlížet z několika úhlů. Nejdůležitějším pohledem je zajištění objektivního výsledku vzhledem ke zvoleným kritériím na základě podaných nabídek. Předmětem posouzení ale musí být také zajištění nestrannosti celého rozhodovacího procesu. Otázkou na závěr pak zůstane, jakým způsobem skloubit objektivní přístup s využitím zejména kvalitativních hodnotících kritérií a použitelnost celého systému v praktické aplikaci. Klíčová slova: Ekonomická výhodnost, hodnotící kritéria, objektivnost hodnocení ÚVOD Problematika hodnocení veřejných zakázek je z pohledu procesu zadání veřejné zakázky tím nejdůležitějším. Přestože je v celém procesu množství podpůrných či dodatečných procesů hodnocení (např. splnění kvalifikace, splnění formálních náležitostí nabídky, splnění požadavků zadavatele na smluvní podmínky), je hodnocení podle zvolených hodnotících kritérií tím nejdůležitějším prvkem, který nám bude určovat, zda je dané plnění (ať již jsou to stavební práce, dodávky nebo služby) nakoupeno co možná nejvýhodněji. V zásadě se zde budu chtít zabývat několika následujícími oblastmi, do kterých lze problematiku hodnotících kritérií rozdělit, respektive oblastmi potenciálních chyb v procesu hodnocení. Jedná se zejména o problematiku výběru hodnotících kritérií (související s veřejnou zakázkou x nesouvisející s veřejnou zakázkou, respektive kritéria, která nejsou pro hodnocení zakázky důležitá), nastavení jejich vah před vyhlášením zakázky a zejména transparentnost, verifikovatelnost a vůbec možnost objektivního vyhodnocení zvolených kritérií. Na několika příkladech bych zde také chtěl demonstrovat způsoby využití některých obecných principů efektivnosti, které v praktickém použití nemají příliš velké uplatnění (respektive se uplatňují navzdory zásadě transparentnosti hodnotícího procesu). POJETÍ EFEKTIVNOSTI Celý systém hodnocení vychází z potřeby efektivního vynakládání veřejných prostředků. Vždyť cílem zadání veřejné zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem a proces výběru (zadávací řízení) zde nahrazuje rozhodovací procesy soukromé sféry, která dokáže efektivního rozhodování dosáhnout i bez složitého řízení. Problémem je to, že v soukromé sféře hrají roli v rozhodovacím procesu preference 1, výrazná informační převaha na straně 1 Dle 50 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se jedná o zakázanou oblast pro hodnocení nabídek nutno podotknout, že s ohledem na veřejné prostředky oprávněně, neboť zde nepůsobí žádné brzdy,

2 kupujícího (oproti straně kupující ve veřejné sféře, nikoliv vůči straně nabízející, protože ta má informační převahu v obou případech, jen vůči soukromé sféře není tak výrazná) a potenciál jednání o nabídkách. V prvé řadě bych zde chtěl probrat otázku efektivnosti výdajů, jejich kontrolu a s tím související možnosti porovnání v okamžiku výběru nabídek. Efektivnost můžeme v zásadě rozlišit dle dvojí definice: a) Efektivní je dosažení požadovaného výstupu při minimálních nákladech vs. b) Efektivní je dosažení maximálního užitku při předem daných nákladech. Problémem s těmito dvěma možnými pojetími efektivnosti je v tom, že zákon o veřejných zakázkách je primárně nastavený na používání prvního pojetí (např. hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena, povinnost mít cenu vždy součástí hodnocení, hodnocení kvantifikovatelných kritérií, apod.), nicméně umožňuje i využití druhého pojetí efektivnosti (například kvalitativní hodnotící kritéria apod.). Zákon o veřejných zakázkách nicméně nemá a nikdy neměl aparát, který by umožnil hodnotit kvalitativní kritéria transparentním a objektivním způsobem. Jediný pokus o stanovení hodnotícího aparátu byla vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, která ve svém 8 upravovala jediný možný způsob hodnocení: Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou. Při hodnocení nabídek lze použít kromě dílčích kritérií uvedených v zákoně i další dílčí kritéria, která zadavatel stanoví s přihlédnutím k charakteru konkrétní veřejné zakázky. Dalšími dílčími kritérii pro hodnocení nabídek mohou být zejména doba provedení díla (u veřejných zakázek na stavební práce), doba dodání (u veřejných zakázek na dodávky), doba provedení požadované služby (u veřejné zakázky na služby), smluvní úprava záruky za jakost díla, dodávky, poskytnuté služby (zejména obsah a rozsah záruky a způsob poskytnutí záručního servisu), smluvní úprava zajišťovacích a sankčních instrumentů (zejména smluvní pokuty, bankovní záruky na zajištění nepeněžité pohledávky), zohlednění ekologických postupů při provádění díla, druh a rozsah pojištění předmětu veřejné zakázky. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, například doba záruky, výše smluvní pokuty, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, například cena nabídky, doba provádění, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí které jsou v soukromém sektoru, a které omezují soukromé subjekty od bezbřehého utrácení (zejména nutnost dosáhnout zisku, respektive potřeba nejprve peníze získat a teprve poté investovat)

3 nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, postup podle odstavce 3 nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. Zavedení takto přesně definovaného postupu vedlo k výraznému zlepšení celého procesu hodnocení nabídek, a přestože i zde zůstalo několik nevyjasněných otázek, byla tato úprava tou nejpropracovanější z pohledu hodnotícího procesu. Jak je na uvedeném příkladu nicméně patrné, jedná se o hodnocení kvantifikovatelných hodnotících kritérií, která jsou uvedena číslem v nabídce uchazeče o veřejnou zakázku, a která se následně porovnávají mezi sebou. Problém nicméně zůstával a stále zůstává u pojetí efektivnosti dle písm. b), kdy je počítáno s maximalizací dosaženého užitku přes zakomponování kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti do zadávacího řízení. Tuto povinnost postupovat dle výše uvedených principů je nicméně možné přisoudit pouze zadavateli veřejné zakázky, např. v povinnosti použít tyto principy při stanovování předmětu veřejné zakázky 2, ale není již možné tuto povinnost přenášet na dodavatele, neboť ten je v celém budoucím smluvním vztahu veden pouze základní potřebou, a to dosahováním ziskovosti v dlouhodobém měřítku (krátkodobě je možné se od tohoto cíle nepřímo odchýlit, např. snahou o zvětšení tržního podílu agresivní cenovou strategií, nicméně dlouhodobě půjde vždy o dosahování zisku). V případě hodnocení nabídek podaných do veřejné zakázky pak při přesunu těchto principů na stranu dodavatele narazíme na obtížnou či nemožnou vyhodnotitelnost takovýchto nabídek. V oblasti veřejných projektů dotovaných z fondů EU jsme již svědky začlenění těchto principů, nicméně stále dochází při jejich uplatňování spíše k formálnímu lpění na metodicky správném postupu dle příruček pro příjemce dotací a nikoliv na věcném hodnocení efektivity a hospodárnosti vynaložení veřejných prostředků. Zadávací řízení uplatňované při vynakládání veřejných prostředků navíc postrádá jednu naprosto zásadní vlastnost, která je dána u výběrů dodavatelů v soukromém sektoru. Tou vlastností je nemožnost vícekolového jednání o podaných nabídkách v základních typech zadávacích řízeních. Je až s podivem, proč toto tak běžné počínání není připuštěno a regulováno u základních typů řízení (pomineme oba druhy jednacího řízení, které jsou připuštěny jako výjimečné). V podstatě jde o to, že každá ze stran, tedy jak zadavatel tak uchazeč, má pouze jednu příležitost se k danému smluvnímu vztahu vyjádřit. Zadavatel ve formě tvorby zadávacích podmínek a uchazeč svou nabídkou. Přitom vyjednávání o podmínkách nabídky je v soukromém sektoru naprosto běžnou záležitostí. Navíc tato úprava 2 OCHRANA, F. Možnosti posílení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v zákoně o veřejných zakázkách. In Sborník příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference Veřejné zakázky a PPP projekty potřebnost změny právní úpravy v EU a v ČR konané dne Brno. Provozně ekonomická fakulta, MZLU, 2008

4 existuje pro jednací řízení s uveřejněním a tudíž ani nic principielně nebrání nastavení podobného mechanismu i u otevřeného řízení. Tím by navíc uchazeči získali prostor zlepšovat svou nabídku ve vztahu k zadavateli, získali by tak více informací o celém průběhu rozhodování, neboť by byli jeho součástí, a zadavatel by získal výrazně lepší nabídku, neboť by měl páku na uchazeče, kteří by byli nuceni otevřeně licitovat s nabídkami. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A JEJICH POJETÍ Proces hodnocení je ale postaven zejména na hodnotících kritériích a způsobu jejich vyhodnocení. Jak jsem již uváděl výše, systém hodnocení zde existoval upravený vyhláškou spolu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a upravoval postup zadavatele při vyhodnocení hodnotících kritérií. V současné době je dáno zadavateli právo zvolit si systém hodnocení v zadávací dokumentaci 3, popsat ho a pak podle něj hodnotit podané nabídky. Současná situace nicméně vede k tomu, že zadavatelé toto příliš nezvládají a volí často systémy hodnocení a kritéria hodnocení taková, která nevedou k úspěšnému vyhodnocení efektivní nabídky, ale jsou často i netransparentní. V zásadě se pak zadavatelé dopouštějí při hodnocení následujících systematických prohřešků. K vyhodnocení využívají z pohledu plnění veřejné zakázky nedůležitá hodnotící kritéria, přiřazují nesprávnou váhu jednotlivým hodnotícím kritériím a používají netransparentní hodnotící kritéria (respektive subjektivní hodnotící kritéria). Otázkou zůstává, jestli je možné těmto systémovým chybám nějak zabránit, a jestli restriktivní zavedení nějakého systému nevyvolá více problémů, které budou závažnějšího charakteru. Dle mého názoru je třeba zachovat zde volnost ve volbě hodnotících kritérií a vrátit se k jednomu způsobu jejich vyhodnocování s tím, že popis tohoto systému o povinnost jeho využití bude dána minimálně opět vyhláškou. V této fázi bych si dovedl dokonce představit stanovení jakési kvóty pro použití kvantitativních a kvalitativních hodnotících kritérií (kvalitativní hodnotící kritéria jsou z podstaty hodnocena subjektivně) např. ve formě povinného zastoupení kvantitativních kritérií alespoň ze 70 % na celkovém hodnocení. Volba nedůležitých kritérií je asi nejméně závažným problémem, který se vyskytuje s nejmenší četností, neboť je poměrně jednoduché jeho rozpoznání a případná náprava (často ještě před vyhlášením veřejné zakázky) je poměrně snadná. Použití nedůležitých kritérií často vychází pouze ze základní neznalosti hodnotících procesů. Takováto kritéria mohou být snadno zahrnuta do smluvních obchodních podmínek s požadavkem na minimální úroveň standardu, kterou musí uchazeč splnit a další soutěž o tyto hodnoty neprobíhá. Závažnějším problémem je stanovení nesprávné váhy hodnotících kritérií. Toto pochybení již není tak snadné odhalit, nejčastěji se projeví v okamžiku, kdy zadavatel otevře obálky s nabídkami a dosadí si nabízené hodnoty do systému hodnocení uvedeného v zadávacích podmínkách. Náprava v tento okamžik již není možná a zadavatel je pak v horším případě nucen tímto způsobem zvolenou nabídku přijmout, v lepším případě se mu podaří zadávací řízení zrušit a po úpravě vah hodnotících kritérií vyhlásit znovu. Těmto těžkostem jde přitom poměrně snadno zabránit, neboť stačí pečlivě propočítat a vyzkoušet hodnotící systém extrémními hodnotami, které se mohou v nabídkách objevit. Pokud zadavatel ošetří zvolená kritéria intervaly, ve kterých je možné se pohybovat (je to jedna ze základních možností), je možné dopočítat vliv jednotlivých extrémů vůči nabídkové ceně. V zásadě je to totiž cena za plnění veřejné zakázky, vůči které je třeba hodnoty ostatních hodnotících kritérií vztáhnout (např. úvahou kolik jsem ochoten zaplatit za delší záruční dobu, za vyšší smluvní pokutu v případě nedodržení termínu, za kratší délku plnění, za delší dobu splatnosti faktury, apod.) odst. 3 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

5 V pozici zadavatele takto lze dopředu dopočítat jednotlivé dopady i různé kombinace faktorů a je možné otestovat možné zneužití vah hodnotících kritérií. Je to již náročnější proces, nicméně stále v zásadě možný a proveditelný. Při nedostatcích v této fázi je navíc možno konstatovat, že se jedná opět o chybu pramenící z neznalosti nebo horší předvídavosti, přičemž je zde opět zřejmá snaha o její odstranění. Nejedná se zde o záměrný prohřešek proti transparentnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků. Největším problémem z pohledu zadávacího řízení je pak nastavení hodnotícího kritéria, které je netransparentní, respektive vyhodnotitelné pouze subjektivně hodnotící komisí. V současných právních podmínkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již několikrát rozhodl, že je pouze a jen na hodnotící komisi, kolik bodů v těchto kritériích přidělení, pakliže si toto dokáže odůvodnit. Jinými slovy, pokud zachová hodnotící komise zvolený způsob hodnocení a nedopustí se procesního prohřešku proti nastaveným pravidlům, orgány dozoru nebudou rozporovat přidělené bodové ohodnocení. Zde bych si dovolil uvést dva příklady, jak může být pojato kvalitativní kritérium v hodnocení, jímž dle odůvodnění dosahuje zadavatel efektivního a hospodárného vynakládání veřejných prostředků, neboť volí variantu, která sice není nejlevnější, ale je kvalitativně výhodnější. Otázka jak je tato vyšší kvalita objektivně zjištěna z těchto kritérií již není možné odpovědět. Jde o nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem Výběr organizátora veřejných zakázek vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (předpokládaná hodnota zakázky 6 mil. Kč) a jedná se o kritérium Kvalita, rozsah a úplnost nabízených služeb s váhou 40 %. Způsob hodnocení je pak stanoven následující: V tomto kritériu bude zadavatel hodnotit komplexnost, rozsah a úplnost služeb nabízených uchazečem. Zadavatel preferuje co nejširší rozsah služeb, zahrnutý v nabídkové ceně. Komise seřadí nabídky od nejvhodnější k nejméně vhodné a přidělí jim počet bodu dle jejich pořadí podle tohoto kritéria. Nejvhodnější nabídka dle tohoto kritéria obdrží 100 bodů a každá další nabídka v pořadí obdrží počet bodů nižší o podíl hodnoty 100 a počtu hodnocených nabídek, vynásobený pořadím hodnocené nabídky zmenšený o 1. Nabídky tedy budou hodnoceny podle vzorce: Počet 100 bodů = * (pořadí nabídky 1) kritéria počet nabídek Druhý zadavatel k dané problematice přistoupil z jiného úhlu pohledu a uvedl poměrně detailní specifikaci toho, co bude předmětem hodnocení hodnotícího kritéria Plán organizace zakázky s váhou 45 %. Jednalo se Ústecký kraj a nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem,,získávání dotací z fondů EU (předpokládaná hodnota zakázky 200 mil. Kč) Předmětem této veřejné zakázky je poptávka služeb dotačního poradenství, poradenství s administrací projektů a řešením veřejných zakázek. Výše uvedené hodnotící kritérium bylo specifikováno následovně: Předmětem hodnocení dílčího kritéria Plán organizace zakázky budou vybrané kvalitativní aspekty sledované v rámci jednotlivých sub-kritérií.

6 Pro účely hodnocení dílčího kritéria Plán organizace zakázky předloží dodavatel Vzorový plán poskytování služeb, tj. komplexně rozpracovaný plán postupu dodavatele při poskytování služeb dle článku 3. zadávací dokumentace, obsahující zejména obecný popis (tj. popis vztahující se k typovému projektu, nikoliv ke konkrétnímu Projektu): (a) (b) (c) činností dodavatele při grantovém poradenství vedoucích k doporučení vhodného projektu pro Zadavatele, úkonů dodavatele při zpracování žádosti o spolufinancování projektu včetně přípravy všech souvisejících dokumentů dle požadavků poskytovatele dotace postupů využívaných dodavatelem v průběhu dohledu nad realizací projektu. Dodavatel je dále povinen ve Vzorovém plánu poskytování služeb detailně popsat zejména jím používané metodické postupy, interní a externí způsoby komunikace a nástroje pro vyhledávání a odstraňování vzniklých chyb v rozsahu umožňujícím vyhodnocení níže uvedených sub-kritérií Kvalita metodického zázemí dodavatele, Úroveň komunikační vazby a Funkčnost kontrolního systému. Primárním účelem postupu dodavatele popisovaného v jím předloženém Vzorovém plánu poskytování služeb musí být zajištění maximální efektivity a minimálního nákladového zatížení Zadavatele při čerpání dotací na Zadavatelem zvolený typový projekt. Vzorový plán poskytování služeb bude přílohou Rámcové smlouvy a Vybraný uchazeč bude při plnění předmětu této veřejné zakázky povinen dodržovat principy, metody a postupy, které v tomto plánu uvedl. Při hodnocení sub-kritéria Kvalita metodického zázemí dodavatele bude v rámci přiloženého Vzorového plánu poskytování služeb hodnocena použitá metodika poskytování služeb s ohledem na: (i) vhodnost a úroveň detailu popisovaných metodických postupů, (ii) přehlednost, provázanost a synergii metodických postupů, a (iii) nástroje pro zajištění kvality poskytovaných služeb. Při hodnocení sub-kritéria Úroveň komunikační vazby bude v rámci přiloženého Vzorového plánu poskytování služeb hodnocena úroveň informačních propojení s ohledem na: (i) rychlost a funkčnost interních informačních toků a externích informačních toků ve směru k Zadavateli, (ii) druhy použitých komunikačních nástrojů, (iii) způsob zajištění přímé interakce pověřených pracovníků Zadavatele a dodavatele, (iv) (v) způsob zajištění zpětné vazby na reakce Zadavatele, a propojenost komunikační vazby Zadavatel <-> dodavatel <-> poskytovatel dotace Při hodnocení sub-kritéria Funkčnost kontrolního systému bude v rámci přiloženého Vzorového plánu poskytování služeb hodnocen: (i) způsob zajištění preventivního a průběžného monitoringu chyb a jejich odstraňování, a (ii) systém interních motivačních prvků zaměřený na předcházení vzniku chyb na straně dodavatele.

7 V rámci všech tří sub-kritérií dílčího kritéria Plán organizace zakázky bude dále hodnocena jednoznačnost a srozumitelnost hodnocených aspektů ve smyslu shora uvedeného. Z mého pohledu jako uchazeče o veřejnou zakázku pak není možné určit, jakým objektivním způsobem bude zadavatel hodnotit obě tato hodnotící kritéria. Vzhledem k tomu, že se zjevně nejedná o chybu zadavatele, ale o jeho záměrnou volbu hodnotícího kritéria, je otázka, jestli je zde vůbec účelné volat po nějaké nápravě, která by měla vycházet od zadavatele. Obě hodnotící kritéria pak jednoznačně přenášejí část specifikace plnění zakázky na uchazeče s tím, že celý proces vydávají za snahu dosáhnout kvalitativně nejlepšího plnění, což je nicméně možné posoudit až na základě auditu ex post a nikoliv při hodnocení nabídek. Pokud zde totiž nebude zajištění poskytované služby v deklarované kvalitě, tak i při sebeobjektivnějším hodnocení nebude možné dosáhnout na 100 % efektivního výsledku, neboť hodnocení bude vždy vycházet z hodnot a popisů uvedených uchazeči v nabídkách (pak nastupuje otázka verifikovatelnosti a zajištění a nabízených hodnot). ZÁVĚR Vzhledem k výše uvedenému je proto mým doporučením směřovat celý systém hodnocení do situace, kdy bude zadavatel vycházet z principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při stanovování předmětu veřejné zakázky, tedy bude zde povinnost zadavatele přesně vymezit předmět plnění veřejné zakázky a způsob jeho plnění spolu se smluvními podmínkami celého budoucího vztahu tak, aby bylo možné hodnotit podané nabídky podle kvantitativních hodnotících kritérií. Toto je totiž jediný způsob, jak se vyhnout problémům s neefektivností veřejných výdajů, která pramení v nedokonalém způsobu výběru dodavatelů u veřejných zakázek. Seznam literatury Jurčík, R. Partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem (veřejné zakázky, kvazikoncese a koncese) úvahy de lege lata a de lege ferenda ve vztahu ke zjednodušení právní úpravy. In Sborník příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference Veřejné zakázky a PPP projekty potřebnost změny právní úpravy v EU a v ČR konané dne Brno. Provozně ekonomická fakulta, MZLU, 2008 Ochrana, F. Možnosti posílení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v zákoně o veřejných zakázkách. In Sborník příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference Veřejné zakázky a PPP projekty potřebnost změny právní úpravy v EU a v ČR konané dne Brno. Provozně ekonomická fakulta, MZLU, 2008 Ochrana, F. 2004, Veřejné zakázky Metody a metodika efektivního hodnocení a výběru, Praha: Ekopress, ISBN Peková, J. Veřejné finance úvod do problematiky, Praha: ASPI Publishing, s.r.o., ISBN Soukopová, J. 2005, Metody hodnocení veřejných projektů, Disertační práce, Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Mgr. Ing. Ladislav Kavřík Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová, Brno,

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy

zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 1 Předmět úpravy Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění vyhlášky č. 137/2005 Sb. Účinnost vyhlášek: vyhláška

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZADAVATEL: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Zprostředkování registrace zdravotního pojištění

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis předmětu veřejné zakázky. 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele

Více

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Demolice roty Kvilda 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava příjmení: Sídlo / místo podnikání /

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 - předběžné oznámení ve Věstníku VZ

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 - předběžné oznámení ve Věstníku VZ Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 - předběžné oznámení ve Věstníku VZ Odůvodnění dle 1 písm. a) až d). Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (plánovaný cíl). Popis předmětu

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky Podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Odůvodnění

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Rekonstrukce a přístavba školní kuchyně ve VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí. Zadavatel. Komenského 873, Kostelec nad Orlicí

Rekonstrukce a přístavba školní kuchyně ve VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí. Zadavatel. Komenského 873, Kostelec nad Orlicí ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka digitálního tiskového stroje a linky na knižní vazbu V1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka digitálního tiskového stroje a linky na knižní vazbu V1 Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140/695, 199 00 Praha 18 - Letňany Výukový program Výroba publikací za pomoci digitálního tisku reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/34060 Č.j.: VZ-10/04-2012 Praha,

Více

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328 Městská část Praha 18 (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu na služby, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o.

P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY P14V00000001 - Rozšíření výrobních kapacit společnosti CYPRIÁN, s.r.o. Odůvodnění veřejné zakázky je uveřejněno na profilu zadavatele v souvislosti s oznámením veřejného zadavatele

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Forma zadávacího řízení: Limit

Více

Č. j.: VZ/S 236/04-153/143/05-Va V Brně dne 7. ledna 2005

Č. j.: VZ/S 236/04-153/143/05-Va V Brně dne 7. ledna 2005 Č. j.: VZ/S 236/04-153/143/05-Va V Brně dne 7. ledna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10.12.2004 z vlastního podnětu podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Splněním veřejné zakázky budou naplněny potřeby zadavatele spočívající

Více

Dodatek č. 4 ze dne k zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce

Dodatek č. 4 ze dne k zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce Příloha č. 1 k Oznámení zadavatele o doplnění a změně zadávací dokumentace IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo vnitra, IČ: 00007064 Název: Registr práv a povinností (implementace

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava IČO:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, Ostrava IČO: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: 2/2010/soc Výzkum v oblasti motivace mladých lidí, institucí, rodičů v rámci mikroprojektu Rozvoj Bruntálu/Opole příležitosti pro mládež Předmět zakázky:

Více

od , 9:00 hod. do , 11:00 hod.

od , 9:00 hod. do , 11:00 hod. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Číslo jednací zadavatele: 19565/2009-61

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Výměna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Název veřejné zakázky: REKONSTRUKCE SUTERÉNNÍCH PROSTOR BUDOVY MZE TĚŠNOV PRO ÚČELY VÝUKY - OPAKOVÁNÍ Zastoupený: Ing.

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz Schválením žádosti projekt nekončí aneb zkušenosti s administrací zadávacích řízení projektů v OPŽP, oblast podpory 4.2 Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012

METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC METODICKÝ POKYN K PŘÍRUČCE PRO PŘÍJEMCE Č. 2/2012 PRO

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákonem č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Název zadavatele: Sídlo zadavatele: OBEC SOVĚTICE Sovětice

Více

[ DODÁVKA VYBAVENÍ KUCHYNĚ - RENARKON ]

[ DODÁVKA VYBAVENÍ KUCHYNĚ - RENARKON ] ROP Text výzvy k podání nabídky Zakázka je zadaná mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zakázka malého rozsahu na dodávku. [ DODÁVKA VYBAVENÍ KUCHYNĚ - RENARKON

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zadavatel, Město Rokytnice nad Jizerou si Vás dovoluje vyzvat k prokázání kvalifikace ve smyslu 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

MVR-1080022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa dodávka zařízení

MVR-1080022 Integrovaný systém nakládání s odpady Města Letohrad a jeho okolí, I.etapa dodávka zařízení MĚSTO LETOHRAD Komenského 41, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 1212/2009/2060/86 Franc 26.2.2009 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb.,

Více

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o.

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o. Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace k podlimitní zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka Zajištění

Více

Nákup tonerů do tiskáren

Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19 360 00 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Zastoupený: JUDr. Zdeněk Horák, MBA generální ředitel Zakázka: Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel v souladu

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Aplikační centrum BALUO v areálu FTK UP Olomouc - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Veřejná zakázka je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Veřejná zakázka je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. VZ 12/02 - Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve vyloučených lokalitách v Královéhradeckém kraji (společné pro dílčí části 01 07) odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zák. č. 137/2006

Více

Rekreační park Strašnice

Rekreační park Strašnice Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky 232/2012 Sb.,

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn) Rekonstrukce budov 45454100-5

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce panelových domů Vlasta (Taškentská - sanace lodžií a zateplení štítových stěn) Rekonstrukce budov 45454100-5 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady

b) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č.j. KrÚ 30159/2015 v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Pardubický kraj Sídlo: Pardubice,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci, komplement a ambulantní péči v objektu LDN Vršovice

Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnické techniky pro rehabilitaci, komplement a ambulantní péči v objektu LDN Vršovice Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Č. j. MV /VZ-2015 Praha 23. listopadu 2015

Č. j. MV /VZ-2015 Praha 23. listopadu 2015 Č. j. MV-163798-3/VZ-2015 Praha 23. listopadu 2015 podle Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti a v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Příloha A. Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle. Název veřejné zakázky: Zadavatel

Příloha A. Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky: Obnova síťových prvků zadávaná v otevřeném řízení

Více

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah

4.5 Stanovení hodnoticích kritérií a požadavky na jejich obsah nadhodnocením ukazatele výkonu). Současně se objektivností rozumí, že technické podmínky nebyly nastaveny diskriminačně, tedy tak, aby poskytovaly některému uchazeči konkurenční výhodu či mu bránily v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš telefon:

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš   telefon: VÝZVA k podání nabídky zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací : Víceúčelové sportovní hřiště Horní Lipová 1. Název veřejné zakázky: Výběrové

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j /

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12847/2012-50 METODICKÁ INFORMACE PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 37398/2015 Naše sp. zn.: 37398/2015 MJP/LESA *MUSPX01HFY5O* Výzva k podání nabídky Předmět poptávky: Provedení celkového forenzního

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zakázky: Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku statutárního města Opava metodou EPC, ČÁST DRUHÁ Zadavatel: Statutární město Opava Horní

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPK 1 INFORMACE O ZADAVATELI

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPK 1 INFORMACE O ZADAVATELI OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU V RÁMCI OPPK 1 INFORMACE O ZADAVATELI 1.1. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., IČ: 67985891 DIČ: CZ67985891 se sídlem V Holešovičkách 94/41,

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na služby postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a

Více

Kajutové čluny, V odůvodnění účelnosti veřejné zakázky došlo od předběžného oznámení ke změně v termínu dodání, tedy do

Kajutové čluny, V odůvodnění účelnosti veřejné zakázky došlo od předběžného oznámení ke změně v termínu dodání, tedy do Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k veřejné zakázce (dále jen VZ ): Kajutové čluny, která byla uveřejněna

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: Obec Čehovice IČ: 00288101 Název veřejné

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 013288/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006, SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Vytvoření orientačně informačního systému Jesenická magistrála zadávaná v otevřeném řízení podle

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídky v souladu s Projektovou příručkou Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, přílohy L Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele 1. Identifikační údaje zadavatele Pražská paroplavební

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE ČHMÚ V PRAZE

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE ČHMÚ V PRAZE ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE ČHMÚ V PRAZE v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávání veřejných zakázek Dobrá a špatná praxe

Zadávání veřejných zakázek Dobrá a špatná praxe Zadávání veřejných zakázek Dobrá a špatná praxe Postup před zahájením veřejné zakázky Příprava veřejné zakázky 1. určit zda se jedná o veřejnou zakázku ( 7 ZVZ) 2. stanovit předpokládanou hodnotu veřejné

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 3 odst.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 3 odst. Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

CEJIZA. Odůvodnění veřejné zakázky. dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

CEJIZA. Odůvodnění veřejné zakázky. dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) CEJIZA Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy

Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy PhDr. Tomáš Vyhnánek Sekce Finanční řízení a audit 29. 10. 2015 Obsah 1. Legislativní rámec veřejného nakupování 2. Veřejná zakázka z pohledu veřejného nakupování

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj měkkých dovedností-soft skills (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.) 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Vybavení kulturního domu v Novém Přerově

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Vybavení kulturního domu v Novém Přerově OBEC NOVÝ PŘEROV 681 81 Nový Přerov č. p. 54 IČ 00 600 202 Tel.: 519 521 910, 725 111 289 e - mail: starosta@novyprerov.cz V Novém Přerově dne 12. 9. 2016 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Č. j.: 06515/16-SSHR Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení realizovaného mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplnění na VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VYHLEDÁNÍ ZPRACOVATELE

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu vortalgov - Vaše chytré elektronické tržiště Název zadavatele: Adresa zadavatele: Oprávněná osoba: Kontaktní osoba: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Inkontinentní pomůcky

Inkontinentní pomůcky F a k u l t n í n e m o c n i c e B r n o se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno Pracoviště medicíny Pracoviště Pracoviště dospělého věku reprodukční medicíny dětské medicíny JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO OBILNÍ

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mikroregiony v Libereckém kraji 2. ZADAVATEL Název Odpovědný zástupce zadavatele Sídlo Úřad práce České republiky Ing. Marie Bílková generální ředitelka

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci II.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci II. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

Č.j.S154/2008/VZ-13511/2008/540/MČ V Brně dne 22.července 2008

Č.j.S154/2008/VZ-13511/2008/540/MČ V Brně dne 22.července 2008 Č.j.S154/2008/VZ-13511/2008/540/MČ V Brně dne 22.července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na pronájem nebytových prostor v budově Domu kultury v Litoměřicích s názvem Pronájem nebytových prostor k zajištění provozu prostor s dvěma barovými pulty ve foyer Domu kultury

Více