Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/41 ze dne ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 3 Modernizace počátečního vzdělávání Operačního programu Praha - Adaptabilita Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje 1. podporu z Operačního programu Praha - Adaptabilita v celkové výši ,37 Kč pro individuální grantové projekty uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení v maximální výši a za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení 2. vytvoření zásobníku individuálních grantových projektů uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení s maximální výší podpory a podmínkami uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení II. ukládá 1. Radě HMP 1. zajistit realizaci tohoto usnesení Termín: Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-1800 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 30/41 ze dne Skupina aktivit A Zkvalitňování vzdělávání na středních školách Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36009 Meteorologická stanice na gymnáziu ARCUS Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9,s.r.o. Maximální výše podpory v Kč ,52 Podmínky realizace projektu 1) Na základě doporučení hodnotitele nebude realizována klíčová aktivita č. 5 Český jazyk a literatura a č. 9 Anglický jazyk. U těchto klíčových aktivit není zřejmá souvislost a provázanost s pořízením meteostanice. 2) Žadatel upřesní popis práce s cílovou skupinou studentů a také popíše, jaký bude přínos projektu pro cílovou skupinu - studenty. 1) Vzhledem k vypuštění klíčové aktivity č. 5 Český jazyk a literatura a č. 9 Anglický jazyk budou krácené tyto položky v rozpočtu: Odborný pedagog Anglický jazyk, Odborný pedagog ČJ, Soubor odborné literatury Čj. Snížení v kapitole 1 o Kč. 2) V souladu s doporučením hodnotitele nebude realizována exkurze v zahraničí Švýcarsko Exkurze Švýcarsko a exkurze Anglie Exkurze Anglie. V žádosti nebyla nezbytnost výjezdu studentů do zahraničí dostatečně odůvodněna. 3) V souladu s doporučením hodnotitele nebude realizován Kurz týmová spolupráce, který je součástí klíčové aktivity 10 Další vzdělávání pedagogů. V žádosti není uvedeno, jak tento kurz souvisí s realizací inovované výuky. Snížení v kapitole 4 o Kč. 4) Na základě posouzení hodnotitele nebude realizován nákup ipad, 5 ks, v žádosti nebyl uvedený důvod nákupu zařízení pro realizaci projektu. Snížení v kapitole 3 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36014 Inovace programů odborného Střední škola umělecká a ,80 vzdělávání prostřednictvím CNC řemeslná technologií Podmínky realizace projektu 1) Na základě posouzení externím hodnotitelem je požadováno doplnění u klíčové aktivity č. 2 Realizace výuky. Žadatel doplní specifikaci nových vzdělávacích programů: délku a osnovu kurzů CNC, CAD a CAM. 2) V rámci klíčové aktivity 3 žadatel upřesní témata studijních opor, které vzniknou v rámci projektu. 3) Žadatel upřesní, jak budou nové předměty zařazeny do vzdělávacího plánu uvedených učebních oborů. 4) Žadatel zdůvodní zajištění školení pro odborníka na výuku CNC. 5) Žadatel upřesní monitorovací ukazatele: počet nově vytvořených/inovovaných produktů a kritérium pro vykazování ukazatele počtu úspěšně podpořených osob. 1) Dle posudku externího hodnotitele bude krácena pozice učitel CNC Učitel CNC programování na dva měsíce činnosti, kdy se bude věnovat práci na tvorbě nových učebních programů a podpor, které lze z hlediska projektu považovat za inovativní a přesahující běžné pracovní povinnosti učitele, tj. krácení z ,00 na ,00 Kč. Snížení v kapitole 1 o ,00 Kč. 2) Dále bude krácena kapitola 6 (položka CNC obráběcí centrum) Křížové financování vzhledem k překročení max. limitu kapitoly 45 %. Snížení v kapitole 6 o ,00 Kč. 3) Žadatel upřesní potřebu nákupu položek PC, SW Office v klíčové aktivitě č. 1 a nákup velkoformátové tiskárny, v popisu projektu nebyl tento nákup zdůvodněný. Pokud žadatel dostatečně neodůvodní tyto náklady, nebudou hrazeny z rozpočtu. 4) Kapitola 3 bude dále snížena o ,- Kč z důvodu dodržení limitu 30 % z celkových přímých nákladů projektu. Snížení přímých nákladů celkem o ,00 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč Příloha 1 strana 1 (celkem 41)

3 CZ.2.17/3.1.00/36028 Popularizace vědy a technických oborů na SPŠD a.s. Střední průmyslová škola dopravní, a.s ,95 Podmínky realizace projektu 1) Příjemce doplní informace o inovované výuce pro KA2 a KA3 (jak bude využito zařízení a vybavení laboratoří ve výuce a jak bude probíhat práce s cílovou skupinou žáků). Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36047 Přírodní vědy prakticky a v souvislostech - inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 Maximální výše podpory v Kč ,05 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upraví monitorovací ukazatele, blíže specifikuje definici úspěšně podpořených osob - žáků. Hodinová sazba u pozice 1.3.2, Vědecký pracovník bude krácena na obvyklou sazbu. Snížení v kapitole 1 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36055 Hudební akustika - most mezi uměním a vědou Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné Pláni ,46 Podmínky realizace projektu 1) Nebudou hrazeny pozice středoškolských lektorů, kteří budou v projektu vykonávat běžné činnosti středoškolských pedagogů školy, včetně samotné výuky. Dále budou sníženy sazby vysokoškolských lektorů podle doporučených mezd OPPA.Snížení kapitoly 1 o ,80 Kč. 2) Výdaje na vybavení spojené s pozicí manažera projektu bude sníženo v souladu s výší úvazku této pozice. Snížení v kap. 3 o ,50 Kč. 3) Kapitola 3 bude dále snížena o náklady na vitrínu, která bude sloužit publicitě projektu, a zároveň bude její objem snížen v souvislosti s dodržením maximální výše 30%přímých nákladů projektu. Snížení o Kč. Celkem snížení přímých nákladů o ,30. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36058 Inovace vzdělávacích programů Střední školy slaboproudé elektrotechniky prostřednictvím vizualizace technických situací v elektrotechnice a IT Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky ,13 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní harmonogram projektu, z kterého bude zřejmé, v jakém období probíhá výuka. 2) V rámci klíčové aktivity č. 7 bude upřesněn počet stáží a exkurzí. Nebude realizován výjezd studentů do Stockholmu a do Bratislavy, který není v žádosti dostatečně odůvodněn. 3) Žadatel upřesní monitorovací ukazatel počet úspěšně podpořených osob včetně kritéria úspěšnosti a počty vytvořených materiálů v ukazateli počet vytvořených/inovovaných produktů. 1) Zapojení odborného garanta bude sníženo z 0,85 na 0,3 úvazku. Úvazek 0,85 % je nadhodnocený, náplň pracovní pozice se překrývá s koordinátorem a s odbornými pedagogickými pracovníky. 2) Mzda na pozici odborný pedagogický pracovník KA 1 krácena na obvyklou sazbu. Snížení v kapitole 1 o Kč. 3) V souladu se stanoviskem hodnotitele bude kapitola 3 snížena o 10 %. Kapitola bude dále snížena z důvodu překročení limitu 30 % z přímých nákladů projektu. Snížení v kapitole 3 celkem o ,- Kč. 4) V návaznosti na úpravy klíčové aktivity č. 7 bude snížena kapitola 5 přímá podpora o Kč a kapitola 2 Cestovné (doprovod žáků do Švédska) o Kč. Příloha 1 strana 2 (celkem 41)

4 Snížení přímých nákladů celkem o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36068 Výuka pro 21. století - projektová výuka a digitalizace výuky Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Maximální výše podpory v Kč ,29 Podmínky realizace projektu 1) Produkty projektu - sady materiálů vznikající v jednotlivých aktivitách - budou žadatelem konkretizovány tak, aby byl zřejmý počet materiálů v sadě, jejich obsah a rozsah. 2) Žadatel zdůvodní potřebu nákupu infrakamery, hlasovacího zařízení a 30 ks tabletů v klíčové aktivitě č. 5., včetně odhadu vytížení této techniky ve výuce. Při nedostatečném zdůvodnění nebude toto zařízení hrazeno z rozpočtu projektu. 1) S ohledem na nedostatečné zdůvodnění a specifikování v rámci popisu realizace jednotlivých klíčových aktivit budou na doporučení hodnotitelů sníženy následující položky: (programátor prostředí projektové výuky) o 50 %; (VŠ lektor) o 30 %; (VŠ konzultant projektů) o 30 %; (tvůrce podkladů) o 30 %; (tvůrce podkladů pro videa a vizualizace) o 30 %; (konzultant/garant projektové výuky) o 30 %; (tvůrce videí) o 30 %; (tvůrce vizualizací) o 30 %. Celkem snížení rozpočtu v kapitole 1 o ,40 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36080 Experimenty s interaktivní stavebnicí a bádáním fyzikálních dějů do nitra automobilu Střední škola automobilní a informatiky ,94 Podmínky realizace projektu 1)Žadatel doplní konkrétní počet a popis témat experimentálních úloh, které v projektu vzniknou. Uvede také rozsah a popis obsahu materiálů vzniklých v projektu a popíše obsah a rozsah kurzů, kterými projdou pedagogové školy. Dále doplní podrobnější popis využití přístrojového vybavení, které plánuje zakoupit z rozpočtu projektu a uvede jej do souvislosti s jednotlivými experimenty. 2) Žadatel upraví ukazatel úspěšně podpořených osob - stanoví relevantnější definici úspěšně podpořeného žáka (například žáka, který absolvuje alespoň jeden experiment) a přepracuje definici podpořeného pedagoga tak, aby odpovídala definici tohoto ukazatele podle pravidel OPPA. 1) Na doporučení hodnotitelů budou sníženy úvazky odborných asistentů - tedy učitelů školy. Tyto úvazky jsou vnímány jako nadhodnocené. Navíc je pravděpodobné, že žadatel do úvazků započítal i běžnou výuku. Snížení v kap. 1 o Kč. 2) Objem kapitoly 3 bude v souvislosti s dodržením limitu 30 % přímých nákladů projektu snížen o ,00 Kč. Celkem snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36088 Vzdělávání na dotek - program inovace GYMNÁZIUM JANA ,99 obsahů předmětů a zavedení PALACHA PRAHA 1, projektové výuky s důrazem na rozvoj s.r.o. čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti za využití elektronických výukových pomůcek Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní přehled a počet výstupů klíčových aktivit č. 2, 3, 4 a 5. 2) Žadatel upřesní ukazatel počet nově vytvořených či inovovaných produktů. Příloha 1 strana 3 (celkem 41)

5 1) Dle návrhu hodnotitelů budou sníženy nadhodnocené úvazky pozice koordinátor vývoje, výuky a projektů ( ) z 50 % na 25 %, pozice tvůrce - inovace předmětu matematika ( ) z 70 % na 50 %), pozice tvůrce - inovace obsahu přírodovědných předmětů ( ) bude z 70 % na 50 %. Pozice vyučující předmětů s inovovaným obsahem ( ) bude snížena na polovinu z 50 % na 25 %. Realizace výuky bude hrazena z prostředků školy. Snížení v kapitole 1 celkem o ,90 Kč. 2) V kapitole Zařízení a vybavení bude dle návrhu hodnotitele snížena položka (zařízení a vybavení - tablety) o 30 %. Snížení v kapitole 3 ve výši ,00 Kč. Z důvodu snížení rozpočtu bude kapitola 3 dále snížena o ,00 Kč z důvodu dodržení limitu max. 30 % z celkových přímých nákladů projektu. 3) V kapitole 4 budou dle návrhu hodnotitele sníženy položky 04.01, 04.02, a (služby - IS GJP vývoj a implementace; externí školení) o 30 %. Snížení v kapitole 4 celkem o ,00 Kč. Snížení přímých nákladů celkem o ,39 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36097 Praha - město našeho života Gymnázium prof. Jana Patočky Maximální výše podpory v Kč ,68 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní kvantifikaci a definici cílové skupiny. 2) Žadatel doplní u klíčové aktivity č. 1 a č. 2 počet studentů, kteří se budou účastnit projektových dnů a seminářů, doplní průběh, cíle, rozsah, použité metody projektových dnů a seminářů. 3) Žadatel upřesní monitorovací ukazatel počet podpořených osob a úspěšně podpořených osob (jaká musí být docházka, aby byl žák počítán do podpořené osoby). 4) Žadatel upřesní harmonogram projektu. Bude upřesněn průběh realizace klíčových aktivit během letních prázdnin. 1) Na základě posouzení hodnotitele je navrženo celkové snížení kapitoly 01 Osobní náklady o 50% na , dále je navrženo snížení kapitoly 4 služby o třetinu na Kč (jedná se o tyto položky v rozpočtu: 04, 01). Tyto náklady nejsou odůvodněné ve vazbě na popis klíčových aktivit, resp. rozsah a četnost výuky. Snížení v kapitole 1 o Kč. Snížení v kapitole 4 o Kč. 2) Dle návrhu hodnotitele bude zrušena pozice Vedoucí semináře (10 osob). Činnosti této pozice mohou bez problémů převzít garanti aktivit (1, 2 a 4) společně s odborným konzultantem aktivity. 3) Na základě posouzení hodnotitele je navrženo krácení u těchto položek: 30 kusů netbooků či tabletů, včetně příslušného softwaru a 3 kusů notebooků pro vedení projektu. Pořízení tohoto zařízení není nezbytně nutné pro realizaci projektu (rozpočtové položky , , , , , ). Snížení v kapitole 3 o Kč. 4) V kap. 3 je zařazen náklad na pořízení dataprojektoru, interaktivní tabule a kabeláže k interaktivní tabuli. Příjemce upřesní, zda je jedná o technické zhodnocení budovy, v případě, že ano, zařízení bude kráceno (z důvodu nemožnosti navýšit KF). Jedná se o položky rozpočtu Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36105 Zabav se - program inovace obsahů předmětů s důrazem na rozvoj přírodovědné gramotnosti za využití nových výukových pomůcek GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o. Podmínky realizace projektu 1) Příjemce doplní popis výstupů klíčové aktivity č. 3 o rozsah inovací obsahu jednotlivých předmětů, rozsah projektové výuky a podrobnější popis výukových materiálů. Dále přiřadí jednotlivé položky 3. kapitoly rozpočtu ke konkrétním inovovaným předmětům ,06 1) Na doporučení hodnotitele budou sníženy úvazky všech členů realizačního týmu s výjimkou učitelů. Snížení rozpočtu v kapitole 1 o ,00 Kč a v kapitole 4 o ,00 Kč. 2) Objem kapitoly 3 bude v souvislosti s dodržením limitu 30 % přímých nákladů projektu snížen o ,00 Kč. Celkem snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Příloha 1 strana 4 (celkem 41)

6 Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36107 Rozvoj matematické gramotnosti žáků SOŠ prostřednictvím tvorby a inovace učebních materiálů Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 Maximální výše podpory v Kč ,00 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní rozsah výstupů projektu, jejich strukturu a rámcově také jejich rozdělení do tematických celků. 1) Objem hodin určených pro pozici zpracovatelů výukových materiálů bude snížen ze 4000 na 3000 hodin, aby podle návrhu hodnotitele odpovídal plánovaným činnostem. 2) Zrušení pozice výkonného manažera a navýšení hodinové dotace pro manažera projektu z 15 na 20 hodin měsíčně z důvodu částečné shody pracovní náplně v těchto dvou pozicích. Celkem snížení přímých nákladů projektu o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36108 Inovace výuky technických a přírodovědných předmětů a modernizace a rozšíření učeben na SPŠS Betlémská Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy ,13 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní informace o obsahu, rozsahu a charakteru vytvářených výukových materiálů a konkretizuje práci s cílovou skupinou projektu. 2) Žadatel doplní podrobné zdůvodnění potřebnosti výdajů v kapitole 3 a v kapitole 6, zejména o kvantifikaci vytížení techniky, zdůvodnění výše požadovaných prostředků a popis využití zařízení a vybavení v projektu a v pilotní výuce. Pokud nebudou náklady na nákup zařízení a vybavení a křížové financování dostatečně zdůvodněny, budou související položky rozpočtu sníženy podle návrhu jednoho z hodnotitelů. 1) Snížení nadhodnoceného (nepodloženého) úvazku garanta inovace předmětu praxe a lektorů praxe na návrh hodnotitele. Zkrácení úvazku lektora a garanta předmětu aplikace CAD/CAM na 17 měsíců podle textu žádosti (v rozpočtu uvedeno 18 měsíců). Snížení v kapitole 1 o ,00 Kč. 2) Snížení cen zařízení a vybavení podle tabulky doporučených cen a snížení částek na zařízení používané členy realizačního týmu podle jejich úvazku. Dále zrušení položky obsahující příslušenství k PC (je zahrnuto v rámci obvyklé ceny PC) a snížení počtu speciálních 3D myší z 16 na 5 ks na návrh hodnotitele. Kapitola 3 bude dále snížena o položku Svářecí stoly s odvětráním, která spadá pod křížové financování, které nelze navyšovat. Snížení v kapitole o ,00 Kč. 3) V kapitole 6 křížové financování doje ke snížení ceny žákovských lavic a učitelského stolu na ceny obvyklé. Protože křížové financování přesáhlo kvůli úpravám rozpočtu maximální podíl 45 % přímých nákladů projektu, bude objem této kapitoly celkem snížen o ,00 Kč. Celkem budou přímé náklady projektu sníženy o ,00 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36123 Krok za krokem k popularizaci vědy a výzkumu Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ,44 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel podrobněji rozpracuje témata, která budou prezentována v rámci "hodiny moderní přírodovědy" v klíčové aktivitě č. 2. Podrobněji popíše také obsah 10 exkurzí (klíčová aktivita č. 3), chybí bližší informace o jejich obsahu i délce trvání. Dále rozepíše program letního campu (klíčová aktivita č. 4), soutěže, plánované v klíčové aktivitě č. 5, program pro žáky v laboratořích (klíčová aktivita č. 7), workshopy pro učitele (klíčová aktivita č. 6) a program jarmarku vědeckých prezentací (klíčová aktivita č. 8). 2) Monitorovací ukazatele budou konkrétněji popsány, a to jak ukazatele produktů, tak podpory žáků, zejména bude jednoznačně konkretizován ukazatel úspěšnosti. Příloha 1 strana 5 (celkem 41)

7 Na návrh hodnotitelů budou sníženy nebo zrušeny položky rozpočtu, identifikované jako nadhodnocené nebo neodůvodněné, případně položky překračující obvyklé ceny a mzdy: 1) V kapitole 1 budou sníženy úvazky garantů klíčových aktivit 2-8, organizačně-odborné asistentky a odborného mentora. Dále bude zrušena pozice asistentky/hostesky a technika. Snížení v této kapitole rozpočtu o ,36 Kč 2) V kapitole 3 budou sníženy výdaje na chemikálie, laboratorní sklo a ostatní materiál. Snížení v této kapitole rozpočtu o Kč. 3) V kapitole 4 budou sníženy výdaje na zajištění zahraničních exkurzí a pronájem sálu. Snížení v této kapitole rozpočtu o Kč. Celkem dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,36 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36126 Rozvoj čtenářské, matematickopřírodovědné a finanční gramotnosti žáků školy Michael MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o ,32 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní podrobný komentář k monitorovacímu ukazateli produktů projektu. Každá skupina výstupů bude dále kvantifikována (počty materiálů, výukových hodin) a bude uveden také obsah jednotlivých výstupů (seminářů, prezentací, předmětů). 1) Z rozpočtu projektu nebude hrazena pozice knihovnice a úvazky pozic garantů jednotlivých gramotností budou redukovány o třetinu. 2) Nebudou hrazeny nákupy následujícího zařízení a vybavení: Čtečky e-booků (3.1.6.), notebooky pro pedagogy, jejichž mzda není hrazena z rozpočtu projektu (3.1.3), Externí disk (3.1.4), diskové úložiště (3.1.2), multifunkční zařízení (3.1.5), 3 stacionární dataprojektory z plánovaných 5 ks (3.1.7) a 3 projekční plátna z plánovaných 5 ks (3.1.8). Snížení rozpočtu v kapitole 1 o Kč a v kap. 3 o Kč. Celkem snížení rozpočtu o ,78 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36177 Inovace, rozvoj a popularizace řemeslných oborů vyučovaných ve Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední umělecké škole textilních řemesel Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel ,20 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní následující informace: Ke klíčové aktivitě č. 2 uvede počet, obsah, rozsah a hodinovou dotaci materiálů, které vzniknou k jednotlivým předmětům, včetně uvedení míry zapojení informačních technologií. Popis klíčových aktivit č. 3 a 4 bude doplněn o zdůvodnění potřebnosti vytvoření studijního centra a licencí SW, zejména o kvantifikaci vytížení techniky, zdůvodnění překročení obvyklých cen HW a o popis využití SW a digitalizovaných školních sbírek v projektu a v pilotní výuce. Pokud nebudou náklady na nákup zařízení a vybavení dostatečně zdůvodněny, nebudou související položky rozpočtu hrazeny z projektu a realizace klíčové aktivity č. 3 bude z projektu vyjmuta podle návrhu jednoho z hodnotitelů. 1) Úvazky manažera projektu a odborného správce školních sbírek budou v souvislosti s doporučeními hodnotitelů sníženy na polovinu původní hodnoty. Důvodem je nadhodnocení úvazků v žádosti. Snížení v kapitole 1 rozpočtu o ,40 Kč. 2) Výdaje na nákup služeb - dodávky katalogu školní sbírky a platformy pro sdílení informací budou na návrh hodnotitele z důvodu nedostatečného zdůvodnění a nehospodárnosti sníženy na Kč, respektive Kč. Snížení v kapitole 4 rozpočtu o ,00 Kč. 3) Objem kapitoly 3 bude v souvislosti s dodržením limitu 30 % přímých nákladů projektu snížen o ,00 Kč. Celkem snížení přímých nákladů projektu o ,40 Kč. Příloha 1 strana 6 (celkem 41)

8 Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36181 Podpora odborné praxe pro žáky oboru vzdělání Zlatník a klenotník Středisko praktického vyučovaní Maximální výše podpory v Kč ,98 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní podrobný popis klíčové aktivity č. 1, konkrétně popis spolupráce s partnerskou firmou, popis praxí, hodinovou dotace praxí, alespoň rámcově témata praxe. Dále podrobnější popis exkurzí a jejich destinací. 2) Monitorovací ukazatel produktů projektu bude stanovena na 3 soubory pracovních listů (zbylé výstupy nelze vnímat jako produkty). Žadatel dále upraví definici a výsledný počet podpořených a úspěšně podpořených osob. Doplní, jakým způsobem budou podpořeni pedagogové a pokud nejde o podporu, jak je chápáno v OPPA, nebudou započítáni. Žadatel konkretizuje definici úspěšné podpory. 1) Nebude hrazen nákup laserové svářečky v hodnotě Kč, který nebyl dostatečně zdůvodněn v textu klíčových aktivit. 2) Počet hodin určených na práci lektorů bude snížen z 2880 na 2400, protože hodnotitel nepředpokládá, že lektor bude svou práci vykonávat i během letních prázdnin. Snížení odpovídá právě letním prázdninám. Snížení kapitoly 1 o ,00 Kč. 3) Objem kapitoly 3 rozpočtu bude snížen o ,20 Kč. Důvodem je chybné zařazení pracovního ponku do této kapitoly místo do kapitoly 6 (křížové financování), kterou nelze navyšovat, dále snížení nákladů na PC a MS Office na cenu obvyklou a v souladu s pracovním úvazkem tvůrce pracovních listů. V souvislosti s dodržením limitu 30 % přímých nákladů projektu se navíc bude snižovat celkový objem kapitoly 3 na ,80 Kč. Snížení odpovídá ,20 Kč. Celkem snížení přímých nákladů projektu o ,20 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36187 Podpora inovace výuky fyziky, praktických dovedností žáků a mezipředmětových vztahů Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami ,73 Podmínky realizace projektu 1) Monitorovací ukazatele: žadatel upřesní, jakým způsobem budou vymezené nově vytvořené/inovované produkty, blíže specifikuje počet podpořených osob a upřesní kritérium pro vykazování úspěšně podpořených osob. 2) Žadatel upřesní harmonogram realizace projektu tak, aby odpovídal průběhu jednotlivých klíčových aktivit. 1) V souladu s doporučením hodnotitele bude snížen úvazek o 50 % u pozice odborná výpomoc pro zhotovení fyzikálních pokusů. 2) Na základě návrhu hodnotitele bude snížen úvazek na 20 % u pozice koordinátor/-ka projektu na 20 % a u pozice ekonomka projektu na 15 %. 3) Na základě návrhu hodnotitele bude snížen úvazek u pracovní pozice vyučující fyziky č. 1 na 25 % a snížení na 30 % u pozice vyučující fyziky č. 2. 4) Na základě návrhu hodnotitele bude zrušena pozice evaluátor/-ka projektu pro nedostatečný popis pracovní činnosti. Snížení v kapitole 1 je o Kč. 5) V kapitole 3 budou náklady sníženy o Kč z důvodu dodržení limitu 30 % celkových přímých nákladů projektu. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36195 Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně ,11 Podmínky realizace projektu 1) V projektu nebude realizována klíčová aktivita č. 8 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a Příloha 1 strana 7 (celkem 41)

9 klíčová aktivita č. 10 Kroužek - Anglický filmový klub a příprava na FCE. Aktivity nejsou podporovány v rámci 6. výzvy prioritní osy 3 OPPA. 2) Příjemce vyjasní, zda je v klíčových aktivitách č. 2 až č. 7 plánována výuka. Zájmové činnosti a kroužky pro studenty nejsou podporovanými aktivitami. Klíčové aktivity musí být realizovány formou výuky konkrétních předmětů. V případě, že některé z klíčových aktivit této podmínce nevyhoví, bude v grantové smlouvě dodatečně upřesněno, že nebudou realizovány. 3) Příjemce doplní počet a rozsah výstupů u klíčových aktivit č. 2, 3, 4, 5 (počet výukových materiálů, počet vytvořených modelů, počet e-learningových kurzů. 4) Příjemce upřesnění kritérium pro vykazování úspěšně podpořených osob. Úprava rozpočtu: 1) V návaznosti na podmínku č. 1 bude kapitola Osobní náklady snížena o náklady v položce Psycholog, výchovný poradce o ,00 Kč a položka Člen realizačního týmu o ,00 Kč. 2) V návaznosti na výtku hodnotitele ohledně nedostatečné specifikace osobních nákladů na položce a celkově nedostatečnému popisu výstupů a nákladů jednotlivých aktivit bude tato položka snížena o dalších o 10 %, tj. o Kč přímých nákladů. 3) Položka Člen řídícího týmu bude vypuštěna. Pozice není dostatečně odůvodněna, pracovní náplň se shoduje s náplní koordinátora. Snížení v kapitole 1 osobní náklady celkem o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36206 Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií Střední průmyslová škola na Proseku ,81 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní podrobnější definici úspěšně podpořené osoby - žáka. Současná definice je shodná s definicí podpořené osoby. 1) Na návrh hodnotitele budou sníženy nadhodnocené hodinové sazby odborníka z praxe a lektora projektových dnů o 40 % ( Kč) respektive o 20 % (9 120 Kč). 2) Náklady na školení učitelů budou z důvodu nadhodnocení částky sníženy na Kč na základě doporučení hodnotitele. 3) Prostředky na učitele provádějící pilotáž navrhuje hodnotitel z projektu vyjmout, neboť se jedná o výuku. Částka bude výběrovou komisí snížena na polovinu, protože učitelé mohou kromě samotné výuky plnit i jiné úkoly související s pilotáží. Dojde ke snížení rozpočtu v kapitole 1 o ,50 Kč v kap. 1 a o Kč v kap. 4. Snížení přímých nákladů projektu celkem o ,50 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36207 Vyrovnávání příležitostí SŠ studentů pro vstup na technické univerzity České vysoké učení technické v Praze ,67 Podmínky realizace projektu 1) Budou přepracovány monitorovací ukazatele taky, aby korespondovaly s klíčovými aktivitami a aby komentáře k monitorovacím ukazatelům odpovídaly hodnotám ukazatelů. Výsledné hodnoty nesmí být nižší než 660 podpořených osob a 460 úspěšně podpořených osob. Bude doplněno kritérium úspěšnosti u podpořených osob. Produkty projektu budou podrobně popsány co do obsahu a rozsahu. 1) Na návrh hodnotitele dojde ke zkrácení výdajů na všech položkách rozpočtu o třetinu. Důvodem je nedostatečné zdůvodnění výše výdajů s ohledem na text klíčových aktivit. U některých pozic realizačního týmu budou sníženy hodinové sazby, překračující tabulku doporučených mezd a postrádající zdůvodnění požadované výše. Snížení přímých nákladů o ,42 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč Příloha 1 strana 8 (celkem 41)

10 CZ.2.17/3.1.00/36215 Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědných předmětech a matematice Univerzita Karlova v Praze ,34 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní popis klíčové aktivity č. 2, 3 a 4 z hlediska rozsahu kurzů a exkurzí a lokace exkurzí. 2) Žadatel doplní kvantifikaci výstupů projektu pro klíčovou aktivitu 1. 3) Žadatel upřesní průběh klíčových aktivit č. 2, 3 a 4 po dobu realizace projektu, zejm. v době školních prázdnin a v prvním a posledním měsíci realizace projektu. 1) Kapitola 3: Snížení položky v souladu s úvazkem pozice manažera projektu na 30%; Snížení položky a v souladu se součtem úvazků pozic odborných garantů a manažera 80%.; Zrušení položky podle doporučení hodnotitele; Snížení položky podle doporučení hodnotitele na 7260 Kč za multifunkční zařízení pro běžný provoz. Nebylo dostatečně zdůvodněno využití zařízení pro intenzivní využití. Současně snížení položky na běžnou cenu podle tabulky doporučených cen. Vyšší cena počítače není v žádosti dostatečně odůvodněna. Celkem snížení v kapitole 3 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36239 Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru. Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s ,14 Podmínky realizace projektu 1) Harmonogram projektu bude zkrácen na 17 měsíců. Přípravná fáze projektu (KA 2, 3, 4 a 5) je příliš dlouhá a neefektivní. 2)Žadatel upraví monitorovací ukazatele produktů tak, aby neobsahovaly výstupy publicity projektu. 3) Žadatel konkretizuje výstupy - tematické celky. Uvede počet a rozsah výstupů, ze kterých se celky skládají, vymezí obsah a charakter minilekcí. 4) Bude upřesněn ukazatel úspěšně podpořených osob - podpořená osoba by měla úspěšně projít projektovou aktivitou, nikoli být absolventem daného ročníku gymnázia. 1)Rozpočet klíčových aktivit č 2, 3, 4 a 5 bude snížen na polovinu v souvislosti se zkrácením přípravné fáze projektu. Snížení v kapitole 1 o ,73 Kč. 2)Prostředky na realizaci klíčové aktivity č. 7 (s výjimkou workshopů pro SŠ studenty a učitele) nebudou hrazeny z přímých nákladů, neboť se jedná o publicitu projektu. Dojde ke snížení rozpočtu v kapitolách 1, 4 a 5 o ,00 Kč. 3) Nákup tabletů v hodnotě Kč není v projektu odůvodněný, využití přístrojů je plánováno pouze pro 3 měsíce testování, což činí tento náklad vysoce neefektivním. Celkem dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,73 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36251 Převrácená třída Trojské gymnázium s.r.o ,42 Podmínky realizace projektu 1) Klíčová aktivita č. 12 Přípravná fáze nebude realizována, neboť probíhá před zahájením realizace projektu. 2) Žadatel upřesní definici kritéria úspěšnosti pro cílovou skupinu žáků v ukazateli počet úspěšně podpořených osob. 1) V souladu se stanoviskem hodnotitele budou sníženy nadhodnocené náklady na nákup tabletů v kapitole 3 na polovinu. Snížení položky a celkem ve výši Kč. 2) Nadhodnocené náklady na pořízení videozáznamů přednášek a exkurzí budou v souladu se stanoviskem hodnotitele sníženy na polovinu. Nakoupením služeb na základě výběrového řízení dojde ke snížení ceny. Jedná se o položky č Snížení představuje celkem ,00 Kč. 3) Žadatel doplní vysvětlení k výši nákladů na synchronizaci slidů s videem v klíčové aktivitě č. 11 (položky Příloha 1 strana 9 (celkem 41)

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/4 ze dne 22.1.2015 ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/39 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: MSMT -3250/2013-413 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 4 Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi ze dne 6. 9. 2011 Východisko

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E7 Komplexní případová studie, finanční řízení v realizační fázi Anotace: Po absolvování této části vzdělávacího

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Předkládá : Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy Obsah a) základní údaje o organizaci... 2 b) vyhodnocení

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více