Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy"

Transkript

1 Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/41 ze dne ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 3 Modernizace počátečního vzdělávání Operačního programu Praha - Adaptabilita Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje 1. podporu z Operačního programu Praha - Adaptabilita v celkové výši ,37 Kč pro individuální grantové projekty uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení v maximální výši a za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení 2. vytvoření zásobníku individuálních grantových projektů uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení s maximální výší podpory a podmínkami uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení II. ukládá 1. Radě HMP 1. zajistit realizaci tohoto usnesení Termín: Předkladatel: Rada HMP Tisk: Z-1800 Provede: Rada HMP Na vědomí: odborům MHMP

2 Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 30/41 ze dne Skupina aktivit A Zkvalitňování vzdělávání na středních školách Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36009 Meteorologická stanice na gymnáziu ARCUS Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9,s.r.o. Maximální výše podpory v Kč ,52 Podmínky realizace projektu 1) Na základě doporučení hodnotitele nebude realizována klíčová aktivita č. 5 Český jazyk a literatura a č. 9 Anglický jazyk. U těchto klíčových aktivit není zřejmá souvislost a provázanost s pořízením meteostanice. 2) Žadatel upřesní popis práce s cílovou skupinou studentů a také popíše, jaký bude přínos projektu pro cílovou skupinu - studenty. 1) Vzhledem k vypuštění klíčové aktivity č. 5 Český jazyk a literatura a č. 9 Anglický jazyk budou krácené tyto položky v rozpočtu: Odborný pedagog Anglický jazyk, Odborný pedagog ČJ, Soubor odborné literatury Čj. Snížení v kapitole 1 o Kč. 2) V souladu s doporučením hodnotitele nebude realizována exkurze v zahraničí Švýcarsko Exkurze Švýcarsko a exkurze Anglie Exkurze Anglie. V žádosti nebyla nezbytnost výjezdu studentů do zahraničí dostatečně odůvodněna. 3) V souladu s doporučením hodnotitele nebude realizován Kurz týmová spolupráce, který je součástí klíčové aktivity 10 Další vzdělávání pedagogů. V žádosti není uvedeno, jak tento kurz souvisí s realizací inovované výuky. Snížení v kapitole 4 o Kč. 4) Na základě posouzení hodnotitele nebude realizován nákup ipad, 5 ks, v žádosti nebyl uvedený důvod nákupu zařízení pro realizaci projektu. Snížení v kapitole 3 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36014 Inovace programů odborného Střední škola umělecká a ,80 vzdělávání prostřednictvím CNC řemeslná technologií Podmínky realizace projektu 1) Na základě posouzení externím hodnotitelem je požadováno doplnění u klíčové aktivity č. 2 Realizace výuky. Žadatel doplní specifikaci nových vzdělávacích programů: délku a osnovu kurzů CNC, CAD a CAM. 2) V rámci klíčové aktivity 3 žadatel upřesní témata studijních opor, které vzniknou v rámci projektu. 3) Žadatel upřesní, jak budou nové předměty zařazeny do vzdělávacího plánu uvedených učebních oborů. 4) Žadatel zdůvodní zajištění školení pro odborníka na výuku CNC. 5) Žadatel upřesní monitorovací ukazatele: počet nově vytvořených/inovovaných produktů a kritérium pro vykazování ukazatele počtu úspěšně podpořených osob. 1) Dle posudku externího hodnotitele bude krácena pozice učitel CNC Učitel CNC programování na dva měsíce činnosti, kdy se bude věnovat práci na tvorbě nových učebních programů a podpor, které lze z hlediska projektu považovat za inovativní a přesahující běžné pracovní povinnosti učitele, tj. krácení z ,00 na ,00 Kč. Snížení v kapitole 1 o ,00 Kč. 2) Dále bude krácena kapitola 6 (položka CNC obráběcí centrum) Křížové financování vzhledem k překročení max. limitu kapitoly 45 %. Snížení v kapitole 6 o ,00 Kč. 3) Žadatel upřesní potřebu nákupu položek PC, SW Office v klíčové aktivitě č. 1 a nákup velkoformátové tiskárny, v popisu projektu nebyl tento nákup zdůvodněný. Pokud žadatel dostatečně neodůvodní tyto náklady, nebudou hrazeny z rozpočtu. 4) Kapitola 3 bude dále snížena o ,- Kč z důvodu dodržení limitu 30 % z celkových přímých nákladů projektu. Snížení přímých nákladů celkem o ,00 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč Příloha 1 strana 1 (celkem 41)

3 CZ.2.17/3.1.00/36028 Popularizace vědy a technických oborů na SPŠD a.s. Střední průmyslová škola dopravní, a.s ,95 Podmínky realizace projektu 1) Příjemce doplní informace o inovované výuce pro KA2 a KA3 (jak bude využito zařízení a vybavení laboratoří ve výuce a jak bude probíhat práce s cílovou skupinou žáků). Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36047 Přírodní vědy prakticky a v souvislostech - inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 Maximální výše podpory v Kč ,05 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upraví monitorovací ukazatele, blíže specifikuje definici úspěšně podpořených osob - žáků. Hodinová sazba u pozice 1.3.2, Vědecký pracovník bude krácena na obvyklou sazbu. Snížení v kapitole 1 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36055 Hudební akustika - most mezi uměním a vědou Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné Pláni ,46 Podmínky realizace projektu 1) Nebudou hrazeny pozice středoškolských lektorů, kteří budou v projektu vykonávat běžné činnosti středoškolských pedagogů školy, včetně samotné výuky. Dále budou sníženy sazby vysokoškolských lektorů podle doporučených mezd OPPA.Snížení kapitoly 1 o ,80 Kč. 2) Výdaje na vybavení spojené s pozicí manažera projektu bude sníženo v souladu s výší úvazku této pozice. Snížení v kap. 3 o ,50 Kč. 3) Kapitola 3 bude dále snížena o náklady na vitrínu, která bude sloužit publicitě projektu, a zároveň bude její objem snížen v souvislosti s dodržením maximální výše 30%přímých nákladů projektu. Snížení o Kč. Celkem snížení přímých nákladů o ,30. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36058 Inovace vzdělávacích programů Střední školy slaboproudé elektrotechniky prostřednictvím vizualizace technických situací v elektrotechnice a IT Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky ,13 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní harmonogram projektu, z kterého bude zřejmé, v jakém období probíhá výuka. 2) V rámci klíčové aktivity č. 7 bude upřesněn počet stáží a exkurzí. Nebude realizován výjezd studentů do Stockholmu a do Bratislavy, který není v žádosti dostatečně odůvodněn. 3) Žadatel upřesní monitorovací ukazatel počet úspěšně podpořených osob včetně kritéria úspěšnosti a počty vytvořených materiálů v ukazateli počet vytvořených/inovovaných produktů. 1) Zapojení odborného garanta bude sníženo z 0,85 na 0,3 úvazku. Úvazek 0,85 % je nadhodnocený, náplň pracovní pozice se překrývá s koordinátorem a s odbornými pedagogickými pracovníky. 2) Mzda na pozici odborný pedagogický pracovník KA 1 krácena na obvyklou sazbu. Snížení v kapitole 1 o Kč. 3) V souladu se stanoviskem hodnotitele bude kapitola 3 snížena o 10 %. Kapitola bude dále snížena z důvodu překročení limitu 30 % z přímých nákladů projektu. Snížení v kapitole 3 celkem o ,- Kč. 4) V návaznosti na úpravy klíčové aktivity č. 7 bude snížena kapitola 5 přímá podpora o Kč a kapitola 2 Cestovné (doprovod žáků do Švédska) o Kč. Příloha 1 strana 2 (celkem 41)

4 Snížení přímých nákladů celkem o ,00 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36068 Výuka pro 21. století - projektová výuka a digitalizace výuky Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5, Preslova 25 Maximální výše podpory v Kč ,29 Podmínky realizace projektu 1) Produkty projektu - sady materiálů vznikající v jednotlivých aktivitách - budou žadatelem konkretizovány tak, aby byl zřejmý počet materiálů v sadě, jejich obsah a rozsah. 2) Žadatel zdůvodní potřebu nákupu infrakamery, hlasovacího zařízení a 30 ks tabletů v klíčové aktivitě č. 5., včetně odhadu vytížení této techniky ve výuce. Při nedostatečném zdůvodnění nebude toto zařízení hrazeno z rozpočtu projektu. 1) S ohledem na nedostatečné zdůvodnění a specifikování v rámci popisu realizace jednotlivých klíčových aktivit budou na doporučení hodnotitelů sníženy následující položky: (programátor prostředí projektové výuky) o 50 %; (VŠ lektor) o 30 %; (VŠ konzultant projektů) o 30 %; (tvůrce podkladů) o 30 %; (tvůrce podkladů pro videa a vizualizace) o 30 %; (konzultant/garant projektové výuky) o 30 %; (tvůrce videí) o 30 %; (tvůrce vizualizací) o 30 %. Celkem snížení rozpočtu v kapitole 1 o ,40 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36080 Experimenty s interaktivní stavebnicí a bádáním fyzikálních dějů do nitra automobilu Střední škola automobilní a informatiky ,94 Podmínky realizace projektu 1)Žadatel doplní konkrétní počet a popis témat experimentálních úloh, které v projektu vzniknou. Uvede také rozsah a popis obsahu materiálů vzniklých v projektu a popíše obsah a rozsah kurzů, kterými projdou pedagogové školy. Dále doplní podrobnější popis využití přístrojového vybavení, které plánuje zakoupit z rozpočtu projektu a uvede jej do souvislosti s jednotlivými experimenty. 2) Žadatel upraví ukazatel úspěšně podpořených osob - stanoví relevantnější definici úspěšně podpořeného žáka (například žáka, který absolvuje alespoň jeden experiment) a přepracuje definici podpořeného pedagoga tak, aby odpovídala definici tohoto ukazatele podle pravidel OPPA. 1) Na doporučení hodnotitelů budou sníženy úvazky odborných asistentů - tedy učitelů školy. Tyto úvazky jsou vnímány jako nadhodnocené. Navíc je pravděpodobné, že žadatel do úvazků započítal i běžnou výuku. Snížení v kap. 1 o Kč. 2) Objem kapitoly 3 bude v souvislosti s dodržením limitu 30 % přímých nákladů projektu snížen o ,00 Kč. Celkem snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36088 Vzdělávání na dotek - program inovace GYMNÁZIUM JANA ,99 obsahů předmětů a zavedení PALACHA PRAHA 1, projektové výuky s důrazem na rozvoj s.r.o. čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti za využití elektronických výukových pomůcek Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní přehled a počet výstupů klíčových aktivit č. 2, 3, 4 a 5. 2) Žadatel upřesní ukazatel počet nově vytvořených či inovovaných produktů. Příloha 1 strana 3 (celkem 41)

5 1) Dle návrhu hodnotitelů budou sníženy nadhodnocené úvazky pozice koordinátor vývoje, výuky a projektů ( ) z 50 % na 25 %, pozice tvůrce - inovace předmětu matematika ( ) z 70 % na 50 %), pozice tvůrce - inovace obsahu přírodovědných předmětů ( ) bude z 70 % na 50 %. Pozice vyučující předmětů s inovovaným obsahem ( ) bude snížena na polovinu z 50 % na 25 %. Realizace výuky bude hrazena z prostředků školy. Snížení v kapitole 1 celkem o ,90 Kč. 2) V kapitole Zařízení a vybavení bude dle návrhu hodnotitele snížena položka (zařízení a vybavení - tablety) o 30 %. Snížení v kapitole 3 ve výši ,00 Kč. Z důvodu snížení rozpočtu bude kapitola 3 dále snížena o ,00 Kč z důvodu dodržení limitu max. 30 % z celkových přímých nákladů projektu. 3) V kapitole 4 budou dle návrhu hodnotitele sníženy položky 04.01, 04.02, a (služby - IS GJP vývoj a implementace; externí školení) o 30 %. Snížení v kapitole 4 celkem o ,00 Kč. Snížení přímých nákladů celkem o ,39 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36097 Praha - město našeho života Gymnázium prof. Jana Patočky Maximální výše podpory v Kč ,68 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní kvantifikaci a definici cílové skupiny. 2) Žadatel doplní u klíčové aktivity č. 1 a č. 2 počet studentů, kteří se budou účastnit projektových dnů a seminářů, doplní průběh, cíle, rozsah, použité metody projektových dnů a seminářů. 3) Žadatel upřesní monitorovací ukazatel počet podpořených osob a úspěšně podpořených osob (jaká musí být docházka, aby byl žák počítán do podpořené osoby). 4) Žadatel upřesní harmonogram projektu. Bude upřesněn průběh realizace klíčových aktivit během letních prázdnin. 1) Na základě posouzení hodnotitele je navrženo celkové snížení kapitoly 01 Osobní náklady o 50% na , dále je navrženo snížení kapitoly 4 služby o třetinu na Kč (jedná se o tyto položky v rozpočtu: 04, 01). Tyto náklady nejsou odůvodněné ve vazbě na popis klíčových aktivit, resp. rozsah a četnost výuky. Snížení v kapitole 1 o Kč. Snížení v kapitole 4 o Kč. 2) Dle návrhu hodnotitele bude zrušena pozice Vedoucí semináře (10 osob). Činnosti této pozice mohou bez problémů převzít garanti aktivit (1, 2 a 4) společně s odborným konzultantem aktivity. 3) Na základě posouzení hodnotitele je navrženo krácení u těchto položek: 30 kusů netbooků či tabletů, včetně příslušného softwaru a 3 kusů notebooků pro vedení projektu. Pořízení tohoto zařízení není nezbytně nutné pro realizaci projektu (rozpočtové položky , , , , , ). Snížení v kapitole 3 o Kč. 4) V kap. 3 je zařazen náklad na pořízení dataprojektoru, interaktivní tabule a kabeláže k interaktivní tabuli. Příjemce upřesní, zda je jedná o technické zhodnocení budovy, v případě, že ano, zařízení bude kráceno (z důvodu nemožnosti navýšit KF). Jedná se o položky rozpočtu Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36105 Zabav se - program inovace obsahů předmětů s důrazem na rozvoj přírodovědné gramotnosti za využití nových výukových pomůcek GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o. Podmínky realizace projektu 1) Příjemce doplní popis výstupů klíčové aktivity č. 3 o rozsah inovací obsahu jednotlivých předmětů, rozsah projektové výuky a podrobnější popis výukových materiálů. Dále přiřadí jednotlivé položky 3. kapitoly rozpočtu ke konkrétním inovovaným předmětům ,06 1) Na doporučení hodnotitele budou sníženy úvazky všech členů realizačního týmu s výjimkou učitelů. Snížení rozpočtu v kapitole 1 o ,00 Kč a v kapitole 4 o ,00 Kč. 2) Objem kapitoly 3 bude v souvislosti s dodržením limitu 30 % přímých nákladů projektu snížen o ,00 Kč. Celkem snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Příloha 1 strana 4 (celkem 41)

6 Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36107 Rozvoj matematické gramotnosti žáků SOŠ prostřednictvím tvorby a inovace učebních materiálů Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 Maximální výše podpory v Kč ,00 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní rozsah výstupů projektu, jejich strukturu a rámcově také jejich rozdělení do tematických celků. 1) Objem hodin určených pro pozici zpracovatelů výukových materiálů bude snížen ze 4000 na 3000 hodin, aby podle návrhu hodnotitele odpovídal plánovaným činnostem. 2) Zrušení pozice výkonného manažera a navýšení hodinové dotace pro manažera projektu z 15 na 20 hodin měsíčně z důvodu částečné shody pracovní náplně v těchto dvou pozicích. Celkem snížení přímých nákladů projektu o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36108 Inovace výuky technických a přírodovědných předmětů a modernizace a rozšíření učeben na SPŠS Betlémská Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy ,13 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní informace o obsahu, rozsahu a charakteru vytvářených výukových materiálů a konkretizuje práci s cílovou skupinou projektu. 2) Žadatel doplní podrobné zdůvodnění potřebnosti výdajů v kapitole 3 a v kapitole 6, zejména o kvantifikaci vytížení techniky, zdůvodnění výše požadovaných prostředků a popis využití zařízení a vybavení v projektu a v pilotní výuce. Pokud nebudou náklady na nákup zařízení a vybavení a křížové financování dostatečně zdůvodněny, budou související položky rozpočtu sníženy podle návrhu jednoho z hodnotitelů. 1) Snížení nadhodnoceného (nepodloženého) úvazku garanta inovace předmětu praxe a lektorů praxe na návrh hodnotitele. Zkrácení úvazku lektora a garanta předmětu aplikace CAD/CAM na 17 měsíců podle textu žádosti (v rozpočtu uvedeno 18 měsíců). Snížení v kapitole 1 o ,00 Kč. 2) Snížení cen zařízení a vybavení podle tabulky doporučených cen a snížení částek na zařízení používané členy realizačního týmu podle jejich úvazku. Dále zrušení položky obsahující příslušenství k PC (je zahrnuto v rámci obvyklé ceny PC) a snížení počtu speciálních 3D myší z 16 na 5 ks na návrh hodnotitele. Kapitola 3 bude dále snížena o položku Svářecí stoly s odvětráním, která spadá pod křížové financování, které nelze navyšovat. Snížení v kapitole o ,00 Kč. 3) V kapitole 6 křížové financování doje ke snížení ceny žákovských lavic a učitelského stolu na ceny obvyklé. Protože křížové financování přesáhlo kvůli úpravám rozpočtu maximální podíl 45 % přímých nákladů projektu, bude objem této kapitoly celkem snížen o ,00 Kč. Celkem budou přímé náklady projektu sníženy o ,00 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36123 Krok za krokem k popularizaci vědy a výzkumu Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ,44 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel podrobněji rozpracuje témata, která budou prezentována v rámci "hodiny moderní přírodovědy" v klíčové aktivitě č. 2. Podrobněji popíše také obsah 10 exkurzí (klíčová aktivita č. 3), chybí bližší informace o jejich obsahu i délce trvání. Dále rozepíše program letního campu (klíčová aktivita č. 4), soutěže, plánované v klíčové aktivitě č. 5, program pro žáky v laboratořích (klíčová aktivita č. 7), workshopy pro učitele (klíčová aktivita č. 6) a program jarmarku vědeckých prezentací (klíčová aktivita č. 8). 2) Monitorovací ukazatele budou konkrétněji popsány, a to jak ukazatele produktů, tak podpory žáků, zejména bude jednoznačně konkretizován ukazatel úspěšnosti. Příloha 1 strana 5 (celkem 41)

7 Na návrh hodnotitelů budou sníženy nebo zrušeny položky rozpočtu, identifikované jako nadhodnocené nebo neodůvodněné, případně položky překračující obvyklé ceny a mzdy: 1) V kapitole 1 budou sníženy úvazky garantů klíčových aktivit 2-8, organizačně-odborné asistentky a odborného mentora. Dále bude zrušena pozice asistentky/hostesky a technika. Snížení v této kapitole rozpočtu o ,36 Kč 2) V kapitole 3 budou sníženy výdaje na chemikálie, laboratorní sklo a ostatní materiál. Snížení v této kapitole rozpočtu o Kč. 3) V kapitole 4 budou sníženy výdaje na zajištění zahraničních exkurzí a pronájem sálu. Snížení v této kapitole rozpočtu o Kč. Celkem dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,36 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36126 Rozvoj čtenářské, matematickopřírodovědné a finanční gramotnosti žáků školy Michael MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o ,32 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní podrobný komentář k monitorovacímu ukazateli produktů projektu. Každá skupina výstupů bude dále kvantifikována (počty materiálů, výukových hodin) a bude uveden také obsah jednotlivých výstupů (seminářů, prezentací, předmětů). 1) Z rozpočtu projektu nebude hrazena pozice knihovnice a úvazky pozic garantů jednotlivých gramotností budou redukovány o třetinu. 2) Nebudou hrazeny nákupy následujícího zařízení a vybavení: Čtečky e-booků (3.1.6.), notebooky pro pedagogy, jejichž mzda není hrazena z rozpočtu projektu (3.1.3), Externí disk (3.1.4), diskové úložiště (3.1.2), multifunkční zařízení (3.1.5), 3 stacionární dataprojektory z plánovaných 5 ks (3.1.7) a 3 projekční plátna z plánovaných 5 ks (3.1.8). Snížení rozpočtu v kapitole 1 o Kč a v kap. 3 o Kč. Celkem snížení rozpočtu o ,78 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36177 Inovace, rozvoj a popularizace řemeslných oborů vyučovaných ve Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední umělecké škole textilních řemesel Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel ,20 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní následující informace: Ke klíčové aktivitě č. 2 uvede počet, obsah, rozsah a hodinovou dotaci materiálů, které vzniknou k jednotlivým předmětům, včetně uvedení míry zapojení informačních technologií. Popis klíčových aktivit č. 3 a 4 bude doplněn o zdůvodnění potřebnosti vytvoření studijního centra a licencí SW, zejména o kvantifikaci vytížení techniky, zdůvodnění překročení obvyklých cen HW a o popis využití SW a digitalizovaných školních sbírek v projektu a v pilotní výuce. Pokud nebudou náklady na nákup zařízení a vybavení dostatečně zdůvodněny, nebudou související položky rozpočtu hrazeny z projektu a realizace klíčové aktivity č. 3 bude z projektu vyjmuta podle návrhu jednoho z hodnotitelů. 1) Úvazky manažera projektu a odborného správce školních sbírek budou v souvislosti s doporučeními hodnotitelů sníženy na polovinu původní hodnoty. Důvodem je nadhodnocení úvazků v žádosti. Snížení v kapitole 1 rozpočtu o ,40 Kč. 2) Výdaje na nákup služeb - dodávky katalogu školní sbírky a platformy pro sdílení informací budou na návrh hodnotitele z důvodu nedostatečného zdůvodnění a nehospodárnosti sníženy na Kč, respektive Kč. Snížení v kapitole 4 rozpočtu o ,00 Kč. 3) Objem kapitoly 3 bude v souvislosti s dodržením limitu 30 % přímých nákladů projektu snížen o ,00 Kč. Celkem snížení přímých nákladů projektu o ,40 Kč. Příloha 1 strana 6 (celkem 41)

8 Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36181 Podpora odborné praxe pro žáky oboru vzdělání Zlatník a klenotník Středisko praktického vyučovaní Maximální výše podpory v Kč ,98 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní podrobný popis klíčové aktivity č. 1, konkrétně popis spolupráce s partnerskou firmou, popis praxí, hodinovou dotace praxí, alespoň rámcově témata praxe. Dále podrobnější popis exkurzí a jejich destinací. 2) Monitorovací ukazatel produktů projektu bude stanovena na 3 soubory pracovních listů (zbylé výstupy nelze vnímat jako produkty). Žadatel dále upraví definici a výsledný počet podpořených a úspěšně podpořených osob. Doplní, jakým způsobem budou podpořeni pedagogové a pokud nejde o podporu, jak je chápáno v OPPA, nebudou započítáni. Žadatel konkretizuje definici úspěšné podpory. 1) Nebude hrazen nákup laserové svářečky v hodnotě Kč, který nebyl dostatečně zdůvodněn v textu klíčových aktivit. 2) Počet hodin určených na práci lektorů bude snížen z 2880 na 2400, protože hodnotitel nepředpokládá, že lektor bude svou práci vykonávat i během letních prázdnin. Snížení odpovídá právě letním prázdninám. Snížení kapitoly 1 o ,00 Kč. 3) Objem kapitoly 3 rozpočtu bude snížen o ,20 Kč. Důvodem je chybné zařazení pracovního ponku do této kapitoly místo do kapitoly 6 (křížové financování), kterou nelze navyšovat, dále snížení nákladů na PC a MS Office na cenu obvyklou a v souladu s pracovním úvazkem tvůrce pracovních listů. V souvislosti s dodržením limitu 30 % přímých nákladů projektu se navíc bude snižovat celkový objem kapitoly 3 na ,80 Kč. Snížení odpovídá ,20 Kč. Celkem snížení přímých nákladů projektu o ,20 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36187 Podpora inovace výuky fyziky, praktických dovedností žáků a mezipředmětových vztahů Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami ,73 Podmínky realizace projektu 1) Monitorovací ukazatele: žadatel upřesní, jakým způsobem budou vymezené nově vytvořené/inovované produkty, blíže specifikuje počet podpořených osob a upřesní kritérium pro vykazování úspěšně podpořených osob. 2) Žadatel upřesní harmonogram realizace projektu tak, aby odpovídal průběhu jednotlivých klíčových aktivit. 1) V souladu s doporučením hodnotitele bude snížen úvazek o 50 % u pozice odborná výpomoc pro zhotovení fyzikálních pokusů. 2) Na základě návrhu hodnotitele bude snížen úvazek na 20 % u pozice koordinátor/-ka projektu na 20 % a u pozice ekonomka projektu na 15 %. 3) Na základě návrhu hodnotitele bude snížen úvazek u pracovní pozice vyučující fyziky č. 1 na 25 % a snížení na 30 % u pozice vyučující fyziky č. 2. 4) Na základě návrhu hodnotitele bude zrušena pozice evaluátor/-ka projektu pro nedostatečný popis pracovní činnosti. Snížení v kapitole 1 je o Kč. 5) V kapitole 3 budou náklady sníženy o Kč z důvodu dodržení limitu 30 % celkových přímých nákladů projektu. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36195 Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně ,11 Podmínky realizace projektu 1) V projektu nebude realizována klíčová aktivita č. 8 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a Příloha 1 strana 7 (celkem 41)

9 klíčová aktivita č. 10 Kroužek - Anglický filmový klub a příprava na FCE. Aktivity nejsou podporovány v rámci 6. výzvy prioritní osy 3 OPPA. 2) Příjemce vyjasní, zda je v klíčových aktivitách č. 2 až č. 7 plánována výuka. Zájmové činnosti a kroužky pro studenty nejsou podporovanými aktivitami. Klíčové aktivity musí být realizovány formou výuky konkrétních předmětů. V případě, že některé z klíčových aktivit této podmínce nevyhoví, bude v grantové smlouvě dodatečně upřesněno, že nebudou realizovány. 3) Příjemce doplní počet a rozsah výstupů u klíčových aktivit č. 2, 3, 4, 5 (počet výukových materiálů, počet vytvořených modelů, počet e-learningových kurzů. 4) Příjemce upřesnění kritérium pro vykazování úspěšně podpořených osob. Úprava rozpočtu: 1) V návaznosti na podmínku č. 1 bude kapitola Osobní náklady snížena o náklady v položce Psycholog, výchovný poradce o ,00 Kč a položka Člen realizačního týmu o ,00 Kč. 2) V návaznosti na výtku hodnotitele ohledně nedostatečné specifikace osobních nákladů na položce a celkově nedostatečnému popisu výstupů a nákladů jednotlivých aktivit bude tato položka snížena o dalších o 10 %, tj. o Kč přímých nákladů. 3) Položka Člen řídícího týmu bude vypuštěna. Pozice není dostatečně odůvodněna, pracovní náplň se shoduje s náplní koordinátora. Snížení v kapitole 1 osobní náklady celkem o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36206 Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií Střední průmyslová škola na Proseku ,81 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní podrobnější definici úspěšně podpořené osoby - žáka. Současná definice je shodná s definicí podpořené osoby. 1) Na návrh hodnotitele budou sníženy nadhodnocené hodinové sazby odborníka z praxe a lektora projektových dnů o 40 % ( Kč) respektive o 20 % (9 120 Kč). 2) Náklady na školení učitelů budou z důvodu nadhodnocení částky sníženy na Kč na základě doporučení hodnotitele. 3) Prostředky na učitele provádějící pilotáž navrhuje hodnotitel z projektu vyjmout, neboť se jedná o výuku. Částka bude výběrovou komisí snížena na polovinu, protože učitelé mohou kromě samotné výuky plnit i jiné úkoly související s pilotáží. Dojde ke snížení rozpočtu v kapitole 1 o ,50 Kč v kap. 1 a o Kč v kap. 4. Snížení přímých nákladů projektu celkem o ,50 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36207 Vyrovnávání příležitostí SŠ studentů pro vstup na technické univerzity České vysoké učení technické v Praze ,67 Podmínky realizace projektu 1) Budou přepracovány monitorovací ukazatele taky, aby korespondovaly s klíčovými aktivitami a aby komentáře k monitorovacím ukazatelům odpovídaly hodnotám ukazatelů. Výsledné hodnoty nesmí být nižší než 660 podpořených osob a 460 úspěšně podpořených osob. Bude doplněno kritérium úspěšnosti u podpořených osob. Produkty projektu budou podrobně popsány co do obsahu a rozsahu. 1) Na návrh hodnotitele dojde ke zkrácení výdajů na všech položkách rozpočtu o třetinu. Důvodem je nedostatečné zdůvodnění výše výdajů s ohledem na text klíčových aktivit. U některých pozic realizačního týmu budou sníženy hodinové sazby, překračující tabulku doporučených mezd a postrádající zdůvodnění požadované výše. Snížení přímých nákladů o ,42 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč Příloha 1 strana 8 (celkem 41)

10 CZ.2.17/3.1.00/36215 Podpora vzdělávání studentů středních škol v přírodovědných předmětech a matematice Univerzita Karlova v Praze ,34 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní popis klíčové aktivity č. 2, 3 a 4 z hlediska rozsahu kurzů a exkurzí a lokace exkurzí. 2) Žadatel doplní kvantifikaci výstupů projektu pro klíčovou aktivitu 1. 3) Žadatel upřesní průběh klíčových aktivit č. 2, 3 a 4 po dobu realizace projektu, zejm. v době školních prázdnin a v prvním a posledním měsíci realizace projektu. 1) Kapitola 3: Snížení položky v souladu s úvazkem pozice manažera projektu na 30%; Snížení položky a v souladu se součtem úvazků pozic odborných garantů a manažera 80%.; Zrušení položky podle doporučení hodnotitele; Snížení položky podle doporučení hodnotitele na 7260 Kč za multifunkční zařízení pro běžný provoz. Nebylo dostatečně zdůvodněno využití zařízení pro intenzivní využití. Současně snížení položky na běžnou cenu podle tabulky doporučených cen. Vyšší cena počítače není v žádosti dostatečně odůvodněna. Celkem snížení v kapitole 3 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36239 Popularizace matematiky a podpora přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického směru. Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s ,14 Podmínky realizace projektu 1) Harmonogram projektu bude zkrácen na 17 měsíců. Přípravná fáze projektu (KA 2, 3, 4 a 5) je příliš dlouhá a neefektivní. 2)Žadatel upraví monitorovací ukazatele produktů tak, aby neobsahovaly výstupy publicity projektu. 3) Žadatel konkretizuje výstupy - tematické celky. Uvede počet a rozsah výstupů, ze kterých se celky skládají, vymezí obsah a charakter minilekcí. 4) Bude upřesněn ukazatel úspěšně podpořených osob - podpořená osoba by měla úspěšně projít projektovou aktivitou, nikoli být absolventem daného ročníku gymnázia. 1)Rozpočet klíčových aktivit č 2, 3, 4 a 5 bude snížen na polovinu v souvislosti se zkrácením přípravné fáze projektu. Snížení v kapitole 1 o ,73 Kč. 2)Prostředky na realizaci klíčové aktivity č. 7 (s výjimkou workshopů pro SŠ studenty a učitele) nebudou hrazeny z přímých nákladů, neboť se jedná o publicitu projektu. Dojde ke snížení rozpočtu v kapitolách 1, 4 a 5 o ,00 Kč. 3) Nákup tabletů v hodnotě Kč není v projektu odůvodněný, využití přístrojů je plánováno pouze pro 3 měsíce testování, což činí tento náklad vysoce neefektivním. Celkem dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,73 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36251 Převrácená třída Trojské gymnázium s.r.o ,42 Podmínky realizace projektu 1) Klíčová aktivita č. 12 Přípravná fáze nebude realizována, neboť probíhá před zahájením realizace projektu. 2) Žadatel upřesní definici kritéria úspěšnosti pro cílovou skupinu žáků v ukazateli počet úspěšně podpořených osob. 1) V souladu se stanoviskem hodnotitele budou sníženy nadhodnocené náklady na nákup tabletů v kapitole 3 na polovinu. Snížení položky a celkem ve výši Kč. 2) Nadhodnocené náklady na pořízení videozáznamů přednášek a exkurzí budou v souladu se stanoviskem hodnotitele sníženy na polovinu. Nakoupením služeb na základě výběrového řízení dojde ke snížení ceny. Jedná se o položky č Snížení představuje celkem ,00 Kč. 3) Žadatel doplní vysvětlení k výši nákladů na synchronizaci slidů s videem v klíčové aktivitě č. 11 (položky Příloha 1 strana 9 (celkem 41)

11 č ). V případě, že náklad nebude dostatečně odůvodněn, budou položky rozpočtu sníženy či vypuštěny z rozpočtu. 4) Příjemce uvede, zda náklady zařazené do pořízení vybavení učeben (pro KA10 a KA13) nejsou technickým zhodnocením (tzn., že náklady nespadají do 6. kapitoly rozpočtu). Pokud ano, náklady budou kráceny o 100 %. Jedná se o položky rozpočtu 3.1.1, a 3.1.7, ) Položky a interaktivní tabule nebudou hrazeny z projektu, z důvodu nemožnosti navýšit kapitolu 6. Jedná se o chybně zařazené položky. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36269 Inovace výuky gymnázia Českolipská Gymnázium, Praha 9, ,54 Českolipská 373 Podmínky realizace projektu 1) Projekt byl vypracován pro všechny žáky gymnázia, včetně žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia, kteří nejsou uznatelnou cílovou skupinou projektu tohoto typu. Z toho důvodu budou klíčové aktivity a monitorovací ukazatele přepracovány tak, aby projektové činnosti zahrnovaly pouze práci se žáky středoškolského stupně vzdělávání. V návaznosti na tyto změny bude úměrně snížen rozpočet projektu. 2) Žadatel konkretizuje výstupy jednotlivých klíčových aktivit. V klíčové aktivitě č. 1 doplní počet miniworkshopů, v klíčové aktivitě č. 2 rozsah a počet vyučovacích hodin obsažených v jednotlivých e- learningových kapitolách a jejich přiřazení k jednotlivým ročníkům gymnázia, v klíčové aktivitě č. 2 rozsah powerpointových prezentací, v klíčové aktivitě č. 4 odhad objemu výuky v jednotlivých ročnících gymnázia, v klíčové aktivitě č. 5 rozsah přednášek a workshopů. 3) Žadatel zdůvodní potřebu následujících položek rozpočtu: tabletů (položka ), HW pro e- learning (položka ), Wifi pointů ( ), Sestav PC ( ), dataprojektorů ( ) a ozvučení učeben ( ), včetně počtu požadovaných kusů a výše požadovaných prostředků, to vše s přihlédnutím k uznatelné cílové skupině žáků SŠ. Pokud nebudou tyto položky dostatečně odůvodněné, nebudou hrazeny z prostředků OPPA. 1) Hodinová sazba ekonoma projektu bude snížena na obvyklou sazbu. Snížení v kap. 1 rozpočtu o ,13 Kč Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36288 Sáhněte si na vzdělání Gymnázium, Praha 6, ,00 Nad Alejí 1952 Podmínky realizace projektu 1) Dle návrhu hodnotitele bude snížen úvazek manažera projektu na polovinu (pozice ). 2) Pro nedostatečné objasnění úvazku Učitel - metodik bude úvazek snížen o třetinu. Snížení v kapitole 1 je o Kč. 3) Pro nedostatečné odůvodnění položky Vstupní monitoring nebude tato položka hrazena z rozpočtu projektu. 4) V souladu s doporučením hodnotitele nebude z rozpočtu projektu hrazena položka Pravidelný monitoring. 5) V souladu s doporučením hodnotitele nebude hrazena neodůvodněný výdaj na Provozní manuál (položka 04.03), který nebyl v popisu klíčové aktivity č. 4 dostatečně objasněn. 6) V souladu se stanoviskem hodnotitele a pro nedostatečné objasnění využití v rámci projektu budou sníženy náklady na tvorbu pracovních sešitů v rámci klíčové aktivity č. 4 o 50 % (položka Pracovní sešit) 7) V souladu s doporučením hodnotitele bude snížen počet aplikací, které si bude žadatel pronajímat k testování. Hodnotitel navrhuje snížit hodnotu pronájmu aplikací z 500 na 50 aplikací (položka Pronájem aplikací). Celkové snížení v kapitole 4 je o Kč. 8) Bude krácena položka 4.2. instalace HW komponent, jedná se o nepřímý náklad. 9) Dle doporučení hodnotitele bude z projektu vypuštěno křížové financování pro jeho nadhodnocení (krácení rozpočtu: Úprava podlah + výmalba, Učitelský stůl, Kancelářská židle, Studentský stůl, Studentská židle, Tabule, Pojezd k tabuli). Cíle projektu lze dosáhnout bez nákladného budování tabletové učebny (tablety jsou mobilní zařízení). Snížení Příloha 1 strana 10 (celkem 41)

12 v kapitole 6 je o Kč. 10) Kapitola 3 bude krácena z důvodu dodržení max. limitu 30 % vůči celkovým přímým nákladům projektu o Kč. 11) Z důvodu chybně zařazené položky (odpisovaný hmotný majetek) bude krácena položka skladovací box. Celkové snížení kapitoly 3 je o Kč. 12) Bude upřesněna položka 4.8. Pokud se jedná o právní poradenství, výdaj patří do nepřímých nákladů a položka bude krácena na 0 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36307 Jednoznačnost A Souvislosti ve výuce matematicko-přirodovědných předmětů prostřednictvím Aplikace Nových vzdělávacích přístupů na ICT Gymnázium Jiřího Gutha- Jarkovského ,76 Podmínky realizace projektu Na základě připomínek hodnotitelů, týkajících se nadhodnocení úvazků některých pozic realizačního týmu, dojde ke snížení některých položek v kapitole č. 1 rozpočtu: Bude vyškrtnuta pozice odborný koordinátor klíčových aktivit; úvazky odborného garanta, projektového manažera a metodika Licap budou sníženy z 80 na 50 hod. měsíčně; úvazky ilustrátorů budou sníženy na polovinu. Dojde k úpravám hodinových sazeb podle tabulky doporučených mezd. Celkem snížení přímých nákladů o ,80 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36309 Učíme se s reálným životem po boku Arcibiskupské gymnázium ,34 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní definici a kvantifikaci cílové skupiny žáků a pedagogů. 2) Žadatel blíže specifikuje monitorovací ukazatele. 3) Žadatel blíže doplní popis a rozsah kurzů pro studenty v rámci klíčové aktivity 3. 1) Na základě posouzení hodnotitele bude položka mzdové příspěvky na tvorbu výukových podpor krácena v plné výši. V projektové žádosti nebyly náklady na tvorbu studijních "podpor" rozepsány, není zřejmé, jak byly náklady stanoveny. 2) Položka mzdové příspěvky na výuku krácena na 0 Kč. Náklady na výuku budou hrazeny z prostředků školy. 3) S ohledem na nedostatečné zdůvodnění a specifikování v rámci popisu realizace jednotlivých klíčových aktivit budou na doporučení hodnotitelů sníženy následující položky: Notebook (10 ks), Software MS Office (snížení na 10 kusů), výukový a výrobní materiál/pomůcky. 4) Kapitola 3 bude snížena o ,00 Kč z důvodu dodržení limitu 30 % v kapitole 3 zařízení a vybavení. 5) Položka MS Windows kráceno na cenu obvyklou. Cena obvyklá PC je stanovena vč. operačního systému. 6) Příjemce upřesní, zda položky související s nákupem projektoru (vč. projektoru)tj projektor, plátno, stropní držák, rozbočovač videosignálu, reproduktory na zeď, zesilovač, vizualizér, dvd/vhs přehrávač, switch nespadají do technického zhodnocení majetku. V případě, že ano, budou tyto položky kráceny na 0 Kč (nelze navyšovat kapitolu 6 Křížové financování). Snížení v kapitole 3 o Kč. Snížení v kapitole 5 o ,48 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36321 Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti na Střední pedagogické škole Futurum Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o ,09 Podmínky realizace projektu 1) Na základě posouzení hodnotitele žadatel objasní potřebu klíčové aktivity 2 Vybavení učebny a objasní nezbytnost nákupu zařízení a vybavení v rámci této klíčové aktivity. V případě, že vybavení nebude Příloha 1 strana 11 (celkem 41)

13 dostatečně zdůvodněno, bude odpovídajícím způsobem sníženo či vypuštěno z rozpočtu. 2) Žadatel upřesní monitorovací ukazatele, mezi podpořené osoby doplní pedagogy, doplní definici úspěšně podpořené osoby pro pedagogy a upraví počet nově vytvořených/inovovaných produktů. 3) Žadatel doplní popis klíčové aktivity č. 3 o popis velikosti a zapojení cílové skupiny a rozsahu a frekvence výuky. 1) V souladu se stanoviskem hodnotitele budou osobní náklady pro nedostatečný popis v projektové žádosti kráceny o 25 % (jedná se o tyto položky v rozpočtu hlavník metodik, metodici - autoři učebních materiálů, IT pracovník - tvůrce MOODLE, výtvarník). 2) Dle návrhu hodnotitele nebudou náklady na školení učitelů hrazeny z projektu (položka 04.01). 3) Položky 3.1.5, NTB a kancelářský balík budou kráceny poměrně k výši úvazku realizačního týmu (manažer projektu, hl. metodik, metodici). 4) Příjemce upřesní, zda položky kapitoly 3 rozpočtu související s nákupem interaktivní tabule (vč.) nejsou technickým zhodnocením majetku. V případě, že ano, budou tyto položky kráceny na 0 Kč. Snížení v kapitole 1 o ,57 Kč. Snížení v kapitole 3 o 8617,20 Kč. Snížení v kapitole 4 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36323 Podpora vzdělávání v oboru Architektura a stavitelství Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní ,36 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní klíčovou aktivitu 4 vzdělávání pedagogických pracovníků, popíše potřebnost seminářů pro učitele, počet seminářů a témata seminářů. Pokud nebude tato aktivita dostatečně zdůvodněna, nebude hrazena z rozpočtu projektu. 2) Žadatel upřesní monitorovací ukazatele, mezi podpořené osoby doplní pedagogy, doplní definici úspěšně podpořené osoby pro pedagogy a upraví počet nově vytvořených/inovovaných produktů. 3) Žadatel upřesní nutnost nákupu 1 licence softwaru ArchiCAD (rozpočtová položka: software ArchiCAD), v popisu projektu nebyl nákup dostatečně objasněný. 4) Žadatel upřesní harmonogram projektu. 5) Žadatel upřesní, u klíčové aktivity 1 Vytvoření učebních podkladů a materiálů pro výuku technických předmětů oboru Architektura a stavitelství, náklady na nákup odborné literatury a upřesní kritérium výběru žáků na účast na exkurzi. 1) V souladu se stanoviskem externího hodnotitele bude upravena hodinová sazba pro lektorné za odborné přednášky pro žáky na 600 Kč/hodina. 2) V souladu se stanoviskem hodnotitele bude snížena rozpočtová položka cestovné na exkurze a stravné žáků na exkurze, jedná se o neodůvodněný náklad v projektové žádosti. 3) V souladu se stanoviskem hodnotitele nebude upravena hodinová sazba pro grafik na 160/hodina, výše stanovená žadatelem je adekvátní, hodinová sazba bude ponechána ve výši 206 Kč/hodina. 4) V souladu se stanoviskem hodnotitele bude snížen počet odborníků pro projektové dny a exkurze na 3 (položka v rozpočtu odborník pro projektové dny a exkurze). 5) V souladu se stanoviskem hodnotitele bude zapojení pozice odborný koordinátor sníženo o 50 %. 6) Žadatel upřesní nutnost nákupu 1 licence softwaru ArchiCAD (rozpočtová položka: software ArchiCAD), v popisu projektu nebyl nákup dostatečně objasněný. 7) Žadatel upřesní, zda pořízení zařízení interaktivní tabule a stacionárního dataprojektoru, vč. souvisejícího kapitola 3 (položky 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6), nespadá do technického zhodnocení majetku. V případě, že ano, položky budou kráceny na 0 Kč. Snížení v kapitole 1 o Kč. Snížení v kapitole 4 o Kč. Snížení v kapitole 5 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36346 Rozvoj vzdělávacích programů Jezdec Střední škola dostihového ,57 Příloha 1 strana 12 (celkem 41)

14 a chovatel koní, Chovatelství a sportu a jezdectví Trenérství dostihových a sportovních koní Podmínky realizace projektu 1) Žadatel k popisu klíčové aktivity č. 1 Rozvoj matematické, přírodovědné a počítačové gramotnosti doplní seznam plánovaných výstupů a uvede jejich obsah, rozsah a médium. Zároveň doplní popis aktivity tak, aby bylo možné zhodnotit i oprávněnost požadavku na laboratorní zařízení a vybavení, přidružené k této aktivitě. Pokud nebudou tyto výdaje dostatečně zdůvodněny, dojde ke snížení rozpočtu na položkách laboratorního zařízení a vybavení. 2) Žadatel zpřesní harmonogram projektu tak, aby byla jasná doba trvání aktivit. 3) Žadatel přepracuje monitorovací ukazatele projektu v souladu s pravidly OPPA. 1) Ohodnocení autorů učebnic bude sníženo podle tabulky doporučených mezd, zatímco úvazek bude snížen na polovinu na návrh hodnotitele. Výše odměny ani objem práce nejsou v žádosti nijak podloženy. Snížení v kapitole 4 o ,00 Kč. 2) Výdaje na interaktivní tabuli, její příslušenství a školení pedagogů bude spolu s počítači vyjmuto z rozpočtu na návrh hodnotitele. Žadatel v žádosti uvádí, že využije stávajícího moderního IT vybavení a interaktivních tabulí v několika učebnách školy, proto jsou výdaje v projektu nehospodárné. Snížení v kapitole 3 o Kč, v kapitole 4 o Kč. 3) Náklady na křížové financování nebudou hrazeny. Popis výdajů je mlhavý a dle hodnotitelů nemá oporu v textu žádosti. Jeden z hodnotitelů přímo navrhuje křížové financování nehradit. Snížení rozpočtu v kapitole 6 o Kč. 4) Náklady na zahraniční exkurze a stipendia nejsou v textu žádosti dostatečně popsány, dojde k vyjmutí stipendií z rozpočtu a ke snížení nákladů na zahraniční exkurze o polovinu. Snížení v kapitole 2 o Kč, v kapitole 5 o Kč. 5) Mzda ekonoma projektu bude snížena na sazbu obvyklou pro tuto pozici. Snížení v kapitole 1 o ,40 Kč. Celkem snížení přímých nákladů projektu o ,40 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36356 Informace kolem nás Mensa gymnázium, o.p.s ,16 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel zdůvodní potřebu pořízení následujících položek rozpočtu v kapitole 3: tabletů, výukového software a sad pro provádění pokusů. Dále zdůvodní potřebnost pořízení sady experimentálního vybavení a hlasovacího zařízení. Zdůvodnění potřebnosti musí obsahovat konkrétní příklady využití ve výuce včetně časového vytížení a musí zdůvodňovat i počet požadovaných kusů a cenu zařízení. Pokud nebudou tyto položky dostatečně odůvodněné, nebudou hrazeny z prostředků OPPA. 2) Text klíčové aktivity č. 3 bude doplněn o podrobný popis výstupů - výukových materiálů, zahrnující jejich obsah, rozsah a charakteristiku, včetně počtu výukových hodin, které budou tímto způsobem pokryty. 3) Monitorovací ukazatele produktů projektu budou redukovány na počet sad materiálů k jednotlivým inovovaným předmětům, přičemž v popisu ukazatele bude jasně definován obsah jedné sady materiálů. 1) Nebude hrazen nákup 1 ks hlasovacího zařízení ze dvou. Žadatel neodůvodnil potřebu pořízení dvou sad hlasovacích zařízení. Zakoupení druhého hlasovací zařízení musí být před uzavřením grantové smlouvy zdůvodněné. Snížení kapitoly 6 rozpočtu o Kč. 2) Objem kapitoly 3 rozpočtu bude v souvislosti s dodržením limitu 30 % přímých nákladů projektu Snížen o ,00 Kč Celkem snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36366 Inovace přírodovědných předmětů s Malostranské gymnázium, ,96 důrazem na mezipředmětové vazby pro Praha 1, Josefská 7 Příloha 1 strana 13 (celkem 41)

15 žáky Malostranského gymnázia Podmínky realizace projektu 1) V klíčové aktivitě 5 Vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků bude doplněna náplň kurzů informační gramotnosti a SMART/Active Board v rozsahu tři dny. 2) V klíčové aktivitě 3 Výuka inovovaných předmětů a průběžné úpravy materiálů na základě zpětné vazby bude doplněno vymezení studijní literatury a pomůcek pro žáky. 3) Žadatel upřesní monitorovací ukazatel počtu nově vytvořených/inovovaných produktů. Hodnota ukazatele bude snížena na 4 produkty (nebudou započítány zprávy ze stáží a jednotlivé výstupy budou do ukazatele započítány po souborech). 1) Dle posouzení hodnotitele nebude realizována klíčová aktivita 1 Analýza a inovace struktury předmětů s důrazem na provázanost z tematického a časového hlediska (vypuštění položky Autor analýzy předmětů a inovace ŠVP). Analýza měla být provedena před podáním projektové žádosti, výstupy měly být oporou pro vymezení rozsahu potřebných změn a inovací plánovaných v KA 2 Inovace a tvorba vzdělávacích materiálů pro zapojené předměty. 2) Dle posouzení hodnotitele nebudou realizovány stáže v zahraničí pro pedagogy, protože nenavazují na ostatní aktivity v projektu. Náklady na stáže (poplatky, letenky, jízdné, ubytování a stravné) nebudou hrazeny (položky 04.01, ). 3) Na základě posouzení hodnotitele bude snížen rozsah inovací v klíčové aktivitě 2 Inovace a tvorba vzdělávacích materiálů pro zapojené předměty na 50 % u matematiky a 25 % u každého dalšího uvedeného předmětu (krácení rozpočtu Autor vzdělávacích materiálů - biologie, Autor vzdělávacích materiálů - chemie, Autor vzdělávacích materiálů - fyzika, Autor vzdělávacích materiálů - matematika, Autor vzdělávacích materiálů - informatika, Autor vzdělávacích materiálů - laboratorní práce). 4) Na základě posouzení hodnotitele bude snížen nadhodnocený rozsah zapojení externích lektorů v oblasti přípravy na výuku na 128 hodin (položka Externí lektor z VŠ. 5) U položky Odborná literatura pro žáky a Sada výukových pomůcek pro žáky příjemce upřesní, zda se nejedná, vzhledem k výši jednotkové ceny, o investiční majetek. V případě, že tento náklad náleží do KF, bude položka ponížena na 0 Kč. 6) Snížení kapitoly 3 z důvodu dodržení limitu 30 % z přímých nákladů. V případě, že budou kráceny položky a 3.4.3, je třeba upravit konečnou částku krácení kapitoly 3. Snížení v kapitole 1 o Kč. Snížení v kapitole 3 o Kč. Snížení v kapitole 4 o Kč. Snížení v kapitole 5 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36390 Ke kvalitnímu vzdělávání moderně a Gymnázium Čakovice ,45 efektivně Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní popis výstupů klíčové aktivity č. 1, zahrnující tvorbu výukových materiálů. Bude uvedeno, kolik materiálů o jakém rozsahu bude připraveno pro konkrétní vyučovací předměty. Žadatel také upřesní rozsah a obsah e-learningu. 2) Popis školení pedagogů bude doplněn o obsah navrhovaného vzdělávání a podložení požadované výše prostředků na DVPP. 3) Žadatel přehodnotí definici podpořených a úspěšně podpořených osob tak, aby odpovídaly charakteru projektu. 1) Na základě doporučení hodnotitelů bude snížen počet tabletů na polovinu a cena jednoho tabletu bude snížena na 3000 Kč. Snížení v kapitole 3 o ,44 Kč. 2) Licence pro online e-learning nebude hrazena. Žadatel bude vytvářet své vlastní materiály, které budou z 90% elektronické. Nákup dalších e-learningových materiálů není dostatečně odůvodněn. Vzhledem k výši rozpočtu by měly žadatelem vytvořené materiály pokrýt naprostou většinu potřeb školy v tomto směru. Snížení rozpočtu v kapitole 4 o ,92 Kč. 3) Pozice koordinátora ICT vykonává činnosti spadající do nepřímých nákladů, proto nebude hrazena z přímých nákladů projektu. Snížení kapitoly 1 o ,00 Kč. Celkem snížení přímých nákladů o ,36 Kč. Příloha 1 strana 14 (celkem 41)

16 Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36403 UČÍME SE OD ZKUŠENÝCH ODBORNÍKŮ VE VÝROBĚ Soukromá střední odborná škola umění a managementu, s.r.o. Maximální výše podpory v Kč ,68 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní harmonogram projektu o průběh klíčové aktivity č. 6 Zahraniční exkurze. 2) Bude doplněn popis výstupů projektu, tedy obsahu a rozsahu vytvářených metodik (klíčová aktivita č.2) a počet, rozsah a obsah výukových materiálů (klíčová aktivita č 3). 3) Žadatel přepracuje monitorovací ukazatele podpořených a úspěšně podpořených osob tak, aby korespondovaly s reálným stavem (dochází v rozporu s textem žádosti a ukazateli). 1)Budou zrušeny pozice věcného manažera a manažera vzdělávání, které se podle hodnotitele překrývají s činností koordinátora a vedoucího projektu. Snížení rozpočtu v kapitole 1 o ,00 Kč 2) Počet interaktivních tabulí bude snížen z 3 ks na 1 ks, neboť text žádosti potřebu takového počtu tabulí nevysvětluje. Snížení v kapitole 6 rozpočtu o ,00 Kč. Žadatel také zdůvodní požadovanou výši ceny interaktivní tabule. 3) V projektu nebude hrazena nadbytečná služba překladatele a náklady s ní spojené. Snížení rozpočtu o ,00 Kč v kapitole 4 a 3 840,00 Kč v kapitole 5. 4) Náklady na počítače, kancelářský software a multifunkční zařízení budou kráceny vzhledem k objemu úvazků členů realizačního týmu. Snížení v kapitole 3 rozpočtu o ,00 Kč. Celkem snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Příloha 1 strana 15 (celkem 41)

17 Skupina aktivit B Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36011 Inkluze na ZŠ waldorfské, Praha 5 Jinonice Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 Maximální výše podpory v Kč ,78 Podmínky realizace projektu 1) Jako cílová skupina projektu budou uvažováni pouze znevýhodnění žáci. Žadatel přehodnotí počet podpořených a úspěšně podpořených osob tak, aby tomuto pravidlu odpovídaly i monitorovací ukazatele. 1) Budou sníženy ceny notebooku, mobilů, CD přehrávače a MS Office na základě tabulky doporučených cen a doporučení hodnotitele. Položky uvedeného zařízení budou také redukovány v závislosti na součet úvazků pracovníků, kteří je budou využívat. Snížení v kapitole 3 o ,00 Kč. 2) Výdaje na nábytek budou sníženy na základě tabulky doporučených cen a v závislosti na součet úvazků pracovníků, kteří je budou využívat. Snížení v kapitole 6 o ,00 Kč Celkem dojde ke snížení přímých nákladů projektu o ,00 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36024 Každý má mít šanci být úspěšný Základní škola, Praha 4, ,76 Nedvědovo náměstí 140 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní popis klíčové aktivity č. 1 Vzdělávací mezinárodní kurz o informace k náplni a průběhu kurzu a způsobu jeho ukončení, který opravňuje absolventa kurzu k aplikaci metody v praxi. 2) Bude upravena hodnota ukazatele počtu nově vytvořených/inovovaných produktů. Do ukazatele nebude započítáno zavedení supervize do systému vzdělávání pedagogických pracovníků. 1) Dle návrhu hodnotitele bude snížen nadhodnocený úvazek manažera z 0,5 na 0,35 úvazku. Snížení v kapitole 1 o Kč. 2) Dle návrhu hodnotitele nebude z projektu hrazeno zařízení a vybavení, které není pro projekt nezbytné. Jedná se o položky PC, notebook, Software - kancelářský balík, u kterých bude zakoupen pouze jeden kus zařízení. Snížení v kapitole 3 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36026 Zkvalitnění a modernizace výuky znevýhodněných žáků a jejich inkluze do výukového programu základní školy v souvislosti s dalším vzděláváním pedagogů Základní škola a Mateřská škola,praha 6, náměstí Svobody ,23 Podmínky realizace projektu 1) V souladu se stanoviskem hodnotitele nebude realizována klíčová aktivita č. 4 Program volnočasové aktivity a č. 5 Program na podporu čtenářské a informační vzdělanosti, které nejsou nezbytné pro dosažení cílů projektu. Z hlediska motivace žáků je u těchto typů aktivit vhodnější, pokud jsou hrazeny rodiči. 2) Žadatel upraví monitorovací ukazatele, upřesní počet nově vytvořených/inovovaných produktů. 1) Dle návrhu hodnotitele nebudou z projektu hrazeny neodůvodněné náklady: Učitel výtvarněkeramického kroužku, Keramická pec, Pomůcky pro ekologický kroužek, Učitel ekologického kroužku, Lektor pro literární odpoledne, vedoucí knihovny, Knihy pro žákovskou knihovnu, Knihy-odměny. 2) V souladu s doporučením hodnotitele budou krácené položky, které spadají do nepřímých nákladů či nejsou odůvodněné. Jedná se o tyto položky: Mobilní telefon, manažer + ekonom, Příloha 1 strana 16 (celkem 41)

18 Notebook publicita, Fotoaparát publicita, Mobilní telefon, publicita, Laminovačka, Multifunkční zařízení. 3) Dle stanoviska hodnotitele budou kráceny položky Autor publikace Společně to dokážeme, Autor publikace Čeština nás baví, Autor publikace Říkejme si společně, Tisk a vazba výukových materiálů: na 1/3, tj. na 3x ,- Kč. Lze využít již hotové materiály a pouze je aplikovat na místní prostředí, resp. jen doplnit na míru pracovní listy. 4) V návaznosti na podmínku č. 1 budou kráceny na 0 Kč tyto položky rozpočtu: CD přehrávač, Učitel jógy, Pomůcky pro kroužek jógy, Učitel logopedie, Pomůcky pro kroužek logopedické péče, Učitel dramatické výchovy, Pomůcky pro dramatický kroužek, Fotoaparát dramatický kroužek, Videokamera, dram. kroužek, Pomůcky pro výtvarně keram. kroužek. 5) Dle návrhu hodnotitele bude snížen nadhodnocený úvazek manažera projektu ( ) na polovinu (úvazek 0.25). Snížení v kapitole 1 celkem Kč. Snížení v kapitole 3 celkem o Kč. Snížení v kapitole 4 celkem o Kč. Snížení v kapitole 5 celkem 5000 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36051 Komlexní podpora žáků s těžkým postižením ve speciální škole Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha ,30 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní kritéria pro vykazování úspěšně podpořených osob - žáků a učitelů. 2) Bude upraven ukazatel počtu vytvořených/inovovaných produktů. Inovovaná IVP budou započítána jako jeden produkt. Bude vyjasněna otázka možné volného šíření vytvořených instruktážních videí a jejich případné započítání mezi produkty. 3) Bude upřesněn harmonogram realizace v návaznosti na průběh školního roku. 1) Dle stanoviska hodnotitele bude snížen počet hodin za měsíc koordinátora projektu o 25 % (položka ). Snížení v kapitole 1 ve výši Kč. 2) Dle stanoviska hodnotitele bude snížena neodůvodněná položka speciální pomůcky pro žáky ze ,00 Kč na ,00 Kč. Snížení v kapitole 3 celkem o Kč. 3) Dle stanoviska hodnotitele nebude z projektu hrazena položka občerstvení na semináře a pracovní setkání učitelů ve výši ,00 Kč. 4) Dle stanoviska hodnotitele bude snížena mírně nadhodnocená částka na zvedací a transportní systém (položka ). Snížení ve výši ,40 Kč. 5) Příjemce upřesní, zda pořízení interaktivní tabule (položka 3.4.2) bude technických zhodnocením majetku (budovy). V případě že ano, nebude tabule hrazena z rozpočtu projektu z důvodu nemožnosti přesunu nákladů do kapitoly 6 Křížové financování. Snížení celkem o ,40 Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36065 Podpora všeobecného i odborného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Střední škola umělecká a řemeslná Maximální výše podpory v Kč ,80 Podmínky realizace projektu 1) Bude přepracován ukazatel Počet nově vytvořených/inovovaných produktů tak, aby byl v souladu s metodikou OPPA. Produkty uvedené v projektové žádosti (1 pozice psychologa-profesního poradce, 2 workshopy pro ped. pracovníky, 6 skupin - kroužků pro skupinové doučování a 10 IVP) není možné považovat za produkt projektu. 2) Žadatel doplní kritérium hodnocení úspěšně podpořených osob a upraví hodnotu ukazatele Počet úspěšně podpořených osob tak, aby odpovídala stanovenému kritériu. 1) Položky technický asistent a Flash disk budou na základě doporučení hodnotitelů sníženy na 1/2. Celkem snížení v kapitole 1 o ,- a v kapitole 3 o Kč. 2) Podle doporučení hodnotitelů bude snížen počet nakupovaných IT tabulí z 10 na 2 ks. Celkem snížení Příloha 1 strana 17 (celkem 41)

19 na položce o Kč. 3) Náklady na pozici finančního a personálního koordinátora (položka ) budou sníženy o 50%. Část pracovní náplně patří jako zajištění personalistiky do nepřímých nákladů projektu. 4) Bude snížena jednotková cena v položce CD přehrávač v souladu s tabulkou doporučených cen. Vyšší cena přístroje není v projektové žádosti zdůvodněna. Snížení v kapitole 3 o ,00 Kč. Celkem snížení v kapitole 3 o ,00 Kč, v kapitole 1 o ,00 Kč a v kapitole 6 o ,00 Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36074 Rozpoznej svoje schopnosti. Rozvoj školního poradenského pracoviště Gymnázia Jana Palacha Praha 1 se zaměřením na žáky se specifickými potřebami ve vzdělávání. GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o ,22 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel přepracuje monitorovací indikátory tak, aby obsahovaly konkrétní údaje o počtu a rozsahu vytvářených studijních materiálů a inovacích ŠVP. Současně přepracuje hodnoty indikátorů tak, aby obsahovaly reálně dosažitelné hodnoty a navazovaly na popis klíčových aktivit. 1) V souladu s doporučením hodnotitele budou sníženy nadhodnocené úvazky členů realizačního týmu: manažer projektu na 0,2 úvazku, vedoucí poradenského pracoviště na 0,2 úvazku po dobu 16 měsíců, školní psycholožka bude zapojena pouze po dobu 16 měsíců (mimo školních prázdnin). Snížení v kapitole 1 o Kč. 2) Na základě doporučení hodnotitele bude zrušena neodůvodněná položka Další vzdělávací akce, tj. snížení v kapitole 4 o Kč. 3) Snížení nákladů na vybavení pro pozici psycholožky ( NTB a MS Office) v souladu s jejím úvazkem v projektu, tj. snížení v kapitole 3 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36075 Podpora žáků školy pro neslyšící v Holečkově ulici na Praze 5 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova ,66 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel doplní podrobné informace k e-learningovému kurzu AJ v klíčové aktivitě č. 1. Bude specifikován obsah, rozsah a struktura kurzu. Dále bude upřesněno, kdy bude kurz dokončen a jak bude cílová skupina s kurzem pracovat. 2) Žadatel upřesní kdy a jakou formou budou probíhat motivační kurzy a kurzy na PC (zda v rámci či nad rámec výuky). 3) Hodnota ukazatele Počet nově vytvořených/inovovaných produktů bude zvýšena na 2 (e-learningový kurz AJ a IT učebna); 4) Bude zvýšena hodnota ukazatele Počet podpořených osob celkem o 30 pedagogických pracovníků podpořených školením na práci s IT tabulí. Adekvátně bude navýšena hodnota ukazatele Počet úspěšně podpořených osob. Žadatel doplní kritérium úspěšnosti pro pedagogické pracovníky. 1) Snížení položek Sociální pracovník na 980 hodin a 4.1 Psychologické služby na 490 hodin na doporučení hodnotitelů. Zapojení uvedených pozic bude menší, protože část CS se bude projektu účastnit jen po omezenou dobu. Snížení kapitoly 1 o ,80 Kč v kapitole 4 o ,- Kč; 2) Na doporučení hodnotitelů snížení rozsahu hodin doučování v rámci 2. roku (KA2) na 4 hod týdně/předmět. Snížení na pozicích učitel doučování AJ, matematiky a ČJ na 523 hod, tj. snížení u každé z položek na ,-Kč. Celkové snížení v kapitole 1 o ,- Kč; 3) Snížení položky školení pedagogů- interaktivní tabule na ,- (2 x 8.000,-) na doporučení hodnotitelů. 4) Zrušení položky Občerstvení na doporučení hodnotitelů. Položka nebyla dostatečně objasněna. Snížení v kapitole 5 o ,-Kč; 5) V kapitole 3 budou zrušeny položky Notebook pro realizační tým a Kancelářský balík realizační tým určené pro administraci projektu. Položky jsou nadbytečné, neboť řízení projektu bude Příloha 1 strana 18 (celkem 41)

20 zajišťovat dodavatel služeb. Snížení v kapitole 3 o Kč. Registrační číslo Název projektu Žadatel CZ.2.17/3.1.00/36091 ProAsistence Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov U Santošky 1/1007 Maximální výše podpory v Kč ,69 Podmínky realizace projektu 1) Na doporučení hodnotitele žadatel doplní popis klíčové aktivity č. 2 o podrobný popis realizace služeb v bodech A - E. Bude upřesněn celkový rozsah služeb, metody práce, časové dotace a počty podpořených osob. 2) Pokud budou uváděné workshopy podporou pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků (DVPP), budou navýšeny hodnoty ukazatelů Počet podpořených osob a Počet úspěšně podpořených osob o zúčastněné pedagogické pracovníky. 1) Podle doporučení hodnotitelů bude snížen úvazek pozice Asistent pedagoga z 2,0 na 1,0 úvazku. Snížení v kapitole 1 o ,- Kč. 2) Náklady na zařízení a vybavení pro členy realizačního týmu (položky a ) budou sníženy poměrně k jejich plánovaným úvazkům v rámci projektu. Snížení v kapitole 3 o ,70 Kč. 3) Příjemce vyjasní, zda nákup tabule (položka 3.1.5) není technickým zhodnocením majetku. Pokud ano, jedná se o chybně zařazený náklad a bude z rozpočtu projektu vypuštěn. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36095 Podpora žáků se specifickými poruchami učení na základní škole Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/ ,60 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upraví harmonogram projektu tak, aby odpovídal průběhu školního roku. 2) Žadatel upřesní pracovní činnosti, které bude speciální pedagog vykonávat o prázdninách. V případě, že nebude rozsah činností dostatečný, bude adekvátně upraven úvazek této pozice. 1) Položka Hlavní koordinátor bude snížena o 1.000,-, tak by odpovídala úvazku 25 hod po 21 měsíců, jak je uvedeno v projektové žádosti. 2) Na základě doporučení hodnotitele bude vyškrtnuta nadbytečná pozice Administrativní asistent. Snížení rozpočtu v kapitole 1 o ,- Kč. 3) Na základě doporučení hodnotitele bude zrušena položka notebook a položka MS Office bude snížena na 1/2. Nákup notebooku a MS Office nebyl v žádosti odůvodněn. Snížení v kapitole 3 o ,- Kč. Celkem snížení v kapitole 1 o Kč a v kapitole 3 o Kč. Maximální Registrační číslo Název projektu Žadatel výše podpory v Kč CZ.2.17/3.1.00/36103 Páté patro - vyrovnání příležitostí romských žáků ke studiu na středním stupni vzdělávání Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/ ,49 Podmínky realizace projektu 1) Žadatel upřesní popis cílové skupiny žáků a pedagogických pracovníků. Cílovou skupinou jsou pouze žáci ZŠ nebo SŠ se sídlem v Praze a pedagogičtí pracovníci těchto škol. 1) V souladu s doporučením hodnotitele budou sníženy úvazky pozic koordinátor a asistent KA 2 a koordinátor KA 3 na 0,15 a socioterapeut a finanční manažer na 0,2 úvazku. Současně bude snížen úvazek pozice středoškolští učitelé na 240 hodin. Celkem snížení v kapitole 1 o ,- Kč. 2) Podle doporučení hodnotitele bude snížen počet kusů pořizovaných licencí v položce licence Příloha 1 strana 19 (celkem 41)

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/40 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce 1. CZ.2.17/2.1.00/37122 Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 22/56 ze dne 13.12.2012 ke schválení projektů z 5. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , , :30 12:00

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , , :30 12:00 ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority Alokace na výzvu v Kč Rezerva alokace pro

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Tvorba projektu OP VK Benefit 7 Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Věcná část projektové žádosti Popis žadatele a partnerů Cíl projektu Popis klíčových aktivit

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise )

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise ) Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise ) I. Identifikace Komise Datum jednání 23. 6. 2016 Čas zahájení jednání 9:00 Místo konání Oranžová zasedací místnost 6. NP, Harfa

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ ,- Kč ,- Kč

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ ,- Kč ,- Kč ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority Alokace na výzvu v Kč Rezerva alokace pro

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: 47258365 Projektový záměr Název projektu: EU peníze školám Zpracoval: Mgr. Václav Kuneš 7.1.2011 Číslo výzvy: 21 Název programu: Operační program

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Seznam obvyklých cen vybavení Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Seznam obvyklých cen vybavení Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Seznam obvyklých cen Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VERZE: 2 VYDAL: DATUM PLATNOSTI: Řídicí orgán OP VVV Dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT OP VVV DATUM ÚČINNOSTI: 1. 2. 2017 Přehled

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

ROZPOČET PROJEKTU. Název projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

ROZPOČET PROJEKTU. Název projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. ROZPOČET PROJEKTU Název projektu: Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 Kód Název Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem 1.

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 61 ze dne 20. 1. 2015 Návrh A. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce CZ.2.17/2.1.00/37001 NADĚJNÉ VYHLÍDKY - ŽIVOT S POŠKOZENÍM MOZKU ERGO Aktiv 2 922 564,53

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/4 ze dne 22.1.2015 ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na

Více

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová Finanční řízení Ing. Jana Čandová 1 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 2 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost Rozpočet

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období

Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období Možností financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014 2020 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Na podporu odborného vzdělávání

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Přírodní

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 1 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

ZÁPIS. z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost. I. Identifikace výběrové komise: II. Přehled uskutečněných jednání:

ZÁPIS. z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost. I. Identifikace výběrové komise: II. Přehled uskutečněných jednání: ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority Alokace na výzvu v Kč Rezerva alokace pro

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise )

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise ) Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise ) I. Identifikace Komise Datum jednání 16. 9. 2016 Čas zahájení jednání 9:00 Místo konání Oranžová zasedací místnost 6. NP, Harfa

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 30/39 ze dne 20.6.2013 ke schválení projektů z 6. výzvy v rámci prioritní osy 1 Podpora rozvoje

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise )

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise ) Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise ) I. Identifikace Komise Datum jednání 3. 8. 2016 Čas zahájení jednání 9:00 Místo konání Oranžová zasedací místnost 6. NP, Harfa

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje 1. Je v opatření 1.1 možné podpořit jako cílovou skupinu studenty dálkového studia? Odpověď: Ano, dálkové studium

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Seznam autorských děl

Seznam autorských děl Seznam autorských děl Rozsah/počet PČ Registrační číslo projektu Název výstupu Typ výstupu (MD č. 28) EL stran 1. CZ.1.07/1.1.14/01.0003 Vzdělávací program pro žáky ZŠ inovace vzdělávacího programu 1 ks

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , ,- Místo jednání MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , ,- Místo jednání MPSV, Kartouzská 4, Praha 5 ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority Alokace na výzvu v Kč Rezerva alokace pro

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního

Více

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise )

Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise ) Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen Komise ) I. Identifikace Komise Datum jednání 17. 8. 2016 Čas zahájení jednání 9:00 Místo konání Oranžová zasedací místnost 6. NP, Harfa

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finančníčást projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele 1. výzva prioritní osa 1, 2. GG) 4. 5. 2011 Rozpočet projektu Přímé výdaje

Více

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov , Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov , Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov 326 396 388, 777 061 727 294 04 Dolní Bousov, Školní 74 okres Mladá Boleslav ICT plán školy Školní rok 2016 2017 Název školy: Základní škola

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

Změny v hodnotách indikátorů

Změny v hodnotách indikátorů Změny v hodnotách indikátorů Číslo výzvy: Registrační číslo projektu v ISKP14+: Žadatel: Název projektu: 02_15_007 CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239 Slezská univerzita v Opavě Přímá a jasná podpora školské

Více

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globální grant:zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II seminář pro žadatele 4.5.2011 alokace pro1.výzvu v rámci globálního grantu Zvyšování

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 17. srpna 2016 ROZPOČET PROJEKTU návod k vyplnění Rozpočet projektu uvádí plánované náklady celého projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROČ A JAK HODLÁ UP OLOMOUC PODPOROVAT VÝUKU CAD NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH? doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Univerzity

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Název projektu: Vzdělávací programy dle potřeb praxe CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem ČR. Program konference: Představení

Více

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ I Cíl a identifikace výzvy Základní informace Cílem výzvy je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 4. května 2011 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Studujeme moderně a dvojjazyčně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/01.0007

Více

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , ,- Místo jednání MPSV, Kartouzská 4, Praha 5

z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost 03_15_ , ,- Místo jednání MPSV, Kartouzská 4, Praha 5 ZÁPIS z jednání výběrové komise pro výzvu Operačního programu Zaměstnanost I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy Vyhlašovatel Název investiční priority Alokace na výzvu v Kč Rezerva alokace pro

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31.10.2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Učebna chemie. Učebna biologie. Příloha č.3 - Technická specifikace - Podrobný rozpočet

Učebna chemie. Učebna biologie. Příloha č.3 - Technická specifikace - Podrobný rozpočet Příloha č.3 - Technická specifikace - Podrobný rozpočet 01 Učebna fyziky 02 Učebna chemie 03 Učebna biologie 04 Učebna Informatiky 05 Ostatní náklady Celková nabídková cena bez DPH Celková nabídková cena

Více

ICT plán školy

ICT plán školy ICT plán školy 2016-2018 Zpracoval: Mgr. František Halada koordinátor ICT 1 OBSAH 1. ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. SOUČASNÝ STAV..... 3 3. HLAVNÍ ÚKOLY V OBLASTI ICT DO ROKU 2018. 4 4. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více