KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV"

Transkript

1 KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Přednáška č. 02: Elektrochemická koroze Autor přednášky: Ing. Vladimír NOSEK Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

2 Elektrochemická koroze Elektrochemická koroze probíhá za přítomnosti elektrolytu. Pojem elektrolyt znamená elektricky vodivou kapalinu, v níž transport elektrického náboje je uskutečňován pohybem iontů. Elektrolytem může být roztok iontové sloučeniny v polárním rozpouštědle nebo tavenina iontové sloučeniny. Polárním rozpouštědlem může být látka, která má polární molekuly. 2

3 Elektrochemická koroze (pokrač.) Nejběžnějším polárním rozpouštědlem je kapalná voda. Její molekuly nejsou lineární, jako je tomu plynné vody, nýbrž vazby O-H svírají úhel 104,45 a kyslík je nositelem záporného náboje, zatímco vodíky nesou kladný náboj. 3

4 Elektrochemická koroze (pokrač.) Dalšími polárními rozpouštědly jsou např. alkoholy, kapalný amoniak aj. Polární molekula rozpouštědla umožňuje disociaci látky vytrháváním kationtů a aniontů z krystalové mřížky iontové sloučeniny a molekuly rozpouštědla tyto ionty obalují, což se označuje obecně jako solvatace, v konkrétním případě vody jako hydratace iontů. Polární kapaliny jsou typickými rozpouštědly iontových látek, zatímco nepolární rozpouštědla (např. uhlovodíky) jsou typickými rozpouštědly látek s kovalentní vazbou. 4

5 Podle normy ČSN EN ISO 8044 Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice: Elektrochemická koroze = koroze s nejméně jednou anodickou a jednou katodickou reakcí Katodická reakce = elektrodová reakce, při které dochází k přenosu záporného náboje z elektronového vodiče do elektrolytu Anodická reakce = elektrodová reakce, při které dochází k přenosu kladného náboje z elektronového vodiče do elektrolytu 5

6 Příklad elektrochemické koroze - rozpouštění zinku v kyselině chlorovodíkové úhrnná reakce : Zn(s) + 2HCl(aq) = ZnCl 2 + H 2 (g) rozepsáno na ionty: Zn(s) + 2H + + 2Cl - = Zn Cl - + H 2 (g) protože chloridový ion se reakce nezúčastňuje vyškrtneme ho: Zn(s) + 2H + = Zn 2+ + H 2 (g) anodická reakce: Zn(s) = Zn e - katodická reakce: 2H + + 2e - = H 2 (g) 6

7 Elektrická dvojvrstva Při ponoření kovu do elektrolytu vznikne elektrická dvojvrstva. Povrchové iontatomy kovu jsou vázány méně pevně než vnitřní a jsou přitahovány ze strany roztoku. V případě neušlechtilého kovu ionizační energie je překonána hydratační energií. Kov uvolňuje kationty a sám získává záporný náboj. Uvolněné kationty jsou poutány přitažlivými silami. Elektrická dvojvrstva je tvořená vnitřní vrstvou, což je povrch kovu nebo adsorbovaná monomolekulární vrstva, se záporným nábojem a vnější vrstvou kationtů, která je směrem do roztoku difuzně rozptýlena. Helmholtzův model elektrické dvojvrstvy 7

8 Elektrická dvojvrstva (pokrač.) KPU Přednáška 2 (V případě ušlechtilého kovu je to opačné, kovové kationty z roztoku se vybíjejí na povrchu kovu, ten získává kladný náboj a přitahuje záporné ionty roztoku.) Neušlechtilý kov (Eº< 0 V) Ušlechtilý kov (Eº>0 V) E hydratace > E ionizace E hydratace < E ionizace Celek je analogií elektrického kondenzátoru, jehož první desku tvoří povrch kovu a druhou vrstva kationtů. Děj je zpolarizován. Ustaví se dynamická rovnováha mezi vybíjením iontů a rozpouštěním povrchových iontaomů, tj. množství kovu v pevné i kapalné fázi se nemění. 8

9 Anodická a katodická reakce K rozpouštění kovu dojde odstraněním záporného náboje kovu, tzv. depolarizací. V uvedeném případě koroze zinku v kyselině se záporný náboj odčerpá vybíjením vodíkových iontů za vzniku plynného vodíku. Elektrochemická koroze se tedy uskutečňuje nejméně jednou anodickou neboli oxidační, tj. vlastní korozní reakcí a nejméně jednou katodickou neboli redukční neboli depolarizační reakcí. 9

10 Nejběžnější depolarizační reakce 1. Vodíková depolarizace vybíjení vodíkových iontů za vzniku plynného vodíku 2H + + 2e - = H 2 2. Kyslíková depolarizace - redukce kyslíku rozpuštěného v elektrolytu (a) v kyselých prostředích 2H + + ½O 2 (g) + 2e- = H 2 O(l) (b) v alkalických prostředích H 2 O(l) + ½O 2 (g) + 2e- = 2OH - 3. Smíšená depolarizace = současně probíhající kyslíková a vodíková depolarizace 4. Redukce oxidujících aniontů 5. Redukce oxidujících kationtů např. Cr 2 O H + + 6e - = 2Cr 3+ např. Fe 3+ + e - = Fe H 2 O 6. Cementace (vylučování ušlechtilejšího kovu z roztoku na povrchu kovu méně ušlechtilého, např. Cu na Fe) Cu e - = Cu(s) 7. Přímý průchod stejnosměrného proudu (kladná polarita na rozpouštěném kovu) 10

11 Faradayův zákon KPU Přednáška 2 kvantitativně popisuje rozpouštění a vylučování kovů při průchodu proudu Δm = k. Q Δm množství rozpuštěného nebo vyloučeného kovu, tj. změna hmotnosti elektrody [g], Q prošlý náboj [C], 1C = 1As, kde k elektrochemický ekvivalent = M/(zF), M molární hmotnost kovu [g.mol -1 ], z počet vyměňovaných nábojů, tj. např. mocenství kationtu, F Faradayova konstanta = C.mol -1, tj. náboj jednoho molu elektronů, který vyloučí nebo rozpustí 1 mol chemických ekvivalentů dané látky. Q = I(t)dt, je-li I=konst., pak Q = I. Δt, kde I proud [A], Δt doba průchodu proudu [s], potom Δm = M/(zF). I. Δt 11

12 Příklad aplikace Faradayova zákona V roztoku síranu měďnatého jsou ponořeny dvě měděné elektrody a prochází jimi stejnosměrný proud 1A po dobu 60 sekund. Tímto průchodem proudu se měď na anodě rozpouští a stejné množství mědi se vylučuje na katodě. Probíhající děj popíšeme vratnou (obousměrnou) reakcí Cu e - Cu(s). M Cu =63,54 g.mol -1, z=2, F=96484 C.mol -1, I=1 A, Δt=60 s Δm = M/(zF). I. Δt = 63,54 /( ).1.60 = 0,0198 g Cu Tímto průchodem proudu se na katodě vyloučilo a současně na anodě rozpustilo 19,8 mg mědi. 12

13 Rovnovážný a standardní potenciál a Nernstova rovnice Na kovové elektrodě ponořené do roztoku svých vlastních iontů se ustaví rovnovážný potenciál E r příslušející dané elektrodové reakci, obecně Me z+ + ze - Me(s), který je charakteristický pro daný kov a závisí na koncentraci respektive aktivitě jeho iontů v roztoku. Jeho hodnotu udává Nernstova rovnice E r = E o RT/(zF)ln (a Mez+, /a Me(s) ) = E o RT/(zF)ln a Mez+ kde E r rovnovážný potenciál daného kovu [V], E o standardní potenciál [V], R univerzální plynová konstanta = 8314 J.K -1.mol -1, T teplota [K], z mocenství iontu, F Faradayova konst.= C.mol -1 a a Mez+ [mol.l -1 ] aktivita, resp. koncentrace kovového iontu. Aktivita čisté kapalné nebo pevné látky je rovna 1, tedy i a Me(s) =1. První člen této rovnice je koncentračně nezávislý (je to materiálová konstanta), druhý vyjadřuje koncentrační závislost. 13

14 Rovnovážný a standardní potenciál a Nernstova rovnice (pokrač.) E r = E o RT/(zF)ln a Mez+, Za standardní teploty a tlaku ( 25 ºC = 298,15 K a 1 atm = 101,325 kpa) a při jednotkové aktivitě (a Mez+ = 1 mol.l -1 ) je druhý člen této rovnice nulový a rovnovážný potenciál se rovná standardnímu potenciálu (E r = E o ). Má-li mít potenciál správné znaménko, musíme příslušnou elektrodovou reakci napsat jako redukční, tj. elektrony musí figurovat na její levé straně. Me z+ + ze - Me(s) Nernstova rovnice udává závislost elektrodového potenciálu na koncentraci příslušných iontů v roztoku. Změnou koncentrace o řád se změní elektrodový potenciál o 59 mv. 14

15 Standardní potenciál a ušlechtilost kovů Standardní elektrodový potenciál charakterizuje ušlechtilost kovu. Kovy s kladným potenciálem označujeme jako ušlechtilé, negativní potenciály přísluší kovům neušlechtilým. Elektrodový poteciál nelze měřit sám o sobě, lze změřit jen potenciálový rozdíl, tj. napětí, mezi dvěma elektrodami. Jako vztažný potenciál byl zvolen potenciál standardní vodíkové elektrody (SHE = Standard hydrogen electrode), který je definitoricky roven nule (E SHE 0 V). Standardní vodíková elektroda se realizuje jako inertní platinová elektroda pokrytá platinovou černí ponořená do roztoku s jednotkovou aktivitou vodíkových iontů (1 mol H + /l litr roztoku) sycenou (probublávanou) plynným vodíkem při standardní teplotě a tlaku. 15

16 Měření elektrodových potenciálů Elektrodové potenciály lze stanovit změřením napětí článku vytvořeného ze dvou poločlánků, kterými jsou standardní vodíková elektroda a příslušná elektroda ponořená v roztoku vlastních iontů, přičemž oba elektrolyty jsou propojeny tzv. solným můstkem neboli elektrolytickou spojkou, což je obvykle trubice naplněná nasyceným roztokem chloridu draselného. Napětí tohoto článku je třeba měřit v bezproudovém stavu, aby nedošlo ke změně potenciálů polarizací elektrod. Používají se kompenzační metoda, můstková metoda nebo použijeme voltmetr s dostatečně velkým vnitřním odporem, aby protékající proud byl zanedbatelný. (vnitřní odpory voltmetru řádově 10 6 až Ω) 16

17 Standardní vodíková elektroda a měděná elektroda (propojené solným můstkem) 17

18 Řada nejběžnějších kovů podle standardních potenciálů 18

19 Elektrochemická (termodynamická) ušlechtilost vs. průměrná korozní odolnost Kovy s pozitivními potenciály odolávají oxidaci a jsou korozně odolné. Kovy neušlechtilé mají tendenci oxidovat a korodovat. Řada podle skutečné korozní odolnosti se však neshoduje s řadou podle standardních potenciálů. Hraje zde roli kinetika, zejména přepětí elektrodových reakcí v aktivním stavu a přechod do pasivního stavu. ušlechtilost (podle E 0 [V]) praktická koroz. odolnost 19

20 Proudová hustota KPU Přednáška 2 Proudová hustota je proud vztažený na povrch elektrody, odpovídající příslušné elektrochemické reakci. Rozlišujeme katodickou a anodickou proudovou hustotu. Proudová hustota udává rychlost elektrochemického děje. Anodická proudová hustota i a = I/S a udává rychlost anodického (oxidačního) děje, tedy rychlost koroze. Katodická proudová hustota i k = I/S k udává rychlost katodického(redukčního děje), tedy depolarizační reakce. V oboru koroze se obvykle vyjadřují v ma.cm -2. V oboru galvanotechniky katodická proudová hustota charakterizuje rychlost vylučování kovového povlaku a anodická prodová hustota rychlost rozpouštění anody a vyjadřují se obvykle v A.dm -2. I proud, S a a S k povrch anody a katody 20

21 Kinetická teorie elektrodového potenciálu Při rovnovážném potenciálu probíhá elektrodová reakce stejnou rychlostí v obou směrech, takže množství kovu v pevné a kapalné fázi se nemění. Bylo to prokázáno experimenty s použitím různých izotopů kovů. Obecnou vratnou reakci rozpouštění a vylučování kovu lze vyjádřit: Me z+ + ze - Me(s) Ve směru zleva doprava probíhá katodický děj, redukce, ve směru zprava doleva anodický děj, oxidace kovu. polarizační křivky: křivka 1 anodická reakce (rozpouštění kovu) křivka 2 katodická reakce (vylučování kovu) křivka 3 součtová křivka E r - rovnovážný potenciál i a anodická proudová hustota i k katodická proudová hustota i 0 výměnná proudová hustota i 0 = i a = i k pro E=E r 21

22 Analytické vyjádření polarizačních křivek anodická polarizační křivka katodická polarizační křivka součtová polarizační křivka i a = i 0 exp (- αzf/(rt).η) i k = i 0 exp (-(1-α)zF/(RT).η) i = i 0 [exp (- αzf/(rt).η) - exp (-(1-α)zF/(RT).η)] (Butler - Volmerova rovnice) kde i sumární proudová hustota [ma.cm -2 ], i a anodická proudová hustota [ma.cm -2 ], i k katodická proudová hustota [ma.cm -2 ], α koeficient přenosu náboje [-], z mocenství iontu [-], F Faradayova konstanta = C.mol -1, univerzální plynová konstanta = 8314 J.K -1.mol -1, T absolutní teplota [K], η přepětí = E E r [V] O průběhu děje rozhoduje hodnota přepětí η = E E r. Je-li η > 0, tj. E > E r, převažuje katodická reakce a kov se vylučuje, je-li η = 0, tj. E = E r, je dosažena rozvováha,, je-li η < 0, tj. E < E r, kov se rozpouští. 22

23 Výměnná proudová hustota -rozhoduje rychlosti koroze v aktivním stavu -umožňuje vysvětlit proč ušlechtilejší kov může korodovat rychleji než méně ušlechtilý Standardní elektrodový potenciál nemusí být jednoznačným kritériem pro posouzení korozní odolnosti kovu 23

24 Potenciál počátku anodického rozpouštění Korozní chování kovu charakterizuje poloha a průběh anodické polarizační křivky i a = i 0.exp(-αzF/(RT).(E E 0 ) Křivky kovů téhož mocenství z a shodného koeficientu α se liší jen posunem po ose potenciálů. Je to dáno standardním potenciálem E 0 a velikostí výměnné proudové hustoty i 0. Potenciál počátku anodického rozpouštění E R je potenciál, při němž se kov začíná znatelně rozpouštět. Lze ho považovat za mez mezi oblastmi imunity a koroze v aktivním stavu. Je to potenciál příslušející uzanční anodické proudové hustotě j R, obvykle j R = 0,01 ma.cm -2. V případě železa to odpovídá korozní rychlosti 0,1 mm/rok. 24

25 Přepětí elektrodové reakce V nerovnovážném stavu je rychlost elektrodové reakce brzděna dalšími procesy projevujícími se jako napětí proti směru průběhu reakce rozhodující je nejpomalejší děj Koncentrační polarizace rozdíly v koncentraci reagující látky u povrchu elektrody a uvnitř roztoku ΔE konc. = RT/(zF).ln (a/a 0 ) a aktivita u povrchu elektrody, a 0 aktivita uvnitř roztoku Aktivační polarizace pomalá chemická reakce na povrchu elektrody nebo v objemu elektrolytu před nebo po vlastní elektrodové reakci - ΔE akt Ohmická polarizace- způsobená elektrickým odporem elektrolytu mezi elektrodami - ΔE ohm = Ri 25

26 Korozní diagram Při elektrochemické korozi musí současně probíhat nejméně jedna anodická a jedna katodická reakce. Tyto reakce mohou probíhat na téže části kovového povrchu a musí být splněna podmínka elektroneutrality součet všech dílčích proudů musí být roven nule i a = -i k = i kor Korozní diagram i vs E Korozní diagram podle Evanse 26

27 Reakce redox systémů Reakce iontů obsažených v roztoku - podobají se reakcím kovových elektrod - materiál elektrod se reakce nezúčastní - reagující látky musí být k povrchu přiváděny a produkty odváděny. Můžeme je sledovat na inertních elektrodách (např. platinové nebo grafitové) Na inertní elektrodě ponořené do redox systému ( např. Fe 2+ /Fe 3+ ) se ustaví rovnovážný potenciál podle Nernst-Petersovy rovnice E r = E 0 + RT/(nF) ln (a ox /a red ), kde E r rovnovážný potenciál, E 0 standardní potenciál, a ox aktivita resp. koncentrace oxidované, a red aktivita redukované složky, n počet elektronů). Standardní potenciál oxidačně redukční reakce slouží k hodnocení oxidačních vlastností redox systému v roztoku. 27

28 Redukce kyslíku: KPU Přednáška 2 Kyslíková depolarizace O 2 + 4H + + 4e - = 2 H 2 O (v kyselém prostředí) O H 2 O + 4e - = 4OH - (v alkalickém prostředí) i a anodická proudová hustota, i kor korozní proudová hustota, i k,lim limitní katodická proudová hustota, E kor korozní potenciál 28

29 Redukce H + iontu: 2H + + 2e - KPU Přednáška 2 Vodíková depolarizace = H 2 (v kyselém prostředí) 2 H 2 O + 2e - = H OH - (v alkalickém prostředí) Rovnovážný potenciál podle Nernstovy rovnice: E r = E 0 + RT/(2F)ln (a H+2 /p H2 ) Rychlost redukce vodíkových iontů lze vyjádřit Tafelovou rovnicí η = a + b log i i = k exp (η a)/b Hodnoty konstant a, b pro různé elektrod\y a různá prostředí jsou tabelovány. a = 0,1 až 1,56, b = 0,097 až 0,140 29

30 Smíšená depolarizace Polarizační křivka smíšené depolarizace složena ze součtu kyslíkové a vodíkové (čárkovaně) depolarizace 30

31 Vliv ph na rychlost koroze v aktivním stavu 31

32 Makročlánek Spojení dvou kovů elektrochemicky odlišných v elektrolytu - depolarizační reakce na obou probíhá stejně rychle - anodická reakce probíhá přednostně na méně ušlechtilém kovu KPU Přednáška 2 Polarizační křivky stejných ploch kovů A a B, jejich součet a polarizační křivka depolarizátoru. E kor, i a,a+b = - i k,a+b, i a,a > i a,b Mezi oběma fázemi protéká proud i AB = i a,a i k,a (i a,b - i k,b ). Probíhá-li depolarizace na obou kovech stejně rychle ( i k,a = i k,b ), pak i AB = i a,a i a,b 32

33 Záznam polarizačních křivek Potenciostat tříelektrodové zapojení C protielektroda (counter electrode) platina nebo grafit W pracovní elektroda (work electrode) zkoumaný materiál R referenční elektroda 33

34 Záznam polarizačních křivek Potenciodynamická metoda Pomocí potenciostatu se vkládá mezi pracovní elektrodu a protielektrodu rostoucí napětí po několikamilivoltových krocích, Toto napětí se porovnává s referenční elektrodou a zaznamenává. se proudová odezva. Výsledkem je záznamu je polarizační křivka, tzv. potenciodynamická (či potenciokinetická křivka), tj. závislost proudu protékajícího mezi pracovní elektrodou a protielektrodou na vkládaném napětí. Podle směru záznamu rozeznáváme katodicko-anodickou a anodicko katodickou polarizaci. 34

35 Záznam polarizačních křivek Potenciodynamická metoda Pomocí potenciostatu se vkládá mezi pracovní elektrodu a protielektrodu rostoucí napětí po několikamilivoltových krocích, Toto napětí se porovnává s referenční elektrodou a zaznamenává. se proudová odezva. Výsledkem je záznamu je polarizační křivka, tzv. potenciodynamická (či potenciokinetická křivka), tj. závislost proudu protékajícího mezi pracovní elektrodou a protielektrodou na vkládaném napětí. Podle směru záznamu rozeznáváme katodicko-anodickou a anodicko katodickou polarizaci. 35

36 36

37 Polarizační diagram Polarizační diagram systému stabilního buď v aktivním E kor, nebo v pasivním E kor stavu. Potenciál E kor je nestabilní. 37

38 Polarizační diagram Polarizační diagram systému přecházejícího samovolně do pasivního stavu (při potenciálu E kor 38

39 Polarizační diagram Polarizační diagram systému stabilního pouze v aktivním stavu. Malá rychlost katodické dílčí reakce i k nestačí ke zpasivování kovu ani jeho udržení v pasivním stavu. 39

40 Polarizační diagram Polarizační diagram systému stabilního pouze v transpasivním (při E kor ) nebo aktivním (při E kor ) stavu. Redox potenciál roztoku E 1,redox je pozitivnější oproti transpasivačnímu potenciálu kovu E 1. 40

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

12. Elektrochemie základní pojmy

12. Elektrochemie základní pojmy Důležité veličiny Elektroda, článek Potenciometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t 0 I dt napětí, potenciál

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Antoine Lavoisier (1743-1794) Redukce = odebrání kyslíku

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice Otázka: Elektrochemie Předmět: Chemie Přidal(a): j. Elektrochemie = vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice Př. soustav s el. nábojem

Více

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE 3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE (Elektrochemické články kinetické aspekty) Nerovnovážné elektrodové děje = děje probíhající na elektrodách při průchodu proudu. 3.1. Polarizace Pojem polarizace se používá

Více

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Úvod Měření polarizačního odporu Dílčí děje elektrochemického korozního procesu anodická oxidace kovu a katodická redukce složky prostředí

Více

Elektrochemické reakce

Elektrochemické reakce Elektrochemické reakce elektrochemie, základní pojmy mechanismus elektrochem. reakce elektrodový potenciál Faradayův zákon kinetika elektrodové reakce 1 Elektrochemie Elektrochemické reakce - využívají

Více

Elektrolýza. (procesy v elektrolytických článcích) ch) Základní pojmy a představy z elektrolýzy. V rovnováze E = 0 (I = 0)

Elektrolýza. (procesy v elektrolytických článcích) ch) Základní pojmy a představy z elektrolýzy. V rovnováze E = 0 (I = 0) Elektrolýza (procesy v elektrolytických článcích) ch) V rovnováze Základní pojmy a představy z elektrolýzy E = (I = ) Ag Ag + ϕ Ag Ag E RT F r = E + + ln aag + Ag / Ag roztok AgNO 3 Po připojení zdroje

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno Voltametrie a polarografie Princip. Do roztoku vzorku (elektrolytu) jsou ponořeny dvě elektrody (na rozdíl od potenciometrie prochází obvodem el. proud) - je vytvořen elektrochemický článek. Na elektrody

Více

řada potenciálů kovů, Nernstova rovnice 2)Článek spojení dvou poločlánků (nejprve ve standardním stavu),

řada potenciálů kovů, Nernstova rovnice 2)Článek spojení dvou poločlánků (nejprve ve standardním stavu), Koroze kovů 1)kov v roztoku vlastní soli Rovnovážný potenciál, měření proti něčemu, vodíková elektroda!, solný můstek, řada potenciálů kovů, Nernstova rovnice 2)Článek spojení dvou poločlánků (nejprve

Více

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla)

Elektrolyty. Disociace termická disociace (pomocí zvýšené teploty) elektrolytická disociace (pomocí polárního rozpouštědla) Elektrolyty Elektrolyty látky, které při rozpouštění nebo tavení disociují (štěpí se) na elektricky nabité částice (ionty) jejich roztoky a taveniny jsou elektricky vodivé kyseliny, hydroxidy, soli Ionty

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrody pro snímání biologických potenciálů A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektroda rozhraní dvou světů elektroda je součástí rozhraní dvou světů světa

Více

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507 Elektrochemické metody Elektrolýza Do roztoku elektrolytu ponoříme dvě elektrody a vložíme na ně dostatečně velké vnější stejnosměrné napětí. Roztok elektrolytu

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál Elektrochemie 1. Poločlánky Ponoříme-li kov do roztoku jeho solí mohou nastav dva různé děje: a. Do roztoku se z kovu uvolňují kationty (obr. a), na elektrodě vzniká převaha elektronů. Elektroda se tedy

Více

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Přednáška č. 01: Úvod do koroze Autor přednášky: Ing. Vladimír NOSEK Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu Původ slova koroze KPU Přednáška 1 Slovo koroze je odvozeno

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,

Více

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrody pro snímání biologických potenciálů X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Spojení elektroda elektrolyt organismus vodič 2. třídy (ionty) přívodní

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Elektrické vlastnosti kapalin Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt,

Více

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR Elektrochemie: chemické reakce vyvolané elektrickým proudem a naopak vznik elektrického proudu z chemických reakcí Historie: L. Galvani - žabí

Více

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y

[ ] d[ Y] rychlost REAKČNÍ KINETIKA X Y REAKČNÍ KINETIKA Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí Chemická povaha reaktantů - reaktivita Fyzikální stav reaktantů homogenní vs. heterogenní reakce Teplota 10 C zvýšení rychlosti 2x 3x zýšení

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Oxidace a redukce jsou chemické reakce spojené s výměnou elektronů. Při oxidaci látka elektrony uvolňuje a její oxidační číslo se zvyšuje.

Více

KOROZE OCELI A HLINÍKU VE VYBRANÝCH PROSTŘEDÍCH

KOROZE OCELI A HLINÍKU VE VYBRANÝCH PROSTŘEDÍCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

7. Elektrolýza. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod:

7. Elektrolýza. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: 7. Elektrolýza Úkoly měření: 1. Sestavte obvod, prověřte a znázorněte průběh ekvipotenciálních hladin a siločar elektrostatického pole mezi dvojicí elektrod. Zakreslete vektory intenzity. 2. Sestavte obvod

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Galvanické pokovování a reakce kovů autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Ú L O H Y

Ú L O H Y Ú L O H Y 1. Vylučování kovů - Faradayův zákon; Př. 8.1 Stejný náboj, 5789 C, projde při elektrolýze každým z roztoků těchto solí: (a) AgNO 3, (b) CuSO 4, (c) Na 2 SO 4, (d) Al(NO 3 ) 3, (e) Al 2 (SO 4

Více

Elektrochemická redukce korozních produktů na stříbře a jeho slitinách

Elektrochemická redukce korozních produktů na stříbře a jeho slitinách E (V) / ACLE Elektrochemická redukce korozních produktů na stříbře a jeho slitinách (Využití metody pro určování agresivity prostředí ve výstavních prostorách a depozitářích) Úvod Vyhodnocení agresivity

Více

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace Směsi, roztoky Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace 1 Směsi Směs je soustava, která obsahuje dvě nebo více chemických látek. Mezi složkami směsi nedochází k chemickým reakcím. Fyzikální vlastnosti

Více

Koroze působením makročlánků

Koroze působením makročlánků Koroze působením makročlánků Úvod Pro vznik korozního článku musí dojít v korozním prostředí ke spojení dvou rozdílných vodivých materiálů, z nichž alespoň jeden je kov nebo dvou stejných kovů v prostředí

Více

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách Osnova: 1. Elektrický proud a jeho vlastnosti 2. Ohmův zákon 3. Kirhoffovy zákony 4. Vedení el. proudu ve vodičích 5. Vedení el. proudu v polovodičích

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací

Více

9. ročník Galvanický článek

9. ročník Galvanický článek 9. ročník Galvanický článek Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. fotografie v prezentaci

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 07 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Koroze kovových materiálů. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí

Koroze kovových materiálů. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí Koroze kovových materiálů Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí 1 Kovy Kovy Polokovy Nekovy 2 Kovy Vysoká elektrická a tepelná vodivost Lesklé Kujné a tažné V přírodě se vyskytují převážně ve formě

Více

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie

Acidobazické děje - maturitní otázka z chemie Otázka: Acidobazické děje Předmět: Chemie Přidal(a): Žaneta Teorie kyselin a zásad: Arrhemiova teorie (1887) Kyseliny jsou látky, které odštěpují ve vodném roztoku proton vodíku H+ HA -> H+ + A- Zásady

Více

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat 1 Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D14_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kapalinach _plynech_a_polovodicich_t Člověk a příroda

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_131_Elektrochemická řada napětí kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky)

Elektrochemie. Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Elektrochemie 1 Pøedmìt elektrochemie: disociace (roztoky elektrolytù, taveniny solí) vodivost jevy na rozhraní s/l (elektrolýza, èlánky) Vodièe: I. tøídy { vodivost zpùsobena pohybem elektronù uvnitø

Více

Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou

Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou Stanovení korozní rychlosti objemovou metodou 1. Úvod Pro odhad životnosti kovového předmětu je nutné znát korozní rychlost daného kovového materiálu za daných podmínek. Pokud například je ocelový výrobek

Více

Elektrochemie. Koroze kovových materiálů. Kovy. Kovy. Kovy. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí 1. Kovy Polokovy Nekovy

Elektrochemie. Koroze kovových materiálů. Kovy. Kovy. Kovy. Kovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí 1. Kovy Polokovy Nekovy Koroze kovových materiálů Polokovy Nekovy, mechanismy koroze, ochrana před korozí 1 2 Vysoká elektrická a tepelná vodivost Lesklé Kujné a tažné V přírodě se vyskytují převážně ve formě sloučenin, výjimku

Více

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Elektrický

Více

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky

T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky T03 Voda v anorganické chemii e-learning pro žáky Elektrochemie Protože redoxní reakce jsou děje spojené s přenosem elektronů z redukčního činidla, které elektrony odevzdává, na oxidační činidlo, které

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka 2018/19

Více

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Systém a okolí 1.2 Vlastnosti systému 1.3 Vybrané základní veličiny 1.3.1 Množství 1.3.2 Délka 1.3.2 Délka 1.4 Vybrané odvozené veličiny 1.4.1 Objem 1.4.2 Hustota 1.4.3 Tlak 1.4.4

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Pojmy Metody a formy Poznámky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013. Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. květen 2013 Název zpracovaného celku: REDOXNÍ REAKCE REDOXNÍ REAKCE Oxidačně redukční neboli redoxní reakce jsou všechny chemické reakce,

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

VI. Disociace a iontové rovnováhy

VI. Disociace a iontové rovnováhy VI. Disociace a iontové 1 VI. Disociace a iontové 6.1 Základní pojmy 6.2 Disociace 6.3 Elektrolyty 6.3.1 Iontová rovnováha elektrolytů 6.3.2 Roztoky ideální a reálné 6.4 Teorie kyselin a zásad 6.4.1 Arrhenius

Více

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice.

ELEKTROCHEMIE. - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ELEKTROCHEMIE - studuje soustavy, které obsahují elektricky nabité částice. ZÁKLADNÍ POJMY Vodiče látky, které vedou elektrický proud. Vodiče I. třídy přenos elektrického náboje je zprostředkován volně

Více

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika K620ZENT Základy elektroniky Přednáška č. 4 Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika Výroba elektrická energie z energie mechanické - prostřednictvím točivých elektrických

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C. ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C. ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA kategorie C ZADÁNÍ: 60 BODŮ časová náročnost: 120 minut Zadání kontrolního testu školního kola ChO kat. A a E Úloha

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu - látka

Více

Úvod do elektrokinetiky

Úvod do elektrokinetiky Úvod do elektrokinetiky Hlavní body - elektrokinetika Elektrické proudy pohyb nábojů Ohmův zákon, mikroskopický pohled Měrná vodivost σ izolanty, vodiče, polovodiče Elektrické zdroje napětí (a proudu)

Více

Chemické rovnice. Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic

Chemické rovnice. Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic Úprava koeficientů oxidoredukčních rovnic Má-li být zápis chemické rovnice úplný (a použitelný například pro výpočty), musejí být počty molekul látek v chemické rovnici vyjádřeny takovými stechiometrickými

Více

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. Rozpustnost 1 Rozpustnost s Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. NASYCENÝ = při určité t a p se již více látky

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky Metalické roztavené kovy, ionty + elektrony, elektrostatické síly Iontové roztavené soli, FLINAK (LiF + NaF + KF), volně pohyblivé anionty a kationty, iontová

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů 4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů 4.. Zadání úlohy. Změřte teplotní součinitel odporu mědi v rozmezí 20 80 C. 2. Změřte teplotní součinitel odporu platiny v rozmezí 20 80 C. 3. Vyneste graf

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) 1. Úvod Často se setkáváme s požadavkem na zhotovení kopie uměleckého nebo muzejního sbírkového předmětu. Jednou z možností je použití galvanoplastické

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe Skupenské stavy Plyn Zcela neuspořádané Hodně volného prostoru Zcela volný pohyb částic Částice daleko od sebe Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

Více

6. Elektrický proud v elektrolytech

6. Elektrický proud v elektrolytech 6. Elektrický proud v elektrolytech 6.1 Elektrolytický vodič Vyjděme z modelu krystalu kuchyňské soli, který se za normálních podmínek chová jako izolant. Při teplotě 810 C krystal taje a mění se na soustavu

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více