Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j /2007 V Praze dne 4. října Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Předkládá: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví

2 Důvodová zpráva Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. (dále jen zákoník práce ), přinesl do provozu zdravotnických zařízení řadu faktických problémů, které mají dopad na pracovněprávní vztahy a ekonomiku zdravotnických zařízení. V nejbližší době lze očekávat rovněž dopad na dostupnost zdravotní péče. Zrušení pracovní pohotovosti na pracovišti zaměstnavatele se projevilo negativně zejména ve všech zařízeních, kde je nepřetržitý provoz s nepřetržitým pracovním režimem, tj. především v nemocnicích a v zařízeních zdravotnické záchranné služby. Zrušení pracovní pohotovosti na pracovišti zaměstnavatele vyvolává nárůst odpracovaných přesčasových hodin, která je zákoníkem práce přísně limitovaná. K zajištění provozu zdravotnických zařízení za těchto podmínek je proto třeba více kvalifikovaných pracovníků, jichž je ovšem na trhu práce nedostatek (dle odhadu se pohybuje potřeba zdravotnických pracovníků řádově v tisících, zvýšené náklady se dosud pohybují řádově ve stamilionech). Dodržování zákoníku práce je za těchto okolností v praxi obtížné, pro většinu zařízení nemožné. Provozovatelé zdravotnických zařízení řeší problémy spojené se zákoníkem práce většinou uzavíráním dohod o pracovní činnosti (na jiný druh práce) se svými kmenovými lékaři nebo uzavírají dohody o pracovní činnosti s externími lékaři z jiných zdravotnických zařízení. To však vede z hlediska pracovně právních vztahů k balancování na hraně zákona nebo k jeho porušování, proto např. představitelé asociací nemocnic apelují na okamžité řešení nastalé situace. Záměr zákoníku práce, tj. zamezit přetěžování lékařů a zajistit jejich dostatečný odpočinek tím, že se zruší pracovní pohotovost na pracovišti a zavede se směnný režim, se v praxi minul s účinkem. Není vyloučeno, že zejména ke konci roku dojde z finančních a personálních důvodů k omezení dostupnosti zdravotní péče, např. k přesunu plánovaných výkonů do začátku dalšího roku. Pokud nebudou přijata příslušná opatření, která umožní legální prodloužení pracovní doby zaměstnanců, kteří se na tom se svým zaměstnavatelem dohodnou, může se projevit i výrazný negativní dopad ve všech nepřetržitých zdravotnických provozech. Předkládaný návrh řešení na zapracování zmocnění pro odlišnou úpravu pracovní doby ve zdravotnictví do 100 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, se jeví v danou jako chvíli nejefektivnější způsob řešení nastalé situace ve zdravotnických zařízeních.

3 Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů I. Zmocňovací ustanovení v zák. č. 262/2006 Sb. V 100 doplnit další odstavec (3) Vláda stanoví nařízením odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců ve zdravotnictví, jimiž jsou a) lékaři, zubní lékaři a farmaceuti x b) zdravotničtí pracovníci nelékařských zdravotnických povolání xx při tom blíže vymezí okruh zaměstnanců uvedených v písmenu a) a b), upraví postup a podmínky pro možnost určit, se souhlasem zaměstnance, rozsah týdenní pracovní doby až do výše 56 hodin (včetně práce přesčas), upraví postup a další povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců při úpravě pracovní doby a doby odpočinku. V případě odchylek podle věty první při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny zaměstnance pracujícího v noci přesáhnout 12 hodin. V případě odchylek podle věty první při nepřetržitém odpočinku v týdnu bude doba nepřetržitého odpočinku v týdnu činit 24 hodin s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 3 týdnů činila délka tohoto odpočinku alespoň 105 hodin. x zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta xx zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů

4 II. Principy odchylné úpravy rozsahu týdenní pracovní doby, úpravy pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců ve zdravotnictví, upravené v nařízení vlády 1. Delší týdenní pracovní doba Lékaři a zubní lékaři s nerovnoměrně rozvrženou pracovní obou ve zdravotnickém zařízení s nepřetržitým provozem práce mohou pracovat v průměru více než 48 hodin týdně (dále jen delší týdenní pracovní doba), za předpokladu, že zaměstnanec s takovým rozsahem pracovní doby souhlasí a pokud rozsah týdenní pracovní doby nepřesáhne v průměru 56 hodin (až 48 hodin dohodnutá delší týdenní pracovní doba + 8 hodin přesčasové práce). 2. Podmínky sjednání delší týdenní pracovní doby - na základě písemného souhlasu zaměstnance lze zaměstnanci stanovit délku týdenní pracovní doby až do výše 56 hodin (včetně 8 hodin práce přesčas); průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí překročit dohodnutou delší týdenní pracovní dobu za vyrovnávací období, které může činit maximálně 16 týdnů po sobě jdoucích - zaměstnavatel nesmí požadovat na zaměstnanci bez jeho předchozího písemného souhlasu výkon práce nad rozsah stanovený podle předchozí věty - zaměstnanec může zaměstnavateli písemně oznámit, že svůj souhlas udělený podle první věty bere zpět a nejpozději do dvou měsíců po tomto oznámení je zaměstnavatel oprávněn přidělovat práci pouze v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby xxx - zaměstnavatel nesmí vůči zaměstnanci vyvozovat přímo ani nepřímo žádná nepříznivá opatření, pokud zaměstnanec nesouhlasí s delší pracovní dobou, nebo pokud zaměstnanec souhlas vzal zpět 3. Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s delší týdenní pracovní dobou - zaměstnavatel je povinen o uplatnění delší týdenní pracovní doby informovat příslušný orgán inspekce práce - zaměstnavatel vede aktualizované záznamy o zaměstnancích s delší pracovní dobou - záznamy podle předchozí věty uchovává po dobu nejméně 2 let po skončení jednotlivých kalendářních roků; ministerstvo práce a sociálních věcí a orgány inspekce práce jsou oprávněny požádat zaměstnavatele o předložení těchto záznamů - zaměstnavatel poskytne ministerstvu zdravotnictví na jeho žádost informace o počtu zaměstnanců s delší týdenní pracovní dobou - zaměstnavatel je povinen zaměstnanci s delší pracovní dobou stanovit plat nebo mzdu, anebo s ním sjednat mzdu, odpovídající delší týdenní pracovní době xxx zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

5 4. Doba odpočinku a) Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami ( 90 zákona č 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - při poskytování nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami zaměstnanci staršímu 18 let, který je zdravotnickým pracovníkem x,xx (lékař i nelékař) s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou pracující v nepřetržitém pracovním režimu ve zdravotnickém zařízení s nepřetržitým provozem práce zajišťujícím příjem, léčbu, péči nebo přednemocniční neodkladnou péči, postupuje zaměstnavatel tak, že pokud tento odpočinek zkrátí, může tak učinit nejdéle v rámci čtyř směn po sobě následujících, přičemž odpočinek prodloužený o doby zkrácení poskytne nejdéle po skončení čtvrté směny. b) Nepřetržitý odpočinek v týdnu ( 92 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) - nelze-li výjimečně, z vážných provozních důvodů, poskytnout zaměstnanci staršímu 18 let, který je zdravotnickým pracovníkem x,xx (lékař i nelékař) s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou pracující v nepřetržitém pracovním režimu ve zdravotnickém zařízení s nepřetržitým provozem práce zajišťujícím příjem, léčbu, péči nebo přednemocniční neodkladnou péči, nepřetržitý odpočinek v týdnu ani za období 2 týdnů v rozsahu alespoň 70 hodin, lze jej, je-li to dohodnuto, zaměstnanci poskytnout tak, že za období 3 týdnů bude tento odpočinek činit alespoň 105 hodin. x,xx x,xx

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S. P. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 1 OBSAH: ČÁST I. ROZSAH A PLATNOST ČÁST II. VZÁJEMNÉ VZTAHY SMLUVNÍCH STRAN ČÁST III. PRACOVNÍ POMĚR ČÁST IV. PRACOVNÍ DOBA

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě

Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě Stává se pravidlem, že každý podzim čeká Slovensko další novela zákoníku práce. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Zásadní změny se týkají například definice

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více