Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO"

Transkript

1 Přehled námětů ke koncepčním změnám v zákoníku práce připomínky OS KOVO I. K části A. Shrnutí cílů, které jsou jednotlivými návrhy sledovány ad. bod 1. a 2. lze očekávat zásadní snížení ochrany zaměstnanců (střídmá právní úprava, autonomie vůle subjektů, ochrana zaměstnance v nezbytné míře, ochrana zaměstnance, která je nedůvodná nebo přímo přehnaná má být zrušena) ad. bod 3. a 4. obecně není výhrad, za podmínky, že nebudou zneužity v neprospěch zaměstnanců nebo odborových organizací II. III. K části B. Způsob projednávání a práce expertního panelu Odbory byly zcela vynechány z práce na novele. K části C. Přehled dílčích okruhů 1. Vztah ZP a OZ Je nezbytné v zájmu ochrany práv zaměstnanců vymezit pracovněprávní vztahy v zákoníku práce (zvláštní právní předpis) tak, aby byla minimalizována možnost podpůrného použití občanského zákoníku, a to, již v současné době (před paragrafovaným návrhem novely ZP). Zásadně nesouhlasíme s použitím institutů postoupení pohledávky a započtení v pracovněprávních vztazích. Bude nezbytné vyloučit zákoníkem práce subsidiaritu OZ u těchto institutů. Zásadně nesouhlasíme s institutem odstoupení od pracovní smlouvy v navržené podobě. Doporučujeme zachovat stávající právní úpravu 36 odst. 2 ZP. Ke zrušení některých ustanovení ZP: - k 7 a 9 zásadně nesouhlasíme, - k 14 odst. 1, 2 a 3 zásadně nesouhlasíme jde o speciální právní úpravu pro oblast pracovněprávních vztahů - k zvážit účelnost speciální úpravy v ZP. - k 328 odst. 2 zásadně nesouhlasíme, - k 331 je nezbytné zachovat ustanovení o vracení neprávem vyplacených částek, jestliže byli zaměstnanci v dobré víře (případně i v jiném ustanovení, a to bez vazby na promlčení). 2. Pojetí neplatnosti právních úkonů Doporučujeme návrat k absolutní neplatnosti právních úkonů v pracovněprávních vztazích, s tím, že by ZP vymezil případy relativní neplatnosti. 3. Vymezení závislé práce Zásadně nesouhlasíme se zjednodušením zákonného vymezení závislé práce. Doporučujeme ponechat stávající definici závislé práce za účelem zajištění ochrany zaměstnanců, kteří tuto práci vykonávají. 4. Základní zásady pracovního práva 1

2 Zásadně nesouhlasíme s omezením některých základních zásad pracovněprávních vztahů zejména s vypuštěním zákazu ukládání peněžních postihů za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu a vypuštěním zákazu požadování a sjednávání zajištění závazků v pracovněprávním vztahu vyjma konkurenční doložky a srážek z příjmů z pracovněprávních vztahů. Lze souhlasit s jejich převedením do jiných ustanovení ZP. Zásadně nesouhlasíme s novými návrhy 3 písm. d) a e) ( loajalita zaměstnance a právo individuálních zaměstnanců na kolektivní vyjednávání) a f). 5. Vedoucí zaměstnanci Navržená úprava je neakceptovatelná - doporučujeme ponechat stávající úpravu. 6. Postavení zástupců zaměstnanců Zásadně nesouhlasíme s tím, aby podmínkou pro zastupování jednotlivých zaměstnanců ze strany odborové organizace bylo jejich písemné pověření doručené zaměstnavateli. Lze pouze s výhradami akceptovat vyloučení zastupování zaměstnance odborovou organizací jestliže zaměstnanec, který není odborově organizován, toto působení odborové organizace výslovně vyloučil, jak uvedl výslovně ve svém nálezu Ústavní soud. Současně zásadně nesouhlasíme s tím, aby působení odborové organizace u zaměstnavatele bylo podmíněno tím, že má u zaměstnavatele z řad jeho zaměstnanců alespoň tři členy. Zásadně nesouhlasíme též s přenesením oprávnění odborové organizace na informace a projednání a působnosti v oblasti pracovní doby na rady zaměstnanců. 7. Reprezentativnost odborů a kolektivní smlouvy Celý bod je zásadně nepřijatelný, jde o útok na zastupování zaměstnanců prostřednictvím odborů. Zásadně nesouhlasíme s předloženým návrhem, trváme na zachování dosavadní právní úpravy. Stávající právní úprava je vyhovující pro zaměstnance i zaměstnavatele. Jednalo by se o útok na zastupování zaměstnanců u zaměstnavatelů formou kolektivního vyjednávání. Zásadně nesouhlasíme, aby právo dosavadního spolurozhodování bylo nahrazeno právem na projednání (konzultace). OS KOVO nemá žádné poznatky o tom, že by uplatňování zákonných spolurozhodovacích pravomocí odborových organizací způsobovalo problémy zaměstnavatelům a že by negativně ovlivňovalo plnění ekonomických úkolů jednotlivých zaměstnavatelů. Navrhovaná úprava by zakotvovala princip nerovnosti zaměstnanců a byla by v rozporu s ústavním pořádkem ČR (zásada rovnosti, svoboda sdružování), s mezinárodními úmluvami (právo odborové organizace na kolektivní vyjednávání, ochrana osobních údajů). Zásadně nesouhlasíme s tím, aby KS měla možnost ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům. 2

3 8. Rozšiřování závaznosti KSVS Zásadně nesouhlasíme se zrušením institutu rozšiřování závaznosti KSVS a trváme na ponechání stávající právní úpravy. 9. Zkušební doba Doporučujeme ponechat stávající právní úpravu - nelze souhlasit s tím, že 3 měsíce nejsou dostatečné k poznání zaměstnance a zaměstnavatele. 10. Pracovní poměr na dobu určitou Zásadně nesouhlasíme s navrženými změnami, zejména s prodloužením maximální doby trvání pracovního poměru na dobu určitou ze dvou na tři roky, s rozšířením důvodů pro opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, s demonstrativním výčtem těchto výjimek a s vypuštěním ingerence odborové organizace při stanovení důvodů, které opravňují k prodloužení či opakovanému uzavření pracovního poměru na dobu určitou nad tři roky. Ani stávající právní úprava ani navržená novela neřeší uspokojivě opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou uzavřených před Změny pracovního poměru Souhlasíme se závěry v materiálu ČMKOS. 12. Skončení pracovního poměru Zásadně nesouhlasíme s omezením nebo změnami výpovědních důvodů, stejně tak s propuštěním zaměstnance bez ospravedlnitelného důvodu za náhradu. Tuto oblast stávající právní úpravy (skončení pracovního poměru) lze považovat za velmi dobrou s tím, že dostatečně chrání zaměstnance a současně umožňuje zaměstnavateli rozvázat pracovní poměr se zaměstnanci ve všech potřebných případech. Doporučujeme pouze zvážit možnost tzv. vyplacení z výpovědní doby. 13. Skončení pracovního poměru okamžitým zrušením pracovního poměru Zásadně nesouhlasíme se zobecněním důvodů skončení pracovního poměru okamžitým zrušením pracovního poměru a s demonstrativním výčtem těchto důvodů. Jedná se o natolik vážný zásah do práv zaměstnance (i zaměstnavatele), který musí být upraven jednoznačně a nelze jej ponechat pouze na judikatuře soudů. Navrhujeme ponechat stávající úpravu. 14. Dohody o pracích konaných mimo pracovních poměr Nesouhlasíme se zavedením možnosti uzavírat (byť pouze na dobu tří měsíců) dohody o pracovní činnosti až na plnou stanovenou týdenní pracovní dobu pro sezónní práce. Podle našeho názoru by mohla být tímto způsobem hromadně obcházena příslušná ustanovení ZP o uzavírání pracovního poměru. 15. Pracovní doba 3

4 Zásadně nesouhlasíme se zavedením navržených změn, zejména se zavedením práce na zavolanou, sdílením jednoho pracovního místa více zaměstnanci, s převedením možnosti sjednání některých řešení z kolektivní smlouvy na dohodu se zaměstnancem (např. stanovení délky vyrovnávacího období při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, u kont pracovní doby a maximální rozsah práce přesčas). Zásadně nesouhlasíme též s tím, aby se bezpečnostní přestávka nezapočítávala do pracovní doby v případě souběhu s přestávkou na jídlo a oddech. Bezpečnostní přestávku je i nadále potřeba považovat za výkon práce. Zásadně nesouhlasíme s doplněním 86 odst. 3 ZP v tom, že práce může být nařizována odchylně od rozvrhu pracovní doby. Konto je zvláštním způsobem nerovnoměrného rozvržení pracovní doby taková úprava by byla popřením celé úpravy rozvržení pracovní doby v ZP. Zásadně nesouhlasíme s vypouštěním limitů práce přesčas ze ZP. Zásadně nesouhlasíme se zkrácením denního odpočinku (nepřetržitého odpočinku mezi směnami) z 12 na 11 hodin po sobě jdoucích. 16. Odměňování Zrušení institutu náhrady mzdy zásadně nedoporučujeme, tento institut funguje v ČR dlouhé roky bez problémů. Tak zásadní změnou by došlo jednak k problémům (např. výpočet výše mzdy po dobu dovolené u zaměstnance odměňovaného úkolovou mzdou), jednak s největší pravděpodobností ke snížení příjmů zaměstnanců za tyto doby. Zásadně nesouhlasíme se zrušením zaručených mezd. Vedlo by to k porušování principu stejné mzdy za práci stejné hodnoty, nebo spíše obráceně, docházelo by k situaci, kdy by za různou práci byla poskytována stejná (minimální) mzda. Argument, že se jinde v Evropě zaručené mzdy neužívají, je nesprávný, neboť v jiných evropských zemích je zaveden princip sjednávání mezd tarifními smlouvami pro odvětví, region, apod., kde je odstupňování mezd podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce a dalších kriterií zajištěno. Tento princip však v ČR nefunguje! Dále zásadně nesouhlasíme se zavedením kriteria prostředí s odlišnými sociálně ekonomickými podmínkami pro umožnění odchylného uplatnění principu stejné mzdy za stejnou práci a dále zavedeni kriteria dodržování povinností vyplývajících z pracovního poměru (dříve porušování pracovní kázně) pro určení výše mzdy. Nesouhlasíme ani s odvozením příplatků za noční práci, za práci v sobotu a v neděli a odměny za pracovní pohotovost z minimální mzdy, neboť by tak došlo ke snížení minimálních hodnot těchto složek mzdy. Aktuální právní úpravu sjednávání mzdy s přihlédnutím k případné práci přesčas považujeme za dostačující a nedoporučujeme ji nijak měnit. Dále nevidíme důvod, proč rozšiřovat možnost vyplácení mzdy v jiné volně směnitelné měně pro zaměstnance vykonávající práci v tuzemsku. 4

5 Co se týče nové úpravy z oblasti cestovních náhrad - mimořádný výkon práce ( 152) nesouhlasíme s navrženými změnami, neboť by došlo k výkladovým nejasnostem o tom, co je či není nepředpokládaná práce přesčas. Ve skutečnosti by došlo pro zaměstnance ke zhoršení stávajícího stavu. 17. Dovolená Nesouhlasíme se zrušením rozvrhu čerpání dovolené z důvodu právní jistoty zaměstnanců a odstranění ingerence odborové organizace v této věci. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby bylo umožněno zaměstnavateli určit hromadné čerpání dovolené pouze po projednání s odborovou organizací (nyní v dohodě s odborovou organizací). 18. Vnitřní předpis Nesouhlasíme s vypuštěním zákazu ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům vnitřním předpisem a vypuštěním 305 odst. 5 ZP. Nesouhlasíme u pracovního řádu s vypuštěním věty, podle které pracovní řád nesmí zakládat nové povinnosti zaměstnanců. Podle našeho názoru je ze stávajícího znění naprosto zřejmé že pracovní řád pouze blíže rozvádí příslušná zákonná ustanovení podle podmínek jednotlivých zaměstnavatelů. 19. Agenturní zaměstnávání Zásadně nesouhlasíme s možností dočasného přidělování agenturních zaměstnanců na základě dohod o provedení práce z důvodu snížení právní jistoty těchto zaměstnanců. Dalším důvodem je odůvodněná hrozba hromadného využívání tohoto institutu. Nesouhlasíme s vypuštěním ustanovení 309 odst. 8, které umožňuje omezení rozsahu agenturního zaměstnávání jen kolektivní smlouvou. 20. Konkurenční doložka Zásadně nesouhlasíme se změnami právní úpravy konkurenční doložky. Jedná o značné zhoršení právní úpravy v neprospěch zaměstnanců. 21. Doručování Zásadně nesouhlasíme s návrhem na vypuštění ustanovení o doručování ze ZP. Současně ale navrhujme doplnění stávající právní úpravy doručování písemností ze strany zaměstnance zaměstnavateli v souladu s judikaturou NS ČR tak, aby bylo zřejmé, že písemnost se považuje za doručenou, dostane-li se do sféry dispozice zaměstnavatele. 22. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Doporučujeme ponechat stávající právní úpravu. Navrhovaná změna je komplikovaná a nepřináší žádné pozitivní změny. V Praze dne

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslicové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Jitka Pankrácová, ICZ a.s. 16/06/2009, Praha Přehled novinek a souvisejících aktivit Doplnění multilicence MHMP o moduly a

Více

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass Česká republika Portfolio dokumentů Europassu

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka byl založen ustavující členskou schůzí za účasti zastupitelstev

Více

Oblast 2 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA evidenční znak

Oblast 2 KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA evidenční znak Oblast 1 Oblast JAZYKOVÁ 1 JAZYKOVÁ VÝCHOVA VÝCHOVA pořadové číslo evidenční znak 1 EUPES Var01 čj Kontrolní práce 8.A zadání písemné práce 2 EUPES Var02 čj Kontrolní práce 9.A zadání písemné práce 3 EUPES-Var03

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní.

Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. SUBMODUL VÝKAZY Submodul Výkazy je dodáván ve dvou verzích verzi minimální a verzi základní. Minimální verze je určena ke splnění povinnosti vytvoření výkazu zisku ztráty a rozvahy v plném nebo zjednodušeném

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Populace (základní soubor) Soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Někdy se rozlišuje: Cílová populace - všechny jednotky

Více

2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I

2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I .. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Vizovice, okres Zlín Palackého nám. 888 763 12 Vizovice Směrnice č. 5 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : 1. Úvodní ustanovení 2. Plátci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Elektronické tržiště TENDERMARKET v praxi po dvouletém fungování

Elektronické tržiště TENDERMARKET v praxi po dvouletém fungování Elektronické tržiště TENDERMARKET v praxi po dvouletém fungování Tender systems s.r.o. 2014 Registrované subjekty 12000 10000 11 996 8000 6000 4000 2000 0 478 Počet povolených dodavatelů Počet povolených

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

AEGON echange = změna smlouvy

AEGON echange = změna smlouvy AEGON echange = změna smlouvy Prostřednictvím aplikace AEGON WebAgent lze jednoduše provádět technické změny na smlouvě klienta. Aplikace vygeneruje formulář se žádostí o změnu nebo umožní provést změnu

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Číslo projektu Název školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady Tematická oblast Zlepšení podmínek vzdělávání

Více

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý.

Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Svět neslyšících je krásný, bohatý, jen tichý. Když člověk neslyší, neznamená to, že je nešťastný. Dívá se na svět očima a těma vidí krásu světa. Veronika Chladová, Tiché zprávy Vznik a poslání Zahájili

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Benefity pro žáky SOUs

Benefity pro žáky SOUs Benefity pro žáky SOUs Základní informace V rámci kolektivního vyjednávání se dohodly společnost ŠKODA AUTO a ZO OS KOVO při ŠKODA AUTO na zavedení benefitů také pro žáky SOUs ŠKODA AUTO. Na základě této

Více

PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k 30. 10. 2014

PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k 30. 10. 2014 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Odbor ISOP PŘEHLED ZMĚN V AEKO2014 k 30. 10. 2014 AUTOR Ladislav Matouš DATUM 10. 9. 2014 POSLEDNÍ ZMĚNA 13.11.2014 14:05 VERZE DOKUMENTU 0.1 Obsah 1

Více