Pohotový společník personalisty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohotový společník personalisty"

Transkript

1 OBSAH CD 1.2 STRANA 1 Obsah CD Pohotový společník personalisty 1. Obecné 1. Pověření zaměstnance 2. Zmocnění udělené zaměstnavatelem 3. Zmocnění udělené zaměstnancem 4. Odvolání zmocnění 5. Výpověď zmocnění 6. Námitka neplatnosti jednání 7. Záznam o doručení písemnosti zaměstnanci 8. Záznam o odmítnutí doručení písemnosti zaměstnancem 9. Záznam o nemožnosti osobního doručení písemnosti zaměstnanci 10. Dodatečné zhojení nedostatku písemné formy právního jednání 11. Uznání dluhu 2. Vznik pracovního poměru 1. Smlouva o budoucí pracovní smlouvě 2. Pracovní smlouva 3. Pracovní smlouva, kterou se sjednává pracovní poměr na dobu určitou 4. Dohoda o prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou 5. Pracovní smlouva, kterou se sjednává pracovní poměr s kratší pracovní dobou 6. Pracovní smlouva (další možné obsahové náležitosti) 7. Dohoda o zkušební době 8. Dohoda o podmínkách výkonu práce v pracovní době, kterou si zaměstnanec sám rozvrhuje

2 1.2 STRANA 2 OBSAH CD 9. Pracovní smlouva s ujednáním o možnosti odstoupení 10. Odstoupení od pracovní smlouvy podle 34 odst Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem podle 34 odst Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnancem podle 34 odst Jmenování 14. Souhlas zaměstnance se jmenováním 15. Informace o obsahu pracovní smlouvy 16. Změna informace o obsahu pracovní smlouvy 17. Informace o změně pracovního poměru v souvislosti s přechodem práv a povinností 18. Informace v souvislosti s vysláním k výkonu práce na území jiného státu 19. Potvrzení o seznámení zaměstnance s pracovním řádem, vnitřními předpisy, kolektivní smlouvou a předpisy k zajištění BOZP 20. Dohoda o pravidelném pracovišti 21. Dohoda o vážných důvodech pro jiný postup při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou 22. Vnitřní předpis o vážných důvodech pro jiný postup při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou 23. Pracovní smlouva, kterou se sjednává pracovní poměr na dobu určitou při uplatnění jiného postupu 3. Změny pracovního poměru 1. Dohoda o změně pracovní smlouvy 2. Nahrazení pracovní smlouvy novým zněním 3. Dohoda o změně pracovní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou v pracovní poměr na dobu určitou 4. Zrušení části pracovní smlouvy 5. Žádost zaměstnankyně o převedení na jinou práci podle 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce 6. Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci podle 45 zákoníku práce

3 OBSAH CD 1.2 STRANA 3 7. Informace zaměstnavatele o nemožnosti převedení zaměstnance na jinou práci podle 45 zákoníku práce z důvodu provozních podmínek 8. Rozhodnutí o převedení na jinou práci podle 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce 9. Rozhodnutí o převedení na jinou práci podle 41 odst. 2 písm. a) zákoníku práce 10. Rozhodnutí o převedení na jinou práci podle 41 odst. 4 zákoníku práce 11. Návrh zaměstnavatele na převedení na jinou práci podle 41 odst. 5 zákoníku práce 12. Žádost zaměstnavatele o dočasnou změnu druhu práce 13. Dohoda o změně pracovní smlouvy v souvislosti s dočasnou potřebou zastoupení jiného zaměstnance 14. Potvrzení o důvodu převedení na jinou práci 15. Žádost zaměstnankyně o zařazení na původní práci 16. Dohoda o vysílání na pracovní cesty 17. Souhlas zaměstnance s vysláním na pracovní cestu 18. Vyslání zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkaz) 19. Vyslání zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkaz) s žádostí o použití vlastního silničního motorového vozidla 20. Dohoda o přeložení 21. Žádost zaměstnance o přeložení 22. Informace o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a žádost o související projednání 23. Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance 24. Výpověď dohody o dočasném přidělení zaměstnavatelem 25. Výpověď dohody o dočasném přidělení zaměstnancem 26. Dohoda o ukončení dočasného přidělení 27. Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracovních cestách

4 1.2 STRANA 4 OBSAH CD 4. Ochrana práv a právního postavení zaměstnavatele a zaměstnanců 1. Vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým se pro účely ochrany zaměstnavatele před konkurenčním jednáním ze strany zaměstnanců určuje předmět činnosti zaměstnavatele 2. Dohoda o zdržení se výdělečné činnosti po skončení zaměstnání (konkurenční doložka) 3. Odstoupení od konkurenční doložky 4. Výpověď konkurenční doložky 5. Žádost zaměstnance o možnost výkonu jiné výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele 6. Odvolání souhlasu zaměstnavatele s výkonem jiné výdělečné činnosti zaměstnance 7. Žádost o projednání kvalifikace zameškání práce zaměstnancem jako neomluveného zameškání 8. Vnitřní předpis o ochraně osobních údajů 9. Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů 10. Vnitřní předpis o dechových zkouškách na alkohol 11. Záznam o provedení dechové zkoušky 12. Záznam o odmítnutí dechové zkoušky zaměstnancem 5. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 1. Dohoda o provedení práce (provedení konkrétního úkolu) 2. Dohoda o provedení práce (provedení druhově určené práce) 3. Dohoda o provedení práce (rozšířená varianta) 4. Odstoupení od dohody o provedení práce 5. Výpověď vztahu založeného dohodou o provedení práce 6. Dohoda o rozvázání vztahu založeného dohodou o provedení práce 7. Dohoda o pracovní činnosti 8. Dohoda o pracovní činnosti (rozšířená varianta) 9. Dohoda o pracovní činnosti (s ujednáním o určení mzdy mzdovým výměrem)

5 OBSAH CD 1.2 STRANA Výměr odměny 11. Dohoda o rozvázání dohody o pracovní činnosti 12. Výpověď dohody o pracovní činnosti 13. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti 14. Vnitřní předpis o dovolené a překážkách u dohod 6. Pracovní doba 1. Vnitřní předpis zaměstnavatele o zkrácení stanovené týdenní pracovní doby 2. Návrh zaměstnavatele na sjednání kratší pracovní doby 3. Návrh zaměstnance na sjednání kratší pracovní doby 4. Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu (jinou vhodnou úpravu pracovní doby) podle 241 odst Zamítnutí žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu (jinou vhodnou úpravu pracovní doby) podle 241 odst Dohoda o kratší pracovní době 7. Dohoda o dočasném uplatnění kratší pracovní doby 8. Dohoda o kratší době seznámení zaměstnance s rozvrhem pracovní doby 9. Dohoda o kratší době seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu pracovní doby 10. Žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna a jeho napracování v jinou dobu 11. Nařízení práce přesčas 12. Dohoda o výkonu práce přesčas 13. Dohoda o výkonu práce přesčas se zaměstnancem pečujícím o dítě mladší než jeden rok 14. Žádost o souhlas s výkonem práce přesčas 15. Dohoda o pracovní pohotovosti 16. Nařízení pracovní pohotovosti 17. Vnitřní předpis o rozvrhování pracovní doby 18. Vnitřní předpis o pružné pracovní době 19. Rozvržení směny zaměstnanci, který pracuje v pružné pracovní době a byl vyslán na pracovní cestu

6 1.2 STRANA 6 OBSAH CD 7. Odměňování a náhrady výdajů 1. Dohoda o výši mzdy 2. Mzdový výměr 3. Změna mzdového výměru 4. Platový výměr 5. Změna platového výměru 6. Platový výměr (s využitím pásmového odměňování) 7. Smlouva o platu 8. Rozhodnutí o přiznání osobního příplatku 9. Rozhodnutí o změně výše osobního příplatku 10. Rozhodnutí o odnětí osobního příplatku 11. Rozhodnutí o přiznání odměny 12. Uložení úkolu spojeného s cílovou odměnou 13. Rozhodnutí i přiznání cílové odměny 14. Přiznání odměny při jubileu nebo odchodu do důchodu 15. Přiznání odměny při pomoci při mimořádných událostech 16. Dohoda o naturální mzdě 17. Dohoda o čerpání náhradního volna v rozsahu vykonané práce přesčas místo příplatku 18. Dohoda o čerpání náhradního volna v rozsahu vykonané práce přesčas místo platu za práci přesčas 19. Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas 20. Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas s vedoucím zaměstnancem 21. Dohoda o poskytnutí příplatku za práci ve svátek místo náhradního volna 22. Dohoda o výplatě mzdy/platu na platební účet 23. Dohoda o poskytování mzdy/platu v cizí měně 24. Plná moc k převzetí výplaty mzdy/platu 25. Dohoda o výplatě mzdy/platu v běžném výplatním termínu, připadne-li termín výplaty na období dovolené 26. Dohoda o výplatě mzdy/platu po skončení čerpání dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené 27. Žádost o poskytnutí nevyplacené části mzdy/platu 28. Žádost o vrácení přeplatku mzdy/platu

7 OBSAH CD 1.2 STRANA Dohoda o srážkách ze mzdy/platu (k náhradě způsobené škody) 30. Dohoda o srážkách ze mzdy/platu (k úhradě za stravenky) 31. Vyrozumění o odmítnutí provádění srážek na základě dohody o srážkách ze mzdy/platu 32. Žádost o provádění srážek ze mzdy/platu k uspokojení závazků zaměstnance 33. Žádost o provádění srážek ze mzdy/platu k úhradě členských příspěvků odborové organizaci 34. Prohlášení o započtení proti pohledávce na mzdu/plat 35. Prohlášení o započtení proti pohledávce na odstupné 36. Žádost o poskytnutí zálohy na cestovní náhrady 37. Dohoda o neposkytnutí zálohy na cestovní náhrady 38. Žádost o vyúčtování cestovních náhrad 39. Rozhodnutí o srážce nevyúčtované zálohy na cestovní náhrady ze mzdy/platu 40. Žádost o použití vlastního vozidla zaměstnance na pracovní cestě 41. Dohoda o používání zaměstnancova vlastního vozidla při pracovních cestách 42. Dohoda o náhradě za opotřebení vlastního nářadí používaného zaměstnancem k výkonu práce 43. Určení výše a podmínek poskytování náhrady za opotřebení vlastního nářadí používaného zaměstnancem k výkonu práce 44. Vnitřní mzdový předpis 45. Vnitřní platový předpis 46. Vnitřní platový předpis (pásmové odměňování a smluvní plat) 47. Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhrad 8. Překážky v práci 1. Oznámení zaměstnankyně o čerpání mateřské dovolené 2. Oznámení zaměstnance o čerpání rodičovské dovolené v době, kdy je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou

8 1.2 STRANA 8 OBSAH CD 3. Žádost zaměstnance o čerpání rodičovské dovolené 4. Žádost zaměstnance o dřívější ukončení čerpání rodičovské dovolené 5. Rozhodnutí o zařazení zaměstnance, který nastoupil po rodičovské dovolené 6. Vnitřní předpis zaměstnavatele o provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce 7. Rozhodnutí zaměstnavatele o snížení (neposkytnutí) náhrady v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti 8. Vnitřní předpis zaměstnavatele, kterým se pro účely náhrady odměny z dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance stanoví rozvržení týdenní pracovní doby do směn 9. Dohoda o uplatnění částečné nezaměstnanosti 10. Vnitřní předpis zaměstnavatele o uplatnění částečné nezaměstnanosti 11. Vnitřní předpis zaměstnavatele o uplatnění jiných důležitých překážek v práci na straně zaměstnance 12. Žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna k lékařskému ošetření nebo vyšetření 13. Žádost zaměstnance o poskytnutí pracovního volna k doprovodu blízké osoby do zdravotnického zařízení 14. Žádost zaměstnance o poskytnutí neplaceného volna 15. Dohoda o čerpání neplaceného volna 16. Dohoda o čerpání neplaceného volna s úhradou pojistného na zdravotní pojištění 9. Dovolená 1. Rozvrh čerpání dovolené 2. Určení čerpání dovolené 3. Návrh na určení čerpání dovolené v době kratší než 14 dnů předem 4. Žádost zaměstnance o určení čerpání dovolené 5. Změna určení čerpání dovolené

9 OBSAH CD 1.2 STRANA 9 6. Zrušení určení čerpání dovolené 7. Odvolání zaměstnance z dovolené 8. Žádost zaměstnance o uhrazení nákladů vzniklých z důvodu zrušení (odvolání z) dovolené 9. Žádost zaměstnankyně o určení čerpání dovolené tak, aby navazovala na skončení mateřské dovolené 10. Žádost zaměstnance o určení čerpání dovolené na dobu ošetřování člena rodiny 11. Vyrozumění o přerušení čerpání dovolené v důsledku vzniku dočasné pracovní neschopnosti 12. Určení čerpání dovolené zaměstnancem 13. Oznámení zaměstnavatele o poskytnutí náhrady mzdy/platu za nevyčerpanou dovolenou v souvislosti se skončením pracovního poměru 14. Oznámení zaměstnavatele o povinném zkrácení dovolené 15. Oznámení zaměstnavatele o zkrácení dovolené při neomluveném zameškání směny 16. Žádost o převedení dovolené k novému zaměstnavateli 17. Dohoda o výši úhrady náhrady mzdy za dovolenou, na kterou vzniklo zaměstnanci právo u dosavadního zaměstnavatele 18. Vnitřní předpis zaměstnavatele o dovolené a jejím čerpání 10. Péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity 1. Dohoda o zvýšení kvalifikace 2. Kvalifikační dohoda v souvislosti se zvýšením kvalifikace 3. Kvalifikační dohoda v souvislosti s prohloubením kvalifikace 4. Rozhodnutí o zastavení poskytování pracovních úlev 5. Žádost o úhradu nákladů spojených se zvýšením kvalifikace 6. Dohoda o používání služebního motorového vozidla pro pracovní účely 7. Dohoda o používání služebního motorového vozidla pro pracovní a soukromé účely

10 1.2 STRANA 10 OBSAH CD 8. Dohoda o nákladech za vstupní prohlídku 9. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky poskytovatelem zaměstnance 10. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky 11. Žádost o provedení výstupní prohlídky 12. Vyslání zaměstnance na mimořádnou prohlídku 13. Lékařský posudek potvrzující ztrátu zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu 14. Lékařský posudek potvrzující ztrátu zdravotní způsobilosti v důsledku obecné choroby 15. Návrh na přezkoumání lékařského posudku 16. Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 11. Odpovědnost za škodu 1. Oznámení o vzniku škody způsobené zaměstnancem 2. Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování 3. Společná dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování 4. Žádost o provedení inventarizace 5. Upozornění na závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami 6. Odstoupení od dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování 7. Písemné potvrzení o svěření věci 8. Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů 9. Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů 10. Žádost o náhradu škody vzniklé zaměstnanci 11. Vnitřní předpis zaměstnavatele o určení místa k odkládání osobních věcí zaměstnanců 12. Ohlášení škody vzniklé na odložených věcech a žádost o její náhradu 13. Odmítnutí odpovědnosti za škodu na odložených věcech zaměstnavatelem

11 OBSAH CD 1.2 STRANA Uznání odpovědnosti za škodu na odložených věcech zaměstnavatelem 15. Žádost zaměstnance o převzetí věci do zvláštní úschovy 16. Žádost o náhradu škody vzniklé nesplněním povinnosti k odvrácení škody 17. Žádost o náhradu škody vzniklé při odvracení škody 18. Uznání vzniklé škody 19. Dohoda o způsobu náhrady škody 12. Skončení pracovního poměru 1. Žádost zaměstnance o rozvázání pracovního poměru dohodou 2. Rozhodnutí zaměstnavatele o odmítnutí žádosti o uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 3. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 4. Dohoda o rozvázání pracovního poměru s uvedením důvodu jejího uzavření 5. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem 6. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem s uvedením důvodu 7. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a povinností 8. Výpověď daná zaměstnancem z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností 9. Návrh na určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností 10. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu, že se zaměstnavatel ruší 11. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu, že se ruší část zaměstnavatele 12. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu, že se zaměstnavatel přemísťuje 13. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti zaměstnance

12 1.2 STRANA 12 OBSAH CD 14. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance způsobené pracovním úrazem 15. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance způsobené obecnou chorobou 16. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem pro nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy 17. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu nesplňování požadavků pro řádný výkon práce 18. Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků 19. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem pro neuspokojivé pracovní výsledky 20. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu zvlášť hrubého porušení povinností 21. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu závažného porušení povinností 22. Upozornění na možnosti výpovědi v souvislosti s porušením povinností zaměstnance 23. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností 24. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu zvlášť hrubého porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce 25. Odvolání výpovědi dané zaměstnavatelem 26. Souhlas s odvoláním výpovědi 27. Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. a) 28. Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle 55 odst. 1 písm. b) 29. Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance podle 56 písm. a) 30. Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance podle 56 písm. b)

13 OBSAH CD 1.2 STRANA Záznam o odmítnutí převzetí písemnosti zaměstnancem 32. Žádost o udělení souhlasu s výpovědí danou členovi orgánu odborové organizace, která působí u zaměstnavatele 33. Žádost o projednání výpovědi s odborovou organizací 34. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 35. Oznámení o skončení pracovního poměru na dobu určitou 36. Oznámení o skončení pracovního poměru na dobu určitou, jehož trvání bylo omezeno na dobu konání určitých prací 37. Oznámení zaměstnance, že po uplynutí sjednané doby trvá na dalším zaměstnávání 38. Dohoda o možnosti odvolání a vzdání se pracovního místa 39. Odvolání z pracovního místa 40. Vzdání se pracovního místa 41. Nabídnutí jiného vhodného místa zaměstnanci, který byl odvolán (vzdal se svého pracovního místa) 42. Oznámení o neexistenci jiného vhodného místa zaměstnanci, který byl odvolán (vzdal se svého pracovního místa) 43. Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci, který odmítl návrh na změnu svého dalšího pracovního zařazení 44. Oznámení zaměstnavatele, že trvá na dalším trvání pracovního poměru 45. Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání 46. Vyrozumění o nicotnosti rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem 47. Vyrozumění o nicotnosti rozvázání pracovního poměru zaměstnancem 48. Oznámení zaměstnavatele, že umožňuje zaměstnanci pokračovat ve výkonu práce 49. Žádost zaměstnance o vydání pracovního posudku 13. Vnitřní předpisy zaměstnavatele 1. Pracovní řád

14 1.2 STRANA 14 OBSAH CD 14. Kalkulačky 1. Výpočet 60 % redukovaného průměrného výdělku 2. Výpočet poměrné části dovolené 3. Výpočet práva na dovolenou zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou 4. Náhrada jízdních výdajů v případě, kdy zaměstnanec k pracovní cestě použije vlastní motorové vozidlo 5. Výpočet přípustné výše srážky ze mzdy 15. Legislativa 16. Judikáty Obecné (Pl. ÚS 83/06) Zrušení některých ustanovení zákoníku práce Ústavním soudem (21 Cdo 3069/2006) Důkazní břemeno ve sporu o diskriminaci (1 Afs 53/2011) Prokázání švarcsystému (4 Ads 177/2011) Postih nelegální práce (21 Cdo 3693/2012) Zastřená pracovní smlouva (21 Cdo 3862/2012) Fakturace části mzdy za práci v pracovním poměru Právní jednání (21 Cdo 1760/2007) Právní úkon učiněný vůči zaměstnanci v jiném než českém jazyce (21 Cdo 256/2009) Výpověď vázaná na podmínku (21 Cdo 1350/2009) Podmínky doručení písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou (21 Cdo 3278/2010) Podmínky písemného provedení jednostranného právního úkonu a jeho doručení do vlastních rukou (21 Cdo 4185/2010) Doručování jednání směřujícího k rozvázání pracovního poměru zaměstnanci do vlastních rukou

15 OBSAH CD 1.2 STRANA 15 Vznik a změny pracovního poměru (21 Cdo 2815/2005) Vznik pracovního poměru na základě konkludentního projevu vůle (21 Cdo 2858/2007) Vztah ujednání o druhu práce v pracovní smlouvě a pracovní náplně (21 Cdo 4213/2009) Způsob sjednání místa výkonu práce (21 Cdo 1395/2010) Změna pracovní smlouvy v ujednání o pracovní době (21 Cdo 1842/2010) Konkludentní uzavření pracovní smlouvy (21 Cdo 2542/2004) Zrušení pracovního poměru před jeho vznikem, odstoupení od pracovní smlouvy (III. ÚS 3616/10) Možnosti sjednání místa výkonu práce Osoby v pracovněprávních vztazích, jednání jménem zaměstnavatele (21 Cdo 1863/2003) Právní postavení vedoucího zaměstnance Pracovní poměr na dobu určitou (21 Cdo 1990/2000) Sjednání doby určité s rozvazovací podmínkou, tíseň při změně z doby neurčité na dobu určitou (21 Cdo 2080/2001) Přeměna pracovního poměru na dobu určitou v pracovní poměr na dobu neurčitou (21 Cdo 69/2008) Opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou po (21 Cdo 4532/2009) Opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, přechodné ustanovení, uplatnění trvání pracovního poměru na dobu neurčitou v důsledku sjednání doby určité v rozporu se zákonem (21 Cdo 4891/2009) Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (21 Cdo 1611/2012) Vážné důvody pro jiný postup při uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou

16 1.2 STRANA 16 OBSAH CD Dohoda o rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 1332/2001) Tíseň při uzavírání dohody o rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 1306/2010) Platnost dohody o rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 2039/2012) Dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřená zpětně (21 Cdo 983/2013) Právo na odstupné při dohodě pro ztrátu zdravotní způsobilosti způsobenou pracovním úrazem Výpověď podle 52 písm. a), b), c) (21 Cdo 535/2000) Skutkové vymezení výpovědního důvodu spočívajícího v nadbytečnosti zaměstnance (21 Cdo 630/2000) Nadbytečnost zaměstnance jako podmínka platnosti výpovědi (21 Cdo 2137/2004) Nadbytečnost zaměstnanců a jejich zpětné nabrání jako OSVČ (21 Cdo 2095/2004) Provedení organizační změny jako podmínka platnosti výpovědi (II. ÚS 1609/08) Diskriminace při výpovědi pro nadbytečnost (21 Cdo 1924/2009) Důkazní břemeno při výpovědi pro nadbytečnost (21 Cdo 279/2010) Rozdíl mezi výpovědním důvodem podle b) a c) (21 Cdo 434/2010) Výpověď pro nadbytečnost a audionahrávka jako důkaz (21 Cdo 191/2010) Rozdíl mezi výpovědí podle 52 písm. a) a písm. c) (21 Cdo 1520/2011) Výpověď podle 52 písm. c), i když by mohl být zaměstnanec dále zaměstnáván (21 Cdo 373/2012) Organizační změna za účelem obsazení místa kvalifikovanějším zaměstnancem (21 Cdo 863/2012) Lhůta pro výpověď z důvodu nadbytečnosti Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti (21 Cdo 2785/2010) Výpověď pro dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti konat dále dosavadní práci (21 Cdo 4468/2010) Skutkové vymezení výpovědi pro ztrátu zdravotní způsobilosti v důsledku pracovního úrazu

17 OBSAH CD 1.2 STRANA 17 (21 Cdo 224/2013) Výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti a obsah lékařského posudku Výpověď pro nesplňování požadavků a neuspokojivé výsledky (21 Cdo 2098/2004) Výpověď pro nesplňování požadavků a současně pro nadbytečnost (uplatnění více výpovědních důvodů) (21 Cdo 1731/2005) Výpověď z důvodu odmítnutí zaměstnance uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti (21 Cdo 4059/2007) Co lze považovat za neuspokojivé pracovní výsledky (21 Cdo 4066/2008) Opakované neuspokojivé pracovní výsledky (21 Cdo 2894/2009) Podmínky platnosti výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky (21 Cdo 3075/2012) Výpověď pro nesplňování předpokladu spočívající ve zdravotní nezpůsobilosti Výpověď pro porušování povinností (21 Cdo 679/2004) Výpověď pro porušení povinnosti střežit a chránit majetek zaměstnavatele před vznikem škody (21 Cdo 2431/2004) Výpověď pro soustavné méně závažné porušování povinnosti (21 Cdo 596/2007) Výpověď pro porušování povinností, když tutéž povinnost porušovalo více zaměstnanců (21 Cdo 4467/2007) Výpověď pro porušování povinností v důsledku nesouhlasu zaměstnance s obsahem pracovních pokynů (21 Cdo 1288/2009) Výpověď pro porušování rozvrhu pracovní doby, který byl změněn se záměrem sankcionovat zaměstnance (21 Cdo 619/2010) Rozdíl mezi porušováním povinností a neuspokojivými pracovními výsledky (21 Cdo 1479/2011) Hodnocení intenzity porušení povinností zaměstnance (21 Cdo 1272/2012) Porušování povinností v souvislosti s přidělením jiných pracovních úkolů v rámci druhu práce (21 Cdo 3693/2013) Doručení upozornění na možnost výpovědi em

18 1.2 STRANA 18 OBSAH CD Okamžité zrušení (21 Cdo 1714/2001) Okamžité zrušení pro výkon výdělečné činnosti zaměstnance bez souhlasu zaměstnavatele (21 Cdo 1755/2002) Okamžité zrušení pro řízení služebního vozidla pod vlivem alkoholu (21 Cdo 59/2005) Porušení povinností zaměstnance mimo pracovní dobu (21 Cdo 182/2006) Okamžité zrušení pro odmítnutí obecného testu znalostí (21 Cdo 3039/2006) Porušení povinností provedené jednáním, ke kterému je zaměstnanec oprávněn (21 Cdo 4060/2007) Okamžité zrušení pro jinou konkurující činnost v souvislosti se společnictvím v s. r. o. (I. ÚS 1990/08) Okamžité zrušení pro kritické vystupování zaměstnance a ochrana svobody projevu (21 Cdo 266/2009) Okamžité zrušení z důvodu odmítnutí výkonu práce v souvislosti s tvrzenou zdravotní nezpůsobilostí zaměstnance (21 Cdo 2242/2009) Okamžité zrušení ze strany zaměstnance pro nevyplacení mzdy (21 Cdo 3533/2009) Okamžité zrušení zaměstnanci na rodičovské dovolené (21 Cdo 4200/2009) Okamžité zrušení, prokázání překážky v práci (21 Cdo 4275/2009) Okamžité zrušení pro pozdní prokázání překážky v práci (21 Cdo 4355/2009) Okamžité zrušení ve zkušební době (21 Cdo 3676/2010) Okamžité zrušení ze strany zaměstnance pro nevyplacení náhrady mzdy (21 Cdo 3806/2010) Okamžité zrušení pro neomluvené absence v době, kdy zaměstnanec nebyl zdravotně způsobilý k výkonu práce (21 Cdo 4837/2010) Lhůta pro uplatnění práva zaměstnavatele okamžitě zrušit pracovní poměr (21 Cdo 1771/2011) Okamžité zrušení pro sledování webových stránek

19 OBSAH CD 1.2 STRANA 19 (21 Cdo 2596/2011) Okamžité zrušení pro snahu vzbudit dojem, že je zaměstnanec na pracovišti (21 Cdo 3693/2011) Okamžité zrušení zaměstnancem pro nevyplacení náhrady mzdy za trvání sporu o neplatné rozvázání pracovního poměru (21 Cdo 298/2013) Okamžité zrušení pro nevyplacení části mzdy insolvenčnímu správci (21 Cdo 1496/2013) Okamžité zrušení pro krádež potravin určených k likvidaci Odvolání, vzdání se pracovního místa (21 Cdo 3429/2009) Možnost odvolat po vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl před jmenováním Ochranné doby (21 Cdo 1954/2000) Dočasná pracovní neschopnost jako ochranná doba Ochrana odborových funkcionářů (21 Cdo 172/2007) Výpověď funkcionáři pro nadbytečnost (21 Cdo 1539/2008) Platnost výpovědi dané odborovému funkcionáři pro nadbytečnost (21 Cdo 1462/2009) Výpověď funkcionáři pro porušování povinností Odstupné (21 Cdo 2190/2009) Vrácení odstupného při rozvázání pracovního poměru a opětovnému nástupu k přejímajícímu zaměstnavateli (21 Cdo 732/2011) Sjednání práva na odstupné i tam, kde není stanoveno zákonem Následky neplatného rozvázání pracovního poměru (Cpjn 4/2004) Stanovisko Občanskoprávního kolegia a Obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky k následkům neplatného rozvázání pracovního poměru

20 1.2 STRANA 20 OBSAH CD (21 Cdo 1518/2010) Následky neplatného rozvázání pracovního poměru v případě, že si zaměstnanec za trvání sporu našel jinou práci (21 Cdo 3573/2012) Náhrada mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru Atypické pracovněprávní vztahy (21 Cdo 1633/2009) Aplikace pravidel upravujících pracovní poměr na vztahy založené dohodami Pracovní doba, doby odpočinku (16 Co 160/2001) Platnost ujednání o nepravidelné výpomoci a povinnost zaměstnavatele přidělovat práci (21 Cdo 1561/2003) Vážné provozní důvody pro odmítnutí žádosti o kratší pracovní dobu (21 Cdo 42/2006) Rozdíl mezi přestávkou a jinou dobou na jídlo a odpočinek (21 Cdo 612/2006) Odmítnutí žádosti o kratší pracovní dobu pro vážné provozní důvody (21 Cdo 2875/2007) Porušení maximální délky směny a snížení lidské důstojnosti zaměstnance (21 Cdo 1985/2008) Znaky práce přesčas (21 Cdo 2878/2009) Práce přesčas, chybějící evidence Odměňování a cestovní náhrady (21 Cdo 2687/2006) Jednostranná změna mzdy (21 Cdo 827/2010) Cestovní náhrady při zahraničních cestách mimo pravidelné pracoviště (21 Cdo 3286/2010) Povinnost zaměstnavatele seznamovat zaměstnance s podklady pro výpočet mzdy (21 Cdo 832/2012) Odnětí osobního příplatku v souvislosti s porušováním povinností zaměstnance Přechod práv a povinností (21 Cdo 3945/2008) Přechod a právo na odstupné

21 OBSAH CD 1.2 STRANA 21 (21 Cdo 260/2009) Přechod práv a povinností a probíhající soudní spor Náhrada škody (21 Cdo 1111/2001) Obecná odpovědnost zaměstnance v souvislosti s několika škodními událostmi (21 Cdo 2172/2002) Spoluzavinění zaměstnavatele při odpovědnosti zaměstnance za škodu (21 Cdo 1824/2005) Odpovědnost za úraz způsobený při cestě ke stravování (21 Cdo 931/2006) Odpovědnost zaměstnance při škodě způsobené v důsledku krádeže majetku zaměstnavatele zákazníkem (21 Cdo 1478/2006) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancem jednajícím jménem zaměstnavatele (21 Cdo 3177/2006) Vznik škody kvůli zapomenutým klíčům od auta (21 Cdo 5060/2007) Odpovědnost za poškození zdraví zaměstnance při teambuildingu (21 Cdo 2596/2008) Odpovědnost zaměstnance za škodu v podobě nedobytnosti pohledávky zaměstnavatele (21 Cdo 2937/2008) Odpovědnost zaměstnance a rozdíl mezi skutečnou škodou a ušlým ziskem (21 Cdo 81/2009) Odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou uložením pokuty zaměstnavateli (21 Cdo 603/2009) Odpovědnost zaměstnance za škodu, moderační právo, hospodářské riziko (21 Cdo 1743/2009) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou nerovným zacházením (21 Cdo 936/2010) Přechod práva na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění na dědice (21 Cdo 1205/2010) Odpovědnost za schodek na materiálu (zlato) (21 Cdo 2196/2010) Potvrzení o svěřené věci před vznikem pracovního poměru (21 Cdo 2612/2010) Škoda způsobená jinak než při plnění pracovních úkolů (21 Cdo 2511/2010) Uplatnění moderačního práva při odpovědnosti zaměstnance za škodu

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 155/13 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Zákon č. 262 ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon Část první Všeobecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody Vklad PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Náhrada škody 2., aktualizované

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE Jak formulovat vzájemný vztah obou zákonů? Do zákoníku práce (např. uvolněného 4) navrhujeme vložit ustanovení následujícího znění: Na případy neupravené

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více