Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011

2 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout (brožura oboustrann), odpovídá však za sledování platnosti vytištné verze. Verze Stední prmyslová škola stavební, eské Budjovice, Resslova 2, 2011

3 OBSAH 1. Postavení školy Základní údaje o škole edmt innosti školy Dokumentace školy Personální obsazení Specifické orgány školy Školská rada Pedagogická rada Organizaní uspoádání Vedení školy Organizaní lenní školy Další funkce pracovník edávání a pejímání pracovních funkcí: Zastupitelnost pracovník innosti úseku editele innosti úseku denního studia innosti úseku odborného studia a celoživotního vzdlávání innosti úseku provozu a praxí Kontrolní innost...18

4 Organizaní ád Organizaní ád školy je vydán v souladu se znním vyhlášky MŠMT R. 13/2005 Sb., o stedním vzdlávání a vzdlávání v konzervatoích, a v návaznosti na ustanovení zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), s pihlédnutím k dalším zákonným a podzákonným normám (pracovní ád, zákoník práce, zákon o rozpotových pravidlech územních rozpo aj.). 4

5 Organizaní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY Postavení školy je institucionáln vymezeno zizovací listinou vydanou zastupitelstvem Jihoeského kraje s úinností od ve znní pozdjších dodatk a rozhodnutím MŠMT o zaazení do sít škol, pedškolních zaízení a školských zaízení s úinností od ve znní pozdjších zmn. Celková kapacita školy je stanovena rozhodnutím MŠMT na poet 620 žák. Z tchto dokument vyplývá, že Stední prmyslová škola stavební, eské Budjovice, Resslova 2 je stední školou s postavením píspvkové organizace Jihoeského kraje s právní subjektivitou. 5

6 Organizaní ád 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Stední prmyslová škola stavební, eské Budjovice, Resslova 2 Adresa školy: Resslova 2, eské Budjovice : editel: RNDr. Vladimír Kostka Zástupkyneditele (statutární zástupkyn): Zástupkyneditele: PaedDr. Alena Stachová Ing. Hana Konená Typ školy: stední odborná škola Studijní obory: M/01 Stavebnictví, denní, 4 r., kapacita M/01 Stavebnictví, dálkové, 5 r., kapacita M/001 Stavebnictví (dobíhající), denní eský 4 r., kapacita M/001 Stavebnictví (dobíhající), dálkové eský 5 r., kapacita M/01 Geodézie a katastr nemovitostí, denní, 4 r., kapacita M/002 Geodézie geodézie (dobíhající), denní, 4 r., kapacita 33 Souásti subjektu: stední škola IZO: kapacita: 620 žák 6

7 Organizaní ád 3. PEDMT INNOSTI ŠKOLY Škola poskytuje úplné stední vzdlání ve tyletém studiu podle uebních plán a osnov schválených MŠMT R a podle Školního vzdlávacího programu Stavebnictví. Vzdlávání je poskytováno v souladu s obecn závaznými pedpisy. Mimo hlavní innosti zizovatel udlil souhlas k tomu, aby škola mohla vykonávat následující innosti: poádání odborných kurz, školení a jiných vzdlávacích akcí vetn lektorské innosti, realitní innost pronájem místností a nebytových prostor. 7

8 Organizaní ád 4. DOKUMENTACE ŠKOLY Na škole je vedena (podle 28 zákona. 561/2004 Sb.) tato základní dokumentace: rozhodnutí o zápisu do školského rejstíku a o jeho zmnách a doklady uvedené v 147 (místo uložení: kanceláeditele); evidence žák - dále jen školní matrika (místo uložení: IS Bakalái); doklady o pijímání dtí, žák a student ke vzdlávání, o prhu vzdlávání a jeho ukonování (místo uložení: IS Bakalái, studijní referát); ební plány, tematické plány, školní vzdlávací program (místo uložení: kancelá zástupkyneditele, IS školy); výroní zprávy o innosti a hospodaení školy, zprávy o vlastním hodnocení školy (místo uložení: IS školy); ídní knihy, které obsahují prkazné údaje o poskytovaném vzdlávání a jeho prhu (místo uložení: IS Bakalái); školní ád, rozvrh vyuovacích hodin (místo uložení: IS školy, IS Bakalái); záznamy z pedagogických rad a provozních porad (místo uložení: IS školy); kniha úraz a záznamy o úrazech žák, popípad lékaské posudky (místo uložení: kancelá hospodáky); protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekní zprávy (místo uložení: kanceláeditele); personální a mzdová dokumentace, hospodáská dokumentace a úetní evidence a další dokumentace stanovená zvláštními právními pedpisy (místo uložení: ekonomický úsek). 8

9 Organizaní ád 5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Personáln je chod školy zajištn pedagogickými pracovníky a nepedagogickými zamstnanci školy. Pro všechny pracovníky a zamstnance platí obecn práva a povinnosti vyplývající pedevším ze zákoníku práce, pracovního ádu, dále náplní práce a vnitních pedpis (smrnic, rozhodnutí, píkaz). Všeobecné povinnosti pracovník a zamstnanc, odpovdnosti a práva pracovník a zamstnanc: seznámit se s platnou legislativou a vnitními pedpisy školy a dodržovat je, plnit píkazy editele školy, jeho zástupc a vedoucích úsek, ídit se dle stanovené pracovní nápln, dodržovat pracovní káze, pln a efektivn využívat pracovní dobu, dodržovat pedpisy bezpenosti práce a ochrany zdraví pi práci, dodržovat požární pedpisy, chránit majetek školy, ádn zacházet s inventáem školy, obdržet za vykonávanou práci plat podle platných pedpis a ujednání. Jednotlivé innosti školy jsou vymezeny tímto organizaním ádem. 9

10 Organizaní ád 6. SPECIFICKÉ ORGÁNY ŠKOLY 6.1. ŠKOLSKÁ RADA V souladu s ustanovením 167 zákona. 561/2004 Sb. Je na škole zízena školská rada. Školská rada je orgán školy umožující zákonným zástupcm nezletilých žák, zletilým žákm a studentm, pedagogickým pracovníkm školy, zizovateli a dalším osobám podílet se na správ školy. Školská rada zasedá nejmén dvakrát ro; zasedání školské rady svolává její edseda, první zasedání školské rady svolává editel školy. editel školy nebo jím povený zástupce je povinen zúastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího edsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svj jednací ád a zvolí svého pedsedu. K pijetí jednacího ádu se vyžaduje schválení nadpoloviní tšinou všech len školské rady. Školská rada: se vyjaduje k návrhm školních vzdlávacích program a k jejich následnému uskuteování, schvaluje výroní zprávu o innosti školy, schvaluje školní ád a stipendijní ád, navrhuje jejich zmny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák, podílí se na zpracování koncepních zám rozvoje školy, projednává návrh rozpotu právnické osoby na další rok, vyjaduje se k rozboru hospodaení a navrhuje opatení ke zlepšení hospodaení, projednává inspekní zprávy eské školní inspekce, podává podnty a oznámení editeli školy, zizovateli, orgánm vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánm státní správy. editel školy je povinen umožnit školské rad pístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chránné podle zvláštních právních pedpis poskytne editel školy školské rad pouze za podmínek stanovených tmito zvláštními právními pedpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném pístupu k informacím tím není doteno. O dokumentech, k jejichž znní má školská rada právo se vyjádit, pípadn je schválit, rozhodne školská rada do 1 msíce od jejich pedložení editelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, editel školy pedloží dokument k novému projednání do 1 msíce. Opakovaného projednání se úastní zizovatel. Není-li dokument schválen ani pi opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v 168 odstavci 1 písm. b až d zákona. 561/2004 Sb. do 1 msíce od jejich pedložení editelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbyteného odkladu zizovatel PEDAGOGICKÁ RADA V souladu s ustanovením 164 odst. 2 zákona. 561/2004 Sb. je editelem školy ízena pedagogická rada jako poradní orgán editele. editel školy zizuje pedagogickou radu jako svj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatení týkající se výchovn-vzdlávací innosti školy. i svém rozhodování editel školy k názorm pedagogické rady pihlédne. Pedagogickou radu tvoí všichni pedagogití pracovníci školy. 10

11 Organizaní ád Pedagogická rada se vyjaduje ke vzdlávacím programm školy, k základním dokumentm pedagogického charakteru a k vlastnímu hodnocení školy, má právo být seznámena se zmnami v personálním obsazení školy, zásadami chodu školy, zmnami pracovního, provozního a organizaního ádu, projednává zásadní otázky výchovn vzdlávacího procesu. 11

12 Organizaní ád 7. ORGANIZANÍ USPOÁDÁNÍ 7.1. VEDENÍ ŠKOLY V souladu s 164 až 166 školského zákona stojí v ele školy editel. Má postavení statutárního orgánu, ídí innost školy jako celku a je oprávnn jednat jménem školy v celém rozsahu její innosti. Na ízení školy se podílí vedení školy, které je vedle editele tvoeno zástupkynmi editele, vedoucím úseku provozu a praxí a vedoucí ekonomického úseku. V dob nepítomnosti editele školy je zástupcem statutárního orgánu povena zástupkyneditele statutární zástupkyn v plné šíi kompetencí ORGANIZANÍ LENNÍ ŠKOLY Škola se organizalení na tyto úseky: úsek editele úsek denního studia úsek odborného studia úsek provozu a praxí Uvedené úseky jsou ízeny leny vedení školy dle organizaního schématu (viz íloha Organizaní schéma školy) a dále jsou vnit strukturovány (viz schémata odpovdnosti jednotlivých len vedení školy). Organizaní schéma souasn oznauje další funkce v organizaci, jejich vzájemné vztahy a postavení DALŠÍ FUNKCE PRACOVNÍK editel školy povuje jednotlivé pracovníky funkcemi v organizaci, které mohou být trvalého nebo doasného charakteru. Povení funkcí se zpravidla dje písemnou formou a je pedáno souasn s píslušnou náplní innosti. Je-li njaká funkce pouze doasná (nap. vedoucí kurzu), povený pracovník se ídí píslušnými vnitními pedpisy, které specifikují danou innost. Z povahy uvedených funkcí je patrné, že vtšina z nich je pidlena pedagogickým pracovníkm školy PEDÁVÁNÍ A PEJÍMÁNÍ PRACOVNÍCH FUNKCÍ: i odchodu pracovníka nebo jeho dlouhodobé nepítomnosti povuje editel školy evzetím píslušné agendy jiného pracovníka. Stanoví, v který pípadech je pevzetí nutné písemnou formou ZASTUPITELNOST PRACOVNÍK Obecn pro zastupování pracovník platí tato pravidla: 12

13 Organizaní ád editel školy v neodkladných záležitostech je zastupován zástupkyní editele (statutární zástupkyn), v pípad její nepítomnosti pak zástupkyní editele; zástupkyneditele v neodkladných záležitostech se zastupují vzájemn nebo jsou zastupováni editelem; vedoucí úseku provozu a praxí v neodkladných záležitostech je zastupován editelem; hospodáka, ekonomka - v nkterých innostech úetní; sekretáka - v nkterých innostech hospodákou, ekonomkou; itelé pi krátkodobé nepítomnosti vzájemn suplováním, pi dlouhodobé nepítomnosti pijetím kvalifikovaného pracovníka do pracovního pomru na dobu uritou; uklízeka jinými uklízekami, pi dlouhodobé nepítomnosti pijetím pracovníka do pracovního pomru na dobu uritou; školník/údržbá v nkterých innostech uklízekou. V pípadech, kdy konkrétní zastupitelnost není vymezena pracovní náplní, je ešena aktuáln dle okamžité poteby. 13

14 Organizaní ád 8. INNOSTI ÚSEKU EDITELE Úsek editele zajišuje tyto innosti školy: Personální agenda viz osobní složky zamstnanc vede personalistka/sekretáka školy Telefonní, dopisní a e mailová služba viz Spisový a skartaní ád provádí personalistka/sekretáka školy Knihovnická innost žákovská knihovna (urena pro žáky i pedagogy) viz Smrnice pro hospodaení s majetkem Ukládání písemností viz Spisový a skartaní ád zajišuje zástupce pro ekonomiku a provoz v ekonomické oblasti zajišuje tyto innosti školy: Evidence majetku viz Smrnice pro hospodaení s majetkem viz Smrnice pro provádní inventarizace majetku provádí úetní školy a ekonomka školy Pokladní služba viz Smrnice o vedení pokladny zajišuje pokladní školy Mzdová agenda viz Vnitní platový pedpis viz Smrnice o obhu úetních doklad zpracovává externí mzdová úetní na základ podklad od personalistky školy etní a rozpotová agenda viz Úetní rozvrh a Harmonogram úetní závrky zpracovává ekonomka školy Hmotná odpovdnost viz osobní složky zamstnanc (pokladní/úetní) zajišuje personalistka/sekretáka školy 14

15 Organizaní ád 9. INNOSTI ÚSEKU DENNÍHO STUDIA Pedagogický úsek zajišuje tyto innosti školy: Denní studium íprava a aktualizace ŠVP íprava a aktualizace EVVO íprava a koordinace rozvrh Další vzdlávání pedagogických pracovník Vedení pedepsané pedagogické dokumentace vedou pedagogití pracovníci a kontrolu provádjí zástupkyneditele innosti v pedagogickém úseku jsou realizovány pedevším tmito funkcemi pedagogických pracovník a nepedagogických zamstnanc školy: vedoucí PK všeobecn vzdlávacích pedm; ídní uitel; itel; koordinátor ŠVP; koordinátor EVVO; studijné referent; koordinátor DVPP. Jejich vzájemné vztahy a innosti jsou vymezeny v Organizaním schématu školy. Za úelem naplování edukaního procesu je pravideln svolávána pedagogická rada (nejmén 4krát ro) a dále provozní porady pedagogických pracovník, schzky pedmtových komisí a realizaních tým ŠVP. 15

16 Organizaní ád 10. INNOSTI ÚSEKU ODBORNÉHO STUDIA Úsek odborného studia a celoživotního vzdlávání zajišuje tyto innosti školy: Odborné studium Dálkové studium Další vzdlávání innosti v úseku celoživotního vzdlávání jsou realizovány pedevším tmito funkcemi pedagogických pracovník a nepedagogických zamstnanc školy: vedoucí PK odborných pedm; ídní uitel dálkového vzdlávání; itel dálkového vzdlávání; externí dodavatel; koordinátor dalšího vzdlávání; referent BOZP a PO (externí dodavatelé). 16

17 Organizaní ád 11. INNOSTI ÚSEKU PROVOZU A PRAXÍ Úsek provozu a praxí zajišuje tyto innosti školy: Správa objektu školy a její provoz Praxe žák Správa objektu íprava investiního plánu školy íprava investiních akcí a oprav organizace výbrových ízení pro investice a opravy realizace investiních akcí a oprav Všeobecná bžná údržba a opravy viz Smrnice pro hospodaení s majetkem provádí školník a údržbá, kontrolu provádí vedoucí úseku provozu a praxí Úklid viz nápl práce v osobních složkách zamstnanc provádjí uklízeky, organizuje a ídí vedoucí úseku provozu a praxí 17

18 Organizaní ád 12. KONTROLNÍ INNOST Kontrolní innost provádjí dále uvedení vedoucí pracovníci v uvedeném rozsahu: EDITEL ŠKOLY ídí a kontroluje práci podízených zamstnanc provádí kontroly všech pracovník a žák ve všech oblastech hospodáka, ekonomka kontroluje hospodárnost využívání prostedk školy kontroluje dodržování evidence a uložení prostedk školy u odpovdných osob ást kompetencí penáší editel školy na další vedoucí pracovníky: ZÁSTUPKYNEDITELE, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYN ZÁSTUPKYNEDITELE ízení a kontrola práce vyuujících denního studia kontrola dokumentace TU, TK, evidence žák denního studia práce pedmtových komisí všeobecn vzdlávacích pedm práce tídních uitel denního studia hospitace v hodinách podklady pro mzdy (pesasové hodiny) další vzdlávání pedagogických pracovník ízení a kontrola práce vyuujících dálkového studia kontrola dokumentace TU, TK, evidence žák dálkového studia práce pedmtových komisí odborných pedm práce tídních uitel dálkového studia hospitace zejména v odborných pedmtech dodržování zásad bezpenosti a ochrany zdraví a požární ochrany VEDOUCÍ ÚSEKU PROVOZU A PRAXÍ PEDSEDOVÉ PK ídí a kontroluje práci podízených zamstnanc hospitace zejména v pedmtu praxe a v odborných pedmtech výbr uebnic, uebních materiál, pomcek ovování úrovn vzdlávání žák (standardy pedm, testy, srovnávací práce) íprava návrh pro vedení školy k náprav zjištných nedostatk zejména preventivního charakteru kontrola plnní tematických plán ŠKOLNÍK ídí a kontroluje kvalitu práce podízených zamstnanc používání pracovních pomcek dodržování bezpenosti práce 18

19 Organizaní ád PÍLOHY Organizaní schéma SPŠ stavební 19

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Organizační. směrnice

Organizační. směrnice Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Vypracovala: Linda Hrabcová Podpis: Schválil: PaedDr. Ilona Jindrová Podpis: Organizační směrnice Č. směrnice

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více