Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012 bude výuka ve všech ronících probíhat podle ŠVP ZŠ eský Krumlov, Plešivec 249. Školní vzdlávací program je naprosto závazný pro všechny pedagogické pracovníky. Pípadné zmny a úpravy ŠVP musí být nejdíve projednány v pedmtové komisi píslušného pedmtu a schváleny vedením školy. PEDAGOGICKÉ INNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Veškeré pedagogické innosti musí být zcela v souladu se ŠVP ZŠ Plešivec. Píprava pedagogických pracovník na vyuování je v jejich kompetenci a vychází ze školního vzdlávacího programu. Základem pípravy je: 1) dkladná znalost platné verze ŠVP ZŠ Plešivec platné od ) dsledné dodržování vzdlávacího obsahu uvedeného v osnovách ŠVP (zodpovídají jednotliví vyuující, kontrolují vedoucí pedmtových komisí) 3) stanovování výchovných a vzdlávacích cíl vyuovací hodiny v souladu s praktickým životem, využití znalostí a zkušeností žák 4) respektování zpsobu uení každého žáka, který vychází z jeho osobních pedpokladnezbytné je zadávání diferencovaných úkol a úloh pro vyuování 5) užívání metod motivujících žáky Týdenní plány se pro pedávání informací žákm a rodim používají ve všech ronících. Do týdenních plán se zapisují informace vyplývající z pehled akcí týkající se žák a rodi tídy. K pedmtm uvedeným v týdenním plánu se zapisuje rozsah probíraného uiva, úkoly a písemné práce. Dlouhodob zadané úkoly se zapisují opakovan. Vyjádení vyuujícího musí být itelné a srozumitelné pro žáka i rodie. Zkratky lze používat pouze s vysvtlující legendou. Týdenní plány v 1.-5.roníku se chronologicky zakládají a jsou výchozím podkladem pro pololetní hodnocení. Tyto týdenní plány se musí uchovávat do 30.záí 2012.V páté tíd od druhého pololetí uitel vede žáky k samostatnému zapisování do jejich záznamník. Organizaní informace a informace k výuce z týdenního plánu si žáci roníku zaznamenávají do záznamník z plánu, který je zveejnn na tídní nástnce nebo ze stránek školy, kde je v elektronické podob. Týdenní plán s dtmi probere tídní uitel vždy v pondlí první hodinu. Pípadné zmny v obsahu týdenního plánu musí být pedem prokonzultovány s vedením školy. Klasifikace a hodnocení: Je stanovena pravidly pro hodnocení a klasifikaci žák uvedených v ŠVP ZŠ Plešivec, která jsou naprosto závazná pro všechny vyuující. Písemné práce musí být rovnomrn rozloženy v jednotlivých klasifikaních obdobích. Dílí a souhrnné písemné práce musí vyuující zapsat minimáln s týdenním pedstihem do Pehledu písemných prací, který je pro každou tídu založen v jejich tídní knize. V jeden den

2 mohou žáci jedné tídy psát maximáln dv dílí písemné práce. nebo jednu souhrnnou písemnou práci. Poet kontrolních prací, v kterých se ovuje zvládnutí jednoho jevu, není omezen. Do Pehledu písemných prací se tyto kontrolní práce nezaznamenávají. Píprava žák ke studiu na stední škole vyuující v devátém roníku ve spolupráci s tídním uitelem a výchovným poradcem vytvoí optimální podmínky pro co nejkvalitnjší pípravu žák Jazykové vyjadování uitelé musí být žákm vzorem a používat nejen ve vyuovacích hodinách spisovný jazyk. Odpovdi celou vtou vyžadovat jen ve smysluplných pípadech. Je nutné vést se žáky diskuse, uit je jasn formulovat své myšlenky a názory, ale zárove je vést k toleranci k názorm druhých. Estetická úrove sešit a žákovských prací všichni vyuující musí vést žáky ke kvalitnímu grafickému projevu, netolerovat nedopsané a nedokonené úlohy, nevhodné nápisy a kresby v sešitech. Dbát na správný pravopis ve všech pedmtech. U nkterých žák je nezbytné provádt pravidelné kontroly zápis v sešitech na konci vyuovací hodiny. Environmentální výchova realizovat program environmentální výchovy jako prezového tématu ŠVP. Vést žáky k tídní odpad a využívat kontejnery na papír a plasty umístné na chodbách a k likvidaci použitých baterií kontejner umístný ve vstupní hale budovy. Dopravní výchova ve všech ronících se prbžn zamovat podle aktuální situace a poteby na dopravní výchovu žák. Žáci se specifickými vývojovými poruchami: 1) tídní uitelé pipraví spolen s výchovnou poradkyní plán práce s integrovanými dtmi 2) tídní uitelé seznámí na zaátku školního roku vyuující ve své tíd s problémy jednotlivých žák 3) vyuující budou volit odpovídající pracovní postup podle závr a doporuení pedagogicko psychologické poradny viz metodický pokyn MŠMT 4) v závažných pípadech po doporuení speciálního poradenského pracovišt, se souhlasem rodi a vedení školy, zpracují jednotliví vyuující individuální vzdlávací plán svého pedmtu Spolupráce školy a rodi dodržovat partnerský vztah mezi rodii a uiteli, umožnit rodim informovat se optimálním zpsobem o prospchu a chování dítte. Využívat konzultace za pítomnosti žáka, poskytovat rodim co nejvíce informací o innosti jednotlivých tíd i celé školy. Umožnit seznámení s Pravidly pro hodnocení a klasifikaci žák a s Výroní zprávou o innosti školy. Prevence šikanování ve všech tídách prbžn sledovat reálný výskyt šikany a jakýkoli náznak ešit ve spolupráci s metodikem prevence na 1.stupni a metodikem prevence na 2.stupni,vedením školy a rodii, posilovat právní vdomí žák Prevence zneužívání návykových látek všichni pracovníci školy budou u žák sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociáln patologické jevy a spolen se školními metodiky prevence, výchovnými poradci a editelkou školy navrhovat a realizovat výchovná opatení.

3 ešení výchovných problém dsledn dbát na dodržování školního ádu školy ze strany žák i pedagogických pracovník. Pestupky žák je nutné ešit ihned ve spolupráci s tídním uitelem, popípad s výchovnými poradci, metodiky prevence a vedením školy. BOZP pedagogití pracovníci jsou povinni dodržovat a kontrolovat podmínky zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák i pedagog pi všech školních akcích. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 Výukové výjezdy, projekty, sportovní kurzy, exkurze a další akce musí dsledn vycházet ze školního vzdlávacího programu a z roního plánu školy sestaveného v záí stupe: 1.roník Pohádka Záto 2.roník Smysly Hoice na Šumav 3.roník Dípatka Prachatice 4.roník Robinson Fontána 5.roník Klí? Všechny školní akce (vetn akcí, které pro žáky, pípadn i jejich rodie pipraví uitelé i v dob mimo vyuování) musí být nejdíve projednány a schváleny vedením školy a teprve potom mohou být zapsány se všemi nezbytnými informacemi do sešitu Podklady pro msíní pehled akcí a oznámeny žákm a jejich rodim. S rodii musí být také vždy v dostateném pedstihu projednány finanní náklady. Termíny akcí by nemly kolidovat s konáním pedagogických rad nebo tídních schzek Termíny pedagogických rad a informací pro rodie 1.záí 2011 úvodní pedagogická rada 8.záí tídní schzky a volby do školské rady 20.íjna konzultaní den 15.listopadu tvrtletní pedagogická rada 24.listopadu konzultaní dny 7.prosince Den otevených dveí a adventní jarmark 18.ledna 2012 pololetní pedagogická rada 27.bezna konzultaní dny 19.dubna tvrtletní pedagogická rada 22.kvtna konzultaní den 18.ervna závrená pedagogická rada 29.ervna hodnotící pedagogická rada Pedagogické rady ped pololetní a závrenou pedagogickou radou zapíší vyuující známky do programu Bakalái, zápis známek musí být proveden 24 hodin ped radou. Slovní hodnocení pro tisk vysvdení musí být zapsáno do termínu stanoveného editelkou školy. - ped poradou projednají tídní uitelé výsledky vzdlávání a chování žák se všemi vyuujícími ve své tíd Pracovní porady pedagogického sboru konají se podle aktuální poteby a provozních možností, termín a program jednání bude s pedstihem oznámen prostednictvím týdenního plánu

4 Povinností všech pedagogických pracovník je denn sledovat pehled akcí a suplování. INFORMACE PRO RODIE První tídní schzka se týká hlavn organizace školního roku ve tíd (výjezd, exkurzí, spolupráce s rodii, besídek a pod.). Konzultaní dny - se konají za úasti rodie a dítte, píslušní vyuující jsou po celou stanovenou dobu k dispozici rodim dny ped konáním konzultaního dne v msících listopadu a kvtnu podají tídní uitelé rodim písemnou informaci o prospchu žáka v jednotlivých pedmtech a o doporuené úasti na konzultacích (notýsek, žákovská knížka). Individuální konzultace jsou možné ve stanovených konzultaních hodinách a po pedchozí domluv v dob mimo vyuování. INFORMACE PRO ŽÁKY - za oznámení zmn v rozvrhu žák v co nejkratší dob odpovídají tídní uitelé, nikoliv urená žákovská služba, zmny zaátku a ukonení vyuování (odpadlé hodiny) oznamují minimáln den pedem rodim prostednictvím žákovské knížky (notýsk) - prostednictvím nástnek, školního rozhlasu a internetových stránek školy DOHLED NAD ŽÁKY je nedílná souást práce uitele. Všichni pedagogití pracovníci vykonávají nepetržit dohled nad žáky. Není možné tolerovat nevhodné chování žák jen proto, že práv nevykonávám dohled stanoveným rozpisem. Nelze pehlížet a trpt žádné formy šikanování žák, znevažování práce druhého, ponižování, hrubé a nevhodné vyjadování, vysmívání, hry ohrožující zdraví. Napluje se tím jedna ze stžejních forem osobnostní a sociální výchovy. Rozpisy jednotlivých dohled je nutné dodržovat. POVINNOSTI UITELE VYKONÁVAJÍCÍHO DOHLED NAD ŽÁKY NA CHODB A VE ŠKOLNÍ JÍDELN 1) vyuující je povinen nastoupit na dohled nad žáky co nejdíve po skonení vyuovací hodiny a dohled koní se zaátkem vyuovací hodiny 2) do odborných pracoven (malírna, knihovna, jazyková uebna, poítaové uebny) a do tlocviny žáci odcházejí pouze za doprovodu píslušného uitele. Uitel dohlédne i na odchod z ueben a z tlocviny 3) vyuující mže ze závažných dvod opustit dohled, pokud za sebe zajistí náhradu 4) pi dohledu nad žáky vyuující prbžn kontroluje pedevším dní ve tídách a na chodb. Po skonení pestávky zajistí zhasnutí svtel na chodb 5) ve školní jídeln dohled nad žáky sleduje a usmruje úrove jejich stolování, pohyb po jídeln, chování v chodb, u výdeje jídla.

5 DALŠÍ VZDLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK - volno k samostudiu lze erpat individuáln po dohod s vedením školy: - formou úasti na semináích probíhajících v pracovní dob, pípadn o vedlejších prázdninách a volných dnech editelky školy - studiem odborné literatury za pedpokladu splnní stanovených podmínek - vzájemné hospitace v hodinách v rámci pedmtu, 1. a 2.stupe (bližší poznávání práce s dtmi) Domluvené vzájemné hospitace je teba konzultovat minimáln ti dny pedem s vedením školy - sledovat odbornou literaturu vetn tisku - podle možností využívat i digitální uební materiály VYUOVACÍ HODINY Vyuující si mže upravit zaátek i konec vyuovací hodiny podle poteb výuky a možností žák. Odpovídá však za nenarušování výuky v sousedních tídách. Rozpis Nástupy tíd na obdy do školní jídelny je závazný pro všechny vyuující a je nutno ho dodržovat. Po skonení poslední vyuovací hodiny zajistí vyuující prostednictvím služby hrubý úklid tídy, zhasnutí svtel, uzavení oken, peklopení žaluzií a odevzdání tídní knihy. Vyuující vrací klíe od odborných ueben (vetn tlocviny a letní uebny) ihned po skonení hodiny na urené místo do sborovny. TERMÍNY PRÁZDNIN A EDITELSKÉHO VOLNA Podzimní: steda 26.íjna a tvrtek 27.íjna Vánoní: pátek 23.prosince až pondlí 2.ledna (vyuování zane v úterý 3.ledna) Pololetní: pátek 3.února Jarní: pondlí 12.bezna až pátek 18.bezna Velikononí: tvrtek 5.dubna a pátek 6.dubna Hlavní: od soboty 30.ervna do nedle 2.záí ŠKOLNÍ ÁD je samostatnou pílohou k pedagogicko-organizaním informacím ODHLAŠOVÁNÍ OBD VE ŠKOLNÍ JÍDELN 1) v pípad nemoci nebo jiné absence je nutné odhlásit obdy u vedoucí školní jídelny nebo prostednictvím internetových stránek do 14:00 pedchozího dne. Platí pro žáky i zamstnance školy Telefon do školní jídelny: ) Pi organizování školních akcí zodpovídají za nahlášení této akce vedoucí školní jídelny a odhlášení obd žákm i pedagogickému doprovodu vedoucí tchto akcí.

6 PRACOVNÍCI ŠKOLY editelka školy: zástupce editelky: výchovný poradce pro 1.stupe: výchovný poradce pro 2.stupe: metodik prevence pro 1.stupe: metodik prevence pro 2.stupe: hospodáka školy: Jaroslava Neumannová Bohumil Florián Olga Josífková Lenka Koubová Hana Nográdyová Tídní uitelé - 1.stupe Tídní uitelé - 2.stupe 1.A Jitka Bártová 6.A Martin Škorpík 1.B Dana Gallistlová 6.B 2.A Iveta Maleková 7.A Helena Menošíková 2.B Pavlína Šulcová 7.B Jana Ambržková 3.A Lenka Koubová 8.A Linda Drechslerová 3.B Eva Hegrová 8.B 3.C Martina Kalivodová 9.A 4.A Jitka Forstová 4.B Olga Josífková 5.A Hana Kaboová 5.B Vra Špirochová Netídní uitelé Veronika Klímová Veronika Budková Petr Ondich Vedoucí pedmtových komisí 1.stupe eský jazyk cizí jazyky matematika, fyzika djepis pírodopis zempis hudební výchova tlesná výchova vedoucí koordinátor ŠVP koordinátor ŠVP pro 1.stupe Školní družina a školní klub Lukáš Kouba vedoucí vychovatel Eva Schwarzová Hana Maršánová Lenka Koubová Jana Ambržková Martin Škorpík Veronika Klímová Martin Škorpík Správci kabinet a odborných ueben kabinet 1.stupn kabinet uebnic 1.stupn kabinet 1.stupn Hv kabinet eského jazyka kabinet cizích jazyk kabinet výchovy k obanství Martina Kalivodová Dana Gallistlová Lenka Koubová Jana Ambržková Helena Menošíková

7 kabinet hudební výchovy kabinet fyziky a poítaové uebny kabinet matematiky kabinet zempisu kabinet chemie kabinet pírodopisu kabinet djepisu kabinet tlesné výchovy kabinet výtvarné výchovy kabinet dílen kabinet pstitelství a školní pozemek keramická dílna fotokomora cviná kuchyka sklad uebnic pro 2.stupe pjovna lyží školní zdravotník knihovna knihovna cizích jazyk správce sborovny Petr Ondich Martin Škorpík Veronika Budková Veronika Klímová Linda Drechslerová Bohumil Florián Lukáš Kouba Lukáš Kouba Hana Maršánová Martin Škorpík Petr Ondich Uvádjící uitelé Metodická a organizaní pomoc zaínajícím a novým vyuujícím Iveta Maleková pro Pavlínu Šulcovou pro Veroniku Budkovou Asistenti pedagoga Lenka Tomková Jitka Janoušková Eva Schwarzová Jana Suková Lukáš Kouba Eva Pibíková Marie Kadlecová Inventarizaní komise Bohumil Florián pedseda komise Petr Ondich Výchovná komise Jaroslava Neumannová Bohumil Florián Olga Josífková Lenka Koubová

8 VÝŠKA ŠKOLNÍCH LAVIC A ŽIDLÍ Tídní uitelé zodpovídají za správnou výšku lavic a židliek pro jednotlivé žáky ve své tíd. Výška dítte Výška sedáku židle Výška desky lavice (v cm) (v cm) (v cm)

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více