Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu"

Transkript

1 Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: Tímto pedpisem se ruší: Pracovní ád z Originál pedpisu je uložen: Elektronická podoba pedpisu je uložena: Pedpis je zveejnn na internetových stránkách msta Horní Slavkov sekretariát mstského úadu server MÚ (K:) Vydal: Mgr. Jana Vildumetzová, starostka msta Obdrží: všichni vedoucí odbor mstského úadu

2 OBSAH: ÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ÁST DRUHÁ Vznik, zmna a skonení pracovního pomru 3 ÁST TETÍ Práva a povinnosti z pracovního pomru 4 lánek III. lánek IV. Základní povinnosti zamstnavatele Základní povinnosti zamstnanc 4 5 lánek V. Základní povinnosti vedoucích zamstnanc 6 lánek VI. Zastupování 7 ÁST TVRTÁ Pracovní doba a pestávky v práci 7 lánek VII. Pracovní doba zamstnanc zaazených k výkonu správních inností 7 lánek VIII. Pracovní doba zamstnanc v obslužných profesích 9 lánek IX. Práce pesas 9 ÁST PÁTÁ Dovolená a pekážky v práci 9 lánek X. Dovolená 9 lánek XI. Neplacené volno 10 ÁST ŠESTÁ Pracovní cesty a náhrady výdaj 10 ÁST SEDMÁ Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 10 ÁST OSMÁ Pée o zamstnance 11 ÁST DEVÁTÁ Odpovdnost za škodu zpsobenou zamstnavateli a zamstnanci 11 ÁST DESÁTÁ Závrená ustanovení 12 Strana 2 ze 12

3 V souladu s ustanovením 110 odst. 4, písm. e) zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon o obcích ), a podle ustanovení 306 zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákoník práce ), tento ád tajemníka mstského úadu: v y d á v á m PRACOVNÍ ÁD ást první ÚVODNÍ USTANOVENÍ l. I. 1. Tento pracovní ád je závazný pro zamstnavatele a všechny zamstnance msta Horní Slavkov, zaazené do mstského úadu (dále jen zamstnanci ). 2. Na zamstnance, kteí vykonávají práci pro zamstnavatele na základ dohod o pracích konaných mimo pracovní pomr, se pracovní ád vztahuje jen pokud je to výslovn uvedeno v uzavené dohod. 3. Za dodržování pracovního ádu odpovídají všichni vedoucí zamstnanci na jednotlivých úrovních ízení a všichni zamstnanci. 4. Vedoucí zamstnanci jsou povinni seznámit s tímto pracovním ádem jimi ízené zamstnance a umožnit jim kdykoliv do pracovního ádu nahlížet. 5. Nedodržování nebo porušování pracovního ádu bude posuzováno jako porušení pracovní kázn. ást druhá VZNIK, ZMNA A SKONENÍ PRACOVNÍHO POMRU l. II. 1. Pracovní pomr se zakládá písemnou pracovní smlouvou nebo jmenováním a vzniká dnem, který je v pracovní smlouv i písemném jmenovacím dekretu uveden jako den nástupu do práce i funkce. Se zamstnancem, jemuž pracovní pomr vznikl jmenováním je uzavena dále dohoda o podmínkách výkonu funkce. Za administrativní zajištní písemné podoby pracovní smlouvy i jmenovacího dekretu vetn dohody o podmínkách výkonu funkce a doruení všech písemností zamstnanci odpovídá vedoucí odboru kancelá starosty. 2. Ped uzavením pracovního pomru musí být zamstnanec seznámen s právy a povinnostmi, které pro nho vyplývají z pracovního pomru a souasn je povinen pedložit doklad o skonení pedchozího pracovního pomru (zápotový list), vyplnný osobní dotazník, doklad o dosaženém vzdlání, pípadná osvdení o vykonání zkoušky odborné zpsobilosti, osvdení o zdravotní zpsobilosti, výpis z rejstíku trest ne starší než ti msíce, estné prohlášení o prbhu pedchozích zamstnání, Strana 3 ze 12

4 vojenskou knížku nebo potvrzení o výkonu civilní služby. Vedoucí odboru kancelá starosty odpovídá za prbh pijímacího ízení se zamstnancem vetn zajištní proškolení v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 3. Sjednaný obsah pracovní smlouvy mže být zmnn jen na základ písemné dohody, kterou sepisuje odbor kancelá starosty. 4. Vedoucí zamstnanci mohou vyžadovat od zamstnance výkon práce jiného druhu nebo na jiném míst, než byly sjednány v pracovní smlouv, jen ve výjimených pípadech v souladu se zákoníkem práce. 5. Pi skonení pracovního pomru je zamstnanec povinen a) informovat nadízeného zamstnance o stavu plnní pidlených pracovních úkol, b) vyhotovit písemný seznam nedokonených pracovních úkol a pipravit pedání svého pracovišt, c) vrátit veškeré pracovní pomcky a další svené pedmty, náležící k pracovnímu vybavení, jako je služební prkaz, razítka, píslušné klíe apod., a to ve stavu odpovídajícím jejich obvyklému opotebení. Pevzetí tchto vcí mu písemn potvrdí zamstnanec, kterému toto písluší, do výstupního listu, d) vyrovnat své závazky vi zamstnavateli, pokud nedojde k jiné dohod, e) odevzdat výstupní list s podpisy odpovdných zamstnanc na odbor kancelá starosty. 6. Pi skonení pracovního pomru odbor kancelá starosty zajistí a pedá zamstnanci potvrzení o zamstnání (zápotový list) a, pokud o to zamstnanec požádá, i pracovní posudek. Pracovní posudek na vedoucího odboru vypracuje tajemník mstského úadu (dále jen tajemník ), na ostatní zamstnance vypracuje posudek vedoucí píslušného odboru a schválí jej tajemník. ást tetí PRÁVA A POVINNOSTI Z PRACOVNÍHO POMRU l. III. Základní povinnosti zamstnavatele 1. Zamstnavatel peuje o vytváení a rozvíjení pracovnprávních vztah v souladu se zákoníkem práce a ostatními právními pedpisy. 2. Ode dne, kdy vznikl pracovní pomr, je zamstnavatel povinen zejména pidlovat zamstnanci práci dle pracovní smlouvy i jmenovacího dekretu, blíže specifikovanou v organizaním ádu nebo náplni práce, poskytovat zamstnanci za vykonanou práci plat dle platných pedpis, vytváet píznivé podmínky pro úspšné plnní jeho pracovních úkol a dodržovat ostatní podmínky stanovené obecn závaznými právními pedpisy, tímto pracovním ádem, pracovní smlouvou a dohodou o podmínkách výkonu funkce. Strana 4 ze 12

5 l. IV. Základní povinnosti zamstnanc Zamstnanec je zejména povinen a) nepoškozovat dobré jméno zamstnavatele a pi jakémkoliv jednání v rámci pracovního pomru i mimo nj, b) dostavovat se do zamstnání v pimeném spoleenském odvu bez výstedních doplk, na pracovištích zamstnavatele udržovat poádek a nemnit jeho uspoádání, c) nosit na viditelném míst služební prkaz (identifikaní kartu mstského úadu), d) seznamovat se s informacemi a úkoly sdlovanými vnitní elektronickou poštou, e) pracovat svdomit a iniciativn, ádn a v rozsahu svých práv a povinností, samostatn, podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadízených, pokud jsou v souladu s právními pedpisy, dodržovat zásady spolupráce a dobrého soužití s ostatními zamstnanci, f) pi zjištní, že pokyn nadízeného je v rozporu s právními pedpisy nebo vnitními pedpisy zamstnavatele, upozornit na tuto skutenost svého nadízeného, g) upozornit svého nadízeného na pekážky, bránící ádnému splnní uloženého úkolu, h) seznamovat se s obecn závaznými právními pedpisy souvisejícími s výkonem práce, s vnitními pedpisy zamstnavatele a se zmnami tchto pedpis, i) dodržovat právní a ostatní pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, obecn závazné právní pedpisy, související s výkonem jeho práce, a vnitní pedpisy zamstnavatele, j) bez zbyteného odkladu oznámit píslušnému vedoucímu zamstnanci dvod nepedvídané nepítomnosti v práci, jako je pracovní neschopnost a ošetování lena rodiny, a do 3 dn pedložit píslušný doklad, k) prohlubovat svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce, l) dodržovat a pln využívat pracovní dobu, m) dodržovat pedpisy a pokyny týkající se zajištní bezpenosti provozních budov zamstnavatele nebo najatých prostor, n) ádn peovat o svený majetek, chránit majetek zamstnavatele ped poškozením, ztrátou, zniením a zneužitím a dbát o jeho co nejúelnjší využití. Dodržovat zásady úelného a ádného hospodaení s finanními prostedky zamstnavatele, nejednat v rozporu s jeho oprávnnými zájmy, o) nepožívat alkoholické nápoje a neužívat omamné a psychotropní látky ve smyslu zvláštního právního pedpisu 1 na pracovištích zamstnavatele a v pracovní dob také mimo pracovišt a nenastupovat pod jejich vlivem do práce, p) kuáci mohou v prostorách sídla zamstnavatele kouit pouze na místech k tomu urených píslušným vnitním pedpisem zamstnavatele, a to výhradn v dob pestávky na jídlo a oddech, q) nepoužívat na pracovišti bez souhlasu zamstnavatele elektrické spotebie, jako jsou kávovary, vaie, ohívací spirály, topná tlesa, záie apod., které nejsou v evidenci zamstnavatele, r) udržovat na svém pracovišti poádek, zejména ukládat písemné materiály, pracovní pomcky a též svršky a jiné osobní vci na místa k tomu urená, s) ped opuštním pracovišt dle možností zajistit, aby spisový materiál, razítka apod., nebyly pístupné neoprávnným osobám, t) všemi dostupnými prostedky zabezpeovat ochranu jím zpracovávaných informací, které nejsou veejn pístupné, tj. zejména osobních údaj a jiných informací, chránných dle zvláštních právních 1 Zákon. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis. Strana 5 ze 12

6 pedpis 2, ped pístupem neoprávnných osob k nim, zmnou, zniením, ztrátou,neoprávnnými penosy nebo jiným nakládání s nimi, které je v rozporu se zákonem, tato povinnost se vtahuje i na informace o výši mzdy poskytované zamstnavatelem, u) zachovávat povinnost mlenlivosti, stanovenou zvláštními právními pedpisy 3, a to i po skonení pracovního pomru, v) ohlašovat odboru kancelá starosty neprodlen zmny v osobních pomrech, jako satek, rozvod, narození nebo úmrtí lena rodiny, zmnu bydlišt apod., zahájení trestního ízení pro podezení z trestné innosti spáchané pi plnní pracovních povinností, jiné údaje dležité pro pracovní hodnocení (nap. dokonení vzdlání) a jiné okolnosti, významné pro výpoet dávek nemocenského pojištní, poskytování rodiovského píspvku a urení daové povinnosti, w) pi výkonu veejné správy jednat a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit dvru v nestrannost jeho rozhodování, zejména nepijímat dary nebo jiné výhody a zdržet se dalšího jednání, které by mohlo vést ke stetu veejného zájmu se zájmy osobními, zejména nevyužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zamstnání ve prospch vlastní nebo jiné osoby, x) oznámit neprodlen vedoucímu píslušného útvaru pop. tajemníkovi skutenosti, nasvdující vylouení zamstnance z rozhodování ve správním ízení z dvodu podjatosti dle zvláštního zákona 4, y) ohlásit píslušnému vedoucímu zamstnanci jakýkoliv zjištný nedostatek v pracovních podmínkách, jakoukoliv hrozbu vzniku škody a již na stran zamstnavatele nebo zamstnance, dále jakoukoliv škodu, kterou zamstnanec zpsobí zamstnavateli nebo která zamstnanci vznikne v souvislosti s plnním pracovních úkol pop. jinou škodu, související s inností zamstnavatele, kterou zamstnanec zjistí nebo o které se dozví. l. V. Základní povinnosti vedoucích zamstnanc 1. Vedoucí odboru je krom povinností uvedených v l. IV. tohoto ádu dále povinen a) v rámci svené psobnosti ídit a kontrolovat práci zamstnanc a soustavn hodnotit jejich pracovní výkony; v návaznosti na tuto povinnost alespo 1 x ron zpracovávat písemné hodnocení zamstnanc a toto hodnocení se zamstnancem projednat, b) umožnit zamstnancm seznámit se s obecn závaznými právními pedpisy souvisejícími s výkonem jejich práce, s vnitními pedpisy zamstnavatele a se zmnami tchto pedpis a zabezpeovat jejich dodržování, c) vas pidlovat zamstnancm pracovní úkoly a spoluvytváet píznivé podmínky pro jejich úspšné plnní, d) potvrzovat zamstnancm omluvenou nepítomnost v práci (ádná dovolená, nemoc, ošetování lena rodiny atd.), vyjadovat se k žádostem o poskytnutí neplaceného volna, o úpravu pracovní doby, o povolení jiné výdlené innosti, e) v rámci možností dbát o soustavné prohlubování odborné úrovn zamstnanc, 2 Nap. zákon. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, zákon. 148/1997 Sb., o ochran utajovaných skuteností a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 3 Napíklad zákon 148/1998 Sb., o ochran utajovaných skuteností, v znní pozdjších pedpis, zákon. 240/2000. Sb., krizový zákon, zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis. 4 Zákon. 500/2004 Sb., o správním ízení (správní ád), ve znní pozdjších pedpis. Strana 6 ze 12

7 f) v zájmu zvyšování produktivity práce co nejlépe organizovat práci zamstnanc a dbát, aby její výkon odpovídal, podle ekonomických a technických možností zamstnavatele, požadavkm technickoekonomického rozvoje, g) pi nástupu do práce zajistit sepsání dohody o odpovdnosti k ochran hodnot svených zamstnanci k vyútování u pracovních míst, kde z popisu pracovního místa vyplývá odpovdnost za svené hodnoty, h) v rámci svené psobnosti vypracovat písemný popis pracovního místa a pracovní nápln jednotlivých zamstnanc a tento popis dle poteby prbžn aktualizovat, i) navrhovat konkrétní zamstnance svého útvaru k úasti na školeních a kurzech, j) navrhovat zamstnavateli zmny organizaního uspoádání útvaru s ohledem na potebu zajištní úspšného plnní pracovních úkol, k) zabezpeovat vasné plnní úkol, vyplývající z právních pedpis a uložené orgány msta. l. VI. Zastupování 1. Zastupovaný zamstnanec je povinen informovat svého zástupce o jeho právech a povinnostech, o stavu plnní úkol uložených zastupovanému a upozornit ho na všechny dležité okolnosti pi zajiš ování plnní úkol. 2. Zastupovaný je oprávnn vyhradit si rozhodování o zvlášt dležitých otázkách. 3. Zastupující je povinen podat zastupovanému po skonení zastupování zprávu o stavu plnní uložených úkol. 4. Pi zastupování zamstnance, s jehož výkonem práce je spojena odpovdnost za svené hodnoty na základ dohody o odpovdnosti k ochran hodnot svených zamstnanci k vyútován 5, se ped zaátkem a pi skonení zastupování provede mimoádná inventarizace, o které se sepíše protokol. ást tvrtá PRACOVNÍ DOBA A PESTÁVKY V PRÁCI l. VII. Pracovní doba zamstnanc zaazených k výkonu správních inností 1. Pracovní doba je rozvržena na 40 hodin týdn. Zamstnavatel uplatuje týdenní pružnou pracovní dobu s tmito podmínkami: Zamstnanec je povinen v týdnu odpracovat celou týdenní pracovní dobu. Pi uplatování pružné pracovní doby si zamstnanec sám volí zaátek a konec pracovní doby v jednotlivých dnech v úsecích volitelné pracovní doby. Zamstnanec je povinen být na pracovišti v dob základní pracovní doby. 2. Pestávky v práci na jídlo a oddech nejdéle po každých 6 hodinách práce iní 30 minut. Nelze-li ze závažných dvod erpat pestávku ve stanovené dob, je zamstnanec povinen erpat pestávku, pokud možno ve stanoveném rozsahu, v nebližší možné dob. Pestávky v práci však nelze erpat na zaátku a na konci pracovní doby zákona. 262/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Strana 7 ze 12

8 3. Pracovní dobu pi uplatnní pružné pracovní doby zamstnavatel stanovuje takto: a) úseky základní pracovní doby Po: 8:00 17:00 Út: 8:00 15:00 St: 8:00 17:00 t: 8:00 15:00 Pá: 8:00 14:00 b) úseky volitelné pracovní doby Po: 7:00 8:00 17:00 18:00 Út: 7:00 8:00 15:00 18:00 St: 7:00 8:00 17:00 18:00 t: 7:00 8:00 15:00 18:00 Pá: 7:00 8:00 14:00 18:00 4. a) Pružná pracovní doba se neuplatní pi pracovní cest zamstnanc, pi nutnosti zabezpeení naléhavého pracovního úkolu v rámci smny, jejíž zaátek a konec je pevn stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnní dležité provozní dvody, pi erpání ádné dovolené a v dob dležitých osobních pekážek v práci. b) V pípad, kdy nelze dle zákoníku práce uplatnit pružnou pracovní dobu stanovuje zamstnavatel rozvržení týdenní pracovní doby takto: Po: 7:30 17:00 Út: 7:00 15:00 St: 7:30 17:00 t: 7:00 15:00 Pá: 7:00 14:30 5. Povinnosti vyplývající z rozvržení pracovní doby: a) v ase základní pracovní doby jsou vedoucí odbor povinni zajistit ádné fungování svých odbor, ve vztahu k veejnosti, vedení msta, mstského úadu a ostatním zamstnancm, b) úpravu pracovní doby jednotlivým zamstnancm povoluje tajemník po pedchozím projednání s píslušným vedoucím odboru na základ písemné žádosti s ádným odvodnním, c) zamstnavatel eviduje pracovní dobu, práci pesas, pracovní pohotovost a noní práci jednotlivých zamstnanc elektronicky. Výše uvedenou evidenci a podklady pro výplatu plat z údaj elektronické docházky zpracovává povený pracovník odboru kancelá starosty, d) všichni zamstnanci jsou povinni píchod na pracovišt a odchod mimo pracovišt evidovat systémem elektronické docházky stanoveným zamstnavatelem. Stejn tak jsou zamstnanci povinni evidovat zaátek a konec pestávky v práci na jídlo a oddech v pípad, že pi erpání pestávky opouštjí své pracovišt. V pípad práce pesas jsou zamstnanci povinni dodržovat dle ustanovení zákoníku práce pestávky v práci v délce 30 minut po každých 6 hodinách práce a evidovat pestávky v evidenci docházky, Strana 8 ze 12

9 e) zamstnanci mohou po dohod s píslušným vedoucím zamstnancem pobývat na pracovišti za úelem výkonu práce v dob od pondlí do pátku od 7:00 do 21:00 hodin, mimoádn a v odvodnných pípadech mže jinou dobu povolit pedem tajemník. l. VIII. Pracovní doba zamstnanc v obslužných profesích 1. Pracovní doba je rozvržena na 20 hodin týdn takto: Po: 17:00 21:00 Út: 15:00 19:00 St: 17:00 21:00 t: 15:00 19:00 Pá: 14:00 18:00 2. V rámci stanovené pracovní doby není zamstnanci poskytnuta pestávka v práci podle 88 zákoníku práce. l. IX. Práce pesas 1. Zamstnanec je povinen pracovat pesas, byla-li mu práce pesas naízena píslušným vedoucím zamstnancem s pihlédnutím k plnní úkol zamstnavatele a k zájmm zamstnance. Práce pesas mže být naízena za podmínek stanovených zákoníkem práce v maximálním rozsahu 8 hodin týdn a 150 hodin ron. 2. Za práci pesas bude zamstnanci po dohod s vedoucím píslušného útvaru pop. s tajemníkem poskytnuto náhradní volno, které je nutno vyerpat do dvou pracovních týdn po výkonu práce pesas. Proplacení práce pesas dle zákoníku práce povoluje tajemník na základ písemného, ádn zdvodnného návrhu píslušného vedoucího zamstnance. 3. Vedoucím zamstnancm je plat stanoven s pihlédnutím k pípadné práci pesas v rozsahu nepekraujícím zákonem stanovené limity. Za práci pesas v noci a ve dnech pracovního klidu se však i tmto zamstnancm poskytuje plat a píplatek nebo po dohod s nimi náhradní volno. 4. Za dodržování zákonem stanovených limit práce pesas odpovídají vedoucí píslušného odboru. Vedoucí zamstnanec nesmí naídit práci pesas, pokud by byla v rozporu s právními a ostatními pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 5. Píslušný vedoucí odboru mže naídit zamstnanci pracovní pohotovost v rozsahu uvedeném v ustanovení zákoníku práce. 6. Noní práce je práce konaná v dob mezi 22. a 6. hodinou. Zamstnavatel se pi naizování noní práce ídí ustanoveními zákoníku práce. Strana 9 ze 12

10 ást pátá DOVOLENÁ A PEKÁŽKY V PRÁCI l. X. Dovolená 1. Podmínky vzniku nároku dovolené na zotavenou upravuje zákoník práce. 2. Zamstnanci za pedpokladu, že je v kalendáním roce v pracovním pomru k zamstnavateli a odpracuje zákonem stanovený poet dní, náleží za daný kalendání rok dovolená ve výši 5 týdn. 3. Ped nástupem dovolené zamstnanec vyplní tiskopis "dovolenka" a pedloží ho píslušnému vedoucímu zamstnanci ke schválení. 4. Dobu erpání dovolené uruje zamstnavatel podle plánu dovolených vydaného s pedchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si zamstnanec mohl dovolenou vyerpat zpravidla vcelku a do konce kalendáního roku. Pi stanovení plánu dovolených se pihlíží k úkolm zamstnavatele a k oprávnným zájmm zamstnance. Poskytuje-li se zamstnanci dovolená v nkolika ástech, musí alespo jedna ást init nejmén dva týdny, pokud se zamstnanec se zamstnavatelem nedohodnou jinak. 5. Vedoucí zamstnanci urí zamstnancm dovolenou tak, aby byla vyerpána do konce píslušného kalendáního roku. V pípad, že nebyla dovolená urena zamstnanci tak, aby byla vyerpána do konce kalendáního roku, nebo mu nebylo naízeno erpání alespo ty týdn, pedá vedoucí odboru zdvodnní pro nebyla erpána, vedoucímu odboru kancelá starosty. l. XI. Neplacené volno O poskytnutí neplaceného pracovního volna pi pekážce v práci v délce jedné pracovní smny a delší, rozhoduje na základ doložené písemné žádosti zamstnance, po vyjádení píslušného vedoucího zamstnance tajemník. ást šestá PRACOVNÍ CESTY A NÁHRADY VÝDAJ l. XII. Schvalování pracovních cest, poskytování náhrad cestovních a jiných výdaj se ídí píslušným vnitním pedpisem zamstnavatele a píslušným právním pedpisem. Zamstnanec je povinen ihned po návratu z pracovní cesty informovat o jejím výsledku píslušného vedoucího zamstnance, pípadn zpracovat písemnou zprávu o výsledku pracovní cesty. ást sedmá BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI l. XIII. Strana 10 ze 12

11 1. Za plnní úkol, vyplývajících z právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, odpovídají vedoucí zamstnanci na všech stupních ízení v rozsahu své psobnosti. Vedoucí zamstnanci zajiš ují ve spolupráci s technikem BOZP proškolení nových zamstnanc ped jejich nástupem do zamstnání a nejmén jedenkrát ron proškolení všech svých podízených zamstnanc z pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci, a to v rozsahu vyplývajícím z právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 2. Nejmén jedenkrát ron zamstnavatel po dohod s pedsedou základní odborové organizace organizuje provrky bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na všech pracovištích zamstnavatele. 3. Vedoucí zamstnanci jsou z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví pi práci povinni zejména a) seznámit zamstnance ped pidlením práce nebo pi zmn práce a pracovních postup s píslušnými bezpenostními pedpisy vetn pedpis o požární ochran a soustav vyžadovat a kontrolovat jejich znalost a dodržování, b) zajistit okamžité sepsání zápisu o každém hlášeném pracovním úrazu, vyšetení jeho píin a provedení opatení k odstranní dvodu úrazu, v pípad pracovní neschopnosti delší tí kalendáních dní zajistit sepsání záznamu o úrazu, c) u pracovních úraz, které podléhají registraci podle naízení vlády. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, zajistit vasné odeslání záznamu o úrazu píslušným orgánm. 4. Píslušný vedoucí zamstnanec je oprávnn v souladu se zákoníkem práce v odvodnných pípadech vydat zamstnanci pokyn podrobit se zjištní, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Orientaní dechovou zkoušku provádí povený technik BOZP. 5. Zamstnavatel v souladu s píslušným vnitním pedpisem poskytuje zamstnancm osobní ochranné prostedky na ochranu ped riziky na pracovištích. ást osmá PÉE O ZAMSTNANCE l. XIV. 1. Zamstnavatel soustavn dbá o vytváení podmínek ke zvyšování kultury práce a pracovního prostedí a o zajištní stravování zamstnanc. 2. Zamstnavatel dbá o uspokojování kulturních, sportovních, spoleenských, a sociálních poteb zamstnanc, za tímto úelem zizuje sociální fond. Podmínky tvorby a využívání sociálního fondu upraví kolektivní smlouva, pípadn zvláštní vnitní pedpis. 3. Zamstnavatel trvale peuje o odborný kvalifikaní rst zamstnanc zejména vysíláním na odborná školení a kurzy. Vybraným zamstnancm, v souladu se svými zájmy, zamstnavatele mže umožnit distanní studium. Strana 11 ze 12

12 ást devátá ODPOVDNOST ZA ŠKODU ZPSOBENOU ZAMSTNAVATELI A ZAMSTNANCI l. XV. 1. Podmínky vzniku odpovdnosti za škodu zpsobenou zamstnavateli a zamstnanci upravují píslušná ustanovení zákoníku práce. 2. Hrozí-li škoda, je povinen na ni zamstnanec bezprostedn upozornit svého nadízeného zamstnance, stejn tak je povinen bezprostedn oznámit již vzniklou škodu. 3. Zamstnavatel odpovídá zamstnanci za škodu na vcech, které zamstnanec odložil u zamstnavatele pi práci nebo v souvislosti s plnním pracovních úkol. Svršky a pedmty osobní poteby, které zamstnanec obvykle nosí do práce, je povinen ukládat na míst k tomu ureném. Zamstnanci jsou povinni si své osobní vci uzamykat a stejn tak jsou povinni uzamykat své kanceláe pi jakémkoliv odchodu. 4. Pípady odpovdnosti zamstnanc za škodu posuzuje a eší škodní komise zízená zamstnavatelem v souladu s píslušným vnitním pedpisem zamstnavatele. ást desátá ZÁVRENÁ USTANOVENÍ l. XVI. 1. Všichni vedoucí zamstnanci jsou povinni s pracovním ádem seznámit podízené zamstnance. 2. Nedílnou souástí tohoto pracovního ádu je Etický kodex zamstnanc msta Horní Slavkov. 3. Zrušuje se pracovní ád z Tento ád nabývá úinnosti dnem Píloha. 1 Etický kodex zamstnanc msta Horní Slavkov V Horním Slavkov dne Mgr. Jana Vildumetzová starostka msta Strana 12 ze 12

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006

I. ÚPLNÉ ZNNÍ VNITNÍHO MZDOVÉHO PEDPISU Západoeské univerzity v Plzni ze dne 9. íjna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 1. dubna 2004 pod j. 16

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více