Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD. Ing. Jan Kvasnika. zamstnanci msta zaazení do mstského úadu"

Transkript

1 Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 02/2007 PRACOVNÍ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika Rozsah psobnosti: zamstnanci msta zaazení do mstského úadu Nabývá úinnosti: Poet stran: Poet píloh: Tímto pedpisem se ruší: Pracovní ád z Originál pedpisu je uložen: Elektronická podoba pedpisu je uložena: Pedpis je zveejnn na internetových stránkách msta Horní Slavkov sekretariát mstského úadu server MÚ (K:) Vydal: Mgr. Jana Vildumetzová, starostka msta Obdrží: všichni vedoucí odbor mstského úadu

2 OBSAH: ÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ÁST DRUHÁ Vznik, zmna a skonení pracovního pomru 3 ÁST TETÍ Práva a povinnosti z pracovního pomru 4 lánek III. lánek IV. Základní povinnosti zamstnavatele Základní povinnosti zamstnanc 4 5 lánek V. Základní povinnosti vedoucích zamstnanc 6 lánek VI. Zastupování 7 ÁST TVRTÁ Pracovní doba a pestávky v práci 7 lánek VII. Pracovní doba zamstnanc zaazených k výkonu správních inností 7 lánek VIII. Pracovní doba zamstnanc v obslužných profesích 9 lánek IX. Práce pesas 9 ÁST PÁTÁ Dovolená a pekážky v práci 9 lánek X. Dovolená 9 lánek XI. Neplacené volno 10 ÁST ŠESTÁ Pracovní cesty a náhrady výdaj 10 ÁST SEDMÁ Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 10 ÁST OSMÁ Pée o zamstnance 11 ÁST DEVÁTÁ Odpovdnost za škodu zpsobenou zamstnavateli a zamstnanci 11 ÁST DESÁTÁ Závrená ustanovení 12 Strana 2 ze 12

3 V souladu s ustanovením 110 odst. 4, písm. e) zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon o obcích ), a podle ustanovení 306 zákona. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákoník práce ), tento ád tajemníka mstského úadu: v y d á v á m PRACOVNÍ ÁD ást první ÚVODNÍ USTANOVENÍ l. I. 1. Tento pracovní ád je závazný pro zamstnavatele a všechny zamstnance msta Horní Slavkov, zaazené do mstského úadu (dále jen zamstnanci ). 2. Na zamstnance, kteí vykonávají práci pro zamstnavatele na základ dohod o pracích konaných mimo pracovní pomr, se pracovní ád vztahuje jen pokud je to výslovn uvedeno v uzavené dohod. 3. Za dodržování pracovního ádu odpovídají všichni vedoucí zamstnanci na jednotlivých úrovních ízení a všichni zamstnanci. 4. Vedoucí zamstnanci jsou povinni seznámit s tímto pracovním ádem jimi ízené zamstnance a umožnit jim kdykoliv do pracovního ádu nahlížet. 5. Nedodržování nebo porušování pracovního ádu bude posuzováno jako porušení pracovní kázn. ást druhá VZNIK, ZMNA A SKONENÍ PRACOVNÍHO POMRU l. II. 1. Pracovní pomr se zakládá písemnou pracovní smlouvou nebo jmenováním a vzniká dnem, který je v pracovní smlouv i písemném jmenovacím dekretu uveden jako den nástupu do práce i funkce. Se zamstnancem, jemuž pracovní pomr vznikl jmenováním je uzavena dále dohoda o podmínkách výkonu funkce. Za administrativní zajištní písemné podoby pracovní smlouvy i jmenovacího dekretu vetn dohody o podmínkách výkonu funkce a doruení všech písemností zamstnanci odpovídá vedoucí odboru kancelá starosty. 2. Ped uzavením pracovního pomru musí být zamstnanec seznámen s právy a povinnostmi, které pro nho vyplývají z pracovního pomru a souasn je povinen pedložit doklad o skonení pedchozího pracovního pomru (zápotový list), vyplnný osobní dotazník, doklad o dosaženém vzdlání, pípadná osvdení o vykonání zkoušky odborné zpsobilosti, osvdení o zdravotní zpsobilosti, výpis z rejstíku trest ne starší než ti msíce, estné prohlášení o prbhu pedchozích zamstnání, Strana 3 ze 12

4 vojenskou knížku nebo potvrzení o výkonu civilní služby. Vedoucí odboru kancelá starosty odpovídá za prbh pijímacího ízení se zamstnancem vetn zajištní proškolení v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 3. Sjednaný obsah pracovní smlouvy mže být zmnn jen na základ písemné dohody, kterou sepisuje odbor kancelá starosty. 4. Vedoucí zamstnanci mohou vyžadovat od zamstnance výkon práce jiného druhu nebo na jiném míst, než byly sjednány v pracovní smlouv, jen ve výjimených pípadech v souladu se zákoníkem práce. 5. Pi skonení pracovního pomru je zamstnanec povinen a) informovat nadízeného zamstnance o stavu plnní pidlených pracovních úkol, b) vyhotovit písemný seznam nedokonených pracovních úkol a pipravit pedání svého pracovišt, c) vrátit veškeré pracovní pomcky a další svené pedmty, náležící k pracovnímu vybavení, jako je služební prkaz, razítka, píslušné klíe apod., a to ve stavu odpovídajícím jejich obvyklému opotebení. Pevzetí tchto vcí mu písemn potvrdí zamstnanec, kterému toto písluší, do výstupního listu, d) vyrovnat své závazky vi zamstnavateli, pokud nedojde k jiné dohod, e) odevzdat výstupní list s podpisy odpovdných zamstnanc na odbor kancelá starosty. 6. Pi skonení pracovního pomru odbor kancelá starosty zajistí a pedá zamstnanci potvrzení o zamstnání (zápotový list) a, pokud o to zamstnanec požádá, i pracovní posudek. Pracovní posudek na vedoucího odboru vypracuje tajemník mstského úadu (dále jen tajemník ), na ostatní zamstnance vypracuje posudek vedoucí píslušného odboru a schválí jej tajemník. ást tetí PRÁVA A POVINNOSTI Z PRACOVNÍHO POMRU l. III. Základní povinnosti zamstnavatele 1. Zamstnavatel peuje o vytváení a rozvíjení pracovnprávních vztah v souladu se zákoníkem práce a ostatními právními pedpisy. 2. Ode dne, kdy vznikl pracovní pomr, je zamstnavatel povinen zejména pidlovat zamstnanci práci dle pracovní smlouvy i jmenovacího dekretu, blíže specifikovanou v organizaním ádu nebo náplni práce, poskytovat zamstnanci za vykonanou práci plat dle platných pedpis, vytváet píznivé podmínky pro úspšné plnní jeho pracovních úkol a dodržovat ostatní podmínky stanovené obecn závaznými právními pedpisy, tímto pracovním ádem, pracovní smlouvou a dohodou o podmínkách výkonu funkce. Strana 4 ze 12

5 l. IV. Základní povinnosti zamstnanc Zamstnanec je zejména povinen a) nepoškozovat dobré jméno zamstnavatele a pi jakémkoliv jednání v rámci pracovního pomru i mimo nj, b) dostavovat se do zamstnání v pimeném spoleenském odvu bez výstedních doplk, na pracovištích zamstnavatele udržovat poádek a nemnit jeho uspoádání, c) nosit na viditelném míst služební prkaz (identifikaní kartu mstského úadu), d) seznamovat se s informacemi a úkoly sdlovanými vnitní elektronickou poštou, e) pracovat svdomit a iniciativn, ádn a v rozsahu svých práv a povinností, samostatn, podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadízených, pokud jsou v souladu s právními pedpisy, dodržovat zásady spolupráce a dobrého soužití s ostatními zamstnanci, f) pi zjištní, že pokyn nadízeného je v rozporu s právními pedpisy nebo vnitními pedpisy zamstnavatele, upozornit na tuto skutenost svého nadízeného, g) upozornit svého nadízeného na pekážky, bránící ádnému splnní uloženého úkolu, h) seznamovat se s obecn závaznými právními pedpisy souvisejícími s výkonem práce, s vnitními pedpisy zamstnavatele a se zmnami tchto pedpis, i) dodržovat právní a ostatní pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, obecn závazné právní pedpisy, související s výkonem jeho práce, a vnitní pedpisy zamstnavatele, j) bez zbyteného odkladu oznámit píslušnému vedoucímu zamstnanci dvod nepedvídané nepítomnosti v práci, jako je pracovní neschopnost a ošetování lena rodiny, a do 3 dn pedložit píslušný doklad, k) prohlubovat svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce, l) dodržovat a pln využívat pracovní dobu, m) dodržovat pedpisy a pokyny týkající se zajištní bezpenosti provozních budov zamstnavatele nebo najatých prostor, n) ádn peovat o svený majetek, chránit majetek zamstnavatele ped poškozením, ztrátou, zniením a zneužitím a dbát o jeho co nejúelnjší využití. Dodržovat zásady úelného a ádného hospodaení s finanními prostedky zamstnavatele, nejednat v rozporu s jeho oprávnnými zájmy, o) nepožívat alkoholické nápoje a neužívat omamné a psychotropní látky ve smyslu zvláštního právního pedpisu 1 na pracovištích zamstnavatele a v pracovní dob také mimo pracovišt a nenastupovat pod jejich vlivem do práce, p) kuáci mohou v prostorách sídla zamstnavatele kouit pouze na místech k tomu urených píslušným vnitním pedpisem zamstnavatele, a to výhradn v dob pestávky na jídlo a oddech, q) nepoužívat na pracovišti bez souhlasu zamstnavatele elektrické spotebie, jako jsou kávovary, vaie, ohívací spirály, topná tlesa, záie apod., které nejsou v evidenci zamstnavatele, r) udržovat na svém pracovišti poádek, zejména ukládat písemné materiály, pracovní pomcky a též svršky a jiné osobní vci na místa k tomu urená, s) ped opuštním pracovišt dle možností zajistit, aby spisový materiál, razítka apod., nebyly pístupné neoprávnným osobám, t) všemi dostupnými prostedky zabezpeovat ochranu jím zpracovávaných informací, které nejsou veejn pístupné, tj. zejména osobních údaj a jiných informací, chránných dle zvláštních právních 1 Zákon. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis. Strana 5 ze 12

6 pedpis 2, ped pístupem neoprávnných osob k nim, zmnou, zniením, ztrátou,neoprávnnými penosy nebo jiným nakládání s nimi, které je v rozporu se zákonem, tato povinnost se vtahuje i na informace o výši mzdy poskytované zamstnavatelem, u) zachovávat povinnost mlenlivosti, stanovenou zvláštními právními pedpisy 3, a to i po skonení pracovního pomru, v) ohlašovat odboru kancelá starosty neprodlen zmny v osobních pomrech, jako satek, rozvod, narození nebo úmrtí lena rodiny, zmnu bydlišt apod., zahájení trestního ízení pro podezení z trestné innosti spáchané pi plnní pracovních povinností, jiné údaje dležité pro pracovní hodnocení (nap. dokonení vzdlání) a jiné okolnosti, významné pro výpoet dávek nemocenského pojištní, poskytování rodiovského píspvku a urení daové povinnosti, w) pi výkonu veejné správy jednat a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit dvru v nestrannost jeho rozhodování, zejména nepijímat dary nebo jiné výhody a zdržet se dalšího jednání, které by mohlo vést ke stetu veejného zájmu se zájmy osobními, zejména nevyužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zamstnání ve prospch vlastní nebo jiné osoby, x) oznámit neprodlen vedoucímu píslušného útvaru pop. tajemníkovi skutenosti, nasvdující vylouení zamstnance z rozhodování ve správním ízení z dvodu podjatosti dle zvláštního zákona 4, y) ohlásit píslušnému vedoucímu zamstnanci jakýkoliv zjištný nedostatek v pracovních podmínkách, jakoukoliv hrozbu vzniku škody a již na stran zamstnavatele nebo zamstnance, dále jakoukoliv škodu, kterou zamstnanec zpsobí zamstnavateli nebo která zamstnanci vznikne v souvislosti s plnním pracovních úkol pop. jinou škodu, související s inností zamstnavatele, kterou zamstnanec zjistí nebo o které se dozví. l. V. Základní povinnosti vedoucích zamstnanc 1. Vedoucí odboru je krom povinností uvedených v l. IV. tohoto ádu dále povinen a) v rámci svené psobnosti ídit a kontrolovat práci zamstnanc a soustavn hodnotit jejich pracovní výkony; v návaznosti na tuto povinnost alespo 1 x ron zpracovávat písemné hodnocení zamstnanc a toto hodnocení se zamstnancem projednat, b) umožnit zamstnancm seznámit se s obecn závaznými právními pedpisy souvisejícími s výkonem jejich práce, s vnitními pedpisy zamstnavatele a se zmnami tchto pedpis a zabezpeovat jejich dodržování, c) vas pidlovat zamstnancm pracovní úkoly a spoluvytváet píznivé podmínky pro jejich úspšné plnní, d) potvrzovat zamstnancm omluvenou nepítomnost v práci (ádná dovolená, nemoc, ošetování lena rodiny atd.), vyjadovat se k žádostem o poskytnutí neplaceného volna, o úpravu pracovní doby, o povolení jiné výdlené innosti, e) v rámci možností dbát o soustavné prohlubování odborné úrovn zamstnanc, 2 Nap. zákon. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, zákon. 148/1997 Sb., o ochran utajovaných skuteností a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 3 Napíklad zákon 148/1998 Sb., o ochran utajovaných skuteností, v znní pozdjších pedpis, zákon. 240/2000. Sb., krizový zákon, zákon. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis. 4 Zákon. 500/2004 Sb., o správním ízení (správní ád), ve znní pozdjších pedpis. Strana 6 ze 12

7 f) v zájmu zvyšování produktivity práce co nejlépe organizovat práci zamstnanc a dbát, aby její výkon odpovídal, podle ekonomických a technických možností zamstnavatele, požadavkm technickoekonomického rozvoje, g) pi nástupu do práce zajistit sepsání dohody o odpovdnosti k ochran hodnot svených zamstnanci k vyútování u pracovních míst, kde z popisu pracovního místa vyplývá odpovdnost za svené hodnoty, h) v rámci svené psobnosti vypracovat písemný popis pracovního místa a pracovní nápln jednotlivých zamstnanc a tento popis dle poteby prbžn aktualizovat, i) navrhovat konkrétní zamstnance svého útvaru k úasti na školeních a kurzech, j) navrhovat zamstnavateli zmny organizaního uspoádání útvaru s ohledem na potebu zajištní úspšného plnní pracovních úkol, k) zabezpeovat vasné plnní úkol, vyplývající z právních pedpis a uložené orgány msta. l. VI. Zastupování 1. Zastupovaný zamstnanec je povinen informovat svého zástupce o jeho právech a povinnostech, o stavu plnní úkol uložených zastupovanému a upozornit ho na všechny dležité okolnosti pi zajiš ování plnní úkol. 2. Zastupovaný je oprávnn vyhradit si rozhodování o zvlášt dležitých otázkách. 3. Zastupující je povinen podat zastupovanému po skonení zastupování zprávu o stavu plnní uložených úkol. 4. Pi zastupování zamstnance, s jehož výkonem práce je spojena odpovdnost za svené hodnoty na základ dohody o odpovdnosti k ochran hodnot svených zamstnanci k vyútován 5, se ped zaátkem a pi skonení zastupování provede mimoádná inventarizace, o které se sepíše protokol. ást tvrtá PRACOVNÍ DOBA A PESTÁVKY V PRÁCI l. VII. Pracovní doba zamstnanc zaazených k výkonu správních inností 1. Pracovní doba je rozvržena na 40 hodin týdn. Zamstnavatel uplatuje týdenní pružnou pracovní dobu s tmito podmínkami: Zamstnanec je povinen v týdnu odpracovat celou týdenní pracovní dobu. Pi uplatování pružné pracovní doby si zamstnanec sám volí zaátek a konec pracovní doby v jednotlivých dnech v úsecích volitelné pracovní doby. Zamstnanec je povinen být na pracovišti v dob základní pracovní doby. 2. Pestávky v práci na jídlo a oddech nejdéle po každých 6 hodinách práce iní 30 minut. Nelze-li ze závažných dvod erpat pestávku ve stanovené dob, je zamstnanec povinen erpat pestávku, pokud možno ve stanoveném rozsahu, v nebližší možné dob. Pestávky v práci však nelze erpat na zaátku a na konci pracovní doby zákona. 262/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Strana 7 ze 12

8 3. Pracovní dobu pi uplatnní pružné pracovní doby zamstnavatel stanovuje takto: a) úseky základní pracovní doby Po: 8:00 17:00 Út: 8:00 15:00 St: 8:00 17:00 t: 8:00 15:00 Pá: 8:00 14:00 b) úseky volitelné pracovní doby Po: 7:00 8:00 17:00 18:00 Út: 7:00 8:00 15:00 18:00 St: 7:00 8:00 17:00 18:00 t: 7:00 8:00 15:00 18:00 Pá: 7:00 8:00 14:00 18:00 4. a) Pružná pracovní doba se neuplatní pi pracovní cest zamstnanc, pi nutnosti zabezpeení naléhavého pracovního úkolu v rámci smny, jejíž zaátek a konec je pevn stanoven, nebo brání-li jejímu uplatnní dležité provozní dvody, pi erpání ádné dovolené a v dob dležitých osobních pekážek v práci. b) V pípad, kdy nelze dle zákoníku práce uplatnit pružnou pracovní dobu stanovuje zamstnavatel rozvržení týdenní pracovní doby takto: Po: 7:30 17:00 Út: 7:00 15:00 St: 7:30 17:00 t: 7:00 15:00 Pá: 7:00 14:30 5. Povinnosti vyplývající z rozvržení pracovní doby: a) v ase základní pracovní doby jsou vedoucí odbor povinni zajistit ádné fungování svých odbor, ve vztahu k veejnosti, vedení msta, mstského úadu a ostatním zamstnancm, b) úpravu pracovní doby jednotlivým zamstnancm povoluje tajemník po pedchozím projednání s píslušným vedoucím odboru na základ písemné žádosti s ádným odvodnním, c) zamstnavatel eviduje pracovní dobu, práci pesas, pracovní pohotovost a noní práci jednotlivých zamstnanc elektronicky. Výše uvedenou evidenci a podklady pro výplatu plat z údaj elektronické docházky zpracovává povený pracovník odboru kancelá starosty, d) všichni zamstnanci jsou povinni píchod na pracovišt a odchod mimo pracovišt evidovat systémem elektronické docházky stanoveným zamstnavatelem. Stejn tak jsou zamstnanci povinni evidovat zaátek a konec pestávky v práci na jídlo a oddech v pípad, že pi erpání pestávky opouštjí své pracovišt. V pípad práce pesas jsou zamstnanci povinni dodržovat dle ustanovení zákoníku práce pestávky v práci v délce 30 minut po každých 6 hodinách práce a evidovat pestávky v evidenci docházky, Strana 8 ze 12

9 e) zamstnanci mohou po dohod s píslušným vedoucím zamstnancem pobývat na pracovišti za úelem výkonu práce v dob od pondlí do pátku od 7:00 do 21:00 hodin, mimoádn a v odvodnných pípadech mže jinou dobu povolit pedem tajemník. l. VIII. Pracovní doba zamstnanc v obslužných profesích 1. Pracovní doba je rozvržena na 20 hodin týdn takto: Po: 17:00 21:00 Út: 15:00 19:00 St: 17:00 21:00 t: 15:00 19:00 Pá: 14:00 18:00 2. V rámci stanovené pracovní doby není zamstnanci poskytnuta pestávka v práci podle 88 zákoníku práce. l. IX. Práce pesas 1. Zamstnanec je povinen pracovat pesas, byla-li mu práce pesas naízena píslušným vedoucím zamstnancem s pihlédnutím k plnní úkol zamstnavatele a k zájmm zamstnance. Práce pesas mže být naízena za podmínek stanovených zákoníkem práce v maximálním rozsahu 8 hodin týdn a 150 hodin ron. 2. Za práci pesas bude zamstnanci po dohod s vedoucím píslušného útvaru pop. s tajemníkem poskytnuto náhradní volno, které je nutno vyerpat do dvou pracovních týdn po výkonu práce pesas. Proplacení práce pesas dle zákoníku práce povoluje tajemník na základ písemného, ádn zdvodnného návrhu píslušného vedoucího zamstnance. 3. Vedoucím zamstnancm je plat stanoven s pihlédnutím k pípadné práci pesas v rozsahu nepekraujícím zákonem stanovené limity. Za práci pesas v noci a ve dnech pracovního klidu se však i tmto zamstnancm poskytuje plat a píplatek nebo po dohod s nimi náhradní volno. 4. Za dodržování zákonem stanovených limit práce pesas odpovídají vedoucí píslušného odboru. Vedoucí zamstnanec nesmí naídit práci pesas, pokud by byla v rozporu s právními a ostatními pedpisy k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 5. Píslušný vedoucí odboru mže naídit zamstnanci pracovní pohotovost v rozsahu uvedeném v ustanovení zákoníku práce. 6. Noní práce je práce konaná v dob mezi 22. a 6. hodinou. Zamstnavatel se pi naizování noní práce ídí ustanoveními zákoníku práce. Strana 9 ze 12

10 ást pátá DOVOLENÁ A PEKÁŽKY V PRÁCI l. X. Dovolená 1. Podmínky vzniku nároku dovolené na zotavenou upravuje zákoník práce. 2. Zamstnanci za pedpokladu, že je v kalendáním roce v pracovním pomru k zamstnavateli a odpracuje zákonem stanovený poet dní, náleží za daný kalendání rok dovolená ve výši 5 týdn. 3. Ped nástupem dovolené zamstnanec vyplní tiskopis "dovolenka" a pedloží ho píslušnému vedoucímu zamstnanci ke schválení. 4. Dobu erpání dovolené uruje zamstnavatel podle plánu dovolených vydaného s pedchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si zamstnanec mohl dovolenou vyerpat zpravidla vcelku a do konce kalendáního roku. Pi stanovení plánu dovolených se pihlíží k úkolm zamstnavatele a k oprávnným zájmm zamstnance. Poskytuje-li se zamstnanci dovolená v nkolika ástech, musí alespo jedna ást init nejmén dva týdny, pokud se zamstnanec se zamstnavatelem nedohodnou jinak. 5. Vedoucí zamstnanci urí zamstnancm dovolenou tak, aby byla vyerpána do konce píslušného kalendáního roku. V pípad, že nebyla dovolená urena zamstnanci tak, aby byla vyerpána do konce kalendáního roku, nebo mu nebylo naízeno erpání alespo ty týdn, pedá vedoucí odboru zdvodnní pro nebyla erpána, vedoucímu odboru kancelá starosty. l. XI. Neplacené volno O poskytnutí neplaceného pracovního volna pi pekážce v práci v délce jedné pracovní smny a delší, rozhoduje na základ doložené písemné žádosti zamstnance, po vyjádení píslušného vedoucího zamstnance tajemník. ást šestá PRACOVNÍ CESTY A NÁHRADY VÝDAJ l. XII. Schvalování pracovních cest, poskytování náhrad cestovních a jiných výdaj se ídí píslušným vnitním pedpisem zamstnavatele a píslušným právním pedpisem. Zamstnanec je povinen ihned po návratu z pracovní cesty informovat o jejím výsledku píslušného vedoucího zamstnance, pípadn zpracovat písemnou zprávu o výsledku pracovní cesty. ást sedmá BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI l. XIII. Strana 10 ze 12

11 1. Za plnní úkol, vyplývajících z právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, odpovídají vedoucí zamstnanci na všech stupních ízení v rozsahu své psobnosti. Vedoucí zamstnanci zajiš ují ve spolupráci s technikem BOZP proškolení nových zamstnanc ped jejich nástupem do zamstnání a nejmén jedenkrát ron proškolení všech svých podízených zamstnanc z pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci, a to v rozsahu vyplývajícím z právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. 2. Nejmén jedenkrát ron zamstnavatel po dohod s pedsedou základní odborové organizace organizuje provrky bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na všech pracovištích zamstnavatele. 3. Vedoucí zamstnanci jsou z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví pi práci povinni zejména a) seznámit zamstnance ped pidlením práce nebo pi zmn práce a pracovních postup s píslušnými bezpenostními pedpisy vetn pedpis o požární ochran a soustav vyžadovat a kontrolovat jejich znalost a dodržování, b) zajistit okamžité sepsání zápisu o každém hlášeném pracovním úrazu, vyšetení jeho píin a provedení opatení k odstranní dvodu úrazu, v pípad pracovní neschopnosti delší tí kalendáních dní zajistit sepsání záznamu o úrazu, c) u pracovních úraz, které podléhají registraci podle naízení vlády. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgán a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, zajistit vasné odeslání záznamu o úrazu píslušným orgánm. 4. Píslušný vedoucí zamstnanec je oprávnn v souladu se zákoníkem práce v odvodnných pípadech vydat zamstnanci pokyn podrobit se zjištní, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Orientaní dechovou zkoušku provádí povený technik BOZP. 5. Zamstnavatel v souladu s píslušným vnitním pedpisem poskytuje zamstnancm osobní ochranné prostedky na ochranu ped riziky na pracovištích. ást osmá PÉE O ZAMSTNANCE l. XIV. 1. Zamstnavatel soustavn dbá o vytváení podmínek ke zvyšování kultury práce a pracovního prostedí a o zajištní stravování zamstnanc. 2. Zamstnavatel dbá o uspokojování kulturních, sportovních, spoleenských, a sociálních poteb zamstnanc, za tímto úelem zizuje sociální fond. Podmínky tvorby a využívání sociálního fondu upraví kolektivní smlouva, pípadn zvláštní vnitní pedpis. 3. Zamstnavatel trvale peuje o odborný kvalifikaní rst zamstnanc zejména vysíláním na odborná školení a kurzy. Vybraným zamstnancm, v souladu se svými zájmy, zamstnavatele mže umožnit distanní studium. Strana 11 ze 12

12 ást devátá ODPOVDNOST ZA ŠKODU ZPSOBENOU ZAMSTNAVATELI A ZAMSTNANCI l. XV. 1. Podmínky vzniku odpovdnosti za škodu zpsobenou zamstnavateli a zamstnanci upravují píslušná ustanovení zákoníku práce. 2. Hrozí-li škoda, je povinen na ni zamstnanec bezprostedn upozornit svého nadízeného zamstnance, stejn tak je povinen bezprostedn oznámit již vzniklou škodu. 3. Zamstnavatel odpovídá zamstnanci za škodu na vcech, které zamstnanec odložil u zamstnavatele pi práci nebo v souvislosti s plnním pracovních úkol. Svršky a pedmty osobní poteby, které zamstnanec obvykle nosí do práce, je povinen ukládat na míst k tomu ureném. Zamstnanci jsou povinni si své osobní vci uzamykat a stejn tak jsou povinni uzamykat své kanceláe pi jakémkoliv odchodu. 4. Pípady odpovdnosti zamstnanc za škodu posuzuje a eší škodní komise zízená zamstnavatelem v souladu s píslušným vnitním pedpisem zamstnavatele. ást desátá ZÁVRENÁ USTANOVENÍ l. XVI. 1. Všichni vedoucí zamstnanci jsou povinni s pracovním ádem seznámit podízené zamstnance. 2. Nedílnou souástí tohoto pracovního ádu je Etický kodex zamstnanc msta Horní Slavkov. 3. Zrušuje se pracovní ád z Tento ád nabývá úinnosti dnem Píloha. 1 Etický kodex zamstnanc msta Horní Slavkov V Horním Slavkov dne Mgr. Jana Vildumetzová starostka msta Strana 12 ze 12

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV Ř Á D MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU Ř Á D TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. R 01/2012 PRACOVNÍ ŘÁD Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Mendelova univerzita v Brn

Mendelova univerzita v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 29. prosince 2006 Fakultám, vysokoškolskému ústavu j.: 3948/2006-981 Celoškolským a rektorátním pracovištím Správ kolejí a menz Vysokoškolským statkm S M R N I C

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004,

Vyhláška. Ministerstva financí. ze dne..2004, Vyhláška Ministerstva financí ze dne..2004, kterou se provádí zákon. 38/2004 Sb., o pojišovacích zprostedkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o zmn živnostenského zákona (zákon

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED

Etický kodex firem skupiny HOSPIMED Etický kodex firem skupiny HOSPIMED 1. Úvod Firmy skupiny HOSPIMED (tj. FSH HOSPIMED, spol. s r.o., medisap,s.r.o., Hoyer Praha s.r.o., Stargen EU s.r.o. a HOSPIMED Slovakia, spol. s r. o.) nabízejí a

Více

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní:

Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce. Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966. Ve znní: Zákon. 65/1965 Sb., zákoník práce Datum pijetí: 16. ervna 1965 Datum úinnosti: 1. ledna 1966 Ve znní: zákona. 88/1968 Sb., zákona. 153/1969 Sb., zákona. 100/1970 Sb., zákona. 20/1975 Sb., zákona. 72/1982

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20

I. Užíváni bytu. .Pravidla pro užívání bytu a spolených ástí a zaízení domu Blická 2829/20 Blická 2829/20, 141 00 Praha 4 Zábhlice Pronájem byt a nebytových prostor vetn poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. IO: 62580078 DI: 004-62580078 Kontaktní tel.: 272 765 263 El.pošta:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Š K O L N Í Á D. l. 1

Š K O L N Í Á D. l. 1 ŠKOLNÍÁD l.1 1) Úelemtohotoškolníhoádujevytvoitpíznivépodmínkyprovzdlávánístudent 1,abysi vprbhustudiaosvojiliznalosti,dovednostiaetickézásadyformulovanévprofiluabsolventa školy. 2) StudentsedobrovolnýmrozhodnutímkestudiunaCARITASVOŠsociálníOlomouczavazuje

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Požární ád obce Lubník

Požární ád obce Lubník Obecn závazná vyhláška obce Lubník.3/2002 Zastupitelstvo obce Lubník vydává podle 84 odst. 2 písm. i) a 10 písm.a) zák..128/2000 Sb. o obcích a podle 29 odst. 1 písm. o) zák.. 133/1985 Sb. o požární ochran,

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více