Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax: / Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Výroční zprávu vypracoval v období srpen září 2013 a předkládá: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy Poděkování patří všem kolegyním a kolegŧm, kteří na obsahu VZ participovali zpracováním a odevzdáním dílčích podkladŧ a příspěvkŧ. Projednání a schválení Výroční zprávy pedagogickou radou: Předložení Výroční zprávy Školské radě ke schválení:

2 ÚVODNÍ SLOVO Váţení rodiče, členové školské rady, kolegyně a kolegové, ţáci a další čtenáři naší výroční zprávy, i školní rok 2012/2013 stejně jako ty předešlé - byl lecčíms zajímavý a originální. Nejpodstatnější změna se udála v samotné struktuře školy. Po celoročním úsilí ředitele školy a finančního referenta školy jsme 28. srpna 2013 za přítomnosti zástupců zřizovatele školy, odboru školství i firem angaţovaných v projektu ve vedlejší budově školy slavnostně otevřeli jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 20 dětí jako další součást základní školy. Reagovali jsme tak na momentální neutěšenou situaci v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi stran nabídky a poptávky po umístění dětí do obecních (státních) mateřských škol a pomohli Městu Brandýs nad Labem Stará Boleslav vytrhnout jeden z trnů z paty. Podrobnější informace k této významné aktivitě školy jsou obsaţeny v další části výroční zprávy (VZ). Od prosince 2012 jsme se začali intenzivněji věnovat chystaným změnám v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) k a jejich dopadu na náš Školní vzdělávací program Škola pro ţivot. Zásadní úprava nás čekala ve výuce cizích jazykŧ k povinnému 1. cizímu jazyku (u všech ţáků roč. jím je angličtina) si ţáci, kteří byli ve školním roce 2012/2013 ţáky 6., resp. 7. roč. 2. stupně ZŠ, povinně volili pro školní rok 2013/2014 další (2.) cizí jazyk, a to z následující nabídky: francouzština, němčina, ruština a španělština. O dalších úpravách (např. na 1. stupni v předmětu matematika) podrobněji opět v další části VZ. Druhý rok bezproblémového pouţívání elektronické třídní knihy i elektronické klasifikace ţákŧ, zefektivnění vnějšího komunikačního systému mezi školou a jejími klienty (ţáci, jejich zákonní zástupci), včetně moţnosti omlouvání absencí ţáků, informování o akcích školy či třídy, zadávání úkolů a předávání dalších důleţitých sdělení - to vše prostřednictvím internetové aplikace Bakaláři - jenom potvrdil smysluplnost a účinnost zavedení tohoto systému. Spokojenost rodičů je toho dokladem. Pokračovali jsme v realizaci projektu VIP III souběţně se školním psychologem ve škole působil i speciální pedagog (oba s úvazkem ve výši 0,5). I ve školním roce 2012/2013 patřil k mým prioritám s nejvyšší důleţitostí monitoring kvality prŧběhu vzdělávání. 80 návštěv vyučovacích hodin absolvovaných dle plánu hospitační činnosti (2-3 návštěvy u jednoho pedagoga) mi poskytlo dostatek poznatků o úrovni průběhu vzdělávání ţáků, o kvalitě a profesionalitě pedagogů. I kdyţ se jedná o značně časově náročnou aktivitu (příprava na hospitaci, rozbory hodin, celkové analýzy), její přínos pro zvyšování úrovně poskytovaného vzdělávání je nezastupitelný. Účastí ţákŧ 5. a 7. ročníkŧ v tzv. srovnávacích testech jsme ověřovali výsledky vzdělávání a zároveň porovnávali úspěšnost našich ţáků s výsledky jiných škol v rámci regionu i republiky. Ţáci 9. tříd se zúčastnili testování Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţákŧ se zaměřením na jejich rozvoj. Ţáci 5. a 9. tříd navíc v závěru května 2013 absolvovaly 2. celorepublikovou generální zkoušku ověřování výsledků vzdělávání ţáků (NIQES). Vybraný vzorek ţákŧ z tříd absolvoval testování SCATE z anglického jazyka. Ţáci 8. tříd se zúčastnili testování PRUT zaměřeného na prŧřezová témata. Naše škola věnuje zvýšenou péči ţákŧm se specifickými vzdělávacími potřebami. Vše se odvíjí od úzké spolupráce školy (výchovný poradce, třídní učitelé, ZŘŠ, ŘŠ, školní psycholog, speciální pedagog) s rodiči těchto ţáků a se školním poradenským zařízením (PPP Hloubětín). Druhým rokem jsme úspěšně vyuţívali institut výchovné komise k bezodkladnému řešení výchovných problémů ţáků s jejich zákonnými zástupci. Jako kaţdoročně, tak i v závěru školního roku 2012/2013 jsme zpracovávali personální rozvahu pro školní rok 2013/2014. Jedna učitelka anglického jazyka obdrţela výpověď pro nekvalifikovanost, dvě prvostupňové učitelky z nich jedna středoškolsky vzdělaná - poţádaly o ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu získání výhodnější pracovní nabídky, dvě prvostupňové učitelky poţádaly bez udání dŧvodu - o ukončení pracovního poměru dohodou a další dvě učitelky 1. stupně z nich jedna nekvalifikovaná podaly výpověď. Přijetím nových pedagogů a doplněním pedagogického sboru (mj. i o dvě učitelky v nově otevírané MŠ) se jeho kvalifikovanost celkově ještě zvýšila. Pevně věřím, ţe kultivace firemní kultury, mající za sebou téměř dvouleté období stagnace, bude opět jedním z atributů kaţdodenní práce managementu školy, potaţmo všech zaměstnanců. Jaroslav Kindl, ředitel školy, září 2013 Strana 2 (celkem 39)

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Adresa školy (sídlo školy, PSČ) Ředitel školy, statutární orgán Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova Ing. Jaroslav Kindl Telefon: Fax/zázn.: Datum jmenování do funkce/datum potvrzení ve funkci / Typ poskytovaného základní škola ( stupeň) Kapacita školy 890 žáků vzdělání IČ školy IZO školy Právní forma právní subjekt příspěvková organizace Datum zařazení do Datum zápisu do Sítě škol rejstříku Spádový obvod školy Brandýs nad Labem Stará Boleslav (ZŠ) Zřizovatel školy Adresa Město Brandýs n. L. - Stará Boleslav Masarykovo nám Telefon: Fax: Další součásti školy Telefon IZO Kapacita Školní družina , l žáků Školní jídelna jídel Počet ročníků 9 Stupeň vzdělání základní Počet tříd / st. 25/ Vyučovací jazyk český Celkový počet ţáků školy Průměrný počet ţáků ,04 Počet oddělení ŠD Celkový počet ve třídě zapsaných ţáků Celkový počet zaměstnanců školy 72 Z toho pedagogů 44 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola je od zřízena městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav jako právní subjekt - do jako RO a od z rozhodnutí zřizovatele jako PO. Základní škola je současně fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to na základě smlouvy s PedF UK a fakultou vydaného certifikátu. Základní škola sídlí ve dvou objektech. V hlavní budově s kmenovými učebnami 1. a 2. stupně a s odbornými pracovnami (mj. dvě počítačové učebny, dvě jazykové pracovny, učebna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a hudební výchovy) a v čp. 263 (vedlejší školní budova) s pěti odděleními školní druţiny (dále ŠD) a s výtvarným ateliérem a hernou, ve kterých probíhá výuka výtvarné výchovy ţáků některých tříd 2. stupně resp. výuka tělesné výchovy ţáků některých tříd 1. stupně. V průběhu 2. pololetí školního roku 2012/2013 byly výtvarný ateliér a jedno oddělení ŠD vyčleněny z provozu a započaly v nich stavební úpravy za účelem zřízení jednotřídní mateřské školy (MŠ). V areálu školy se nachází Strana 3 (celkem 39)

4 venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem; v průběhu hlavních prázdnin zde byla vybudována zahrada MŠ s několika herními prvky. Odevzdáním závěrečné monitorovací zprávy jsme 10. června 2013 završili dvouletou účast v projektu EU peníze školám. Byli jsme aktivní i v dalších projektech, mj. v projektu Poznejte řemesla, poznejte praxi bliţší údaje viz kapitola M této VZ. Materiální zázemí školy je nadstandardní - dvě počítačové pracovny (2x 27 ks PC), ve všech učebnách 1. stupně i ve všech učebnách vyjma dvou - 2. stupně instalovaná a vyučujícími pravidelně vyuţívaná prezentační technika (celkem 27 interaktivních tabulí, včetně datových projektorŧ a řídících PC, 6 vizualizérŧ (dokumentových kamer), dvě sestavy hlasovacího zařízení k interaktivním tabulím, 15 ks tiskáren v kmenových učebnách 1. stupně), pestrý a bohatý výběr výukového SW, vybavenost kabinetů (16 ks PC včetně příslušenství, další didaktická technika, notebooky pro učitele, několik tiskáren a kopírovacích zařízení - včetně multifunkčních, učební pomůcky aj.). Tělocvična školy, byť prostorově potřebám školní výuky nevyhovuje (na 2. stupni je výuka v odděleních chlapci/dívky řešena i vyuţíváním blízké sokolovny, a to za úplatu), je v odpoledních a večerních hodinách smluvně permanentně obsazena různými sportovními oddíly a krouţky. Vedení školy se zástupci zřizovatele o moţnostech řešení tohoto handicapu výstavbou nové tělocvičny opakovaně jednalo. Situace není výhledově příznivá. V rámci doplňkové činnosti vyuţíváme kapacitu naší školní jídelny a poskytujeme stravovací sluţby i jiným subjektům v Brandýse n. L. a blízkém okolí. Škola není nijak úzce profilována (rozšířená výuka apod.), přesto lze vyjmenovat několik specifik, na kterých si zakládáme: Od školního roku 2010/2011 vyučujeme anglický jazyk jako 1. cizí jazyk jiţ od 1. ročníku. Zvýšenou péči věnujeme ţákŧm se sociálním či zdravotním znevýhodněním, ţákŧm se specifickými poruchami učení a rovněţ ţákŧm nadaným, které integrujeme do běţných tříd 1. i 2. stupně; vyuţíváme institutu asistenta pedagoga, pro ţáky vypracováváme za součinnosti třídního učitele a ostatních vyučujících, výchovného poradce, školského poradenského zařízení a rodičŧ ţákŧ - individuální vzdělávací plány; vycházíme vstříc poţadavkŧm rodičŧ (úprava rozvrhu, uvolňování z výuky apod.). V souvislosti s trendy ve výuce i v souvislosti s realizovanými projekty Jazyky a EU peníze školám se mj. zaměřujeme na efektivní pravidelné vyuţívání prezentační techniky (interaktivní tabule, hlasovací zařízení, dokumentové kamery) a interaktivních učebnic ve výuce. Pestrou nabídkou zájmových útvarŧ, nepovinných předmětŧ a dalších volnočasových aktivit (dětský pěvecký sbor Klíček, divadelní studio Větrník, dětský soubor zobcových fléten Veselá píšťalka, Pohybové hry, keramické krouţky, počítačové krouţky, výtvarný krouţek, sportovní střelecký klub, krouţek ručních prací aj.) podporujeme zdravý a všestranný rozvoj ţákŧ. ŠKOLSKÁ RADA (ŠR) Ve školním roce 2012/2013 ve ŠR pracovali tito zástupci rodičů ţáků, pedagogů školy a zřizovatele: Za rodiče: Petr Jadrníček předseda MUDr. Ivan Čierny Za pedagogy školy: Mgr. Alice Kubálková Mgr. Jaroslava Rychová Za zřizovatele: Hana Helisová Bohumil Javůrek Strana 4 (celkem 39)

5 ŢÁKOVSKÁ RADA (ŢR) Je partnerem vedení školy a zastupuje v tomto vztahu zájmy ţáků školy. Tvoří ji vybraní či zvolení zástupci jednotlivých tříd ročníku poţívající důvěru ostatních spoluţáků. V čele ŢR stojí prezident volený ze zástupců jednotlivých tříd. Činnost ŢR se řídí statutem ŢR. Patronát nad ŢR drţela i v tomto školním roce Mgr. Ida Elsnerová. Informace o aktivitách ŢR ve školním roce 2012/2013 je přílohou č. 1 této výroční zprávy. B. PERSONÁLNÍ SLOŢENÍ ŠKOLY NEJUŢŠÍ VEDENÍ ŠKOLY Ing. Jaroslav Kindl ředitel školy, statutární orgán Mgr. Zdeňka Pavelková zástupce statutárního orgánu, ZŘŠ pro 2. st. ZŠ - do Mgr. Vít Mareš ZŘŠ pro 2. st. od Mgr. Michaela Pavelková ZŘŠ pro 1. st. ZŠ, od též zástupce statutárního orgánu ŠIRŠÍ VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Alice Kubálková výchovný poradce pro 1. a 2. st. ZŠ do , koord. tvorby ŠVP Mgr. Martina Hliněnská výchovný poradce pro 1. a 2. st. ZŠ od Ing. Jindřiška Baumruková koordinátor ICT, interní správce sítě Mgr. Lenka Konrádová školní metodik prevence - do Mgr. Vít Mareš školní metodik prevence od do Ing. Tomáš Pavelka finanční referent Mgr. Michaela Havranová ekonom školy Daniela Reichertová vedoucí vychovatelka ŠD Helena Rŧţičková vedoucí ŠJ Marcela Hubačová hospodářka školy PEDAGOGICKÝ SBOR Ing. Jindřiška Baumruková - vyučující M+Inf Mgr. Kateřina Beránková vyučující Čj+D Mgr. Vendula Boháčová vyučující Aj+Hv Barbora Bubelíny vyučující na 1. stupni + Aj Mgr. Hana Černá vyučující Tv+Aj Mgr. Martina Dlouhá vyučující na 1. stupni Mgr. Věra Dobiášová vyučující Rj- do Mgr. Lucie Dolníková vyučující M+F+ Aj Mgr. Markéta Drobňáková vyučující Vv + asistent pedagoga Mgr. Kateřina Ďurišová vyučující Aj+Fj Zuzana Egerová vyučující na 1. stupni Mgr. Ida Elsnerová - vyučující Čj+VO Ivana Filová - vychovatelka ŠD do (nástup na MD) Alena Hepová vychovatelka ŠD od Mgr. Martina Hliněnská vyučující Čj+VO Mgr. Veronika Jakubová vyučující Aj Mgr. Marcela Janečková asistent pedagoga Renata Jonáková vychovatelka ŠD Ing. Jaroslav Kindl vyučující Hv Mgr. Lenka Konrádová vyučující Aj Václav Kopejsko vyučující Hv do Strana 5 (celkem 39)

6 Mgr. Petr Krejčík vyučující Př+Vv+Hv, koordinátor enviromentální výchovy Mgr. Eva Kreuterová vyučující Z+Tv Mgr. Veronika Kříţková vyučující na 1. stupni Mgr. Alice Kubálková vyučující na 1. stupni PaedDr. Olga Kváčová vyučující na 1. stupni Anita Lukášová vychovatelka ŠD Mgr. Jana Lukášová vyučující na 1. stupni PhDr. Renata Majerová vyučující Nj Mgr. Vít Mareš vyučující D+VO Mgr. Marie Marková asistent pedagoga Mgr. Viera Matušincová vyučující M do (odchod do důchodu) Mgr. Olga Medová vyučující na 1. stupni Denisa Nedvědilová, DiS. vyučující na 1. stupni + vychovatelka ŠD Bc. Jana Nepomucká vyučující M+F Mgr. Iveta Nováková vyučující na 1. stupni Mgr. Michaela Pavelková vyučující na 1. stupni Mgr. Zdeňka Pavelková vyučující M+PP Mgr. Alena Pytlounová vyučující Rj od do Mgr. Jaroslava Rychová vyučující Čj+D Mgr. Marie Sklenářová vyučující M+Ch Mgr. Miroslava Šplíchalová vyučující na 1. stupni Mgr. Vendula Tomanová Podubecká vyučující na 1. stupni, speciální pedagog PaedDr. Iveta Vávrová vyučující na 1. stupni Ing. Jaroslav Vitvar vyučující F+Př+Pč Mgr. Věra Volfová vyučující na 1. stupni METODICKÉ ORGÁNY Ve školním roce 2012/2013 fungovaly tyto metodické orgány školy: 1. stupeň: Metodické sdruţení (MS) vedoucí: Mgr. Věra Volfová, členové: všichni pedagogové 1. st. (doporučení i pro vedoucí vychovatelku ŠD) 2. stupeň: Předmětové komise (PK): Vzdělávací oblast Vzdělávací obory (předměty) Vedoucí PK Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Mgr. Rychová Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Mgr. Jakubová Matematika a její aplikace + ICT Matematika, Informatika Mgr. Matušincová Člověk a společnost Dějepis, Výchova k občanství Mgr. Beránková Člověk a příroda Fy, Ch, Př, Ze Mgr. Sklenářová Umění a kultura + Člověk a svět práce + Hv, Vv, Praktické činnosti, Tělesná výchova Mgr. Kreuterová + Člověk a zdraví PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Jiří Tulach školník, topič Marie Tulachová administrativní prac. - vedení provozních zaměstnanců (úklid), vedení prodejny papírnictví, skladu učebnic, objednávky učebnic Péče o úklid a pořádek: Lenka Gruberová, Dana Baršoňová / Marcela Kovářová, Darina Baršoňová, Eva Lučanová, Lucie Szabová, Blanka Tupá Strana 6 (celkem 39)

7 Školní jídelna: Helena Rŧţičková vedoucí školní jídelny Dana Hrdličková - vedoucí kuchařka Věra Uhlířová pokladní, skladnice Eva Purnochová - vedoucí kiosku Kuchařky a pomocný personál: Marcela Huříková, Boţena Brzicová, Boţena Korousová, David Němeček Simona Mašková, Zdeňka Klímová, Martina Rodová, Monika Vachovcová ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACE, PRAXE A ZPŦSOBILOST A. PEDAGOGOVÉ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 9 4,5 SŠ 5 9 0,1 VŠ ,5 SŠ ,24 VŠ 35 Celkem: 38,34 44 B. PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI C. STRAVOVACÍ PROVOZ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 1 5,00 OU 5 1 1,25 SŠ 2 3 1,37 OU 2 5 1,00 OU 1 5/DČ 0,13 OU 1 8 1,00 SŠ 1 8 0,22 VŠ VŠ 1 Celkem: 10,97 14 Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 2 1,00 OU 1 3 6,00 OU 6 3 /DČ 1,00 OU 1 4 0,99 OU 2 5 1,52 OU 2 5/DČ 0,25 OU 1 8 1,00 SŠ 1 Celkem: 11,76 14 Strana 7 (celkem 39)

8 D. DALŠÍ STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI Tarifní třída Úvazek funkce Vzdělání Počet zaměstnanců 8 1,2 asistent SŚ a VŠ 3 0,5 školní psych. VŠ 1 0,5 spec.pedagog VŠ 1 smluvní smluvní správce syst. VŠ (Bc.) 1 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (VOLBA POVOLÁNÍ) PŘEHLED Přehled o přijímacím řízení vycházejících ţáků, kteří pokračují od ve vzdělávání na gymnáziích, středních školách a středních odborných učilištích. Celkový počet ţáků 9. tříd: 54 Vycházející ţáci z 8. tříd: 3 Víceletá gymnázia: 4 Celkem: 61 Přehled o volbě povolání Vzdělávací zařízení žáků chlapců dívek Gymnázia čtyřletá Gymnázia osmiletá SOŠ Učební obory Vycházející z 8. roč Přímý pracovní poměr Celkem D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Ve školním roce 2012/2013 se zápis dětí do 1. ročníku konal ve dnech 4. a 5. února Budoucí prvňáčci plnili úkoly na čtyřech stanovištích, kde měly paní učitelky pro děti i malá překvapení starší ţáci zahráli pohádku, upekli sladkosti, zatančili a zazpívali. Kaţdý z budoucích prvňáčků vyplnil test školní zralosti. Ve spolupráci s Nadačním fondem Albert bylo zajištěno občerstvení. Z ovoce a ze zeleniny si budoucí prvňáci i ţáci naší školy mohli připravit zdravou svačinku. Strana 8 (celkem 39)

9 ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Počet zapsaných dětí poprvé u zápisu Počet zapsaných dětí po OŠD Celkový počet dětí u zápisu Počet ţádostí o OŠD Přijato do 1. ročníku ZŠ Strana 9 (celkem 39)

10 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŦ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 I. stupeň: Celkem: 14 tříd / 301 ţák - z toho 148 chlapců a 153 dívek Chování: a) pochvaly ţáků: 76 ţáků Pochvala TU 70 ţáků Pochvala ŘŠ 6 ţáků b) výchovná opatření: 15 ţáků Napomenutí TU 7 ţáků Důtka třídního učitele 4 ţáci Důtka ŘŠ 3 ţáci 2. stupeň z chování 1 ţák Prospěch: Prospělo s vyznamenáním 242 ţáci Prospělo 57 ţáků Neprospěli 2 ţáci Hodnoceni slovně 3 žáci II. stupeň: Celkem: 11 tříd / 246 ţákŧ - z toho 139 chlapců a 107 dívek Chování: a) pochvaly ţáků: 27 ţáků Pochvala TU 16 ţáků Pochvala ŘŠ 11 ţáků b) výchovná opatření: 64 ţáci Napomenutí TU 14 ţáků Důtka TU 25 ţáků Důtka ŘŠ 14 ţáků 2. stupeň z chování 5 ţáků 3. stupeň z chování 6 ţáků Prospěch: Prospěli s vyznamenáním 63 ţáci Prospěli 173 ţáci Nedostatečný prospěch 10 ţáků INTEGROVANÍ ŢÁCI Ve škole je celkem 30 integrovaných ţáků, z toho 16 na 1. a 14 na 2. stupni. V součinnosti třídních učitelů, rodičů ţáků, dalších vyučujících, výchovného poradce, ředitele školy, školního psychologa a pedagogicko-psychologické poradny byly 28 ţákům vypracované individuální vzdělávací plány (IVP). Tito ţáci jsou zařazeni do reţimu integrace podle Směrnice MŠMT č.j / ze dne Se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovali nejen třídní učitelé, ale i tři asistenti pedagoga, a to individuálně nebo v rámci kmenové třídy. V rámci zapojení školy do projektu VIP III jsme ke zlepšení podmínek výuky a péče o integrované ţáky vyuţili i v tomto školním roce přiděleného úvazku 0,5 speciálního pedagoga. Strana 10 (celkem 39)

11 SROVNÁVACÍ A OVĚŘOVACÍ TESTY Tradičně jsme vyuţili komerční srovnávací testy se zaměřením na český jazyk, anglický jazyk, matematiku, přírodovědný a humanitní základ k ověření vědomostí u ţáků 5. a 7. tříd. Nově jsme do tohoto testování přiřadili i ekonomické dovednosti. Ţáci 5. tříd si vedli velmi dobře a byli ve všech sledovaných oblastech vyjma matematiky - nadprŧměrně úspěšní (Čj 71,8 %, humanitní základ 72,8 %, přírodovědný základ 70,5 %, Aj 64 %, ekonomické dovednosti 65,8 %, matematika 49,1 %). Průměrná úspěšnost ţákŧ 7. tříd se u sledovaných oblastí pohybovala v rozmezí 51,7 % (matematika) aţ 61 % (český jazyk). I ţáci 9. tříd si vyzkoušeli, jak na tom jsou, a to v ověřovacím testování v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţákŧ se zaměřením na jejich rozvoj. Zjišťovány byly znalosti a dovednosti ţáků v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika, biologie, fyzika a chemie. Ve srovnání s loňskými hodnotami dosáhli tentokrát ţáci lepších výsledkŧ, rozdíl v úspěšnosti však nebyl vyjma biologie, kde si škola výrazně polepšila výrazný. Druhé testování absolvovali ţáci 9. i 5. tříd v závěru května v rámci rozvojového projektu NIQES ( Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice ). Nositelem a realizátorem projektu je Česká školní inspekce. Cílem projektu NIQES je poskytnout informaci o tom, nakolik kaţdý jednotlivý ţák plní poţadavky minimálního standardu (v českém jazyce, anglickém jazyce a v matematice). Výsledky této jiţ 2. generální zkoušky mají ověřit, zda bude moţné zjišťovat pomocí plošného testování, co ţáci umějí. Jak si naši ţáci vedli, je uvedeno v následující tabulce (jsou zde pro srovnání téţ výsledky z loňského testování): Předmět 5. třídy - % úspěšnosti 2011/ třídy - % úspěšnosti 2012/ třídy - % úspěšnosti 2011/ třídy - % úspěšnosti 2012/2013 Český jazyk 67, 1 70, 4 70, 5 74, 1 Anglický jazyk 59, 4 86, 5 63, 5 64 Matematika 67, 5 54, 3 54, 1 58, 2 Vyučujícími předmětu anglický jazyk byl vybrán vzorek 25 ţáků roč. Vybraní ţáci absolvovali adaptivní ověřovací test angličtiny SCATE (Scio Computer Adaptive Test of English), který kaţdému přesně určil jeho znalosti na stupnici A0 C1. Ţáci při testování dostávali otázky podle svých předchozích odpovědí a nebyli tak stresováni úlohami, které jsou pro ně příliš těţké, nebo naopak neztráceli čas s příliš lehkým zadáním. Ţáci 8. tříd se zúčastnili testování PRUT, zaměřeného na průřezová témata. V tomto testování jsme nedopadli nejlépe. Bliţší informace k tomuto testování je přílohou č. 3 této zprávy. Průřezovým tématům budeme v příštím školním roce zcela určitě věnovat zvýšenou pozornost. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, PODMÍNKY A PRŦBĚH VZDĚLÁVÁNÍ Ve všech ročnících 1. a 2. stupně jsme učili podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) ŠKOLA PRO ŢIVOT. Pro školní rok 2012/2013 jsme - v souladu s úpravami RVP náš ŠVP celkově zrevidovali. Provedené úpravy byly v dostatečném předstihu projednány v metodických orgánech a posléze v pedagogické radě. Aktualizovaný ŠVP byl poté ředitelem školy schválený. Na 1. i 2. stupni jsme vyuţívali různé formy hodnocení ţákŧ (číselná klasifikace x slovní hodnocení x kombinace obou předchozích); důraz ze strany vedení školy byl kladen téţ na pravidelné poskytování prostoru k sebehodnocení ţáků. Při hodnocení a klasifikaci ţáků se vyučující řídí Pravidly pro hodnocení a klasifikaci (součást školního řádu), která dostávají téţ všichni rodiče Strana 11 (celkem 39)

12 (zákonní zástupci) ţáků školy. Pravidla (celý školní řád) jsou rovněţ dostupná na info desce pro ţáky a rodiče v přízemí hlavní budovy i na internetových stránkách školy K výuce jsme pouţívali vedle ucelené řady interaktivních učebnic pro 1. i 2. stupeň od nakladatelství Fraus učebnice a pracovní sešity od různých nakladatelství, a to dle poţadavku vyučujících a finančních moţností školy; vycházeli jsme zejména ze zkušeností pedagogů i z jimi prezentovaného a vedením školy respektovaného zájmu o moţnost alternativy při volbě učebních textů. Pokračovali jsme ve zlepšování podmínek vzdělávání, a to nejen ve vztahu k ţákům (modernizace učeben, nákupy a instalace techniky, výukového SW aj.), ale téţ ve vztahu k pedagogům školy vylepšováním jejich pracovního prostředí více viz další části VZ. F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŦ Ve školním roce 2012/2013 došlo ke změně na postu školního metodika prevence. Mgr. Lenku Konrádovou vystřídal ve funkci od 1. února 2013 Mgr. Vít Mareš. Prevence sociálně neţádoucích jevů byla realizována v souladu s Minimálním preventivním programem platným pro školní rok 2012/2013. Hlavní důraz byl kladen na budování pozitivních vztahů mezi ţáky, prevenci šikany a kyberšikany, posilování návyků zdravého ţivotního stylu, vhodné vyuţívání volného času, uvědomování si vlastní zodpovědnosti, svých práv a povinností, prevenci rasismu a diskriminace apod. Tyto cíle byly naplňovány na 1. stupni především v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na 2. stupni pak v předmětech výchova k občanství, osobnostní a sociální výchova, český jazyk, přírodopis, dějepis, tělesná výchova a také během třídnických hodin. K podpoře prevence sociálně neţádoucích jevů proběhly ve školním roce 2012/2013 tyto akce: - pro 1. ročník preventivní program Veselé zoubky zaměřený na správnou péči o chrup - pro 1. a 2. ročník preventivní program Bezpečná cesta do školy Policie ČR - pro 1. aţ 5. ročník program Normální je nekouřit - pro 1. aţ 9. ročník program Zdravá pětka propagující zásady zdravé výţivy - pro 1. aţ 9. ročník školní vánoční pásmo Putování k Betlému - pro 1. aţ 9. ročník akce Den dětí ve škole - pro 2. a 6. ročník ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči program Hasík - pro 3. ročník beseda Šikana Policie ČR - pro 4. ročník divadelní představení Pachatelé dobrých skutků - pro 4. a 5. ročník beseda Šikana a kyberšikana Policie ČR - pro 5. aţ 9. ročník filmové představení Nicholas Winton síla lidskosti - pro 6. ročník seznamovací výjezdový pobyt - pro a 9. ročník program dlouhodobé primární prevence, o. s. Semiramis - pro 7. a 9. ročník divadelní představení Pět rad pro Bertu problematika anorexie - pro 8. a 9. ročník program Hrou proti AIDS - pro 8. a 9. ročník beseda Trestní činnost mládeţe Policie ČR - pro 9. ročník návštěva památníku Lidice - pro 9. ročník filmové představení Ucho - pro 9. ročník beseda Příběhy bezpráví téma normalizace Strana 12 (celkem 39)

13 Při řešení sociálně neţádoucích jevů ve škole metodik prevence úzce spolupracoval s výchovnou poradkyní a školní psycholoţkou, a to především při řešení šikany ve třídách VI. B a VIII. B. Dále se účastnil řady jednání výchovných komisí, které řešily problémové chování ţáků. Primární prevence probíhala v úzké spolupráci s výchovnou poradkyní a školní psycholoţkou a dále se na ní podíleli třídní i netřídní učitelé, vedení školy, rodiče, Policie ČR, o. s. Semiramis a Nadační fond Albert Zdravá Pětka. G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŦ (DVPP) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladŧ: Denisa Nedvědilová, DiS., studuje obor učitelství pro 1. st. v magisterském studijním programu; Mgr. Olga Medová absolvuje v rámci CŢV rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň; Bc. Zdeňka Schoberová studuje v magisterském studijním programu učitelství pro 2. stupeň; Daniela Reichertová úspěšně završila v rámci CŢV studium oboru vychovatelství; Bc. Jana Nepomucká byla přijata ke studiu v magisterském studijním programu učitelství pro 2. stupeň. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladŧ: Mgr. Martina Hliněnská zahájila studium pro výchovné poradce. Ing. Jaroslav Kindl studuje v bakalářském studijním programu obor školský management. Mgr. Alice Kubálková studuje výchovné poradenství. Mgr. Vít Mareš si podal přihlášku ke studiu pro ředitele škol a školských zařízení (tzv. FS I). Studium k prohlubování odborné kvalifikace (DVPP - kurzy, semináře): Prioritu mezi škálou kurzů a seminářů měly ve školním roce 2012/2013 dvě hromadné celodenní vzdělávací akce absolvované všemi pedagogy přímo ve škole. Několik pedagogů se ještě účastnilo vzdělávání v rámci realizovaného projektu EU peníze školám. Dalších vzdělávacích aktivit se (skupinově či individuálně) členové pedagogického sboru účastnili dle svých specializací či dle potřeb školy. Kromě seminářů, školení a kurzů jsme část prostředků určených na DVPP vyuţili také na nákup odborné literatury. Účastníkům DVPP bylo kurzovné (včetně cestovních náhrad) hrazeno ve výši 100%. DVPP - období aţ 06/2013: Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Částka v Kč 1 Rozvoj funkčního myšlení 1/ Ing. Jindřiška Baumruková 948,- ţáků ve výuce matematiky 2 Čeština nemusí být nudná 1/ Mgr. Kateřina Beránková 600,- 3 Dramatická výchova ve výuce Aj 1/ Mgr. Hana Černá 1188,- 4 Prevence poruch hlasu u 1/ Mgr. Hana Černá 948,- pedagogů 5 Zdravotník zotavovací akce 1/ Mgr. Lucie Dolníková 3900,- 6 Kreativní témata a jejich 1/ Mgr. Markéta Drobňáková 650,- vyuţití/kouzelné vánoce 7 Jazykové hry v češtině 1/ Zuzana Egerová 672,- 8 Záţitek v literatuře a 1/ Mgr. Martina Hliněnská 948,- netradiční metody výuky LV 9 Angličtina pro 2. st. ZŠ I. 1/ Mgr. Veronika Jakubová 0,- 10 Kolokvium ředitelů 1/ Ing. Jaroslav Kindl 440,- Strana 13 (celkem 39)

14 11 Novela zákona 563/2004 Sb. 1/ Ing. Jaroslav Kindl 1680,- 12 Naše odpovědnost za obsah 1/ Ing. Jaroslav Kindl 0,- soc. sítí 13 Testování ţáků 1/ Ing. Jaroslav Kindl 0,- 14 Tvorba nového ŠVP ZV 1/ Ing. Jaroslav Kindl 0,- a testování ţáků 15 Právní náleţitosti v oblasti 1/ Mgr. Lenka Konrádová 0,- rizikového chování 16 Dny prevence 1/ Mgr. Lenka Konrádová 1150,- 17 Výchovné a kariérové 1/ Mgr. Alice Kubálková 6500,- poradenství E-kariéra+ 18 Práce s ţáky s ADHD 1/ Mgr. Alice Kubálková 650,- 19 Posuzování kvality 40/ seminář určený všem pedagogům 8500,- vzdělávání II. / Strategie vzdělávání v současné škole školy 20 Pedagogická diagnostika a 1/ Mgr. Jana Lukášová 0,- práce s třídním kolektivem 21 Úskalí začínajícího učitele 1/ PhDr. Renata Majerová 948,- 22 Prezentace gramatiky 1/ PhDr. Renata Majerová 672,- a slovní zásoby 23 Českoslovenští legionáři 1/ Mgr. Vít Mareš 0,- v boji za svobodu Československa 24 Památník Terezín 1/ Mgr. Vít Mareš 0,- 25 Rozšiřující studium 1/ Mgr. Olga Medová 9000,- učitelství pro 1. stupeň 26 Jazykové hry v hodinách Čj 1/ Mgr. Jaroslava Rychová 672,- 27 Moţnosti výuky čtení z pohledu jejich výhod 1/ Mgr. Věra Volfová 700,- i případných úskalí 28 Posuzování kvality vzdělávání III. / Hodnocení vzdělávání v současné škole 40/ seminář určený všem pedagogům školy 2. Další vzdělávání pedagogŧ v rámci projektu EU peníze školám 8500,- Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Částka v Kč 1 Rozvíjíme čtenářské 2/ Mgr. Veronika Kříţková, 1000,- a informační gramotnosti na 1. a 2. st. ZŠ PaedDr. Iveta Vávrová 2 Interaktivní tabule 1/ Bc. Jana Nepomucká 710,- SmartBoard ve výuce IT 3 Tvoříme vlastní výukové 1/ Bc. Jana Nepomucká 760,- materiály s vyuţitím IT 4 Čteme dětem, pracujeme 1/ Mgr. Miroslava Šplíchalová 950,- s kníţkou 5 Moţnosti výuky čtení z pohledu jejich výhod i případných úskalí 2/ Mgr. Martina Dlouhá, PaedDr. Olga Kváčová 1400,- Strana 14 (celkem 39)

15 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Prostřednictvím masivního zapojení moderních prezentačních technologií (interaktivní tabule ve všech třídách 1. stupně a ve většině učeben 2. stupně, dataprojektory, vizualizéry, hlasovací zařízení, interaktivní učebnice aj.) vyučujícími do vzdělávacího procesu jsme i ve školním roce 2012/2013 vyuţívali pestrou škálu aktivizujících forem a metod výuky. Jednotliví vyučující - členové metodických orgánů (předmětové komise a metodické sdruţení) - mají volný prostor pro širokou pedagogickou autonomii, aby mohli hledat co nejefektivněji fungující postupy a také je mohli vyuţívat podle vlastního profesionálního výběru i osobnostních dispozic. Oblast ICT představuje významného pomocníka při realizaci vzdělávacích cílů školy. Zpráva koordinátora ICT je přílohou č. 2 této zprávy. V rámci projektu RAMPS-VIP III se dále rozvíjela spolupráce školy (ţáků, učitelů) i rodičů se školním psychologem, Mgr. Lenkou Tichotovou a se speciálním pedagogem, Mgr. Věrou Kuhnovou. Informace o aktivitách školního poradenského zařízení je přílohou č. 4 této zprávy. Pokračovali jsme v naplňování jedné z našich priorit, zvyšování úrovně vnějšího komunikačního systému. Internetová aplikace Bakaláři, úspěšně zavedená jiţ ve školním roce 2011/2012 a představující úplný přechod na elektronický systém vykazování, evidence i kontroly klasifikace ţákŧ a umoţňující nepřetrţitou komunikaci oběma směry mezi školou a rodiči ţáků (či ţáky samotnými) formou poskytování informací o akcích, o zadaných úkolech, o týdenních plánech učiva dané třídy či o omlouvání nepřítomnosti ţákŧ a jiných důleţitých sděleních. Rodiče ţáků, ale i ţáci sami, mohou neomezeně kontrolovat průběh vzdělávání a dosahované výsledky. K vyšší efektivitě vnějšího komunikačního systému školy bezesporu přispěly i internetové stránky školy s vyuţitím tzv. redakčního systému. AKTIVITY DĚTÍ A PEDAGOGŦ NAD RÁMEC POVINNÉ VÝUKY, ZEJMÉNA V NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTECH A ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH V dětském pěveckém sboru (DPS) KLÍČEK V DPS Klíček pracují ţáci od třídy naší školy, coţ je z hlediska hlasového rozsahu velice náročné pro ujednocení notového materiálu. Zkoušky byly konány pravidelně 2x týdně. Děti se učily pracovat s hlasem, správně dýchat, frázovat, zdokonalovat svůj hlasový projev a rozšiřovat si hlasový rozsah. Pod odborným vedením Mgr. Věry Volfové se v průběhu školního roku naučily mnoho lidových i dětských umělých písní a zvládly i muzikálové podání pohádky s doprovodem na CD. Strana 15 (celkem 39)

16 Tradičně byl DPS součástí školního vánočního projektu Putování k Betlému. Děti zpívaly vánoční písně a koledy v sále školní jídelny svým spoluţákům i rodičům. DPS Klíček se zúčastnil celoměstské akce Den Země a otevřel několika písněmi ekologický projekt naší školy. V areálu školy tak navodil příjemnou atmosféru pro všechny vzácné hosty z našeho města. 4. června 2013 uspořádal pro ţáky naší školy dvě vystoupení minimuzikálu Budulínek. 18. června 2013 se v hudebním sále naší školy pořádal letní koncert. Zazněly lidové písně z jiţních Čech, písničky z dílny J. Šlitra a J. Suchého a dětské písně, které si děti samy doprovázely na rytmické i melodické nástroje. V letošním roce jsme mezi hosty přivítali ţáky ZUŠ, kteří svým sólovým vystoupením na klavír a akordeon obohatili naše sborové zpívání. Děti po celý rok pracovaly s chutí a se zájmem. Jejich velice dobrá pěvecká práce byla vţdy veřejností kladně ohodnocena. K úspěšným vystoupením přispívá i profesionální klavírní doprovod Mgr. Petra Krejčíka a PaedDr. Aleny Morávkové. V Divadelním studiu VĚTRNÍK (DSV) V tomto školním roce pracoval DS Větrník pod vedením Mgr. Veroniky Jakubové opět ve třech skupinách: 1. skup.: ţáci tříd 2. skup.: ţáci tříd 3. skup. ţáci 7-9. tříd Zapojeno bylo celkem 45 ţákŧ, kromě našich ţáků Větrník navštěvují téţ ţáci ostatních základních škol z Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi i studenti víceletého gymnázia. Úvod školního roku byl opět věnován průpravným hrám a cvičením na rozvoj komunikace, pohybového a smyslového vnímání, fantazie i stmelení skupiny jako kolektivu. Nejstarší skupina se zapojila do celoškolního Putování k Betlému a připravila krátké vystoupení inspirované povídkou S. Leacocka Omyly Svatého Mikuláše. Prostřední skupina se zapojila do Zápisu budoucích prvňáčků a zdramatizovala povídku Boudo, budko. Strana 16 (celkem 39)

17 Nejmladší skupina zapojila všechny nově příchozí členy do dramatizace povídky M. Macourka Ţirafa a 5 z tělocviku a 5. června úspěšně vystoupila před rodiči, pedagogy školy i kamarády. I prostřední skupina si vybrala pro dramatizaci povídku M. Macourka s názvem Sedmá hlava. Vystoupení pro rodiče se konalo a děti byly odměněny velkým potleskem a uznáním rodičů, pedagogů školy i kamarádů. Nejstarší skupina se věnovala autorskému divadlu. Z původní inspirace obrázkem vzniklo představení Andělé, které se zamýšlí nad tím, co dělají andělé během celého roku, neţ zas přijde čas Vánoc. Na práci této skupiny byly vidět uţ dlouholeté zkušenosti, tvořivost a zodpovědnost ke kolektivu. Díky organizačním problémům mohla tato skupina vystoupit jen s částí představení (11.6.). Bude-li moţno pokračovat ve stejném sloţení i v dalším školním roce, budeme se snaţit předvést celé představení v podzimním či předvánočním období. Nad rámec času, který je pro jednotlivé skupiny v průběhu roku vyhrazen, se rekordní počet 20 dětí věnoval i recitaci a reprezentoval školu i DS Větrník v recitační soutěţi Macharŧv Brandýs, a to s těmito výsledky: 1. kategorie: Ondřej Doleček 2. místo, Cena pro kolegu 2. kategorie: Barbora Ţabová 3. místo dvojice: Františka Sylva Vokurková + Pavlína Kospachová 1. místo Strana 17 (celkem 39)

18 Barbora Gabčová + Vojtěch Špitálský 2. místo+zvláštní cena poroty 3. kategorie: Natálie Kuklová Zvláštní cena poroty Dominika Virágová 2. místo Viktorie Ďásková Cena pro kolegu dvojice: Marie Bláhová + Markéta Plachá 2. místo Barbora Jakubová + Aneţka Zieglerová 2. místo Všechny děti pak své přednesy zařadily do vystoupení jednotlivých skupin pro rodiče v závěru června. V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH ORGANIZOVANÝCH ŠD Pod vedením Denisy Nedvědilové, DiS., fungoval ve školním roce 2012/2013 krouţek keramiky. Keramiku navštěvovalo 15 ţáků z roč., a to kaţdé pondělí od 15 do hod. Ţáci svými výrobky vyzdobili chodby školy a také se zúčastnili celoškolní výstavy spojené se soutěţí na téma: Příroda a ekologie. Děti celý rok pracovaly s chutí a velikým zájmem. Pod vedením Daniely Reichertové se kaţdé úterý od 15 do hod. scházely děti v krouţku výtvarných prací. V tomto krouţku v 1. pololetí školního roku 2012/2013 pracovalo 8 dětí (4 z 1. tříd., 2 z 2. tříd, jedno ze 3. třídy a jedno ze 4. třídy) a ve 2. pololetí 9 dětí (4 z 1. tříd, 2 z 2. tříd, 3 ze 4. tříd). Témata všech prací se vztahovala k přírodě a k lidovým tradicím, které s přírodou úzce souvisejí (Vánoce, Velikonoce). Děti se seznámily s mnoha druhy materiálů, při práci pouţívaly materiály přírodní, odpadové a zbytkové. Obrázky a výrobky dětí byly po celý školní rok průběţně vystavovány na chodbě (na nástěnce a v oknech) hlavní školní budovy. Práce dětí z 2. pololetí byly součástí výstavy výtvarných prací, která se konala ve dnech června 2013 ve školní jídelně. V ZÁJMOVÉM ÚTVARU VESELÁ PÍŠŤALKA Ve školním roce 2012/2013 poskytla Veselá píšťalka dětem příleţitost získat základy hry na zobcovou flétnu a zdokonalit se ve hře. Zaţít radost ze společného muzicírování, rozvíjet hudební cítění, naslouchat hudbě a naučit správnému dýchání. Pod vedením Mgr. Miroslavy Šplíchalové se ţáci scházeli pravidelně kaţdé pondělí od a od hodin ve dvou kvalitativně rozdílných skupinách. V sobotu 20. října 2012 děti účinkovaly při slavnostním otevření náměstí v Brandýse nad Labem. Strana 18 (celkem 39)

19 V neděli 2. prosince 2012 děti svým vystoupením přispěly k předvánoční atmosféře při rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU na brandýském náměstí. 19. prosince 2012 členové zájmového krouţku společně s ţáky třídy III. B dvojhlasně zahráli a zazpívali několik koled na vánoční akci školy Putování k Betlému. 4. a 5. února 2013 Veselá píšťalka pomáhala při pohádkovém zápisu dětí do 1. ročníku. 6. června 2013 děti zahrály při slavnostním otevření výstavy výtvarných prací ţáků školy. V závěru školního roku uspořádala Veselá píšťalka koncert pro rodiče. V POČÍTAČOVÉM KROUŢKU Pod vedením Ing. Jindřišky Baumrukové probíhala výuka ve školním roce 2012/2013 v kurzu Práce na počítači. Krouţek navštěvovali ţáci tříd. Náplň kurzu: 1. Základní ovládání myši. Základní obrazovka, práce s panely nástrojů. Výuka programu Malování a Smart Notebook. Počítačové hry. Hry po síti. 2. Internetový prohlíţeč webových stránek. Základní informace, obrazovka a ovládání. Internetová adresa, vyhledávače. Elektronická pošta. Hry a výukové programy na internetu. V TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVĚ, PŘI SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH Přebor základních škol v in line bruslení: Alex Majerová, VIII. A 3. místo Krajské finále základních škol v in line bruslení: postup Alex Majerová Orion cup Přebor základních škol ve Florbalu: 7. místo Přebor základních škol ve sjezdovém lyţování: Lukáš Mareček, VII. C 2. místo Alex Majerová, VIII. A místo Ladislav Skorkovský, VII. C 3. místo Okresní kolo plavecko-běţeckého poháru 2013: Pavla Malá, VII. B 3. místo Okresní kolo v atletickém čtyřboji: druţstvo dívek 4. místo druţstvo chlapců 4. místo Okresní kolo Poháru rozhlasu: druţstvo mladších chlapců 4. místo druţstvo mladších dívek 5. místo druţstvo starších chlapců 5. místo druţstvo starších dívek 4. místo Okresní kolo v minifotbalu: 6. místo Strana 19 (celkem 39)

20 Krajské finále plavecko-běţeckého poháru 2013: postup Pavla Malá Přebor ZŠ Dračí lodě 2013: 2. místo V SEMINÁŘI VÝTVARNÉ TVORBY Jiţ řadu let funguje v naší škole seminář výtvarné tvorby. Pod vedením Mgr. Petra Krejčíka sdruţuje zájemce o obory malby, kresby, grafiky a designu. Nechodí do něho jen ţáci velmi nadaní, ale i ti, které výtvarné umění jen baví a rádi by se naučili více, neţ pouhé základy. Seminář navštěvují zájemci z naší školy, z Gymnázia J. S. Machara Brandýs nad Labem, zájemci z dalších škol a také dospělí. Práce tak probíhá v jednotlivých hodinách individuálně dle věkových a schopnostních specifik kaţdého jedince. Kromě individuální práce se několikrát ročně všichni sejdou nad společným výtvarným projektem z oboru malby nebo 3D modelů. Hotové práce si účastníci semináře odnášejí domů a některé slouţí jako obrazy ke zkrášlení a estetické výuce v prostorách školy. Výrazným způsobem pomáhala při vedení semináře téţ paní Věra Honková, která v této škole mnoho let učila výtvarnou výchovu. VE SPORTOVNÍM STŘELECKÉM KLUBU (SSK) Pod vedením p. Jiřího Tulacha, školníka naší ZŠ, patří SSK k nejlepším klubům v ČR. VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ (ŠD) V tomto školním roce byla kapacita ŠD (150 míst) opět naplněna. Navštěvovalo ji 100 dětí z 1. a 2. tříd, 50 dětí z 3. a 4. tříd. Dětem se věnovalo 5 vychovatelek - Daniela Reichertová (vedoucí vychovatelka), Renata Jonáková, Anita Lukášová, Alena Hepová (od vystřídala Ivanu Filovou mateřská a rodičovská dovolená) a Denisa Nedvědilová (poloviční úvazek). Od října 2012 byla rodičům nabídnuta moţnost elektronické platby měsíčního poplatku 15O,- Kč za ŠD, zájem projevila většina rodičů a tak ve školním roce 2013/2014 bude tato platba probíhat jiţ pouze elektronicky. Ve 2. pololetí školního roku bylo jedno oddělení ŠD přemístěno do hlavní budovy školy, protoţe v 1. patře začaly práce související s plánovanou přestavbou na jednotřídní MŠ. Tyto práce nijak výrazně nenarušily činnost ŠD. Mezi mimořádné akce v tomto školním roce patřila návštěva Knihovny E. Petišky v Brandýse nad Labem, kde se skupina dětí ze ŠD zúčastnila programu s názvem Čtenáři čtou čtenářům. V únoru 2013 tři oddělení ŠD navštívila výstavu ilustrací Ondřeje Sekory v Oblastním muzeu Praha východ v Brandýse nad Labem. V březnu 2013 celá ŠD přivítala jaro karnevalem nazvaným Vítání jara v maskách, na kterém se nejen tančilo (hudební produkci zajistili ţáci 9. tříd), ale i soutěţilo. Poslední kulturní akcí letošního školního roku byla výstava výtvarných prací ţáků naší školy, která se konala ve školní restauraci ve dnech Děti zde nejen vystavovaly své práce z výtvarných a pracovních činností v ŠD, ale i vybíraly vítěznou práci. PŘI MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH V rámci hodin TV na 1. stupni ţáci se svými vyučujícími absolvovali celkem 28 třídních výjezdŧ bruslení na zimní stadion do Benátek nad Jizerou. Dále uskutečnilo celkem: 157 třídních jednodenních tematických zájezdŧ, odborných exkurzí 5 třídních výletŧ Strana 20 (celkem 39)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŢENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více