Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax: / Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Výroční zprávu vypracoval v období srpen září 2013 a předkládá: Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy Poděkování patří všem kolegyním a kolegŧm, kteří na obsahu VZ participovali zpracováním a odevzdáním dílčích podkladŧ a příspěvkŧ. Projednání a schválení Výroční zprávy pedagogickou radou: Předložení Výroční zprávy Školské radě ke schválení:

2 ÚVODNÍ SLOVO Váţení rodiče, členové školské rady, kolegyně a kolegové, ţáci a další čtenáři naší výroční zprávy, i školní rok 2012/2013 stejně jako ty předešlé - byl lecčíms zajímavý a originální. Nejpodstatnější změna se udála v samotné struktuře školy. Po celoročním úsilí ředitele školy a finančního referenta školy jsme 28. srpna 2013 za přítomnosti zástupců zřizovatele školy, odboru školství i firem angaţovaných v projektu ve vedlejší budově školy slavnostně otevřeli jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 20 dětí jako další součást základní školy. Reagovali jsme tak na momentální neutěšenou situaci v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi stran nabídky a poptávky po umístění dětí do obecních (státních) mateřských škol a pomohli Městu Brandýs nad Labem Stará Boleslav vytrhnout jeden z trnů z paty. Podrobnější informace k této významné aktivitě školy jsou obsaţeny v další části výroční zprávy (VZ). Od prosince 2012 jsme se začali intenzivněji věnovat chystaným změnám v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) k a jejich dopadu na náš Školní vzdělávací program Škola pro ţivot. Zásadní úprava nás čekala ve výuce cizích jazykŧ k povinnému 1. cizímu jazyku (u všech ţáků roč. jím je angličtina) si ţáci, kteří byli ve školním roce 2012/2013 ţáky 6., resp. 7. roč. 2. stupně ZŠ, povinně volili pro školní rok 2013/2014 další (2.) cizí jazyk, a to z následující nabídky: francouzština, němčina, ruština a španělština. O dalších úpravách (např. na 1. stupni v předmětu matematika) podrobněji opět v další části VZ. Druhý rok bezproblémového pouţívání elektronické třídní knihy i elektronické klasifikace ţákŧ, zefektivnění vnějšího komunikačního systému mezi školou a jejími klienty (ţáci, jejich zákonní zástupci), včetně moţnosti omlouvání absencí ţáků, informování o akcích školy či třídy, zadávání úkolů a předávání dalších důleţitých sdělení - to vše prostřednictvím internetové aplikace Bakaláři - jenom potvrdil smysluplnost a účinnost zavedení tohoto systému. Spokojenost rodičů je toho dokladem. Pokračovali jsme v realizaci projektu VIP III souběţně se školním psychologem ve škole působil i speciální pedagog (oba s úvazkem ve výši 0,5). I ve školním roce 2012/2013 patřil k mým prioritám s nejvyšší důleţitostí monitoring kvality prŧběhu vzdělávání. 80 návštěv vyučovacích hodin absolvovaných dle plánu hospitační činnosti (2-3 návštěvy u jednoho pedagoga) mi poskytlo dostatek poznatků o úrovni průběhu vzdělávání ţáků, o kvalitě a profesionalitě pedagogů. I kdyţ se jedná o značně časově náročnou aktivitu (příprava na hospitaci, rozbory hodin, celkové analýzy), její přínos pro zvyšování úrovně poskytovaného vzdělávání je nezastupitelný. Účastí ţákŧ 5. a 7. ročníkŧ v tzv. srovnávacích testech jsme ověřovali výsledky vzdělávání a zároveň porovnávali úspěšnost našich ţáků s výsledky jiných škol v rámci regionu i republiky. Ţáci 9. tříd se zúčastnili testování Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţákŧ se zaměřením na jejich rozvoj. Ţáci 5. a 9. tříd navíc v závěru května 2013 absolvovaly 2. celorepublikovou generální zkoušku ověřování výsledků vzdělávání ţáků (NIQES). Vybraný vzorek ţákŧ z tříd absolvoval testování SCATE z anglického jazyka. Ţáci 8. tříd se zúčastnili testování PRUT zaměřeného na prŧřezová témata. Naše škola věnuje zvýšenou péči ţákŧm se specifickými vzdělávacími potřebami. Vše se odvíjí od úzké spolupráce školy (výchovný poradce, třídní učitelé, ZŘŠ, ŘŠ, školní psycholog, speciální pedagog) s rodiči těchto ţáků a se školním poradenským zařízením (PPP Hloubětín). Druhým rokem jsme úspěšně vyuţívali institut výchovné komise k bezodkladnému řešení výchovných problémů ţáků s jejich zákonnými zástupci. Jako kaţdoročně, tak i v závěru školního roku 2012/2013 jsme zpracovávali personální rozvahu pro školní rok 2013/2014. Jedna učitelka anglického jazyka obdrţela výpověď pro nekvalifikovanost, dvě prvostupňové učitelky z nich jedna středoškolsky vzdělaná - poţádaly o ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu získání výhodnější pracovní nabídky, dvě prvostupňové učitelky poţádaly bez udání dŧvodu - o ukončení pracovního poměru dohodou a další dvě učitelky 1. stupně z nich jedna nekvalifikovaná podaly výpověď. Přijetím nových pedagogů a doplněním pedagogického sboru (mj. i o dvě učitelky v nově otevírané MŠ) se jeho kvalifikovanost celkově ještě zvýšila. Pevně věřím, ţe kultivace firemní kultury, mající za sebou téměř dvouleté období stagnace, bude opět jedním z atributů kaţdodenní práce managementu školy, potaţmo všech zaměstnanců. Jaroslav Kindl, ředitel školy, září 2013 Strana 2 (celkem 39)

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Adresa školy (sídlo školy, PSČ) Ředitel školy, statutární orgán Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova Ing. Jaroslav Kindl Telefon: Fax/zázn.: Datum jmenování do funkce/datum potvrzení ve funkci / Typ poskytovaného základní škola ( stupeň) Kapacita školy 890 žáků vzdělání IČ školy IZO školy Právní forma právní subjekt příspěvková organizace Datum zařazení do Datum zápisu do Sítě škol rejstříku Spádový obvod školy Brandýs nad Labem Stará Boleslav (ZŠ) Zřizovatel školy Adresa Město Brandýs n. L. - Stará Boleslav Masarykovo nám Telefon: Fax: Další součásti školy Telefon IZO Kapacita Školní družina , l žáků Školní jídelna jídel Počet ročníků 9 Stupeň vzdělání základní Počet tříd / st. 25/ Vyučovací jazyk český Celkový počet ţáků školy Průměrný počet ţáků ,04 Počet oddělení ŠD Celkový počet ve třídě zapsaných ţáků Celkový počet zaměstnanců školy 72 Z toho pedagogů 44 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola je od zřízena městem Brandýs nad Labem Stará Boleslav jako právní subjekt - do jako RO a od z rozhodnutí zřizovatele jako PO. Základní škola je současně fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to na základě smlouvy s PedF UK a fakultou vydaného certifikátu. Základní škola sídlí ve dvou objektech. V hlavní budově s kmenovými učebnami 1. a 2. stupně a s odbornými pracovnami (mj. dvě počítačové učebny, dvě jazykové pracovny, učebna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a hudební výchovy) a v čp. 263 (vedlejší školní budova) s pěti odděleními školní druţiny (dále ŠD) a s výtvarným ateliérem a hernou, ve kterých probíhá výuka výtvarné výchovy ţáků některých tříd 2. stupně resp. výuka tělesné výchovy ţáků některých tříd 1. stupně. V průběhu 2. pololetí školního roku 2012/2013 byly výtvarný ateliér a jedno oddělení ŠD vyčleněny z provozu a započaly v nich stavební úpravy za účelem zřízení jednotřídní mateřské školy (MŠ). V areálu školy se nachází Strana 3 (celkem 39)

4 venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem; v průběhu hlavních prázdnin zde byla vybudována zahrada MŠ s několika herními prvky. Odevzdáním závěrečné monitorovací zprávy jsme 10. června 2013 završili dvouletou účast v projektu EU peníze školám. Byli jsme aktivní i v dalších projektech, mj. v projektu Poznejte řemesla, poznejte praxi bliţší údaje viz kapitola M této VZ. Materiální zázemí školy je nadstandardní - dvě počítačové pracovny (2x 27 ks PC), ve všech učebnách 1. stupně i ve všech učebnách vyjma dvou - 2. stupně instalovaná a vyučujícími pravidelně vyuţívaná prezentační technika (celkem 27 interaktivních tabulí, včetně datových projektorŧ a řídících PC, 6 vizualizérŧ (dokumentových kamer), dvě sestavy hlasovacího zařízení k interaktivním tabulím, 15 ks tiskáren v kmenových učebnách 1. stupně), pestrý a bohatý výběr výukového SW, vybavenost kabinetů (16 ks PC včetně příslušenství, další didaktická technika, notebooky pro učitele, několik tiskáren a kopírovacích zařízení - včetně multifunkčních, učební pomůcky aj.). Tělocvična školy, byť prostorově potřebám školní výuky nevyhovuje (na 2. stupni je výuka v odděleních chlapci/dívky řešena i vyuţíváním blízké sokolovny, a to za úplatu), je v odpoledních a večerních hodinách smluvně permanentně obsazena různými sportovními oddíly a krouţky. Vedení školy se zástupci zřizovatele o moţnostech řešení tohoto handicapu výstavbou nové tělocvičny opakovaně jednalo. Situace není výhledově příznivá. V rámci doplňkové činnosti vyuţíváme kapacitu naší školní jídelny a poskytujeme stravovací sluţby i jiným subjektům v Brandýse n. L. a blízkém okolí. Škola není nijak úzce profilována (rozšířená výuka apod.), přesto lze vyjmenovat několik specifik, na kterých si zakládáme: Od školního roku 2010/2011 vyučujeme anglický jazyk jako 1. cizí jazyk jiţ od 1. ročníku. Zvýšenou péči věnujeme ţákŧm se sociálním či zdravotním znevýhodněním, ţákŧm se specifickými poruchami učení a rovněţ ţákŧm nadaným, které integrujeme do běţných tříd 1. i 2. stupně; vyuţíváme institutu asistenta pedagoga, pro ţáky vypracováváme za součinnosti třídního učitele a ostatních vyučujících, výchovného poradce, školského poradenského zařízení a rodičŧ ţákŧ - individuální vzdělávací plány; vycházíme vstříc poţadavkŧm rodičŧ (úprava rozvrhu, uvolňování z výuky apod.). V souvislosti s trendy ve výuce i v souvislosti s realizovanými projekty Jazyky a EU peníze školám se mj. zaměřujeme na efektivní pravidelné vyuţívání prezentační techniky (interaktivní tabule, hlasovací zařízení, dokumentové kamery) a interaktivních učebnic ve výuce. Pestrou nabídkou zájmových útvarŧ, nepovinných předmětŧ a dalších volnočasových aktivit (dětský pěvecký sbor Klíček, divadelní studio Větrník, dětský soubor zobcových fléten Veselá píšťalka, Pohybové hry, keramické krouţky, počítačové krouţky, výtvarný krouţek, sportovní střelecký klub, krouţek ručních prací aj.) podporujeme zdravý a všestranný rozvoj ţákŧ. ŠKOLSKÁ RADA (ŠR) Ve školním roce 2012/2013 ve ŠR pracovali tito zástupci rodičů ţáků, pedagogů školy a zřizovatele: Za rodiče: Petr Jadrníček předseda MUDr. Ivan Čierny Za pedagogy školy: Mgr. Alice Kubálková Mgr. Jaroslava Rychová Za zřizovatele: Hana Helisová Bohumil Javůrek Strana 4 (celkem 39)

5 ŢÁKOVSKÁ RADA (ŢR) Je partnerem vedení školy a zastupuje v tomto vztahu zájmy ţáků školy. Tvoří ji vybraní či zvolení zástupci jednotlivých tříd ročníku poţívající důvěru ostatních spoluţáků. V čele ŢR stojí prezident volený ze zástupců jednotlivých tříd. Činnost ŢR se řídí statutem ŢR. Patronát nad ŢR drţela i v tomto školním roce Mgr. Ida Elsnerová. Informace o aktivitách ŢR ve školním roce 2012/2013 je přílohou č. 1 této výroční zprávy. B. PERSONÁLNÍ SLOŢENÍ ŠKOLY NEJUŢŠÍ VEDENÍ ŠKOLY Ing. Jaroslav Kindl ředitel školy, statutární orgán Mgr. Zdeňka Pavelková zástupce statutárního orgánu, ZŘŠ pro 2. st. ZŠ - do Mgr. Vít Mareš ZŘŠ pro 2. st. od Mgr. Michaela Pavelková ZŘŠ pro 1. st. ZŠ, od též zástupce statutárního orgánu ŠIRŠÍ VEDENÍ ŠKOLY Mgr. Alice Kubálková výchovný poradce pro 1. a 2. st. ZŠ do , koord. tvorby ŠVP Mgr. Martina Hliněnská výchovný poradce pro 1. a 2. st. ZŠ od Ing. Jindřiška Baumruková koordinátor ICT, interní správce sítě Mgr. Lenka Konrádová školní metodik prevence - do Mgr. Vít Mareš školní metodik prevence od do Ing. Tomáš Pavelka finanční referent Mgr. Michaela Havranová ekonom školy Daniela Reichertová vedoucí vychovatelka ŠD Helena Rŧţičková vedoucí ŠJ Marcela Hubačová hospodářka školy PEDAGOGICKÝ SBOR Ing. Jindřiška Baumruková - vyučující M+Inf Mgr. Kateřina Beránková vyučující Čj+D Mgr. Vendula Boháčová vyučující Aj+Hv Barbora Bubelíny vyučující na 1. stupni + Aj Mgr. Hana Černá vyučující Tv+Aj Mgr. Martina Dlouhá vyučující na 1. stupni Mgr. Věra Dobiášová vyučující Rj- do Mgr. Lucie Dolníková vyučující M+F+ Aj Mgr. Markéta Drobňáková vyučující Vv + asistent pedagoga Mgr. Kateřina Ďurišová vyučující Aj+Fj Zuzana Egerová vyučující na 1. stupni Mgr. Ida Elsnerová - vyučující Čj+VO Ivana Filová - vychovatelka ŠD do (nástup na MD) Alena Hepová vychovatelka ŠD od Mgr. Martina Hliněnská vyučující Čj+VO Mgr. Veronika Jakubová vyučující Aj Mgr. Marcela Janečková asistent pedagoga Renata Jonáková vychovatelka ŠD Ing. Jaroslav Kindl vyučující Hv Mgr. Lenka Konrádová vyučující Aj Václav Kopejsko vyučující Hv do Strana 5 (celkem 39)

6 Mgr. Petr Krejčík vyučující Př+Vv+Hv, koordinátor enviromentální výchovy Mgr. Eva Kreuterová vyučující Z+Tv Mgr. Veronika Kříţková vyučující na 1. stupni Mgr. Alice Kubálková vyučující na 1. stupni PaedDr. Olga Kváčová vyučující na 1. stupni Anita Lukášová vychovatelka ŠD Mgr. Jana Lukášová vyučující na 1. stupni PhDr. Renata Majerová vyučující Nj Mgr. Vít Mareš vyučující D+VO Mgr. Marie Marková asistent pedagoga Mgr. Viera Matušincová vyučující M do (odchod do důchodu) Mgr. Olga Medová vyučující na 1. stupni Denisa Nedvědilová, DiS. vyučující na 1. stupni + vychovatelka ŠD Bc. Jana Nepomucká vyučující M+F Mgr. Iveta Nováková vyučující na 1. stupni Mgr. Michaela Pavelková vyučující na 1. stupni Mgr. Zdeňka Pavelková vyučující M+PP Mgr. Alena Pytlounová vyučující Rj od do Mgr. Jaroslava Rychová vyučující Čj+D Mgr. Marie Sklenářová vyučující M+Ch Mgr. Miroslava Šplíchalová vyučující na 1. stupni Mgr. Vendula Tomanová Podubecká vyučující na 1. stupni, speciální pedagog PaedDr. Iveta Vávrová vyučující na 1. stupni Ing. Jaroslav Vitvar vyučující F+Př+Pč Mgr. Věra Volfová vyučující na 1. stupni METODICKÉ ORGÁNY Ve školním roce 2012/2013 fungovaly tyto metodické orgány školy: 1. stupeň: Metodické sdruţení (MS) vedoucí: Mgr. Věra Volfová, členové: všichni pedagogové 1. st. (doporučení i pro vedoucí vychovatelku ŠD) 2. stupeň: Předmětové komise (PK): Vzdělávací oblast Vzdělávací obory (předměty) Vedoucí PK Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Mgr. Rychová Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Mgr. Jakubová Matematika a její aplikace + ICT Matematika, Informatika Mgr. Matušincová Člověk a společnost Dějepis, Výchova k občanství Mgr. Beránková Člověk a příroda Fy, Ch, Př, Ze Mgr. Sklenářová Umění a kultura + Člověk a svět práce + Hv, Vv, Praktické činnosti, Tělesná výchova Mgr. Kreuterová + Člověk a zdraví PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI Jiří Tulach školník, topič Marie Tulachová administrativní prac. - vedení provozních zaměstnanců (úklid), vedení prodejny papírnictví, skladu učebnic, objednávky učebnic Péče o úklid a pořádek: Lenka Gruberová, Dana Baršoňová / Marcela Kovářová, Darina Baršoňová, Eva Lučanová, Lucie Szabová, Blanka Tupá Strana 6 (celkem 39)

7 Školní jídelna: Helena Rŧţičková vedoucí školní jídelny Dana Hrdličková - vedoucí kuchařka Věra Uhlířová pokladní, skladnice Eva Purnochová - vedoucí kiosku Kuchařky a pomocný personál: Marcela Huříková, Boţena Brzicová, Boţena Korousová, David Němeček Simona Mašková, Zdeňka Klímová, Martina Rodová, Monika Vachovcová ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACE, PRAXE A ZPŦSOBILOST A. PEDAGOGOVÉ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 9 4,5 SŠ 5 9 0,1 VŠ ,5 SŠ ,24 VŠ 35 Celkem: 38,34 44 B. PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI C. STRAVOVACÍ PROVOZ Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 1 5,00 OU 5 1 1,25 SŠ 2 3 1,37 OU 2 5 1,00 OU 1 5/DČ 0,13 OU 1 8 1,00 SŠ 1 8 0,22 VŠ VŠ 1 Celkem: 10,97 14 Tarifní třída Úvazek Vzdělání Počet zaměstnanců 2 1,00 OU 1 3 6,00 OU 6 3 /DČ 1,00 OU 1 4 0,99 OU 2 5 1,52 OU 2 5/DČ 0,25 OU 1 8 1,00 SŠ 1 Celkem: 11,76 14 Strana 7 (celkem 39)

8 D. DALŠÍ STÁLÍ SPOLUPRACOVNÍCI Tarifní třída Úvazek funkce Vzdělání Počet zaměstnanců 8 1,2 asistent SŚ a VŠ 3 0,5 školní psych. VŠ 1 0,5 spec.pedagog VŠ 1 smluvní smluvní správce syst. VŠ (Bc.) 1 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ (VOLBA POVOLÁNÍ) PŘEHLED Přehled o přijímacím řízení vycházejících ţáků, kteří pokračují od ve vzdělávání na gymnáziích, středních školách a středních odborných učilištích. Celkový počet ţáků 9. tříd: 54 Vycházející ţáci z 8. tříd: 3 Víceletá gymnázia: 4 Celkem: 61 Přehled o volbě povolání Vzdělávací zařízení žáků chlapců dívek Gymnázia čtyřletá Gymnázia osmiletá SOŠ Učební obory Vycházející z 8. roč Přímý pracovní poměr Celkem D. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Ve školním roce 2012/2013 se zápis dětí do 1. ročníku konal ve dnech 4. a 5. února Budoucí prvňáčci plnili úkoly na čtyřech stanovištích, kde měly paní učitelky pro děti i malá překvapení starší ţáci zahráli pohádku, upekli sladkosti, zatančili a zazpívali. Kaţdý z budoucích prvňáčků vyplnil test školní zralosti. Ve spolupráci s Nadačním fondem Albert bylo zajištěno občerstvení. Z ovoce a ze zeleniny si budoucí prvňáci i ţáci naší školy mohli připravit zdravou svačinku. Strana 8 (celkem 39)

9 ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Počet zapsaných dětí poprvé u zápisu Počet zapsaných dětí po OŠD Celkový počet dětí u zápisu Počet ţádostí o OŠD Přijato do 1. ročníku ZŠ Strana 9 (celkem 39)

10 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŦ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 I. stupeň: Celkem: 14 tříd / 301 ţák - z toho 148 chlapců a 153 dívek Chování: a) pochvaly ţáků: 76 ţáků Pochvala TU 70 ţáků Pochvala ŘŠ 6 ţáků b) výchovná opatření: 15 ţáků Napomenutí TU 7 ţáků Důtka třídního učitele 4 ţáci Důtka ŘŠ 3 ţáci 2. stupeň z chování 1 ţák Prospěch: Prospělo s vyznamenáním 242 ţáci Prospělo 57 ţáků Neprospěli 2 ţáci Hodnoceni slovně 3 žáci II. stupeň: Celkem: 11 tříd / 246 ţákŧ - z toho 139 chlapců a 107 dívek Chování: a) pochvaly ţáků: 27 ţáků Pochvala TU 16 ţáků Pochvala ŘŠ 11 ţáků b) výchovná opatření: 64 ţáci Napomenutí TU 14 ţáků Důtka TU 25 ţáků Důtka ŘŠ 14 ţáků 2. stupeň z chování 5 ţáků 3. stupeň z chování 6 ţáků Prospěch: Prospěli s vyznamenáním 63 ţáci Prospěli 173 ţáci Nedostatečný prospěch 10 ţáků INTEGROVANÍ ŢÁCI Ve škole je celkem 30 integrovaných ţáků, z toho 16 na 1. a 14 na 2. stupni. V součinnosti třídních učitelů, rodičů ţáků, dalších vyučujících, výchovného poradce, ředitele školy, školního psychologa a pedagogicko-psychologické poradny byly 28 ţákům vypracované individuální vzdělávací plány (IVP). Tito ţáci jsou zařazeni do reţimu integrace podle Směrnice MŠMT č.j / ze dne Se ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovali nejen třídní učitelé, ale i tři asistenti pedagoga, a to individuálně nebo v rámci kmenové třídy. V rámci zapojení školy do projektu VIP III jsme ke zlepšení podmínek výuky a péče o integrované ţáky vyuţili i v tomto školním roce přiděleného úvazku 0,5 speciálního pedagoga. Strana 10 (celkem 39)

11 SROVNÁVACÍ A OVĚŘOVACÍ TESTY Tradičně jsme vyuţili komerční srovnávací testy se zaměřením na český jazyk, anglický jazyk, matematiku, přírodovědný a humanitní základ k ověření vědomostí u ţáků 5. a 7. tříd. Nově jsme do tohoto testování přiřadili i ekonomické dovednosti. Ţáci 5. tříd si vedli velmi dobře a byli ve všech sledovaných oblastech vyjma matematiky - nadprŧměrně úspěšní (Čj 71,8 %, humanitní základ 72,8 %, přírodovědný základ 70,5 %, Aj 64 %, ekonomické dovednosti 65,8 %, matematika 49,1 %). Průměrná úspěšnost ţákŧ 7. tříd se u sledovaných oblastí pohybovala v rozmezí 51,7 % (matematika) aţ 61 % (český jazyk). I ţáci 9. tříd si vyzkoušeli, jak na tom jsou, a to v ověřovacím testování v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţákŧ se zaměřením na jejich rozvoj. Zjišťovány byly znalosti a dovednosti ţáků v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika, biologie, fyzika a chemie. Ve srovnání s loňskými hodnotami dosáhli tentokrát ţáci lepších výsledkŧ, rozdíl v úspěšnosti však nebyl vyjma biologie, kde si škola výrazně polepšila výrazný. Druhé testování absolvovali ţáci 9. i 5. tříd v závěru května v rámci rozvojového projektu NIQES ( Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice ). Nositelem a realizátorem projektu je Česká školní inspekce. Cílem projektu NIQES je poskytnout informaci o tom, nakolik kaţdý jednotlivý ţák plní poţadavky minimálního standardu (v českém jazyce, anglickém jazyce a v matematice). Výsledky této jiţ 2. generální zkoušky mají ověřit, zda bude moţné zjišťovat pomocí plošného testování, co ţáci umějí. Jak si naši ţáci vedli, je uvedeno v následující tabulce (jsou zde pro srovnání téţ výsledky z loňského testování): Předmět 5. třídy - % úspěšnosti 2011/ třídy - % úspěšnosti 2012/ třídy - % úspěšnosti 2011/ třídy - % úspěšnosti 2012/2013 Český jazyk 67, 1 70, 4 70, 5 74, 1 Anglický jazyk 59, 4 86, 5 63, 5 64 Matematika 67, 5 54, 3 54, 1 58, 2 Vyučujícími předmětu anglický jazyk byl vybrán vzorek 25 ţáků roč. Vybraní ţáci absolvovali adaptivní ověřovací test angličtiny SCATE (Scio Computer Adaptive Test of English), který kaţdému přesně určil jeho znalosti na stupnici A0 C1. Ţáci při testování dostávali otázky podle svých předchozích odpovědí a nebyli tak stresováni úlohami, které jsou pro ně příliš těţké, nebo naopak neztráceli čas s příliš lehkým zadáním. Ţáci 8. tříd se zúčastnili testování PRUT, zaměřeného na průřezová témata. V tomto testování jsme nedopadli nejlépe. Bliţší informace k tomuto testování je přílohou č. 3 této zprávy. Průřezovým tématům budeme v příštím školním roce zcela určitě věnovat zvýšenou pozornost. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, PODMÍNKY A PRŦBĚH VZDĚLÁVÁNÍ Ve všech ročnících 1. a 2. stupně jsme učili podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) ŠKOLA PRO ŢIVOT. Pro školní rok 2012/2013 jsme - v souladu s úpravami RVP náš ŠVP celkově zrevidovali. Provedené úpravy byly v dostatečném předstihu projednány v metodických orgánech a posléze v pedagogické radě. Aktualizovaný ŠVP byl poté ředitelem školy schválený. Na 1. i 2. stupni jsme vyuţívali různé formy hodnocení ţákŧ (číselná klasifikace x slovní hodnocení x kombinace obou předchozích); důraz ze strany vedení školy byl kladen téţ na pravidelné poskytování prostoru k sebehodnocení ţáků. Při hodnocení a klasifikaci ţáků se vyučující řídí Pravidly pro hodnocení a klasifikaci (součást školního řádu), která dostávají téţ všichni rodiče Strana 11 (celkem 39)

12 (zákonní zástupci) ţáků školy. Pravidla (celý školní řád) jsou rovněţ dostupná na info desce pro ţáky a rodiče v přízemí hlavní budovy i na internetových stránkách školy K výuce jsme pouţívali vedle ucelené řady interaktivních učebnic pro 1. i 2. stupeň od nakladatelství Fraus učebnice a pracovní sešity od různých nakladatelství, a to dle poţadavku vyučujících a finančních moţností školy; vycházeli jsme zejména ze zkušeností pedagogů i z jimi prezentovaného a vedením školy respektovaného zájmu o moţnost alternativy při volbě učebních textů. Pokračovali jsme ve zlepšování podmínek vzdělávání, a to nejen ve vztahu k ţákům (modernizace učeben, nákupy a instalace techniky, výukového SW aj.), ale téţ ve vztahu k pedagogům školy vylepšováním jejich pracovního prostředí více viz další části VZ. F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŦ Ve školním roce 2012/2013 došlo ke změně na postu školního metodika prevence. Mgr. Lenku Konrádovou vystřídal ve funkci od 1. února 2013 Mgr. Vít Mareš. Prevence sociálně neţádoucích jevů byla realizována v souladu s Minimálním preventivním programem platným pro školní rok 2012/2013. Hlavní důraz byl kladen na budování pozitivních vztahů mezi ţáky, prevenci šikany a kyberšikany, posilování návyků zdravého ţivotního stylu, vhodné vyuţívání volného času, uvědomování si vlastní zodpovědnosti, svých práv a povinností, prevenci rasismu a diskriminace apod. Tyto cíle byly naplňovány na 1. stupni především v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na 2. stupni pak v předmětech výchova k občanství, osobnostní a sociální výchova, český jazyk, přírodopis, dějepis, tělesná výchova a také během třídnických hodin. K podpoře prevence sociálně neţádoucích jevů proběhly ve školním roce 2012/2013 tyto akce: - pro 1. ročník preventivní program Veselé zoubky zaměřený na správnou péči o chrup - pro 1. a 2. ročník preventivní program Bezpečná cesta do školy Policie ČR - pro 1. aţ 5. ročník program Normální je nekouřit - pro 1. aţ 9. ročník program Zdravá pětka propagující zásady zdravé výţivy - pro 1. aţ 9. ročník školní vánoční pásmo Putování k Betlému - pro 1. aţ 9. ročník akce Den dětí ve škole - pro 2. a 6. ročník ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči program Hasík - pro 3. ročník beseda Šikana Policie ČR - pro 4. ročník divadelní představení Pachatelé dobrých skutků - pro 4. a 5. ročník beseda Šikana a kyberšikana Policie ČR - pro 5. aţ 9. ročník filmové představení Nicholas Winton síla lidskosti - pro 6. ročník seznamovací výjezdový pobyt - pro a 9. ročník program dlouhodobé primární prevence, o. s. Semiramis - pro 7. a 9. ročník divadelní představení Pět rad pro Bertu problematika anorexie - pro 8. a 9. ročník program Hrou proti AIDS - pro 8. a 9. ročník beseda Trestní činnost mládeţe Policie ČR - pro 9. ročník návštěva památníku Lidice - pro 9. ročník filmové představení Ucho - pro 9. ročník beseda Příběhy bezpráví téma normalizace Strana 12 (celkem 39)

13 Při řešení sociálně neţádoucích jevů ve škole metodik prevence úzce spolupracoval s výchovnou poradkyní a školní psycholoţkou, a to především při řešení šikany ve třídách VI. B a VIII. B. Dále se účastnil řady jednání výchovných komisí, které řešily problémové chování ţáků. Primární prevence probíhala v úzké spolupráci s výchovnou poradkyní a školní psycholoţkou a dále se na ní podíleli třídní i netřídní učitelé, vedení školy, rodiče, Policie ČR, o. s. Semiramis a Nadační fond Albert Zdravá Pětka. G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŦ (DVPP) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladŧ: Denisa Nedvědilová, DiS., studuje obor učitelství pro 1. st. v magisterském studijním programu; Mgr. Olga Medová absolvuje v rámci CŢV rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň; Bc. Zdeňka Schoberová studuje v magisterském studijním programu učitelství pro 2. stupeň; Daniela Reichertová úspěšně završila v rámci CŢV studium oboru vychovatelství; Bc. Jana Nepomucká byla přijata ke studiu v magisterském studijním programu učitelství pro 2. stupeň. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladŧ: Mgr. Martina Hliněnská zahájila studium pro výchovné poradce. Ing. Jaroslav Kindl studuje v bakalářském studijním programu obor školský management. Mgr. Alice Kubálková studuje výchovné poradenství. Mgr. Vít Mareš si podal přihlášku ke studiu pro ředitele škol a školských zařízení (tzv. FS I). Studium k prohlubování odborné kvalifikace (DVPP - kurzy, semináře): Prioritu mezi škálou kurzů a seminářů měly ve školním roce 2012/2013 dvě hromadné celodenní vzdělávací akce absolvované všemi pedagogy přímo ve škole. Několik pedagogů se ještě účastnilo vzdělávání v rámci realizovaného projektu EU peníze školám. Dalších vzdělávacích aktivit se (skupinově či individuálně) členové pedagogického sboru účastnili dle svých specializací či dle potřeb školy. Kromě seminářů, školení a kurzů jsme část prostředků určených na DVPP vyuţili také na nákup odborné literatury. Účastníkům DVPP bylo kurzovné (včetně cestovních náhrad) hrazeno ve výši 100%. DVPP - období aţ 06/2013: Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Částka v Kč 1 Rozvoj funkčního myšlení 1/ Ing. Jindřiška Baumruková 948,- ţáků ve výuce matematiky 2 Čeština nemusí být nudná 1/ Mgr. Kateřina Beránková 600,- 3 Dramatická výchova ve výuce Aj 1/ Mgr. Hana Černá 1188,- 4 Prevence poruch hlasu u 1/ Mgr. Hana Černá 948,- pedagogů 5 Zdravotník zotavovací akce 1/ Mgr. Lucie Dolníková 3900,- 6 Kreativní témata a jejich 1/ Mgr. Markéta Drobňáková 650,- vyuţití/kouzelné vánoce 7 Jazykové hry v češtině 1/ Zuzana Egerová 672,- 8 Záţitek v literatuře a 1/ Mgr. Martina Hliněnská 948,- netradiční metody výuky LV 9 Angličtina pro 2. st. ZŠ I. 1/ Mgr. Veronika Jakubová 0,- 10 Kolokvium ředitelů 1/ Ing. Jaroslav Kindl 440,- Strana 13 (celkem 39)

14 11 Novela zákona 563/2004 Sb. 1/ Ing. Jaroslav Kindl 1680,- 12 Naše odpovědnost za obsah 1/ Ing. Jaroslav Kindl 0,- soc. sítí 13 Testování ţáků 1/ Ing. Jaroslav Kindl 0,- 14 Tvorba nového ŠVP ZV 1/ Ing. Jaroslav Kindl 0,- a testování ţáků 15 Právní náleţitosti v oblasti 1/ Mgr. Lenka Konrádová 0,- rizikového chování 16 Dny prevence 1/ Mgr. Lenka Konrádová 1150,- 17 Výchovné a kariérové 1/ Mgr. Alice Kubálková 6500,- poradenství E-kariéra+ 18 Práce s ţáky s ADHD 1/ Mgr. Alice Kubálková 650,- 19 Posuzování kvality 40/ seminář určený všem pedagogům 8500,- vzdělávání II. / Strategie vzdělávání v současné škole školy 20 Pedagogická diagnostika a 1/ Mgr. Jana Lukášová 0,- práce s třídním kolektivem 21 Úskalí začínajícího učitele 1/ PhDr. Renata Majerová 948,- 22 Prezentace gramatiky 1/ PhDr. Renata Majerová 672,- a slovní zásoby 23 Českoslovenští legionáři 1/ Mgr. Vít Mareš 0,- v boji za svobodu Československa 24 Památník Terezín 1/ Mgr. Vít Mareš 0,- 25 Rozšiřující studium 1/ Mgr. Olga Medová 9000,- učitelství pro 1. stupeň 26 Jazykové hry v hodinách Čj 1/ Mgr. Jaroslava Rychová 672,- 27 Moţnosti výuky čtení z pohledu jejich výhod 1/ Mgr. Věra Volfová 700,- i případných úskalí 28 Posuzování kvality vzdělávání III. / Hodnocení vzdělávání v současné škole 40/ seminář určený všem pedagogům školy 2. Další vzdělávání pedagogŧ v rámci projektu EU peníze školám 8500,- Poř.č. Název vzdělávací akce Počet účastníků/jmenovitě Částka v Kč 1 Rozvíjíme čtenářské 2/ Mgr. Veronika Kříţková, 1000,- a informační gramotnosti na 1. a 2. st. ZŠ PaedDr. Iveta Vávrová 2 Interaktivní tabule 1/ Bc. Jana Nepomucká 710,- SmartBoard ve výuce IT 3 Tvoříme vlastní výukové 1/ Bc. Jana Nepomucká 760,- materiály s vyuţitím IT 4 Čteme dětem, pracujeme 1/ Mgr. Miroslava Šplíchalová 950,- s kníţkou 5 Moţnosti výuky čtení z pohledu jejich výhod i případných úskalí 2/ Mgr. Martina Dlouhá, PaedDr. Olga Kváčová 1400,- Strana 14 (celkem 39)

15 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Prostřednictvím masivního zapojení moderních prezentačních technologií (interaktivní tabule ve všech třídách 1. stupně a ve většině učeben 2. stupně, dataprojektory, vizualizéry, hlasovací zařízení, interaktivní učebnice aj.) vyučujícími do vzdělávacího procesu jsme i ve školním roce 2012/2013 vyuţívali pestrou škálu aktivizujících forem a metod výuky. Jednotliví vyučující - členové metodických orgánů (předmětové komise a metodické sdruţení) - mají volný prostor pro širokou pedagogickou autonomii, aby mohli hledat co nejefektivněji fungující postupy a také je mohli vyuţívat podle vlastního profesionálního výběru i osobnostních dispozic. Oblast ICT představuje významného pomocníka při realizaci vzdělávacích cílů školy. Zpráva koordinátora ICT je přílohou č. 2 této zprávy. V rámci projektu RAMPS-VIP III se dále rozvíjela spolupráce školy (ţáků, učitelů) i rodičů se školním psychologem, Mgr. Lenkou Tichotovou a se speciálním pedagogem, Mgr. Věrou Kuhnovou. Informace o aktivitách školního poradenského zařízení je přílohou č. 4 této zprávy. Pokračovali jsme v naplňování jedné z našich priorit, zvyšování úrovně vnějšího komunikačního systému. Internetová aplikace Bakaláři, úspěšně zavedená jiţ ve školním roce 2011/2012 a představující úplný přechod na elektronický systém vykazování, evidence i kontroly klasifikace ţákŧ a umoţňující nepřetrţitou komunikaci oběma směry mezi školou a rodiči ţáků (či ţáky samotnými) formou poskytování informací o akcích, o zadaných úkolech, o týdenních plánech učiva dané třídy či o omlouvání nepřítomnosti ţákŧ a jiných důleţitých sděleních. Rodiče ţáků, ale i ţáci sami, mohou neomezeně kontrolovat průběh vzdělávání a dosahované výsledky. K vyšší efektivitě vnějšího komunikačního systému školy bezesporu přispěly i internetové stránky školy s vyuţitím tzv. redakčního systému. AKTIVITY DĚTÍ A PEDAGOGŦ NAD RÁMEC POVINNÉ VÝUKY, ZEJMÉNA V NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTECH A ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH V dětském pěveckém sboru (DPS) KLÍČEK V DPS Klíček pracují ţáci od třídy naší školy, coţ je z hlediska hlasového rozsahu velice náročné pro ujednocení notového materiálu. Zkoušky byly konány pravidelně 2x týdně. Děti se učily pracovat s hlasem, správně dýchat, frázovat, zdokonalovat svůj hlasový projev a rozšiřovat si hlasový rozsah. Pod odborným vedením Mgr. Věry Volfové se v průběhu školního roku naučily mnoho lidových i dětských umělých písní a zvládly i muzikálové podání pohádky s doprovodem na CD. Strana 15 (celkem 39)

16 Tradičně byl DPS součástí školního vánočního projektu Putování k Betlému. Děti zpívaly vánoční písně a koledy v sále školní jídelny svým spoluţákům i rodičům. DPS Klíček se zúčastnil celoměstské akce Den Země a otevřel několika písněmi ekologický projekt naší školy. V areálu školy tak navodil příjemnou atmosféru pro všechny vzácné hosty z našeho města. 4. června 2013 uspořádal pro ţáky naší školy dvě vystoupení minimuzikálu Budulínek. 18. června 2013 se v hudebním sále naší školy pořádal letní koncert. Zazněly lidové písně z jiţních Čech, písničky z dílny J. Šlitra a J. Suchého a dětské písně, které si děti samy doprovázely na rytmické i melodické nástroje. V letošním roce jsme mezi hosty přivítali ţáky ZUŠ, kteří svým sólovým vystoupením na klavír a akordeon obohatili naše sborové zpívání. Děti po celý rok pracovaly s chutí a se zájmem. Jejich velice dobrá pěvecká práce byla vţdy veřejností kladně ohodnocena. K úspěšným vystoupením přispívá i profesionální klavírní doprovod Mgr. Petra Krejčíka a PaedDr. Aleny Morávkové. V Divadelním studiu VĚTRNÍK (DSV) V tomto školním roce pracoval DS Větrník pod vedením Mgr. Veroniky Jakubové opět ve třech skupinách: 1. skup.: ţáci tříd 2. skup.: ţáci tříd 3. skup. ţáci 7-9. tříd Zapojeno bylo celkem 45 ţákŧ, kromě našich ţáků Větrník navštěvují téţ ţáci ostatních základních škol z Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi i studenti víceletého gymnázia. Úvod školního roku byl opět věnován průpravným hrám a cvičením na rozvoj komunikace, pohybového a smyslového vnímání, fantazie i stmelení skupiny jako kolektivu. Nejstarší skupina se zapojila do celoškolního Putování k Betlému a připravila krátké vystoupení inspirované povídkou S. Leacocka Omyly Svatého Mikuláše. Prostřední skupina se zapojila do Zápisu budoucích prvňáčků a zdramatizovala povídku Boudo, budko. Strana 16 (celkem 39)

17 Nejmladší skupina zapojila všechny nově příchozí členy do dramatizace povídky M. Macourka Ţirafa a 5 z tělocviku a 5. června úspěšně vystoupila před rodiči, pedagogy školy i kamarády. I prostřední skupina si vybrala pro dramatizaci povídku M. Macourka s názvem Sedmá hlava. Vystoupení pro rodiče se konalo a děti byly odměněny velkým potleskem a uznáním rodičů, pedagogů školy i kamarádů. Nejstarší skupina se věnovala autorskému divadlu. Z původní inspirace obrázkem vzniklo představení Andělé, které se zamýšlí nad tím, co dělají andělé během celého roku, neţ zas přijde čas Vánoc. Na práci této skupiny byly vidět uţ dlouholeté zkušenosti, tvořivost a zodpovědnost ke kolektivu. Díky organizačním problémům mohla tato skupina vystoupit jen s částí představení (11.6.). Bude-li moţno pokračovat ve stejném sloţení i v dalším školním roce, budeme se snaţit předvést celé představení v podzimním či předvánočním období. Nad rámec času, který je pro jednotlivé skupiny v průběhu roku vyhrazen, se rekordní počet 20 dětí věnoval i recitaci a reprezentoval školu i DS Větrník v recitační soutěţi Macharŧv Brandýs, a to s těmito výsledky: 1. kategorie: Ondřej Doleček 2. místo, Cena pro kolegu 2. kategorie: Barbora Ţabová 3. místo dvojice: Františka Sylva Vokurková + Pavlína Kospachová 1. místo Strana 17 (celkem 39)

18 Barbora Gabčová + Vojtěch Špitálský 2. místo+zvláštní cena poroty 3. kategorie: Natálie Kuklová Zvláštní cena poroty Dominika Virágová 2. místo Viktorie Ďásková Cena pro kolegu dvojice: Marie Bláhová + Markéta Plachá 2. místo Barbora Jakubová + Aneţka Zieglerová 2. místo Všechny děti pak své přednesy zařadily do vystoupení jednotlivých skupin pro rodiče v závěru června. V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH ORGANIZOVANÝCH ŠD Pod vedením Denisy Nedvědilové, DiS., fungoval ve školním roce 2012/2013 krouţek keramiky. Keramiku navštěvovalo 15 ţáků z roč., a to kaţdé pondělí od 15 do hod. Ţáci svými výrobky vyzdobili chodby školy a také se zúčastnili celoškolní výstavy spojené se soutěţí na téma: Příroda a ekologie. Děti celý rok pracovaly s chutí a velikým zájmem. Pod vedením Daniely Reichertové se kaţdé úterý od 15 do hod. scházely děti v krouţku výtvarných prací. V tomto krouţku v 1. pololetí školního roku 2012/2013 pracovalo 8 dětí (4 z 1. tříd., 2 z 2. tříd, jedno ze 3. třídy a jedno ze 4. třídy) a ve 2. pololetí 9 dětí (4 z 1. tříd, 2 z 2. tříd, 3 ze 4. tříd). Témata všech prací se vztahovala k přírodě a k lidovým tradicím, které s přírodou úzce souvisejí (Vánoce, Velikonoce). Děti se seznámily s mnoha druhy materiálů, při práci pouţívaly materiály přírodní, odpadové a zbytkové. Obrázky a výrobky dětí byly po celý školní rok průběţně vystavovány na chodbě (na nástěnce a v oknech) hlavní školní budovy. Práce dětí z 2. pololetí byly součástí výstavy výtvarných prací, která se konala ve dnech června 2013 ve školní jídelně. V ZÁJMOVÉM ÚTVARU VESELÁ PÍŠŤALKA Ve školním roce 2012/2013 poskytla Veselá píšťalka dětem příleţitost získat základy hry na zobcovou flétnu a zdokonalit se ve hře. Zaţít radost ze společného muzicírování, rozvíjet hudební cítění, naslouchat hudbě a naučit správnému dýchání. Pod vedením Mgr. Miroslavy Šplíchalové se ţáci scházeli pravidelně kaţdé pondělí od a od hodin ve dvou kvalitativně rozdílných skupinách. V sobotu 20. října 2012 děti účinkovaly při slavnostním otevření náměstí v Brandýse nad Labem. Strana 18 (celkem 39)

19 V neděli 2. prosince 2012 děti svým vystoupením přispěly k předvánoční atmosféře při rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU na brandýském náměstí. 19. prosince 2012 členové zájmového krouţku společně s ţáky třídy III. B dvojhlasně zahráli a zazpívali několik koled na vánoční akci školy Putování k Betlému. 4. a 5. února 2013 Veselá píšťalka pomáhala při pohádkovém zápisu dětí do 1. ročníku. 6. června 2013 děti zahrály při slavnostním otevření výstavy výtvarných prací ţáků školy. V závěru školního roku uspořádala Veselá píšťalka koncert pro rodiče. V POČÍTAČOVÉM KROUŢKU Pod vedením Ing. Jindřišky Baumrukové probíhala výuka ve školním roce 2012/2013 v kurzu Práce na počítači. Krouţek navštěvovali ţáci tříd. Náplň kurzu: 1. Základní ovládání myši. Základní obrazovka, práce s panely nástrojů. Výuka programu Malování a Smart Notebook. Počítačové hry. Hry po síti. 2. Internetový prohlíţeč webových stránek. Základní informace, obrazovka a ovládání. Internetová adresa, vyhledávače. Elektronická pošta. Hry a výukové programy na internetu. V TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVĚ, PŘI SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH Přebor základních škol v in line bruslení: Alex Majerová, VIII. A 3. místo Krajské finále základních škol v in line bruslení: postup Alex Majerová Orion cup Přebor základních škol ve Florbalu: 7. místo Přebor základních škol ve sjezdovém lyţování: Lukáš Mareček, VII. C 2. místo Alex Majerová, VIII. A místo Ladislav Skorkovský, VII. C 3. místo Okresní kolo plavecko-běţeckého poháru 2013: Pavla Malá, VII. B 3. místo Okresní kolo v atletickém čtyřboji: druţstvo dívek 4. místo druţstvo chlapců 4. místo Okresní kolo Poháru rozhlasu: druţstvo mladších chlapců 4. místo druţstvo mladších dívek 5. místo druţstvo starších chlapců 5. místo druţstvo starších dívek 4. místo Okresní kolo v minifotbalu: 6. místo Strana 19 (celkem 39)

20 Krajské finále plavecko-běţeckého poháru 2013: postup Pavla Malá Přebor ZŠ Dračí lodě 2013: 2. místo V SEMINÁŘI VÝTVARNÉ TVORBY Jiţ řadu let funguje v naší škole seminář výtvarné tvorby. Pod vedením Mgr. Petra Krejčíka sdruţuje zájemce o obory malby, kresby, grafiky a designu. Nechodí do něho jen ţáci velmi nadaní, ale i ti, které výtvarné umění jen baví a rádi by se naučili více, neţ pouhé základy. Seminář navštěvují zájemci z naší školy, z Gymnázia J. S. Machara Brandýs nad Labem, zájemci z dalších škol a také dospělí. Práce tak probíhá v jednotlivých hodinách individuálně dle věkových a schopnostních specifik kaţdého jedince. Kromě individuální práce se několikrát ročně všichni sejdou nad společným výtvarným projektem z oboru malby nebo 3D modelů. Hotové práce si účastníci semináře odnášejí domů a některé slouţí jako obrazy ke zkrášlení a estetické výuce v prostorách školy. Výrazným způsobem pomáhala při vedení semináře téţ paní Věra Honková, která v této škole mnoho let učila výtvarnou výchovu. VE SPORTOVNÍM STŘELECKÉM KLUBU (SSK) Pod vedením p. Jiřího Tulacha, školníka naší ZŠ, patří SSK k nejlepším klubům v ČR. VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ (ŠD) V tomto školním roce byla kapacita ŠD (150 míst) opět naplněna. Navštěvovalo ji 100 dětí z 1. a 2. tříd, 50 dětí z 3. a 4. tříd. Dětem se věnovalo 5 vychovatelek - Daniela Reichertová (vedoucí vychovatelka), Renata Jonáková, Anita Lukášová, Alena Hepová (od vystřídala Ivanu Filovou mateřská a rodičovská dovolená) a Denisa Nedvědilová (poloviční úvazek). Od října 2012 byla rodičům nabídnuta moţnost elektronické platby měsíčního poplatku 15O,- Kč za ŠD, zájem projevila většina rodičů a tak ve školním roce 2013/2014 bude tato platba probíhat jiţ pouze elektronicky. Ve 2. pololetí školního roku bylo jedno oddělení ŠD přemístěno do hlavní budovy školy, protoţe v 1. patře začaly práce související s plánovanou přestavbou na jednotřídní MŠ. Tyto práce nijak výrazně nenarušily činnost ŠD. Mezi mimořádné akce v tomto školním roce patřila návštěva Knihovny E. Petišky v Brandýse nad Labem, kde se skupina dětí ze ŠD zúčastnila programu s názvem Čtenáři čtou čtenářům. V únoru 2013 tři oddělení ŠD navštívila výstavu ilustrací Ondřeje Sekory v Oblastním muzeu Praha východ v Brandýse nad Labem. V březnu 2013 celá ŠD přivítala jaro karnevalem nazvaným Vítání jara v maskách, na kterém se nejen tančilo (hudební produkci zajistili ţáci 9. tříd), ale i soutěţilo. Poslední kulturní akcí letošního školního roku byla výstava výtvarných prací ţáků naší školy, která se konala ve školní restauraci ve dnech Děti zde nejen vystavovaly své práce z výtvarných a pracovních činností v ŠD, ale i vybíraly vítěznou práci. PŘI MIMOŠKOLNÍCH AKCÍCH V rámci hodin TV na 1. stupni ţáci se svými vyučujícími absolvovali celkem 28 třídních výjezdŧ bruslení na zimní stadion do Benátek nad Jizerou. Dále uskutečnilo celkem: 157 třídních jednodenních tematických zájezdŧ, odborných exkurzí 5 třídních výletŧ Strana 20 (celkem 39)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2014 Výroční zprávu projednala pedagogická rada školy dne 26. 8. 2014 a schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více