SPISOVÝ, SKARTAČNÍ A ARCHIVNÍ ŘÁD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPISOVÝ, SKARTAČNÍ A ARCHIVNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: JUDr. Zdeněk Čáp ředitel odboru legislativněprávního Datum: Ověřil: Funkce: Podpis: Jan Wiesner předseda Spisový, skartační a archivní řád byl schválen představenstvem dne 16. prosince 2009 Změna č.1: datum Garant: Ověřil: Změna schválena představenstvem dne JUDr. Zdeněk Čáp JUDr. Rostislav Dvořák 12. prosince 2013 Změna č.2: datum Garant: Ověřil: Změna schválena představenstvem dne JUDr. Zdeněk Čáp JUDr. Rostislav Dvořák 25. srpna 2014

2 OBSAH: Část I ZKRATKY A POJMY Zkratky Pojmy... 4 Část II ÚČEL... 5 Část III ZÁVAZNOST... 5 Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Právní předpisy Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty Přílohy Související šablony a formuláře... 5 Část V VÝKON SPISOVÉ SLUŽBY Přijímání písemností Třídění a evidence písemností Označování písemností Vyřizování písemností obecně Písemný styk předsedy, místopředsedů a generálního ředitele Lhůty k vyřizování písemností Podepisování písemností Používání razítek Odesílání a přeprava písemností Ukládání a zabezpečení písemností Příruční registratury Spisovna Část VI SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ Skartační řízení Část VII ARCHIVACE Příjem a evidence archiválií Dohled nad archiváliemi Část VIII PŮJČOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZE SPISOVNY Půjčování dokumentů z příručních registratur nebo ze spisovny... 13

3 Číslo změny ZMĚNY V TEXTU Změny v textu Nahrazuje se (odstraněno) Vloženo Kapitola, bod Strana Kapitola, bod Strana Komentář Doplnění SF-/06b , Formulační úprava.

4 Část I ZKRATKY A POJMY 1.1 Zkratky svaz předseda místopředseda generální ředitel spisový řád Svaz českých a moravských výrobních družstev předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev místopředseda Svazu českých a moravských výrobních družstev generální ředitel Svazu českých a moravských výrobních družstev spisový, skartační a archivní řád 1.2 Pojmy archivace činnost upravená zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, týkající se uchovávání dokumentů trvalé hodnoty archiválie dokument, který má znaky určené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, pro které má trvalou hodnotu dokument každá písemná, obrazová, zvuková, elektronická nebo jiná informace, ať již v podobě analogové či digitální osobní identifikační jedinečný alfanumerický kód přidělený každému zaměstnanci pro účely ověření kód jeho identity v rámci přebírání došlé pošty písemnost dokument v písemné formě; pro účel spisového řádu se za písemnost nepovažují noviny, časopisy, knihy, propagační tiskoviny a další tiskoviny obdobné povahy podatelna místnost určená k přijímání a odesílání písemností, jejíž provoz zajišťují určení zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku příruční registratura místo určené k ukládání písemností (uzamykatelné skříně, místnost, trezor apod.) původce dokumentu útvar svazu, jehož činností dokument vznikl skartační řízení řízení, ve kterém se vyřazují dokumenty, které jsou nadále nepotřebné pro činnost svazu skartační lhůta lhůta, po kterou musí být dokument uchován před skartačním řízením; skartační lhůta počíná běžet dnem 1. ledna následujícího roku po vyřízení skartační znak písmeno (A, V, S), které označuje, jak má být s dokumentem ve skartačním řízení naloženo skartační znak A znak označující dokument, který bude po uplynutí skartační lhůty uložen do archivu skartační znak S znak označující dokument, který bude po uplynutí skartační lhůty fyzicky zlikvidován skartační znak V znak označující dokument, o kterém bude po uplynutí skartační lhůty teprve ve skartačním řízení rozhodnuto, zda dokument bude označen skartačním znakem A nebo S spis soubor písemností tvořících jeden celek spisová služba činnosti spojené s příjímáním, tříděním, označováním, evidencí, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, rozmnožováním, podepisováním, odesíláním a ukládáním písemností spisovna místo určené k ukládání všech vyřízených dokumentů útvar organizační jednotka v rámci vnitřní organizace svazu vnitřní sdělení forma písemnosti určená tímto spisovým řádem pro písemný styk mezi jednotlivými útvary svazu vyřízení činnost týkající se písemnosti a nebo jiného dokumentu, uskutečňovaná zaměstnancem anebo jinou osobou ke splnění povinností z pracovněprávního anebo jiného právního vztahu ke svazu; za vyřízení se nepovažují úkony, ke kterým dochází při přijímání, třídění, evidenci, odesílání, ukládání a skartaci dokumentů

5 Část II ÚČEL Účelem spisového řádu je upravit výkon spisové služby, včetně skartace a archivace písemností a jiných dokumentů. Část III ZÁVAZNOST Spisový řád je závazný pro všechny zaměstnance, kteří ve svazu pracují s písemnostmi anebo jinými dokumenty. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni kontrolovat dodržování spisového řádu, upozorňovat na zjištěné nedostatky, navrhovat a ukládat opatření k jejich nápravě. Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 4.1 Právní předpisy Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 4.2 Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty NP-02 Organizační řád NP-04 Směrnice řízení dokumentů a záznamů NP-10 Podpisový řád 4.3 Přílohy PR-/01 Spisový a skartační plán 4.4 Související šablony a formuláře SF-/05 SF-/06a SF-/06b SF-/07 SF-/08a-c SF-/09 SF-/10 SF-/11 SF-/12 SF-/13 SF-/14 SF-/15 SF-/16 SF-/17 Šablona vnitřního sdělení Šablona dopisu Šablona dopisu pracoviště Brno Šablona osobního dopisu předsedy Šablona osobního dopisu místopředsedy Štítek pro označení písemnosti Štítek pro označení souboru písemností Předávací seznam Protokol o průběhu skartačního řízení Skartační návrh Přírůstková kniha archivní Evidenční karta archiválie Evidence výpůjček ze spisovny Šablona osobního dopisu generálního ředitele

6 Část V VÝKON SPISOVÉ SLUŽBY 5.1 Přijímání písemností Písemnosti doručené svazu v místě jeho sídla přijímá podatelna. Písemnosti doručované na jinou adresu svazu přijímá zaměstnanec určený ředitelem odboru rozpočtu a správy majetku, který plní povinnosti podatelny podle tohoto spisového řádu Při převzetí písemnosti je podatelna povinna zkontrolovat, zda je písemnost adresována svazu nebo zaměstnanci svazu, neporušenost obalu, v němž je písemnost doručována a pokud to způsob doručování písemnosti umožňuje i její úplnost. Zjištěné závady při doručování písemnosti uplatní podatelna při převzetí písemnosti. Písemnost, která není adresována svazu nebo zaměstnanci svazu, podatelna neprodleně vrátí osobě, jejímž prostřednictvím byla doručena. Jestliže je při doručování vyžadováno potvrzení o převzetí písemnosti, podatelna jménem svazu převzetí písemnosti potvrdí otiskem razítka svazu s uvedením dne převzetí a podpisu k tomu pověřeného zaměstnance. Každou převzatou písemnost označí na jejím obalu podatelna otiskem razítka obsahujícím údaj o datu převzetí; nemá-li písemnost obal, vyznačí takto údaj o datu převzetí na lístku, který k písemnosti připojí Písemnost, při jejímž doručování je vyžadováno písemné potvrzení o převzetí svazem, je podatelna povinna zapsat do Knihy došlé pošty, která je vedena centrálně v elektronické podobě Pokud je písemnost z jakýchkoliv důvodů doručena přímo některému útvaru svazu nebo jednotlivému zaměstnanci, je povinen ji neprodleně předat k zapsání. Není-li z písemnosti zřejmé komu je určena, je povinen předat ji sekretariátu SČMVD Pokud jsou k písemnosti přiloženy peníze nebo ceniny, zajistí pověřený zaměstnanec podatelny jejich bezpečné uložení a odevzdání příslušnému zaměstnanci nebo útvaru Elektronickou poštu přijímají zaměstnanci určení v ových adresách, evidence je prováděna v rámci jednotlivých počítačových stanic a nesou za ni odpovědnost zaměstnanci, kterými byla elektronická pošta přijata. Vyžaduje-li obsah přijaté elektronické pošty vyřízení ve smyslu tohoto spisového řádu písemnou formou s odesláním v jiné, než elektronické podobě, je zaměstnanec, který ji přijal, neprodleně povinen takto přijatý dokument vytisknout a předat k zaevidování v rámci útvaru, do něhož je zaměstnanec podle NP-02 Organizační řád zařazen. Vytištěný dokument se pro účely podle tohoto spisového řádu považuje za písemnost, která byla příslušnému útvaru předána podatelnou a eviduje se v útvaru způsobem podle ustanovení bodu tohoto spisového řádu Telefaxové zprávy přijímají jednotlivé útvary samostatně a za předpokladu, že jejich obsah vyžaduje vyřízení ve smyslu tohoto spisového řádu, evidují je způsobem podle bodu tohoto spisového řádu. 5.2 Třídění a evidence písemností Podatelna je povinna roztřídit přijaté písemnosti a předat je útvarům způsobem stanoveným tímto spisovým řádem v den, kdy je převzala Písemnosti adresované představenstvu, kontrolní komisi, předsedovi anebo některému z místopředsedů předává podatelna nerozbalené sekretariátu SČMVD.

7 Písemnosti adresované odborové organizaci anebo jednotlivým zaměstnancům předá podatelna nerozbalené rovněž přímo adresátům V ostatních případech podatelna předá písemnost po zjištění jejího obsahu útvaru, kterému je určena; není-li z obsahu písemnosti zřejmý jiný útvar, předá podatelna písemnost sekretariátu SČMVD. Sekretariátu SČMVD předává podatelna vždy písemnosti adresované svazu ze strany soudů a jiných státních orgánů Obálky písemností, u nichž je důležité datum odeslání poštou anebo převzetí svazem, jako např. přijaté faktury, přípisy od soudů, reklamace a uplatnění nároku, odvolání apod., se připojují k písemnosti trvale. Obálka se připojuje také tehdy, není-li z písemnosti patrný odesílatel Převzetí písemností, které se zapisují podle bodu tohoto spisového řádu, potvrdí podatelně příslušný útvar v Knize došlé pošty při jejím předání, čímž se předání písemnosti podatelnou považuje za vypořádané Jednotlivé útvary evidují veškeré písemnosti převzaté od podatelny, anebo postoupené jim na základě rozhodnutí předsedy sekretariátem SČMVD, popřípadě jiným útvarem, v Knize došlé pošty samostatně. Písemnost se v Knize došlé pošty při jejím převzetí označí vedle údajů charakterizujících její obsah a určujících den, kdy byla útvarem převzata, též pořadovým číslem této knihy v rámci samostatné číselné řady pro každý kalendářní rok Útvar, který písemnost postupuje v rámci svazu jinému útvaru, tuto skutečnost rovněž vyznačí v Knize došlé pošty Vedoucí útvarů prověří převzaté písemnosti a podle potřeby připojí pokyny ohledně způsobu a lhůty jejího vyřízení. Převzetí písemnosti k vyřízení potvrdí příslušný zaměstnanec svým osobním identifikačním kódem v Knize došlé pošty, ve které současně písemnost označí spisovou značkou podle bodu tohoto spisového řádu Písemnost, která byla útvaru přidělena z jakéhokoli důvodu nesprávně, musí být postoupena, neprodleně věcně příslušnému útvaru. Není-li z obsahu písemnosti jednoznačně zřejmé, který útvar je příslušný k jejímu vyřízení, musí být písemnost neprodleně postoupena sekretariátu SČMVD Útvarem převzaté dokumenty v písemné formě, které nejsou pro účely tohoto spisového řádu považovány za písemnost, se v Knize došlé pošty neevidují. 5.3 Označování písemností Všechny převzaté písemnosti se v útvarech označují podle věcného obsahu spisovou značkou. Seznam spisových značek, které odpovídají věcnému obsahu písemností, je uveden ve spisovém a skartačním plánu (viz PR-/01 Spisový a skartační plán). Podle rozhodnutí vedoucího útvaru mohou být v rámci seznamu spisových značek stanoveného spisovým a skartačním plánem používány útvarem spisové značky v podrobnějším členění; seznam těchto podrobněji členěných spisových značek s vymezením věcného obsahu písemností, které jsou jimi označeny, musí být v takovém případě v útvaru uložen u zaměstnance pověřeného evidencí došlé pošty. Při podrobnějším členění spisových značek lze vytvářet další spisové značky buď doplňováním spisové značky uvedené v PR-/01 Spisový a skartační plán dalšími čísly v rámci nepřerušené číselné řady anebo doplňováním číselné řady spisových značek uvedených v PR-/01 Spisový a skartační plán o nové spisové značky tam, kde je tato číselná řada u jednotlivých agend přerušena, a to při zachování způsobu, jakým byly vytvořeny spisové značky podle uvedené přílohy spisového řádu.

8 Týká-li se došlá písemnost více věcí, z nichž každé přísluší jiná spisová značka, zvolí se ta, která odpovídá hlavní věci Spisovou značku písemnosti určuje zaměstnanec pověřený jejím vyřízením, a to při převzetí písemnosti k vyřízení podle bodu tohoto spisového řádu Spisová značka označující písemnost se do vyřízení písemnosti vyznačí na obalu písemnosti štítkem pro označení písemností (viz SF-/09 Štítek pro označení písemnosti); na písemnosti se spisová značka nevyznačuje. Písemnosti se ukládají do příručních registratur útvaru podle bodu tohoto spisového řádu Spisové značky slouží k propojení evidence v Knize došlé pošty s Knihou odeslané pošty a s uložením písemnosti v příruční registratuře útvaru a ve spisovně. Písemnosti musejí být v příruční registratuře i ve spisovně označeny a uloženy v členění odpovídajícím spisovým značkám podle spisového a skartačního plánu, případně doplněného podle bodu tohoto spisového řádu o spisové značky podrobnějšího členění Spisovou značkou musí být označena také každá písemnost vytvořená pro vnitřní potřebu svazu; touto písemností se rozumí písemnost vytvořená zaměstnancem či jinou osobou v souvislosti s plněním úkolů svazu a obsahující údaje sloužící k plnění těchto úkolů. Označení písemnosti vytvořené pro vnitřní potřebu svazu se provede při jejím vzniku uložením do obalu písemnosti označeného štítkem pro označení písemnosti (viz SF-/09 Štítek pro označení písemnosti), anebo uložením v počítačové síti Evidence a číslování vydaných vnitřních předpisů se řídí NP-04 Směrnice řízení dokumentů a záznamů Odesílané písemnosti se (s výjimkou uvedenou v bodu tohoto spisového řádu) označují jednacími čísly, která se jednotně tvoří takto: 135/ /10 spisová značka podle spisového řádu číselné označení útvaru svazu pořadové číslo písemnosti podle Knihy odeslané pošty poslední dvojčíslí kalendářního roku Jednací číslo slouží k propojení evidence převzatých písemností obsažené v Knize došlé pošty s uložením kopií odeslaných písemnosti, vztahujících se k těmto převzatým písemnostem, v příručních registraturách útvaru nebo ve spisovně a s údaji Knihy odeslané pošty. Knihu odeslané pošty vede svaz centrálně v elektronické podobě (viz SF-/03 Kniha odeslané pošty) Jednací číslo je povinen v odesílané písemnosti uvést zaměstnanec pověřený jejím vyřízením. Po odeslání písemnosti je tento zaměstnanec povinen připojit kopii nebo stejnopis odeslané písemnosti k písemnosti, při jejímž vyřizování písemnost vznikla, a která je zapsána v Knize došlé pošty s tím, že jednací číslo odeslané písemnosti zaznamená v Knize došlé pošty, a to v kolonce Způsob vyřízení Číslem jednacím podle bodu tohoto spisového řádu se neoznačují písemnosti, které nemají formu dopisu či vnitřního sdělení.

9 Vyřizování písemností obecně Zaměstnanec, který dostane písemnost k vyřízení, musí ji ihned prohlédnout a vyřídit je ve lhůtách podle bodu tohoto spisového řádu Zaměstnanec, který vyřizuje písemnosti, odpovídá za to, že věc, která se týká jiných útvarů svazu nebo vnějších orgánů a organizací, byla s nimi v průběhu vyřizování projednána. Současně odpovídá i za správnost formálního vyhotovení návrhu vyřízení (správné pokyny pro vyhotovení čistopisů, rozmnožení, označení spisu apod.) Při vyřizování písemností písemnou formou je nutné dbát na stylistickou stránku, mluvnickou správnost, pravopis a jejich celkovou úpravu, která musí odpovídat vzorům uvedeným v šablonách SF-/05 až SF-/08a-c Pokud písemnost nedává podnět k dalšímu opatření, bere se písemnost na vědomí a uloží se Pokud to povaha písemnosti dovoluje, a je-li hospodárnější osobní, nebo telefonický rozhovor než písemná forma, vyřizuje se takto a vyřizující zaměstnanec je povinen zaznamenat údaje a informace o vyřízení buď přímo na písemnosti, nebo k ní připojit písemný záznam Písemný styk mezi útvary je prováděn vnitřním sdělením (viz SF-/05 Šablona vnitřního sdělení) Odesílá-li se více vyhotovení písemnosti pro různé příjemce, vede odesílající útvar evidenci o počtu vyhotovení a příjemcích písemností. U dopisů je možno vést evidenci formou rozdělovníku přímo na vyhotovení, a to tak, aby příjemci byli uvedení na všech kopiích Pro činnosti spojené s vyřizováním nebo zpracováním vybraných druhů písemností může být stanoven závazný pracovní postup vnitřním předpisem. 5.5 Písemný styk předsedy, místopředsedů a generálního ředitele Písemnosti adresované osobně předsedovi vyřizuje sekretariát SČMVD. Tyto písemnosti, jakož i písemnosti zpracované z vlastního podnětu předsedy, jsou vyřizovány formou jeho osobních dopisů (viz SF-/07 Šablona osobního dopisu předsedy) Písemnosti adresované osobně místopředsedům, stejně jako písemnosti vyhotovené z jejich podnětu, jsou vyřizovány formou jejich osobních dopisů (SF-/08a-c Šablona osobního dopisu místopředsedy). Pro potřeby vzájemné informovanosti se odevzdá kopie takového dopisu sekretariátu SČMVD na vědomí Písemnosti adresované osobně generálnímu řediteli vyřizuje sekretariát SČMVD. Tyto písemnosti, jakož i písemnosti zpracované z vlastního podnětu generálního ředitele, jsou vyřizovány formou jeho osobních dopisů (viz SF-/17 Šablona osobního dopisu generálního ředitele). 5.6 Lhůty k vyřizování písemností Písemnosti musejí být vyřízeny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení svazu nebo do lhůty, kterou určí vedoucí zaměstnanec, pokud z povahy věci nevyplývá lhůta kratší. Přednostně se projednávají a vyřizují písemnosti označené příslušným vedoucím zaměstnancem IHNED.

10 Nelze-li písemnost vyřídit ve stanovené lhůtě a vyžádá-li si vyřízení věci delší doby, musí zaměstnanec pověřený vyřízením o této skutečnosti nadřízeného vedoucího zaměstnance, popřípadě odesílatele písemnosti, ihned informovat Dopis, který upomíná vyřízení písemnosti starší jednoho měsíce, se pokládá za upomínku a vyřizuje se přednostně. 5.7 Podepisování písemností Podepisování písemností se řídí NP-10 Podpisový řád Podpisová doložka musí obsahovat jméno a funkci Podepisuje-li se za schvalujícího zaměstnance jeho zástupce, připojí před svůj podpis zkratku v z. (v zastoupení) Zaměstnanci, kteří písemnosti vyřizují a ti, kteří vyřízení kontrolují, parafují kopie čistopisu na důkaz, že správnost přezkoumali. 5.8 Používání razítek Písemnosti svazu musejí být opatřeny otiskem jeho razítka jenom v případě, je-li to vyžadováno Razítko svazu lze vydat pouze na základě souhlasu předsedy. Každé razítko má své číselné označení. Každý útvar svazu může užívat přidělené razítko jen k označení svých písemností Ztrátu razítka je nutné hlásit sekretariátu SČMVD. Náhradní razítko nesmí být v případě ztráty vydáno se stejným číselným označením. 5.9 Odesílání a přeprava písemností Písemnosti jsou odesílány prostřednictvím podatelny Písemnosti určené k odeslání musejí být náležitě vybaveny (včetně příloh), řádně adresně označeny včetně způsobu odeslání (např. doporučeně) a dle kapitoly 5.7 podepsány (ve stanovených případech i orazítkovány, viz kapitola 5.8). Je-li písemnost odesílána s dodejkou musí být na dodejce uveden též odesílající útvar a číslo jednací V případě, kdy se odesílá písemnost s dodejkou, vyznačí se v knize odeslané pošty rovněž den vrácení dodejky. Dodejka se ukládá spolu s kopií nebo stejnopisem písemnosti, které se týká Písemnosti jsou podatelnou odesílány zpravidla příští pracovní den Písemnosti, které se rozesílají hromadně, se mohou vypravovat podle rozdělovníků, předaných podatelně vyřizujícím útvarem.

11 Ukládání a zabezpečení písemností Písemnost označenou dle bodu tohoto spisového řádu ukládá zaměstnanec pověřený jejím vyřízením do příruční registratury, vylučující možnost přístupu ze strany neoprávněných osob; to platí i o kopii odeslané písemnosti Písemnosti, které spolu věcně souvisejí tak, že je účelné, aby při ukládání do spisu byly spojeny, se ukládají do samostatného spisu obsahujícího výlučně spolu navzájem související písemnosti uspořádané v jedné řadě podle doby svého vyřízení a jde-li o písemnosti vytvořené pro vnitřní potřebu, podle doby svého vzniku. Ostatní písemnosti se ukládají do spisů vytvořených samostatně pro každou spisovou značku, a to podle doby vyřízení nebo vzniku vždy v jedné řadě v rámci každého spisu. Všechny spisy se označují štítkem pro označení souboru písemností (viz SF-/10 Štítek pro označení souboru písemností) Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu písemností, se kterými se při plnění svých povinností setkal. To neplatí v případě, kdy využití údajů obsažených v těchto písemnostech je nezbytné ke splnění povinnosti zaměstnance vyplývající z jeho právního vztahu ke svazu a nebo ke splnění jiné povinnosti zaměstnance podle právního předpisu; zaměstnanec je přitom oprávněn využít údaje obsažené v těchto písemnostech jen v rozsahu nezbytném ke splnění takové povinnosti Příruční registratury Za správu příručních registratur jsou odpovědni zaměstnanci ukládající písemnosti podle bodu tohoto spisového řádu do těchto registratur V příručních registraturách se ukládají kromě písemností vyřízených v rámci působnosti útvaru i písemnosti, které došly informativně z jiných útvarů a dále písemnosti, které mají povahu pracovních pomůcek V registraturách, popř. v pořadačích, musejí být písemnosti uspořádány tak, aby poskytovaly opticky přehled o uložených spisech a usnadňovaly zakládání a vyhledávání písemností Základním hlediskem pro ukládání písemností je věcné zařazování podle spisových značek. V rámci každé spisové značky se pak písemnosti zařazují podle data vzniku Ztrátu nebo zničení písemnosti ohlásí zaměstnanec svému vedoucímu, který provede další opatření Z příručních registratur se přemísťují vyřízené a pro běžnou práci nepotřebné písemnosti do spisovny. Výběr písemností pro přemístění provádějí zaměstnanci, kteří byli vyřizováním písemností pověřeni, a to spolu se zaměstnancem pověřeným výkonem spisové služby Spisovna Písemnosti, které útvary pro běžnou činnost již nepotřebují, se přemisťují z příručních registratur k uložení do spisovny jednou ročně. Jednotlivým útvarům jsou termíny a postup pro předání do spisovny určovány na návrh ředitele odboru rozpočtu a správy majetku příkazem předsedy Spolu s písemnostmi se do spisovny ukládají i písemnosti obsahující jednotlivé evidence předávaných písemností podle tohoto spisového řádu. Do spisovny se ukládá rovněž Kniha

12 došlé pošty a Kniha odeslané pošty ve formě písemnosti, obsahující údaje evidované za období jednoho kalendářního roku Předávající útvar vyhotoví seznam předávaných písemností (viz SF-/11 Předávací seznam) a označí obal pořadovým číslem podle předávacího seznamu Pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu potvrdí útvaru příjem přemísťovaných písemností do předávacího seznamu a ověří soulad údajů předávacího seznamu s předanými písemnostmi. V případě zjištění nesouladu musí pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu vyznačit nesoulad v předávacím seznamu. Předávající je povinen uvést evidenci do souladu se stavem předávaných písemností. Část VI SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ 6.1 Skartační řízení Po uplynutí skartačních lhůt (zpravidla jednou ročně) provádí skartační komise skartační řízení Skartační komisi jmenuje předseda (skartační komise by měla mít vždy lichý počet členů včetně předsedy skartační komise). Členem skartační komise je vždy pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu Skartační řízení zahrnuje: a) odborné posouzení písemností a dalších dokumentů na jiných médiích, které mají pro svaz dokumentární hodnotu a zařazení písemností označených skartačním znakem V do písemností označených skartačním znakem A nebo S, b) vypracování skartačního návrhu a jeho schválení všemi útvary, z jejichž činnosti dokumenty vznikly, c) sepsání protokolu o průběhu skartačního řízení (viz SF-/12 Protokol o průběhu skartačního řízení) a jeho podpis nejméně dvěma členy skartační komise, přičemž jedním z nich musí být předseda skartační komise, d) předložení skartačního návrhu (viz SF-/13 Skartační návrh) k projednání s archivem, příslušným k tomu podle právních předpisů o archivnictví, e) určení dalšího postupu pro nakládání s dokumenty, a to buď vyřazením dokumentů včetně fyzické likvidace a nebo uložením do archivu v souladu se schváleným návrhem Skartační znak A je závazný pouze pro útvar, kterému byl dokument předán k vyřízení, anebo který je původcem dokumentu. V ostatních útvarech se další výtisky a kopie označují skartačním znakem S a vyřadí se ke skartaci ihned poté, co je útvar přestane používat pro běžný provoz. Část VII ARCHIVACE 7.1 Příjem a evidence archiválií Ve spisovně jsou odděleně evidovány a archivovány dokumenty, jež jsou označeny skartačním znakem A (archiválie) Archiválie jsou přijímány do spisovny zpravidla jedenkrát ročně na základě skartačního návrhu Do archivní péče se předávají originály dokumentů, nejsou-li k dispozici, musejí být uschovány průklepy, kopie, fotografie, opisy, apod.

13 Pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu musí při přebírání zkontrolovat náležitosti archiválií stejně jako u dokumentů, jak je popsáno výše (tzn. zkontrolovat popis a vhodnost obalu) Po převzetí archiválie zapíše do Přírůstkové knihy archivní (viz SF-/14 Přírůstková kniha archivní), zároveň založí evidenční kartu archiválie (viz SF-/15 Evidenční karta archiválie) a archiválie uloží na předem označené místo ve spisovně (police, regál), kde se nacházejí pouze archiválie. 7.2 Dohled nad archiváliemi Archiválie svazu musejí být vedeny a uloženy v souladu s právními předpisy. Část VIII PŮJČOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZE SPISOVNY 8.1 Půjčování dokumentů z příručních registratur nebo ze spisovny Ze spisovny zapůjčuje dokumenty pouze pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu Vstupovat do spisovny je dovoleno jen s vědomím pověřeného zaměstnance svazu spravujícího spisovnu Dokumenty může pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu nebo zaměstnanec pověřený vedením příruční registratury útvaru půjčit: a) předsedovi, b) generálnímu řediteli, c) vedoucímu útvaru, který ji do spisovny uložil V případě půjčování dokumentů, jež obsahují jakékoli osobní údaje, se postupuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů Vypůjčení dokumentů zaznamená pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu do evidence výpůjček ze spisovny (viz SF-/16 Evidence výpůjček ze spisovny) Pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu pravidelně kontroluje, zda byly zapůjčené dokumenty vráceny. Tato kontrola se provádí nejméně dvakrát ročně. Kontrola se provádí vždy před skartačním řízením Předávání vypůjčených dokumentů vnitřní poštou není přípustné. Zaměstnanci jsou povinni vypůjčené dokumenty vrátit neprodleně poté, jakmile je přestanou potřebovat Mimo svaz lze zapůjčit pouze ověřenou kopii dokumentu, a to na základě písemného rozhodnutí generálního ředitele, nebo ve výjimečných případech originál pouze pro potřebu získání notářského ověření. O takovéto zápůjčce musí být veden záznam. Kontrola zapůjčených dokumentů provádí k tomu pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu. O ztrátě nebo poškození dokumentu uloženého ve spisovně, případně o jeho zničení, vyhotoví pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu záznam a předá jej generálnímu řediteli, který rozhodne o dalším postupu.

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obsah: 1. Účel... 2 2. Platnost směrnice... 2 3. Použité zkratky a pojmy... 2 4. Odpovědnosti a pravomoci... 2 5. Spisový a skartační řád... 3 5.1.1.1 Dokumenty nepodléhající evidenci...

Více

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č.

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Směrnici schválil: Mgr. Libor Mojžíš Projednáno a schváleno v ZO: Datum

Více

PODPISOVÝ ŘÁD. VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-10 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: ředitel odboru legislativněprávního

PODPISOVÝ ŘÁD. VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-10 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: ředitel odboru legislativněprávního Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.1.2014 4.0 8 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2.12.2013 JUDr. Zdeněk Čáp ředitel

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1 SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1. Obecná ustanovení 1.1 Obec Sušice vydává tento spisový řád (dále jen řád), který je zpracováván dle ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATOJIŘSKÝ LES, o. s. Spisový řád. MAS Svatojiřský les, o.s. Loučeň, říjen Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATOJIŘSKÝ LES, o. s. Spisový řád. MAS Svatojiřský les, o.s. Loučeň, říjen Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF. Spisový řád MAS Svatojiřský les, o.s. Loučeň, říjen 2008 Obsah 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 1.1. CÍL, PŘEDMĚT, ROZSAH ÚPRAVY...3 1.2. ODPOVĚDNOST VE SPISOVÉ SLUŽBĚ...3 2. PŘÍJEM A EVIDENCE PÍSEMNOSTÍ...3

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ I. Úvodní ustanovení II. Příjem dokumentů III. Evidence dokumentů IV. Vyřizování dokumentů V. Podepisování dokumentů a užívání razítek VI. Odesílání dokumentů VII.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

Směrnice pro vyřizování stížností

Směrnice pro vyřizování stížností č. 13 Směrnice pro vyřizování stížností Platnost: od 1.1.2006 Závaznost: Vydal: pro všechny zaměstnance školy a osoby v obdobném poměru Mgr. Eva Vanžurová, ředitelka školy Počet příloh: 1 Mgr. Eva Vanžurová

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ

Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ Označení dokumentu: SM1/2014 Počet stran: 6 Počet příloh:

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

KOMERČNÍ SLUŽBY POKYN PŘEDSEDY VNITŘNÍ PŘEDPIS SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV PT-10

KOMERČNÍ SLUŽBY POKYN PŘEDSEDY VNITŘNÍ PŘEDPIS SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV PT-10 Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 2.1.2015 4.1 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Ing. Zdena Šopová ředitelka odboru

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1

Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Čj.: AS-1709/1-2003 10. listopadu 2003 Metodický návod odboru archivní správy Ministerstva vnitra k vedení spisové služby, ukládání a vyřazování písemností vzniklých z činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy příspěvková organizace se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Č.j.:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD IKEM

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD IKEM Institut klinické a experimentální medicíny ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE OS 107 NÁZEV: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD IKEM PLATÍ od: 15. 4. 2010 RUŠÍ se verze 02 z 15. 5. 2007 VYPRACOVAL za ÚPP SCHVÁLIL Mgr. Zdeněk Žatečka

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Č.j.: MPSV-UP/2526/13/ÚPGŘ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Úplné znění vnitřního řídícího aktu: Úplné znění Směrnice č. 3/2012 ve znění Dodatku č. 1 Název vnitřního řídícího aktu: Směrnice pro přijímání, evidování

Více

Spisový a skartační řád. datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 K 34/2015 Ilona Ďurišová

Spisový a skartační řád. datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 K 34/2015 Ilona Ďurišová Spisový a skartační řád datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 Ilona Ďurišová Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vydává ke stanovení podmínek realizace spisové a archivní služby ve smyslu zákona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 208/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2014 Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: Počet příloh: 6 1.

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 16 /2012 k výkonu spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1. Základní ustanovení 1) Spisová služba Filozofické

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

SMĚRNICE DĚKANA S 3/2016

SMĚRNICE DĚKANA S 3/2016 SMĚRNICE DĚKANA S 3/2016 Tvorba, evidence a archivace smluv na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Působnost směrnice III. Zpracování návrhu smlouvy IV.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Město Rosice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (2014/1) Rada města Rosice se usnesla dne 03.02.2014 vydat, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ POČERNICE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DOLNÍ POČERNICE ÚVODNÍ USTANOVENÍ Spisový řád je závazný interní právní akt (akt interního řízení

Více

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV

Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Integrace datových schránek do elektronické spisové služby MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV ISSS 2010 ALDIS Hradec Králové 12. a 13.4.2010 Práce s dokumenty se na MPSV řídí

Více

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace Postup při vyřizování stížností, podnětů a oznámení (výňatek z vnitřní směrnice) 1 Vyřizování stížností 1. 1 Stížnosti mohou být

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů Městský úřad Doksy Městská policie Doksy Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů vnitřní směrnice č. 2/2012 Rozdělovník: starostka místostarosta tajemník MěÚ vedoucí odborů velitel MP POČET

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Adresa školy: Husova 642, 768 21 Kvasice Vyřizování stížností Č. j.: Spisový znak Skartační znak 313/2016 1.1.1 A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. František Látal, Ph.D.,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 20. STÍŽNOSTI A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ Č.j.: 176 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak, skartační znak: 2.1 A 5 Směrnice nabývá platnosti

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

Spisový a skartační řád - koncept

Spisový a skartační řád - koncept Spisový a skartační řád - koncept 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 2 3. ZÁKLADNÍ POJMY... 2 4. SPISOVÝ ŘÁD... 3 5. PŘÍLOHY:... 13-1 - 1. ÚVOD Účelem spisového a skartačního

Více

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Úvod Aktuální stav novely v legislativním procesu Prezentované znění ještě není

Více

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012

Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Legislativní změny v oblasti spisové služby a archivnictví od 1.7.2012 Karel Škrle ICZ a. s. 22.05.2012 1 Co přináší datum 1.7.2012 Končí platnost přechodných ustanovení (čl. II zákona 190/2009 Sb.) Uvést

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky...

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Tabulky Obrázky REJSTŘÍK POUŽITÉ ZDROJE Odborná literatura Webové stránky... SEZNAM ZKRATEK...Ю ÚVOD...13 1. STRUČNÁ HISTORIE SPISOVÉ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE.. 15 2. LEGISLATIVNÍ ZÁKLAD SPISOVÉ SLUŽBY... 24 2.1 Zákon o archivnictví a spisové službě... 26 2.1.1 Přehled novelizací

Více

MĚSTO BEROUN Rada města

MĚSTO BEROUN Rada města MĚSTO BEROUN Rada města V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Berouna tato Pravidla pro přijímání

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 283/2014 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČVS Číslo směrnice: 12/2012 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 25. listopadu 2012 Platnost od: 1. prosince 2012 Číslo jednací: 022-25-11-12 Směrnice č. 12/2012

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE

STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.11.2006 2.1 6 1 STATUT ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 5/2008 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení 14, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování,

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ. Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé Velké Meziříčí. Velké Meziříčí 2. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie U Světlé 36 594 23 Velké Meziříčí Velké Meziříčí 2. dubna 2013-1 - VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Směrnice: Vypracovala: Č.j.: HŠaOAVM/187/2013 Mgr.

Více

SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ

SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA NP-04 Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 3.1 24 1 SMĚRNICE ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ZÁZNAMŮ Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ s ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 příspěvková organizace SPISOVÝ ŘÁD (platný od 1.9.2016) Projednáno pedagogickou radou dne 29.8.2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY ČÁST: 11. SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č. j.: 11 ZŠ - OSŠ /2016 Vypracovala: Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy Schválila:

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní teze: Ad část I:

Více

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád Příloha č. 2 Spisový a skartační řád 1 Starosta města Stráž pod Ralskem vydává v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15

Město Litomyšl Tajemník městského úřadu. Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 městského úřadu Organizační směrnice vydaná pod č. 11/15 EVIDENČNÍ Č ÍSLO PODLE KATALOGU ŘÍDÍC Í DOKUMENTACE SPISOVÝ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU LITOMYŠL, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ PLÁN ZMĚNA Návaznost na řídící dokumentaci

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 11. Směrnice pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád Obsah: I. Všeobecná ustanovení II. Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Příjem a třídění došlých dokumentů

Více