SPISOVÝ, SKARTAČNÍ A ARCHIVNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPISOVÝ, SKARTAČNÍ A ARCHIVNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Druh dokumentu: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: JUDr. Zdeněk Čáp ředitel odboru legislativněprávního Datum: Ověřil: Funkce: Podpis: Jan Wiesner předseda Spisový, skartační a archivní řád byl schválen představenstvem dne 16. prosince 2009 Změna č.1: datum Garant: Ověřil: Změna schválena představenstvem dne JUDr. Zdeněk Čáp JUDr. Rostislav Dvořák 12. prosince 2013 Změna č.2: datum Garant: Ověřil: Změna schválena představenstvem dne JUDr. Zdeněk Čáp JUDr. Rostislav Dvořák 25. srpna 2014

2 OBSAH: Část I ZKRATKY A POJMY Zkratky Pojmy... 4 Část II ÚČEL... 5 Část III ZÁVAZNOST... 5 Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Právní předpisy Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty Přílohy Související šablony a formuláře... 5 Část V VÝKON SPISOVÉ SLUŽBY Přijímání písemností Třídění a evidence písemností Označování písemností Vyřizování písemností obecně Písemný styk předsedy, místopředsedů a generálního ředitele Lhůty k vyřizování písemností Podepisování písemností Používání razítek Odesílání a přeprava písemností Ukládání a zabezpečení písemností Příruční registratury Spisovna Část VI SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ Skartační řízení Část VII ARCHIVACE Příjem a evidence archiválií Dohled nad archiváliemi Část VIII PŮJČOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZE SPISOVNY Půjčování dokumentů z příručních registratur nebo ze spisovny... 13

3 Číslo změny ZMĚNY V TEXTU Změny v textu Nahrazuje se (odstraněno) Vloženo Kapitola, bod Strana Kapitola, bod Strana Komentář Doplnění SF-/06b , Formulační úprava.

4 Část I ZKRATKY A POJMY 1.1 Zkratky svaz předseda místopředseda generální ředitel spisový řád Svaz českých a moravských výrobních družstev předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev místopředseda Svazu českých a moravských výrobních družstev generální ředitel Svazu českých a moravských výrobních družstev spisový, skartační a archivní řád 1.2 Pojmy archivace činnost upravená zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, týkající se uchovávání dokumentů trvalé hodnoty archiválie dokument, který má znaky určené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, pro které má trvalou hodnotu dokument každá písemná, obrazová, zvuková, elektronická nebo jiná informace, ať již v podobě analogové či digitální osobní identifikační jedinečný alfanumerický kód přidělený každému zaměstnanci pro účely ověření kód jeho identity v rámci přebírání došlé pošty písemnost dokument v písemné formě; pro účel spisového řádu se za písemnost nepovažují noviny, časopisy, knihy, propagační tiskoviny a další tiskoviny obdobné povahy podatelna místnost určená k přijímání a odesílání písemností, jejíž provoz zajišťují určení zaměstnanci odboru rozpočtu a správy majetku příruční registratura místo určené k ukládání písemností (uzamykatelné skříně, místnost, trezor apod.) původce dokumentu útvar svazu, jehož činností dokument vznikl skartační řízení řízení, ve kterém se vyřazují dokumenty, které jsou nadále nepotřebné pro činnost svazu skartační lhůta lhůta, po kterou musí být dokument uchován před skartačním řízením; skartační lhůta počíná běžet dnem 1. ledna následujícího roku po vyřízení skartační znak písmeno (A, V, S), které označuje, jak má být s dokumentem ve skartačním řízení naloženo skartační znak A znak označující dokument, který bude po uplynutí skartační lhůty uložen do archivu skartační znak S znak označující dokument, který bude po uplynutí skartační lhůty fyzicky zlikvidován skartační znak V znak označující dokument, o kterém bude po uplynutí skartační lhůty teprve ve skartačním řízení rozhodnuto, zda dokument bude označen skartačním znakem A nebo S spis soubor písemností tvořících jeden celek spisová služba činnosti spojené s příjímáním, tříděním, označováním, evidencí, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, rozmnožováním, podepisováním, odesíláním a ukládáním písemností spisovna místo určené k ukládání všech vyřízených dokumentů útvar organizační jednotka v rámci vnitřní organizace svazu vnitřní sdělení forma písemnosti určená tímto spisovým řádem pro písemný styk mezi jednotlivými útvary svazu vyřízení činnost týkající se písemnosti a nebo jiného dokumentu, uskutečňovaná zaměstnancem anebo jinou osobou ke splnění povinností z pracovněprávního anebo jiného právního vztahu ke svazu; za vyřízení se nepovažují úkony, ke kterým dochází při přijímání, třídění, evidenci, odesílání, ukládání a skartaci dokumentů

5 Část II ÚČEL Účelem spisového řádu je upravit výkon spisové služby, včetně skartace a archivace písemností a jiných dokumentů. Část III ZÁVAZNOST Spisový řád je závazný pro všechny zaměstnance, kteří ve svazu pracují s písemnostmi anebo jinými dokumenty. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni kontrolovat dodržování spisového řádu, upozorňovat na zjištěné nedostatky, navrhovat a ukládat opatření k jejich nápravě. Část IV SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 4.1 Právní předpisy Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 4.2 Vnitřní předpisy svazu a další závazné dokumenty NP-02 Organizační řád NP-04 Směrnice řízení dokumentů a záznamů NP-10 Podpisový řád 4.3 Přílohy PR-/01 Spisový a skartační plán 4.4 Související šablony a formuláře SF-/05 SF-/06a SF-/06b SF-/07 SF-/08a-c SF-/09 SF-/10 SF-/11 SF-/12 SF-/13 SF-/14 SF-/15 SF-/16 SF-/17 Šablona vnitřního sdělení Šablona dopisu Šablona dopisu pracoviště Brno Šablona osobního dopisu předsedy Šablona osobního dopisu místopředsedy Štítek pro označení písemnosti Štítek pro označení souboru písemností Předávací seznam Protokol o průběhu skartačního řízení Skartační návrh Přírůstková kniha archivní Evidenční karta archiválie Evidence výpůjček ze spisovny Šablona osobního dopisu generálního ředitele

6 Část V VÝKON SPISOVÉ SLUŽBY 5.1 Přijímání písemností Písemnosti doručené svazu v místě jeho sídla přijímá podatelna. Písemnosti doručované na jinou adresu svazu přijímá zaměstnanec určený ředitelem odboru rozpočtu a správy majetku, který plní povinnosti podatelny podle tohoto spisového řádu Při převzetí písemnosti je podatelna povinna zkontrolovat, zda je písemnost adresována svazu nebo zaměstnanci svazu, neporušenost obalu, v němž je písemnost doručována a pokud to způsob doručování písemnosti umožňuje i její úplnost. Zjištěné závady při doručování písemnosti uplatní podatelna při převzetí písemnosti. Písemnost, která není adresována svazu nebo zaměstnanci svazu, podatelna neprodleně vrátí osobě, jejímž prostřednictvím byla doručena. Jestliže je při doručování vyžadováno potvrzení o převzetí písemnosti, podatelna jménem svazu převzetí písemnosti potvrdí otiskem razítka svazu s uvedením dne převzetí a podpisu k tomu pověřeného zaměstnance. Každou převzatou písemnost označí na jejím obalu podatelna otiskem razítka obsahujícím údaj o datu převzetí; nemá-li písemnost obal, vyznačí takto údaj o datu převzetí na lístku, který k písemnosti připojí Písemnost, při jejímž doručování je vyžadováno písemné potvrzení o převzetí svazem, je podatelna povinna zapsat do Knihy došlé pošty, která je vedena centrálně v elektronické podobě Pokud je písemnost z jakýchkoliv důvodů doručena přímo některému útvaru svazu nebo jednotlivému zaměstnanci, je povinen ji neprodleně předat k zapsání. Není-li z písemnosti zřejmé komu je určena, je povinen předat ji sekretariátu SČMVD Pokud jsou k písemnosti přiloženy peníze nebo ceniny, zajistí pověřený zaměstnanec podatelny jejich bezpečné uložení a odevzdání příslušnému zaměstnanci nebo útvaru Elektronickou poštu přijímají zaměstnanci určení v ových adresách, evidence je prováděna v rámci jednotlivých počítačových stanic a nesou za ni odpovědnost zaměstnanci, kterými byla elektronická pošta přijata. Vyžaduje-li obsah přijaté elektronické pošty vyřízení ve smyslu tohoto spisového řádu písemnou formou s odesláním v jiné, než elektronické podobě, je zaměstnanec, který ji přijal, neprodleně povinen takto přijatý dokument vytisknout a předat k zaevidování v rámci útvaru, do něhož je zaměstnanec podle NP-02 Organizační řád zařazen. Vytištěný dokument se pro účely podle tohoto spisového řádu považuje za písemnost, která byla příslušnému útvaru předána podatelnou a eviduje se v útvaru způsobem podle ustanovení bodu tohoto spisového řádu Telefaxové zprávy přijímají jednotlivé útvary samostatně a za předpokladu, že jejich obsah vyžaduje vyřízení ve smyslu tohoto spisového řádu, evidují je způsobem podle bodu tohoto spisového řádu. 5.2 Třídění a evidence písemností Podatelna je povinna roztřídit přijaté písemnosti a předat je útvarům způsobem stanoveným tímto spisovým řádem v den, kdy je převzala Písemnosti adresované představenstvu, kontrolní komisi, předsedovi anebo některému z místopředsedů předává podatelna nerozbalené sekretariátu SČMVD.

7 Písemnosti adresované odborové organizaci anebo jednotlivým zaměstnancům předá podatelna nerozbalené rovněž přímo adresátům V ostatních případech podatelna předá písemnost po zjištění jejího obsahu útvaru, kterému je určena; není-li z obsahu písemnosti zřejmý jiný útvar, předá podatelna písemnost sekretariátu SČMVD. Sekretariátu SČMVD předává podatelna vždy písemnosti adresované svazu ze strany soudů a jiných státních orgánů Obálky písemností, u nichž je důležité datum odeslání poštou anebo převzetí svazem, jako např. přijaté faktury, přípisy od soudů, reklamace a uplatnění nároku, odvolání apod., se připojují k písemnosti trvale. Obálka se připojuje také tehdy, není-li z písemnosti patrný odesílatel Převzetí písemností, které se zapisují podle bodu tohoto spisového řádu, potvrdí podatelně příslušný útvar v Knize došlé pošty při jejím předání, čímž se předání písemnosti podatelnou považuje za vypořádané Jednotlivé útvary evidují veškeré písemnosti převzaté od podatelny, anebo postoupené jim na základě rozhodnutí předsedy sekretariátem SČMVD, popřípadě jiným útvarem, v Knize došlé pošty samostatně. Písemnost se v Knize došlé pošty při jejím převzetí označí vedle údajů charakterizujících její obsah a určujících den, kdy byla útvarem převzata, též pořadovým číslem této knihy v rámci samostatné číselné řady pro každý kalendářní rok Útvar, který písemnost postupuje v rámci svazu jinému útvaru, tuto skutečnost rovněž vyznačí v Knize došlé pošty Vedoucí útvarů prověří převzaté písemnosti a podle potřeby připojí pokyny ohledně způsobu a lhůty jejího vyřízení. Převzetí písemnosti k vyřízení potvrdí příslušný zaměstnanec svým osobním identifikačním kódem v Knize došlé pošty, ve které současně písemnost označí spisovou značkou podle bodu tohoto spisového řádu Písemnost, která byla útvaru přidělena z jakéhokoli důvodu nesprávně, musí být postoupena, neprodleně věcně příslušnému útvaru. Není-li z obsahu písemnosti jednoznačně zřejmé, který útvar je příslušný k jejímu vyřízení, musí být písemnost neprodleně postoupena sekretariátu SČMVD Útvarem převzaté dokumenty v písemné formě, které nejsou pro účely tohoto spisového řádu považovány za písemnost, se v Knize došlé pošty neevidují. 5.3 Označování písemností Všechny převzaté písemnosti se v útvarech označují podle věcného obsahu spisovou značkou. Seznam spisových značek, které odpovídají věcnému obsahu písemností, je uveden ve spisovém a skartačním plánu (viz PR-/01 Spisový a skartační plán). Podle rozhodnutí vedoucího útvaru mohou být v rámci seznamu spisových značek stanoveného spisovým a skartačním plánem používány útvarem spisové značky v podrobnějším členění; seznam těchto podrobněji členěných spisových značek s vymezením věcného obsahu písemností, které jsou jimi označeny, musí být v takovém případě v útvaru uložen u zaměstnance pověřeného evidencí došlé pošty. Při podrobnějším členění spisových značek lze vytvářet další spisové značky buď doplňováním spisové značky uvedené v PR-/01 Spisový a skartační plán dalšími čísly v rámci nepřerušené číselné řady anebo doplňováním číselné řady spisových značek uvedených v PR-/01 Spisový a skartační plán o nové spisové značky tam, kde je tato číselná řada u jednotlivých agend přerušena, a to při zachování způsobu, jakým byly vytvořeny spisové značky podle uvedené přílohy spisového řádu.

8 Týká-li se došlá písemnost více věcí, z nichž každé přísluší jiná spisová značka, zvolí se ta, která odpovídá hlavní věci Spisovou značku písemnosti určuje zaměstnanec pověřený jejím vyřízením, a to při převzetí písemnosti k vyřízení podle bodu tohoto spisového řádu Spisová značka označující písemnost se do vyřízení písemnosti vyznačí na obalu písemnosti štítkem pro označení písemností (viz SF-/09 Štítek pro označení písemnosti); na písemnosti se spisová značka nevyznačuje. Písemnosti se ukládají do příručních registratur útvaru podle bodu tohoto spisového řádu Spisové značky slouží k propojení evidence v Knize došlé pošty s Knihou odeslané pošty a s uložením písemnosti v příruční registratuře útvaru a ve spisovně. Písemnosti musejí být v příruční registratuře i ve spisovně označeny a uloženy v členění odpovídajícím spisovým značkám podle spisového a skartačního plánu, případně doplněného podle bodu tohoto spisového řádu o spisové značky podrobnějšího členění Spisovou značkou musí být označena také každá písemnost vytvořená pro vnitřní potřebu svazu; touto písemností se rozumí písemnost vytvořená zaměstnancem či jinou osobou v souvislosti s plněním úkolů svazu a obsahující údaje sloužící k plnění těchto úkolů. Označení písemnosti vytvořené pro vnitřní potřebu svazu se provede při jejím vzniku uložením do obalu písemnosti označeného štítkem pro označení písemnosti (viz SF-/09 Štítek pro označení písemnosti), anebo uložením v počítačové síti Evidence a číslování vydaných vnitřních předpisů se řídí NP-04 Směrnice řízení dokumentů a záznamů Odesílané písemnosti se (s výjimkou uvedenou v bodu tohoto spisového řádu) označují jednacími čísly, která se jednotně tvoří takto: 135/ /10 spisová značka podle spisového řádu číselné označení útvaru svazu pořadové číslo písemnosti podle Knihy odeslané pošty poslední dvojčíslí kalendářního roku Jednací číslo slouží k propojení evidence převzatých písemností obsažené v Knize došlé pošty s uložením kopií odeslaných písemnosti, vztahujících se k těmto převzatým písemnostem, v příručních registraturách útvaru nebo ve spisovně a s údaji Knihy odeslané pošty. Knihu odeslané pošty vede svaz centrálně v elektronické podobě (viz SF-/03 Kniha odeslané pošty) Jednací číslo je povinen v odesílané písemnosti uvést zaměstnanec pověřený jejím vyřízením. Po odeslání písemnosti je tento zaměstnanec povinen připojit kopii nebo stejnopis odeslané písemnosti k písemnosti, při jejímž vyřizování písemnost vznikla, a která je zapsána v Knize došlé pošty s tím, že jednací číslo odeslané písemnosti zaznamená v Knize došlé pošty, a to v kolonce Způsob vyřízení Číslem jednacím podle bodu tohoto spisového řádu se neoznačují písemnosti, které nemají formu dopisu či vnitřního sdělení.

9 Vyřizování písemností obecně Zaměstnanec, který dostane písemnost k vyřízení, musí ji ihned prohlédnout a vyřídit je ve lhůtách podle bodu tohoto spisového řádu Zaměstnanec, který vyřizuje písemnosti, odpovídá za to, že věc, která se týká jiných útvarů svazu nebo vnějších orgánů a organizací, byla s nimi v průběhu vyřizování projednána. Současně odpovídá i za správnost formálního vyhotovení návrhu vyřízení (správné pokyny pro vyhotovení čistopisů, rozmnožení, označení spisu apod.) Při vyřizování písemností písemnou formou je nutné dbát na stylistickou stránku, mluvnickou správnost, pravopis a jejich celkovou úpravu, která musí odpovídat vzorům uvedeným v šablonách SF-/05 až SF-/08a-c Pokud písemnost nedává podnět k dalšímu opatření, bere se písemnost na vědomí a uloží se Pokud to povaha písemnosti dovoluje, a je-li hospodárnější osobní, nebo telefonický rozhovor než písemná forma, vyřizuje se takto a vyřizující zaměstnanec je povinen zaznamenat údaje a informace o vyřízení buď přímo na písemnosti, nebo k ní připojit písemný záznam Písemný styk mezi útvary je prováděn vnitřním sdělením (viz SF-/05 Šablona vnitřního sdělení) Odesílá-li se více vyhotovení písemnosti pro různé příjemce, vede odesílající útvar evidenci o počtu vyhotovení a příjemcích písemností. U dopisů je možno vést evidenci formou rozdělovníku přímo na vyhotovení, a to tak, aby příjemci byli uvedení na všech kopiích Pro činnosti spojené s vyřizováním nebo zpracováním vybraných druhů písemností může být stanoven závazný pracovní postup vnitřním předpisem. 5.5 Písemný styk předsedy, místopředsedů a generálního ředitele Písemnosti adresované osobně předsedovi vyřizuje sekretariát SČMVD. Tyto písemnosti, jakož i písemnosti zpracované z vlastního podnětu předsedy, jsou vyřizovány formou jeho osobních dopisů (viz SF-/07 Šablona osobního dopisu předsedy) Písemnosti adresované osobně místopředsedům, stejně jako písemnosti vyhotovené z jejich podnětu, jsou vyřizovány formou jejich osobních dopisů (SF-/08a-c Šablona osobního dopisu místopředsedy). Pro potřeby vzájemné informovanosti se odevzdá kopie takového dopisu sekretariátu SČMVD na vědomí Písemnosti adresované osobně generálnímu řediteli vyřizuje sekretariát SČMVD. Tyto písemnosti, jakož i písemnosti zpracované z vlastního podnětu generálního ředitele, jsou vyřizovány formou jeho osobních dopisů (viz SF-/17 Šablona osobního dopisu generálního ředitele). 5.6 Lhůty k vyřizování písemností Písemnosti musejí být vyřízeny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení svazu nebo do lhůty, kterou určí vedoucí zaměstnanec, pokud z povahy věci nevyplývá lhůta kratší. Přednostně se projednávají a vyřizují písemnosti označené příslušným vedoucím zaměstnancem IHNED.

10 Nelze-li písemnost vyřídit ve stanovené lhůtě a vyžádá-li si vyřízení věci delší doby, musí zaměstnanec pověřený vyřízením o této skutečnosti nadřízeného vedoucího zaměstnance, popřípadě odesílatele písemnosti, ihned informovat Dopis, který upomíná vyřízení písemnosti starší jednoho měsíce, se pokládá za upomínku a vyřizuje se přednostně. 5.7 Podepisování písemností Podepisování písemností se řídí NP-10 Podpisový řád Podpisová doložka musí obsahovat jméno a funkci Podepisuje-li se za schvalujícího zaměstnance jeho zástupce, připojí před svůj podpis zkratku v z. (v zastoupení) Zaměstnanci, kteří písemnosti vyřizují a ti, kteří vyřízení kontrolují, parafují kopie čistopisu na důkaz, že správnost přezkoumali. 5.8 Používání razítek Písemnosti svazu musejí být opatřeny otiskem jeho razítka jenom v případě, je-li to vyžadováno Razítko svazu lze vydat pouze na základě souhlasu předsedy. Každé razítko má své číselné označení. Každý útvar svazu může užívat přidělené razítko jen k označení svých písemností Ztrátu razítka je nutné hlásit sekretariátu SČMVD. Náhradní razítko nesmí být v případě ztráty vydáno se stejným číselným označením. 5.9 Odesílání a přeprava písemností Písemnosti jsou odesílány prostřednictvím podatelny Písemnosti určené k odeslání musejí být náležitě vybaveny (včetně příloh), řádně adresně označeny včetně způsobu odeslání (např. doporučeně) a dle kapitoly 5.7 podepsány (ve stanovených případech i orazítkovány, viz kapitola 5.8). Je-li písemnost odesílána s dodejkou musí být na dodejce uveden též odesílající útvar a číslo jednací V případě, kdy se odesílá písemnost s dodejkou, vyznačí se v knize odeslané pošty rovněž den vrácení dodejky. Dodejka se ukládá spolu s kopií nebo stejnopisem písemnosti, které se týká Písemnosti jsou podatelnou odesílány zpravidla příští pracovní den Písemnosti, které se rozesílají hromadně, se mohou vypravovat podle rozdělovníků, předaných podatelně vyřizujícím útvarem.

11 Ukládání a zabezpečení písemností Písemnost označenou dle bodu tohoto spisového řádu ukládá zaměstnanec pověřený jejím vyřízením do příruční registratury, vylučující možnost přístupu ze strany neoprávněných osob; to platí i o kopii odeslané písemnosti Písemnosti, které spolu věcně souvisejí tak, že je účelné, aby při ukládání do spisu byly spojeny, se ukládají do samostatného spisu obsahujícího výlučně spolu navzájem související písemnosti uspořádané v jedné řadě podle doby svého vyřízení a jde-li o písemnosti vytvořené pro vnitřní potřebu, podle doby svého vzniku. Ostatní písemnosti se ukládají do spisů vytvořených samostatně pro každou spisovou značku, a to podle doby vyřízení nebo vzniku vždy v jedné řadě v rámci každého spisu. Všechny spisy se označují štítkem pro označení souboru písemností (viz SF-/10 Štítek pro označení souboru písemností) Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu písemností, se kterými se při plnění svých povinností setkal. To neplatí v případě, kdy využití údajů obsažených v těchto písemnostech je nezbytné ke splnění povinnosti zaměstnance vyplývající z jeho právního vztahu ke svazu a nebo ke splnění jiné povinnosti zaměstnance podle právního předpisu; zaměstnanec je přitom oprávněn využít údaje obsažené v těchto písemnostech jen v rozsahu nezbytném ke splnění takové povinnosti Příruční registratury Za správu příručních registratur jsou odpovědni zaměstnanci ukládající písemnosti podle bodu tohoto spisového řádu do těchto registratur V příručních registraturách se ukládají kromě písemností vyřízených v rámci působnosti útvaru i písemnosti, které došly informativně z jiných útvarů a dále písemnosti, které mají povahu pracovních pomůcek V registraturách, popř. v pořadačích, musejí být písemnosti uspořádány tak, aby poskytovaly opticky přehled o uložených spisech a usnadňovaly zakládání a vyhledávání písemností Základním hlediskem pro ukládání písemností je věcné zařazování podle spisových značek. V rámci každé spisové značky se pak písemnosti zařazují podle data vzniku Ztrátu nebo zničení písemnosti ohlásí zaměstnanec svému vedoucímu, který provede další opatření Z příručních registratur se přemísťují vyřízené a pro běžnou práci nepotřebné písemnosti do spisovny. Výběr písemností pro přemístění provádějí zaměstnanci, kteří byli vyřizováním písemností pověřeni, a to spolu se zaměstnancem pověřeným výkonem spisové služby Spisovna Písemnosti, které útvary pro běžnou činnost již nepotřebují, se přemisťují z příručních registratur k uložení do spisovny jednou ročně. Jednotlivým útvarům jsou termíny a postup pro předání do spisovny určovány na návrh ředitele odboru rozpočtu a správy majetku příkazem předsedy Spolu s písemnostmi se do spisovny ukládají i písemnosti obsahující jednotlivé evidence předávaných písemností podle tohoto spisového řádu. Do spisovny se ukládá rovněž Kniha

12 došlé pošty a Kniha odeslané pošty ve formě písemnosti, obsahující údaje evidované za období jednoho kalendářního roku Předávající útvar vyhotoví seznam předávaných písemností (viz SF-/11 Předávací seznam) a označí obal pořadovým číslem podle předávacího seznamu Pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu potvrdí útvaru příjem přemísťovaných písemností do předávacího seznamu a ověří soulad údajů předávacího seznamu s předanými písemnostmi. V případě zjištění nesouladu musí pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu vyznačit nesoulad v předávacím seznamu. Předávající je povinen uvést evidenci do souladu se stavem předávaných písemností. Část VI SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ 6.1 Skartační řízení Po uplynutí skartačních lhůt (zpravidla jednou ročně) provádí skartační komise skartační řízení Skartační komisi jmenuje předseda (skartační komise by měla mít vždy lichý počet členů včetně předsedy skartační komise). Členem skartační komise je vždy pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu Skartační řízení zahrnuje: a) odborné posouzení písemností a dalších dokumentů na jiných médiích, které mají pro svaz dokumentární hodnotu a zařazení písemností označených skartačním znakem V do písemností označených skartačním znakem A nebo S, b) vypracování skartačního návrhu a jeho schválení všemi útvary, z jejichž činnosti dokumenty vznikly, c) sepsání protokolu o průběhu skartačního řízení (viz SF-/12 Protokol o průběhu skartačního řízení) a jeho podpis nejméně dvěma členy skartační komise, přičemž jedním z nich musí být předseda skartační komise, d) předložení skartačního návrhu (viz SF-/13 Skartační návrh) k projednání s archivem, příslušným k tomu podle právních předpisů o archivnictví, e) určení dalšího postupu pro nakládání s dokumenty, a to buď vyřazením dokumentů včetně fyzické likvidace a nebo uložením do archivu v souladu se schváleným návrhem Skartační znak A je závazný pouze pro útvar, kterému byl dokument předán k vyřízení, anebo který je původcem dokumentu. V ostatních útvarech se další výtisky a kopie označují skartačním znakem S a vyřadí se ke skartaci ihned poté, co je útvar přestane používat pro běžný provoz. Část VII ARCHIVACE 7.1 Příjem a evidence archiválií Ve spisovně jsou odděleně evidovány a archivovány dokumenty, jež jsou označeny skartačním znakem A (archiválie) Archiválie jsou přijímány do spisovny zpravidla jedenkrát ročně na základě skartačního návrhu Do archivní péče se předávají originály dokumentů, nejsou-li k dispozici, musejí být uschovány průklepy, kopie, fotografie, opisy, apod.

13 Pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu musí při přebírání zkontrolovat náležitosti archiválií stejně jako u dokumentů, jak je popsáno výše (tzn. zkontrolovat popis a vhodnost obalu) Po převzetí archiválie zapíše do Přírůstkové knihy archivní (viz SF-/14 Přírůstková kniha archivní), zároveň založí evidenční kartu archiválie (viz SF-/15 Evidenční karta archiválie) a archiválie uloží na předem označené místo ve spisovně (police, regál), kde se nacházejí pouze archiválie. 7.2 Dohled nad archiváliemi Archiválie svazu musejí být vedeny a uloženy v souladu s právními předpisy. Část VIII PŮJČOVÁNÍ DOKUMENTŮ ZE SPISOVNY 8.1 Půjčování dokumentů z příručních registratur nebo ze spisovny Ze spisovny zapůjčuje dokumenty pouze pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu Vstupovat do spisovny je dovoleno jen s vědomím pověřeného zaměstnance svazu spravujícího spisovnu Dokumenty může pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu nebo zaměstnanec pověřený vedením příruční registratury útvaru půjčit: a) předsedovi, b) generálnímu řediteli, c) vedoucímu útvaru, který ji do spisovny uložil V případě půjčování dokumentů, jež obsahují jakékoli osobní údaje, se postupuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů Vypůjčení dokumentů zaznamená pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu do evidence výpůjček ze spisovny (viz SF-/16 Evidence výpůjček ze spisovny) Pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu pravidelně kontroluje, zda byly zapůjčené dokumenty vráceny. Tato kontrola se provádí nejméně dvakrát ročně. Kontrola se provádí vždy před skartačním řízením Předávání vypůjčených dokumentů vnitřní poštou není přípustné. Zaměstnanci jsou povinni vypůjčené dokumenty vrátit neprodleně poté, jakmile je přestanou potřebovat Mimo svaz lze zapůjčit pouze ověřenou kopii dokumentu, a to na základě písemného rozhodnutí generálního ředitele, nebo ve výjimečných případech originál pouze pro potřebu získání notářského ověření. O takovéto zápůjčce musí být veden záznam. Kontrola zapůjčených dokumentů provádí k tomu pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu. O ztrátě nebo poškození dokumentu uloženého ve spisovně, případně o jeho zničení, vyhotoví pověřený zaměstnanec svazu spravující spisovnu záznam a předá jej generálnímu řediteli, který rozhodne o dalším postupu.

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 11. Směrnice pro výkon spisové služby a ukládání písemností, spisový a skartační řád Obsah: I. Všeobecná ustanovení II. Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 2. Základní pojmy 3. Příjem a třídění došlých dokumentů

Více

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část

Spisový a skartační řád AMU. Spisový řád. Úvodní část Spisový a skartační řád AMU Spisový řád Úvodní část 1) Spisový řád stanoví v souladu s Organizačním řádem, Skartačním řádem a Spisovým a skartačním plánem (příloha 1) způsob přijímání, rozdělování, vyřizování,

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Větrušice Vltavská 14, 250 67 Větrušice IČO: 24 09 74 tel.: 220941265 email: obec @vetrusice.cz, www.vetrusice.cz SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Právní normy a předpisy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD část první Úvodní ustanovení Článek 1 Základní předpisy 1. Biologického centra AV ČR (dále jen BC) se

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ASTRONOMICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v.v.i. Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní právní akt pracoviště AV ČR, který stanovuje základní pravidla pro manipulaci s dokumenty od

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu

Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu Příloha č. 2 - Shrnutí současného stavu Aktuální stav oběhu dokumentů je založen na správě dokumentů v aplikaci IS Moutlook, konkrétně v Modulu Výpravna. Tato aplikace slouží k centrální evidenci, třídění

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Částka 1/2012 Obsah: Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí Spisový

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Organizační řád společnosti

Organizační řád společnosti Organizační řád společnosti Novelizace: 1/2007 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád společnosti (dále jen,,organizační řád ) stanoví bližší podmínky pro rozhodčí řízení, které po organizační

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Komunikace ve službách Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14

Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. m) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 2009 TC SD-Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád verze A-8 Postup evidence, uchovávání dokumentů a skartační řád TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3.

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK

Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka Kopřivová Č. j. MF-100423/2012/904 PID: MFCR2XLDVK POKYN č. MF - 2 Ministerstva financí o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních od 1. 1. 2013 Vypracoval: VSO 904: Mgr. Lenka

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s.

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. Úvod Ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 645/2004 Sb. a zákona o účetnictví č. 536/1991 Sb., vše

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. EVIDENCE MAJETKU ZSJN/89/2008 Mgr.

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis

Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis Příloha č. 1 k opatření děkana 20/2007 Metodický pokyn ke skartačnímu řízení v ifis 1. Postup uložení dokumentů do příruční spisovny... 2 1.1 Přesun z adresáře Vyřizuje se do Vyřízeno... 2 1.2 Přesun z

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 150 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 150 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 150 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 65, O B S A H : 429. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

(ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3)

(ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3) Spisový řád MPSV a Skartační řád MPSV - Úvod (ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3) Přílohy k příkazu ministra č. 12/2005 Spisový řád MPSV a Skartační řád MPSV, včetně Skartačního plánu, upravují manipulaci

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

Z.4.2.4 Vyřazení majetku

Z.4.2.4 Vyřazení majetku Z.4.2.4 yřazení majetku popis procesu Řízená kopie č. Razítko a podpis správce dokumentace: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem / 9 razítka správce úložiště dokumentů, není

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Evidence smluv Sbírka vnitřních předpisů Magistrátu města České Budějovice 1/2008 Strana 1 Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 1/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav

Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. t) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘÍKAZ TAJEMNÍKA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Číslo: 6/2004 18. října 2004 k evidenci ODESÍLANÉ a DOŠLÉ POŠTY na ZF Na Zemědělské fakultě JU v přízemí budovy děkanátu

Více

Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Matematický ústav AV ČR, v. v. i. Matematický ústav AV ČR, v. v. i. Žitná 25, 115 67 Praha 1 Česká republika Směrnice ředitele č. 5/2013 Spisový a skartační řád Matematického ústavu AV ČR Úvodní ustanovení Spisový řád je závazný interní

Více

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV

Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV rektor Plzeň 31. ledna 2005 R-057-05 Směrnice rektora č. 05R/2005 POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLUV Tato směrnice upravuje postup při uzavírání písemných smluv, jejich následnou evidenci včetně centrální elektronické

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

Název a adresa školy

Název a adresa školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: Název a adresa školy SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Směrnice nabývá platnosti a účinnosti ode dne: 1. Úvodní ustanovení: 1.1.Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více