PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE"

Transkript

1 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008

2 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení jejich rizikovosti pro žáky základní školy. Zároveň projekt oslovuje rodiče žáků, aby si uvědomili případná nebezpečí a pokusili se ve spolupráci se školou, policií a zástupci města danou situaci řešit. Dopravně inženýrská studie se zaměřuje na konfliktní lokality v okolí Základní školy v Kořenského ulici a bude sloužit jako podklad pro jednání s dotčenými orgány a pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Praha Na zelenou! Bezpečné cesty do školy, dopravně inženýrská studie Číslo zakázky: Objednatel: Základní škola Praha 5 - Smíchov, sídlo: Kořenského 10/760, Praha 5 Zhotovitel: Zpracovatelé: EDIP s.r.o. IČO: sídlo: 8.března 20/12, Liberec 5-Kristiánov tel./fax: web: Ing. Vladislav Rozsypal Ing. Martin Čáp Koordinátor projektu: Nadace Partnerství / program pro 21.století sídlo: Krátká 26, Praha 10 Sponzor projektu: sídlo: AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8, Praha 2, Czech Republic 1

3 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD POUŽITÉ PODKLADY POSTUP ŘEŠENÍ POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ ÚZEMÍ INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NEHODOVOST... 5 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ PROBLÉMOVÁ MÍSTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR PŘED ŠKOLOU ULICE KOŘENSKÉHO KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KOŘENSKÉHO KŘIŽOVATKA PRESLOVA X PAVLA ŠVANDY ZE SEMČIC PROSTOR AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ARBESOVO NÁMĚSTÍ OSTATNÍ LOKALITY ZÁVĚR PŘÍLOHY: 1. UKÁZKA DOTAZNÍKU ŽÁKŮM ŠKOLY 1.1 DOTAZNÍK 1.2 MAPKA 2. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 2.1 TEXTOVÁ ČÁST 2.2 GRAFICKÁ ČÁST 3. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR PŘED ŠKOLOU ULICE KOŘENSKÉHO 4. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO VARIANTA 1 5. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO VARIANTA 2 6. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KOŘENSKÉHO 7. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X PAVLA ŠVANDY ZE SEMČIC VARIANTA 1 8. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X PAVLA ŠVANDY ZE SEMČIC VARIANTA 2 9. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ARBESOVO NÁMĚSTÍ VARIANTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ARBESOVO NÁMĚSTÍ VARIANTA 2 2

4 1 ÚVOD Cílem projektu Na Zelenou! Bezpečná cesta do školy je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy pěšky nebo na kole, zlepšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zlepšení informovanosti o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost) a podnícení zájmu o veřejné věci (výchova k občanské společnosti). Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky při realizaci obdobného projektu na několika pražských základních školách. Principem projektu je zapojit do problematiky bezpečnosti dopravy učitele, rodiče, žáky, zaměstnance a představitele samosprávy a policii. Mezi hlavní výhodu projektu patří především to, že se žáci spolupodílejí na zkvalitnění okolí své školy. 2 POUŽITÉ PODKLADY [1] Praha 5 vektorová digitální mapa, Útvar rozvoje hl. města Prahy [2] Výsledky mapování souhrnný text a mapka, ZŠ Kořenského [3] Intenzity na sledované síti hl. města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy [4] ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNÚ [5] ČSN Projektování místních komunikací, ČNÚ [6] Údaje o nehodovosti v okolí ZŠ Kořenského, Policie ČR [7] Letecký snímek školy a okolí, [8] Zklidnění ulice Zborovské situace (výřez) poskytl pan Růžička (10/2008) 3 POSTUP ŘEŠENÍ Průběh projektu na ZŠ Kořenského v Praze byl následující. Nejprve bylo provedeno dotazníkové šetření, do kterého se zapojili žáci a jejich rodiče. Do obdržené mapy, která byla součástí dotazníku měli žáci za úkol vyznačit místa, kde se necítí bezpečně a následně popsat, co jim na daném místě vadí. V něm mimo jiné mohli navrhnout řešení problematických míst (ukázka dotazníku viz. příloha 1). Takto získané podklady byly zpracovány staršími žáky základní školy pod vedením pedagoga do jedné mapy, ze které vzešla nejčastěji označovaná místa. Mapa konfliktních míst dané školy sloužila jako jeden z podkladů pro zpracování dopravně inženýrské studie. Studie by měla sloužit jako podklad (ideový námět) pro jednání se samosprávou o realizaci navržených dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy. 3

5 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 4.1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Řešené území není přesně ohraničeno, lze však konstatovat, že zahrnuje centrální část Prahy 5 Smíchova. Základní škola je umístěna v celkem klidné ulici Kořenského, která však spojuje dvě poměrně frekventované ulice Zborovskou a Preslovu. Schéma širších vztahů je znázorněno na obrázku 1. Obr.1: Schéma širších vztahů okolí ZŠ Kořenského (zdroj 4.2 INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V řešeném území byly intenzity automobilové dopravy převzaty z uzlové sítě města [3]. K dispozici jsou data o intenzitách dopravy poskytnuté Magistrátem hlavního města Prahy z roku V okolí základní školy jsou intenzity dopravního proudu sledovány na následujících ulicích: ulice úsek intenzita [voz/den] V Botanice Jiráskův most - Zborovská V Botanice Zborovská - Preslova V Botanice Preslova - Štefánikova Preslova V Botanice - Štefánikova Zborovská Vítězná - V Botanice Štefánikova V Botanice - Holečkova Tabulka 1: Celodenní intenzity automobilové dopravy na přilehlé komunikační síti z roku

6 Na vedlejších komunikacích se sčítání intenzit automobilové dopravy neprovádí. V rámci této studie nebyl dopravní průzkum prováděn a intenzity automobilové dopravy na ostatních komunikacích v těsné blízkosti ZŠ byly stanoveny odborným odhadem: Ulice Kořenského cca 900 voz/den Pavla Švandy ze Semčic cca 700 voz/den Po zjištění údajů o intenzitách automobilové dopravy v okolí základní školy lze konstatovat, že nejzatíženější komunikací je ulice V Botanice, po které v úseku mezi Jiráskovým mostem a ulicí Zborovskou projede za den vozidel. 4.3 NEHODOVOST Podklady o nehodovosti v okolí ZŠ Kořenského byly získány od Policie České republiky. K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích na uzlových křižovatkách a sledovaných úsecích od roku Ve spolupráci s nprap. Janem Strakou, který poskytl podrobná data, byly údaje upřesněny a vloženy do tabulky 2. Počet nehod a jejich následky v okolí ZŠ Kořenského křižovatka V Botanice x Zborovská Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/4 0/1/4 0/0/1 křižovatka V Botanice x Preslova Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/1 0/0/0 0/0/1 křižovatka Preslova x Matoušova Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/1/0 0/1/3 0/0/0 úsek V Botanice - Štefánikova x nám. Kinských Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/2 0/1/3 0/1/4 úsek Preslova - V Botanice x nám. Kinských Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/2 0/0/2 úsek V Botanice - Zborovská x Vítězná - Zborovská Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/4 0/0/1 0/0/0 Tabulka 2: Počet nehod v a jejich následky (SZ = smrtelné zranění, TZ = těžké zranění, LZ = lehké zranění). Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce nehodovým místem je ulice Štefánikova, v úseku V Botanice nám. Kinských. Na tomto úseku došlo od roku 2005 do 2007 k 61 nehodám. Počet dopravních nehod, s ohledem na zjištěnou dopravní intenzitu je zvýšený, avšak mnohem důležitější je zjištění, že v okolí ZŠ Kořenského k dopravním nehodám dochází a mnohdy jsou účastníci nehod i chodci. Z hlediska chodců v okolí základní školy došlo za poslední 3 roky celkem k 16 nehodám, z nichž 8 nehod bylo zaviněno chodci. Nejčastějším místem nehod s chodcem je opět ulice Štefánikova, v úseku V Botanice nám. Kinských, na které v letech došlo k 8 nehodám s chodcem. Druhým nejčastějším místem nehod s chodci je úsek mezi křižovatkou V Botanice x Preslova nám. Kinských. Konkrétně se jedná o ulici Preslovu, která následně přechází v ulici Elišky Peškové. Na zmíněné ulici došlo v rozmezí let ke 4 nehodám s chodci. Ze všech zmíněných nehod vyšli chodci bez jakýchkoliv zranění. Od roku 2007 se evidence dopravních nehod uskutečňuje pomocí GPS. Díky nové evidenci je možné graficky zobrazit počet a umístění dopravní nehody na sledovaných komunikacích. Ve spolupráci s panem Machem z Magistrátu hlavního města Prahy se podařil získat grafický výstup dopravních nehod v okolí ZŠ Kořenského, který je zobrazen na obrázku 2. 5

7 Obrázek 2: Grafické zobrazení nehodovosti podle GPS v roce 2007 (zdroj: Policie ČR). Z uvedeného obrázku stojí za povšimnutí křižovatka Preslova x Kořenského, která dle údajů z GPS z roku 2007 se jeví jako nehodová. Nehody jsou vyobrazeny v místech nynějšího přechodu pro chodce, který byl nejčastěji zmiňován žáky při mapování nebezpečných míst. 4.4 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ V rámci mapování nebezpečných míst byli osloveni žáci základní školy. Celkem bylo rozdáno 172 dotazníků, z toho se jich 120 vrátilo vyplněných. Návratnost dotazníků byla vysoká, téměř 70%. Souhrn odpovědí byl za vedení pedagoga zakreslen samotnými žáky školy do přehledné mapy, kde navíc byly odpovědi shrnuty do slovního komentáře. V rámci dotazníkového šetření žáci označili celkem 22 problémových míst. Nejčetnější připomínky se logicky týkaly bezprostředního okolí školy, kde se pohybuje nejvíce žáků. Nejčastěji byla označena již zmiňovaná křižovatka Preslova x Kořenského, kde si žáci stěžovali na vysokou rychlost projíždějících vozidel u přechodu pro chodce a také na neohleduplnost projíždějících řidičů. Přehled nejčastěji označovaných míst je uveden v následující tabulce 3. 6

8 Přehled nejčastěji označovaných míst žáky ZŠ Kořenského Číslo Ulice / Křižovatka Popis problému Četnost 1 křiž. Preslova x Kořenského Přechod pro chodce vysoká rychlost řidičů, neohleduplnost 24x 2 ulice Kořenského Chybí přechod, úzké chodníky, chybějící zpomalovací prahy 15x 3 křiž. Zborovská x Kořenského Přechod pro chodce - rychlost řidičů, neohleduplnost, špatné parkování 12x 4 křiž. Pavla Švandy - E. Peškové Přechod pro chodce - rychlost řidičů, neohleduplnost, parkující auta, špatný výhled 11x 5 křiž. Arbesovo n. x Štefánikova Vysoká rychlost tramvají a automobilů 9x 6 křiž. Matoušova x Preslova Příliš krátká fáze pro chodce 9x 7 křiž. V Botanice x Preslova Vysoká rychlost, projíždění vozidel na červenou, krátká fáze pro chodce 8x 8 křiž. Lidická x Preslova Silný provoz, chybějící SSZ 7x 9 křiž. V Botanice x Zborovská Příliš krátká fáze pro chodce 6x 10 křiž. Preslova x nám. 14. října Parkující auta, špatný výhled 6x 11 křiž. Zborovská x Lesnická Absence přechodu pro chodce 4x 12 křiž. Vodní x Zborovská Absence přechodu pro chodce, chybějící SSZ 3x 13 křiž. Zborovská x Pecháčkova Vysoká rychlost, špatný výhled přes zaparkovaná auta, chybějící přechod 3x 14 křiž. Lidická x Zborovská Vysoká rychlost, projíždění vozidel na červenou, krátká fáze pro chodce 3x 15 křiž. Staropramenná x Na Bělidle Absence přechodu pro chodce 3x 16 křiž. Lidická x Janáčkovo nábřeží Absence přechodu pro chodce 2x 17 křiž. Hořejší nábř. X Jiráskův most Absence přechodu pro chodce 2x 18 křiž. Anděl Chybí SSZ, autobusy nedávají přednost na přechodech 2x 19 ulice Plzeňská Pěší zóna, zamezit vjezdu automobilů 2x 20 křiž. Malátova x E.Peškové Neohleduplnost řidičů - nerespektování přecházejících chodců 2x 21 křiž. Malátova x Zborovská Parkující auta, špatný výhled při přecházení 2x 22 křiž. V Botanice x Štefánikova Silný provoz tramvají a automobilů 2x Tabulka 3: Výsledky mapování - Přehled nejčastěji označovaných míst žáky ZŠ Kořenského. Z uvedené tabulky je patrné, že většina konfliktů se odehrává na křižovatkách v okolí základní školy. Mezi hlavní nedostatky dle mínění respondentů se především řadí: chybějící přechody pro chodce, vysoké rychlosti projíždějících vozidel, špatné rozhledové poměry (přes parkující vozidla), a neohleduplnost řidičů. Z hlediska širších vztahů se připomínky týkaly např. křižovatky Anděl, popřípadě ulice Plzeňské, které byly označeny pouze sporadicky, ve 2 případech. Lze však konstatovat, že v mnoha případech respondenti odhalili z jejich pohledu a zkušenosti nejproblematičtější místa. Pro lepší přehlednost je mapa nejčastěji označovaných míst uvedena v příloze 2.2. Kompletní výsledky dotazníkového průzkumu jsou uvedeny v příloze 2.1. Současně při mapování byla dále žákům pokládána otázka, jakou formou se dopravují do školy. Výsledky dotazníkového šetření lépe zobrazuje následující obrázek 3. 7

9 Způsob dopravy žáků do ZŠ Kořenského autobusem; 5% metrem; 4% pěšky ; 49% tramvají; 42% Obrázek 3: Způsob dopravy žáků do ZŠ Kořenského. 4.5 PROBLÉMOVÁ MÍSTA Podněty získané z dotazníkového průzkumu viz. příloha 2.1 byly prověřeny prohlídkou dané oblasti. Při prohlídce byly na mnohých místech shledány obdobné nedostatky, jaké byly označeny samotnými respondenty. Kromě zmíněných problémů bylo zjištěno, že v celé oblasti chybí jakékoliv prvky k rozvoji a podpoře cyklistické dopravy. Po prohlídce dané lokality bylo konstatováno, že většina stížností pramení z následujících nedostatků: dlouhé přechody pro chodce, nedostatek parkovacích míst. Ze zmiňovaných nedostatků vzniká neorganizované odstavování vozidel v prostoru křižovatek a v těsné blízkosti přechodů pro chodce. Výše jmenovanými problémy trpí celá okolní oblast kolem základní školy Kořenského. Z obrázku 4 je patrné, že přímo k přechodu pro chodce řidiči neodstavují pouze své vozy, ale jsou zde umístěny i popelnice. I přes fakt, že ulice Kořenského je jednosměrná a tudíž vozidla zaparkovaná na tomto místě nezabraňují chodci ve výhledu, najdou se v okolí školy i místa, která již nebezpečná jsou (např. druhý konec jednosměrné ulice). Odstavená auta a odstavené popelnice znemožňují chodci rozhled (zejména dětem), ale i řidičům projíždějících vozidel znemožňují včasné zpozorování chodce na přechodu. Z toho pramení problémy, které byly zmíněny i samotnými žáky: špatné rozhledové poměry přes zaparkovaná vozidla, neohleduplnost řidičů. 8

10 Obrázek 4: Pohled na zaparkovaná vozidla a odstavenou popelnici v těsné blízkosti přechodu pro chodce. Z dopravního hlediska je v řešeném území možné popsat řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu. Žáci označili mnohá místa zcela přesně. S přihlédnutím ke zjištěním intenzitám dopravního proudu, statistice dopravní nehodovosti a k výsledků dotazníkového šetření, považujeme z pohledu nejvíce zranitelných účastníků chodců zabývat se následujícími místy: 1. křižovatka Preslova x Kořenského Popis místa: Světelně neřízená křižovatka ulic Preslova a Kořenského, kde ulice Kořenského je jednosměrná. Hlavní ulicí je ulice Preslova, na které je na jižním rameni vyznačen přechod pro chodce, který je využíván žáky, kteří směřují do školy od tramvajové zastávky Arbesovo náměstí. Na vedlejších ramenech jednosměrných ulic Kořenského a ulice Arbesovo námestí, jsou také vyznačeny přechody pro chodce, které jsou příliš dlouhé (na rameni ulice Arbesovo náměstí přechod dlouhý až cca 24m). Stížnosti respondentů: Žáci, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření zde upozorňovali především na vysokou rychlost projíždějících vozidel v ulici Preslově a nerespektování chodců na přechodu pro chodce. Nedostatky shledané při prohlídce: Při prohlídce daného místa byly spatřeny následující nedostatky seřazené dle míry jejich závažnosti: rozlehlá plocha křižovatky, parkující vozidla na chodníku či v těsné blízkosti přechodu znemožnující chodcům rozhled před přecházením, dlouhé délky přechodů pro chodce, nedostatečné vyznačení přechodu na jižním rameni ulice Preslova chybí svislé dopravní značky IP 6 Přechod pro chodce. 9

11 Obrázek 5: Přechod pro chodce na jižním rameni ulice Preslova, v prostoru křižovatky Preslova x Kořenského 2. ulice Kořenského Popis místa: Jednosměrná místní komunikace ve směru Preslova Zborovská o celkové šířce cca 11m mezi obrubami. Po obou stranách komunikace je veden chodník o proměnné šířce 3 4m. V ulici se nachází budova základní školy Kořenského. Po obou stranách komunikace je umožněno šikmé parkování, které je v dané ulici hojně využíváno. Před vchodem do budovy školy je parkování zakázáno svislou dopravní značkou B 28 Zákaz zastavení, které není dodržováno. Jednosměrnou ulicí Kořenského si někteří řidiči jedoucí od Újezdu směrem k Vltavě krátí cestu, aby ušetřili průjezd jednou SSZ křižovatkou. Stížnosti respondentů: Stížnosti respondentů zde byly směřovány na úzké chodníky před budovou školy, na chybějící přechod pro chodce a zpomalovací prahy. Nedostatky shledané při prohlídce: Jednosměrná ulice Kořenského z důvodu své šířky umožnuje šikmé parkování po obou stranách. Z důvodu velké poptávky po parkování je parkování v této ulici často využíváno. Při prohlídce byly spatřeny následující nedostatky: parkující vozidla v těsné blízkosti přechodů pro chodce, chybějící shromažďovací prostor před vstupem do budovy školy, absence zklidňujících prvků v celé délce jednosměrné ulice. nedodržování zákazu stání před budovou školy (viz. obrázek 7). Obrázek 6: Pohled do jednosměrné ulice Kořenského, po levé straně komunikace se nachází budova školy 10

12 Obrázek 7: Pohled na prostor před vchodem do budovy školy, ve kterém je zakázáno zastavení svislou dopravní značkou B křižovatka Zborovská x Kořenského: Popis místa: Světelně neřízená křižovatka jednosměrných ulic Zborovská a Kořenského, kde jednosměrná ulice Zborovská je dvoupruhová o šířce cca 12m mezi obrubami. Po obou stranách komunikací jsou vybudovány chodníky o šířce cca 3m. Podél jedné strany ulice Zborovské je umožněno šikmé parkování. Hlavní ulicí je ulice Zborovská na které je na severním rameni vyznačen přechod pro chodce, který je často využíván žáky při cestě k budově školy. Na ramenech ulice Kořenského jsou přechody pro chodce také vyznačeny. Stížnosti respondentů: Žáci si zde stěžovali na zrychlování vozidel na ulici Zborovské (aby řidiči stihli zelenou na následující SSZ křižovatce) upozorňovali na nerespektování chodců na přechodu, kdy vozidla projíždějící po Zborovské nedávají chodců při přecházení přednost. Za poměrně závažnou lze brát stížnost, že na dvoupruhové jednosměrné ulici Zborovské dochází k tomu, že při přecházení chodce řidič jedoucí v prvním pruhu zastaví a další řidiči vozidlo dávající přednost objíždějí druhým pruhem. Tím nerespektují přednost dávající chodci na přechodu a ohrožují přecházející chodce. Poslední stížnost žáků se týkala špatného výhledu přes zaparkovaná vozidla. Nedostatky shledané při prohlídce: Mezi hlavní nedostatek patří zejména rozlehlá plocha křižovatky, která umožnujě parkování vozidel v těsné blízkosti přechodů pro chodce. Z toho pramení oprávněné stížnosti na omezený rozhled při přecházení a nerespektování chodců na přechodu pro chodce. Obrázek 8: Pohled na přechod pro chodce na dvoupruhové jednosměrné ulici Zborovské 11

13 4. křižovatka Preslova x Pavla Švandy ze Semčic x E. Peškové Popis místa: Jedná se o světelně neřízenou křižovatku ulic Preslova a Pavla Švandy ze Semčic, kde komunikace Preslova je šíroká cca 8m mezi obrubami. Po obou stranách komunikace jsou vybudovány chodníky o šířce cca 2m. Na hlavní ulici Preslově je na severním rameni vyznačen přechod pro chodce. Přechod je dostatečně vyznačen svislým i vodorovným dopravním značením. Stížnosti respondentů: Žáci, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření zde upozorňovali především na vysokou rychlost projíždějících vozidel na ulici Preslově a nerespektování chodců na přechodu pro chodce. Nedostatky shledané při prohlídce: Hlavním nedostatkem se zde jeví opět rozlehlá plocha křižovatky, ze které pramení problémy v podobě dlouhých délek přechodů pro chodce. Mezi další problém lze opět řadit parkování vozidel v těsné blízkosti přechodu pro chodce na východním rameni ulice Pavla Švandy ze Semčic, která zamezují v rozhledu při přecházení jednosměrné ulice. Obrázek 9: Pohled na přechod pro chodce označený při mapování 5. prostor autobusové zastávky Arbesovo náměstí Popis místa: I když toto místo nebylo označeno žáky jako konfliktní, při prohlídce lokality bylo mezi rizikové zařazeno. Autobusová zastávka Arbesovo náměstí je vybudována na ulici Preslově po obou stranách v zálivech. Mezi zálivy je vyznačen přechod pro chodce, který zasahuje až do zkosené části autobusového zálivu. Přechod o délce cca 11m mezi obrubami je vyznačen svislým i vodorovným dopravním značením. Nedostatky shledané při prohlídce: Hlavním nedostatkem se zde jeví nevhodné vyznačení přechodu pro chodce mezi autobusovými zálivy. Nejspíše z nedostatku místa byl mezi zálivy vyznačen přechod pro chodce i do zkoseného konce zálivové zastávky. Z tohoto důvodu je přechod příliš dlouhý a při stojícím autobusu v zálivu je přechod pro chodce nebezpečný. Nastávájí zde situace, kdy přes zaparkovaný autobus mají chodci omezený rozhled na přijíždějící automobily a jsou i hůře vidět projíždějícími řidiči. 12

14 Obrázek 10: Prostor autobusové zastávky Arbesovo náměstí Ostatní připomínky z dotazníkového šetření byly prověřeny a doplněny o pohled dopravního inženýra. Lze konstatovat, že výše jmenované lokality se jeví jako nejpodstatnější a zaslouží si největší míru pozornosti. Ostatní místa byla žáky označena pouze sporadicky a jeví se buď jako neobjektivně označená a nebo se řadí mezi místa, která nejsou ve vztahu k základní škole tolik dopravně problémová. Jedná se především o stížnosti, kde např. chybí nebo není dobře viditelné dopravní značení (chybějící přechody pro chodce), nebo na SSZ přechodech jsou krátké fáze pro chodce. Tyto připomínky lze shrnout do 4 skupin: 6. vysoká intenzita dopravy (silný provoz) a vysoká rychlost vozidel, 7. krátké fáze na SSZ přechodech pro chodce, chybějící SSZ, 8. omezený výhled a neohleduplnost řidičů, 9. absence přechodů pro chodce. 6. stížnosti na silný provoz a vysokou rychlost Do této kategorie byly zařazeny následující lokality: - křiž. Arbesovo n. x Štefánikova - stížnosti na vysokou rychlost nebyly při prohlídce potvrzeny, tramvaje zastavující v zastávce Arbesovo náměstí dostatečně zklidnují provoz automobilů. Nedostatek lze spatřovat pouze v parkujících vozidlech v těsné blízkosti přechodů pro chodce, která zamezují výhledu chodců. - křiž. V Botanice x Preslova - stížnosti na vysokou rychlost nebyly při prohlídce potvrzeny, vyšší rychlosti se objevují pouze ojediněle. Na křižovatce lze spíše spatřovat prudší zrychlení při reakci na semafor v momentu přechodu fází zelená červená nebo naopak (běžné je i projíždění na oranžovou). - křiž. Lidická x Preslova neobjektivní připomínka, v okolí se vyskytují komunikace zatížené silnějším provozem, požadované SSZ vzhledem ke stávající intenzitě dopravy není na křižovatce potřebné. - křiž. Zborovská x Pecháčkova vysoké rychlosti se na křižovatce vyskytují pouze ojediněle, řidiči spíše zrychlují, aby stihli zelenou na následující SSZ křižovatce Zborovská x Lidická. - křiž. Zborovská x Lidická výskyt vysokých rychlostí je na křižovatce pouze ojedinělý, jako objektivní připomínku lze brát v projíždění vozidel i na oranžovou. - křiž. V Botanice x Štefánikova stížnosti na silný provoz jsou oprávněné, v rámci této studie je problém neřešitelný. Pouze po ulici V Botanice se celodenní intenzita pohybuje okolo cca voz/den. 13

15 7. stížnosti na krátké fáze na SSZ přechodech pro chodce, chybějící SSZ V kategorii byly posouzeny následující lokality: - křiž. Matoušova x Preslova na křižovatce byly prověřeny délky fází pro chodce. Místo bylo označeno neobjektivně, fáze pro chodce na SSZ přechodech i s mezičasem jsou vyhovujících délek. - křiž. V Botanice x Preslova kvůli vysoké intenzitě vozidel na ulici V Botanice je zde preferována automobilová doprava. Stížnosti na krátké fáze pro chodce nebyly potvrzeny, na SSZ přechodech jsou krátké fáze pro chodce, avšak s dostačujícím následným mezičasem. Na přecházející chodce negativně působí pouze krátký interval zeleného panáčka, ale mezičas mezi následující fází je dostačující. - křiž. V Botanice x Zborovská kvůli vysoké intenzitě vozidel na ulici V Botanice je zde preferována automobilová doprava. Krátké fáze pro chodce nebyly potvrzeny, na SSZ přechodech jsou krátké fáze pro chodce, avšak s dostačujícím následným mezičasem. Na přecházející chodce negativně působí krátký interval zelené, ale mezičas mezi následující fází je dostačující. - křiž. Lidická x Zborovská - fáze pro chodce na SSZ přechodech i s mezičasem jsou dostačující délky pro bezpečné přejití. - křiž. Lidická x Nádražní místo bylo označeno neobjektivně, SSZ není vzhledem k intenzitě dopravního proudu na křižovatce potřeba. 8. stížnosti na omezený výhled a neohleduplnost řidičů Do této kategorie byly zařazeny následující lokality: - křiž. Preslova x nám. 14. října stížnost na omezený rozhled a parkující auta se jeví oprávněná. Parkující vozidla v prostoru křižovatky a v těsné blízkosti přechodů zamezují výhledu. Problém lze řešit viz. bod 5.2 vytažením chodníkových ploch např. viz. příloha 6 (Zborovská x Kořenského). - křiž. Zborovská x Pecháčkova - parkující vozidla v těsné blízkosti přechodů pro chodce v ulicích Náměstí 14. října a Pecháčkova zamezují výhledu chodců. Problém řešit viz. bod 5.2 vytažením chodníkových ploch viz. např. viz. příloha 6 (Zborovská x Kořenského). - křiž. Elišky Peškové x Malátova při prohlídce daného místa nebyla neohleduplnost řidičů spatřena. Po vyznačeném přechodu na rameni jednosměrné ulice Malátova se dá bezpečně přejít. - křiž. Zborovská x Malátova připomínka je oprávněná, vozidla parkující v těsné blízkosti přechodů pro chodce na rameni ulice Malátova a severním rameni ulice Zborovské zamezují výhledu chodců. Problém bude odstraněn s připravovanou rekonstrukcí zklidnění ulice Zborovské. 9. stížnosti na absence přechodů pro chodce V kategorii byly posouzeny následující lokality: - křiž. Zborovská x Lesnická x Náměstí 14. října přechody pro chodce jsou vyznačeny pouze na vedlejších ramenech ulic náměstí 14. října a Lesnická. V docházkové vzdálenosti (cca 50 m) od křižovatky Zborovská x Lesnická se nachází SSZ křižovatka Matoušova x Zborovská, na které mohou chodci využít světelně řízený přechod pro chodce přes ulici Zborovskou. - křiž. Zborovská x Vodní stížnost na absenci přechodu byla označena neobjektivně, přechod na ulici Zborovské je vyznačen na severním rameni ulice a na obou ramenech ulice Vodní. Počet přechodů je dostačující. - křiž. Staropramenná x Na Bělidle - stížnost na absenci přechodu pro chodce byla označena objektivně, přechody jsou vyznačeny pouze na ramenech ulice Staropramenná. Na západním rameni ulice Na Bělidle by bylo možné přechod vyznačit. - křiž. Lidická x Janáčkovo nábřeží přechod pro chodce je vyznačen na rameni ulice Janáčkovo nábřeží. Na ulici Lidické není přechod pro chodce vyznačen. Dle odborného pohledu není přechod pro chodce v těchto místech potřebný. Vyznačením přechodu by vznikl dlouhý a nebezpečný přechod vedoucí přes tramvajové koleje. K přecházení ulice Lidické je možno využít světelně řízený přechod na křižovatce Lidická x Zborovská. - křiž. Hořejší nábřeží x Jiráskův most - stížnost na absenci přechodů byla označena neobjektivně, přechody jsou v místech, kde bylo možné přechody vyznačit. Veškeré připomínky z dotazníkového šetření jsou graficky znázorněny v příloze

16 5 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY Navrhované úpravy vycházejí z výsledků dotazníkového šetření oslovených respondentů. Lze konstatovat, že respondenti označili mnohé problémy zcela přesně a odhalili mnoho konfliktních míst. V následujících kapitolách jsou popsána navrhovaná opatření a k nim je doložena příslušná grafická příloha. Je důležité zdůraznit, že jde pouze o ideové náměty jak problémy řešit, které musí být v další fázi rozpracovány a zpřesněny i na základě dalších podrobnějších podkladů (např. geodetické zaměření, vlastnictví pozemků apod.). 5.1 PROSTOR PŘED ŠKOLOU ULICE KOŘENSKÉHO Ze zmíněných závad v okolí základní školy patří toto místo bezesporu k nejzávažnějším, jelikož s ním přichází do styku každý žák základní školy. Z tohoto důvodu doporučujeme tomuto místu věnovat největší míru pozornosti. Navrhujeme v ulici Kořenského v úseku mezi ulicí Preslovou a Zborovskou změnit organizaci dopravy. V současné době si mnoho řidičů jedoucích od Újezdu směrem k Vltavě krátí cestu přes jednosměrnou ulici Kořenského kolem budovy základní školy. Hlavní význam krácení spočívá v ušetřeném průjezdu přes jednu SSZ křižovatku. Z tohoto důvodu navrhujeme otočit směr jednosměrné komunikace. Dále navrhujeme prostor před budovou základní školy upravit tak, aby byly více respektovány nároky pěších v řešeném prostoru. Při návrhu možného řešení jsme vycházeli z faktu, že v ulici Kořenského se vozidla pohybují pouze jednosměrně a tudíž není potřeba ponechávat stávající šířku komunikace i před budovou školy. Současně bylo bráno v úvahu, že rozptylové plochy pro pěší by měli být před budovou základní školy co největší, jelikož je zde přirozená potřeba po shromažďovacím prostoru. Prostor před základní školou navrhujeme upravit. Úprava spočívá ve vytažení chodníkové plochy, čímž dojde k rozšíření prostoru před vchodem do školy na úkor komunikace (šikmých parkovacích míst). Nově vybudovanou chodníkovou plochu doporučujeme osadit zábradlím, zabraňujícím vběhnutí dítěte do vozovky. Naproti vchodu do budovy školy bylo zábradlí navrženo jako mobilní a to z důvodu zásobování školy. Odstranitelné zábradlí délky 5m umožní vjezd vozidlům zásobování na vybudovanou plochu. Ve vytažené chodníkové ploše byl dále navržen prostor pro nádoby na odpad. Vysazením zároveň dojde ke zúžení jednosměrného jízdního pruhu na šířku 6,0m, kde po levé straně jednosměrné ulice jsou navržena 2 podélná parkovací místa. K zaručenému zpomalení vozidel navrhujeme komunikaci v prostoru navrženého shromažďovacího prostoru vybudovat se zvýšenou plochou. Na zbytku části ulice Kořenského navrhujeme z důvodu nedostatku parkovacích míst v dané oblasti ponechat po obou stranách šikmá parkovací stání. Stávající dopravní značky A12 Děti a B20a Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h doporučujeme v jednosměrné ulici ponechat, jen z důvodu otočení jednosměrné ulice je nutné značky přemístit pro daný směr jízdy. Graficky je úprava znázorněna v příloze KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO Křižovatku Preslova x Kořenského doporučujeme zrekonstruovat. V těchto ulicích je velký požadavek na odstavné plochy, kterých je v řešené oblasti nedostatek. Hlavním problémem křižovatky je její rozlehlost, kterou mnozí řidiči využívají k odstavování svých vozidel v prostoru křižovatky a to i na chodníky. Další závadou pramenící z rozlehlé plochy jsou dlouhé délky přechodů pro chodce. Proto navrhujeme rekonstrukci, která výše uvedené závady odstraní. Návrh je zpracován ve dvou variantách. Varianta 1: Úprava spočívá ve vytažení nárožních ploch křižovatky. Touto úpravou se nejen zmenší celková plocha křižovatky, ale dojde i k podstatnému zkrácení délek přechodů a k výraznému zlepšení rozhledových poměrů. Zmenšením plochy křižovatky ubude také problém s parkujícími vozidly v křižovatce a v těsné blízkosti přechodů pro chodce. Vysazenou chodníkovou plochu na rohu Arbesova náměstí doporučujeme osadit zábradlím, aby chodci byli donuceni nezkracovat si přecházení napříč křižovatkou. 15

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 09-21 KAMENICKÝ ŠENOV NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-42 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ÚVOD... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 5 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI NA ZLÍCHOVĚ Pro o.s. Pražské matky zpracoval: Ing. Zbyněk Laube, dopravní inženýr Bc. Martin Čáp Studie vznikla za finanční

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI Pro o.s. Pražské matky zpracoval: Ing. Zbyněk Laube, dopravní inženýr Bc. Martin Čáp Studie vznikla za finanční

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 10-12 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2010 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o pomoc při práci na školním projektu Bezpečné cesty do školy, který v tomto školním roce pořádáme za pomoci společnosti

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

LOMNICE NAD POPELKOU NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LOMNICE NAD POPELKOU NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 09-18 LOMNICE NAD POPELKOU NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : 1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Odůvodnění stavby a jejího umístění 3. Základní údaje o stavbě 4. Závěr......... 3 3 7 Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář 11 / 2006 strana

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOPRAV INŽENÝRSKÁ STUDIE DOPRAVNĚ NA ZELENOU Z 2013, BEZPEČNOST EČNOST A ZDRAVÍ NAŠICH ŠICH DĚT DĚTÍ, LÁZN KYNŽVART LÁZNĚ Zhotovitel : Dopravní opravní stavby a venkovní architektura ra s.r.o. Náměstí

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 3 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Nižbor, Na zelenou Za bezpečný Nižbor Číslo zakázky: Objednatel: Rodinné centrum Makovice Zastoupeno paní B

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Nižbor, Na zelenou Za bezpečný Nižbor Číslo zakázky: Objednatel: Rodinné centrum Makovice Zastoupeno paní B OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ANOTACE... 3 3 POUŽITÉ PODKLADY... 3 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU... 4 4.1 ŠIRŠÍ VZTAHY...4 4.2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ...4 4.3 INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY...4 4.4 NEHODOVOST...5

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích Ing. Eva Simonová Centrum dopravního výzkumu Veřejno-výzkumná

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA. CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci chodníky ulice kubelíkova a dělící ostrůvek přechodu ulice Řepná březen 2016 str. 1 z celkem 15 Obsah: Obsah 1. Úvod 1.1. Identifikační

Více

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Řešení přechodů pro chodce Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní 1. ÚVOD v obcích 70 % dopravních nehod na vládní úrovni Dopravní politika + strategické dokumenty (Národní strategie

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 4 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY 3.1 PROSTOR

Více

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Rozdělení: - psychologické prvky - fyzické prvky - prvky na křižovatkách 1. PSYCHOLOGICKÉ PRVKY

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ OBCE PTICE STUDIE. Zderazská 1625/ Praha 16 - Radotín. Bc. Jan Rajman. jednatel společnosti

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ OBCE PTICE STUDIE. Zderazská 1625/ Praha 16 - Radotín.  Bc. Jan Rajman. jednatel společnosti STUDIE Zpracoval: CZECH Consult, spol. s r. o., Zderazská 1625/65 153 00 Praha 16 - Radotín http://www.czechconsult.cz Hlavní projektant: Projektant: Ing. Tomáš Matras, Ph.D. Ing. Pavel Tesař Bc. Jan Rajman

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

ANALÝZA INTRAVILÁNOVÉ ÚSEKY

ANALÝZA INTRAVILÁNOVÉ ÚSEKY Úsek Silnice 300 voz/24h Dolní Vinice - Vehlovice složité řešení administrativa KRAJ jednoduché řešení I/9 SÚS Mnichovo Hradiště ANALÝZA INTRAVILÁNOVÉ ÚSEKY 2000 voz/24h Lokalita: Mělník Foto: pohled směr

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV

STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE OBCE POSTŘEKOV STUDIE DOPRAVNÍ SITUACE - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - PARKOVACÍ/ODSTAVNÉ PLOCHY OBCE POSTŘEKOV PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav

Více

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný Jak chránit obce před kamiony Zklidňování dopravy Petr Pokorný DEFINICE Zklidňování dopravy je termín označující proces tvorby takových městských komunikací, které svým utvářením podporují snižování rychlosc

Více

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích

Nadace Partnerství. Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Nadace Partnerství Podpora a propagace bezpečných dopravních řešení v obcích Ing. Petr Šmíd Nadace Partnerství/Dopravní program, Tel./fax: e-mail: petr.smid@nap.cz p http:///doprava Nadace Partnerství

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SIL. II/452 V ANDĚLSKÉ HOŘE

DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SIL. II/452 V ANDĚLSKÉ HOŘE A. Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje: 1.1. Označení stavby DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA SIL. II/452 V ANDĚLSKÉ HOŘE 1.2. Investor Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Prostředí sídelních útvarů komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu (kromě dopravní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 18532/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.04.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY ING. LUDĚK BARTOŠ, EDIP s.r.o., www.edip.cz, E-MAIL: bartos@edip.cz; 1 ÚVOD Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému. Posledních několik let

Více

dopravně-urbanistických úprav pro období

dopravně-urbanistických úprav pro období Akční plán dopravně-urbanistických úprav na území MČ Praha 7 pro období 2016 2018 verze 2016/02/29 zóny 30 vše mimo hlavní trasy (50 km/h) koordinace projektů ZPS: jejich modifikace, popř. až následně

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK

Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK Navrhování křižovatek Přednáška č. 4 NAVRHOVÁNÍ KŘIŽOVATEK 1. ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY Návrhové období 20 let od uvedení křižovatky do provozu, pokud orgány státní správy a samosprávy nestanoví jinak.

Více

6. Dopravní nehodovost a zvyšování bezpečnosti dopravy

6. Dopravní nehodovost a zvyšování bezpečnosti dopravy 700. Dopravní nehodovost a zvyšování bezpečnosti dopravy.1. Dopravní nehodovost Vývoj počtu vozidel a dopravních nehod v letech 1975-2005 (rok 1975 = 100%) 00 500 400 počet vozidel % DN % 300 200 100 0

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci Lokalita Svobody březen 2016 str. 1 z celkem 16 Obsah: Obsah 1. Úvod 1.1. Identifikační údaje údaje zhotovitele bezpečnostního

Více

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem

Vyhodnocení ankety. Bezpečně a pohodlně. po Ústí nad Labem Vyhodnocení ankety Bezpečně a pohodlně po Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem je účastníkem evropského projektu CIVITAS ARCHIMEDES. Jedná se o projekt, který se zabývá rozvojem ekologické, energeticky

Více

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy

2. Uspořádání trasy. pouze minimální zásahy Název akce: Délka trasy: ZADÁVACÍ KARTA CYKLOOPATŘENÍ Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: A 2 (Myslíkova Na Rejdišti) 1,5 km DZ, příp. DSP Datum vyhotovení: 12.12.2010 Zpracování: KCD (cyklo.praha-mesto.cz,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 11852/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 18.03.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 2. týden Návrh směrového řešení, parkoviště Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz NÁPLŇ CVIČENÍ Odevzdání

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová oblast 1.3 Účel a základní

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý květen 2011 Identifikační údaje Zadavatel: Zástupce zadavatele: Obec Sokolnice Komenského

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně Průtah městem včetně dopravních opatření II/215, směr Velká Hleďsebe 215 Sledovaná část průtahu II/215 Mariánské Lázně Chebská křižovatka II/230, směr Bečov nad Teplou Úšovická křižovatka 230 1. Celková

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽ 04 Úrovňové Rozhledy.ppt 2 Související předpis ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007 kapitola 5.2.9

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY

ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY ZADÁVACÍ KARTA CYKLOTRASY Název akce: Délka tras: Projektový stupeň: Evidenční číslo TSK: Střešovická + Na Petřinách (A XXX) 3,5 km DIR 2.950.xxx Datum vyhotovení: 15.5.2009 Zpracování: Přílohy: KCD (www.praha-mesto.cz/cyklo,

Více

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05

Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby aktualizace TP 179) / Ing. arch. Tomáš Cach, Praha 2016/05 Metodická pomůcka pro navrhování nových cyklistických opatření (do doby

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ ZŠ KOMENSKÉHO 66 A ZŠ KOMENSKÉHO 68" OBSAH ZPRÁVY:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ ZŠ KOMENSKÉHO 66 A ZŠ KOMENSKÉHO 68 OBSAH ZPRÁVY: A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ ZŠ KOMENSKÉHO 66 A ZŠ KOMENSKÉHO 68" OBSAH ZPRÁVY: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 DŮVOD ZPRACOVÁNÍ STUDIE...

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

Oblast placeného stání

Oblast placeného stání Oblast placeného stání Oblast 1-13 1. Na základě objednávky MMB-OD byla zpracována výkresová dokumentace pro zřízení ucelené oblasti placeného stání v městské části Brno-střed, v ulicích Arne Nováka,,,,,

Více

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 Základní škola Barvířská v Liberci se nachází v těsné blízkosti historického jádra obce. Hlavní přístupy ke škole vedou přes průsečnou křižovatku ulic Barvířská, Resslova

Více

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6.1. Stávající stav Úsek komunikace ilustruje následující letecký snímek (zdroj: mapy.cz) se zakreslením příčných profilů s označením 6.1. až

Více

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 329/2014/OÚPSŘ-280.4/Mar-7 Vsetín 16.6.2014 Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/230, směr Bečov nad Teplou

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/230, směr Bečov nad Teplou Průtah městem včetně dopravních opatření II/215, směr Velká Hleďsebe 1. Celková situace Mariánské Lázně leží v Karlovarském kraji přibližně 25 km východně od Chebu a 50 km jižně od Karlových Varů. Sledovaná

Více

CÍL zvýšení plynulosti provozu

CÍL zvýšení plynulosti provozu CÍL zvýšení plynulosti provozu Evropská a tím zvýšení cestovní rychlosti zkrácení jízdních dob zlepšení pravidelnosti zvýšení pohodlí pro cestující snížení vypravení vozidel úspora energie Plzeňská, jaro

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města)

UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) UZEMNÍ STUDIE PŘELOŽKA SILNICE III / 10577 V ÚSEKU RUDOLFOV (provedení pro jednání zastupitelstva města) KLIENT : MĚSTO RUDOLFOV ZHOTOVITEL : ING. ARCH. ALEŠ VALDER, IČ 12661899 BŘEZEN 2013 VRCOV 68, 373

Více

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice odbor dopravy náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579 344 20 Domažlice SPIS: OD-782/2016 Č.J.: MeDO-3044/2016-San VYŘIZUJE: Vratislav Šantroch TEL.: 379 719 228 FAX: 379 719 219

Více

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Technická správa komunikací hlavního města Prahy Technická správa komunikací hlavního města Prahy Úsek dopravního inženýrství Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Váš dopis Naše č.j. Vyřizuje/

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10

11.12.2011. Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10 11.1.011 SMK Příklad PravýOdbočovací.ppt SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE programu č.3 B Návrhstykovékřižovatky s pravým odbočovacím pruhem Návrh křižovatky: Nakreslete ve vhodném měřítku situační výkres

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1

Více

Statutární město České Budějovice ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ RUDOLFOVSKÁ TŘÍDA ČESKÉ BUDĚJOVICE DZ RUDOLFOVSKÁ

Statutární město České Budějovice ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ RUDOLFOVSKÁ TŘÍDA ČESKÉ BUDĚJOVICE DZ RUDOLFOVSKÁ INVESTOR Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II., č.1,2, 370 92 České Budějovice PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN BERNÁŠEK VYPRACOVAL KONTROLOVAL STAVBA NÁZEV ING. TOMÁŠ

Více

Září Ing. Linda Smítalová. Městys Sloup. Variantní řešení křižovatek na silnicích II/377 a II/373. Studie. A.

Září Ing. Linda Smítalová. Městys Sloup. Variantní řešení křižovatek na silnicích II/377 a II/373. Studie. A. Září 2016 Ing. Linda Smítalová Městys Sloup Variantní řešení křižovatek na silnicích II/377 a II/373 A.1 Průvodní zpráva Studie A.1 Průvodní zpráva 2/14 OBSAH: 1. Identifikační údaje stavby... 3 1.1. Označení

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci Chodník ulice Horská březen str. z celkem 8 Obsah: Obsah. Úvod.. Identifikační údaje údaje zhotovitele bezpečnostního auditu

Více