PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE"

Transkript

1 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008

2 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení jejich rizikovosti pro žáky základní školy. Zároveň projekt oslovuje rodiče žáků, aby si uvědomili případná nebezpečí a pokusili se ve spolupráci se školou, policií a zástupci města danou situaci řešit. Dopravně inženýrská studie se zaměřuje na konfliktní lokality v okolí Základní školy v Kořenského ulici a bude sloužit jako podklad pro jednání s dotčenými orgány a pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Praha Na zelenou! Bezpečné cesty do školy, dopravně inženýrská studie Číslo zakázky: Objednatel: Základní škola Praha 5 - Smíchov, sídlo: Kořenského 10/760, Praha 5 Zhotovitel: Zpracovatelé: EDIP s.r.o. IČO: sídlo: 8.března 20/12, Liberec 5-Kristiánov tel./fax: web: Ing. Vladislav Rozsypal Ing. Martin Čáp Koordinátor projektu: Nadace Partnerství / program pro 21.století sídlo: Krátká 26, Praha 10 Sponzor projektu: sídlo: AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8, Praha 2, Czech Republic 1

3 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD POUŽITÉ PODKLADY POSTUP ŘEŠENÍ POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ ÚZEMÍ INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NEHODOVOST... 5 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ PROBLÉMOVÁ MÍSTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR PŘED ŠKOLOU ULICE KOŘENSKÉHO KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KOŘENSKÉHO KŘIŽOVATKA PRESLOVA X PAVLA ŠVANDY ZE SEMČIC PROSTOR AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ARBESOVO NÁMĚSTÍ OSTATNÍ LOKALITY ZÁVĚR PŘÍLOHY: 1. UKÁZKA DOTAZNÍKU ŽÁKŮM ŠKOLY 1.1 DOTAZNÍK 1.2 MAPKA 2. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 2.1 TEXTOVÁ ČÁST 2.2 GRAFICKÁ ČÁST 3. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR PŘED ŠKOLOU ULICE KOŘENSKÉHO 4. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO VARIANTA 1 5. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO VARIANTA 2 6. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA ZBOROVSKÁ X KOŘENSKÉHO 7. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X PAVLA ŠVANDY ZE SEMČIC VARIANTA 1 8. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY KŘIŽOVATKA PRESLOVA X PAVLA ŠVANDY ZE SEMČIC VARIANTA 2 9. NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ARBESOVO NÁMĚSTÍ VARIANTA NAVRHOVANÉ ÚPRAVY PROSTOR AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ARBESOVO NÁMĚSTÍ VARIANTA 2 2

4 1 ÚVOD Cílem projektu Na Zelenou! Bezpečná cesta do školy je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy pěšky nebo na kole, zlepšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zlepšení informovanosti o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost) a podnícení zájmu o veřejné věci (výchova k občanské společnosti). Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky při realizaci obdobného projektu na několika pražských základních školách. Principem projektu je zapojit do problematiky bezpečnosti dopravy učitele, rodiče, žáky, zaměstnance a představitele samosprávy a policii. Mezi hlavní výhodu projektu patří především to, že se žáci spolupodílejí na zkvalitnění okolí své školy. 2 POUŽITÉ PODKLADY [1] Praha 5 vektorová digitální mapa, Útvar rozvoje hl. města Prahy [2] Výsledky mapování souhrnný text a mapka, ZŠ Kořenského [3] Intenzity na sledované síti hl. města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy [4] ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNÚ [5] ČSN Projektování místních komunikací, ČNÚ [6] Údaje o nehodovosti v okolí ZŠ Kořenského, Policie ČR [7] Letecký snímek školy a okolí, [8] Zklidnění ulice Zborovské situace (výřez) poskytl pan Růžička (10/2008) 3 POSTUP ŘEŠENÍ Průběh projektu na ZŠ Kořenského v Praze byl následující. Nejprve bylo provedeno dotazníkové šetření, do kterého se zapojili žáci a jejich rodiče. Do obdržené mapy, která byla součástí dotazníku měli žáci za úkol vyznačit místa, kde se necítí bezpečně a následně popsat, co jim na daném místě vadí. V něm mimo jiné mohli navrhnout řešení problematických míst (ukázka dotazníku viz. příloha 1). Takto získané podklady byly zpracovány staršími žáky základní školy pod vedením pedagoga do jedné mapy, ze které vzešla nejčastěji označovaná místa. Mapa konfliktních míst dané školy sloužila jako jeden z podkladů pro zpracování dopravně inženýrské studie. Studie by měla sloužit jako podklad (ideový námět) pro jednání se samosprávou o realizaci navržených dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy. 3

5 4 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 4.1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Řešené území není přesně ohraničeno, lze však konstatovat, že zahrnuje centrální část Prahy 5 Smíchova. Základní škola je umístěna v celkem klidné ulici Kořenského, která však spojuje dvě poměrně frekventované ulice Zborovskou a Preslovu. Schéma širších vztahů je znázorněno na obrázku 1. Obr.1: Schéma širších vztahů okolí ZŠ Kořenského (zdroj 4.2 INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V řešeném území byly intenzity automobilové dopravy převzaty z uzlové sítě města [3]. K dispozici jsou data o intenzitách dopravy poskytnuté Magistrátem hlavního města Prahy z roku V okolí základní školy jsou intenzity dopravního proudu sledovány na následujících ulicích: ulice úsek intenzita [voz/den] V Botanice Jiráskův most - Zborovská V Botanice Zborovská - Preslova V Botanice Preslova - Štefánikova Preslova V Botanice - Štefánikova Zborovská Vítězná - V Botanice Štefánikova V Botanice - Holečkova Tabulka 1: Celodenní intenzity automobilové dopravy na přilehlé komunikační síti z roku

6 Na vedlejších komunikacích se sčítání intenzit automobilové dopravy neprovádí. V rámci této studie nebyl dopravní průzkum prováděn a intenzity automobilové dopravy na ostatních komunikacích v těsné blízkosti ZŠ byly stanoveny odborným odhadem: Ulice Kořenského cca 900 voz/den Pavla Švandy ze Semčic cca 700 voz/den Po zjištění údajů o intenzitách automobilové dopravy v okolí základní školy lze konstatovat, že nejzatíženější komunikací je ulice V Botanice, po které v úseku mezi Jiráskovým mostem a ulicí Zborovskou projede za den vozidel. 4.3 NEHODOVOST Podklady o nehodovosti v okolí ZŠ Kořenského byly získány od Policie České republiky. K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích na uzlových křižovatkách a sledovaných úsecích od roku Ve spolupráci s nprap. Janem Strakou, který poskytl podrobná data, byly údaje upřesněny a vloženy do tabulky 2. Počet nehod a jejich následky v okolí ZŠ Kořenského křižovatka V Botanice x Zborovská Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/4 0/1/4 0/0/1 křižovatka V Botanice x Preslova Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/1 0/0/0 0/0/1 křižovatka Preslova x Matoušova Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/1/0 0/1/3 0/0/0 úsek V Botanice - Štefánikova x nám. Kinských Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/2 0/1/3 0/1/4 úsek Preslova - V Botanice x nám. Kinských Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/0 0/0/2 0/0/2 úsek V Botanice - Zborovská x Vítězná - Zborovská Počet DN Následky ( SZ/TZ/LZ) 0/0/4 0/0/1 0/0/0 Tabulka 2: Počet nehod v a jejich následky (SZ = smrtelné zranění, TZ = těžké zranění, LZ = lehké zranění). Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce nehodovým místem je ulice Štefánikova, v úseku V Botanice nám. Kinských. Na tomto úseku došlo od roku 2005 do 2007 k 61 nehodám. Počet dopravních nehod, s ohledem na zjištěnou dopravní intenzitu je zvýšený, avšak mnohem důležitější je zjištění, že v okolí ZŠ Kořenského k dopravním nehodám dochází a mnohdy jsou účastníci nehod i chodci. Z hlediska chodců v okolí základní školy došlo za poslední 3 roky celkem k 16 nehodám, z nichž 8 nehod bylo zaviněno chodci. Nejčastějším místem nehod s chodcem je opět ulice Štefánikova, v úseku V Botanice nám. Kinských, na které v letech došlo k 8 nehodám s chodcem. Druhým nejčastějším místem nehod s chodci je úsek mezi křižovatkou V Botanice x Preslova nám. Kinských. Konkrétně se jedná o ulici Preslovu, která následně přechází v ulici Elišky Peškové. Na zmíněné ulici došlo v rozmezí let ke 4 nehodám s chodci. Ze všech zmíněných nehod vyšli chodci bez jakýchkoliv zranění. Od roku 2007 se evidence dopravních nehod uskutečňuje pomocí GPS. Díky nové evidenci je možné graficky zobrazit počet a umístění dopravní nehody na sledovaných komunikacích. Ve spolupráci s panem Machem z Magistrátu hlavního města Prahy se podařil získat grafický výstup dopravních nehod v okolí ZŠ Kořenského, který je zobrazen na obrázku 2. 5

7 Obrázek 2: Grafické zobrazení nehodovosti podle GPS v roce 2007 (zdroj: Policie ČR). Z uvedeného obrázku stojí za povšimnutí křižovatka Preslova x Kořenského, která dle údajů z GPS z roku 2007 se jeví jako nehodová. Nehody jsou vyobrazeny v místech nynějšího přechodu pro chodce, který byl nejčastěji zmiňován žáky při mapování nebezpečných míst. 4.4 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ V rámci mapování nebezpečných míst byli osloveni žáci základní školy. Celkem bylo rozdáno 172 dotazníků, z toho se jich 120 vrátilo vyplněných. Návratnost dotazníků byla vysoká, téměř 70%. Souhrn odpovědí byl za vedení pedagoga zakreslen samotnými žáky školy do přehledné mapy, kde navíc byly odpovědi shrnuty do slovního komentáře. V rámci dotazníkového šetření žáci označili celkem 22 problémových míst. Nejčetnější připomínky se logicky týkaly bezprostředního okolí školy, kde se pohybuje nejvíce žáků. Nejčastěji byla označena již zmiňovaná křižovatka Preslova x Kořenského, kde si žáci stěžovali na vysokou rychlost projíždějících vozidel u přechodu pro chodce a také na neohleduplnost projíždějících řidičů. Přehled nejčastěji označovaných míst je uveden v následující tabulce 3. 6

8 Přehled nejčastěji označovaných míst žáky ZŠ Kořenského Číslo Ulice / Křižovatka Popis problému Četnost 1 křiž. Preslova x Kořenského Přechod pro chodce vysoká rychlost řidičů, neohleduplnost 24x 2 ulice Kořenského Chybí přechod, úzké chodníky, chybějící zpomalovací prahy 15x 3 křiž. Zborovská x Kořenského Přechod pro chodce - rychlost řidičů, neohleduplnost, špatné parkování 12x 4 křiž. Pavla Švandy - E. Peškové Přechod pro chodce - rychlost řidičů, neohleduplnost, parkující auta, špatný výhled 11x 5 křiž. Arbesovo n. x Štefánikova Vysoká rychlost tramvají a automobilů 9x 6 křiž. Matoušova x Preslova Příliš krátká fáze pro chodce 9x 7 křiž. V Botanice x Preslova Vysoká rychlost, projíždění vozidel na červenou, krátká fáze pro chodce 8x 8 křiž. Lidická x Preslova Silný provoz, chybějící SSZ 7x 9 křiž. V Botanice x Zborovská Příliš krátká fáze pro chodce 6x 10 křiž. Preslova x nám. 14. října Parkující auta, špatný výhled 6x 11 křiž. Zborovská x Lesnická Absence přechodu pro chodce 4x 12 křiž. Vodní x Zborovská Absence přechodu pro chodce, chybějící SSZ 3x 13 křiž. Zborovská x Pecháčkova Vysoká rychlost, špatný výhled přes zaparkovaná auta, chybějící přechod 3x 14 křiž. Lidická x Zborovská Vysoká rychlost, projíždění vozidel na červenou, krátká fáze pro chodce 3x 15 křiž. Staropramenná x Na Bělidle Absence přechodu pro chodce 3x 16 křiž. Lidická x Janáčkovo nábřeží Absence přechodu pro chodce 2x 17 křiž. Hořejší nábř. X Jiráskův most Absence přechodu pro chodce 2x 18 křiž. Anděl Chybí SSZ, autobusy nedávají přednost na přechodech 2x 19 ulice Plzeňská Pěší zóna, zamezit vjezdu automobilů 2x 20 křiž. Malátova x E.Peškové Neohleduplnost řidičů - nerespektování přecházejících chodců 2x 21 křiž. Malátova x Zborovská Parkující auta, špatný výhled při přecházení 2x 22 křiž. V Botanice x Štefánikova Silný provoz tramvají a automobilů 2x Tabulka 3: Výsledky mapování - Přehled nejčastěji označovaných míst žáky ZŠ Kořenského. Z uvedené tabulky je patrné, že většina konfliktů se odehrává na křižovatkách v okolí základní školy. Mezi hlavní nedostatky dle mínění respondentů se především řadí: chybějící přechody pro chodce, vysoké rychlosti projíždějících vozidel, špatné rozhledové poměry (přes parkující vozidla), a neohleduplnost řidičů. Z hlediska širších vztahů se připomínky týkaly např. křižovatky Anděl, popřípadě ulice Plzeňské, které byly označeny pouze sporadicky, ve 2 případech. Lze však konstatovat, že v mnoha případech respondenti odhalili z jejich pohledu a zkušenosti nejproblematičtější místa. Pro lepší přehlednost je mapa nejčastěji označovaných míst uvedena v příloze 2.2. Kompletní výsledky dotazníkového průzkumu jsou uvedeny v příloze 2.1. Současně při mapování byla dále žákům pokládána otázka, jakou formou se dopravují do školy. Výsledky dotazníkového šetření lépe zobrazuje následující obrázek 3. 7

9 Způsob dopravy žáků do ZŠ Kořenského autobusem; 5% metrem; 4% pěšky ; 49% tramvají; 42% Obrázek 3: Způsob dopravy žáků do ZŠ Kořenského. 4.5 PROBLÉMOVÁ MÍSTA Podněty získané z dotazníkového průzkumu viz. příloha 2.1 byly prověřeny prohlídkou dané oblasti. Při prohlídce byly na mnohých místech shledány obdobné nedostatky, jaké byly označeny samotnými respondenty. Kromě zmíněných problémů bylo zjištěno, že v celé oblasti chybí jakékoliv prvky k rozvoji a podpoře cyklistické dopravy. Po prohlídce dané lokality bylo konstatováno, že většina stížností pramení z následujících nedostatků: dlouhé přechody pro chodce, nedostatek parkovacích míst. Ze zmiňovaných nedostatků vzniká neorganizované odstavování vozidel v prostoru křižovatek a v těsné blízkosti přechodů pro chodce. Výše jmenovanými problémy trpí celá okolní oblast kolem základní školy Kořenského. Z obrázku 4 je patrné, že přímo k přechodu pro chodce řidiči neodstavují pouze své vozy, ale jsou zde umístěny i popelnice. I přes fakt, že ulice Kořenského je jednosměrná a tudíž vozidla zaparkovaná na tomto místě nezabraňují chodci ve výhledu, najdou se v okolí školy i místa, která již nebezpečná jsou (např. druhý konec jednosměrné ulice). Odstavená auta a odstavené popelnice znemožňují chodci rozhled (zejména dětem), ale i řidičům projíždějících vozidel znemožňují včasné zpozorování chodce na přechodu. Z toho pramení problémy, které byly zmíněny i samotnými žáky: špatné rozhledové poměry přes zaparkovaná vozidla, neohleduplnost řidičů. 8

10 Obrázek 4: Pohled na zaparkovaná vozidla a odstavenou popelnici v těsné blízkosti přechodu pro chodce. Z dopravního hlediska je v řešeném území možné popsat řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu. Žáci označili mnohá místa zcela přesně. S přihlédnutím ke zjištěním intenzitám dopravního proudu, statistice dopravní nehodovosti a k výsledků dotazníkového šetření, považujeme z pohledu nejvíce zranitelných účastníků chodců zabývat se následujícími místy: 1. křižovatka Preslova x Kořenského Popis místa: Světelně neřízená křižovatka ulic Preslova a Kořenského, kde ulice Kořenského je jednosměrná. Hlavní ulicí je ulice Preslova, na které je na jižním rameni vyznačen přechod pro chodce, který je využíván žáky, kteří směřují do školy od tramvajové zastávky Arbesovo náměstí. Na vedlejších ramenech jednosměrných ulic Kořenského a ulice Arbesovo námestí, jsou také vyznačeny přechody pro chodce, které jsou příliš dlouhé (na rameni ulice Arbesovo náměstí přechod dlouhý až cca 24m). Stížnosti respondentů: Žáci, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření zde upozorňovali především na vysokou rychlost projíždějících vozidel v ulici Preslově a nerespektování chodců na přechodu pro chodce. Nedostatky shledané při prohlídce: Při prohlídce daného místa byly spatřeny následující nedostatky seřazené dle míry jejich závažnosti: rozlehlá plocha křižovatky, parkující vozidla na chodníku či v těsné blízkosti přechodu znemožnující chodcům rozhled před přecházením, dlouhé délky přechodů pro chodce, nedostatečné vyznačení přechodu na jižním rameni ulice Preslova chybí svislé dopravní značky IP 6 Přechod pro chodce. 9

11 Obrázek 5: Přechod pro chodce na jižním rameni ulice Preslova, v prostoru křižovatky Preslova x Kořenského 2. ulice Kořenského Popis místa: Jednosměrná místní komunikace ve směru Preslova Zborovská o celkové šířce cca 11m mezi obrubami. Po obou stranách komunikace je veden chodník o proměnné šířce 3 4m. V ulici se nachází budova základní školy Kořenského. Po obou stranách komunikace je umožněno šikmé parkování, které je v dané ulici hojně využíváno. Před vchodem do budovy školy je parkování zakázáno svislou dopravní značkou B 28 Zákaz zastavení, které není dodržováno. Jednosměrnou ulicí Kořenského si někteří řidiči jedoucí od Újezdu směrem k Vltavě krátí cestu, aby ušetřili průjezd jednou SSZ křižovatkou. Stížnosti respondentů: Stížnosti respondentů zde byly směřovány na úzké chodníky před budovou školy, na chybějící přechod pro chodce a zpomalovací prahy. Nedostatky shledané při prohlídce: Jednosměrná ulice Kořenského z důvodu své šířky umožnuje šikmé parkování po obou stranách. Z důvodu velké poptávky po parkování je parkování v této ulici často využíváno. Při prohlídce byly spatřeny následující nedostatky: parkující vozidla v těsné blízkosti přechodů pro chodce, chybějící shromažďovací prostor před vstupem do budovy školy, absence zklidňujících prvků v celé délce jednosměrné ulice. nedodržování zákazu stání před budovou školy (viz. obrázek 7). Obrázek 6: Pohled do jednosměrné ulice Kořenského, po levé straně komunikace se nachází budova školy 10

12 Obrázek 7: Pohled na prostor před vchodem do budovy školy, ve kterém je zakázáno zastavení svislou dopravní značkou B křižovatka Zborovská x Kořenského: Popis místa: Světelně neřízená křižovatka jednosměrných ulic Zborovská a Kořenského, kde jednosměrná ulice Zborovská je dvoupruhová o šířce cca 12m mezi obrubami. Po obou stranách komunikací jsou vybudovány chodníky o šířce cca 3m. Podél jedné strany ulice Zborovské je umožněno šikmé parkování. Hlavní ulicí je ulice Zborovská na které je na severním rameni vyznačen přechod pro chodce, který je často využíván žáky při cestě k budově školy. Na ramenech ulice Kořenského jsou přechody pro chodce také vyznačeny. Stížnosti respondentů: Žáci si zde stěžovali na zrychlování vozidel na ulici Zborovské (aby řidiči stihli zelenou na následující SSZ křižovatce) upozorňovali na nerespektování chodců na přechodu, kdy vozidla projíždějící po Zborovské nedávají chodců při přecházení přednost. Za poměrně závažnou lze brát stížnost, že na dvoupruhové jednosměrné ulici Zborovské dochází k tomu, že při přecházení chodce řidič jedoucí v prvním pruhu zastaví a další řidiči vozidlo dávající přednost objíždějí druhým pruhem. Tím nerespektují přednost dávající chodci na přechodu a ohrožují přecházející chodce. Poslední stížnost žáků se týkala špatného výhledu přes zaparkovaná vozidla. Nedostatky shledané při prohlídce: Mezi hlavní nedostatek patří zejména rozlehlá plocha křižovatky, která umožnujě parkování vozidel v těsné blízkosti přechodů pro chodce. Z toho pramení oprávněné stížnosti na omezený rozhled při přecházení a nerespektování chodců na přechodu pro chodce. Obrázek 8: Pohled na přechod pro chodce na dvoupruhové jednosměrné ulici Zborovské 11

13 4. křižovatka Preslova x Pavla Švandy ze Semčic x E. Peškové Popis místa: Jedná se o světelně neřízenou křižovatku ulic Preslova a Pavla Švandy ze Semčic, kde komunikace Preslova je šíroká cca 8m mezi obrubami. Po obou stranách komunikace jsou vybudovány chodníky o šířce cca 2m. Na hlavní ulici Preslově je na severním rameni vyznačen přechod pro chodce. Přechod je dostatečně vyznačen svislým i vodorovným dopravním značením. Stížnosti respondentů: Žáci, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření zde upozorňovali především na vysokou rychlost projíždějících vozidel na ulici Preslově a nerespektování chodců na přechodu pro chodce. Nedostatky shledané při prohlídce: Hlavním nedostatkem se zde jeví opět rozlehlá plocha křižovatky, ze které pramení problémy v podobě dlouhých délek přechodů pro chodce. Mezi další problém lze opět řadit parkování vozidel v těsné blízkosti přechodu pro chodce na východním rameni ulice Pavla Švandy ze Semčic, která zamezují v rozhledu při přecházení jednosměrné ulice. Obrázek 9: Pohled na přechod pro chodce označený při mapování 5. prostor autobusové zastávky Arbesovo náměstí Popis místa: I když toto místo nebylo označeno žáky jako konfliktní, při prohlídce lokality bylo mezi rizikové zařazeno. Autobusová zastávka Arbesovo náměstí je vybudována na ulici Preslově po obou stranách v zálivech. Mezi zálivy je vyznačen přechod pro chodce, který zasahuje až do zkosené části autobusového zálivu. Přechod o délce cca 11m mezi obrubami je vyznačen svislým i vodorovným dopravním značením. Nedostatky shledané při prohlídce: Hlavním nedostatkem se zde jeví nevhodné vyznačení přechodu pro chodce mezi autobusovými zálivy. Nejspíše z nedostatku místa byl mezi zálivy vyznačen přechod pro chodce i do zkoseného konce zálivové zastávky. Z tohoto důvodu je přechod příliš dlouhý a při stojícím autobusu v zálivu je přechod pro chodce nebezpečný. Nastávájí zde situace, kdy přes zaparkovaný autobus mají chodci omezený rozhled na přijíždějící automobily a jsou i hůře vidět projíždějícími řidiči. 12

14 Obrázek 10: Prostor autobusové zastávky Arbesovo náměstí Ostatní připomínky z dotazníkového šetření byly prověřeny a doplněny o pohled dopravního inženýra. Lze konstatovat, že výše jmenované lokality se jeví jako nejpodstatnější a zaslouží si největší míru pozornosti. Ostatní místa byla žáky označena pouze sporadicky a jeví se buď jako neobjektivně označená a nebo se řadí mezi místa, která nejsou ve vztahu k základní škole tolik dopravně problémová. Jedná se především o stížnosti, kde např. chybí nebo není dobře viditelné dopravní značení (chybějící přechody pro chodce), nebo na SSZ přechodech jsou krátké fáze pro chodce. Tyto připomínky lze shrnout do 4 skupin: 6. vysoká intenzita dopravy (silný provoz) a vysoká rychlost vozidel, 7. krátké fáze na SSZ přechodech pro chodce, chybějící SSZ, 8. omezený výhled a neohleduplnost řidičů, 9. absence přechodů pro chodce. 6. stížnosti na silný provoz a vysokou rychlost Do této kategorie byly zařazeny následující lokality: - křiž. Arbesovo n. x Štefánikova - stížnosti na vysokou rychlost nebyly při prohlídce potvrzeny, tramvaje zastavující v zastávce Arbesovo náměstí dostatečně zklidnují provoz automobilů. Nedostatek lze spatřovat pouze v parkujících vozidlech v těsné blízkosti přechodů pro chodce, která zamezují výhledu chodců. - křiž. V Botanice x Preslova - stížnosti na vysokou rychlost nebyly při prohlídce potvrzeny, vyšší rychlosti se objevují pouze ojediněle. Na křižovatce lze spíše spatřovat prudší zrychlení při reakci na semafor v momentu přechodu fází zelená červená nebo naopak (běžné je i projíždění na oranžovou). - křiž. Lidická x Preslova neobjektivní připomínka, v okolí se vyskytují komunikace zatížené silnějším provozem, požadované SSZ vzhledem ke stávající intenzitě dopravy není na křižovatce potřebné. - křiž. Zborovská x Pecháčkova vysoké rychlosti se na křižovatce vyskytují pouze ojediněle, řidiči spíše zrychlují, aby stihli zelenou na následující SSZ křižovatce Zborovská x Lidická. - křiž. Zborovská x Lidická výskyt vysokých rychlostí je na křižovatce pouze ojedinělý, jako objektivní připomínku lze brát v projíždění vozidel i na oranžovou. - křiž. V Botanice x Štefánikova stížnosti na silný provoz jsou oprávněné, v rámci této studie je problém neřešitelný. Pouze po ulici V Botanice se celodenní intenzita pohybuje okolo cca voz/den. 13

15 7. stížnosti na krátké fáze na SSZ přechodech pro chodce, chybějící SSZ V kategorii byly posouzeny následující lokality: - křiž. Matoušova x Preslova na křižovatce byly prověřeny délky fází pro chodce. Místo bylo označeno neobjektivně, fáze pro chodce na SSZ přechodech i s mezičasem jsou vyhovujících délek. - křiž. V Botanice x Preslova kvůli vysoké intenzitě vozidel na ulici V Botanice je zde preferována automobilová doprava. Stížnosti na krátké fáze pro chodce nebyly potvrzeny, na SSZ přechodech jsou krátké fáze pro chodce, avšak s dostačujícím následným mezičasem. Na přecházející chodce negativně působí pouze krátký interval zeleného panáčka, ale mezičas mezi následující fází je dostačující. - křiž. V Botanice x Zborovská kvůli vysoké intenzitě vozidel na ulici V Botanice je zde preferována automobilová doprava. Krátké fáze pro chodce nebyly potvrzeny, na SSZ přechodech jsou krátké fáze pro chodce, avšak s dostačujícím následným mezičasem. Na přecházející chodce negativně působí krátký interval zelené, ale mezičas mezi následující fází je dostačující. - křiž. Lidická x Zborovská - fáze pro chodce na SSZ přechodech i s mezičasem jsou dostačující délky pro bezpečné přejití. - křiž. Lidická x Nádražní místo bylo označeno neobjektivně, SSZ není vzhledem k intenzitě dopravního proudu na křižovatce potřeba. 8. stížnosti na omezený výhled a neohleduplnost řidičů Do této kategorie byly zařazeny následující lokality: - křiž. Preslova x nám. 14. října stížnost na omezený rozhled a parkující auta se jeví oprávněná. Parkující vozidla v prostoru křižovatky a v těsné blízkosti přechodů zamezují výhledu. Problém lze řešit viz. bod 5.2 vytažením chodníkových ploch např. viz. příloha 6 (Zborovská x Kořenského). - křiž. Zborovská x Pecháčkova - parkující vozidla v těsné blízkosti přechodů pro chodce v ulicích Náměstí 14. října a Pecháčkova zamezují výhledu chodců. Problém řešit viz. bod 5.2 vytažením chodníkových ploch viz. např. viz. příloha 6 (Zborovská x Kořenského). - křiž. Elišky Peškové x Malátova při prohlídce daného místa nebyla neohleduplnost řidičů spatřena. Po vyznačeném přechodu na rameni jednosměrné ulice Malátova se dá bezpečně přejít. - křiž. Zborovská x Malátova připomínka je oprávněná, vozidla parkující v těsné blízkosti přechodů pro chodce na rameni ulice Malátova a severním rameni ulice Zborovské zamezují výhledu chodců. Problém bude odstraněn s připravovanou rekonstrukcí zklidnění ulice Zborovské. 9. stížnosti na absence přechodů pro chodce V kategorii byly posouzeny následující lokality: - křiž. Zborovská x Lesnická x Náměstí 14. října přechody pro chodce jsou vyznačeny pouze na vedlejších ramenech ulic náměstí 14. října a Lesnická. V docházkové vzdálenosti (cca 50 m) od křižovatky Zborovská x Lesnická se nachází SSZ křižovatka Matoušova x Zborovská, na které mohou chodci využít světelně řízený přechod pro chodce přes ulici Zborovskou. - křiž. Zborovská x Vodní stížnost na absenci přechodu byla označena neobjektivně, přechod na ulici Zborovské je vyznačen na severním rameni ulice a na obou ramenech ulice Vodní. Počet přechodů je dostačující. - křiž. Staropramenná x Na Bělidle - stížnost na absenci přechodu pro chodce byla označena objektivně, přechody jsou vyznačeny pouze na ramenech ulice Staropramenná. Na západním rameni ulice Na Bělidle by bylo možné přechod vyznačit. - křiž. Lidická x Janáčkovo nábřeží přechod pro chodce je vyznačen na rameni ulice Janáčkovo nábřeží. Na ulici Lidické není přechod pro chodce vyznačen. Dle odborného pohledu není přechod pro chodce v těchto místech potřebný. Vyznačením přechodu by vznikl dlouhý a nebezpečný přechod vedoucí přes tramvajové koleje. K přecházení ulice Lidické je možno využít světelně řízený přechod na křižovatce Lidická x Zborovská. - křiž. Hořejší nábřeží x Jiráskův most - stížnost na absenci přechodů byla označena neobjektivně, přechody jsou v místech, kde bylo možné přechody vyznačit. Veškeré připomínky z dotazníkového šetření jsou graficky znázorněny v příloze

16 5 NAVRHOVANÉ ÚPRAVY Navrhované úpravy vycházejí z výsledků dotazníkového šetření oslovených respondentů. Lze konstatovat, že respondenti označili mnohé problémy zcela přesně a odhalili mnoho konfliktních míst. V následujících kapitolách jsou popsána navrhovaná opatření a k nim je doložena příslušná grafická příloha. Je důležité zdůraznit, že jde pouze o ideové náměty jak problémy řešit, které musí být v další fázi rozpracovány a zpřesněny i na základě dalších podrobnějších podkladů (např. geodetické zaměření, vlastnictví pozemků apod.). 5.1 PROSTOR PŘED ŠKOLOU ULICE KOŘENSKÉHO Ze zmíněných závad v okolí základní školy patří toto místo bezesporu k nejzávažnějším, jelikož s ním přichází do styku každý žák základní školy. Z tohoto důvodu doporučujeme tomuto místu věnovat největší míru pozornosti. Navrhujeme v ulici Kořenského v úseku mezi ulicí Preslovou a Zborovskou změnit organizaci dopravy. V současné době si mnoho řidičů jedoucích od Újezdu směrem k Vltavě krátí cestu přes jednosměrnou ulici Kořenského kolem budovy základní školy. Hlavní význam krácení spočívá v ušetřeném průjezdu přes jednu SSZ křižovatku. Z tohoto důvodu navrhujeme otočit směr jednosměrné komunikace. Dále navrhujeme prostor před budovou základní školy upravit tak, aby byly více respektovány nároky pěších v řešeném prostoru. Při návrhu možného řešení jsme vycházeli z faktu, že v ulici Kořenského se vozidla pohybují pouze jednosměrně a tudíž není potřeba ponechávat stávající šířku komunikace i před budovou školy. Současně bylo bráno v úvahu, že rozptylové plochy pro pěší by měli být před budovou základní školy co největší, jelikož je zde přirozená potřeba po shromažďovacím prostoru. Prostor před základní školou navrhujeme upravit. Úprava spočívá ve vytažení chodníkové plochy, čímž dojde k rozšíření prostoru před vchodem do školy na úkor komunikace (šikmých parkovacích míst). Nově vybudovanou chodníkovou plochu doporučujeme osadit zábradlím, zabraňujícím vběhnutí dítěte do vozovky. Naproti vchodu do budovy školy bylo zábradlí navrženo jako mobilní a to z důvodu zásobování školy. Odstranitelné zábradlí délky 5m umožní vjezd vozidlům zásobování na vybudovanou plochu. Ve vytažené chodníkové ploše byl dále navržen prostor pro nádoby na odpad. Vysazením zároveň dojde ke zúžení jednosměrného jízdního pruhu na šířku 6,0m, kde po levé straně jednosměrné ulice jsou navržena 2 podélná parkovací místa. K zaručenému zpomalení vozidel navrhujeme komunikaci v prostoru navrženého shromažďovacího prostoru vybudovat se zvýšenou plochou. Na zbytku části ulice Kořenského navrhujeme z důvodu nedostatku parkovacích míst v dané oblasti ponechat po obou stranách šikmá parkovací stání. Stávající dopravní značky A12 Děti a B20a Nejvyšší dovolená rychlost 30km/h doporučujeme v jednosměrné ulici ponechat, jen z důvodu otočení jednosměrné ulice je nutné značky přemístit pro daný směr jízdy. Graficky je úprava znázorněna v příloze KŘIŽOVATKA PRESLOVA X KOŘENSKÉHO Křižovatku Preslova x Kořenského doporučujeme zrekonstruovat. V těchto ulicích je velký požadavek na odstavné plochy, kterých je v řešené oblasti nedostatek. Hlavním problémem křižovatky je její rozlehlost, kterou mnozí řidiči využívají k odstavování svých vozidel v prostoru křižovatky a to i na chodníky. Další závadou pramenící z rozlehlé plochy jsou dlouhé délky přechodů pro chodce. Proto navrhujeme rekonstrukci, která výše uvedené závady odstraní. Návrh je zpracován ve dvou variantách. Varianta 1: Úprava spočívá ve vytažení nárožních ploch křižovatky. Touto úpravou se nejen zmenší celková plocha křižovatky, ale dojde i k podstatnému zkrácení délek přechodů a k výraznému zlepšení rozhledových poměrů. Zmenšením plochy křižovatky ubude také problém s parkujícími vozidly v křižovatce a v těsné blízkosti přechodů pro chodce. Vysazenou chodníkovou plochu na rohu Arbesova náměstí doporučujeme osadit zábradlím, aby chodci byli donuceni nezkracovat si přecházení napříč křižovatkou. 15

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz

Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Základní škola Josefa Kajetá Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 www.zstylova.cz Listopad 2011 1 1. Úvod Cílem školního plánu mobility je: Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy Zvýšení

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 13 5 001 Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 DOPRAVNÍ STUDIE Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Společně k bezbariérovosti IV

Společně k bezbariérovosti IV Statutární město Pardubice Sborník příspěvků z konference Společně k bezbariérovosti IV Pardubice, 23. května 2013 Záštitu převzali Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Štěpánka

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky

III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky III. Konference o bezpečnosti silničního provozu ve městech a krajích České republiky Doprava.indd 1 16.12.2008 13:57:48 Cevro_Chlap_A5_landscape_def_krivky.indd 1 16.12.2008 11:15:28 Prestižní profesní

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova Univerzita MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova univerzita motto: Řešení

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj

Česko cyklistické. Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury. návod k použití prostoru na kole i bez něj Česko cyklistické Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury návod k použití prostoru na kole i bez něj i bez něj návod k použití prostoru na kole Malá encyklopedie cyklistické infrastruktury Česko cyklistické

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více