ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK"

Transkript

1 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011

2 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení jejich rizikovosti pro žáky základní školy. Zároveň projekt oslovuje rodiče žáků, aby si uvědomili případná nebezpečí a pokusili se ve spolupráci se školou, policií a zástupci města danou situaci řešit. Tato dopravně inženýrská studie se zaměřuje na konfliktní lokality při cestách žáků ze ZŠ a MŠ v Janově nad Nisou a bude sloužit jako podklad pro jednání s dotčenými orgány a pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název zakázky: Janov nad Nisou Na zelenou na dvorek i do Jizerek Číslo zakázky: Objednatel: Zhotovitel: sídlo: Základní škola Janov nad Nisou Janov č.p. 374, Janov nad Nisou Zpracovatelé: EDIP s.r.o. IČO: sídlo: 8.března 20/12, Liberec 5 - Kristiánov tel./fax: web: Ing. Vladislav Rozsypal Ing. Lenka Kozáková Lenka Vohradská Koordinátor projektu: Sponzor projektu: 1

3 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVOD POUŽITÉ PODKLADY POSTUP ŘEŠENÍ POPIS SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ ÚZEMÍ INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY NEHODOVOST... 4 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉ LOKALITY (PROBLÉMOVÁ MÍSTA) NAVRHOVANÉ ÚPRAVY STEZKA PRO CYKLISTY JABLONEC N.N. JANOV N.N. - BEDŘICHOV NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ ŠKOLY NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ POŠTY NÁVRH ÚPRAV U HOTELU PRAHA DOPLNĚNÍ CHODNÍKU U KOMUNIKACE KE ŠKOLCE PRIORITY VÝSTAVBY ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH: 1.1 RIZIKOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DOPRAVY 1.2 RIZIKOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DOPRAVY MAPKA 2 PŘEHLEDNÁ SITUACE ŘEŠENÝCH LOKALIT 3 NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ ŠKOLY 4 NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ POŠTY 5 NÁVRH ÚPRAV U HOTELU PRAHA 6 DOPLNĚNÍ CHODNÍKU NA KOMUNIKACI U MŠ A ŠD 2

4 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen ÚVOD Cílem projektu Bezpečná cesta do školy je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, zvýšení počtu dětí dopravujících se do školy pěšky nebo na kole, zlepšení jejich povědomí o pravidlech dopravního chování, zlepšení informovanosti o mobilitě (důraz na trvalou udržitelnost) a podnícení zájmu o veřejné věci (výchova k občanské společnosti). Projekt byl inspirován příklady z Velké Británie a čerpá ze zkušeností, které získalo občanské sdružení Pražské matky při realizaci obdobného projektu na několika pražských základních školách. Principem projektu je zapojit do problematiky bezpečnosti dopravy učitele, rodiče, žáky, zaměstnance a představitele samosprávy a policii. Mezi hlavní výhodu projektu patří především to, že se žáci spolupodílejí na zkvalitnění okolí své školy. 2 POUŽITÉ PODKLADY [1] Na zelenou na dvorek i do Jizerek vyhodnocení dotazníku a mapy, ZŠ a MŠ Janov nad Nisou [2] ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČNÚ [3] ČSN Projektování místních komunikací, ČNÚ [4] TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích [5] Údaje o nehodovosti v okolí ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, Policie ČR [6] Letecký snímek školy a okolí, [7] Stezka pro cyklisty Jablonec n.n. Janov n.n. Bedřichov, ověřovací územní studie, Atelier 4 s.r.o., 12/2001 [8] Katastrální mapa Janov n.n., digitální verze dwg, 07/ POSTUP ŘEŠENÍ V rámci projektu Na zelenou na dvorek i do Jizerek provedla ZŠ a MŠ Janov nad Nisou dotazníkové šetření, ve kterém byl zjišťován způsob dopravy dětí do školy, důvody proč děti nejezdí na kole do školy a důvody proč se děti na cestě do školy necítí bezpečně. Svůj názor vyjádřilo 102 osob. Z tohoto průzkumu byla vytvořena mapa problematických míst (viz Přílohu 1.2) a procentuelní souhrn nejvíce dopravně nebezpečných míst. Mapa konfliktních míst dané školy sloužila jako jeden z podkladů pro zpracování dopravně inženýrské studie. Studie by měla sloužit jako podklad (ideový námět) pro jednání se samosprávou o realizaci navržených dopravních opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy. 3

5 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen POPIS SOUČASNÉHO STAVU 4.1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ Řešené území není přesně ohraničeno. Lze však konstatovat, že zahrnuje celou část obce Janov nad Nisou. Základní škola je umístěna v bezprostřední blízkosti hlavní silnice III/ Schéma širších vztahů je znázorněno na obrázku 1. Obrázek 1: Schéma širších vztahů okolí ZŠ a MŠ Janov nad Nisou (zdroj 4.2 INTENZITY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Nejzatíženější komunikací v okolí ZŠ a MŠ Janov Nad Nisou, je silnice III/29029, spojnice Jablonce nad Nisou a Bedřichova důležité rekreační oblasti Jizerských hor. V rámci této studie nebyl dopravní průzkum prováděn a intenzity automobilové dopravy na komunikaci III/29029 byly zjištěny z Celostátního sčítání dopravy Roční průměr denních intenzit dopravy je voz/den. Průměrný počet cyklistů na této komunikaci je 118 cyklistů/den. 4.3 NEHODOVOST Podklady o nehodovosti v okolí ZŠ a MŠ Janov nad Nisou byly získány od Policie České republiky (z internetové databáze K dispozici jsou data o celkovém počtu nehod a jejich následcích na uzlových křižovatkách a sledovaných úsecích od roku Nehodovost byla zjišťována na místech, které z dotazníkové ankety vyplynuly jako místa, na kterých se žáci necítí bezpečně. Od r se v okolí základní školy stalo 9 nehod bez následků na zdraví zúčastněných osob. Poznámka: Od roku 2007 se evidence dopravních nehod uskutečňuje pomocí GPS. Díky nové evidenci je možné graficky zobrazit počet a umístění dopravní nehody na sledovaných komunikacích. Grafický výstup dopravních nehod v okolí ZŠ Školní je zobrazen na obrázku 2. Od roku 2009 byl však proveden legislativní posun hranice pro povinné hlášení nehody z Kč na Kč, čímž je statistika dopravních nehod ovlivněna. 4

6 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ZŠ Obrázek 2: Grafické zobrazení nehodovosti od do (zdroj: Policie ČR, Závěr: Důležitým zjištěním je, že v okolí školy v Janově nad Nisou k dopravním nehodám dochází, i když naštěstí zatím bez vážnějších osobních následků. 4.4 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ Z dotazníkového šetření byl mj. zjištěn způsob dopravy žáků a učitelů do školy a názory na bezpečnost cesty do školy. Výsledky jsou přetisknuty v Příloze 1.1. Přehled nejčastěji označovaných míst s preferencí nad 5% je uveden v následující tabulce 1. Přehled nejčastěji označovaných míst žáky, rodiči a učiteli ZŠ Janov nad Nisou Číslo Ulice / Křižovatka Popis problému Četnost - žáci 1 Zatáčka u ŠKOLY Špatná viditelnost 20,7% 2 Zatáčka u KOSTELA Úzký chodník, v zimním období nefunkční 14,9% 3 Zatáčka u POŠTY Špatná viditelnost 13,8% 4 Křižovatka u hotelu Praha Vysoká rychlost vozidel vjíždějící na úzkou vedlejší komunikaci Hraničná, nepřítomnost chodníků a 8,0% retardérů před MŠ a ŠD 5 Zastávky ČSAD Nebezpečí ze strany Romů, házení kamenů po žácích, autobusech 6,9% a projíždějících vozidlech 6 Komunikace před školou Neukázněnost řidičů a z toho plynoucí nehody 5,7% 9 Ostatní celkem 30,0% Tabulka 1: Výsledky mapování - Přehled nejčastěji označovaných míst žáky, rodiči a učiteli ZŠ Janov nad Nisou. Kromě označení problémových míst žáci navrhovali např. zřízení nových cyklostezek, přechodů pro cyklisty a parkovacích stojanů pro kola. Pro lepší přehlednost jsou rizikové lokality z hlediska bezpečnosti dopravy vyznačeny na mapě v grafické Příloze

7 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen POTENCIÁLNĚ NEBEZPEČNÉ LOKALITY (PROBLÉMOVÁ MÍSTA) Podněty získané z dotazníkového průzkumu byly prověřeny prohlídkou dané oblasti in situ. Při prohlídce byly na mnohých místech shledány obdobné nedostatky, jaké byly označeny respondenty. Kromě zmíněných problémů bylo zjištěno, že v celé oblasti chybí prvky k rozvoji a podpoře cyklistické dopravy. Což je samozřejmě dáno zejména konfigurací terénu a také šířkovým uspořádáním komunikací. Z dopravního hlediska je v řešeném území možné popsat řadu závad z hlediska bezpečnosti provozu. Žáci označili mnohá místa velmi přesně. S přihlédnutím ke zjištěným intenzitám dopravního proudu, statistice dopravní nehodovosti a k výsledkům dotazníkového šetření, považujeme z pohledu nejvíce zranitelných účastníků (chodců) za důležité zabývat se v návrhové části následujícími lokalitami: 1. Stezka pro cyklisty Jablonec n.n. Janov n.n. - Bedřichov V prosinci 2001 byla zpracována dokumentace s názvem: Stezka pro cyklisty Jablonec n.n. Janov n.n. Bedřichov, ověřovací územní studie, Atelier 4 s.r.o., 12/200. V ní je prověřena možnost vedení stezky pro cyklisty od Jablonce po Bedřichov ve variantách. Propojení považujeme za potřebné a z předložených variant se kloníme k trase č Bezprostřední okolí budovy školy Škola je situována v těsné blízkosti silnice III/29029 v oblouku, okolo vchodu prochází MK v klesání, z ní je napojen vjezd na dvůr školy. Problematické je zde parkování, pohyb dětí a zejména v zimním období i údržba. Obrázek 3: Pohled na silnici III/29029 v místě před školou Obrázek 4: Chybějící nebo úzký chodník ve směru od Bedřichova 6

8 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 Obrázek 5: Deficit parkovacích míst v blízkosti školy 3. Okolí pošty a kulturního domu V této lokalitě jsou umístěny autobusové zastávky v obou směrech a přechod pro chodce délky 8m, který je hojně využíván. Komunikace je vybavena oboustranným chodníkem. V místě je křižovatkou napojena komunikace směr Velký Semerink. Obrázek 6: Pohled na silnici III/29029 před poštou (od Bedřichova) Obrázek 7: Pohled na silnici III/29029 od Jablonce n.n. 7

9 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen Okolí hotelu Praha Jedná se o širokou asfaltovou plochu v rozštěpu silnice III/29029 a MK ve směru ke školce a školní družině. Jsou zde umístěny autobusové zastávky, chybí přechod pr chodce. Situace je komplikována výjezdem z řadových garáží po obou stranách komunikace. Obrázek 8: Pohled na silnici III/29029 u hotelu Praha od Bedřichova a od MK Obrázek 9: Pohled na silnici III/29029 u hotelu Praha od Jablonce n.n. 5. Komunikace k mateřské škole a školní družině Úzká komunikace, která není vybavena ani jednostranným chodníkem vede okolo mateřské školy a školní družiny. Lokální zúžení v místě mostku. 8

10 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 Obrázek 10: Pohled na mostek na komunikaci k mateřské škole Obrázek 11: Celkový pohled na komunikaci k mateřské škole 9

11 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen NAVRHOVANÉ ÚPRAVY Navrhované úpravy vycházejí z výsledků dotazníkového šetření oslovených respondentů. V následujících kapitolách jsou popsána navrhovaná opatření a k nim je doložena příslušná grafická příloha. Je důležité zdůraznit, že jde pouze o ideové náměty jak problémy řešit, ty musí být v další fázi rozpracovány a zpřesněny v projektové dokumentaci, a to i na základě dalších podrobnějších podkladů (např. geodetické zaměření, vedení inženýrských sítí, vlastnictví pozemků apod.). Graficky jsou navržené úpravy znázorněny v přehledné situaci v Příloze STEZKA PRO CYKLISTY JABLONEC N.N. JANOV N.N. - BEDŘICHOV Navrhujeme pokračovat v přípravě projektové dokumentace a zajištění finančního krytí stezky pro cyklisty mezi Jabloncem n.n., Janovem n.n. a Bedřichovem v duchu ověřovací územní studie z prosince 2001 Stezka pro cyklisty Jablonec n.n. Janov n.n. Bedřichov. 5.2 NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ ŠKOLY Okolí školy navrhujeme upravit. Úprava spočívá ve zjednosměrnění MK ve směru k silnici III/29029, tj. osazení SDZ č. IP 4b a B 2. Tím bude možné vyznačit podél MK parkovací stání podélně po pravé straně. Prostor před vchodem do školy doporučujeme upravit pomocí ostrůvku z provizorních plastových obrub marbol (červenobílé) tak, aby došlo k usměrnění parkujících vozidel. Toto opatření bude potřeba prověřit, neboť tento režim by zejména v zimním období mohl být problematický (zimní údržba). Ve směru k poště doporučujeme rozšířit stávající levostranný chodník na minimální šířku v celé délce 0,75m s tím, že v dolní části by bylo možné zasáhnout do vozovky, v horní části pod kulturním domem by rozšíření mělo být možné do zeleně s možností vybudování krátké opěrné zdi. Graficky je úprava znázorněna v Příloze NÁVRH ÚPRAV V OKOLÍ POŠTY Úprava by spočívala v rozšíření chodníku na výjezdu od Obecního úřadu (vpravo) tak, aby bylo možné přechod pro chodce zkrátit na 7,0m. Zároveň by přechod byl posunut za autobusovou zastávku (z obou stran) a dovybaven symboly VDZ č. V 17. Ve směru k Bedřichovu by byla autobusová zastávka také odsazena. Druhou úpravou je drobné vysazení chodníkové plochy na příjezdu od Velkého Semerinku tak, aby přijíždějící řidiči neměli možnost napojení se na hlavní komunikaci pod ostrým úhlem ve velké rychlosti. Graficky je úprava znázorněna v Příloze NÁVRH ÚPRAV U HOTELU PRAHA Navrhovaná úprava spočívá v rozšíření chodníku, resp. zmenšení široké asfaltové plochy vpravo ve směru od Bedřichova. Tím by měl být více zvýrazněn tvar křižovatky s MK ke školce. Zároveň doporučujeme vybudování přechodu pro chodce v místě mezi autobusovými zastávkami, které by nebyly v zálivu, ale jako zátková zastávka ve vozovce. K tomu by příslušně byly dobudovány chodníky a chodníkové přejezdy pro obsluhu okolních ploch a pozemků. Graficky je úprava znázorněna v Příloze 5. 10

12 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen DOPLNĚNÍ CHODNÍKU U KOMUNIKACE KE ŠKOLCE Úprava spočívá v doplnění jednostranného chodníku minimální šířky podél MK ke školce. V místě mostku by šířka měla být min. 1,25m s tím, že dopravní režim na čtyřmetrové vozovce by lokálně fungoval jako obousměrný, jednosměrně pojížděný. Osazeny by byly SDZ č. P 7 a P 8. V ostatních místech by šířka komunikace byla od 5,5 do 6,0m a chodník 1,25-1,5m. Řešení je schématicky znázorněno v Příloze 6. 6 PRIORITY VÝSTAVBY Na projednání konceptu dopravní studie byly prodiskutovány priority jednotlivých úprav ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů navržené touto dopravně inženýrskou studií. Navrhujeme následující pořadí priorit: příprava stezky pro cyklisty mezi Jabloncem n.n., Janovem n.n. a Bedřichovem, úprava prostoru před školou (zjednosměrnění MK, parkování a chodník), úprava prostoru u hotelu Praha (přechod pro chodce) a úprava přechodu pro chodce u pošty. 7 ZÁVĚR V rámci této studie byly zhodnoceny náměty žáků základní školy Janov n.n. Připomínky byly porovnány se statistikou dopravní nehodovosti, intenzitou dopravy a prohlídkou celé oblasti. Výsledkem studie je doporučení k úpravám, které se jeví jako nejdůležitější a které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů (žáků při cestě do školy). Tato studie je ideovým námětem, jak lze problematická místa z hlediska bezpečnosti provozu řešit. 1. V rámci studie byly zhodnoceny podklady od respondentů (závěry anketního šetření), celkem se podařilo získat názor od 102 žáků a rodičů. 2. V rozmezí let došlo v okolí základní školy k 9 dopravním nehodám. V okolí školy se vyskytují rizikové lokality, které si zaslouží neprodleně řešit. 3. Podle závažnosti problémů navrhujeme zejména tyto úpravy: připravovat stezku pro cyklisty mezi Jabloncem n.n., Janovem n.n. a Bedřichovem v duchu dokumentace s názvem: Stezka pro cyklisty Jablonec n.n. Janov n.n. Bedřichov, ověřovací územní studie, Atelier 4 s.r.o, upravit prostoru před školou (zjednosměrnění MK, parkování a chodník), upravit prostor u hotelu Praha (přechod pro chodce) a upravit přechod pro chodce u pošty. Studie slouží jako podklad pro obecní úřad. Jsou v ní náměty na řešení potenciálně nebezpečných míst. Detaily jednotlivých opatření musí být řešeny v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. V říjnu

13 Příloha RIZIKOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DOPRAVY Dne vyplnili rodiče a žáci ZŠ Janov dotazník ohledně bezpečnosti cesty do školy. Své názory pro následné vyhodnocení poskytlo 102 osob. Proto bychom Vám rádi poskytli ucelený přehled zjištěných informací a případných změn vedoucích k větší bezpečnosti a spokojenosti nejen dětí a jejich rodičů, ale i veřejnosti. Z dotazníků je patrné, že nejvíce dětí se do školy dopravuje pomocí autobusu MHD. Pro zpřehlednění a představu uvádíme tabulku.počet dětí je vyjádřen procentuálně. Děti se do školy dopravují: Vždy Občas Nikdy Pěšky 27,5 % 14,7 % 57,8 % Na kole 0 % 12,7 % 87,3 % S rodiči autem 8,8 % 29,4 % 61,8 % Autobusem MHD 38,2 % 22,6 % 39,2 % Zarážející je nízký počet dětí jezdících na kole (vždy = 0 %, občas = 12,7 % ). Dále vidíme, že děti nejčastěji preferují pouze jeden způsob dopravy ( to je patrné z vysokých čísel v kolonkách s označením nikdy ). 35,6 % dětí jezdí alespoň 1x týdně autem s rodiči. Mezi nejčastější důvody patří: - společná cesta rodičů a dětí - zaspání a nestihnutí autobusu - velká vzdálenost od domova ke škole - špatné počasí, bezpečnost dětí - rodiče vozí sourozence do školky - jeden z rodičů má volno 64,4 % do školy autem s rodiči ( alespoň 1x týdně) nejezdí. Odchylka od odpovědí z první otázky činí 2,6 % a je pravděpodobně způsobena tím,že rodiče vezou své dítě autem opravdu mimořádně. Nejčastější důvody, proč děti do školy nejezdí autem s rodiči, jsou následující: -blízké bydliště -práce rodičů -indispozice( rodiče nevlastní auto nebo řidičský průkaz, finanční důvody ) -jezdí se sourozencem 45 % lidí by hlasovalo pro uskutečnění cyklostezky Jablonec Janov s ohledem na možnost spojení sportu a školy. Mezi důvody této volby patří: - větší bezpečnost * - obliba cyklistiky - radost ze sportu, zdravější způsob dopravy

14 - častější a snadnější možnost jezdit do školy na kole * - více pohybu, dobrá kondice dětí - užitečnost investice - sportovní zaměření ZŠ Janov * Je tedy možné, že děti nejezdí do školy na kole právě proto, že nejsou vytvořeny ideální podmínky z hlediska bezpečnosti tohoto způsobu dopravy. 55 % lidí by hlasovalo proti uskutečnění výše zmíněné cyklostezky. Důvody této volby jsou: - bydliště blízko, nebo naopak příliš daleko od školy - bydliště opačným směrem zájem o cyklostezku na Bedřichov - náročnost, zdravotní důvody - velká zodpovědnost, nebezpečnost cyklistiky - lenost, neobliba cyklistiky 24,5 % dětí uvedlo, že do školy jezdí alespoň někdy na kole; 7,8 % na koloběžce. 75,5 % dětí do školy na kole nikdy nejezdí; 92,2 % nevyužívá k dopravě koloběžku. Odchylka informací uvedených v 1. a v této odpovědi je pravděpodobně způsobena: a) odlišným počtem odpovědí (někteří hodnotící otázku nezodpověděli) b) děti jezdí na kole opravdu zřídka a preferují spíše jiné způsoby dopravy 50 % osob považuje cestu do školy za bezpečnou. 41,8 % lidí ji považuje za částečně bezpečnou; nejčastěji proto, že: - chybí chodník - je špatná viditelnost do zatáček - přecházení hlavní silnice nese určitá rizika - děti se bojí únosu a cizích lidí 8,2 % považuje cestu do školy za nebezpečnou. Důvody tvoří: - cesta po frekventované vozovce - velký provoz, chybí chodník - i přes pěší zónu jezdí auta 35,1 % dětí používá při cestě do školy reflexní nášivky. 65, 9 % dětí nášivky nepoužívá. Tato čísla nejsou příliš pozitivní i přes to, že se na škole snažíme dbát na jejich propagaci a zviditelnění nutnosti těchto drobností,které mohou zabránit nehodě. Děsivá a překvapivá jsou i čísla následující: 24,7 % dětí NEVÍ o možnostech snazšího přecházení vozovek a tato místa nezná. 75,3 % o těchto možnostech ví. 39 % hodnotících se domnívá, že na cestě do školy lze něco vylepšit. 61 % tuto možnost zamítá. Návrhy na zlepšení byly následující: - výstavba chodníků

15 - přechody pro chodce (hotel Praha, u mostu) - vyznačení části silnice pro cyklisty, ona cyklostezka - nedodržování povolené rychlosti- retardér u MŠ a ŠD - výstražné upozornění ( pro řidiče ) na blízkost školy - lepší povrch cest, pěší zóna - zrcadlo do zatáček - policista by mohl stát déle na přechodu u pošty (nejen při příjezdu autobusu) - snížení rychlosti z 50 km/h na 30 km/h - bezpečný prostor před vstupem do školy Ačkoliv s mapou pracovalo k našemu zklamání pouze 50 osob ze 102 zúčastněných, rádi bychom tyto podnětné připomínky zveřejnili a za zlepšení či realizaci návrhů bychom byli vděčni.celkem bylo poskytnuto 87 odpovědí. Z šetření mapy vyplývají následující nebezpečí či připomínky( uvedeno opět v procentech ): špatná viditelnost v zatáčce u ŠKOLY 20,7 % špatná viditelnost v zatáčce u KOSTELA, úzký chodník v zimním období nefunkční 14,9 % špatná viditelnost do zatáčky u POŠTY 13,8 % žádné nebezpečí na cestě do školy nehrozí 10,3 % vysoká rychlost aut vjíždějících z hlavní silnice od hotelu Praha na úzkou vedlejší (Hraničná), naprostá nepřítomnost chodníků a retardérů před MŠ a ŠD 8 % nebezpečí plynoucí ze strany Romů na zastávkách, házení kamenů po žácích, autobusech i projíždějících autech 6,9 % neukázněnost řidičů na silnici a následné nehody přímo u školy 5,7 % nepříjemný pocit z cesty kolem hřbitova 3,4 % rychlá jízda aut v pěší zóně, ranní hromadění aut před školou a z toho vyplývající nepřehledná situace 3,4 % prostor před školou je v bezprostřední blízkosti hlavní silnice bez zabezpečení 2,3 % chybějící přechod pro chodce mezi autobusovými zastávkami u hotelu Praha včetně retardéru 2,3 % úzká a nebezpečná cesta na Bedřichov 2,3 % obcházení často stojících aut na chodníku 1,2 % most přes Nisu (za garážemi) je příliš nízký a nepraktický 1,2 % starší žactvo shromažďující se u garáží 1,2 % vysoká frekvence aut na vedlejších silnicích 1,2 % cesta mezi sklárnou a Loučnou je opět bez chodníku, vysoká rychlost aut,omezení pěší chůze do školy 1,2 % Na závěr lze konstatovat, že některé z připomínek (snížení povolené rychlosti u školy, chodníky, zpomalovací pásy, zlepšení viditelnosti do zatáček pomocí zrcadel) bychom uvítali nejen my, naši žáci a jejich rodiče, ale i široká veřejnost.

16 Příloha RIZIKOVÉ LOKALITY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DOPRAVY - mapka

17

18

19

20

21

22

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová

Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou. Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová Cesty městy / Průvodce udržitelnou dopravou Stanislav Kutáček, Barbora Kaplanová CESTY MĚSTY PRŮVODCE UDRŽITELNOU DOPRAVOU Druhé přepracované a doplněné vydání publikace Možnosti alternativ k individuální

Více

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů

Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Nebezpečné přechody pro chodce na silnicích I. tříd na území ČR zaslání podkladů Na základě závěrů ze společného ústního jednání

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ

MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova Univerzita MOŽNOSTI ALTERNATIV K INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ Stanislav Kutáček Masarykova univerzita motto: Řešení

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart 2013 www.zslk.cz zsmslk@seznam.cz 1 Obsah : 1. Charakteristika Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart 2. Kontakty 3. Grantový

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy. Národní rozvojový program mobility pro všechny

Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy. Národní rozvojový program mobility pro všechny Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy Národní rozvojový program mobility pro všechny Schválený Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny dne 29.8. 2008-1 - Úvod V rámci

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 13 5 001 Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 DOPRAVNÍ STUDIE Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020

Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Metodický postup vyhodnocení plnění opatření uvedených v NÁRODNÍ STRATEGII BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 Východisko USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze d 10. srpna 2011 č. 599 o Národní strategii

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

Dopravní prostředí v okolí škol z pohledu bezpečnosti dětí v silničním provozu

Dopravní prostředí v okolí škol z pohledu bezpečnosti dětí v silničním provozu Dopravní prostředí v okolí škol z pohledu bezpečnosti dětí v silničním provozu Jedním z důležitých prvků zajištění bezpečnosti dětí v silničním provozu je vytvoření bezpečného dopravního prostředí. To

Více