ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)"

Transkript

1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení ve smyslu 27 zákona a uveřejněná v informačním systému veřejné správy (ISVZUS) pod č dne Název zakázky: Technologické centrum ORP města Česká Lípa 2. Jednání hodnotící komise bylo zahájeno dne 4. dubna 2012 v 10:00 h v sídle zadavatele: nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, zasedací místnost Rady města. 3. Identifikační údaje o zadavateli Název zadavatele Sídlo zadavatele Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Mgr. Hana Moudrá starostka města 4. Údaje o složení hodnotící komise a prohlášení o nepodjatosti Hodnotící komise se sešla v níže uvedeném složení v počtu 4 členů a konstatovala, že je usnášeníschopná. Většinou hlasů si v úvodu jednání komise zvolila předsedu a místopředsedu. Členové komise byli seznámeni se seznamem uchazečů, jejichž nabídky budou hodnoceny a následně všichni členové komise prohlásili, že nejsou ve vztahu k této veřejné zakázce podjati ve smyslu 74 odst. 7 zákona a že zachovají mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí v souvislosti s výkonem svojí funkce. Toto prohlášení stvrdili svým podpisem. funkce jméno a příjmení podpis předseda Mgr. Antonín Lačný Mgr. Antonín Lačný v. r. místopředseda Pavel Mojtek Pavel Mojtek v. r. člen Jiřina Mimrová Jiřina Mimrová v. r. člen Petr Šimůnek Petr Šimůnek v. r. 5. Další účastníci jednání a prohlášení o mlčenlivosti Jednání hodnotící komise byli přítomni další zástupci zadavatele, kteří svým podpisem stvrdili, v souladu s 75 odst. 6 zákona, že zachovají mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí v souvislosti se svou účastí na jednání hodnotící komise. jméno a příjmení podpis Alena Kuthanová - referentka veřejných zakázek Alena Kuthanová v. r. 1

2 6. Seznam posuzovaných nabídek Pořadové číslo nabídky Obchodní firma, sídlo DATRON, a.s. Vachkova Česká Lípa XANADU, a.s. Žirovnická Praha 10 TELMO, spol. s r.o. V Celnici 1031/ Praha 1 IČ dodavatele Datum podání nabídky pro jednání Čas podání nabídky : : :46 7. Seznámení s výsledkem jednání komise pro otevírání obálek V úvodu jednání byla komise seznámena s výsledkem jednání komise pro otevíráním obálek s nabídkami, které se uskutečnilo dne v zasedací místnosti Zastupitelstva města Česká Lípa za účasti zástupců uchazečů. Komise vzala na vědomí, že nabídka uchazeče č. 3 - GraphTech, spol. s r. o., se sídlem Lobezská 214/9, Plzeň Východní Předměstí, IČ: přijatá dne v 10:42 h pod čj. MUCL/22801/2012 byla pro neúplnost nabídky vyřazena a následně zadavatel tohoto uchazeče v souladu s 71 odst. 10 zákona vyloučil z další účasti v zadávacím řízení. 8. Popis průběhu posouzení splnění kvalifikace Hodnotící komise posuzovala splnění kvalifikace dle 59 zákona a o tomto posouzení vyhotovila dle 59 odst. 5 zákona protokol o posouzení kvalifikace, který je nedílnou součástí této Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Poté hodnotící komise, v souladu s 76 odst.1 zákona posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Uchazeč č. 1 - DATRON, a.s. Komise posoudila nabídku a konstatuje následující: Nabídková cena je podložena oceněným položkovým rozpočtem. Z předloženého položkového rozpočtu, pol.č. 2.24, není komisi zřejmé o jakou nabízenou verzi software Nagios se jedná a jaké tento software obsahuje komponenty. Hodnotící komise využívá svého práva a požaduje po uchazeči dle 76 odst. 3 zákona písemné vysvětlení nabídky. Lhůta byla stanovena na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Žádost o písemné vysvětlení nabídky byla odeslána pod č. j. MUCL/25034/2012 dne Písemné vysvětlení nabídky bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/25787/2012 dne Uchazeč č. 2 XANADU, a.s. Komise posoudila nabídku a konstatuje následující: Nabídková cena je podložena oceněným položkovým rozpočtem. Z předloženého položkového rozpočtu, pol.č. 2.11, 2.12., 2.13, nejsou komisi zřejmé přesné parametry osazení nabízených modelů HW serverů, délka záruky a režim záruky. U pol. č a 2.15 není zřejmý počet, typ a velikost osazených disků u nabízených diskových polí dále počet řadičů a velikost cache řadičů a délka a režim záruky u nabízených diskových polí. U pol. č a 2.17 počet aktivních portů a jejich typ (SX/LX). U pol. č a 2.19 není zřejmá přesná technická specifikace nabízeného zařízení počet slotů, rozhraní a délka záruky a její režim. U pol. č není zřejmé, zda nabízený SW obsahuje i SW Assurance na 3 roky. U pol.č není zřejmé přesná verze nabízené licence včetně 3leté Subscr., pro kolik CPU je licence. U pol. č není zřejmé, zda nabízený SW obsahuje i SW Assurance na 3 roky. U pol. č není zřejmé, jaké nabízená položka obsahuje komponenty MS ForeFront, jestli nabízená verze obsahuje požadovanou antivirovou ochranu a jaká je délka licence. Pod pol je nabízen MS SQL server 2008, v době předpokládané dodávky však bude jedinou dostupnou verzí MS SQL server 2012 komisi není zřejmé, zda nabízená cena bude u této jediné dostupné verze stejná. U pol. č není zřejmá přesná verze MS Exchange serveru včetně konkrétní nabízené antivirové ochrany a antispamové ochrany a délka jejich licence. U pol. č není zřejmé, zda nabízený SW obsahuje i SW Assurance na 3 roky. 2

3 Hodnotící komise využívá svého práva a požaduje po uchazeči dle 76 odst. 3 zákona písemné vysvětlení nabídky. Lhůta byla stanovena na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Žádost o písemné vysvětlení nabídky byla odeslána pod č. j. MUCL/25591/2011 dne Vyjádření k žádosti o vysvětlení nabídky bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/24320/2012 dne Po prostudování výše uvedeného vyjádření hodnotící komise uchazeče požádala uchazeče o informaci, zda nabízené MS licence u pol. č. 2.21, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 a 2.29 jsou nabízeny z licenčního programu Select Plus. Žádost o písemné vysvětlení nabídky č. 2 byla odeslána pod č. j. MUCL/24497/2012 dne se stanovenou lhůtou pro doručení odpovědi na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Písemné vysvětlení nabídky č. 2 bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/25124/2012 dne Po obdržení písemného vysvětlení nabídky č. 2 zjistila další nejasnosti u pol. č. 2.22, 2.25 a nabízeného řešení virtuálního prostředí a to: 1. Pol. č nabízená verze VMware (VMware vsphere 5 Essentials Plus) umožňuje podle licenčních ujednání výrobce SW použití pouze na 3 sdružených serverech (max. 3 fyzické host servery). V ZD je ovšem poptáván a bude provozován počet 4 produkčních serverů, tedy 4 host servery. Jakým způsobem bude dodavatel řešit tento rozpor? 2. Pol.č produkt ForeFront je nabízen včetně Web secure protection (antivirová online ochrana)? ESET Mail security není totožný produkt a ani požadované zabezpečení neobsahuje. Jakým způsobem je tedy zabezpečena internetová komunikace na stejné úrovni, kterou poskytuje produkt ForeFront Web secure protection? Nebo je to takto nabízeno? 3. Nabízené řešení virtuálního prostředí sestává mimo jiné ze 4 fyzických serverů osazených jedním CPU a je na nich nasazen produkt MS Windows Server 2008 R2 SP1 Datacenter. Ovšem z licenčních podmínek společnosti Microsoft vyplývá, že sice lze použít OEM/System Builder na dual socket system osazený jen jedním procesorem a přiradit mu 2CPU v licenci Windows Server 2008 R2 Datacenter, ale k takovémuto systému již nelze přiradit SA pokud nebude osazen druhým procesorem. OEM system, ke kterému se přiřadí SA se řidí licenčními pravidly PUR, nikoliv OEM/System Builder smlouvou. V licenčních pravidlech PUR je jednoznačně uvedeno, že licence podle procesorů můžete přiřadit a provozovat instance serverového softwaru pouze na serverech, které obsahují dva a více procesorů. Jakým způsobem bude řešen tento licenční rozpor v nabízeném řešení? Žádost o písemné vysvětlení nabídky č. 3 byla odeslána pod č. j. MUCL/25640/2012 dne se stanovenou lhůtou pro doručení odpovědi na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Písemné vysvětlení nabídky č. 3 bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/26372/2012 dne Uchazeč č. 4 TELMO, spol. s r.o. Komise posoudila nabídku a konstatuje následující: Nabídková cena je podložena oceněným položkovým rozpočtem. Z předloženého položkového rozpočtu, pol.č. 2.11, 2.12., 2.13, nejsou komisi zřejmé přesné parametry osazení nabízených modelů HW serverů, délka záruky a režim záruky. U pol. č a 2.15 není zřejmý počet, typ a velikost osazených disků u nabízených diskových polí dále počet řadičů a velikost cache řadičů a délka a režim záruky u nabízených diskových polí. U pol. č a 2.17 počet aktivních portů a jejich typ (SX/LX). U pol. č a 2.19 není zřejmá přesná technická specifikace nabízeného zařízení počet slotů, rozhraní a délka záruky a její režim. U pol. č není zřejmé, jaké nabízená položka obsahuje komponenty MS ForeFront, jestli nabízená verze obsahuje požadovanou antivirovou ochranu a jaká je délka licence. U pol. č není zřejmá přesná verze MS Exchange serveru včetně konkrétní nabízené antivirové ochrany a antispamové ochrany a délka jejich licence. U nabízených SW MS není zřejmé, zda jsou nabízeny z licenčního programu Select plus. Hodnotící komise využívá svého práva a požaduje po uchazeči dle 76 odst. 3 zákona písemné vysvětlení nabídky. Lhůta byla stanovena na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Žádost o písemné vysvětlení nabídky byla odeslána pod č. j. MUCL/24007/2012 dne Písemné vysvětlení nabídky bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/25502/2012 dne

4 Po prostudování výše uvedeného vyjádření hodnotící komise uchazeče požádala uchazeče o informaci, zda nabízené MS licence u pol. č. 2.21, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 a 2.29 jsou nabízeny z licenčního programu Select Plus. Žádost o písemné vysvětlení nabídky č. 2 byla odeslána pod č. j. MUCL/24498/2012 dne se stanovenou lhůtou pro doručení odpovědi na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Písemné vysvětlení nabídky č. 2 bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/25124/2012 dne Hodnotící komise přerušila jednání do doby posouzení písemných vysvětlení nabídek doručených uchazeči odbornou částí komise a stanovila další jednání na 23. dubna 2012 od 10:00 h v zasedací místnosti Rady města Česká Lípa. II. část jednání 23. dubna 2012 Hodnotící komise se sešla na druhém jednání v 10:00 h v zasedací místnosti Rady města ve stejném složení, tj. v počtu 4 členů. Úvodním bodem jednání bylo dokončení posouzení splnění zadávacích podmínek zadavatele dle 76 odst. 1 zákona. Uchazeč č. 1 - DATRON, a.s. V doručeném písemném vysvětlení nabídky uchazeč uvedl verzi monitorovacího systému Nagios Core včetně stručného popisu funkčnosti a monitorovacích možností komponentů aplikace. Po seznámení se s písemným vysvětlením nabídky komise posoudila splnění zadávacích podmínek zadavatele a konstatuje následující: Uchazeč splnil zadávací podmínky dle 76 odst. 1 zákona a hodnotící komise přijala nabídku uchazeče č. 1 do hodnocení. Uchazeč č. 2 XANADU, a.s. V doručeném vyjádření k žádosti o vysvětlení nabídky uchazeč uvedl: k pol. č přesnou technickou specifikaci HW serveru Dell PowerEdge R720 počet osazených TPU včetně počtu jader, taktu a velikosti cache, počtu osazených slotů RAM, jejího taktu, velikosti a typu HDD a počtu a rychlosti LAN portů, dále pak délku záruky a její režim. k pol. č přesnou technickou specifikaci HW serveru Dell PowerEdge R720 počet osazených TPU včetně počtu jader, taktu a velikosti cache, počtu osazených slotů RAM, jejího taktu, velikosti a typu HDD a počtu a rychlosti LAN portů, dále pak délku záruky a její režim. k pol. č přesnou technickou specifikaci HW serveru Dell PowerEdge R720 počet osazených TPU včetně počtu jader, taktu a velikosti cache, počtu osazených slotů RAM, jejího taktu, velikosti a typu HDD a počtu a rychlosti LAN portů, dále pak délku záruky a její režim. k pol. č přesnou technickou specifikaci nabízeného diskového pole - IBM Storwize V7000 Disk Control Enclosure včetně počtu, typu a velikosti osazených disků, počtu řadičů a velikosti cache řadiče. Dále pak délku záruky a její režim. k pol. č přesnou technickou specifikaci nabízeného diskového pole - Dell PV MD3600f 8 Gb Fibre Channel včetně počtu, typu a velikosti osazených disků, počtu řadičů a velikosti cache řadiče. Dále pak délku záruky a její režim. k pol. č počet aktivních portů a jejich typ k pol. č počet aktivních portů a jejich typ k pol. č přesnou technickou specifikaci nabízeného zařízení Dell PV TL2000 LTo5-140 včetně počtu slotů a rozhraní. Dále pak délku záruky a její režim. k pol. č přesnou technickou specifikaci nabízeného zařízení UPS, Rack, 3750 W, 4U, High Efficiecy Online, 230 V. Dále pak délku záruky a její režim. k pol. č že součástí nabídky je i SA na 3 roky k danému produktu k pol. č přesnou verzi nabízené licence SW - VMware verze vsphere 5 Essentials Plus, počet CPU, součástí nabídky je i 3letá podpora k danému produktu 4

5 k pol. č že součástí nabídky je i SA na 3 roky k danému produktu k pol. č přesný výpis obsažených komponent MS ForeFront, konkrétní nabízenou verzi s obsahem antivirové ochrany a délkou licence. k pol. č že součástí dodávky bude MS SQL server 2012 za nezměněnou nabídkovou cenu. k pol. č přesnou verzi MS Exchange serveru Microsoft Exchange 2010 včetně rozšíření podpory licencí ESET Mail Security o 3 roky. k pol. č že součástí nabídky je i SA na 3 roky k danému produktu V doručeném písemném vysvětlení nabídky č. 2 uchazeč uvedl, že - položky č a 2.23 jsou nabízeny ve verzi OEM se zakoupenou 3letou SA MVL. - položky č. 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 a 2.29 jsou nabízeny v licenčním programu Select Plus. V doručeném písemném vysvětlení nabídky č. 3 uchazeč uvedl - k pol. č nabízená verze VMware (vsphere 5 Essentials) plně odpovídá požadavkům zadavatele kladeným na virtualizační software v zadávací dokumentaci Příloha č. 3 Technické podmínky, položka Zde zadavatel požaduje licenci pro minimálně 4x6-core CPU a SW pro centrální správu. Námi nabízená licence vsphere 5 Essentials umožňuje provoz až na 6x6- core CPU a zároveň je součástí tohoto balíku SW pro centrální správu (VMware vcenter Server for Essentials kits). V zadávací dokumentaci zadavatel nikde nespecifikuje, na kolika fyzických serverech bude licence VMware skutečně provozována. Předpokládáme, že konkrétní nasazení a použití licencí Vmware bude dále upřesněno při analýze prostředí a návrhu postupu realizace TC. položky č a 2.23 jsou nabízeny ve verzi OEM se zakoupenou 3letou SA MVL - k pol. č Zadavatel nikde v zadávací dokumentaci nespecifikuje požadavky na funkčnost nebo vlastnosti antivirové a antispamové ochrany pro licenci software pro zabezpečení sítě. Nabízený produkt Microsoft ForeFront TMG standardně zabezpečuje infrastrukturu proti webovým hrozbám, viz: Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard Edition provides URL filtering, anti-malware inspection, intrusion prevention, application- and network-layer firewall, and HTTP/HTTPS inspection in a single solution. Nebo je možné dokoupit (nad rámec požadavků zadávací dokumentace) pokročilou ochranu proti malware, a to pomocí funkce Web Protection Service nikoliv Web Secure Protection. Tato pokročilá funkce ochrany webu je však licencována per CAL nikoliv per CPU. Viz.: Forefront Threat Management Gateway Web Protection Service provides continuous updates for malware filtering and access to cloud-based URL filtering to protect against the latest web threats. Forefront Threat Management Gateway Web Protection Service is a subscription product licensed on a per-user or per-device basis. It is offered as a standalone product or as part of the Enterprise CAL Suite or the Forefront Protection Suite. V naší nabídce je TMG a tedy základní ochrana webu proti malware a aplikační a síťový firewall. Antivir na úrovni TMG není. Antivir je však nabídnut na úrovni poštovního serveru nebo antivirové ochrany serveru, na kterém bude MS ForeFront TMG provozován. Předpokládáme, že konkrétní nasazení a použití TMG bude dále upřesněno při analýze prostředí a návrhu postupu realizace TC. - k dotazu č. 3 - Rozpor se objevil pravděpodobně již v zadávací dokumentaci. Zadavatel pravděpodobně netušil, že na 1 CPU severy není možné použít licence Windows Datacenter s podporou na dobu 3 let. Jediná možnost jak legálně pořídit a použít Microsoft Windows Datacenter licence na servery osazené 1 x CPU je licence OEM (která se řídí licenčním ujednání EULA), ke které však není možné zakoupit SA, jelikož se pak z licence stává multilicenční licence, která má omezení v použití na 1 x CPU server (licenční ujednání je pak řízeno PUR). Jednou z možností je dokoupení druhých procesorů do poptávaných serverů a Windows Datacenter zakoupit v licenčním programu Select. Tato možnost bude mít však významný vliv i na jiné nabízené licence, které jsou taktéž vztaženy na počet CPU v serverech a celé řešení tak pro zadavatele výrazně prodraží. Druhou, námi doporučenou, možností je zakoupit licence MS Windows Datacenter bez podpory na dobu 3 let a zakoupit tyto licence v licenčním programu OEM, který nově umožňuje použití i na serverech s jedním CPU. Po seznámení se s písemnými vysvětlení nabídky komise posoudila splnění zadávacích podmínek zadavatele a konstatuje následující: Uchazeč nesplnil zadávací podmínky dle 76 odst. 1 zákona a hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče č. 2 z hodnocení. 5

6 Odůvodnění rozhodnutí hodnotící komise: 1. Položka 2.22 nabízená verze virtualizačního SW VMware verze vsphere 5 Essentials Plus umožňuje podle licenčních ujednání výrobce SW použití pouze na 3 sdružených serverech (max. 3 fyzické host servery sdružených do virtualizačního clusteru), ovšem zadavatel požaduje v dodávce celkem 4 produkční servery, jak je uvedeno v příloze 3 zadávací dokumentace Technická specifikace. Jedná se o položky 2.11 a 2.12 a celkové řešení je jasně patrné například ze schéma zapojení na 13. straně technické specifikace. Nasazení licence s omezením na maximálně 3 host servery znamená nesplnění požadavků zadavatele specifikovaných v ZD. Problematikou počtu serverů a počtu licencí se zabývá i Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 6, dotaz č Položka 2.25 zde byl požadován SW pro zabezpečení sítě včetně antivirové ochrany. Pokud je nabízeno řešení TMG je v rámci tohoto bodu požadováno i vyšší než základní zabezpečení (vyjádřeno požadavkem včetně antivirové ochrany čili skenování stahovaných souborů přes HTTP protokol proti virům a škodlivému softwaru včetně aktualizací signatur), které k tomuto produktu splňuje rozšíření o Web Protection Service. Pouze Malware ochrana a aplikační síťový firewall proto nesplňuje požadavek zadavatele. V tomto bodu se nelze odvolávat na upřesnění během analýzy, neboť cena řešení by zásadním způsobem byla pozměněna. Antivirové zabezpečení mail serveru se vztahuje k úplně jiné položce (2.27). 3. Pro položky 2.21 a 2.23 je nabízen produkt MS Windows Server 2008 R2 SP1 Datacenter ve verzi OEM s dokoupenou Software Assurance na 3 roky. Tento typ licence neumožňuje zadavatelem požadovanou možnost poskytování služeb zřizovaného Technologického centra pro organizace města a podřízené obce, tak zvaným afilacím, čímž nejsou dodrženy podmínky ZD příloha č. 3, Technická specifikace, strana 1, bod d) v uvedených požadavcích. 4. Nabízené řešení firmy Xanadu pro virtuální prostředí sestává ze 4 fyzických serverů osazených jedním CPU a je na nich nasazen produkt MS Windows Server 2008 R2 SP1 Datacenter. Ovšem z licenčních podmínek společnosti Microsoft vyplývá, že sice lze použít OEM/System Builder na dual socket system osazený jen jedním procesorem a přiradit mu 2CPU v licenci Windows Server 2008 R2 Datacenter, ale k takovémuto systému již nelze přiradit Software Assurance, pokud nebude osazen druhým procesorem. OEM system, ke kterému se přiřadí SA se pak již řídí licenčními pravidly PUR, nikoliv OEM/System Builder smlouvou. V licenční smlouvě PUR je jednoznačně uvedeno, že licenci podle procesorů lze přiřadit a provozovat instance serverového softwaru pouze na serverech, které obsahují dva a více procesorů. Toto řešení neodpovídá licenčním smlouvám výrobce SW, čili je pro nás neakceptovatelné, neboť jeho nasazením bychom se vystavovali nebezpečí postihu pro nelegální používání SW. Tvrzení firmy Xanadu z písemného vysvětlení nabídky č. 3 v dotazu 3 se odkazuje na rozpor již v ZD, což nutno odmítnout. Počet CPU nebyl přesně specifikován, byly uvedeny pouze minimální parametry upřesněno i v Dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 6, dotaz č. 4. Doslovně v odpovědi je uvedeno: Osazení jedním CPU je minimální požadavek, servery mohou být osazeny 2 a více CPU. Zadavatel nemohl předpokládat nasazení určitého produktu, proto řešení nebylo poptáváno zcela konkrétně. Ovšem k problematice nasazení správné licenční verze směřoval další dotaz uvedený v Dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 6, dotaz č. 5. V odpovědi je doslovně uvedeno: Zadavatel požaduje tolik licencí, kolik je nutno pro běh na 4 fyzicky dodávaných produkčních serverech. Počet záleží na uvážení dodavatele a jeho zvolené variantě dodávky, tak aby zadavatel neporušil licenční podmínky užívání tohoto OS. Uchazeč č. 4 TELMO, spol. s r.o. V doručeném písemném vysvětlení nabídky uchazeč uvedl, že - na HW je záruka 5 let a SW i veškeré licence jsou s maintenance na 3 roky - k pol. č uchazeč předložil podrobný položkový seznam nabízeného HW. - k SAN switchum uchazeč uvádí, že součástí dodávky nejsou licence Full Fabric Dále uchazeč uvádí specifikace webových stránek výrobců nabízených produktů. kde jsou dostupné obecné technické specifikace na s3650 M3, SAN Switche, TS3100,DS3500 a V7000. Samostatně k pol. č uvádí, že součástíi TMG 2010 je licence FrFrntTMGWebPrtcnSrvc SNGL SubsVL MVL PerUsr pro 250 uživatelů na 3 roky. Samostatně k pol. č uchazeč uvádí, že dle sdělení zadavatele tento používá k ochraně antivir a antispam ESET s platnou maintenance do téměř konce září Produkt ESET používaný na Exchange 2003 je plně kompatibilní s nabízeným Exchange 2010 a není tedy zapotřebí dodávat další antivirové a 6

7 antispamové ochrany. Po vypršení platnosti uchazeč zajistí prodloužení licencí pro ESET Mail Security pro Microsoft Exchange. Pokud je např. součástí nabídky Kerio Connect, které také bez výhrad splní ZD, je nutné použít jiný antivir/antispam a na všech uživatelských stanicích nainstalovat Kerio Outlook konektor. Dále uchazeč zadavatele upozorňuje, že poptávané edice Windows Serveru 2008 R2 Datacenter nelze v žádném případě nabízet jako OEM a je zapotřebí je licencovat na min. dva procesory a to i v případě, že server je osazen jen jedním CPU. V opačném případě se jedná o nedodržení licenčních podmínek společnosti Microsoft. Dále uchazeč uvádí, že zadavatel požadoval, aby byla v rámci dodávaného hypervisoru zalicencována celá velikost dodávané fyzické RAM. Prakticky, ale zadavatel nikdy nepřidělí tolik virtuální RAM jako má fyzické, protože by se tím připravil o failover v případě výpadku jednoho ze 4 hypervisorů. Z důvodu tohoto požadavku je nutné dodat licence VMWare ESX 5 (protože žádný jiný hypervisor nesplňuje podmínky ZD) hypervisor v licenčním balíku pro 8 CPU, a to přesto, že zadavatel požadoval osadit čtyři servery jen čtyřmi CPU (v každém serveru jen jeden CPU). Důvodem je, že VMWare ESX se od verze 5 licencuje mj. i na přidělenou virtuální RAM. Jedna licence ESX Standard zalicencuje 32GB RAM, 8 CPU licencí zalicencuje tedy celkem 256GB RAM. Jiný nabízený způsob licencování je v rozporu s podmínkami zadávací dokumentace a současně se jedná o nedodržení licenčních podmínek společnosti VMWare. V doručeném písemném vysvětlení nabídky č. 2 uchazeč uvedl, že všechny nabízené licence MS v položkách 2.21, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 a 2.29 jsou nabízeny z licenčního programu Select Plus. Po posouzení písemných vysvětlení nabídky komise posoudila splnění zadávacích podmínek zadavatele a konstatuje následující: Uchazeč splnil zadávací podmínky dle 76 odst. 1 zákona a hodnotící komise přijala nabídku uchazeče č. 4 do hodnocení. 9. Posouzení nabídek z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny Dále se komise zabývala posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky dle 77 odst. 1 zákona. Hodnotící komise konstatuje, že žádná z nabídek uchazečů neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 10. Popis průběhu hodnocení dle hodnotícího kritéria celkové výše nabídkové ceny včetně DPH Pořadové číslo nabídky Obchodní firma, sídlo IČ dodavatele Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH 1 4 DATRON, a.s. Vachkova Česká Lípa TELMO, spol. s r.o. V Celnici 1031/ Praha , , , , Výsledek hodnocení a pořadí nabídek Dle výše uvedených údajů hodnotící komise sestavila pořadí úspěšnosti nabídek tak, jak je uvedeno v následující tabulce a doporučuje zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku uchazeče č. 1 firmy DATRON, a.s. 7

8 Výsledné pořadí nabídek Pořadové číslo nabídky uchazeče DATRON, a.s. Vachkova Česká Lípa TELMO, spol. s r.o. V Celnici 1031/ Praha 1 Obchodní firma Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH , ,80 Hodnotící komise ukončila svoji činnost dne 23. dubna 2012 v 10:42 h. 12. Podpisy členů hodnotící komise Jméno a příjmení člena hodnotící komise Datum podpisu zprávy Podpis Mgr. Antonín Lačný Mgr. Antonín Lačný v. r. Pavel Mojtek Pavel Mojtek v. r. Jiřina Mimrová Jiřina Mimrová v. r. Petr Šimůnek Petr Šimůnek v. r. 8

9 PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Informace o nahlížení do zprávy Jméno a příjmení osoby, která nahlédla do zprávy Obchodní firma/název/jméno a příjmení organizace, vůči níž je osoba, která nahlédla do zprávy v pracovním či obdobném poměru Datum nahlédnutí do zprávy Náklady za výpis/opis v Kč Podpis osoby, která nahlédla do zprávy 9

Dodávka vozidla pro potřeby sociálně právní ochrany dětí včetně zprostředkování finančního leasingu (II.)

Dodávka vozidla pro potřeby sociálně právní ochrany dětí včetně zprostředkování finančního leasingu (II.) 91.1/V/10 EC: 81888/2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - OPIS dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Více

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 38 zákona

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl Směrnice Rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl Směrnice Rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7.. Směrnice Rady města č. /00 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona

Více

Zajištění provozuschopnosti silniční světelné signalizace v majetku města

Zajištění provozuschopnosti silniční světelné signalizace v majetku města ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a v podrobnostech protokolu o jednání hodnotící dle 75 odst. 5 zákona Podlimitní veřejná zakázka

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7.14 Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná ve smyslu

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) EC: 42772/2015 MUCL/35001/2015 91.1/V/10 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) EC: 78504/2014 MUCL/159158/2014 91.1/V/10 PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném

Více

ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa instalace termoregulačních ventilů

ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa instalace termoregulačních ventilů 91.1/V/10 EC: 49348/2014 MUCL/136273/2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) EC: 58255/2015 91.1/V/10 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle Směrnice Rady města Česká Lípa č. 2 /2012, o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení ve

Více

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací.

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. Výběrové řízení na Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. 1. Identifikační údaje a základní podmínky výběrového řízení 1.1. Zadavatel (objednatel) BRICADO, s.r.o., se sídlem v Praze

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve smyslu

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle čl. 7.14. Směrnice Rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle čl. 7.14. Směrnice Rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle čl. 7.14. Směrnice Rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná ve smyslu 12 odst.

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 1/2010 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve smyslu

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Centrální nákup, příspěvková organizace SÍDLO: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň IČ: 72046635 ZASTOUPENÝ: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem NÁZEV ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce Dodávka serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení pro Technologické centrum Plzeňského kraje Evidenční číslo ve VVZ: VZ 343877 VZ v E-ZAK:

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 91.1/V/10 EC: 56638/2015 MUCL/46976/2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) 91.1/V/10 EC: 26984/2014 MUCL/118545/2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI EC: 78365/2014 MUCL/159050/2014 91.1/V/10 PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI v zadávacím řízení na veřejnou zakázku Městský park v České Lípě, revitalizace zeleně Zadavatel: Město Česká Lípa, se sídlem

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Služby vytvoření a provozu informačního systému pro projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. Služby vytvoření a provozu informačního systému pro projekt Stáže ve firmách vzdělávání praxí Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ZADAVATEL: se sídlem: zastoupen: Ing. Pavlem Kryštofem, ředitelem FDV /D: 00405698 / CZ00405698 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Služby vytvoření a provozu informačního systému pro

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Windows Server 2012 Licenční změny

Windows Server 2012 Licenční změny 2012 Licenční změny Současné edice u 2008 R2 Datacenter Obsahuje Všechny funkce Neomezená virtualizace Per processor licence Max 64 CPU 2TB RAM Licencování: procesor + CAL Vysoká úroveň virtualizace 2008

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK EC: 62228/2015 MUCL/51835/2015 91.1/V/10 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) EC: 7513/2015 MUCL/6061/2015 91.1/V/10 PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení

Více

město Česká Lípa Starostka města PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

město Česká Lípa Starostka města PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Město Česká Lípa Starostka města 1. Název zakázky: PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Údržba veřejné zeleně v České Lípě a přidružených obcích

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele hh Písemná zpráva zadavatele dle 85 ZVZ Název veřejné zakázky: Dodávka SAN switchů včetně příslušenství pro datová centra Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Druh zadávacího řízení:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/002309/2015 17.9.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahálková 956 999 203 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a ve smyslu dle 75 odst.

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a ve smyslu dle 75 odst. EC: 54005 33975/2015 MUCL/27593/2015 91.1/V/10 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a ve smyslu dle 75 odst. 5 zákona Podlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Místo: Kamil Válek 572 615 131 kamil.valek@ub.cz 2008-11-13 Uherský

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - OPIS dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - OPIS dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) EC: 46545/2015 MUCL/38320/2015 91.1/V/10 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - OPIS dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) EC: 86351/2014 MUCL/163337/2014 91.1/V/10 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7. 14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka tabletů a softwarů pro Základní školu Javorník, okres Jeseník - 2 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7.14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) 91.1/V/10 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve

Více

Rozhodnutí o vyloučení

Rozhodnutí o vyloučení Rozhodnutí o vyloučení Ing. Jan Vagner Sokolovská 71 Plzeň 323 14 Ve Spáleném Poříčí 28.2. 2011 Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na akci: vylučuje uchazeče Ing. Jan Vagner, Sokolovská 71, 323 14

Více

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka č. p. 1 470 36 Česká Lípa : 00260428 D: CZ00260428 zastoupené starostkou Mgr. Hanou Moudrou PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE Dne 09. 11. 2011 při jednání hodnotící

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7.14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7.14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7.14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve smyslu 6

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nákup notebooků pro školu, číslo VZ: C15965 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Název

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zpráva ) pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky realizovanou v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Č.j. KRPP-85081-6/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 23.června 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 1/3

Č.j. KRPP-85081-6/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 23.června 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 1/3 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-85081-6/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 23.června 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 1/3 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zprostředkování zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2673 Název projektu:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 18/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 15 ze dne 14.01.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné nadlimtní zakázky

Více

Komplexní antivirové zabezpečení

Komplexní antivirové zabezpečení VÝZVA k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů I. Zadavatel výběrového řízení Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Nákup serveru II. Druh zadávacího

Více

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: ICT vybavení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0908 Název projektu: EU peníze pro zkvalitnění výuky ve SŠ Horní Bříza

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 2 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 2 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001577/2015 31.7.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Centrální nákup, příspěvková organizace SÍDLO: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň IČ: 72046635 ZASTOUPENÝ: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem NÁZEV ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Dodávka výpočetní techniky pro pedagogy. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0028 Název projektu: Informační centra

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Nákup hardwarového a softwarového vybavení II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1328, CZ.1.07/1.1.30/02.0049 Název

Více

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR

Příloha č. 1 k čj.: 1/120/ Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR Příloha č. k čj.: /0/0-0 Technická specifikace Zajištění HW a dlouhodobé podpory infrastruktury Intel pro VoZP ČR. Obsah. Obsah.... Předmět veřejné zakázky.... Požadavky na nový HW..... Komoditní x Servery

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Nákup propagačních

Více

NÁKUP SERVEROVÝCH TECHNOLOGIÍ NA PLATFORMĚ x86

NÁKUP SERVEROVÝCH TECHNOLOGIÍ NA PLATFORMĚ x86 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 02 dle ustanovení 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů NÁKUP SERVEROVÝCH TECHNOLOGIÍ NA PLATFORMĚ Zadavatel:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů- Gymnázium Židlochovice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1134 Název

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro výuku zabezpečovací techniky Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Licencování a Ceny Všechny Edice. Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Licencování a Ceny Všechny Edice Petr Špetlík Cloud & Server PTA 2012 Datacenter 2012 Essentials 2012 Foundation Vysoká úroveň Virtualizace Nízká úroveň nebo Bez Virtualizace První server s připojením

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Čj.: MV-18155-30/PO-PSM-2014 Počet listů: 5 Přílohy: 3/8 Protokol

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK ZADAVATEL: Obec Chýně Sídlem: Hlavní 00, 53 01 Hostivice Zastoupený: starostkou města Ing. Věrou Kovářovou IČO : 004196 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: CHÝNĚ ROZŠÍŘENÍ ČOV Tato

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná cena bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Zajištění ICT vybavení a software

Více

Specifikace minimální konfigurace zboží Příloha č. 1. Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží

Specifikace minimální konfigurace zboží Příloha č. 1. Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží Specifikace minimálních požadavků na vybrané parametry zboží Podle 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Minimální požadavky

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Holešov zabezpečení provozu informační techniky Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu na služby (dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení)

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení) 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7.14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice)

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7.14. Směrnice Rady města č. 2/2012 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle čl. 7.. Směrnice Rady města č. 2/202 o zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 č.j.: MV-17989-32/PO-PSM-2014 V Praze 22. ledna 2015 Počet listů:

Více

NÁKUP PC SESTAV A NOTEBOOKŮ II

NÁKUP PC SESTAV A NOTEBOOKŮ II PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE zpracovaná v souladu s ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky rámcové smlouvy: NÁKUP PC SESTAV A NOTEBOOKŮ II (dále jen

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název veřejné zakázky: Mikroskopy Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky Forma zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení v souladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 1/5 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Lepší efektivita IT & produktivita

Lepší efektivita IT & produktivita Ochraňte vaše podnikání Lepší efektivita IT & produktivita Buďte připraveni pro cloud Just in Time & Just Enough Administration Windows Defender for malware protection Trusted/Secure boot Shielded Virtual

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1B: Zahraniční jazykový kurz pro učitele do francouzsky mluvících zemí

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1B: Zahraniční jazykový kurz pro učitele do francouzsky mluvících zemí Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Oblast 1B: Zahraniční jazykový kurz pro učitele do francouzsky mluvících zemí 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Šablona č.2, č.3., č.4 výzvy 56 II Registrační

Více

Technická specifikace HW pro rok 2012

Technická specifikace HW pro rok 2012 Technická specifikace HW pro rok 2012 Blade šasi 1 ks Položka Hloubka vnitřní Napájení Ventilátory Management LAN konektivita FC konektivita Vzdálená správa rackové min. 14 aktivních pozic pro blade servery.

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) PROTOKOL O POSOUZENÍ KVALIFIKACE dle 59 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení ve smyslu 27 zákona a uveřejněná

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Na dodávku IT techniky. Předmětem

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve výběrovém řízení Digitalizace archivu stavebního úřadu statutárního města Havířov (OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA SLUŽBY) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost Dodatečné informace k ZD Dotaz č. 1 K bodu 5.1.1. SERVER DATOVÉHO CENTRA Můžete potvrdit, že pro dodávku 1 ks nového blade serveru bude

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Registrační číslo projektu: ZŠ Mládežnická dodávka vybavení vč. příslušenství CZ.1.07/1.3.43/01.0011 Název projektu: Profesní rozvoj

Více

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský

SPLA. Hostingový model prodeje. Petr Janovský SPLA Hostingový model prodeje Petr Janovský 1 Service Provider License Agreement přehled programu co/ kdo je poskytovatel služeb (Service Provider)? software jako služba co je SPLA (rozdíl oproti klasickému

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Nákup softwaru pro výrobu elektronických kurzů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.02/05.0037 Název projektu: Rozšíření kvalifikace

Více

DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO CENTRA

DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení)

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení) Zápis o posouzení a hodnocení nabídek (vzor zápisu - musí být upraven dle skutečného průběhu a okolností prováděného hodnocení) 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název

Více

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje

Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje Dodatečná informace č. 3 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Technologické centrum

Více