ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)"

Transkript

1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK dle 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení ve smyslu 27 zákona a uveřejněná v informačním systému veřejné správy (ISVZUS) pod č dne Název zakázky: Technologické centrum ORP města Česká Lípa 2. Jednání hodnotící komise bylo zahájeno dne 4. dubna 2012 v 10:00 h v sídle zadavatele: nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa, zasedací místnost Rady města. 3. Identifikační údaje o zadavateli Název zadavatele Sídlo zadavatele Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Mgr. Hana Moudrá starostka města 4. Údaje o složení hodnotící komise a prohlášení o nepodjatosti Hodnotící komise se sešla v níže uvedeném složení v počtu 4 členů a konstatovala, že je usnášeníschopná. Většinou hlasů si v úvodu jednání komise zvolila předsedu a místopředsedu. Členové komise byli seznámeni se seznamem uchazečů, jejichž nabídky budou hodnoceny a následně všichni členové komise prohlásili, že nejsou ve vztahu k této veřejné zakázce podjati ve smyslu 74 odst. 7 zákona a že zachovají mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí v souvislosti s výkonem svojí funkce. Toto prohlášení stvrdili svým podpisem. funkce jméno a příjmení podpis předseda Mgr. Antonín Lačný Mgr. Antonín Lačný v. r. místopředseda Pavel Mojtek Pavel Mojtek v. r. člen Jiřina Mimrová Jiřina Mimrová v. r. člen Petr Šimůnek Petr Šimůnek v. r. 5. Další účastníci jednání a prohlášení o mlčenlivosti Jednání hodnotící komise byli přítomni další zástupci zadavatele, kteří svým podpisem stvrdili, v souladu s 75 odst. 6 zákona, že zachovají mlčenlivost o věcech, o nichž se dozvědí v souvislosti se svou účastí na jednání hodnotící komise. jméno a příjmení podpis Alena Kuthanová - referentka veřejných zakázek Alena Kuthanová v. r. 1

2 6. Seznam posuzovaných nabídek Pořadové číslo nabídky Obchodní firma, sídlo DATRON, a.s. Vachkova Česká Lípa XANADU, a.s. Žirovnická Praha 10 TELMO, spol. s r.o. V Celnici 1031/ Praha 1 IČ dodavatele Datum podání nabídky pro jednání Čas podání nabídky : : :46 7. Seznámení s výsledkem jednání komise pro otevírání obálek V úvodu jednání byla komise seznámena s výsledkem jednání komise pro otevíráním obálek s nabídkami, které se uskutečnilo dne v zasedací místnosti Zastupitelstva města Česká Lípa za účasti zástupců uchazečů. Komise vzala na vědomí, že nabídka uchazeče č. 3 - GraphTech, spol. s r. o., se sídlem Lobezská 214/9, Plzeň Východní Předměstí, IČ: přijatá dne v 10:42 h pod čj. MUCL/22801/2012 byla pro neúplnost nabídky vyřazena a následně zadavatel tohoto uchazeče v souladu s 71 odst. 10 zákona vyloučil z další účasti v zadávacím řízení. 8. Popis průběhu posouzení splnění kvalifikace Hodnotící komise posuzovala splnění kvalifikace dle 59 zákona a o tomto posouzení vyhotovila dle 59 odst. 5 zákona protokol o posouzení kvalifikace, který je nedílnou součástí této Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. Poté hodnotící komise, v souladu s 76 odst.1 zákona posoudila nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Uchazeč č. 1 - DATRON, a.s. Komise posoudila nabídku a konstatuje následující: Nabídková cena je podložena oceněným položkovým rozpočtem. Z předloženého položkového rozpočtu, pol.č. 2.24, není komisi zřejmé o jakou nabízenou verzi software Nagios se jedná a jaké tento software obsahuje komponenty. Hodnotící komise využívá svého práva a požaduje po uchazeči dle 76 odst. 3 zákona písemné vysvětlení nabídky. Lhůta byla stanovena na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Žádost o písemné vysvětlení nabídky byla odeslána pod č. j. MUCL/25034/2012 dne Písemné vysvětlení nabídky bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/25787/2012 dne Uchazeč č. 2 XANADU, a.s. Komise posoudila nabídku a konstatuje následující: Nabídková cena je podložena oceněným položkovým rozpočtem. Z předloženého položkového rozpočtu, pol.č. 2.11, 2.12., 2.13, nejsou komisi zřejmé přesné parametry osazení nabízených modelů HW serverů, délka záruky a režim záruky. U pol. č a 2.15 není zřejmý počet, typ a velikost osazených disků u nabízených diskových polí dále počet řadičů a velikost cache řadičů a délka a režim záruky u nabízených diskových polí. U pol. č a 2.17 počet aktivních portů a jejich typ (SX/LX). U pol. č a 2.19 není zřejmá přesná technická specifikace nabízeného zařízení počet slotů, rozhraní a délka záruky a její režim. U pol. č není zřejmé, zda nabízený SW obsahuje i SW Assurance na 3 roky. U pol.č není zřejmé přesná verze nabízené licence včetně 3leté Subscr., pro kolik CPU je licence. U pol. č není zřejmé, zda nabízený SW obsahuje i SW Assurance na 3 roky. U pol. č není zřejmé, jaké nabízená položka obsahuje komponenty MS ForeFront, jestli nabízená verze obsahuje požadovanou antivirovou ochranu a jaká je délka licence. Pod pol je nabízen MS SQL server 2008, v době předpokládané dodávky však bude jedinou dostupnou verzí MS SQL server 2012 komisi není zřejmé, zda nabízená cena bude u této jediné dostupné verze stejná. U pol. č není zřejmá přesná verze MS Exchange serveru včetně konkrétní nabízené antivirové ochrany a antispamové ochrany a délka jejich licence. U pol. č není zřejmé, zda nabízený SW obsahuje i SW Assurance na 3 roky. 2

3 Hodnotící komise využívá svého práva a požaduje po uchazeči dle 76 odst. 3 zákona písemné vysvětlení nabídky. Lhůta byla stanovena na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Žádost o písemné vysvětlení nabídky byla odeslána pod č. j. MUCL/25591/2011 dne Vyjádření k žádosti o vysvětlení nabídky bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/24320/2012 dne Po prostudování výše uvedeného vyjádření hodnotící komise uchazeče požádala uchazeče o informaci, zda nabízené MS licence u pol. č. 2.21, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 a 2.29 jsou nabízeny z licenčního programu Select Plus. Žádost o písemné vysvětlení nabídky č. 2 byla odeslána pod č. j. MUCL/24497/2012 dne se stanovenou lhůtou pro doručení odpovědi na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Písemné vysvětlení nabídky č. 2 bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/25124/2012 dne Po obdržení písemného vysvětlení nabídky č. 2 zjistila další nejasnosti u pol. č. 2.22, 2.25 a nabízeného řešení virtuálního prostředí a to: 1. Pol. č nabízená verze VMware (VMware vsphere 5 Essentials Plus) umožňuje podle licenčních ujednání výrobce SW použití pouze na 3 sdružených serverech (max. 3 fyzické host servery). V ZD je ovšem poptáván a bude provozován počet 4 produkčních serverů, tedy 4 host servery. Jakým způsobem bude dodavatel řešit tento rozpor? 2. Pol.č produkt ForeFront je nabízen včetně Web secure protection (antivirová online ochrana)? ESET Mail security není totožný produkt a ani požadované zabezpečení neobsahuje. Jakým způsobem je tedy zabezpečena internetová komunikace na stejné úrovni, kterou poskytuje produkt ForeFront Web secure protection? Nebo je to takto nabízeno? 3. Nabízené řešení virtuálního prostředí sestává mimo jiné ze 4 fyzických serverů osazených jedním CPU a je na nich nasazen produkt MS Windows Server 2008 R2 SP1 Datacenter. Ovšem z licenčních podmínek společnosti Microsoft vyplývá, že sice lze použít OEM/System Builder na dual socket system osazený jen jedním procesorem a přiradit mu 2CPU v licenci Windows Server 2008 R2 Datacenter, ale k takovémuto systému již nelze přiradit SA pokud nebude osazen druhým procesorem. OEM system, ke kterému se přiřadí SA se řidí licenčními pravidly PUR, nikoliv OEM/System Builder smlouvou. V licenčních pravidlech PUR je jednoznačně uvedeno, že licence podle procesorů můžete přiřadit a provozovat instance serverového softwaru pouze na serverech, které obsahují dva a více procesorů. Jakým způsobem bude řešen tento licenční rozpor v nabízeném řešení? Žádost o písemné vysvětlení nabídky č. 3 byla odeslána pod č. j. MUCL/25640/2012 dne se stanovenou lhůtou pro doručení odpovědi na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Písemné vysvětlení nabídky č. 3 bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/26372/2012 dne Uchazeč č. 4 TELMO, spol. s r.o. Komise posoudila nabídku a konstatuje následující: Nabídková cena je podložena oceněným položkovým rozpočtem. Z předloženého položkového rozpočtu, pol.č. 2.11, 2.12., 2.13, nejsou komisi zřejmé přesné parametry osazení nabízených modelů HW serverů, délka záruky a režim záruky. U pol. č a 2.15 není zřejmý počet, typ a velikost osazených disků u nabízených diskových polí dále počet řadičů a velikost cache řadičů a délka a režim záruky u nabízených diskových polí. U pol. č a 2.17 počet aktivních portů a jejich typ (SX/LX). U pol. č a 2.19 není zřejmá přesná technická specifikace nabízeného zařízení počet slotů, rozhraní a délka záruky a její režim. U pol. č není zřejmé, jaké nabízená položka obsahuje komponenty MS ForeFront, jestli nabízená verze obsahuje požadovanou antivirovou ochranu a jaká je délka licence. U pol. č není zřejmá přesná verze MS Exchange serveru včetně konkrétní nabízené antivirové ochrany a antispamové ochrany a délka jejich licence. U nabízených SW MS není zřejmé, zda jsou nabízeny z licenčního programu Select plus. Hodnotící komise využívá svého práva a požaduje po uchazeči dle 76 odst. 3 zákona písemné vysvětlení nabídky. Lhůta byla stanovena na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Žádost o písemné vysvětlení nabídky byla odeslána pod č. j. MUCL/24007/2012 dne Písemné vysvětlení nabídky bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/25502/2012 dne

4 Po prostudování výše uvedeného vyjádření hodnotící komise uchazeče požádala uchazeče o informaci, zda nabízené MS licence u pol. č. 2.21, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 a 2.29 jsou nabízeny z licenčního programu Select Plus. Žádost o písemné vysvětlení nabídky č. 2 byla odeslána pod č. j. MUCL/24498/2012 dne se stanovenou lhůtou pro doručení odpovědi na 3 pracovní dny od obdržení žádosti. Písemné vysvětlení nabídky č. 2 bylo uchazečem doručeno pod čj. MUCL/25124/2012 dne Hodnotící komise přerušila jednání do doby posouzení písemných vysvětlení nabídek doručených uchazeči odbornou částí komise a stanovila další jednání na 23. dubna 2012 od 10:00 h v zasedací místnosti Rady města Česká Lípa. II. část jednání 23. dubna 2012 Hodnotící komise se sešla na druhém jednání v 10:00 h v zasedací místnosti Rady města ve stejném složení, tj. v počtu 4 členů. Úvodním bodem jednání bylo dokončení posouzení splnění zadávacích podmínek zadavatele dle 76 odst. 1 zákona. Uchazeč č. 1 - DATRON, a.s. V doručeném písemném vysvětlení nabídky uchazeč uvedl verzi monitorovacího systému Nagios Core včetně stručného popisu funkčnosti a monitorovacích možností komponentů aplikace. Po seznámení se s písemným vysvětlením nabídky komise posoudila splnění zadávacích podmínek zadavatele a konstatuje následující: Uchazeč splnil zadávací podmínky dle 76 odst. 1 zákona a hodnotící komise přijala nabídku uchazeče č. 1 do hodnocení. Uchazeč č. 2 XANADU, a.s. V doručeném vyjádření k žádosti o vysvětlení nabídky uchazeč uvedl: k pol. č přesnou technickou specifikaci HW serveru Dell PowerEdge R720 počet osazených TPU včetně počtu jader, taktu a velikosti cache, počtu osazených slotů RAM, jejího taktu, velikosti a typu HDD a počtu a rychlosti LAN portů, dále pak délku záruky a její režim. k pol. č přesnou technickou specifikaci HW serveru Dell PowerEdge R720 počet osazených TPU včetně počtu jader, taktu a velikosti cache, počtu osazených slotů RAM, jejího taktu, velikosti a typu HDD a počtu a rychlosti LAN portů, dále pak délku záruky a její režim. k pol. č přesnou technickou specifikaci HW serveru Dell PowerEdge R720 počet osazených TPU včetně počtu jader, taktu a velikosti cache, počtu osazených slotů RAM, jejího taktu, velikosti a typu HDD a počtu a rychlosti LAN portů, dále pak délku záruky a její režim. k pol. č přesnou technickou specifikaci nabízeného diskového pole - IBM Storwize V7000 Disk Control Enclosure včetně počtu, typu a velikosti osazených disků, počtu řadičů a velikosti cache řadiče. Dále pak délku záruky a její režim. k pol. č přesnou technickou specifikaci nabízeného diskového pole - Dell PV MD3600f 8 Gb Fibre Channel včetně počtu, typu a velikosti osazených disků, počtu řadičů a velikosti cache řadiče. Dále pak délku záruky a její režim. k pol. č počet aktivních portů a jejich typ k pol. č počet aktivních portů a jejich typ k pol. č přesnou technickou specifikaci nabízeného zařízení Dell PV TL2000 LTo5-140 včetně počtu slotů a rozhraní. Dále pak délku záruky a její režim. k pol. č přesnou technickou specifikaci nabízeného zařízení UPS, Rack, 3750 W, 4U, High Efficiecy Online, 230 V. Dále pak délku záruky a její režim. k pol. č že součástí nabídky je i SA na 3 roky k danému produktu k pol. č přesnou verzi nabízené licence SW - VMware verze vsphere 5 Essentials Plus, počet CPU, součástí nabídky je i 3letá podpora k danému produktu 4

5 k pol. č že součástí nabídky je i SA na 3 roky k danému produktu k pol. č přesný výpis obsažených komponent MS ForeFront, konkrétní nabízenou verzi s obsahem antivirové ochrany a délkou licence. k pol. č že součástí dodávky bude MS SQL server 2012 za nezměněnou nabídkovou cenu. k pol. č přesnou verzi MS Exchange serveru Microsoft Exchange 2010 včetně rozšíření podpory licencí ESET Mail Security o 3 roky. k pol. č že součástí nabídky je i SA na 3 roky k danému produktu V doručeném písemném vysvětlení nabídky č. 2 uchazeč uvedl, že - položky č a 2.23 jsou nabízeny ve verzi OEM se zakoupenou 3letou SA MVL. - položky č. 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 a 2.29 jsou nabízeny v licenčním programu Select Plus. V doručeném písemném vysvětlení nabídky č. 3 uchazeč uvedl - k pol. č nabízená verze VMware (vsphere 5 Essentials) plně odpovídá požadavkům zadavatele kladeným na virtualizační software v zadávací dokumentaci Příloha č. 3 Technické podmínky, položka Zde zadavatel požaduje licenci pro minimálně 4x6-core CPU a SW pro centrální správu. Námi nabízená licence vsphere 5 Essentials umožňuje provoz až na 6x6- core CPU a zároveň je součástí tohoto balíku SW pro centrální správu (VMware vcenter Server for Essentials kits). V zadávací dokumentaci zadavatel nikde nespecifikuje, na kolika fyzických serverech bude licence VMware skutečně provozována. Předpokládáme, že konkrétní nasazení a použití licencí Vmware bude dále upřesněno při analýze prostředí a návrhu postupu realizace TC. položky č a 2.23 jsou nabízeny ve verzi OEM se zakoupenou 3letou SA MVL - k pol. č Zadavatel nikde v zadávací dokumentaci nespecifikuje požadavky na funkčnost nebo vlastnosti antivirové a antispamové ochrany pro licenci software pro zabezpečení sítě. Nabízený produkt Microsoft ForeFront TMG standardně zabezpečuje infrastrukturu proti webovým hrozbám, viz: Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard Edition provides URL filtering, anti-malware inspection, intrusion prevention, application- and network-layer firewall, and HTTP/HTTPS inspection in a single solution. Nebo je možné dokoupit (nad rámec požadavků zadávací dokumentace) pokročilou ochranu proti malware, a to pomocí funkce Web Protection Service nikoliv Web Secure Protection. Tato pokročilá funkce ochrany webu je však licencována per CAL nikoliv per CPU. Viz.: Forefront Threat Management Gateway Web Protection Service provides continuous updates for malware filtering and access to cloud-based URL filtering to protect against the latest web threats. Forefront Threat Management Gateway Web Protection Service is a subscription product licensed on a per-user or per-device basis. It is offered as a standalone product or as part of the Enterprise CAL Suite or the Forefront Protection Suite. V naší nabídce je TMG a tedy základní ochrana webu proti malware a aplikační a síťový firewall. Antivir na úrovni TMG není. Antivir je však nabídnut na úrovni poštovního serveru nebo antivirové ochrany serveru, na kterém bude MS ForeFront TMG provozován. Předpokládáme, že konkrétní nasazení a použití TMG bude dále upřesněno při analýze prostředí a návrhu postupu realizace TC. - k dotazu č. 3 - Rozpor se objevil pravděpodobně již v zadávací dokumentaci. Zadavatel pravděpodobně netušil, že na 1 CPU severy není možné použít licence Windows Datacenter s podporou na dobu 3 let. Jediná možnost jak legálně pořídit a použít Microsoft Windows Datacenter licence na servery osazené 1 x CPU je licence OEM (která se řídí licenčním ujednání EULA), ke které však není možné zakoupit SA, jelikož se pak z licence stává multilicenční licence, která má omezení v použití na 1 x CPU server (licenční ujednání je pak řízeno PUR). Jednou z možností je dokoupení druhých procesorů do poptávaných serverů a Windows Datacenter zakoupit v licenčním programu Select. Tato možnost bude mít však významný vliv i na jiné nabízené licence, které jsou taktéž vztaženy na počet CPU v serverech a celé řešení tak pro zadavatele výrazně prodraží. Druhou, námi doporučenou, možností je zakoupit licence MS Windows Datacenter bez podpory na dobu 3 let a zakoupit tyto licence v licenčním programu OEM, který nově umožňuje použití i na serverech s jedním CPU. Po seznámení se s písemnými vysvětlení nabídky komise posoudila splnění zadávacích podmínek zadavatele a konstatuje následující: Uchazeč nesplnil zadávací podmínky dle 76 odst. 1 zákona a hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče č. 2 z hodnocení. 5

6 Odůvodnění rozhodnutí hodnotící komise: 1. Položka 2.22 nabízená verze virtualizačního SW VMware verze vsphere 5 Essentials Plus umožňuje podle licenčních ujednání výrobce SW použití pouze na 3 sdružených serverech (max. 3 fyzické host servery sdružených do virtualizačního clusteru), ovšem zadavatel požaduje v dodávce celkem 4 produkční servery, jak je uvedeno v příloze 3 zadávací dokumentace Technická specifikace. Jedná se o položky 2.11 a 2.12 a celkové řešení je jasně patrné například ze schéma zapojení na 13. straně technické specifikace. Nasazení licence s omezením na maximálně 3 host servery znamená nesplnění požadavků zadavatele specifikovaných v ZD. Problematikou počtu serverů a počtu licencí se zabývá i Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 6, dotaz č Položka 2.25 zde byl požadován SW pro zabezpečení sítě včetně antivirové ochrany. Pokud je nabízeno řešení TMG je v rámci tohoto bodu požadováno i vyšší než základní zabezpečení (vyjádřeno požadavkem včetně antivirové ochrany čili skenování stahovaných souborů přes HTTP protokol proti virům a škodlivému softwaru včetně aktualizací signatur), které k tomuto produktu splňuje rozšíření o Web Protection Service. Pouze Malware ochrana a aplikační síťový firewall proto nesplňuje požadavek zadavatele. V tomto bodu se nelze odvolávat na upřesnění během analýzy, neboť cena řešení by zásadním způsobem byla pozměněna. Antivirové zabezpečení mail serveru se vztahuje k úplně jiné položce (2.27). 3. Pro položky 2.21 a 2.23 je nabízen produkt MS Windows Server 2008 R2 SP1 Datacenter ve verzi OEM s dokoupenou Software Assurance na 3 roky. Tento typ licence neumožňuje zadavatelem požadovanou možnost poskytování služeb zřizovaného Technologického centra pro organizace města a podřízené obce, tak zvaným afilacím, čímž nejsou dodrženy podmínky ZD příloha č. 3, Technická specifikace, strana 1, bod d) v uvedených požadavcích. 4. Nabízené řešení firmy Xanadu pro virtuální prostředí sestává ze 4 fyzických serverů osazených jedním CPU a je na nich nasazen produkt MS Windows Server 2008 R2 SP1 Datacenter. Ovšem z licenčních podmínek společnosti Microsoft vyplývá, že sice lze použít OEM/System Builder na dual socket system osazený jen jedním procesorem a přiradit mu 2CPU v licenci Windows Server 2008 R2 Datacenter, ale k takovémuto systému již nelze přiradit Software Assurance, pokud nebude osazen druhým procesorem. OEM system, ke kterému se přiřadí SA se pak již řídí licenčními pravidly PUR, nikoliv OEM/System Builder smlouvou. V licenční smlouvě PUR je jednoznačně uvedeno, že licenci podle procesorů lze přiřadit a provozovat instance serverového softwaru pouze na serverech, které obsahují dva a více procesorů. Toto řešení neodpovídá licenčním smlouvám výrobce SW, čili je pro nás neakceptovatelné, neboť jeho nasazením bychom se vystavovali nebezpečí postihu pro nelegální používání SW. Tvrzení firmy Xanadu z písemného vysvětlení nabídky č. 3 v dotazu 3 se odkazuje na rozpor již v ZD, což nutno odmítnout. Počet CPU nebyl přesně specifikován, byly uvedeny pouze minimální parametry upřesněno i v Dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 6, dotaz č. 4. Doslovně v odpovědi je uvedeno: Osazení jedním CPU je minimální požadavek, servery mohou být osazeny 2 a více CPU. Zadavatel nemohl předpokládat nasazení určitého produktu, proto řešení nebylo poptáváno zcela konkrétně. Ovšem k problematice nasazení správné licenční verze směřoval další dotaz uvedený v Dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 6, dotaz č. 5. V odpovědi je doslovně uvedeno: Zadavatel požaduje tolik licencí, kolik je nutno pro běh na 4 fyzicky dodávaných produkčních serverech. Počet záleží na uvážení dodavatele a jeho zvolené variantě dodávky, tak aby zadavatel neporušil licenční podmínky užívání tohoto OS. Uchazeč č. 4 TELMO, spol. s r.o. V doručeném písemném vysvětlení nabídky uchazeč uvedl, že - na HW je záruka 5 let a SW i veškeré licence jsou s maintenance na 3 roky - k pol. č uchazeč předložil podrobný položkový seznam nabízeného HW. - k SAN switchum uchazeč uvádí, že součástí dodávky nejsou licence Full Fabric Dále uchazeč uvádí specifikace webových stránek výrobců nabízených produktů. kde jsou dostupné obecné technické specifikace na s3650 M3, SAN Switche, TS3100,DS3500 a V7000. Samostatně k pol. č uvádí, že součástíi TMG 2010 je licence FrFrntTMGWebPrtcnSrvc SNGL SubsVL MVL PerUsr pro 250 uživatelů na 3 roky. Samostatně k pol. č uchazeč uvádí, že dle sdělení zadavatele tento používá k ochraně antivir a antispam ESET s platnou maintenance do téměř konce září Produkt ESET používaný na Exchange 2003 je plně kompatibilní s nabízeným Exchange 2010 a není tedy zapotřebí dodávat další antivirové a 6

7 antispamové ochrany. Po vypršení platnosti uchazeč zajistí prodloužení licencí pro ESET Mail Security pro Microsoft Exchange. Pokud je např. součástí nabídky Kerio Connect, které také bez výhrad splní ZD, je nutné použít jiný antivir/antispam a na všech uživatelských stanicích nainstalovat Kerio Outlook konektor. Dále uchazeč zadavatele upozorňuje, že poptávané edice Windows Serveru 2008 R2 Datacenter nelze v žádném případě nabízet jako OEM a je zapotřebí je licencovat na min. dva procesory a to i v případě, že server je osazen jen jedním CPU. V opačném případě se jedná o nedodržení licenčních podmínek společnosti Microsoft. Dále uchazeč uvádí, že zadavatel požadoval, aby byla v rámci dodávaného hypervisoru zalicencována celá velikost dodávané fyzické RAM. Prakticky, ale zadavatel nikdy nepřidělí tolik virtuální RAM jako má fyzické, protože by se tím připravil o failover v případě výpadku jednoho ze 4 hypervisorů. Z důvodu tohoto požadavku je nutné dodat licence VMWare ESX 5 (protože žádný jiný hypervisor nesplňuje podmínky ZD) hypervisor v licenčním balíku pro 8 CPU, a to přesto, že zadavatel požadoval osadit čtyři servery jen čtyřmi CPU (v každém serveru jen jeden CPU). Důvodem je, že VMWare ESX se od verze 5 licencuje mj. i na přidělenou virtuální RAM. Jedna licence ESX Standard zalicencuje 32GB RAM, 8 CPU licencí zalicencuje tedy celkem 256GB RAM. Jiný nabízený způsob licencování je v rozporu s podmínkami zadávací dokumentace a současně se jedná o nedodržení licenčních podmínek společnosti VMWare. V doručeném písemném vysvětlení nabídky č. 2 uchazeč uvedl, že všechny nabízené licence MS v položkách 2.21, 2.23, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28 a 2.29 jsou nabízeny z licenčního programu Select Plus. Po posouzení písemných vysvětlení nabídky komise posoudila splnění zadávacích podmínek zadavatele a konstatuje následující: Uchazeč splnil zadávací podmínky dle 76 odst. 1 zákona a hodnotící komise přijala nabídku uchazeče č. 4 do hodnocení. 9. Posouzení nabídek z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny Dále se komise zabývala posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky dle 77 odst. 1 zákona. Hodnotící komise konstatuje, že žádná z nabídek uchazečů neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 10. Popis průběhu hodnocení dle hodnotícího kritéria celkové výše nabídkové ceny včetně DPH Pořadové číslo nabídky Obchodní firma, sídlo IČ dodavatele Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH 1 4 DATRON, a.s. Vachkova Česká Lípa TELMO, spol. s r.o. V Celnici 1031/ Praha , , , , Výsledek hodnocení a pořadí nabídek Dle výše uvedených údajů hodnotící komise sestavila pořadí úspěšnosti nabídek tak, jak je uvedeno v následující tabulce a doporučuje zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku uchazeče č. 1 firmy DATRON, a.s. 7

8 Výsledné pořadí nabídek Pořadové číslo nabídky uchazeče DATRON, a.s. Vachkova Česká Lípa TELMO, spol. s r.o. V Celnici 1031/ Praha 1 Obchodní firma Výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH , ,80 Hodnotící komise ukončila svoji činnost dne 23. dubna 2012 v 10:42 h. 12. Podpisy členů hodnotící komise Jméno a příjmení člena hodnotící komise Datum podpisu zprávy Podpis Mgr. Antonín Lačný Mgr. Antonín Lačný v. r. Pavel Mojtek Pavel Mojtek v. r. Jiřina Mimrová Jiřina Mimrová v. r. Petr Šimůnek Petr Šimůnek v. r. 8

9 PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Informace o nahlížení do zprávy Jméno a příjmení osoby, která nahlédla do zprávy Obchodní firma/název/jméno a příjmení organizace, vůči níž je osoba, která nahlédla do zprávy v pracovním či obdobném poměru Datum nahlédnutí do zprávy Náklady za výpis/opis v Kč Podpis osoby, která nahlédla do zprávy 9

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: Integrovaný operační program Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast podpory:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR-33963-48/ČJ-2014-990656 Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Obnova serveru a prvků počítačové sítě.

Obnova serveru a prvků počítačové sítě. Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, p.o. Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1. Předmět zakázky Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Popis současného stávajícího stavu. 1 Současný stav archivu stavební dokumentace. 2 Životní cyklus dokumentu

Popis současného stávajícího stavu. 1 Současný stav archivu stavební dokumentace. 2 Životní cyklus dokumentu Příloha č. 4 Zadávací dokumentace Soupis stávajícího HW a využitelného SW Popis současného stávajícího stavu 1 Současný stav archivu stavební dokumentace Archiv dokumentů je fyzicky umístěn v sídle Zadavatele.

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více