2 / 2003 kvìten èervenec. zdarma. Deset let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 / 2003 kvìten èervenec. zdarma. Deset let"

Transkript

1 zdarma Obecní noviny jsou vydávány Sdružením občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. Sledují cíle programového prohlášení tohoto občanského sdružení, aniž by reprezentovaly stanoviska jakékoliv politické strany. V zájmu občanů jsou distribuovány poslancům parlamentu, prezidentské kanceláři a městskému zastupitelstvu. Deset let 2 / 2003 kvìten èervenec Být v Praze a neprojít se po Karlovì mostì je nemyslitelné. Karlùv most prostì k Praze patøí a stejnì tak k nìmu dnes patøí i výtvarníci, i když se na nìm objevili teprve ve druhé polovinì minulého století. Ve srovnání se staletou historií této národní kulturní památky je to sice doba témìø zanedbatelná, pøesto ale staèila k tomu, že návštìvníci, kteøí do Prahy pøijíždìjí, mají Karlùv most spojen nejen s èeskými dìjinami, ale také s obrazy, drobnou plastikou, šperky èi umìleckými fotografiemi, které si v této jedineèné galerii pod širým nebem mohou prohlédnout i koupit. Orientální tržištì Za dob pøedlistopadových, kdy bylo jakékoli soukromé podnikání zakázáno, to výtvarníci na mostì nemìli lehké, ale možná ještì hùø na tom byli krátce po revoluci. A nejen oni. Karlùv most tehdy zaplavili obchodníci všeho druhu a objevili se na nìm stánky se sklem, plastikovými suvenýry, ruskými bábuškami a vojenskými èepicemi, které tu po sobì zanechala odcházející sovìtská armáda. Bìhem nìkolika mìsícù se z mostu stalo tržištì, kde se obchodovalo doslova se vším, vèetnì pašovaného alkoholu, cigaret, drog a dokonce i zbraní. Se zmìnou sortimentu se také zmìnili lidé, kteøí toto zboží nabízeli, a tak turisté, místo aby obdivovali nádherný pohled na Pražský hrad a Malou Stranu, si spíš hlídali své fotoaparáty a penìženky pøed skupinami kapesních zlodìjù. Situace byla neudržitelná. Kromì toho, že rostoucí kriminalita pomalu pøerùstala v mezinárodní ostudu, nemìli z èilého obchodování, které tady probíhalo, žádný užitek ani návštìvníci mostu ani mìsto. Poplatky za zábor veøejného prostranství totiž stále platili pouze výtvarníci, jejichž malíøské stojany se mezi tou pou ovou veteší ztrácely. Bylo na èase s tím nìco dìlat, a tak poèátkem devadesátých let vzniklo Sdružení výtvarníkù Karlova mostu, o. s. (SVKM), které navrhlo Mìstské èásti Praha 1, že se bude o provoz na mostì starat. Bylo vypsáno výbìrové øízení, jejich projekt v nìm zvítìzil a Sdružení se stalo garantem prodeje a poøádku na Karlovì mostì. To byl ale teprve zaèátek. O tom, jak byl obtížný vypráví jeden z mluvèích Sdružení Roman Kotrè: Když jsme zaèali z Karlova mostu vytìsòovat nelegální prodejce vojenských kuriozit a jiného zboží, které sem nepatøilo, šlo nám nìkdy doslova o život. V té dobì totiž o vliv na mostì soupeøily dva rusky hovoøící gangy, jejichž èlenové nám vyhrožovali a èasto docházelo i fyzickým napadením. Nìkolik týdnù jsme museli mít dokonce osobní ochranku. Tehdy nám velmi pomohla Mìstská policie Praha 1, díky níž se podaøilo zbavit most nelegálních prodejcù, kapsáøù a žebrákù relativnì velmi brzy. Památku je tøeba chránit Nestaèilo však jen most vyèistit. Sdružení muselo vytvoøit nová pravidla prodeje i výbìru vhodného sortimentu a souèasnì je sladit s pøedstavami památkáøù i úøedníkù kompetentních orgánù. Pøitom neexistovaly žádné pøedpisy, které by upravovaly vztah a povinnosti podobné organizace jako Sdružení pøi správì a provozu veøejného prostranství. Mluvèí SVKM tak absolvovali nesèetná jednání na nejrùznìjších úøadech poèínaje Technickou správou komunikací a konèe Ministerstvem kultury ÈR. To všechno ale také vedlo k dokonalému seznámení s problematikou. Práce Sdružení se profesionalizovala a jeho cíle nabyly konkrétní podoby. Výtvarníkùm již nešlo jen o zachování tradièního prodeje kvalitních výtvarných dìl na Karlovì mostì, ale zároveò také o ochranu této národní kulturní památky a její sochaøské výzdoby a o poøádek a bezpeènost v lokalitì. O tom, že je práce Sdružení úspìšná, svìdèí i nìkolikanásobné vítìzství ve výbìrovém Z obsahu: Co za veselosti chystáme Tržní øád Diskuze o kampì Valná hromada Výstava obrázkù dìtí Povodnì v roce 2002 foto: archiv SVKM

2 øízení, které na správu Karlova mostu vypsala Mìstská èást Praha 1. Díla, která výtvarníci nabízejí návštìvníkùm na mostì, procházejí peèlivým výbìrem nezávislé výtvarné komise, která dbá na jejich úroveò. Jsou v ní nezávislí výtvarníci, teoretikové umìní a samozøejmì zástupci Mìstské èásti Praha 1. SVKM dnes také zajiš uje prostøednictvím pracovníkù najaté bezpeènostní agentury poøadatelskou službu na mostì. Ti kontrolují oprávnìní všech, kteøí na mostì prodávají nebo vystupují, upozoròují návštìvníky na vìci, které mostu škodí, chrání sochy pøed vandaly, ale také v pøípadì potøeby poskytnou turistùm pomoc v tísni, mohou pøivolat rychlou lékaøskou službu nebo asistenci policie. Tou nejtìžší zkouškou pro poøadatele ale bývají každoroènì hromadné oslavy konce roku, kdy most zaplní davy rozjaøených cizincù. Poøadatelská služba vede o své èinnosti podrobné záznamy, které Sdružení pøedává Mìstské èásti Praha 1 a využívá je i policie. K ochranì slouží i kamerový systém, který nepøetržitì sleduje provoz na mostì, na jehož instalaci se sdružení finanènì podílelo. Mluvíme-li o penìzích, nemalé èástky pohltí také údržba a úklid Karlova mostu a pøilehlého okolí, každoroènì obnovované pískovcové koše na odpadky i oèista zábradlí a soch od sprejových nápisù. Dùležitá je také stoprocentní platební disciplína umìlcù pùsobících na mostì, kteøí pøes Sdružení pravidelnì odvádìjí platby do mìstské pokladny, stejnì jako ti, kteøí most využívají k jiným komerèním úèelùm, napøíklad filmaøi, organizátoøi, reklamní agentury a øada dalších. Sochy a lidé Výtvarník ale zùstane výtvarníkem, i když se právì zabývá organizaèní èinností, proto Sdružení vìnuje velkou pozornost i rekonstrukci soch, na které se podílí ve spolupráci s Galerií hlavního mìsta Prahy. Za tìch deset let pùsobení pomohlo opravit již deset plastik a v letošním roce by se mìla celková suma penìz vložených Sdružením do oprav a rekonstrukce sochaøské výzdoby Karlova mostu blížit tøem milionùm korun. Nesoustøeïujeme se ale jen na Karlùv most, za ta léta jsme se sžili i s jeho okolím, 2 Kde to je Vyfotografovali jste málo známá malostranská nebo hradèanská zákoutí o kterých si myslíte, že je budou znát jen opravdoví znalci? Chcete snímky poskytnout do naší soutìže? Zašlete je na adresu redakce, uveïte svoje jméno a pøíjmení a pøesnou adresu, kde se zákoutí nachází. Naše ètenáøská soutìž pokraèuje. Soutìžní snímek pøipravil opìt Jaroslav Chuchlík. Nová soutìžní otázka: na kterém domì je klika ze snímku? redakce foto: Jaroslav Chuchlík Malování na chodníku zejména s Malou Stranou a jejími obyvateli, a snažíme se dìlat nìco i pro nì, øíká Roman Kotrè. Pro dìti poøádáme výtvarné soutìže, malování pøímo na mostì nebo, spolu se Sdružením obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan, Mìstskou èástí Praha 1 a Mìstskou policií Praha 1, zábavná soutìžní odpoledne na Kampì. Každoroènì vozíme dìti ze Základní umìlecké školy v Biskupské ulici na letní výtvarné tábory, které samozøejmì finanènì dotujeme, dodává. Poslední vìtší akcí Sdružení, kterou mnozí obyvatelé Malé Strany zaznamenali, bylo v minulém roce otevøení galerie SVKM na Kampì. Bohužel její provoz po nìkolika týdnech ukonèily povodnì. Právì ty ale zároveò ukázaly, jak silnì jsou výtvarnici z Karlova mostu s jeho okolím spojeni. Po opadnutí vody se jich totiž vìtšina pustila velmi aktivnì do nápravy škod. Vyklízeli veøejná prostranství, zatopené domy a snažili se pomáhat všude, kde bylo potøeba. Sdružení dodalo vysoušecí a èisticí techniku, ochranné pomùcky a desinfekèní prostøedky a staralo se i o nápoje a obèerstvení pro brigádníky. Pøednost mìly obytné domy a tak jejich vlastní ponièená galerie musela poèkat. Škody v galerii byly katastrofální. Všechna výtvarná díla, která jsme už nestaèili odvézt, byla znièena. Promáèený prostor galerie musel být nejen vyèištìn od bahna a fekálních nánosù, ale i zbaven promáèené omítky, vykopali jsme podlahy, vyhodili nábytek, celou elektroinstalaci, spotøebièe i bezpeènostní zaøízení. Celý prostor jsme nìkolik mìsícù vysoušeli, a pak jsme mohli v galerii provést nové sanaèní omítky, obnovit podlahy, postavit vitríny a doplnit znovu všechno ostatní, co do galerie patøí, popisuje spouš Roman Kotrè a dodává, že èlenové Sdružení utrpìli škody nejen v galerii, ale zejména v malostranských sklepích, které mají pronajaty k uskladnìní prací vystavovaných na mostì. Dílo se ale podaøilo, a tak Sdružení svoji galerii slavnostnì znovu otevøelo 3. èervna 2003 výstavou obrázkù dìtí na téma Povodnì v roce 2002 za pøítomnosti zástupcù Mìstské èásti Praha 1 a dalších osobností spojených s Kampou a Malou Stranou. Reklama neuškodí Karlùv most je kulturní památka takového významu, že ji není tøeba vìtšinou pøedstavovat ani návštìvníkùm ze vzdálených zemí. Pozitivní reklamy ale není nikdy dost, proto se Sdružení spolu s Pražskou centrálou cestovního ruchu a nìkterými médii pravidelnì podílí na propagaci Karlova mostu ve svìtì i v Èeské republice. Posledním z takových projektù byl i nedávno vysílaný nìkolikadílný úspìšný televizní seriál o historii Karlova mostu s profesorem Dvoøákem. Pravidelné tiskové konference Sdružení mívají velmi dobrý novináøský ohlas jak v tisku, tak i v elektronických médiích. Od poloviny minulého roku slouží veøejnosti také internetové stránky Sdružení. Na adrese která jako jedna z mála informuje o historii Karlova mostu, obou mosteckých vìžích i o tøiceti sochách jeho unikátní výzdoby, najdou zájemci navíc i podrobné informace o desetileté èinnosti Sdružení, jeho výroèní zprávy, a také konkrétní údaje o podmínkách prodeje a vystavování na mostì, vèetnì øádù a pøedpisù. Pro toho, kdo si chce udìlat aspoò zbìžný obrázek o výtvarnících, které mùže na Karlovì mostì potkat, je na webu pøipravena pomalu se rozrùstající galerie jejich dìl. Kdo ale chce práci Sdružení výtvarníkù Karlova mostu vidìt na vlastní oèi, mìl by pøijít na most osobnì, protože teprve tam mùže posoudit, jak se za tìch posledních deset let atmosféra i stav této národní kulturní památky zmìnily k lepšímu. Kde to je foto: archiv SVKM ON 2/ oto pochází z ulice orientaèní èíslo domu (objektu) Pøíjmení, jméno, adresa Soutìžní kupon nalepte na korespondenèní lístek a zašlete na adresu redakce pøípadnì doruète osobnì.

3 Co za veselosti chystáme Akce: Èertovka Chci informovat Malostraòáky o chystaných akcích. Zaènu výètem tìch, které již probìhly. Když jsem prvnì pøišla s tím, že by Malé Stranì slušel masopust, sahali si okolostojící èlenové Sdružení na hlavu a mne se pokoušeli obložit ledem. Dnes je Malostranské masopustní veselí akcí, která na Malou Stranu patøí. Malostranské masopustní veselí foto: Stanislav Tùma Když byly letošní pøípravy na masopust ve vrcholu, tiše jsem špitla, že by se mi zamlouvaly Malostranské èarodìjnice. Ozvalo se mruèení a posléze odevzdanost. Že se èarodìjnice poøádané, stejnì jako masopust s Mìstskou èástí Praha 1, vydaøily, o tom není pochyb. Stejnì jako o tom, že Malostranské èarodìjnice se stanou souèástí akcí poøádaných Sdružením i v èasech, kdy my už nebudeme mít sílu. Ve velké pohodì probìhlo Malování na chodníku, které poøádáme spolu s MÈ Praha 1, Mìstskou policí Praha 1 a Sdružením výtvarníkù Karlova mostu. O prùbìhu se zmiòujeme v tomto èísle ON. Teï o tom, co plánujeme. Ve dnech 19. a 20. záøí chce Sdružení opìt ve spolupráci s Mìstskou èástí Praha 1 uspoøádat Malostranský hrnèíøský podzim s burèákem. Rádi bychom na Kampu vrátili kvìtináèe, sádelòáky, hrneèky a štandlíky všeho druhu a okoøenili je trochou hudebního veselí a nevázané zábavy. O konkrétním programu se zájemci dozví z plakátù umístìných na známých místech poèátkem záøí. Na závìr roku chystáme již tradièní Malostranský Vánoèní strom a Malostranské Vánoce. Irena Piskaèová Zeptali jsme se starosty MÈ Praha 1 Vladimíra Vihana. Konèí rekonstrukce Hergetovy cihelny. Jaký je zámìr Mìstské èásti a investora na využití celého areálu? Co se ještì dodìlává? Rekonstrukce areálu Hergetova cihelna, investor: IMMOVISION, s.r.o., Praha 1, Panská 7/890, 1. stavba obj.a,b,c a D, Cihelná ul. unkèní využití rekonstruovaných staveb vychází z výsledku výbìrového øízení na vyhledání nájemce objektu. Ve vlastní Hergetovì cihelnì - objektu "A" jsou umístìna restauraèní zaøízení, vinárna, kavárna, polyfunkèní výstavní prostory - galerie a obchodní prostory. Ve ètvrtek 8. kvìtna 2003 na Den osvobození jsme osvobodili Èertovku od harampádí, které do ní naházeli naši milí spoluobèané. Zhruba od devíti do patnácti hodin byl vyèištìn úsek mezi obìma mlýny a naplnìn velký pøistavený kontejner. A jaké poklady jsme našli na dnì? Pøevládaly odpadkové koše jak plechové tak i keramické, dopravní znaèky a lešenáøské trubky, láhve rùzných velikostí a tvarù bohužel prázdné, ale i rùzné svršky, obuv, brýle a kreditní karta. Naštìstí jsme nenašli žádného podnikatele. O mnoho pøíjemnìjší byla ale sobota 10. kvìtna, kdy se Èertovka otvírala. Dopoledne se zaèali pøed bistrem Bruncvík pod Karlovým mostem shromažïovat odvážlivci i se svými plavidly, na kterých letos poprvé propluli malebnými zákoutími Èertovky. Aby nikdo netrpìl hlady a žízní, kuchaø Jirka vyrobil v polníchm kotli fantastický gulášek, jehož vùnì dráždila i turisty procházející se Hergetova cihelna povodnì ze srpna r a dále expozice o Èeské republice - The best of ÈR (napø. výrobky, apod.). V objektu "B" jsou v patøe umístìny 2 byty, v pøízemí jsou zøízeny 2 prodejny. Objekt "C" je rekonstruován pro muzeum a galerii, kde bude napø. ve spolupráci s Umìlecko prùmyslovým muzeem v dubnu 2003 instalována stálá expozice historických šperkù. Pøízemní objekt "D" pøi nábøežní zdi bude provozován jako klubová místnost pro menší spoleèenské akce, tiskové konference, pøedpokládá se k využití i jako klub zahranièních novináøù, pøi využití je pøedpokládána spolupráce se spoleènostmi, provozujícími foto: autor po Karlovì mostì. Toèené pivko bylo též znamenité, a tak nikomu nezkazila náladu ani krátká prùtrž mraèen ani zjištìní, že si Èertovku po uzavøení na úklid budeme muset nejdøíve pustit. Vzhledem k tomu, že se ve smíchovském zdymadle porouchal vypínaè elektromotoru k otevøení stavidel a obsluha zdymadla nás upozornila, že hodinu a pùl stavidlo zavírala ruènì, témìø stejnou dobu jsme otvírali i my. Ale povedlo se a nic nebránilo tomu, abychom vzali èluny, pádla, psí smeèku a vydali se pøes Kampu Èertovku koneènì otevøít. Pøi nalodìní ji nìkteøí èlenové flotily poznali na vlastní kùži, kterou od té chvíle mìli mokrou. Psi ne. Po mezipøistání u guláše a pivka, se celá akce opakovala se vším všudy ještì jednou, abychom se pøesvìdèili, zda byla Èertovka otevøená úplnì. Byla. Každopádnì jsme prožili moc hezký den a moc si pøeji aby jich tady na Kampì bylo víc. foto: autor sov Poslední kolaudace objektu "A" probìhla se zpoždìním až v prosinci 2002 z dùvodu odstraòování škod po povodních. Objekt A, pøipravený ke kolaudaci v srpnu 2002 byl srpnovou povodní znaènì poškozen. Povodní byly rovnìž poškozeny již zkolaudované objekty C a D. U Lužického semináøe 42, è.p objekt H Pøedmìtem stavby je rekonstrukce parteru objektu è.p.111 vè. vnitøního dvora a sadových úprav pøilehlého parku. V parteru je navrhováno restauraèní zaøízení s obchodními jednotkami, pøedpokládá se napø. umístìní prodejny peèiva. Byty v patøe nejsou pøedmìtem rekonstrukce. V posledním období probìhlo na stavbu øízení

4 O èem byste mìli vìdìt Tržní øád V Obecních novinách 3/99 jsme poprvé informovali o První všeobecné èlunovací spoleènosti, která zaèala provozovat vyhlídkové plavby po Èertovce a na kterou si stìžovali nájemníci Pražských benátek. Tehdy se poprvé objevily U Lužického semináøe a na Køížovnickém námìstí postavièky v námoønických obleècích a zaèaly obtìžovat kolemjdoucí. Dnes patøí k malostranskému koloritu a stìžuje si na nì kdekdo. Brání chùzi po chodníku, stojí ve vozovce, vybíhají na každého, kdo jen trochu vypadá, že by byl ochoten utratit peníze za jízdu po Èertovce. Obèas jsou arogantní, když jim Malostraòáci odpovídají po svém. Nic neporušují, všechno je povoleno úøady, prý. Pak se objevila možnost, jak je zahnat z ulice dolù do Èertovky. Pøed dvìma roky se primátor hl.m. Prahy chlubil novináøùm, jak mìsto zatoèilo s rozdávaèi informaèních letáèkù, kteøí obtìžovali turisty i Pražany na hlavních turistických trasách. Pøi novelizaci mìstské vyhlášky Tržního øádu Praha toto jednání zakázala a basta! Od té doby se letáèky o hudebních koncertech a jiných atrakcích nabízejí pokoutnì, staèí se projít napøíklad v podloubí na Malostranském námìstí a poznáte hned, jak se dnes letáèky rozdávají. A malostranští námoøníèci? Kdyby Všeobecná èlunovací musela shánìt zákazníky jinak než na ulici, sehnala by je? Jak by to s jejím podnikáním bylo dál? Tak si jednatel této veøejné obchodní spoleènosti Zdenìk Bergman podal u mìsta žádost o uvedení námoøníèkù do Tržního øádu. No a? Posuïte sami. Snaha zachránit Všeobecnou èlunovací vyústila v úžasný paskvil, v Tržním øádu jsou námoøníèci vyjmenování v oddíle Pøedsunutá prodejní místa, kde je uvedeno U lužického semináøe, parc. è. 1039/1, roh ulice U lužického semináøe a mùstku na ostrov Kampa, na pravé stranì (uniformovaní vltavští plavèíci, 1 3 prodejci), 2m2, Po Ne 10,30 22,00 celoroènì, lodní lístky na vyhlídkové plavby Pražskými Benátkami po Vltavì, právnická rarita. Pøedsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu urèenou k tomuto úèelu kolaudaèním rozhodnutím, na kterém je umístìno na zpevnìném povrchu prodejní zaøízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovnì, urèené k tomuto úèelu kolaudaèním rozhodnutím podle zvláštního zákona, se kterou funkènì souvisí. Pøedsunuté prodejní místo se zøizuje bezprostøednì u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele, vysvìtluje vedoucí Odboru dopravy a životního prostøedí ÚMÈ Praha 1 Mgr. Karel Žrout. Jak mohou být vltavští plavèíci prodejním zaøízením umístìným na zpevnìném povrchu mi není jasné, komisi obchodu a služeb, Obvodní radì MÈ Praha 1 a Radì hl.m. Prahy asi ano, tam všude byl tento paskvil projednán a schválen. Pøi situaci, že by ve výše uvedených lokalitách docházelo k poskytování služeb a informací, ohlednì projíždìk na Vltavì, formou nabízení letáèkù nebo poskytování ústní informace, nejedná se pøímo o tzv. pøedsunutý prodej. Rozdáváním informaèních letáèkù, by docházelo k porušování vyhlášky è. 27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Tržní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, kdy v èl. 5b textové èásti této vyhlášky zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb, se podle odst. 6 za pochùzkovou poulièní reklamu pokládá poskytování informací o kulturních, sportovních nebo jiných akcích, o provozovnách, službách nebo zboží pomocí pøenosného nebo neseného zaøízení. Za tuto reklamu se pokládá rovnìž nabízení a rozdávání pøedmìtù, obsahujících tyto informace (letákù, navštívenek, vizitek a podobných nosièù informací), pøímo z ruky. Není rozhodující, zda ten kdo službu poskytuje, se pøemís uje nebo postává na místì. Poskytování ústní informace však není v rozporu s výše uvedenou vyhláškou, uzavírá Mgr. Karel Žrout. O zmrzlinì Když v roce 1998 pøipravoval Magistrát mìstskou vyhlášku Tržní øád, chtìl vnést poøádek do prodeje na veøejném prostranství. Místo aby zastupitelé projednali lokality, kde je podle nich i památkáøù a historikù možné povolit poulièní prodej, všechno probíhalo obrácenì. Úøedníci obešli místa, kde se na ulicích prodávalo živelnì, sepsali seznam a pøedali ho k projednání zastupitelùm, o vyjádøením byly požádány mìstské èásti. A kde se vzaly tu se vzaly, zaèaly se na úøadech mìstských èástí i Magistrátu objevovat žádosti prodejcù o uvedení dalších a dalších prodejních míst v Tržním øádu. Takže INZERCE když vyhláška vstoupila v platnost, bylo v centru Prahy více prodejních míst, než pøed jejím pøijetím. Od té doby jsou mimo jiné na Kampì a v okolí prodavaèi zmrzliny a nápojù, do té doby je tu nikdo nevidìl. Bez reklamního sluneèníku se dnes málokomu podaøí vyfotografovat kolo dolního mlýna na Èertovce, bude-li mít fotograf a jeho dìti žízeò, odejdou o stovku lehèí. O historickém dýmu Jízdy historickými vozy také na radnici nevymýšleli, veteráni se prostì jednoho dne objevili v okolí Staromìstského námìstí a už tam zùstali. Na rozdíl od tolik diskutovaného ekovláèku nemají žádnou stanovenou trasu, žádné povolení mìsta, podle souèasných zákonù ani žádné nepotøebují, staèí øidièský a technický prùkaz, živnostenský list. Že parkují v zónì vyhrazené pro rezidenty? Brzy se na jejich skle objevily rezidentní karty Evroparku, Pražák si vždycky nìjak poradí. Tak se do turistického koloritu zapisuje i olejnatý dým z historických motorù, radní a úøedníci zase jen krèí rameny nemùžeme nic dìlat. Nìco pøeci ano, v èervnu ubral Magistrát na Malostranském námìstí rezidentùm jedno parkovací místo a vìnoval je vozùm s povolením TSK, hned tam parkuje historický vùz zvoucí na okružní jízdu Prahou. Mnoho návštìvníkù a Pražanù se mì ptalo, proè mìsto tohle všechno povoluje? Proè nejsou turistické atrakce v centru vkusnìjší? Konšelùm nevadí, že se o Praze povídá jako o mìstu kapesních zlodìjù, podivných taxíkáøù a poulièních prodavaèù a žebrákù, kteøí všichni jen natahují ruku po penìzích? Vadí, myslím, že vadí. Jenže s tím nemohou mnoho dìlat. Dokud budou všechny odborné, volené i úøednické komise jen povolovat další a další žádosti o stánky, stojky a pøedzahrádky, jiné to v centru nebude. A protože je historická Praha plná tìchto úžasností, na koncepci a koordinaci je dávno pozdì. A povzdech na závìr když by to vše nebylo povolené, bylo by to na ulicích stìjnì na èerno, znáte to. rt KÁMEN DØEVO Saská street Malá Strana Prague 1 Small gifts of stone, wood and pottery tel. / fax mobil:

5 A žijí hospody, ale co na to nájemníci? O èem byste mìli vìdìt Malebné hospùdky patøí ke každému dobøe zavedenému velkomìstu. Má je i Praha a je to dobøe. Ovšem Pronajímatelé zhusta zapomínají, že krom osvìžujících se hostí, má jejich dùm i nájemníky. Je velmi smutné, že se tak chová i MÈ Praha 1. Záøným pøíkladem je nechvalnì proslulý Kampa Park, který se na Malé Stranì uvedl znièením starého topolu, pokraèoval stavbou jakéhosi výbìhu pro lachtany. Za velmi nekulantní považuji stavbu terasy nad Èertovkou a to zbouráním èásti bøehové zdi. Dìlo se tak v dobì, kdy neznalý se mohl domnívat, že probíhají práce k odstranìní následkù povodní. Žít v domì Na Kampì 8 je utrpení již drahnì èasu. Proseb a apelù si MÈ Praha 1 vyslechla bezpoèet. Nic se nestalo. Nic se nedìje ani dnes, kdy nájemce svým podnikáním oblažuje i nájemníky z protìjších domù, tedy domù na druhém bøehu Èertovky. Nech se kompetentní nezlobí, ale lidé si pak jejich neèinnost vykládají rozliènì, vìtšinou krajnì nelichotivì. A já se ptám co by museli obyvatelé udìlat, aby majitel domu zasáhl a zbavil jich letitého obtìžování hlukem ze zmínìné provozovny? Že by pøed branami úøadu zahájili sborovou hladovku? Budu-li expandovat pøes vodu, rozroste se mùj text na nestravitelnou délku. Sex shop na Uhelném trhu na dohled od základní školy (je mi záhadou, že si to rodièe nechají líbit), La fabrique se øvoucími cizinci ve tøi ráno (zde je pikantní, že na tomto podniku má podíl bývalá zastupitelka, která dnes tepe nešvar ve vìci klidu a poøádku), Vysmátý zajíc (majetek MHMP) se zahrádkou ve vnitrobloku vìc v civilizované zemi dost neobvyklá, Galerie u prstenu ano, ano, zní to pøenádhernì, ale je to i osvìžovna s hosty, kteøí si nešeptají a opìt se zahrádkou. Ne, už nebudu pokraèovat, vím, že každý z vás by do mého výètu pøihodil svou zkušenost. Mìla-li bych co nejstruènìji popsat pocity dotèených nájemníkù, byla by to dost lapidární vìta. Inu se o ni pokusím. Hospoda v domì je užitek pro majitele, užitek pro nájemce, užitek pro hosta a trvalý stres pro obyvatele. Najde se moudrá hlava, která stejnì lapidárnì sdìlí, proè by s takovým stavem mìl být obyvatel domu spokojený? Pamatuji vyprávìní pøedváleèných pánù domácích, kteøí velmi dbali na poøádek a klid v domì. Proè to dnes neplatí? Proè vítìzí ten otrlý, bezskrupulózní nebojsa, který ví, že si na nìm stejnì nikdo nic nevezme, že mùže být klidnì i dlužníkem? Moc bych si pøála, aby se našel neznámý hrdina, který by dokázal vrátit do vztahù mezi lidmi øád a poøádek. Irena Piskaèová Chodec na pøechodu pro chodce Jaká je pøesná ochrana chodce na pøechodu? Právní ochrana se nalézá v zákonì è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znìní, pøedevším v ustanovení 5 povinnosti øidièe, kdy podle písmene h) se musí øidiè vozidla pøibližovat k pøechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo pøed pøechodem pro chodce, a pokud je to nutné, dokonce je øidiè vozidla povinen pøed pøechodem pro chodce vozidlo rovnou zastavit. Mimo øidièe tramvaje má øidiè umožnit chodci, který je na pøechodu pro chodce nebo jej zøejmì hodlá použít, nerušené a bezpeèné pøejití. Mechanická ochrana chodce je zajiš ována napø. city bloky u krajnice vozovky, reflexním dopravním znaèením nebo signálem žlutého svìtla ve tvaru chodce. Vzorovou mechanickou ochranu chodce na pøechodu pro chodce máme v Praze 1 v Opletalovì ulici. Jak se má chodec na pøechodu chovat a jak má postupovat, když má pocit, že jej øidiè vìdomì ohrožuje? Chování chodce na pøechodu pro chodce je pøedevším upraveno v 54 odst. 3 zák. è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znìní. Chodec musí dát pøednost tramvaji, nesmí vstupovat na pøechod pro chodce nebo na vozovku bezprostøednì pøed blížícím se vozidlem. Vstoupí-li již chodec na pøechod pro chodce, nesmí se tam bezdùvodnì zastavovat nebo zdržovat. Dále nesmí chodec vstupovat na pøechod pro chodce pøijíždí-li vozidla s právem pøednosti jízdy to je napø. vozidlo policie, mìstské policie, hasièù, a to se zapnutým majákem. Nevidomý chodec signalizuje øidièi úmysl pøejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve smìru pøecházení. Pokud má chodec pocit, že jej øidiè ohrozil, je možné toto jednání nahlásit buï Mìstské policii Praha, PÈR nebo pøímo Odboru dopravnì správních agend MHMP. Je tøeba uvést místo, kde ke skutku došlo, èas, registraèní èíslo vozidla (døíve SPZ), barvu a typ vozidla. K nezpochybnitelnému dokázání skutku, je dobré též uvést svìdka. Mgr. Karel Žrout Všehrdova 17, Praha 1, tel SLANÉ A SLADKÉ PALAÈINKY DENNÍ NABÍDKY ÈESKÁ A MEZINÁRODNÍ KUCHYNÌ VELKÝ VÝBÌR NÁPOJÙ ESPRESSO 100% ARABICA GALERIE ROZVOZ JÍDEL PO PRAZE 1 Náš vysoce kvalifikovaný a inteligentní personál je vždy pøipraven splnit veškerá Vaše pøání. 5

6 12. valná hromada Sdružení se letos konala 26. kvìtna 2003 v prostorách Obecní galerie beseda. Výstavní místnost zaplnili èlenové Sdružení témìø do posledního místa. Pøítomné pøivítal dosavadní pøedseda Sdružení Rostislav Tomeš. V úvodní øeèi vysvìtlil, proè se v druhé povinì roku 2002 valná hromada nemohla konat, Malé Strany se vzpamatovávala z povodní. Zpráva o èinnosti Sdružení shrnula akce pøispívající k malostranské sousedské pospolitosti, jako Malostranské masopustní veselí, Malování na chodníku, Vánoce na Kampì a novì Malostranské èarodìjnice. Tyto akce se staly malostranskou tradicí a doufáme, že malostranskou tradicí zùstanou. Za jejich realizací stojí osobnost Ireny Piskaèové, jež byla sdrdcem i motorem Sdružení, osobnost, jež dokáže strhnout ke spolupráci desítky dalších pomocníkù. Èlenové na jednání Valné hromady Irenì Piskaèové podìkovali. Èinnost Sdružení v grantových programech podporuje Mìstská èást Praha 1, díky tomu mohly vycházet Obecní noviny a fungovat Obecní galerie Beseda. Valná hromada vyslechla zprávu Kontrolní a revizní komise. Po dvouletém funkèním období probìhly nové volby pøedstavenstva Sdružení. Èleny pøedstvenstva byly zvoleni: Rostislav Tomeš, Ivan Veselý, Blanka Rajnochová, Miroslava Svitáková, Petr Cílek, Alena Schätzová, Markéta Jírová, Dana Goldová, Stanislav Tùma, Tomáš Oliva, Monika Goèaltovská. Pøedstavenstvo na svém prvním jednání zvolilo pøedsedou Sdružení Rostislava Tomeše, místopøedsedkyní Alenu Schätzovou. Každý z nás si jistì pamatuje na ubohý barokní dùm ve Všehrdovì ulici, okolo nìjž se zaèínalo chodit po špièkách, aby okolojdoucímu nespadl na hlavu. Dnes je z nìj velký fešák. Tentýž osud zøejmì èeká i jeho souseda ve Všehrdovì 13. Ovšem není jisté, zda i z nìj bude onen øeèený fešák. I tento dùm je zapsán jako nemovitá kulturní památka a to od poèátku šedesátých let. Nezasvìcenec by však této informaci nevìøil, ani kdyby si informátor klekl a pøísahal na zdraví svých blízkých. Do stavu, který je patrný z fotografií, dovedli dùm souèasní majitelé pod záminkou odstranìní povodòových škod. No, s ohledem na to, že ve sloupci vody, který omýval zmínìný dùm loni v srpnu, by se neutopila ani koza, vymykají se zásahy na domì provedené zdravému rozumu. Majitelé se dokonce pokoušeli vymámit na stavebním odboru souhlas se statickým zajištìním domu. Jako kdyby se kolem nìj prohnala rozbouøená Volha i se 12. valná hromada V diskusi padlo mnoho pøipomínek a návrhù. Hlavní prùjezdnou trasou, Valdštejnskou, Tomášskou a Karmelitskou na Újezd jezdí opìt mnoho turistických autobusù. Problém jsme hned týden po Valné hromadì projednávali s øeditelem Mìstské policie Praha 1 Miroslavem Stejskalem sdìlil nám, že všechny autobusy, které strážníci kontrolovali, mìly øádnou výjimku Magistrátního úøadu. Na území Malé Strany a Hradèan, zejména na Jánském vršku, na Tržišti, v okolí nemocnice Pod Petøínem, je málo odpadkových košù. Témìø všechny koše jsou soustøedìny na Královské cestì, ale mimo ni také žijí lidé. Na jednání zaznìl návrh, aby na tramvajové zastávce na Malostranském námìstí byly umístìny lavièky, dnes tam není jediná. Návrh na doplnìní odpadkových košù a lavièek jsme projednali v Dopravní komisi Rady Mìstské èásti Praha 1, vìøíme, že nezapadne. Z ulic mizí poštovních schránky, Èeská pošta reorganizuje a zeštíhluje, zmizely skoro všechny poštovní schránky. Èlenové Sdružení seznámili jednání Valné hromady s peticí proti chování spoleènosti Kampa park, která zabírá stále další a další zákoutí okolo Èertovky. Posledním Kampaparkáckým výrobkem je visutá terasa nad Èertovkou, ze které pozorují návštìvníci obèany v protìjších domech, obtìžují je hlukem, do veèera tam hraje hlasitá hudba. Obèany Malé Strany velmi zajímá probíhající výstavba protipovodòových zábran. Námìstek primátora Ing. Jan Bürgermeister nám slíbil uspoøádat na podzim veøejnou besedu o tom, kde a jaká protipovodòová díla se budou na Malé Stranì stavìt. redakce Další barokní dùm se zaèíná podobat barabiznì svými pøítoky. Tento manévr se majitelùm nezdaøil a od té doby se cudnì halí v závoj mlèení. O tom, jak si užívají v tomto domì hrùzy nájemníci, by bylo možné psát román. Je nad možnosti chápání autora, jak se mùže majitel chovat k tak jedineènému domu, natož jak mùže tak barbarsky jednat s nájemníky, z nichž si v podstatì udìlal rukojmí. Prohlídka vnitøku domu je, a to bez pøehánìní, jen pro silné nátury. Jak øíkávala moje babièka já bych se prala. Pevnì vìøím, že jak Národní památkový ústav Praha, tak stavební odbor Praha 1 nedopustí, aby se tato vzácná památka jeden z mála mìš anských barokních domù na Malé Stranì stal jen vzpomínkou. O pomoc byla požádána i památková inspekce Ministerstva kultury ÈR. Myslím si, že by nebylo od vìci, aby se o dùm zaèal zajímat každý, komu ještì stále záleží na tom, kde a jak bydlí. Každý, kdo je rád Malostraòákem. Já jsem, proto se zajímám. Irena Piskaèová Malostranské hospody a kafírny Tak se nazývá souèasná, již tradièní prázdninová fotografická výstava v OGB. Otevøena byla 23. èervna a je pøístupná až do 7. záøí 2003 v bìžných otvírací hodinách, tj. úterý až nedìle od 13 do 18 hodin. Autory tématických fotografií jsou Hana Hamplová, Bohdan Holomíèek, Zdenìk Lhoták, Antonín Malý, Zdenìk Merta, Ota Pajer, Zdenìk Taichman a Stanislav Tùma. Zahájení výstavy se zúèastnila vìtšina autorù a za Mìstkou èást Praha 1 zástupkynì starosty Jana Pøíhodová. Zahrál a zazpíval Ivan Hlas. inanènì pøispìli: Mìstská èást Praha 1, Hlavní mìsto Praha, Balli s.r.o., Martin Rybín Ekoexpres, Malostranská pivnice. Sdružení dìkuje všem pøispìvatelùm za podporu výstav. P.C. foto: Stanislav Tùma Diskuse o Kampì 26. èervna 2003 probìhla v Ústavu dìjin umìní beseda ke Kampì, pøi níž vyplynulo, že k rekonstrukci parku zaèalo stavební øízení. Kuriózní je postoj zastupitelù (napø. ing. ilip Dvoøák) i úøedníkù (ing. arch. Eismannová) nikdo už rekonstrukci podle projektu ing. arch. Cikána a Melkové nechce, projekt má sloužit jako podklad k diskusi. Pøitom stále platí zplnomocnìní mìstské èásti pro ing. Cikána, takže požádal o stavební povolení a bylo zahájeno stavební øízení. Podle ing. Biegela je Klub za starou Prahu úèastníkem, památkáøi mají žádost na stole k vyjádøení. Když jsem se ptala, jak stavební øízení zastavit, tak vlastnì obec nemá žádné páky pokud bude formálnì všechno v poøádku, bude vydáno stavební povolení. Myslím, že zastupitelé, Rada resp. starosta by mìli dostát svým slibùm a odejmnout povìøení vydané ing. Cikánovi. Michaela Valentová INZERCE Prodám 100% obchodní podíl ve firmì s najatými nebytovými prostory na Praze 1 Malé Stranì, s povolením provozu bistra fast food, celkem 137 m 2, z toho 85 m 2 provozní plochy, sklad, soc. zázemí. Výhodné podmínky, serióznì. Prohlídka po dohodì na tel

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic 4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic Celková délka trasy: 3,8 km (4,7 km) Poèet stromù: 7 Dolní Poèernice Obec leží v místì starého osídlení. V pozdní dobì kamenné (asi 4000 let pø. n. l.)

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU

PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU zima 2009 PORADENSTVÍ FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY PRIVATIZACE A REGENERACE BYTOVÉHO FONDU SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU Krize? Ano, ale my se na ni tìšíme. Ne, to není fráze nebo pøeklep, to je návrat k realitì

Více