2 / 2003 kvìten èervenec. zdarma. Deset let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 / 2003 kvìten èervenec. zdarma. Deset let"

Transkript

1 zdarma Obecní noviny jsou vydávány Sdružením občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. Sledují cíle programového prohlášení tohoto občanského sdružení, aniž by reprezentovaly stanoviska jakékoliv politické strany. V zájmu občanů jsou distribuovány poslancům parlamentu, prezidentské kanceláři a městskému zastupitelstvu. Deset let 2 / 2003 kvìten èervenec Být v Praze a neprojít se po Karlovì mostì je nemyslitelné. Karlùv most prostì k Praze patøí a stejnì tak k nìmu dnes patøí i výtvarníci, i když se na nìm objevili teprve ve druhé polovinì minulého století. Ve srovnání se staletou historií této národní kulturní památky je to sice doba témìø zanedbatelná, pøesto ale staèila k tomu, že návštìvníci, kteøí do Prahy pøijíždìjí, mají Karlùv most spojen nejen s èeskými dìjinami, ale také s obrazy, drobnou plastikou, šperky èi umìleckými fotografiemi, které si v této jedineèné galerii pod širým nebem mohou prohlédnout i koupit. Orientální tržištì Za dob pøedlistopadových, kdy bylo jakékoli soukromé podnikání zakázáno, to výtvarníci na mostì nemìli lehké, ale možná ještì hùø na tom byli krátce po revoluci. A nejen oni. Karlùv most tehdy zaplavili obchodníci všeho druhu a objevili se na nìm stánky se sklem, plastikovými suvenýry, ruskými bábuškami a vojenskými èepicemi, které tu po sobì zanechala odcházející sovìtská armáda. Bìhem nìkolika mìsícù se z mostu stalo tržištì, kde se obchodovalo doslova se vším, vèetnì pašovaného alkoholu, cigaret, drog a dokonce i zbraní. Se zmìnou sortimentu se také zmìnili lidé, kteøí toto zboží nabízeli, a tak turisté, místo aby obdivovali nádherný pohled na Pražský hrad a Malou Stranu, si spíš hlídali své fotoaparáty a penìženky pøed skupinami kapesních zlodìjù. Situace byla neudržitelná. Kromì toho, že rostoucí kriminalita pomalu pøerùstala v mezinárodní ostudu, nemìli z èilého obchodování, které tady probíhalo, žádný užitek ani návštìvníci mostu ani mìsto. Poplatky za zábor veøejného prostranství totiž stále platili pouze výtvarníci, jejichž malíøské stojany se mezi tou pou ovou veteší ztrácely. Bylo na èase s tím nìco dìlat, a tak poèátkem devadesátých let vzniklo Sdružení výtvarníkù Karlova mostu, o. s. (SVKM), které navrhlo Mìstské èásti Praha 1, že se bude o provoz na mostì starat. Bylo vypsáno výbìrové øízení, jejich projekt v nìm zvítìzil a Sdružení se stalo garantem prodeje a poøádku na Karlovì mostì. To byl ale teprve zaèátek. O tom, jak byl obtížný vypráví jeden z mluvèích Sdružení Roman Kotrè: Když jsme zaèali z Karlova mostu vytìsòovat nelegální prodejce vojenských kuriozit a jiného zboží, které sem nepatøilo, šlo nám nìkdy doslova o život. V té dobì totiž o vliv na mostì soupeøily dva rusky hovoøící gangy, jejichž èlenové nám vyhrožovali a èasto docházelo i fyzickým napadením. Nìkolik týdnù jsme museli mít dokonce osobní ochranku. Tehdy nám velmi pomohla Mìstská policie Praha 1, díky níž se podaøilo zbavit most nelegálních prodejcù, kapsáøù a žebrákù relativnì velmi brzy. Památku je tøeba chránit Nestaèilo však jen most vyèistit. Sdružení muselo vytvoøit nová pravidla prodeje i výbìru vhodného sortimentu a souèasnì je sladit s pøedstavami památkáøù i úøedníkù kompetentních orgánù. Pøitom neexistovaly žádné pøedpisy, které by upravovaly vztah a povinnosti podobné organizace jako Sdružení pøi správì a provozu veøejného prostranství. Mluvèí SVKM tak absolvovali nesèetná jednání na nejrùznìjších úøadech poèínaje Technickou správou komunikací a konèe Ministerstvem kultury ÈR. To všechno ale také vedlo k dokonalému seznámení s problematikou. Práce Sdružení se profesionalizovala a jeho cíle nabyly konkrétní podoby. Výtvarníkùm již nešlo jen o zachování tradièního prodeje kvalitních výtvarných dìl na Karlovì mostì, ale zároveò také o ochranu této národní kulturní památky a její sochaøské výzdoby a o poøádek a bezpeènost v lokalitì. O tom, že je práce Sdružení úspìšná, svìdèí i nìkolikanásobné vítìzství ve výbìrovém Z obsahu: Co za veselosti chystáme Tržní øád Diskuze o kampì Valná hromada Výstava obrázkù dìtí Povodnì v roce 2002 foto: archiv SVKM

2 øízení, které na správu Karlova mostu vypsala Mìstská èást Praha 1. Díla, která výtvarníci nabízejí návštìvníkùm na mostì, procházejí peèlivým výbìrem nezávislé výtvarné komise, která dbá na jejich úroveò. Jsou v ní nezávislí výtvarníci, teoretikové umìní a samozøejmì zástupci Mìstské èásti Praha 1. SVKM dnes také zajiš uje prostøednictvím pracovníkù najaté bezpeènostní agentury poøadatelskou službu na mostì. Ti kontrolují oprávnìní všech, kteøí na mostì prodávají nebo vystupují, upozoròují návštìvníky na vìci, které mostu škodí, chrání sochy pøed vandaly, ale také v pøípadì potøeby poskytnou turistùm pomoc v tísni, mohou pøivolat rychlou lékaøskou službu nebo asistenci policie. Tou nejtìžší zkouškou pro poøadatele ale bývají každoroènì hromadné oslavy konce roku, kdy most zaplní davy rozjaøených cizincù. Poøadatelská služba vede o své èinnosti podrobné záznamy, které Sdružení pøedává Mìstské èásti Praha 1 a využívá je i policie. K ochranì slouží i kamerový systém, který nepøetržitì sleduje provoz na mostì, na jehož instalaci se sdružení finanènì podílelo. Mluvíme-li o penìzích, nemalé èástky pohltí také údržba a úklid Karlova mostu a pøilehlého okolí, každoroènì obnovované pískovcové koše na odpadky i oèista zábradlí a soch od sprejových nápisù. Dùležitá je také stoprocentní platební disciplína umìlcù pùsobících na mostì, kteøí pøes Sdružení pravidelnì odvádìjí platby do mìstské pokladny, stejnì jako ti, kteøí most využívají k jiným komerèním úèelùm, napøíklad filmaøi, organizátoøi, reklamní agentury a øada dalších. Sochy a lidé Výtvarník ale zùstane výtvarníkem, i když se právì zabývá organizaèní èinností, proto Sdružení vìnuje velkou pozornost i rekonstrukci soch, na které se podílí ve spolupráci s Galerií hlavního mìsta Prahy. Za tìch deset let pùsobení pomohlo opravit již deset plastik a v letošním roce by se mìla celková suma penìz vložených Sdružením do oprav a rekonstrukce sochaøské výzdoby Karlova mostu blížit tøem milionùm korun. Nesoustøeïujeme se ale jen na Karlùv most, za ta léta jsme se sžili i s jeho okolím, 2 Kde to je Vyfotografovali jste málo známá malostranská nebo hradèanská zákoutí o kterých si myslíte, že je budou znát jen opravdoví znalci? Chcete snímky poskytnout do naší soutìže? Zašlete je na adresu redakce, uveïte svoje jméno a pøíjmení a pøesnou adresu, kde se zákoutí nachází. Naše ètenáøská soutìž pokraèuje. Soutìžní snímek pøipravil opìt Jaroslav Chuchlík. Nová soutìžní otázka: na kterém domì je klika ze snímku? redakce foto: Jaroslav Chuchlík Malování na chodníku zejména s Malou Stranou a jejími obyvateli, a snažíme se dìlat nìco i pro nì, øíká Roman Kotrè. Pro dìti poøádáme výtvarné soutìže, malování pøímo na mostì nebo, spolu se Sdružením obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan, Mìstskou èástí Praha 1 a Mìstskou policií Praha 1, zábavná soutìžní odpoledne na Kampì. Každoroènì vozíme dìti ze Základní umìlecké školy v Biskupské ulici na letní výtvarné tábory, které samozøejmì finanènì dotujeme, dodává. Poslední vìtší akcí Sdružení, kterou mnozí obyvatelé Malé Strany zaznamenali, bylo v minulém roce otevøení galerie SVKM na Kampì. Bohužel její provoz po nìkolika týdnech ukonèily povodnì. Právì ty ale zároveò ukázaly, jak silnì jsou výtvarnici z Karlova mostu s jeho okolím spojeni. Po opadnutí vody se jich totiž vìtšina pustila velmi aktivnì do nápravy škod. Vyklízeli veøejná prostranství, zatopené domy a snažili se pomáhat všude, kde bylo potøeba. Sdružení dodalo vysoušecí a èisticí techniku, ochranné pomùcky a desinfekèní prostøedky a staralo se i o nápoje a obèerstvení pro brigádníky. Pøednost mìly obytné domy a tak jejich vlastní ponièená galerie musela poèkat. Škody v galerii byly katastrofální. Všechna výtvarná díla, která jsme už nestaèili odvézt, byla znièena. Promáèený prostor galerie musel být nejen vyèištìn od bahna a fekálních nánosù, ale i zbaven promáèené omítky, vykopali jsme podlahy, vyhodili nábytek, celou elektroinstalaci, spotøebièe i bezpeènostní zaøízení. Celý prostor jsme nìkolik mìsícù vysoušeli, a pak jsme mohli v galerii provést nové sanaèní omítky, obnovit podlahy, postavit vitríny a doplnit znovu všechno ostatní, co do galerie patøí, popisuje spouš Roman Kotrè a dodává, že èlenové Sdružení utrpìli škody nejen v galerii, ale zejména v malostranských sklepích, které mají pronajaty k uskladnìní prací vystavovaných na mostì. Dílo se ale podaøilo, a tak Sdružení svoji galerii slavnostnì znovu otevøelo 3. èervna 2003 výstavou obrázkù dìtí na téma Povodnì v roce 2002 za pøítomnosti zástupcù Mìstské èásti Praha 1 a dalších osobností spojených s Kampou a Malou Stranou. Reklama neuškodí Karlùv most je kulturní památka takového významu, že ji není tøeba vìtšinou pøedstavovat ani návštìvníkùm ze vzdálených zemí. Pozitivní reklamy ale není nikdy dost, proto se Sdružení spolu s Pražskou centrálou cestovního ruchu a nìkterými médii pravidelnì podílí na propagaci Karlova mostu ve svìtì i v Èeské republice. Posledním z takových projektù byl i nedávno vysílaný nìkolikadílný úspìšný televizní seriál o historii Karlova mostu s profesorem Dvoøákem. Pravidelné tiskové konference Sdružení mívají velmi dobrý novináøský ohlas jak v tisku, tak i v elektronických médiích. Od poloviny minulého roku slouží veøejnosti také internetové stránky Sdružení. Na adrese která jako jedna z mála informuje o historii Karlova mostu, obou mosteckých vìžích i o tøiceti sochách jeho unikátní výzdoby, najdou zájemci navíc i podrobné informace o desetileté èinnosti Sdružení, jeho výroèní zprávy, a také konkrétní údaje o podmínkách prodeje a vystavování na mostì, vèetnì øádù a pøedpisù. Pro toho, kdo si chce udìlat aspoò zbìžný obrázek o výtvarnících, které mùže na Karlovì mostì potkat, je na webu pøipravena pomalu se rozrùstající galerie jejich dìl. Kdo ale chce práci Sdružení výtvarníkù Karlova mostu vidìt na vlastní oèi, mìl by pøijít na most osobnì, protože teprve tam mùže posoudit, jak se za tìch posledních deset let atmosféra i stav této národní kulturní památky zmìnily k lepšímu. Kde to je foto: archiv SVKM ON 2/ oto pochází z ulice orientaèní èíslo domu (objektu) Pøíjmení, jméno, adresa Soutìžní kupon nalepte na korespondenèní lístek a zašlete na adresu redakce pøípadnì doruète osobnì.

3 Co za veselosti chystáme Akce: Èertovka Chci informovat Malostraòáky o chystaných akcích. Zaènu výètem tìch, které již probìhly. Když jsem prvnì pøišla s tím, že by Malé Stranì slušel masopust, sahali si okolostojící èlenové Sdružení na hlavu a mne se pokoušeli obložit ledem. Dnes je Malostranské masopustní veselí akcí, která na Malou Stranu patøí. Malostranské masopustní veselí foto: Stanislav Tùma Když byly letošní pøípravy na masopust ve vrcholu, tiše jsem špitla, že by se mi zamlouvaly Malostranské èarodìjnice. Ozvalo se mruèení a posléze odevzdanost. Že se èarodìjnice poøádané, stejnì jako masopust s Mìstskou èástí Praha 1, vydaøily, o tom není pochyb. Stejnì jako o tom, že Malostranské èarodìjnice se stanou souèástí akcí poøádaných Sdružením i v èasech, kdy my už nebudeme mít sílu. Ve velké pohodì probìhlo Malování na chodníku, které poøádáme spolu s MÈ Praha 1, Mìstskou policí Praha 1 a Sdružením výtvarníkù Karlova mostu. O prùbìhu se zmiòujeme v tomto èísle ON. Teï o tom, co plánujeme. Ve dnech 19. a 20. záøí chce Sdružení opìt ve spolupráci s Mìstskou èástí Praha 1 uspoøádat Malostranský hrnèíøský podzim s burèákem. Rádi bychom na Kampu vrátili kvìtináèe, sádelòáky, hrneèky a štandlíky všeho druhu a okoøenili je trochou hudebního veselí a nevázané zábavy. O konkrétním programu se zájemci dozví z plakátù umístìných na známých místech poèátkem záøí. Na závìr roku chystáme již tradièní Malostranský Vánoèní strom a Malostranské Vánoce. Irena Piskaèová Zeptali jsme se starosty MÈ Praha 1 Vladimíra Vihana. Konèí rekonstrukce Hergetovy cihelny. Jaký je zámìr Mìstské èásti a investora na využití celého areálu? Co se ještì dodìlává? Rekonstrukce areálu Hergetova cihelna, investor: IMMOVISION, s.r.o., Praha 1, Panská 7/890, 1. stavba obj.a,b,c a D, Cihelná ul. unkèní využití rekonstruovaných staveb vychází z výsledku výbìrového øízení na vyhledání nájemce objektu. Ve vlastní Hergetovì cihelnì - objektu "A" jsou umístìna restauraèní zaøízení, vinárna, kavárna, polyfunkèní výstavní prostory - galerie a obchodní prostory. Ve ètvrtek 8. kvìtna 2003 na Den osvobození jsme osvobodili Èertovku od harampádí, které do ní naházeli naši milí spoluobèané. Zhruba od devíti do patnácti hodin byl vyèištìn úsek mezi obìma mlýny a naplnìn velký pøistavený kontejner. A jaké poklady jsme našli na dnì? Pøevládaly odpadkové koše jak plechové tak i keramické, dopravní znaèky a lešenáøské trubky, láhve rùzných velikostí a tvarù bohužel prázdné, ale i rùzné svršky, obuv, brýle a kreditní karta. Naštìstí jsme nenašli žádného podnikatele. O mnoho pøíjemnìjší byla ale sobota 10. kvìtna, kdy se Èertovka otvírala. Dopoledne se zaèali pøed bistrem Bruncvík pod Karlovým mostem shromažïovat odvážlivci i se svými plavidly, na kterých letos poprvé propluli malebnými zákoutími Èertovky. Aby nikdo netrpìl hlady a žízní, kuchaø Jirka vyrobil v polníchm kotli fantastický gulášek, jehož vùnì dráždila i turisty procházející se Hergetova cihelna povodnì ze srpna r a dále expozice o Èeské republice - The best of ÈR (napø. výrobky, apod.). V objektu "B" jsou v patøe umístìny 2 byty, v pøízemí jsou zøízeny 2 prodejny. Objekt "C" je rekonstruován pro muzeum a galerii, kde bude napø. ve spolupráci s Umìlecko prùmyslovým muzeem v dubnu 2003 instalována stálá expozice historických šperkù. Pøízemní objekt "D" pøi nábøežní zdi bude provozován jako klubová místnost pro menší spoleèenské akce, tiskové konference, pøedpokládá se k využití i jako klub zahranièních novináøù, pøi využití je pøedpokládána spolupráce se spoleènostmi, provozujícími foto: autor po Karlovì mostì. Toèené pivko bylo též znamenité, a tak nikomu nezkazila náladu ani krátká prùtrž mraèen ani zjištìní, že si Èertovku po uzavøení na úklid budeme muset nejdøíve pustit. Vzhledem k tomu, že se ve smíchovském zdymadle porouchal vypínaè elektromotoru k otevøení stavidel a obsluha zdymadla nás upozornila, že hodinu a pùl stavidlo zavírala ruènì, témìø stejnou dobu jsme otvírali i my. Ale povedlo se a nic nebránilo tomu, abychom vzali èluny, pádla, psí smeèku a vydali se pøes Kampu Èertovku koneènì otevøít. Pøi nalodìní ji nìkteøí èlenové flotily poznali na vlastní kùži, kterou od té chvíle mìli mokrou. Psi ne. Po mezipøistání u guláše a pivka, se celá akce opakovala se vším všudy ještì jednou, abychom se pøesvìdèili, zda byla Èertovka otevøená úplnì. Byla. Každopádnì jsme prožili moc hezký den a moc si pøeji aby jich tady na Kampì bylo víc. foto: autor sov Poslední kolaudace objektu "A" probìhla se zpoždìním až v prosinci 2002 z dùvodu odstraòování škod po povodních. Objekt A, pøipravený ke kolaudaci v srpnu 2002 byl srpnovou povodní znaènì poškozen. Povodní byly rovnìž poškozeny již zkolaudované objekty C a D. U Lužického semináøe 42, è.p objekt H Pøedmìtem stavby je rekonstrukce parteru objektu è.p.111 vè. vnitøního dvora a sadových úprav pøilehlého parku. V parteru je navrhováno restauraèní zaøízení s obchodními jednotkami, pøedpokládá se napø. umístìní prodejny peèiva. Byty v patøe nejsou pøedmìtem rekonstrukce. V posledním období probìhlo na stavbu øízení

4 O èem byste mìli vìdìt Tržní øád V Obecních novinách 3/99 jsme poprvé informovali o První všeobecné èlunovací spoleènosti, která zaèala provozovat vyhlídkové plavby po Èertovce a na kterou si stìžovali nájemníci Pražských benátek. Tehdy se poprvé objevily U Lužického semináøe a na Køížovnickém námìstí postavièky v námoønických obleècích a zaèaly obtìžovat kolemjdoucí. Dnes patøí k malostranskému koloritu a stìžuje si na nì kdekdo. Brání chùzi po chodníku, stojí ve vozovce, vybíhají na každého, kdo jen trochu vypadá, že by byl ochoten utratit peníze za jízdu po Èertovce. Obèas jsou arogantní, když jim Malostraòáci odpovídají po svém. Nic neporušují, všechno je povoleno úøady, prý. Pak se objevila možnost, jak je zahnat z ulice dolù do Èertovky. Pøed dvìma roky se primátor hl.m. Prahy chlubil novináøùm, jak mìsto zatoèilo s rozdávaèi informaèních letáèkù, kteøí obtìžovali turisty i Pražany na hlavních turistických trasách. Pøi novelizaci mìstské vyhlášky Tržního øádu Praha toto jednání zakázala a basta! Od té doby se letáèky o hudebních koncertech a jiných atrakcích nabízejí pokoutnì, staèí se projít napøíklad v podloubí na Malostranském námìstí a poznáte hned, jak se dnes letáèky rozdávají. A malostranští námoøníèci? Kdyby Všeobecná èlunovací musela shánìt zákazníky jinak než na ulici, sehnala by je? Jak by to s jejím podnikáním bylo dál? Tak si jednatel této veøejné obchodní spoleènosti Zdenìk Bergman podal u mìsta žádost o uvedení námoøníèkù do Tržního øádu. No a? Posuïte sami. Snaha zachránit Všeobecnou èlunovací vyústila v úžasný paskvil, v Tržním øádu jsou námoøníèci vyjmenování v oddíle Pøedsunutá prodejní místa, kde je uvedeno U lužického semináøe, parc. è. 1039/1, roh ulice U lužického semináøe a mùstku na ostrov Kampa, na pravé stranì (uniformovaní vltavští plavèíci, 1 3 prodejci), 2m2, Po Ne 10,30 22,00 celoroènì, lodní lístky na vyhlídkové plavby Pražskými Benátkami po Vltavì, právnická rarita. Pøedsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu urèenou k tomuto úèelu kolaudaèním rozhodnutím, na kterém je umístìno na zpevnìném povrchu prodejní zaøízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovnì, urèené k tomuto úèelu kolaudaèním rozhodnutím podle zvláštního zákona, se kterou funkènì souvisí. Pøedsunuté prodejní místo se zøizuje bezprostøednì u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele, vysvìtluje vedoucí Odboru dopravy a životního prostøedí ÚMÈ Praha 1 Mgr. Karel Žrout. Jak mohou být vltavští plavèíci prodejním zaøízením umístìným na zpevnìném povrchu mi není jasné, komisi obchodu a služeb, Obvodní radì MÈ Praha 1 a Radì hl.m. Prahy asi ano, tam všude byl tento paskvil projednán a schválen. Pøi situaci, že by ve výše uvedených lokalitách docházelo k poskytování služeb a informací, ohlednì projíždìk na Vltavì, formou nabízení letáèkù nebo poskytování ústní informace, nejedná se pøímo o tzv. pøedsunutý prodej. Rozdáváním informaèních letáèkù, by docházelo k porušování vyhlášky è. 27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Tržní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, kdy v èl. 5b textové èásti této vyhlášky zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb, se podle odst. 6 za pochùzkovou poulièní reklamu pokládá poskytování informací o kulturních, sportovních nebo jiných akcích, o provozovnách, službách nebo zboží pomocí pøenosného nebo neseného zaøízení. Za tuto reklamu se pokládá rovnìž nabízení a rozdávání pøedmìtù, obsahujících tyto informace (letákù, navštívenek, vizitek a podobných nosièù informací), pøímo z ruky. Není rozhodující, zda ten kdo službu poskytuje, se pøemís uje nebo postává na místì. Poskytování ústní informace však není v rozporu s výše uvedenou vyhláškou, uzavírá Mgr. Karel Žrout. O zmrzlinì Když v roce 1998 pøipravoval Magistrát mìstskou vyhlášku Tržní øád, chtìl vnést poøádek do prodeje na veøejném prostranství. Místo aby zastupitelé projednali lokality, kde je podle nich i památkáøù a historikù možné povolit poulièní prodej, všechno probíhalo obrácenì. Úøedníci obešli místa, kde se na ulicích prodávalo živelnì, sepsali seznam a pøedali ho k projednání zastupitelùm, o vyjádøením byly požádány mìstské èásti. A kde se vzaly tu se vzaly, zaèaly se na úøadech mìstských èástí i Magistrátu objevovat žádosti prodejcù o uvedení dalších a dalších prodejních míst v Tržním øádu. Takže INZERCE když vyhláška vstoupila v platnost, bylo v centru Prahy více prodejních míst, než pøed jejím pøijetím. Od té doby jsou mimo jiné na Kampì a v okolí prodavaèi zmrzliny a nápojù, do té doby je tu nikdo nevidìl. Bez reklamního sluneèníku se dnes málokomu podaøí vyfotografovat kolo dolního mlýna na Èertovce, bude-li mít fotograf a jeho dìti žízeò, odejdou o stovku lehèí. O historickém dýmu Jízdy historickými vozy také na radnici nevymýšleli, veteráni se prostì jednoho dne objevili v okolí Staromìstského námìstí a už tam zùstali. Na rozdíl od tolik diskutovaného ekovláèku nemají žádnou stanovenou trasu, žádné povolení mìsta, podle souèasných zákonù ani žádné nepotøebují, staèí øidièský a technický prùkaz, živnostenský list. Že parkují v zónì vyhrazené pro rezidenty? Brzy se na jejich skle objevily rezidentní karty Evroparku, Pražák si vždycky nìjak poradí. Tak se do turistického koloritu zapisuje i olejnatý dým z historických motorù, radní a úøedníci zase jen krèí rameny nemùžeme nic dìlat. Nìco pøeci ano, v èervnu ubral Magistrát na Malostranském námìstí rezidentùm jedno parkovací místo a vìnoval je vozùm s povolením TSK, hned tam parkuje historický vùz zvoucí na okružní jízdu Prahou. Mnoho návštìvníkù a Pražanù se mì ptalo, proè mìsto tohle všechno povoluje? Proè nejsou turistické atrakce v centru vkusnìjší? Konšelùm nevadí, že se o Praze povídá jako o mìstu kapesních zlodìjù, podivných taxíkáøù a poulièních prodavaèù a žebrákù, kteøí všichni jen natahují ruku po penìzích? Vadí, myslím, že vadí. Jenže s tím nemohou mnoho dìlat. Dokud budou všechny odborné, volené i úøednické komise jen povolovat další a další žádosti o stánky, stojky a pøedzahrádky, jiné to v centru nebude. A protože je historická Praha plná tìchto úžasností, na koncepci a koordinaci je dávno pozdì. A povzdech na závìr když by to vše nebylo povolené, bylo by to na ulicích stìjnì na èerno, znáte to. rt KÁMEN DØEVO Saská street Malá Strana Prague 1 Small gifts of stone, wood and pottery tel. / fax mobil:

5 A žijí hospody, ale co na to nájemníci? O èem byste mìli vìdìt Malebné hospùdky patøí ke každému dobøe zavedenému velkomìstu. Má je i Praha a je to dobøe. Ovšem Pronajímatelé zhusta zapomínají, že krom osvìžujících se hostí, má jejich dùm i nájemníky. Je velmi smutné, že se tak chová i MÈ Praha 1. Záøným pøíkladem je nechvalnì proslulý Kampa Park, který se na Malé Stranì uvedl znièením starého topolu, pokraèoval stavbou jakéhosi výbìhu pro lachtany. Za velmi nekulantní považuji stavbu terasy nad Èertovkou a to zbouráním èásti bøehové zdi. Dìlo se tak v dobì, kdy neznalý se mohl domnívat, že probíhají práce k odstranìní následkù povodní. Žít v domì Na Kampì 8 je utrpení již drahnì èasu. Proseb a apelù si MÈ Praha 1 vyslechla bezpoèet. Nic se nestalo. Nic se nedìje ani dnes, kdy nájemce svým podnikáním oblažuje i nájemníky z protìjších domù, tedy domù na druhém bøehu Èertovky. Nech se kompetentní nezlobí, ale lidé si pak jejich neèinnost vykládají rozliènì, vìtšinou krajnì nelichotivì. A já se ptám co by museli obyvatelé udìlat, aby majitel domu zasáhl a zbavil jich letitého obtìžování hlukem ze zmínìné provozovny? Že by pøed branami úøadu zahájili sborovou hladovku? Budu-li expandovat pøes vodu, rozroste se mùj text na nestravitelnou délku. Sex shop na Uhelném trhu na dohled od základní školy (je mi záhadou, že si to rodièe nechají líbit), La fabrique se øvoucími cizinci ve tøi ráno (zde je pikantní, že na tomto podniku má podíl bývalá zastupitelka, která dnes tepe nešvar ve vìci klidu a poøádku), Vysmátý zajíc (majetek MHMP) se zahrádkou ve vnitrobloku vìc v civilizované zemi dost neobvyklá, Galerie u prstenu ano, ano, zní to pøenádhernì, ale je to i osvìžovna s hosty, kteøí si nešeptají a opìt se zahrádkou. Ne, už nebudu pokraèovat, vím, že každý z vás by do mého výètu pøihodil svou zkušenost. Mìla-li bych co nejstruènìji popsat pocity dotèených nájemníkù, byla by to dost lapidární vìta. Inu se o ni pokusím. Hospoda v domì je užitek pro majitele, užitek pro nájemce, užitek pro hosta a trvalý stres pro obyvatele. Najde se moudrá hlava, která stejnì lapidárnì sdìlí, proè by s takovým stavem mìl být obyvatel domu spokojený? Pamatuji vyprávìní pøedváleèných pánù domácích, kteøí velmi dbali na poøádek a klid v domì. Proè to dnes neplatí? Proè vítìzí ten otrlý, bezskrupulózní nebojsa, který ví, že si na nìm stejnì nikdo nic nevezme, že mùže být klidnì i dlužníkem? Moc bych si pøála, aby se našel neznámý hrdina, který by dokázal vrátit do vztahù mezi lidmi øád a poøádek. Irena Piskaèová Chodec na pøechodu pro chodce Jaká je pøesná ochrana chodce na pøechodu? Právní ochrana se nalézá v zákonì è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znìní, pøedevším v ustanovení 5 povinnosti øidièe, kdy podle písmene h) se musí øidiè vozidla pøibližovat k pøechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo pøed pøechodem pro chodce, a pokud je to nutné, dokonce je øidiè vozidla povinen pøed pøechodem pro chodce vozidlo rovnou zastavit. Mimo øidièe tramvaje má øidiè umožnit chodci, který je na pøechodu pro chodce nebo jej zøejmì hodlá použít, nerušené a bezpeèné pøejití. Mechanická ochrana chodce je zajiš ována napø. city bloky u krajnice vozovky, reflexním dopravním znaèením nebo signálem žlutého svìtla ve tvaru chodce. Vzorovou mechanickou ochranu chodce na pøechodu pro chodce máme v Praze 1 v Opletalovì ulici. Jak se má chodec na pøechodu chovat a jak má postupovat, když má pocit, že jej øidiè vìdomì ohrožuje? Chování chodce na pøechodu pro chodce je pøedevším upraveno v 54 odst. 3 zák. è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znìní. Chodec musí dát pøednost tramvaji, nesmí vstupovat na pøechod pro chodce nebo na vozovku bezprostøednì pøed blížícím se vozidlem. Vstoupí-li již chodec na pøechod pro chodce, nesmí se tam bezdùvodnì zastavovat nebo zdržovat. Dále nesmí chodec vstupovat na pøechod pro chodce pøijíždí-li vozidla s právem pøednosti jízdy to je napø. vozidlo policie, mìstské policie, hasièù, a to se zapnutým majákem. Nevidomý chodec signalizuje øidièi úmysl pøejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve smìru pøecházení. Pokud má chodec pocit, že jej øidiè ohrozil, je možné toto jednání nahlásit buï Mìstské policii Praha, PÈR nebo pøímo Odboru dopravnì správních agend MHMP. Je tøeba uvést místo, kde ke skutku došlo, èas, registraèní èíslo vozidla (døíve SPZ), barvu a typ vozidla. K nezpochybnitelnému dokázání skutku, je dobré též uvést svìdka. Mgr. Karel Žrout Všehrdova 17, Praha 1, tel SLANÉ A SLADKÉ PALAÈINKY DENNÍ NABÍDKY ÈESKÁ A MEZINÁRODNÍ KUCHYNÌ VELKÝ VÝBÌR NÁPOJÙ ESPRESSO 100% ARABICA GALERIE ROZVOZ JÍDEL PO PRAZE 1 Náš vysoce kvalifikovaný a inteligentní personál je vždy pøipraven splnit veškerá Vaše pøání. 5

6 12. valná hromada Sdružení se letos konala 26. kvìtna 2003 v prostorách Obecní galerie beseda. Výstavní místnost zaplnili èlenové Sdružení témìø do posledního místa. Pøítomné pøivítal dosavadní pøedseda Sdružení Rostislav Tomeš. V úvodní øeèi vysvìtlil, proè se v druhé povinì roku 2002 valná hromada nemohla konat, Malé Strany se vzpamatovávala z povodní. Zpráva o èinnosti Sdružení shrnula akce pøispívající k malostranské sousedské pospolitosti, jako Malostranské masopustní veselí, Malování na chodníku, Vánoce na Kampì a novì Malostranské èarodìjnice. Tyto akce se staly malostranskou tradicí a doufáme, že malostranskou tradicí zùstanou. Za jejich realizací stojí osobnost Ireny Piskaèové, jež byla sdrdcem i motorem Sdružení, osobnost, jež dokáže strhnout ke spolupráci desítky dalších pomocníkù. Èlenové na jednání Valné hromady Irenì Piskaèové podìkovali. Èinnost Sdružení v grantových programech podporuje Mìstská èást Praha 1, díky tomu mohly vycházet Obecní noviny a fungovat Obecní galerie Beseda. Valná hromada vyslechla zprávu Kontrolní a revizní komise. Po dvouletém funkèním období probìhly nové volby pøedstavenstva Sdružení. Èleny pøedstvenstva byly zvoleni: Rostislav Tomeš, Ivan Veselý, Blanka Rajnochová, Miroslava Svitáková, Petr Cílek, Alena Schätzová, Markéta Jírová, Dana Goldová, Stanislav Tùma, Tomáš Oliva, Monika Goèaltovská. Pøedstavenstvo na svém prvním jednání zvolilo pøedsedou Sdružení Rostislava Tomeše, místopøedsedkyní Alenu Schätzovou. Každý z nás si jistì pamatuje na ubohý barokní dùm ve Všehrdovì ulici, okolo nìjž se zaèínalo chodit po špièkách, aby okolojdoucímu nespadl na hlavu. Dnes je z nìj velký fešák. Tentýž osud zøejmì èeká i jeho souseda ve Všehrdovì 13. Ovšem není jisté, zda i z nìj bude onen øeèený fešák. I tento dùm je zapsán jako nemovitá kulturní památka a to od poèátku šedesátých let. Nezasvìcenec by však této informaci nevìøil, ani kdyby si informátor klekl a pøísahal na zdraví svých blízkých. Do stavu, který je patrný z fotografií, dovedli dùm souèasní majitelé pod záminkou odstranìní povodòových škod. No, s ohledem na to, že ve sloupci vody, který omýval zmínìný dùm loni v srpnu, by se neutopila ani koza, vymykají se zásahy na domì provedené zdravému rozumu. Majitelé se dokonce pokoušeli vymámit na stavebním odboru souhlas se statickým zajištìním domu. Jako kdyby se kolem nìj prohnala rozbouøená Volha i se 12. valná hromada V diskusi padlo mnoho pøipomínek a návrhù. Hlavní prùjezdnou trasou, Valdštejnskou, Tomášskou a Karmelitskou na Újezd jezdí opìt mnoho turistických autobusù. Problém jsme hned týden po Valné hromadì projednávali s øeditelem Mìstské policie Praha 1 Miroslavem Stejskalem sdìlil nám, že všechny autobusy, které strážníci kontrolovali, mìly øádnou výjimku Magistrátního úøadu. Na území Malé Strany a Hradèan, zejména na Jánském vršku, na Tržišti, v okolí nemocnice Pod Petøínem, je málo odpadkových košù. Témìø všechny koše jsou soustøedìny na Královské cestì, ale mimo ni také žijí lidé. Na jednání zaznìl návrh, aby na tramvajové zastávce na Malostranském námìstí byly umístìny lavièky, dnes tam není jediná. Návrh na doplnìní odpadkových košù a lavièek jsme projednali v Dopravní komisi Rady Mìstské èásti Praha 1, vìøíme, že nezapadne. Z ulic mizí poštovních schránky, Èeská pošta reorganizuje a zeštíhluje, zmizely skoro všechny poštovní schránky. Èlenové Sdružení seznámili jednání Valné hromady s peticí proti chování spoleènosti Kampa park, která zabírá stále další a další zákoutí okolo Èertovky. Posledním Kampaparkáckým výrobkem je visutá terasa nad Èertovkou, ze které pozorují návštìvníci obèany v protìjších domech, obtìžují je hlukem, do veèera tam hraje hlasitá hudba. Obèany Malé Strany velmi zajímá probíhající výstavba protipovodòových zábran. Námìstek primátora Ing. Jan Bürgermeister nám slíbil uspoøádat na podzim veøejnou besedu o tom, kde a jaká protipovodòová díla se budou na Malé Stranì stavìt. redakce Další barokní dùm se zaèíná podobat barabiznì svými pøítoky. Tento manévr se majitelùm nezdaøil a od té doby se cudnì halí v závoj mlèení. O tom, jak si užívají v tomto domì hrùzy nájemníci, by bylo možné psát román. Je nad možnosti chápání autora, jak se mùže majitel chovat k tak jedineènému domu, natož jak mùže tak barbarsky jednat s nájemníky, z nichž si v podstatì udìlal rukojmí. Prohlídka vnitøku domu je, a to bez pøehánìní, jen pro silné nátury. Jak øíkávala moje babièka já bych se prala. Pevnì vìøím, že jak Národní památkový ústav Praha, tak stavební odbor Praha 1 nedopustí, aby se tato vzácná památka jeden z mála mìš anských barokních domù na Malé Stranì stal jen vzpomínkou. O pomoc byla požádána i památková inspekce Ministerstva kultury ÈR. Myslím si, že by nebylo od vìci, aby se o dùm zaèal zajímat každý, komu ještì stále záleží na tom, kde a jak bydlí. Každý, kdo je rád Malostraòákem. Já jsem, proto se zajímám. Irena Piskaèová Malostranské hospody a kafírny Tak se nazývá souèasná, již tradièní prázdninová fotografická výstava v OGB. Otevøena byla 23. èervna a je pøístupná až do 7. záøí 2003 v bìžných otvírací hodinách, tj. úterý až nedìle od 13 do 18 hodin. Autory tématických fotografií jsou Hana Hamplová, Bohdan Holomíèek, Zdenìk Lhoták, Antonín Malý, Zdenìk Merta, Ota Pajer, Zdenìk Taichman a Stanislav Tùma. Zahájení výstavy se zúèastnila vìtšina autorù a za Mìstkou èást Praha 1 zástupkynì starosty Jana Pøíhodová. Zahrál a zazpíval Ivan Hlas. inanènì pøispìli: Mìstská èást Praha 1, Hlavní mìsto Praha, Balli s.r.o., Martin Rybín Ekoexpres, Malostranská pivnice. Sdružení dìkuje všem pøispìvatelùm za podporu výstav. P.C. foto: Stanislav Tùma Diskuse o Kampì 26. èervna 2003 probìhla v Ústavu dìjin umìní beseda ke Kampì, pøi níž vyplynulo, že k rekonstrukci parku zaèalo stavební øízení. Kuriózní je postoj zastupitelù (napø. ing. ilip Dvoøák) i úøedníkù (ing. arch. Eismannová) nikdo už rekonstrukci podle projektu ing. arch. Cikána a Melkové nechce, projekt má sloužit jako podklad k diskusi. Pøitom stále platí zplnomocnìní mìstské èásti pro ing. Cikána, takže požádal o stavební povolení a bylo zahájeno stavební øízení. Podle ing. Biegela je Klub za starou Prahu úèastníkem, památkáøi mají žádost na stole k vyjádøení. Když jsem se ptala, jak stavební øízení zastavit, tak vlastnì obec nemá žádné páky pokud bude formálnì všechno v poøádku, bude vydáno stavební povolení. Myslím, že zastupitelé, Rada resp. starosta by mìli dostát svým slibùm a odejmnout povìøení vydané ing. Cikánovi. Michaela Valentová INZERCE Prodám 100% obchodní podíl ve firmì s najatými nebytovými prostory na Praze 1 Malé Stranì, s povolením provozu bistra fast food, celkem 137 m 2, z toho 85 m 2 provozní plochy, sklad, soc. zázemí. Výhodné podmínky, serióznì. Prohlídka po dohodì na tel

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi

Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi Mìsto místo továrny / kompaktní bydlení v Bøeclavi / Vypracoval Diplomová práce, 2009/10 Bc. David Pøikryl Vedoucí práce Ing. arch Gabriel Kopáèik, Dr. Diplomová práce Èíslo diplomové práce: FA-DIP0044/2009

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

Obecní noviny jsou vydávány Sdružením obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan. Sledují cíle programového

Obecní noviny jsou vydávány Sdružením obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan. Sledují cíle programového podzim01.qxd 26.10.2001 14:58 Page 1 Obecní noviny jsou vydávány Sdružením obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan. Sledují cíle programového dìpodobnìji pro personál a hosty zmínìných restauraèních zaøízení,

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA DUR SO 03 MOBILIÁØ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA DUR SO 03 MOBILIÁØ TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA AUTORSKÝ NÁVRH Ing. Miroslava Polachová VYPRACOVALA: NÁZEV AKCE: Ing. Jitka Vágnerová Ing. Jitka Vágnerová REGENERACE PANELOVÉHO

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie poøádá kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více