2 / 2003 kvìten èervenec. zdarma. Deset let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 / 2003 kvìten èervenec. zdarma. Deset let"

Transkript

1 zdarma Obecní noviny jsou vydávány Sdružením občanů a přátel Malé Strany a Hradčan. Sledují cíle programového prohlášení tohoto občanského sdružení, aniž by reprezentovaly stanoviska jakékoliv politické strany. V zájmu občanů jsou distribuovány poslancům parlamentu, prezidentské kanceláři a městskému zastupitelstvu. Deset let 2 / 2003 kvìten èervenec Být v Praze a neprojít se po Karlovì mostì je nemyslitelné. Karlùv most prostì k Praze patøí a stejnì tak k nìmu dnes patøí i výtvarníci, i když se na nìm objevili teprve ve druhé polovinì minulého století. Ve srovnání se staletou historií této národní kulturní památky je to sice doba témìø zanedbatelná, pøesto ale staèila k tomu, že návštìvníci, kteøí do Prahy pøijíždìjí, mají Karlùv most spojen nejen s èeskými dìjinami, ale také s obrazy, drobnou plastikou, šperky èi umìleckými fotografiemi, které si v této jedineèné galerii pod širým nebem mohou prohlédnout i koupit. Orientální tržištì Za dob pøedlistopadových, kdy bylo jakékoli soukromé podnikání zakázáno, to výtvarníci na mostì nemìli lehké, ale možná ještì hùø na tom byli krátce po revoluci. A nejen oni. Karlùv most tehdy zaplavili obchodníci všeho druhu a objevili se na nìm stánky se sklem, plastikovými suvenýry, ruskými bábuškami a vojenskými èepicemi, které tu po sobì zanechala odcházející sovìtská armáda. Bìhem nìkolika mìsícù se z mostu stalo tržištì, kde se obchodovalo doslova se vším, vèetnì pašovaného alkoholu, cigaret, drog a dokonce i zbraní. Se zmìnou sortimentu se také zmìnili lidé, kteøí toto zboží nabízeli, a tak turisté, místo aby obdivovali nádherný pohled na Pražský hrad a Malou Stranu, si spíš hlídali své fotoaparáty a penìženky pøed skupinami kapesních zlodìjù. Situace byla neudržitelná. Kromì toho, že rostoucí kriminalita pomalu pøerùstala v mezinárodní ostudu, nemìli z èilého obchodování, které tady probíhalo, žádný užitek ani návštìvníci mostu ani mìsto. Poplatky za zábor veøejného prostranství totiž stále platili pouze výtvarníci, jejichž malíøské stojany se mezi tou pou ovou veteší ztrácely. Bylo na èase s tím nìco dìlat, a tak poèátkem devadesátých let vzniklo Sdružení výtvarníkù Karlova mostu, o. s. (SVKM), které navrhlo Mìstské èásti Praha 1, že se bude o provoz na mostì starat. Bylo vypsáno výbìrové øízení, jejich projekt v nìm zvítìzil a Sdružení se stalo garantem prodeje a poøádku na Karlovì mostì. To byl ale teprve zaèátek. O tom, jak byl obtížný vypráví jeden z mluvèích Sdružení Roman Kotrè: Když jsme zaèali z Karlova mostu vytìsòovat nelegální prodejce vojenských kuriozit a jiného zboží, které sem nepatøilo, šlo nám nìkdy doslova o život. V té dobì totiž o vliv na mostì soupeøily dva rusky hovoøící gangy, jejichž èlenové nám vyhrožovali a èasto docházelo i fyzickým napadením. Nìkolik týdnù jsme museli mít dokonce osobní ochranku. Tehdy nám velmi pomohla Mìstská policie Praha 1, díky níž se podaøilo zbavit most nelegálních prodejcù, kapsáøù a žebrákù relativnì velmi brzy. Památku je tøeba chránit Nestaèilo však jen most vyèistit. Sdružení muselo vytvoøit nová pravidla prodeje i výbìru vhodného sortimentu a souèasnì je sladit s pøedstavami památkáøù i úøedníkù kompetentních orgánù. Pøitom neexistovaly žádné pøedpisy, které by upravovaly vztah a povinnosti podobné organizace jako Sdružení pøi správì a provozu veøejného prostranství. Mluvèí SVKM tak absolvovali nesèetná jednání na nejrùznìjších úøadech poèínaje Technickou správou komunikací a konèe Ministerstvem kultury ÈR. To všechno ale také vedlo k dokonalému seznámení s problematikou. Práce Sdružení se profesionalizovala a jeho cíle nabyly konkrétní podoby. Výtvarníkùm již nešlo jen o zachování tradièního prodeje kvalitních výtvarných dìl na Karlovì mostì, ale zároveò také o ochranu této národní kulturní památky a její sochaøské výzdoby a o poøádek a bezpeènost v lokalitì. O tom, že je práce Sdružení úspìšná, svìdèí i nìkolikanásobné vítìzství ve výbìrovém Z obsahu: Co za veselosti chystáme Tržní øád Diskuze o kampì Valná hromada Výstava obrázkù dìtí Povodnì v roce 2002 foto: archiv SVKM

2 øízení, které na správu Karlova mostu vypsala Mìstská èást Praha 1. Díla, která výtvarníci nabízejí návštìvníkùm na mostì, procházejí peèlivým výbìrem nezávislé výtvarné komise, která dbá na jejich úroveò. Jsou v ní nezávislí výtvarníci, teoretikové umìní a samozøejmì zástupci Mìstské èásti Praha 1. SVKM dnes také zajiš uje prostøednictvím pracovníkù najaté bezpeènostní agentury poøadatelskou službu na mostì. Ti kontrolují oprávnìní všech, kteøí na mostì prodávají nebo vystupují, upozoròují návštìvníky na vìci, které mostu škodí, chrání sochy pøed vandaly, ale také v pøípadì potøeby poskytnou turistùm pomoc v tísni, mohou pøivolat rychlou lékaøskou službu nebo asistenci policie. Tou nejtìžší zkouškou pro poøadatele ale bývají každoroènì hromadné oslavy konce roku, kdy most zaplní davy rozjaøených cizincù. Poøadatelská služba vede o své èinnosti podrobné záznamy, které Sdružení pøedává Mìstské èásti Praha 1 a využívá je i policie. K ochranì slouží i kamerový systém, který nepøetržitì sleduje provoz na mostì, na jehož instalaci se sdružení finanènì podílelo. Mluvíme-li o penìzích, nemalé èástky pohltí také údržba a úklid Karlova mostu a pøilehlého okolí, každoroènì obnovované pískovcové koše na odpadky i oèista zábradlí a soch od sprejových nápisù. Dùležitá je také stoprocentní platební disciplína umìlcù pùsobících na mostì, kteøí pøes Sdružení pravidelnì odvádìjí platby do mìstské pokladny, stejnì jako ti, kteøí most využívají k jiným komerèním úèelùm, napøíklad filmaøi, organizátoøi, reklamní agentury a øada dalších. Sochy a lidé Výtvarník ale zùstane výtvarníkem, i když se právì zabývá organizaèní èinností, proto Sdružení vìnuje velkou pozornost i rekonstrukci soch, na které se podílí ve spolupráci s Galerií hlavního mìsta Prahy. Za tìch deset let pùsobení pomohlo opravit již deset plastik a v letošním roce by se mìla celková suma penìz vložených Sdružením do oprav a rekonstrukce sochaøské výzdoby Karlova mostu blížit tøem milionùm korun. Nesoustøeïujeme se ale jen na Karlùv most, za ta léta jsme se sžili i s jeho okolím, 2 Kde to je Vyfotografovali jste málo známá malostranská nebo hradèanská zákoutí o kterých si myslíte, že je budou znát jen opravdoví znalci? Chcete snímky poskytnout do naší soutìže? Zašlete je na adresu redakce, uveïte svoje jméno a pøíjmení a pøesnou adresu, kde se zákoutí nachází. Naše ètenáøská soutìž pokraèuje. Soutìžní snímek pøipravil opìt Jaroslav Chuchlík. Nová soutìžní otázka: na kterém domì je klika ze snímku? redakce foto: Jaroslav Chuchlík Malování na chodníku zejména s Malou Stranou a jejími obyvateli, a snažíme se dìlat nìco i pro nì, øíká Roman Kotrè. Pro dìti poøádáme výtvarné soutìže, malování pøímo na mostì nebo, spolu se Sdružením obèanù a pøátel Malé Strany a Hradèan, Mìstskou èástí Praha 1 a Mìstskou policií Praha 1, zábavná soutìžní odpoledne na Kampì. Každoroènì vozíme dìti ze Základní umìlecké školy v Biskupské ulici na letní výtvarné tábory, které samozøejmì finanènì dotujeme, dodává. Poslední vìtší akcí Sdružení, kterou mnozí obyvatelé Malé Strany zaznamenali, bylo v minulém roce otevøení galerie SVKM na Kampì. Bohužel její provoz po nìkolika týdnech ukonèily povodnì. Právì ty ale zároveò ukázaly, jak silnì jsou výtvarnici z Karlova mostu s jeho okolím spojeni. Po opadnutí vody se jich totiž vìtšina pustila velmi aktivnì do nápravy škod. Vyklízeli veøejná prostranství, zatopené domy a snažili se pomáhat všude, kde bylo potøeba. Sdružení dodalo vysoušecí a èisticí techniku, ochranné pomùcky a desinfekèní prostøedky a staralo se i o nápoje a obèerstvení pro brigádníky. Pøednost mìly obytné domy a tak jejich vlastní ponièená galerie musela poèkat. Škody v galerii byly katastrofální. Všechna výtvarná díla, která jsme už nestaèili odvézt, byla znièena. Promáèený prostor galerie musel být nejen vyèištìn od bahna a fekálních nánosù, ale i zbaven promáèené omítky, vykopali jsme podlahy, vyhodili nábytek, celou elektroinstalaci, spotøebièe i bezpeènostní zaøízení. Celý prostor jsme nìkolik mìsícù vysoušeli, a pak jsme mohli v galerii provést nové sanaèní omítky, obnovit podlahy, postavit vitríny a doplnit znovu všechno ostatní, co do galerie patøí, popisuje spouš Roman Kotrè a dodává, že èlenové Sdružení utrpìli škody nejen v galerii, ale zejména v malostranských sklepích, které mají pronajaty k uskladnìní prací vystavovaných na mostì. Dílo se ale podaøilo, a tak Sdružení svoji galerii slavnostnì znovu otevøelo 3. èervna 2003 výstavou obrázkù dìtí na téma Povodnì v roce 2002 za pøítomnosti zástupcù Mìstské èásti Praha 1 a dalších osobností spojených s Kampou a Malou Stranou. Reklama neuškodí Karlùv most je kulturní památka takového významu, že ji není tøeba vìtšinou pøedstavovat ani návštìvníkùm ze vzdálených zemí. Pozitivní reklamy ale není nikdy dost, proto se Sdružení spolu s Pražskou centrálou cestovního ruchu a nìkterými médii pravidelnì podílí na propagaci Karlova mostu ve svìtì i v Èeské republice. Posledním z takových projektù byl i nedávno vysílaný nìkolikadílný úspìšný televizní seriál o historii Karlova mostu s profesorem Dvoøákem. Pravidelné tiskové konference Sdružení mívají velmi dobrý novináøský ohlas jak v tisku, tak i v elektronických médiích. Od poloviny minulého roku slouží veøejnosti také internetové stránky Sdružení. Na adrese která jako jedna z mála informuje o historii Karlova mostu, obou mosteckých vìžích i o tøiceti sochách jeho unikátní výzdoby, najdou zájemci navíc i podrobné informace o desetileté èinnosti Sdružení, jeho výroèní zprávy, a také konkrétní údaje o podmínkách prodeje a vystavování na mostì, vèetnì øádù a pøedpisù. Pro toho, kdo si chce udìlat aspoò zbìžný obrázek o výtvarnících, které mùže na Karlovì mostì potkat, je na webu pøipravena pomalu se rozrùstající galerie jejich dìl. Kdo ale chce práci Sdružení výtvarníkù Karlova mostu vidìt na vlastní oèi, mìl by pøijít na most osobnì, protože teprve tam mùže posoudit, jak se za tìch posledních deset let atmosféra i stav této národní kulturní památky zmìnily k lepšímu. Kde to je foto: archiv SVKM ON 2/ oto pochází z ulice orientaèní èíslo domu (objektu) Pøíjmení, jméno, adresa Soutìžní kupon nalepte na korespondenèní lístek a zašlete na adresu redakce pøípadnì doruète osobnì.

3 Co za veselosti chystáme Akce: Èertovka Chci informovat Malostraòáky o chystaných akcích. Zaènu výètem tìch, které již probìhly. Když jsem prvnì pøišla s tím, že by Malé Stranì slušel masopust, sahali si okolostojící èlenové Sdružení na hlavu a mne se pokoušeli obložit ledem. Dnes je Malostranské masopustní veselí akcí, která na Malou Stranu patøí. Malostranské masopustní veselí foto: Stanislav Tùma Když byly letošní pøípravy na masopust ve vrcholu, tiše jsem špitla, že by se mi zamlouvaly Malostranské èarodìjnice. Ozvalo se mruèení a posléze odevzdanost. Že se èarodìjnice poøádané, stejnì jako masopust s Mìstskou èástí Praha 1, vydaøily, o tom není pochyb. Stejnì jako o tom, že Malostranské èarodìjnice se stanou souèástí akcí poøádaných Sdružením i v èasech, kdy my už nebudeme mít sílu. Ve velké pohodì probìhlo Malování na chodníku, které poøádáme spolu s MÈ Praha 1, Mìstskou policí Praha 1 a Sdružením výtvarníkù Karlova mostu. O prùbìhu se zmiòujeme v tomto èísle ON. Teï o tom, co plánujeme. Ve dnech 19. a 20. záøí chce Sdružení opìt ve spolupráci s Mìstskou èástí Praha 1 uspoøádat Malostranský hrnèíøský podzim s burèákem. Rádi bychom na Kampu vrátili kvìtináèe, sádelòáky, hrneèky a štandlíky všeho druhu a okoøenili je trochou hudebního veselí a nevázané zábavy. O konkrétním programu se zájemci dozví z plakátù umístìných na známých místech poèátkem záøí. Na závìr roku chystáme již tradièní Malostranský Vánoèní strom a Malostranské Vánoce. Irena Piskaèová Zeptali jsme se starosty MÈ Praha 1 Vladimíra Vihana. Konèí rekonstrukce Hergetovy cihelny. Jaký je zámìr Mìstské èásti a investora na využití celého areálu? Co se ještì dodìlává? Rekonstrukce areálu Hergetova cihelna, investor: IMMOVISION, s.r.o., Praha 1, Panská 7/890, 1. stavba obj.a,b,c a D, Cihelná ul. unkèní využití rekonstruovaných staveb vychází z výsledku výbìrového øízení na vyhledání nájemce objektu. Ve vlastní Hergetovì cihelnì - objektu "A" jsou umístìna restauraèní zaøízení, vinárna, kavárna, polyfunkèní výstavní prostory - galerie a obchodní prostory. Ve ètvrtek 8. kvìtna 2003 na Den osvobození jsme osvobodili Èertovku od harampádí, které do ní naházeli naši milí spoluobèané. Zhruba od devíti do patnácti hodin byl vyèištìn úsek mezi obìma mlýny a naplnìn velký pøistavený kontejner. A jaké poklady jsme našli na dnì? Pøevládaly odpadkové koše jak plechové tak i keramické, dopravní znaèky a lešenáøské trubky, láhve rùzných velikostí a tvarù bohužel prázdné, ale i rùzné svršky, obuv, brýle a kreditní karta. Naštìstí jsme nenašli žádného podnikatele. O mnoho pøíjemnìjší byla ale sobota 10. kvìtna, kdy se Èertovka otvírala. Dopoledne se zaèali pøed bistrem Bruncvík pod Karlovým mostem shromažïovat odvážlivci i se svými plavidly, na kterých letos poprvé propluli malebnými zákoutími Èertovky. Aby nikdo netrpìl hlady a žízní, kuchaø Jirka vyrobil v polníchm kotli fantastický gulášek, jehož vùnì dráždila i turisty procházející se Hergetova cihelna povodnì ze srpna r a dále expozice o Èeské republice - The best of ÈR (napø. výrobky, apod.). V objektu "B" jsou v patøe umístìny 2 byty, v pøízemí jsou zøízeny 2 prodejny. Objekt "C" je rekonstruován pro muzeum a galerii, kde bude napø. ve spolupráci s Umìlecko prùmyslovým muzeem v dubnu 2003 instalována stálá expozice historických šperkù. Pøízemní objekt "D" pøi nábøežní zdi bude provozován jako klubová místnost pro menší spoleèenské akce, tiskové konference, pøedpokládá se k využití i jako klub zahranièních novináøù, pøi využití je pøedpokládána spolupráce se spoleènostmi, provozujícími foto: autor po Karlovì mostì. Toèené pivko bylo též znamenité, a tak nikomu nezkazila náladu ani krátká prùtrž mraèen ani zjištìní, že si Èertovku po uzavøení na úklid budeme muset nejdøíve pustit. Vzhledem k tomu, že se ve smíchovském zdymadle porouchal vypínaè elektromotoru k otevøení stavidel a obsluha zdymadla nás upozornila, že hodinu a pùl stavidlo zavírala ruènì, témìø stejnou dobu jsme otvírali i my. Ale povedlo se a nic nebránilo tomu, abychom vzali èluny, pádla, psí smeèku a vydali se pøes Kampu Èertovku koneènì otevøít. Pøi nalodìní ji nìkteøí èlenové flotily poznali na vlastní kùži, kterou od té chvíle mìli mokrou. Psi ne. Po mezipøistání u guláše a pivka, se celá akce opakovala se vším všudy ještì jednou, abychom se pøesvìdèili, zda byla Èertovka otevøená úplnì. Byla. Každopádnì jsme prožili moc hezký den a moc si pøeji aby jich tady na Kampì bylo víc. foto: autor sov Poslední kolaudace objektu "A" probìhla se zpoždìním až v prosinci 2002 z dùvodu odstraòování škod po povodních. Objekt A, pøipravený ke kolaudaci v srpnu 2002 byl srpnovou povodní znaènì poškozen. Povodní byly rovnìž poškozeny již zkolaudované objekty C a D. U Lužického semináøe 42, è.p objekt H Pøedmìtem stavby je rekonstrukce parteru objektu è.p.111 vè. vnitøního dvora a sadových úprav pøilehlého parku. V parteru je navrhováno restauraèní zaøízení s obchodními jednotkami, pøedpokládá se napø. umístìní prodejny peèiva. Byty v patøe nejsou pøedmìtem rekonstrukce. V posledním období probìhlo na stavbu øízení

4 O èem byste mìli vìdìt Tržní øád V Obecních novinách 3/99 jsme poprvé informovali o První všeobecné èlunovací spoleènosti, která zaèala provozovat vyhlídkové plavby po Èertovce a na kterou si stìžovali nájemníci Pražských benátek. Tehdy se poprvé objevily U Lužického semináøe a na Køížovnickém námìstí postavièky v námoønických obleècích a zaèaly obtìžovat kolemjdoucí. Dnes patøí k malostranskému koloritu a stìžuje si na nì kdekdo. Brání chùzi po chodníku, stojí ve vozovce, vybíhají na každého, kdo jen trochu vypadá, že by byl ochoten utratit peníze za jízdu po Èertovce. Obèas jsou arogantní, když jim Malostraòáci odpovídají po svém. Nic neporušují, všechno je povoleno úøady, prý. Pak se objevila možnost, jak je zahnat z ulice dolù do Èertovky. Pøed dvìma roky se primátor hl.m. Prahy chlubil novináøùm, jak mìsto zatoèilo s rozdávaèi informaèních letáèkù, kteøí obtìžovali turisty i Pražany na hlavních turistických trasách. Pøi novelizaci mìstské vyhlášky Tržního øádu Praha toto jednání zakázala a basta! Od té doby se letáèky o hudebních koncertech a jiných atrakcích nabízejí pokoutnì, staèí se projít napøíklad v podloubí na Malostranském námìstí a poznáte hned, jak se dnes letáèky rozdávají. A malostranští námoøníèci? Kdyby Všeobecná èlunovací musela shánìt zákazníky jinak než na ulici, sehnala by je? Jak by to s jejím podnikáním bylo dál? Tak si jednatel této veøejné obchodní spoleènosti Zdenìk Bergman podal u mìsta žádost o uvedení námoøníèkù do Tržního øádu. No a? Posuïte sami. Snaha zachránit Všeobecnou èlunovací vyústila v úžasný paskvil, v Tržním øádu jsou námoøníèci vyjmenování v oddíle Pøedsunutá prodejní místa, kde je uvedeno U lužického semináøe, parc. è. 1039/1, roh ulice U lužického semináøe a mùstku na ostrov Kampa, na pravé stranì (uniformovaní vltavští plavèíci, 1 3 prodejci), 2m2, Po Ne 10,30 22,00 celoroènì, lodní lístky na vyhlídkové plavby Pražskými Benátkami po Vltavì, právnická rarita. Pøedsunuté prodejní místo je místo mimo provozovnu urèenou k tomuto úèelu kolaudaèním rozhodnutím, na kterém je umístìno na zpevnìném povrchu prodejní zaøízení, ze kterého se prodává zboží a poskytují služby stejného druhu jako v provozovnì, urèené k tomuto úèelu kolaudaèním rozhodnutím podle zvláštního zákona, se kterou funkènì souvisí. Pøedsunuté prodejní místo se zøizuje bezprostøednì u uvedené provozovny a musí s ní mít stejného provozovatele, vysvìtluje vedoucí Odboru dopravy a životního prostøedí ÚMÈ Praha 1 Mgr. Karel Žrout. Jak mohou být vltavští plavèíci prodejním zaøízením umístìným na zpevnìném povrchu mi není jasné, komisi obchodu a služeb, Obvodní radì MÈ Praha 1 a Radì hl.m. Prahy asi ano, tam všude byl tento paskvil projednán a schválen. Pøi situaci, že by ve výše uvedených lokalitách docházelo k poskytování služeb a informací, ohlednì projíždìk na Vltavì, formou nabízení letáèkù nebo poskytování ústní informace, nejedná se pøímo o tzv. pøedsunutý prodej. Rozdáváním informaèních letáèkù, by docházelo k porušování vyhlášky è. 27/1998 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Tržní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù, kdy v èl. 5b textové èásti této vyhlášky zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb, se podle odst. 6 za pochùzkovou poulièní reklamu pokládá poskytování informací o kulturních, sportovních nebo jiných akcích, o provozovnách, službách nebo zboží pomocí pøenosného nebo neseného zaøízení. Za tuto reklamu se pokládá rovnìž nabízení a rozdávání pøedmìtù, obsahujících tyto informace (letákù, navštívenek, vizitek a podobných nosièù informací), pøímo z ruky. Není rozhodující, zda ten kdo službu poskytuje, se pøemís uje nebo postává na místì. Poskytování ústní informace však není v rozporu s výše uvedenou vyhláškou, uzavírá Mgr. Karel Žrout. O zmrzlinì Když v roce 1998 pøipravoval Magistrát mìstskou vyhlášku Tržní øád, chtìl vnést poøádek do prodeje na veøejném prostranství. Místo aby zastupitelé projednali lokality, kde je podle nich i památkáøù a historikù možné povolit poulièní prodej, všechno probíhalo obrácenì. Úøedníci obešli místa, kde se na ulicích prodávalo živelnì, sepsali seznam a pøedali ho k projednání zastupitelùm, o vyjádøením byly požádány mìstské èásti. A kde se vzaly tu se vzaly, zaèaly se na úøadech mìstských èástí i Magistrátu objevovat žádosti prodejcù o uvedení dalších a dalších prodejních míst v Tržním øádu. Takže INZERCE když vyhláška vstoupila v platnost, bylo v centru Prahy více prodejních míst, než pøed jejím pøijetím. Od té doby jsou mimo jiné na Kampì a v okolí prodavaèi zmrzliny a nápojù, do té doby je tu nikdo nevidìl. Bez reklamního sluneèníku se dnes málokomu podaøí vyfotografovat kolo dolního mlýna na Èertovce, bude-li mít fotograf a jeho dìti žízeò, odejdou o stovku lehèí. O historickém dýmu Jízdy historickými vozy také na radnici nevymýšleli, veteráni se prostì jednoho dne objevili v okolí Staromìstského námìstí a už tam zùstali. Na rozdíl od tolik diskutovaného ekovláèku nemají žádnou stanovenou trasu, žádné povolení mìsta, podle souèasných zákonù ani žádné nepotøebují, staèí øidièský a technický prùkaz, živnostenský list. Že parkují v zónì vyhrazené pro rezidenty? Brzy se na jejich skle objevily rezidentní karty Evroparku, Pražák si vždycky nìjak poradí. Tak se do turistického koloritu zapisuje i olejnatý dým z historických motorù, radní a úøedníci zase jen krèí rameny nemùžeme nic dìlat. Nìco pøeci ano, v èervnu ubral Magistrát na Malostranském námìstí rezidentùm jedno parkovací místo a vìnoval je vozùm s povolením TSK, hned tam parkuje historický vùz zvoucí na okružní jízdu Prahou. Mnoho návštìvníkù a Pražanù se mì ptalo, proè mìsto tohle všechno povoluje? Proè nejsou turistické atrakce v centru vkusnìjší? Konšelùm nevadí, že se o Praze povídá jako o mìstu kapesních zlodìjù, podivných taxíkáøù a poulièních prodavaèù a žebrákù, kteøí všichni jen natahují ruku po penìzích? Vadí, myslím, že vadí. Jenže s tím nemohou mnoho dìlat. Dokud budou všechny odborné, volené i úøednické komise jen povolovat další a další žádosti o stánky, stojky a pøedzahrádky, jiné to v centru nebude. A protože je historická Praha plná tìchto úžasností, na koncepci a koordinaci je dávno pozdì. A povzdech na závìr když by to vše nebylo povolené, bylo by to na ulicích stìjnì na èerno, znáte to. rt KÁMEN DØEVO Saská street Malá Strana Prague 1 Small gifts of stone, wood and pottery tel. / fax mobil:

5 A žijí hospody, ale co na to nájemníci? O èem byste mìli vìdìt Malebné hospùdky patøí ke každému dobøe zavedenému velkomìstu. Má je i Praha a je to dobøe. Ovšem Pronajímatelé zhusta zapomínají, že krom osvìžujících se hostí, má jejich dùm i nájemníky. Je velmi smutné, že se tak chová i MÈ Praha 1. Záøným pøíkladem je nechvalnì proslulý Kampa Park, který se na Malé Stranì uvedl znièením starého topolu, pokraèoval stavbou jakéhosi výbìhu pro lachtany. Za velmi nekulantní považuji stavbu terasy nad Èertovkou a to zbouráním èásti bøehové zdi. Dìlo se tak v dobì, kdy neznalý se mohl domnívat, že probíhají práce k odstranìní následkù povodní. Žít v domì Na Kampì 8 je utrpení již drahnì èasu. Proseb a apelù si MÈ Praha 1 vyslechla bezpoèet. Nic se nestalo. Nic se nedìje ani dnes, kdy nájemce svým podnikáním oblažuje i nájemníky z protìjších domù, tedy domù na druhém bøehu Èertovky. Nech se kompetentní nezlobí, ale lidé si pak jejich neèinnost vykládají rozliènì, vìtšinou krajnì nelichotivì. A já se ptám co by museli obyvatelé udìlat, aby majitel domu zasáhl a zbavil jich letitého obtìžování hlukem ze zmínìné provozovny? Že by pøed branami úøadu zahájili sborovou hladovku? Budu-li expandovat pøes vodu, rozroste se mùj text na nestravitelnou délku. Sex shop na Uhelném trhu na dohled od základní školy (je mi záhadou, že si to rodièe nechají líbit), La fabrique se øvoucími cizinci ve tøi ráno (zde je pikantní, že na tomto podniku má podíl bývalá zastupitelka, která dnes tepe nešvar ve vìci klidu a poøádku), Vysmátý zajíc (majetek MHMP) se zahrádkou ve vnitrobloku vìc v civilizované zemi dost neobvyklá, Galerie u prstenu ano, ano, zní to pøenádhernì, ale je to i osvìžovna s hosty, kteøí si nešeptají a opìt se zahrádkou. Ne, už nebudu pokraèovat, vím, že každý z vás by do mého výètu pøihodil svou zkušenost. Mìla-li bych co nejstruènìji popsat pocity dotèených nájemníkù, byla by to dost lapidární vìta. Inu se o ni pokusím. Hospoda v domì je užitek pro majitele, užitek pro nájemce, užitek pro hosta a trvalý stres pro obyvatele. Najde se moudrá hlava, která stejnì lapidárnì sdìlí, proè by s takovým stavem mìl být obyvatel domu spokojený? Pamatuji vyprávìní pøedváleèných pánù domácích, kteøí velmi dbali na poøádek a klid v domì. Proè to dnes neplatí? Proè vítìzí ten otrlý, bezskrupulózní nebojsa, který ví, že si na nìm stejnì nikdo nic nevezme, že mùže být klidnì i dlužníkem? Moc bych si pøála, aby se našel neznámý hrdina, který by dokázal vrátit do vztahù mezi lidmi øád a poøádek. Irena Piskaèová Chodec na pøechodu pro chodce Jaká je pøesná ochrana chodce na pøechodu? Právní ochrana se nalézá v zákonì è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znìní, pøedevším v ustanovení 5 povinnosti øidièe, kdy podle písmene h) se musí øidiè vozidla pøibližovat k pøechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo pøed pøechodem pro chodce, a pokud je to nutné, dokonce je øidiè vozidla povinen pøed pøechodem pro chodce vozidlo rovnou zastavit. Mimo øidièe tramvaje má øidiè umožnit chodci, který je na pøechodu pro chodce nebo jej zøejmì hodlá použít, nerušené a bezpeèné pøejití. Mechanická ochrana chodce je zajiš ována napø. city bloky u krajnice vozovky, reflexním dopravním znaèením nebo signálem žlutého svìtla ve tvaru chodce. Vzorovou mechanickou ochranu chodce na pøechodu pro chodce máme v Praze 1 v Opletalovì ulici. Jak se má chodec na pøechodu chovat a jak má postupovat, když má pocit, že jej øidiè vìdomì ohrožuje? Chování chodce na pøechodu pro chodce je pøedevším upraveno v 54 odst. 3 zák. è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znìní. Chodec musí dát pøednost tramvaji, nesmí vstupovat na pøechod pro chodce nebo na vozovku bezprostøednì pøed blížícím se vozidlem. Vstoupí-li již chodec na pøechod pro chodce, nesmí se tam bezdùvodnì zastavovat nebo zdržovat. Dále nesmí chodec vstupovat na pøechod pro chodce pøijíždí-li vozidla s právem pøednosti jízdy to je napø. vozidlo policie, mìstské policie, hasièù, a to se zapnutým majákem. Nevidomý chodec signalizuje øidièi úmysl pøejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve smìru pøecházení. Pokud má chodec pocit, že jej øidiè ohrozil, je možné toto jednání nahlásit buï Mìstské policii Praha, PÈR nebo pøímo Odboru dopravnì správních agend MHMP. Je tøeba uvést místo, kde ke skutku došlo, èas, registraèní èíslo vozidla (døíve SPZ), barvu a typ vozidla. K nezpochybnitelnému dokázání skutku, je dobré též uvést svìdka. Mgr. Karel Žrout Všehrdova 17, Praha 1, tel SLANÉ A SLADKÉ PALAÈINKY DENNÍ NABÍDKY ÈESKÁ A MEZINÁRODNÍ KUCHYNÌ VELKÝ VÝBÌR NÁPOJÙ ESPRESSO 100% ARABICA GALERIE ROZVOZ JÍDEL PO PRAZE 1 Náš vysoce kvalifikovaný a inteligentní personál je vždy pøipraven splnit veškerá Vaše pøání. 5

6 12. valná hromada Sdružení se letos konala 26. kvìtna 2003 v prostorách Obecní galerie beseda. Výstavní místnost zaplnili èlenové Sdružení témìø do posledního místa. Pøítomné pøivítal dosavadní pøedseda Sdružení Rostislav Tomeš. V úvodní øeèi vysvìtlil, proè se v druhé povinì roku 2002 valná hromada nemohla konat, Malé Strany se vzpamatovávala z povodní. Zpráva o èinnosti Sdružení shrnula akce pøispívající k malostranské sousedské pospolitosti, jako Malostranské masopustní veselí, Malování na chodníku, Vánoce na Kampì a novì Malostranské èarodìjnice. Tyto akce se staly malostranskou tradicí a doufáme, že malostranskou tradicí zùstanou. Za jejich realizací stojí osobnost Ireny Piskaèové, jež byla sdrdcem i motorem Sdružení, osobnost, jež dokáže strhnout ke spolupráci desítky dalších pomocníkù. Èlenové na jednání Valné hromady Irenì Piskaèové podìkovali. Èinnost Sdružení v grantových programech podporuje Mìstská èást Praha 1, díky tomu mohly vycházet Obecní noviny a fungovat Obecní galerie Beseda. Valná hromada vyslechla zprávu Kontrolní a revizní komise. Po dvouletém funkèním období probìhly nové volby pøedstavenstva Sdružení. Èleny pøedstvenstva byly zvoleni: Rostislav Tomeš, Ivan Veselý, Blanka Rajnochová, Miroslava Svitáková, Petr Cílek, Alena Schätzová, Markéta Jírová, Dana Goldová, Stanislav Tùma, Tomáš Oliva, Monika Goèaltovská. Pøedstavenstvo na svém prvním jednání zvolilo pøedsedou Sdružení Rostislava Tomeše, místopøedsedkyní Alenu Schätzovou. Každý z nás si jistì pamatuje na ubohý barokní dùm ve Všehrdovì ulici, okolo nìjž se zaèínalo chodit po špièkách, aby okolojdoucímu nespadl na hlavu. Dnes je z nìj velký fešák. Tentýž osud zøejmì èeká i jeho souseda ve Všehrdovì 13. Ovšem není jisté, zda i z nìj bude onen øeèený fešák. I tento dùm je zapsán jako nemovitá kulturní památka a to od poèátku šedesátých let. Nezasvìcenec by však této informaci nevìøil, ani kdyby si informátor klekl a pøísahal na zdraví svých blízkých. Do stavu, který je patrný z fotografií, dovedli dùm souèasní majitelé pod záminkou odstranìní povodòových škod. No, s ohledem na to, že ve sloupci vody, který omýval zmínìný dùm loni v srpnu, by se neutopila ani koza, vymykají se zásahy na domì provedené zdravému rozumu. Majitelé se dokonce pokoušeli vymámit na stavebním odboru souhlas se statickým zajištìním domu. Jako kdyby se kolem nìj prohnala rozbouøená Volha i se 12. valná hromada V diskusi padlo mnoho pøipomínek a návrhù. Hlavní prùjezdnou trasou, Valdštejnskou, Tomášskou a Karmelitskou na Újezd jezdí opìt mnoho turistických autobusù. Problém jsme hned týden po Valné hromadì projednávali s øeditelem Mìstské policie Praha 1 Miroslavem Stejskalem sdìlil nám, že všechny autobusy, které strážníci kontrolovali, mìly øádnou výjimku Magistrátního úøadu. Na území Malé Strany a Hradèan, zejména na Jánském vršku, na Tržišti, v okolí nemocnice Pod Petøínem, je málo odpadkových košù. Témìø všechny koše jsou soustøedìny na Královské cestì, ale mimo ni také žijí lidé. Na jednání zaznìl návrh, aby na tramvajové zastávce na Malostranském námìstí byly umístìny lavièky, dnes tam není jediná. Návrh na doplnìní odpadkových košù a lavièek jsme projednali v Dopravní komisi Rady Mìstské èásti Praha 1, vìøíme, že nezapadne. Z ulic mizí poštovních schránky, Èeská pošta reorganizuje a zeštíhluje, zmizely skoro všechny poštovní schránky. Èlenové Sdružení seznámili jednání Valné hromady s peticí proti chování spoleènosti Kampa park, která zabírá stále další a další zákoutí okolo Èertovky. Posledním Kampaparkáckým výrobkem je visutá terasa nad Èertovkou, ze které pozorují návštìvníci obèany v protìjších domech, obtìžují je hlukem, do veèera tam hraje hlasitá hudba. Obèany Malé Strany velmi zajímá probíhající výstavba protipovodòových zábran. Námìstek primátora Ing. Jan Bürgermeister nám slíbil uspoøádat na podzim veøejnou besedu o tom, kde a jaká protipovodòová díla se budou na Malé Stranì stavìt. redakce Další barokní dùm se zaèíná podobat barabiznì svými pøítoky. Tento manévr se majitelùm nezdaøil a od té doby se cudnì halí v závoj mlèení. O tom, jak si užívají v tomto domì hrùzy nájemníci, by bylo možné psát román. Je nad možnosti chápání autora, jak se mùže majitel chovat k tak jedineènému domu, natož jak mùže tak barbarsky jednat s nájemníky, z nichž si v podstatì udìlal rukojmí. Prohlídka vnitøku domu je, a to bez pøehánìní, jen pro silné nátury. Jak øíkávala moje babièka já bych se prala. Pevnì vìøím, že jak Národní památkový ústav Praha, tak stavební odbor Praha 1 nedopustí, aby se tato vzácná památka jeden z mála mìš anských barokních domù na Malé Stranì stal jen vzpomínkou. O pomoc byla požádána i památková inspekce Ministerstva kultury ÈR. Myslím si, že by nebylo od vìci, aby se o dùm zaèal zajímat každý, komu ještì stále záleží na tom, kde a jak bydlí. Každý, kdo je rád Malostraòákem. Já jsem, proto se zajímám. Irena Piskaèová Malostranské hospody a kafírny Tak se nazývá souèasná, již tradièní prázdninová fotografická výstava v OGB. Otevøena byla 23. èervna a je pøístupná až do 7. záøí 2003 v bìžných otvírací hodinách, tj. úterý až nedìle od 13 do 18 hodin. Autory tématických fotografií jsou Hana Hamplová, Bohdan Holomíèek, Zdenìk Lhoták, Antonín Malý, Zdenìk Merta, Ota Pajer, Zdenìk Taichman a Stanislav Tùma. Zahájení výstavy se zúèastnila vìtšina autorù a za Mìstkou èást Praha 1 zástupkynì starosty Jana Pøíhodová. Zahrál a zazpíval Ivan Hlas. inanènì pøispìli: Mìstská èást Praha 1, Hlavní mìsto Praha, Balli s.r.o., Martin Rybín Ekoexpres, Malostranská pivnice. Sdružení dìkuje všem pøispìvatelùm za podporu výstav. P.C. foto: Stanislav Tùma Diskuse o Kampì 26. èervna 2003 probìhla v Ústavu dìjin umìní beseda ke Kampì, pøi níž vyplynulo, že k rekonstrukci parku zaèalo stavební øízení. Kuriózní je postoj zastupitelù (napø. ing. ilip Dvoøák) i úøedníkù (ing. arch. Eismannová) nikdo už rekonstrukci podle projektu ing. arch. Cikána a Melkové nechce, projekt má sloužit jako podklad k diskusi. Pøitom stále platí zplnomocnìní mìstské èásti pro ing. Cikána, takže požádal o stavební povolení a bylo zahájeno stavební øízení. Podle ing. Biegela je Klub za starou Prahu úèastníkem, památkáøi mají žádost na stole k vyjádøení. Když jsem se ptala, jak stavební øízení zastavit, tak vlastnì obec nemá žádné páky pokud bude formálnì všechno v poøádku, bude vydáno stavební povolení. Myslím, že zastupitelé, Rada resp. starosta by mìli dostát svým slibùm a odejmnout povìøení vydané ing. Cikánovi. Michaela Valentová INZERCE Prodám 100% obchodní podíl ve firmì s najatými nebytovými prostory na Praze 1 Malé Stranì, s povolením provozu bistra fast food, celkem 137 m 2, z toho 85 m 2 provozní plochy, sklad, soc. zázemí. Výhodné podmínky, serióznì. Prohlídka po dohodì na tel

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Mìsto Nové Mìsto pod Smrkem www.nmps.cz èíslo 1, roèník 15 leden únor 2009 cena 10 Kè Vážení ètenáøi, dostalo se Vám do ruky první èíslo Novomìstských novin v roce 2009. Snad je na první pohled vidìt,

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více