Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s objednáním novoročenek dle návrhu 2. Strategický plán rozvoje městské části. 2.I. rozhodla o zřízení řídícího výboru a pracovní skupiny ve složení: starosta, tajemnice, vedoucí odborů, předsedové komisí či jejich zástupci, kteří se budou podílet společně s externím zpracovatelem na tvorbě strategického plánu MČ Praha Zličín 2.II. uložila odboru OPRI zajistit panelovou diskuzi k návrhu strategického plánu na únor Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Zpracování projektové dokumentace park a prameništi, I. etapa část sadové úpravy vč. vybavení hřišť, rybníčky a ohrádkách sadové úpravy a spojovací stezka park a prameništi - rybníčky a ohrádkách. 3.I. rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na akci Zpracování projektové dokumentace park Na prameništi, I. etapa část sadové úpravy vč. vybavení hřišť, rybníčky Na ohrádkách sadové úpravy a spojovací stezka park Na prameništi - rybníčky Na ohrádkách společnosti Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. 3.II. schválila smlouvu o dílo mezi MČ Praha Zličín a Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. 3.III. pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo 4. Sociální služby úprava ceníku za pečovatelské služby 4.I. schválila ceník úhrady klienta za úkony pečovatelské služby od II. doporučila přizvat na jednání rady ředitele Centra soc. zdravotních služeb PhDr.Kadlece 5. ávrh na odpis pohledávky 5.I. schválila odpis pohledávky ve výši 1.190,- Kč související se zveřejněním inzerátu ve Zpravodaji Zličína a Sobína fy Vašíček.B s.r.o. 1

2 6. Oznámení o společném jednání k návrhu změn vlny 06 ÚP SÚ HMP 6.I vzala na vědomí oznámení o společném jednání k návrhu změn vlny 06 ÚP SÚ HMP 7. Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 319/1 k.ú. Třebonice za účelem zřízení provozovny pizzy u stanice metra Zličín 7.I. rozhodla o záměru pronájmu části pozemku parc.č. 319/1 k.ú. Třebonice za účelem zřízení provozovny pizzy u stanice metra Zličín 7.II. souhlasila s variantním řešením umístění provozovny pizzy na pozemku DP hl.m.prahy parc.č. 320/15 k.ú. Třebonice v případě, že nebude možná realizace stavby provozovny pizzy na pozemku MČ parc.č. 319/1 k.ú. Třebonice 7.III. uložila odboru VSE zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc.č. 319/1 k.ú. Třebonice za účelem zřízení provozovny pizzy na úřední desku 8. ávrh rozpočtových opatření za prosinec 2009 Ing Rožek 8.I. projednala rozpočtová opatření za prosinec 2009 ve smyslu usnesení zastupitelstva ze dne II. schválila rozpočtová opatření č. 18, 19 a č. 20 za prosinec Zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, záměr SIKO KOUPEL Y VZORKOV A, Praha 13 Třebonice (listopad 2009). 9.I. projednala oznámení záměru SIKO KOUPELNY VZORKOVNA, Praha 13 Třebonice (listopad 2009) situované jižně od Autocentrum Renault 9.II. konstatovala, že připomínky MČ Praha Zličín, týkající se dopravy, nejsou ze strany navrhovatele ani ze strany hl.m.prahy akceptovány; situací může dojít k dopravnímu přetížení ulice Řevnická 10. Podnět p. Laštovkové postoupený odborem ochrany prostředí MHMP. 10.I. projednala podnět postoupený odborem ochrany prostředí MHMP na nepořádek u konečné stanice metra Zličín 10.II. rozhodla o zaslání výzvy vlastníkům pozemků podél autobusového terminálu - společnosti Czech Computers s.r.o. a p. Ivanu Jelínkovi 11. ávrh dodatku smlouvy na údržbu čistoty na zastávkách a otočkách MAD. 2

3 11.I. vzala na vědomí návrh dodatku smlouvy na údržbu čistoty na zastávkách a otočkách MAD 11.II.požaduje projednat z důvodu nesrozumitelnosti s DP hl.m.prahy návrh dodatku a předložit na dalším jednání rady 12. Škola dohoda o ukončení nájmu a smlouva o výpůjčce 12.I. schválila Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor č.p. 328 (budova školy) a nájmu pozemků parc. č. 281/145 a parc. č. 281/14, vše k.ú. Zličín, mezi MČ Praha Zličín a Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328, příspěvková organizace smlouvu o výpůjčce nebytových prostor č.p. 328 (budova školy) a výpůjčce pozemků parc. č. 281/145 a parc. č. 281/14, vše k.ú. Zličín, mezi MČ Praha Zličín a Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328, příspěvková organizace 12.II. pověřila starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu nebytových prostor a pozemků se Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328, příspěvková organizace starostu podpisem smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a pozemků se Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328, příspěvková organizace 13. Oznámení HMP o připravované novele obecně závazné vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy OZV, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 13.I. souhlasila s navrhovanými změnami přílohy OZV č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy 14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene PREdistribuce a.s. a Hl.m. Praha 14.I. schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ, PREdistribuce a.s. a Hlavním městem Prahou na pozemky parc.č. 245, 247, 121, 244, 243, 242/2, 150/6 a 216/1, vše k.ú. Sobín na stavbu č TV Zličín, etapa 0010 Komunikace, věcné břemeno bude zřízeno jako bezúplatné 14.II. pověřila starostu podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ, PREdistribuce a.s. a Hlavním městem Prahou na pozemky parc.č. 245, 247, 121, 244, 243, 242/2, 150/6 a 216/1, vše k.ú. Sobín na stavbu č TV Zličín, etapa 0010 Komunikace, věcné břemeno bude zřízeno jako bezúplatné 15. Akce Stromořadí Mistřínská. 15.I. souhlasila se zajištěním 2x zálivky stromořadí Mistřínská do konce roku

4 15.II. pověřila starostu podpisem objednávky Městská část Praha Zličín 16. Dokoupení cvičebních pomůcek do hasičského sálu 16.I. souhlasila s dokoupením dalších cvičebních pomůcek do sálu v hasičské zbrojnici 17. Hasiči pojištění autobusu. 17.I. schválila pojistnou smlouvu na pojištění hasičského vozu Mercedes Benz, SPZ 1AJ 9156 uzavřenou mezi MČ a Česká pojišťovna, a.s. 17.II. pověřila starostu podpisem pojistné smlouvy 18. Dopisy PVS a) o naplnění kapacity ČOV Sobín b) žádost o stanovisko k rozvoji obce Sobín 18.I vzala na vědomí informaci PVS o naplnění kapacity ČOV Sobín žádost PVS o stanovisko k rozvoji Sobína 18.II doporučila ve věci rozvoje Sobína obrátit se na Útvar rozvoje hl. m. Prahy jako zpracovatele nového ÚP pro obec Hlavní město Praha, ČSÚ a Úřad práce hl.m.prahy 18.III. uložila místostarostovi předat kopie stanoviska PVS komisím rady (komisi pro Sobín, KÚR, komisi dopravní, KŽP) 19. Žádost o souhlas s napojením na komunikaci ul. Za archivem 19.I souhlasila jako vlastník pozemku se zřízením napojení 19.II konstatovala s ohledem na duplicitní vlastnictví pozemku parc. č. 787/1, k.ú. Zličín, je třeba, aby se zřízením napojení souhlasili i ostatní vlastníci zapsaní v katastru nemovitostí o souhlas s napojením na komunikaci je třeba požádat OMI MHMP jako vlastníka komunikace 19.III.uložila odboru VSE připravit podklady pro soudní vypořádání duplicitního vlastnictví zapsaného na LV 925 pro k.ú. Zličín 20. Stavba administrativně-bytového objektu, parc. č. 244, 246, stavba chodníku na pozemku parc. č. 744/1 - žádost o stanovisko k dočasné úpravě dopravního režimu v ul. a Radosti 20.I. nesouhlasila s dočasnou změnou dopravního režimu v ulici Na Radosti; povolení vjezdu nákladních vozidel o hmotnosti přes 3,5 tuny na dotčené pozemky za účelem odvozu výkopku a dovozu stavebního materiálu pro stavbu administrativně-bytového objektu, parc. č. 244, 246 a stavbu chodníku na pozemku parc. č. 744/1 doporučuje stavebníkovi řešit v souladu se zákonem 361/2000 Sb. 4

5 21. Chodníky K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 22. Oprava požárního čerpadla, nákup hasičského materiálu 22.I. souhlasila s provedením generální opravy požárního čerpadla firmou Radek Vinckler 2 ks 60-ti metrového lana a kotevních úvazků pro Jednotku SDH Zličín 23. Rekonstrukce Strojírenská I. schválila dodatek č.1. ke smlouvě o dílo mezi MČ a Ryta s.r.o. na stavbu Rekonstrukce Strojírenská II. pověřila starostu podpisem dodatku č.1. ke smlouvě o dílo mezi MČ a Ryta s.r.o. na stavbu Rekonstrukce Strojírenská Odměna ved. odboru VSE, ředitelce školy 24.I. schválila odměnu vedoucí odboru VSE a ředitelce školy dle návrhu 25. Modrý klíč 25.I. konstatovala, že další příspěvek na činnost zařízení Škola SPMP Modrý klíč poskytne v příštím roce 26. Inventarizace majetku a závazků 2009 a) směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků b) příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2009 c) zřízení inventarizační komise 26.I. schválila směrnici k provádění inventarizace majetku a závazků II. vzala na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku a závazků za rok III. zřídila inventarizační komisi a jmenovala její členy dle návrhu 27. ávrh na vyřazení opotřebovaného majetku 27.I, schválila vyřazení opotřebovaného majetku dle návrhu v celkové hodnotě ,61 Kč 28. Zdeněk Horyna dluh 5

6 28.I. souhlasila se splacením dlužné částky p. Horynou za nájem nebytového prostoru a pozemku do Stavba 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, DSP, DZS a AD 29.I. schválila Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi MČ a společností D-Plus projektová a inženýrská a.s. na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a výkon autorského dozoru na stavbu 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního hřiště 29.II. pověřila starostu podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi MČ a společností D-Plus projektová a inženýrská a.s. na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele a výkon autorského dozoru na stavbu 53/VS/57 Zličín, základní škola u sportovního 30. Informace starosty 30.I. uložila bytové komisi připravit podklady pro nájem 2 bytů ve Strojírenské 405 za tržní nájemné 30.II. souhlasila s proplacením finančních nákladů společnosti Fara s.r.o. za zajištění projektové dokumentace pro změnu užívání, přemístění rehabilitace a ordinace lékaře, vytvoření čekárny v DPS, Křivatcova 416, Praha Zličín vč. zajištění inženýrské činnosti pro zajištění územního souhlasu resp. ohlášení stavby a zajištění všech potřebných stanovisek a vyjádření 31. Informace tajemnice 31.I. souhlasila s objednáním kontejneru na hřbitov Zličín 31.II. vzala na vědomí zprávu o činnosti bytové komise za rok 2009 Zapsala: Ing. Kubíková Ve Zličíně: Ing. Miroslav Jarouš místostarosta. Prof.Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. starosta MČ 6

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh Jednacího řádu Rady MČ

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014

Schválená usnesení 33. Rady HMP ze dne 8.10.2014 R-15637 2665 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti Obecní dům, a.s. R-15636 2666 7.10.2014 k návrhu na zveřejňování smluv na webových stránkách akciové společnosti

Více