Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních akcí na rok 2010 a další roky navrhovaných na financování z prostředků hl.m.prahy 0.II. schválila návrh pro financování investičních akcí z prostředků hl.m.prahy - ZŠ u sport.hřiště, park a Prameništi a rozšíření hřbitova Zličín 1.I rozhodla o zahájení správního řízení podle zákona o hl.m.praze s p. Kuncem a p. Kuncovou za narušení vzhledu MČ, o vyžádání vyjádření hygienika k danému případu, dále doporučuje zaslat dopis HS hl.m.prahy a odboru výstavby a OŽPD ÚMČ Praha 17 1.II. pověřila starostu k zahájení řízení podle zákona o hl.m.praze 2.I rozhodla o provedení plošné deratizace v oblasti Do Blatin, na podzim a se zapojením vlastníků nemovitostí dané mlokalitě 3.I. projednala dopis ředitele OSM MHMP ze dne , v němž je uvedeno, že 1. se na OSM MHMP obrátil Ing. Karel Muzikář s kopií stížnosti na dosavadní postup při privatizaci bytového fondu v ulici Mladých, adresovanou ZMČ ze dne , ve kterém je zmíněn probíhající soudní spor 2. OSM MHMP nebude do doby ukončení soudu potvrzovat správnost kupních smluv týkajících se bytových domů v ulici Mladých 3. MČ nemá vkládat do katastru nemovitostí již potvrzené kupní smlouvy na bytové jednotky 212/1 a 212/3 a další kupní smlouvy na bytové jednotky v domech ulici Mladých 3.II. konstatovala, že to, jak oba podíloví spoluvlastníci rozdělili v prohlášení vlastníka dům na bytové jednotky a společné části domu bylo plně v jejich kompetenci a stalo se tak v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami k bytovým jednotkám za konzultace s oprávněnými nájemci domu a rovněž v souladu s účelovým určením jednotlivých prostor domu daném dostupnou dokumentací. pokud MČ nepodá návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je vystavena nebezpečí uplatnění náhrady škody ze strany kupujících ze zmařeného obchodního případu. na jednání, které se bude konat dne u ředitele OSM MHMP Ing. Svobody je třeba uplatnit požadavek, aby OSM odsouhlasil kupní smlouvy předkládané MČ tak, jak stanoveno v 21 Statutu hl.m.prahy, aby mohl proces převodu bytových jednotek pokračovat tak, jak si schválilo ZMČ. 4.I. konstatovala k žádosti p. Šťastného, že podle DIR vydaných OŽPD Praha 17 byla komunikace Hostivická uzavřena ve třech etapách 1

2 5.I vzala na vědomí projednávaní konceptů změn vlny 07 ÚP SÚHMP 5.II nemá připomínky ke konceptům změn vlny 07 ÚPSÚ HMP 6.I projednala Dokumentaci EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro stavbu Břevnovská radiála (stavba 7553) investor Hl.m.Praha, zastoupené OMI MHMP 6.II. konstatuje, že předložená dokumentace nehodnotí vlivy plánované stavby Břevnovské radiály na území MČ Praha Zličín MŽP, jako příslušný orgán, požaduje dopracování dokumentace vlivů na životní prostředí vzhledem k environmentálním charakteristikám zájmového území, do kterého je záměr stavby situován a s ohledem na vlastní charakter záměru stavby 6.III. požaduje řešit Břevnovskou radiálu dle var. V1a.; s ostatními navrženými aktivními variantami MČ nesouhlasí 7.I.A souhlasila s návrhem dopravní komise na řešení omezení průjezdu obytnými zónami zjednosměrněním části ul. Tylovická v úseku V pískovně Šumická (zákaz vjezdu ve směru od Šumické) 7.II.A uložila odboru OPRI podat podnět na OŽPD Praha 17 na vydání stanovení místní úpravy silničního provozu za účelem zjednosměrněním části ul. Tylovická v úseku V pískovně Šumická (zákaz vjezdu ve směru od Šumické) odboru OPRI následně o stanovení místní úpravy silničního provozu informovat v ZZS 7.I.B rozhodla výběru spol. Pro consult s.r.o. jako zhotovitele návrhu řešení prostranství před hasičárnou 7.II.B uložila OPRI připravit pro radu návrh smlouvy o dílo se spol. Pro consult 8.I. rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostor místností č. 115, 116, 117 a 118 v 1.patře Domu s pečovatelskou službou, Křivatcova 416, pro účely ordinace lékaře s čekárnou 8.II. uložila odboru VSE zveřejnit na úřední desku záměr pronájmu nebytových prostor místností č. 115, 116, 117 a 118 v 1.patře Domu s pečovatelskou službou, Křivatcova 416, pro účely ordinace lékaře s čekárnou 9.I. souhlasila s přidělením prodejního místa u stanice metra Zličín firmě Pragotour s.r.o. na dobu 14 dnů za účelem prodeje čerstvých borůvek 10.I. schválila pravidla pro řešení krátkodobých prodejních akcí u stanice metra Zličín formou záboru s účinností od II. pověřila s účinností od odbor VSE ve spolupráci s odborem OPRI výkonem agendy krátkodobých prodejních akci dle schválených pravidel 2

3 11.I. souhlasila s pronájmem části pozemku o výměře 200 m2 parc.č. 811/2 k.ú. Zličín na dobu určitou za účelem hostování cirkusu Berousek Sultán 12.I. vzala na vědomí výpověď nájmu garážového stání Mladých 229 ve lhůtě stanovené dle smlouvy, tj. 3 měsíce 13.I. souhlasila s provedením rozpočtových opatření č. 5, 6, 7 a 8 za měsíc červen 2009 a doporučila předložit návrh ke schválení ZMČ 14.I. rozhodla provedení drobných zásahů na veřejné zeleni - zajištění podchodových výšek u stromořadí při ulici edašovská a u stromů v chodnících nebo těsné blízkosti chodníků ve vlastnictví MČ, o odstranění výmladků u nových stromů, odříznutí spodních pater listnatých stromů při přechodu přes ul. a Radosti od metra, odstranění keřových porostů těsně u domu Mladých 231, o pokácení cca 4 suchých stromů ve svahu pod ulicí Mladých o zajištění drobných zásahů na veřejné zeleni firmou J. Sekyra 14.II. pověřila starostu podpisem objednávky na provedení drobných zásahů na veřejné zeleni 15.I. schválila objednávku na opravu místních komunikací v Sobíně panem Janem Sekyrou 15.II. pověřila starostu podpisem objednávky na opravu místních komunikací v Sobíně na pana Jana Sekyru 16.I. souhlasí s úpravou rozsahu kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s realizací stavby č TV Zličín etapa 0010 Komunikace Sobín 17.I. souhlasí s ověřením žádosti MČ, která byla zaslána odboru správy majetku MHMP, o svěření pozemků parc.č. 852, 851, 850, 849 a 448, vše k.ú. Zličín 18.I. nemá námitky k dokumentaci pro stavbu Změna ÚR a změny stavby před dokončením Vilka Zličín na pozemcích č. parc. 100, 101 a 80/8 k.ú. Zličín 18.II. souhlasila s druhým připojením pozemku parc. č. 100 ke komunikaci Tylovická s úpravou povrchu namísto stávajícího pásu zeleně oblázkové kamenivo doplněné zelení 19.I. konstatovala, že navrhovaná stavba Administrativní budova ZBC investora Amesbury - PZ Stavinvest s.r.o. přispěje k dalšímu dopravnímu zatížení ulice a Radosti 19.II. doporučila otevřít jednání, kde uplatní MČ požadavky na zapojení pozemků ve vlastnictví investora pro realizaci obvodové komunikace 3

4 21.I. souhlasila se záměrem hl.m.prahy prodat pozemky parc.č. 645/66, 645/74 a částí pozemků parc. č. 391/15 a 645/75,vše v k.ú. Třebonice, společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR pro stavbu 516 Třebonice Řepy, připojení ulice a Radosti na Silniční okruh kolem Prahy, I. a II. etapa 22.I. souhlasila se záměrem MHMP pronajmout části pozemků parc.č. 313/4, 391/15, 617/12, 645/75, 645/76, 645/43, 645/58 a 645/74, vše v k.ú. Třebonice, společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR pro stavbu 516 Třebonice Řepy, připojení ulice a Radosti na Silniční okruh kolem Prahy, I. a II. etapa 23.I. souhlasila s navrhovanými změnami přílohy č. 2 v rámci připomínkového řízení k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 24.I. schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha Zličín a Bytovým družstvem Zličín U školky na pozemky parc.č. 281/92, 281/93, 281/94 a 281/95, k.ú. Zličín z důvodu umístění zateplení k bytovému domu Tasovská 364, 365 umístěného na pozemcích 281/44 a 281/45, k.ú. Zličín. 24.II. pověřila starostu podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha Zličín a Bytovým družstvem Zličín U školky na pozemky parc.č. 281/92, 281/93, 281/94 a 281/95, k.ú. Zličín z důvodu umístění zateplení k bytovému domu Tasovská 364, 365 umístěného na pozemcích 281/44 a 281/45, k.ú. Zličín. 25.I. projednala podmínky pro možnost provozování masérských služeb v provozovně kadeřnictví v DPS Zličín 25.II. uložila odboru VSE připravit návrh dodatku k nájemní smlouvě 26.I. souhlasila s pořízením 2 skříní do přízemí DPS Zličín pro uložení nádobí na kulturní akce pořádané MČ 27.I.souhlasila s umístěním reklamního zařízení na pozemku parc.č. 392/1, k.ú. Třebonice s umístěním informační tabule na pozemku parc.č. 392/1, k.ú. Třebonice dle dispozic MČ 28.I. vzala na vědomí zprávu o činnosti bytové komise do I. rozhodla o poskytnutí finančního daru obci v jižních Čechách postižené povodní ve výši ,- Kč 4

5 29.II. pověřila starostu návrhem obce v jižních Čechách na základě konzultace s Bezpečnostním výborem hl.m.prahy a Krajským úřadem Jihočeského kraje Zapsala: Ing. Kubíková, tajemnice.. MUDr. Miloslav Kalaš radní MČ. Prof.Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. starosta MČ 5

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 0.I. jednala se společností BENEFIT Development a.s. o dalších představách

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

mistři české republiky

mistři české republiky zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 44 srpen září 2013 mistři české republiky Rozhovor s Markem Ždánským Jarmark Dipačápi v Itálii 1 kultura MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZLIČÍN

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008

Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Zápis z 24. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 15.12.2008 Přítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více