Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka nemovitosti č.p. 282, ul. Hrozenkovská o přípravě rekonstrukce objektu 2. Oplocení pozemku parc. č. 491/1 k.ú. Třebonice na pozemku parc. č. 470 k.ú. Třebonice, ul. K metru 2.I. vzala na vědomí 1. informace o zaměření správnosti polohy parcely č. 490 k.ú. Třebonice a parc. č. 491/1 k.ú. Třebonice 2.II. souhlasila 1. s objednáním zaměření a zpracování podkladů pro opravu chyby v určení polohy pozemku parc. č. 491/1 k.ú. Třebonice u geodetické kanceláře Jindřich Tluka, sdružení GNÓMON, Poljanovova 3159/3, Praha 4 2.III. pověřila 1. starostu podpisem objednávky zaměření a zpracování podkladů pro opravu chyby v určení polohy pozemku parc. č. 491/1 k.ú. Třebonice u geodetické kanceláře Jindřich Tluka, sdružení GNÓMON, Poljanovova 3159/3, Praha 4 3. Oplocení pozemku parc. č. 493/2 k.ú. Třebonice oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání 3.I. souhlasila 1. s připomínkami komise územního rozvoje a dopravy a stanoviskem komise životního prostředí ke stavbě oplocení pozemku parc. č. 493/2 k.ú. Třebonice 3.II. nesouhlasila 1. s umístěním stavby oplocení pozemku parc. č. 493/2 k.ú. Třebonice 3.II. uložila 1. starostovi písemně sdělit stavebnímu úřadu stanovisko a připomínky MČ k umístění stavby oplocení pozemku parc. č. 493/2 k.ú. Třebonice 4. Stanovisko městské části k oznámení záměru Provizorní parkoviště Zličín ul. K Metru, Praha I. nesouhlasí 1. se záměrem Provizorní parkoviště Zličín ul. K Metru, Praha 17 z důvodu nevyhovujícího napojení do ulice K Metru a následně kapacitní křižovatky Řevnická-Na Radosti Stránka 1 z 10

2 5. Majetkoprávní řešení pozemku parc. č. 252/7 k.ú. Sobín, ul. Blatnická a průjezd ulicí 5.I. vzala na vědomí 1. nesouhlas vlastníků pozemku parc. č. 252/7 k.ú. Sobín s prodejem pozemku pod komunikací Blatnická 2. informaci o postupu policie při dohlížení na bezpečnost a plynulost silničního provozu v ul. Blatnická 5.II. rozhodla 1. zaslat majitelům nemovitostí v ulici Blatnické v Sobíně stanovisko Městské policie Praha 13 a poté zadat advokátovi JUDr. Tošnerovi k návrhu postupu, jak by bylo možné realizovat rekonstrukci komunikace 6. Splašková kanalizace a vodovod Halenkovská žádost o souhlas MČ s prodloužením platnosti DIR a stanovení přechodné úpravy silničního provozu 6.I. Souhlasila 1. s prodloužením platnosti dopravních opatření a DIR vydaného odborem životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17 č.j. ÚMČ P /2012/ŽPD/Šupo dne ve věci zvláštního užívání komunikace Halenkovská z důvodu stavby Splašková kanalizace a vodovod Halenkovská do aplnění darovací smlouvy uzavřené mezi MČ Praha Zličín a společností Central Group uzavřený investiční fond a.s. - předání dětského hřiště u bytového domu M na sídlišti Metropole Zličín. 7.I vzala na vědomí 1. naplnění darovací smlouvy uzavřené mezi MČ Praha Zličín a společností Central Group uzavřený investiční fond a.s. - předání dětského hřiště pod ulicí Milotická 7.II souhlasila 1. se zajištěním správy dětského hřiště firmou J. Sekyra 7.III pověřila 1. starostu podpisem objednávky na zajištění údržby 8. Stanovisko městské části k návrhu vyhlášky. 8.I. souhlasí 1. s návrhem nařízení o zřízení přírodní rezervace Klánovický les 9. Autobusový přístřešek Halenkovská 9.I. souhlasila 1. s ochranou přístřešku formou polepu folií 9.II. pověřila 1. starostu podpisem objednávky Stránka 2 z 10

3 10. SSZ K metru režim trvale nastaveného červeného světla 10.I. uložila 1. radnímu Muzikářovi svolat jednání zástupců MČ, TSK, OD MHMP ve věci nastavení režimu trvale svítícího červeného světla na SSZ u přechodu pro chodce v ul. Na Radosti při ul. K metru 11. Doprava v klidu na sídlišti Zličín, společné jednání komisí 11.I. vzala na vědomí 1. stanovisko komise územního rozvoje a dopravy a komise pro sídliště 2. průběžnou informaci s tím, že konečné stanovisko zaujme rada po doplnění údajů od projektanta 12. Změna části suterénu a přízemí č.p. 65/46, Praha Zličín na pozemku parc. č. 161 k.ú. Zličín žádost o vyjádření k umístění stavby jako výjimečně přípustné 12.I. projednala 1. žádost o vyjádření k umístění stavby spočívající v úpravách části suterénu a přízemí č.p. 65/46, Praha Zličín na pozemku parc. č. 161 k.ú. Zličín za účelem využití stávajících sklepních prostor a 1.NP pro sklady, vzorkovnu a dvě kanceláře jako výjimečně přípustné 12.II. souhlasila 1. s umístěním stavby spočívající v úpravách části suterénu a přízemí č.p. 65/46, Praha Zličín na pozemku parc. č. 161 k.ú. Zličín za účelem využití stávajících sklepních prostor a 1.NP pro sklady, vzorkovnu a dvě kanceláře ve funkční ploše OB 13. Stavba Chodník pro pěší, ul. a Radosti na pozemku parc. č. 744/6 k.ú. Zličín 13.I. vzala na vědomí 1. informaci o vydání stavebního povolení pro stavbu Chodník pro pěší, ul. Na Radosti na pozemku parc. č. 744/6 k.ú. Zličín, kterým se vyhovuje námitce MČ Praha Zličín 14. Villa dům Lačnovská Strojírenská 14.I. souhlasila 1. se záměrem stavby Villa dům Lačnovská Strojírenská na pozemcích parc. č. 439/1 a 441/2 k.ú. Zličín, parc. č. 438/1 a 438/2, ze kterých po oddělení vzniknou pozemky parc. č. 483/3 a 438/4 pouze v případě, že doprava v klidu bude řešena výhradně na pozemku stavebníka 15. Cena obvyklá A: Znalecké posudky B: Reálná hodnota pro účetnictví účinnost od Stránka 3 z 10

4 15.I. doporučila 1. nechat při prodeji nemovitého majetku vždy vypracovat znalecký posudek o ceně nemovitosti - stanovení ceny obvyklé 15.II. souhlasí 1. s návrhem, že s účinností od je pro účetnictví v případě prodeje nemovitosti reálnou hodnotou cena obvyklá dle znaleckého posudku. 16. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Zličín ALBET spol. s r.o. 16.I. vzala na vědomí 1. stanovisko komise územního rozvoje a dopravy ze dne II. konstatovala, že 1. nemá zájem prodat ani dlouhodobě pronajmout pozemky parc.č. 867/35, 867/40, 867/44, 867/56, 867/59, 867/60, 867/61, 867/62, 867/77, vše k.ú Zličín 17. Kontrola tržiště a prodejních stánků u stanice metra Zličín MP Zličín 17.I. vzala na vědomí 1. Úřední záznam od MP Zličín ze dne ve věci kontroly tržiště a prodejních stánků u stanice metra Zličín 17.II. uložila 1. MP Zličín a odboru VSE ÚMČ pravidelnou kontrolu tržiště a prodejních stánků u stanice metra Zličín 18. ávrhy smluv o pronájmu pozemku na dobu určitou za účelem umístění dětských atrakcí - Kristian Heřmanský A: Pozemek parc.č. 811/2 k.ú. Zličín 18.A.I. souhlasí 1. s pronájmem části pozemku parc.č. 811/2 k.ú. Zličín na dobu určitou za účelem umístění dětských atrakcí (říjen 2012, doba nepřesáhne 30 dnů) 18.A.II. schválila 1. smlouvu o pronájmu části pozemku parc.č. 811/2 k.ú. Zličín na dobu určitou za účelem umístění dětských atrakcí mezi MČ Praha Zličín a p. K. Heřmanským 18.A.III pověřila 1. starostu podpisem Smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 811/2 k.ú. Zličín na dobu určitou za účelem umístění dětských atrakcí mezi MČ Praha Zličín a p. K.Heřmanským B: Pozemek parc.č. 286/4 k.ú. Zličín 18.B.I. souhlasí 1. s pronájmem části pozemku parc.č. 286/4 k.ú. Zličín na dobu určitou za účelem umístění dětských atrakcí (listopad 2012, doba nepřesáhne 30 dnů) 18.B.II. schválila 1. smlouvu o pronájmu části pozemku parc.č. 286/4 k.ú. Zličín na dobu určitou za účelem umístění dětských atrakcí mezi MČ Praha Zličín a p. K. Heřmanským 18.B.III pověřila 1. starostu podpisem Smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 286/4 k.ú. Zličín na dobu určitou za účelem umístění dětských atrakcí mezi MČ Praha Zličín a p. K.Heřmanským Stránka 4 z 10

5 19. ávrh OZV o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území HMP pro rok I. projednala 1. návrh OZV o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok II. nemá připomínky 1. k návrhu OZV hl.m.prahy o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok ávrh novely OZV č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry 20.I. projednala 1. návrh novely OZV č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry 20.II. navrhuje 1. změnu v příloze této OZV: stávající místa ponechat, upřesnit adresy a doplnit místo Na Radosti 242, Zličín (restaurace) ávrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu David Ježek Mini koblížky 21.I. projednala 1. návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu zařazení nového tržního místa u stanice metra Zličín do tržního řádu - David Ježek Mini koblížky 21.II. nesouhlasí 1. se zařazením nového tržního místa u stanice metra Zličín do tržního řádu - David Ježek Mini koblížky 22. Dopis MHMP novela zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 22.I. vzala na vědomí 1. dopis MHMP ze dne ve věci novely zákona č. 172/1991 Sb. 2. aktuální informace odboru VSE a OPRI ke zpracování úkolů z dopisu vyplývajících 22.II. souhlasila 1. s návrhem na podání žaloby o určení vlastnického práva, týkající se pozemků parc.č. 740/23 a 740/25 k.ú. Zličín, prostřednictvím Hl.m.Prahy 23. Zaměření oplocení pozemky u školní zahrady k.ú. Zličín 23. I. vzala na vědomí 1. zaměření oplocení pozemků v k.ú. Zličín, sousedících se školní zahradou 23.II. rozhodla Stránka 5 z 10

6 1. vyzvat vlastníky pozemků parc.č. 254, 257/2, 257/1, 257/3 a 257/4, vše k.ú. Zličín, aby ustoupili s plotem na hranici stanovenou katastrálním úřadem 23.III. uložila 1. odboru VSE zadat geodetovi objednávku na vytyčení hranice pozemku parc.č. 281/60 k.ú. Zličín 24. ávrh směny pozemku 24.I. vzala na vědomí 1. žádost manželů Faitových o směnu pozemku parc.č. 846, k.ú. Zličín ve vlastnictví MČ Praha Zličín za pozemek parcel. č. 471/3, k.ú. Zličín, o výměře 160m 2 v jejich vlastnictví místo prodeje pozemku parc.č. 846, k.ú. Zličín ve vlastnictví MČ 24.II. uložila 1. odboru VSE Mgr. Kovaříkové zajistit právní posouzení situace u advokáta 25. Majetek k vyřazení 25.I. schválila 1. vyřazení majetku v důsledku opotřebení dle návrhu 26. Likvidace drobných černých skládek v městské části. 26.I. souhlasila 1. s likvidací černých skládek firmou J. Sekyra 26.II. pověřila 1. starostu podpisem objednávky 27. Opravy hřiště v Sobíně 27.I. souhlasila 1. s provedením opravy hřiště v Sobíně panem Pavlem Hradilem, zámečnictví HaK dle předložené cenové nabídky 27.II. pověřila 1. starostu podpisem objednávky na pana Pavla Hradila, zámečnictví HaK na opravu hřiště v Sobíně dle předložené cenové nabídky 28. Smlouva o zřízení věcného břemene Vodafone Czech Republic a.s. 28.I. schválila 1. smlouvu o zřízení věcného břemene mezi MČ a Vodafone Czech Republic a.s. spočívající v položení, užívání a údržbě elektrického kabelu vedoucího přes pozemky parc. č. 804/1, 804/2, 880/12, 880/13, 880/14, k.ú. Zličín, břemeno bude zřízeno jako úplatné 28.II. pověřila 1. starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a Vodafone Czech Republic a.s. spočívající v položení, užívání a údržbě elektrického kabelu vedoucího přes pozemky parc. č. 804/1, 804/2, 880/12, 880/13, 880/14, k.ú. Zličín, břemeno bude zřízeno jako úplatné Stránka 6 z 10

7 29. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 29.II. žádá 1. MČ Prahu 17 o zřízení břemene za účelem uložení vodovodní přípojky pro č.p. 405 do pozemku hl.m.prahy parc.č. 1433, k.ú. Řepy, ve správě MČ Praha 17, a to bezúplatně 30. Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy, Praha 5 Zličín, edašovská 328 za školní rok 2011/ I. vzala na vědomí 1. Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328 za školní rok 2011/ Program Dobré sousedství 31.I. souhlasila 1. s podáním žádosti MČ Praha Zličín do programu Dobré sousedství na akce, které se budou v roce 2013 realizovat a) Přístavba mateřské školy b) Vybavení nových prostor přístavby mateřské školy c) Vybavení nábytkem nových prostor vzniklých rekonstrukcí knihovny 31.II. pověřila 1. starostu podpisem žádostí 31.III. doporučila 1. projekty občanských sdužení: Mateřské centrum Studánka, Fotbalový klub FC Zličín a SDH ČMS Zličín 32. Malování v DPS Zličín 32.I. vzala na vědomí 1. předložený položkový rozpočet finančních nákladů na vymalování přízemí DPS, recepce a jídelny 2. předložený položkový rozpočet finančních nákladů na vyčištění dekoračních závěsů a záclon v jídelně DPS 32.II. souhlasí 1. s provedením vymalování přízemí DPS, recepce a jídelny za cenu uvedenou v rozpočtu finančních nákladů ,- Kč 2. s provedením vyčištění dekoračních závěsů a záclon v jídelně DPS za cenu uvedenou v rozpočtu finančních nákladů 6 210,- Kč 33. Centrum sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121/5, Řepy poskytování masérských služby v DPS Zličín Stránka 7 z 10

8 33.I. vzala na vědomí 1. dotaz Centra sociálně zdravotních služeb, Bendova 1121/5, Řepy na možnost poskytovat masérské služby v DPS i seniorům MČ Praha Zličín, kteří pravidelně dochází do klubu v DPS Zličín 33.II. souhlasí 1. s rozšířením okruhu zájemců o využívaní masérských služeb v DPS o seniory MČ Praha Zličín, kteří pravidelně dochází do klubu seniorů v DPS 34. Změna Provozního a domovního řádu Domu s pečovatelskou službou (dále jen DPS) ve Zličíně 34.I. schválila 1. doplnění Provozního a domovního řádu DPS o ustanovení, kterým se zakazuje kouření ve všech společných prostorách a kancelářích DPS ( kromě soukromých bytů) 34. II. uložila 1. odboru VSE seznámit se schválených dodatkem č. 1 všechny nájemce a uživatele společných prostor v DPS 35. Hodnocení činnosti komisí 35. I. vzala na vědomí 1. Zprávu o vyhodnocení činnosti komisí RMČ za období od do II. vyslovuje poděkování komisi životního prostředí 1. za aktivní činnost nad rámec stanovených povinností, spočívající především v pořádání populárně naučných programů a soutěží o přírodě v MČ pro děti i dospělé 35.III. uložila 1. tajemnici komise ing. Hindové tlumočit poděkování RMČ členům komise na nejbližším zasedání komise 36. Program zastupitelstva dne I. doporučila 1. program zastupitelstva, které se bude konat dne v sále hasičské zbrojnice ve Zličíně 36.II. pověřila 1. Ing. Jarouše vedením jednání ZMČ 37. ávrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha Zličín Rada MČ dne I. projednala a souhlasila 1. s návrhem novely Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha Zličín 37.II. doporučila 1. předložit návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha Zličín ke schválení zastupitelstvu Stránka 8 z 10

9 38. ávrh aktualizace Volební řádu pro volbu starosty, zástupců starosty, dalších 2 členů rady, předsedů, členů a tajemníků výborů ZMČ při ustavujícím zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha-Zličín a při každé další změně na uvedených funkcích v průběhu volebního období 38.I. Projednala a souhlasila 1. s návrhem novely volební řádu pro volbu starosty, zástupců starosty, dalších 2 členů rady, předsedů, členů a tajemníků výborů ZMČ při ustavujícím zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha-Zličín a při každé další změně na uvedených funkcích v průběhu volebního období 38.II. doporučila 1. předložit návrh novely volební řádu ke schválení zastupitelstvu 39. ávrh na rozpočtového opatření č. 6048, č. 9 a č. 10 za říjen I. souhlasila 1. s návrhem rozpočtových opatření č. 6048, č. 9 a č. 10 za říjen II. doporučila 1. předložit návrh rozpočtových opatření č. 6048, č. 9 a č. 10 za říjen 2012 ke schválení zastupitelstvu 40. ávrh na rozpočtového opatření č. 11 za říjen vlastní úpravy rozpočtu bez jeho navýšení 40.I. schválila 1. rozpočtové opatření č. 11 za říjen vlastní úpravy rozpočtu bez jeho navýšení 41. ávrh odměn zástupcům starosty v souvislosti se změnou počtu obyvatel k I. souhlasila 1. s poskytnutím měsíční odměny zástupcům starosty ve výši ,- Kč, a to v souvislosti se změnou počtu obyvatel 41.II. doporučila 1. předložit návrh ke schválení zastupitelstvu 42. ávrh na poskytnutí odměny starostovi při skončení funkčního období dle 87 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozd.předpisů, 42.I. souhlasila 1. s poskytnutím odměny starostovi při skončení funkčního období dle 87 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozd.předpisů, po dobu 3 měsíců, ve výši ,- Kč měsíčně II. doporučila 1. předložit návrh na poskytnutí odměny starostovi ke schválení zastupitelstvu Stránka 9 z 10

10 43. Inventarizace I.vzala na vědomí 1. informaci o zahájení inventur pro rok II. jmenovala 1. inventarizační komisi pro rok 2012 Jednání rady bylo ukončeno: hod. Zapsala: Ing. Kubíková, tajemnice Ve Zličíně: Filip Sacher radní MČ. Prof.Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. starosta MČ Stránka 10 z 10

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis ze 7. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 2. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Ing. Petr

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin

Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice. konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Zápis z 029. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 19. 12. 2011 od 13:00 hodin Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová,

Více