Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady."

Transkript

1 Účetnictví: je nejdůležitější podnikový, úplný informatický, chronologicky relativně uzavřený systém, v jeho obsahu jsou zaznamenány všechny procesy, které byly uskutečněny, má vytvořený právní, obsahový a metodický rámec. Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady. Současný informační systém účetnictví. tvoří: Finanční účetnictví: zásady, metody, právní normy obsah, forma, oceňování podniku jako celek během celého účetního období. Vnitropodnikové účetnictví: interní účetní informace zaměřené na tvorbu výnosů, sestavování kalkulací vlastních nákladů. Manažerské účetnictví: interní informace o stanovení podnikových cílů a kontrole jejich plnění. Funkce účetnictví: je usměrňováno státem, správcem je Ministerstvo financí, chrání majetek společnosti. Registrační funkce: pasivní funkce, dokumentuje a zaznamenává prostřednictvím účetních záznamů, slouží k ochraně podniku Informační funkce: poskytuje informace podniku ale i širokému okruhu externích uživatelů (elektronické záznamy) Kontrolní funkce: zahrnuje vnitřní kontrolní systém pro zajištění věcné a formální kontroly zápisů Účetní zápisy poskytují informace pro vyčíslení všech daňových povinností. Každý účetní doklad musí obsahovat zásadu prokazatelnosti v chronologickém časovém sledu 10. Právní úprava - 431/2002 Z.z. Zákon o účetnictví Opatření Ministerstva financí SR č / : stanovení Rámcové účetní osnovy v soustavě podvojného účetnictví Opatření Ministerstva financí SR č / : vymezení položek individuální účetní závěrky. Opatření slouží k provedení zákona. Účetní období - 1 kalendářní rok Hospodářský rok - 12 po sobě následujících měsíců Upozornění:

2 Majetek - Zákon 431/ Pro zajištění podnikatelské činnosti jsou potřebné: Hmotné prostředky - stavby, budovy, stroje, zásoby a nehmotné věci: software, licence, autorská práva. Toto vše tvoří majetek podnikatele. Předmětem účetnictví je stav a pohyb majetku. Majetek je výsledkem minulých událostí a v budoucnu zvýší ekonomické užitky, Dá se spolehlivě ocenit, vykazuje se v účetní závěrce (rozvaze) Členění majetku z časového hlediska: Dlouhodobý majetek: doba použitelnosti při vzniku účetního případu je delší než 1 ROK. (366 dní) o Dlouhodobá aktiva v rozvaze Krátkodobý majetek - doba použitelnosti je nejvýše 1 rok (365 dní) o Oběžný majetek v rozvaze Uvedené skupiny majetku tvoří podstatnou část aktiv podnikatele. Známe ještě i jiná aktiva (vykazují se ne v rozvaze ale jen v poznámkách např.- nejisté pohledávky soudních řízení) Dlouhodobý majetek rozhodující je časové hledisko resp. dispoziční doba (doba držby) - více než jeden rok Upozornění:

3 Struktura dlouhodobého majetku: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý finanční majetek (DFM) Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobý nehmotný majetek: Ocenění je vyšší než 2400 Eur a doba použitelnosti delší než 1 rok. Je odepisovaným majetkem nejpozději do 5 let od jeho pořízení. Patří sem: Aktivované náklady na vývoj (zhotovování prototypů, modelů, hledání alternativních materiálů) Software - koupený samostatně, vytvořený vlastní činností Ocenitelná práva - technická dokumentace, zlepšováky, patenty dovozní a vývozní kvóty Goodwill - dobré jméno vzniká při koupi podniku, hodnota vkladu je vyšší než reálná hodnota podniku Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: nemá závazně stanovenou obsahovou náplň. Dlouhodobý hmotný majetek: Tvoří podstatnou složku dlouhodobého majetku. Ocenění je více než 1700 Eur a doba použitelnosti delší než 1 ROK. Patří sem: Samostatné movité (hnutelné) věci - mají samostatné technicko-ekonomické určení Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, bez ohledu na pořizovací cenu - vinice, chmelnice sady, ovocné stromy. Základní stádo a tažná zvířata - bez ohledu na pořizovací cenu (slouží k reprodukci, odpisy) dostihoví koně Otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť, technická rekultivace Členění nemovitý (nehnutelný) a movitý (hnutelný) dlouhodobý majetek Nemovitý dlouhodobý majetek: pozemky (zemědělská půda, lesní pozemky, ostatní pozemky) stavby, byty, nebytové prostory (platné právní předpisy, stavební zákon, klasifikace staveb) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky ve smyslu zákona o dani; otvírky nových lomů Movitý dlouhodobý hmotný majetek: soubor movitých věcí (kancelářské stroje, počítače, motorová vozidla, přívěsy...) příslušenství: je součástí ocenění a evidence Upozornění:

4 základní stádo a tažná zvířata: dospělé plemenné zvířata za účelem dlouhodobého využití, přinášejí hospodářský užitek, využitelnost v chovu delší než 4 roky. Součástí DHM je i technické zhodnocení. Podle zákona o dani z příjmů jsou to výdaje na dokončení stavby, modernizace převyšující 1700 Kč v úhrnu za za zdaňovací období. Nástavby, přístavby, stavební úpravy- změna vzhledu Rekonstrukce - technická a kvalitativní změna Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti O hodnotu provedeného technického zhodnocení se zvýší ocenění majetku. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM): členění: Neodepisovaný DHM - pozemky, umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů, půda Odpisovaný DHM - snižování jejich ekonomické užitné hodnoty je pro podnik nákladem. Dlouhodobý finanční majetek: Volné peněžní prostředky může podnik dlouhodobě (více než 1 rok) investovat do jiných podnikatelských subjektů za účelem zisku. Členění dlouhodobého finančního majetku: Podílové cenné papíry a podíly: účetní jednotka je investorem, má ve vlastnictví obchodní podíl, který přináší zisk ve formě dividend Dluhové cenné papíry: nakoupené dlouhodobé dluhopisy, jde o úvěrový vztah mezi dlužníkem a majitelem. Patří sem obligace, vkladové listy, hypoteční zástavní listy. Dlouhodobé půjčky: dlouhodobé pohledávky vůči dceřiným účtetním jednotkám a opačně. Finančním výnosem je úrok. Ostatní dlouhodobý finanční majetek: během držby se zvýší jejich hodnota, bude mít pozitivní ekonomický výraz v tržbách z jejich prodeje v budoucnu (umělecká díla, předměty z drahých kovů Krátkodobý majetek Tvoří podstatnou část oběžného majetku během 1 roku. Je součástí provozního cyklu. Členění krátkodobého majetku: Zásoby - materiál, náhradní díly, obaly, zboží vlastní výroby Krátkodobé pohledávky - právní nárok dodavatele vůči odběrateli Krátkodobý finanční majetek - hotovost, účty v bankách, šeky, peněžní poukázky Upozornění:

5 Zásoby tvoří významnou část krátkodobého majetku, podle způsobu pořízení je dělíme na: Externí zásoby - nabyté nákupem, vkladem od akcionářů, bezplatně získané zásoby Podle spotřeby je dělíme: o materiál - slouží ke spotřebě v podniku, dělíme ho na: základní materiál: ve výrobním procesu přecházejí do výrobku (stavební materiál, osivo, sadby, hnojiva) pomocný materiál: hmoty, které přecházejí do výrobku ale netvoří jeho podstatu (laky, náhradní díly při opravě) provozní materiál: čisticí prostředky, mazadla, oleje náhradní součástky: na uvedení do původního stavu obaly - nenávratné (lahve), vratné obaly (vícenásobné použití) zboží - tvoří nakoupené věci za účelem jejich prodeje vlastní výrobky předány na prodej, pozemky a stavby pořízené na prodej zásoby vlastní výroby - všechny druhy zásob vyrobené v podniku Struktura zásob vlastní výroby: Nedokončená výroba: produkty, které nejsou již materiálem ale ani hotovým výrobkem, mají různý stupeň rozpracovanosti. Polotovary vlastní výroby: přecházejí do finalizovaných výrobků, skladují se samostatně. Nakoupené polotovary se evidují jako materiál. Výrobky: představují finalizované produkty určené k prodeji nebo použití ve vlastním podniku (výrobní spotřeba). Zvířata, patří sem - mladá chovná zvířata, kožešinová zvířata, včelstva, kachny, krůty, husy na výkrm a psi. Využitelnost v chovu je nejvýše 4 roky. Společně se evidují vlastní zvířata s nakoupenými zvířaty. Pohledávky představují právní nárok dodavatele (věřitele) vůči odběrateli (dlužníkovi). Jsou součástí dodavatelsko-odběratelských vztahů prováděného formou hotovostního nebo bezhotovostního styku. Krátkodobé pohledávky mají splatnost nejvýše 1 rok. Krátkodobý finanční majetek rychle likvidní, bezprostředně obchodovatelný, v držení nejvýše 1 rok. Jeho strukturu tvoří: Peněžitá hotovost: hotovostní peníze v pokladně (211) Ekvivalenty peněžních prostředků: kuželky, ceniny, šeky, Účty v bankách: vlastní pařez. prostředky k financování podnikání a pro ostatní účely (sociální fond) Krátkodobý finanční majetek: tvoří nakoupené majetkové a dluhové cenné papíry (burza)

6 Koloběh majetku: Druhy majetku mají různý účel použití, různou dobu použití, splatnosti apod. Předmětem účetnictví je stav a pohyb majetku. Jednotlivé složky majetku mění jednu formu na druhou - podmiňují koloběh majetku. Koloběh dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku lze označit jako úplný koloběh majetku, který začíná a končí peněžními prostředky. Podnik investuje peníze do pořízení hmotných a nehmotných investic, které se stávají hmotným nebo nehmotným majetkem, během doby odepisování vznikají náklady z odpisů, částka odpisů tvoří oprávky k odpisování majetku, náklady z odpisů jsou součástí ocenění nedokončené výroby, která přechází do výrobků, výrobky se realizují čímž vzniknou pohledávky inkaso pohledávek představuje zvýšení peněžních prostředků na bankovním účtu, resp. v pokladně. Koloběh krátkodobého majetku: Proměna u krátkodobého majetku (zásob) z jedné formy na jinou je vyjádřena dobou obratu. Přeměna pohledávek na peněžní prostředky představuje jejich dobu inkasa. Zvláštnosti cyklu krátkodobého majetku lze vyjádřit jako úplný nebo neúplný koloběh oběžného majetku. Úplný koloběh krátkodobého majetku: podnik nakupuje zásoby - externí vstup do výroby v průběhu výroby vzniká rozpracovanost - nedokončená výroba, polotovary, finalizace výroby - výrobky odbyt- výrobky se mění na pohledávky inkaso pohledávek - přírůstek peněžních prostředků Neúplný koloběh krátkodobého majetku: Týká se pouze fáze výroby, zásoby se v plném rozsahu neprovedou, část z nich zůstává v podniku ve formě výrobních zásob. Výrobní zásoby _ Nedokončená výroba _ Polotovary z vlastní výroby_- Výrobky _ Výrobní zásoby Uskutečňuje se v podnicích, které mají výrobní i obchodní činnost. Oceňování majetku: V účetnictví se vyžaduje použití platných principů a zásad pro oceňování majetku. Charakter jednotlivých druhů majetku vytváří jejich užitnou hodnotu. Zásada nepřetržitého pokračování činnosti a zásada opatrnosti vykazování majetku spočívá v tom aby se majetek nenadhodnocoval s přihlédnutím k potenciálním rizikům. Opravné položky plní funkci dočasného snížení hodnoty majetku. Trvalé snížení hodnoty dlouhodobého majetku vyjadřují odpisy. Způsoby oceňování majetku: stanovuje Zákon o účetnictví následovně: ke dni uskutečnění účetního případu - prvotní ocenění ke dni ke kterému se sestavuje účetní závěrka k jinému dni v průběhu účetního období podle zvláštního předpisu Upozornění:

7 Stav a pohyb majetku se v účetnictví vyjadřuje v peněžních jednotkách. Majetek (závazky) vyjádřené v cizí měně se přepočítává referenčním směnným kurzem NBS. Pro účely zákona o účetnictví se používají následující druhy cen: Pořizovací cena (historická cena): tvoří ji sjednaná cena za kterou byl majetek pořízen a náklady související s pořízením. Průměrná pořizovací cena -výpočet váženým průměrem 1 x měsíčně Reprodukční pořizovací cena - cena za kterou by se majetek účtoval v době kdy se obstaral - tržní cena Vlastní náklady- přímé náklady vynaložené na výrobu ve vlastním podniku, případně část nepřímých nákladů. Jsou vyjádřením ocenění majetku v historické ceně. Jmenovitá hodnota - je cena vyznačená (peníze, kuželky) nebo částka na kterou majetek zní (šek, směnka) Pro účely zákona o účetnictví - reálná hodnota: tržní hodnota - vyhlášená na burze nejpozději v den ocenění kvalifikovaný odhad - v případě pokud nemůžeme stanovit tržní cenu Zdroje majetku Vlastní a cizí zdroje Pro účetnictví je důležitý poznatek o zdroji nabytí a financování majetku. Nositeli informací jsou zdroje krytí (kapitál). Vlastní zdroje majetku vlastní kapitál (vlastní jmění vlastné imanie) VI (vlastní zdroje, vlastní kapitál) Jsou stanovené zákonem o účetnictví jako rozdíl aktiv a závazků. Jsou dlouhodobým zdrojem krytí majetku. Struktura vlastního kapitálu: Podle Obchodního zákoníku dělíme na: Základní jmění - trvalý vlastní zdroj při vzniku podnikatelského subjektu. Podle právních norem výše vkladu: akciová spol OOO EUR, s.r.o. - 5.OOO EUR, družstvo EUR. Zvyšování základního kapitálu během podnikání je alokací ze zisku. Kapitálové fondy - jsou vlastním zdrojem krytí majetku ve výši peněžních a nepeněžních vkladů které nezvyšují základní kapitál

8 Fondy z rozdělení výsledku hospodaření - vlastní zdroje krytí majetku vytvořené přídělem zisku po zdanění - čistý zisk. Zákonný rezervní fond. Slouží ke krytí ztrát společnosti nebo k překlenutí nepříznivé situace. S.r.o. - Nejméně 5% čistého zisku vyčísleného v účetní závěrce, nejméně však do výše 10% základního jmění. Akciová společnost - najmenej10% z čistého zisku a je každoročně povinna doplňovat nejméně do výše 20% základního jmění Nedělitelný fond - povinně ho vytvářejí družstva nejméně ve výši 10% zapisovaného zákl. kapitálu, doplňuje nejméně o 10% čistého zisku Zákonný rezervní fond a nedělitelný fond tvoří účetní jednotka povinně. Výsledek hospodaření z minulých let - je vyjádřen nerozděleným ziskem z minulých let, který ovlivňuje kladně vlastní kapitál, nebo ztrátou, která snižuje vlastní kapitál (v rozvaze znaménko minus) Výsledek hospodaření za běžné účetní období - představuje významnou položku vlastního kapitálu ve formě zisku po zdanění nebo ztráty běžného účetního období Cizí zdroje majetku cizí kapitál Cizí zdroje krytí tvoří závazky z časového hlediska krátkodobé nebo dlouhodobé. Ve smyslu zákona o účetnictví ZÁVAZEK - stávající povinnost účetní jednotky z minulých období, v budoucnu sníží ekonomické užitky, dá se spolehlivě ocenit, vykazuje se v účetní závěrce - v rozvaze. Struktura cizích zdrojů: Rezervy - vytvářejí se na základě zásady opatrnosti na rizika a ztráty, je to závazek, vznikl z minulých událostí, v budoucnu sníží ekonomický užitek, je známý účel rezervy ale výška rezervy. Rezervy podléhají dokladové inventuře. Závazky - z časového hlediska: dlouhodobé a krátkodobé Jedná se o závazky z obchodního styku vůči dodavatelům, finančnímu úřadu, vůči zaměstnancům, SP, zdravotním pojišťovnám Bankovní úvěry - jde o návratný finanční vztah mezi bankou a účetní jednotkou (cizí zdroje ) Finanční výpomoci - závazky vůči jiným subjektům poskytujícím peněžní prostředky. MAJETEK = VLASTNÍ ZÁVAZEK + ZÁVAZEK ZÁVAZEK = MAJETEK - VLASTNÍ KAPITÁL VLASTNÍ KAPITÁL = MAJETEK ZÁVAZKY Dlouhodobý závazek - je závazek, jehož sjednaná doba splatnosti je delší než 1 rok. Krátkodobý závazek - je závazek, jehož doba splatnosti je maximálně 1 rok.

9 Dohodnutá doba splatnosti - je doba sjednána ve smlouvě, během níž mají být závazky splaceny. Zbytková doba splatnosti závazků - doba která se rovná rozdílu mezi dohodnutou dobou a dnem ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Rozvaha súvaha (bilance) Je metodický prostředek na přehledné uspořádání majetku v členění na druhy majetku (aktiva) a zdroje majetku (pasiva) Rozvaha = bilance (původ v latině znamená rovnost mezi oběma stranami rozvahy). Sestavuje se k určitému dni = rozvahový) Je to účetní výkaz, statické vyjádření vlastního majetku. Při sestavování rozvahy používáme několik zásad: zásada srozumitelnosti a přehlednosti - zákaz kompenzace aktiv a pasiv zásada pravdivosti rozvahy - v souladu s právními předpisy zásada rozvahové kontinuity - návaznost na předchozí Poznámky nejsou výkazy jen tzv. přehledy které upravuje Ministerstvo financí, doplňují údaje z rozvahy, zachycuje přehled o finančních tocích = cash flow. Je tvořena aktivy na levé straně a pasiva na straně pravé. (Představují původ prostředků). Aktiva - různé druhy a formy majetku které podnik nabyl (jsou výsledkem minulých období) a dají se ocenit Pasiva - představují vlastní i cizí zdroje podniku nebo nároky na aktiva osob které je poskytly. Nároky na aktiva dělíme: vlastní kapitál: vlastní zdroje (vklad do podniku) závazky: povinnost podniku která vznikla v minulém období a bude mít za následek pokles prostředků podniku. V rozvaze platí že aktiva = pasiva. AKTIVA = VLASTNÍ KAPITÁL + ZÁVAZKY VLASTNÍ KAPITÁL = AKTIVA - ZÁVAZKY ZÁVAZKY = AKTIVA - VLASTNÍ KAPITÁL

10 Druhy rozvah Jako přehledné uspořádání majetku a jeho zdrojů má poskytovat info nejen pro podnik ale i pro instituce (obchodní partneři,způsoby oceňování majetku: banky...) Podle zveřejnění dělíme rozvahu: Externí rozvaha Individuální - sestavuje ji každý podnik Konsolidovaná rozvaha - sestavuje ji mateřská účetní jednotka v konsolidovaném celku Povaha externí rozvahy - tyto typy rozvah: řádná (roční) sestavuje se k poslednímu dni účetního období, označuje se jako konečná rozvaha mimořádná - otevírací rozvaha při vzniku nebo zániku podniku, nemůže vykazovat ani zisk ani ztrátu průběžná - sestavuje se v průběhu účetního období Interní rozvaha - sestavována pro potřeby podniku, cílem je zjistit stav majetku a závazků, nemá předepsaný obsah a podnik při jejím sestavování zohledňuje své informační potřeby. Hospodářská operace Je definována jako jev, který způsobuje změnu majetku (aktiv) a jeho zdrojů (v pasivech) a má za následek vznik nákladů a výnosů. J sou označovány také jako transakce které se zaznamenávají v účetnictví. Známe 2 typy hosp. operací: Změny bez vlivu na bilanční sumu rozvahy nepůsobící (rozvahové) Změny s vlivem na bilanční sumu rozvahy - působící - (výsledkové) Nepůsobící hospodářské operace - způsobují změny ve finanční situaci podniku, nepůsobí na výsledek hospodaření Podle příslušné operace může stav majetku zvyšovat nebo snižovat. Nemění se celková částka aktiva, je zachována i bilanční rovnice: aktiva = pasiva. Způsobují změnu rozvahových stavů. Známe 4 typy rozvahových změn. Zvýšení aktiv a pasiv Příklad: Podnik nakoupil materiál za 50 E. Fakturu dosud neuhradil: aktiva (zásoby) - materiál na skladě se zvýšil o 50 Eur a pasiva (závazky) - dodavatelé se zvýšil o 50 Eur. Oboustranný přírůstek 50 Eur. Snížení aktiv a pasiv

11 Příklad: Závazek vůči dodavateli uhradil podnik z peněz v bance. Výpis z bankovního účtu je 50Eur. Aktíva (bankovní účty) se snížily o 50 Eur a pasiva (dodavatelé) se snížily o 50 Eur. Oboustranný úbytek 50 Eur. Přesun v aktivech Příklad: Odběratel uhradil podniku FA za výrobky v sume200 Kč na bankovní účet: aktiva - zvýšení v položce bankovní účty o 2OO Eur, aktiva se snížily v položce odběratelé o 2OO Eur. ZMĚNA pouze v aktivech Přesun v pasivech Příklad: Podnik uhradil z dlouhodobého úvěru poskytnutého bankou závazek dodavatelem 100 Eur. Pasiva - se snížily v položce dodavatelé o 100 Eur, pasiva se zvýšily v položce bankovní úvěry o 100 Kč. ZMĚNA pouze v pasivech Působící hospodářské operace - jsou definovány jako výsledkové operace způsobují změny v nákladech a výnosech. Týkají se jedné rozvahové a jedné výsledkové položky. (Vznik nákladů sníží aktivum nebo závazek a vznik výnosu způsobí zvýšení aktiva nebo závazku.) Náklady a výnosy Podniku při provádění činnosti vznikají náklady (např: spotřeba energie, mzdy, nájemné, poplatky) Náklady představují určitou spotřebu jsou tedy peněžním vyjádřením spotřeby a opotřebení majetkových složek s cílem dosažení výnosů v budoucnosti. Stejně vznikají i výnosy, které představují v penězích vyjádřené výsledky z hosp. činnosti. Výnosy můžou mít různou formu: Tržby z prodeje výrobků- výrobní podniky Tržby z prodeje zboží - obchodní podniky Úroky z poskytovaných úvěrů a poplatků za služby- banky Tržby z jízdného a tržby z přepravného- doprava VÝNOSY - NÁKLADY = ZISK

12 Soustava účtů, účet = konto V soustavě podvojného účetnictví slouží k zaznamenání stavu, přírůstku, úbytku a zůstatku na jednotlivých položkách aktiv, pasiv, nákladů, výnosů slouží základní účetní program a metodický prostředek kterým je účet. Z historického pohledu měl účet tvar T. Levá strana- Má Dáti - debetní strana účtu - dlužnická Pravá strana - Dal - kreditní strana účtu - věřitelská Pokud se účetní případ účtuje na stranu MD, účtuje se na vrub příslušného účtu, pokud účtujeme na stranu D, účtujeme ve prospěch účtu. Účet - číslo vyplývá z rámcové účetní sestavy, má svůj název a číslo účtu. Musí obsahovat: datum zaúčtování, účetní doklad, obsah účetního případu na základě účetního dokladu, dvojsloupec pro peněžní vyjádření souvztažný (podvojný) účet. Dělení účtů Rozvahové účty - účty aktiv (kalkulační účty) účty pasiv (opravné účty, oprávky, opravné položky) Výsledkové účty - účty nákladů a účty výnosů Ostatní účty - závěrkové, převodové, mimorozvahové Rozvahové účty: Na účtech aktiv se účtují všechny položky aktiv - majetku. Účty pasiv slouží k účtování vlastních nebo cizích zdrojů majetku. Zajišťují návaznost účetních období (konečné zůstatky se stávají počátečními na počátku běžného účt. Období). K otevírání účetního období slouží účet 701- Počáteční účet rozvažný. Zaúčtování počátečních stavů na účty aktiv a pasiv je účetní operací.

13 Metodický postup při účtování na účtech Analýza hosp. operace na základě dokladu (logicky) Stanovení nejméně 2 účtů kterých se účtování týká Stanovení o jaké účty se jedná- aktiva, pasiva Zdůvodnění jako účetní operace ovlivnila účty (přírůstek, úbytek) Vysvětlení zásad účtování na použitých účtech Zaúčtování účetního případu na účtech Zásady účtování na účtech aktiv Počáteční stav se účtuje na stranu MD a na stranu D účtu 701- Počáteční účet rozvažný (pouze k 1.lednu) Přírůstky se účtují na stranu MD Úbytky se účtují na stranu D Konečné zůstatky mají účty aktiv a pasiv na straně MD Konečný zůstatek k je zároveň počátečním zůstatkem k 1.1. následujícího roku. Zásady účtování na účtech pasiv Počáteční stav se účtuje na straně D a na stranu MD účtu 701- Počáteční účet rozvažný Přírůstky se účtují na straně D (ve prospěch účtu) Úbytky se účtují na straně MD (na vrub účtu) Konečné zůstatky mají účty pasiv na straně D Zásada podvojných zápisů spočívá v tom, že každý účetní případ musí být zaúčtován na opačných stranách, ve stejné částce, nejméně na 2 účtech (jednoduchý účetní zápis) PLATÍ ROVNOST: MD = D Výsledkové účty: Nepůsobící účetní operace účtované na rozvahových účtech vyjadřují případy změn majetku a zdrojů jejich krytí. Ve výrobě dochází ke spotřebě materiálu, úbytek peněz úhradami za služby, čímž vzniká účetní jednotce náklad. Ten představuje snížení ekonomických užitků v účetním období které se dají spolehlivě ocenit. Vznik nákladů je úbytkem aktiv a přírůstkem pasiv (závazků). Při prodeji vznikají tržby jako podstatná část výnosů podniku.

14 Vznik výnosů je přírůstkem aktiv nebo snížením pasiv. Výsledek hospodaření představuje rozdíl nákladů a výnosů za účetní období. Náklady a výnosy představují účty výsledkové, ovlivňují výsledek hospodaření. Nemají na začátku účetního období počáteční stavy, použije se narůstající způsob účtování. Ze zaplacených úroků vznikají náklady na účtu úroky a z přijatých úroků vznikají výnosy na účtu úroky. Zásady účtování na účtech nákladů Vznik (přírůstek) nákladů účtujeme na MD Korekce (snížení) nákladů se účtuje na D (výjimkou je storno - červený zápis na MD Konečný stav na účtech nákladů je na MD Převod konečného stavu na straně na Dal Zásady účtování na účtech výnosů Přírůstek výnosů se účtuje na stranu D Snížení (korekce) výnosů se účtuje na stranu MD (výjimkou je storno - červený zápis na D) Konečný stav mají účty výnosů na D Převod konečného zůstatku na straně MD Ostatní účty Kalkulační účty - jsou to účty aktiv. Slouží k vyčíslení majetku při jeho obstarávaní. Na straně MD se účtuje smluvní cena (dohodnutá cena) včetně prokázaných nákladů spojených s obstaráváním (doprava, clo), po vyčíslení ocenění majetku se účtuje převod na straně D účtů pořízení majetku a přírůstek na příslušném účtu na straně MD. Opravné účty - mají charakter pasiv, vyjadřují snížení ocenění majetku. Trvalé snížení ocenění - vyjadřují oprávky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Dočasné snížení certifikáty - vyjadřují opravné položky (tržní cena je nižší než účetní ocenění majetku)

15 Závěrkové účty - účtují se na ně účetní operace Účet Počáteční účet rozvažný Účet Konečný účet rozvažný - slouží pro převod konečných zůstatků rozvahových účtů, na uzávěrku účtů aktiv a pasiv na konci účetního období. Návaznost vyjadřuje zásadu bilanční kontinuity účetního období. Účet Účet zisků a ztrát - slouží k uzávěrku výsledkových účtů. Převodem konečných stavů se vyčíslí výsledek hospodaření. Podrozvahové účty - na nich se sledují skutečnosti na kterých se neúčtuje na účtech ale jsou potřebné k posouzení, informace jsou uvedeny v poznámkách. Rámcová účetní osnova (RÚO) Je nástrojem a metodickým prostředkem pro zajištění formální a věcné jednotnosti používaných účtů. Vydává se spolu s postupy účtování. Přehledně zachycuje účetní třídy, účetní skupiny nebo syntetické účty pro účtování účetních případů, jejich číselné a slovní označení a podrozvahové účty tak, aby dodrženy požadavky na sestavení účetní závěrky. RÚO je seznam syntetických účtů které jsou označeny: závazným číslem a názvem účtu, a jsou uspořádány v účetních třídách podle ekonomického charakteru účtů. Známe tyto typy RÚO: pro podnikatele pro rozpočtové organizace pro obce pro banky pro pojišťovny Konstrukce rámcové účetní osnovy: Syntetické účty jsou uspořádány v desítkové číselné soustavě, obsahují: Deset účetních tříd (0-9), v účetní třídě může být 10 účetních skupin, v účetní skupině může být 10 samostatných účtů.

16 Syntetický účet (hlavní účet) má svůj název a třímístný číselný znak. Účetní třída má 1 číselný znak, účetní skupina má 2 kódy a účet má 3 kódy. Účetní třída 0 dlouhodobý majetek: účty pro účtování stavu a pohybu dlouhodobého nehmotného, hmotného (odepisovaného i neodepisovaného) a finančního majetku. Patří sem i kalkulační účty pro zadávání dlouhodobého majetku a pohledávky z titulu poskytnutých záloh na zakázku, účty oprávek vyjadřující trvalé snížení hodnoty majetku a účty opravných položek zachycující přechodné snížení ocenění dlouhodobého majetku. Účty třídy 0 mají povahu rozvahových účtů aktiv. Výjimku tvoří účty oprávek a opravných položek (účtuje se jako na účtech pasiv) Účetní třída 1 - zásoby: účty potřebné pro účtování pořízení zásob (materiálu a zboží) od externích dodavatelů, zásoby materiálu na skladě a v prodejnách. Samostatnou skupinu tvoří syntetické účty zásob vlastní výroby. Účty třídy 1 mají povahu rozvahových účtů převážně aktiv. Účetní třída 2 finanční účty: účty potřebné pro účtování stavu a pohybu peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech kde se evidují peněžní prostředky. Pomocný účet 261 peníze na cestě (převod peněz mezi bankami), výběr peněz z běžného účtu do pokladny. Účty třídy 2 mají rozvahové účty aktiv a pasiv.

17 Účetní třída 3 - Zúčtovací vztahy: krátkodobé i dlouhodobé pohledávky, závazky s dohodnutou lhůtou splatnosti nejvýše 1 roku. účty pro pohledávky a závazky z obchodního styku, zúčtovací vztahy se zaměstnanci, daňovým úřadem a zdravotní pojišťovnou Účty třídy 3 mají rozvahové účty aktiv a pasiv. Účetní třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky účtování o vlastních zdrojích krytí majetku vlastním kapitálu a závazcích jejichž sjednaná doba splatnosti je delší než 1 rok Účty třídy 4 mají rozvahové účty v převážné míře pasiv. Účetní třída 5 - Náklady: evidují vznik (přírůstky) nákladů, resp. položky snižující náklady. Účtuje se do účetních tříd seřazených pole druhu činnosti (ekonomickou, finanční nebo mimořádnou činnost. Zvláštní účetní skupinu tvoří účty pro zúčtování nákladů daně z příjmů právnických osob. Účty třídy 5 mají výsledkové účty nákladů Účetní třída 6 - výnosy: Podle druhu se výnosy člení na dosažené z hospodářské, finanční a mimořádné činnosti. Účty třídy 6 mají výsledkové účty výnosů

18 Účetní třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty: Počáteční účet rozvažný slouží zejména k zajištění kontinuity účetních období, zaúčtování stavů na účty aktiv a pasiv Konečný stav rozvažný - určen k zaznamenávání převodu konečných zůstatků rozvahových účtů, jde o zisků a účet Účet zisků a ztrát - na zaúčtování převodu konečných stavů účtů nákladů a výnosů, jde také o zisků a účet. Tyto účty se používají při uzavření účetních knih při řádné a mimořádné uzávěrce. Účetní třídy 8 a 9 - slouží pro Vnitropodnikové účetnictví. Jsou stanoveny alternativní přístupy ve způsobu vedení účetnictví např: vytvoření spojovacího účtu k výnosům apod v samostatném účetním okruhu. Finanční účetnictví tak získává informace o: stavu a změnách zásob vlastní výroby, vlastních nákladech pro oceňování nedokončené výroby, polotovarů, informace pro další rozhodování a řízení. Ekonomický charakter účtů můžeme vyjádřit následovně: Rozvahové účty účetní třídy Výsledkové účty účetní třídy 5 6 Účetní rozvrh Zachycuje ty syntetické a analytické účty potřebné k zaúčtování účetních případů, které se vyskytly v účetním období a na sestavení účetní závěrky. V účetním rozvrhu uvádí účetní jednotka i podrozvahové účty. Legislativa dává možnost vytváření vlastních syntetických účtů kterým přiřadí třímístný číselný znak a název účtu. Syntetická a analytická evidence Syntetická evidence- vyjadřuje souhrnné zaznamenávání stavu a pohybu majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů výnosů. Tvoří ji syntetické účty z účetního rozvrhu. Analytická evidence - tvoří ji analytické účty vedené k příslušným syntetickým účtům jako součást účetního rozvrhu. Ostatní formy analytických záznamů, které se neúčtují na účtech. Mezi syntetickým účtům a analytickými účty musí platit věcná i formální shoda.

19 Příklad: K třímístný syntetickému účtu se přidávají další kódy analytických účtů. Syntetický účet: 221 Bankovní účty Analytické účty: Běžný účet vedený v EUR Devizový účet Zvláštní analytický účet soc. fondu Termínované účty Členění analytických účtů je vícestupňové například: Syntetický účet: 311 Odběratelé první stupeň analytické evidence Odběratelé - pohledávek splat.1rok druhý stupeň analytické evidence podle dlužníků u krátkodobých poh. Vazba syntetické a analytické evidence spočívá v tom, že musí platit: Částka počátečních stavů na syntetickém účtu se musí rovnat součtu počátečních stavů na analytických účtech. Částka obratů strany MD syntetického účtu se musí rovnat součtu obratů strany MD analytických účtů Částka obratů strany D syntetického účtu se musí rovnat součtu obratů strany D na analytických účtech Platí že: zůstatek na syntetickém účtu se musí rovnat součtu zůstatků na analytických účtech které se k němu vedou. ÚČETNÍ DOKLADY Jsou hospodářské operace a účetní operace na základě účetních dokladů, které jsou zaúčtovány účetním zápisem na základě účetních dokladů, které jsou zaúčtovány účetním zápisem na účtech. Mohou být externí nebo interní. Musí obsahovat podpisový záznam, vlastnoruční podpis nebo podpis v technické formě (elektronicky). Formální a obsahová stránka účetních dokladů podléhá pravidelné kontrole. Povinností je vyznačit účtovací předpis - předkontaci ve formě označení čísel a stran účtů. Archivace účetní doklady, účetní záznamy - 5 let účetní závěrka výroční zpráva: - 10 let účetní záznamy podle spisového střediska, originály přijatých faktur - 10 let.

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Pavel Novotný. Finanční účetnictví

Pavel Novotný. Finanční účetnictví Finanční účetnictví Pavel Novotný Finanční účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2007 Úvod Předmět Finanční účetnictví navazuje na obor Základy účetnictví, jehož znalosti jsou východiskem,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více