Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady."

Transkript

1 Účetnictví: je nejdůležitější podnikový, úplný informatický, chronologicky relativně uzavřený systém, v jeho obsahu jsou zaznamenány všechny procesy, které byly uskutečněny, má vytvořený právní, obsahový a metodický rámec. Obsahová a metodická stránka účetních zápisů musí být doložena účetními doklady. Současný informační systém účetnictví. tvoří: Finanční účetnictví: zásady, metody, právní normy obsah, forma, oceňování podniku jako celek během celého účetního období. Vnitropodnikové účetnictví: interní účetní informace zaměřené na tvorbu výnosů, sestavování kalkulací vlastních nákladů. Manažerské účetnictví: interní informace o stanovení podnikových cílů a kontrole jejich plnění. Funkce účetnictví: je usměrňováno státem, správcem je Ministerstvo financí, chrání majetek společnosti. Registrační funkce: pasivní funkce, dokumentuje a zaznamenává prostřednictvím účetních záznamů, slouží k ochraně podniku Informační funkce: poskytuje informace podniku ale i širokému okruhu externích uživatelů (elektronické záznamy) Kontrolní funkce: zahrnuje vnitřní kontrolní systém pro zajištění věcné a formální kontroly zápisů Účetní zápisy poskytují informace pro vyčíslení všech daňových povinností. Každý účetní doklad musí obsahovat zásadu prokazatelnosti v chronologickém časovém sledu 10. Právní úprava - 431/2002 Z.z. Zákon o účetnictví Opatření Ministerstva financí SR č / : stanovení Rámcové účetní osnovy v soustavě podvojného účetnictví Opatření Ministerstva financí SR č / : vymezení položek individuální účetní závěrky. Opatření slouží k provedení zákona. Účetní období - 1 kalendářní rok Hospodářský rok - 12 po sobě následujících měsíců Upozornění:

2 Majetek - Zákon 431/ Pro zajištění podnikatelské činnosti jsou potřebné: Hmotné prostředky - stavby, budovy, stroje, zásoby a nehmotné věci: software, licence, autorská práva. Toto vše tvoří majetek podnikatele. Předmětem účetnictví je stav a pohyb majetku. Majetek je výsledkem minulých událostí a v budoucnu zvýší ekonomické užitky, Dá se spolehlivě ocenit, vykazuje se v účetní závěrce (rozvaze) Členění majetku z časového hlediska: Dlouhodobý majetek: doba použitelnosti při vzniku účetního případu je delší než 1 ROK. (366 dní) o Dlouhodobá aktiva v rozvaze Krátkodobý majetek - doba použitelnosti je nejvýše 1 rok (365 dní) o Oběžný majetek v rozvaze Uvedené skupiny majetku tvoří podstatnou část aktiv podnikatele. Známe ještě i jiná aktiva (vykazují se ne v rozvaze ale jen v poznámkách např.- nejisté pohledávky soudních řízení) Dlouhodobý majetek rozhodující je časové hledisko resp. dispoziční doba (doba držby) - více než jeden rok Upozornění:

3 Struktura dlouhodobého majetku: Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý finanční majetek (DFM) Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobý nehmotný majetek: Ocenění je vyšší než 2400 Eur a doba použitelnosti delší než 1 rok. Je odepisovaným majetkem nejpozději do 5 let od jeho pořízení. Patří sem: Aktivované náklady na vývoj (zhotovování prototypů, modelů, hledání alternativních materiálů) Software - koupený samostatně, vytvořený vlastní činností Ocenitelná práva - technická dokumentace, zlepšováky, patenty dovozní a vývozní kvóty Goodwill - dobré jméno vzniká při koupi podniku, hodnota vkladu je vyšší než reálná hodnota podniku Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: nemá závazně stanovenou obsahovou náplň. Dlouhodobý hmotný majetek: Tvoří podstatnou složku dlouhodobého majetku. Ocenění je více než 1700 Eur a doba použitelnosti delší než 1 ROK. Patří sem: Samostatné movité (hnutelné) věci - mají samostatné technicko-ekonomické určení Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, bez ohledu na pořizovací cenu - vinice, chmelnice sady, ovocné stromy. Základní stádo a tažná zvířata - bez ohledu na pořizovací cenu (slouží k reprodukci, odpisy) dostihoví koně Otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť, technická rekultivace Členění nemovitý (nehnutelný) a movitý (hnutelný) dlouhodobý majetek Nemovitý dlouhodobý majetek: pozemky (zemědělská půda, lesní pozemky, ostatní pozemky) stavby, byty, nebytové prostory (platné právní předpisy, stavební zákon, klasifikace staveb) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky ve smyslu zákona o dani; otvírky nových lomů Movitý dlouhodobý hmotný majetek: soubor movitých věcí (kancelářské stroje, počítače, motorová vozidla, přívěsy...) příslušenství: je součástí ocenění a evidence Upozornění:

4 základní stádo a tažná zvířata: dospělé plemenné zvířata za účelem dlouhodobého využití, přinášejí hospodářský užitek, využitelnost v chovu delší než 4 roky. Součástí DHM je i technické zhodnocení. Podle zákona o dani z příjmů jsou to výdaje na dokončení stavby, modernizace převyšující 1700 Kč v úhrnu za za zdaňovací období. Nástavby, přístavby, stavební úpravy- změna vzhledu Rekonstrukce - technická a kvalitativní změna Modernizace - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti O hodnotu provedeného technického zhodnocení se zvýší ocenění majetku. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM): členění: Neodepisovaný DHM - pozemky, umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů, půda Odpisovaný DHM - snižování jejich ekonomické užitné hodnoty je pro podnik nákladem. Dlouhodobý finanční majetek: Volné peněžní prostředky může podnik dlouhodobě (více než 1 rok) investovat do jiných podnikatelských subjektů za účelem zisku. Členění dlouhodobého finančního majetku: Podílové cenné papíry a podíly: účetní jednotka je investorem, má ve vlastnictví obchodní podíl, který přináší zisk ve formě dividend Dluhové cenné papíry: nakoupené dlouhodobé dluhopisy, jde o úvěrový vztah mezi dlužníkem a majitelem. Patří sem obligace, vkladové listy, hypoteční zástavní listy. Dlouhodobé půjčky: dlouhodobé pohledávky vůči dceřiným účtetním jednotkám a opačně. Finančním výnosem je úrok. Ostatní dlouhodobý finanční majetek: během držby se zvýší jejich hodnota, bude mít pozitivní ekonomický výraz v tržbách z jejich prodeje v budoucnu (umělecká díla, předměty z drahých kovů Krátkodobý majetek Tvoří podstatnou část oběžného majetku během 1 roku. Je součástí provozního cyklu. Členění krátkodobého majetku: Zásoby - materiál, náhradní díly, obaly, zboží vlastní výroby Krátkodobé pohledávky - právní nárok dodavatele vůči odběrateli Krátkodobý finanční majetek - hotovost, účty v bankách, šeky, peněžní poukázky Upozornění:

5 Zásoby tvoří významnou část krátkodobého majetku, podle způsobu pořízení je dělíme na: Externí zásoby - nabyté nákupem, vkladem od akcionářů, bezplatně získané zásoby Podle spotřeby je dělíme: o materiál - slouží ke spotřebě v podniku, dělíme ho na: základní materiál: ve výrobním procesu přecházejí do výrobku (stavební materiál, osivo, sadby, hnojiva) pomocný materiál: hmoty, které přecházejí do výrobku ale netvoří jeho podstatu (laky, náhradní díly při opravě) provozní materiál: čisticí prostředky, mazadla, oleje náhradní součástky: na uvedení do původního stavu obaly - nenávratné (lahve), vratné obaly (vícenásobné použití) zboží - tvoří nakoupené věci za účelem jejich prodeje vlastní výrobky předány na prodej, pozemky a stavby pořízené na prodej zásoby vlastní výroby - všechny druhy zásob vyrobené v podniku Struktura zásob vlastní výroby: Nedokončená výroba: produkty, které nejsou již materiálem ale ani hotovým výrobkem, mají různý stupeň rozpracovanosti. Polotovary vlastní výroby: přecházejí do finalizovaných výrobků, skladují se samostatně. Nakoupené polotovary se evidují jako materiál. Výrobky: představují finalizované produkty určené k prodeji nebo použití ve vlastním podniku (výrobní spotřeba). Zvířata, patří sem - mladá chovná zvířata, kožešinová zvířata, včelstva, kachny, krůty, husy na výkrm a psi. Využitelnost v chovu je nejvýše 4 roky. Společně se evidují vlastní zvířata s nakoupenými zvířaty. Pohledávky představují právní nárok dodavatele (věřitele) vůči odběrateli (dlužníkovi). Jsou součástí dodavatelsko-odběratelských vztahů prováděného formou hotovostního nebo bezhotovostního styku. Krátkodobé pohledávky mají splatnost nejvýše 1 rok. Krátkodobý finanční majetek rychle likvidní, bezprostředně obchodovatelný, v držení nejvýše 1 rok. Jeho strukturu tvoří: Peněžitá hotovost: hotovostní peníze v pokladně (211) Ekvivalenty peněžních prostředků: kuželky, ceniny, šeky, Účty v bankách: vlastní pařez. prostředky k financování podnikání a pro ostatní účely (sociální fond) Krátkodobý finanční majetek: tvoří nakoupené majetkové a dluhové cenné papíry (burza)

6 Koloběh majetku: Druhy majetku mají různý účel použití, různou dobu použití, splatnosti apod. Předmětem účetnictví je stav a pohyb majetku. Jednotlivé složky majetku mění jednu formu na druhou - podmiňují koloběh majetku. Koloběh dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku lze označit jako úplný koloběh majetku, který začíná a končí peněžními prostředky. Podnik investuje peníze do pořízení hmotných a nehmotných investic, které se stávají hmotným nebo nehmotným majetkem, během doby odepisování vznikají náklady z odpisů, částka odpisů tvoří oprávky k odpisování majetku, náklady z odpisů jsou součástí ocenění nedokončené výroby, která přechází do výrobků, výrobky se realizují čímž vzniknou pohledávky inkaso pohledávek představuje zvýšení peněžních prostředků na bankovním účtu, resp. v pokladně. Koloběh krátkodobého majetku: Proměna u krátkodobého majetku (zásob) z jedné formy na jinou je vyjádřena dobou obratu. Přeměna pohledávek na peněžní prostředky představuje jejich dobu inkasa. Zvláštnosti cyklu krátkodobého majetku lze vyjádřit jako úplný nebo neúplný koloběh oběžného majetku. Úplný koloběh krátkodobého majetku: podnik nakupuje zásoby - externí vstup do výroby v průběhu výroby vzniká rozpracovanost - nedokončená výroba, polotovary, finalizace výroby - výrobky odbyt- výrobky se mění na pohledávky inkaso pohledávek - přírůstek peněžních prostředků Neúplný koloběh krátkodobého majetku: Týká se pouze fáze výroby, zásoby se v plném rozsahu neprovedou, část z nich zůstává v podniku ve formě výrobních zásob. Výrobní zásoby _ Nedokončená výroba _ Polotovary z vlastní výroby_- Výrobky _ Výrobní zásoby Uskutečňuje se v podnicích, které mají výrobní i obchodní činnost. Oceňování majetku: V účetnictví se vyžaduje použití platných principů a zásad pro oceňování majetku. Charakter jednotlivých druhů majetku vytváří jejich užitnou hodnotu. Zásada nepřetržitého pokračování činnosti a zásada opatrnosti vykazování majetku spočívá v tom aby se majetek nenadhodnocoval s přihlédnutím k potenciálním rizikům. Opravné položky plní funkci dočasného snížení hodnoty majetku. Trvalé snížení hodnoty dlouhodobého majetku vyjadřují odpisy. Způsoby oceňování majetku: stanovuje Zákon o účetnictví následovně: ke dni uskutečnění účetního případu - prvotní ocenění ke dni ke kterému se sestavuje účetní závěrka k jinému dni v průběhu účetního období podle zvláštního předpisu Upozornění:

7 Stav a pohyb majetku se v účetnictví vyjadřuje v peněžních jednotkách. Majetek (závazky) vyjádřené v cizí měně se přepočítává referenčním směnným kurzem NBS. Pro účely zákona o účetnictví se používají následující druhy cen: Pořizovací cena (historická cena): tvoří ji sjednaná cena za kterou byl majetek pořízen a náklady související s pořízením. Průměrná pořizovací cena -výpočet váženým průměrem 1 x měsíčně Reprodukční pořizovací cena - cena za kterou by se majetek účtoval v době kdy se obstaral - tržní cena Vlastní náklady- přímé náklady vynaložené na výrobu ve vlastním podniku, případně část nepřímých nákladů. Jsou vyjádřením ocenění majetku v historické ceně. Jmenovitá hodnota - je cena vyznačená (peníze, kuželky) nebo částka na kterou majetek zní (šek, směnka) Pro účely zákona o účetnictví - reálná hodnota: tržní hodnota - vyhlášená na burze nejpozději v den ocenění kvalifikovaný odhad - v případě pokud nemůžeme stanovit tržní cenu Zdroje majetku Vlastní a cizí zdroje Pro účetnictví je důležitý poznatek o zdroji nabytí a financování majetku. Nositeli informací jsou zdroje krytí (kapitál). Vlastní zdroje majetku vlastní kapitál (vlastní jmění vlastné imanie) VI (vlastní zdroje, vlastní kapitál) Jsou stanovené zákonem o účetnictví jako rozdíl aktiv a závazků. Jsou dlouhodobým zdrojem krytí majetku. Struktura vlastního kapitálu: Podle Obchodního zákoníku dělíme na: Základní jmění - trvalý vlastní zdroj při vzniku podnikatelského subjektu. Podle právních norem výše vkladu: akciová spol OOO EUR, s.r.o. - 5.OOO EUR, družstvo EUR. Zvyšování základního kapitálu během podnikání je alokací ze zisku. Kapitálové fondy - jsou vlastním zdrojem krytí majetku ve výši peněžních a nepeněžních vkladů které nezvyšují základní kapitál

8 Fondy z rozdělení výsledku hospodaření - vlastní zdroje krytí majetku vytvořené přídělem zisku po zdanění - čistý zisk. Zákonný rezervní fond. Slouží ke krytí ztrát společnosti nebo k překlenutí nepříznivé situace. S.r.o. - Nejméně 5% čistého zisku vyčísleného v účetní závěrce, nejméně však do výše 10% základního jmění. Akciová společnost - najmenej10% z čistého zisku a je každoročně povinna doplňovat nejméně do výše 20% základního jmění Nedělitelný fond - povinně ho vytvářejí družstva nejméně ve výši 10% zapisovaného zákl. kapitálu, doplňuje nejméně o 10% čistého zisku Zákonný rezervní fond a nedělitelný fond tvoří účetní jednotka povinně. Výsledek hospodaření z minulých let - je vyjádřen nerozděleným ziskem z minulých let, který ovlivňuje kladně vlastní kapitál, nebo ztrátou, která snižuje vlastní kapitál (v rozvaze znaménko minus) Výsledek hospodaření za běžné účetní období - představuje významnou položku vlastního kapitálu ve formě zisku po zdanění nebo ztráty běžného účetního období Cizí zdroje majetku cizí kapitál Cizí zdroje krytí tvoří závazky z časového hlediska krátkodobé nebo dlouhodobé. Ve smyslu zákona o účetnictví ZÁVAZEK - stávající povinnost účetní jednotky z minulých období, v budoucnu sníží ekonomické užitky, dá se spolehlivě ocenit, vykazuje se v účetní závěrce - v rozvaze. Struktura cizích zdrojů: Rezervy - vytvářejí se na základě zásady opatrnosti na rizika a ztráty, je to závazek, vznikl z minulých událostí, v budoucnu sníží ekonomický užitek, je známý účel rezervy ale výška rezervy. Rezervy podléhají dokladové inventuře. Závazky - z časového hlediska: dlouhodobé a krátkodobé Jedná se o závazky z obchodního styku vůči dodavatelům, finančnímu úřadu, vůči zaměstnancům, SP, zdravotním pojišťovnám Bankovní úvěry - jde o návratný finanční vztah mezi bankou a účetní jednotkou (cizí zdroje ) Finanční výpomoci - závazky vůči jiným subjektům poskytujícím peněžní prostředky. MAJETEK = VLASTNÍ ZÁVAZEK + ZÁVAZEK ZÁVAZEK = MAJETEK - VLASTNÍ KAPITÁL VLASTNÍ KAPITÁL = MAJETEK ZÁVAZKY Dlouhodobý závazek - je závazek, jehož sjednaná doba splatnosti je delší než 1 rok. Krátkodobý závazek - je závazek, jehož doba splatnosti je maximálně 1 rok.

9 Dohodnutá doba splatnosti - je doba sjednána ve smlouvě, během níž mají být závazky splaceny. Zbytková doba splatnosti závazků - doba která se rovná rozdílu mezi dohodnutou dobou a dnem ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Rozvaha súvaha (bilance) Je metodický prostředek na přehledné uspořádání majetku v členění na druhy majetku (aktiva) a zdroje majetku (pasiva) Rozvaha = bilance (původ v latině znamená rovnost mezi oběma stranami rozvahy). Sestavuje se k určitému dni = rozvahový) Je to účetní výkaz, statické vyjádření vlastního majetku. Při sestavování rozvahy používáme několik zásad: zásada srozumitelnosti a přehlednosti - zákaz kompenzace aktiv a pasiv zásada pravdivosti rozvahy - v souladu s právními předpisy zásada rozvahové kontinuity - návaznost na předchozí Poznámky nejsou výkazy jen tzv. přehledy které upravuje Ministerstvo financí, doplňují údaje z rozvahy, zachycuje přehled o finančních tocích = cash flow. Je tvořena aktivy na levé straně a pasiva na straně pravé. (Představují původ prostředků). Aktiva - různé druhy a formy majetku které podnik nabyl (jsou výsledkem minulých období) a dají se ocenit Pasiva - představují vlastní i cizí zdroje podniku nebo nároky na aktiva osob které je poskytly. Nároky na aktiva dělíme: vlastní kapitál: vlastní zdroje (vklad do podniku) závazky: povinnost podniku která vznikla v minulém období a bude mít za následek pokles prostředků podniku. V rozvaze platí že aktiva = pasiva. AKTIVA = VLASTNÍ KAPITÁL + ZÁVAZKY VLASTNÍ KAPITÁL = AKTIVA - ZÁVAZKY ZÁVAZKY = AKTIVA - VLASTNÍ KAPITÁL

10 Druhy rozvah Jako přehledné uspořádání majetku a jeho zdrojů má poskytovat info nejen pro podnik ale i pro instituce (obchodní partneři,způsoby oceňování majetku: banky...) Podle zveřejnění dělíme rozvahu: Externí rozvaha Individuální - sestavuje ji každý podnik Konsolidovaná rozvaha - sestavuje ji mateřská účetní jednotka v konsolidovaném celku Povaha externí rozvahy - tyto typy rozvah: řádná (roční) sestavuje se k poslednímu dni účetního období, označuje se jako konečná rozvaha mimořádná - otevírací rozvaha při vzniku nebo zániku podniku, nemůže vykazovat ani zisk ani ztrátu průběžná - sestavuje se v průběhu účetního období Interní rozvaha - sestavována pro potřeby podniku, cílem je zjistit stav majetku a závazků, nemá předepsaný obsah a podnik při jejím sestavování zohledňuje své informační potřeby. Hospodářská operace Je definována jako jev, který způsobuje změnu majetku (aktiv) a jeho zdrojů (v pasivech) a má za následek vznik nákladů a výnosů. J sou označovány také jako transakce které se zaznamenávají v účetnictví. Známe 2 typy hosp. operací: Změny bez vlivu na bilanční sumu rozvahy nepůsobící (rozvahové) Změny s vlivem na bilanční sumu rozvahy - působící - (výsledkové) Nepůsobící hospodářské operace - způsobují změny ve finanční situaci podniku, nepůsobí na výsledek hospodaření Podle příslušné operace může stav majetku zvyšovat nebo snižovat. Nemění se celková částka aktiva, je zachována i bilanční rovnice: aktiva = pasiva. Způsobují změnu rozvahových stavů. Známe 4 typy rozvahových změn. Zvýšení aktiv a pasiv Příklad: Podnik nakoupil materiál za 50 E. Fakturu dosud neuhradil: aktiva (zásoby) - materiál na skladě se zvýšil o 50 Eur a pasiva (závazky) - dodavatelé se zvýšil o 50 Eur. Oboustranný přírůstek 50 Eur. Snížení aktiv a pasiv

11 Příklad: Závazek vůči dodavateli uhradil podnik z peněz v bance. Výpis z bankovního účtu je 50Eur. Aktíva (bankovní účty) se snížily o 50 Eur a pasiva (dodavatelé) se snížily o 50 Eur. Oboustranný úbytek 50 Eur. Přesun v aktivech Příklad: Odběratel uhradil podniku FA za výrobky v sume200 Kč na bankovní účet: aktiva - zvýšení v položce bankovní účty o 2OO Eur, aktiva se snížily v položce odběratelé o 2OO Eur. ZMĚNA pouze v aktivech Přesun v pasivech Příklad: Podnik uhradil z dlouhodobého úvěru poskytnutého bankou závazek dodavatelem 100 Eur. Pasiva - se snížily v položce dodavatelé o 100 Eur, pasiva se zvýšily v položce bankovní úvěry o 100 Kč. ZMĚNA pouze v pasivech Působící hospodářské operace - jsou definovány jako výsledkové operace způsobují změny v nákladech a výnosech. Týkají se jedné rozvahové a jedné výsledkové položky. (Vznik nákladů sníží aktivum nebo závazek a vznik výnosu způsobí zvýšení aktiva nebo závazku.) Náklady a výnosy Podniku při provádění činnosti vznikají náklady (např: spotřeba energie, mzdy, nájemné, poplatky) Náklady představují určitou spotřebu jsou tedy peněžním vyjádřením spotřeby a opotřebení majetkových složek s cílem dosažení výnosů v budoucnosti. Stejně vznikají i výnosy, které představují v penězích vyjádřené výsledky z hosp. činnosti. Výnosy můžou mít různou formu: Tržby z prodeje výrobků- výrobní podniky Tržby z prodeje zboží - obchodní podniky Úroky z poskytovaných úvěrů a poplatků za služby- banky Tržby z jízdného a tržby z přepravného- doprava VÝNOSY - NÁKLADY = ZISK

12 Soustava účtů, účet = konto V soustavě podvojného účetnictví slouží k zaznamenání stavu, přírůstku, úbytku a zůstatku na jednotlivých položkách aktiv, pasiv, nákladů, výnosů slouží základní účetní program a metodický prostředek kterým je účet. Z historického pohledu měl účet tvar T. Levá strana- Má Dáti - debetní strana účtu - dlužnická Pravá strana - Dal - kreditní strana účtu - věřitelská Pokud se účetní případ účtuje na stranu MD, účtuje se na vrub příslušného účtu, pokud účtujeme na stranu D, účtujeme ve prospěch účtu. Účet - číslo vyplývá z rámcové účetní sestavy, má svůj název a číslo účtu. Musí obsahovat: datum zaúčtování, účetní doklad, obsah účetního případu na základě účetního dokladu, dvojsloupec pro peněžní vyjádření souvztažný (podvojný) účet. Dělení účtů Rozvahové účty - účty aktiv (kalkulační účty) účty pasiv (opravné účty, oprávky, opravné položky) Výsledkové účty - účty nákladů a účty výnosů Ostatní účty - závěrkové, převodové, mimorozvahové Rozvahové účty: Na účtech aktiv se účtují všechny položky aktiv - majetku. Účty pasiv slouží k účtování vlastních nebo cizích zdrojů majetku. Zajišťují návaznost účetních období (konečné zůstatky se stávají počátečními na počátku běžného účt. Období). K otevírání účetního období slouží účet 701- Počáteční účet rozvažný. Zaúčtování počátečních stavů na účty aktiv a pasiv je účetní operací.

13 Metodický postup při účtování na účtech Analýza hosp. operace na základě dokladu (logicky) Stanovení nejméně 2 účtů kterých se účtování týká Stanovení o jaké účty se jedná- aktiva, pasiva Zdůvodnění jako účetní operace ovlivnila účty (přírůstek, úbytek) Vysvětlení zásad účtování na použitých účtech Zaúčtování účetního případu na účtech Zásady účtování na účtech aktiv Počáteční stav se účtuje na stranu MD a na stranu D účtu 701- Počáteční účet rozvažný (pouze k 1.lednu) Přírůstky se účtují na stranu MD Úbytky se účtují na stranu D Konečné zůstatky mají účty aktiv a pasiv na straně MD Konečný zůstatek k je zároveň počátečním zůstatkem k 1.1. následujícího roku. Zásady účtování na účtech pasiv Počáteční stav se účtuje na straně D a na stranu MD účtu 701- Počáteční účet rozvažný Přírůstky se účtují na straně D (ve prospěch účtu) Úbytky se účtují na straně MD (na vrub účtu) Konečné zůstatky mají účty pasiv na straně D Zásada podvojných zápisů spočívá v tom, že každý účetní případ musí být zaúčtován na opačných stranách, ve stejné částce, nejméně na 2 účtech (jednoduchý účetní zápis) PLATÍ ROVNOST: MD = D Výsledkové účty: Nepůsobící účetní operace účtované na rozvahových účtech vyjadřují případy změn majetku a zdrojů jejich krytí. Ve výrobě dochází ke spotřebě materiálu, úbytek peněz úhradami za služby, čímž vzniká účetní jednotce náklad. Ten představuje snížení ekonomických užitků v účetním období které se dají spolehlivě ocenit. Vznik nákladů je úbytkem aktiv a přírůstkem pasiv (závazků). Při prodeji vznikají tržby jako podstatná část výnosů podniku.

14 Vznik výnosů je přírůstkem aktiv nebo snížením pasiv. Výsledek hospodaření představuje rozdíl nákladů a výnosů za účetní období. Náklady a výnosy představují účty výsledkové, ovlivňují výsledek hospodaření. Nemají na začátku účetního období počáteční stavy, použije se narůstající způsob účtování. Ze zaplacených úroků vznikají náklady na účtu úroky a z přijatých úroků vznikají výnosy na účtu úroky. Zásady účtování na účtech nákladů Vznik (přírůstek) nákladů účtujeme na MD Korekce (snížení) nákladů se účtuje na D (výjimkou je storno - červený zápis na MD Konečný stav na účtech nákladů je na MD Převod konečného stavu na straně na Dal Zásady účtování na účtech výnosů Přírůstek výnosů se účtuje na stranu D Snížení (korekce) výnosů se účtuje na stranu MD (výjimkou je storno - červený zápis na D) Konečný stav mají účty výnosů na D Převod konečného zůstatku na straně MD Ostatní účty Kalkulační účty - jsou to účty aktiv. Slouží k vyčíslení majetku při jeho obstarávaní. Na straně MD se účtuje smluvní cena (dohodnutá cena) včetně prokázaných nákladů spojených s obstaráváním (doprava, clo), po vyčíslení ocenění majetku se účtuje převod na straně D účtů pořízení majetku a přírůstek na příslušném účtu na straně MD. Opravné účty - mají charakter pasiv, vyjadřují snížení ocenění majetku. Trvalé snížení ocenění - vyjadřují oprávky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Dočasné snížení certifikáty - vyjadřují opravné položky (tržní cena je nižší než účetní ocenění majetku)

15 Závěrkové účty - účtují se na ně účetní operace Účet Počáteční účet rozvažný Účet Konečný účet rozvažný - slouží pro převod konečných zůstatků rozvahových účtů, na uzávěrku účtů aktiv a pasiv na konci účetního období. Návaznost vyjadřuje zásadu bilanční kontinuity účetního období. Účet Účet zisků a ztrát - slouží k uzávěrku výsledkových účtů. Převodem konečných stavů se vyčíslí výsledek hospodaření. Podrozvahové účty - na nich se sledují skutečnosti na kterých se neúčtuje na účtech ale jsou potřebné k posouzení, informace jsou uvedeny v poznámkách. Rámcová účetní osnova (RÚO) Je nástrojem a metodickým prostředkem pro zajištění formální a věcné jednotnosti používaných účtů. Vydává se spolu s postupy účtování. Přehledně zachycuje účetní třídy, účetní skupiny nebo syntetické účty pro účtování účetních případů, jejich číselné a slovní označení a podrozvahové účty tak, aby dodrženy požadavky na sestavení účetní závěrky. RÚO je seznam syntetických účtů které jsou označeny: závazným číslem a názvem účtu, a jsou uspořádány v účetních třídách podle ekonomického charakteru účtů. Známe tyto typy RÚO: pro podnikatele pro rozpočtové organizace pro obce pro banky pro pojišťovny Konstrukce rámcové účetní osnovy: Syntetické účty jsou uspořádány v desítkové číselné soustavě, obsahují: Deset účetních tříd (0-9), v účetní třídě může být 10 účetních skupin, v účetní skupině může být 10 samostatných účtů.

16 Syntetický účet (hlavní účet) má svůj název a třímístný číselný znak. Účetní třída má 1 číselný znak, účetní skupina má 2 kódy a účet má 3 kódy. Účetní třída 0 dlouhodobý majetek: účty pro účtování stavu a pohybu dlouhodobého nehmotného, hmotného (odepisovaného i neodepisovaného) a finančního majetku. Patří sem i kalkulační účty pro zadávání dlouhodobého majetku a pohledávky z titulu poskytnutých záloh na zakázku, účty oprávek vyjadřující trvalé snížení hodnoty majetku a účty opravných položek zachycující přechodné snížení ocenění dlouhodobého majetku. Účty třídy 0 mají povahu rozvahových účtů aktiv. Výjimku tvoří účty oprávek a opravných položek (účtuje se jako na účtech pasiv) Účetní třída 1 - zásoby: účty potřebné pro účtování pořízení zásob (materiálu a zboží) od externích dodavatelů, zásoby materiálu na skladě a v prodejnách. Samostatnou skupinu tvoří syntetické účty zásob vlastní výroby. Účty třídy 1 mají povahu rozvahových účtů převážně aktiv. Účetní třída 2 finanční účty: účty potřebné pro účtování stavu a pohybu peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech kde se evidují peněžní prostředky. Pomocný účet 261 peníze na cestě (převod peněz mezi bankami), výběr peněz z běžného účtu do pokladny. Účty třídy 2 mají rozvahové účty aktiv a pasiv.

17 Účetní třída 3 - Zúčtovací vztahy: krátkodobé i dlouhodobé pohledávky, závazky s dohodnutou lhůtou splatnosti nejvýše 1 roku. účty pro pohledávky a závazky z obchodního styku, zúčtovací vztahy se zaměstnanci, daňovým úřadem a zdravotní pojišťovnou Účty třídy 3 mají rozvahové účty aktiv a pasiv. Účetní třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky účtování o vlastních zdrojích krytí majetku vlastním kapitálu a závazcích jejichž sjednaná doba splatnosti je delší než 1 rok Účty třídy 4 mají rozvahové účty v převážné míře pasiv. Účetní třída 5 - Náklady: evidují vznik (přírůstky) nákladů, resp. položky snižující náklady. Účtuje se do účetních tříd seřazených pole druhu činnosti (ekonomickou, finanční nebo mimořádnou činnost. Zvláštní účetní skupinu tvoří účty pro zúčtování nákladů daně z příjmů právnických osob. Účty třídy 5 mají výsledkové účty nákladů Účetní třída 6 - výnosy: Podle druhu se výnosy člení na dosažené z hospodářské, finanční a mimořádné činnosti. Účty třídy 6 mají výsledkové účty výnosů

18 Účetní třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty: Počáteční účet rozvažný slouží zejména k zajištění kontinuity účetních období, zaúčtování stavů na účty aktiv a pasiv Konečný stav rozvažný - určen k zaznamenávání převodu konečných zůstatků rozvahových účtů, jde o zisků a účet Účet zisků a ztrát - na zaúčtování převodu konečných stavů účtů nákladů a výnosů, jde také o zisků a účet. Tyto účty se používají při uzavření účetních knih při řádné a mimořádné uzávěrce. Účetní třídy 8 a 9 - slouží pro Vnitropodnikové účetnictví. Jsou stanoveny alternativní přístupy ve způsobu vedení účetnictví např: vytvoření spojovacího účtu k výnosům apod v samostatném účetním okruhu. Finanční účetnictví tak získává informace o: stavu a změnách zásob vlastní výroby, vlastních nákladech pro oceňování nedokončené výroby, polotovarů, informace pro další rozhodování a řízení. Ekonomický charakter účtů můžeme vyjádřit následovně: Rozvahové účty účetní třídy Výsledkové účty účetní třídy 5 6 Účetní rozvrh Zachycuje ty syntetické a analytické účty potřebné k zaúčtování účetních případů, které se vyskytly v účetním období a na sestavení účetní závěrky. V účetním rozvrhu uvádí účetní jednotka i podrozvahové účty. Legislativa dává možnost vytváření vlastních syntetických účtů kterým přiřadí třímístný číselný znak a název účtu. Syntetická a analytická evidence Syntetická evidence- vyjadřuje souhrnné zaznamenávání stavu a pohybu majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů výnosů. Tvoří ji syntetické účty z účetního rozvrhu. Analytická evidence - tvoří ji analytické účty vedené k příslušným syntetickým účtům jako součást účetního rozvrhu. Ostatní formy analytických záznamů, které se neúčtují na účtech. Mezi syntetickým účtům a analytickými účty musí platit věcná i formální shoda.

19 Příklad: K třímístný syntetickému účtu se přidávají další kódy analytických účtů. Syntetický účet: 221 Bankovní účty Analytické účty: Běžný účet vedený v EUR Devizový účet Zvláštní analytický účet soc. fondu Termínované účty Členění analytických účtů je vícestupňové například: Syntetický účet: 311 Odběratelé první stupeň analytické evidence Odběratelé - pohledávek splat.1rok druhý stupeň analytické evidence podle dlužníků u krátkodobých poh. Vazba syntetické a analytické evidence spočívá v tom, že musí platit: Částka počátečních stavů na syntetickém účtu se musí rovnat součtu počátečních stavů na analytických účtech. Částka obratů strany MD syntetického účtu se musí rovnat součtu obratů strany MD analytických účtů Částka obratů strany D syntetického účtu se musí rovnat součtu obratů strany D na analytických účtech Platí že: zůstatek na syntetickém účtu se musí rovnat součtu zůstatků na analytických účtech které se k němu vedou. ÚČETNÍ DOKLADY Jsou hospodářské operace a účetní operace na základě účetních dokladů, které jsou zaúčtovány účetním zápisem na základě účetních dokladů, které jsou zaúčtovány účetním zápisem na účtech. Mohou být externí nebo interní. Musí obsahovat podpisový záznam, vlastnoruční podpis nebo podpis v technické formě (elektronicky). Formální a obsahová stránka účetních dokladů podléhá pravidelné kontrole. Povinností je vyznačit účtovací předpis - předkontaci ve formě označení čísel a stran účtů. Archivace účetní doklady, účetní záznamy - 5 let účetní závěrka výroční zpráva: - 10 let účetní záznamy podle spisového střediska, originály přijatých faktur - 10 let.

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ

5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 5.1 Majetek (aktiva) a jeho oceňování v účetnictví Zdroje majetku (pasiva) Náklady a výnosy 5.2 Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) 5.3 Účet podstata a

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity,

Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity, ROZVAHA, ÚČET ROZVAHA Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity, Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Krátkodobý majetek (oběžná aktiva) Pasiva = majetek

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (3) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek Pohledávky Vlastní kapitál Závazky Rezervy Uzavření účetních knih,

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více