LP-OKH. Laboratorní příručka OKH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LP-OKH. Laboratorní příručka OKH"

Transkript

1 Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží , Praha 4 - Podolí Počet stran: 29 LP OKB Název: Laboratorní příručka OKB Výtisk č.: 1 Nahrazuje verzi: 03 Platnost od: Zpracoval Schválil Jméno, příjmení RNDr. Silvie Vaingátová MUDr. Stanislav Kubů Funkce Analytik OKH Vedoucí OKH Datum Laboratorní příručka odpovídá požadavkům normy ISO

2 Strana č.: 2 Obsah 1 Všeobecná ustanovení Cíl a účel Oblast platnosti Informace o laboratoři Základní informace, zaměření laboratoře Organizační struktura Popis nabízených služeb Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Žádanky Požadavky na urgentní vyšetření Ústní požadavky na vyšetření Používaný odběrový systém Identifikace pacienta na primárním vzorku Příprava pacienta před odběrem Odběr vzorku Množství vzorku Transport a separace materiálu Skladování a stabilita materiálu Základní informace o bezpečnosti práce se vzorky Preanalytické procesy v laboratoři Příjem žádanky a vzorku Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárního vzorku Postup při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Skladování a likvidace již vyšetřených vzorků Doba odezvy laboratoře Konzultační činnosti Řešení stížností Výsledky vyšetření a konzultace Hlášení výsledků v kritických hodnotách Informace o formách vydávání výsledků Změny výsledků a nálezů Konzultační činnost laboratoře Seznam laboratorních vyšetření Související dokumenty a přílohy Související dokumenty Přílohy... 21

3 Strana č.: 3 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Cíl a účel Laboratorní příručka je vydána jako základní dokument systému zabezpečování kvality na OKH ÚL ÚPMD. Tato laboratorní příručka má pomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. 1.2 Oblast platnosti Dokument je závazný pro pracovníky OKH ÚL ÚPMD. 2 Informace o laboratoři 2.1 Základní informace, zaměření laboratoře Název laboratoře: Ústřední laboratoře Oddělení klinické hematologie a krevní banka Adresa laboratoře: Podolské nábřeží 157, Praha 4 - Podolí, Laboratoř provádí hematologická, imunohematologická a hemokoagulační a vybraná speciální vyšetření biologických materiálů humánního původu. Kontakty na vedení oddělení: Vedoucí OKH: MUDr. Stanislav Kubů tel: pager Odborný garant: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. tel: , mobil: Provozní doba: Umístění laboratoře: nepřetržitý provoz OKH je umístěno v 5. patře budovy E, F a B ÚPMD.

4 Strana č.: Organizační struktura Oddělení klinické hematologie a krevní banka Vedoucí OKH Zástupce vedoucího OKH Zmocněnec pro kvalitu OKH Správce měřidel OKH Manažer kvality ÚL Metrolog ÚPMD Lékař Zdravotní laborant spec. vyšetření VŠ nelékař Zdravotní laborant hematologie Zdravotní laborant krevní banka Legenda: přímé vedení metodické vedení 3 Popis nabízených služeb Vyšetření jsou dostupná v době od 7 00 do Základní hematologická vyšetření: FW morfologie Krevní obraz bez strojového diferenciálu Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem Krevní obraz s třípopulačním diferenciálem (jen záložní analyzátor) Mikroskopický diferenciál Sférocyty (ne o službách) Retikulocyty (ne o službách)

5 Strana č.: 5 koagulační vyšetření APTT Protrombinový čas Fibrinogen D dimery AT III Etanolový test Základní imunohematologická vyšetření Krevní skupina dospělý Krevní skupina dítě Krevní skupina z pupečníku Screening nepravidelných protilátek proti erytrocytům Rh fenotypizace Coombsův test přímý Test kompatibility (křížová zkouška) Speciální vyšetření BWR (RPR, TPHA) Vyšetření dostupná 24 hod denně Základní hematologická vyšetření (mimo sférocyty a retikulocyty) Koagulační vyšetření Základní imunohematologická vyšetření BWR (urgentní)bwr (urgentní) Urgentnost vyšetření Vitální indikace ordinace laboratorního vyšetření v situaci spojené s ohrožením života, kdy výsledek vyšetření má vliv na přežití pacienta. Vzorky na vyšetření mají absolutní přednost, je možné zastavit analýzy jiných vyšetření. Transport vzorku je předem ohlášen. V rámci OKH ÚL ÚPMD se týká pouze výdeje transfuzních přípravků. Statim (akutní vyšetření) ordinace laboratorního vyšetření v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Vzorky na vyšetření mají přednost před ostatními vzorky. Za statimová vyšetření jsou považována taková, která jsou na pojišťovnu tak vykazována (Krevní skupin AB0, Screening nepravidelných protilátek, Test kompatibility (křížová zkouška)). Ostatní vzorky s označením statim jsou považovány za vzorky urgentní, tzn.že jsou zpracovány přednostně. Spolupracující laboratoře: Centrální hematologické laboratoře a Trombotické centrum VFN, U nemocnice 2 Praha 2 Referenční laboratoř pro automatizaci v hematologii VFN, U nemocnice 2 Praha 2 TO FNKV Šrobárova 48 Praha 10 Národní Referenční laboratoř pro imunohematologii ÚHKT, U nemocnice 1 Praha 2 Národní Referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis, SZÚ, Šrobárova 48 Praha 10 4 Manuál pro odběry primárních vzorků 4.1 Základní informace Tato kapitola je věnována základním informacím o odběrech primárních vzorků, požadavkových listech, identifikaci vzorků a pacienta a manipulaci s materiálem.

6 Strana č.: 6 Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetřeni jsou uvedena v kap. 4.5, 4.8 a 4.9. Vyplnění žádanky je popsáno v kap Identifikace pacienta a jeho primárního vzorku je popsána v kap. 4.6 Identifikace pacienta na primárním vzorku. Identifikace odběrových nádobek pro primární vzorky je uvedena v kap. 4.5 Používaný odběrový systém. Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat, je definováno v kap. 4.9 Množství vzorku. Instrukce týkající se požadování dodatečných analýz jsou stanoveny v kap. 4.4 Ústní požadavky na vyšetření. 4.2 Žádanky Všechny biologické materiály musí být dodány do laboratoře spolu s řádně vyplněnou žádankou. Formuláře žádanek získávají jednotlivá oddělení ÚPMD z centrálního skladu ÚPMD na základě vlastních požadavků v papírové podobě. Žádanka musí obsahovat: Povinné údaje: Jméno, příjmení, příp. titul pacienta Rodné číslo pacienta, v případě cizinců číslo pojistky, datum narození a pohlaví Číselný kód pojišťovny, příp. poznámka samoplátce Druh primárního vzorku Minimálně základní diagnóza Identifikace objednavatele oddělení, IČP, jméno, kód a odbornost lékaře, případně kontakt Datum a čas odběru Datum a čas příjmu (vyplňuje laboratoř zápis do LIS, případně i na žádanku) Požadovaná vyšetření se vyznačují na žádance křížkem Vyznačení urgentnosti (zaškrtnutí políčka STATIM) Podmíněně povinné údaje: údaje nutné k provedení daného vyšetření či objasnění výsledků (imunohematologická vyšetření týden těhotenství, podané transfuze, aplikace Partobulinu či jiného preparátu s anti D protilátkami (Rhega,Igamad aj.), autoimunitní onemocnění. Koagulační vyšetření aplikace warfarinu či heparinu případně jiných léků ovlivňujících proces koagulace) ID odběrové sestry Nepovinné údaje: popsání podmínek odběru Údaje musí být kompletní, jednoznačné a čitelné! Pokud není žádanka nebo materiál dostatečně vyplněný (identifikovaný), je to důvodem k nepřijetí vzorku k vyšetření. Postup a kriteria k odmítnutí přijetí vzorku jsou popsány v kap. 6.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárního vzorku.

7 Strana č.: Požadavky na urgentní vyšetření Při požadavku na urgentní vyšetření musí být dodržena pravidla kap. 3 a zároveň musí být žádanka označena křížkem v poli STATIM. Jako statimová vyšetření jsou vedena pouze taková, která jsou na pojišťovnu tak vykazována (Krevní skupina dospělý, Screening nepravidelných protilátek, Test kompatibility (křížová zkouška)). Ostatní vzorky s označením statim jsou považovány za vzorky urgentní, tzn. že jsou zpracovány přednostně. Materiál musí být dodán do laboratoře s příslušnou žádankou a předán osobně laborantce, která neprodleně provede příjem žádanky do PC. Bezprostředně po analýze jsou výsledky laborantkou potvrzeny a neprodleně odeslány do NIS. V pohotovostním provozu, při nepřítomnosti VŠ pracovníka na OKH, jsou kritické výsledky telefonicky ohlášeny službukonající laborantkou lékaři klinického oddělení a následně předány na ranním hlášení vedoucímu OKH k lékařské kontrole. 4.4 Ústní požadavky na vyšetření Ústní požadavky jsou přijímány pouze v rámci doordinování již přijatého vzorku s kompletní žádankou. V případě doobjednání téhož dne je tato skutečnost zaznamenána laborantkou na původní žádance včetně času doobjednání. V ostatních případech je vyžadována nová žádanka. Doobjednané vyšetření je stanoveno pouze v případě, že je to možné z pohledu doby stability požadovaného analytu, množství vzorku a dalších aspektů. 4.5 Používaný odběrový systém Odběry venózní krve jsou prováděny v odběrové místnosti ÚPMD a na ústavních odděleních zdravotními sestrami za použití systému jehel a zkumavek Vacuette. Jedná se o plastové zkumavky s předdefinovaným vakuem pro přesný objem odebrané krve uzavřené bezpečnostními uzávěry. Tyto uzávěry jsou barevně odlišeny podle typu použití zkumavky (např. na přípravu séra, plazmy s heparinem, apod.) Tento systém je výhodný především pro zamezení kontaminace vzorku, prostředí, zdravotní sestry či pacienta. Nemůže tedy dojít k infikování odebíraným materiálem. Zkumavky i jehly jsou sterilní, určené k jednorázovému použití. Vzorky jsou po odběru neprodleně doručeny do OKH. S použitým odběrovým materiálem je nakládáno v režimu infekčního odpadu. Likvidaci odpadu zajišťuje smluvní dodavatel služeb. Popis odběrové zkumavky Barva uzávěru Typ odběrového materiálu s aktivátorem srážení červená srážlivá žilní krev Citrátem sodným Modrá/černá (jen na FW) nesrážlivá žilní krev K3EDTA fialová nesrážlivá žilní krev Vzorky přijímané z externích pracovišť jsou odebírány a transportovány dle požadavků OKH, které vycházejí z Doporučení ČHS ČSL JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře. OKH zpracovává vzorky od externích zdravotnických subjektů zcela výjimečně. 4.6 Identifikace pacienta na primárním vzorku Každá zkumavka musí být čitelně označena min.: jménem a příjmením pacienta

8 Strana č.: 8 rodným číslem, příp. číslem pojištěnce K primárnímu vzorku musí být přiložena žádanka vyplněná dle pokynů v kap. 4.2 Žádanky. Do laboratoře nebudou přijaty biologické vzorky bez jednoznačné identifikace pacienta. 4.7 Příprava pacienta před odběrem Výsledky pacienta může ovlivnit řada fyziologických i nefyziologických faktorů, které se mohou vyskytnout při manipulaci s biologickým materiálem. Krátkodobý stres u úzkostlivých a tenzních pacientů může vyústit ve změnu koncentrace některých analytů. Pacient má být proto relaxován. Je-li pacient rozrušený, je nutné ho nechat alespoň 15 minut v klidu, než začneme s odběrem. Odběrová sestra je povinna: 1. před zahájením odběru zkontrolovat údaje na žádance 2. pomocí kartičky pojištěnce zkontrolovat rodné číslo, jméno a příjmení, kód pojišťovny 3. zkontrolovat dostupnost odběrových pomůcek a materiálu 4. seznámit pacienta s postupem při odběru a provést dotaz na alergie 5. zkontrolovat identifikaci pacienta na připravených zkumavkách 6. po vlastním odběru bezpečně odstranit použitý materiál 4.8 Odběr vzorku Správný odběr vzorku je zásadním faktorem pro správné a přesné výsledky vyšetření. Odběry se liší dle typu vyšetření (např. na lačno, s požadavkem na vysazení léků, ostatní dle rozhodnutí ošetřujícího lékaře). Zásady pro odběr žilní krve do zkumavky před odběrem zjistit alergii na dezinfekční prostředky nebo určitý typ náplasti, pokud je odběr prováděn z paže, pacient rukou necvičí (zkreslení řady vyšetření), tlak lze zvýšit otevíráním a zavíráním dlaně, místo vpichu dezinfikovat (Jodonal B, Persteril, Jodisol, Ajatin), jsou-li žíly dobře viditelné, odběr provádět z nezatažené paže, použije-li se turniket (ne déle než 1 min), po nabodnutí žíly má být ihned uvolněn, po odběru přiložit na místo vpichu vatu smočenou dezinfekčním prostředkem, při odběru nesrážlivé krve, krev bezprostředně po naplnění promíchat opakovaným otáčením odběrové zkumavky minimálně 5x (netřepat!). Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: 1. Zkumavka pro hemokultury 2. Zkumavky s přísadami K3EDTA 3. Zkumavky pro hemokoagulaci 4. Ostatní zkumavky bez přísad Pokud se odebere pouze krev na vyšetření koagulace (obvykle citrátové zkumavky), odebere se nejprve 5 ml krve (tato krev se nepoužije) a teprve potom lze naplnit zkumavku na hemokoagulační vyšetření. Zabrání se tak kontaminaci vzorku tromboplastinem z místa odběru. 4.9 Množství vzorku Doporučené množství primárního vzorku dodaného do laboratoře: Krevní obraz s/bez diferenciálu 2ml, u novorozenců možno méně do zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA

9 Strana č.: 9 Stanovení koagulačních parametrů Imunohematologické vyšetření Sedimentace erytrocytů BWR (RPR, TPHA) 2 nebo 4 ml nesrážlivé krve (podle dané zkumavky) s citrátem sodným (modrý uzávěr). V případě nedonošených dětí odběrová nádobka dle dohody (poměr citrát: krev= 1:10) 2 ml (bez možnosti opakování) 6 ml, K3EDTA (fialový uzávěr), u novorozenců 1 ml (do zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA) 2 ml nesrážlivé krve s citrátem sodným (černý uzávěr) 2-6 ml srážlivé krve (červený uzávěr) Pro každý soubor vyšetření (vyznačeno na žádance orámováním příslušných vyšetření) je třeba samostatná zkumavka materiálu. V případě nedostatečného množství vzorku (novorozenci), je telefonicky konzultováno s ošetřujícím lékařem upřednostnění požadovaných vyšetření. Zjištěné informace jsou uvedeny laborantkou do LIS do pole komentář Transport a separace materiálu Žilní krev ve zkumavce - srážlivá Po odebrání krve je třeba nechat vzorek alespoň 10 min stát (ve stojánku), aby se zabránilo hemolýze. Poté vzorek transportovat do laboratoře při zajištění následujících podmínek: C, doba transportu max. 2 hod). V laboratoři je 30 min volně ponechán, aby došlo k důkladné koagulaci. Následuje centrifugace 10 min při 4000 otáčkách za minutu. Po oddělení krevního koláče od séra je možné vzorek uchovávat v lednici za podmínek odpovídajících jednotlivým vyšetřením. Žilní krev ve zkumavce nesrážlivá Po odebrání krve je nutno okamžitě zkumavku 5 10x obrátit (ne třepat), aby došlo k dokonalému promíchání obsahu a zabránilo se sražení krve či vzniku mikrosraženin. Poté vzorek transportovat do laboratoře při zajištění následujících podmínek: C, doba transportu max. 2 hod). Následuje bud přímo vyšetření (krevní obraz s diferenciálem) nebo centrifugace 5 min při 4000 otáčkách za minutu a imunohematologické vyšetření či centrifugace 2 minuty na centrifuze StatSpin a následné vyšetření koagulačních parametrů. Pokud jsou vzorky přijímané z externích pracovišť, je za transport odpovědný odesílající lékař. OKH požaduje dodržování následujících podmínek pro transport: Teplota při transportu: C, Doba transportu: max. 2 hod. Při příjmu vzorku v laboratoři je sledovaná teplota během transportu a čas transportu a odběru. Pokud nejsou uvedené parametry dodrženy, má být vzorek odmítnut. Pokud se jedná o vzácný a nenahraditelný materiál, je nutné kontaktovat indikujícího lékaře a upozornit ho na překročení sledovaných parametrů. Tato skutečnost musí být zapsána v komentáři se jménem indikujícího lékaře a s časem telefonátu. Výsledek není uvolněn do té doby, dokud požadující lékař nepřevezme odpovědnost za odběr a transport primárního vzorku a/nebo překročení času od odběru. Tato odpovědná osoba musí být uvedena na výsledkovém listu Skladování a stabilita materiálu Před vyšetřením je materiál skladován při pokojové teplotě. Po provedení analýzy jsou vzorky uchovávány v monitorované lednici při teplotě 2 8 C k případným dodatečným vyšetřením.

10 Strana č.: Základní informace o bezpečnosti práce se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální peče. Na základě uvedené vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojit k rozlití, potřísnění okolí biologickým materiálem nebo znehodnoceni vzorku. Všichni pracovnici přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky a dodržovat všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy. S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracováni a vyšetřeni vzorků je nakládáno ve smyslu zákona o odpadech a předpisů tento zákon provádějících. Odpad z daného pracoviště musí být denně odstraňován a ukládán do k tomu určených označených nádob. Je shromažďován na určeném a označeném místě. Likvidaci biologického odpadu organizuje pověřený technik v rámci ÚPMD. 5 Preanalytické procesy v laboratoři 5.1 Příjem žádanky a vzorku Každá zkumavka (kapilára) s primárním vzorkem přijatá do laboratoře na vyšetření musí být jednoznačně identifikována jménem a příjmením pacienta a jeho rodným číslem (nebo číslem pojištěnce). Tyto údaje se musí shodovat s údaji na přiložené žádance. Náležitosti žádanky jsou uvedeny v kap. 4.2 Žádanky. Každé nádobce se vzorkem a žádance je přiděleno číslo, pod kterým je tento vzorek veden i v LIS. Čísla jsou přidělována dle interního systému OKH. Do laboratoře nebudou přijaty biologické vzorky bez jednoznačné identifikace. Další kritéria pro odmítnutí primárního vzorku jsou uvedena v následující kapitole. 5.2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí primárního vzorku Vzorek může být přijat do laboratoře pouze ve správné nádobě s úplnou identifikací a s kompletně a jednoznačně vyplněnou žádankou. Vzorek nebude přijat: při hrubých chybách ve vyplnění žádanky (drobné nedostatky řešeny telefonickou konzultací) při chybné nebo nedostatečné identifikaci primárního vzorku pokud nesouhlasí informace na žádance a vzorku pokud došlo k rozbití, silnému znečištění, kontaminaci či vylití vzorku pokud nebude dodána žádanka vzorky nesrážlivé krve jsou sražené s žádankou dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie s žádankou muže od subjektu s odborností gynekologie (výjimkou je ordinace IVF) s žádankou dítěte do 10 let věku od subjektu s jinou než pediatrickou specializací V případě výše uvedených neshod je telefonicky kontaktováno oddělení a seznámeno s nedostatky.

11 Strana č.: Postup při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky V případě drobných nedostatků (dg., ordinující lékař, zdrav. pojišťovna) v žádance je kontaktován zadavatel a urgováno doplnění údajů pacienta. V ostatních případech není vzorek přijat. 5.3 Skladování a likvidace již vyšetřených vzorků Vyšetřené vzorky k hematologickému a koagulačnímu vyšetření se skladují v lednici při monitorované teplotě 2-8 C minimálně do 12 hodin pracovního dne následujícího po provedení analýzy (běžně 48 hodin). Vzorky k imunohematologickému vyšetření se skladují v lednici při monitorované teplotě 2-8 C minimálně týden po provedení analýzy. Vzorky ke speciálním vyšetřením se skladují v lednici při monitorované teplotě 2-8 C minimálně 48 hodin po provedení poslední analýzy. Vzorky vyšetření BWR u dárců spermatu nebo oocytů se zamrazí a skladují se v monitorovaném mrazicím boxu minimálně 7 měsíců. 5.4 Doba odezvy laboratoře Dobou odezvy, neboli časovou dostupností se rozumí časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do odeslání výsledku do NIS (event. vytištění výsledkového listu). Vitální indikace: výdej TP 30 minut Statim: u pacientek s vyšetřenou skupinou a Rh fenotypem je křížový pokus vyhodnocen do 2 hodin, v ostatních případech a v případě nutnosti zajištění transfuzních přípravků podle Rh fenotypu či nedostupnosti stejnoskupinové krve v ÚPMD je doba odezvy do 3 hodin. U ostatních vyšetření je doba odezvy do 90 minut. Plánovaná transfuze na ten den: doba odezvy 5 hodin Transfuzní přípravky do rezervy: doba odezvy 8 hodin Rutinní analýzy: standardně do 24 hodin Speciální analýzy: do 15 dnů Blíže viz kap. č. 7 Seznam laboratorních vyšetření. 5.5 Konzultační činnosti Konzultace k jakékoliv činnosti laboratoře od provozních záležitostí (provozní doba, výdej odběrových souprav) až po konzultace k indikacím a výsledkům vyšetření jsou možné na kontaktech uvedených v kap. č Řešení stížností Odpovědnost za řešení stížností na činnost OKH nebo jejích pracovníků nese vedoucí ÚL, který reaguje na všechny stížnosti, ať již podané písemně (ve formě listinné, nebo elektronické) nebo ústně (osobně, či telefonicky). Za stížnosti nejsou považovány podněty, které jsou okamžitě řešitelné např. vysvětlením podaným po telefonu, mailem atd. Konkrétní postupy pro řešení stížností podaných pacienty jsou popsány ve směrnici Postup pro vyřizování stížností na postup při poskytování zdravotních služeb v ÚPMD. Výsledek řešení stížnosti je vždy vyhotoven písemně se zprávou o řešení stížnosti ve 2 paré (originál stěžovatel, kopie - vedoucí ÚL). 6 Výsledky vyšetření a konzultace 6.1 Hlášení výsledků v kritických hodnotách Stanovisko ČHS ČSL JEP k tzv. kritickým hodnotám

12 Strana č.: 12 Kritickými hodnotami se rozumí hodnoty, jejichž překročení může výrazně ovlivnit stav nemocného, případně jej ohrozit na životě. Takovéto hodnoty jsou možná účelně požadované v jiných oborech, ale v případě klinické hematologie je nelze přesně definovat. U výsledků vyšetření v klinické a laboratorní hematologii je nutné vždy přihlížet k celkovému stavu nemocného, jeho diagnóze a terapii. V hematologické praxi se místo kritických hodnot osvědčily hodnoty neočekávané. Neočekávanou hodnotou se rozumí hodnota, jež se liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se významně odlišuje od fyziologické hodnoty při prvním záchytu. Takovéto hodnoty se oznamují pouze ošetřujícímu lékaři nebo oprávněnému zdravotnickému personálu na pracovišti, na kterém je pacient léčen (pod pojmem oprávněný zdravotnický personál se obvykle rozumí ošetřující lékař, případně zdravotní sestra mající službu na daném pracovišti, pokud vedoucí pracoviště nerozhodne jinak) - viz PP-OKH-01 a PP-OKH-20 Řešení neočekávaných výsledků při hodnocení krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů a Řešení neočekávaných koagulačních výsledků a předávání informací a výsledků na oddělení. Všechny výsledky jsou ihned po uvolnění dostupné v NIS v elektronické podobě a po vytištění jsou zabezpečeným způsobem odeslány na oddělení, které si je vyžádalo. Výrazně patologické výsledky jsou nahlášeny na oddělení telefonicky. Tato informace je zaznamenána do LIS (telefonicky hlášeno) a do komentáře se dopíše komu hlášeno. Nezáleží, zda je vyšetření v režimu RUTINA či STATIM. 6.2 Informace o formách vydávání výsledků Laboratorní výsledky se vydávají ve formě výsledkové zprávy v elektronické i papírové podobě. V případě samoplátců nebo mimoústavních pacientů (zaměstnanců ÚPD, kteří vyšetření požadují pro svého praktického nebo odborného lékaře) je zpráva vydána v papírové podobě a opatřena razítkem OKH a podpisem VŠ pracovníka, popř. atestované laborantky. Výsledky uvolňuje atestovaná nebo registrovaná laborantka, která má k tomu písemné pověření. Veškeré výsledky v pracovní době jsou průběžně kontrolovány VŠ pracovníkem nebo atestovanou laborantkou v odbornosti 818/222. Poslední kontrola v pracovní době je při předání služby, kdy do služební knihy OKH potvrdí VŠ pracovník nebo atestovaná laborantka kontrolu všech výsledků během pracovní doby. Další kontrola je při ranním předávání služby, kdy VŠ pracovník nebo atestovaná laborantka zkontroluje všechny výsledky služby a opět zapíše do služební knihy OKH. Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient pokud na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře telefonickým dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou), popřípadě pokud jde o jinou osobu plnou mocí V případě OKH je předávání výsledků pacientům výjimečné. Výstup z LIS v podobě výsledkové zprávy obsahuje: - jasné a jednoznačné označení vyšetření - identifikaci laboratoře, která vydala zprávu - jednoznačnou identifikaci pacienta - jméno a další jednoznačné identifikační označení žadatele - datum a čas odběru primárního vzorku - datum a čas přijetí vzorku laboratoří - grafické zobrazení výsledku vzhledem k referenčnímu intervalu - biologická referenční rozmezí, - název vyšetření s naměřenou hodnotou - identifikaci osoby oprávněné uvolnit zprávu

13 Strana č.: 13 - datum a čas uvolnění a tisku výsledku - zřetelné označení v případě kopie výsledku V některých případech se vydávají Předběžné výsledky. Pokud oddělení například požaduje současně krevní obraz spolu s mikroskopickým diferenciálem, tak se nejprve provede vyšetření krevního obrazu a vydá se na oddělení s označením Předběžný výsledek. Po provedení celého vyšetření se vydá celý nový výsledek bez označení Předběžný výsledek (krevní obraz i mikroskopický diferenciál). Číslo žádanky je stejné. Hodnoty na Předběžném a definitivním výsledku jsou totožné. Tyto předběžné výsledky se vydávají pro usnadnění rozhodování o případné transfuzi. Ve výsledcích je rovněž uváděna kvalita přijatého primárního vzorku, která mohla ovlivnit výsledek měření (např. malé množství vzorku, hemolytické sérum, ikterické sérum, chylosní sérum, mikrosraženiny apod.) Výsledky jsou elektronicky převáděny z laboratorního informačního systému do systému nemocničního. Zde jsou dostupné žadatelům. Vytištěné výsledky jsou vydávány do schránek jednotlivých oddělení. V případě urgentního vyšetření jsou oddělení telefonicky informována o vydání výsledku. Uchovávání a archivace výsledků Výsledky jsou uchovávány a archivovány v laboratorním informačním systému. Je zajištěna jejich ochrana před ztrátou, neoprávněným přístupem a jiným zneužitím. Doba archivace je daná příslušnou legislativou. 6.3 Změny výsledků a nálezů Je-li potřeba zpětně změnit výsledkový list (např. pojišťovna), změnu provede pouze vedoucí oddělení dle postupu v PK kap Konzultační činnost laboratoře Kontakt s lékaři je zajišťován prostřednictvím pravidelného ranního hlášení a nepřetržitou telefonickou konzultační službou. V rámci laboratoře je tato činnost zajišťována vedoucím oddělení. Laboratoř poskytuje informace o nových metodách apod. korespondenční formou. V případě inovací je zasíláno klientům Oznámení ÚL, které je schvalováno vedoucím OKH. Laboratoř poskytuje další potřebné informace pro volbu vyšetření a používání služeb zpravidla formou telefonické konzultace s klinickým pracovníkem, popř. formou osobní nebo písemné konzultace (dopis, ). Vedoucí OKH se aktivně účastní vzdělávacích seminářů ÚPMD pro oblast hematologie a transfuzní služby (novinky v této oblasti, požadavky na odběr, apod.).

14 Strana č.: 14 7 Seznam laboratorních vyšetření Antitrombin III Odběr do: Plast, Citrát (Vacuette modrý uzávěr), Stabilita: 4 hodiny při 20 C Statim: ne Referenční meze: dle doporučení ČHS příloha č. 2 Indikace: inhibitor trombinu. Snížení inhibiční aktivity představuje zvýšené riziko trombózy. Defekty mohou být vrozené nebo získané - snížená syntéza (jaterní onemocnění, fyziologicky novorozenec), zvýšené ztráty (nefrotický syndrom), zvýšená spotřeba (DIC, TEN, rozsáhlé operace) a jiné příčiny (těhotenství, kontraceptiva). Zvýšení inhibiční aktivity nemá klinický význam. APTT aktivovaný parciální tromboplastinový čas Odběr do: Plast, Citrát (Vacuette modrý uzávěr), Stabilita: 4 hodiny při 20 C (v případě heparinu ve vzorku je doba stability 1 hodina) Statim: ne Referenční meze: dle doporučení ČHS příloha č. 2 Indikace:APTT je základní koagulační test monitorující vnitřní koagulační systém (FXII, FXI, FIX, FVIII,). Je to nejčastěji užívaný test k monitorování léčby nefrakcionovaným heparinem. D-Dimery Odběr do: Plast, Citrát (Vacuette modrý uzávěr), Stabilita: 4 hodiny při 20 C Statim: ne Referenční meze: dle doporučení ČHS příloha č. 2 Indikace: D-dimery jsou specifické štěpné produkty fibrinu a jejich přítomnost v plasmě svědčí o aktivaci krevního srážení a také fibrinolýze. Zvýšenou hladinu nalézáme u trombolytické nemoci, DIC,, při poraněních, po operaci, zánětlivých onemocněních, při hepatopatiích či odvržení transplantovaných štěpů. Fyziologicky bývá zvýšená koncentrace v těhotenství, po porodu, v době menstruace, po namáhavé dlouhotrvající práci.

15 Strana č.: 15 Etanol gelifikační test Odběr do: Plast, Citrát (Vacuette modrý uzávěr), Stabilita: 4 hodiny při 20 C Statim: ne Referenční meze: negativní nález Indikace: parakoagulační test využívající schopnosti etanolu parakoagulovat (gelifikovat) v plasmě přítomné solubilní komplexy fibrinu. Jedná se o metodu pouze kvalitativní, hrubě orientační. Positivita bývá u DIC, plicní embolie, tromboflebitidy, sepse, metastazujících karcinomů. Falešná pozitivita bývá v důsledku aktivace koagulace při nesprávném odběru. Fibrinogen Odběr do: Plast, Citrát (Vacuette modrý uzávěr), Stabilita: 4 hodiny při 20 C Statim: ne Referenční meze: dle doporučení ČHS příloha č. 2 Indikace: Snížení upozorňuje na hypo a afibrinogemii, dysfibrinogenemii, těžké poruchy jaterního parenchymu (snížená syntéza), zvýšená spotřeba (DIC), trombolytická léčba, zvýšené ztráty (velká poranění, silné krvácení, hemodiluce). Zvýšení (fibrinogen= protein akutní fáze) bývá v těhotenství, při zánětech, nádorovém onemocnění, stavech po operaci) Krevní obraz Odběr do: Plast, EDTA (Vacuette fialový uzávěr), zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA Stabilita: 5 hodiny při 20 C Statim: ne Referenční meze: dle doporučení ČHS příloha č. 1,3,4 Indikace: hematologické analyzátory vydávají přesné informace o počtech erytrocytů, leukocytů a trombocytů spolu s odvozenými parametry. Analyzátor také upozorňuje na případné patologie v krevním obraze, které je nutno kontrolovat mikroskopem. Krevní obraz je komplexní soubor výsledků, které spolu úzce souvisí a nelze posuzovat žádnou hodnotu bez návaznosti na ostatní parametry.

16 Strana č.: 16 Krevní obraz s pětipopulačním diferenciální rozpočet leukocytů z analyzátoru Odběr do: Plast, EDTA (Vacuette fialový uzávěr), zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA Stabilita: 5 hodiny při 20 C Statim: Ne Referenční meze: dle doporučení ČHS příloha č. 1,3,4 Indikace: hematologické analyzátory vydávají přesné informace o počtech erytrocytů, leukocytů a trombocytů spolu s odvozenými parametry. Analyzátor také upozorňuje na případné patologie v krevním obraze, které je nutno kontrolovat mikroskopem: krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním rozpočtem leukocytů patří k základnímu vyšetření Širokého spektra onemocnění. Krevní obraz je komplexní soubor výsledků, které spolu úzce souvisí a nelze posuzovat žádnou hodnotu bez návaznosti na ostatní parametry. Mikroskopický diferenciální rozpočet leukocytů Odběr do: Plast, EDTA (Vacuette fialový uzávěr), zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA Stabilita: 5 hodiny při 20 C Statim: ne Referenční meze: dle doporučení ČHS příloha č. 1,3 Indikace: Běžné zhodnocení nátěrů periferní krve se týká relativního počtu jednotlivých subpopulací leukocytů, počtu erytroblastů na 100 leukocytů, počtu schistocytů a trombocytů na erytrocytů a morfologického hodnocení leukocytů, erytrocytů a trombocytů. Hodnotí se zda je nátěr ve fyziologických mezích či zda je patologický (Podezření na onkohematologické změny se zasílá do VFN). Případný posun do leva v diferenciálním obraze je posun k nezralým formám a je většinou spojen s leukocytózou. Posun do leva nalézáme fyziologicky u těhotných že. Za patologických okolností je spojen s infekcí nebo zánětem nebo jiným stimulem kostní dřeně. Protrombinový test Odběr do: Plast, Citrát (Vacuette modrý uzávěr), Stabilita: 4 hodiny při 20 C Statim: ne Referenční meze: dle doporučení ČHS příloha č. 2, Indikace :Protrombinový test - základní test monitorující zevní koagulační systém, zachycuje faktory protrombinového komplexu VII, X, II, V a fibrinogen, monitorace antikoagulační léčby antagonisty K- vitaminu.

17 Strana č.: 17 Retikulocyty 96523, Odběr do: Plast, EDTA (Vacuette fialový uzávěr), zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA, Stabilita: 5 hodiny při 20 C Statim: ne Pohotovost: Ne Referenční meze: dle doporučení ČHS příloha č. 3 Indikace:Počet retikulocytů v periferní krvi má význam pro posouzená funkce kostní dřeně a k monitoraci léčby erytropoetinem. Sedimentace erytrocytů-fw Odběr do: Plast, sodium citrat (Vacuette černý uzávěr), stabilita: 2 hodiny při 20 C Statim: Ne Doba odezvy: v den doručení Referenční meze: M 3-9/6-20, Ž 7-12/14-28 Indikace: Sedimentace erytrocytů FW (fahreus-westegreen) je u zdravého člověka poměrně pomalá a stálá. Při normální FW se erytrocyty spojují jen v malé shluky. Při zrychlené FW vytvářejí agregáty, které rychle klesají ke dnu. Zrychlená FW bývá u nemocí spojených s hyperfibrinogenemií, při zmnožení globulinů a paraproteinů. Zvýšené hodnoty se nacházejí v těhotenství, při prudkých infekcích, zánětech u nádorů a hemoblastóz. Zpomalená FW: při žloutence, při uzávěru žlučových cest kamenem, při polycytémii a polyglobulii. Krevní skupina AB0, Rh(D) 22111, 22112, Odběr do: EDTA (Vacuette fialový uzávěr), zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA, Stabilita: 6 hodin při 20 C Statim: Ano Vyšetření pacientek z prenatální ambulance se neprovádí každý pracovní den. Vzorky krve jsou zpracovávány ale minimálně 3x týdně. Doba odezvy je pak delší, ale nejedná se o statim. Indikace: Vyšetření krevní skupiny AB0 a Rh(D) je základní vyšetření před operačními výkony a na začátku těhotenství (viz doporučení STL ). Je vhodné je doplnit i vyšetřením Rh fenotypu (antigeny C, c, E, e, Cw ) a antigenu Kell. A současně i screeningovým vyšetřením nepravidelných protilátek proti erytrocytům.

18 Strana č.: 18 Zkouška kompatibility 22117, Odběr do: EDTA (Vacuette fialový uzávěr), zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA, Stabilita: 6 hodin při 20 C Statim: Ano Indikace: Positivita nebo negativita křížového pokusu (reakce plasmy nebo séra příjemci s krvinkami erytrocytového transfuzní přípravku) rozhoduje o možnosti transfuze. O podání transfuze v případě positivity křížového pokusu rozhoduje vždy jen lékař. Na případná rizika a předpokládané důvody positivity je upozorněn. Souhlas s podáním transfuzního přípravku v případě positivity stvrdí podpisem na daném formuláři. Rh fenotypizace: Rhw/v C c E e Cw Kell 22111, 22112, Odběr do: EDTA (Vacuette fialový uzávěr), Stabilita: 6 hodin při 20 C Statim: ne Referenční meze: positivní, negativní Vyšetření pacientek z prenatální ambulance se neprovádí každý pracovní den. Vzorky krve jsou zpracovávány minimálně 3x týdně. Doba odezvy je pak delší, ale v tomto případě se nejedná o statim. Indikace: Vyšetřením Rh fenotypu (antigeny C, c, E, e, Cw ) a antigenu Kell umožňuje vhodný výběr erytrocytových transfuzních přípravků (kompatibilních v celém Rh systému). Omezuje se tím riziko aloimunizace a tvorby protilátek, které může komplikovat těhotenství nebo další následné transfuze. U žen v reprodukčním věku a pacientů s prokázanými nepravidelnými protilátkami je doporučeno podávat transfuzní přípravky kompatibilní v Rh systému. Coombs přímý - přímý antiglobulinový test (PAT) Odběr do: EDTA (Vacuette fialový uzávěr), zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA, Stabilita: 6 hodin při 20 C Statim: ne Referenční meze: negativní Indikace: přímý antiglobulinový test (PAT) slouží k detekci IgG protilátek a/nebo složek komplementu navázaných na erytrocyty in vivo. (synonymum přímý Coombsův test ). In vivo senzibilizace může být potransfuzní reakce, fetomaternální inkompatibilita, AIHA). Positivní nálezy je možné upřesnit kvalitativně (odlišení IgG a C3d, eventuálně detekce IgM, IgA, C3c, podtříd IgG pomocí monospecifických diagnostik) i (semi)kvantitativně (titr ADH). Podrobné vyšetření na TO FNKV.

19 Strana č.: 19 Screening antierytrocytárních protilátek v NAT 22212/22221 Odběr do: EDTA (Vacuette fialový uzávěr), zkumavky určené pro kapilární odběr s K3EDTA, Stabilita: 6 hodin při 20 C Statim: Ano Referenční meze: negativní Vyšetření pacientek z prenatální ambulance se neprovádí každý pracovní den. Vzorky krve jsou zpracovávány minimálně 3x týdně. Doba odezvy je pak delší, ale v tomto případě se nejedná o statim. Indikace:je prováděn u všech předtransfuzních vyšetření a u těhotných. Používá se CE certifikovaný panel screeningový panel diagnostických erytrocytů (jednotlivě provedené reakce se 4 typy erytrocytů, vybrané s důrazem na co nejsilnější expresi klinicky významných antigenů). V případě positivity nutno došetřit v TO FNKV. Doplňkovým testem je enzymový test. Syfilis (RPR, TPHA) 82145, Odběr do: koagulovaná krev (Vacuette - červený uzávěr), Stabilita: 8 hodin při 20 C Statim: Ne (jen rychlý test) Doba odezvy: 10 dní Vyšetření se provádí každý pracovní den ráno. Vzorky krve přinesené nebo odebrané během dne jsou vyšetřeny druhý den ráno. Pokud se jedná o urgentní vyšetření je možné kdykoliv (o službě se provádí jen Rychlý test, kompletní vyšetření v následující pracovní den ráno). Vyšetření pacientek z prenatální ambulance se nemusí provádět každý pracovní den (obvykle ano). Referenční meze: negativní Indikace: Původce choroby je Treponema pallidum. Při screeeningovém vyšetření se povinně provádějí dva testy. Nespecifický RRR který zachycuje časnou nespecifickou reakci po infekci : Fyziologicky může být nespecificky positivní u pacientů s autoimunitními protilátkami a u SLE. Druhým testem je specifický test na detekci protilátek proti T. pallidum (TPHA). Při positivitě jakéhokoliv testu musí být dořešeno v Referenční laboratoři pro diagnostiku syfilis.

20 Strana č.: 20 8 Související dokumenty a přílohy 8.1 Související dokumenty Doporučení ČHS ČSL JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře Zpracovali: J. Charvát, I. Hrachovinová, M. Pecka Schváleno: Výborem ČHS ČSL JEP ( ) Platnost: od Doporučení ČHS ČLS JEP k provádění EHK v hematologické laboratoři Zpracovala: Laboratorní sekce ČHS ČSL JEP (J. Charvát, M. Pecka) Schváleno: výborem ČHS ČSL JEP dne Aktualizováno: Doporučení ČHS ČLS JEP ke stanovení odhadu nejistoty v hematologické laboratoři Zpracovala: Laboratorní sekce ČHS ČSL JEP (F. Vrbacký) Schváleno: výborem ČHS ČSL JEP dne Doporučení ČHS ČLS JEP - "Vnitřní kontrola kvality měření krevních obrazů na hematologických analyzátorech " Zpracovali: L.Bourková, M.Matýšková, J.Kratochvíla Revize: R. Jelínek, J. Kratochvíla, M. Matýšková Platnost: od Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP - "Příprava a barvení nátěrů periferní krve" Zpracovaly: RNDr. Ludmila Bourková, MUDr. Miloslava Matýšková Doporučení České hematologické společnosti ČLS JEP - "Postup při hodnocení nátěru periferní krve" Zpracovaly: Matýšková M., Buliková A., Kačírková P., Bourková L. Doporučení ČHS ČLS JEP pro kontrolu kvality barvení krevních nátěrů metodou May- Grünwald-Giemsa 11/05 Zpracovaly: L. Bourková, M. Matýšková Doporučení ČHS ČLS JEP k vyjadřování výsledku protrombinového testu Zpracovala: Laboratorní sekce ČHS ČSL JEP (M. Pecka, M. Matýšková, I. Hrachovinová)

21 Strana č.: Přílohy Příloha č.1 Referenční meze diferenciálního rozpočtu u dětí (dle ČHS) (Procentuální hodnoty) (Absolutní hodnoty) Příloha č. 2 Referenční meze hemokoagulace (dle ČHS) Příloha č. 3 Referenční meze krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu u dospělých (dle ČHS) Příloha č. 4 Referenční meze krevního obrazu u dětí (dle ČHS) Příloha č.5 Žádanka na hematologická, koagulační a speciální vyšetření Příloha č.6 Žádanka na imunohematologické vyšetření

22 Strana č.: 22 Verze: 03 Příloha č.1 Referenční meze diferenciálního rozpočtu u dětí (dle ČHS) (Procentuální hodnoty) Věk Při narození Leukocyty počet WBC (10 9 /l) Neutrofilní segmenty NEUT (%) Neutrofilní tyče BAND (%) Lymfocyty LYMP (%) Monocyty MONO (%) Eosinofily EOS (%) Basofily BASO (%) hodin hodin dní dní dní měsíců rok roky roky let let let let

23 Strana č.: 23 Verze: 03 (Absolutní hodnoty) Věk Leukocyty počet WBC (10 9 /l) Neutrofilní segmenty NEUT (10 9 /l) Neutrofilní tyče BAND (10 9 /l) Lymfocyty LYMP (10 9 /l) Monocyty MONO (10 9 /l) Eosinofily EOS (10 9 /l) Basofily BASO (10 9 /l) Při narození hodin hodin dní dní dní měsíců rok roky roky let let let let Modifikováno podle: Dallman, P.R.: In Pediatrics, 16th ed. Rudolph, A.[editor], New York, Appleton Century Crofts, Inc., 1977:1178. Nathan D.G., Orkin S.H.: Nathan and Oski's Hematology of Infancy and Childhood, 5th ed. Philadelphia, WB Saunders Co., 1998.

24 Strana č.: 24 Verze: 03 Příloha č. 2 Referenční meze hemokoagulace (dle ČHS) Vyšetření Věk dospělí 0-1 den 1-28 dní 1měsíc-1 rok 1-6 let 6-11 let let let FIBRINOGEN (g/l) 1,8-4,2 1,50-3,40 1,50-3,40 1,50-3,40 1,70-4,05 1,55-4,00 1,55-4,50 1,60-4,20 APTT (R) 0,8-1,2 1,0-1,5 1,0-1,4 1,0-1,4 1,0-1,3 1,0-1,3 1,0-1,3 0,8-1,2 PT (Quickův test) (R) 0,8-1,2 1,1-1,5 1,0-1,4 1,0-1,4 1,0-1,3 1,0-1,3 0,8-1,2 0,8-1,2 D-DIMERY kvantitativní metoda FEU (mg/l) 0,0-0,50 0,47-2,47 0,58-2,74 0,11-0,42 0,09-0,53 0,10-0,56 0,16-0,39 0,05-0,42 *ANTITROMBIN - AT, chromogenní metoda (%)

25 Strana č.: 25 Verze: 03 Příloha č. 3 Referenční meze krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu u dospělých (dle ČHS) Věk let Parametry KO - analyzátor Jednotky Ženy Muži Altern. jednot. Ženy Muži Leukocyty - počet (WBC) 10 9 /l 4,0-10,0 4,0-10,0 Erytrocyty - počet (RBC) /l 3,80-5,20 4,00-5,80 Hemoglobin - koncentrace (HGB) g/l Hematokrit (HCT) l/l 0,350-0,470 0,400-0,500 Střední objem erytrocytů (MCV) fl 82,0-98,0 82,0-98,0 Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH) pg Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC) kg/l 0,320-0,360 0,320-0,360 g/l Šíře distribuce erytrocytů - směrodatná odchylka (RDW-SD) fl 37,0-54,0 37,0-54,0 Šíře distribuce erytrocytů - variační koeficient (RDW-CV) % 10,0-15,2 10,0-15,2 Trombocyty - počet (PLT) 10 9 /l Střední objem trombocytů (MPV) fl 7,8-11,0 7,8-11,0 Šíře distribuce trombocytů - směrodatná odchylka (PDW-SD) fl 9,0-17,0 9,0-17,0 Šíře distribuce trombocytů - variační koeficient (PDW-CV) % 12,0-18,0 12,0-18,0 Šíře distribuce trombocytů - variační koeficient - ADVIA (PDW-CV) % 25,0-65,0 25,0-65,0 Destičkový hematokrit (PCT) ml/l 1,2-3,5 1,2-3,5 Retikulocyty - relativní počet (RET) % 0,5-2,5 0,5-2,5 Podíl jednotky 0,005-0,025 0,005-0,025 Retikulocyty - absolutní počet (RET#) 10 9 /l

26 Strana č.: 26 Verze: 03 Věk let Alternativní Ženy Muži Parametry DIF - analyzátor Jednotky jednotky Ženy Muži Neutrofily % 45,0-70,0 45,0-70,0 Podíl jednotky 0,45-0,70 0,45-0,70 Lymfocyty % 20,0-45,0 20,0-45,0 Podíl jednotky 0,20-0,45 0,20-0,45 Monocyty % 2,0-12,0 2,0-12,0 Podíl jednotky 0,02-0,12 0,02-0,12 Eozinofily % 0,0-5,0 0,0-5,0 Podíl jednotky 0,00-0,05 0,00-0,05 Bazofily % 0,0-2,0 0,0-2,0 Podíl jednotky 0,00-0,02 0,00-0,02 Neutrofily 10 9 /l 2,00-7,00 2,00-7,00 Lymfocyty 10 9 /l 0,80-4,00 0,80-4,00 Monocyty 10 9 /l 0,08-1,20 0,08-1,20 Eozinofily 10 9 /l 0,00-0,50 0,00-0,50 Bazofily 10 9 /l 0,00-0,20 0,00-0,20 Věk let Parametry DIF - mikroskop Jednotky Ženy Muži Alternativní jednotky Ženy Muži Neutrofilní segmenty % Podíl jednotky 0,47-0,70 0,47-0,70 Neutrofilní tyče % Podíl jednotky 0,00-0,04 0,00-0,04 Lymfocyty % Podíl jednotky 0,20-0,45 0,20-0,45 Monocyty % Podíl jednotky 0,02-0,10 0,02-0,10 Eozinofily % Podíl jednotky 0,00-0,05 0,00-0,05 Bazofily % Podíl jednotky 0,00-0,01 0,00-0,01

27 Strana č.: 27 Verze: 03 Příloha č. 4 Referenční meze krevního obrazu u dětí (dle ČHS) Referenční rozmezí u zdravé populace s ohledem na věk (Nathan & Oskis Hematology of Infancy & Childhood, 5th Edition, 1998) Věk RBC (10/12/l) HGB (g/l) HCT (l/l) MCV (fl) MCH (pg) MCHC (g/l) RDW - CV (%) PLT (10/9/l) 1 3 dny 4,0 6, ,45 0, ,5 14, týden 3,9 6, ,42 0, ,5 14, týdny 3,6 6, ,39 0, ,5 14, měsíc 3,0 5, ,31 0, ,5 14, měsíce 2,7 4, ,28 0, ,5 14, měsíců 3,1 4, ,29 0, ,5 14, ,5 2 roky 3,7 5, ,33 0, ,5 14, let 3,9 5, ,34 0, ,5 14, let 4,0 5, ,35 0, ,5 14, let 4,1 5, ,36 0, ,5 5, ,37 0, ,5 14,

28 Strana č.: 28 Verze: 03 Příloha č.5 Žádanka na hematologická, koagulační a speciální vyšetření

29 Strana č.: 29 Verze: 03 Příloha č.6 Žádanka na imunohematologické vyšetření

Laboratoř rutinního provozu

Laboratoř rutinního provozu Informátor Hemato-onkologické kliniky FNOL 2/2011 é Změna referenčních mezí krevního obrazu pro dospělé a děti Laboratoř rutinního provozu Laboratoř rutinního provozu HOK FNOL sděluje všem žadatelům o

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfúzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku

Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Několik poznámek k laboratorní hematologii s ohledem na odběr materiálu a stabilitu vzorku Krevní obraz: měřené a vypočítané ukazatele Moderní automatické analyzátory (v našem případě DANAM Excell 22)

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka laboratoře HTO Česká Lípa preanalytická a postanalytická část Výtisk č. Účinnost od : 1.3.2015 Schválil : Pri Verze : 7.0 Strana : 1 z 61 A Úvod...7 B Identifikace organizace a laboratoře...7

Více

Oddělení klinické hematologie a transfuze

Oddělení klinické hematologie a transfuze Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 63 Oddělení klinické hematologie a transfuze Obsah: List provedených revizí a změn... 3 Slovo úvodem... 6 1. Účel a oblast

Více

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř

Seznam vyšetření - hematologická laboratoř Seznam vyšetření - hematologická laboratoř V laboratoři hematologie jsou využívány referenční vycházejících z doporučení hematologické společnosti Jednotlivé parametry Dostupnost pro statim: Odezva statimová:

Více

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec

Laboratorní příručka. Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice Jindřichův Hradec Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J. Hradec, a.s. Typ dokumentu: OHKT.doc 1 Název dokumentu Rozdělovník Jméno Umístění

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s.

SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s. HTO, SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a. s. Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy Verze: 08 Fáze: užívání Platnost od: 4.11.2013 Počet stran: 47 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/HTO/10-13 Proces: III. PLP Důležitost dokumentu: III.

Více

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie

KREV. Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam. Ústav histologie a embryologie KREV Krev, krevní elementy Zhotovení, barvení a hodnocení krevního nátěru Leukogram, jeho diagnostický význam Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBD PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBY NÁCHOD PROSINEC 2013 LP verze 02 Strana 1 (celkem 64) 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vám předložit

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií

Veterinární hematologický analyzátor Pokyny k instalaci reagencií Pokyny k instalaci reagencií Reagencie VetScan HM5 jsou určeny k instalaci do hematologického analyzátoru VetScan HM5. Souprava reagencií zahrnuje následující komponenty: Diluent: (zelené víčko) Lysační

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY

TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_11_BI1 TĚLNÍ TEKUTINY KREVNÍ ELEMENTY KREVNÍ BUŇKY ČERVENÉ KRVINKY (ERYTROCYTY) Bikonkávní, bezjaderné buňky Zvýšený počet:

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana :1 z 28 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu THO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty. Rozdělovník Funkce

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah

Hematologie a transfuzní oddělení Nemocnice Kyjov Laboratorní příručka verze 3. Obsah Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 12. 2011 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov

NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov NEMOS Sokolov s.r.o.,transfuzní oddělení NEMOS Sokolov s.r.o. Slovenská 545, 356 01 Sokolov Oddělení Primář Typ dokumentu Číslo dokumentu: LP-TOSO-02 Transfuzní oddělení MUDr. Zuzana Fialová Laboratorní

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková

Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Interpretace hematologického vyšetření u koní Barbora Bezděková Hematologické vyšetření je jedním ze základních kamenů stanovení diagnózy nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně. Odběr krve a následná

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/009/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.5.2015 Revize: 1x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS

Název dokumentu. Zpracoval Ing. Milan Drobek ZPOS verze : 0102 exemplář : 6 strana : 1z 35 platí od : 1.127.5.2010 přílohy : 2 datum tisku : 30.12.200927.5.2010 Oddělení klinické hematologie, pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí. Nemocnice

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Metodika pro pořizování a předávání dokladů

Metodika pro pořizování a předávání dokladů Metodika pro pořizování a předávání dokladů pro komunikaci mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami Verze 6.2 Doplněk č. 21 textu metodiky Upravené znění na základě výsledků projednání

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA mocnice Pelhřimov Oddělení hematologie a transfuziologie 2015 Výtisk č.1 Datum vydání: 16.2.2015 Stránka 1/55 Vypracoval: RNDr. Mária Kušnierová (vedoucí laboratoře) Ing. Alena Knížová

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Vyšetření krevního obrazu

Vyšetření krevního obrazu Vyšetření krevního obrazu MUDr. Marcela Pipková Krev je tělní tekutina tvořená krevními buňkami, které jsou rozptýleny v plazmě. Krevní buňky vznikají v kostní dřeni a rozlišují se na červené, bílé krvinky

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Racionální hemoterapie

Racionální hemoterapie Racionální hemoterapie motto racionální hemoterapie: podat správný přípravek správnému pacientovi správnou technikou ve správnou chvíli Léčivé přípravky z krve transfuzní přípravky: vyráběné v rámci TO

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD.

Laboratoř pro poruchy hemostázy Verze: A5. RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř pro poruchy hemostázy Zpracovatel: Dr. Ing. František Mareček Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD. Podpis: Garant dokumentu: Dr. Ing. František

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

PROGRAM. XXVI. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2014 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 27.04.2014-29.04.2014 BEZ ZÁRUKY

PROGRAM. XXVI. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2014 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 27.04.2014-29.04.2014 BEZ ZÁRUKY PROGRAM XXVI. Celostátní konferenci laborantů a sester HARRACHOV 2014 HOTEL SKLÁŘ - HARRACHOV 27.04.2014-29.04.2014 BEZ ZÁRUKY Upozornění: Odborný program začíná již v neděli 27.04.2014. Účast na nedělních

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Účinnost od 1. 4. 2015 Verze č. 12 Tímto předpisem Laboratorní příručka laboratoře IV. interní hematologické

Více