MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení:"

Transkript

1 MMB ^ Rada města Brna zun 2/$t Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov Obsah: Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů Podmínky kupní smlouvy Kopie katastrální mapy, cenová mapa, orientační plánek Zastupitelstvo města Brna Návrh usnesení: schvaluje dej - části pozemku p.č. 1575/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m 2 v k.ú. Jundrov (dle GP č /2016 označené jako pozemek p.č. 1575/15 ostat.pl., jiná plocha o výměře 20 m 2 ), - části pozemku p.č ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m v k.ú. Jundrov (dle GP č /2016 označené jako pozemek p.č. 3116/2 ostat.pl., zeleň o výměře 44 m 2 ), za dohodnutou kupní cenu ve výši ,-Kč + 21% DPH ve výši ,-Kč, tj. celkem částka ve výši ,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č těchto usnesení. Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna na své R7/102 schůzi konané dne jednala a doporučila. Zpracoval: 41 Předkládá: Majetkový odbor kv Rada města Brna // *

2 Důvodová zpráva: Úvod: Zastupitelstvu města Brna je předkládán materiál ve věci majetkoprávního vypořádání částí pozemků p.č. 1575/3, 3116 v k.ú. Jundrov v majetku statutárního města Brna nacházejících se v oplocené zahradě žadatelky, pí. Vlastnictví: Pozemek p.č. 1575/3 (ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Jundrov je svěřen do správy OSM MMB, který neeviduje k řešené části pozemku žádnou nájemní smlouvu. Pozemek p.č (ostatní plocha, zeleň) v k.ú. Jundrov je veřejnou zelení a ze statutu vykonává správu, údržbu MČ Brno-Jundrov. Na LV je u pozemku p.č. 1575/3 v k.ú. Jundrov vyznačeno věcné břemeno umístění kabelu UPC Česká republika, s.r.o. - trasa umístění kabelového komunikačního vedení se nedotýká předmětné části pozemku. Na LV je u pozemku p.č v k.ú. Jundrov vyznačeno věcné břemeno umístění kabelového vedení NN E.ON Distribuce, a.s. - trasa umístění kabelu se nedotýká předmětné části pozemku. Popis: Pozemky p.č. 1575/3, 3116 v k.ú. Jundrov se nacházejí u panelových domů ul. Sosnová a Muškátová. Pozemek p.č. 1575/3 v k.ú. Jundrov je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha-jiná plocha, jedná se o pozemek kolem panelového domu č.p. 726 (na p.č 1573/3 v k.ú. Jundrov). Z části slouží jako komunikace kolem panelového domu ke garážím, z části jako chodník a z větší části je travnatá plocha. Pozemek p.č v k.ú. Jundrov je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha-zeleň a až na řešenou část pozemku (která je zaplocená) slouží jako travnatá plocha s několika stromy kolem panelového domu č.p. 670 (na p.č. 623/6 v k.ú. Jundrov). Předmětné části pozemků p.č. 1575/3 a p.č v k.ú. Jundrov se nacházejí v zaplocené zahradě spolu s nemovitostmi ve vlastnictví paní : pozemek p.č /11 (zast. pl.) vč. rodinného domu č.p. 896 jako součásti pozemku, pozemek p.č. 1577/1 (zahrada), pozemek p.č. 1577/1 (zahrada). Posledně uvedený pozemek p.č. 1577/1 v k.ú. Jundrov nabyla paní vr.2016 do vlastnictví od původní vlastnice pí. (viz historie jednávání). Dle platného Územního plánu města Brna jsou předmětné části pozemků p.č. 1575/3 a 3116 v k.ú. Jundrov situované v hranici mezi návrhovou a stabilizovanou plochou bydlení (BC). Zájemce o dispozici: Majetkový odbor MMB eviduje žádost paní o dej předmětných částí pozemků p.č. 1575/3 a p.č původně odhadnutých na celkovou výměru 55 m 2 v k.ú. Jundrov za účelem majetkoprávního vypořádání těchto částí pozemků připlocených k zahradám u jejího rodinného domu. /l/o

3 Ocenění: Realizované deje: 2011 pozemek-zahrada 2014 pozemek-ost.plocha 2011 pozemek-zahrada Jednotková cena dle CM: Návrh kupní ceny Návrh jednotkového nájemného a bezdůvodného obohacení 2095 Kč/m Kč/m Kč/m ,-Kč/m ,-Kč/m 2 40 Kč/m /rok Výše uvedené pozemky tvoří funkční celek s novostavbou rodinného domu jehož podlahová plocha přesahuje 350 m 2, jedná se o stavebními pozemky dle definice 56 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ohledně jejichž převodu se uplatní základní sazba DPH 21%. Závěr: Komisi majetkové RMB byl předložen materiál ve věci návrhu deje částí pozemků p.č. 1575/3 o odhadnuté výměře 19 m 2, p.č o odhadnuté výměře 36 m 2 k.ú. Jundrov nacházejících se v oplocené zahradě žadatelky, pí. za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 2100,- Kč/m 2 + poplatek za návrh na vklad do KN ve výši 1000,-Kč) + 21% DPH, tj. celkem ,-Kč. Komise majetková RMB doporučila l.rmb souhlasit se záměrem deje pozemků: - část p.č. 1575/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m 2, - část p.č ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m, oba v k.ú. Jundrov 2. RMB a ZMB schválit dej pozemků: - část p.č. 1575/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m 2, - část p.č ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m 2, oba v k.ú. Jundrov za dohodnutou kupní cenu ve vvši ,-Kč (tj Kč/m2 + vovlatek za návrh na vklad do KN ve výši IQOO.-Kč) + 21% DPH, ti. celkem Kc za podmínek kupní smlouvy uvedené v materiálu. Hlasování: 7 -, 0 - ti, 0 - se zdržel /l 1 členů. Usnesení bylo přijato. > Lipták ei> e níček 1-5 d es > Drápal Úl s omluvena <s Dr. )fmannov a. X omluvena _ Pospíši M e no JUD r. Kern nepřítomen es j= >0É d omluven ifařík sen d Zuziak Úl s. Leder u M s Malec ei> c Paní doložila geometrický plán na oddělení zaplocených částí pozemků p.č. 1575/3, 3116 v k.ú. Jundrov. Dle tohoto GP má připlocena část pozemku p.č. 1575/3 výměru 20 m 2 je tímto GP označena jako p.č. 1575/15 v k.ú. Jundrov. Dle tohoto GP má připlocena část pozemku p.č výměru 44 m 2 a je tímto GP označena jako p.č. 3116/2 v k.ú. Jundrov. Hfo

4 S ohledem na upřesnění výměry částí pozemků p.č. 1575/3, 3116 v k.ú. Jundrov dle doloženého GP č /2016 je RMB nyní navrhováno souhlasit se záměrem deje části pozemku p.č. 1575/3 o výměře 20 m 2 a části pozemku p.č o výměře 44 m 2 oba v k.ú. Jundrov. Dále je doporučováno schválit dej předmětných částí pozemků paní po přepočtení kupní ceny za kupní cenu ve výši ,-Kč + 21% DPH, tj. celkem ,-Kč. Rada města Brna na své R7/102 schůzi konané dne souhlasila se záměrem deje pozemků: - část p. č. 1575/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m 2 - část p. č ostatní plocha, zeleň, o výměře 44 m 2 oba v k. ú. Jundrov. 2. doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit dej - části pozemku p. č. 1575/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m 2 v k. ú. Jundrov (dle GP č /2016 označeného jako pozemek p. č. 1575/15 - ostat, plocha, jiná plocha, o výměře 20 m 2 ) - části pozemku p. č ostatní plocha, zeleň, o výměře 44 m 2 v k. ú. Jundrov (dle GP č /2016 označeného jako pozemek p. č. 3116/2 - ostat, plocha, zeleň, o výměře 44 m 2 ) za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč + 21% DPH ve výši Kč. tj. celkem částka ve výši Kč a za podmínek kupní smlouvy. Schváleno jednomyslně 8 členy. Ing. Vokřál Mgr. Hladík je Si R.Mrá2 Bc. Hollan Mgr. Ander Ing. Kačer je Si sej M. Janí >>, Bc. Koláčn JUDr. >sl > O Rusňák Ing. Staněk Mgr. Suchý nepř. nepř. Záměr deje předmětných částí pozemků p.č. 1575/3, 3116 v k.ú. Jundrov byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem od Historie jednávání: MO MMB v minulosti evidoval žádosti paní ; a paní o dej zaplocených částí pozemku p.č. 1575/3 v k.ú. Jundrov. Dále evidoval žádost paní o uznání nabytí vlastnického práva k částem pozemků p.č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m 2 v k.ú. Jundrov vydržením dle ust. 134 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Komisi majetkové RMB byl předložen materiál ve věci, kterým byl navrhován dej předmětných částí pozemků p.č. 1575/3, 3116 v k.ú. Jundrov pí., pí. a pí.. S ohledem na dříve přijatá usnesení orgánů města Brna v obdobných věcech bylo navrhováno nesouhlasit s uznáním vlastnického práva pí. k části pozemků p.č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m 2 v k.ú. Jundrov vydržením. Wo

5 Komise majetková RMB na svém 67. zasedání konaném dne vzala na vědomí -žádosti fyzických osob evidované MO MMB o dej dvou částí pozemku p.č. 1575/3 o celkové výměře 36 m 2 v k.ú. Jundrov z majetku statutárního města Brna - žádost ze dne o uznání vlastnického práva k částem pozemků p.č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m 2 v k.ú. Jundrov vydržením 2. doporučila RMB souhlasit se záměrem deje pozemků: - části p.č. 1575/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m 2 (části o výměře 18 m 2 a 18 a 19 m 2 ) - části p.č ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m 2 vše v k.ú. Jundrov 3. doporučila RMB a ZMB a) nesouhlasit s uznáním vlastnického práva.. ; k části pozemku p.č. 1575/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m 2 a k části pozemku p.č ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m 2 v k.ú. Jundrov vydržením dle ust. 134 zákona č. 40/1964 Sb.. občanský zákoník, v platném znění. b) schválit dej pozemků: - části p.č. 1575/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m 2 v k.ú. Jundrov za dohodnutou kupní cenu Kč (tj ,-Kč/m 2 včetně nákladů na převod) a za podmínek kupní smlouvy uvedených v materiálu, -části p.č. 1575/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m 2 v k.ú. Jundrov dohodnutou kupní cenu ,-Kč (tj ,-Kč/m 2 včetně nákladů na převod) za podmínek kupní smlouvy uvedených v materiálu. - část p.č. 1575/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m 2, - část p.č ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m 2, oba v k.ú. Jundrov za dohodnutou kupní cenu ,- Kč (tj. 1838,-Kč/m 2 včetně nákladů na převod) za podmínek kupní smlouvy uvedených v materiálu. Hlasování: 10-, 0-ti, 0-se zdržel/l 1 členů. Usnesení bylo přijato. Po jednání záležitosti v KM RMB byly pí. seznámeny s usnesením KM RMB ve věci a byly jim zaslány k písemnému vyjádření podmínky kupních smluv a současně byly požádány o vyhotovení geometrického plánu na oddělení částí pozemků p.č. 1575/3 a p.č v k.ú. Jundrov. Paní a paní vyslovily souhlas s návrhem podmínek kupních smluv na dej částí pozemku p.č. 1575/3 v k.ú. Jundrov a předložily geometrický plán č /2013 rozdělení pozemku. Dle tohoto GP byla část pozemku p.č. 1575/3 o výměře 18 m 2 v k.ú. Jundrov v užívání paní oddělena a označena jako pozemek p.č. 1575/12. Část pozemku p.č. 1575/3 o výměře 18 m 2 v k.ú. Jundrov v užívání paní byla tímto GP oddělena a nově označena jako pozemek p.č. 1575/13. Paní dopisem ze dne mj. sdělila, že k navrhovanému odkupu předmětných částí pozemků p.č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m 2 v k.ú. Jundrov nemá finanční obnos. Závěrem dopisu pí. nadále trvala na tom, že je vlastníkem části pozemků p.č. 1575/3 o výměře 19 m 2 a části p.č o výměře 36 m 2 oba v k.ú. Jundrov dle 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a žádá na základě institutu vydržení o uznání předmětných nemovitostí do jejího vlastnictví. SlP

6 Rada města Brna na své R6/128 schůzi konané dne vzala na vědomí - žádost ze dne o uznání vlastnického práva k částem pozemků p.č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m 2 v k.ú. Jundrov vydržením - připiš ze dne , kterým zejm. trvá na tom, že se stala vlastníkem částí pozemků p.č. p.č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m 2 v k.ú. Jundrov vydržením a žádá o uznání vlastnického práva k předmětným pozemkům. 2. souhlasila se záměrem deje pozemku: - částí p.č. 1575/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m 2 (části o výměře 18 m 2 a 18 m 2 ) v k.ú. Jundrov 3. doporučila ZMB nesouhlasit s uznáním vlastnického práva k části pozemku p.č. 1575/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m 2 a k části pozemku p.č ostatní plocha, zeleň o výměře 36 m 2 v k.ú. Jundrov vydržením dle ust. 134 zákona č. 40/1964 Sb.. občanský zákoník, v platném znění. 4. doporučila ZMB schválit dej - pozemku p.č. 1575/12 zahrada o výměře 18 m 2 v k.ú. Jundrov 7 za dohodnutou kupní cenu Kč a za podmínek kupní smlouvy. -pozemku p.č. 1575/13 zahrada o výměře 18 m 2 v k.ú. Jundrov dohodnutou kupní cenu ,-Kč za podmínek kupní smlouvy. Záměr deje dvou částí pozemku p.č. 1575/3 v k.ú. Jundrov byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem od Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/032. zasedání konaném dne vzalo na vědomí - žádost, ze dne o uznání vlastnického práva k částem pozemků p. č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m 2 v k. ú. Jundrov vydržením, - připiš ze dne , kterým zejm. trvá na tom, že se stala vlastníkem částí pozemků p. č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m 2 v k. ú. Jundrov vydržením a žádá o uznání vlastnického práva k předmětným pozemkům. 2. nesouhlasilo s uznáním vlastnického práva k části pozemku -p. č. 1575/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m 2 a k části pozemku -p. č ostatní plocha, zeleň, o výměře 36 m 2 v k. ú. Jundrov. vydržením dle ust. 134 zákona č. 40/1964 Sb.. občanský zákoník, v platném znění. 3. schválilo dej - pozemku p. č. 1575/12 - zahrada, o výměře 18 m 2 v k. ú. Jundrov, _ za dohodnutou kupní cenu ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, - pozemku p. č. 1575/13 - zahrada, o výměře 18 m 2 v k. ú. Jundrov, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč a za podmínek kupní smlouvy. Prodej pozemků p.č. 1575/12, 1575/13 (původně části pozemku p.č. 1575/3) v k.ú. Jundrov byl realizován spí. a pí. Pí. hradila na základě opakovaných výzev bezdůvodné obohacení za užívání částí pozemků p.č. 1575/3, 3116 v k.ú. Jundrov až do , neboť na základě kupní smlouvy s právními účinky zápisu ke dni , dala pozemek p.č. 1577/1 v k.ú. Jundrov pí. 6/fú

7 <ih Vyjádření příslušných orgánů: OÚPR MMB - Dle Územního plánu města Brna jsou předmětné části pozemků p.č. 1575/3 a 3116 v k.ú. Jundrov situované v hranici mezi návrhovou a stabilizovanou plochou bydlení (BC). Pozemky jsou využívané jako součást zahrady u rodinného domu. Využívání pozemků není v rozporu s regulativy ÚPmB. OÚPR MMB nemá z územního hlediska námitek k deji částí pozemků p.č. 1575/3 o výměře 19 m2 a p.č o výměře 36 m2 v k.ú. Jundrov za účelem využívání jako zahrada u RD. RMČ Brno-Jundrov - jednala žádost na své 39. řádné schůzi dne a schválila následující usnesení: RMČ nemá námitek k deji částí pozemků p.č. 1575/3 a 3116 k.ú. Jundrov vlastníkům objektu Muškátová 4, Brno. OSM MMB - Pozemek p.č. 1575/3 o celkové výměře 836 m2 je veden jako ostatní plocha, jiná plocha. Požadovanou částí pozemku je výměra 19 m2, jenž navrhovatelka užívá jako součást své oplocené zahrady. K nájmu (deji) části pozemku p.č. 1575/3 v k.ú. Jundrov nemáme z hlediska správy výhrady. v OZP MMB - Pozemek p.č. 1575/3, k.ú. Jundrov je situován kolem bytového domu - ul. Sosnová 15a. Oplocení zahrad při p.č. 1574/1 a p.č. 1575/1 je nové a v předmětných částech pozemků se nachází strom třešně a ořešáku. Branka v oplocení v rohu s p.č. 1572/1 je situována nevhodně, tože ústí do veřejné zeleně p.č. 1575/3 svah s porostem keřů. Oplocení zahrady při p.č. 1577/1 je starší, předmětná část pouze zatravněna. K majetkoprávnímu vypořádání již zaplocených částí pozemku p.č. 1575/3. k.ú. Jundrov nemáme námitek. Pozemek p.č. 3116, k.ú. Jundrov tvoří plochu veřejné zeleně u bytového domu Sosnová 15 ze strany od ulice Muškátová. Při terénním šetření bylo zjištěno, že pozemek p.č je tvořen plochou veřejné zeleně mezi BD Sosnová 15, plotem přilehlé zahrady (paní Nedorostové), řadovými garážemi a ul. Muškátová. U staršího plotu přilehlé zahrady jsou velké vzrostlé stromy borovice a smrku, které svou korunou a kořenovým systémem zasahují nad p.č. 1577/1. Na části pozemku mezi garážemi a plotem zahrady je stor pouze vyčištěn od porostů, neurovnán, pravděpodobně pozůstatek původní zahrady, oti zatravněnému storu kolem BD je to stor s vyšší úrovní terénu. S majetkoprávním vypořádáním části p.č k.ú. Jundrov. které jsou již nyní zaploceny k zahradě p.č. 1577/1 (dle předloženého zaměření), nemáme námitek. Pouze doporučujeme upozornit, že vzrostlé stromy v blízkosti oplocení, je nutné respektovat a zachovat. E.ON Servisní, s.r.o. - v zájmovém území se nachází: podzemní vedení NN (v majetku E.ON Distribuce, a.s.) a nadzemní vedení NN (není v majetku E.ON)

8 Příloha č....z7/26. zasedání ZMB, bod č. Podmínky kupní smlouvy: 1.Prodávající: 2.Kupující: 3.Předmět: statutární město Brno r.c. - část pozemku p.č. 1575/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m 2 oddělená GP č /2016 a tímto GP označená jako pozemek p.č. 1575/15 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m 2 v k.ú. Jundrov - část pozemku p.č ostatní plocha, zeleň o výměře 44 ný oddělená GP č /2016 a tímto GP označená jako pozemek p.č. 3116/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 44 m v k.ú. Jundrov 4.Kupní cena: dohodou ,-KČ + 21% DPH ve výši ,-Kč, tj. celkem ,-Kč Do 15 dnů ode dne přijetí úplaty vystaví dávající daňový doklad k přijaté platbě kupující. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude datum předání předmětu koupě do užívání (den podání návrhu na vklad do KN). Do 15 dnů ode dne uskutečněného zdanitelného plnění vystaví dávající daňový doklad kupující. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem podání návrhu na vklad dochází k odevzdání a převzetí předmětu koupě. Smluvní strany se dohodly, že tokolární předání předmětu koupě nebude realizováno. 5. Splatnost: 6. Daně a poplatky: 7. Další ujednání: před podpisem kupní smlouvy Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel, tj. kupující. Kupující zaplatila před podpisem této smlouvy úhradu za užívání převáděných částí pozemku p.č. 1575/3 a p.č o celkové výměře 64 m v k.ú. Jundrov za období od do ve výši 2.511,-Kč. Kupující bere na vědomí, že v blízkosti oplocení mezi pozemky p.č. 1577/1 a p.č v k.ú. Jundrov se nacházejí vzrostlé stromy, které je nutné respektovat a zachovat. //<*

9 1575/3 1575/ /13 ^~ i > 1572/1 7> 7-7 /'' & LO rs-, 1574/4 CL 1575/1 CL /5/7// /? M /6 '625, 62J/^ CL 1570/1 CL 1574/1 h c5l r A v 3116 & 9 tí» Y^'- A 1592 k.ú. Ju CL /594 id rov <0 Legenda: Vlastníci pozemků: Statutární město Brno Předmět dispozice - dej: Q_ část poz. p.č. 157 % -20 m 2 - část poz. p.č m 2 "l»l l Lokalita - Muškátová Magistrát města Brna, Majetkový odbor verze 2. plt4_muskotovo_v2.dgn. MQ MM Kubíček měřítko 1:400

10 Přehledová mapa t " '" 7 %i / "H 2S75L: "' o S i. 1 ;,, 1'ivnnkova ^ V - L l i i \ -s \ \ '' '» "" ' ',' v x. mrckova, ' ' \ * - i l ' ' ' """'o,,_. ', > _.s"=,,_ o / ' < ' 1 i / & ' '" Je*?* 3 " - V ^ * -,_ - > - r _Ge Ilnerova;' o : - ^ ft Hor '" Průhon ^ o -. ' "?0943 i K,.. Musk, tova, ^ / v *' i' 1 ^. l"' ' ^ "' 4 s \ i % '.V / _^. í. ' v. -/? V,*" 1 ř T ~\ / \ " = - - N -, <><> 1 / \-u-* '" { % \ / \. *"!~, '"-' / O. /* '?,- / / ^ ' *, N ^tr--r*"*"«k " ^L 1 H Cenová mapa č. 10 \ \ / / 2493/1 Magistrát města Brna, Katastrální tifad Jihomoravský kraj. GEODIS BRNO, spol. sro., T-MAPY spol. sro m 1 i l i I i i i I fl/fd

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

1 MMB ZM7/Z?$" *.

1 MMB ZM7/Z?$ *. Rada města Brna 1 MMB2017000001321 ZM7/Z?$" *. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10. 2017 Název Návrh deje částí pozemků p.č. 1901/5,1915,1950/7 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení:

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna III MM2018000000414 ZM7/ ^Qffh fr Z7/38. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 10.4.2018 Název Návrh deje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB ZMl/Zj?'?'

MMB ZMl/Zj?'?' Rada města Brna MMB2017000000236 ZMl/Zj?'?' íž Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000266 ZM7/ 2430 11 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60,2227/61.2227/93.2227/94.2227/116.2450/50.2450/51.2450/235.

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001685 ZM7/ Í2.14" Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12. 2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení:

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001107 / ' /Tk- Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2016000001350 ZM7/ A%% (ff Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12. 2016 Název Návrh deje částí pozemku p.č. 770/1 v k.ú. Jundrov. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2. k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2. k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000000868 Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/Í-.2 ^_ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje části pozemku p.č.. k.ú. Bystrc Obsah: Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a. Obsah: Návrh usnesení: 4- Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 MMB2017000000664 ZM7/ ZWO ft Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Brožíkova 15 a Demlova 30a Důvodová

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2017000000268 ZM77 220$ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 % Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5.2541/20,2550/1.2551/1.2554/29.2556/52.2556/53.2559/1,

Více

MMB ZM7/24fá

MMB ZM7/24fá Rada města Brna MMB2017000000663 ZM7/24fá Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16. května 2017 Název: Záměr deje vymezených jednotek v bytových domech Stojanová 9/Grohova 43 a Mášova 19

Více

IlllUIIllllIllllll. Název Návrh prodeje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav. Obsah: Návrh usnesení:

IlllUIIllllIllllll. Název Návrh prodeje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Bma IlllUIIllllIllllll MMB2017000000238 # zun ^mm-ó Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje id. 1/30 pozemku p.č. 549 v k.ú. Horní Věstonice, okres Břeclav

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení: MMB2017000000704 Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/.2&30 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

MMB ZM7/: srn

MMB ZM7/: srn Rada města Brna Z1I4X. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4.9.2018 MMB2018000001068 ZM7/: srn Název: Návrh deje pozemku p.č. 1688/172 vk.ú. Jundrov Důvodová zpráva Návrh kupní smlouvy Stanoviska

Více

II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB

II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB Rada města Brna II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB017000001119 Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.017 ZM7/^r r Název: Návrh deje části pozemku p.č. 375/53, k.ú. Žabovřesky Obsah:

Více

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000000421 i00 Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 ZM7/^2/\ Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/1.4294. 4392 v k.ú.

Více

MMB Název: Návrh prodeje čtyř částí pozemku p.č. 2732/1, k.ú. Bohunice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje čtyř částí pozemku p.č. 2732/1, k.ú. Bohunice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB017000001499 fa Z7/. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ / /// konané dne 7.11.017 Název: Návrh deje čtyř částí pozemku p.č. 7/1, k.ú. Bohunice Obsah: Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/8. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 1.5.017 MMB01700000078 ff I ZM7/ (44 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 59 a p.č. 0/1, k.ú. Bystrc Obsah: Důvodová zpráva Stanoviska

Více

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

WIB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Pro velký rozsah uvedeno na druhé straně WIB2017000000854 to Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 20.6.2017 zuiiz69f Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Bystrc Důvodová zpráva (str. 4-7) Snímky katastrální

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 387 v k.ú. Město Brno. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 387 v k.ú. Město Brno. Obsah: Návrh usnesení: Radana Brna MMB2018000001072 VEŘEJNOST ZM7/ m Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4. 9. 2018 Název: Návrh deje části pozemku p.č. 387 v k.ú. Město Brno Obsah: Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název:

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Rada města Brna MMB2017000000232 $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 924/2 a p.č. 927/2, vše v k.ú. Lesná v ul. Seifertova. Obsah:

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB

Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB Illlllllllllllllllll Rada město Brna MMB2017000001677 ZM7/ "bfc/rl Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 137 v k.u. Staré Brno. Obsah: Důvodová

Více

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin

iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin Rada města Brna iiiiiiiwiimiiiwiiiiiwiiiiiiin MMB2016000001029 Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.10.2016 ZM7/» Í3 Název Návrh deje pozemku p.č. 1951/4 v k.ú. Černovice. Podmínky kupní

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín

MMB Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín Rada města rna MM2017000001199 ZM7/ 2«2L m Z7/31. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 5. 9. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC rno - Žebětín, pozemků p.č. 2135/3,2135/11 v k.ú. Žebětín

Více

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně

MMB Název: Záměr prodeje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na druhé straně Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 21. června 2016 MMB2016000000672 ZM7/ lýí^ Název: Záměr deje vymezených jednotek v Brně, k.ú. Staré Brno důvodová zpráva snímek katastrální

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu"- kupní smlouva

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce kanalizace a vodovodu- kupní smlouva Woo/ 7&* 6s Rada města Brna MMB2016000001356 ZM7/204^ Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 81/19 v k.ú. Obrany stavbu Brno. Frvčaiova rekonstrukce

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000862 ZM7/ 2 5#T if Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 369/2 v k.ú. Trnitá. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 369/2 v k.ú. Trnitá. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001681 1M1I 44 n }í Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č. 369/2 v k.ú. Trnitá Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín. Rada města rna MM2016000000731 Z7/19. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 21. 6. 2016 Název: Návrh svěření majetku města MČ rno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/33.2628/8.4114/2

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13. 12. 2016 MMB2016000001371 ZM7/ s/wý rv Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Jundrov, pozemků p.č. 2659/118,2659/97,2659/96.2659/95.2659/94,2659/93,2659/92,2659/91

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

MMB ZM7/ 18 _

MMB ZM7/ 18 _ Rada města Brna Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 MMB2017000000230 ZM7/ 18 _ Název: Návrh deje pozemku p.č. 481/2 v k.ú. Kohoutovice v ul. Kopaniny. Obsah: důvodová zpráva

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu" Obsah:

MMB Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu Obsah: Rada města Brna MMB2017000000684 ZM7/2V25 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Obrany stavbu Brno, Frvčajova rekonstrukce kanalizace

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

lllllllllll MMB Název: Obsah: Návrh usnesení:

lllllllllll MMB Název: Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města rna konané od 20.června 2017 lllllllllll MM2017000000863 ZM7/ ZS90 Název: Návrh deje id. Vi pozemku p.č. 324/97 a id. Vi pozemku p.č. 324/98, k.ú. Lesná

Více

Název: Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků. Obsah:

Název: Návrh prodeje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků. Obsah: Rada města Brna id Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 12. since 2017 ZM7/^&2f Název: Návrh deje bytového domu Dukelská třída 36 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva Podmínky kupní smlouvy

Více

MMB Název: v. Návrh prodeje části pozemku p.č. 5293/2 v k.ú. Žabovřesky. Obsah:

MMB Název: v. Návrh prodeje části pozemku p.č. 5293/2 v k.ú. Žabovřesky. Obsah: MMB2018000000580 VEŘEJNOST Rada města Brna ^#">/*** ZW1I.3.TVC Z7/39. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 5. 2018 Název: v Návrh deje části pozemku p.č. 5293/2 v k.ú. Žabovřesky Obsah: Důvodová

Více

lllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllll Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 13.12. 2016 lllllllllllllllllllllll M1B2016000001351 ZM7/ /\O0rf? Název v Návrh změny usnesení ZMB č. Z1J20 - Prodej pozemku p.č. 6462/1

Více

MMB ZM7/2247

MMB ZM7/2247 MMB2017000000405 f Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 11.4.2017 ZM7/2247 Název: Nabídka předkupního práva dle 8101 stavebního zákona k pozemkům p. č. 2232/187. 2232/184.2232/387.2232/390.2232/389.2232/210.2232/209.2232/114

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

PIMB Návrh usnesení:

PIMB Návrh usnesení: Rada města Brna PIMB2017000000658 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 16.5. 2017 * / ZM7/ ZhJ Název: Postup města při deji domu s půdní vestavbou, nástavbou či přístavbou a při deji jednotek

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

MMB Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144. Obsah:

MMB Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144. Obsah: MMB2017000000928 fif Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. 06.2017 ZM7/ Název: Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. BP-16/144

Více

Název Návrh prodeje pozemků p.č. 470/7, 470/8 k.ú. Staré Brno, Obsah: Návrh usnesení:

Název Návrh prodeje pozemků p.č. 470/7, 470/8 k.ú. Staré Brno, Obsah: Návrh usnesení: 1111111 Rada města Brna MMB201 7000001680 TMT1IŽ?7 L/ / / / Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 470/7, 470/8 k.ú. Staré Brno, Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Název: Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení:

Název: Záměr prodeje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000224 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 7. března 2017 Název: Záměr deje bytového domu Ryšánkova 4 včetně pozemku Důvodová zpráva Rekapitulace cen nemovitých

Více

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města rna Z7/13. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8.12.2015 MM2015000001128 ZM7/ Název: Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1093/95 v k.u. Slatina z vlastnictví CR-ÚZSVM Obsah: smlouva

Více

MMB ZM7/ ^2G9

MMB ZM7/ ^2G9 Rada města Brna Z7/31. zadání Zastupitelstva města Brna konané od 5. září 2017 MMB2017000001100 ZM7/ ^2G9 CO Název: Záměr deje rodinného domu Táborská 30 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva (str. 2-5)

Více

lillilllllllllll MMB

lillilllllllllll MMB lillilllllllllll MMB2016000000085 Rada města Brna ^^ % Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2.2.2016 Název: Návrh nabytí čisti pozemku p.č. 900/2 v k.ú. Zábrdovice formou přímého deje z

Více

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 41 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 41 včetně pozemků. Obsah: Návrh usnesení: MMB207000000662 fl. Rada města Brna ZM/7 ZW Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 6. května 207 Název: Záměr deje bytového domu Provazníkova 4 včetně pozemků Obsah: Důvodová zpráva Rekapitulace

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3557/105 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví CR-ÚZSVM a svěření MC Brno-Bosonohy

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p.č. 3557/105 v k.ú. Bosonohy z vlastnictví CR-ÚZSVM a svěření MC Brno-Bosonohy Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 05. 2017 MMB2017000000701

Více

Název: Návrh změny smlouvy - přílohy Z7/28 usnesení ZMB - nabytí budovy garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 169/17, v k.ú.

Název: Návrh změny smlouvy - přílohy Z7/28 usnesení ZMB - nabytí budovy garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 169/17, v k.ú. Rada města Brna IIIIIIUIIIIWIIIIIIIIIWIIIIIIII \ J MMB2017000001022 ZM7/. Z7/30. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 25.7. 2017 Název: Návrh změny smlouvy - přílohy Z7/28 usnesení ZMB - nabytí

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 153/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB217887 ZM7/2?ý Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 2.. 217 Název: Návrh nabytí části pozemku pare, č. 15/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Trnitá Obsah: Důvodová

Více

7Mni3-f?0. Rada města Brna. Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

7Mni3-f?0. Rada města Brna. Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.017 7Mni-f?0 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 67/1, 64/4 a 64/6, k.ú. Bystrc, stavbu lodžií domu Filipova 8,10.1 Obsah: Důvodová

Více

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1136/19 v k. ú.

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1136/19 v k. ú. Rada města Brna MMB2017000000254 ZM7/^121 9) Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Nabídka předkupního práva k budově bez čp./če., způsob využití garáž, stojící na pozemku

Více

MMB ZM7/..S Z311

MMB ZM7/..S Z311 Rada města rna MM2017000001322 ZM7/..S Z311 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 03. 10.2017 Název: Návrh nabytí pozemku p. č. 2954/19 v k. ú. Žebětín stavbu Nový chodník v dloužení ulice

Více

MMB ZM7/ 2f$

MMB ZM7/ 2f$ Rada města Brna MMB2017000000966 ZM7/ 2f$ m Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název Návrh směny pozemku p.č. 1211/6 za část pozemku p.č. 1137 k.ú. Slatina. Důvodová zpráva

Více

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Záměr prodeje bytového domu Merhautova 90 včetně pozemku. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 13. since 2016 MMB2016000001339 5^ n/žd

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 1178/10 a 2889/2, oba v k.ú. Nový Lískovec. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 1178/10 a 2889/2, oba v k.ú. Nový Lískovec. Návrh usnesení: 11111111111 MMB2017000000873 Ola Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20. 6. 2017 ZM7/ 2C f* Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 1178/10 a 2889/2, oba v k.ú. Nový Lískovec

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více

Název Návrh budoucího prodeje pozemků p.č. 640, 642 k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení:

Název Návrh budoucího prodeje pozemků p.č. 640, 642 k.ú. Staré Brno. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000679 ZMl/Z^J tf Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5. 2017 Název Návrh budoucího deje pozemků p.č. 640, 642 k.ú. Staré Brno Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení: MMB2015000001123 Rada města Brna ; Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: ZM7A % Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín Obsah: návrh kupní smlouvy důvodová

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: 51 Rada města Brna MMB2016000001338 muyni25^5~ Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané od 13. since 2016 Záměr deje bytového domu Maškova 2/Merhautova 182 včetně pozemku Obsah: Důvodová zpráva

Více

MMB # ~ Rada města Brna VO O /» ZM7/ 'Z/ / é Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

MMB # ~ Rada města Brna VO O /» ZM7/ 'Z/ / é Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne MMB2016000001377 # ~ Rada města Brna V /» ZM7/ 'Z/ / é Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 Název: Návrh na schválení postupu smírného řešení majetkoprávního vypořádání vztahů

Více

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení:

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení: MMB2015000000058 Rada města Brna ZM7/ OM 0! Z7/003. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10.2.2015 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc Obsah: Návrh kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 2260/21 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno, Fryčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu" Obsah: Návrh usnesení:

Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 2260/21 v k.ú. Obrany pro stavbu Brno, Fryčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna MM2017000000685 vr ZM7/ L*tl& Z7/28. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 16. 5. 2017 Náv: Návrh nabytí pomku p.č. 2260/21 v k.ú. brany stavbu rno, Fryčajova rekonstrukce kanalizace

Více