školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Informatika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

2 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Platnost od Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: Informační a komunikační techologie Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i zájmové činnosti. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu učení kdekoliv a kdykoliv, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií - porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím - schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení - porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací - využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce - tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce - pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů - respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software - zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích - šetrné práci s výpočetní technikou 2

3 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 1 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Charakteristika předmětu INFORMATIKA je předmět, který prolíná v dnešní době všemi předměty. Jeho obsahem je naučit se pracovat s moderními technologiemi, naučit se získávat a třídit informace, používat je ve svém vzdělávání i životě. V tomto předmětu naučíme žáky nejen pracovat s počítačem, tvořit dokumenty v různých programech či využívat didaktické programy při učení, ale zejména získávat informace z různých oblastí a materiálů, vědomě je filtrovat a porovnávat, používat v běžném životě. Časová dotace na 1. stupni je pro 5. ročník 1 hodina týdně a na 2. stupni pro 6. až 9. ročník také 1 hodina týdně. Výuka je realizována v učebně informatiky. Výchovné a vzdělávací strategie, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení - vede žáky k systematickému pojetí procesu zpracovávání a vyhodnocování informací, k uvědomění si významového jádra sdělení Kompetence k řešení problémů - podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů - provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti Kompetence komunikativní - předkládá skupinové aktivity s přiřazením rolí a pravidel pro komunikaci - vyžaduje od žáků střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření - podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků včetně komunikace živé Kompetence sociální - nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným každodenním aktivitám Kompetence občanské - na příkladech působení prvků z oblasti ICT na společnost odhaluje žákům základní pravidla zapojení jedince do jejího chodu - učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti ICT ve společnosti, oceňovat ta dobrá a užitečná a motivuje žáky k aktivnímu zapojení vlastní tvorbou 3

4 5. ročník 5. ročník Garant předmětu:, 1 týdně, P Základy práce s počítačem zvládá základní obsluhu počítače má představu o adresářové struktuře PC orientuje se na ploše ovládá základní aplikace ze sady Windows vytvoří jednoduchý obrázek napíše jednoduchý text s pomocí využívá internet orientuje se v komunikačních zažízeních Základní práce s počítačem - zapnutí, vypnutí, logování - orientačně adresářová struktura PC - OS Windows a základní orientace v něm - aplikace Windows - průzkumník, kalkulačka, malování, wordpad Internet - zadání adresy a prohlížení stránek 6. ročník Garant předmětu:, 1 týdně, P Hardware a software zná základní počítačové pojmy a umí je odlišit hardware a software umí vyjmenovat části PC a zná základní přídavná zařízení k PC, zná jejich základní funkci a využití Hardware a software - základní struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení (pojmy monitor, klávesnice, myš, procesor, harddisk aj.) - multimediální využití počítače - rozdělení na hardware, software, operační systémy - základní informace a charakteristiky - hardware - vstupní, výstupní zařízení počítače; komunikační zařízení; (PC skříň, paměť, mikroprocesor, pevný disk, CD-ROM atd.) - software základní přehled a charakteristiky, jejich základní funkce Základy práce s PC ovládá základy bezpečné práce na PC, zná prevenci před zdravotními riziky spojenými s prací na PC) se seznámí s OS Windows a jeho základním příslušenstvím využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady Základy práce s PC - klávesnice její rozdělení a funkce nejdůležitějších kláves - myš druhy, práce s myší - hygiena na počítači, zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik (ŠPZ) - jednoduchá údržba PC a příslušenství, postupy při běžných problémech s PC - pracovní prostředí OS, plocha obrazovky struktura a popis nejdůležitějších částí (panely, ikony, tlačítka, lišty) - okna jejich základní struktura a rozdělení, práce s okny 4

5 6. ročník Adresářová struktura orientuje se v adresářové struktuře PC aktivně pracuje se složkami i soubory, rozlišuje základní typy souborů a programů podle koncovek souborů a programů popíše základní uspořádání PC (složky, soubory), aktivně pracuje se složkami i soubory, rozlišuje základní typy souborů a programů podle koncovek souborů a programů pracuje s disketou, CD-ROM chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím Adresářová struktura - organizace dat v počítači soubory, adresáře, adresářová struktura, cesta k souborům, složkám, hledání souborů, složek podle různých klíčů - práce se soubory, složkami ukládání, kopírování (schránka), odstraňování, změna názvu, organizace dat v počítači, vytváření vlastních složek - operační systémy historie a současnost (MS-DOS, Windows) - pracovní prostředí MW, plocha obrazovky struktura a popis nejdůležitějších částí (panely, ikony, tlačítka, lišty), nastavení pracovní plochy, spořiče obrazovky OS a jeho příslušenství pracuje v grafickém editoru, vytvoří složitější obrázek pracuje v grafickém editoru, umí vytvořit jednoduchý obrázek ovládá základy a zásady při tisku OS a jeho příslušenství - malování využití všech možností panelu kreslicích nástrojů - kalkulačka, poznámkový blok - tisk nastavení, druhy tisku 7. ročník Garant předmětu:, 0+1 týdně, P Internet rozumí základním pojmům charakterizujícím internet; uvědomuje si princip a fungování internetové sítě ovládá základní práci v síti internet umí formulovat požadavek při vyhledávání na internetu vyhledává rozličné internetové prvky využívá na internetu mapy, slovníky aktivně vyhledává informace na internetu, třídí je, srovnává je, posuzuje jejich závažnost a návaznost, ukládá vyhledané informace do PC ukládá oblíbené www stránky, texty, obrázky aj. používá , vytváří si svůj adresář kontaktů, vytvořené dokumenty přikládá jako přílohy komunikuje s jinými lidmi připojenými k síti v reálném čase (chat, ICQ, MSN Messenger) uvědomuje si ochranu osobních dat na internetu, zaujímá etický přístup k nevhodným obsahům na internetu pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví Internet - internet - historie a vývoj, přenos, transformace, využití (pojmy: adresy, domény, provider, základní možnosti připojení, poplatky) - internet společenský tok informací: webové stránky, internetové adresy - internet - využití panelu nástrojů (oblíbené, historie, domovská stránka) - portál seznam.cz český vyhledávač - vyhledávání na internetu vyhledávání informací, správná formulace požadavku, hledání na mapě, hledání spojení; třídění informací - zakládání vlastní ové schránky, práce s em, přikládání příloh k dopisu - vytváření vlastního adresáře kontaktů, prohloubení práce s ovou schránkou, Outlook Expres základní charakteristika - chat nejznámější chaty, registrace, ochrana osobních dat, nastavení vlastního profilu - diskuzní fóra rozdělení a tvorba přispěvků - antivirový software jeho význam, druhy, použití - ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika 8. ročník Garant předmětu:, 0+1 týdně, P 5

6 8. ročník Textový editor umí vytvořit textový dokument, jednoduchými formami ho upravuje a stylizuje pracuje s textovými editory, upravuje texty v rámci stylu, typu písma, prohlubuje své dosavadní znalosti týkající se úprav textu apod. do textu vkládá kliparty, i stažené z internetu, pracuje s WordArtem na praktických úkolech získává, ověřuje a upevňuje své editační znalosti a dovednosti dbá na gramatickou správnost psaného souboru umí vkládat obrázek do textového souboru uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem Textový editor - MS Word (psaní, editace textu, panel nástrojů, základní práce s textem, označení textu do bloku a úpravy bloku, formát textu, formát odstavce) Prezentace do textu vkládá kliparty, i stažené z internetu, pracuje s WordArtem na praktických úkolech získává, ověřuje a upevňuje své editační znalosti a dovednosti dbá na gramatickou správnost psaného souboru umí vkládat obrázek do textového souboru uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem Prezentace - Power Point 9. ročník Garant předmětu:, 0+1 týdně, P Tabulkový editor umí vytvořit tabulkový dokument, jednoduchými formami ho upravuje a stylizuje pracuje s tabulkovým editorem, vytváří jednoduché tabulky včetně orámování buněk, prohlubuje své znalosti úprav tabulek, tvoří jednoduché vzorce umí vytvořit jednochuchý graf na základě zhotovené tabulky na praktických úkolech získává, ověřuje a upevňuje své editační znalosti a dovednosti pracuje s jednoduchými grafickými editory, vytváří obrázky podle předlohy a vlastní fantazie, vkládá obrázky do textových dokumentů zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formy Tabulkový editor - práce s tabulkovým programem Excel 6

7 9. ročník Počítačová grafika pracuje s jednoduchými grafickými editory, vytváří obrázky podle předlohy a vlastní fantazie, vkládá obrázky do textových dokumentů do textu vkládá kliparty i stažené z internetu, pracuje s WordArtem Počítačová grafika

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více